1 Timothy Burmese Bible

you will need the zawgyi-one font >> HERE <<တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္


တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၁

၁ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္၊ ငါတို႔ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္၏ ပညတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ထုိသခင္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာငါ ေပါလုသည္၊

၂ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ငါ့သားစစ္ျဖစ္ေသာ တိေမာေသကိုၾကားလုိက္ပါ၏။ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္း ဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူး၊ ကရုဏာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစေသာ။

၃-၄ ျခားနားေသာ အယူဝါဒသစ္ကုိ မသြန္သင္ၾကႏွင့္ဟူ၍င္း၊ ဒ႑ာရီစကားကို နားမေထာင္ၾကႏွင့္ ဟူ၍င္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္ေသာဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္ကို ျပဳစုသည္ထက္၊ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံုျခင္း ကိုသာ၍ ျပဳစုတတ္ေသာ၊ ျပင္ဆင္၍မကုန္ႏိုင္ေသာေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္စာရင္းမ်ားကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္ဟူ၍င္း၊ သင္သည္ အခ်ဳိ႔ေသာသူတို႔ကို ပညတ္ထား၍၊ ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ ေနရစ္ေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္မာေကေဒါနိျပည္ သို႔သြားေသာအခါ၊ ေတာင္းပန္သည္အတိုင္းေနရစ္ေလာ့။

၅ ထုိသို႔ပညတ္ထားျခင္း၏ အခ်ဳပ္အျခာမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္င္း၊ ကိုယ္ကိုကုိယ္သိေသာ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းႏွင့္င္း၊ မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္င္း၊ စပ္ဆိုင္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သတည္း။

၆ ထုိသုိ႔ေသာ အက်င့္ကို လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အၿမဲမက်င့္၊ အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားေျပာျခင္းသို႔လႊဲသြားၾကၿပီ။ ထုိသူတို႔သည္ မိမိတို႔ေျပာေသာအရာကို နားမလည္။

၇ အဘယ္သို႔ေသာတရားဘက္၌ မိမိတို႔ခုိင္မာစြာ ေနသည္ကိုမသိဘဲလ်က္၊ နိႆရည္းဆရာလုပ္ခ်င္ၾကသည္တကား။

၈-၁၀ ပညတ္တရားကို တရားသျဖင့္ က်င့္ေသာသူအဘုိ႔မထား၊၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ေသာသူ၊ နားမေထာင္ေသာသူ၊ ဘုရားကိုမကိုးကြယ္ေသာသူ၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာသူ၊ မသန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ဘုရားတရားကို မရိုမေသျပဳေသာသူ၊ မိဘကိုညွဥ္းဆဲေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ေယာက်္ားခ်င္းေမထုန္ကိုျပဳေသာသူ၊ လူကိုခိုးသြားေသာသူ၊ မုသာစကား ကိုသံုးေသာသူ၊ မဟုတ္မမွန္ဘဲက်ိန္ဆိုေသာသူမွစ၍၊ စင္ၾကယ္ေသာၾသဝါဒႏွင့္ ဆန္က်င္ဘက္ျဖစ္သမွ် တုိ႔အဘုိ႔ ပညတ္တရားကုိ ထားသည္ဟုသိမွတ္၍၊ ထုိတရားကို တရားသျဖင့္ သံုးေသာသူ၌ပညတ္တရားသည္ အက်ဳိးကိုေပးတတ္သည္ဟု ငါတို႔သိၾက၏။

၁၁ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္၊ မဂၤလာရွိေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ ဘုန္းႀကီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ညီသတည္း။

၁၂ ထုိတရားကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္း၏။

၁၃ ငါသည္ကဲ့ရဲ့ေသာသူ၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သူျဖစ္ဘူးေသာ္လည္း၊ သစၥာရွိေသာသူဟု ထုိသခင္သည္မွတ္၍၊ ဓမၼဆရာအရာ၌ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ ငါျပဳေသာအခါ ယံုျခင္းမရွိ၊ အမွန္မသိဘဲျပဳေသာေၾကာင့္၊ ကရုဏာေတာ္ကိုငါခံရၿပီ။

၁၄ ငါတို႔သခင္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္း ေယရႈခရစ္၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္တကြအတိုင္းထက္အလြန္ ၾကြယ္ဝၿပီ။

၁၅ ေယရႈခရစ္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ ျခင္းငွါ၊ ဤေလာကသို႔ၾကြလာေတာ္မူသည္ ဟူေသာ စကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အၾကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကား လည္းျဖစ္၏။ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔တြင္ ငါသည္အႀကီးဆံုးျဖစ္၏။

၁၆ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရ အသက္အလုိငွါ ယံုၾကည္လတံ့ေသာ သူတို႔လိုက္စရာ ပံုသက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အႀကီးဆံုးေသာအျပစ္ရွိေသာငါ၌၊ ေယရႈခရစ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာခႏၱီေတာ္ကုိျပေတာ္ မူမည္ အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုသနားေတာ္မူၿပီ။

၁၇ ေလာကဓာတ္တို႔၏ ဘုရင္တည္းဟူေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူထေသာ၊ မ်က္ျမင္မရ၊ အရူပျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ တဆူတည္းေသာဘုရားသခင္သည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

၁၈ ငါ့သားတိေမာေသ၊ သင့္ကိုရည္မွတ္၍ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးေသာ အနာဂတၱိစကားကို သင္သည္အမွီျပဳ၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းကိုင္း၊ ကိုယ္ကုိကုိယ္သိေသာစိတ္ၾကည္လင္ျခင္းကုိင္း စဲြလမ္း၍ေကာင္းေသာစစ္ကိုတိုက္ေစျခင္းငွါ၊ ထားခဲ့ၿပီးေသာထုိအနာဂတၱိစကားႏွင့္အညီ၊ အထက္ငါဆိုခဲ့ၿပီးေသာပညတ္ထားျခင္းအခြင့္ကို သင္၌ငါအပ္ေပး၏။

၁၉ ထုိယံုၾကည္ျခင္းမွစသည္တို႔ကို အခ်ဳိ႔ေသာသူတို႔သည္ ပယ္ၿပီလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းသေဘၤာပ်က္၍ဆံုးရႈံးၾကၿပီ။

၂၀ ထုိသူတို႔တြင္ဟု ေမနဲႏွင့္ အာေလဇျႏၵဳပါသတည္း။ ထုိသူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ့ေသာစကားကိုၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းငွါ သင္ရမည္ အေၾကာင္း၊ စာတန္၏ လက္သို႔ငါအပ္လုိက္ခဲ့ၿပီ။Chapter 2

တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၂

၁-၂ ငါတို႔သည္ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၊ ေလ်ာက္ပတ္စြာက်င့္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျပဳ၍၊ ၿငိမ္ဝပ္ဆိတ္ညံစြာ ေနရ မည္အေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္မွစ၍မင္းအာဏာရွိေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳျခင္း၊ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေရွ႔ဦးစြာျပဳေစျခင္းငွါ ငါတိုက္တြန္းေသြးေဆာင္၏။

၃ အေၾကာင္းမကား၊ ထုိသုိ႔ေသာအမႈသည္ေကာင္းေသာအမႈျဖစ္၏။ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရား သခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈလည္းျဖစ္၏။

၄ လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။

၅ ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔၏ စပ္ၾကားမွာ၊ လူျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာအာမခံတဦးတည္းရွိ၏။

၆ ထုိအာမခံသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွါ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စြန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ကာလအခ်ိန္တန္မွ သက္ေသခံျခင္းရွိ၏။

၇ ငါသည္ထုိသက္ေသ ခံေသာသူ အရာ၌င္း၊ တမန္ေတာ္ အရာ၌င္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ သမၼာတရားကိုတပါးအမ်ဳိးသားတို႔အား ေဟာေျပာေသာဆရာအရာ၌င္း ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါဆိုေသာ္၊ မုသာစကားကိုမဆုိ၊ မွန္ေသာစကားကိုဆုိ၏။

၈ သို႔ျဖစ္၍၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ေယာက်္ားတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္းမရွိဘဲ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လက္ကိုခ်ီ၍ ဆုေတာင္းေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။

၉ ထုိနည္းတူ၊ မိန္းမတို႔သည္ က်စ္ေသာဆံပင္၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ပုလဲ အဘုိးထုိက္တန္ေသာအဝတ္ႏွင့္ ကိုယ္ကိုမဆင္ဘဲ၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဝတ္ႏွင့္င္း၊

၁၀ ဘုရားသခင္အားရိုေသေလးျမတ္ျခင္းကိုဝန္ခံျပဳစုေသာ မိန္းမဆင္သင့္သည္ အတိုင္း ေကာင္းေသာ အက်င့္ႏွင့္င္း၊ ကိုယ္ကိုတန္ဆာဆင္ေစျခင္းငွါငါအလုိရွိ၏။

၁၁ မိန္းမသည္ အုပ္စိုးျခင္းကုိ အစဥ္ဝန္ခံ၍ တိတ္ဆိတ္စြာ သင္ေစ။

၁၂ မိန္းမသည္ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္း၊ ေယာက်္ားကိုအစိုးတရျပဳေစျခင္း အခြင့္ကိုငါမေပး။ သူသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနအပ္၏။

၁၃ အေၾကာင္းမူကား၊ အာဒံကိုေရွ႔ဦးစြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ ေနာက္မွ ဧဝကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။

၁၄ ထုိမွတပါး၊ အာဒံသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကိုမခံ၊ မိန္းမသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကိုခံ၍ လြန္က်ဴး၏။

၁၅ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း ႏွင့္တကြ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၌ တည္လွ်င္၊ သားဘြားျခင္းအမႈ၌ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။Chapter 3

တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၃

၁ သင္းအုပ္အရာကို ေတာင့္တေသာ သူသည္ ေကာင္းေသာအမႈအရာကို ေတာင့္တသည္ဟူေသာစကား သည္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏။

၂ ထုိေၾကာင့္၊ သင္းအုပ္သည္ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ၊ မယားတေယာက္ တည္းရွိေသာသူ၊ သမၼာသတိရွိေသာသူ၊ ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ၊ ေလ်ာက္ပတ္စြာက်င့္ေသာသူ၊ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳ တတ္ေသာသူ၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးတတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

၃ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း၊ သူတပါးကိုရိုက္ပုတ္ျခင္း၊ မစင္ၾကယ္ေသာစီးပြါးကို တပ္မက္ျခင္းမရွိ၊ စိတ္ျဖည္းညွင္းေသာသူ၊ ရန္မေတြ႔တတ္ေသာသူ၊ ေငြကိုမတပ္မက္ ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။

၄ မိမိအိမ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္စုိး၍ သမၼာသမာဓိရွိသည္ႏွင့္၊ မိမိသားသမီးကို ဆံုးမႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။

၅ မိမိအိမ္ကို မအုပ္စုိးတတ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ ၏အသင္းေတာ္ကို အဘယ္သို႔ ျပဳစုလိမ့္မည္နည္း။

၆ မာနႏွင့္ ယစ္မူးလ်က္၊ မာရ္နတ္၏ အျပစ္ ေရာက္မည္ဟု စုိးရိမ္စရာ ရွိ၍၊ ဘာသာဝင္လူ သစ္မျဖစ္ရ။

၇ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္း၊ မာရ္နတ္ဘမ္းမိျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ျပင္ပလူတို႔တြင္ အသေရရွိေသာသူျဖစ္ရမည္။

၈ ထုိနည္းတူ၊ သင္းေထာက္တို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ေျပာေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကဴးေသာသူ၊ မစင္ၾကယ္ေသာစီးပြါကိုတပ္မက္ေသာသူမျဖစ္ရၾက။

၉ ကိုယ္ကိုကုိယ္သိေသာ စိတ္စင္ၾကယ္ သည္ႏွင့္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ နက္နဲေသာအရာကိုစဲြလမ္းေသာသူျဖစ္ရၾကမည္။

၁၀ သူတို႔သည္လည္း ေရွ႔မဆြကစံုစမ္းျခင္း ကုိခံၾကေစ။ ေနာက္မွ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင္ ကင္းလြတ္လွ်င္၊ သင္းေထာက္လုပ္ၾကေစ။

၁၁ ထုိနည္းတူ၊ မိန္းမတို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာသူ ျဖစ္ရၾကမည္။ ေခ်ာစားတတ္ေသာသူမဟုတ္။ သမၼာသတၱိရွိ ေသာသူ၊ အရာရာ၌သစၥာရွိေသာ သူျဖစ္ရၾကမည္။

၁၂ သင္းေထာက္သည္ မယားတေယာက္တည္းရွိရမည္။ မိမိသားသမီးႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

၁၃ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္းေထာက္အမႈကို ေကာင္းစြာရြက္ေဆာင္ေသာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔အဘို႔ ေကာင္းေသာအရာကိုင္း၊ ေယရႈခရစ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းသတၱိကိုင္း အျမတ္ ရၾက၏။

၁၄ သင္ရွိရာသို႔ ငါျမန္ျမန္လာမည္ဟု ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိေသာ္လည္း တာရွည္စြာေနလွ်င္၊

၁၅ သင္သည္ ဘုရား သခင္၏အိမ္ေတာ္၌ အဘယ္သို႔က်င့္ႀကံ ျပဳမူရမည္ကို သိေစျခင္းငွါ ဤသို႔ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ထိုအိမ္ေတာ္ကား၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ျဖစ္၏၊ ထိုအသင္းေတာ္ကား၊ သမၼာတရား၏ အမွီတကဲျဖစ္ ၏။ သမၼာတရား၏ တည္ရာလည္းျဖစ္၏။

၁၆ မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္း၏ နက္နဲေသာအရာသည္ ႀကီးစြာေသာအရာ ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခံုရန္မရွိ။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ေပၚထြန္းေတာ္မူၿပီ။ ဟုတ္မွန္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ထင္ရွားၿပီ။ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရႈျမင္ရၾကၿပီ။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ သည္ သိတင္းေတာ္ကို ၾကားရၾကၿပီ။ ေလာကီသားတို႔သည္ ယံုၾကည္ရၾကၿပီ။ ဘုန္းအသေရႏွင့္တကြ အထက္သို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူၿပီ။Chapter 4

တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၄

၁ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတည့္အလင္းဗ်ာဒိတ္ ၂ ထားေတာ္မူသည္ကား၊ ေနာင္ကာလ၌ ၾသတၱပၸစိတ္တြင္ သံပူႏွင့္ခတ္ျခင္းကို ခံၿပီးလွ်င္၊ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာသူတို႔၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္းအားျဖင့္၊ လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းကုိစြန္႔ပယ္၍၊ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔၌င္း၊ နတ္ဘုရားတို႔ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ၾသဝါဒတို႔၌ င္း မွီဝဲဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္။

၃ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈကို မျပဳရဟူ၍င္း၊ ယံုၾကည္၍ သမၼာတရားကိုသိေသာသူ တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္တကြ သံုးဘို႔ရာ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အစာမ်ိဳးကို ေရွာင္ရမည္ဟူ၍င္း ပညတ္ထားၾကလိမ့္မည္။

၄ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်သည္ သံုးစရာေကာင္း၏။

၅ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္ခံယူလွ်င္၊ အဘယ္အရာကိုမွ် မပယ္မေရွာင္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ အားျဖင့္င္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္င္း၊ အရာရာတို႔သည္ စင္ၾကယ္လ်က္ရွိၾက၏။

၆ ဤစကားမ်ားကို သင္သည္ ညီအစ္ကိုတို႔အား ၾကားေျပာလ်င္၊ ယံုၾကည္ခ်က္စကား၊ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြ ေလ့က်က္ေသာ သမၼာၾသဝါဒစကားႏွင့္ ေမြးျမဴျခင္းကိုခံေသာ ေယရႈခရစ္၏ ဓမၼဆရာေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။

၇ မိန္းမအို ေျပာတတ္ေသာ တရားမဲ့ျဖစ္ေသာ ဒ႑ာရီစကားကိုပယ္ရွား၍ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆံုးမေလာ့။

၈ ကိုယ္ကာယကို ဆံုးမျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးကို မေပးတတ္။ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမူကား၊ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာဂတိေတာ္ကို ရသည္ျဖစ္၍၊

၉ အရာရာ၌အက်ိဳးကိုေပး တတ္သည္ ဟူေသာ စကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အၾကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကားလည္းျဖစ္၏။

၁၀ ထိုေၾကာင့္၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူထေသာ၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္မေတာ္မူ၍၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကို အထူးသျဖင့္ကယ္မ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၌ ငါတို႔သည္ ကိုးစားသည္ႏွင့္အညီ၊ ပင္ပန္းစြာအမႈေဆာင္ရြက္ၾက၏။ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုလည္း ခံရၾက၏။

၁၁ ယခုဆိုခဲ့ၿပီး သည္အတိုင္း ပညတ္ထားျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းကို ျပဳေလာ့။

၁၂ သင္၏အရြယ္ႏုပ်ိဳသည္ကို အဘယ္သူမွ်မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္း၊ သူတပါးကို ခ်စ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္သေဘာရွိျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္းအရာမွာ၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ပံုသက္ေသကို ျပေလာ့။

၁၃ ငါမလာမီတိုင္ေအာင္၊ က်မ္းစာကိုဘတ္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းကို ႀကိဳးစား၍ျပဳေလာ့။

၁၄ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံ၍၊ သင္းအုပ္မ်ားတို႔သည္ လက္တင္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ သင္၌အပ္ေပးေသာ ဆုေက်းဇူးကို မျပဳစုဘဲမေနႏွင့္။

၁၅ သင္၏တိုးပြားျခင္းကို လူအေပါင္းတို႔အား ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို စိတ္စြဲလန္း၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့။

၁၆ ကိုယ္ကိုင္း၊ ကိုယ္ဆံုးမၾသဝါဒကိုင္း သတိျပဳ၍ အၿမဲတည္ေနေလာ့။ ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုင္း၊ နားေထာင္ေသာသူကိုင္း ကယ္တင္လိမ့္မည္။Chapter 5

တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၅

၁ အသက္ႀကီးေသာသူကို က်ပ္တည္းစြာမဆံုးမႏွင့္။ အဘကဲ့သို႔မွတ္၍ ေတာင္းပန္ေလာ့။ လူပ်ိဳတို႔ကို ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔င္း။

၂ အသက္ႀကီးေသာမိန္းမတို႔ကို အမိကဲ့သို႔င္း၊ မိန္းမပ်ိဳတို႔ကို အလြန္စင္ၾကယ္ေသာ အခ်င္း အရာႏွင့္တကြ၊ ႏွမကဲ့သို႔င္း မွတ္၍က်င့္ေလာ့။

၃ မုတ္ဆိုးမအမွန္ျဖစ္ေသာ မိန္းမတို႔ကို မစလုပ္ေကြၽးေလာ့။

၄ သားေျမးရွိေသာ မုတ္ဆိုးမျဖစ္လွ်င္၊ ထိုသားေျမးတို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာ ဘုရားဝတ္ကိုရည္မွတ္လ်က္ မိမိအိမ္ကို ျပဳစု၍ မိဘဘိုးဘြား၌ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းငွါ သင္ၾကေစ။ ထိုအမႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈျဖစ္၏။

၅ မုတ္ဆိုးမအမွန္ျဖစ္၍ တေယာက္တည္းက်န္ရစ္ေသာ မိန္းမသည္၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစား၍ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳျခင္း၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ တည္ေနတတ္၏။

၆ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာမုတ္ဆိုးမမူကား အသက္ရွိလ်က္ပင္ အေသျဖစ္၏။

၇ ထိုသူတို႔ကို အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ဤသို႔ပညတ္ထားေလာ့။

၈ မိမိလူတို႔ကို မျပဳစု၊ ထိုမွ်မက၊ မိမိအိမ္သူ အိမ္သားတို႔ကို မျပဳစုေသာသူမည္သည္ကား၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ျငင္းပယ္၏။ မယံုၾကည္ဘူးေသာသူထက္ သာ၍ယုတ္မာ၏။

၉ မုတ္ဆိုးမသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္မျပည္လွ်င္၊ စာရင္းအင္းမဝင္ေစႏွင့္။ လင္တေယာက္တည္းရွိဘူး ေသာသူ၊

၁၀ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္၍ အသေရရွိေသာသူ၊ သူငယ္တို႔ကို ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ဧည့္သည္ဝတ္ကို ျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ေျခကိုေဆးျခင္း၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို လုပ္ေကြၽးျခင္း၊ ေကာင္းေသာအမႈရွိသမွ်တို႔၌ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ျခင္းကို ျပဳဘူးေသာသူျဖစ္လွ်င္၊ စာရင္းအင္းဝင္ေစ။

၁၁ အသက္အရြယ္ႏုပ်ိဳေသာမုတ္ဆိုးမတို႔ကို ပယ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဆံုးမျခင္းကို သည္းမခံ။ အိမ္သင့္ျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊

၁၂ အရင္သစၥာ ကိုဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္သင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။

၁၃ ထိုမွတပါး တအိမ္မွတအိမ္သို႔ လည္၍ ပ်င္းရိတတ္ၾက၏။ ပ်င္းရိသည္သာမက၊ စကားမ်ား၍မေျပာအပ္ေသာအရာကို ေျပာသျဖင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာအမႈ၌ ေရာေႏွာေသာသူ ျဖစ္တတ္ၾက၏။

၁၄ ထိုေၾကာင့္၊ အသက္အရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ မုတ္ဆိုးမတို႔သည္ အိမ္သင့္ျခင္း၊ သားဘြား ျခင္း၊ အိမ္မႈကို ၾကည့္ရႈျပဳစုျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔စရာအခြင့္ကို ရန္သူအားမေပးဘဲေနျခင္း အမႈမ်ားကိုျပဳစုေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။

၁၅ အေၾကာင္းမူကား၊ ယခုပင္အခ်ိဳ႔တို႔သည္ လမ္းလႊဲ၍ စာတန္ေနာက္သို႔ လိုက္သြားၾကၿပီ။

၁၆ ယံုၾကည္ေသာ ေယာက္်ားမိန္းမ၌ မုဆိုးမရွိလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေကြၽးေစ၊ သို႔ျပဳလွ်င္၊ အမွန္ျဖစ္ေသာ မုတ္ဆိုးမတို႔ကို အသင္းေတာ္ သည္ အေႏွာက္အရွက္မရွိေစဘဲ လုပ္ေကြၽးႏိုုင္လိမ့္မည္။

၁၇ ေကာင္းမြန္စြာအုပ္ေသာ အသင္းအုပ္တို႔သည္ အလွဴႏွစ္ဆကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္ ဟူ၍င္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းအမႈကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာသူတို႔သည္၊ အလွဴႏွစ္ဆကို အထူးသျဖင့္ ခံထိုက္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟူ၍င္း မွတ္ရမည္။

၁၈ အေၾကာင္းမူကား၊ စပါးနင္းနယ္ေသာႏြား၏ ႏႈတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းရ ဟု က်မ္းစာလာ၏။ တခ်က္ကား၊ လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ အခကိုခံထိုက္ေပသည္ဟု လာျပန္၏။

၁၉ သက္ေသခံ ႏွစ္ဦးသံုးဦးမရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္၌ အျပစ္တင္ေသာစကားကို နားမေထာင္ႏွင့္။

၂၀ ၾကြင္းေသာ သူတို႔သည္ ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ အျပစ္တင္၍ဆံုးမေလာ့။

၂၁ ေရွ႔မဆြက မစီရင္၊ ငဲ့ကြက္ေသာ စိတ္ႏွင့္အလွ်င္းမျပဳဘဲ၊ ဤပညတ္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေရွ႔မွာင္း၊ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ေရွ႔မွာင္း၊ ငါသည္သင့္ကိုသစၥာေပး၏။

၂၂ အဘယ္သူ၏အေပၚ၌ လက္ကိုအလ်င္တေဆာမတင္ႏွင့္။ သူတပါးအျပစ္၌မဆက္ဆံႏွင့္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စင္ၾကယ္ေစေလာ့။

၂၃ သင္၏ရင္ထဲ၌ အက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းငွါင္း၊ မၾကာမၾကာခံရေသာေရာဂါေၾကာင့္င္း၊ ယခုမွစ၍ ေရကိုသာမေသာက္ဘဲ၊ စပ်စ္ရည္အနည္းငယ္ကို သံုးေလာ့။

၂၄ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔၏ ဒုစရိုက္သည္ ေရွ႔မဆြက ထင္ရွား၍၊ အျပစ္ စီရင္ျခင္းသို႔ အရင္အဦးသြားတတ္၏။ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔၏ ဒုစရိုက္သည္ ေနာက္သို႔ လိုက္တတ္၏။

၂၅ ထိုနည္းတူ၊ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔၏ သုစရိုက္သည္ ထင္ရွားႏွင့္တတ္၏၊ မထင္ရွားေသးေသာ သုစရိုက္ကိုလည္း ဝွက္၍မထားႏိုင္။Chapter 6

တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၆

၁ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္တရားေတာ္သည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ အေစခံကြၽန္ မည္သည္ကား၊ မိမိသခင္ကို အလြန္ရိုေသထိုက္ေသာ သူဟူ၍မွတ္ေစ။

၂ သခင္သည္ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လ်င္၊ ညီအစ္ကိုျဖစ္သည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ မခန္႔မညားမျပဳေစႏွင့္။ အေစခံျခင္း၏အက်ိဳးကို ခံရေသာသူသည္ ယံုၾကည္ေသာသူ။ ခ်စ္အပ္ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာ၍အေစခံေစ။ ဤသို႔ဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ေလာ့။

၃ ျခားနားေသာၾသဝါဒကို သင္ေပး၍၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ စကားတည္းဟူေသာ စင္ၾကယ္ေသာစကား ကိုင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ၾသဝါဒကိုင္း၊ ဝန္မခံေသာသူမည္သည္ကား၊

၄ မာနႏွင့္ယစ္မူး၍ အလွ်င္းနားမလည္ဘဲ၊ ပုစျၧြာအေမးကိုေဆြးေႏႊး၍ စကားေၾကာင့္သာ ျငင္းခုံေသာအားျဖင့္ စိတ္ေပါ့ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ျငဴစူျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ သူ႔အသေရကိုရႈတ္ခ်ျခင္း၊ မနာလိုေသာႀကံစည္ျခင္း၊

၅ စိတ္ႏွလံုးယိုယြင္း၍ သမၼာတရားျဖင့္ ကင္းေသာသူတို႔၏ အခ်ည္းအႏွီးေဆြးေႏႊးျခင္းျဖစ္တတ္၏။ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု သူတို႔သည္စိတ္ထင္ၾက၏။ ထိုသို႔ေသာသူတို႔သည္ ေရွာင္ေလာ့။

၆ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ပါလွ်င္၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာအက်ိဳးစီးပြားမွန္၏။

၇ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ဤေလာကထဲသို႔ အဘယ္အရာမွ်မပါဘဲ လာသည္ျဖစ္၍ ထြက္သြားလွ်င္လည္း၊ အဘယ္အရာကိုမွ် ယူ၍မသြားႏိုင္ဟု ထင္ရွားလွ်က္ရွိ၏။

၈ သို႔ျဖစ္၍ စားရန္၊ ဝတ္ရန္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲလွ်က္ေနၾကကုန္အံ့။

၉ ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထိုသို႔ ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။

၁၀ အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။ လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေငြကိုတပ္မက္ေသာ ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍၊ ပူပန္ျခင္းေဝဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ထုတ္ျခင္းခပ္ေအာင္ ထိုးၾကၿပီ။

၁၁ သို႔ျဖစ္၍၊ အုိဘုရားသခင္၏လူ၊ သင္သည္ ထိုအျပစ္မ်ားကို ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သီးခံျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္းတို႔ကို မွီေအာင္လိုက္ေလာ့။

၁၂ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္၍ ေကာင္းစြာေသာတိုက္လွန္ျခင္းကို ျပဳေလာ့။ ထာဝရအသက္ကို ကိုင္ယူေလာ့။ ထိုအသက္ ကိုရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၍၊ သက္ေသအမ်ားတို႔ေရွ႔၌ ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ခံၿပီ။

၁၃ ငါတို႔ သခင္ေယရႈခရစ္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္၊ သင္သည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္၍ အျပစ္တင္ခြင့္ မရွိဘဲလ်က္၊ ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊

၁၄ အလံုးစံုတို႔ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာင္း၊ ပုႏၱိပိလတ္မင္းထံ ေကာင္းေသာဝန္ခံျခင္းဘက္၌ သက္ေသခံ ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ေရွ႔မွာင္း၊ ငါသည္ သင့္ကိုပညတ္ထား၏။

၁၅-၁၆ မရဏာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသာ အလင္းထဲ၌ ေနေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မျမင္ဘူးရာ၊ မျမင္ႏိုင္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ မဂၤလာရွိေသာ တပါးတည္းေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ဘုရင္တကာတို႔ထက္ဘုရင္၊ သခင္တကာတို႔၏သခင္ သည္၊ ကာလအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ သခင္ေယရႈခရစ္၏ ထင္ရွားေပၚထြန္းျခင္းကို ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထိုဘုရား သခင္သည္ ထာဝရဂုဏ္အသေရ အစြမ္းသတၱိ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ ။

၁၇ ဤဘဝ၌ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ မာန္မာနစိတ္ႏွင့္ကင္းလြတ္၍ မၿမဲေသာစည္းစိမ္ကို မကိုးစားဘဲ ငါတို႔ခံစားဘို႔ရာ အလံုးစံုတို႔ကို ၾကြယ္ဝစြာေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားရမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊

၁၈ သူတပါးအား ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္၌ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုျခင္း၊ စြန္႔ႀကဲခ်င္ ေသာေစတနာစိတ္ရွိျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံျခင္း၊

၁၉ မွန္ေသာအသက္ကို ဝင္စားလိုေသာငွါ၊ ေနာင္ဘဝ၌ ေကာင္းေသာဘ႑ာကို မိမိတို႔အဘို႔ ဆည္းဖူးျခင္းတို႔ကို ျပဳရမည္အေၾကာင္း ပညတ္ထားေလာ့။

၂၀ အိုတိေမာေသ၊ သင္၌အပ္ထားေသာအရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ တရားမဲ့ျဖစ္ေသာ အခ်ည္းႏွီး စကားေျပာျခင္းကိုင္း၊ သိပၸံအတတ္ဟူ၍ အလြဲေခၚေဝၚေသာ သိပၸံအတတ္ဆီးတားေႏွာက္ရွက္ျခင္းကိုင္း၊ ေရွာင္ေလာ့။

၂၁ ထိုသိပၸံအတတ္ကို လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဝန္ခံျပဳစုေသာအားျဖင့္၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လြဲၾကၿပီ။ သင္၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွိေလသတည္း။ အာမင္ ။AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE