Philemon

Philemon 1

1 Filimon. Mi Pol, we mi stap long kalabus from we mi man blong Jisas Kraes, mo Timoti we i brata blong yumi, mitufala i talem halo long yu, we yu yu wan gudfala fren blong mitufala, mo we yumitrifala i stap long sem wok nomo. 2 Mo mitufala i talem halo long ol man blong jos we oli stap mekem wosip long haos blong yu, mo long sista blong yumi, Apia, mo long man ya Akipas, we mifala i olsem soldia blong wan kampani nomo. 3 Prea blong mitufala, we God papa blong yumi, wetem Jisas Kraes, Masta blong yumi, tufala bambae i stap givhan long yufala long gladhat blong tufala, mo bambae tufala i putum pis i stap wetem yufala. 4 Filimon. Taem mi mi prea, oltaem mi stap tingbaot yu, mo mi stap talem tangkiu long God blong yumi, 5 from we mi stap harem nius blong gudfala fasin blong yu we oltaem yu lavem ol man blong God, mo we yu stap bilif strong long Jisas, Masta blong yumi. 6 Mo mi mi stap prea, se from we yumi stap joen long bilif blong yumi, God bambae i givhan long yu blong yu save moa long ol gudgudfala samting we hem i stap givim long yumi ya we yumi joen long Kraes. 7 Brata. Fasin ya blong yu blong lavem ol man, hem i stap mekem mi mi harem gud tumas, mo i stap leftemap tingting blong mi, mo i stap mekem olgeta man blong God oli harem gud. 8 Nao from we yumitufala i joen long Jisas Kraes, mi mi gat raet blong talem long yu wanem samting we i stret blong yu yu mekem. 9 Be from we yumitufala i fren gud, mi no save mekem olsem. Mo nating we mi mi olfala, mo naoia mi stap long kalabus from Jisas Kraes, be bambae mi talemgud long yu 10 wan samting long bihaf blong Onesimas. Hem i kam luk mi long kalabus, nao mi mi lidim hem i kam long Kraes, mo hem i kam olsem pikinini blong mi, mo mi mi kam olsem papa blong hem. 11 Bifo, Onesimas i no save mekem wan gudfala wok blong yu, be naoia hem i save mekem plante gudfala wok blong yu mo blong mi tu. 12 Mi mi lavem hem tumas, be naoia mi sanem hem i kambak long yu bakegen. 13 Sipos hem i stap wetem mi, blong tekem ples blong yu, blong givhan long mi, naoia we mi mi stap long kalabus from gud nius blong Jisas Kraes, bambae mi harem gud moa. 14 Be mi no wantem fosem yu blong yu mekem olsem. Mi mi wantem blong yu yu mekem long tingting blong yu nomo. From samting ya, sipos yu no agri blong givhan long mi olsem, mi bambae mi no save holem hem i stap. 15 Mi mi no save, be maet yu yu lusum Onesimas blong smoltaem ya nomo, blong bambae yu save tekem hem bakegen, blong i stap olwe wetem yu. 16 Naoia, hem i no wan slef nomo, be hem i moa long slef. !Hem i wan gudfala brata blong yumi! Mi mi laekem hem tumas, be ating yu bambae yu laekem hem moa, from we hem i slef blong yu, be antap moa, hem i brata blong yu, from we hem i joen finis long Masta blong yumi. 17 Sipos yu stap luk mi olsem we yumitufala i wan brata nomo, plis yu tekembak hem, olsem we yu save tekem mi mi kam insaed long haos blong yu. 18 Sipos hem i bin mekem i no stret long yu, no i gat kaon long yu, plis yu putum long nem blong mi. 19 Mi bambae mi pemaot ol kaon ya long yu. Tok ya, mi Pol, mi raetem long han blong mi nomo. (I gud yu yu tingbaot we mi mi givhan long yu blong yu yu kasem laef long Kraes, mo from samting ya i olsem we yu yu gat kaon long mi.) 20 Brata blong mi. Plis yu givhan long mi long samting ya, mo yu mekem mi mi harem gud bakegen, from we yumitufala i joen long Kraes, Masta blong yumi. 21 Mi mi stap raetem tok ya i kam long yu, from we mi savegud we yu bambae yu mekem ol samting ya we mi askem long yu. Mi mi savegud se yu bambae yu go moa, i bitim tok ya blong mi. 22 Mo wan samting bakegen, mi wantem askem long yu, se plis yu mekemrere wan rum long haos blong yu, blong mi save stap long hem, from we oltaem mi mi stap bilif se bambae God i harem ol prea blong yufala, nao bambae hem i tekem mi mi kambak long yufala bakegen. 23 Epafras ya we i stap kalabus wetem mi from Jisas Kraes, mo Mak, mo Aristakas, mo Demas, mo Luk, we oli stap wok wetem mi, oli talem halo long yu. 25 Prea blong mi, we Jisas Kraes, Masta blong yumi, hem bambae i stap givhan long yufala long tingting blong yufala, long gladhat blong hem.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE