Galatians Myanmar Bible

you will need the zawgyi-one font >> HERE <<ဂလာတိၾသဝါဒစာ-

ဂလာတိၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၁

၁ လူႏွင့္မစပ္ဆိုင္၊ လူ၏အခြင့္မရွိဘဲလ်က္၊ ေယရႈခရစ္၏အခြင့္ႏွင့္င္း၊ ထိုသခင္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ႏွင့္င္း၊ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုမွစ၍၊

၂ ငါ့ထံမွာရွိေသာ ညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔သည္ ဂလာတိျပည္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္မ်ားကို ၾကားလိုက္ပါ၏။

၃ သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၄ ထိုသခင္သည္ ငါတို႔ အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆိုးညစ္ေသာပစၥဳပၸန္ဘဝမွ ငါတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္အပ္ေပးေတာ္မူ၏။

၅ ထိုဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ ေစသတည္း။ အာမင္။

၆ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးအားျဖင့္ သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ ျမန္ျမန္ခြာ၍ သင္တို႔သည္ အျခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ခံယူၾကေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၏။

၇ ထိုဧဝံေဂလိတရားသည္ ဧဝံေဂလိ တရားမဟုတ္။ သင္တို႔ကိုေႏွာင့္ရွက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ခ်င္ေသာသူ အခ်ိဳ႔ရွိၾက၏။

၈ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔အား ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္င္း၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေျပာေသာ္င္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ။

၉ တဖန္တံု၊ သင္တို႔ခံယူၿပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလတရားကို တစံုတေယာက္ေသာသူ ေဟာေျပာလွ်င္၊ ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစဟု ငါတို႔ဆိုခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ယခု ငါထပ္၍ဆိုေသး၏။

၁၀ အေၾကာင္းမူကား၊ ယခုတြင္ငါသည္ လူ၏အလိုသို႔လိုက္သေလာ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သို႔ လိုက္သေလာ။ လူတို႔စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံသေလာ။ လူတို႔စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံေသးလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၏ အေစခံကြၽန္မဟုတ္ၿပီ။

၁၁ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည္ လူတို႔၏တရားမဟုတ္။

၁၂ လူထံမွာ ငါခံရသည္ မဟုတ္။ ေယရႈခရစ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဥပေဒသကို ငါမခံသည္အေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါၾကားလိုက္၏။

၁၃ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ အထက္ကယုဒဘာသာ၌ ေန၌ ငါက်င့္ေသာအက်င့္တည္း ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ကို အတိုင္းထက္အလြန္ ညွဥ္းဆဲဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကိုင္း၊

၁၄ ဘိုးေဘးတို႔၏လက္မွ ငါခံရေသာ နည္းဥပေဒသဘက္၌ အထူးသျဖင့္ စိတ္အားသန္လ်က္၊ ငါ၏လူမ်ိဳးထဲတြင္ ငါ့ရြယ္တူခ်င္းအမ်ားတို႔ထက္ ယုဒဘာသာကို က်င္လည္ေလ့က်က္ေၾကာင္းကိုင္း သင္တို႔ၾကားသိရၾကၿပီ။

၁၅ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့ကိုအမိဝမ္းထဲ ကပင္ ေရြးခ်ယ္ခြဲထား၍ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေခၚေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊

၁၆ သားေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရား ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌ ေဟာေျပာေစမည္အေၾကာင္း၊ မိမိအလိုေတာ္ႏွင့္အညီ သားေတာ္ကိုငါ့အား ျပေတာ္မူ ေသာအခါ၊ ငါသည္ အေသြးအသားႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းကိုမျပဳ၊

၁၇ ငါ့အရင္ တမန္ေတာ္္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ သူတို႔ရွိရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လည္းမသြား၊ အာရပ္ျပည္သို႔ ခ်က္ျခင္းသြား၍ တဖန္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္ေလ၏။

၁၈ ထိုေနာက္ သံုးႏွစ္လြန္ၿပီးမွ ေပတရုကို အကြၽမ္းဝင္လိုေသာငွါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ သူႏွင့္အတူ တဆယ္ငါ့ရက္ေန၏။

၁၉ သူႏွင့္သခင္ဘုရား၏ညီေတာ္ ယာကုပ္မွတပါး အျခားေသာတမန္ေတာ္တေယာက္ကိုမွ် ငါမေတြ႔မျမင္။

၂၀ ဤသို႔ သင္တို႔အား ငါေရး၍ ၾကားလိုက္သည္တြင္ မုသာစကားကို ငါမေျပာမသံုးဟု ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ငါဆို၏။

၂၁ ထိုေနာက္ ရႈရိျပည္၊ ကိလိကိ ျပည္သို႔ ငါသြား၍၊

၂၂ ယုဒျပည္၌ ခရစ္ေတာ္၏ဘာသာကို ခံယူေသာသင္းဝင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၍၊

၂၃ ငါတို႔ကို ညွဥ္းဆဲဘူးေသာသူသည္ အထက္ကမိမိဖ်က္ဆီးေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ယခုမိမိေဟာေျပာသည္ဟု သူတို႔ၾကားရံုရွိကာမွ်ႏွင့္၊

၂၄ ငါ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။Chapter 2

ဂလာတိၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၂

၁ ထိုေနာက္ တဆယ္ေလးႏွစ္လြန္ၿပီးမွ၊ ငါသည္ တိတုကိုေခၚ၍ ဗာနဗႏွင့္အတူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔

၂ တဖန္ သြားေလ၏။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္းပင္ သြားသည္ျဖစ္၍၊ တပါးအမိ်ဳးသားတို႔၌ ေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ထိုအခါ ငါၾကားေျပာေလ၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ငါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာအမႈႏွင့္ ေနာက္၌ေဆာင္ရြက္လတံ့ေသာ အမႈကို အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အသေရထင္ရွားေသာသူတို႔အားသာ တိတ္ဆိတ္စြာၾကားေျပာ၏။

၃ သို႔ေသာ္လည္း ငါႏွင့္အတူပါေသာေဟလသ အမ်ဳိးတိတုကို အေရဖ်ားလီွးျခင္းကို မခံေစၾက။

၄ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ခံစားေသာ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို ေခ်ာင္းၾကည့္၍ ငါတို႔ကိုကြၽန္ခံေစမည္အၾကံႏွင့္၊ ပရိယာယ္အားျဖင့္ သူတပါးသြင္း၍ ငါတို႔အထဲ သို႔ဝင္ေသာညီအစ္ကို၏ အေယာင္ကိုေဆာင္ေသာသူတို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔ျပဳၾက၏။

၅ မွန္ေသာဧဝံေဂလိတရား သည္သင္တုိ႔၌ တည္ေနမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူတို႔စီရင္ျခင္းကို ခဏမွ်ဝန္မခံၾက။

၆ အသေရထင္ရွားေသာသူ တို႔သည္ အထက္ကအဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ၾကသည္ကို ငါမဆိုင္။ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်က္ႏွာကို မွတ္ေတာ္မမူ။ ထုိသူတို႔ႏွင့္ ငါသည္ေပါင္းေဘာ္၍ ထူးျခားေသာ အရာကိုမခံရသည္သာမက၊

၇ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုခံေသာသူတို႔တြင္ ေပတရုကိုတမန္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ေပတရု၌ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူသည္၊ တပါးအမ်ဳိးသား တို႔တြင္ ငါ့ကိုတမန္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါ၌လည္း ျပဳျပင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေပတရု၌ အပ္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိုငါ၌ အပ္ေတာ္မူေၾကာင္း ကိုသူတို႔သည္ သိျမင္ၾက၍၊

၈ အမွီတကဲျဖစ္ေသာယာကုပ္၊ ေကဖ၊ ေယာဟန္တို႔သည္လည္း၊ ငါရေသာ ေက်းဇူး ေတာ္ကိုသိၾကေသာအခါ၊ မိမိတို႔သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ဆီသို႔ သြားမည္ အေၾကာင္းႏွင့္၊ ငါတို႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ဆီ သို႔သြားမည္အေၾကာင္း၊ လက်္ာလက္ခံျခင္းကို ဗာနဗႏွင့္ ငါ့အားေပးၾက၏။

၉ ငါတို႔သည္ဆင္းရဲ ေသာ သူမ်ားကို ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ သူတို႔အလုိတခုတည္းရွိ၏။ ထုိအမႈကို ငါသည္အလုိအေလ်ာက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေလ့ရွိ၏။

၁၀ ထုိေနာက္ေပတရုသည္ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လာေသာအခါ၊ သူ၌အျပစ္တင္စရာအခြင့္ရွိေသာ ေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္တိုင္ကို ငါျငင္း၍ဆီးတားရ၏။

၁၁ အေၾကာင္းမူကား၊ လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ယာကုပ္ထံက မေရာက္မလာမွီ၊ ေပတရုသည္တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ အတူစား၏။ သူတို႔ေရာက္လာေသာေနာက္၊ ေပတရုသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္၍ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ မေပါင္းဝံ့။ တေယာက္တျခားစီေန၏။

၁၂ ၾကြင္းေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ေပတရုႏွင့္အတူ လွ်ဳိ႔ဝွက္ျခင္းအားျဖင့္ ဗာနဗသည္လည္း သူတို႔ဘက္သို႔ပါသြား၏။

၁၃ သူတို႔သည္ မွန္ေသာဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ အညီေျဖာင့္မတ္စြာမက်င့္ေၾကာင္းကို ငါသည္ျမင္လွ်င္၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ေပတရုအားငါဆုိသည္ကား၊ သင္သည္ယုဒလူျဖစ္လ်က္ပင္ ယုဒထံုးစံအတိုင္းမက်င့္ဘဲ၊ တပါးအမ်ဳိး၏ ထံုးစံအတုိင္း က်င့္လွ်င္၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ယုဒထံုးစံအတုိင္းက်င့္ေစျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္သူတုိ႔ကို အႏိုင္အထက္ျပဳ သနည္း။

၁၄ လူတို႔သည္ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္၊

၁၅ ေယရႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၾကသည္ကို၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာ တပါးအမ်ဳိးသားမဟုတ္ဘဲ၊ ဇာတိအမ်ဳိးအားျဖင့္ ယုဒလူျဖစ္ေသာငါတို႔သည္ အမွန္သိသည္ႏွင့္ အညီပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔ပင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔မေရာက္ႏုိင္ရာ။

၁၆ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ငါတို႔သည္ ႀကိဳးစားလ်က္ပင္၊ အျပစ္ထင္ရားေသာသူျဖစ္ေသးသည္မွန္လွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္တရားကုိ ျပဳစုေသာသူျဖစ္သေလာ။ ထုိသုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ရာ။

၁၇ အထက္ကငါၿဖိဳဖ်က္ေသာအရာကို ေနာက္တဖန္ငါတည္ေဆာက္ျပန္လွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္ရွိသည္ကို ကိုယ္ထင္ရွားစြာျပ၏။

၁၈ ထုိမွတပါး၊ ငါသည္ဘုရား သခင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာအရာ၌ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ပညတ္တရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာအရာ၌ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေသလ်က္ ေန၏။

၁၉ ငါသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေသး၏။ ထုိသို႔ဆိုေသာ္ငါသည္ ကိုယ္တိုင္မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္ေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ခႏၾၶြာ၌ယခုငါရွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႔ ေတာ္မူ၏။

၂၀ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါမပယ္။ ပညတ္တရားကို အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီးအေသခံေတာ္မူၿပီ။Chapter 3

ဂလာတိၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၃

၁ ပညာမဲ့ေသာ ဂလာတိလူတို႔၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုသင္တို႔ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားစြာျပၿပီးသည္ျဖစ္၍၊ သမၼာတရားကိုနားမေထာင္ေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုအဘယ္သူျပဳစားသနည္း။

၂ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံရၾကသေလာ။ သို႔မဟုတ္ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ၾကားနာျခင္း အားျဖင့္ ခံရၾကသေလာ ဟူေသာအရာတခုကိုသာသင္တို႔၌ငါသိလို၏။

၃ ဤမွ်ေလာက္ ပညာမဲ့ၾကသေလာ။ ဝိညာဥ္ ေတာ္ကိုအမွီျပဳ၍ လုပ္စရွိၿပီးမွ၊ ဇာတိကိုအမွီျပဳ၍ ၿပီးေစၾကသေလာ။

၄ ဤမွ်ေလာက္ေသာဆင္းရဲျခင္းကို အခ်ည္းနွီး ခံၾကၿပီေလာ။ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ရမည္ေလာ။

၅ ထုိမွတပါး ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တုိ႔အားေပး၍၊ သင္တုိ႔၌ တန္ခိုးမ်ားကိုျပေသာသူသည္ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ျပသေလာ။ ယုံၾကည္ျခင္း တရားကိုနာျခင္း အားျဖင့္ျပသေလာ။

၆ ထုိနည္းတူအာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။

၇ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာသူသည္ အာျဗဟံ၏ သားျဖစ္သည္ဟု အမွန္သိမွတ္ၾက ေလာ့။

၈ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေထာက္၍၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူမည္ ဟု က်မ္းစာသည္ ေျမာ္ျမင္လ်က္၊ အာျဗဟံအားအမိန္႔ရွိ၍၊ သင့္အားျဖင့္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာႏွင့္ေလ၏။

၉ သို႔ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ ေသာအာျဗဟံႏွင့္ အတူ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾက၏။

၁၀ ပညတ္တရား၏ အက်င့္ကို အမွီျပဳေသာသူရွိသမွ် တို႔သည္ အက်ိန္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ပါသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကိုအျမဲမက်င့္ေသာ သူတိုင္း က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစသတည္းဟု က်မ္းစာလာ၏။

၁၁ တဖန္တံု၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။

၁၂ ပညတ္တရားမူကား ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မစပ္ဆုိင္။ ထုိအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူသည္၊ ထုိအက်င့္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသတည္း။

၁၃ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ပညတ္တရားအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ႏုိင္ဟု ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ သစ္တိုင္၌ ဆဲြထားျခင္းကို ခံရေသာသူတုိင္း က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာ သူျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ ေၾကာင့္က်ိန္ျခင္း ကိုခံရေသာသူျဖစ္၍၊ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။

၁၄ အေၾကာင္းမူကား၊ အာျဗဟံ ခံရေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၌ သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ဂတိေတာ္ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခံရၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

၁၅ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေလာကီေဝါဟာရအားျဖင့္ ငါေျပာမည္။ လူေသာ္လည္း ဝန္ခံစာကိုခ်ဳပ္ၿပီးမွ အဘယ္လူ မွ်မပယ္ရ၊ ထပ္ဆင့္၍စကားကို မသြင္းရ။

၁၆ ဂတိေတာ္တို႔ကို အာျဗဟံႏွင့္ သူ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္၌ ထားေတာ္မူ၏။ အမ်ဳိးအႏႊယ္တို႔ဟု အမ်ားေသာသူတို႔ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ဟု တေယာက္ ေသာသူကိုရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိတေယာက္ေသာသူကားခရစ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။

၁၇ ငါဆုိသည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍ ဘုရားသခင္တည္ေစေတာ္မူႏွင့္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကို အႏွစ္ေလးရာသံုးဆယ္လြန္ၿပီးမွ ေနာင္ျဖစ္ေသာ ပညတ္တရားသည္မပယ္ႏုိင္။ ဂတိေတာ္ကို အခ်ည္ႏွီးမျဖစ္ေစႏိုင္။

၁၈ ထုိမွတပါး၊ အေမြေတာ္သည္ ပညတ္တရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္လွ်င္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ မစပ္ဆုိင္။ ဘုရားသခင္သည္ ဂတိေတာ္အားျဖင့္ အာျဗဟံအားထုိ အေမြေတာ္ကို သနားေတာ္မူ၏။

၁၉ သို႔ျဖစ္၍ ပညတ္တရားသည္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း ဟူမူကား၊ ဂတိေတာ္ကိုခံေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္ မျဖစ္မွီတိုင္ေအာင္၊ ဒုစရုိက္မ်ားေၾကာင့္ ထုိတရားကို ထပ္၍ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိတရားကိုေကာင္းကင္တမန္မ်ားအားျဖင့္ အာမခံ၏လက္၌ ထားေတာ္မူ၏။

၂၀ အာမခံမည္သည္ကား၊ တဘက္ႏွင့္သာဆုိင္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္မူကား တဘက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၂၁ သို႔ျဖစ္၍ ပညတ္တရားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သေလာ။ ထုိသို႔မျဖစ္ႏုိင္ရာ။ အသက္ရွင္ေစႏုိင္ေသာ ပညတ္တရားကိုေပးေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္ ထုိတရားအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုရလိမ့္မည္။

၂၂ ယခုမူကား၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ဂတိေတာ္ကိုရမည္ အေၾကာင္းက်မ္းစာသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို အျပစ္၌ခ်ဳပ္ထား၏။

၂၃ ယံုၾကည္ျခင္းတရားမေရာက္မွီ ပညတ္တရားသည္ ေစာင့္ေနသည္ျဖစ္၍၊ ထိုအခါ ငါတို႔သည္ ေနာက္၌ထင္ရွားလတံ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ေျမာ္လင့္၍ ခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိၾက၏။

၂၄ ထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ငါတို႔ကိုပို႔ေဆာင္၍ ငါတို႔၏ အထိန္းျဖစ္သတည္း။

၂၅ ယုံၾကည္ျခင္းတရားသည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ ထုိအထိန္းလက္မွလြတ္ၾက၏။

၂၆ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔အေပါင္းသည္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္သျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။

၂၇ ခရစ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံကိုခံေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ေသာ သူျဖစ္ၾက၏။

၂၈ ေယရႈခရစ္၌ ယုဒလူမရွိ၊ ေဟလသလူမရွိ၊ ကြၽန္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ေယာက်္ားမရွိ၊မိန္းမမရွိ၊ ထုိသခင္၌ သင္တို႔အေပါင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ၾက၏။

၂၉ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္လွ်င္ အာျဗဟံ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ပင္ျဖစ္၍၊ ဂတိေတာ္အတုိင္း အေမြခံ၏အရာ၌တည္ၾက၏။Chapter 4

ဂလာတိၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၄

၁ တဖန္တံု၊ အေမြခံမည္သည္ကား၊ ဥစၥာရွိသမွ်ကိုပိုင္ထုိက္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အရြယ္မေရာက္မွီ ကာလပတ္လံုး အေစအပါကြၽန္ႏွင့္တူ၏။

၂ အဘစီရင္ႏွင့္ေသာ အခ်ိန္ကာမေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ အေစာင့္အထိန္း အအုပ္အခ်ဳပ္တို႔လက္၌ ရွိ၏။

၃ ထုိနည္းတူငါတို႔သည္ အရြယ္မေရာက္မွီ ေလာကီတရားႏုလက္၌ ကြၽန္ခံရၾက၏။

၄ အခ်ိန္ကာလေစ့ေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္သား၏ အခြင့္အရာကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊

၅ ပညတ္တရားလက္၌ ရွိေသာ ငါတို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေစျခင္းငွါ၊ မိန္းမဝမ္း၌ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ပညတ္တရားေအာက္၌ ဘြားျမင္ရေသာသားေတာ္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၆ ထုိသုိ႔သင္တို႔သည္ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺအဘဟု ေခၚတတ္ေသာသား ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၇ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္အေစအပါကြၽန္မျဖစ္၊ သားပင္ျဖစ္ၾက၏။ သားျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံလည္း ျဖစ္ၾက၏။

၈ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ကသင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိေသာအခါ၊ ဇာတိအားျဖင့္ ဘုရားမဟုတ္ ေသာ သူတို႔၏ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ၾက၏။

၉ ယခုမူကားသင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို သိၿပီးမွဟူ၍ မဆုိ၊ ဘုရားသခင္ သည္ သင္တို႔ကို သိေတာ္မူၿပီးမွ၊ အားမရွိ၊ ခ်မ္းသာမေပးႏုိင္ေသာ တရားႏုဘက္သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္တဖန္ေျပာင္းလဲ ၾကသနည္း။ ထုိေလာကီတရား၌ တဖန္ကြၽန္ခံျခင္းငွါ အလိုရွိၾကၿပီတကား။

၁၀ ႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ေစာင့္ၾကၿပီတကား။

၁၁ ငါသည္သင္တို႔ဆီမွာ အခ်ည္းႏွီး ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္ဟု သင္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ၏။

၁၂ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တုိ႔ကဲ့သို႔ ငါျဖစ္၏။ ငါကဲ့သို႔သင္တို႔ျဖစ္ၾကေလာ့ဟု ငါေတာင္းပန္၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအလွ်င္းမျပစ္မွားၾက။

၁၃ ငါသည္ ကိုယ္နာျခင္းေရာဂါႏွင့္ တကြ၊ ဧဝံေဂလိတရားကို သင္တို႔အားအထက္ကေဟာ ေျပာေၾကာင္းကို သင္တို႔သိၾက၏။

၁၄ ကိုယ္ကာယ၌ ငါခံရေသာ စံုးစမ္းျခင္းကို သင္တို႔သည္မထီမဲ့ျမင္မျပဳ၊ ငါ့ကိုမပယ္၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ကဲ့သို႔င္း၊ ေယရႈခရစ္ ကဲ့သို႔င္း၊လက္ခံၾက၏။

၁၅ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္တို႔ခံရေသာ မဂၤလာကားအဘယ္မဂၤလာနည္း။ အထက္ကကိုယ္မ်က္စိကို ထုတ္၍ငါ့အားေပးႏုိင္လွ်င္၊ ေပးျခင္းငွါ သင္တို႔အလိုရွိ သည္ ဟု ငါသက္ေသခံ၏။

၁၆ ယခုမူကား၊ ငါသည္ သမၼာတရား ကိုသင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာေၾကာင့္သင္တို႔၏ ရန္သူျဖစ္သေလာ။

၁၇ သူတထူးတို႔သည္ သင္တို႔ကိုအလြန္ခ်စ္ၾက သည္မွန္ေစေတာ့။ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ခ်စ္ၾကသည္ မဟုတ္။ သင္တို႔သည္ သူတို႔ကိုအလြန္ခ်စ္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ သင္တို႔ကိုပယ္ျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။

၁၈ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔နွင့္ အတူငါရွိစဥ္တြင္သာ ေကာင္းေသာအရာကို အလြန္ခ်စ္အပ္သည္မဟုတ္။ အစဥ္မျပတ္ အလြန္ခ်စ္အပ္၏။

၁၉ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ တည္လ်က္ရွိေသာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔အဘို႔ သားဘြား ျခင္းေဝဒနာကို ငါခံရေသာ ငါ့ခ်စ္သားတို႔၊

၂၀ သင္တို႔ကို ငါယံုမွားျခင္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ယခုသင္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔၍ ထူးျခားေသာစကားကို ေျပာျခင္းငွါအလိုရွိ၏။

၂၁ ပညတ္တရားေအာက္၌ေနခ်င္ေသာသူတို႔၊ သင္တို႔သည္ ပညတ္တရားကို နားမလည္ၾကသေလာ။

၂၂ ပညတၱိက်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ အာျဗဟံ၌ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ သားတေယာက္ကား၊ ကြၽန္မ၏သားျဖစ္၏ တေယာက္ကား ကြၽန္မမဟုတ္ေသာ မိန္မ၏သားျဖစ္၏ဟု လာသတည္း။

၂၃ ကြၽန္မ၏သားသည္ ဇာတိပကတိ အားျဖင္ ဘြားေသာသားျဖစ္၏။ ကြၽန္မမဟုတ္ေသာ မိန္းမ၏သားသည္ ဂတိေတာ္အားျဖင့္ ဘြားေသာသားျဖစ္၏။

၂၄ ထိုအေၾကာင္း အရာကို ပံုပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ ထိုမိန္းမႏွစ္ေယာက္ကား၊ ပဋိိညာဥ္တရားႏွစ္ပါးကို ဆိုလိုသတည္း။ ဟာဂရ အမည္ရွိေသာ မိန္းမတည္းဟူေသာပဋိိညာဥ္တရားတပါးသည္ သိနာေတာင္ေပၚမွာ စီရင္၍၊ ကြၽန္မ်ားကို ဘြားတတ္ေသာတရားျဖစ္၏။

၂၅ အေၾကာင္းမူကား၊ ဟာဂရသည္ အာရပ္ျပည္၌ရွိေသာ သိနာေတာင္ျဖစ္၏။ ယခုရွိေသာေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္တူ၏၊ မိမိသားမ်ားႏွင့္ တကြကြၽန္ခံရ၏။

၂၆ အေပၚမွာရွိေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႔၏ အမိတည္းဟူေသာ ကြၽန္မမဟုတ္ေသာမိန္းမျဖစ္သတည္း။

၂၇ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သားမဘြားေသာအျမံဳမ၊ ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို မခံေသးေသာမိန္းမ၊ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ စြန္႔ထားေသာမိန္းမသည္ လင္ရွိေသာမိန္းမထက္သာ၍ မ်ားေသာ သားတို႔ကို ဘြားျမင္ ၿပီဟုလာသတည္း။

၂၈ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ ဣဇာက္ကဲ့သို႔ ဂတိေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသားျဖစ္ၾက၏။

၂၉ ထုိအခါ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ ဘြားေသာသားသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘြားေသာသားကို ညွဥ္းဆဲကဲ့သို႔၊ ထုိနည္းတူ ယခုပင္ျဖစ္၏။

၃၀ သို႔ေသာ္လည္း အဘယ္သို႔ က်မ္းစာလာသနည္းဟူမူကား၊ ကြၽန္မႏွင့္ သူ၏သားကိုႏွင္ထုတ္ေလာ့။ ကြၽန္မ၏ သားသည္ကြၽန္မမဟုတ္ ေသာမိန္းမ၏ သားႏွင့္ အတူ အေမြမခံရဟုလာသတည္း။

၃၁ ယခုတြင္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ ကြၽန္မ၏သားမဟုတ္၊ ကြၽန္မမဟုတ္ေသာမိန္းမ၏ သားျဖစ္ၾက၏။Chapter 5

ဂလာတိၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၅

၁ ထုိေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္ငါတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူေသာလႊတ္ျခင္းအခြင့္၌ တည္ေနသျဖင့္၊ ကြၽန္ခံရာထမ္းဘုိး ကိုထမ္း၍ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို တဖန္မခံၾကႏွင့္။

၂ ငါေပါလုဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္အဘယ္ အက်ဳိးကိုမွ် မရႏုိင္ၾက။

၃ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေသာသူအေပါင္းတို႔အား ငါတဖန္သက္ေသခံသည္ကား၊ ထုိသို႔ေသာသူသည္ ပညတ္တရားကိုအၾကြင္းမဲ့ က်င့္အံ့ေသာငွါ ေၾကြးတင္ေသာသူျဖစ္၏။

၄ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သမွ်ေသာသင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကြာ၍ ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရြ႔ေလ်ာ့ၾကၿပီ။

၅ ငါတို႔မူကား၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္မည္ဟု ေျမာ္လင့္ ေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငံ့လင့္၍ေနၾက၏။

၆ ေယရႈခရစ္ထံ၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအက်ဳိးမရွိ။ မခံဘဲေနျခင္းလည္း အက်ဳိးမရွိ။ ေမတၱာအားျဖင့္ ျပဳျပင္တတ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသာ အက်ဳိးရွိ၏။

၇ အထက္ကသင္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာေျပးၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ သမၼာတရားကိုနားမေထာင္ေစျခင္းငွါ အဘယ္သူဆီးတားသနည္း။

၈ ယခုယူေသာအယူကား၊ သင္တို႔ကုိ ေခၚေတာ္မူေသာ သူ၏ၾသဝါဒကို အမွီျပဳ၍ ယူေသာ အယူမဟုတ္။

၉ အနည္းငယ္ေသာတေဆးသည္ မုန္႔စိမ္းတပံုလံုး ကိုေဖာင္းၾကြေစတတ္၏။

၁၀ သင္တို႔သည္ ကဲြျပားေသာအယူရွိသမွ်ကို ပယ္လိမ့္မည္ဟု သခင္ဘုရားကို ငါအမွီျပဳ၍ စိတ္စဲြလမ္းျခင္းရွိ၏။ သင္တို႔ကိုေႏွာင့္ရွက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ မိမိအျပစ္ဒဏ္ကို ခံရလိမ့္မည္။

၁၁ တဖန္တံု၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္း တရားကိုေဟာေျပာေသးသည္မွန္လွ်င္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရေသးသနည္း။ ထုိသို႔ေဟာေျပာလွ်င္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ကို ထိမိ၍လဲစရာအေၾကာင္းပယ္ရွင္းလ်က္ရွိ၏။

၁၂ သင္တို႔ကိုေမွာက္မွားေစေသာသူတို႔ကို ပယ္ရွားႏွင္ထုတ္ေစျခင္းငွါငါအလုိရွိ၏။

၁၃ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကုိရေသာသူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္းဇာတိပကတိအားအခြင့္ ကိုေပး၍၊ ထုိလႊတ္ျခင္းကို မသံုးၾကႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္၍ အမႈခ်င္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။

၁၄ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကိုကိုယ္ႏွင့္ အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ပညတ္တပါးကိုက်င့္လွ်င္၊ ပညတ္တရားရွိသမွ်ကို အၾကြင္းမဲ့က်င့္ရာေရာက္၏။

၁၅ သို႔မဟုတ္ အခ်င္းခ်င္းကိုက္စားလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းဖ်က္ဆီးမည္ ဟုစိုးရိမ္၍ သတိရွိၾကေလာ့။

၁၆ ငါပညတ္သည္ကား၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ၾကေလာ့။ ထုိသို႔က်င့္လွ်င္ ဇာတိပကတိ၏ အလုိသို႔ မလုိက္ဘဲေနၾကလိမ့္မည္။

၁၇ အေၾကာင္းမူကား၊ ဇာတိပကတိႏွင့္ ဝိညာဥ္ပကတိသည္ တပါးႏွင့္တပါးဆန္႔က်င္ေသာ အလိုရွိၾက၏။ တပါးႏွင္တပါးဆန္႔က်င့္ဘက္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ က်င့္ခ်င္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္ႏိုင္ၾက။

၁၈ သို႔ေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ပကတိအလိုသို႔ လုိက္လွ်င္ ပညတ္တရားႏွင့္ လြတ္ၾက၏။

၁၉ ဇာတိပကတိအက်င့္တို႔သည္ ထင္ရွားၾက၏။ ထုိအက်င့္တို႔မူကား၊ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ညစ္ၫဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း၊

၂၀ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ သူတပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားျခင္း၊ သင္းခဲြျခင္း၊

၂၁ သူ႔အက်ဳိးကိုျငဴစူျခင္း၊ လူအသက္ကုိသတ္ျခင္း၊၊ ယစ္မ်ဳိးကိုေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ ပဲြလုပ္ျခင္းမွစ၍ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ေပတည္း။ ထိုသို႔ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾကဟု အထက္က ငါေျပာႏွင့္ခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ယခုပင္လည္း ငါေျပာႏွင့္၏။

၂၂ ိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊

၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။

၂၄ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကိုင္း၊ ဇာတိပကတိစိတ္ မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကိုင္း၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားထားၾကၿပီ။

၂၅ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ပကတိေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္အံ့။

၂၆ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေက်ာ္ေစာကိတၱိကိုတပ္မက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ျငဴစူျခင္းတို႔ကိုေရွာင္၍ ေနၾကကုန္အံ့။Chapter 6

ဂလာတိၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၆

၁ ညီအစ္ကိုတို႔၊ လူသည္သတိလစ္၍ တစံုတခုေသာဒုစရုိက္ကိုျပဳမိလွ်င္၊ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကိုခံရေသာ သင္တု႔ိသည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကိုသတိျပဳလ်က္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ သေဘာႏွင့္ ထုိသို႔ေသာသူကိုမစ၍၊ သူ၏ ေနရာ၌ တည္ၿမဲတည္ေစျပန္ၾကေလာ့။

၂ ထမ္းရြက္စရာဝန္ခ်င္းတို႔ကို အခ်င္းခ်င္းကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကိုက်င့္ၾကေလာ့။

၃ အၾကင္သူသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ ဘဲလ်က္၊ ဤမွ်ေလာက္ငါျဖစ္သည္ဟု စိတ္ထင္လွ်င္၊ ထုိသူသည္ ကိုယ္ကိုလွည့္ျဖားေသာသူျဖစ္၏။

၄ လူတိုင္းကိုယ္ျပဳ ေသာအမႈကို စစ္ေၾကာေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူတပါး၌မဆိုဘဲ ကိုယ္၌သာဝါးၾကြားဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္းရွိလိမ့္မည္။

၅ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအသီးအသီးတို႔သည္မိမိတို႔ဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။

၆ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို သင္ေသာသူသည္ သင္ေပးေသာသူအားေကာင္းေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကိုေဝမွ်ေစ။

၇ အလဲြမယူၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကိုခံေတာ္မမူ။ လူသည္မ်ဳိးေစ့ႀကဲသည္အတိုင္းအသီးအႏွံကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။

၈ မိမိဇာတိပကတိ၌ မ်ဳိးေစ့ၾကဲေသာသူသည္ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ ပုပ္ပ်က္ျခင္း အသီးအႏွံကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၌မ်ဳိးေစ့ၾကဲေသာသူသည္ ဝိညာဥ္ပကတိအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္း အသီးအႏွံ ကိုရိတ္ရလိမ့္မည္။

၉ ငါတို႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ၾကကုန္အံ့။ ထုိသုိ႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌ အသီးအႏွံကို ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။

၁၀ ထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ အဆင္သင့္ သည္အတိုင္းယံုၾကည္ျခင္း၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔၌ အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အားေက်းဇူး ျပဳၾကကုန္အံ့။

၁၁ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးေသာစာကိုကိုယ္လက္ႏွင့္ သင္တို႔အားငါ ေရးလုိက္သည္ကို သင္တို႔ျမင္ၾက၏။

၁၂ မိမိတို႔အေသြးအဆင္းတင့္တယ္ေစခ်င္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေၾကာင့္ ခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ကင္းလႊတ္လုိ၍၊ သင္တို႔ကိုအေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ အႏုိင္အထက္ေသြးေဆာင္ တတ္ၾက၏။

၁၃ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေသာသူတို႔သည္ ပညတ္တရားကိုကိုယ္တိုင္ မက်င့္သည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔၏ အေသြးအဆင္းကိုအမွီျပဳလ်က္ဝါၾကြားလုိ၍သင္တို႔ကို အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။

၁၄ ငါျဖစ္လွ်င္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္မွတပါး အဘယ္အရာ၌မွ်ဝါၾကြားျခင္းမရွိပါေစႏွင့္။ ထုိလက္ဝါးကပ္တိုင္ ေတာ္မွာ ဤေလာကသည္ငါ့အဘို႔ရုိက္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ငါသည္လည္း ဤေလာကအဘို႔ရိုက္ထားျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၏။

၁၅ အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္ထံ၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအက်ဳိးမရွိ၊ မခံဘဲေနျခင္းလည္းအက်ဳိးမရွိ။ သတၱဝါသစ္ျဖစ္ျခင္းသာ အက်ဳိးရွိ၏။

၁၆ ဤနည္းဥပေဒသအတိုင္း က်င့္ေသာသူရွိသမွ်တို႔အေပၚ၌င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဣသေရအမ်ဳိးအေပၚ၌င္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သနားေတာ္မူျခင္းသက္ေရာက္ပါေစေသာ။

၁၇ ယခုမွစ၍ အဘယ္သူမွ် ငါ့ကိုမေႏွာင့္ရွက္ေစႏွင့္။ ငါကိုယ္၌သခင္ေယရႈ၏ ဒဏ္ခ်က္ရာကို ငါေဆာင္၏။

၁၈ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE