ဘုရားသခင္ထံက ကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္အားလံုးကို မည္သို႔ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မည္နည္း?

စာ၊ ၁၃း၃၈ “ထို႔ေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထိုသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း တရားကိုကို သင္တို႔အား ေဟာၾကားခဲ့သည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့”။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အဘယ္နည္း? အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းတရားကို လိုအပ္သနည္း?

“ခြင့္လႊတ္ျခင္း”အဓိပၸါယ္သည္ ေတာက္ေျပာင္သန္႔ရွင္းရန္ ေဆးေၾကာေပးျခင္း၊ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာသက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အေၾကြးစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အျပစ္ျပဳမိေသာ အခါ ထိုသူႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္၍ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ႏိုင္ရန္ သူတို႔၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုခြင့္လႊတ္ ျခင္းသည္ ထိိုက္တန္သူတစ္ဦးေပၚတြင္ ေပးအပ္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ မည္သူကမွ ခြင့္လႊတ္ရန္ မထိုက္တန္ေပ။ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱ၊ ဂ႐ုဏာတရားႏွင့္ သစၥာတရားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္မႈျပဳေသာသူအား ျပန္လည္ မတုံ႔ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြအေပၚ သူတို႔ျပဳခဲ့ေသာ အမွားတို႔ကို ျပန္လည္လက္စားမေခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လုိအပ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ကို ျပဳခဲ့ၾကၿပီ။ ေဒသနာက်မ္း ၇း၂၀ က “အျပစ္မပါပဲ ေကာင္းေသာအက်င့္ ကိုက်င့္ေသာသူေတာ္ေကာင္းတစံုတစ္ေယာက္မွ် ေျမႀကီးေပၚမွာမရွိ။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေယာ၊ ၁း၈ က “ကိုယ္အျပစ္ မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌ သစၥာတရားမရွိ”ဟု ေျပာထားပါသည္။ အျပစ္ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သည္ (ဆ၊၅၁း၄)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လႊတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္မရလွ်င္ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲမီးအိုင္ထဲ၌ထာ၀ရကာလ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ (မ၊ ၂၅း၄၆၊ ေယာ၊၃း၃၆)

ခြင့္လႊတ္ျခင္း - ၄င္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ရရွိႏိုင္မည္နည္း?

၀မ္းေျမာက္စရာသတင္းေကာင္းတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ သူက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္တုိ႔ကို ခြင့္လႊတ္ရန္အတြက္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ၂ေပ၊၂း၉ ထဲတြင္ “ … ထာ၀ရဘုရားသည္ ကတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္ဆီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစ ျခင္းငွာ အလိုေတာ္ရွိ၍ ငါတို႔ကိုသည္းခံေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ရန္ အလို ေတာ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လြတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ သူက ျပင္ဆင္ေပးထားခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ၊ ၆း၂၃ အေစာပိုင္း တြင္ “အျပစ္၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထာ၀ရေသျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္တရား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္အတိုင္း လူ႔ဇာတိကိုခံယူခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊၁း၁၊၁၄)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ ၄င္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ တရားစီရင္ျခင္း ေသဒဏ္ကို သူ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ (၂ေကာ၊၅း၂၁)ထဲတြင္ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ သူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္းတည္း” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ က်ိန္ျခင္းတို႔ကို သူသည္ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္၌ ေလာကီသား အားလံုးတို႔၏ အျပစ္ဟူသမွ်တို႔ကို သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ျငိမ္းျခင္းအခြင့္ရရွိၾကသည္။ ၁ေယာ၊ ၂း၂ထဲတြင္ “ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏ အျပစ္မက၊ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့၍ သူ၏အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္(၁ေကာ၊၁၅း၁-၂၈)။ဘုရားသခင္ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာမ၊ ၆း၂၃ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ မွန္ကန္သည္။” ……… ဘုရား သခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း”။

မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္တရားမွ လႊြတ္ၿငိမ္း္ျခင္းအခြင့္ရယူလိုသေလာ? မိတ္ေဆြသည္ မိမိဒုစရိုက္ႏြံထဲမွ မ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ ဟု မိမိကိုယ္ကို ခံစားပါသေလာ? မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ အျပစ္တရားအုပ္စိုးမႈ ႏြံထဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧဖက္၊ ၁း၇ ထဲတြင္ “ခပ္သိမ္းေသာ သတိပညာ ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ငါတို႔၌ အတိုင္းထက္အလြတ္မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္ ၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ ခံရၾက၏”ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ေၾကြးအားလံုးတို႔ကို ေပးဆပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိသည္။ မိတ္ေဆြလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာသည္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ မိတ္ေဆြအျပစ္မ်ားကို လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိတ္ေဆြ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္ အေသခံသည္ဟု ယံုၾကည္ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။သို႔ျပဳလွ်င္ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို ခြင့္လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ ေယာဟန္၊ ၃း၃၆-၁၇ ထဲတြင္ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ဘုရားသခင္သည ္မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီ သားတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကိုဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ ၏”။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား - ၄င္းကို အမွန္ရရွိရန္ လြယ္ကူပါသလား?

ဟုတ္ပါသည္။ လြယ္ကူပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ မႈျဖင့္မရႏိုင္ေပ။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ဂ႐ုဏာတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလို၍ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လြတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရယူလိုလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ ဤသို႔ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိႏိုင္သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ေၾကာင္း ကို သူ႔ထံရင္ဖြင့္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ သူျပင္ဆင္ေပးျခင္းအေပၚ သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာ ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကိုယ္ေတာ္ရွင္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုျပစ္မွား၍ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သိရွိပါ၏။ သို႔ ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာအျပစ္ဒဏ္အတြက္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိအျပစ္ႏြံထဲမွ လြတ္ေျမာက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္း ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!”AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE