Galatians

Galatians 1

1 Mi Pol, mi raetem leta ya i go long yufala long ol jos long provins ya Galesia. Mi mi aposol be i no man we i singaot mi blong mekem wok ya, i no man we i putumap mi. Jisas Kraes wetem God Papa blong yumi we i mekem Jisas i laef bakegen long ded, tufala ya nomo i putumap mi. Ol brata blong yumi long ples ya, oli joen wetem mi blong talem halo long yufala. 3 Prea blong mi, we God, Papa blong yumi, wetem Jisas Kraes, Masta blong yumi, tufala bambae i stap givhan long yufala long gladhat blong tufala, tufala i putum pis i stap wetem yufala. 4 Jisas Kraes, hem i letem hem i ded from ol sin blong yumi, blong i save tekemaot yumi long fasin blong wol ya we i nogud olgeta. Hem i ded, stret olsem we God Papa blong yumi i wantem. 5 Bambae yumi stap leftemap nem blong God i go antap oltaem, gogo i no save finis. Amen. 6 Mi mi sapraes tumas long yufala. God i singaot yufala, mo Kraes i givhan long yufala long gladhat blong hem, be i no longtaem, yufala i girap, yufala i ronwe long God. Nao yufala i stap holem wan tok we i olsem wan narafala gud nius. 7 Be i no save gat narafala gud nius, i gat wan gud nius nomo i stap. Mi mi talem olsem, from we i gat sam man we oli stap mekem trabol long yufala, we oli wantem tanem gud nius blong Kraes i kam narafala tok. 8 Mi mi talem long yufala, se sipos mifala, no wan enjel blong heven, no wanem man, bambae i talemaot wan gud nius long yufala, we i narafala long hemia we mifala i talemaot finis long yufala bifo, be man ya i mas go long hel. 9 Mifala i talemaot finis long yufala bifo, nao mi talem long yufala bakegen. Sipos wan man i talemaot wan gud nius long yufala, we i narafala long gud nius ya we yufala i kasem finis, be man ya i mas go long hel. 10 ?Yufala i ting se mi wantem ol man oli glad long mi? !Nogat! Mi wantem we God i glad long mi. ?Yufala i ting se mi wantem mekem ol man oli glad long wok blong mi? Sipos mi wantem mekem olsem, hemia i min se mi mi no prapa man blong wok blong Kraes. 11 Ol brata mo sista. I gud mi mi talem i klia long yufala. Gud nius ya we mi mi stap talemaot, hem i no wan tok we ol man oli statem. 12 Mi no kasem gud nius ya long wan man, mo i no gat man we i tijim mi long hem. Jisas Kraes nomo, hem i soemaot gud nius ya long mi. 13 Yufala i harem finis stori blong ol fasin blong mi bifo, long taem ya we mi stap skul wetem ol laen blong Isrel. Oltaem mi stap ronem jos blong God, we mi no gat sore nating. Oltaem mi stap traehad blong mekem jos ya i kam nogud. 14 Long taem ya, mi mi stap strong moa long ol fasin blong skul blong ol laen blong Isrel, mo mi holemstrong ol kastom blong ol bubu blong mifala bifo, we mi bitim plante man we mifala i gruap wantaem. 15 Be God i bin jusumaot mi fastaem, taem we mi stap yet long bel blong mama blong mi. Nao long gladhat blong hem, hem i singaot mi blong mi man blong hem. Mo long gudfala tingting blong hem, 16 hem i soemaot Pikinini blong hem long mi, blong bambae mi save talemaot gud nius blong hem long ol man we oli no laen blong Isrel. Nao long taem ya, mi mi no go luk ol man, blong kasem save long olgeta. 17 Mo mi no go long Jerusalem tu, blong luk olgeta ya we oli aposol fastaem long mi. Wantaem nomo, mi aot, mi go long Arebia. Nao biaen, mi kambak bakegen, stret long Damaskes. 18 Nao i gat tri yia i pas, ale, mi go long Jerusalem blong luk Pita. Be long taem ya tu, mi stap tu wik nomo wetem hem. 19 Mo mi no luk ol narafala aposol tu, mi luk Jemes ya nomo we i brata blong Masta blong yumi. 20 God i save, mi mi talem tru long yufala. Ol tok ya we mi jes raetem, i no blong giaman. 21 Biaen long taem ya, mi go long ol ples long Siria mo long Silisia. 22 Long taem ya, ol man blong ol jos blong Kraes long Judia, oli no save mi yet. 23 Oli harem nius nomo we ol man oli stap talem se, “Man ya we bifo i stap ronem yumi tumas, i stap traem spolem bilif blong yumi, be naoia hem i stap prij, i stap talemaot bilif ya.” 24 Nao oli stap leftemap nem blong God from mi.

Galatians 2

1 Taem fotin yia i pas, ale, mi mo Banabas, mitufala i go antap bakegen long Jerusalem, mo mi tekem Taetas tu i kam wetem mitufala. 2 Mi mi go from we God i soemaot long mi finis se mi mas go. Nao long wan smol miting wetem ol lida blong jos, mi stori gud long ol tok we mi stap talem blong talemaot gud nius ya long ol man we oli no laen blong Isrel. Mi mekem olsem, from we mi no wantem we bambae olgeta ya oli spolem ol wok ya blong mi we mi mekem finis, mo wok we mi stap mekem yet. 3 Long taem ya, nating we fren ya blong mi, Taetas, hem i wan man Gris, be oli no fosem hem blong i sakomsaes. 4 Tok blong sakomsaes ya i kamaot long sam man we oli giaman se oli brata blong yumi. Olgeta ya oli kam joen long mifala, be oli jes kam blong lukluk mifala nomo. Oli wantem faenemaot se Jisas Kraes i mekem mifala i fri olsem wanem, from we oli wantem fasem mifala bakegen long ol fasin blong olgeta. 5 Be mifala i no letem olgeta oli winim mifala nating, from we mifala i wantem tumas blong holemtaet trutok blong gud nius ya, blong bambae yufala i save kasem stret. 6 Nao i gat sam long olgeta oli stap we ol man oli luk olgeta se oli lida blong jos. Be long lukluk blong mi, man we i gat hae nem mo man we i no gat, be tufala i sem mak nomo. God i no save makem man from hae nem blong hem. Ol lida ya, oli no tijim mi long sam niufala samting nating. 7 Olgeta oli luksave we God i putum wok ya long mi finis, blong mi talemaot gud nius ya long ol man we oli no laen blong Isrel, olsem we hem i putum wok long Pita, blong hem i talemaot gud nius long ol laen blong Isrel. 8 God i putumap mi long paoa blong hem, blong mi mi aposol blong ol man ya, olsem we hem i putumap Pita blong hem i aposol blong ol laen blong Isrel. 9 Nao Jemes, mo Pita, mo Jon, we trifala i gat nem se trifala i hae lida blong olgeta, trifala i luk we God i givhan long mi long gladhat blong hem. Nao trifala i kam sekhan long mi mo Banabas, blong soemaot we mitufala i sem mak nomo wetem olgeta. Nao mifala evriwan i agri blong seraot ol wok, we mitufala bambae i go prij long ol man we oli no laen blong Isrel, mo olgeta bambae oli go prij long ol laen blong Isrel. 10 Mo olgeta ya oli givim wan tok nomo long mitufala, se mitufala i mas tingbaot ol puaman blong olgeta, blong givhan long olgeta. Be hemia, mi mi luk finis olsem wan wok blong mi. 11 Taem Pita i kam long Antiok, mi mi stanap long fes blong hem, mi tok strong blong blokem hem, from we i klia gud we hem i rong. 12 Fastaem, Pita i stap kakae wetem ol brata blong yumi we oli no laen blong Isrel. Be biaen, Jemes i sanem sam man blong hem oli kam, mo taem olgeta ya oli kamtru, Pita i finis, i no moa save kakae bakegen wetem ol brata ya, from we hem i fraet long kampani ya we oli stap talem se ol man oli mas sakomsaes. 13 Mo ol narafala brata blong yumi we oli laen blong Isrel, olgeta tu oli fraet, nao oli biaen long hem long fasin ya. Mo fasin ya i pulum Banabas, nao hem tu i fraet, i mekem sem fasin. 14 Be taem mi luk we olgeta oli no stap wokbaot long stret rod, we i folem ol trutok blong gud nius ya, mi tok strong long Pita long fes blong olgeta. Mi talem se, “Yu yu wan laen blong Isrel, be yu tekem fasin blong ol narafala man finis. Yu yu no moa holem fasin blong ol laen blong Isrel. ?From wanem yu traem fosem ol narafala man ya blong oli kam tekem fasin ya blong laen blong Isrel?” 15 Bakegen, mi mi talemgud long Pita, we i tru, mitufala i laen blong Isrel stret, mitufala i no narafala laen we ol laen blong Isrel oli luk olsem rabis nomo. 16 Be mitufala i save finis we man i no save kam stret man long fes blong God samtaem, long fasin ya we hem i stap folem Loa blong ol laen blong Isrel. Man we i bilif long Jisas Kraes, hem nomo God i save talem se hem i wan stret man. Mifala ol laen blong Isrel, mifala tu i bilif long hem, nao mifala i kam stret man long fes blong God. Be i no from we mifala i stap folem Loa blong God, be from we mifala i stap bilif long Kraes nomo. I no gat man nating we i save kam stret man long fes blong God, long fasin ya we hem i stap folem Loa ya. 17 Mifala i joen long Kraes finis blong kam stret man long fes blong God. ?Be sipos mifala i faenemaot se mifala i man nogud olsem ol man we oli no laen blong Isrel, olsem wanem? ?Kraes i mekem we mifala i kam man nogud? !Nogat! 18 Sipos mi stanemap ol fasin blong Loa ya bakegen, we bifo mi stap brekemdaon, bambae mi soemaot from Loa ya, we mi mi man blong brekem loa. 19 Long saed blong Loa, mi mi ded finis, Loa ya i kilim mi mi ded. Nao from we mi mi ded long saed blong Loa, mi save laef long saed blong God. I olsem we oli nilim mi long kros wetem Kraes, mi ded wetem hem. 20 Naoia, i no moa mi ya we mi stap laef, be Kraes nomo i stap laef long mi. Mo laef ya we mi stap long hem naoia, mi mi gat from we mi bilif long hem, we hem i Pikinini blong God. Hem i lavem mi, nao i givim laef blong hem, i ded blong sevem mi. 21 Mi mi no save sakemaot fasin ya we God i givhan long mi long gladhat blong hem. Sipos wan man i save kam stret man long fes blong God from we i stap folem Loa, hemia i min se Kraes i ded blong nating nomo.

Galatians 3

1 !Ol man Galesia! !Yufala i krangke! Mifala i talemaot gud nius long yufala, olsem we yufala i luk Jisas Kraes stret long ae blong yufala, we hem i ded long kros. ?Be olsem wanem? ?Sam man oli mekem majik long yufala, blong pulum yufala i go krangke olsem? 2 Mi mi wantem askem wan kwestin long yufala. ?Olsem wanem? ?Yufala i kasem Tabu Spirit fastaem from we yufala i stap folem Loa, no from we yufala i harem gud nius ya, nao yufala i bilif long hem? 3 ?Weswe yufala i go krangke olsem? Yufala i bin statem Kristin laef blong yufala fastaem long paoa blong Spirit blong God. ?Be yufala i ting se bambae yufala i save finisim long paoa blong yufala nomo? !Nogat! 4 ?Weswe long ol samting ya we oli kamtru long laef blong yufala? ?Yufala i no lanem wan samting nating long hem? Mi mi no ting olsem. 5 ?God i stap givim Spirit blong hem long yufala, mo hem i stap mekem ol merikel long fes blong yufala, be from wanem? ?From we yufala i stap folem Loa, no from we yufala i harem gud nius ya, nao yufala i stap bilif long hem? 6 Yufala i traem tingbaot Ebraham ya bifo. Baebol i talem se, “Hem i bilif long God, mo from we hem i bilif olsem, God i luk hem se hem i wan stret man long fes blong hem.” 7 Oraet, yufala i mas savegud we ol man we oli bilif long God olsem, olgeta ya oli prapa laen blong Ebraham. 8 Taem fasin ya i no kamtru yet, be Baebol i talem finis we bambae God i save mekem ol man we oli no laen blong Isrel oli kam stret man long fes blong hem, from we oli bilif long hem. Mo taem fasin ya i no kamtru yet, Baebol i talemaot gud nius ya long Ebraham we God i talem se, “Mi bambae mi yusum yu blong blesem olgeta man long wol.” 9 Ebraham ya i bilif long God, mo God i blesem hem from, mo long sem fasin, hem i stap blesem olgeta we oli stap bilif long hem. 10 Olgeta we oli ting se bambae oli save kasem laef from we oli stap folem Loa ya, God bambae i panisim olgeta. Baebol i talem se, “Ol man we oli no gohed blong obei long evri samting we oli raetem finis long buk blong Loa, God bambae i givim panis long olgeta.” 11 Nao i klia gud we man i no save kam stret man long fes blong God long fasin ya we hem i stap folem Loa ya. Hemia i klia from we Baebol i talem se, “Man we i kam stret man long fes blong God from we i bilif, hem i save kasem laef.” 12 Be fasin blong holem Loa, hem i no stanap long fasin blong bilif, from we Baebol i talem se, “Man we i mekem evri samting we Loa i talem, hem i save kasem laef long hem.” 13 Be Kraes, hem i pemaot yumi finis, i tekemaot yumi long panis ya we yumi save kasem long fasin ya blong folem Loa, from we hem i kam olsem man we God i panisim hem, mo God i mekem samting ya long hem from yumi. Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, “Man we ol man oli kilim hem i ded, nao oli hangem bodi blong hem long wan wud, fasin ya i soemaot we Hae God nao i panisim hem.” 14 Be naoia, from we Jisas Kraes i ded olsem, ol man we oli no laen blong Isrel oli save kasem ol gudfala samting we God i givim long Ebraham bifo. Mo from we yumi bilif long Kraes, yumi save kasem Spirit ya we God i promes finis blong givim. 15 Ol brata mo sista. Mi wantem talem wan fasin blong yumi blong soemaot samting ya. Sipos man i mekem promes se taem hem i ded, bambae olting blong hem oli mas olsem olsem, nao i raetemdaon promes ya long wan pepa, bambae tok ya blong hem i no save jenis. Narafala man i no save tekemaot tok blong hem, mo i no save joenem narafala tok long hem bakegen tu. 16 Nao God i mekem promes blong hem long Ebraham, mo long man ya we i kamaot biaen long hem. Tok ya i no talem se “mo long olgeta we oli kamaot biaen long hem”, we i min se plante man. Hem i talem se “mo long wan man we i kamaot biaen long hem”, we i min se wan man nomo, we man ya, Kraes. 17 Mining blong tok blong mi i olsem. Fastaem, God i mekem wan promes blong hem, mo i talem se tok blong hem i no save jenis. Mo biaen, fo handred toti yia i pas, nao Loa i kamtru. Be Loa ya i no save brekem promes ya. Hem i no save tekemaot tok blong God. 18 Sipos yumi stap kasem ol samting we God i givim, from we yumi stap folem Loa, hemia i min se promes ya blong God i finis nao, yumi no moa save kasem ol samting ya long promes ya. Be Ebraham i kasem ol samting we God i givim long hem, from we God i promes blong mekem olsem. 19 ?Oraet, sipos i olsem, be God i givim Loa blong wanem? Hem i joenem Loa ya long promes blong hem, blong soemaot ol fasin we i nogud, mo i putum Loa blong i stanap, gogo kasem taem we man ya we i laen blong Ebraham, we promes ya i tokbaot bifo, hem i kamtru. Taem Loa i kam, i gat ol enjel oli kam givim long Moses, blong hem i karem i kam givim long olgeta man. 20 I gat wan God nomo i stap, be Loa blong hem i kamtru long mifala long plante man. 21 Hemia i no min se Loa ya i agensem promes blong God, nogat. Sipos God i givim wan loa we i gat paoa blong mekem yumi laef, bambae yumi save kam olsem we yumi stret man finis, from we yumi folem Loa ya. 22 Be i no olsem, from we Baebol i talem se yumi evriwan i stap aninit long paoa blong sin. Nao ol samting we God i promes blong givim, yumi save kasem, from we yumi bilif long Jisas Kraes. 23 Bifo ya, taem we fasin blong bilif ya i no kamtru yet, Loa ya i stap holem mifala evriwan, olsem we mifala i kalabus finis. Mifala i stap olsem, kam kasem taem we God i soemaot fasin ya blong bilif. 24 Mo mifala i stap aninit long Loa ya olsem we pikinini i stap aninit long man we i lukaot long hem blong mekem hem i folemgud ol rul blong masta blong hem, mo Loa ya i stap mekem long mifala olsem, kam kasem taem we Kraes i kamtru. Loa ya i mekem olsem, blong mifala i save kam stret man long fes blong God from we mifala i bilif long Kraes. 25 Naoia, we taem blong fasin blong bilif i kamtru finis, mifala i no moa stap aninit long Loa ya. 26 Yufala evriwan i pikinini blong God, from we yufala i bilif long Jisas Kraes. 27 Yufala evriwan we i baptaes finis blong joen long Kraes, yufala i tekem Kraes finis, olsem we yufala i putum klos long yufala. 28 Nao i no moa gat ol samting blong mekem yufala i seraot. I no moa gat we sam long yufala oli laen blong Isrel, sam oli no laen blong Isrel, sam oli slef, sam oli friman, sam oli man, sam oli woman, nogat. Yufala evriwan i joen long Jisas Kraes, nao from samting ya, yufala i kam wan nomo. 29 Mo sipos yufala i blong Kraes, ale, yufala i olsem ol laen ya blong Ebraham. Mo bambae yufala i save kasem ol samting ya we God i promes finis blong givim long ol laen ya blong hem.

Galatians 4

1 Mining blong tok blong mi i olsem. Taem we man i ded, pikinini blong hem i save tekem olting blong hem. Be sipos pikinini ya i smol yet, bambae hem i no save bos long olting ya, hem i olsem slef nomo. 2 Hem i mas gat ol narafala papa blong hem mo ol angkel blong hem, blong oli lukaot long olting ya blong hem, gogo kasem stret taem we papa blong hem i makem. 3 Be long mifala tu i olsem. Fastaem, mifala i olsem pikinini, mifala i olsem slef nomo long ol fas samting blong fasin blong God we hem i tijim mifala long hem. 4 Be long stret taem we God i makem, hem i sanem stret Pikinini blong hem i kam. Pikinini ya i bon long wan woman, mo i gruap aninit long Loa blong mifala ol laen blong Isrel, 5 blong pemaot mifala ya we mifala i stap aninit long Loa ya, blong mifala i save kam pikinini blong God. 6 Mo blong God i soemaot we yufala i pikinini blong hem, hem i sanem Spirit blong Pikinini blong hem i kam, blong i stap long laef blong yumi. Hemia Spirit ya we i stap singaot se, “Papa, Papa.” 7 From samting ya, yufala i no moa olsem slef nomo, yufala i pikinini blong God. Mo from we yufala i pikinini blong God, hem bambae i save givim long yufala, olgeta samting ya we hem i promes blong givim long ol pikinini blong hem. 8 Bifo, yufala i no save God, mo from samting ya, yufala i olsem slef nomo blong ol devel ya we oli no god nating. 9 Be naoia, yufala i save God finis. Ating i moa gud mi talem se naoia, God i save yufala finis. ?Be from wanem yufala i wantem gobak bakegen long ol devel ya we oli masta blong yufala bifo? Olgeta oli no gat paoa nating, mo oli no save givim wan samting nating long yufala. ?From wanem yufala i wantem kam olsem slef blong olgeta ya bakegen? 10 ?From wanem yufala i stap tingbaot tabu dei blong olgeta ya, mo tabu manis, mo tabu taem, mo tabu yia olsem? 11 !Man! Yufala i mekem mi mi fraet tumas. !Ating mi hadwok long yufala blong nating nomo! 12 Ol brata mo sista. Mi mi askem strong long yufala, se plis yufala i tekem fasin blong mi. Yufala i luk. Mi mi tekem fasin blong yufala finis. Yufala i save se bifo, mi mi kam stap wetem yufala from we mi mi sik, nao mi gat janis blong talemaot gud nius ya long yufala. Be long taem ya yufala i no mekem wan trabol long mi. 14 Mo sik ya blong mi i mekem plante trabol long yufala, be yufala i no harem nogud long mi, yufala i no ting rabis long mi nating. Yufala i tekem mi mi go long haos blong yufala, olsem we mi wan enjel blong God, no mi Jisas Kraes nomo. 15 Long taem ya, yufala i glad tumas. ?Be naoia olsem wanem? Mi mi save talemaot se bifo, sipos yufala i save mekem olsem, yufala i glad blong pulumaot ae blong yufala, blong jenisim ae blong mi, from we ae blong mi i nogud. 16 ?Be olsem wanem? ?Naoia, from we mi mi stap tok tru long yufala, ating mi kam olsem badfren blong yufala? 17 Ol narafala man ya oli stap raon long yufala blong fren gud long yufala, be tingting blong olgeta i no stret. Oli wantem nomo blong pulumaot yufala i gowe long mi, blong bambae yufala i stap fren gud long olgeta. 18 Yes, fasin ya blong fren gud long narafala man, sipos i blong mekem wan gudfala samting, hemia i gud tumas. Tok ya i tru oltaem, i nating we mi mi stap wetem yufala, no mi no stap wetem yufala. 19 Ol pikinini blong mi. Mi mi stap harem nogud bakegen from yufala, olsem we wan woman i stap harem nogud blong bambae i bonem pikinini. Mo bambae mi save harem nogud bakegen yet from yufala, gogo yufala i kasem stret fasin blong Kraes long laef blong yufala. 20 Sipos mi mi stap wetem yufala naoia, hemia bambae i mekem mi mi harem gud tumas. Sipos i olsem, bambae mi save tanem tok blong mi lelebet, blong mekem i stret gud long yufala, from we naoia, mi mi no save se bambae mi givhan long yufala olsem wanem. 21 Yufala we i wantem mekem ol samting we Loa i talem, yufala i givim ansa long mi. ?Yufala i harem finis wanem we Loa ya i talem, no yufala i no harem? 22 Hem i tokbaot Ebraham, we hem i gat tu pikinini boe blong hem, wan we i bon long woman we i slef, we i woman blong wok nomo blong hem, mo wan we i bon long stret woman blong hem, we i no slef, i fri. 23 Pikinini ya we i bon long woman we i slef, hem i bon olsem ol narafala pikinini nomo. Be pikinini ya we i bon long woman we i fri, hem i bon from we God i mekem promes olsem long woman ya. 24 Nao yumi save tekem stori ya olsem parabol. Tufala woman ya i soemaot tufala promes we God i mekem wetem ol man. Fas woman ya Hega, ol pikinini blong hem oli slef, oli no fri nating. Hega ya, hem i pija blong promes ya we God i mekem wetem ol man blong hem long bigfala hil ya Sinae. 25 Mo hem i pija blong bigfala hil ya Sinae, long Arebia, we bifo, God i givim Loa long Moses long hem. Mo hem i pija blong taon ya Jerusalem tu we i stap naoia, we hem wetem ol man blong hem oli olsem slef nomo. 26 Be narafala Jerusalem ya long heven, hem i pija blong woman we i fri, mo hem i olsem mama blong yumi. 27 Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, “Yu ya we fastaem yu no save karem pikinini, i gud yu glad. Yu ya we bifo yu no bin harem nogud blong bonem pikinini, i gud yu stap singsingaot from we yu yu glad. Yu yu no bin karem pikinini samtaem, be naoia ol pikinini blong yu oli kam plante moa, i winim ol pikinini blong woman we man blong hem i no lego hem.” 28 Ol brata mo sista. Yufala i pikinini blong God from we hem i promes blong mekem olsem. Yufala i olsem Aesak ya bifo. 29 Bifo, pikinini ya Ismael we i bon olsem ol narafala pikinini nomo, hem i stap ronem pikinini ya Aesak we i bon long wok blong Spirit blong God. Mo naoia, fasin ya i stap gohed yet. 30 ?Be Baebol i talem olsem wanem? Hem i talem se, “Yu mas sanemaot woman ya we i slef, wetem pikinini blong hem, tufala i gowe long ples ya, from we pikinini blong woman ya we i slef, hem i no gat raet blong kasem wan samting long olting blong papa blong hem. Olting ya evriwan i mas go long pikinini blong woman ya we i fri.” 31 Be yumi ya, yumi no pikinini blong woman ya we i slef, yumi pikinini blong woman ya we i fri.

Galatians 5

1 Taem Kraes i mekem yumi fri, hem i mekem blong yumi stap fri oltaem. From samting ya, yufala i mas stanap strong. Bambae yufala i no letem Loa ya i fasem yufala, olsem we yufala i kam slef bakegen. 2 Yufala i lesin. Mi Pol, mi talem tok ya long yufala. Sipos yufala i letem olgeta oli mekem sakomsaes long yufala from Loa ya, bambae Kraes i no save givhan long yufala nating. 3 Mi wantem talem strong long yufala bakegen. Sipos wan man i letem olgeta oli mekem sakomsaes long hem from Loa ya, hem bambae i mas mekem olgeta samting we Loa ya i talem. 4 Sipos yufala i stap folem Loa ya blong kam stret man long fes blong God, hemia i olsem we yufala nomo i katemaot yufala long Kraes, nao God bambae i no save givhan long yufala. 5 Be yumi ya, yumi putum tingting blong yumi long God se hem bambae i mekem yumi stret man long fes blong hem, from we yumi bilif long Kraes. Nao Tabu Spirit i stap mekem yumi strong blong wet, gogo samting ya i kamtru. 6 Taem yumi joen long Jisas Kraes, i nomata we yumi sakomsaes finis no yumi no sakomsaes. Stamba blong hem, yumi bilif long Jisas Kraes, mo yumi lavem God wetem ol man tu. 7 Bifo ya, i olsem we yufala i stap resis blong win. ?Be hu ya i blokem yufala, nao yufala i no moa save folem trutok? 8 Hemia i no wok blong God ya, we i singaot yufala fastaem. 9 I gat wan tok we i talem se, “Smol is nomo, be i naf blong mekem flaoa blong bred i solap.” 10 Be mi mi bilif se tingting blong yufala i no kam narafala long tingting blong mi. Tingting blong mi i stap strong yet long yufala, from we yumi stap joen long Masta blong yumi. Mo mi bilif se wanem man we i stap spolem yufala, be bambae God i save givim panis long hem. 11 Ol brata mo sista. Yufala i traem tingbaot. Sipos mi mi stap prij se ol man oli mas sakomsaes, bambae olgeta oli no save ronem mi. Sipos i olsem, tok ya blong mi long ded blong Kraes long kros bambae i no save mekem trabol long olgeta. ?Be from wanem oli stap ronem mi yet, blong spolem mi? 12 Ol man ya we oli stap ronem yufala blong mekem sakomsaes long yufala, i moa gud oli gohed oli mekem natamap long olgeta bakegen. 13 Ol brata mo sista. God i singaot yufala finis blong yufala i fri man. Be bambae yufala i no mekem eskius se, “O, mi mi fri finis. Loa ya i no moa holem mi nao. Mi mi save mekem evri samting we tingting blong mi i wantem.” Be i no olsem. Oltaem yufala i givgivhan long yufala from we yufala i lavlavem yufala. 14 I gat wan tok blong Loa we i kavremap olgeta samting we Loa i talem. Hemia tok ya we i talem se, “Yu mas lavem ol man we oli stap raonabaot long yu, yu mas mekem i gud long olgeta, olsem we yu stap mekem i gud long yu nomo.” 15 Be sipos yufala i stap raorao long yufala, hemia, yufala i olsem anamol nomo we oli stap kakae olgeta. Nao bambae laef blong yufala i kam nogud olgeta. 16 Mi mi talem long yufala, sipos Tabu Spirit i stap lidim yufala, bambae yufala i no save mekem ol samting ya we tingting blong yufala nomo i wantem, 17 from we ol rabis samting we tingting blong yumi i wantem i agensem ol samting we Tabu Spirit i wantem. Mo ol samting we Tabu Spirit i wantem i agensem ol rabis samting we tingting blong yumi i wantem. Tufala samting ya i olsem we tufala i enemi long tufala. From samting ya, yufala i no save mekem ol gudgudfala samting we yufala i wantem mekem. 18 Be sipos Tabu Spirit i stap lidim yufala, Loa ya i no moa save holem yufala. 19 Fasin blong ol man we oli stap mekem ol rabis samting we tingting blong olgeta i wantem, hem i klia. Olgeta oli stap mekem nogud wetem woman, mo oli stap mekem ol samting blong sem, mo oli stap mekem ol samting we oli nogud olgeta. 20 Olgeta oli stap mekem prea long ol narafala god, mo oli stap mekem ol bisnes blong posen mo kleva. Oli kam enemi, nao oli stap faet, mo oli stap jalus, mo oli stap kros, mo oli stap leftemap olgeta nomo. Olgeta oli stap rao oltaem, nao oli stap seraot from. 21 Oli wantem kasem mak blong narafala man, mo oli stap dring we oli lusum hed, mo oli stap mekem lafet blong mekem nogud nomo, mo oli stap mekem ol narafala samting olsem. Mi mi talemaot stret long yufala naoia, olsem we mi talem finis long yufala bifo. Ol man we oli stap mekem ol fasin ya, bambae oli no save go insaed long niufala wol ya we God i king long hem. 22 Be Tabu Spirit, hem i stap mekem ol man oli gat narafala fasin. Hem i stap mekem we oltaem olgeta oli stap lavem ol man, mo oli stap glad, mo oli gat pis long tingting blong olgeta. Hem i stap mekem we tingting blong olgeta i longfala, mo oli gat sore long man, mo we fasin blong olgeta i gud nomo, mo i stret oltaem we i no save jenis. 23 Hem i stap mekem we olgeta oli kwaet man, mo oli save blokem ol samting we olgeta nomo oli wantem. I no gat loa blong blokem yufala long ol samting ya. 24 Olgeta we oli man blong Jisas Kraes, oli lego finis ol rabis fasin ya we i kamaot long tingting blong olgeta nomo. I olsem we olgeta oli nilim ol samting ya long kros finis. 25 Yufala i luk. Tabu Spirit ya, hem i givim laef long yumi finis. From samting ya, yumi mas letem Spirit ya i lidim yumi long laef blong yumi. 26 I nogud yumi stap praod, no yumi stap mekem yumi nomo i stap kros long yumi, no yumi nomo i stap jalus long yumi.

Galatians 6

1 Ol brata mo sista. Sipos wan long yufala i foldaon, yufala we Spirit blong God i stap long yufala, yufala i mas givhan long hem blong stretem hem. Be yufala i mas mekem long kwaet fasin. Mo yufala tu i mas lukaot gud long yufala, blong sam samting bambae i no kam traem yufala. 2 Yufala i mas stap givgivhan long yufala long ol trabol blong yufala. Long fasin ya, bambae yufala i save mekem ol samting we loa blong Kraes i talem. 3 Sipos wan man i stap ting se, “Mi mi wan man ya,” be hem i man nating nomo, hem i stap giaman nomo long hem. 4 Olgeta man wanwan oli mas traem ol wok we olgeta nomo oli mekem. Nao oli save makem we oli kam man olsem wanem from ol wok blong olgeta nomo, i no from wok blong sam narafala man, 5 from we evri man i gat wok blong hem. 6 Ol man we oli stap lan yet long fasin blong Kristin laef, taem oli kasem sam gudfala samting, i gud oli givim haf i go long ol tija blong olgeta. 7 Yufala i no mastik long samting ya. I no gat man i save giaman long God. Wanem sid we man i planem fastaem long garen blong hem, be frut blong hem nomo, man ya bambae i mas kakae. 8 Sipos man i planem rabis fasin we tingting blong hem i wantem, rabis fasin ya blong hem bambae i givim kakae long hem, we ded nomo. Be sipos hem i planem fasin we Tabu Spirit i wantem, Tabu Spirit bambae i givim kakae long hem, we hemia laef ya we i no save finis. 9 Bambae yumi no kam slak blong mekem ol gudfala fasin, from we sipos yumi mekem olsem, bambae long stret taem blong hem, yumi save kasem kakae from ol hadwok ya blong yumi. 10 From samting ya, oltaem, sipos yumi gat janis, yumi mas mekem i gud long olgeta man. Antap moa, yumi mas mekem olsem long olgeta ya we oli brata mo sista blong yumi from we olgeta tu oli bilif long Kraes. 11 Yufala i luk. Mi nomo mi raetem tok ya long ol bigbigfala leta. 12 Olgeta ya we oli wantem fosem yufala, blong yufala i sakomsaes, hemia olgeta ya nomo we oli wantem flas from ol samting ya we i blong bodi blong man nomo. Be oli wantem mekem olsem from wan samting nomo, blong bambae i no gat man i ronem olgeta from we oli stap prij long ded blong Kraes long kros. 13 Olgeta ya we oli sakomsaes finis oli no stap mekem ol samting we Loa i talem. Be oli wantem fosem yufala blong yufala i sakomsaes, blong bambae oli save tok flas from yufala, we oli mekem yufala i biaen long olgeta from samting ya. 14 Be long mi, mi mi save tok flas from wan samting nomo, from ded blong Jisas Kraes ya, Masta blong yumi, we hem i ded long kros. Long ded blong Kraes long kros, God i brekem paoa blong ol fasin blong wol ya long mi, mo i mekem mi mi fri long ol fasin ya. 15 Long Kristin laef, i nomata we man i sakomsaes no i no sakomsaes. Stamba blong laef ya, hemia we God i mekem laef blong man i kam niuwan olgeta. 16 Prea blong mi we pis bambae i stap wetem olgeta we oli stap folem rul ya, mo we God bambae i gat sore long olgeta. Mo prea ya i blong ol narafala man blong God tu we oli prapa laen blong Isrel. Olgeta we oli stap folem rul ya oli man blong God, mo oli olsem ol prapa laen blong Isrel. Mo prea blong mi we pis bambae i stap wetem olgeta, mo we God bambae i gat sore long olgeta. 17 Mi mi no wantem we bambae man i mekem trabol long mi bakegen. Mi mi gat ol trak blong ston mo wip i stap long bodi blong mi finis, from we mi mi man blong Jisas. 18 Ol brata mo sista. Prea blong mi, we Jisas Kraes, Masta blong yumi, hem bambae i stap givhan long yufala evriwan, long gladhat blong hem. Amen.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE