LUKE BURMESE

you will need the zawgyi-one font >> HERE <<ရွင္လုကာခရစ္ဝင္

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁

၁ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေသာသက္ေသျဖစ္လ်က္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ သူတို႔သည္၊

၂ ငါတို႔တြင္ ထင္ရွားစြာျဖစ္ေလၿပီးေသာ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ငါတို႔အားၾကားေျပာသည္ အစဥ္အတိုင္း မွတ္သားေသာစာကို စီရင္ေရးသားေသာသူအမ်ားရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊

၃ ငါသည္လည္း ထိုအတၳဳပၸတၱိအလံုးစံုတို႔ကို ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍၊

၄ ေစ့ေစ့ေဖြရွာလိုက္စစ္ၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သင္ၿပီး ေသာအ ေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိေစျခင္းငွါ အစဥ္အတိုင္းေရးထား၍ ၾကားလိုက္မည္အႀကံရွိပါ၏၊ အလြန္ျမတ္ေသာ ေသာ္ဖိလု။

၅ ယုဒျပည္ကိုအစိုးရေသာ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးလက္ထက္၊ အဘိယအသင္းဝင္ျဖစ္၍၊ ဇာခရိအမည္ရွိ ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တပါးရွိ၏။ သူ၏ခင္ပြန္းသည္ အာရုန္အမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္၏။ သူ႔အမည္ကား၊ ဧလိရွဗက္တည္း။

၆ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တရားေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို က်င့္ေဆာင္၍ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္သျဖင့္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီရွိၾက၏။

၇ ဧလိရွေက္သည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သားမရွိ။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္ၾက၏။

၈ ဇာခရိသည္ မိမိအသင္းႏွင့္တကြ အလွည့္သင့္၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္သည္တြင္၊

၉ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံုးစံအတိုင္း စာေရးတံခ်သျဖင့္၊ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္းသို႔ဝင္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ရ၏။

၁၀ ထိုသို႔ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔သည္အခ်ိန္တြင္၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ျပင္၌ဆုေတာင္းလ်က္ေနၾက၏။

၁၁ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ နံ႔သာေပါင္းကို ရိႈ႔ေသာယဇ္ပလႅင္လက္်ာဘက္၌ ရပ္ေနသည္ကို၊

၁၂ ဇာခရိသည္ ျမင္လွ်င္၊ စိတ္ႏွလံုးမၿငိမ္မဝပ္ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၁၃ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ဇာခရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိႏွင့္။ သင္ျပဳေသာပဌနာကို နာခံေတာ္မူၿပီ။ သင္၏ခင္ပြန္း ဧလိရွဗက္သည္ သားေယာက္်ား ကိုဘြားျမင္ လိမ့္မည္။ ထိုသားကို ေယာဟန္အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။

၁၄ သင္သည္ ဝမ္းသာရႊင္ျမဴးျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ထိုသားကိုဘြားျမင္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားတို႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။

၁၅ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔၌ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးကိုမေသာက္ဘဲေန၍၊ အမိဝမ္းထဲကပင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလိမ့္မည္။

၁၆ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအမ်ားတို႔ကို သူတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံသို႔ ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္။

၁၇ အဘတို႔သည္ သားတို႔ကို အသင့္အတင့္ျဖစ္ေစျခင္းငွါင္း၊ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔ကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ သတိပညာလမ္းသို႔ ေျပာင္းလဲေစေသာအားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔အလိုငွာ ျပင္ဆင္ေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေစျခင္းငွါင္း၊ သူသည္ ဧလိယ၏ စိတ္ဝိညာဥ္တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္သို႔ သြားလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ေျပာဆို၏။

၁၈ ဇာခရိကလည္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္လိမ့္မည္ကို အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ သိရပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ လူအိုျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္မယားသည္လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ပါၿပီဟု ေကာင္းကင္တမန္အား ေျပာဆိုလွ်င္၊

၁၉ ေကာင္းကင္တမန္က၊ ငါသည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ခစားေသာ ဂါေျဗလျဖစ္၏။ သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္၍ ဤဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၂၀ သင္သည္ ငါ့စကားကို မယံုေသာေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမျဖစ္မီေန႔တိုင္ေအာင္ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ၊ အ လ်က္ေနလိမ့္မည္။ ငါ့စကား သည္ကား အခ်ိန္တန္လွ်င္ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။

၂၁ လူမ်ားတို႔သည္ ဇာခရိကို ငံ့လင့္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း၌ ၾကာျမင့္စြာေနသည္ကို အံ့ၾသျခင္း ရွိၾက၏။

၂၂ သူသည္ ထြက္လာေသာအခါ စကားမေျပာႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုကို ျမင္ၿပီဟု ရိပ္မိၾက၏။ ဇာခရိသည္ သူတို႔အား အရိပ္အမွတ္ကိုသာေပး၍ စကားအလ်က္ေန၏။

၂၃ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရေသာ အခ်ိန္ကာလကုန္ေသာအခါ၊ ဇာခရိသည္ မိမိအိမ္သို႔သြားေလ၏။

၂၄ ထိုေနာက္ သူ၏ခင္ပြန္း ဧလိရွဗက္သည္ ပဋိိေႏၾၶြစြဲ၍၊

၂၅ ငါသည္ လူတို႔တြင္ခံရေသာ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းအေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ ငါ့ကိုၾကည့္ရႈေတာ္မူစဥ္တြင္၊ ဤေက်းဇူးေတာ္ကို ျပဳေတာ္မူၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ငါးလပတ္လံုးအိမ္တြင္း၌ ေအာင္း၍ ေနေလ၏။

၂၆ ငါးလလြန္ေသာအခါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္အမည္ရွိေသာလူႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍၊

၂၇ မရွက္တင္ေသးေသာ သတိုးသမီးကညာဆီသို႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသတိုးသမီးကညာကား၊ မာရိအမည္ရွိ၏။

၂၈ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရာက္လာ လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံရေသာမိန္းမ၊ သင့္အားမဂၤလာျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။ သင္သည္ မိန္းမတကာတို႔ထက္ ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိသည္ဟု ေျပာဆို၏။

၂၉ မာရိသည္ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးမၿငိမ္မဝပ္ရွိ၍၊ ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား အဘယ္သို႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍ေန၏။

၃၀ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ မာရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။

၃၁ သင္သည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကိုဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားကိုေယရႈအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။

၃၂ ထိုသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကို ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။

၃၃ ထိုသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အစဥ္မျပတ္အုပ္စိုးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆံုးျခင္းမရွိရဟု ေျပာဆို၏။

၃၄ မာရိကလည္း၊ ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေယာက္်ား ႏွင့္မဆက္ဆံ ပါဟု ေကာင္းကင္တမန္အား ျပန္ေျပာ၏။

၃၅ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္၏ အေပၚမွာသက္ေရာက္ေတာ္မူ၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ေတာ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသန္႔ရွင္းေသာသားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၃၆ ထိုမွတပါး၊ အၿမံဳမဟူ၍ ေခၚေဝၚေသာသင္၏အေဆြအမ်ိဳး ဧလိရွဗက္သည္ ပဋိိသေႏၾၶြစဲြယူ၍ ယခု ေျခာက္လအဝင္ရွိၿပီ။

၃၇ ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ေတာ္မမူေသာ အမႈမရွိဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊

၃၈ မာရိက၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္မျဖစ္ပါ၏၊ ကိုယ္ေတာ္၏စကားအတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္၌ျဖစ္ပါေစေသာဟု ဝန္ခံၿပီးမွ၊ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ မာရိထံမွသြားေလ၏။

၃၉ ထိုအခါ မာရိသည္ ထ၍၊ ေတာင္ၾကားအရပ္၌ရွိေသာ ယုဒၿမိဳ႔တၿမိဳ႔သို႔ အလ်င္အျမန္သြားၿပီးလွ်င္၊

၄၀ ဇာခရိ အိမ္သို႔ဝင္၍ ဧလိရွဗက္ကို ႏႈတ္ဆက္ေလ၏။

၄၁ ထိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းစကားကို ဧလိရွဗက္သည္ ၾကားစဥ္တြင္ မိမိဝမ္း၌ ရွိေသာသူငယ္သည္ ခုန္၍၊ မိမိသည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝလ်က္၊

၄၂ သင္သည္ မိန္းမတကာတို႔ထက္ ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိ၏။ သင္၏ဝမ္း၌ရွိေသာသူငယ္သည္လည္း ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိ၏။

၄၃ အကြၽႏ္ုပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ဆီသို႔ၾကြလာေသာေက်းဇူးကို အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ခံရပါသနည္း။

၄၄ သင္၏ႏႈတ္ဆက္ျခင္းစကားသံကို အကြၽႏ္ုပ္ၾကား စဥ္တြင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဝမ္းထဲ၌ သူငယ္သည္ရႊင္ျမဴးေသာစိတ္ႏွင့္ ခုန္၏။

၄၅ ယံုၾကည္ေသာမိန္းမသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုမိန္းမအား ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားသည္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ ျမြက္ဆို၏။

၄၆ မာရိကလည္း၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၏။

၄၇ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။

၄၈ အေၾကာင္းမူကား၊ မိမိကြၽန္မ၏ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အျဖစ္ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူၿပီ။ ေနာင္ကာလ၌ ခပ္သိမ္းေသာလူ အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ငါ့ကိုမဂၤလာရွိေသာ သူဟူ၍ ေခၚၾကလိမ့္မည္။

၄၉ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသည္ အံ့ဘြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ငါ့အားျပဳေတာ္မူၿပီ။ ထိုဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ရိုေသဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၅၀ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူတို႔သည္ သနားေတာ္ မူျခင္း ေက်းဇူးကို အစဥ္မျပတ္ခံစားၾက၏။

၅၁ လက္ရံုးေတာ္အားျဖင့္ တန္ခိုးကို ျပေတာ္မူၿပီ။ မာနေထာင္လႊားေသာ သူတို႔ကို ကြဲလြင့္ေစေတာ္မူၿပီ။

၅၂ ဘုရင္တို႔ကို ရာဇပလႅင္ေပၚမွ ခ်၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကို ေျမွာက္ေတာ္မူၿပီ။

၅၃ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာေပး၍ ရတတ္ေသာသူတို႔ကို လက္ခ်ည္းလႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။

၅၄ ငါတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားတို႔အား ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ မူသည္ႏွင့္အညီ၊

၅၅ အာျဗဟံမွစေသာ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္အား သနားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲျပဳျခင္း ငွါ သတိထား၍ မိမိကြၽန္ ဣသေရလကို မစေတာ္မူသည္ဟုဆို၏။

၅၆ မာရိသည္ လည္း ဧလိရွဗက္ထံမွာ သံုးလခန္႔ေနၿပီးမွ မိမိအိမ္သို႔ျပန္ေလ၏။

၅၇ ဧလိရွဗက္သည္ ဘြားအံ့ေသာေန႔လေစ့ေသာအခါ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္၏။

၅၈ ထာဝရ ဘုရားသည္ ထူးျမတ္ေသာသနားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ဧလိရွဗက္အားျပဳေတာ္မူသည္ကို၊ အိမ္နီးခ်င္းအေဆြ အမိ်ဳးတို႔သည္ ၾကားလတ္ေသာ္၊ သူႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾက၏။

၅၉ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို သူငယ္ အားေပးအံ့ေသာငွါ လာၾက၍၊ အဘ၏အမည္ျဖစ္ေသာ ဇာခရိအမည္ျဖင့္မွည့္ ေသာအခါ အမိက၊ ထိုသို႔မမွည့္ရ။

၆၀ ေယာဟန္ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟုဆိုလွ်င္၊ သူတို႔က၊

၆၁ ေယာဟန္အမည္ျဖင့္ သင္၏ အေဆြအမ်ိဳးတြင္ တေယာက္ ကိုမွ် မမွည့္ဟုဆို၍၊

၆၂ အဘသည္ အဘယ္သို႔မွည့္ေစလိုသနည္းဟု အမွတ္အားျဖင့္ေမးၾက၏။

၆၃ အဘသည္လည္း သင္ပုံးကိုေတာင္း၍၊ သူ၏အမည္ကား ေယာဟန္ျဖစ္၏ဟု ေရးေလေသာ္၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။

၆၄ ထိုခဏျခင္း တြင္ ဇာခရိသည္ ႏႈတ္ဖြင့္ျခင္း၊ လွ်ာလြတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ စကားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။

၆၅ အိမ္နီးခ်င္းရွိသမွ်တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းရွိၾက၍ ထိုအမႈအရာမ်ားသည္ ယုဒျပည္ ေတာင္ၾကားအရပ္တို႔၌ အႏွံ႔အျပားေက်ာေစာေလ၏။

၆၆ ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္သား၍၊ ဤသူငယ္သည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ဆိုၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္ သည္လည္း သူငယ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။

၆၇ သူ၏အဘ ဇာခရိသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလ်က္၊

၆၈-၇၅ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကမၻာဦးမွစ၍ ေပၚထြန္း ေသာ မိမိသန္႔ရွင္းေသာ ပေရာဖက္တို႔ႏႈတ္ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ရန္သူေဘး ႏွင့္ကင္းလြတ္၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ တသက္လံုး သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားဝတ္ကို ရဲရင့္စြာ ျပဳရေသာအခြင့္ကို ေပးမည္ဟု ငါတို႔အဘ အာျဗဟံအား က်ိန္ဆိုျခင္းဂတိေတာ္တည္းဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူသျဖင့္င္း၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားႏွင့္ ဝန္ခံေတာ္မူေသာ သနားျခင္းေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူသျဖင့္င္း၊ မိမိလူမ်ိဳးကို အၾကည့္အရႈၾကြလာလ်က္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔ကို ရန္သူလက္မွင္း၊ မုန္းေသာ သူရွိသမွ်တို႔လက္မွင္း ကယ္လႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ကယ္လႊတ္ျခင္းဦးခ်ိဳကို မိမိကြၽန္ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးထဲ၌ ငါတုိ႔အား ေပၚထြန္းေစေတာ္မူၿပီ။

၇၆ အခ်င္းသူငယ္၊ သင္သည္လည္း အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ ပေရာဖက္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၇၇ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ သနားေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္ေျဖ၍ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးအား ေဘာ္ျပသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ သင္သည္ေရွ႔ေတာ္၌ သြားရလိမ့္မည္။

၇၈ ထိုသနားေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၊ ေကာင္းကင္မွ ေနအာရုဏ္သည္ ငါတို႔အေပၚသို႔တက္သျဖင့္၊

၇၉ ေမွာင္မိုက္ႏွင့္ ေသမင္း၏အရပ္ထဲတြင္ရွိေနေသာ သူတို႔၌ အလင္းေပၚထြန္း၍၊ ငါတို႔ အား ၿငိမ္သက္ျခင္းလမ္းကို ျပလ်က္ရွိ သည္ဟု ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ေဟာေလ၏။

၈၀ ထိုသူငယ္သည္ကား၊ ႀကီးပြား၍ ဥာဏ္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ဣသေရလလူတို႔အား မထင္ရွားမွီတိုင္ေအာင္ ေတာအရပ္၌ေနေလ၏။Chapter 2

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၂

၁ ထိုအခါ တႏိုင္ငံလံုးကို စာရင္းယူေစျခင္းငွါ ကဲသာဘုရင္ၾသဂုတၱဳသည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၂ ကုေရနိသည္ ရႈရိျပည္၌ ၿမိဳ႔ဝန္ျဖစ္စဥ္တြင္၊ ဤပဌမစာရင္းယူျခင္း ျဖစ္သတည္း။

၃ လူအေပါင္းတို႔သည္ စာရင္းဝင္ျခင္းငွါ အသီးသီး မိမိတို႔ၿမိဳ႔ရြာသို႔ သြားၾက၏။

၄-၅ ေယာသပ္သည္လည္း ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္၍၊ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္းေသာမယား မာရိႏွင့္အတူ စာရင္းဝင္ျခင္းငွါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိဳ႔မွ ယုဒျပည္တြင္ ဗက္လင္အမည္ရွိေသာ ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ ထိုအခါ မာရိသည္ ပဋိိသေႏၾၶြအရင့္အမာရွိ၏။

၆ ဗက္လင္ၿမိဳ႔၌ ရွိေနစဥ္ ဘြားအံ့ေသာေန႔လေစ့လွ်င္၊

၇ သားဦးကုိဘြားျမင္၍ အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ၿပီးမွ၊ ဧည့္သည္တည္းရာ စရပ္၌သူတို႔ေနစရာမရွိေသာေၾကာင့္၊ သူငယ္ကို ႏြားစားခြက္၌သိပ္ထားေလ၏။

၈ ထုိျပည္မွာသိုးထိန္းတ္ို႔သည္ ညဥ့္အခါေတာအရပ္၌တည္းခိုလ်က္၊ မိမိသိုးစုကို ေစာင့္ေနၾကသည္ ျဖစ္၍၊

၉ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူတို႔အနားမွာေပၚလာ၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ထြန္း ေတာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။

၁၀ ေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကို ငါသည္သင္တို႔အား ၾကားေျပာရ၏။

၁၁ ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူၿပီ။

၁၂ သင္တို႔သည္အဘယ္ နိမိတ္ျဖင့္သိရမည္နည္းဟူမူကား၊ သူငယ္သည္အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ ၍ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊

၁၃ ထုိေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအမ်ားတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းထင္ရွား၍၊

၁၄ ေကာင္းကင္ဘဝဂ္ဝယ္ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေစသတည္း။ ေျမႀကီးေပၚ၌ လည္းၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ လူတို႔အားေမတၱာကရုဏာရွိေစသတည္းဟု ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း ၍ ျမြက္ဆိုၾက၏။

၁၅ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ျပန္ၾကၿပီးမွ သိုးထိန္းတို႔က၊ ငါတို႔သည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သို႔သြား ၾကကုန္အံ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ေဘာ္ျပေတာ္မူေသာ ဤအမႈအရာကုိ ၾကည့္ၾကကုန္အံ့ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၿပီး လွ်င္၊

၁၆ အလ်င္အျမန္သြား၍ မာရိႏွင့္ေယာသပ္ကိုင္း၊ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူငယ္ကိုင္းေတြ႔ၾက၏။

၁၇ ေတြ႔ျမင္ၿပီးမွ မိမိတို႔ၾကားေသာထုိသူငယ္၏ အေၾကာင္းစကားကို အႏွံ႔အျပားေျပာၾက၏။

၁၈ သုိးထိန္းတို႔ေျပာေသာ စကားကုိ ၾကားေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။

၁ မာရိသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကိုမွတ္က်ဳံး၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ လ်က္ေန၏။

၂၀ သိုးထိန္းတုိ႔သည္လည္းမိမိတို႔အားေျပာႏွင့္သည္အတိုင္း ၾကားျမင္သမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာ ကိုေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္ကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းလ်က္ျပန္သြားၾက၏။

၂၁ ထုိသူငယ္အား အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုေပးရေသာ ေန႔တည္းဟူေသာ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ ပဋိိသေႏၾၶြစဲြေတာ္မမူမွီေကာင္းကင္တမန္မွည့္ေသာေယရႈအမည္ျဖင့္မွည့္ၾက၏။

၂၂ ထုိေနာက္ ေမာေရွ၏ ပညတ္တရားအတိုင္းစင္ၾကယ္ျခင္းကိုျပဳရေသာ ေန႔ရက္ ေစ့ေသာအခါ၊ မိဘတို႔သည္ သူငယ္ကိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြား၍၊

၂၃ သားဦးေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ဘုရား အဘို႔သန္႔ရွင္း ရၾက၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ပညတၱိက်မ္း လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထာဝရဘုရားအားဆက္ကပ္ၿပီးမွ၊

၂၄ ခုိႏွစ္ေကာင္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုပူ ေဇာ္ရမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္း လာျပန္သည္ႏွင့္အညီ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။

၂၅ ထုိအခါ ရႈေမာင္အမည္ရွိေသာသူတေယာက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိ၏။ ထိုသူသည္ေျဖာင့္ မတ္ေသာသူ၊ တရားကိုရိုေသေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သက္သာျခင္းအေၾကာင္းကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္သူ႔အေပၚ၌တည္သည္ျဖစ္၍၊

၂၆ သူသည္ထာဝရဘုရား၏ ခရစ္ေတာ္ကိုမျမင္မွီမေသရဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုရ၏။

၂၇ ထုိအခါသူသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ သြား၍၊ မိဘတို႔သည္ သူငယ္ေယရႈကို ပညတ္တရားထံုးတမ္းအတိုင္းျပဳျခင္းငွါ ေဆာင္သြားစဥ္တြင္၊

၂၈ ရႈေမာင္သည္ ေယရႈကိုလက္ႏွင့္ခ်ီပိုက္၍၊

၂၉ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ အစိုးရေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတုိင္းကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ၿငိမ္ဝပ္စြာစုေတ့ရေသာအခြင့္ကိုကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ေပးေတာ္မူ၏။

၃၀-၃၂ ကုိယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလ အမ်ဳိးကို ခ်ီးေျမာက္ေစျခင္းငွါင္း၊ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔ကုိလင္းေစျခင္းငွါင္း၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေရွ႔ေမွာက္၌ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အလင္းတည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာ သခင္ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကုိယ္မ်က္စီႏွင့္ ျမင္ရပါ၏ဟု ျမြက္ဆို၏။

၃၃ ထုိစကားမ်ားကို ေယာသပ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္သည္ၾကားလွ်င္အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။

၃၄ ရႈေမာင္သည္လည္း သူတို႔ကိုေကာင္းႀကီး ေပး၍မယ္ေတာ္ မာရိအား၊ ဤသူငယ္ကားဣသေရလလူအမ်ားလဲမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ားထမည္ အေၾကာင္း၊ လူအမ်ား တို႔၏ အၾကံအစည္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါျငင္းခံုစရာျဖစ္မည္အေၾကာင္း ခန္႔ထားေသာ သူျဖစ္၏။

၃၅ ထုိမွတပါး သန္လ်က္သည္ သင္၏စိတ္ ႏွလံုးကိုခြင္းလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆို၏။

၃၆ အာရွာအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဖေႏြလ၏ သမီး၊ အႏၷအမည္ရွိေသာ ပေရာဖက္မတေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ ပ်ဳိေသာ အရြယ္မွစ၍ ခုနစ္ႏွစ္သာလင္ႏွင့္ေနၿပီးလွ်င္၊

၃၇ အသက္ႀကီးရင့္၍ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ေလးႏွစ္ခန္႔မွ် တုိင္တိုင္ မုတ္ဆုိးမျဖစ္လ်က္၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းအားျဖင့္ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဘုရားဝတ္ကိုျပဳ၍ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ မခြါဘဲေန၏။

၃၈ သူသည္လည္းထိုခဏျခင္းတြင္ဝင္၍ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီး မြမ္းေလ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအရာကိုေျမာ္လင့္ေသာသူအေပါင္းတို႔အား ထုိသူငယ္၏ အေၾကာင္းကို ေျပာေလ၏။

၃၉ မိဘတို႔သည္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တရားအတိုင္း ျပဳရသမွ်တို႔ကို အကုန္အစင္ျပဳၿပီးမွ၊ ဂါလိလဲျပည္၊ နာဇရက္အမည္ရွိေသာမိမိတို႔ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ၾက၏။

၄၀ သူငယ္သည္လည္း ႀကီးပြါး၍ပညာဥာဏ္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္းသူ႔အေပၚ၌တည္၏။

၄၁ မိဘတို႔သည္ႏွစ္တိုင္းအစဥ္ ပသခါပဲြခံခ်ိန္ေရာက္လွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြားၾက၏။

၄၂ ေယရႈသည္ တဆယ္ ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာအခါ ပသခါပဲြထံုးစံအတုိင္းေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔တတ္ၾက၍၊

၄၃ ပဲြေန႔ရက္လြန္ၿပီးမွ မိဘတို႔ သည္ျပန္ၾကလွ်င္၊ သူငယ္ေယရႈသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနရစ္ေလ၏။ ေယာသပ္ႏွင့္မယ္ေတာ္သည္ ထုိအေၾကာင္းကုိမသိ၍၊

၄၄ အေပါင္းအေဘာ္စုထဲမွာ သူငယ္ပါသည္ဟုစိတ္ထင္ႏွင့္ တေန႔ခရီးသြားမိလွ်င္၊ အေဆြအမ်ဳိးအသိအကြၽမ္းတို႔တြင္ ရွာ၍၊

၄၅ မေတြ႔ေသာအခါ ေယရွရုလင္ၿမိဳ႔ျပန္၍ရွာၾက၏။

၄၆ သူငယ္မူကား ဗိမာန္ေတာ္၌ ဆရာမ်ားအလယ္မွာထုိင္၍ ထုိသူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလ်က္ရွိသည္ကို မိဘတို႔သည္ သံုးရက္ၾကာမွ ေတြ႔ၾက၏။

၄၇ သူ၏စကားကုိၾကားေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သူ၏ပညာကိုင္း၊ စကား အေျဖကိုင္း အံ့ၾသၾက၏။

၄၈ မိဘတို႔သည္သားကိုျမင္လွ်င္ မိန္းေမာေတြေဝ၍ မယ္ေတာ္က၊ ငါ့သား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့တို႔အား ဤသို႔ျပဳသနည္း။ ညိ‡ဳးငယ္ေၾကာင့္ၾကေသာ စိတ္ႏွင့္မိဘတို႔သည္ ေမာင္ကိုရွာ ၾကၿပီဟု ဆုိေသာ္၊

၄၉ ေယရႈက၊ မိဘသည္အဘယ္ေၾကာင့္အကြၽႏ္ုပ္ကိုရွာရပါသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘ၏အိမ္၌ ေနရသည္ကို မသိပါသေလာဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊

၅၀ သူတို႔သည္ ထုိစကားကုိနားမလည္ၾက။

၅၁ ထုိေနာက္ ေယရႈသည္ မိဘတို႔ႏွင့္အတူသြားသျဖင့္နာဇရက္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍သူတို႔စကားကိုနားေထာင္လ်က္ ေနေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကို မယ္ေတာ္သည္ ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္က်ဳံးေလ၏။

၅၂ ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းႀကီး၍ ပညာတိုးပြါးလ်က္၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူတို႔ေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရေတာ္မူ၏။Chapter 3

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၃

၁ ကဲသာဘုရင္တိေဗရိနန္းစံတဆယ္ငါးႏွစ္တြင္၊ ယုဒျပည္၌ ပုႏၱိပိလတ္သည္ ၿမိဳ႔ဝန္အရာ၊ ဂါလိလဲျပည္၌ ေဟရုဒ္သည္ ေစာ္ဘြားအရာ၊ ဣတုရဲျပည္ႏွင့္ တရာေခါနိတ္ျပည္၌ ေဟရုဒ္ညီ ဖိလိပၸဳသည္ေစာ္ဘြားအရာ၊ အဘိလင္ျပည္၌လုသာနိသည္ေစာ္ဘြားအရာ၊

၂ အႏၷႏွင့္ကယာဖတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအရာ၊ အသီးသီးရွိၾက ေသာအခါ၊ ေတာ၌ရွိေသာဇာခရိ၏ သားေယာဟန္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံရ၏။

၃-၆ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ၏ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ေတာ၌ဟစ္ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရားၾကြေတာ္မူရာလမ္း ကိုျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစၾကေလာ့။ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာရွိသမွ်တို႔ကို ဖို႔ရမည္။ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ ရွိသမွ်တို႔ကိုၿဖိဳရမည္။ ေကာက္ေသာလမ္းမ်ား ကိုေျဖာင့္ေစရမည္ ၾကမ္းတမ္းေသာလမ္းမ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ျပင္ဆင္ရမည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို ျမင္ရၾကလတံ့ ဟုလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ေယာဟန္သည္ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၌ အႏွံအျပားလွည့္လည္၍ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအဘို႔အလိုငွါ ေနာင္တႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဗတၱိဇံ တရားကိုေဟာေလ၏။

၇ ထုိအခါ ဗတၱိဇံကိုခံအံ့ေသာငွါလာၾကေသာလူအစုအေဝးတို႔အားေယာဟန္ေဟာေျပာသည္ကား၊ အခ်င္းေျမြဆိုးအမ်ဳိးတို႔၊ ေရာက္လုေသာေဘးဒဏ္မွ ေျပးသြားစိမ့္ေသာငွါ အဘယ္သူသည္သင္တို႔ကို သတိေပး ဘိသနည္း။

၈ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ၾကေလာ့။ အာျဗဟံသည္ ငါတို႔အဘျဖစ္သည္ ဟူ၍ စိတ္ထဲ၌ မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤေက်ာက္ခဲတို႔မွ အာျဗဟံသားတို႔ကိုထုတ္ေဘာ္ ဖန္ဆင္းႏုိင္ေတာ္မူသည္ဟု ငါအမွန္ဆို၏။

၉ သစ္ပင္အျမစ္နားမွာ ပုဆိိန္ထားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေကာင္းေသာ အသီးမသီးေသာအပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ခုတ္လွဲ၍ မီးထဲသို႔ခ် လိုက္ရသည္ဟု ေဟာေျပာေလ၏။

၁၀ လူအစုအေဝးကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ ၾကေသာ္၊

၁၁ ေယာဟန္က၊ အက်ႌႏွစ္ထည္ရွိေသာသူသည္ အက်ႌမရွိေသာသူအားမွ်ေစ။ စားစရာရွိေသာ သူသည္လည္း ထုိနည္းတူျပဳေစဟု ျပန္ေျပာ၏။

၁၂ အခြန္ခံသူတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံျခင္းငွါလာ၍၊ အရွင္ဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊

၁၃ သင္တို႔သခင္သည္ ခဲြေဝစီမံ သည္ထက္သာ၍ မခဲြမခံၾကႏွင့္ ဟုျပန္ေျပာ၏။

၁၄ စစ္သူရဲတို႔ကလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် အႏိုင္အထက္မျပဳၾကႏွင့္။ အဘယ္သူကိုမွ်မလွ်ပ္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ရေသာအခႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကေလာ့ဟု ျပန္ေျပာ၏။

၁၅ လူမ်ားတို႔သည္ေျမာ္လင့္၍၊ ေယာဟန္သည္ ခရစ္ေတာ္မွန္သည္မမွန္သည္ကို ႏွလံုးထဲမွာ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ၾကစဥ္၊

၁၆ ေယာဟန္သည္ လူအေပါင္းတို႔အား ျပန္ေျပာသည္ကား၊ ငါသည္သင္တို႔အား ေရ၌ ဗတၱိဇံ ကို ေပး၏။ ငါ့ထက္တတ္စြမ္းႏို္င္ေသာသူသည္ ၾကြလာေသး၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ႀကိဳးကိုမွ် ျဖည္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္။ ထိုသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌င္း၊ မီး၌င္း သင္တို႔ကို ဗတၱိဇံ ေပးမည္။

၁၇ လက္ေတာ္တြင္ စံေကာပါလ်က္ မိမိေကာက္နယ္တလင္းကို ရွင္းလင္းေစသျဖင့္၊ ဂ်ံဳစပါးကိုကား က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထား၍၊ အဖ်င္းကိုကား မၿငိမ္းႏိုင္ ေသာမီးႏွင့္ ရႈိ႔ေတာ္မူလတံ့ဟု ေျပာဆို၏။

၁၈ အျခားေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ဆံုးမေသြးေဆာင္၍ ဧဝံေဂလိတရားကို လူမ်ားတို႔အား ေဟာေျပာေလ၏။

၁၉ ထိုေနာက္ ေစာ္ဘြားေဟရုဒ္သည္ မိမိညီ၏ခင္ပြန္း ေဟေရာဒိအေၾကာင္းမွစ၍၊ မိမိျပဳေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ ရွိသမွ်တို႔ကို ေယာဟန္သည္ ေဘာ္ျပဆံုးမေသာေၾကာင့္၊

၂၀ ေဟရုဒ္သည္ အရင္အျပစ္ရွိသမွ် တို႔အေပၚမွာ အျပစ္သစ္ ကိုထပ္ေလာင္း၍ ေယာဟန္ကို ေထာင္ထဲမွာေလွာင္ထား၏။

၂၁ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေသာအခါ၊ ေယရႈသည္လည္း ဗတၱိဇံ ကိုခံေတာ္မူ၍ ဆုေတာင္းစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္ဖြင့္လွစ္သျဖင့္၊

၂၂ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ထင္ရွားလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ အေပၚ၌ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ သင္ကား၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္းဟု ေကာင္းကင္က အသံ ေတာ္ျဖစ္ေလ၏။

၂၃ ထိုအခါ ေယရႈသည္ အႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔မွ် ရွိေတာ္မူ၏။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ အဘကား ေယာသပ္တည္း။ ေယာသပ္အဘ ဧလိ၊

၂၄ ဧလိအဘ မႆတ္၊ မႆတ္အဘ ေလဝိ။ ေလဝိအဘ ေမလခိ၊ ေမလခိအဘ ယႏၷ၊ ယႏၷအဘ ေယာသပ္၊

၂၅ ေယာသပ္အဘ မတၱသိ၊ မတၱသိအဘ အာမုတ္၊ အာမုတ္အဘ နာဟုံ၊ နာဟံုအဘ ဧသလိ၊

၂၆ ဧသလိအဘ နဂၢဲ။ နဂၢဲအဘ မာအတ္၊ မာအတ္အဘ မတၱသိ၊ မတၱသိအဘ ေရွွမိ၊ ေရွမီအဘ ေယာသပ္၊ ေယာသပ္အဘ ယုဒ၊ ယုဒအဘ ေယာဟႏၷ၊

၂၇ ေယာဟႏၷအဘ ေရသ၊ ေရသအဘ ေဇရုဗေဗလ၊ ေဇရုဗေေလအဘ ရွာလေသလ၊ ရွာလေသလအဘ ေနရိ၊ ေနရိအဘ ေမလခိ၊ ေမလခိအဘ အဒၵိ၊

၂၈ အဒၵိအဘ ေကာသံ၊ ေကာသံအဘ ဧလေမာဒံ၊ ဧလေမာဒံအဘဧရ၊

၂၉ ဧရအဘေယာေသ၊ ေယာေသအဘဧေလ်ဇာ၊ ဧေလ်ဇာအဘ ေယာရိမ္၊ ေယာရိမ္အဘမႆတ္၊ မႆတ္မဘေလဝိ၊

၃၀ ေလဝိအဘရွိေမာင္၊ ရွိေမာင္အဘယုဒ၊ ယုဒအဘေယာသပ္၊ ေယာသပ္အဘေယာနန္၊ ေယာနန္အဘဧလ်ာကိမ္၊ ဧလ်ာကိမ္အဘေမေလ၊

၃၁ ေမေလအဘမဲနန္၊ မဲနန္အဘ မတၱသ၊ မတၱသအဘနာသန္၊ နာသန္အဘဒါဝိဒ္၊

၃၂ ဒါဝိဒ္အဘေယရွဲ၊ ေယရွဲအဘၾသဗက္၊ ၾသဗက္အဘေဗာဇ၊ ေဗာဇအဘစာလမုန္၊ စာလမုန္အဘနာရႈန္၊

၃၃ နာရႈန္အဘအမိနဒပ္၊ အမိနဒပ္အဘအာရံ၊ အာရံအဘ ေဟဇရုံ၊ ေဟဇရုံအဘဖာရက္၊ ဖာရက္အဘယုဒ၊

၃၄ ယုဒအဘယာကုပ္၊ ယာကုပ္အဘ ဣဇာက္၊ ဣဇာက္အဘအာျဗဟံ၊ အာျဗဟံအဘေတရ၊ ေတရအဘနာေခၚ၊

၃၅ နာေခၚအဘေစေရာက္၊ ေစေရာက္အဘ ရာေဂါ၊ ရာေဂါအဘဖာလက္၊ ဖာလက္အဘ ေဟဗာ၊ ေဟဗာအဘရွာလ၊

၃၆ ရွာလအဘ ကာဣနန္၊ ကာဣနန္အဘ အာဖာဇဒ္၊ အာဖာဇဒ္အဘေရွမ၊ ေရွမအဘေနာဧ၊ ေနာဧအဘလာမက္၊Chapter 4

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၄

၁ ေယရႈသည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွျပန္စဥ္တြင္ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ေတာသို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။

၂ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုးမာရ္နတ္၏စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ထုိကာလပတ္လံုးအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မမူ။ ထုိကာလ လြန္ၿပီးမွ မြတ္သိပ္ ေတာ္မူ၏။

၃ မာရ္နတ္က လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္လွ်င္ ဤေက်ာက္ခဲကုိ မုန္႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၄ ေယရႈကလည္း၊ လူသည္မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ကိုေမြးရမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာ၌လာ သည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၅ တဖန္ မာရ္နတ္သည္ ေယရႈကိုျမင့္လွေသာေတာ္ေပၚသို႔ေဆာင္သြား၍၊ ဤေလာက၌ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏုိင္ငံတို႔ကို တခဏျခင္းတြင္ျပၫ¸န္၍၊

၆ ဤဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ရွိသမွ်ကို ငါ၌အပ္ခဲ့ၿပီ။ ငါသည္ေပး လိုေသာသူ အားေပးရသည္ျဖစ္၍ကိုယ္ေတာ္အားေပးပါမည္။

၇ ငါ့ကိုကိုးကြယ္လွ်င္ ဤအလံုးစံုတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဥစၥာျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၈ ေယရႈကလည္း၊ အခ်င္းစာတန္၊ ငါ့ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိကိုးကြယ္ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟုျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၉ တဖန္မာရ္နတ္သည္ ေယရႈကုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေဆာင္သြား၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၏ အထြဋိ္၌တင္ထား ၿပီးလွ်င္၊

၁၀ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သင့္အဘုိ႔ မွာထားေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊

၁၁ သင္၏ေျခကိုေက်ာက္ႏွင့္ မထိမခိုက္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ သင့္ကိုလက္ႏွင့္ မစခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္ ဟုလာ၏။ ထုိေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္လွ်င္ ဤအထြဋိ္မွ ကိုယ္ကုိေအာက္သုိ႔ခ်လုိက္္ေတာ္မူပါ ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။

၁၂ ေယရႈကလည္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ သင္သည္ အစံုအစမ္းမျပဳရဟု က်မ္းစာကားရွိသည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၁၃ ထုိသို႔ မာရ္နတ္သည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းအမႈ အလံုးစံုကုိအကုန္အစင္ ျပဳၿပီးလွ်င္၊ အထံေတာ္မွ ထြက္သြား၍ ကာလအတန္အရာေနေလ၏။

၁၄ ေယရႈသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးႏွင့္ ဂါလိလဲျပည္သို႔ျပန္၍၊ သိတင္းေတာ္သည္ ပတ္ဝန္း က်င္အရပ္တို႔၌ အႏွံ႔အျပားေက်ာ္ေစာေလ၏၊ တရားစရပ္တို႔၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၍၊

၁၅ လူအေပါင္း တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၁၆ ႀကီးပြါးေတာ္မူရာနာဇရက္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္၊ ထံုးစံေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၌တရားစရပ္ သို႔ဝင္၍ က်မ္းစာကုိဘတ္ရြတ္ျခင္းငွါထေတာ္မူ၏။

၁၇ စရပ္ေစာင့္သည္ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏ က်မ္းစာကိုေပးသည္ ျဖစ္၍၊ က်မ္းစာကိုဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္ ေတြ႔ေသာအခ်က္စကား ဟူမူကား၊

၁၈ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌တည္ေတာ္မူ၏။

၁၉ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသား တို႔အားဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္း ငွါငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွါင္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အားလႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုျပေစျခင္းငွါင္း၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကိုၾကား ေျပာေစျခင္းငွါင္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီး ဟုလာတည္း။

၂၀ က်မ္းစာကိုလိပ္၍ စရပ္ေစာင့္အားေပးၿပီးမွထုိင္ေတာ္မူ၏။ စရပ္၍ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ေနၾက၏။

၂၁ ေယရႈကလည္း၊ ယေန႔ပင္ဤက်မ္းစာ ခ်က္သည္သင္တို႔ၾကားသည္ အတုိင္းျပည့္စံုေလၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိဝန္ခံ၍၊ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ ေသာႏႈတ္ထြက္ စကားကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ဤသူသည္ ေယာသပ္၏ သားမဟုတ္ထံုေလာ ဟုဆုိၾက၏။

၂၃ ေယရႈကလည္း၊ အကယ္၍သင္တို႔သည္ပံုပမာကို ေဆာင္လ်က္၊ အခ်င္းေဆးသမား၊ ကုိယ္အနာကိုၿငိမ္းေစေလာ့။ ငါတို႔သည္ သိတင္းၾကားသည္အတုိင္း၊ သင္သည္ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔၌ ျပဳသမွ်ေသာ အမႈအရာတို႔ကို ကိုယ္ေနရင္းၿမိဳ႔၌ လည္းျပဳပါဟူ၍ ငါ့အားေျပာဆိုၾက လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊

၂၄ အဘယ္ပေရာဖက္မွ် မိမိေနရင္းၿမိဳ႔၌မ်က္ႏွာမရတတ္။

၂၅ ငါအမွန္ဆိုျပန္သည္ကား၊ ပေရာဖက္ဧလိယလက္ထက္၌ သံုးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္ လပတ္လံုး မိုဃ္းေခါင္၍၊ ျပည္ႏိုင္ငံတေရွာက္လံုး အစာအာဟာရ အလြန္ေခါင္းပါးျခင္းရွိေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးျဖစ္ေသာမုတ္ဆိုးမ အမ်ားရွိၾက၏။

၂၆ သို႔ေသာ္လည္းထုိမုတ္ဆိုးမ တေယာက္ရွိရာသို႔မွ် ဧလိယကိုေစလႊတ္ေတာ္မမူ။ ဇိဒုန္ျပည္ ဇရတၱၿမိဳ႔သူျဖစ္ေသာ မုတ္ဆိုးမတေယာက္ရွိရာသို႔ေစ လႊတ္ေတာ္ မူ၏။

၂၇ ပေရာဖက္ ဧလိရွဲလက္ထက္တြင္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ႏူနာစဲြေသာ သူအမ်ားရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္းေနမန္အမည္ရွိေသာ ရႈရိလူမွတပါးအဘယ္သူမွ် သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔မေရာက္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ တရားစရပ္၌ ရွိေသာလူအေပါင္းတို႔သည္ ထုိစကားေတာ္ကို ၾကားေသာအခါ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သည္ႏွင့္၊

၂၉ ထ၍ ကိုုယ္ေတာ္ကိုျပင္သို႔ထုတ္ႏွင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔တည္ရာ ေတာင္ထိပ္စြန္းအငူမွ ေစာက္ထိုးတြန္းခ်ျခင္းငွါ ေဆာင္သြားၾက၏။

၃၀ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔အလယ္၌ ေရွာက္၍ ၾကြသြားေတာ္မူ၏။

၃၁ ဂါလိလဲျပည္ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။

၃၂ အာဏာႏွင့္ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္တို႔သည္ ေဒသနာေတာ္ကို အလြန္အံ့ၾသၾက၏။

၃၃ ထိုတရားစရပ္၌ ညစ္ညဴးေသာနတ္ဆိုးစြဲေသာ သူတေယာက္ရွိ၍၊

၃၄ ေၾသာ္နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ လာသေလာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏၊ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ပါသည္ဟု ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။

၃၅ ေယရႈကလည္း၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့။ ထိုသူ၏အထဲကထြက္သြားေလာ့ဟု ဆံုးမေတာ္မူလွ်င္၊ နတ္ဆိုးသည္ ထိုသူကို လူမ်ားအလယ္၌ လဲခ်၍ ေဘးဥပဒ္မျပဳဘဲ ထြက္သြား၏။

၃၆ လူအေပါင္းတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝ၍၊ ဤစကားသည္ အဘယ္သို႔ေသာစကားနည္း၊ ညစ္ညဴးေသာ နတ္တို႔ကို အာဏာတန္ခိုးႏွင့္မွာထား၍ သူတို႔သည္ ထြက္သြားၾက သည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾက၏။

၃၇ သိတင္းေတာ္သည္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္တို႔၌ ႏွံ႔ျပားေက်ာ္ေစာေလ၏။

၃၈ တရားစရပ္မွထြက္ၿပီးလွ်င္ ရွိမုန္အိမ္သို႔ၾကြေတာ္မူ၏။ ရွိမုန္၏ ေယာကၡမသည္ ျပင္းစြာေသာဖ်ားနာ စြဲသည္ျဖစ္၍ သူ႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ၾက၏။

၃၉ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုမိန္းမ၏အနားမွာရပ္၍ ဖ်ားနာကို ဆံုးမေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္အဖ်ားေပ်ာက္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္းထ၍ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳေလ၏။

၄၀ ေနဝင္ေသာအခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအနာေရာဂါစြဲေသာသူတို႔၏ အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔သည္ ထိုလူနာ တို႔ကို အထံေတာ္သို႔ေဆာင္ခဲ့၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုလူနာအသီးသီးတို႔အေပၚ၌ လက္ေတာ္ကိုတင္သျဖင့္ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။

၄၁ နတ္ဆိုးတို႔လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ဟစ္ေၾကာ္လ်က္ လူမ်ားမွထြက္သြား ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔သိၾကေသာေၾကာင့္၊ စကားတခြန္းကိုမွ် မေျပာေစျခင္းငွါ ျမစ္တားေတာ္မူ၏။

၄၂ မိုဃ္းလင္းေသာအခါ ေတာအရပ္သို႔ထြက္ၾကြေတာ္မူ၍၊ လူမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာၾက၏။ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္ မိမိတို႔ေနရာမွ ထြက္ၾကြေတာ္မမူမည္အေၾကာင္း ဆီးတားၾက၏။

၄၃ ကိုယ္ေတာ္ ကလည္း ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို အျခားေသာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ငါေဟာ ေျပာရမည္။

၄၄ ထိုသို႔ အလိုငွါ ငါ့ကိုေစလႊတ္လ်က္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ ဂါလိလဲျပည္မွာ တရားစရပ္တို႔၌ တရားေဟာေျပာလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။Chapter 5

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၅

၁ တရံေရာအခါ ဂေနၤသရက္အိုင္နားမွာ ရပ္ေတာ္မူ၍၊ လူမ်ားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို နားေထာင္ျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္အနီးသို႔ တိုးေဝွ႔ၾကစဥ္တြင္၊ ကမ္းနားမွာစိုက္ေသာ ေလွႏွစ္စင္း ကိုျမင္ေတာ္မူ၏။

၂ တံငါ တို႔သည္ ေလွထဲကထြက္၍ ပိုက္ကြန္တို႔ကို ေဆးေလွ်ာ္လ်က္ေနၾက၏။

၃ ထိုေလွတို႔တြင္ ရွိမုန္၏ေလွထဲသို႔ ဝင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေလွကိုကမ္းနားမွာအနည္းငယ္ ခြာဖြင့္ေစျခင္းငွါ ရွိမုန္ကိုအခြင့္ေတာင္းေတာ္မူ၏။ ထိုေလွေပၚမွာ ထိုင္လ်က္ လူမ်ားတို႔ကို ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။

၄ စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ ရွိမုန္ကလည္း၊ သခင္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တညဥ့္လံုးႀကိဳးစားေသာ္လည္း တေကာင္ကိုမွ် မရပါ။ သို႔ရာတြင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိလွ်င္ ပိုက္ကြန္ကိုခ်ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၆ ထိုသို႔ခ်ၾကၿပီး လွ်င္ အလြန္မ်ားစြာ ေသာငါးတို႔ကို အုပ္မိသျဖင့္ ပိုက္ကြန္သည္ စုတ္ပ်တ္စရွိ၏။

၇ အျခားေသာ ေလွတစင္း၌ ရွိေသာ အေပါင္းအေဘာ္တို႔သည္ လာ၍ကူညီေစျခင္းငွါ သူတို႔ကိုအမွတ္ေပးသျဖင့္၊ သူတို႔လာ၍ ေလွႏွစ္စင္းနစ္လုမတတ္ ငါးႏွင့္ျပည့္ေစၾက၏။

၈ ရွိမုန္ေပတရုသည္ျမင္လွ်င္၊ ေယရႈ၏ပုဆစ္ေတာ္ကို ဦးတိုက္၍၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္မ်ားေသာသူျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ဆီမွၾကြသြားေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၉ အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႔ေလွ်ာက္သနည္း ဟူမူကား၊ အုပ္မိေသာ ငါးမ်ားကို ေထာက္သျဖင့္၊ ရွိမုန္ႏွင့္သူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ ေဇေဗဒဲ၏သား ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္မွစ၍ ရွိမုန္ႏွင့္ ပါသမွ်ေသာသူတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိၾက၏။

၁၀ ေယရႈကလည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိႏွင့္။ သင္သည္ ယခုမွစ၌ လူတို႔ကို ဘမ္းမိေသာ သူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ ကမ္းနားမွာေလွကိုဆိုက္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုသူတုိ႔သည္ရွိသမွ် တို႔ကိုစြန္႔ပစ္၍ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

၁၂ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔၌ရွိေတာ္မူစဥ္၊ တကိုယ္လံုးႏူနာစြဲေသာ သူတေယာက္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ သခင္၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။

၁၃ ေယရႈကလည္း၊ ငါအလိုရွိ၏။ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ထိုသူကို တို႔ေတာ္မူ၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္ ႏူနာေပ်ာက္ေလ၏။

၁၄ ေယရႈကလည္း၊ ဤအေၾကာင္းအရာကို အဘယ္သူအားမွ် မေျပာႏွင့္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔သြား၍ ကိုယ္ကိုျပေလာ့။ သူတပါး၌သက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္သည္အတြက္ ေမာေရွစီရင္မွာထားေသာ ပူေဇာ္သကၠာကိုဆက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ သို႔ေသာ္ လည္း သိတင္းေတာ္သည္သာ၍ ေက်ာ္ေစာသျဖင့္၊ မ်ားစြာေသာလူအေပါင္းတို႔သည္ တရားနာလိုေသာငွါင္း၊ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံလိုေသာငွါင္း စုေဝးလ်က္ရွိၾက၏။

၁၆ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာအရပ္သို႔ ၾကြ၍ ဆုေတာင္းေလ့ရွိေတာ္မူ၏။

၁၇ တေန႔သ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူစဥ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစေသာ ယုဒျပည္၊ ဂါလိလဲျပည္ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားတုိ႔က ေရာက္လာေသာဖာရိရွဲတို႔ႏွင့္ နိႆရည္းဆရာတို႔သည္ ထိုင္လ်က္ရွိၾက၍၊ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစ ျခင္းငွါ သခင္ဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ထင္ရွား၏။

၁၈ ထိုအခါ လက္ေျခေသေသာသူတေယာက္ကို အိပ္ရာႏွင့္တကြ အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ေရွ႔ေတာ္၌သြင္းထားျခင္းငွါ ရွာႀကံၾက၏။

၁၉ လူစုေဝးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဝင္စရာလမ္းကို မေတြ႔သျဖင့္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တက္၍ အုတ္မိုးကိုေဖာက္ၿပီးမွ လူနာကို အိပ္ယာႏွင့္တကြ လူမ်ားအလယ္ ေယရႈ၏ ေရွ႔ေတာ္သို႔ေလ်ာ့ခ်ၾက၏။

၂၀ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုျမင္လွ်င္ လူနာအား၊ အခ်င္းလူ၊ သင္၏အျပစ္ကိုလြတ္ေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ က်မ္းျပဳဆရာႏွင့္၊ ဖာရိရွဲတို႔က၊ ဘုရားကိုလြန္က်ဴး၍ေျပာေသာ ဤသူကား အဘယ္သူနည္း။ ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္သူသည္ အျပစ္ကိုလႊတ္ႏိုင္သနည္းဟု ထင္မွတ္ၾက၏။

၂၂ ေယရႈသည္ ထိုသူတို႔၏ထင္မွတ္ျခင္းကို သိေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔စိတ္ထဲမွာအဘယ္ေၾကာင့္ ထင္မွတ္ၾကသနည္း။

၂၃ အဘယ္စကားကိုသာ၍ ေျပာလြယ္သနည္း။ သင္၏အျပစ္ကိုလြတ္ေစၿပီဟု ေျပာလြယ္သေလာ။ သင္ထ၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု ေျပာလြယ္သေလာ။

၂၄ လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္လႊတ္ပိုင္သည္ကို သင္တုိ႔သိေစျခင္းငွါ ထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ယာကို ေဆာင္၍ ကိုယ္အိမ္သို႔သြားေလာ့၊ သင့္အားငါဆိုသည္ဟု လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ ထိုသူသည္ လည္း လူမ်ားေရွ႔မွာခ်က္ျခင္းထ၍ အိပ္ယာကို ေဆာင္လ်က္။ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ မိမိအိမ္သို႔ သြားေလ၏။

၂၆ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝ၍ ေၾကာက္ရြံ႔အားႀကီးသည္ႏွင့္၊ ငါတို႔သည္ အံ့ဘြယ္ေသာ အမူအရာကို ယေန႔ျမင္ခဲ့ၿပီဟု ေျပာဆို၍ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၂၇ ထိုေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ထြက္ၾကြ၍၊ ေလဝိအမည္ရွိေသာ အခြန္ခံသူသည္ အခြန္ခံရာတဲ၌ ထိုင္ေန သည္ကိုျမင္ေသာ္၊ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ ထိုသူသည္လည္း ရွိသမွ်တို႔ကို စြန္႔ပစ္လ်က္ ထ၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေလ၏။

၂၉ ထိုေနာက္မွ ေလဝိသည္ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔အလိုငွါ မိမိအိမ္၌ ႀကီးစြာေသာပြဲကိုခံ၍၊ အခြန္ခံေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္မွ စေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းၾက၏။

၃၀ က်မ္းျပဳဆရာႏွင့္ဖာရိရွဲတို႔က၊ သင္တို႔သည္ အခြန္ခံေသာသူ၊ ဆိုးေသာသူတို႔ႏွင္အတူ အဘယ္ ေၾကာင့္ စားေသာက္ၾကသနည္းဟု တပည့္ေတာ္တို႔ကို ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ၾက၏။

၃၁ ေယရႈကလည္း၊ က်န္းမာေသာသူ တို႔သည္ ေဆးသမားကိုအလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔ သာလွ်င္ အလိုရွိၾက၏။

၃၂ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို ေနာင္တ သို႔ေခၚျခင္းငွါ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဆိုးေသာ သူတို႔ကို ေခၚျခင္းငွါ ငါလာသည္တည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၃ လူအခ်ိဳ႔တို႔က၊ ေယာဟန္၏တပည့္တို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းတို႔ကို အဖန္တလဲလဲျပဳၾကသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္တို႔သည္ စားေသာက္လ်က္ ေနၾကပါသ နည္း ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၃၄ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ မိမိအေပါင္းအေဘာ္တို႔ ႏွင့္အတူရွိစဥ္အခါ သူတို႔ကိုအစာေရွာင္ေစႏိုင္သေလာ။

၃၅ မဂၤလာေဆာင္လုလင္ကို သူ၏အေပါင္းအေဘာ္ တို႔ႏွင့္ခြါ၍ ယူသြားေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။ ထိုကာလအခါ သူတို႔သည္ အစာေရွာင္ၾကလိမ့္မည္။

၃၆ ဥပမာကား၊ အဝတ္ေဟာင္း ကိုအထည္သစ္ႏွင့္ဖာေလ့မရွိ။ ထိုသို႔ဖာလွ်င္ အထည္သစ္သည္ ဆြဲဆုတ္တတ္၏။ ဖာေသာအထည္သစ္သည္ အဝတ္ေဟာင္းႏွင့္မသင့္မတင့္တတ္။

၃၇ င္းနည္း၊ ေဟာင္းေသာ သားေရဘူး၌ အသစ္ေသာစပ်စ္ရည္ကို ထည့္ေလ့မရွိ။ ထိုသို႔ထည့္လွ်င္ အသစ္ေသာစပ်စ္ရည္သည္ သားေရဘူးကို ဆုတ္ခြဲသျဖင့္၊ စပ်စ္ရည္သည္ ယို၍ သားေရဘူးလည္း ပ်က္စီးတတ္၏။

၃၈ အသစ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို အသစ္ေသာသားေရဘူး၌ထည့္ရသည္၊ ထိုသို႔ထည့္လွ်င္ ႏွစ္ပါးစလံုး မပ်က္စီး။

၃၉ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၿပီးေသာသူသည္လည္း အသစ္ေသာစပ်စ္ရည္ကို ခ်က္ျခင္းအလို မရွိတတ္။ ေဟာင္းေသာ စပ်စ္ရည္သာ၍ေကာင္းသည္ကို သိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 6

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၆

၁ ဒုတိယဧကဒက္ဥပုသ္ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဂ်ံဳစပါးလယ္ကြက္တို႔ကို ေရွာက္ၾကြေတာ္မူလွ်င္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ စပါးအသီးအႏွံကိုဆြတ္၍ လက္ႏွင့္ပြတ္နယ္လ်က္ စားၾက၏။

၂ ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႔တို႔က ဥပုသ္ေန႔၌ မျပဳအပ္ေသာအမႈကို သင္တို႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္ျပဳၾကသနည္းဟု ဆိုၾကေသာ္၊

၃ ေယရႈက၊ ဒါဝိဒ္သည္ မိမိအေဘာ္ တို႔ႏွင့္တကြ မြတ္သိပ္ေသာအခါ၊

၄ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ဝင္၍ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္တို႔မွတပါး အဘယ္သူမွ်မစား အပ္ေသာ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကိုယူစား၍၊ မိမိအေဘာ္တို႔အား ေပးသည္ အေၾကာင္းကိုမွ် သင္တို႔သည္ မဘတ္ဘူးသေလာ။

၅ ထိုမွတပါး လူသားသည္ ဥပုသ္ေန႔ကိုပင္ အစိုးရသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ အျခားေသာဥပုသ္ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားစရပ္သို႔ဝင္၍ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူသည္တြင္၊ ထိုစရပ္၌ လက္်ာလက္ေသေသာသူတေယာက္ရွိ၏။

၇ ဥပုသ္ေန႔၌ သူ၏ေရာဂါကို ၿငိမ္းေစမည္ မၿငိမ္းေစမည္ကို က်မ္းျပဳဆရာႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ျပစ္တင္ခြင့္ကိုရွာ၍ ေခ်ာင္းၾကည့္ၾက၏။

၈ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔အႀကံအစည္ကို သိလွ်င္၊ လက္ေသေသာသူအား၊ ထေလာ့။ အလယ္၌မတ္တတ္ေနေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ထုိသူသည္ ထ၍ မတ္တတ္ေနၾက၏။

၉ ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔ကို ငါေမးမည္။ ဥပုသ္ေန႔၌ အဘယ္သို႔ျပဳရသနည္း။ ေက်းဇူး ျပဳအပ္သေလာ။ သူ႔အက်ိဳးကိုဖ်က္ဆီးအပ္သေလာ။ အသက္ကိုကယ္အပ္သေလာ၊ သတ္အပ္သေလာဟု ပရိသတ္ တို႔အား ေမးေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊

၁၀ ထိုသူအေပါင္း တို႔ကို ပတ္လည္ၾကည့္ရႈလ်က္၊ သင္တို႔၏လက္ကို ဆန္႔ေလာ့ဟု ထိုသူအားမိန္႔ေတာ္မူ၍ သူသည္မိမိလက္ ကိုဆန္႔လွ်င္၊ ထိုလက္သည္ လက္တဘက္ကဲ့သို႔ ပကတိျဖစ္ေလ၏။

၁၁ ထိုသူမ်ားတို႔သည္ ေဒါသစိတ္ႏွင့္ ယစ္မူး၍ ေယရႈအား အဘယ္သို႔ျပဳရအံ့နည္းဟု အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးၾက၏။

၁၂ ထိုေန႔ရက္ကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္းငွါ ေတာင္ေပၚသို႔ၾကြ၍ ဘုရားသခင္ အား ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ တညဥ့္လံုးေနေတာ္မူ၏။

၁၃ မိုဃ္းလင္းေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၍၊

၁၄ ေပတရုအမည္သစ္ကိုရေသာ ရွိမုန္ႏွင့္ သူ႔ညီအေျႏၵ၊ ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္၊ ဖိလိပၸဳႏွင့္ ဗာေသာလမဲ၊

၁၅ မႆဲႏွင့္ ေသာမ၊ အာလဖဲ၏သား ယာကုပ္ႏွင့္ ေဇလုပ္ဟုေခၚေသာ ရွိမုန္၊

၁၆ ယာကုပ္၏ညီ ယုဒႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာရုတ္တည္းဟူေသာ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးတို႔ကို ေရြးေကာက္၍ တမန္ေတာ္အမည္ျဖင့္ သမုတ္ေတာ္မူ၏။

၁၇ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာင္ေပၚကဆင္းၾကြ၍ ေျမညီရာအရပ္၍ ရပ္ေတာ္မူ၏။ တရားနာ ျခင္းငွါင္း၊ အနာေရာဂါတို႔ကို ၿငိမ္းေစျခင္းငွါင္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ယုဒျပည္၊ ပင္လယ္ကမ္းနား၊ တုရုၿမိဳ႔၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ အရပ္ရပ္တို႔ကလာၾကေသာ လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တပည့္ေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ ရွိၾက၏။

၁၈ ညစ္ညဴးေသာနတ္ ညွဥ္းဆဲေသာသူတို႔သည္လည္းလာ၍ ခ်မ္းသာရၾက၏။

၁၉ ကိုယ္ေတာ္အထဲက တန္ခိုးထြက္၍ လူအေပါင္းတို႔ကို သက္သာေစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကို တို႔ျခင္းငွါ ရွာႀကံၾက၏။

၂၀ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမာ္၍ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူလွ်င္၊ ဆင္းရဲေသာ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏။

၂၁ ယခုတြင္ ငတ္မြတ္ေသာ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔သည္ ဝေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလတံ့။ ယခုတြင္ ငိုေၾကြးေသာ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကာ သင္တို႔သည္ ရယ္ၾကလတံ့။ သူတပါးတို႔သည္ လူသားေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုမုန္းေသာအခါ၊

၂၂ ပယ္ရွားႏွင္ထုတ္၍ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ အသေရရႈတ္ခ်ျခင္းကိုျပဳေသာအခါ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။

၂၃ ထိုကာလ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ရႊင္ျမဴးေသာစိတ္ႏွင္ ခုန္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သင္တို႔၏အက်ိဳးသည္ ႀကီးလွေပ၏။ သူတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားသည္ ပေရာဖက္တို႔ကို ထိုသို႔ပင္ ျပဳၾကၿပီ။

၂၄ တနည္းကား၊ ေငြရတတ္ေသာသင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ မိမိ သက္သာျခင္းကို ယခုခံရၾက၏။

၂၅ စြာစားရေသာသင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငတ္မြတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့၊ ယခုရယ္တတ္ေသာသင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ သည္ ညည္းတြားငိုေၾကြးရၾကလတံ့။

၂၆ လူတို႔သည္ သင္တို႔ကိုခ်ီးမြမ္းေသာအခါ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားသည္ မိစျၧြာပေရာဖက္တို႔ကို ထိုသို႔ပင္ျပဳၾကၿပီ။

၂၇ ငါ့စကားကိုၾကားရေသာ သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔၏ရန္သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ သင္တို႔ကို မုန္းေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။

၂၈ သင္တို႔ကို က်ိန္ဆဲေသာသူတို႔အား ေမတၱာပို႔ၾက ေလာ့။ သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္ေသာသူတို႔အဘို႔ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။

၂၉ သင္တို႔၏ ပါးတဘက္ ကိုပုတ္ေသာသူအား ပါးတဘက္ကိုေပးဦးေလာ့။ သင့္ဝတ္လံုကို သိမ္းယူေသာသူအား သင့္အက်ႌကိုလည္း ယူေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးဦးေလာ့။

၃၀ အၾကင္သူသည္ သင့္ကိုေတာင္း၏၊ ထိုသူအားေပးေလာ့။ သင့္ဥစၥာ ကိုသိမ္းယူေသာသူအား ျပန္၍မေတာင္းႏွင့္။

၃၁ သင္တို႔သည္ ကိုယ္၌ သူတပါးျပဳေစလိုသည္အတိုင္း သူတပါး၌ျပဳၾကေလာ့။

၃၂ သင္တို႔ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ခ်စ္တံု႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။ ဆိုးေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ခ်စ္တံု႔ျပဳၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

၃၃ သင္တို႔ကို ေက်းဇူးျပဳေသာသူတို႔အားသာ ေက်းဇူးျပဳလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။ ဆိုးေသာသူတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ျပဳၾကသည္မဟုတ္ေလာ့။

၃၄ သူတပါးအား ဥစၥာေခ်းငွါးေသာအခါ ဆပ္ေပးလိမ့္ မည္ဟု ေျမာ္လင့္လ်က္ေခ်းျခင္းငွါ အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။ ဆိုးေသာသူတို႔သည္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကိုခံလို၍ ဆိုးေသာသူခ်င္းတို႔အား ေခ်းငွါးတတ္သည္မဟုတ္ေလာ။

၃၅ သင္တို႔မူကား ရန္သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးျပဳ ၾကေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ သင္တို႔အက်ိဳးႀကီးလိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ သားျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။

၃၆ ထိုဘုရားသည္ ေက်းဇူးမသိေသာသူ၊ ဆိုးညစ္ေသာသေဘာရွိသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔အဘသည္ သနားျခင္းစိတ္ရွိေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း သနားျခင္းစိတ္ ရွိေလာ့။

၃၇ သူတပါး၏အမႈ၌ စစ္ေၾကာဆံုးျဖတ္ျခင္းကို မျပဳၾကႏွင့္။ မျပဳလွ်င္ သင္တို႔သည္ စစ္ေၾကာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ သူတပါးကို အျပစ္မစီရင္ၾကႏွင့္။ မစီရင္လွ်င္ သင္တို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္ ၾကလိမ့္မည္။ သူ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့ လႊတ္လွ်င္ကိုယ့္အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။

၃၈ သူတပါးအားေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္သူတပါးသည္ သင္တို႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္ရံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သင္တို႔သည္ သူတပါးအားေပး၏၊ ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ခံရၾကမည္။

၃၉ ဥပမာကား၊ လူကန္းသည္ လူကန္းအားလမ္းကိုျပႏိုင္သေလာ။ လူႏွစ္ဦးတို႔သည္တြင္းထဲသို႔ က်လိမ့္ မည္မဟုတ္ေလာ။

၄၀ တပည့္သည္ ဆရာထက္မသာ။ အၿပီးသင္ၿပီးေသာတပည့္တိုင္း၊ မိမိဆရာကဲ့ သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

၄၁ ကိုယ္မ်က္စိ၌ရွိေသာ တံက်င္ကိုမေအာက္ေမ့ဘဲ၊ ညီအစ္ကိုမ်က္စိ၌ရွိေသာ ေျငာင့္ငယ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈသနည္း။

၄၂ ကိုယ္မ်က္စိ၌ရွိေသာ တံက်င္ကိုမျမင္မမွတ္ဘဲလ်က္၊ ညီအစ္ကို၊ သင္၏မ်က္စိ၌ရွိေသာ ေျငာင့္ငယ္ကိုထုတ္ပါရေစဟု အဘယ္သို႔ညီအစ္ကိုအား ဆိုရသနည္း။ လွ်ိဳ႔ဝွက္ ေသာသူ၊ ကိုယ္မ်က္စိ၌ရွိေသာ တံက်င္ကိုေရွ႔ဦးစြာထုတ္ေလာ့။ ေနာက္မွညီအစ္ကို မ်က္စိ၌ရွိေသာ ေျငာင့္ငယ္ကို ထုတ္ျခင္းငွါ ရွင္းလင္းစြာျမင္ လိမ့္မည္။

၄၃ မေကာင္းေသာအသီးကိုသီးေသာအပင္ကား၊ ေကာင္းေသာအပင္မဟုတ္။ ေကာင္းေသာအသီးကို သီးေသာအပင္ကား၊ မေကာင္းေသာအပင္မဟုတ္။

၄၄ အသီးကိုေထာက္၍ အပင္သေဘာကိုသိရ၏။ ဆူးပင္၌ သေဘၤာသဖန္းသီးကို မဆြတ္တတ္။ ေတာခ်ံဳ၌ စပ်စ္သီးကို မဆြတ္တတ္။

၄၅ ေကာင္းေသာသူသည္ ေကာင္းေသာ မိမိစိတ္ႏွလံုး ဘ႑ာတိုက္ထဲက မေကာင္းေသာအရာကို ထုတ္ေဘာ္တတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စိတ္ႏွလံုးအျပည့္ ရွိသည္အတိုင္း ႏႈတ္ျမြက္တတ္၏။

၄၆ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲလ်က္၊ ငါ့ကိုသခင္၊ သခင္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ေခၚ ၾကသနည္း။

၄၇ ငါ့ထံသို႔ လာ၍ ငါ့စကားကိုၾကားသည္အတိုင္း နားေထာင္ေသာသူသည္ အဘယ္သူႏွင့္တူသနည္း ဟူမူကား၊

၄၈ တိုက္ကို တည္ေသာအခါ နက္စြာတူး၍ ေက်ာက္ေပၚမွာတိုက္ျမစ္ခ်ေသာသူႏွင့္တူ၏။ ျမစ္ေရထသျဖင့္ ေရစီး၍ ထိုတိုက္ကို ရိုက္ခတ္ေသာအခါ ေက်ာက္ေပၚမွာတည္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မလႈပ္ႏိုင္ရာ။

၄၉ ငါ့စကားကိုၾကား၍ နားမေထာင္ ေသာသူမူကား၊ အခုအခံမရွိဘဲေျမေပၚမွာ တိုက္ကိုတည္ ေသာသူႏွင့္တူ၏။ ေရစီး၌ ထိုတိုက္ကိုရိုက္ခတ္ေသာအခါ၊ ခ်က္ျခင္းလဲ၍ အကုန္အစင္ၿပိဳပ်က္ေလသည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။Chapter 7

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၇

၁ ထိုေဒသနာေတာ္ကို ေယရႈသည္ ပရိသတ္တို႔အား အကုန္အစင္ေဟာေတာ္မူၿပီးမွ ကေပရေနာင္ ၿမိဳ႔သို႔ၾကြဝင္ေတာ္မူ၏။

၂ ထိုၿမိဳ႔၌ တပ္မႉး၏ကြၽန္တေယာက္သည္ နာ၍ ေသခါနီးရွိ၏။ သူ၏သခင္သည္ သူ႔ကိုခ်စ္၍၊

၃ ေယရႈ၏ သိတင္းေတာ္ကိုၾကားလွ်င္၊ ယုဒအမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ေစ လႊတ္သျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကြ၍ ထိုကြၽန္ကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေလ၏။

၄ ထိုသူတို႔သည္ ေယရႈထံေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံမည့္သူသည္ ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္ပါ၏။

၅ သူသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အမ်ိဳးကိုႏွစ္သက္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘို႔ တရားစရပ္ကိုေဆာက္ပါၿပီဟူ၍ က်ပ္က်ပ္ေတာင္းပန္ၾက၏။

၆ ေယရႈသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ၾကြေတာ္မူ၏။ တပ္မႉးအိမ္ႏွင့္အနီးမေဝး ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ တပ္မႉးသည္ မိမိအေဆြတို႔ကိုေစလႊတ္၍၊ သခင္၊ ကိုယ္ကိုပင္ပန္းေစေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္၏အိမ္မိုးေအာက္သို႔ ၾကြဝင္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္မခံ ထုိက္ပါ။

၇ ထိုအတူ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ေရာက္ထိုက္ေသာသူ မဟုတ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ထင္ပါၿပီ။ အမိန္႔ေတာ္ တခြန္းရွိလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္၏ငယ္သားသည္ ခ်မ္းသာရပါလိမ့္မည္။

၈ ဥပမာကား၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မင္းေအာက္၌ ကြၽန္ခံေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္သူရဲမ်ားကိုအုပ္စိုး၍ တဦးကိုသြားေခ်ဟုဆိုလွ်င္သြားပါ၏။ တဦးကိုလာခဲ့ ဟုေခၚလွ်င္ လာပါ၏။ ကြၽန္ကိုလည္း ဤအမႈကိုလုပ္ေတာ့ဟုဆိုလွ်င္ လုပ္ပါ၏ဟု တပ္မႉးေလွ်ာက္ေစ၏။

၉ ထိုစကားကို ေယရႈသည္ ၾကားေတာ္မူလွ်င္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၍ ေနာက္ေတာ္၌ လိုက္ေသာလူမ်ားကို လွည့္ၾကည့္လ်က္၊ ငါဆိုသည္ကား၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာယံုၾကည္ျခင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ပင္ ငါမေတြ႔ဘူး ေသးဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၀ တပ္မႉးေစလႊတ္ ေသာသူတို႔သည္ အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္၊ အနာေရာဂါစြဲေသာ ကြၽန္သည္ က်န္းမာလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ၾက၏။

၁၁ နက္ျဖန္ေန႔၌ နာဣနၿမိဳ႔သို႔ ၾကြေတာ္မူ၍၊ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

၁၂ ၿမိဳ႔တံခါးအနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မုဆိုးမ၌တေယာက္တည္းေသာသား အေသေကာင္ကို သၿဂႋဳလ္ျခင္းငွါ ထုတ္သြား၍၊ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ားတို႔သည္ လိုက္ၾက၏။

၁၃ သခင္ဘုရားသည္ ထိုမိန္းမကိုျမင္လွ်င္ သနားျခင္းစိတ္ေတာ္ရွိ၍၊ မငိုႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္ အနီးသို႔ၾကြ၍ တလားကို လက္ႏွင့္တို႔ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထမ္းေသာသူတို႔သည္ ရပ္၍ေနၾက၏။

၁၄ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ အခ်င္းလုလင္၊ ထေလာ့၊ သင့္အား ငါအမိန္႔ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၁၅ ေသေသာသူသည္ ထိုင္၍စကားေျပာ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ထိုသူကို မိခင္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။

၁၆ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း သို႔ေရာက္၍၊ ႀကီးစြာေသာပေရာဖက္သည္ ငါတို႔တြင္ေပၚထြန္းၿပီ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ိဳးကို အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူၿပီဟူ၍ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၁၇ ထိုသိတင္းေတာ္သည္ ယုဒျပည္မွစ၍ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္တုိ႔၌ အႏွံ႔အျပားေက်ာ္ေစာေလ၏။

၁၈ ေယာဟန္၏တပည့္တို႔သည္ ထိုအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကို မိမိဆရာအား ၾကားေျပာၾက၏။

၁၉ ထိုအခါ ေယာဟန္သည္ မိမိတပည့္ႏွစ္ေယာက္ကိုေခၚ ၿပီးလွ်င္ ေယရႈထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ၾကြလာေသာ သူမွန္သေလာ။ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသူကို ေျမာ္လင့္ရပါမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ေစ၏။

၂၀ ထိုသူတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ၾကြလာေသာ သူမွန္သ ေလာ။ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသူကို ေျမာ္လင့္ ရပါမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ေစလႊတ္ ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၂၁ ထိုအခ်ိန္နာရီ၌ ေယရႈသည္ လူမ်ားတို႔ကို အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ္ဆိုးေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူ၏။ မ်က္စိကန္းေသာသူအမ်ားတို႔လည္း မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။

၂၂ ထိုအခါ ေယရႈက၊ သင္တို႔သည္ၾကားရသမွ်၊ ျမင္ရသမွ်တို႔ကို သြား၍ေယာဟန္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္း ေသာသူတို႔သည္ မ်က္စိျမင္ရၾက၏။ ေျခမစြမ္းေသာသူတို႔သည္ လွမ္းသြားရၾက၏။ ႏူနာစြဲေသာသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ နားပင္းေသာသူတို႔သည္ နားၾကားရၾက၏။ ေသေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။

၂၃ ဆင္းရဲသားတို႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားရၾက၏။ ငါ့ေၾကာင့္စိတ္မပ်က္ေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၂၄ ေယာဟန္ေစလႊတ္ေသာသူတို႔သည္ သြားၾကသည္ေနာက္၊ ေယရႈသည္ ေယာဟန္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပရိသတ္တို႔အား၊ သင္တို႔သည္အဘယ္မည္ေသာအရာကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ ေတာသို႔ထြက္ သြားၾကသနည္း။ ေလလႈပ္ေသာက်ဴပင္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ သြားသေလာ။

၂၅ သို႔မဟုတ္ ႏူးညံ့ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ေသာသူကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ သြားသေလာ။ တင့္တယ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္၍ ေကာင္းမြန္စြာစား ေသာက္ေသာသူတို႔သည္ မင္းအိမ္၌ေနတတ္ၾက၏။

၂၆ ပေရာဖက္ကိုၾကည့္ရႈျခင္းငွါ သြားသေလာ၊ မွန္ေပ၏။ ပေရာဖက္ထက္ႀကီးျမတ္ေသာသူ သည္လည္းျဖစ္သည္ဟု ငါဆို၏။

၂၇ က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈ ေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကို ျပင္ရေသာငါ၏ တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏ဟုဆိုလိုရာ၌ ထိုသူကိုဆိုလိုသတည္း။

၂၈ ငါဆိုသည္ကား မိန္းမေမြးေသာသူတို႔တြင္ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္ထက္ ႀကီးျမတ္္ေသာ ပေရာဖက္တေယာက္မွ်မရွိ။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အငယ္ဆံုး ေသာသူသည္ ထိုသူထက္သာ၍ႀကီးျမတ္၏။

၂၉ အခြန္ခံသူမွစ၍ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေယာဟန္၏ စကားကိုၾကားနာရလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း၍ ေယာဟန္ေပးေသာ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾက၏။

၃၀ ဖာရိရွဲႏွင့္က်မ္း တတ္ တို႔မူကား၊ သူတို႔အက်ိဳးအလိုငွါ ဘုရားသခင္ႀကံစည္ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုပယ္၍ ေယာဟန္၏ ဗတၱိဇံ ကို မခံဘဲေနၾက၏။

၃၁ ထိုေၾကာင့္ ဤလူမ်ိဳးကို အဘယ္ဥပမာႏွင့္ပံုျပရအံ့နည္း။ အဘယ္သူႏွင့္တူသနည္း။

၃၂ ပြဲသဘင္၌ထိုင္ေန ေသာသူငယ္ခ်င္းတုိ႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ အသံလႊင့္ၾက၍၊ ငါတို႔သည္ သာယာစြာတီးမႈတ္ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္မကၾက။ ညည္းတြားစြာျမည္တမ္းေသာ္လည္း မငိုေၾကြးၾကဟု ေျပာဆိုေသာသူငယ္တို႔ႏွင့္ ဤလူမ်ိဳးသည္ တူလွ၏။

၃၃ အေၾကာင္းမူကား၊ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္သည္ မုန္႔ကိုမစား၊ စပ်စ္ရည္ကိုမေသာက္ဘဲလာသည္ရွိ ေသာ္သင္တို႔က၊ ဤသူသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာ သူပါတကားဟု ဆိုၾက၏။

၃၄ လူသားသည္ စားေသာက္လ်က္ လာသည္ရွိေသာ္၊ ဤသူသည္ စားၾကဴး ေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္ေသာက္ၾကဴးေသာသူပါတကား။ အခြန္ခံေသာသူႏွင့္ ဆိုးေသာသူတို႔ကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေသာ သူပါတကားဟု ဆိုျပန္ၾက၏။

၃၅ သို႔ေသာ္လည္း ပညာတရားသည္ မိမိသားရွိသမွ် တို႔တြင္ ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ျခင္း ႏွင့္လြတ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၆ ဖာရိရွဲတေယာက္သည္ အစာကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မူေစျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္ကိုေခၚပင့္လွ်င္၊ ထိုဖာရိရွဲတို႔၏ အိမ္သို႔ ၾကြ၍စားပြဲ၌ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။

၃၇ ထိုသို႔စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူသည္ကို ထိုၿမိဳ႔၌ဆိုးေသာမိန္းမတေယာက္ သည္ သိလွ်င္၊ ဆီေမႊးေက်ာက္ျဖဴခြက္တလံုးကိုယူခဲ့၍၊

၃၈ ေနာက္ေတာ္၌ ေျခေတာ္အနီးမွာရပ္လ်က္ ငိုေၾကြး၍ ေျခေတာ္ေပၚသို႔ မ်က္ရည္က်လွ်င္ မိမိဆံပင္ႏွင့္သုတ္ေလ၏။ ေျခေတာ္ကိုလည္း နမ္း၍ဆီေမႊးႏွင့္လိမ္းလ်က္ေန၏။

၃၉ ကိုယ္ေတာ္ကိုေခၚပင့္ေသာ ဖာရိရွဲသည္ျမင္ေလေသာ္၊ ဤသူသည္ပေရာဖက္မွန္လ်င္ ေျခေတာ္ကိုကိုင္ေသာ ဤမိန္းမသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္သည္ကို သိလိမ့္မည္။ ဤမိန္းမသည္ဆိုးေသာသူျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္၏။

၄၀ ေယရႈကလည္း အခ်င္းရွိမုန္၊ သင့္အားငါေျပာစရာတခုရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ အရွင္ဘုရား အမိန္႔ ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊

၄၁ ေယရႈက၊ ဥစၥာရွင္တဦး၌ ေၾကြးစားႏွစ္ဦးရွိ၏။ တေယာက္၌ကား ေဒနာရိအျပား ငါးရာ၊ တေယာက္၌ကား ငါးဆယ္ေၾကြးရွိ၏။

၄၂ သူတို႔သည္ ေၾကြးဆပ္ရန္မရွိေသာေၾကာင့္၊ ေၾကြးရွင္သည္ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို အခ်ည္းႏွီးလႊတ္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တြင္ အဘယ္သူသည္ ေၾကြးရွင္ကိုသာ၍ ခ်စ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

၄၃ ရွိမုန္ကလည္း၊ သာ၍ေက်းဇူး ကိုခံရေသာသူသည္ သာ၍ခ်စ္လိမ့္မည္ အကြၽႏ္ုပ္ထင္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယရႈက၊ သင္ထင္သည္ အတိုင္းမွန္ေပ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊

၄၄ ထိုမိန္းမကိုလွည့္၍ ရွိမုန္အားလည္း၊ သင္သည္ ဤမိန္းမကို ျမင္သေလာ။ သင္၏အိမ္သို႔ငါဝင္ေသာ္ သင္သည္ေျခေဆးေရကိုမေပး။ ဤမိန္းမမူကား၊ ငါ့ေျခေပၚသို႔ မ်က္ရည္က်၍ မိမိဆံပင္ႏွင့္သုတ္ေလၿပီ။

၄၅ သင္သည္ ငါ့ကိုမနမ္း။ သူမူကား၊ ငါ့အိမ္သို႔ဝင္ေသာအခ်ိန္ မွစ၍ ငါ့ေျခကိုနမ္းလ်က္ မစဲဘဲေန၏။

၄၆ သင္သည္ ငါ့ေခါင္းကို ဆီႏွင့္မလိမ္း။ သူမူကား၊ ငါ့ေျခကိုဆီေမႊး ႏွင့္လိမ္းေလၿပီ။

၄၇ ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ သူသည္မ်ားစြာေသာအျပစ္တို႔ႏွင့္လြတ္သည္ျဖစ္၍ အလြန္ခ်စ္ တတ္၏။ အနည္းငယ္ ေသာ အျပစ္လြတ္ေသာသူသည္ အနည္းငယ္မွ်သာခ်စ္တတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၈ ထိုမိန္းမအားလည္း၊ သင္သည္ အျပစ္တို႔ႏွင့္ လြတ္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၉ စားပြဲ၌ေလ်ာင္းေသာသူတို႔က၊ အျပစ္ကိုလႊတ္ေသာ ဤသူကား အဘယ္သူနည္းဟု ေအာက္ေမ့ၾက၏။

၅၀ ေယရႈသည္ ထိုမိန္းမအား သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္ကို ကယ္တင္ၿပီ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 8

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၈

၁ ထိုေနာက္မွ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႔ရြာအစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီလွည့္လည္၍ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊

၂ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾက၏၊ နတ္ဆိုးေဘး၊ အနာေရာဂါေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူေသာ မိန္းမအခ်ိဳ႔သည္ လည္းလိုက္ၾက၏။ ထိုမိန္းမတို႔တြင္ နတ္ဆိုးခုနစ္ေယာက္ထြက္ေသာ မာဂဒလဟုေခၚေဝၚေသာ မာရိ၊

၃ ေဟရုဒ္မင္း၏စားေတာ္ကဲ ခုဇ၏မယား၊ ေယဟႏၷ ႏွင့္ ရႈရွႏၷမွစ၍ မိမိဥစၥာကို လႉ၍ကိုယ္ေတာ္ကို လုပ္ေကြၽးေသာ အျခားမိန္းမအမ်ားပါၾက၏။

၄ မ်ားစြာေသာလူအပါင္းတို႔သည္ ၿမိဳ ႔ရြာအရပ္ရပ္တုိ႔မွ အထံေတာ္သို႔လာ၍ စုေဝးလ်က္ရွိၾက ေသာအခါ၊ ဥပမာစကားျဖင့္ ျမြက္ဆိုေတာ္မူသည္မွာ၊

၅ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။

၆ အခ်ိဳ ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။

၇ အခ်ိဳ ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။

၈ အခ်ိဳ ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေကာင္းေသာေျမ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္၍ အဆတရာပြါးမ်ား၍ အသီးသီးၾက၏။ ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။

၉ တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ ထိုဥပမာ၏အနက္အဓိပၸါယ္ကား၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ ၾကလွ်င္၊

၁၀ ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာတို႔ကို သိရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ၾကြင္းေသာသူတို႔မူကား၊ ျမင္လ်က္ပင္ အာရံုမျပဳဘဲျမင္၍၊ ၾကားလ်က္ပင္ အနက္ကိုနား မလည္ဘဲ ၾကားရသည္ တိုင္ေအာင္ သူတို႔အား ဥပမာျဖင့္ေဟာရ၏။

၁၁ ထိုဥမာအနက္အဓိပၸါယ္ကား၊ မ်ိဳးေစ့သည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစကားျဖစ္၏။

၁၂ လမ္း၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကုိၾကားသည္ရွိေသာ္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ မာရ္နတ္သည္ လာ၍တရားစကားကို ႏွလံုးထဲမွႏႈတ္ ယူေသာသူကိုဆိုလိုသတည္း။

၁၃ ေက်ာက္ ေပၚ၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကိုၾကား၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ခံယူေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုး၌ အျမစ္မစြဲ၊ ခဏသာယံုၾကည္သျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ ေဖာက္ျပန္ေသာသူကိုဆိုလိုသတည္း။

၁၄ ဆူးပင္တို႔တြင္ ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကိုၾကား သည္ရွိေသာ္၊ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္း တို႔သည္ ႏွိပ္စက္၍အသီးမသီး ေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။

၁၅ ေကာင္းေသာေျမ၌ရွိေသာသူကား၊ ေျဖာင့္မတ္စင္ ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ တရားစကားကိုၾကားလွ်င္၊ စြဲလမ္းေသာအားျဖင့္ ၿမဲၿမံစြာအသီးသီးေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။

၁၆ ဆီမီးထြန္းၿပီးလွ်င္ အိုးေမွာက္၍ဖံုးထားေလ့မရွိ။ ခုတင္ေအာက္၌လည္းထားေလ့မရွိ။ ဝင္ေသာသူ သည္ အလင္းကိုျမင္ေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုအေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။

၁၇ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ဝွက္ထားလ်က္ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ထင္ရွားစြာပြင့္လင္းလိမ့္မည္။

၁၈ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ၾကား နာရသည္ကို သတိျပဳၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္သူသည္ ရတတ္၏။ ထိုသူအား ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ ဆင္းရဲ၏။ ထိုသူ၌ ဥစၥာရွိဟန္ေဆာင္သမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ ထိုအခါ မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္တို႔သည္လာ၍ စည္းေဝးေသာသူမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ ရင္းသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ဘဲေနၾက၏။

၂၀ လူအခ်ိဳ႔ကလည္း၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတြ႔လို၍ ျပင္မွာရပ္ ေနၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၂၁ ကိုယ္ေတာ္က၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္ကိုၾကား၍ နားေထာင္ ေသာသူတို႔သည္ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ တေန႔သ၌ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူေလွထဲသို႔ဝင္၍၊ အုိင္တဘက္သို႔ကူးၾကကုန္အံ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လႊင့္သြားၾက၏။

၂၃ အုိင္ကိုကူးေသာအခါေယရႈသည္ က်ိန္းစက္ေတာ္မူ၏။ အိုင္၌မိုဃ္း သက္မုန္တိုင္း ျဖစ္၍၊ ေလွသည္ေရႏွင့္ျပည့္ေသာေၾကာင့္ေဘးေရာက္လု၏။

၂၄ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုႏႈိးၿပီးလွ်င္၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ထ၍ ေလႏွင့္လႈိင္းတံပိုးကို ဆံုးမေတာ္မူသျဖင့္၊ ေလႏွင့္လႈိင္းတံပိုးသည္ ၿငိမ္း၍သာယာေလ၏။

၂၅ ကုိယ္ေတာ္ကလည္း၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔အံ့ၾသ၍၊ ဤသူကားအဘယ္သို႔ေသာသူနည္း။ ေလႏွင့္ေရကုိပင္မွာ ထားေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္ နားေထာင္ပါသည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။

၂၆ ဂါလိလဲျပည္ႏွင့္ အိုင္တဘက္ျဖစ္ေသာ ဂါဒရျပည္သို႔ေရာက္ၾက၍၊

၂၇ ေယရႈသည္ ကုန္းေပၚသို႔ တတ္ေတာ္ မူလွ်င္၊ ကာလတာရွည္စြာနတ္ဆိုးစဲြသျဖင့္အဝတ္ကိုမဝတ္၊ အိမ္၌မေန၊ သခၤ်ဳိင္းတစျပင္၌ ေနတတ္ေသာ ဂါဒရျပည္သား တေယာက္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုခရီးဦးႀကိဳျပဳေလ၏။

၂၈ ကုိယ္ေတာ္ကုိျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ေယရႈ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆုိင္သနည္း။ အကြၽႏ္ုပ္ကိုညွင္းဆဲေတာ္မမူမည္ အေၾကာင္းအကြၽႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါသည္ ဟု ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ေအာ္ဟစ္၍ ေလွ်ာက္ေလ၏။

၂၉ ေလွ်ာက္သည္ အေၾကာင္းကား၊ နတ္ဆိုးသည္ ထုိလူကိုအဖန္မ်ား စြာဘမ္းဆီးလွၿပီ။ ေျခခ်င္းသံႀကိဳးႏွင့္ အက်ဥ္းထားေသာ္လည္း၊ ေျခခ်င္းသံႀကိဳးကိုဆဲြျဖတ္၍ နတ္ဆိုးသည္ ေတာအရပ္သို႔ႏွင္ၿမဲရွိေၾကာင္းကုိကုိယ္ေတာ္သည္ေထာက္၍၊ ညစ္ညဴးေသာနတ္၊ ထုိလူမွထြက္သြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။

၃၀ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္အဘယ္အမည္ရွိသနည္း ဟုေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ထုိလူကို နတ္ဆိုးအမ်ားစဲြေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္အမည္ကား ေလေဂါင္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၿပီးမွ၊

၃၁ အနက္ဆံုးေသာ အရပ္သုိ႔သြားေစျခင္းငွါ မႏွင္ပါမည္အေၾကာင္းေတာင္းပန္ေလ၏။

၃၂ ထုိအရပ္၌ ေတာင္ေပၚမွာ မ်ားစြာေသာဝတ္အစုသည္ က်က္စားလ်က္ရွိ၏။ ထိုဝတ္ထဲသို႔ ဝင္ရပါမည္ အေၾကာင္း အခြင့္ေပးေတာ္မူပါဟု နတ္ဆိုးတို႔သည္ ေတာင္းပန္ျပန္လွ်င္ အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏။

၃၃ နတ္ဆိုးတို႔သည္ လူမွထြက္၍ ဝက္ထဲသို႔ဝင္သျဖင့္၊ ဝက္အစုသည္ အိုင္ကမ္းေစာက္ကို တဟုန္တည္း ေျပးဆင္း၍ အသက္ဆံုးၾက၏။

၃၄ က္ေက်ာင္းေသာသူတို႔သည္ ထုိအျခင္းအရာကိုျမင္လွ်င္ေျပး၍ ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ သိတင္းၾကားေျပာၾကေသာ္၊

၃၅ လူမ်ားတုိ႔သည္ ထုိအမႈအရာကုိ ၾကည့္ရႈအံ့ေသာငွါ ထြက္လာၾက၏။ အထံေတာ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ နတ္ဆိုးထြက္ သြားေသာသူသည္ အဝတ္ကုိဝတ္၍ ပကတိစိတ္ႏွင့္ ေယရႈ၏ ေျခေတာ္ရင္း၌ ထုိင္ေနသည္ကုိျမင္လွ်င္၊ ေၾကာက္ရြံ႔ ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။

၃၆ နတ္ဆိုးစဲြေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ေသာအားျဖင့္ က်န္းမာပကတိ ရွိသည္ကိုသိျမင္ေသာသူတို႔သည္ ေနာက္လာေသာ သူတို႔အား ျပန္ၾကားၿပီးမွ၊

၃၇ ဂါဒရျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္အလြန္ေၾကာက္လန္႔ ေသာစိတ္စဲြ၍၊ မိမိတို႔ျပည္က ထြက္သြားေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ၾကလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ေလွထဲသို႔ဝင္ ၍ ျပန္ေတာ္မူ၏။

၃၈ နတ္ဆိုးထြက္သြားေသာသူသည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိပါမည္ အေၾကာင္းေတာင္းပန္လွ်င္၊

၃၉ ေယရႈက၊ သင္သည္ကုိယ္အိမ္သို႔ျပန္သြားေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္သင္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးျပဳ ေတာ္မူသည္ကုိ ၾကားေျပာေလာ့ဟူ၍ လႊတ္လုိက္ေတာ္မူလွ်င္၊ ထုိသူသည္သြား၍ ေယရႈသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ သည္ကုိ တၿမိဳ႔လံုးတြင္ အႏွံ႔အျပား သိတင္းၾကားေျပာေလ၏။

၄၀ ေယရႈသည္ျပန္ေတာ္မူလွ်င္၊ လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိေျမာ္လင့္လ်က္ ေနၾကေသာ ေၾကာင့္ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံၾက၏။

၄၁ ထုိအခါ ယာဣရု အမည္ရွိေသာ တရားစရပ္မႉး သည္လာ၍ ေယရႈ၏ ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊

၄၂ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ မိမိ၌တေယာက္ တည္းေသာသမီးသည္ ေသဆဲရွိေသာ ေၾကာင့္၊ မိမိအိမ္သို႔ၾကြေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ေတာင္းပန္၍ ၾကြေတာ္မူစဥ္တြင္ လူအစုအေဝးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိထိခိုက္တိုက္မိၾက၏။

၄၃ ထုိအခါ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေသြးသြန္အနာစဲြေသာေၾကာင့္၊ ဥစၥာရွိသမွ် ကိုေဆး သမားတုိ႔အားေပး၍ ကုန္ေသာ္လည္း၊ အဘယ္ေဆးသမားလက္၌မွ် ခ်မ္းသာမရႏုိင္ေသာမိန္းမ တေယာက္သည္၊

၄၄ ေနာက္ေတာ္ သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ အဝတ္ေတာ္၏ ပန္းပြါးကုိတို႔သျဖင့္၊ ထုိအခဏျခင္းတြင္ ေသြးသြန္ အနာေပ်ာက္ေလ၏။

၄၅ ေယရႈကလည္း၊ ငါ့ကိုအဘယ္သူတို႔သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ျငင္းလတ္ေသာ္၊ ေပတရုမွစ၍ သူ၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔က၊ သခင္၊ လူအစုုအေဝးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ထိခုိက္တုိက္မိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ကိုအဘယ္သူ တို႔သနည္းဟု ေမးေတာ္မူပါသည္တကားဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၄၆ ေယရႈကလည္း၊ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုတို႔ေလၿပီ။ ငါ့ကိုယ္မွ တန္ခိုးထြက္သည္ကို ငါသိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၇ ထိုမိန္းမသည္ မိမိပုန္းေရွာင္၍မေနႏိုင္ သည္ကိုသိလွ်င္ တုန္လႈပ္လ်က္လာ၍၊ အဘယ္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ တို႔သည္ကိုင္း၊ ခ်က္ျခင္းခ်မ္းသာရသည္ကိုင္း၊ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္လ်က္ၾကားေလွ်ာက္ေလ၏။

၄၈ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ငါ့သမီး၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင္၏ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ သင့္အနာကိုၿငိမ္းေစၿပီ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၉ ထိုမိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ တရားစရပ္မႉးအိမ္မွ လူလာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏သမီးေသပါၿပီ။ ဆရာကို မေႏွာင့္ရွက္ ပါႏွင့္ဟု ဆို၏။

၅၀ ေယရႈသည္ ၾကားလွ်င္၊ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္တခုသာ ရွိေစေလာ့။ ထိုသို႔ရွိလွ်င္ သူသည္ ေဘးႏွင့္လြတ္လိမ့္မည္ဟု တရားစရပ္မႉးအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၁ အိမ္သို႔ ေရာက္လွ်င္၊ ေပတရု၊ ေယာဟန္၊ ယာကုပ္ႏွင့္ မိန္းမငယ္၏မိဘမွတပါး အဘယ္သူကိုမွ်အထဲသို႔မဝင္ေစျခင္းငွါ ဆီးတားေတာ္မူ၏။

၅၂ လူအေပါင္းတို႔ သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကသည္ကို ကိုယ္ေတာ္က၊ မငိုၾကႏွင့္။ သူငယ္ေသသည္မဟုတ္၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၅၃ သူငယ္ေသေၾကာင္းကို ထိုသူတို႔သည္ သိသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။

၅၄ ထိုသူရွိသမွ် တို႔ကို ျပင္သို႔ထြက္ေစၿပီးမွ သူငယ္၏ လက္ကိုကိုင္ေတာ္မူလ်က္၊ သူငယ္ထေလာ့ဟု ေခၚေတာ္မူသည္တြင္၊

၅၅ စိတ္ဝိညာဥ္ျပန္လာ၍ မိန္းမငယ္သည္ ခ်က္ျခင္းထေလ၏။ မိဘတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ထိုအမႈအရာကို အဘယ္သူအား မွ်မေျပာရမည္အေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူ၏။Chapter 9

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၉

၁ တက်ိတ္ႏွစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္တို႔ကို စုေဝးေစေတာ္မူၿပီးမွ နတ္ဆိုးအေပါင္းတို႔ကို ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးႏွင့္ အနာေရာဂါတို႔ကို ၿငိမ္းေစျခင္းငွါ အခြင့္တန္ခိုးကို ေပးေတာ္မူ၏။

၂ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေစျခင္းငွါင္း၊ လူနာတို႔ကိုခ်မ္းသာေစျခင္းငွါင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊

၃ သင္တို႔သည္ လမ္းခရီးဘို႔ အဘယ္အရာကိုမွ် မယူၾကႏွင့္။ ေတာင္ေဝး၊ လြယ္အိတ္၊ မုန္႔၊ ေငြကို မယူၾကႏွင့္။ အက်ႌႏွစ္ထည္ကိုလည္း မပါေစ ၾကႏွင့္။

၄ မည္သည့္အိမ္သို႔ဝင္လွ်င္ ထိုအိမ္တြင္ ထိုအရပ္မွမထြက္ သြားမည္တိုင္ေအာင္ေနၾကေလာ့။ အၾကင္သူ တို႔သည္ သင္တို႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကိုမျပဳဘဲေန၏၊

၅ ထိုသူတို႔ေနရာၿမိဳ႔မွထြက္သြားစဥ္၊ သူတို႔တဘက္၌ သက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ သင္တို႔၏ေျခဘဝါးမွ ေျမမႈန္႔ကို ခါလိုက္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ထြက္သြား၍ ဧဝံေဂလိတရားကိုေဟာလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစလ်က္၊ ၿမိဳ႔ရြာတို႔တြင္ ေဒသစာရီလွည့္လည္ၾက၏။

၇ ေယရႈျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကို ေစာ္ဘြားေဟရုဒ္သည္ၾကားလွ်င္ ေတြးေတာေသာစိတ္ရွိ၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ လူအခ်ိဳ႔က ေယာဟန္သည္ေသျခင္းမွထေျမာက္ေလၿပီဟု ဆိုၾက၏။

၈ အခ်ိဳ႔က ဧလိယေပၚထြန္း သည္ဟုဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႔က ေရွးပေရာဖက္တပါးပါး ထျပန္သည္ဟု ဆိုၾက၏။

၉ ေဟရုဒ္မင္းကလည္း၊ ေယာဟန္၏လည္ပင္းကို ငါျဖတ္ေလၿပီ။ ဤမွ်ေလာက္ေသာသိတင္းကို ငါၾကားရေသာဤသူကား အဘယ္သူနည္းဟုဆိုလ်က္ ေယရႈကိုျမင္ျခင္းငွါ အလိုရွိ၏။

၁၀ တမန္ေတာ္တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ျပန္လာ၍ မိမိတို႔ျပဳသမွ်တို႔ကို ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုေခၚ၍ ဗက္ဇဲဒၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေတာ၌ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို႔ၾကြေတာ္မူ၏။ လူအစုအေဝးတို႔သည္ သိလွ်င္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

၁၁ ထိုလူမ်ားကို လက္ခံေတာ္မူလ်က္၊ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေၾကာင္းကိုေဟာ ေျပာ၍၊ နာေသာသူတို႔ကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏၊

၁၂ မိုဃ္းခ်ဳပ္ေသာအခါ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ပတ္ဝန္း က်င္ရြာ ဇနပုဒ္သို႔သြား၍၊ အိပ္ရာ၊ စားစရာကိုရွာေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။ ဤအရပ္သည္ေတာ အရပ္ျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊

၁၃ ကိုယ္ေတာ္က၊ သူတို႔စားစရာဘို႔ သင္တို႔ေပးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔ ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္သြား၍ ဤလူအေပါင္းတို႔ စားစရာဘို႔မဝယ္လွ်င္၊ မုန္႔ငါးလံုး ႏွင့္ငါးႏွစ္ေကာင္မွ တပါးအဘယ္စားစရာမွ် အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌မရွိပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၁၄ ထိုသို႔ေလွ်ာက္သည္ အေၾကာင္းကား၊ လူငါး ေထာင္ခန္႔မွ်ရွိသတည္း။ ထိုအခါ လူမ်ားတို႔ကိုတစုလွ်င္ ငါးဆယ္စီအစုစု ေလ်ာင္းၾကေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၁၅ တပည့္ေတာ္တိုသည္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းျပဳ၍၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ေလ်ာင္းေစၿပီးလွ်င္၊

၁၆ ေယရႈသည္ မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ကိုယူ၍ ေကာင္းကင္သို႔ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍လူမ်ားေရွ႔၌ ထည့္ေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။

၁၇ လူအေပါင္းတိုသည္ စား၍ဝၾကၿပီးမွ ၾကြင္းရစ္ေသာ အက်ိဳးအပဲ့ကိုေကာက္သိမ္း၍ တဆယ္ႏွစ္ေတာင္း အျပည့္ရၾက၏။

၁၈ တရံေရာအခါ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ ဆုေတာင္းေတာ္မူစဥ္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ငါ့ကို အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ဆိုၾကသနည္းဟုေမးျမန္းေတာ္မူလွ်င္၊

၁၉ လူအခ်ိဳ႔က၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္ျဖစ္သည္ဟူ၍င္း၊ အခ်ိဳ႔က၊ ဧလိယျဖစ္သည္ဟူ၍င္း၊ အခ်ိဳ႔က၊ ေရွးပေရာဖက္တပါးပါးထျပန္ သည္ဟူ၍င္းဆိုၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကေလေသာ္၊

၂၀ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအဘယ္သူျဖစ္သည္ဆိုၾကသနည္းဟု ေမးျမန္းေတာ္မူလွ်င္၊ ေပတရုက ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၂၁ ထိုအေၾကာင္းကို အဘယ္သူအားမွ်မေျပာစိမ့္ေသာငွါ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ၾကပ္တည္းစြာပညတ္ေတာ္မူ၏။

၂၂ ထိုမွတပါး၊ လူသားသည္ မ်ားစြာခံရမည္။ လူအႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုင္း၊ အေသသတ္ျခင္းကိုင္း ခံရမည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ ဟူေသာအေၾကာင္းမ်ားတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃ ထိုမွတပါး၊ လူအေပါင္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၌ဆည္းကပ္လိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ေန႔တိုင္းထမ္း၍ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ရမည္။

၂၄ အၾကင္သူသည္ မိမိအသက္ ကိုကယ္ဆယ္ျခင္းငွါအလိုရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အသက္ရႈံးလိမ္မည္။ အၾကင္သူသည္ ငါ့ေၾကာင့္အသက္ရႈံးလိမ့္မည္၊ ထိုသူသည္ မိမိအသက္ကို ကယ္ဆယ္လိမ့္မည္။

၂၅ ဤစၾကာဝဠာကို အၾကြင္းမဲ့အစိုးရ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဆံုးရံႈးေသာ သူသည္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။

၂၆ အၾကင္သူသည္ ငါ့ကိုင္း၊ ငါ့စကားကိုင္းရွက္၏၊ လူသားသည္ မိမိဘုန္း၊ မိမိအဘခမည္းေတာ္၏ဘုန္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေကာင္းကင္တမန္တို႔၏ဘုန္းကို ေဆာင္လ်က္ၾကြလာေသာအခါ၊ ထိုသူကိုရွက္ေတာ္မူလတံ့။

၂၇ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ဤအရပ္၍ရွိေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္မွီေသျခင္းသို႔ မေရာက္ရၾကဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ေနာက္၊ ရွစ္ရက္ေလာက္လြန္ေသာအခါ၊ ေယရႈသည္ ေပတရု၊ ေယာဟန္၊ ယာကုပ္ တို႔ကို ေခၚ၍ဆုေတာင္းျခင္းငွါ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ၾကြေတာ္မူ၏။

၂၉ ဆုေတာင္းေတာ္မူစဥ္တြင္ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ ထူးျခားေသာအဆင္းအေရာင္ရွိ၍၊ အဝတ္ေတာ္လည္း ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ျဖဴ၏။

၃၀ ေမာေရွႏွင့္ ဧလိယတည္း ဟူေသာ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ထင္ရွား၍၊

၃၁ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေဆြးေႏႊးလ်က္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔၌ စုေတ့ေတာ္မူမည္အေၾကာင္းအရာကိုေျပာၾက၏။

၃၂ ေပတရုႏွင့္ သူ၏အေဘာ္တို႔သည္ မ်က္စိေလးလန္သျဖင့္ တငိုက္ငိုက္ရွိၾက၏၊ ႏိုးေသာအခါ ဘုန္းအသေရကိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ရပ္ေနေသာလူႏွစ္ေယာက္ကိုင္း ျမင္ၾက၏။

၃၃ ထိုသူတို႔သည္ အထံေတာ္မွသြားၾကစဥ္၊ ေပတရုက၊ သခင္၊ ဤအရပ္၌ေနဘြယ္ေကာင္းပါ၏၊ ကိုယ္ေတာ္ဘို႔ တဲတေဆာင္၊ ေမာေရွဘို႔တေဆာင္၊ ဧလိယဘို႔တေဆာင္၊ တဲသံုးေဆာင္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ေဆာက္လုပ္ပါရေစဟု ေယာင္ယမ္း၍ေလွ်ာက္ေလ၏။

၃၄ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၿပီးမွ မိုဃ္းတိမ္သည္ သူတို႔ကို လႊမ္းမိုး၍၊ ေမာေရွႏွင့္ဧလိယသည္ တိမ္ထဲသို႔ဝင္သည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေၾကာက္ျခင္းရွိၾကသည္ျဖစ္၍။

၃၅ ဤသူကား ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏စကားကိုနား ေထာင္ၾကေလာ့ဟု မိုဃ္းတိမ္ကအသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏၊

၃၆ ထိုအသံေတာ္ျဖစ္သည္ခဏျခင္းတြင္၊ ေယရႈသည္ တေယာက္တည္းရွိေတာ္မူ၏၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ျမင္ေသာအရာကိုဝွက္ထား၍၊ ထိုကာလ၌ အဘယ္သူအားမွ် မၾကားမေျပာဘဲေနၾက၏။

၃၇ နက္ျဖန္ေန႔၌ ေတာင္ေပၚကဆင္းၾကၿပီးလွ်င္၊ မ်ားစြာေသာလူအစုအေဝးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခရီးဦး ႀကိဳျပဳၾက၏။

၃၈ လူအစုအေဝး၌ပါေသာသူတေယာက္က၊ အရွင္ဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၏သားကို ၾကည့္ေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္၏သားတေယာက္တည္းရွိပါ၏။

၃၉ နတ္ဘမ္းစားသျဖင့္ သူသည္ရုတ္ခနဲေအာ္ဟစ္၍၊ အျမ‡ဳတ္ထြက္လ်က္ေတာင့္မာျခင္းသို႔ ေရာက္တတ္ပါ၏။ ထိုသို႔နာၾကင္စြာ ႏွိပ္စက္ၿပီး မွနတ္သည္အလြန္သြားခဲ၏။

၄၀ ထိုနတ္ကိုႏွင္ထုတ္ပါမည္အေၾကာင္း တပည့္ေတာ္တို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ မတတ္ႏိုင္ၾကပါဟု ေအာ္ဟစ္လ်က္ေလွ်ာက္ေလ၏။

၄၁ ေယရႈကလည္း ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာအမ်ိဳး၊ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အဘယ္မွ် ကာလပတ္ လံုးေနရမည္နည္း။ သင္တုိ႔ကို အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုးသည္းခံရမည္နည္း။ သင္၏သားကို ငါ့ထံသို႔ယူခဲ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

၄၂ သူငယ္လာစဥ္ပင္ နတ္ဆိုးသည္ ေျမေပၚမွာလွဲ၍ ေတာင့္မာေစ၏။ ေယရႈသည္ ညစ္ညဴးေသာနတ္ကိုဆံုးမ၍ ထိုသူငယ္ကိုခ်မ္းသာေစ ၿပီးမွ အဘအား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။

၄၃ လူအေပါင္း တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏မဟာတန္ခိုးေတာ္ကိုျမင္၍ မိန္းေမာေတြ ေဝျခင္းရွိၾက၏။

၄၄ ထိုသို႔ေယရႈျပဳေတာ္မူသမွ်ကို သူအေပါင္းတို႔သည္ အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းၾကစဥ္ တပည့္ေတာ္တို႔အား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားေထာင္မွတ္မိၾကေလာ့။ လူသားကိုလူတို႔လက္သို႔ အပ္ႏွံရေသာအခ်ိန္နီးၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅ ထိုစကားေတာ္၏အနက္မထင္ရွားသျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ နားမလည္ မရိပ္မိဘဲ ေနၾက၏။ အနက္ကိုလည္း မေမးမေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။

၄၆ ထိုအခါ အဘယ္သူသည္သာ၍ ႀကီးျမတ္အံ့နည္းဟု တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခုံၾက၏။

၄၇ ေယရႈသည္ သူတို႔အႀကံအစည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ သူငယ္တေယာက္ကိုယူ၍ မိမိအနား၌ထားၿပီးမွ၊

၄၈ အၾကင္သူသည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ ဤသူငယ္ကိုလက္ခံ၏၊ ထိုသူသည္ငါ့ကိုပင္လက္ခံ၏။ ငါ့ကိုလက္ခံေသာသူသည္လည္း ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကိုပင္ လက္ခံ၏။ သင္တို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာ သူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၉ ေယာဟန္ကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ ေသာသူတေယာက္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ပါ၏။ သူသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူမလိုက္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမစ္တားၾကပါ၏ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊

၅၀ ေယရႈက၊ ထိုသူကိုမျမစ္တားၾကႏွင့္။ သင္တို႔ရန္သူဘက္၌မရွိေသာသူသည္ သင္တို႔ဘက္၌ ရွိသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၁ ေကာင္းကင္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ တူရူၾကြအံ့ ေသာငွါ သေဘာထားေတာ္မူ၏။

၅၂ ေရွ႔ေတာ္သို႔ တမန္ေတာ္တို႔ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင္၊့ သူတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္၏ အဘို႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါသြား၍ ရွမာရိရြာတရြာသို႔ ဝင္ၾက၏။

၅၃ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြားအံ့ေသာ အျခင္းအရာကို ထိုရြာသားတို႔သည္ေထာက္၍ လက္မခံၾက။

၅၄ ထိုအေၾကာင္း ကို တပည့္ေတာ္ယာကုပ္၊ ေယာဟန္တို႔သည္ျမင္လွ်င္၊ သခင္၊ ဧလိယျပဳသကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္မွ မီးက်ေစ၍ ထိုသူတို႔ကို ေလာင္ေစျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူသေလာဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊

၅၅ ေယရႈသည္လွည္ၾကည့္၍၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္စိတ္သေဘာကို ကိုယ္မသိၾက၊ လူသားသည္ လူတို႔၏ အသက္ကို သတ္အံ့ေသာငွါ ၾကြလာသည္မဟုတ္။ ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ၾကြလာသည္ဟု ဆံုးမေတာ္မူၿပီးမွ၊

၅၆ အျခားေသာရြာသို႔ၾကြေတာ္မူ၏။

၅၇ လမ္း၌သြားၾကစဥ္ လူတဦးက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ၾကြေတာ္မူရာအရပ္ရပ္သို႔ အကြၽႏ္ုပ္လိုက္ ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၅၈ ေယရႈကလည္း၊ ေျမေခြးသည္ေျမတြင္းရွိ၏။ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ေသာ ငွက္သည္ နားေနရာအရပ္ရွိ၏၊ လူသားမူကား ေခါင္းခ်ရာမွ်မရွိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၉ အျခားေသာသူကို၊ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူက၊ သခင္၊ ကြၽႏ္ုပ္အဘကို ေရွ႔ဦးစြာသြား၍ သၿဂႋဳဟ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊

၆၀ ေယရႈက၊ လူေသတို႔သည္ မိမိလူေသတို႔ကို သၿဂႋဳဟ္ပါေလေစ။ သင္မူကားသြား၍ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆၁ အျခားေသာသူကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ အကြၽႏ္ုပ္လုိပ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ရွိရစ္ေသာသူတို႔ကို အရင္သြား၍အခြင့္ပန္ပါေစဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၆၂ ေယရႈက၊ ထြန္ကိုင္း ကိုကိုင္လ်က္ ေနာက္သို႔လွည့္၍ၾကည့္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မထိုက္မတန္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 10

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၀

၁ ထိုေနာက္မွ သခင္ဘုရားသည္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္ ခုနစ္က်ိပ္တို႔ကိုခန္႔ထားေတာ္မူ၍၊ ကိုယ္တိုင္ ၾကြေလအံ့ေသာၿမိဳ႔ရြာအရပ္ရပ္တို႔သို႔ ေရွ႔ေတာ္၌ႏွစ္ေယာက္စီႏွစ္ေယာက္စီေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၂ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိ၏။ ရိတ္ေသာသူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ စပါးရွင္ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။

၃ သင္တို႔သြားေလ သည္အရာမွာ၊ ေတာေခြးစုထဲသို႔ သိုးသငယ္တို႔ကို ေစလႊတ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔ကိုငါ ေစလႊတ္၏။

၄ ေငြအိတ္၊ လြယ္အိတ္၊ ေျခနင္းတို႔ကို မေဆာင္ၾကႏွင့္။ လမ္း၌သြားစဥ္တြင္ အဘယ္သူကိုမွ် ႏႈတ္မဆက္ၾကႏွင့္။

၅ မည္သည့္အိမ္သို႔ဝင္ေသာအခါ၊ ဤအိမ္၌မဂၤလာျဖစ္ပါေစေသာဟု ေရွ႔ဦးစြာေျပာၾက ေလာ့။

၆ ထိုအိမ္၌ မဂၤလာသားရွိလွ်င္၊ သင္တို႔ျမြက္ေသာ မဂၤလာသည္တည္လိမ့္မည္။

၇ သို႔မဟုတ္ သင္တို႔ထံသို႔ျပန္လာလိမ့္မည္။ ထိုအိမ္၌ေန၍ အစားအေသာက္စီရင္ရာကို စားေသာက္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ အခကိုခံထိုက္ေပသည္။ တအိမ္မွတအိမ္သို႔ လွည့္လည္၍ မသြားၾကႏွင့္။

၈ အၾကင္ၿမိဳ႔သို႔သင္တို႔ဝင္၍ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္လက္ခံ၏၊ ထိုၿမိဳ႔၌ သင္တုိ႔ေရွ႔မွာထည့္ သမွ်ကိုစားၾကေလာ့။

၉ လူနာမ်ားကိုခ်မ္းသာေပးၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တုိ႔၌တည္ ေထာင္ ေသာအခ်ိန္နီးၿပီဟု သူတို႔အားေဟာေျပာၾကေလာ့။

၁၀ အၾကင္ၿမိဳ႔သို႔ဝင္၍ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ လက္မခံအံ့၊ ထိုၿမိဳ႔၏ လမ္းသို႔ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါတို႔၌ကပ္ေသာသင္တို႔ၿမိဳ႔၏ေျမမႈန္႔ကို ငါတို႔ခါလိုက္၏။

၁၁ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၏အနီးသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကိုသိမွတ္ၾကဟု သူတို႔အားေျပာၾကေလာ့။

၁၂ ငါဆိုသည္ကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုၿမိဳ႔သည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔ထက္သာ၍ခံရ လတံ့။

၁၃ အို ေခါရာဇိန္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္အမဂၤလာရွိ၏။ အိုဗက္ဇဲဒၿမိဳ႔၊ သင္သည္အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္တို႔တြင္ျပေသာတန္ခိုးကို တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ဇိဒုန္ၿမိဳ႔တို႔တြင္ ျပဘူးလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔တို႔သည္ေရွးကာလ၌ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္၍၊ ျပာထဲမွာထိုင္လ်က္ ေနာင္တရၾကလိမ့္မည္။

၁၄ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ သင္တို႔သည္တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ထက္သာ၍ ခံရၾကလတံ့။

၁၅ အို ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္မိုဃ္းေကာင္း ကင္တိုင္ေအာင္ ေျမ‡ာက္စားျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း၊ မရဏာႏိုင္ငံတိုင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံရလတံ့။

၁၆ သင္တို႔၏စကားကိုနားေထာင္ေသာသူသည္ ငါ့စကားကိုနားေထာင္၏။ သင္တို႔ကိုပယ္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုပယ္၏။ ငါ့ကိုပယ္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ မူေသာသူကိုပယ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇ ထိုခုနစ္က်ိပ္ေသာတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ျပန္လာ၍၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ၏နာမ အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ နတ္ဆိုးကိုပင္ႏိုင္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ၾက၏၊

၁၈ ေယရႈကလည္း၊ စာတန္သည္ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္မွက်သည္ကိုငါျမင္ၿပီ။

၁၉ သင္တို႔သည္ေျမြ၊ ကင္းၿမီးေကာက္တို႔ကို ႏိုင္ရေသာအခြင့္ႏွင့္ ရန္သူမ်ားကို ႏိုင္ရေသာအခြင့္တန္ခိုးကိုငါေပးမည္။ သင္တို႔ကို အဘယ္ေဘးမွ်မညွင္းဆဲရ။

၂၀ သို႔ေသာ္လည္း နတ္ဆိုးကိုႏိုင္ရေသာ ေၾကာင့္သာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သင္တို႔၏နာမည္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္စာရင္း၌ဝင္သည္ကို ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ ထိုအခါေယရႈသည္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူျခင္းစိတ္ရွိသျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို အစိုးရေတာ္ မူေသာ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ပညာအလိမၼာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူတို႔အား ဤအရာမ်ားကို ထိမ္ဝွက္ကြယ္ ထားလ်က္ သူငယ္တို႔အားေဘာ္ျပေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ထိုသို႔အလို ေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္ မွန္ပါ၏၊ အဘ။

၂၂ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါ၌အပ္ေတာ္မူၿပီ။ သားေတာ္ကား အဘယ္သူ ျဖစ္သည္ကို ခမည္းေတာ္ထံမွတပါး အဘယ္သူမွ်မသိ။ ခမည္းေတာ္ကား အဘယ္သူျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သားေတာ္ႏွင့္သားေတာ္သည္ လင္းေစလိုေသာသူမွတပါး အဘယ္သူမွ် မသိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုလွည့္ၾကည့္၍၊ ယခုျမင္သမွ်ေသာအရာတို႔ကို သင္တို႔ျမင္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔မ်က္စိသည္ မဂၤလာရွိ၏။

၂၄ ငါဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔ျမင္ရေသာအရာတို႔ကို ပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္မ်ားတို႔သည္ ျမင္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိေသာ္လည္း မျမင္ရၾက။ သင္တို႔ၾကားရေသာအရာတို႔ကို ၾကားျခင္းငွါအလိုရွိေသာ္လည္း မၾကားရၾကဟု တပည့္ေတာ္တို႔အားသာ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ တရံေရာအခါ က်မ္းတတ္တေယာက္သည္ ထ၍၊ အရွင္ဘုရား၊ ထာဝရအသက္ကို အေမြခံအံ့ ေသာငွါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္အမႈကိုျပဳရပါမည္နည္းဟု ကိုယ္ေတာ္ကိုစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊

၂၆ ကိုယ္ေတာ္က၊ ပညတၱိက်မ္း၌ အဘယ္သို႔လာသနည္း။ သင္သည္အဘယ္သို႔ ဘတ္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊

၂၇ ထိုသူက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်၊ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။

၂၈ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ သင္၏စကားသည္ မွန္ေပ၏။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ အသက္ကိုရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၉ ထိုသူကလည္း၊ အဘယ္သူသည္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ ေသာသူျဖစ္ပါသနည္းဟု မိမိအျပစ္မရွိဟန္ ျပဳလိုေသာစိတ္ႏွင့္ ေယရႈကိုေလွ်ာက္ျပန္ေသာ္၊

၃၀ ေယရႈက၊ လူတေယာက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ေယရိေခါၿမိဳ႔သို႔သြားရာတြင္ ထားျပႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳေလ၏။ ထားျပတို႔သည္ ထိုသူ၏အဝတ္ ကိုခြၽတ္၍ နာက်င္စြာရိုက္ႏွက္ၿပီးမွ ေသလုမတတ္ျဖစ္ေသာအခါ ပစ္ထား၍သြားၾက၏။

၃၁ ထိုလမ္းသို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တေယာက္သည္ အမွတ္တမဲ့သြား၍ ထိုလူနာကိုျမင္လွ်င္ လႊဲေရွာင္၍သြားေလ၏။

၃၂ ထိုနည္းတူ ေလဝိလူတေယာက္သည္ ထိုအရပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ လာ၍ၾကည့္ျမင္လွ်င္ လႊဲေရွာင္၍သြား ေလ၏။

၃၃ ရွမာရိ လူတေယာက္သည္ ခရီးသြားရာတြင္ ထိုလူနာရွိရာသို႔ေရာက္၍ ျမင္ေသာအခါ ဂရုဏာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္၊

၃၄ ခ်ဥ္းကပ္၍ သူ၏အနာမ်ားကို ဆီႏွင့္စပ်စ္ရည္ထည့္လ်က္ အဝတ္ႏွင့္စည္းၿပီးလွ်င္၊ မိမိတိရ စျၧြာန္ေပၚမွာတင္၍ စရပ္တခုသို႔ ေဆာင္သြားျပဳစုေလ၏။

၃၅ နက္ျဖန္ေန႔၌ ထြက္သြားေသာအခါ၊ ေဒနာရိႏွစ္ျပားကိုထုတ္၍ စရပ္ရွင္အားေပးလ်က္၊ ဤသူကို ၾကည့္ရႈျပဳစုပါ။ ကုန္သမွ်ကို ငါျပန္လာေသာအခါ ဆပ္ေပးမည္ဟု ဆို၏။ သင္သည္ အဘယ္သို႔ထင္သနည္း။

၃၆ ထိုသူသံုးေယာက္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထားျပလက္သို႔ေရာက္ေသာသူႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ ျဖစ္သနည္းဟု ျပန္၍ေမးေတာ္မူလွ်င္၊

၃၇ က်မ္းတတ္က လည္း၊ လူနာကိုသနားေသာသူသည္ စပ္ဆိုင္ေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္ ေယရႈက၊ သင္သည္သြား၍ ထိုနည္းတူျပဳေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၈ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ခရီးသြားၾကစဥ္ ရြာတရြာသို႔ဝင္ေတာ္မူ၍၊ မာသအမည္ရွိေသာ မိန္းမတဦးသည္ မိမိအိမ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုဧည့္ခံေလ၏။

၃၉ ထိုမိန္းမ၌ မာရိအမည္ရွိေသာညီမတေယာက္ရွိ၏။ ထိုမာရိသည္ ေယရႈ၏ေျခေတာ္ရင္း၌ ထိုင္၍စကားေတာ္ကိုနားေထာင္လ်က္ေန၏။

၄၀ မာသမူကား လုပ္ေၾကြးျခင္း အမႈမ်ား၌စိတ္ပူပန္ျခင္းရွိသျဖင့္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ သခင္၊ ကြၽန္မ၏ညီမသည္ ကြၽန္မတေယာက္တည္း လုပ္ေကြၽးေစျခင္းငွါ ကြၽန္မကိုပစ္ထားသည္အရာကို လ်စ္လ်ဴေသာစိတ္ရွိေတာ္မူ သေလာ။ သူသည္ကြၽန္မကို ကူညီမည္အေၾကာင္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊

၄၁ ေယရႈက၊ မာသ၊ မာသ၊ သင္သည္မ်ားစြာေသာအမႈတို႔၌ စိုးရိမ္၍ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုခံရ၏။ လိုေသာအရာတခုတည္းရွိ၏။

၄၂ မာရိမူကား၊ ေကာင္းေသာအဘို႔ကိုေရြးယူၿပီ။ ထိုအဘို႔ကို အဘယ္သူမွ် ႏႈတ္မယူရာဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 11

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၁

၁ တရံေရာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ တစံုတခုေသာအရပ္တြင္ ဆုေတာင္းေတာ္မူ၍ၿပီးလွ်င္၊ တပည့္ေတာ္ တေယာက္က၊ သခင္၊ ဆုေတာင္းေစျခင္းငွါ ေယာဟန္သည္မိမိတပည့္တို႔အား နည္းေပး သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား နည္းေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊

၂ ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ဆုေတာင္းလွ်င္ ျမြတ္ဆိုရမည္မွာ၊ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာအကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ရိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ။

၃ အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေန႔ရက္အစဥ္အတုိင္းေပးသနားေတာ္မူပါ။

၄ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွားေသာသူရွိသမွ်တို႔၏ အျပစ္ကုိ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္ေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ မလုိက္မပါေစဘဲ၊ မေကာင္းေသာအမႈအရာ မွလည္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ တဖန္မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔တြင္တစံု တေယာက္ေသာသူ၌ အေဆြခင္ပြန္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ သန္းေခါင္ အခ်ိန္တြင္ ထုိအေဆြခင္ပြန္း၏အိမ္သို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ အေဆြ၊

၆ အကြၽႏု္ပ္အေဆြခင္ပြန္းတေယာက္သည္ ခရီးမွလာ၍ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ေရာက္ပါၿပီ။ သူ႔ကိုေကြၽးစရာ မရွိေသာေၾကာင့္မုန္႔သံုးလံုးေခ်းႏွင့္ပါဟု ဆိုေသာ္၊

၇ အိမ္ရွင္ကလည္း၊ ငါ့ကုိမေႏွာင့္ရွက္ႏွင့္။ တံခါးပိတ္ လ်က္ရွိ၏။ ငါ့သားသမီးတို႔သည္ ငါႏွင့္အိပ္လ်က္ရွိၾက၏။ ငါထ၍ သင့္အားမေပးႏိုင္ ဟု အိမ္ထဲကျပန္ ေျပာသည္ အရာမွာ၊

၈ ငါဆိုသည္ကား၊ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္သည္ကိုေထာက္၍ မထ၊ မေပးေသာ္လည္း၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေတာင္း၍ ေနေသာေၾကာင့္ထ၍လုိခ်င္သမွ်ကို ေပးလိမ့္မည္။

၉ တဖန္ငါဆိုသည္ကား၊ ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္။ တံခါးကိုေခါက္ၾကေလာ့၊ ေခါက္လွ်င္ဖြင့္မည္။

၁၀ ေတာင္းေသာသူ မည္သည္ကား ရ၏။ ရွာေသာသူလည္းေတြ႔၏။ ေခါက္ေသာ သူအားလည္းတံခါးကိုဖြင့္၏။

၁၁ သင္တို႔တြင္ အဘျဖစ္ေသာသူ၌ သားသည္ မုန္႔ကိုေတာင္းလွ်င္ အဘသည္ ေက်ာက္ကိုေပးမည္ေလာ။ ငါးကိုေတာင္းလွ်င္ငါးအစား၌ ေျမြကိုေပးမည္ေလာ။

၁၂ ဥကိုေတာင္းလွ်င္ ကင္းၿမီးေကာက္ကိုေပးမည္ေလာ။

၁၃ သင္တို႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ္သားတို႔အားေကာင္း ေသာအရာ ကို ေပးတတ္လွ်င္၊ ထုိမွ်မကေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔ အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာ သူတို႔အားသန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုသာ၍ ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄ တရံေရာအခါ စကားအေသာနတ္ဆိုးကိုႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၍၊ နတ္ဆိုးထြက္သည္ေနာက္ အေသာ သူသည္ စကားေျပာ၏။ အစုအေဝးတို႔သည္လည္းအံ့ၾသၾက၏။

၁၅ အခ်ဳိ႔တို႔က၊ ဤသူသည္နတ္ဆိုးမင္း ေဗလေဇဗုလကိုအမွီ ျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု ဆုိၾက၏။

၁၆ အခ်ဳိ႔တို႔သည္လည္း စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ မိုဃ္းေကာင္းကင္က ျဖစ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာကို ေတာင္းၾက၏။

၁၇ ထုိသူတို႔၏ စိတ္ကိုသိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ တိုင္းႏိုင္ငံမည္သည္ကား၊ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ကြဲျပား လွ်င္ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ အိမ္မည္သည္ကား၊ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ ကဲြျပားလွ်င္ လဲလိမ့္မည္။

၁၈ ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု သင္တို႔ဆိုသည္အတိုင္း၊ စာတန္သည္ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ကြဲျပားလွ်င္ သူ၏ႏိုင္ငံသည္ အဘယ္သို႔တည္ႏိုင္မည္နည္း။

၁၉ ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ သင္တို႔၏သားတို႔သည္ အဘယ္သူကုိ အမီွျပဳ၍ ႏွင္ထုတ္ၾကသနည္း။ ထုိေၾကာင့္သူတို႔သည္ သင္တို႔အားတရားစီရင္ေသာသူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

၂၀ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ၫိ‡ဳးေတာ္အားျဖင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္သင္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။

၂၁ သူရဲသည္ လက္နက္စံုႏွင့္မိမိအိမ္ဦး၌ ေစာင့္ေနစဥ္ အခါသူ၏ ဥစၥာသည္ လံုျခံဳစြာရွိ၏။

၂၂ သူ႔ထက္တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူသည္ လာ၍ သူ႔ကုိေအာင္ၿပီးမွ၊ သူကိုးစားေသာလက္နက္ စံုကိုသိမ္းယူ၍ ဥစၥာပရိကံမ်ားကိုခဲြေဝလိမ့္မည္။

၂၃ ငါ့ဘက္၌မေနေသာသူသည္ ငါ့ရန္ဘက္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္အတူမစုမသိမ္း ေသာသူသည္ ႀကဲျဖန္႔ေသာသူျဖစ္၏။

၂၄ ညစ္ၫ‡ဳးေသာနတ္သည္ လူထဲကထြက္လွ်င္၊ ေျခာက္ကပ္ေသာအရပ္တို႔၌လည္ ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရွာတတ္၏။ မေတြ႔လွ်င္၊ ငါသည္ထြက္ခဲ့ေသာေနၿမဲအိမ္သို႔ျပန္ရဦးမည္ဟု ဆုိ၍၊

၂၅ ေရာက္ေသာအခါ၊ ထုိအိမ္သည္ သုတ္သင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ေသာ္၊

၂၆ မိမိထက္သာ၍ ညစ္ၫ‡ဳးေသာနတ္ဆိုးခုနစ္ေယာက္ကို ေခၚၿပီးလွ်င္ ထိုလူထဲသို႔ဝင္၍ ေနၾက၏။ ထုိလူ၏ ေနာက္ျဖစ္ဟန္သည္ ေရွ႔ျဖစ္ဟန္ထက္သာ၍ ဆုိးသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇ ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ မိန္းမတေယာက္သည္ လူအစုအေဝးထဲကေခၚ၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုလြယ္ ေသာ ဝမ္းႏွင့္စို႔ေတာ္မူေသာသားျမတ္သည္ မဂၤလာရွိပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊

၂၈ ကုိယ္ေတာ္က၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ကိုနာ၍ က်င့္ေစာင့္ေသာ သူသည္ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၉ လူအစုအေဝးတို႔သည္ ထူထပ္လ်က္ရွိၾကေသာအခါကိုယ္ေတာ္က၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ ဆိုးညစ္ေသာ အမ်ဳိး ျဖစ္၏။ နိမိတ္လကၡဏာကိုေတာင္းသည္မွာ ပေယာဖက္ေယာန၏ နိမိတ္လကၡဏာမွတပါး အဘယ္ လကၡဏာကိုမွ် မွ်သူတို႔အား မျပရာ။

၃၀ ေယာနသည္ နိေနေဝၿမိဳ႔သားတို႔အား နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားသည္ဤ လူမ်ဳိးအားျဖစ္လိမ့္မည္။

၃၁ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ ေတာင္ျပည္ကို အစိုးရေသာ မိဖုရားသည္ ဤလူမ်ဳိးတဘက္၌ ထ၍ အရႈံးခံေစလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏ ပညာစကားကုိနားေထာင္ျခင္းငွါ ေျမႀကီးစြန္းမွလာ၏။ ဤအရပ္၌ကား၊ ေရွာလမုန္ ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိ၏။

၃၂ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ နိေနေဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဤလူမ်ဳိး တဘက္၌ထ၍ အရႈံးခံေစလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ ေယာနေဟာေျပာေသာစကားေၾကာင့္ ေနာင္တရၾက၏။

၃၃ ဤအရပ္၌ကား ေယာနထက္သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိ၏။ ဆီမီးထြန္း၍ ကြယ္ရာ၌ ဖံုးထားေလ့မရွိ။ ေတာင္းဇလားေအာက္၌ လည္းထားေလ့မရွိ ဝင္လာေသာသူသည္ အလင္းကိုရေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုအေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။

၃၄ ကုိယ္၏ ဆီမီးကားမ်က္စိတည္း။ ထုိေၾကာင့္ မ်က္စိၾကည္ လင္ေသာအခါ တကိုယ္လံုးလင္းလိမ့္မည္။ မ်က္စိေျမ‡းရွက္ေသာအခါ တကိုယ္လံုးမုိက္လိမ့္မည္။

၃၅ ကုိယ္၌ရွိေသာ အလင္းကိုေမွာင္မိုက္မျဖစ္ေစျခင္းငွါ သတိျပဳေလာ့။

၃၆ အဂၤါတခုမွ် မမိုက္ဘဲတကိုယ္လံုး လင္းလွ်င္၊ ဆီမီး၏ အေရာင္ႏွင့္ လင္းေစသကဲ့သို႔ လံုးလံုးလင္းလ်က္ရွိလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၇ ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ ဖာရိရွဲတေယာက္သည္ အစာကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မူေစျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္ ကုိ ေခၚပင့္လွ်င္၊ သူ၏အိမ္သို႔ၾကြ၍ စားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။

၃၈ အစာကုိမစားမွီ ေဆးျခင္းကို ျပဳေတာ္မမူသည္ကို ထုိဖာရိရွဲ သည္ျမင္လွ်င္ အံ့ၾသေလ၏။

၃၉ သခင္ဘုရားကလည္း၊ ဖာရိရွဲျဖစ္ေသာ သင္တို႔သည္ ဖလား၊ လင္ပန္းကိုအျပင္၌ေဆး ေၾကာၾက၏။ အတြင္း၌ကားလုယူျခင္း၊ ဆုိးညစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။

၄၀ လူမိုက္တို႔၊ အျပင္ကိုဖန္ဆင္း ေသာသူသည္ အတြင္းကိုလည္းဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။

၄၁ သာ၍ေကာင္းေသာ နည္းမူကား၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အတိုင္း ဆင္းရဲသားတို႔အား စြန္ႀကဲၾက ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ သင္တို႔အား သန္႔ရွင္းၾကလိမ့္မည္။

၄၂ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္စိမ္းရြက္၊ လ်ဴရြက္မ်ဳိးမွစ၍ ျမက္ပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆယ္ဘို႔ တဘို႔လႉၾကသည္တြင္၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျခင္းအမႈကိုကားလွပ္၍ ထားၾက၏။ အရင္ဆိုေသာအရာတို႔ကို မလွပ္မထား ေနာက္ဆိုေသာအရာတို႔ကို က်င့္ရမည္။

၄၃ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ တရားစရပ္၌ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာထုိင္ရာကုိင္း ေစ်း၌ ရိုေသစြာႏႈတ္ဆက္ျခင္းကိုင္း ႏွစ္သက္ၾက၏။

၄၄ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မထင္ရွား ေသာသခႋ်ဳင္းတြင္းႏွင့္တူၾက၏။ ထုိတြင္းအေပၚမွာ သြားလာေသာသူတို႔သည္ ခ်ႋဳင္းတြင္းရွိမွန္းကုိမွ် မသိၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅ က်မ္းတတ္တေယာက္ကလည္း၊ အရွင္ဘုရားထုိသို႔ဆိုလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုပင္ ကဲ့ရဲ့အျပစ္ တင္ေတာ္မူ၏ ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊

၄၆ က်မ္းတတ္တို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထမ္းခဲေသာဝန္ကိုသူတပါး အေပၚမွာတင္တတ္၏။

၄၇ ကုိယ္လက္ဖ်ားႏွင့္မွ် မတို႔ၾက။ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ပေရာဖက္တို႔၏ သခ်ႋဳင္းမ်ားကို တည္လုပ္၍၊ သင္တို႔၏ဘိုးေဘး မ်ားသည္ သူတို႔ကိုသတ္ၾက၏။

၄၈ အကယ္စင္စစ္ သင္တို႔သည္ ဘုိးေဘးတို႔၏အျပဳအမႈကို လက္ခံၾက၏။ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ပေရာဖက္မ်ားကို သတ္ၾကၿပီ။ သင္တို႔မူကား၊ သခ်ႋဳင္းတို႔ကိုတည္လုပ္ၾက၏။

၄၉ ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ဥာဏ္စီရင္ေတာ္မူသည္ကား၊ ပေရာဖက္၊ တမန္ေတာ္တို႔ကုိ သူတို႔ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သူတို႔သည္ထုိပေရာဖက္၊ တမန္ေတာ္အခ်ဳိ႔တို႔ကို ညွင္းဆဲၾကလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႔တို႔ကိုသတ္ၾကလိမ့္မည္။

၅၀ ထုိေၾကာင့္၊ အာေဗလအေသြးမွစ၍၊ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ အိမ္ေတာ္၏ အၾကား၌ သတ္ခ့ဲၿပီးေသာ ဇာခရိ၏ အေသြးတိုင္ ေအာင္ ကမၻာဦးမွစ၍ သြန္းၿပီးေသာပေရာဖက္အေပါင္းတို႔၏ အေသြးေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ေသာလူတို႔သည္ စစ္ေၾကာျခင္း ကိုခံရၾကမည္။

၅၁ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယခုျဖစ္ေသာလူတို႔သည္ ထုိစစ္ေၾကာျခင္းကိုခံရၾကမည္။

၅၂ က်မ္းတတ္တို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာဖြင့္ေသာေသာ့ကို သိမ္းထားၾကၿပီ။ မိမိတို႔လည္းမဝင္၊ ဝင္လုိေသာသူတို႔ကိုလည္းဆီးတားၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၃ ထုိသို႔ပရိသတ္ တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ က်မ္းျပဳဆရာႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ ကိုရမည္အေၾကာင္း၊

၅၄ ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္စကားေတာ္ကို ဘမ္းျခင္းငွါ ရွာၾကံလ်က္၊ က်ပ္က်ပ္တိုက္တြန္း၍ အရာရာတို႔၌ ေမးစစ္ၾက၏။Chapter 12

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၂

၁ ထုိအခါအတိုင္းမသိမ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ စုေဝး၍ အခ်င္းခ်င္း နင္းမိမတတ္ေနၾကသည္ရွိေသာ္၊ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လွ်ဳိ႔ဝွက္ျခင္းတည္း ဟူေသာဖာရိရွဲတို႔၏ တေဆးကို ေရွ႔ဦးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။

၂ ဖံုးထားလ်က္ရွိသမွ်တို႔သည္ ပြင့္လိမ့္မည္။ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ရွိသမွ် တို႔သည္လည္း ထင္ရွားလိမ့္ မည္။

၃ ေမွာင္မိုက္၌သင္တို႔ေျပာသမွ်ေသာအရာမ်ားကို သူတပါးတို႔သည္ အလင္း၌နားၾကားၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔ သည္အခန္းထဲမွာနားအပါး၌ ေျပာေသာအရာမ်ားကို အိမ္မိုးေပၚမွာ ဟစ္ေၾကာ္ၾကလိမ့္မည္။

၄ ငါ့အေဆြတို႔၊ သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာကိုသတ္၍ ေနာက္တဖန္ အလွ်င္းမျပဳႏိုင္ေသာ သူတို႔ကိုမေၾကာက္ၾကႏွင့္။

၅ အဘယ္သူကိုေၾကာက္ရမည္နည္း ဟူမူကား၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာ ကိုသတ္ၿပီးမွ ငရဲထဲသို႔ခ်ႏိုင္ေသာသူကို ေၾကာက္ၾကေလာ့။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ထိုသူကိုေၾကာက္ၾကေလာ့။

၆ စာငွက္ငါးေကာင္ကို အႆရိႏွစ္ျပားအဘိုးႏွင့္ ဝယ္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုစာငွက္တေကာင္ကိုမွ် ဘုရားသခင္ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မမူ။

၇ သင္တို႔ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ ေရတြက္လ်က္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စာငွက္အမ်ားတို႔ထက္သာ၍ ျမတ္ၾက၏။

၈ ငါဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ လူတို႔ေရွ႔မွာငါ့ကိုဝန္ခံအ့ံ၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ တမန္တို႔ေရွ႔မွာ လူသားသည္ ထိုသူကိုဝန္ခံမည္။

၉ အၾကင္သူသည္ လူတို႔ေရွ႔မွာငါ့ကိုျငင္းပယ္အံ့၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္း ကင္တမန္တို႔ေရွ႔မွာ ထိုသူကိုငါျငင္းပယ္မည္။

၁၀ လူသားကို ႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားေသာ သူမည္သည္ကား၊ အျပစ္ႏွင့္လြတ္ ေစျခင္းအခြင့္ကိုရႏိုင္၏။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာသူ မည္သည္ကား၊ အျပစ္ႏွင့္လြတ္ေစျခင္း အခြင့္ကိုရႏိုင္၏။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာ သူမည္သည္ကား၊ အျပစ္ႏွင့္လြတ္ေစျခင္းအခြင့္ကို မရႏိုင္ရာ။

၁၁ သင္တို႔ကို တရားစရပ္သို႔င္း၊ အကဲအမႉး၊ မင္းမ်ားေရွ႔သို႔င္း၊ ပို႔ေဆာင္ၾကေသာအခါ အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္ကို မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။

၁၂ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုခဏခ်င္းတြင္ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္ကို သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အႀကံေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃ လူအစုအေဝး၌ပါေသာသူတေယာက္က၊ အရွင္ဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္အစ္ကိုသည္ အေမြဥစၥာကို အကြၽႏ္ုပ္အား ေဝေပးပါမည္အေၾကာင္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၁၄ ကိုယ္ေတာ္က အခ်င္းလူ၊ အဘယ္သူသည္ သင္တို႔အမႈကို စီရင္ခြဲေဝပိုင္ေသာအခြင့္ကို ငါ့အားေပးအပ္သနည္း ဟုေမးေတာ္မူ၏။

၁၅ ထိုမွတပါး ေလာဘ လြန္က်ဴးျခင္းကို သတိႏွင့္ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ စည္းစိမ္ရွိ ေသာ္လည္း စည္းစိမ္၌ အသက္မတည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆ တဖန္ ဥပမာစကားကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူေဌးတဦး၌ေျမေကာင္း၍ အသီးအႏွံမ်ားလွ၏။

၁၇ ထိုသူေဌးက၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း။ အသီးအႏွံမ်ားကို သိုထားစရာအရပ္မရွိ။

၁၈ ျပဳမည္အႀကံမူကား၊ ငါ့တိုက္မ်ားကိုဖ်က္၍ က်ယ္ေသာတိုက္တို႔ကိုတည္ၿပီးမွ၊ ငါ၏အသီးအႏွံဥစၥာ ရွိသမွ်တို႔ကို သိုထားမည္။

၁၉ ငါ့ဝိညာဥ္အားလည္း၊ အခ်င္းဝိညာဥ္၊ သင္သည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသံုးေဆာင္ရန္ ဥစၥာမ်ားကိုသိုထားလ်က္ရွိၿပီ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေလာ့။ စားေသာက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုျပဳေလာ့၊ ငါေျပာမည္ဟု သူေဌးအႀကံရွိ၏။

၂၀ ထိုသို႔အႀကံ ရွိစဥ္တြင္ဘုရားသခင္က၊ အခ်င္းလူမိုက္၊ ယေန႔ညဥ့္ပင္သင္၏ဝိညာဥ္ကို ရုပ္သိမ္းရာအခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍သင္သည္ ျပင္ဆင္သိုထားေသာဥစၥာကို အဘယ္သူပိုင္မည္နည္း ဟု သူေဌးအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ ထိုအတူ ကိုယ္အဘို႔ ဘ႑ာမ်ားကိုဆည္းဖူး၍၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ဆင္းရဲေသာသူမည္သည္ကား၊ ထိုသူေဌးႏွင့္တူသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ တဖန္ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔စားရမည္ဟူ၍ အသက္အဘို႔ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ အဘယ္သို႔ဝတ္ရမည္ဟူ၍ ကိုယ္အဘို႔မစိုးရိမ္ ၾကႏွင့္ဟု ငါဆို၏။

၂၃ အစာထက္ အသက္ျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ အဝတ္ထက္ ကိုယ္ျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။

၂၄ က်ီးကန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾက ေလာ့။ ထိုငွက္တို႔သည္ မ်ိဳးေစ့ကိုမစိုက္မႀကဲ၊ စပါးကိုမရိတ္၊ စပါးက်ီမရွိ၊ ဘ႑ာတိုက္မရွိ၊ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကိုေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏။ ထိုငွက္တို႔ထက္ သင္တို႔သည္ အလြန္ျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။

၂၅ အဘယ္သူသည္ စိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိအသက္တာကို တေတာင္ခန္႔မွ် တိုးပြားေစႏိုင္သနည္း။

၂၆ ထိုသို႔ အငယ္ဆံုးေသာအမႈကိုမွ် မတတ္ႏိုင္လွ်င္ ၾကြင္းေသာအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ၾကသနည္း။

၂၇ ႏွင္းပင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ေသာအားျဖင့္ ႀကီးပြားသည္ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ထိုအပင္တို႔သည္ အလုပ္လည္းမလုပ္၊ ခ်ည္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ မငင္မဝင့္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုန္းႀကီးေသာေရွာလမုန္မင္းႀကီးအဝတ္သည္ ထိုအပင္တပင္မွ်၏ အဝတ္ကိုမမွီဟု ငါဆို၏။

၂၈ ယံုၾကည္ အားနည္းေသာသူတို႔၊ ယေန႔အသက္ရွင္လ်က္၊ နက္ျဖန္မီးဖိုထဲသို႔ေရာက္ေသာ ေတာျမက္ပင္ကို ဘုရားသခင္သည္ထုိသို႔ေသာ အဝတ္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ ထုိမွ်မက သင္တို႔ကိုအဝတ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေတာ္မူ မည္မဟုတ္ေလာ။

၂၉ ထုိေၾကာင့္ အဘယ္သို႔စားရအံ့နည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာက္ရအံ့နည္းဟူ၍ မရွာေဖြၾကႏွင့္။ ေသာကေမႊေႏွာက္ျခင္းလည္းမရွိၾကႏွင့္။

၃၀ ထုိအရာမ်ားကုိ ေလာကီသားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ရွာေဖြတတ္ၾက၏။ ထုိအရာမ်ားကိုသင္တို႔သည္ အသုံုးလိုေၾကာင္းကို သင္တို႔အဘ သိေတာ္မူ၏။

၃၁ သင္တို႔မူကား ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ကိုရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထုိအရာမ်ားကို ထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံ့။

၃၂ သိုးစုငယ္၊ သင္တို႔သည္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔အားႏုိင္ငံကို ေပးျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူ၏။

၃၃ သင္တို႔ဥစၥာမ်ားကို ေရာင္း၍ဆင္းရဲသားတို႔အားစြန္႔ႀကဲၾကေလာ့။ မေဆြးမေဟာင္းတတ္ေသာအိတ္တို႔ကို ကိုယ္သံုးဘို႔လုပ္ၾကေလာ့။ သူခုိးမေရာက္၊ ပိုးမ်ားမဖ်က္ဆီးရာအရပ္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌မကုန္မဆံုးႏုိင္ေသာ ဘ႑ာကိုဆည္းဖူး ၾကေလာ့။

၃၄ အေၾကာင္းအမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌ သင္တို႔၏ဘ႑ာရွိ၏၊ ထုိအရပ္သို႔ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးေရာက္တတ္၏။

၃၅ သင္တို႔သည္ ခါးပန္းစည္းလ်က္၊ ဆီးမီးထြန္းလ်က္ေနသျဖင့္၊

၃၆ သခင္သည္ မဂၤလာေဆာင္ ပဲြမွျပန္လာ၍ တံခါးကိုေခါက္ေသာအခါ ခ်က္းျခင္းဖြင့္ျခင္းငွါသခင္လာမည္ကိုေျမာ္လင့္၍ ေနေသာကြၽန္ကဲ့သို႔ ရွိေနၾကေလာ့။

၃၇ အၾကင္ကြၽန္တို႔သည္ ေစာင္လ်က္ေနသည္ကို သခင္သည္ျပန္လာ၍ေတြ႔၏၊ ထုိကြၽန္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ သခင္သည္ခါးပန္းစည္းလ်က္ကြၽန္တို႔ကိုစားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေစၿပီးမွ၊ ကိုယ္တိုင္လာ၍ သူတို႔အား လုပ္ေကြၽးလိမ့္မည္။

၃၈ ႏွစ္ခ်က္တီးအခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ သခင္သည္လာ၍ ထုိသို႔ေတြ႔လွ်င္၊ ထုိကြၽန္တို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။

၃၉ အိမ္ရွင္သည္ သူခိုးလာမည္ အခ်ိန္နာရီကို သိရလွ်င္၊ မိမိအိမ္ကိုမထြင္း မေဖာက္ေစ ျခင္းငွါ ေစာင့္ေနလိမ့္မည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။

၄၀ ထုိေၾကာင့္သင္တို႔သည္ ျပင္ဆင္လ်က္ေနၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔မထင္မမွတ္ေသာအခ်ိန္၌ လူသားသည္ ၾကြလာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၁ ေပတရုကလည္း၊ သခင္၊ ဤဥပမာကိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အားသာ မိန္႔ေတာ္မူသေလာ။ လူအေပါင္း တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊

၄၂ သခင္ဘုရားက၊ အိမ္ရွင္သည္ မိမိအိမ္သားတို႔အား အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစားအေသာက္တို႔ကိုေဝဖန္ေစျခင္းငွါ အအုပ္အခ်ဳပ္ခန္႔ထား၍၊ သစၥာႏွင့္င္း၊ သတိပညာႏွင့္င္းျပည့္စံုေသာ ကြၽန္ကား အဘယ္သူနည္း။

၄၃ အၾကင္ကြၽန္သည္ ဤသို႔ျပဳလ်က္ေနသည္ကုိ အရွင္သည္ ျပန္လာ၍ေတြ႔၏။ ထုိကြၽန္သည္မဂၤလာရွိ၏။

၄၄ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အရွင္သည္မိမိဥစၥာ ရွိသမွ်တို႔ကို ထုိကြၽန္၌အပ္လိမ့္မည္။

၄၅ သို႔မဟုတ္မူကား၊ အၾကင္ကြၽန္က၊ ငါ့အရွင္လာခဲလိမ့္မည္ ဟုစိတ္ထဲ၌ေအာက္ေမ့သည္ ႏွင့္ ကြၽန္ခ်င္းေယာက်္ား မိန္းမတို႔ကိုရုိက္ပုတ္လ်က္၊ စားေသာက္ယစ္မူး လ်က္ေန၏။

၄၆ ထုိကြၽန္ မၾကည့္မေမွ်ာ္ေသာေန႔ရက္၊ မၾကားမသိေသာ အခ်ိန္နာရီ၌သခင္သည္ ေရာက္လာလွ်င္၊ ထုိကြၽန္ကို ျပင္းစြာဆံုးမကြပ္မ်က္၍ သစၥာမရွိေသာသူတို႔ႏွင့္ တကြေနရာခ် လတံ့။

၄၇ အၾကင္ကြၽန္သည္မိမိသခင္၏ အလိုကိုသိလ်က္ႏွင့္ အသင့္မေန၊ သခင္၏ အလိုကိုမေဆာင္၊ ထုိကြၽန္သည္မ်ား စြာေသာဒဏ္ကိုခံရ၏။

၄၈ သခင္၏ အလိုကိုမလုိက္ဘဲလ်က္၊ ဒဏ္ခံထုိက္ေသာ အမႈကုိျပဳမိေသာသူကား၊ အနည္းငယ္ ေသာဒဏ္ကိုသာခံရ၏။ အၾကင္သူသည္ မ်ားစြာေသာေက်းဇူးကိုခံ၏၊ ထိုသူသည္ အမ်ားကိုဆပ္ရ၏။ အၾကင္သူ၌ မ်ားစြာေသာဥစၥာကိုအပ္ႏွင္း၏၊ ထုိသူကို မ်ားစြာေတာင္း လိမ့္မည္။

၄၉ ေျမေပၚ၌ မီးေလာင္းေစျခင္းငွါ ငါလာသတည္း။ ထိုမီးမညိ‡မွီတိုင္ေအာင္ငါ၏ အလိုမျပည့္စံု။ ဗတၱိဇံ တခုကို လည္း ငါခံစရာရွိ၏။

၅၀ ထို ဗတၱိဇံ ကိုမခံမွီတိုင္ေအာင္ငါသည္ အလြန္ၿငီးေငြ႔ေသာစိတ္ရွိ၏။

၅၁ ေျမေပၚ၌ၿငိမ္သက္ျခင္း ကိုေပး အံ့ေသာငွါငါလာသည္ဟု ထင္ၾကသေလာ။ ထုိသို႔ေသာအလိုငွါငါလာသည္ မဟုတ္။ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပား ေစျခင္းငွါ ငါလာသည္ဟု ငါဆို၏။

၅၂ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ယခုမွစ၍အိမ္တအိမ္၌ေနေသာလူငါးေယာက္တို႔သည္ ႏွစ္ေယာက္တစုသံုးေယာက္တစု အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပား လိမ့္မည္။

၅၃ အဘႏွင့္သား၊ အမိႏွင့္သမီး၊ ေယာကၡမႏွင့္ေခြၽးမ အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၄ တဖန္လူတစုအေဝးတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ မိုဃ္းရိပ္ တက္သည္ ကိုျမင္ေသာအခါမိုဃ္းရြာမည္ဟု ခ်က္ျခင္းဆိုတတ္၏။ ဆိုသည္အတိုင္းလည္းျဖစ္တတ္၏။

၅၅ ေတာင္ေလလာသည္ ကိုျမင္ေသာအခါေနပူမည္ဟု ဆိုတတ္၏။ ဆိုသည္အတုိင္းလည္းျဖစ္တတ္၏။

၅၆ လွ်ဳိ႔ဝွက္ေသာသူတို႔၊ သင္တို႔သည္ ေျမႀကီး၏ မ်က္ႏွာႏွင့္မိုဃ္းေကာင္းကင္၏မ်က္ႏွာကို ပုိင္းျခား၍ သိႏိုင္ၾက၏။ ယခုကပ္ကာလကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပိုင္းျခား၍ မသိႏုိင္ၾကသနည္း။

၅၇ ထုိမွတပါး ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို အဘယ္ေၾကာင့္အလိုအေလ်ာက္ ပိုင္းျခား၍မသိ ၾကသနည္း။

၅၈ သင္သည္ တရားေတြ႔ဘက္ႏွင့္အတူ မင္းထံသို႔သြားေသာအခါ အမႈေျပေစျခင္းငွါ လမ္း၌ႀကိဳးစားေလာ့။ သို႔မဟုတ္တရား ေတြ႔ဘက္သည္ တရားသူႀကီးေရွ႔သို႔ဆဲြမည္။ တရားသူႀကီးလုလင္ေခါင္း၌အပ္၍၊ လုလင္ေခါင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထားမည္။

၅၉ ေလ်ာ္ျပစ္ေငြရွိသမွ်ကိုမေလ်ာ္မွီတိုင္ေအာင္ ေထာင္ထဲကမထြက္ရ၊ ငါဆိုသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 13

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၃

၁ ထုိအခါ လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္လာ၍၊ ပိလတ္မင္းသည္ ဂါလိလဲလူအခ်ဳိ႔တို႔၏ အေသြးကို မိမိတို႔ပူေဇာ္ေသာယဇ္ ေကာင္တို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊

၂ ေယရႈက၊ ထုိဂါလိလဲလူတို႔သည္ ထုိသို႔ခံရေသာေၾကာင့္၊ အျခားေသာ ဂါလိလဲလူအေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ အျပစ္ရွိသည္ဟု ထင္ၾကသေလာ။

၃ သာ၍အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္လည္း ေနာင္တမရလွ်င္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ ဟု ငါဆို၏။

၄ ထိုမွတပါး၊ ရွိေလာင္ျပ အိုးလဲ၍ ပိေသာသူတက်ိပ္ရွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ အျပစ္ရွိသည္ဟု ထင္ၾကသေလာ။

၅ သာ၍အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ရွိသမွ် သည္လည္း ေနာင္တမရလွ်င္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊ ငါဆိုသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ တဖန္ ဥပမာကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူတေယာက္သည္ ဥယ်ာဥ္၌စိုက္ေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္ တပင္ရွိ၏။ ထိုအပင္သို႔လာ၍ အသီးကိုရွာေသာ္လည္း မေတြ႔။

၇ ထိုအခါ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္အားလည္း၊ သံုးႏွစ္ပတ္လံုး ဤသေဘၤာသဖန္းပင္သို႔ ငါလာ၍ အသီးကိုရွာေသာ္လည္း မေတြ႔မရ။ ခုတ္ပစ္ေလာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ေျမကို ေႏွာက္ယွက္ရသနည္းဟု အမိန္႔ရွိေသာ္၊ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္က၊ သခင္၊ ယခုႏွစ္ ရွိပါေစဦး။

၈ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အပင္နား ပတ္လည္ကို တူးဆြ၍ ေနာက္ေခ်းကိုဖို႔ပါမည္။

၉ အသီးသီးေကာင္းသီးပါ လိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေနာက္မွ ခုတ္ပစ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၀ တေန႔ေသာဥပုသ္ေန႔၌ ေယရႈသည္ တရားစရပ္တြင္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူေသာအခါ၊

၁၁ တဆယ္ရွစ္ ႏွစ္ပတ္လံုး နတ္စြဲ၍ ေရာဂါႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေသာမိန္းမတေယာက္ရွိ၏။ ထိုမိန္းမသည္ ေက်ာကုန္း၍ ကိုယ္ကို အလွ်င္းမဆန္႔ႏိုင္။

၁၂ ေယရႈသည္ ထိုမိန္းမကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္ အထံေတာ္သို႔ေခၚ၍၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္သည္အနာ ေရာဂါႏွင့္ လြတ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊

၁၃ သူ႔အေပၚမွာလက္ေတာ္ကို တင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ခ်က္ျခင္း တည့္မတ္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလ၏။

၁၄ ထိုသို႔ဥပုသ္ေန႔၌ ေယရႈသည္ အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တရားစရပ္မႉးသည္ အမ်က္ထြက္၍၊ အလုပ္လုပ္ရေသာေန႔ရက္ ေျခာက္ရက္ရွိ၏ ထိုေန႔ရက္တြင္လာ၍ အနာေရာဂါၿငိမ္းေစျခင္း ေက်းဇူးကို ခံၾကေလာ့။ ဥပုသ္ေန႔၌ မလာမခံၾကႏွင့္ဟု ပရိသတ္တို႔အား ဆို၏။

၁၅ သခင္ဘုရားကလည္း၊ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူ၊ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ျမင္း၊ ႏြားကို တင္းကုပ္မွ လႊတ္၍ ေရတိုက္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြားတတ္သည္မဟုတ္ေလာ။

၁၆ တဆယ္ရွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စာတန္ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ အာျဗဟံ၏ သမီးျဖစ္ေသာ ဤမိန္းမကို ဤခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွ ဥပုသ္ေန႔၌ မလႊတ္ရသေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ရန္ဘက္ေနေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိ၍၊ ျပဳေတာ္မူေသာ အံ့ၾသဘြယ္ အမႈမ်ားတို႔ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။

၁၈ တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဘယ္အရာႏွင့္တူသနည္း။ အဘယ္သို႔ ပံုျပရအံ့နည္း။

၁၉ လူသည္ယူ၍ ဥယ်ာဥ္၌စိုက္ေသာ မုန္ညင္းေစ့ႏွင့္တူ၏။ ထိုအေစ့သည္ ႀကီးပြား၍ အပင္ႀကီးျဖစ္၏။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္လည္း အကိုင္းအခက္တို႔၌ နားေနမွီခိုၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀ တဖန္ မိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို အဘယ္သို႔ပံုျပရအံ့နည္း။

၂၁ မိန္းမသည္ တေဆးကိုယူ၍ မုန္႔ညက္ သံုးတင္း၌ ထည့္သျဖင့္၊ မုန္႔ညက္ရွိသမွ်ကို ေဖာင္းၾကြေစတတ္ေသာ တေဆးႏွင့္တူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ ထိုအခါ ေယရႈသည္ ၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို ေဒသစာရီလွည့္လည္လ်က္၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးလ်က္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ခရီးသြားေတာ္မူ၏၊

၂၃ လူတဦးကလည္း၊ သခင္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူတို႔သည္ မ်ားသေလာ၊ နည္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊

၂၄ က်ဥ္းေျမာင္းေသာတံခါးဝကို ဝင္ျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ဝင္ျခင္းငွါအလိုရွိေသာ္လည္း မစြမ္းႏိုင္ၾက ဟုငါဆို၏။

၂၅ အိမ္ရွင္သည္ တခါထ၍ တံခါးကိုပိတ္ၿပီးမွ၊ သင္တို႔သည္ ျပင္၌ရပ္၍ တံခါးကိုေခါက္လ်က္၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဖြင့္ပါဟုေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ သခင္က၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္ကလာ သည္ကို ငါမသိဟု ျပန္ေျပာလိမ့္မည္။

၂၆ ထိုအခါ သင္တို႔ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အထံေတာ္၌ စားေသာက္ပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနေသာၿမိဳ႔ရြာ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူၿပီဟု ေလွ်ာက္ျပန္ ေသာ္လည္း၊

၂၇ သခင္က၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္ကလာ သည္ကို ငါမသိဟုငါဆိုၿပီ။ မတရားေသာအမႈကို ျပဳေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္သြားၾကဟု ေျပာလိမ့္မည္။

၂၈ ထိုအခါ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္မွ စေသာ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲသို႔ ဝင္၍၊ သင္တို႔သည္ ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုခံရေသာအခါ ငိုေၾကြးျခင္း၊ အံသြားခဲႀကိတ္ျခင္းရွိလတံ့။

၂၉ ထိုအခါ အေရွ႔ေနာက္ေတာင္ ေျမာက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကလာ၍ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ေလ်ာင္းရၾကလတံ့။

၃၀ ေနာက္က်ေသာ သူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အရင္က်ၾကလိမ့္မည္။ အရင္က်ေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေနာက္က်ၾကလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁ ထိုအခါ ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔လာ၍၊ ဤအရပ္မွထြက္သြားပါ။ ေဟရုဒ္မင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္မည္အႀကံရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္က သင္တို႔သြားၾကေလာ့။

၃၂ ယခုေန႔ႏွင့္ နက္ျဖန္ေန႔၌ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္၍ အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစ၏။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ စံုလင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အရာကို ထိုေျမေခြးအား ေျပာၾကေလာ့။

၃၃ သို႔ေသာ္လည္း ယခုေန႔၊ နက္ျဖန္ေန႔၊ သန္ဘက္ေန႔၌ ငါသြားရေသး၏။ အေၾကာင္းမူကား ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွတပါး အျခားေသာအရပ္၌ အဘယ္ပေရာဖက္မွ်မဆံုးရာ။

၃၄ အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္ ပေရာဖက္တို႔ကို သတ္ၿမဲရွိ၏။ သင္ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေသာသူူ တို႔ကိုလည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၿမဲရွိ၏။ ၾကက္မသည္ မိမိသားငယ္တို႔ကို အေတာင္ေအာက္၌ စုရံုးသကဲ့သို႔ သင္၏ သားတို႔ကို စုရံုးေစျခင္းငွါ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာငါအလိုရွိ၏။ သင္မူကား အလိုမရွိ။

၃၅ သင္တို႔ေနေသာအိမ္သည္ သင္တို႔၌ လူဆိတ္ညံလ်က္ က်န္ရစ္ရ၏။ ငါဆိုသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ၾကြလာေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစေသာ ဟု သင္တို႔မေျပာမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ သင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 14

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၄

၁ တေန႔ေသာဥပုသ္ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ အစာကိုသံုးေဆာင္ျခင္းငွါ အရာရွိျဖစ္ေသာ ဖာရိရွဲတေယာက္၏ အိမ္သို႔ ဝင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေခ်ာင္းၾကည့္ၾက၏။

၂ ေရဖ်ဥ္းနာစြဲေသာ သူတေယာက္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ရွိ၏။

၃ ဥပုသ္ေန႔၌ အနာေရာဂါၿငိမ္းေစအပ္သေလာဟု ဖာရိရွဲႏွင့္ က်မ္းတတ္တို႔ကို ေမးေတာ္မူလွ်င္၊

၄ သူတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ေယရႈသည္ ထုိသူကိုယူ၍ အနာေရာဂါႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစၿပီးမွ၊ လႊတ္လိုက္ ေတာ္မူ၏၊

၅ ပရိသတ္တို႔ကိုလည္း၊ မိမိျမည္း၊ ႏြားသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ တြင္းထဲသို႔က်လွ်င္ ခ်က္ျခင္းမဆြဲမတင္ဘဲ ေနမည့္သူတစံုတေယာက္သည္ သင္တို႔တြင္ရွိ သေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊

၆ ထိုသူတို႔သည္ စကားတခြန္းကိုမွ် မျပန္ႏိုင္ၾက။

၇ ထိုအခါ ေခၚဘိတ္ေသာသူတို႔သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ ထိုင္ရာကို ေရြးၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔အား ဥပမာကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

၈ သူတပါးသည္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲသို႔ သင့္ကို ေခၚဘိတ္ေသာအခါ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၌ မေလ်ာင္းႏွင့္၊ ထိုသို႔ေလ်ာင္းလွ်င္ သင့္ထက္သာ၍ ျမတ္ေသာသူသည္ ပြဲသို႔လာသည္ ရွိေသာ္၊

၉ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚဘိတ္ေသာသူက၊ ဤသူအား ေနရာကိုေပးေလာ့ဟု လာ၍ေျပာလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ နိမ့္ေသာေနရာသို႔ ဆင္းရလိမ့္မည္။

၁၀ သူတပါးတို႔သည္ သင့္ကိုေခၚဘိတ္ေသာအခါ၊ သြား၍ နိမ့္ေသာေနရာ၌ေလ်ာင္းေလာ့။ ထိုသို႔ေလ်ာင္းလွ်င္ သင့္ကိုေခၚဘိတ္ေသာသူ လာသည္ရွိေသာ္၊ အေဆြ၊ တက္ပါဟု သင့္ကိုဆိုလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္ႏွင့္အတူ ေလ်ာင္းေသာသူတို႔ေရွ႔မွာ သင္၏အသေရထင္ရွားလိမ့္မည္။

၁၁ ကိုယ္ကိုကိုယ္ခ်ီး ေျမ‡ာက္ေသာသူမည္သည္ကား ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူမည္ သည္ကား ေျမွာက္ျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂ ကိုယ္ေတာ္ကိုပင့္ေခၚေသာသူအား တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ နံနက္စာ၊ ညစာလုပ္ေကြၽး ေသာအခါ၊ အေဆြခင္ပြန္း၊ ညီအစ္ကိုအမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ေငြရတတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို မေခၚမဘိတ္ႏွင့္။ ထိုသို႔ ေခၚဘိတ္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ ေနာက္တဖန္သင့္ကို ေခၚဘိတ္၍ ေက်းဇူးဆပ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၃ သင္သည္ ပြဲခံေသာအခါ ဆင္းရဲေသာသူ၊ အဂၤါခ်ိဳ႔တဲ့ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူ၊ မ်က္စိကန္းေသာသူမ်ားကို ေခၚဘိတ္ေလာ့။

၁၄ ထိုသို႔ ေခၚဘိတ္လွ်င္၊ မဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ေက်းဇူးမဆပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ ထေျမာက္သည္ကာလ၌ သင္သည္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းအက်ိဳးကို ခံရလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ စားပြဲ၌ေလ်ာင္းေသာသူတေယာက္သည္ ထိုစကားေတာ္ကိုၾကားလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ ပြဲဝင္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊

၁၆ ကိုယ္ေတာ္က၊ လူတဦးသည္ ႀကီးစြာေသာပြဲကိုစီရင္၍ လူမ်ား ကို ေခၚဘိတ္ေလ၏။

၁၇ ပြဲခံခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ေခၚဘိတ္ေသာသူတို႔ကို၊ လာၾကပါ။ အလံုးစံုတို႔သည္ အသင့္ရွိၿပီ ဟုမွာ၍ အေစအပါကိုေစလႊတ္၏။

၁၈ ေခၚအပ္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ပရိယာယ္ျပဳၾက၏၊ တေယာက္က၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေျမရာကိုဝယ္ပါၿပီ။ သြား၍ၾကည့္ရပါမည္။ အကြၽႏ္ုပ္ကိုလႊတ္ပါဦးေလာ့ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။

၁၉ တေယာက္က၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ႏြားငါးယွဥ္ကိုဝယ္ပါၿပီ။ သြား၍စမ္းရပါမည္။ အကြၽႏ္ုပ္ကို လႊတ္ပါဦးေလာ့ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။

၂၀ တေယာက္က၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မယားႏွင့္ လက္ထပ္ပါၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္မလာႏိုင္ပါဟု ဆို၏။

၂၁ အေစအပါသည္ သခင့္ထံသို႔ျပန္လာ၍ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထိုအခါ အိမ္ရွင္သည္ အမ်က္ထြက္၍၊ ၿမိဳ႔လမ္းမၾကားသို႔ အေသာ့သြားေခ်။ ဆင္းရဲေသာသူ၊ အဂၤါခ်ိဳ႔တဲ့ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူ၊ မ်က္စိကန္းေသာသူမ်ားကို ေခၚသြင္းေခ်ဟု အေစအပါကိုဆို၏။

၂၂ အေစအပါးကလည္း၊ သခင္ စီရင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း ျပဳပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း လပ္ေသာေနရာထိုင္ရာ ရွိပါေသးသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊

၂၃ သခင္က၊ ၿမိဳ႔ျပင္၊ လမ္းမ၊ ၿခံနားသို႔သြားဦးေလာ့။ ငါ့အိမ္ကိုျပည့္ေစျခင္းငွါ အႏိုင္အထက္ေခၚသြင္းေလာ့။

၂၄ အထက္ကေခၚဘိတ္ေသာ သူတေယာက္မွ် ငါ့ပြဲသို႔မဝင္ရ၊ ငါအမိန္႔ရွိၿပီဟု အေစအပါကိုဆိုသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾကသည္ကို ေယရႈသည္ လွည့္၍ၾကည့္ေတာ္ မူၿပီးလွ်င္၊

၂၆ အၾကင္သူသည္ ငါ့ထံသို႔လာ၍ မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ္ကို၊ ႏွမတို႔ကိုင္း၊ ထိုမွ်မက မိမိအသက္ကိုင္း မမုန္း၊ ထိုသူသည္ ငါ့တပည့္မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

၂၇ အၾကင္သူသည္ မိမိလက္ဝါးကပ္တိုင္ကိုထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔မလိုက္၊ ထိုသူသည္ ငါ့တပည့္မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

၂၈ သင္တို႔တြင္ တေယာက္ေသာသူသည္ တိုက္ကိုတည္မည္ဟု အႀကံရွိလွ်င္၊ ထိုတိုက္ၿပီးေအာင္ ေငြေလာက္မည္မေလာက္မည္ကို သိျခင္းငွါ၊ ေရွ႔ဦးစြာထိုင္၍ ကုန္စရိတ္ကို မခ်င့္တြက္ဘဲ ေနမည္ေလာ။

၂၉ သို႔မဟုတ္ တိုက္ျမစ္ကိုတည္၍ တိုက္ကိုမၿပီး ႏိုင္လွ်င္၊ သိျမင္ေသာသူအေပါင္းတို႔က၊

၃၀ ဤသူသည္ တည္စျပဳ၍ အစမသတ္ႏိုင္ဟု ကဲ့ရဲ႔ၾကလိမ့္မည္။

၃၁ တနည္းကား၊ တစံုတေယာက္ေသာရွင္ဘုရင္သည္ အျခားေသာ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္မည္ ဟုအႀကံရွိလွ်င္္၊ လူႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီလာေသာ ရွင္ဘုရင္ကို လူတေသာင္းႏွင့္ ခံႏိုင္မည္ မခံႏိုင္ မည္မခံႏိုင္မည္ကို ေရွ႔ဦးစြာထိုင္၍ မဆင္ျခင္ဘဲေနမည္ေလာ။

၃၂ မခံႏုိင္သည္မွန္လွ်င္၊ အျခားေသာ ရွင္ဘုရင္ေဝးေသးေသာအခါ သံတမန္ကိုေစလႊတ္၍ စစ္ၿငိမ္းမည္အေၾကာင္းေတာင္းပန္တတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

၃၃ ထုိနည္းတူ၊ သင္တို႔တြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိ၌ရွိသမွ်ကိုမစြန္႔ဘဲေန၏၊ ထုိသူသည္ငါ့တပည့္မျဖစ္ႏုိင္ရာ။

၃၄ ဆားမူကား ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္လည္းအငန္ကင္းေပ်ာက္လွ်င္ငန္ေသာအရသာကို အဘယ္သို႔ရျပန္မည္နည္း။

၃၅ ေျမဘို႔မေကာင္း၊ အမိႈက္ ပံုဘို႔မေကာင္း၊ ထုိဆားကိုျပင္သို႔ပစ္လိုက္တတ္၏။ ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 15

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၅

၁ အခြန္ခံေသာသူတို႔ႏွင့္ ဆိုးေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ နားေထာင္ျခင္းငွါ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္း ကပ္သည္ျဖစ္၍၊

၂ ဖာရိရွဲႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာတို႔က၊ ဤသူသည္ဆိုးေသာသူတို႔ကို လက္ခံ၍သူတို႔ႏွင့္အတူ စားပါသည္တကားဟု ကဲ့ရဲ့အျပစ္တင္ၾက၏။

၃ ထုိအခါဥပမာစကားကိုမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူ၌ သိုးတရာရွိ၍၊

၄ သိုးတေကာင္ေပ်ာက္လ်င္၊ ကိုးဆယ္ကိုးေကာင္ေသာသိုးတုိ႔ကို ေတာတြင္ထားခဲ့ၿပီးမွ ၊ေပ်ာက္ေသာ သုိးတေကာင္ကိုမေတြ႔မွီတိုင္ေအာင္သြား၍ မရွာဘဲေနမည္ေလာ။

၅ ေတြ႔ၿပီးလွ်င္ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ပခံုးေပၚမွာ တင္ထမ္း၍၊

၆ မိမိအိမ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ အေဆြခင္ပြန္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုေခၚ၍၊ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို ငါေတြ႔ၿပီ။ ငါႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့ဟု ဆုိတတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

၇ ထုိနည္းတူေျဖာင့္မတ္၍ ေနာင္တရစရာ အေၾကာင္းမရွိ ေသာသူကုိးဆယ္ကိုးေယာက္တို႔၌ ေကာင္းကင္သားတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္ထက္၊ ေနာင္တရေသာလူဆိုး တေယာက္၌ သာ၍ဝမ္း ေျမာက္ျခင္းရွိၾကသည္ဟု ငါဆုိ၏။

၈ တနည္းကား၊ တစံုတ ေယာက္ေသာ မိန္းမ၌ ေငြဆယ္ျပားရွိ၍ တျပားေပ်ာက္လွ်င္၊ ဆီးမီးကိုထြန္း၍မေတြ႔မွီတိုင္ေအာင္ တအိမ္လံုးကို လွည္း၍ ေစ့ေစ့မရွာဘဲေနမည္ေလာ။

၉ ေတြ႔ၿပီးလွ်င္အေဆြခင္ပြန္းအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေခၚ၍၊ ေပ်ာက္ေသာေငြကို ငါေတြ႔ၿပီ။ ငါႏွင့္အတူဝမ္း ေျမာက္ၾကေလာ့ ဟုဆုိတတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

၁၀ ထုိနည္းတူငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ တမန္တို႔သည္ ေနာင္တရေသာလူဆုိးတေယာက္၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တစံုတေယာက္ေသာသူ၌ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။

၁၂ တစံုတေယာက္ သူ၌ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ သားအငယ္သည္ အဘထံသို႔သြား၍၊ အဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္ရထုိက္ေသာ အေမြဥစၥာ ကိုေဝ၍ ေပးပါဟု ေတာင္းပန္လွ်င္၊ အဘသည္ဥစၥာမ်ားကုိေဝ၍ သားတို႔အားေပးေလ၏။

၁၃ ထုိေနာက္မ်ား မၾကာ၊ သားအငယ္ သည္ မိမိဥစၥာမ်ားကိုသိမ္းယူ၍ ေဝးစြာေသာျပည္သုိ႔သြားၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပည္မွာ ကာမဂုဏ္၌လြန္က်ဴးေသာအားျဖင့္ ဥစၥာျပဳန္းတီး၍၊

၁၄ ရွိသမွ်ကုန္ေသာအခါ၊ ထုိျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ အစာေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၍၊ သူသည္အလြန္ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္၏။

၁၅ ထုိအခါျပည္သား တေယာက္ထံ သို႔သြား၍အေစခံလွ်င္၊ ဝက္တို႔ကိုေက်ာင္းေစျခင္းငွါသူ႔သခင္သည္ ေတာသို႔ေစလႊတ္သျဖင့္၊

၁၆ သူသည္ ဝက္စားတတ္ေသာပဲေတာင့္ကိုပင္ စားခ်င္မတတ္ငတ္မြတ္လ်က္ေနရ၏။ အဘယ္သူမွ်အစာ ကိုမေကြၽး။

၁၇ ထုိအခါသတိရလွ်င္၊ ငါ့အဘ၏အိမ္၌ အခစားေသာသူမ်ားတို႔သည္ ဝစြာစားရၾက၏။ ငါမူကား ဤျပည္၌ေသေအာင္အငတ္ခံရ၏။

၁၈ ငါထ၍အဘထံသို႔သြားမည္။ အဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ဘုရားသခင္ကိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုင္း ျပစ္မွားပါၿပီ။

၁၉ ယခုမွစ၍ ကုိယ္ေတာ္၏သား ဟူ၍ေခၚျခင္းကိုမခံထုိက္ပါ။ သူငွါးအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္ကိုထားေသာ္မူပါဟု ငါေျပာမည္ဟူ၍ အႀကံရွိသည္ႏွင့္၊

၂၀ ထ၍အဘထံသို႔သြားေလ၏ သြား၍ေဝး ေသးေသာ အခါအဘသည္ သူ႔ကိုျမင္လွ်င္၊ သနားေသာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္ ေျပးသြား၍ သား၏ လည္ပင္းကိုပိုက္ဘက္လ်က္နမ္းရႈပ္ ေလ၏။

၂၁ သားကလည္း၊ အဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ဘုရားသခင္ကိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုင္း ျပစ္မွားပါၿပီ။ ယခုမွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏သားဟူ၍ ေခၚျခင္းကိုမခံထုိက္ပါဟု ဆုိလွ်င္၊

၂၂ အဘက၊ ျမတ္ေသာဝတ္လံုကိုယူခဲ့၍သူ႔ကို ျခံဳၾက၊ သူ၏လက္၌လက္စြပ္တန္ဆာကုိဆင္ၾက။

၂၃ ေျခနင္း ကိုလည္း စီးေစၾက။ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာႏြားကေလးကို ယူ၍သတ္ၾက။ သို႔ၿပီးမွငါတို႔သည္ စားၾကကုန္အံ့။ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳၾကကုန္အံ့။

၂၄ ငါ့သားသည္အထက္ကေသ၏၊ ယခုရွင္ျပန္၏။ အထက္ကေပ်ာက္၏၊ ယခုေတြ႔ျပန္ ၏ဟု အေစအပါတို႔ကိုဆိုၿပီးမွ၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုျပဳၾက၏။

၂၅ သားအႀကီးသည္ ေတာင္ယာကလာ၍အိမ္အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ကျခင္း၊ တီးမႈတ္ျခင္း၊ အသံကုိၾကားလွ်င္၊

၂၆ ငယ္သားတေယာက္ကိုေခၚ၍ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာနည္းဟု ေမး၏။

၂၇ ငယ္သားက၊ သခင္၏ညီသည္ ေရာက္လာပါၿပီ။ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ရွိသည္ကိုအဘ ေတြ႔ေသာေၾကာင့္၊ ဆူေအာင္ေကြၽး ေသာႏြားက ေလးကိုသတ္ပါၿပီ ဟု ေျပာဆို၏။ သားအႀကီးသည္ အမ်က္ထြက္၍ အိမ္သို႔မဝင္ဘဲေန၏။

၂၈ အဘသည္ သူ႔ဆီသို႔သြား၍ ေခ်ာ့ေမာ့ရ၏။

၂၉ သားအႀကီးကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကာလတာရွည္စြာအဘ၏ အေစကိုခံပါၿပီ။ အဘ၏ အလိုကိုတခါမွ်မလြန္က်ဴးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္သည္ အေဆြတို႔ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳေစျခင္းငွါ၊ အဘသည္ဆိတ္ကေလး တေကာင္ကို တခါမွ်မေပး။

၃၀ ျပည္တန္ဆာမိန္းမတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္၍မိမိဥစၥာကိုျဖဳန္းေသာ ဤသားငယ္ေရာက္လာေသာ အခါမူကား၊ အဘသည္ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာႏြားကေလးကို သတ္ေလၿပီ တကားဟု ဆို၏။

၃၁ အဘက လည္း၊ ငါ့သား၊ သင္သည္ငါ့ထံမွာ အစဥ္ေန၏။ ငါ၏ဥစၥာရွိသမွ်သည္ သင္၏ဥစၥာျဖစ္၏။

၃၂ သင္၏ ညီမူကား အထက္ကေသ၏၊ ယခုရွင္ျပန္၏။ အထက္ကေပ်ာက္၏၊ ယခုေတြ႔ျပန္၏။ ထုိေၾကာင့္ေပ်ာ္ေမြ႔ဝမ္း ေျမာက္စရာအေၾကာင္းရွိ၏၊ အဘဆုိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 16

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၆

၁ တပည့္ေတာ္တို႔အားတဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေငြရတတ္ေသာသူတေယာက္၌ ဘ႑ာစိုးရွိ၏။ ထုိဘ႑ာစိုးသည္ သခင္၏ဥစၥာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးသည္ အေၾကာင္းကိုသူတပါးတို႔သည္ သခင္ေရွ႔၌ အျပစ္တင္ၾကေသာ္၊

၂ သခင္သည္ဘ႑ာစိုးကိုေခၚ၍၊ သင္၏အမႈအရာ၌ ငါၾကားရေသာစကားကား အဘယ္သို႔နည္း။ ဘ႑ာစုိးအရာ၌ မွတ္သားေသာစာရင္းကို ေပးေလာ့။ ယခုမွစ၍ ဘ႑ာစုိးမလုပ္ရဟုဆုိ၏။

၃ ထုိအခါဘ႑ာစုိးက၊ ငါသည္အဘယ္ သို႔ျပဳရမည္နည္း။ ငါ၏သခင္သည္ ဘ႑ာစိုးအရာကိုႏႈတ္ေလၿပီ။ လယ္လုပ္ျခင္းငွါမစြမ္းႏိုင္။ သူေတာင္းစားလုပ္ျခင္း ငွါရွက္ေၾကာက္၏။

၄ ဘ႑ာစိုးအရာမွ က်သည္ ေနာက္သူတပါးတို႔သည္ မိမိတို႔အိမ္၌ ငါ့ကိုလက္ခံေစျခင္းငွါ အဘယ္သို႔ငါျပဳရမည္ကုိငါသိ၏ ဟူ၍စိတ္ထဲ၌ ႀကံစည္ၿပီးမွ၊

၅ သခင္၏ ေငြရွိေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ငါ၏သခင္ ကိုဆပ္ေပးရန္သင္၌ အဘယ္မွ် ေလာက္ရွိသနည္းဟု တေယာက္ကိုေမးလွ်င္၊

၆ ထုိသူက၊ ဆီအခြက္တေထာင္ေပးရန္ရွိ ပါသည္ ဟုဆို၏။ ဘ႑ာစိုးကလည္း၊ သင္၏စာရင္းကိုယူ၍ အေသာ့ထုိင္ၿပီးလွ်င္၊ အခြက္ငါးရာကိုေရးမွတ္ ေလာ့ဟု ဆုိ၏။

၇ ထုိေနာက္အျခားေသာသူကိုေခၚ၍၊ ငါ၏သခင္ကိုဆပ္ေပးရန္သင္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ရွိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ထုိသူက၊ ဂ်ဳံစပါးအတင္းတေထာင္ေပးရန္ရွိပါသည္ဟု ဆို၏။ ဘ႑ာစုိးကလည္း၊ သင္၏ စာရင္းကိုယူ၍ အတင္းရွစ္ရာ ကိုေရးမွတ္ေလာ့ဟုဆို၏။

၈ မတရားေသာ ထုိဘ႑ာစုိးသည္ လိမၼာစြာျပဳသည္ကို သခင္သည္ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေလာကီသားတို႔သည္ မိမိတို႔အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ အလင္းသို႔ေရာက္ေသာသူတို႔ထက္ သာ၍လိမၼာၾက၏။

၉ တဖန္ငါဆုိသည္ကား၊ သင္တို႔သည္စုေတ့ေသာအခါ၊ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာ ဗိမာန္၌သင္တုိ႔ကို လက္ခံလတံ့ေသာ အေဆြရွိေစျခင္းငွါ မၿမဲေသာေလာကီစည္းစိမ္ကို သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။

၁၀ အနည္းငယ္ေသာအမႈ၌ သစၥာရွိေသာသူသည္ ႀကီးေသာအမႈ၌လည္းသစၥာရွိလိမ့္မည္။ အနည္း ငယ္ေသာအမႈ၌ သစၥာမရွိေသာသူသည္ ႀကီးေသာအမႈ၌လည္း သစၥာမရွိ။

၁၁ သို႔ျဖစ္၍ မၿမဲေသာ ေလာကီစည္း စိမ္ကိုသံုးရာတြင္ သင္တို႔သည္ သစၥာမရွိလွ်င္၊ မွန္ေသာစည္းစိမ္ကိုသင္တို႔၌ အဘယ္သူအပ္ မည္နည္း။

၁၂ သူတပါးအမႈ၌ သင္တုိ႔သည္ သစၥာမရွိလွ်င္၊ အဘယ္သူသည္အပိုင္ ေပးမည္နည္း။

၁၃ အဘယ္အေစခံမွ် သခင္ႏွစ္ဦး အေစကိုမခံႏုိင္။ သခင္တဦးကိုမုန္း၍ တဦးကိုခ်စ္မည္။ သခင္တဦးကိုမွီခို၍ တဦးကိုမခန္႔မညားျပဳမည္။ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အေစကိုင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္၏ အေစကိုင္း မခံႏုိင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄ ေငြကို တပ္မက္ေသာဖာရိရွဲတို႔သည္ ထုိစကားမ်ားကိုၾကားလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။

၁၅ ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္လူမ်ားေရွ႔မွာေျဖာင့္မတ္ဟန္ေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးကိုသိျမင္ေတာ္မူ၏။ လူသေဘာအားျဖင့္ အျမတ္ထားေသာအရာသည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ ေတာ္၌ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္၏။

၁၆ ေယာဟန္မေရာက္မွီတုိင္ေအာင္ ပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္းရွိ၏။ ေယာဟန္လက္ထက္မွစ၍ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာလ်က္ရွိ၏။ လူမ်ားတို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအႏုိင္အထက္ဝင္ၾက၏။

၁၇ ပညတၱိက်မ္း၌ အငယ္ဆံုးေသာ ဗိႏၾၶြဳတလံုးပ်က္စီး လြယ္သည္ထက္၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးပ်က္စီးလြယ္၏။

၁၈ အၾကင္သူသည္ မိမိမယား ႏွင့္ကြာ၍အျခားေသာ မိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းကိုျပဳ၏၊ ထုိသူသည္ မိမိမယားကိုျပစ္မွား၏။ လင္ကြာေသာ မိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းကိုျပဳေသာသူသည္ လည္းသူ႔မယားကုိျပစ္မွားသည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ ယဖန္တံု၊ သူေဌးတေယာက္သည္ နီေမာင္းေသာကမၸလာႏွင့္ ပိတ္ေခ်ာကိုဝတ္ဆင္၍၊ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ ၌ ေန႔တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေန၏။

၂၀ လာဇရုအမည္ရွိေသာ သူဆင္းရဲတေယာက္သည္ တကိုယ္လံုး၌ အနာစိမ္းေပါက္၍၊

၂၁ သူေဌး၏စားပြဲမွက်ေသာ စားႏုပ္စားေပါက္ကို စားပါရေစဟု ေတာင့္တေသာစိတ္ႏွင့္ သူေဌးအိမ္တံခါးနားမွာ တံုးလံုးေန၏။ ေခြးတို႔သည္လာ၍ အနာစိမ္းမ်ားကို လ်က္ၾက၏။

၂၂ တေန႔သ၌ ထိုဆင္းရဲသားသည္ ေသလြန္၍၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ အာျဗဟံ၏ ရင္ခြင္သို႔ပို႔ေဆာင္ၾက၏။ သူေဌးသည္လည္း ေသလြန္၍ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရေလ၏။

၂၃ မရဏာႏိုင္ငံ၌ ျပင္းျပစြာေသာ ေဝဒနာကို ခံရလ်က္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ အာျဗဟံကိုင္း၊ အာျဗဟံ၏ ရင္ခြင္၌ လာဇရုကိုင္း အေဝးကျမင္လွ်င္၊

၂၄ အိုအဘ အာျဗဟံ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤမီးလွ်ံ၌ ျပင္းစြာခံရေသာေၾကာင့္၊ လာဇရုသည္ မိမိလက္ဖ်ားကို ေရ၌ႏွစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာကို ေအးေစျခင္းငွါ သူ႔ကိုအကြၽႏ္ုပ္ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။

၂၅ အာျဗဟံကလည္း၊ ငါ့သား၊ သင္သည္ အသက္ ရွင္စဥ္အခါ ခ်မ္းသာရသည္ကိုင္း၊ လာဇရုသည္ ဆင္းရဲစြာေနရသည္ကိုင္း ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ယခုမူကား၊ သူသည္ သက္သာျခင္းရွိ၏။ သင္သည္ ဒုကၡေဝဒနာကိုခံရ၏။

၂၆ ထိုမွတပါး၊ ငါတို႔ႏွင့္ သင္တို႔စပ္ၾကား၌ အလြန္နက္လွေသာ ေခ်ာက္ႀကီးတည္လ်က္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ ဤအရပ္မွသင္တို႔ရွိရာသို႔ ကူးခ်င္ေသာသူမကူးႏိုင္။ ထိုအရပ္မွ ငါတို႔ရွိရာ သို႔ ကူးခ်င္ေသာသူလည္း မကူးႏိုင္ဟုဆို၏။

၂၇ သူေဌးကလည္၊ အိုအဘ၊ ထိုသို႔မွန္လွ်င္၊

၂၈ အကြၽႏ္ုပ္၌ ညီငါးေယာက္ ရွိပါသည္ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဤျပင္းျပစြာခံရာအရပ္သို႔ မေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔အား သက္ေသခံေစျခင္းငွါ၊ လာဇရုကို အကြၽႏ္ုပ္အဘ၏အိမ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊

၂၉ အာျဗဟံက၊ သင္၏ညီတို႔၌ ေမာေရွမွစ၍ ပေရာဖက္မ်ားရွိၾက၏။ ပေရာဖက္တို႔၏စကားကုိ နားေထာင္ၾကေစဟု ဆို၏။

၃၀ သူေဌးကလည္း၊ မဟုတ္ပါအဘအာျဗဟံ၊ ေသေသာလူစုထဲက တေယာက္ေသာသူသည္ ထေျမာက္၍ သူတို႔ ရွိရာသို႔သြား လွ်င္၊ သူတို႔သည္ ေနာင္တရၾကပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုေသာ္၊

၃၁ အာျဗဟံက၊ သူတို႔သည္ ေမာေရွ၏ စကား၊ ပေရာဖက္တို႔၏စကားကို နားမေထာင္လွ်င္၊ တေယာက္ေသာသူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာ္လည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ၾကဟု အာျဗဟံဆိုသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 17

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၇

၁ တပည့္ေတာ္တို႔အား တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မွားယြင္းစရာအေၾကာင္းရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ လည္း မွားယြင္းစရာအေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။

၂ ဤသူငယ္တစံုတေယာက္ကို မွားယြင္းေစသည္ ထက္၊ လည္ပင္း၌ ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကိုဆြဲ၍ ပင္လယ္၌ခ်ျခင္းကိုခံရလွ်င္ အေနသာ၍ ေကာင္း၏။

၃ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကုိယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ သင္၏ညီအစ္ကိုသည္ သင့္ကိုျပစ္မွားလွ်င္ သူ႔ကိုဆံုးမေလာ့။ သူသည္ ေနာင္တ ရလွ်င္ သူ၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေလာ့။

၄ တေန႔ျခင္းတြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ သင့္ကိုျပစ္မွား၍၊ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ သင့္ထံသို႔လွည့္၍ ေနာင္တရပါ၏ဟုဆိုလွ်င္၊ သူ၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ တမန္ေတာ္တို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ကို တိုးပြားေစေတာ္မူပါဟု သခင္ဘုရားကို ေတာင္းပန္ ၾကလွ်င္၊

၆ ဘုရားသခင္က၊ သင္တုိ႔သည္ မုန္ညင္းေစ့ခန္႔မွ်ေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိလွ်င္ ထိုသဖန္းပင္ကို၊ အခ်င္းအပင္၊ သင္သည္ အျမစ္ႏွင့္တကြ ႏႈတ္၍ ပင္လယ္၌စိုက္လ်က္ ေနေလာ့ ဟုဆိုၾကေသာ္ သင္တို႔စကားကို နားေထာင္လိမ့္မည္။

၇ အေစအပါးသည္ လယ္ထြန္ေသာ္င္း၊ သိုး၊ ႏြားေက်ာင္းေသာ္င္း၊ လယ္ျပင္မွလာ၍ အိမ္သို႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ထိုအေစအပါးကို၊ အေသာ့လာ၍ စားပြဲ၌ေလ်ာင္းေလာ့ဟု သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူေျပာမည္နည္း။

၈ ထိုအေစအပါးကို၊ ငါစားစရာဘို႔ျပင္ေလာ့။ ငါစားေသာက္စဥ္တြင္ ခါးကိုစည္း၍ ငါ့ကိုလုပ္ေၾကြးေလာ့။ ထိုေနာက္မွ သင္သည္ စားေသာက္ရမည္ဟု ေျပာမည္မဟုတ္ေလာ။

၉ ထိုအေစအပါးသည္ သခင္စီရင္သည္အတိုင္း ျပဳေသာ ေၾကာင့္၊ သခင္၌ေက်း ဇူးတင္သေလာ။ ေက်းဇူးမတင္။

၁၀ ထိုနည္းတူ မွာထားေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သင္တို႔သည္ က်င့္ၿပီးမွ၊ ငါတို႔သည္ သခင္၌ေက်းဇူးျပဳေသာ အေစအပါျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဝတ္ေျပရံုမွ်သာရွိသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ ေတာ္မူ၏။

၁၁ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ၾကြေတာ္မူစဥ္၊ ရွမာရိျပည္ႏွင့္ ဂါလိလဲျပည္စပ္ၾကား၌ ေရွာက္သြားေတာ္မူ၏။

၁၂ ရြာတရြာသို႔ ဝင္ေတာ္မူသည္တြင္၊ ႏူနာစြဲေသာသူတက်ိပ္တို႔သည္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊

၁၃ သခင္ေယရႈ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။

၁၄ ေယရႈသည္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔သြား၍ ကို္ယ္ကိုျပၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ သြားစဥ္တြင္ သန္႔ရွင္းျခင္း သို႔ေရာက္ၾက၏။

၁၅ ထိုသူတို႔တြင္ တေယာက္ေသာသူသည္ အနာေရာဂါကင္းလြတ္သည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ျပန္လာ၍ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။

၁၆ ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွ ပါသည္ဟု ဝန္ခံေလ၏။ ထိုသူသည္ ရွမာရိလူျဖစ္သတည္း။

၁၇ ေယရႈကလည္း၊ တက်ိပ္ေသာသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကိုးေယာက္ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။

၁၈ ဤတပါး အမ်ိဳးသားကိုထား၍ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ ျပန္လာေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူၿပီးမွ၊

၁၉ သင္ထ၍သြားေလာ့။ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္၏အနာကို ၿငိမ္းေစၿပီဟု ထိုသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀ ဖာရိရွဲတို႔သည္လာ၍၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဘယ္ကာလမွ တည္ပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ေယရႈက၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ေသာအရာ၌မတည္။

၂၁ ဤအရပ္၌ ၾကည့္ပါ။ ထိုအရပ္၌ၾကည့္ပါ ဟုေျပာစရာအခြင့္မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၏အထဲ၌ ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ တဖန္ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ လူသား၏ ေန႔ရက္တရက္ကိုမွ် ေတြ႔ျမင္လို၍၊ မေတြ႔မျမင္ရေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္ မည္။

၂၃ ဤအရပ္၌ၾကည့္ပါ။ ထိုအရပ္၌ ၾကည့္ပါဟု သင္တို႔အားေျပာဆိုေသာ္လည္း မလိုက္မသြားၾကႏွင့္။

၂၄ ေကာင္းကင္တဘက္မွ ျပက္ေသာလွ်ပ္စစ္သည္ ေကာင္းကင္အႏွံ႔အျပား ထြန္းလင္းသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ မိမိေန႔ရက္၌ ျဖစ္ေတာ္မူလတံ့။

၂၅ ထိုသို႔မျဖစ္မွီ သူသည္ မ်ားစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡကိုင္း၊ ယခုလူမ်ိဳး၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုင္း ခံရမည္။

၂၆ ေနာဧလက္ထက္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားလက္ထက္၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၇ ေနာဧသည္ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္၍၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ေန႔တိုင္ေအာင္ လူမ်ားတို႔သည္ စားေသာက္ လ်က္၊ ထိမ္းျမားစံုဘက္လ်က္ေနၾက၏။

၂၈ ထိုနည္းတူ၊ ေလာတလက္ထက္၌ လူမ်ားတို႔သည္ စားေသာက္ေရာင္း ဝယ္လ်က္၊ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္၊ အိမ္ေဆာက္လ်က္ ေနသကဲ့သို႔င္း၊

၂၉ ေလာတသည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔မွထြက္ေသာေန႔၌ ေကာင္းကင္မွ ကန္႔ႏွင့္ေရာေသာမီးမိုဃ္းရြာ၍ ထိုလူအေပါင္း တို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသကဲ့သို႔င္း၊

၃၀ လူသား ေပၚထြန္းေသာေန႔၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။

၃၁ ထိုေန႔ရက္၌ အိမ္မိုးေပၚမွာရွိေသာသူသည္ မိမိအိမ္ထဲမွာရွိေသာ ဥစၥာကိုယူျခင္းငွါ မဆင္းေစႏွင့္။ ထိုအတူ၊ လယ္၌ရွိေသာသူသည္ ေနာက္သို႔လွည့္၍ မျပန္လာေစႏွင့္။

၃၂ ေလာတ၏မယားကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။

၃၃ အၾကင္သူသည္ မိမိအသက္ကို ကယ္ဆယ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံ၏၊ ထိုသူသည္ အသက္ရႈံးလိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္ အသက္ရႈံး၏၊ ထိုသူသည္ မိမိအသက္ကိုကယ္ဆယ္လိမ့္မည္။

၃၄ ငါဆိုသည္ကား၊ ထိုေန႔ညဥ့္တြင္ အိပ္ယာတခု၌ ရွိေသာသူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။

၃၅ ႀကိတ္ဆံုႀကိတ္ေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။

၃၆ လယ္၌ရွိေသာသူႏွစ္ေယာက္ တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၃၇ သခင္၊ အဘယ္အရပ္၌ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ အေသေကာင္ရွိရာအရပ္၌ ေရႊလင္းတတို႔သည္ စုေဝးၾကလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 18

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၈

၁ လူတို႔သည္ အားမေလ်ာ့ဘဲ ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းရမည္အေၾကာင္းကို ဥပမာစကားအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊

၂ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔၌ ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္ရြံ႔၊ လူကိုအားမနာတတ္ေသာ တရားသူႀကီးတေယာက္ရွိ၏။

၃ ထိုၿမိဳ႔၌ေနေသာ မုတ္ဆိုးမတေယာက္သည္ တရားသူႀကီးထံသို႔သြား၍၊ ကြၽန္မရန္ဘက္ကို လက္စားေခ်ေလာက္ ေအာင္ အျပစ္အေလ်ာက္ ဒဏ္စီရင္ပါဟု ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊

၄ တရားမစီရင္ဘဲ ၾကာျမင့္စြာေန၏။ ထိုေနာက္ တရားသူႀကီးက၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကိုမေၾကာက္ရြံ႔၊ လူကိုအားမနာတတ္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊

၅ ဤမုတ္ဆိုးမ သည္ ငါ့ကိုေႏွာင့္ရွက္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ဘက္၌ တရားစီရင္မည္။ သို႔မဟုတ္ အစဥ္လာ၍ ငါ့ကိုပင္ပန္းေစလိမ့္မည္ ဟု စိတ္ထဲ၌အႀကံရွိ၏။

၆ မတရားေသာ ထိုတရားသူႀကီး၏အႀကံကို မွတ္ၾကေလာ့။

၇ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ ေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ညဥ့္ေန႔မျပတ္ ေအာ္ဟစ္၍ေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ဘက္၌ တရားမစီရင္ဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ။ ၾကာျမင့္စြာသည္းခံေတာ္မူမည္ေလာ။

၈ ငါဆိုသည္ကား၊ သူတို႔ဘက္၌ အလ်င္အျမန္ တရားစီရင္ေတာ္မူမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားသည္ ၾကြလာေသာအခါ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျမႀကီး ေပၚမွာေတြ႔မည္ေလာဟု သခင္ဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ ကိုယ္ကုသိုလ္ကို အမွီျပဳ၍ သူတပါးကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ေသာသူ အခ်ိဳ႔တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဥပမာကား၊

၁၀ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္းငွါ ဗိမာန္ေတာ္ေပၚသို႔ တက္ၾက၏။ တေယာက္ကား ဖာရိရွဲ ျဖစ္၏။ တေယာက္ကား အခြန္ခံျဖစ္၏။

၁၁ ဖာရိရွဲသည္ တေယာက္တည္းရပ္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၊ သူတပါးတို႔သည္ အႏိုင္အထက္လုယူျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း၊ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားျခင္း အျပစ္ရွိသကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္၌မရွိသည္ သာမက၊ ဤအခြန္ခံကဲ့သို႔ပင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူး ေတာ္ႀကီးလွေပ၏။

၁၂ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ရက္ အစာေရွာင္ပါ၏၊ ဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တဘို႔ လွဴပါ၏ဟု ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။

၁၃ အခြန္ခံမူကား၊ အေဝးကရပ္၍ ေကာင္းကင္သို႔ မေမွ်ာ္မၾကည့္ဝံ့ဘဲ ရင္ပတ္ကို ခက္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားေသာ အကြၽႏ္ုပ္ကို သနားျခင္းကရုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။

၁၄ ငါဆိုသည္ကား၊ ထိုသူသည္အျပစ္ေျပလ်က္ မိမိအိမ္ သို႔ျပန္သြား၏။ ဖာရိရွဲမူကား အျပစ္မေျပ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ေျမွာက္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူမည္သည္ကား၊ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ ထိုအခါ သူငယ္တို႔ကို လက္ေတာ္ႏွင့္တို႔ေစျခင္းငွါ အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့သည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ သည္ျမင္လွ်င္ အျပစ္တင္ၾက၏။

၁၆ ေယရႈသည္ ထိုသူငယ္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၍ ငါ့ထံသို႔လာပါေလေစ။ မဆီးတားၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာသူတို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏။

၁၇ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ဘုရား သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို သူငယ္ကဲ့သို႔မခံမယူ။ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မဝင္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈ အရာရွိတေယာက္က၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက္ကို အေမြခံရအံ့ေသာငွါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္အမႈကို ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊

၁၉ ေယရႈက၊ ငါ့ကိုေကာင္းျမတ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေခၚသနည္း။ ဘုရားသခင္တပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။

၂၀ သင္သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို သိသည္မဟုတ္ေလာ။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။ လူအသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။ မမွန္ေသာသက္ေသကိုမခံႏွင့္။ မိဘကိုရိုေသစြာျပဳေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၂၁ အရွင္ဘုရား၊ ထိုပညတ္ရွိသမွ်တို႔ကို ငယ္ေသာအရြယ္မွ စ၍ အကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္ေရွာက္ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ျပန္သည္ကို ေယရႈသည္ၾကားလွ်င္ သင္သည္ တခုလိုေသး၏။

၂၂ ကိုယ္ဥစၥာရွိသမွ်ကိုေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးေဝေလာ့။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကို ရလိမ့္မည္။ သို႔ၿပီးမွလာ၍ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃ ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာဥစၥာကို ရတတ္ ေသာသူျဖစ္၍၊ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ အလြန္စိတ္မသာသည္ႏွင့္ သြားေလ၏။

၂၄ ထိုသို႔စိတ္မသာသည္ကို ေယရႈသည္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ အလြန္ဝင္ခဲလွ၏။

၂၅ ကုလားအုပ္သည္ အပ္နဖားကိုလွ်ိဳလြယ္၏။ ေငြရတတ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ၏ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၆ ၾကားေသာသူတို႔ကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သူကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္နည္းဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၂၇ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ လူမတတ္ႏိုင္ ေသာအမႈကို ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ ထိုအခါ ေပတရုက၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရွိသမွ်ကိုစြန္႔ပစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ လို္က္ၾကပါၿပီ ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊

၂၉ ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေၾကာင့္၊ အိမ္ရာ၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ သားမယားတည္းဟူေသာ တပါးပါးကိုစြန္႔၍၊

၃၀ ထိုသူသည္ ယခုကာလ၌ အဆမ်ား စြာေသာအက်ိဳးကိုင္း၊ ေနာင္ဘဝ၌ ထာဝရအသက္ကိုင္း ခံရလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုေခၚ၍၊ ငါတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ယခုသြားၾက၏။ ပေရာဖက္မ်ားေရးမွတ္သမွ်သည္ လူသား၌ျပည့္စံုရလိမ့္မည္။

၃၂ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔လက္သို႔ အပ္ႏွံျခင္း၊ ျပက္ယယ္ျပဳျခင္း၊ ညွင္းဆဲျခင္း၊ တံေထြးႏွင့္ေထြးျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၃၃ သူတို႔သည္ လူသားကိုရိုက္ပုတ္၍ သတ္ၾကလိမ့္မည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၄ ထိုစကားေတာ္တခြန္းကိုမွ် တပည့္ေတာ္တို႔သည္ နားမလည္ၾက။ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ ဝွက္ထားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ အနက္ကို မရိပ္မိၾက။

၃၅ ေယရိေခါၿမိဳ႔အနီး၌ ရွိေတာ္မူစဥ္တြင္၊ လူကန္းတေယာက္သည္ လမ္းနားမွာထိုင္၍ ေတာင္းစားေလ၏။

၃၆ ထိုလူကန္းသည္ လမ္း၌ လူမ်ားသြားသံကိုၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟု ေမး၏။

၃၇ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈၾကြသြားေၾကာင္းကို သူတပါးေျပာလွ်င္၊

၃၈ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ေယရႈ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။

၃၉ ထိုသူကို တိတ္ဆိတ္စြာေနေစျခင္းငွါ ေရွ႔ေတာ္၌သြား ေသာသူတို႔သည္ ေငါက္၍ ဆိုၾကေသာ္လည္း၊ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါဟု သာ၍ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။

၄၀ ေယရႈ သည္လည္း ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ ထိုသူကိုေခၚခဲ့ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ လူကန္းသည္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးမွ၊ သင္၌ အဘယ္သို႔ ျပဳေစလိုသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊

၄၁ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊

၄၂ ေယရႈက၊ မ်က္စိျမင္ေစ။ သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္ကိုကယ္မၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၃ ထိုခဏျခင္းတြင္ ထိုသူသည္ မ်က္စိျမင္၍ ဘုရားသခင္၏ ဂုတ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေလ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ျမင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းၾက၏။Chapter 19

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၉

၁ ေယရႈသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔သို႔ဝင္၍ ေရွာက္သြားေတာ္မူ၏။

၂ ထိုအခါ ဇကၡဲ အမည္ရွိေသာအခြန္ေခါင္း တေယာက္ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ေငြရတတ္ေသာသူျဖစ္၏။

၃ ေယရႈသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္သည္ကို ထိုသူသည္ ၾကည့္လို၍၊ လူအစုအေဝးမ်ားေသာေၾကာင့္၊ မိမိအရပ္လည္း နိမ့္သည္ျဖစ္၍မျမင္ႏိုင္။

၄ ထိုေၾကာင့္ ၾကြေတာ္မူမည့္ လမ္းတြင္ ေရွ႔သို႔ေျပး၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္အံ့ေသာငွါ သဖန္းပင္တပင္ကိုတက္ေလ၏။

၅ ထိုအရပ္သို႔ ေယရႈသည္ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ထိုသူကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊

၆ ဇကၡဲ၊ ျမန္ျမန္ဆင္းေလာ့။ သင္၏အိမ္၌ယေန႔ ငါတည္းေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဇကၡဲသည္ အလွ်င္အျမန္ဆင္း၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို မိမိ အိမ္၌ဧည့္ခံေလ၏။

၇ ထိုအေၾကာင္းကို လူအေပါင္း တို႔သည္ျမင္ လွ်င္၊ ဆိုးေသာသူ၏အိမ္သို႔ဝင္၍ လုပ္ေကြၽးျခင္းကို ခံေတာ္မူပါသည္တကားဟု ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ၾက၏။

၈ ဇကၡဲသည္လည္း ရပ္ေန၍၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဥစၥာတဝက္ကို ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးပါ၏။ တစံုတေယာက္ေသာသူ၏ ဥစၥာအနည္းငယ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ယူမိလွ်င္၊ ေလးဆျပန္၍ ေပးပါ၏ဟု သခင္ဘုရားကိုေလွ်ာက္ဆို၏။

၉ ေယရႈကလည္း၊ ဤသူသည္ အာျဗဟံ၏ သားျဖစ္သည္ႏွင့္အေလ်ာက္၊ ယေန႔ပင္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးသည္ ဤအိမ္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ေလ၏။

၁၀ လူသားသည္ ေပ်ာက္ေသာ သူတို႔ကိုရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ၾကြလာသတည္းဟု ဇကၡဲကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ ထိုအခါ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္ေတာ္မူ၍၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္း ေပၚထြန္းမည္ဟု လူမ်ားထင္မွတ္ေသာေၾကာင့္၊ ပရိသတ္အလယ္၌ထပ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဥပမာကား၊

၁၂ အမတ္တေယာက္သည္ မင္းႀကီးအရာကိုခံလို၍ မိမိျပည္သို႔ျပန္လာမည္ဟု အႀကံရွိလ်က္ ေဝးေသာ ျပည္သို႔သြား၏။

၁၃ မသြားမွီ မိမိငယ္သား တက်ိပ္ကိုေခၚ၍၊ ေငြတပိႆာစီအပ္ေပးလ်က္ ငါျပန္၍မလာ မွီတိုင္ေအာင္ ကုန္သြယ္ျခင္းအမႈကိုျပဳၾကေလာ့ဟု မွာထားေလ၏။

၁၄ ျပည္သားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ထိုအမတ္ ကိုမနာလို၍၊ ထိုသူ၏အအုပ္အခ်ဳပ္ကို ငါတို႔မခံလိုပါဟု တမန္ကိုသူ႔ေနာက္သို႔ ေစလႊတ္ၾက၏။

၁၅ ထိုအမတ္သည္ မင္းႀကီးအရာကိုခံ၍ ျပန္လာေတာ္မူေသာအခါ၊ ေငြခံေသာ ငယ္သားတို႔သည္ အသီးသီးအဘယ္မွ်ေလာက္ အျမတ္ရသည္ကိုသိျခင္းငွါ၊ သူတို႔ကိုေခၚေခ်ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၁၆ ပထမသူသည္လာ၍၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ ေငြတပိႆာအားျဖင့္ အခြက္တဆယ္ အျမတ္ရပါ ၿပီဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၁၇ သခင္က၊ သာဓု၊ ငယ္သားေကာင္း၊ သင္သည္အမႈငယ္၌ သစၥာေစာင့္ေလၿပီ။ ၿမိဳ႔ဆယ္ၿမိဳ႔ကို အုပ္စိုးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈ ဒုတိယသူသည္လာ၍၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာေငြတပိႆာအားျဖင့္ ငါးပိႆာ အျမတ္ရပါၿပီဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၁၉ သခင္က၊ သင္သည္ ၿမိဳ႔ငါးၿမိဳ႔ကို အုပ္စိုးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀ အျခားေသာ သူသည္လာ၍၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ပဝါ၌ ထုတ္ထားေသာကိုယ္ေတာ္၏ေငြ တပိႆာရွိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခဲယဥ္းေသာသူျဖစ္သည္ႏွင့္၊

၂၁ ကိုယ္မသိုမထားေသာဥစၥာကို သိမ္းယူ၍၊ ကိုယ္မစိုက္မပ်ိဳးေသာလယ္၌ ရိတ္တတ္ သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ေထာက္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုေၾကာက္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၂၂ သခင္က၊ ဆိုးညစ္ေသာငယ္သား၊ သင္၏စကားကိုသာလိုက္၍ သင္၏အမႈကိုငါစီရင္မည္။ ငါသည္ ခဲယဥ္းေသာသူျဖင္လ်က္ ကိုယ္မသိုမထား ေသာ ဥစၥာကိုသိမ္းယူ၍၊ ကိုယ္မစိုက္မပ်ိဳးေသာလယ္၌ ရိတ္သည္ကို သင္သိသည္မွန္လွ်င္၊

၂၃ ငါ့ေငြကို ပြဲစားလက္သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ မအပ္သနည္း။ ထိုသို႔အပ္လွ်င္ ငါျပန္လာေသာအခါ ေငြရင္းႏွင့္အတိုး ကိုရႏိုင္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ၿပီးေသာ္၊

၂၄ အေျခြအရံတို႔အား၊ ေငြတပိႆာကို သူ႔လက္မွႏႈတ္ၾက။ အခြက္တဆယ္ရွိေသာသူအား ေပးၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ အေျခြအရံတို႔ကလည္း၊ သခင္၊ ထိုသူ၌ အခြက္တဆယ္ရွိပါ၏ ဟုေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊

၂၆ ငါဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ရတတ္၏၊ ထိုသူအား ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ဆင္းရဲ၏၊ ထိုသူ၌ရွိသမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္။

၂၇ ထိုမွတပါး ငါ၏အအုပ္အခ်ဳပ္ကို မခံလိုေသာငါ့ရန္သူတို႔ကို ေခၚခဲ့ၾက။ ငါ့ေရွ႔မွာသတ္ၾကဟု စီရင္ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ တပည့္ေတာ္တို႔ေရွ႔၌ၾကြ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ခရီး သြားေတာ္မူ၏။

၂၉ သံလြင္အမည္ ရွိေသာေတာင္ေျခရင္း၌ ဗက္ဖာေဂရြာႏွင့္ ေဗသနိရြာအနီးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ တို႔ကိုေစလႊတ္၍၊

၃၀ သင္တို႔ေရွ႔၌ရွိေသာရြာသို႔သြားၾက။ ထိုရြာသို႔ေရာက္လွ်င္ အဘယ္သူမွ်မစီးဘူးေသာ ျမည္းကေလးခ်ည္ေႏွာင္လွ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔သည္ေတြ႔လိမ့္မည္။ ျမည္းႀကိဳး ကိုျဖည္၍ေဆာင္ခဲ့ၾက။

၃၁ သူတပါးက အဘယ္ေၾကာင့္ ျမည္းႀကိဳးကိုေျဖသနည္းဟု သင္တို႔ကိုဆိုလွ်င္၊ သခင္အလိုရွိသည္ဟု ျပန္ေျပာၾကေလာ့ဟု မွာထား ေတာ္မူ၏။

၃၂ ထိုသို႔ေစလႊတ္ေသာသူတို႔သည္ သြား၍ စကားေတာ္အတိုင္းေတြ႔ၾက၏။

၃၃ ျမည္းႀကိဳးကိုျဖည္စဥ္တြင္ ျမည္းရွင္တို႔က၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမည္းၾကိဳး ကိုျဖည္သနည္းဟု ဆိုလွ်င္၊

၃၄ သခင္အလိုရွိသည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ေယရႈထံေတာ္သို႔ ျမည္းကေလး ကိုေဆာင္ခဲ့၍၊

၃၅ ျမည္းေက်ာေပၚမွာ မိမိတို႔အဝတ္ကိုတင္ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ကို စီးေစၾက၏။

၃၆ ခရီးသြား ေတာ္မူစဥ္တြင္ လူမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အဝတ္ကို လမ္း၌ခင္းၾက၏။

၃၇ သံလြင္ေတာင္ေပၚက ဆင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ တပည့္ေတာ္မ်ားအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ျမင္ခဲ့ၿပီးေသာ တန္ခိုးေတာ္ မ်ားကိုေထာက္၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေထာပနာျပဳ၍၊

၃၈ ထာဝရဘုရား၏အခြင့္ႏွင့္ ၾကြလာ ေတာ္မူေသာရွင္ဘုရင္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္ေစသတည္း။ ေကာင္းကင္ ဘဝဂ္ဝယ္ ဘုန္းႀကီးပါေစသတည္း ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။

၃၉ လူအစုအေဝး၌ပါေသာ ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႔တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္တို႔ကို ဆံုးမပါဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊

၄၀ ေယရႈကလည္း၊ ငါဆိုသည္ကား၊ ဤသူတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနလွ်င္ ေက်ာက္ခဲတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းေၾကြးေၾကာ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၁ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္၍ ၾကည့္ျမင္လွ်က္ ငိုေၾကြးေတာ္မူ၍၊

၄၂ အခ်င္းၿမိဳ႔၊ သင္၏ၿငိမ္ သက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကို သင္၏လက္ထက္ ယခုကာလ၌ပင္ သင္သည္သိရလွ်င္ မဂၤလာရွိ၏။ ယခုမူကား၊ ထိုအရာ တို႔ကို သင္၏မ်က္စိေရွ႔မွာ မထင္ရွားေစျခင္းငွါ ဝွက္ထားလ်က္ရွိ၏။

၄၃ အေၾကာင္းမူကား၊ သင့္ကိုၾကည့္ရႈျပဳစု ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးကို သင္သည္မသိ မမွတ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ရန္သူတို႔သည္ သင့္ပတ္လည္တြင္ တပ္တည္၍ ေလးမ်က္ႏွာ၌ ဝိုင္ရံလ်က္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးလွ်င္၊

၄၄ သင္၏ကိုယ္မွစ၍ သင္၏သားသမီးတို႔ကို ေျမႏွင့္ တညီတည္းညွိသျဖင့္၊ သင္၌ ေက်ာက္တခုေပၚမွာ တခုမွ်ထပ္ဆင့္၍ မက်န္ရစ္ေစျခင္းငွါ ျပဳၾကေသာအခ်ိန္ကာလ သည္ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔ကို ႏွင္ထုတ္လ်က္၊

၄၆ ငါ့အိမ္သည္ ဆုေတာင္းရာအိမ္ျဖစ္၏ဟု က်မ္းစာ၌လာေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ထိုအိမ္ကို ထားျပတြင္းျဖစ္ေစၾကၿပီ တကားဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၇ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေန႔တိုင္းဗိမာန္ေတာ္၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာ၊ လူတို႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္ျခင္းငွါ ရွာၾကေသာ္လည္း၊

၄၈ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေဒသနာေတာ္ကို ေစ့ေစ့ နားေထာင္ေသာေၾကာင့္ သတ္ႏိုင္ေသာအခြင့္ကို မေတြ႔ရၾက။Chapter 20

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၂၀

၁ တေန႔သ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ လူမ်ားကို ဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေတာ္မူစဥ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာ၊ လူအႀကီးအကဲတို႔သည္ လာ၍၊

၂ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤအမႈမ်ားကို အဘယ္အခြင့္ႏွင့္ျပဳသည္ကိုင္း၊ ထိုအခြင့္ကို အဘယ္သူေပးသည္ကိုင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာပါဟုဆိုၾကေသာ္၊

၃ ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါသည္ တစံုတခုကိုေမးဦးမည္။ သင္တို႔ေျဖၾကေလာ့။

၄ ေယာဟန္၏ ဗတၱိဇံ တရားသည္ ဘုရားကျဖစ္သေလာ။ လူကျဖစ္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

၅ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းဆင္ျခင္၍၊ ဘုရားကျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔ေျဖလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေယာဟန္ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ မယံုသနည္းဟု သူေမးေလဦးမည္။ လူကျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔ေျဖလွ်င္၊

၆ ေယာဟန္သည္ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုသျဖင့္ ငါတို႔ကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု အခ်င္းခ်င္းဆင္ျခင္ၿပီးမွ၊

၇ အဘယ္ကျဖစ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔မသိပါဟု ျပန္ေျပာၾက၏။

၈ ေယရႈကလည္း၊ ထိုအတူ ဤအမႈမ်ားကို အဘယ္အခြင့္ႏွင့္ငါျပဳသည္ကို ငါမေျပာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ ထိုအခါ ပရိတ္သတ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဥပမာကား၊ လူတဦးသည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔အား ဥယ်ာဥ္ကိုငွား၍ အျခားေသာျပည္သို႔ၾကာျမင့္စြာ သြားေန၏။

၁၀ ကာလအခ်ိန္တန္လွ်င္၊ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔သည္၊ စပ်စ္သီးအခ်ိဳ႔ကို ေပးေစျခင္းငွါ ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္ ငယ္သားကိုေစလႊတ္ေလ၏။ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္တို႔သည္ ငယ္သားကို ရုိက္၍လက္ခ်ည္းလႊတ္လုိက္ၾက၏။

၁၁ ေနာက္တဖန္ အျခားေသာငယ္သားကို ေစလႊတ္ျပန္လွ်င္၊ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္တို႔သည္ သူ႔ကိုရုိက္၍ အရွက္ခဲြၿပီးမွ လက္ခ်ည္းလႊတ္လုိက္ၾက၏။

၁၂ ေနာက္တဖန္ အျခားေသာငယ္သားကို ေစလႊတ္ျပန္လွ်င္၊ သူ႔ကိုဒဏ္ရာ ေပၚေအာင္နာက်င္စြာရုိက္၍ ႏွင္ထုတ္ၾက၏။

၁၃ ထုိအခါ ဥယ်ာဥ္ရွင္က၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း။ ငါ၏ ခ်စ္သားကိုငါေစလႊတ္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ ငါ့သားကိုျမင္လွ်င္ အားနာေကာင္း အားနာၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိ၏။

၁၄ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္တို႔သည္သားကိုျမင္လွ်င္၊ ဤသူသည္အေမြခံျဖစ္၏။ လာၾက။ သူ႔ကိုသတ္ၾကကုန္အံ့။ ထုိသို႔သူ၏ အေမြဥစၥာကိုငါတို႔ရၾကလိမ့္မည္ဟု အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ၊

၁၅ ဥယ်ာဥ္ရွင္၏ သားကို ဥယ်ာဥ္ျပင္သို႔ထုတ္၍သတ္ပစ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္တို႔ကို အဘယ္သို႔ျပဳ မည္နည္း။

၁၆ ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္လာ၍ ထုိသူတို႔ကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္းၿပီးမွ ထုိဥယ်ာဥ္ကို အျခားေသာ သူတို႔အား ေပးလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပရိသတ္တို႔သည္ ၾကားလွ်င္ ထုိသို႔မျဖစ္ပါေစႏွင့္ ဟုေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊

၁၇ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍၊ တုိက္ကို တည္လုပ္ေသာသူမ်ား ပယ္ထားေသာ ေက်ာက္သည္ ေနာက္တဖန္ တိုက္ေထာင့္အထြဋိ္ဖ်ားသို႔ ေရာက္ျပန္၏ ဟူေသာက်မ္း စာခ်က္သည္ အဘယ္သို႔ ဆိုလိုသနည္း။

၁၈ အၾကင္သူသည္ ထုိေက်ာက္ေပၚသုိ႔က်၏။ ထုိသူသည္က်ဳိးလတံ့။ အၾကင္သူ၏အေပၚသို႔ ထုိေက်ာက္သည္က်၏။ ထုိသူသည္ညက္ညက္ေၾကလတံ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုရည္ေဆာင္၍ ထုိဥပမာစကားကို ေဟာေျပာ ေတာ္မူသည္ကို သိေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီးျခင္းငွါ ရွာႀကံၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားကို ေၾကာက္၍ ေနရၾက၏။

၂၀ ထုိအခါ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ စကားေတာ္၌ အျပစ္ကိုရွာ၍ ၿမိဳ႔ဝန္မင္း လက္သို႔ အပ္ႏွံေသာ အခြင့္ကိုရျခင္းငွါ၊ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာ သူလွ်ိဳ႔တို႔ကို အထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ၾက၏။

၂၁ ထုိသူလွ်ဳိတို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူမ်က္ႏွာကိုမေထာက္ဘဲ ေျဖာင့္မတ္စြာဆံုးမၾသဝါဒ ေပး၍၊ ဘုရားသခင္၏တရားလမ္းကို ဟုတ္မွန္စြာျပေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ သိၾကပါ၏။

၂၂ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကဲသာဘုရင္အား အခြန္ကိုဆက္အပ္သေလာ။ မဆက္အပ္သေလာ ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။

၂၃ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔၏ ပရိယယ္ကို သိမွတ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ၾကသနည္း။

၂၄ ေဒနာရိတျပားကိုျပပါ။ အဘယ္သူ၏ပံု၊ အဘယ္သူ၏ လိပ္စာပါသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ကဲသာဘုရင္၏ပံု၊ လိပ္စာပါ ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊

၂၅ ကုိယ္ေတာ္က၊ ကဲသာဘုရင္၏ ဥစၥာကို ကဲသာဘုရင္အားဆက္ေပး ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာကိုကား၊ ဘုရားသခင္အားဆက္ေပးၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၆ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေတာ္၌ အျပစ္မေတြ႔ႏုိင္သျဖင့္ ျပန္ေျပာေတာ္မူေသာစကားကို အံ့ၾသ၍ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။

၂၇ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းခံုတတ္ေသာ ဇဒၵဳကဲအခ်ိဳ႔သည္လည္း အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊

၂၈ အရွင္ဘုရား၊ မယားရွိသာသူသည္ သားမရွိဘဲေသလွ်င္၊ သူ၏မယားကို သူ႔ညီသိမ္းယူ၍ အစ္ကိုအမ်ိဳး မျပတ္ ဆက္ႏႊယ္ေစဟု အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေမာေရွစီရင္ပါၿပီ။

၂၉ ညီအစ္ကို ခုနစ္ေယာက္ရွိပါ၏။ အစ္ကိုအႀကီး သည္ မိန္းမႏွင့္စံုဘက္၍ သားမရွိဘဲေသလွ်င္၊

၃၀ သူ၏မယားကို သူ႔ညီအႀကီးသိမ္းယူ၍ သားမရွိဘဲေသျပန္ ေလ၏။

၃၁ ထိုအတူ တတိယသူမွစ၍ တေယာက္ေနာက္တေယာက္ ခုနစ္ေယာက္ေသာညီအစ္ကိုတို႔သည္ ထုိမိန္းမကို သိမ္းယူ၍ သားကိုမက်န္ရစ္ေစဘဲေသၾက၏။

၃၂ ေနာက္ဆံုး၌ မိန္းမသည္လည္းေသေလ၏။

၃၃ သို႔ျဖစ္၍ ထေျမာက္ရာကာလ၌ ထိုမိန္းမသည္ အဘယ္သူ၏မယားျဖစ္ရပါမည္နည္း။ ထိုသူခုနစ္ေယာက္ တို႔သည္ ထိုမိန္းမႏွင့္စံုဘက္ၾကၿပီဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၃၄ ေယရႈကလည္း၊ ယခုဘဝသားတို႔သည္ စံုဘက္ျခင္း၊ ထိမ္းျမားေပးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ၾက၏။

၃၅ ေနာင္ဘဝကိုင္း၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္ျခင္းကိုင္း ရထိုက္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔သည္ စံုဘက္ျခင္း၊ ထိမ္းျမားေပးစားျခင္းကို မျပဳတတ္ၾက။

၃၆ ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္ကင္းလြတ္၍ ေကာင္းကင္တမန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္သာမက၊ ထေျမာက္ျခင္း၏ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏။

၃၇ ထိုမွတပါး၊ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားကို အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ဘုရား၊ ယာကုပ္၏ဘုရားဟု ခ်ံဳခဏ္း၌ေခၚေဝၚ ေသာအခါ ေသလြန္ ေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ေၾကာင္းကို ေဘာ္ျပခဲၿပီ။

၃၈ ဘုရားသခင္သည္ ေသေနေသာသူတို႔၏ ဘုရားမဟုတ္၊ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ အသက္ရွင္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၉ က်မ္းျပဳဆရာအခ်ိဳ႔တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၄၀ ေနာက္တဖန္ အလ်င္းမေမးမေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။

၄၁ ေယရႈကလည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္၏သားျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုၾကသနည္း။

၄၂ ဒါဝိဒ္၏ စကားမွာ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ရန္သူတို႔ကို သင္၏ေျခတင္ရာ ငါမခ်မထားမွီတိုင္ေအာင္ ငါ့လက္်ာဘက္၌ ထိုင္ေနေလာ့ဟု၊

၄၃ ငါ့သခင္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ဆာလံက်မ္းစာ၌ ဒါဝိဒ္ဆိုသတည္း။

၄၄ ထိုသို႔ဒါဝိဒ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္ဟူ၍ေခၚလွ်င္ အဘယ္သို႔သူ၏သားျဖစ္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

၄၅ ပရိသတ္မ်ားနားေထာင္စဥ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔အား တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

၄၆ က်မ္းျပဳဆရာ တို႔ကို ေရွာင္ၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ ရွည္ေသာအကႌ်ကိုဝတ္လ်က္ လည္ျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။ ေစ်း၌ရို ေသစြာႏႈတ္ဆက္ ျခင္းကိုင္း၊ ပြဲသဘင္၊ တရားစရပ္တို႔၌ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာထိုင္ရာကိုင္း ႏွစ္သက္ၾက၏။

၄၇ သူတို႔သည္ မုဆိုးမ အိမ္ကို လုယူသိမ္းစား၍ အျပစ္မေပၚေစျခင္းငွါ ရွည္စြာေသာ ပဌနာစကားကုိ ရြတ္တတ္ၾက၏။ ထိုသူတို႔သည္ သာ၍ႀကီးစြာေသာဒဏ္ကို ခံရၾကလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 21

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၂၁

၁ ထိုေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ အလွဴဒါနကို ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔ သြင္းခ်သည္ကိုျမင္ေတာ္မူ၏။

၂ ဆင္းရဲေသာမုဆိုးမတေယာက္သည္လည္း ေၾကးနီဒဂၤါး ႏွစ္ျပား သြင္းခ်သည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊

၃ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ထိုဆင္းရဲေသာမုဆိုးမသည္ အျခား သူအေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ သြင္းခ်ၿပီ။

၄ အေၾကာင္းမူူကား၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ၾကြယ္ဝေသာ စည္းစိမ္ထဲကႏႈတ္၍ ဘုရားသခင္၏ အလွဴေတာ္ စုထဲသို႔ သြင္းခ်ၾက၏။ ထိုမိန္းမမူကား၊ အလြန္ဆင္း ရဲလ်က္ပင္ မိမိအသက္ေမြးစရာဥစၥာရွိသမွ်ကို သြင္းခ်ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ လာ၍ဗိမာန္ေတာ္သည္ တင့္တယ္ေသာေက်ာက္ျပားႏွင့္င္း၊ ပူေဇာ္သကၠာမ်ား ႏွင့္င္း၊ ဆင္ျပင္လ်က္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊

၆ ကိုယ္ေတာ္က၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔သည္ယခု ျမင္ၾကရ၏။ မၿဖိဳမခ်ဘဲ ေက်ာက္တခုေပၚမွာ တခုမွ်မတည္မေနရေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ သူတို႔ကလည္း၊ အရွင္ဘုရား၊ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ အဘယ္ကာလမွ ျဖစ္ပါမည္နည္း။ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္ခ်ိန္နီးေသာအခါ အဘယ္ပုပၸနိမိတ္ ေပၚထြန္းပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊

၈ ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ လွည့္ျဖားျခင္းသို႔ မလုိက္မပါမည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ အမ်ားေသာသူတို႔က၊ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကာလ လည္းေရာက္လာၿပီဟု ဆိုလ်က္ ငါ၏အေယာင္ကိုေဆာင္၍ ေပၚလာၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔ေနာက္သို႔ မလိုက္ၾကႏွင့္။

၉ သင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းအေၾကာင္းကို သိတင္းၾကားရေသာအခါ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ ထိုအမႈအရာမ်ားသည္ အရင္ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆံုးသည္ အလ်င္အျမန္မျဖစ္ေသး။

၁၀ ထိုမွတပါး၊ လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး၊ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။

၁၁ အရပ္ရပ္တို႔၌ ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ျခင္း၊ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌လည္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအရာႏွင့္ ႀကီးစြာေသာပုပၸနိမိတ္တို႔သည္ ေပၚထြန္း ၾကလိမ့္မည္။

၁၂ ထိုအမႈအရာမ်ားမျဖစ္မွီ လူမ်ားတို႔သည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကို ဘမ္းဆီးညွင္းဆဲ၍ တရားစရပ္၌င္း၊ ေထာင္ထဲ၌င္း အပ္ႏွံၾကလိမ့္ မည္။ ရွင္ဘုရင္၊ ဝန္မင္းထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။

၁၃ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ သက္ေသခံရေသာ အခြင့္ရွိၾကလိမ့္မည္။

၁၄ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပန္ေျပာရမည္ကို ေရွ႔မဆြကမဆင္ျခင္ျခင္းငွါ သတိထားၾကေလာ့။

၁၅ အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ မျငင္းခုံမဟန္႔တားႏိုင္ေသာ ႏႈတ္သတၱိ၊ ဥာဏ္သတၱိကို ငါေပးမည္။

၁၆ သင္တုိ႔မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ေပါက္ေဘာ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ သင္တို႔ကိုအပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔တုိ႔ ကိုလည္း သတ္ၾကလိမ့္မည္။

၁၇ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုမုန္းၾကလိမ့္မည္။

၁၈ သို႔ေသာ္ လည္း သင္တို႔ဆံျခည္တပင္မွ် မပ်က္ဆီးရ။

၁၉ သင္တို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ ၾကေလာ့။

၂၀ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဗိုလ္ေျခမ်ားဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔ျမင္ေသာအခါ၊ ထိုၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္လုသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။

၂၁ ထိုအခါ ယုဒျပည္၌ရွိေသာသူတို႔သည္ ေတာင္ေပၚသို႔ ေျပးၾကေစ။ ၿမိဳ႔ထဲ၌ရွိေသာသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္ၾကေစ။ ေတာရြာမွာရွိေသာသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ မဝင္ၾကေစႏွင့္။

၂၂ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုေန႔ရက္ကာလသည္ က်မ္းစာခ်က္မ်ားျပည့္စံုရေသာ ဒဏ္စီရင္ျခင္းေန႔ရက္ကာလ ျဖစ္သတည္း။

၂၃ ထိုေန႔ရက္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမႏွင့္ ႏို႔စို႔သူငယ္ရွိေသာ မိန္းမတို႔သည္ အလြန္ခက္ၾကလိမ့္ မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒျပည္၌ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္၍ ယုဒလူမ်ိဳးအေပၚ၌ အမ်က္ေဒါသသင့္ေရာက္ လိမ့္မည္။

၂၄ သူတို႔သည္ ထားေဘးျဖင့္ပ်က္ဆီးျခင္း သို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ အျခားေသာျပည္အရပ္ရပ္သို႔ ဘမ္းသြားၾကလိမ့္မည္။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ကာလ မျပည့္စံုမည္တိုင္ေအာင္ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေျခႏွင့္နင္းၾကလိမ့္မည္။

၂၅ ထိုအခါ၊ ေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္တို႔၌ ပုပၸနိမိတ္ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳး မၿငိမ္မသက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ သမုဒၵရာလႈိင္းတံပိုးႀကီးျခင္း၊

၂၆ ေျမႀကီးေပၚမွာျဖစ္လတံ့ေသာ ေဘးမ်ားကိုေျမာ္၍ ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔၏အသက္ဆံုးျခင္းအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္တန္ခိုးတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။

၂၇ ထိုအခါ လူသားသည္ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီးလ်က္ ၾကြလာသည္ကို ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။

၂၈ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္စရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေသာအခ်ိန္ကာလေရာက္လုနီးသည္ကို ေထာက္သျဖင့္၊ ေျမာ္ၾကည့္၍ ေခါင္းကိုၾကြၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၉ တဖန္ ထပ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာဥပမာကား၊ သေဘၤာသဖန္းပင္မွစ၍ သစ္ပင္မ်ားတို႔ကို မွတ္ၾကေလာ့။

၃၀ အရြက္ေပါက္ေသာအခါ ေႏြကာလနီးသည္ကို သင္တို႔သည္ အလိုအေလ်ာက္သိျမင္ၾက၏။

၃၁ ထိုနည္းတူ ထိုအေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ျမင္ရလွ်င္၊ သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။

၃၂ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယခုျဖစ္ေသာလူမ်ား မကုန္မွီထိုအေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

၃၃ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး မတည္ေသာ္

၃၄ လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္ အစား အေသာက္လြန္က်ဴးျခင္း၊ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးပင္ပန္းလ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ထိုေန႔ရက္သည္ အမွတ္တမဲ့ သင္တို႔ႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳလိမ့္မည္။

၃၅ ထိုေန႔ရက္ သည္ ပိုက္ကြန္ကဲ့သို႔ ေျမတျပင္လံုး၌ ေနေသာလူအေပါင္းတို႔ကို အုပ္မိလိမ့္မ္ည္။

၃၆ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ျဖစ္လတံ့ေသာအမႈအရာတို႔ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ လူသားထံသို႔ ေရာက္ျခင္းကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ အစဥ္ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၇ ထိုသို႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း ဗိမာန္ေတာ္၌ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။ ညအခ်ိန္ေရာက္ လွ်င္ သံလြင္အမည္ရွိေသာ ေတာင္သို႔သြား၍ ညဥ့္ကိုလြန္ေစေတာ္မူ၏။

၃၈ နံနက္ေစာေစာ လူမ်ား အေပါင္းတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔သြား၍ အထံေတာ္၌ ေဒသနာေတာ္ကိုနားေထာင္ၾက၏။Chapter 22

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၂၂

၁ ပသခါအမည္ရွိေသာအဇုမပဲြခံခါနီးတြင္၊

၂ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အဘယ္သို႔သတ္ရအံ့နည္းဟု ရွာႀကံၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွာႀကံရၾကသနည္းဟူမူကား၊ လူမ်ား တုိ႔ကို ေၾကာက္ၾက၏။

၃ ထိုအခါ စာတန္သည္ တပည့္ေတာ္တက်ိပ္ႏွစ္ပါး အဝင္ျဖစ္ေသာ ယုဒရွကာရုတ္အထဲသို႔ ဝင္သည္ ျဖစ္၍၊

၄ ထိုသူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးမ်ား၊ ဗိမာန္ေတာ္မႉး မ်ားတို႔ထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ ေယရႈကို အဘယ္သို႔ အပ္ရမည္နည္းဟူ၍ တိုင္ပင္ေလ၏။

၅ ထိုသူတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိ၍ ေငြေပးမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။

၆ ယုဒရွကာရုတ္သည္လည္း ဝန္ခံၿပီးမွ လူမ်ားမရွိစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ျခင္းငွါ အစဥ္သင့္ေသာအခ်ိန္ကာလကို ရွာႀကံလ်က္ေန၏။

၇ ပသခါသိုးသငယ္ကို သတ္ရေသာေန႔တည္းဟူေသာ အဇုမပြဲေန႔ေရာက္ေသာအခါ၊

၈ ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါတို႔စားဘို႔ရာ သင္တို႔သည္သြား၍ ပသခါပြဲကိုျပင္ဆင္ၾကေလာ့ဟု ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္ကို ေစလႊတ္ေတာ္ မူ၏။

၉ သူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္အရပ္၌ ျပင္ဆင္ေစျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူသနည္းဟု ေမးလွ်ာက္ၾကေသာ္၊

၁၀ ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ ေရအိုးေဆာင္ေသာသူကို ေတြ႔လိမ့္မည္။ ထိုသူေနာက္သို႔လိုက္၍ သူဝင္ေသာ အိမ္သို႔ဝင္ၿပီးမွ၊

၁၁ ငါသည္ ငါ့တပည့္တို႔ႏွင့္တကြ ပသခါပြဲကိုစားရေသာ ဧည့္သည္အခန္းကား အဘယ္မွာရွိသနည္း၊ ဆရာကေမးသည္ဟု အိမ္ရွင္ကို ေျပာၾကေလာ့။

၁၂ ထိုသူသည္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ အထက္အခန္းႀကီးကို ျပလိမ့္ မည္။ ထိုအခန္း၌ျပင္ဆင္ၾကေလာ့ ဟုမိန္ေတာ္မူ၏။

၁၃ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သြား၍စကားေတာ္အတုိင္းေတြ႔လွ်င္၊ ပသခါပဲြကိုျပင္ဆင္ၾက၏။

၁၄ အခ်ိန္ေရာက္မွ တမန္ေတာ္တက်ိပ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္အတူစားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူ၍၊

၁၅ ငါသည္အေသ မခံမွီ ဤပသခါပဲြကိုသင္တုိ႔ႏွင့္အတူစားျခင္းငွါ အလြန္အလိုရွိေလၿပီ။

၁၆ ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရာသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ပသခါပဲြမျပည့္စံွမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ ဤပဲြကိုတဖန္ ငါမစားရဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊

၁၇ ခြက္ဖလားကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ၊ ဤခြက္ကိုယူ၍အခ်င္းခ်င္းေဝၾကေလာ့။

၁၈ ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ မတည္မွီတိုင္ေအာင္ယခုမွစ၍ စပ်စ္ရည္ကိုတဖန္ ငါမေသာက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ ထုိအခါ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကား သင္တို႔အဘုိ႔အလို ငွါစြန္႔ေသာငါ၏ ကုိယ္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရာ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀ ထုိနည္းတူညစာစား ၿပီးမွခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကားသင္တို႔အဘုိ႔အလိုငွါ သြန္းေသာငါ၏အေသြး၌ တည္ေသာပဋိိညာဥ္ တရားသစ္ျဖစ္၏။

၂၁ သို႔ေသာ္လည္းငါ့ကို အပ္ႏွံေသာသူ၏ လက္သည္ ဤစားပဲြေပၚမွာ ငါ့လက္ႏွင့္အတူရွိ၏။

၂၂ ခဲြခန္႔မွတ္သားေတာ္မူသည္အတုိင္းလူသားသည္ သြားရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားကို အပ္ႏွံေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိ၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထုိအမႈကို အဘယ္သူျပဳအံ့နည္းဟု အခ်င္းခ်င္းေမးျမန္းၾက၏။

၂၄ ထုိမွတပါးတပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တြင္အဘယ္သူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္သနည္းဟု အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံု ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊

၂၅ ကုိယ္ေတာ္က၊ ေလာကီမင္းတို႔သည္ အစိုးတရျပဳတတ္ၾက၏။ အာဏာထား ေသာသူတို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးရွင္ဟူ၍ ေခၚေဝၚၾက၏။

၂၆ သင္တို႔မူကားထုိသို႔မျပဳၾကႏွင့္၊ သင္တို႔တြင္အကဲ အမႉးျပဳေသာသူကိုငယ္သား ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ။ အုပ္စိုးေသာသူကိုလည္းအေစခံကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ။

၂၇ အဘယ္သူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္သနည္း။ စားပဲြ၌ေလ်ာင္းေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ လုပ္ေကြၽးေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ စားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေသာသူ သည္ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္းငါသည္ သင္တို႔တြင္ လုပ္ေကြၽးေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၂၈ ငါသည္စံုးစမ္းေႏွင့္ရွက္ျခင္းကို ခံစဥ္တြင္ သင္တုိ႔သည္ငါ၌ မွီဝဲေသာသူျဖစ္ရာ၏။

၂၉ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားႏုိင္ငံကို ေပးေတာ္ မူသည္ႏွင့္အညီ၊

၃၀ သင္တုိ႔သည္ငါ၏ ႏုိင္ငံတြင္ငါ့စားပဲြ၌ စားေသာက္ေသာအခြင့္ကိုင္း၊ တရားပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍ ဣသေရလလူ တဆယ္ႏွစ္မ်ဳိး ကိုအုပ္စိုးရေသာအခြင့္ကိုင္း၊ ငါသည္သင္တို႔အားေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁ တဖန္သခင္ဘုရားက၊ ရွိမုန္၊ ရွိမုန္၊ ဂ်ဳံဆန္ကိုဆန္ခါႏွင့္ ခ်သကဲ့သို႔စာတန္သည္ သင္တို႔ကို ခ်ရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းသည္ ျဖစ္၍၊

၃၂ သင္၏ ယံုၾကည္ေသာစိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွါငါသည္ သင့္အဘုိ႔ဆုေတာင္းေလၿပီ။ သင္သည္ သတိရျပန္ေသာအခါသင္၏ ညီအစ္ကိုတို႔ကိုတည္ၾကည္ေစေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၃၃ ေပတရုက၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူေထာင္ထဲသို႔င္း၊ အေသသတ္ ျခင္းကိုင္းလုိက္ျခင္းငွါအသင့္ရွိပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊

၃၄ သခင္ဘုရားက၊ ေပတရု၊ ငါဆုိသည္ကား၊ ယေန႔တြင္ၾကက္မတြန္မွီ သင္သည္ ငါ့ကိုမသိဟု သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၅ တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အထက္ကေငြအိတ္၊ လြယ္အိတ္၊ ေျခနင္းမပါဘဲသြားၾကေလာ့ ဟုသင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္ေသာအခါ တစံုအခုလုိသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ တစံုတခုမွ်မလိုပါဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊

၃၆ ယခုမူကားေငြအိတ္ ရွိေသာသူသည္ယူေစ။ လြယ္အိတ္ရွိေသာ သူသည္ယူေစ။ ထားမရွိေသာသူသည္ အဝတ္ကိုေရာင္း၍ထားကိုဝယ္ေစ။

၃၇ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူသည္မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္း သို႔ေရာက္၏ ဟူေသာက်မ္းစာခ်က္သည္ ငါ၌ယခုပင္ျပည့္စံုရမည္။ ငါ့အမႈအရာတို႔သည္ ၿပီးစီးျခင္း သို႔ေရာက္ၾကၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၈ ထုိသူတို႔ကလည္း၊ သခင္၊ ထားႏွစ္စင္း ရွိပါ၏ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ တန္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၉ ထုိေနာက္အေလ့ေတာ္ရွိသည္အတုိင္းသံလြင္ေတာင္သို႔ထြက္ၾကြေတာ္မူ၍၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ေတာ္ သို႔လိုက္ ၾက၏။

၄၀ ထုိအရပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ မည္အေၾကာင္းဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊

၄၁ တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတပစ္ ေလာက္ခြါသြား၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊

၄၂ အုိအဘ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ဤခြက္ကိုအကြၽႏု္ပ္မွ လႊဲေတာ္မူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္အလိုရွိသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ အလုိရွိသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။

၄၃ ထုိအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွားလာ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အားအေပးရ၏။

၄၄ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံလ်က္အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခြၽးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေျမေပၚ၌ က်ေသာေသြးစက္ခဲကဲ့သို႔ျဖစ္သတည္း။

၄၅ ထုိသို႔ဆုေတာင္းၿပီးမွ၊ ေယရႈသည္ ထ၍တပည့္ေတာ္တုိ႔ရွိရာ သို႔ျပန္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ဝမ္းနည္းေသာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ေနၾကသည္ ကိုေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၄၆ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္အိပ္ေပ်ာ္ၾကသနည္း။ ထၾက။ စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၇ ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ပင္ တပည့္ေတာ္တက်ိပ္ႏွစ္ပါးအဝင္ျဖစ္ေသာ ယုဒရွကာရုတ္သည္ လူအေပါင္း တုိ႔ကိုလမ္းျပလ်က္လာ၍၊ ေယရႈကိုနမ္းျခင္းငွါခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

၄၈ ေယရႈကလည္း၊ ယုဒါသင္သည္ နမ္းျခင္းကို ျပဳလ်က္လူသားကိုအပ္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

၄၉ ေယရႈႏွင့္ အတူပါေသာသူတို႔သည္ ျဖစ္အံ့ေသာအမႈကို ျမင္လွ်င္၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထားႏွင့္ ခုတ္ရပါမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၿပီးမွ၊

၅၀ တေယာက္သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ၏ ကြၽန္တေယာက္ကုိ ခုတ္သျဖင့္ လက်္ာနားရြက္ျပတ္ေလ၏။

၅၁ ေယရႈကလည္း၊ တန္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ နားရြက္ကို လတ္ေတာ္ႏွင့္ တို႔သျဖင့္ အနာကိုေပ်ာက္ ေစေတာ္မူ၏။

၅၂ ထိုအခါ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လာေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီး၊ ဗိမာန္ေတာ္မႉး၊ လူအႀကီးအကဲတို႔အားေယရႈက၊ သင္တို႔သည္ထားျပကိုဘမ္းသကဲ့သို႔ငါ့ကိုဘမ္းအံ့ေသာငွါ ထားႏွင့္ ဒုတ္မ်ား ကိုလက္စဲြလ်က္ လာၾကသည္တကား။

၅၃ ငါသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနစဥ္ အခါသင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမဘမ္းမဆီးၾက။ သို႔ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္ကား သင္တို႔အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ေမွာင္မိုက္တန္ခုိးလည္း ျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၄ ထုိသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီး၍ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ အိမ္သို႔ေဆာင္သြားၾက၏။ ေပတရုသည္လည္း သူတို႔ႏွင့္ေဝးစြာ လုိက္ေလ၏။

၅၅ အိမ္ဦးအလယ္၌ မီးေမြးၿပီးမွ၊ လူမ်ားတို႔သည္စုေဝး ၍ထုိင္ၾကလွ်င္၊ ေပတရုသည္ လည္း သူတို႔အထဲ၌ထုိင္ေန၏။

၅၆ ထိုသို႔ေပတရုသည္မီးအနားမွာထုိင္ေန သည္ကိုအေစအပါ မိန္းမတေယာက္သည္ ျမင္လွ်င္၊ သူ႔ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္၍၊ ဤသူသည္ေယရႈႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူျဖစ္သည္ ဟုဆိုေသာ္၊

၅၇ ေပတရုက၊ အခ်င္း မိန္းမ၊ ထုိသူကိုငါမသိဟု ျငင္းေလ၏။

၅၈ ထုိေနာက္မ်ားမၾကာအျခားေသာသူသည္ ေပတရုကိုျမင္လွ်င္၊ သင္သည္လည္း ထုိသူတုိ႔အဝင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ေပတရုက၊ အခ်င္းလူ၊ ငါသည္သူတို႔အဝင္ မဟုတ္ဟု ဆို၏။

၅၉ တဖန္ တနာရီ ေလာက္ၾကာၿပီးမွ၊ အျခားေသာသူက၊ အကယ္စင္စစ္ ဤသူသည္ ေယရႈႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာသူျဖစ္၏။ ဂါလိလဲလူ လည္းျဖစ္၏ ဟု ခုိင္မာစြာဆိုလွ်င္၊

၆၀ ေပတရုက၊ အခ်င္းလူ၊ သင္ေျပာေသာအရာကိုငါမသိဟုဆို၏၊ ထုိစကားကို ေျပာေသာခဏျခင္းတြင္ ၾကက္တြန္ေလ၏။

၆၁ ထုိအခါသခင္ဘုရားသည္ လွည့္၍ ေပတရုကုိၾကည့္ေတာ္မူ၏။ ၾကက္မတြန္မွီ သင္သည္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္င့ါကိုျငင္းပယ္လိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ေပတရုသည္ သတိရသျဖင့္၊

၆၂ ျပင္သို႔ထြက္၍ ျပင္းစြာငိုေၾကြးေလ၏။

၆၃ ေယရႈကိုကုိင္ဆြဲေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပက္ယယ္ျပဳ၍ ရုိက္ပုတ္ၾက၏။

၆၄ မ်က္ႏွာေတာ္ ကိုဖံုးၿပီး လွ်င္ လက္ႏွင့္ ပုတ္လ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ကိုအဘယ္ သူပုတ္သည္ကုိ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူပါဟု ဆုိၾက၏။

၆၅ အျခားေသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ကို္ယ္ေတာ္ကိုကဲ့ရဲ့၍ ေျပာဆိုၾကေသး၏။

၆၆ မိုဃ္းလင္းေသာအခါလူတုိ႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာသူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာ တို႔သည္ စည္းေဝး၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုလႊတ္ေတာ္သို႔ေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္၊

၆၇ သင္သည္ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ငါတို႔အား ေျပာေလာ့ ဟုဆိုၾက၏။ ေယရႈကလည္း၊ ငါေျပာလွ်င္ သင္တို႔သည္မယံု။

၆၈ ငါေမးလွ်င္လည္း သင္တို႔သည္ မေျဖဘဲ၊ ငါ့ကိုမလႊတ္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။

၆၉ ေနာက္၌လူသားသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိး ေတာ္လက်္ာဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ေသာ္၊

၇၀ ထုိသူအေပါင္းတို႔က၊ သို႔ျဖစ္၍သင္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္သည္တကားဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ သင္တို႔ဆိုသည္ အတိုင္းမွန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇၁ ထုိသူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္သက္ေသလုိေသးသနည္း။ သူ၏စကားကုိငါတို႔ကိုယ္တိုင္ၾကားရၿပီဟု ဆိုၾက၏။Chapter 23

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၂၃

၁ ထုိအခါမင္းအရာရွိ အေပါင္းတို႔သည္ ထ၍ကုိယ္ေတာ္ကိုပိလတ္မင္းထံသို႔ ေဆာင္သြားၾကၿပီးလွ်င္၊

၂ ဤသူသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကိုလွည့္ျဖား၍၊ မိမိသည္ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဆိုလ်က္၊ ကဲသာဘုရင္ကို အခြန္မဆက္ႏွင့္ဟု ျမစ္တားသည္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ပါၿပီဟု အျပစ္တင္ၾက၏။

၃ ပိလတ္မင္းက၊ သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္မွန္သေလာဟု ေယရႈကုိေမးလွ်င္၊ မင္းႀကီးေမးသည္အတိုင္း မွန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄ ပိလတ္မင္းက၊ ဤသူ၌အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် ငါမေတြ႔ဟုယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး တို႔ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔အားေျပာဆိုလွ်င္၊

၅ ထုိသူတို႔သည္ သာ၍ ျပင္းစြာေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ေၾကာ္လ်က္၊ ဤသူသည္ ဂါလိလဲျပည္မွစ၍ ဤအရပ္တိုင္ေအာင္ ယုဒျပည္၌ အႏွံ႔အျပားဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ လူမ်ားကိုႏႈိး ေဆာ္ေသာသူျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။

၆ ပိလတ္မင္းသည္ဂါလိလဲဟူ ေသာစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ထုိသူသည္ဂါလိလဲလူျဖစ္သေလာ ဟုေမးျမန္း၍၊

၇ ေဟရုဒ္မင္းပိုင္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သိေသာအခါ ထိုမင္းထံသို႔ပို႔ေစ၏။ ထုိအခါေဟရုဒ္မင္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွိသတည္း။

၈ ထုိမင္းသည္ ေယရႈကိုျမင္လွ်င္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္က သိတင္းေတာ္မ်ား ကိုၾကား၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ျခင္းငွါ ၾကာျမင့္စြာ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍၊ ျပေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာတစံုတခုကိုျမင္ ရမည္ဟု ေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏။

၉ ထုိအခါေဟရုဒ္မင္း သည္ကုိယ္ေတာ္ကို မ်ားစြာ ေမးျမန္းေသာ္လည္း အဘယ္စကား ကိုမွ်ျပန္ေတာ္မမူ။

၁၀ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာ တို႔သည္ ထ၍ျပင္းထန္စြာ အျပစ္တင္ၾက၏။

၁၁ ေဟရုဒ္မင္းသည္စစ္သူရဲ တို႔ႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္ကို မခန္႔မညားဘဲျပက္ယယ္ျပဳ၍ တင့္တယ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ေစၿပီးမွ ပိလတ္မင္းထံသို႔ပို႔ျပန္ေစ၏။

၁၂ ထုိေန႔၌ ပိလတ္မင္းႏွင့္ ေဟရုဒ္မင္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအေဆြဖဲြ႔ၾက၏။ အထက္ကရန္ဘက္ျဖစ္ၾကသတည္း။

၁၃ တဖန္ပိလတ္မင္းသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ မင္းအရာရွိ၊ လူမ်ားတို႔ကိုေခၚ၍၊

၁၄ ျပည္သူျပည္ သားမ်ားကို ပုန္ကန္ေစေသာသူကဲ့သို႔ ဤလူကိုသင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ပို႔ေဆာင္ၾကသည္ ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ေရွ႔မွာ ငါစစ္ေၾကာ ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔တင္ေသာ အျပစ္တစံုတခုကိုမွ် သူ၌ငါမေတြ႔။

၁၅ ေဟရုဒ္မင္းသည္လည္း မေတြ႔။ ထုိမင္းထံသို႔ငါပို႔ ေစၿပီ။ ဤသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံထုိက္ေသာအမႈတစံုတခု ကိုမွ်မျပဳ။

၁၆ ထုိေၾကာင့္သူ႔ကိုငါဆံုးမ၍လႊတ္ မည္ဟုဆိုေလ၏။

၁၇ ထုိပြဲ၌လူမ်ားတို႔အားတစံုတေယာက္ေသာသူကို မလႊတ္ဘဲမေနရသတည္း။

၁၈ လူအေပါင္းတို႔က၊ ထုိသူကိုထုတ္ပါေလာ့။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဗာရဗၺကိုလႊတ္ပါ ေလာ့ဟု တညီတညြတ္တည္းဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။

၁၉ ထုိဗာရဗၺကား၊ ၿမိဳ႔၌ပုန္ကန္ျခင္းအျပစ္၊ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းအျပစ္ေၾကာင့္ေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထားေသာသူျဖစ္သတည္း။

၂၀ ပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကိုလႊတ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔အားတဖန္ေျပာဆိုေလ၏။

၂၁ သူတို႔က လည္း၊ ထုိသူကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ရုိက္ထားပါ၊ ရိုက္ထားပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။

၂၂ ပိလတ္မင္းက၊ ထုိသူသည္ အဘယ္အျပစ္ ကုိျပဳဘိသနည္း။ ေသထုိက္ေသာအျပစ္တစံုတခုမွ် သူ၌ငါမေတြ႔။ ထုိေၾကာင့္သူ႔ကို ငါဆံုးမ၍လႊတ္မည္ဟု သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဆိုလွ်င္၊

၂၃ လူမ်ားတို႔သည္ ထုိသူကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ရုိက္ထားေစျခင္းငွါ ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္ က်ပ္က်ပ္ေတာင္းသျဖင့္၊ သူတို႔၏အသံႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔၏ အသံသည္ ႏုိင္ေလ၏။

၂၄ ပိလတ္မင္းသည္ လည္း သူတို႔ေတာင္းသည္အတုိင္း ျဖစ္ေစျခင္း ငွါစီရင္၍၊

၂၅ ပုန္ကုန္ျခင္းအျပစ္၊ လူအသက္ကိုသတ္ျခင္း အျပစ္ေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားေသာသူကို လူမ်ားေတာင္းသည္အတုိင္း လႊတ္ၿပီးမွ၊ ေယရႈကိုသူတို႔အလုိသို႔အပ္လိုက္ ေလ၏။

၂၆ ကုိယ္ေတာ္ကိုထုတ္သြားၾကစဥ္၊ ရွိမုန္အမည္ရွိေသာ ကုေရေနျပည္သားတေယာက္သည္ ေတာရြာ မွ လာသည္ကိုသူ႔တို႔သည္ ေတြ႔လွ်င္၊ ဘမ္းဆီး၍ေယရႈေနာက္ေတာ္၌လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ကို ထမ္းေစ ၾက၏။

၂၇ ေနာက္ေတာ္၌ လိုက္ေသာလူမ်ားအေပါင္းတုိ႔တြင္၊ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းေသာမိန္းမ အခ်ဳိ႔ပါ၏။

၂၈ ထုိသူတို႔ကို ေယရႈသည္ လွည့္ၾကည့္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သမီးတို႔၊ ငါေၾကာင့္မငိုေၾကြးၾကႏွင့္။ မိမိတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔သားမ်ား ေၾကာင့္ငိုေၾကြးၾကေလာ့။

၂၉ အေၾကာင္းမူကား၊ ၿမံဳေသာမိန္းမသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ပဋိိသႏၾၶြ မယူဘူးေသာ ဝမ္းႏွင့္သူငယ္ မစို႔ဘူးေသာသားျမတ္သည္ မဂၤလာရွိ၏ ဟု ေျပာရေသာ ေန႔ရက္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။

၃၀ ထုိအခါ သူတို႔က၊ အိုေတာင္မ်ားတို႔၊ ငါတို႔အေပၚသို႔က်ၾကပါ။ အိုကုန္းမ်ားတို႔၊ ငါတို႔ကိုဖံုးအုပ္ၾကပါဟု ေခၚၾကလိမ့္မည္။

၃၁ အေၾကာင္းမူကား၊ စိမ္းေသာအပင္ကိုဤ သို႔ျပဳၾကလွ်င္၊ ေျခာက္ေသာအပင္၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၂ ထုိအခါကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူလူဆိုးႏွစ္ေယာက္တို႔ကို လည္းသတ္အံ့ေသာငွါ ထုတ္သြားၾက၏။

၃၃ ကရာနိအမည္ရွိေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တကြထုိလူဆုိးတို႔ကို လက်္ာ ေတာ္ဘက္ ၌တေယာက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌တေယာက္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားၾက၏။

၃၄ ေယရႈက လည္း၊ အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကိုမသိၾကဟု ျမြက္ဆိုေတာ္မူ၏။ အဝတ္ေတာ္ကို လည္းစာေရးတံခ်၍ ေဝဖန္ၾက၏။

၃၅ လူမ်ားတို႔သည္လည္းၾကည့္ရႈ လ်က္ရပ္ေနၾက၏။ ထုိသူတို႔ႏွင့္ အတူမင္းအရာရွိ တို႔က၊ ဤသူသည္ သူတပါးတို႔ကိုကယ္တင္တတ္၏။ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူ မွန္လွ်င္ကိုယ္ကိုကယ္တင္ပါေလေစဟူ၍ ျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။

၃၆ စစ္သူရဲတို႔သည္လည္းလာ၍ ပံုးရည္ကိုကပ္ေပးလ်က္၊

၃၇ သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ မွန္လွ်င္ကိုယ္ကို ကယ္တင္ေလာ့ ဟူ၍ ျပက္ယယ္ျပဳလွ်က္ဆိုၾက၏။

၃၈ ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ တပ္၍ အျပစ္ေဘာ္ျပေသာ ကမၺည္းလိပ္စာခ်က္ဟူမူကား၊ ဤသူသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေပတည္းဟု ေဟျဗဲဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားျဖင့္ ေရး၍ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ တပ္သတည္း။

၃၉ ဆဲြထားေသာလူဆုိးႏွစ္ေယာက္တြင္တေယာက္က၊ သင္သည္ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ကိုယ္ကိုင္း၊ ငါတုိ႔ကိုင္း၊ ကယ္တင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုေလ၏။

၄၀ တေယာက္မူကား၊ မိမိအေဘာ္ကိုဆံုးမ၍၊ သင္သည္ဤသူနည္း တူအျပစ္ဒဏ္ခံလ်က္ပင္ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္သေလာ။

၄၁ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳမိေသာအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ခံရ သည္ျဖစ္၍ တရားသျဖင့္ခံရၾက၏။ ဤသူမူကားအဘယ္အျပစ္ကိုမွ် မျပဳဟုဆိုၿပီးလွ်င္၊

၄၂ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါဟု ေယရႈကိုေလွ်ာက္ဆို၏။

၄၃ ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၄ ထုိအခ်ိန္သည္ မြန္းတည့္ အခ်ိန္ေလာက္ျဖစ္၍ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေျမတျပင္လံုး၌ ေမွာင္မိုက္ အတိျဖစ္ေလ၏။

၄၅ ေနအေရာင္ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။ ဗိမာန္ေတာ္၏ ကုလားကာသည္ႏွစ္ျဖာ ကဲြေလ၏။

၄၆ ေယရႈသည္လည္းႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ အိုအဘ၊ အကြၽႏု္ပ္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္ လက္၌အကြၽႏု္ပ္ အပ္ပါ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္အသက္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ၏။

၄၇ ထုိအျခင္းအရာတို႔ကို တပ္မႉးသည္ ျမင္လွ်င္၊ စင္စစ္ ဤသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမွန္ေပ၏ဟု ဆို၍ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။

၄၈ ထိုအမႈကို အၾကည့္အရႈ လာေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထိုအျခင္း အရာမ်ားကိုျမင္လွ်င္၊ ရင္ပတ္ကိုခတ္၍ ျပန္သြားၾက၏။

၄၉ ဂါလိလဲျပည္မွ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္လာေသာ မိန္းမတို႔ႏွင့္ ကိုေတာ္ကိုသိကြၽမ္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္လည္း အေဝးကၾကည့္ ရႈ၍ ရပ္ေနၾက၏။

၅၀ ထိုအခါ ယုဒျပည္ အရိမသဲၿမိဳ႔သား ေယာသပ္အမည္ရွိေသာ လႊတ္အရာရွိတေယာက္သည္၊ အျခား ေသာအလႊတ္အရာရွိတို႔၏ တိုင္ပင္စီရင္ျခင္းကို ဝန္ခံေသာသူမဟုတ္၊

၅၁ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ပိလတ္မင္းထံသို႔ဝင္၍၊

၅၂ ေယရႈ၏အေလာင္း ေတာ္ကို ေတာင္းေလ၏။

၅၃ အေလာင္းေတာ္ကိုခ်၍ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ပတ္ရစ္ၿပီးလွ်င္၊ တေယာက္ကိုမွ် မသၿဂႋဳဟ္ဘူးေသာေက်ာက္သခၤ်ဳိင္းတြင္း၌ ထားေလ၏။

၅၄ ထုိေန႔ကားအဘိတ္ေန႔ျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔ အခ်ိန္နီး သတည္း။

၅၅ ဂါလိလဲျပည္က ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လာေသာ မိန္းမမ်ားသည္သခၤ်ဳိင္းေတာ္ကိုင္း၊ အေလာင္းေတာ္ကိုအဘယ္သို႔ထားသည္ကိုင္း အၾကည့္အရႈ လုိက္လာၾက၏။

၅၆ ထုိေနာက္မွျပန္သြားၿပီးလွ်င္ ဆီေမႊးႏွင့္ နံ႔သာမ်ဳိးကိုျပင္ဆင္၍ပညတ္ေတာ္အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၌ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနၾက၏။Chapter 24

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၂၄

၁ ခုႏွစ္ရက္တြင္ပဌမေန႔ရက္ အာရုဏ္တက္ေသာအခ်ိန္၌၊ ထုိမိန္းမတို႔သည္ အျခားေသာမိန္းမတို႔ႏွင့္ တကြ မိမိတို႔ ျပင္ဆင္ေသာ နံ႔သာမ်ဳိးကိုေဆာင္လ်က္သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔သြားၾက၏။

၂ ေရာက္ေသာအခါ၊ တြင္းဝ၌ပိတ္ေသာ ေက်ာက္သည္လိမ့္လန္လ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႔ျမင္၍ အတြင္းသို႔ဝင္ေသာ္၊

၃ သခင္ေယရႈ၏ အေလာင္းေတာ္ကိုမေတြ႔ၾက။

၄ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေတြးေတာေသာ စိတ္ရွိစဥ္တြင္၊ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ေသာ အဝတ္ကိုဝတ္ဆင္လ်က္ေပၚလာ၏။

၅ ထုိမိန္းမတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ေသာစိတ္ႏွင့္ငံု႔၍ေနစဥ္တြင္၊ ထုိသူတို႔က၊ သင္တို႔သည္ အေသေကာင္ရွိရာအရပ္၌ အသက္ရွင္ေသာသူကိုအဘယ္ေၾကာင့္ရွာၾကသနည္း။

၆-၇ ဤအရပ္၌မရွိ၊ ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ လူသားသည္ ဆိုးေသာသူတို႔လက္သို႔ အပ္ႏွံ႔ျခင္း၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကို ကိုခံရမည္၊ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟု ဂါလိလဲျပည္၌ရွိေတာ္မူစဥ္ သင္တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ေအာက္ေမ့ၾကဦး ဟု ဆိုၾကသည္ရွိေသာ္၊

၈ ထုိမိန္းမတို႔သည္ စကားေတာ္ကိုသတိရ၍၊

၉ သခၤ်ဳိင္းေတာ္က ျပန္လွ်င္ ထုိအေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကို တက်ိပ္တပါးေသာသူမွစ၍ၾကြင္းေသာ တပည့္ေတာ္အေပါင္း တို႔အား ျပန္ၾကားၾက၏။

၁၀ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိတမန္ေတာ္ တို႔အားေျပာေသာသူကား၊ မာဂဒလမာရိ၊ ေသာဟႏၷ၊ ယာကုပ္၏ အမိျဖစ္ေသာ မာရိမွစ၍ အျခားေသာမိန္းမမ်ားျဖစ္သတည္း။

၁၁ သူတို႔၏စကားကုိဒ႑ာရီစကား ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္၍ တဖန္ေတာ္တို႔သည္ မယံုၾက။

၁၂ သို႔ေသာ္လည္း ေပတရုသည္ ထ၍သခၤ်ဳိင္းေတာ္ သို႔ေျပးေလ၏။ ေရာက္ေသာအခါ ငံု႔ၾကည့္၍ ပိတ္ပုဆိုးသာရွိရစ္သည္ ကိုျမင္လွ်င္၊ ထုိအေၾကာင္းအရာကို အံ့ၾသ၍ မိမိအိမ္သို႔ျပန္သြား၏။

၁၃ ထုိမွတပါး၊ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ခရီးေလးတိုင္ကြာေသာ ဧေမာက္အမည္ ရွိေသာရြာသို႔ ထုိေန႔၌သြားၾကစဥ္တြင္၊

၁၄ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာအေၾကာင္း အရာအလံုးစံုတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးေျပာ ဆိုၾက၏။

၁၅ ထုိသို႔ေဆြးေႏႊးေျပာဆုိၾကစဥ္တြင္၊ ေယရႈသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ သူတို႔ႏွင့္ အတူၾကြေတာ္မူ၏။

၁၆ ထုိသူတို႔သည္ မ်က္စိခ်ဳပ္လ်က္ရွိ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကိုမသိၾက။

၁၇ ကိုယ္ေတာ္ ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ခရီးသြားလ်က္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးေသာစကားကား၊ အဘယ္သို႔ေသာစကားနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္မ်က္ႏွာၫိ‡ဳးငယ္ၾကသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ လွ်င္၊

၁၈ သူတို႔တြင္ ကေလာဖ အမည္ရွိေသာသူက၊ သင္သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဧည့္သည္ျဖစ္လ်က္သာ ယခုအခါ ထုိၿမိဳ႔၌ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင့္အရာတို႔ကို မသိသေလာဟု ေျပာဆို၏။

၁၉ ကုိယ္ေတာ္ကလည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္း အရာနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ထုိသူတို႔က၊ နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈ၏ အေၾကာင္းအရာေပတည္း။ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူအေပါင္း တို႔ေရွ႔မွာ၊ ႏႈတ္သတၱိ၊ လက္သတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပေရာဖက္ျဖစ္၏။

၂၀ ထုိသူကုိယဇ္ ပုေရာဟိတ္အႀကီးႏွင့္ ငါတို႔မင္းမ်ားသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံေစျခင္းငွါအပ္ႏွံ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။

၂၁ ထုိသူသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကိုေရြးႏႈတ္အံ့ေသာသူျဖစ္သည္ ဟုငါတို႔သည္အထက္က ေျမာ္လင့္ၾကၿပီ။ ထုိမွ်မက ဤအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ယခုသံုးရက္ရွိၿပီ။

၂၂ ငါတို႔၏အေပါင္းအေဘာ္မိန္းမအခ်ဳိ႔ တို႔သည္လည္း သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔ ေစာေစာသြား၍၊

၂၃ အေလာင္းေတာ္ကိုမေတြ႔လွ်င္၊ သခင္ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ သည္ဟု ေျပာေသာေကာင္းကင္တမန္ထင္ရွားရာ ရူပါရုံကို မိမိျမင္ေၾကာင္းကို ျပန္လာ၍ေျပာဆိုသျဖင့္၊ ငါတို႔သည္မိန္းေမာေတြ ေဝျခင္းရွိၾက၏။

၂၄ ထုိအခါငါတို႔တြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ သူတို႔သည္ သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔သြား၍ မိန္းမတို႔ေျပာဆိုသည္အတိုင္း ေတြ႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိမျမင္ရဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၂၅ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ပေရာဖက္ေဟာေျပာေသာစကားမ်ားကို ယံုႏိုင္ေအာင္ဥာဏ္မရွိ၊ စိတ္ခုိင္မာ ေသာသူ တို႔၊

၂၆ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤသုိ႔ပင္အေသခံ၍ မိမိဘုန္းစည္းစိမ္ေတာ္ကို ဝင္စားရမည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇ ထုိအခါေမာေရွ၏ က်မ္းစာမွစ၍ ပေရာဖက္တို႔၏ က်မ္းစာမ်ား၌ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍ ေရးထား သမွ်ေသာက်မ္းစာခ်က္ အနက္ကို ရွင္းလင္းစြာေဘာ္ျပေတာ္မူ၏။

၂၈ ထိုတပည့္ေတာ္တို႔သည္ သြားေသာ ရြာအနီး သို႔ေရာက္ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုရြာကိုလြန္၍ သြားအံ့ေသာအျခင္းအရာကို ျပေတာ္မူလွ်င္၊

၂၉ ထိုသူတို႔က အကြၽႏ္ု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္၍ေနပါ။ ညဦးယံအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္ပါသည္ ဟူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို က်ပ္က်ပ္ေသြး ေဆာင္ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူေနျခင္းငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။

၃၀ စားပြဲ၌ သူတို႔ႏွင့္အတူေလ်ာင္း ေတာ္မူစဥ္၊ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍ သူတို႔အားေပးေတာ္မူသည္တြင္၊

၃၁ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ သိၾက၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြယ္ေတာ္မူ၍။

၃၂ တပည့္ေတာ္တို႔ ကလည္း၊ လမ္းခရီး၌ ငါတို႔ႏွင့္ေဟာေျပာ၍ က်မ္းစာအနက္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ ယိုဖိတ္မတတ္ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုၾက၏။

၃၃ ထိုတပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ခ်က္ျခင္းထ၍ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ၿပီးမွ၊ တက်ိပ္တပါးေသာ သူတို႔သည္ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္အတူ စုေဝးလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ၾက၏။

၃၄ စုေဝးေသာသူတို႔ကလည္း၊ သခင္ဘုရားသည္ အမွန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ ရွိမုန္အား ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊

၃၅ ထိုတပည့္ ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ လမ္း၌ျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာကိုင္း၊ မုန္႔ကိုဖဲ့စဥ္တြင္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းကိုင္း၊ ျပန္ၾကားၾက၏။

၃၆ ထိုသို႔ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေသာအခါ၊ ေယရႈသည္ သူတို႔အလယ္၌ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္ေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊

၃၇ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ တေစျၧြကိုျမင္သည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

၃၈ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိၾက သနည္း။ အဘယ္ ေၾကာင့္အထူးထူး အေထြေထြေသာ စိတ္ရွိၾကသနည္း။

၃၉ ငါ့လက္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ေျခကိုလည္းၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုယ္ပင္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုၾကည့္ရႈစမ္းသပ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔ျမင္သည္ အတိုင္း အရိုးအသားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ တေစျၧြမည္သည္ကား ဤကဲ့သိုမျပည့္စံုဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်က္၊

၄၀ လက္ေတာ္ေျခေတာ္တို႔ကို တပည့္ေတာ္တို႔အား ျပေတာ္မူ၏။

၄၁ ထိုသူတို႔သည္ အံ့ၾသ၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အားျဖင္ မယံုႏိုင္ဘဲ ေနေသးေသာအခါ၊ သင္တို႔၌ စားစရာ တစံုတခုရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊

၄၂ ငါးကင္တပိုင္းႏွင့္ ပ်ားလပို႔ကို ကပ္ေပးၾက၏။

၄၃ ကို္ယ္ေတာ္သည္ ယူ၍ သူတို႔ေရွ႔မွာ စားေတာ္မူ၏။

၄၄ တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေမာေရွ၏ပညတၱိက်မ္းစာ၌င္း၊ ပေရာဖက္တို႔၏က်မ္းစာ၌င္း၊ ဆာလံ က်မ္းစာ၌င္း၊ ငါ့ကိုရည္မွတ္၍ ေရးထားသမွ်ေသာ အခ်က္တို႔သည္ ျပည့္စံုရမည္ဟု ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္အခါ သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာအေၾကာင္းအရာတို႔ကား ဤအေၾကာင္းအရာ ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅ ထိုအခါ က်မ္းစာကို နားလည္ေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဥာဏ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္၊

၄၆ ဤသို႔က်မ္းစာလာ၏။ ဤသို႔ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံ၍ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေသျခင္းမွထေျမာက္ရမည္။

၄၇ ခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္အားျဖင့္ ေနာင္တတရားႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရားကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစေသာ လူမ်ိဳးတကာတိုိ႔အား ေဟာေျပာရမည္။

၄၈ သင္တို႔သည္လည္း ဤအေၾကာင္း အရာတို႔၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏။

၄၉ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ ဂတိရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ငါျပဳဦးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ကတန္ခိုးကို မခံမွီတိုင္ေအာင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနၾကဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၀ ထိုေနာက္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ေဗသနိရြာတိုင္ေအာင္ ေဆာင္သြားေတာ္မူၿပီးမွ၊ လက္တာ္ကိုခ်ီ၍ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။

၅၁ ထိုသို႔ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူစဥ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ခြာ၍ ေကာင္း ကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။

၅၂ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ ၿပီးမွ အလြန္ဝမ္း မေျမာက္ဝမ္းသာျခင္းႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္သြားၾက၏။

၅၃ ဘုရားသခင္ကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္း လ်က္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေရာက္ၿမဲေရာက္ၾက၏။AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE