REVELATION BURMESE

you will need the zawgyi-one font >> HERE <<ဗ်ာဒိတ္က်မ္း

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁

၁ ကာလမၾကာမျမင့္မွီ ျဖစ္ရမည္အမႈအရာမ်ားကို ေယရႈခရစ္သည္ မိမိအေစခံကြၽန္တို႔အား ျပေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ထုိသခင္၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ဆိုေပအံ့၊ ထုိသခင္သည္ မိမိေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ မိမိအေစခံကြၽန္ေယာဟန္အား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အရိပ္ကို ျပေတာ္မူ၏။

၂ ေယာဟန္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ေယရႈခရစ္၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ကို၊ ျမင္သမွ်အတိုင္း သက္ေသခံ၏။

၃ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးၿပီးျဖစ္၍၊ ဤအနာဂတၱိက်မ္းစကား ကိုၾကည့္ရႈ ဘတ္ရြတ္နားေထာင္၍၊ ေရးထားသမွ် တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။

၄ ငါေယာဟန္သည္ အာရွိျပည္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ ခုနစ္ပါးကို ၾကားလုိက္ပါ၏။ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကာလအစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္ကင္း၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ရွိေသာ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါး အထံကင္း၊

၅ သစၥာေစာင့္ေသာ သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ေသေသာသူတို႔တြင္ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ေလာကီဘုရင္တို႔၏ အထြဋိ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္အထံေတာ္ကင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။ ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ မိမိအေသြးႏွင့္ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၍၊

၆ မိမိခမည္းေတာ္ဘုရား သခင့္ေရွ႔၌ငါတို႔ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ၌င္း၊ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူသည္၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္အသေရ၊ အစြမ္းသတၱိရွိေတာ္မူေစ သတည္း။ အာမင္။

၇ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္ တကြၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုိ ေဖာက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ရွိသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးသားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းရၾကလိမ့္မည္။ မွန္ေပ၏။ အာမင္။

၈ ငါသည္အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏ ဟု အနႏၱတန္ခုိး ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကာလအစဥ္ ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ ေယရႈခရစ္၏ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡမွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုင္း၊ သည္းခံေတာ္မူျခင္းကိုင္း၊ သင္တို႔ႏွင့္ အတူဆက္ဆံ ေသာအေဘာ္အဘက္၊ သင္တို႔အစ္ကိုငါေယာဟန္သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ႏွင့္ ေယရႈခရစ္၏ သက္ေသခံ ေတာ္မူခ်က္ေၾကာင့္၊ ပတ္မုကြၽန္းမွာ ေနရစဥ္တြင္၊

၁၀ သခင္ဘုရားေန႔၌ ဝိညာဥ္ေတာ္ ကိုခံရ၍၊ တံပိုးခရာအသံကဲ့သို႔ ငါ့ေနာက္၌ျမည္ေသာ အသံႀကီးကိုၾကား၏။

၁၁ ျမည္ေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ သင္သည္ ျမင္ေသာအရာကိုစာေစာင္ ၌ေရးထား၍၊ ဧဖက္ၿမိဳ႔၊ စမုရနၿမိဳ႔၊ ေပရဂံၿမိဳ႔၊ သြာတိရၿမိဳ႔၊ သာဒိၿမိဳ႔၊ ဖိလေဒလဖိၿမိဳ႔၊ ေလာဒိကိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ ခုနစ္ပါးထံသို႔ေပးလုိက္ေလာ့ဟု ဆုိသတည္း။

၁၂ ထုိသုိ႔ငါႏွင့္ စကားေျပာ၍ အသံျမည္ေသာသူကို ျမင္ျခင္္းငွါ ငါသည္လွည့္ၾကည္လွ်င္၊ ေရႊမီးခြက္ခုနစ္လံုး ကိုင္း၊

၁၃ ထုိမီးခြက္ ခုနစ္လံုးအလယ္၌လူသားေတာ္ႏွင့္တူေသာ သူတဦးကိုင္း၊ ျမင္၏။ ထုိသူသည္ေျခသို႔တိုင္ေအာင္ ဝတ္ျခံဳလ်က္၊ ရင္ေတာ္၌ ေရႊခါးပန္းကိုစည္းလ်က္ျဖစ္၏။

၁၄ ေခါင္းေတာ္ႏွင့္ ဆံပင္ေတာ္သည္ျဖဴေသာ သိုးေမြးက့ဲသို႔င္း၊ မုိဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔င္းျဖဴ၏။ မ်က္စိေတာ္သည္လည္း မီးလွ်ံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၁၅ ေျခေတာ္သည္လည္း မီး၌ခြၽတ္ၿပီးေသာ ေၾကးဝါစစ္ႏွင့္တူ၏။ အသံေတာ္သည္လည္း သမုဒၵရာသံကဲ့ျဖစ္၏။

၁၆ လက်္ာလက္ေတာ္သည္လည္း ၾကယ္ခုနစ္လံုး ကိုကိုင္၏။ ခံတြင္းေတာ္ထဲကလည္း ထက္ေသာသန္လ်င္ထြက္၏။ မ်က္ႏွာေတာ္သည္အရွိန္တန္ခုိးႏွင့္ထြန္းေတာက္ ေသာေနကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၁၇ ထုိသူကို ငါျမင္ေသာအခါ၊ ေသမတတ္ျဖစ္၍ေျခေတာ္ရင္း၌လဲလ်က္ေန၏။ ထုိသူသည္လက်္ာ လက္ေတာ္ ကိုငါ့အေပၚသို႔တင္လ်က္၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိႏွင့္။ ငါသည္အဦးဆံုေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာ သူျဖစ္၏။

၁၈ အသက္ရွင္ ေသာ သူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏။

၁၉ ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္ျမင္ၿပီးေသာအရာတို႔ကိုင္း၊ ယခုရွိေသာအရာတို႔ကိုင္း၊ ေနာင္ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာတို႔ကိုင္းေရးထားေလာ့။

၂၀ ငါ့လက်္ာလက္၌ ထင္ရွားေသာ ၾကယ္ခုနစ္လံုးႏွင့္ ေရႊမီးခြက္ ခုနစ္လံုး၏ နက္နဲျခင္းအရာဟူမူကား၊ မီးခြက္ခုနစ္လံုးသည္ အသင္းေတာ္ ခုနစ္ပါးျဖစ္၏။ ၾကယ္ခုနစ္လံုးသည္လည္း ထုိခုနစ္ပါးေသာ အသင္းေတာ္တို႔ကို အုပ္ေသာ တမန္ျဖစ္ၾက၏။Chapter 2

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂

၁ ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍မွာလိုက္ေလာ့။ လက်္ာလက္၌ ၾကယ္ခုနစ္လံုးကို ကိုင္၍၊ ေရႊမီးခြက္ခုနစ္လုံးအလယ္၌ သြားလာေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္အက်င့္ က်င့္ျခင္း၊ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းကိုငါသိ၏။

၂ သင္သည္မတရားေသာ သူတို႔ကိုလက္ မခံႏိုင္ေၾကာင္းကိုင္း၊ တမန္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲ၊ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကိုစစ္ေဆး၍ လွည့္ျဖားေသာသူျဖစ္သည္ဟု သိေၾကာင္းကိုင္း၊

၃ ခႏၱီႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ငါ၏နာမေၾကာင့္ဆင္းရဲခံ၍ အားမေလ်ာ့ ေၾကာင္းကိုင္းငါသိ၏။

၄ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ေရွ႔ဦးစြာေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေလ်ာ့ၿပီဟု သင္၌ အျပစ္တင္စရာရွိ၏။

၅ ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္မေရြ႔ေလ်ာ့မွီ၊ အရင္ေနရာအရပ္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။ ေရွ႔ဦးစြာေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလာ့။ သို႔မဟုတ္သင္ရွိရာ သုိ႔ငါသည္အလ်င္ အျမန္လာ မည္။ ေနာင္တမရလွ်င္၊ သင္၏မီးခြက္ကိုေနရာမွ ေရြ႔မည္။

၆ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါမုန္းေသာ နိေကာလတပည့္ တို႔၏ အက်င့္ကိုသင္လည္းမုန္းသည္ဟု ေျပာစရာရွိ၏။

၇ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို၊ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ အၾကင္သူသည္ ေအာင္ျမင္၏၊ ထုိသူသည္ငါ၏ ဘုရားသခင္ ပရဒိသု ဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အသက္ပင္၏ အသီးကိုစားေစျခင္းငွါ ငါအခြင့္ေပးမည္။

၈ စမုရနၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကို ဤသို႔ေရး၍မွာလုိက္ေလာ့။ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူ တည္းဟူေသာ၊ အရင္ေသ၍အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊

၉ သင့္အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ဒုကၡခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းကိုငါသိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုျခင္းရွိ၏။ ယုဒလူျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ယုဒလူမွန္မဟုတ္၊ စာတန္၏ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ေသာသူတို႔၏ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကိုလည္း ငါသိ၏။

၁၀ သင္သည္ခံရမည့္အရာ တစံုတခုကိုမွ် မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စံုးစမ္းျခင္းကုိခံရမည္ အေၾကာင္း၊ မာရ္နတ္သည္ သင္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႔ကိုေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထား၍၊ သင္တို႔သည္ဆယ္ရက္ပတ္လံုး ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ေသသည္တုိင္ေအာင္ သစၥာေစာင့္ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ အသက္သရဖူကို ငါေပးမည္။

၁၁ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တုိ႔အားအဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူ မည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ ေအာင္ျမင္ေသာသူကို ဒုတိယေသျခင္းသည္မညွဥ္းဆဲရ။

၁၂ ေပရဂံၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍မွာလုိက္ေလာ့။ ထက္ေသာသန္လ်က္ရွိ ေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊

၁၃ သင္အက်င့္က်င့္ျခင္းကိုင္း၊ စာတန္၏ ရာဇပလႅင္ရွိရာအရပ္တည္းဟူေသာ သင္၏ေနရာအရပ္ကိုင္း ငါသိ၏။ စာတန္၏ ေနရာအရပ္၌ သင္တို႔တြင္အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာ အႏၱိပသည္ သစၥာရွိ၍ ငါ့ဘက္၌သက္ေသခံရေသာ ေန႔ရက္ကာလတြင္ပင္၊ သင္သည္ငါ၏ နာမကိုစဲြကိုင္၏။ ငါ၏ယံုၾကည္ျခင္း တရားကိုမစြန္႔မပယ္။

၁၄ သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ကို စားေစျခင္းငွါင္း၊ မတရားေသာေမထုန္ကိုျပဳေစျခင္းငွါင္း၊ ထိမိ၍လဲစရာအရာကို သူတို႔ေရွ႔၌ ခ်ထားမည္အေၾကာင္း၊ ဗာလက္မင္းကို အႀကံေပးေသာသူတည္းဟူေသာ ဗာလမ္၏ အယူကို စဲြလမ္းေသာသူတို႔သည္ သင္၏ ေနရာ၌ရွိၾကသည္ ျဖစ္၍၊ သင္၌အနည္းငယ္ေသာအျပစ္တင္စရာ ရွိ၏။

၁၅ ထုိအယူႏွင့္ သေဘာတူေသာနိေကာလတပည့္တို႔၏ အယူကိုစဲြလမ္းေသာ သူတို႔သည္ ထုိနည္းတူသင္၌ ရွိၾက၏။

၁၆ ထုိေၾကာင့္ေနာင္တရေလာ့။ မရလွ်င္သင္ရွိရာသို႔ ငါသည္အလ်င္အျမန္လာမည္။ ထုိသူတို႔ကို ငါ့ခံတြင္း၏သန္လ်က္ႏွင့္ စစ္တိုက္မည္။

၁၇ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကို၊ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ အၾကင္သူသည္ေအာင္ျမင္၏၊ ဝွက္ထားေသာမႏၷကိုင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴလက္ ဖဲြ႔ကိုင္း၊ ထုိေက်ာက္ေပၚ၌ အကၡရာတင္ေသာနာမသစ္ကိုင္း ထုိသူအားငါေပးမည္။ ထုိေက်ာက္ကိုရေသာသူမွ တပါးအဘယ္သူမွ် ထုိနာမကိုမသိႏိုင္ရာ။

၁၈ သြာတိရၿမိဳ႔၌ရွိေသာအသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍ မွာလုိက္ေလာ့။ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ေသာ မ်က္စိႏွင့္င္း၊ ေၾကးဝါစစ္ႏွင့္တူေသာေျခႏွင့္င္း၊ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင့္သားေတာ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊

၁၉ သင္အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ အမႈေဆာင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းကိုင္း ေနာက္က်င့္ေသာ အက်င့္တို႔သည္ အရင္က်င့္ေသာ အက်င့္ထက္သာ၍ မ်ားေၾကာင့္ကိုင္း ငါသိ၏။

၂၀ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ၏အေစခံကြၽန္တို႔သည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳေစျခင္းငွါင္း၊ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ကို စားေစျခင္းငွါင္း၊ ပေရာဖက္မဟူ၍ ကိုယ္ကိုေခၚေဝၚ ေသာသင္၏ခင္ပြန္းေယဇေဗလသည္ သြန္သင္၍ မွားယြင္းေစရေသာအခြင့္ကုိ သင္သည္ ေပးေသာေၾကာင့္၊ သင္၌အျပစ္တင္စရာရွိ၏။

၂၁ ေနာင္တရသင့္ေသာ ကာလကို ငါေပးေသာ္လည္း၊ သူသည္မိမိမတရားေသာ ေမထုန္ကို ေနာင္တရခ်င္ေသာစိတ္မရွိ။

၂၂ ထိုေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုအိပ္ရာ၌ ငါခ်ထားမည္။ သူႏွင့္ အတူမတရားေသာေမထုန္ကိုျပဳ၍၊ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ကိုေနာင္တ မရေသာ သူတို႔ကိုလည္း၊ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္။

၂၃ သူ၏သား သမီးတို႔ကိုလည္း အေသသတ္မည္။ ငါသည္ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ကို စစ္ေဆးေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အသင္းေတာ္တို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ အသီးအသီးက်င့္ေသာ အက်င့္ႏွင့္ အေလ်ာက္အက်ဳိးအျပစ္ကိုငါေပးမည္။

၂၄ ထုိမိစျၧြာဒိဌိအယူကို ယူေသာသူတို႔ေခၚေဝၚသည္ႏွင့္ အညီ၊ စာတန္၏ နက္နဲေသာအရာဟု ေခၚေဝၚေသာ အရာတို႔ကိုမကြၽမ္း၊ ထုိမိစျၧြာဒိဌိအယူကိုမယူ၊ ၾကြင္းေသာသြာတိရၿမိဳ႔သားတို႔ကိုငါဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ရသမွ်ကို ငါလာသည္တိုင္ေအာင္စဲြကိုင္ၾကေလာ့။

၂၅ ထုိမွတပါးအျခားေသာဝန္ကို သင္တို႔ အေပၚ၌ ငါမတင္။

၂၆ အၾကင္သူသည္ ေအာင္ျမင္၍ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ငါ့အက်င့္ကိုက်င့္၏၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ သည္ ငါ့အားအခြင့္ေပးေတာ္မူသကဲ့သုိ႔၊ လူမ်ဳိးတို႔ကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ ထုိသူအားငါသည္အခြင့္ေပးမည္။

၂၇ ထုိသူသည္ သူတို႔ကိုသံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုး၍၊ ေျမအိုးကိုခဲြဖ်က္သကဲ့သို႔ ခဲြဖ်က္လိမ့္မည္။

၂၈ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ ကိုလည္း ထုိသူအားငါေပးမည္။

၂၉ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သုိ႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကားၾကားပါေစ။Chapter 3

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၃

၁ သာဒိၿမိဳ႔၌ရွိေသာအသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍ မွာလိုက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါးႏွင့္ ၾကယ္ခုနစ္လံုးရွိေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္၏အက်င့္ကိုငါသိ၏။ သင္သည္အသက္ ရွင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသလ်က္ေနသည္ကိုငါသိ၏။

၂ မအိပ္ဘဲေစာင့္၍ေနေလာ့။ က်န္ရစ္၍ေသလုေသာ အရာတို႔ကို ျပဳစုေလာ့။ သင္၏ အက်င့္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ မစံုမလင္ရွိသည္ကိုငါေတြ႔ၿပီး။

၃ ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္ခံယူ၍ နားေထာင္ၿပီးသည္ အရာကုိ ေအာက္ေမ့၍ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။ ေစာင့္၍မေနလွ်င္၊ သူခိုးကဲ့သို႔သင္ရွိသုိ႔ ငါလာမည္။ လာမည့္အခ်ိန္နာရီကိုလည္း သင္မသိရ။

၄ သို႔ေသာ္လည္း၊ သာဒိၿမိဳ႔၌ပင္ သင္တို႔တြင္ ကိုယ္အဝတ္ကို မညစ္ညဴးေစ ေသာသူနည္းနည္း ရွိေသး၏။ ထုိသူတို႔သည္ ထုိက္တန္ေသာ သူျဖစ္၍၊ အျဖဴဝတ္လ်က္ငါႏွင့္ အတူသြားလာၾကလိမ့္ မည္။ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ျဖဴေသာအဝတ္ကုိဝတ္ဆင္လိမ့္မည္။

၅ ထုိသူ၏ နာမကို အသက္စာေစာင္မွ ငါသည္ အလွ်င္းမေခ်။ ငါ့ခမည္းေတာ္ေရွ႔၌င္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔ေရွ႔၌င္း၊ သူ၏နာမကိုငါဝန္ခံမည္။

၆ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။

၇ ဖိလေဒလဖိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသုိ႔ေရး၍မွာလုိက္ေလာ့။ သန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ဟုတ္မွန္ ေသာသူ၊ ဒါဝိဒ္မင္း၏ တံခါးေသာ့ကိုကိုင္ေသာသူ၊ အဘယ္သူမွ် မပိတ္ႏုိင္ေအာင္ဖြင့္၍၊ အဘယ္သူမွ် မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊

၈ သင္၏ အက်င့္ကိုငါသိ၏။ အဘယ္သူမွ် မပိတ္ႏုိင္ေသာတံခါးကို သင့္ေရွ႔၌ ငါဖြင့္ထားၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ အနည္းငယ္ေသာခြန္အား ရွိသည္ႏွင့္၊ ငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၿပီ။

၉ ငါ၏နာမကိုလည္း မစြန္႔မပယ္။ ယုဒလူျဖစ္ေယာင္ ေဆာင္၍ အမွန္မဟုတ္ဘဲ၊ မုသာစကားကိုေျပာေသာသူတည္း ဟူေသာ၊ စာတန္၏ အေပါင္းအသင္းဝင္သူ အခ်ဳိ႔တို႔ကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္။ သူတို႔သည္လာ၍ သင္၏ေျခရင္း၌ ျပပ္ဝပ္ေစျခင္းငွါင္း၊ ငါသည္ သင့္ကိုခ်စ္သည္ဟု သိေစျခင္းငွါင္း ငါျပဳမည္။

၁၀ သင္သည္ငါ၏ သည္းခံျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာေၾကာင့္၊ ေျမႀကီးအေပၚ၌ေနေသာသူတို႔ကို စံုစမ္းေစျခင္းငွါ၊ ေလာကီ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တို႔ကို ႏွံ႔ျပားလတံ့ေသာစံုစမ္းရာ ကာလတြင္၊ သင့္ကိုငါေစာင့္ေရွာက္မည္။

၁၁ ငါသည္အလ်င္ အျမန္လာမည္။ သင္၏သရဖူကို အဘယ္သူမွ်မယူေစျခင္းငွါ၊ ရခဲ့ၿပီးေသာအရာကိုစဲြကိုင္ေလာ့။

၁၂ အၾကင္သူ သည္ ေအာင္ျမင္၏၊ ထုိသူကိုငါသည္ငါ၏ဘုရားသခင့္ ဗိမာန္ေတာ္၌ တိုင္ျဖစ္ေစမည္။ ေနာက္တဖန္သူသည္ ျပင္သုိ႔မေရြ႔ရ။ ငါ၏ဘုရားသခင့္နာမေတာ္ကိုင္း၊ ငါ၏ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွထြက္၍၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သစ္တည္း ဟူေသာ၊ ငါ၏ဘုရားသခင့္ၿမိဳ႔ေတာ္၏ နာမကိုင္း၊၊ ငါ၏နာမသစ္ကိုင္း၊ ထုိသူအေပၚ၌ငါသည္ အကၡရာတင္မည္။

၁၃ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။

၁၄ ေလာဒိကိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကုိဤသို႔ေရး၍ မွာလုိက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ေဝေနယ် သတၱဝါတို႔အထြဋိ္၊ သစၥာရွိ၍ဟုတ္မွန္ေသာသက္ေသခံ၊ အာမင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊

၁၅ သင္၏အက်င့္ကုိငါသိ၏။ သင္သည္အဧမဟုတ္၊ အပူမဟုတ္သည္ကို ငါသိ၏။ ဧျခင္းျဖစ္ေစ၊ ပူျခင္းျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုငါအလိုရွိ၏။

၁၆ ထိုသို႔ အဧမဟုတ္၊ အပူမဟုတ္၊ ေႏြးရံုရွိေသာေၾကာင့္ ငါ၏ခံတြင္းသည္ သင့္ကိုေထြးလုၿပီ။

၁၇ သင္ကလည္း၊ ငါသည္ ဥစၥာရတတ္၏။ ဘ႑ာမ်ားကိုဆည္းဖူးၿပီ။ တစံုတခုကိုမွ်မလိုဟု ေျပာဆို၍၊ ကိုယ္တိုင္ပင္ပန္းျခင္း၊ သနားဘြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္း စည္းရွိျခင္း ျဖစ္သည္ကို မသိပါတကား။

၁၈ သင္သည္ ဥစၥာရတတ္ ျခင္းငွါ၊ မီးႏွင့္ခြၽတ္ၿပီးေသာ ေရႊကိုင္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ သူတပါးေရွ႔တြင္ မရွက္ေစျခင္းငွါ ၿခံဳစရာဘုိ႔၊ ျဖဴေသာ အဝတ္ကိုင္း ငါ့ထံမွာဝယ္ေလာ့။ သင္၏မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ၊ မ်က္စိ၌ မ်က္စဥ္းခတ္ေလာ့ဟု သင့္အား ငါသည္ အၾကံေပး၏။

၁၉ ငါခ်စ္သမွ်ေသာသူတို႔၏ အျပစ္ကို ငါစစ္ေဆး၍ သူတို႔ကို ဆံုးမတတ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏႈိးေဆာ္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။

၂၀ ငါသည္ တံခါးေရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကိုၾကား၍ တံခါးကိုဖြင့္အံ့၊ ထိုသူရွိရာသို႔ ငါဝင္၍သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။ သူသည္လည္း ငါႏွင့္အတူစား ေသာက္ရလိမ့္မည္။

၂၁ ငါသည္ေအာက္ျမင္၍၊ ငါ့ခည္းေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသကဲ့ သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူထိုင္ေနရေသာ အခြင့္ကိုငါေပးမည္။

၂၂ ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Chapter 4

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၄

၁ ထိုေနာက္မွငါၾကည့္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္၌ တံခါးဖြင့္ထားလ်က္ရွိ၏။ ေရွ႔ဦးစြာၾကားရေသာ အသံဟူမူကား၊ ဤအရပ္သို႔တက္ေလာ့။ ေနာင္ကာလ၌ ျဖစ္ရမည္အရာတို႔ကို ငါျပမည္ဟု ငါႏွင့္ေျပာ လ်က္ရွိေသာ တံပိုးခရာသံ ကဲ့သို႔ျမည္ေလ၏။

၂ ထိုအခါ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ငါသည္ ခ်က္ျခင္းခံရ၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ပလႅင္တခုတည္လ်က္ရွိ၏။ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာသူ လည္းရွိ၏။

၃ ထိုသူ၏အဆင္း အေရာင္သည္ နဂါးသြဲ႔ေက်ာက္၊ ပတၱျမားေက်ာက္ႏွင့္တူ၏။ ပလႅင္၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ကား၊ ျမေက်ာက္အဆင္း အေရာင္ႏွင့္တူေသာ သက္တံ့ရွိ၏။

၄ ထိုပလႅင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အျခားေသာ ပလႅင္ႏွစ္္ဆယ္ေလးပလႅင္ရွိ၏။ ထိုပလႅင္တို႔အေပၚ၌ အသက္ၾကီးသူ ႏွစ္ဆယ္ေလးပါးတို႔သည္ ျဖဴေသာအဝတ္ကို ဝတ္္ဆင္လ်က္၊ ေခါင္းေပၚ၌ ေရႊသရဖူကိုေဆာင္းလ်က္ ထိုင္ေနၾက၏။

၅ ပလႅင္ေတာ္ထဲက လွ်ပ္စစ္ျပက္၏။ စကားေျပာသံ၊ မိုဃ္းၾကိဳး သံလည္းျမည္၏။ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ မီးခြက္ခုႏွစ္လံုးတို႔သည္ ထြန္းလ်က္ရွိၾက၏။

၆ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌လည္း၊ ေက်ာက္သလင္းႏွင့္တူေသာ ဖန္ေရကန္ရွိ၏။ ပလႅင္ေတာ္၏အတြင္း၌င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌င္း၊ မ်က္စိႏွင့္တကုိယ္လံုးျပည့္ေသာ သတၱဝါေလးပါးရွိ၏။

၇ ပဌမသတၱဝါသည္ ျခေသၤ့ႏွင့္တူ၏။ ဒုတိယသတၱဝါသည္ ႏြားသငယ္ႏွင့္တူ၏။ တတိယသတၱဝါသည္ လူမ်က္ႏွာရွိ၏။ စတုတၴသတၱဝါသည္ ပ်ံလ်က္ရွိ ေသာ ေရႊလင္းတႏွင့္တူ၏။

၈ ထိုသတၱဝါေလးပါးတို႔၏ ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္၌၊ တပါးတပါးလွ်င္ အေတာင္ေျခာက္ခုစီရွိ၍၊ အတြင္း၌ မ်က္စိႏွင့္ျပည့္ၾက၏။ သူတို႔ကလည္း၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂါတ္ကာလ အစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏ ဟု ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၿငိမ္၍မေနဘဲ ေျပာဆိုၾက၏။

၉ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ သူကိုကိုးကြယ္လ်က္၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာ တို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခိုး ေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆို၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ မိမိတို႔သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏။Chapter 5

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၅

၁ ထိုအခါ တဘက္တခ်က္၌ အကၡရာတင္၍ တံဆိပ္ခုႏွစ္ခ်က္ခတ္ေသာ စာေစာင္ကို ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာသူ၏ လက္က္်ာလက္၌ ငါျမင္၏။

၂ အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္ တပါးက၊ ထိုစာေစာင္ကို ဖြင့္၍ တံဆိပ္တို႔ကိုခြါျခင္းငွါ အဘယ္သူထိုက္သနည္းဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္၏။

၃ ထိုစာေစာင္ကို ဖြင့္၍ၾကည့္ျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ အဘယ္သူမွ်မတတ္ႏိုင္။ ထိုစာေစာင္ ကိုဖြင့္၍ ၾကည့္ထိုက္ေသာသူ တေယာက္ကိုမွ် ရွာ၍မေတြ႔ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္မ်ားစြာ ငိုေၾကြးေလ၏။

၄ ထိုအခါ အသက္ႀကီးေသာသူတပါးက၊ မငိုေၾကြးႏွင့္။ ယုဒအမ်ိဳးျခေသၤ့တည္းဟူေသာ ဒါဝိဒ္၏အျမစ္သည္ ထိုစာေစာင္ကိုင္း၊

၅ တံဆိပ္ခုႏွစ္ခ်က္ တို႔ကိုင္း၊ ဖြင့္ျခင္းငွါ ေအာင္ျမင္ေလၿပီဟု ငါ့ကိုေျပာဆို၏။

၆ ထိုအခါ ပလႅင္ေတာ္မွစေသာ သတၱဝါေလးပါးႏွင့္ အသက္ႀကီးသူတို႔အလယ္၌၊ အေသသတ္ၿပီး သကဲ့သို႔ေသာ သိုးသငယ္သည္ ရပ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္၏။ ထိုသိုးသငယ္သည္ ေျမႀကီး တျပင္လံုး၌ လႊတ္ေသာဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါးတည္းဟူေသာ မ်က္စိခုနစ္လံုးႏွင့္ ခ်ိဳခုနစ္ေခ်ာင္းရွိ၏။

၇ သူသည္ လာ၍ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာ သူ၏လက္်ာလက္မွစာေစာင္ကို ခံယူေလ၏။

၈ ထိုစာေစာင္ကို ခံယူေသာအခါ၊ သတၱဝါေလးပါးႏွင့္ အသက္ႀကီးသူ ႏွစ္ဆယ္ေလးပါးတို႔သည္၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ပဌနာတည္းဟူေသာ မီးရိႈ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ျပည့္ေသာ ေရႊဖလားတို႔ကိုင္း၊ ေစာင္းတို႔ကိုင္း၊ အသီးသီး ကိုင္၍၊ သိုးသငယ္ေရွ႔၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊

၉ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ အသီးအသီး ဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူအမ်ိဳးအႏႊယ္ခပ္သိမ္း တို႔အထဲမွ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယူ၍၊ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အဘို႔ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ၏။

၁၀ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ၊ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌င္း၊ ခန္႔ထား၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ စိုးစံရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ စာေစာင္ကိုခံယူ၍ တံဆိပ္တို႔ကို ဖြင့္ထိုက္ေတာ္မူ၏ဟု အသစ္ေသာသီခ်င္းကိုသီ၍ ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။

၁၁ ထိုအခါငါၾကည့္၍၊ ပလႅင္ေတာ္မွစေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အသက္ႀကီးသူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌၊ ကုေဋိသေခၤ်မက အတိုင္းမသိမ်ားစြာေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔၏အသံကို ငါၾကား၏။

၁၂ ထိုသူတို႔ကလည္း၊ အေသသတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၿပီးေသာသိုးသငယ္သည္၊ တန္ခိုး၊ စည္းစိမ္၊ ပညာ၊ အစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံထိုက္ေတာ္မူ၏ဟု၊ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေျပာဆိုၾက၏။

၁၃ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ ေျမႀကီးေအာက္၊ သမုဒၵရာအထဲ၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတို႔က၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာသူႏွင့္ သိုးသငယ္သည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၊ အစြမ္းသတၱိရွိေတာ္မူ ေစသတည္းဟု ေျပာဆိုၾကသည္ကို ငါၾကားေလ၏။

၁၄ သတၱဝါေလးပါးတို႔ကလည္း အာမင္ဟု ေခၚေဝၚၾက၏။ အသက္ႀကီးသူတို႔သည္လည္း ျပပ္ဝပ္၍ ကိုးကြယ္ၾက၏။Chapter 6

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၆

၁ သိုးသငယ္သည္ တံဆိပ္ခုနစ္ခ်က္တြင္ တခ်က္ကိုဖြင့္ေသာအခါ ငါၾကည့္လွ်င္၊ မုိဃ္းႀကိဳးသံျမည္ သကဲ့သုိ႔၊ သတၱဝါေလးပါးတြင္ တပါးက၊ လာ၍ၾကည့္ေလာ့ဟုဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။

၂ ထုိအခါ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ျမင္းျဖဴတစီးရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူသည္ ေလးကိုကိုင္၏။ သူ၌သရဖူကုိေပးေတာ္မူ၏။ ေအာင္ျမင္လ်က္င္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းငွါ င္းထြက္သြား၏။

၃ ဒုတိယတံဆိပ္ကုိဖြင့္ေသာအခါ၊ ဒုတိယသတၱဝါက၊ လာ၍ၾကည့္ေလာ့ဟုဆုိသည္ကုိ ငါၾကား၏။

၄ ထုိအခါ ျမင္းနီတစီးထြက္၍၊ စီးေသာသူသည္ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းကိုေျမႀကီးက ရုပ္သိမ္းျခင္းငွါင္း၊ ေျမႀကီးသားတို႔ကို အခ်င္းခ်င္းအ ေသသတ္ေစျခင္းငွါင္း အခြင့္ရ၏။ သူ၌ထားႀကီးကိုေပးေတာ္မူ၏။

၅ တတိယတံဆိပ္ကုိဖြင့္ေသာအခါ၊ တတိယသတၱဝါက၊ လာ၍ၾကည့္ေလာ့ဟု ဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။ ထိုအခါ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ျမင္းနက္တစီးရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူ သည္ ခ်ိန္ခြင့္ကိုကိုင္၏။

၆ သတၱဝါေလးပါးအလယ္၌ ေျပာသံဟူမူကား၊ ေဒနာရိတျပားႏွင့္ ဂ်ဳံဆန္တခြက္ကိုရ၏။ မုေယာဆန္သံုးခြက္ကိုရ၏။ ဆီႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကိုမပ်က္ေစႏွင့္ ဟုဆိုသည္ကိုငါၾကား၏။

၇ စတုတၱတံဆိပ္ကို ဖြင့္ေသာအခါ၊ စတုတၱသတၱဝါက၊ လာ၍ၾကည့္ေလာ့ဟု ဆုိသည္ကိုငါၾကား၏။

၈ ထုိအခါ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ျမင္းမဲြတစီးရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူသည္ မရဏာဟူေသာ အမည္ရွိ၏။ မရဏာႏုိင္ငံသည္ ထုိသူေနာက္ သို႔လုိက္ေလ၏။ သူသည္ ေျမႀကီးေလးစိတ္တစိတ္ကို အစိုး၍ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ နာ၍ေသေဘး၊ ေျမသားရဲေဘးအားျဖင့္ သတ္ပိုင္ေသာအခြင့္ကိုရ၏။

၉ ပဥၥမတံဆိပ္ကို ဖြင့္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေၾကာင္းင္း၊ မိမိတို႔သက္ေသခံခ်က္ ေၾကာင္းင္း၊ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားကို ယဇ္ပလႅင္ေအာက္၌ ငါျမင္၏။

၁၀ သူတို႔ကလည္း၊ သန္႔ရွင္းဟုတ္မွန္၍ အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ေျမေပၚမွာ ေနေသာသူတို႔သည္ ငါတို႔အေသြးကိုသြန္းၾကေသာ အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ဒဏ္မေပးဘဲ အဘယ္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ေနေတာ္မူမည္နည္းဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။

၁၁ ထုိသူတို႔၌ျဖဴေသာဝတ္လံုကိုေပးေတာ္မူ၏။ သူတို႔နည္းတူအေသသတ္ျခင္းကို ခံရလတံ့ေသာ မိမိလုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ျပည့္စံုျခင္းသုိ႔ မေရာက္မွီ၊ ခဏၿငိမ္သက္စြာေနရၾကဦးမည္ဟု သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂ ဆဌမတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ေနသည္ အေမြးျဖင့္ရက္ေသာ အဝတ္ၾကမ္းကဲ့သို႔ မည္း၏။ လအလံုးသည္အေသြးကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၁၃ သေဘၤာသဖန္းပင္ကို ျပင္းစြာေသာေလတိုက္လွ်င္၊ အခ်ိန္မတန္ေသာအသီးေၾကြသကဲ့သို႔၊ ေကာင္းကင္ၾကယ္တို႔သည္ ေျမေပၚသို႔ က်ၾက၏။

၁၄ မိုဃ္းေကာင္ကင္သည္ စာေစာင္လိပ္သကဲ့သို႔ လြင့္သြား၏။ ေတာင္မ်ား၊ ကြၽန္းမ်ားအေပါင္း တို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာ အရပ္မွေရြ႔ၾက၏။

၁၅ ေလာကီ ဘုရင္၊ မွဴးမတ္၊ စစ္သူႀကီး၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္၊ ခြန္အားႀကီးေသာသူမွစ၍ ကြၽန္မ်ား၊ လူလြတ္မ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ေျမတြင္း၌င္း၊ ေတာင္ေပၚမွာရွိေသာ ေက်ာက္မ်ား၌င္း၊ ပုန္းေရွာင္လ်က္ေန၍၊ ထုိေတာင္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်ားတို႔ကို ေခၚလ်က္၊

၁၆ ငါတို႔အေပၚသုိ႔ က်ၾကပါ။ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူေသာ သူ၏မ်က္ႏွာႏွင့္ သိုးသငယ္၏ အမ်က္ေတာ္ ကိုကြယ္ကာ၍၊ ငါတို႔ကိုဖံုးအပ္ၾကပါ။

၁၇ အမ်က္ေတာ္ထင္ရွားေသာေန႔ႀကီးေရာက္ပါၿပီတကား။ အဘယ္သူသည္ ခံရပ္ႏုိင္ မည္နည္း ဟုေျပာဆိုၾက၏။Chapter 7

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၇

၁ ထုိေနာက္မွ ေျမႀကီး၊ ပင္လယ္၊ သစ္ပင္မ်ားတို႔၌ေလမလာ ေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ေလးပါး တို႔သည္ ေျမ၏ေလးမ်က္ႏွာေလတို႔ကိုကိုင္၍၊ ေျမေလးမ်က္ႏွာ၌ ရပ္ေနသည္ကို ငါျမင္၏။

၂ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ပါေသာေကာင္းကင္တမန္ တပါးသည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာက တတ္လာသည္ကိုငါျမင္၏။ သူသည္လည္းေျမႏွင့္ပင္လယ္ကုိ ညွဥ္းဆဲရေသာအခြင့္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေလးပါးကိုအသံလႊင့္၍၊

၃ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔ကို နဖူး၌ တံဆိပ္မခတ္မည္တိုင္ေအာင္၊ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ သစ္ပင္တို႔ကို မညွဥ္းဆဲပါႏွင့္ ဟုႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ ေလ၏။

၄ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရေသာ သူအေရတြက္ကိုငါၾကား၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၌ အသီးအသီးေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္ထဲက လူတသိန္း ေလးေသာင္းေလး ေထာင္တို႔သည္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရၾက၏။

၅ ယုဒအမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ရုဗင္အမ်ဳိးထဲကတေသာင္း ႏွစ္ေထာင္၊ ဂဒ္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္း ႏွစ္ေထာင္။

၆ အာရွာအမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ နႆလိအမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ မနာရွည္အမ်ိဳးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊

၇ ရွိေမာင္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ေလဝိအမ်ဳိးထဲကတေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ဣသခါ အမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊

၈ ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ေယာသပ္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္း ႏွစ္ေထာင္၊ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ ေထာင္ တို႔သည္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံရၾက၏။

၉ ထုိေနာက္မွ ငါၾကည့္လွ်င္၊ အသီးအသီးဘာသာစကားကို ေျပာေသာလူမ်ဳိးအႏႊယ္ ခပ္သိမ္းတို႔ အထဲမွ ထြက္၍၊ အဘယ္သူမွ် မေရတြက္ႏိုင္ေသာလူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ျဖဴေသာ ဝတ္လံုကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊ စြန္ပလြံ ခက္ကို ကိုင္လ်က္၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၊ သိုးသငယ္ေရွ႔မွာရပ္ေနၾက၏။

၁၀ သူတို႔ကလည္း၊ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္သုိးသငယ္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းခ်မ္းသာ ရွိေတာ္မူေစ သတည္းဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။

၁၁ ပလႅင္ေတာ္မွစေသာအသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ သတၱဝါ ေလးပါး၏ ပတ္ဝန္က်င္၌ ရပ္ေနေသာေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္းတို႔သည္၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာျပပ္ဝပ္၍ ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္လ်က္၊

၁၂ အာမင္။ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ဘုန္း၊ ပညာႏွင့္တကြ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ တန္ခုိးသတၱိရွိေတာ္ မူေစသတည္း။ အာမင္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၁၃ အသက္ႀကီးသူတပါးကလည္း၊ ျဖဴေသာဝတ္လံုကိုဝတ္ဆင္ေသာ ဤသူတို႔သည္အဘယ္သူနည္း။ အဘယ္အရပ္ကလာၾကသနည္း ဟုငါ့အားေမးျမန္လွ်င္၊

၁၄ ငါက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သိပါ၏ ဟုျပန္ေလွ်ာက္၏။ သူကလည္း၊ ဤသူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡအထဲက ထြက္ေျမာက္၍၊ မိမိတို႔ဝတ္လံုကို သိုးသငယ္၏ အေသြးေလွ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာ သူျဖစ္ၾကသတည္း။

၁၅ ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာ ေနရာကိုရ ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ဘုရားဝတ္ကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ျပဳရၾက၏။ ပလႅင္ေပၚမွာထုိင္ေတာ္မူေသာသူသည္ သူတို႔တြင္ က်န္းဝပ္ေတာ္မူမည္။

၁၆ သူတို႔သည္ေနာက္တဖန္ ေရစာကိုမငတ္မမြတ္ရၾက။ ေနေရာင္ျခည္ အလွ်င္းမထိရ။ အဘယ္အပူကိုမွ် မခံရၾက။

၁၇ အေၾကာင္းမူကား၊ ပလႅင္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိေသာသုိး သငယ္သည္ သူတို႔ကုိလုပ္ေကြၽး၍၊ အသက္စမ္းေရတြင္းသို႔လမ္းျပလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း သူတို႔မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တို႔ကိုသုတ္ေတာ္မူ မည္ဟု ဆိုေလ၏။Chapter 8

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၈

၁ သတၱမတံဆိပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နာရီဝက္မွ် တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။

၂ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနေသာ ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါးကို ငါျမင္၏။ သူတို႔၌ တံပိုးခုနစ္လံုးကိုေပး၏။

၃ ေကာင္းကင္တမန္ တပါးသည္လာ၍ ေရႊလင္ပန္းကုိ ကိုင္လ်က္ယဇ္ပလႅင္နားမွာ ရပ္ေန၏။ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ ရွိေသာ ေရႊယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔၏ ပဌနာႏွင့္ အတူဆက္ကပ္ျခင္းငွါ၊ မီးရႈိ႔ေသာနံ႔သာ ေပါင္း အမ်ားကို ထုိသူ၌ေပး၏။

၄ မီးရႈိ႔ေသာနံ႔သာေပါင္း၏ အခုိးအေငြ႔ သည္သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ပဌနာမ်ားႏွင့္ အတူေကာင္းကင္တမန္၏ လက္ထဲက ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္သို႔တက္ေလ၏။

၅ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လင္ပန္းကိုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္၏ မီးႏွင့္ျပည့္ေစၿပီးမွ၊ ေျမႀကီးအေပၚသုိ႔ခ်လုိက္သည္ျဖစ္၍၊ အသံျမည္ျခင္း၊ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းျဖစ္ၾက၏။

၆ တံပိုးခုနစ္လံုးရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ခုနစ္ပါးတို႔သည္ မႈတ္အံ့ေသာငွါ မိမိတို႔ကိုျပင္ဆင္ၾက၏။

၇ ပဌမသူသည္တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ မုိဃ္းသီးျဖစ္၏။ အေသြးႏွင့္ေရာေႏွာေသာမီးလည္းျဖစ္၏။ ေျမႀကီး အေပၚသို႔ ခ်လုိက္၍၊ ေျမသံုးစုတစု၊ သစ္ပင္သံုးစုတစု၊ စိမ္းေသာျမက္ပင္ရွိသမွ် တို႔ကိုကြၽမ္းေလာင္ေလ၏။

၈ ဒုတိယ ေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ မီးေလာင္ေသာေတာင္ႀကီးကို ပင္လယ္ထဲသို႔ခ် လုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ပင္လယ္သံုးစုတစုသည္ အေသြးျဖစ္၏။

၉ ပင္လယ္၌ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါသံုး စုတစုလည္း ေသ၏။ သေဘၤာသံုးစုတစုလည္း ပ်က္၏။

၁၀ တတိယေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ ေသာအခါ၊ မီးခြက္ကဲ့သို႔ ထြန္းေတာက္ေသာၾကယ္ႀကီးသည္ ေကာင္းကင္ ကက်၍၊ ျမစ္သံုးစုတစုသိုင္း၊ စမ္းေရတြင္းသို႔င္း ေရာက္၏။

၁၁ ထုိၾကယ္သည္ ေဒါနရြက္ဟူေသာ အမည္ရွိ၏။ ေရသံုးစုတစုသည္ ေဒါနရြက္ျဖစ္၍ ေရခါးေသာေၾကာင့္၊ လူအမ်ားတို႔သည္ ေသၾက၏။

၁၂ စတုတၱ ေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ေနသံုးစုတစု၊ လသံုးစုတစု၊ ၾကယ္သံုးစုတစုၾကတ္၍ သံုးစုတစုမိုက္ေလ၏။ ေန႔သံုးစုတစု၊ ညဥ့္သံုးစုတစုသည္ အလင္းမရွိ၊

၁၃ ထိုအခါ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ေရႊလင္းတတေကာင္က၊ ၾကြင္းေသး ေသာေကာင္ကင္တမန္သံုးပါး မႈတ္လုလတံ့ေသာ တံပိုးသံေၾကာင့္ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ အမဂၤလာ၊ အမဂၤလာ၊ အမဂၤရွိၾက၏ ဟုေကာင္းကင္ အလယ္၌ ပ်ံဝဲ၍ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဆိုသည္ကိုငါၾကား၏။Chapter 9

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၉

၁ ပဥၥမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ၾကယ္တလံုးသည္ ေကာင္းကင္က ေျမႀကီးေပၚသို႔ က်သည္ ကိုငါျမင္၏။ သူ၌အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ ေသာ့ကိုအပ္ေပးသည္ျဖစ္၍၊

၂ သူသည္အနက္ဆံုးေသာ တြင္းကိုဖြင့္လွ်င္၊ ႀကီးစြာေသာမီးဖို၏ အခုိးကဲ့သို႔ေသာ အခိုးသည္ တြင္းထဲကတတ္ေလ၏။ ထုိတြင္း၏ မီးခုိးေၾကာင့္၊ ေနႏွင့္ အာကာသ ေကာင္းကင္သည္ ေမွာင္မိုက္ေလ၏။

၃ က်ဳိင္းေကာင္တို႔သည္ မီးခိုးအထဲက ေျမႀကီးအေပၚသို႔ထြက္၍၊ ေျမကင္း ၿမီးေကာက္ တန္ခုိးကဲ့သုိ႔ေသာတန္ခုိးကိုရၾက၏။

၄ ေျမ၏ ျမက္ပင္မွစ၍ စိမ္းေသာအရာမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားအေပါင္းတို႔ကို ထား၍၊ နဖူး၌ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာလူတို႔ကိုသာ ညွဥ္းဆဲမည္ အေၾကာင္းသူတို႔အားပညတ္ ထား၏။

၅ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာ သူတို႔ကုိ ကားသတ္ရေသာအခြင့္မရွိ။ ငါလပတ္လံုးျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာျဖစ္ေစ ေသာအခြင့္ရွိ၏။ ထုိက်ဳိင္းေကာင္ ျဖစ္ေစေသာ ေဝဒနာသည္ကား၊ ကင္းၿမီးေကာက္သည္ လူကိုထုိးေသာ ေဝဒနာကဲ့သို႔ ျဖစ္သတည္း။

၆ ထုိေန႔ရက္ကာလ၌လူတို႔သည္ ေသျခင္းကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔ရၾက။ အလြန္ေသခ်င္ ေသာ္လည္း ေသမင္းသည္ သူတို႔ထံမွ ေျပးသြားလိမ့္မည္။

၇ ထုိက်ဳိင္းေကာင္းတို႔၏ အဆင္းသဏၭာန္သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္ေသာျမင္း၏ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္တူ၏။ ေခါင္း ေပၚမွာ ေရႊသရဖူကိုေဆာင္းဟန္ရွိ၏။ မ်က္ႏွာသည္ လူမ်က္ႏွာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၈ ဆံပင္သည္ မိန္းမဆံပင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သြားသည္လည္းျခေသၤ့သြားကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၉ ရင္အုပ္တန္ဆာသည္ သံရင္အုပ္ တန္ဆာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အေတာင္ခတ္ ေသာ အသံသည္ စစ္တိုက္၍ေျပးလာေသာ ျမင္းရထား အမ်ား၏ အသံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။

၁၀ အၿမီးသည္ ကင္းၿမီးေကာက္ႏွင့္ တူ၏။ အၿမီး၌လည္းဆူးရွိ၏။ လူတို႔ကို ငါးလပတ္လံုးညႇဥ္းဆဲရေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိ၏။

၁၁ သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္မူကား၊ ေဟျဗဲဘာသာအားျဖင့္ အဗဒၵဳန္ ဟူ၍၎၊ ေဟလသဘာသာအားျဖင့္ အေပါလ်ဳန္ဟူ၍၎ ေခၚေဝၚေသာ အနက္ဆံုးေသာ တြင္းတမန္ျဖစ္၏။

၁၂ အမဂၤလာတပါးလြန္ၿပီ။ ထုိေနာက္မွ အမဂၤလာႏွစ္ပါးလာေလဦးမည္။

၁၃ ဆဌမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင့္ ေ႔ရွေတာ္၌ရွိေသာ ေရႊယဇ္ပလႅင္၏ ခ်ဳိေလးေခ်ာင္း ထဲကထြက္ေသာ အသံကား၊

၁၄ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးနားမွာ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေလးပါးကိုလႊတ္ေလာ့ ဟု တံပိုးရွိေသာ ဆဌမေကာင္းကင္တမန္အား ဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။

၁၅ ထုိအခါ လူသံုးစု တစုကိုအေသသတ္ျခင္းငွါ၊ တနာရီ၊ တရက္၊ တလ၊ တႏွစ္အဘုိ႔ျပင္ဆင္ ေသာေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးတို႔ကို လႊတ္ေလ၏။

၁၆ ျမင္းစီးသူရဲတို႔၏ အေရအတြက္ကား၊ ႏွစ္သေခၤ်ျဖစ္၏။ ထိုအေရအတြက္ကို ငါၾကားရ၏။

၁၇ ထုိအတူဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံ၌ထင္ရွားေသာျမင္းတို႔ကိုင္း၊ ကန္႔၊ မီး၊ ဝွါကိသုေက်ာက္ႏွင့္ ၿပီးေသာရင္အုပ္တန္ဆာ ရွိေသာ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကုိ၎ ငါျမင္ရ၏။ ျမင္းတို႔၏ ေခါင္းသည္ ျခေသၤ့ေခါင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔၏ ခံတြင္းထဲကလည္း ကန္႔၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးထြက္ၾက၏။

၁၈ သူတို႔၏ ခံတြင္းထဲက ထြက္ေသာ ကန္႔၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးတည္းဟူေသာ ေဘးသံုးပါးေၾကာင့္၊ လူသံုးစုတစုေသၾက၏။

၁၉ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔တန္ခုိးသည္ ခံတြင္း၌၎၊ အၿမီး၌၎ တည္၏။ အၿမီးသည္ ေခါင္းႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေႁမြႏွင့္တူ၏။ အၿမီးအားျဖင့္ ညႇဥ္းဆဲတတ္ၾက၏။

၂၀ ထုိေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ မေသဘဲႂကြင္းေသာ လူတို႔သည္နတ္တို႔ကုိ၎၊ မျမင္ႏုိင္၊ မၾကားႏိုင္၊ မသြားလာႏိုင္ေသာ ေရႊ႐ုပ္တု၊ ေငြ႐ုပ္တု၊ ေၾကးနီ႐ုပ္တု၊ ေက်ာက္႐ုပ္တု၊ သစ္သား႐ုပ္တုတို႔ကိုင္း မကိုးကြယ္ဘဲေနျခင္းငွါ၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာမ်ားကုိေနာင္တမရဘဲေနၾက၏။

၂၁ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္တည္း ဟူေသာလူအသက္ကို သတ္ျခင္း၊ သူတပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးျခင္း၊ အမႈမ်ားကိုလည္ေနာင္တ မရဘဲေနၾက၏။Chapter 10

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၀

၁ ခြန္အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ မိုဃ္းတိမ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ေကာင္းကင္က ဆင္းသက္ သည္ကို ငါျမင္၏။ သူ၏ေခါင္းေပၚ၌သက္တံ့ရွိ၏။ သူ၏မ်က္ႏွာသည္ေနကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူ၏ေျခသည္လည္း မီးခဲတိုင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၂ ဖြင့္ထားေသာ စာေစာင္ငယ္ကိုကိုင္လ်က္ရွိ၏။ လက်္ာေျခသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာင္းး၊ လက္ဝဲေျခသည္ေျမႀကီးေပၚ မွာင္းနင္း၍၊

၃ ျခေသ့ၤေဟာက္သကဲ့သို႔ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီးမွ မိုဃ္းႀကိဳးသံ ခုနစ္ခ်က္ ျမည္ေလ၏။

၄ မိုဃ္းႀကိဳးသံ ခုနစ္ခ်က္ျမည္ၿပီးမွ ငါသည္ေရးမွတ္မည္ ဟုအားထုတ္ေသာ္၊ ေကာင္းကင္မွထြက္ ေသာအသံကား၊ မိုဃ္းႀကိဳးသံခုနစ္ခ်က္ျမည္ေသာအရာကို တံဆိပ္ခတ္ေလာ့။ မေရးမမွတ္ႏွင့္ ဟု ဆုိသည္ ကိုငါၾကား၏။

၅ ထုိအခါ ငါျမင္၍ ေျမႏွင့္ ပင္လယ္ေပၚမွာ ရပ္ေနေသာေကာင္းကင္တမန္သည္၊ လက်္ာလက္ကို ေကာင္းကင္သို႔ခ်ီၿပီးလွ်င္၊

၆-၇ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးပေရာဖက္တို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ဗ်ာဒိတ္ထား ေတာ္မူသည္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာအရာသည္၊ ကာလမေႏွးဘဲ သတၱမေကာင္းကင္တမန္ တံပိုးမႈတ္ျခင္း အသံျမည္ေသာ ေန႔ကာလ၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟု ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာကိုင္း၊ အရပ္ရပ္၌ ရွိရွိသမွ်တို႔ကိုင္း၊ ဖန္ဆင္း၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ သူကိုတုိင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳေလ၏။

၈ ငါၾကားရေသာေကာင္းကင္အသံသည္ တဖန္ငါ့အားေျပာသည္ကား၊ ေျမႏွင့္ ပင္လယ္ေပၚမွာ ရပ္ေနေသာ ေကာင္းကင္တမန္၏ လက္၌ဖြင့္ထားလ်က္ရွိေသာစာေစာင္ငယ္ကို သြား၍ယူေလာ့ဟု ဆုိလွ်င္၊

၉ ငါသည္ေကာင္းကင္တမန္ ထံသို႔သြား၍ စာေစာင္ငယ္ကိုေပးပါဟုေတာင္း၏။ သူကလည္းယူ၍ စားေလာ့။ ဝမ္းကိုခါးေစလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပစပ္၌ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိလိမ့္မည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ငါသည္စာေစာင္ကုိ ေကာင္းကင္တမန္၏ လက္မွယူ၍စား၏။ ပစပ္၌ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔ခ်ဳိ၏။ စားၿပီးမွ ဝမ္း၌ခါး၏။

၁၀ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သင္သည္အသီးအသီးဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၌င္း၊ ရွင္ဘုရင္တို႔၌င္း၊ တဖန္ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာရမည္ဟု ဆိုေလ၏။Chapter 11

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁

၁ တဖန္တံု လွံတံႏွင့္ တူေသာက်ဴပင္တလံုးကို ငါ့အားေပး၍ ငါ့ကိုေျပာဆိုသည္ကား၊ ထေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ကိုတိုင္းေလာ့။ ဗိမာေေတာ္၌ ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေရတြက္ေလာ့။

၂ ဗိမာန္ေတာ္ တန္တိုင္းကုိမတိုင္းႏွင့္၊ ပယ္ထားေလာ့။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၌ အပ္ေပးၿပီ။ သူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို၊ လ ေလးဆယ္ႏွစ္လပတ္လံုး နင္းၾကလိမ့္မည္။

၃ ငါ၏ သက္ေသခံ ႏွစ္ပါးကိုငါအခြင့္ေပးမည္။ သူတို႔သည္ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ အရက္တေထာင္ႏွစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္ ပတ္လံုး ပေရာဖက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။

၄ ထိုသူတို႔သည္ကား၊ ေျမႀကီးအရွင္၏ေရွ႔ေတာ္၌ စိုက္ထားေသာ သံလြင္ပင္ႏွစ္ပင္ႏွင့္ မီးခြက္ႏွစ္လံုးျဖစ္သတည္း။

၅ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ သူတို႔ကို ညွဥ္းဆဲျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ သူတို၏ခံတြင္းထဲက မီးထြက္၍ ရန္သူတို႔ကိုမ်ိဳတတ္၏။ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ထိုသူတို႔ကို ညွဥ္းဆဲျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ ထိုသို႔အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္။

၆ ထိုသူတို႔သည္ ပေရာဖက္ျပဳေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ မိုဃ္းမရြာ ေစျခင္းငွါ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ပိတ္ရေသာအခြင့္၊ ျမစ္ေရ၊ တြင္းေရကို အေသြးျဖစ္ေစရေသာအခြင့္၊ မိမိတို႔ အလိုရိွ သမွ်ေသာအခါ၌ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမႀကီးကို ဒဏ္ခတ္ရေသာအခြင့္ကို ရၾက၏။

၇ သူတို႔သည္ သက္ေသခံၿပီးေသာအခါ၊ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲကတက္ေသာ သားရဲသည္ သူတို႔ကိုစစ္ တိုက္၍ ေအာင္လိမ့္မည္။ အသက္ကိုသတ္ၿပီးမွ၊

၈ သူတို႔သခင္သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံ ေတာ္မူေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ေသာဒံုဟူ၍င္း၊ အဲဂုတၱဳဟူ၍င္း အတြင္းအနက္အားျဖင့္ ေခၚေဝၚေသာ ၿမိဳ႔ႀကီး၏လမ္း၌ အေလာင္းေကာင္တို႔သည္ ေနရစ္ၾကလိမ့္မည္။

၉ အသီးအသီး ဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔သည္ သံုးရက္ခြဲပတ္လံုး အေလာင္းေကာင္တို႔ကိုျမင္ရ၍၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ျမစ္တားၾကလိမ့္မည္။

၁၀ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေနေသာ သူတို႔သည္ ထိုအေလာင္းေကာင္တို႔ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ တေယာက္ ကိုတေယာက္ လက္ေဆာင္ေပး လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္က ထိုပေရာဖက္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာေနေသာ သူတို႔ကို ျပင္းစြာေႏွာက္ရွက္ညွဥ္းဆဲၾကသည္ဟု ငါ့အားေျပာဆိုေလ၏။

၁၁ ထိုေနာက္ သံုးရက္ ခြဲလြန္ၿပီးလွ်င္၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က အသက္ဝိညာဥ္သည္ သူတို႔၌ဝင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မတ္တတ္ထ၍ ျမင္သမွ်ေသာသူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံၾက၏။

၁၂ ေကာင္းကင္ကထြက္ေသာအသံႀကီးကား၊ ဤအရပ္သို႔ တက္ၾကေလာ့ဟု မိမိတို႔အားေျပာဆိုသည္ကို သူတို႔သည္ၾကားလွ်င္၊ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔တက္၍ ရန္သူ တို႔သည္ ျမင္ၾက၏။

၁၃ ထိုအခ်ိန္နာရီ၌ ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ျခင္းျဖစ္၍၊ ၿမိဳ႔ရိုးဆယ္စုတစုၿပိဳေလ၏။ ထိုေျမလႈပ္ျခင္း၌ လူခုနစ္ေထာင္ေသၾက၏။ ၾကြင္းေသာသူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔၍ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၁၄ ဒုတိယအမဂၤလာလြန္ၿပီ။ တတိယအမဂၤလာသည္ အလ်င္အျမန္လာ လိမ့္မည္။

၁၅ သတၱမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႀကီးေသာအသံတို႔က၊ ေလာကီ ႏိုင္ငံသည္ ငါတို႔အရွင္၏ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလၿပီ။ ထိုအရွင္၏ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလၿပီ။ သူသည္လည္း အမBာအဆက္ဆက္ စိုးစံေတာ္မူမည္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၁၆ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မိမိတို႔ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာ အသက္ႀကီးသူႏွစ္ဆယ္ ေလးပါးတို႔သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္လ်က္၊

၁၇ အနႏၱတန္ခိုး ႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂါတ္ ကာလအစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏မဟာတန္ခိုးေတာ္ကို ယူေဆာင္၍ စိုးစံေတာ္ မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းပါ၏။

၁၈ လူမ်ိဳးတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ အမ်က္ေတာ္ သည္လည္း ေရာက္ပါၿပီ။ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္တည္း ဟူေသာ ပေရာက္ဖက္တို႔ အားင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔အားင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရိုေသေသာ သူအႀကီးအငယ္တို႔အား င္း၊ ဆုေက်းဇူးကို ေပးသနားေတာ္မူ၍၊ ေျမႀကီးကိုဖ်က္ဆီးေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာအခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ ဟုေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။

၁၉ တဖန္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကိုဖြင့္ထား၍ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ ထင္ရွားေလ၏။ လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္း၊ အသံျမည္ျခင္း၊ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ ေျမလႈတ္ျခင္း၊ အလံုးႀကီး စြာေသာ မိုဃ္းသီးက်ျခင္းျဖစ္ၾက၏။Chapter 12

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၂

၁ ေကာင္းကင္၌ ႀကီးစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ မိန္းမတဦးသည္ ေနကိုဝပ္လ်က္၊ လကိုေျချဖင့္ နင္းလ်က္၊ မိမိေခါင္းေပၚ၌ ၾကယ္ဆယ္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ၿပီးေသာသရဖူကို ေဆာင္းလ်က္ေပၚလာ၏။

၂ ထိုမိန္မသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍ ဘြားအံ့ေသာေဝဒနာျပင္းေသာေၾကာင့္ ဟစ္ေအာ္ေလ၏။

၃ ေကာင္းကင္၌ အျခားေသာနိမိတ္ လကၡဏာေပၚလာသည္ကား၊ အဆင္းနီေသာနဂါးႀကီးသည္ ေခါင္းခုနစ္လံုး၊ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေပၚ၌ သရဖူခုနစ္ဆူကို ေဆာင္လ်က္ရွိ၏။

၄ သူ၏အၿမီးသည္ ေကာင္းကင္ၾကယ္သံုးစု တစုကိုဆြဲငင္၍ ေျမႀကီးသို႔ ခ်လိုက္ ေလ၏။ သားကိုဘြားလုေသာမိန္းမသည္ ဘြားေသာအခါ၊ နဂါးသည္ ထိုသားကိုကိုက္စားမည့္အႀကံႏွင့္ မိန္းမေရွ႔၌ ရပ္ေန၏။

၅ ထိုမိန္းမသည္ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုးလတံ့ေသာ သားေယာက္်ားကို ဘြားျဖင္၏။ ထိုသားကို ဘုရားသခင့္ထံသို႔င္း ပလႅင္ေတာ္သို႔င္း၊ ခ်ီယူေတာ္မူ၏။

၆ မိန္းမသည္ အရက္တေထာင္ႏွစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္ပတ္လံုး ေတာ၌ေကြၽးေမြးျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ ေျပးေလ၏။

၇ ေကာင္းကင္၌ စစ္ျဖစ္၏။ မိေကၡလႏွင့္ သူ၏ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ နဂါးကိုစစ္တိုက္ၾက၏။ နဂါးႏွင့္ သူ၏တမန္တို႔သည္ စစ္တိုက္၍မႏိုင္ၾက။ ေကာင္းကင္၌လည္း သူတို႔ေနစရာမရွိ။

၈-၉ ထိုအခါ၊ ဤေလာကတႏိုင္ငံလံုးကို လွည့္ျ့ဖား၍ မာန္နတ္စာတန္ အမည္ရွိေသာ ေရွးေျမြေဟာင္းတည္းဟူေသာ နဂါးႀကီးကိုင္း၊ သူႏွင့္အတူ သူ၏တမန္တို႔ကိုင္း၊ ေျမႀကီးသို႔ ခ်လိုက္ၾက၏။

၁၀ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႀကီးေသာအသံကား၊ ယခုမွာကယ္တင္ျခင္းျဖစ္၏။ တန္ခိုးေတာ္လည္းျဖစ္၏။ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သူ၏ခရစ္ေတာ္၏ အာဏာေတာ္စက္လည္းျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔ညီ အစ္ကိုမ်ားကို ငါတို႔ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အျပစ္တင္ေသာရန္သူကို ေအာက္သို႔ခ်ေလၿပီ။

၁၁ သူတို႔သည္ သိုးသငယ္၏ အေသြးအားျဖင့္င္း၊ မိမိတို႔သက္ေသခံခ်က္ႏႈတ္ကပတ္ တရားအားျဖင့္င္း ေအာင္ျမင္၍၊ အေသခံ သည္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္အသက္ကို မႏွေျမာၾက။

၁၂ ထိုေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္သားတို႔ ရႊင္လန္းၾက ေလာ့။ ေျမႀကီးႏွင့္ပင္လယ္သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား မာရ္နတ္သည္ မိမိကာလ တခဏသာရွိသည္ ကိုသိ၍၊ ျပင္းစြာေသာ ေဒါသအမ်က္ႏွင့္တကြ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ဆင္းေလၿပီဟု ဆိုၾကသည္ ကို ငါၾကား၏။

၁၃ ထိုနဂါးသည္ ေျမႀကီးသို႔ကိုယ္က်သည္ကို သိျမင္ေလေသာ္၊ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ေသာ မိန္းမကို ညွဥ္းဆဲ၏။

၁၄ မိန္းမသည္ ထိုေျမြႏွင့္လြတ္၍၊ တကာလ၊ ႏွစ္ကာလ၊ ကာလတဝက္ပတ္လံုး ေကြၽးေမြးျခင္းကို ခံရာ အရပ္တည္းဟူေသာ ေတာအရပ္သို႔ ပ်ံႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ေရႊလင္းတႀကီး၏ အေတာင္ႏွစ္ဘက္ကိုရေလ၏။

၁၅ ထိုအခါ၊ မိန္းမကို ေရအဟုန္ျဖင့္ ေမ်ာသြားေစျခင္းငွါ၊ နဂါးသည္ မိမိခံတြင္းထဲက ျမစ္ေရစီးသကဲ့သို႔ ေရကို မိန္းမ ေနာက္၌ ထုတ္ပစ္ေလ၏။

၁၆ ေျမႀကီးသည္ မိန္းမကိုမစ၍ မိမိခံတြင္းကိုဖြင့္ၿပီးလွ်င္၊ နဂါး၏ခံတြင္းထဲကထုတ္ပစ္ေသာ ျမစ္ေရကိုမ်ိဳေလ၏။

၁၇ နဂါးသည္ မိန္းမကိုအၿငိဳး ထား၏။ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကိုက်င့္၍၊ ေယရႈ၏သက္ေသ ခံေတာ္မူခ်က္ကို စြဲလန္းေသာ သူတည္းဟူေသာ ထိုမိန္းမ၌ၾကြင္းေသာ အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါသြား၏။Chapter 13

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၃

၁ ပင္လယ္နား၌ သဲေပၚမွာငါရပ္၍၊ သားရဲတေကာင္သည္ ေခါင္းခုနစ္လံုး၊ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္တကြ ခ်ိဳေပၚ၌ သရဖူဆယ္ဆူကို ေဆာင္းလ်က္၊ ေခါင္းေပၚ၌လည္း ဘုရားသခင္၏ အသေရေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာ နာမရွိလ်က္၊ ပင္လယ္ထဲက တက္သည္ကိုျမင္၏။

၂ ထိုသို႔ ငါျမင္ေသာသားရဲသည္ က်ားသစ္ႏွင့္တူ၏။ သူ၏ေျခသည္ ဝံေျခကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူ၏ႏႈတ္သည္လည္း ျခေသၤ့ႏႈတ္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ နဂါးသည္ မိမိတန္ခိုးႏွင့္ မိမိပလႅင္ကိုင္း ႀကီးစြာ ေသာအာဏာစက္ကိုင္း သားရဲ၌အပ္ေပး၏။

၃ သားရဲ၏ေခါင္းတလံုးသည္ ေသေအာင္ကြပ္မ်က္ၿပီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ ေသေစေသာဒဏ္ခ်က္သည္ ေပ်ာက္လ်က္ရွိ၏။ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႔သည္ သားရဲေနာက္သို႔လိုက္၍ အံ့ၾသၾက၏။

၄ ထိုသားရဲ၌ အာဏာစက္ကိုအပ္ေပးေသာ နဂါးကိုကိုး ကြယ္ၾက၏။ သားရဲကိုလည္း ကိုးကြယ္၍။ အဘယ္သူသည္ သားရဲႏွင့္တူသနည္း။ အဘယ္သူသည္ သူ႔ကိုစစ္ၿပိဳင္ႏိုင္သနည္းဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၅ ထိုသားရဲသည္လည္း ႀကီးစြာေသာစကားကိုင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားေသာစကားကိုင္း ေျပာတတ္ေသာႏႈတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လေလး ဆယ္ႏွစ္လပတ္လံုး စီရင္ရေသာ အခြင့္ကို ရ၏။

၆ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားေသာစကားအားျဖင့္ နာမေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္ကိုင္း၊ ေကာင္းကင္သားတို႔ကိုင္း ျပစ္မွားျခင္းငွါ ႏႈတ္ကိုဖြင့္ထား၏။

၇ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကိုစစ္တိုက္၍ ႏိုင္ရေသာ အခြင့္ကုိရ၏။ အသီးအသီးဘာသာစကားကို ေျပာေသာလူအမ်ိဳးအႏႊယ္ခပ္သိမ္းတို႔ကို အုပ္စိုးရေသာ အခြင့္ကို လည္းရ၏။

၈ ကြပ္မ်က္ေသာ သိုးသငယ္၏အသက္စာေစာင္၌ ကမၻာဦးကပင္ စာရင္းမဝင္ေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္း တို႔သည္ သားရဲကိုကိုးကြယ္ၾက၏။

၉ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။

၁၀ သူတပါးကို ဘမ္းဆီးယူသြားေသာ သူသည္ ကိုယ္တိုင္ဘမ္းဆီးယူသြားျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ထားျဖင့္သတ္တတ္ေသာသူသည္လည္း ကိုယ္တိုင္ထား ျဖင့္ေသရမည္။ ဤအရာ၌ သန္႔ရွင္းသူတို႔ သည္လည္း ခံရာအေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္စရာအေၾကာင္းရွိ၏။

၁၁ အျခားေသာ သားရဲတေကာင္သည္၊ သိုးသားငယ္၏ခ်ိဳႏွင့္ တူေသာခ်ိဳႏွစ္ေခ်ာင္းရွိ၍၊ နဂါးကဲ့သို႔ စကား ေျပာလ်က္၊ ေျမႀကီးထဲကထြက္သည္ကို ငါျမင္၏။

၁၂ ထိုသားရဲသည္ သူ႔အရင္ျဖစ္ေသာ ပဌမသားရဲ၏ အာဏာစက္ ရွိသမွ်ကို သံုးစြဲ၏။ ေသေစေသာဒဏ္ခ်က္ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီးေသာ ပဌမသားရဲကို ေျမႀကီးမွစ၍ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ ကိုးကြယ္ေစျခင္းငွါ ျပဳ၏။

၁၃ ႀကီးစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကိုလည္း ျပ၏။ လူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္က ေျမႀကီးအေပၚသို႔ မီးကိုဆင္းေစ၏။

၁၄ ပထမသားရဲေရွ႔၌ ျပပိုင္ေသာနိမိတ္ လကၡဏာတို႔အားျဖင့္ ေျမႀကီးသားတို႔ကို လွည့္ျဖား၏။ ထားႏွင့္ခုတ္ေသာဒဏ္ခ်က္ကို ခံရ၍ အသက္ရွင္ ေသးေသာသားရဲ၏ ရုတ္တုကိုလုပ္ေစျခင္းငွါ ေျမႀကီး သားတို႔ကိုမွာထား၏။

၁၅ သားရဲ၏ရုတ္တုသည္ စကားေျပာႏိုင္မည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ မိမိကိုမကိုးကြယ္ေသာသူ ရွိသမွ် တို႔ကို သတ္ျခင္းငွါ ျပဳႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ရုတ္တု၌ အသက္ကိုသြင္းေပးရေသာ အခြင့္ကိုလည္းရ၏။

၁၆ ေငြရတတ္ ေသာသူ၊ ဆင္းရဲေသာသူ၊ ကြၽန္ခံရေသာသူ၊ လြတ္ေသာသူ၊ အႀကီးအငယ္ရွိသမွ်တို႔သည္ လက္်ာလက္၌ျဖစ္ေစ၊ နဖူး၌ျဖစ္ေစ၊ တံဆိပ္လက္မွတ္ကို ခံေစျခင္းငွါင္း၊

၁၇ ထိုတံဆိပ္လက္မွတ္တည္းဟူေသာ သားရဲ၏နာမျဖစ္ေစ၊ နာမ၏အေရအတြက္ျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုမခံေသာသူတေယာက္မွ် မေရာင္းမဝယ္ေစျခင္းငွါင္း စီရင္၏။

၁၈ ဤအရာ၌ ပညာရွိ၏ ဥာဏ္ရွိေသာသူသည္ သားရဲ၏အေရအတြက္ကို ေရတြက္ေစ။ လူ၏အေရအတြက္ျဖစ္၏။ ေျခာက္ရာေျခာက္ဆယ္ေျခာက္ လည္းျဖစ္၏။Chapter 14

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၄

၁ ထိုေနာက္မွ ငါၾကည့္လွ်င္၊ သိုးသငယ္သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ရပ္ေန၏။ သူ၏နာမႏွင့္ ခမည္း ေတာ္၏ နာမကို နဖူး၌အကၡရာတင္ေသာသူ တသိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္လည္း သူႏွင့္အတူရွိၾက၏။

၂ သမုဒၵရာေရသံ၊ ႀကီးစြာေသာမိုဃ္းႀကိဳးသံကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ကအသံကို ငါၾကား၏။ ထိုသို႔ငါၾကားေသာ အသံသည္ ေစာင္းသမား မ်ားေစာင္းတီးေသာ အသံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၃ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌င္း၊ သတၱဝါေလးပါးႏွင့္ အသက္ႀကီးသူတို႔ေရွ႔၌င္း၊ သူတို႔သည္ အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾက၏။ ေျမႀကီးမွေရြးႏႈတ္ေသာသူ တသိန္းေလးေသာင္း ေလးေထာင္မွတပါး၊ အဘယ္သူမွ် ထိုသီခ်င္းကို သင္၍မရႏိုင္။

၄ ထိုသူတို႔သည္ ကညာျဖစ္၍ ေမထုန္အမႈႏွင့္ မညစ္ညဴးေသာသူျဖစ္ၾက၏။ သိုးသငယ္သြားေလရာရာအရပ္သို႔ ေနာက္ေတာ္၌ လိုက္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ လူတို႔အထဲကေရြးႏႈတ္၍ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ သိုးသငယ္အဘို႔ အဦးသီးေသာအသီးျဖစ္ၾက၏။

၅ အျပစ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ၾကသည္ျဖစ္၍ သူတို႔ႏႈတ္၌ မုသာမရွိ။

၆ ေျမႀကီးေပၚမွာေနေသာသူတည္း ဟူေသာ အသီးအသီးဘာသာစကားကို ေျပာေသာ လူအမ်ိဳး အႏႊယ္ ခပ္္သိန္းတို႔အား ထာဝရဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာရေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးက၊

၇ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ တရားစီရင္ေတာ္မူေသာအခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ။ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာႏွင့္ စမ္းေရတြင္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကိုကိုးကြယ္ၾကေလာ့ဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေျပာဆို၍ ေကာင္းကင္အလယ္၌ ပ်ံဝဲလ်က္ ရွိသည္ကို ငါျမင္၏။

၈ ေကာင္းကင္တမန္တပါးကလည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးၿပိဳလဲၿပီ၊ မိမိမတရားေသာေမထုန္၏ အဆိပ္ အေတာက္တည္းဟူေသာ စပ်စ္ရည္ကို လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔အား တိုက္ေလၿပီးေသာ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးၿပိဳလဲၿပီဟု လုိက္၍ေျပာဆို၏။

၉ ထိုမွတပါး၊ တတိယေကာင္းကင္တမန္က၊ အၾကင္သူသည္ သားရဲႏွင့္ သူ၏ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္၍၊ သူ၏တံဆိပ္ လက္မွတ္ကို နဖူး၌ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္၌ခံသည္ျဖစ္ေစ၊

၁၀ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေဒါသဖလား၌ ေလာင္းေသာအမ်က္ေတာ္ စပ်စ္ရည္စစ္ကို ေသာက္ရလိမ့္မည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ေရွ႔၊ သိုးသငယ္ေရွ႔တြင္ ကန္႔ႏွင့္ေရာေသာမီးထဲမွာ ျပင္းစြာေသာညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၁၁ ထိုညွဥ္းဆဲျခင္း၏ မီးခိုး သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္တက္လ်က္ ရွိ၏။ သားရဲႏွင္ သူ၏ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္၍၊ သူ၏နာမတံဆိပ္လက္မွတ္ကို ခံေသာသူတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္သက္သာမရၾကဟု လိုက္၍ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ ေျပာဆို၏။

၁၂ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္တို႔ကိုင္း၊ ေယရႈ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ဤအရာ၌သည္းခံစရာ အေၾကာင္းရွိ၏။

၁၃ တဖန္တံု၊ ေကာင္းကင္အသံကား၊ ယခုမွစ၍ သခင္ဘုရား၌ ေသေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု ေရးထားေလာ့ဟု ေျပာဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကလည္း၊ ထိုသို႔မွန္ေပ၏။ ထိုသူတို႔သည္ ပင္ပန္းျခင္း ၿငိမ္းမည္အေၾကာင္းရွိ၍၊ သူတို႔၏အက်င့္ တို႔သည္လည္း သူတို႔ႏွင့္အတူလုိက္ၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄ တဖန္ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ျဖဴေသာမိုဃ္းတိမ္ရွိ၏။ လူသားေတာ္ႏွင့္တူေသာ သူသည္ ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ ေရႊသရဖူကိုေဆာင္းလ်က္၊ ထက္ေသာတံစဥ္ကိုကိုင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူ၏။

၁၅ ေကာင္းကင္ တမန္ တပါးသည္ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကထြက္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏တံစဥ္ကိုလႊတ္၍ စပါးကိုရိတ္ေတာ္မူပါ။ ရိတ္ရေသာအခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ၊ ေျမႀကီး၌ ရိပ္စရာစပါးမွည့္ပါၿပီဟု မိုဃ္းတိမ္ေပၚမွာ ထိုင္ေသာသူကို ႀကီးေသာအသံႏွင့္ဟစ္ေလ၏။

၁၆ မိုဃ္းတိမ္ေပၚမွာ ထိုင္ေသာသူသည္ မိမိတံစဥ္ကို ေျမႀကီး၌သြင္း၍ ေျမႀကီး၏စပါးကို ရိတ္ေတာ္မူ၏။

၁၇ ေကာင္းကင္ တမန္တပါးသည္ ေကာင္ကင္ဘံု၌ရွိေသာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ထြက္၍ သူ၌လည္းထက္ေသာတံစဥ္ပါ၏။

၁၈ မီးကို အစိုးရေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ယဇ္ပလႅင္ ထဲကထြက္၍ ထက္ေသာတံစဥ္ပါေသာသူကို ႀကီးစြာေသာေၾကြး ေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ေခၚလ်က္ သင္၏ထက္သာ တံစဥ္ကို လႊတ္၍ ေျမႀကီး၏စပ်စ္သီးျပြတ္တို႔ကို ရိတ္ေလာ့။ အသီးမွည့္ၿပီဟု ေျပာဆို၏။

၁၉ ေကာင္းကင္တမန္သည္လည္း မိမိတံစဥ္ကို ေျမႀကီး၌သြင္း၍ ေျမႀကီး၏စပ်စ္သီးကို ရိတ္ၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္ အမ်က္ေတာ္တည္းဟူေသာ နယ္ရာတန္ဆာၾကီးထဲသို႔ ခ်ေလ၏။

၂၀ ၿမိဳ႔ျပင္၌ နယ္ရာတန္ဆာကို ဖိနင္း၍ အေသြးသည္ တဆယ္ေျခာက္ယူဇနာခရီး တေလ်ာက္လံုး၌ ျမင္းဇက္ႀကိဳးကို မွီသည္တိုင္ေအာင္ နယ္ရာတန္ဆာ ထဲကထြက္ေလ၏။Chapter 15

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၅

၁ တဖန္တံု၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ကို ၿပီးစီးေစေသာ ေနာက္ဆံုးေဘးဒဏ္ခုနစ္ပါးရွိေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ခုနစ္ပါးတည္း ဟူေသာ ေကာင္းကင္၌အံ့ဘြယ္ေသာ နိမိတ္ႀကီးအျခားတပါးကို ငါျမင္ရ၏။

၂ မီးႏွင့္ေရာေသာ ဖန္ေရကန္ကဲ့သို႔ ရွိသည္ကိုလည္း ျမင္ရ၏။ သားရဲႏွင့္င္း၊ သူ၏ရုပ္တုႏွင့္င္း၊ သူ၏နာမအေရအတြက္ႏွင့္င္း၊ လြတ္၍ေအာင္ျမင္ေသာသူတို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ေစာင္းေတာ္တို႔ကို ကိုင္လ်က္၊ ဖန္ေရကန္နားမွာ ရပ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရ၏။

၃ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္ ေမာေရွ၏ သီခ်င္းႏွင့္ သိုးသငယ္၏သီခ်င္းကိုသီ၍ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏အျပဳအမူတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္၍ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ၾကပါ၏။ လူမ်ိဳးတို႔၏ဘုရင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အက်င့္ဓေလ့တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ဟုတ္မွန္ၾကပါ၏။

၄ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကာက္ရြံ႔ဘဲ၊ နာမေတာ္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲ အဘယ္သူေနရပါအံ့နည္း၊ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာလွ်င္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္းအရာတို႔သည္ ထင္ရွားသည္ျဖစ္၍၊ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ လာ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုးကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။

၅ ထိုေနာက္ ငါၾကည့္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ ဌာပနာရာတဲေတာ္ရွိေသာ ဗိမာန္ေတာ္ ကိုဖြင့္ထားၿပီ။

၆ ေဘးဒဏ္ခုနစ္ပါးရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေျပာင္ လက္ေသာ ပိုက္ဆန္ အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ရင္၌ေရႊရင္စည္းကိုစည္းလ်က္ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ထြက္လာၾက၏။

၇ သတၱဝါေလးပါးတြင္ တပါးသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ ႏွင့္ျပည့္ေသာေရႊဖလား ခုနစ္လံုးကို ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါးတို႔အား ေပး၏။

၈ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္၊ ဗိမာန္ေတာ္သည္ မီးခုိးႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါး၏ ေဘးဒဏ္ခုနစ္ပါး မကုန္မီတိုင္ေအာင္ ဗိမာန္ေတာ္ ထဲသို႔ အဘယ္သူမွ်မဝင္ႏိုင္။Chapter 16

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၆

၁ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ႀကီးေသာအသံကား၊ သြားၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ဖလား ခုနစ္လံုးကို ေျမႀကီးေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းၾကေလာ့ဟု ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါးတို႔အား ေျပာဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။

၂ ပဌမသူသည္ သြား၍မိမိဖလားကို ေျမႀကီးေပၚသို႔သြန္းေလာင္းလွ်င္၊ သားရဲ၏တံဆိပ္ လက္မွတ္ကိုခံ၍ သူ၏ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာလူတို႔၌ အလြန္္ဆိုးေသာအနာစိမ္း ေပါက္ေလ၏။

၃ ဒုတိယေကာင္း ကင္တမန္သည္ မိမိဖလားကို ပင္လယ္ေပၚသို႔သြန္းေလာင္းလွ်င္၊ ပင္လယ္သည္ လူေသ၏အေသြးကဲ့ သို႔ေသာ အေသြးျဖစ္၏။ ပင္လယ္၌သက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ ေသၾက၏။

၄ တတိယေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိဖလားကို ျမစ္ေပၚသို႔ င္း၊ စမ္းေရတြင္းေပၚသို႔င္း သြန္းေလာင္းလွ်င္၊ ထိုအရာတို႔သည္ အေသြးျဖစ္ၾက၏။

၅ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂါတ္ကာလ အစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ဤသို႔တရားစီရင္ေတာ္မူသည္ အမႈမွာါ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏။

၆ ထိုသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေသြး၊ ပေရာဖက္တို႔၏အေသြးကို သြန္းေလာင္း ၾကသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔အားအေသြးကို တိုက္ေတာ္မူၿပီ။ သူတို႔လည္း ခံထိုက္ၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆိုသည္ကုိ ငါၾကား၏။

၇ ယဇ္ပုလႅင္ကလည္း မွန္ပါ၏။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္စီရင္ေတာ္ မူျခင္းအရာတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ ၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆိုေသာအသံကို ငါၾကား၏။

၈ စတုတၳေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိဖလားကို ေနေပၚသို႔သြန္းေလာင္းလွ်င္၊ ေနသည္ လူတို႔ကို မီးေလာင္ ရေသာအခြင့္ကိုရ၏။

၉ ပူအားႀကီးေသာ အရွိန္ျဖင့္ လူတို႔သည္ ေလာင္ျခင္းကိုခံရ၍၊ ထိုေဘး ဒဏ္တို႔ကို အစိုးပိုင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို က်ိန္ဆဲၾက၏။ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း အလုိငွါ ေနာင္တမရၾက။

၁၀ ပဥၥမ ေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိဖလားကို သားရဲ၏ပလႅင္ေပၚသို႔ သြန္းေလာင္း လွ်င္၊ သူ၏ႏိုင္ငံသည္ ေမွာင္မိုက္အတိ ျဖစ္ေလ၏။ ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ပင္ပန္းအားႀကီးသည္ႏွင့္ မိမိတို႔လွ်ာကို ကိုက္ခဲၾက၏။

၁၁ မိမိတို႔ခံရေသာေဝဒနာႏွင့္ အနာစိမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္ကို က်ိန္ဆဲၾက၏။ မိမိတို႔အက်င့္ကိုလည္း ေနာင္တမရၾက။

၁၂ ဆဌမေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိဖလားကို ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းလွ်င္၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာ ဘုရင္တို႔သြားရာလမ္းကို ျပင္ဆင္ေစျခင္းအလိုငွါ ထိုျမစ္ေရသည္ ခမ္းေျခာက္ေလ၏။

၁၃ ထိုအခါ၊ နဂါ၏ခံတြင္းထဲက င္း၊ သားရဲ၏ခံတြင္းထဲကင္း၊ မိစျၧြာပေရာဖက္၏ ခံတြင္းထဲကင္း၊ ဘားေကာင္ကဲ့သို႔ ညစ္ညဴးေသာဝိညာဥ္သံုးပါး ထြက္သည္ကို ငါျမင္၏။

၁၄ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကိုျပေသာ နတ္ဆိုး၏ဝိညာဥ္ ျဖစ္သတည္း။ ထိုဝိညာဥ္တို႔သည္ ေလာကီတႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွိေသာရွင္ဘုရင္တို႔ထံသို႔ ထြက္သြား၍၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေန႔ႀကီး၌ စစ္တိုက္ျခင္းအလိုငွါ စုေဝးၾက၏။

၁၅ ေဟၿဗဲဘာသာအားျဖင့္ အာမေဂဒုန္အမည္ရွိေသာ အရပ္၌ စုေဝးေစ ၾက၏။

၁၆ အသံေတာ္ကား၊ သူခိုးကဲ့သို႔ငါလာ၏။ အဝတ္အခ်ည္းစည္းႏွင့္ သြားလာ၍ သူတပါးေရွ႔၌ ရွက္စရာအေၾကာင္းမရွိေစျခင္းငွါ ႏိုးလ်က္ေန၍၊ ကိုယ္အဝတ္ကိုေစာင့္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။

၁၇ သတၱမေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိဖလားကို အာကာသေကာင္းကင္ေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းလွ်င္၊ ၿပီးၿပီဟု ႀကီးေသာအသံသည္ ေကာင္းကင္ဗိမာန္ေတာ္၌ရွိေသာ ပလႅင္ေတာ္ထဲကထြက္၏။

၁၈ လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္း၊ အသံျမည္ျခင္း၊ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ ႀကီးစြာေသာေျမလႈပ္ျခင္းျဖစ္ၾက၏ ေျမႀကီးအေပၚမွာ လူတို႔ျဖစ္သည့္ ကာလမွစ၍ ထိုသို႔ေသာလကၡ ဏာႏွင့္ ထိုမွ်ေလာက္ ျပင္းထန္စြာေသာေျမလႈပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္စဖူး။

၁၉ ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ သံုးျဖာကြဲျပား၍ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးေနေသာၿမိဳ႔တို႔သည္ ၿပိဳလဲၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္းစြာ ေသာေဒါသအမ်က္ေတာ္၏ စပ်စ္ရည္ဖလားကိုတိုက္ျခင္းငွါ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။ ကြၽန္းရွိသမွ် တို႔သည္ လြင့္ေျပးၾက၏။ ေတာင္မ်ားတို႔သည္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾက၏။

၂၀ အခ်ိန္အခြက္တဆယ္ ရွိေသာ မိုဃ္းသီးသည္ ေကာင္းကင္က လူတို႔အေပၚသို႔ က်ေလ၏။

၂၁ ထိုမိုဃ္းသီးေဘးဒဏ္ အလြန္ႀကီးသည္ျဖစ္၍၊ လူတို႔သည္ မုိဃ္းသီးေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကုိ က်ိန္ဆဲၾက၏။Chapter 17

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၇

၁ ဖလားခုနစ္လံုးရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါးတို႔တြင္ တပါးသည္လာၿပီးလွ်င္၊ ငါ့ကိုႏႈတ္ဆက္၍၊ လာခဲ့ပါ။ ေရအေပၚမွာထိုင္ေသာ ျပည္တန္ဆာႀကီး၌ စီရင္ျခင္းအမႈကို ငါျပမည္။

၂ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္ ကို သူႏွင့္ျပဳၾကၿပီ။ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ သူ၏မတရားေသာေမထုန္၏ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မူးၾကၿပီဟု ေျပာဆိုလ်က္၊

၃ ငါ့ကို ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေတာသို႔ေဆာင္ သြားေလ၏။ ေခါင္းခုနစ္လံုးႏွင့္ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းရွိ၍၊ ဘုရားသခင္၏ အသေရေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာ နာမတို႔ႏွင့္အျပည့္ရွိေသာ သားရဲနီ အေပၚမွာ ထိုင္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမတဦးကိုငါျမင္၏၊

၄ ထိုမိန္းမသည္ အဝတ္နီ၊ အဝတ္ေမာင္းကိုဝတ္လ်က္၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ျမတ္တန္ဆာ၊ ပုလဲတန္ဆာကို ဆင္လ်က္ရွိ၏။ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အရာႏွင့္င္း၊ မိမိ မတရားေသာေမထုန္၏ ညစ္ညဴးျခင္းႏွင့္င္း ျပည့္ေသာေရႊဖလားကို ကိုင္လ်က္ရွိ၏။

၅ နဖူး၌ အကၡယာတင္ေသာ ဘြဲ႔မူကား၊ နက္နဲေသာအရာ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီး၊ ျပည္တန္ဆာတို႔၏အမိ၊ ေျမ၌စက္ဆုတ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အရာတို႔၏ အမိေပတည္း။

၆ ထိုမိန္းမသည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေသြး၊ ေယရႈ၏သက္ေသခံတို႔၏ အေသြးႏွင့္ ယစ္မူးသည္ကို ငါျမင္၏။ ထိုသို႔ျမင္ေသာအခါ အလြန္အံ့ၾသမိန္းေမာ၍ ေန၏။

၇ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း အဘယ္ေၾကာင့္အံ့ၾသသနည္း။ ထိုမိန္းမ၏ နက္နဲေသာအရာကိုင္း၊ ေခါင္းခုနစ္လံုးႏွင့္ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းရွိ၍ ထိုမိန္းမကို ေဆာင္ေသာသားရဲ၏ နက္နဲေသာအရာကိုင္း ငါေျပာမည္။

၈ ယခုျမင္ေသာ သားရဲသည္ ျဖစ္ဘူးၿပီ၊ ျဖစ္ဆဲမရွိ၊ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲက တက္၍ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္ မည္။ ကမၻာဦးကပင္ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ ျဖစ္ဘူး၍၊ ျဖစ္ဆဲမရွိ၊ ျဖစ္လတံ့ေသာ သားရဲကို ျမင္ရေသာအခါ၊ အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္။

၉ ဤအရာ၌ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥာဏ္ရွိ၏။ ေခါင္းခုနလံုးကား မိန္းမထိုင္ေသာ ေတာင္ခုနစ္လံုးျဖစ္၏။

၁၀ ရွင္ဘုရင္ခုနစ္ပါးလည္းျဖစ္၏။ ငါးပါးက်ၿပီ၊ တပါးရွိေသး၏။ တပါးျဖစ္ေလ ဦးမည္။ ျဖစ္ေသာအခါ တခဏသာတည္လိမ့္မည္။

၁၁ ျဖစ္ဘူး၍ ျဖစ္ဆဲမရွိေသာသားရဲသည္ ရွစ္ပါးေျမာက္ေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။ ခုနစ္ပါးအဝင္လည္းျဖစ္၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။

၁၂ ယခုျမင္ေသာ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းကား၊ မင္းအာဏာာစက္ကို မရေသးေသာ ရွင္ဘုရင္ဆယ္ပါးျဖစ္၏။ ရွင္ဘုရင္၏ အာဏာစက္ကို သားရဲႏွင့္အတူ တခ်က္ တည္းရၾကလိမ့္မည္။

၁၃ ထိုသူတို႔သည္ သေဘာတူ၍ မိမိတို႔တန္ခိုးအာဏာစက္ကို သားရဲ၌ အပ္ေပးၾကလိမ့္မည္။

၁၄ သူတို႔သည္ သိုးသငယ္ကို စစ္တိုက္၍ သိုးသငယ္သည္ ႏိုင္ေတာ္မူမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သိုးသငယ္သည္ သခင္တို႔၏သခင္၊ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိေသာ သူတို႔သည္လည္း ေခၚေတာ္မူေသာသူ၊ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူ၊ သစၥာရွိေသာသူျဖစ္ၾက၏။

၁၅ ယခုျမင္၍ ျပည္တန္ဆာ ထိုင္ေသာေရကား၊ အသီးသီးဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအစုစုျဖစ္သတည္း။

၁၆ ယခုျမင္ေသာ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ သားရဲသည္ ျပည္တန္ဆာကိုမုန္း၍ သူ၏စည္းစိမ္ကိုဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ သူ၏အဝတ္ တန္ဆာကိုခြၽတ္၍ သူ၏အသားကို ကိုက္စား လိမ့္မည္။

၁၇ သူ၏ကိုယ္ကိုလည္း မီးရႈိ႔လိမ့္မည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျပဳျခင္းငွါင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မျပည့္စံုမွီတိုင္ေအာင္ သေဘာတူ၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားကို သားရဲ၌အပ္ေပးျခင္းငွါင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၌အႀကံေပးေတာ္မူ၏။

၁၈ ယခုျမင္ေသာမိန္းမသည္လည္း၊ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔ကို အုပ္စိုးေသာၿမိဳ႔ႀကီး ျဖစ္သတည္းဟု ေကာင္းကင္ တမန္ေျပာဆို၏။Chapter 18

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၈

၁ ထိုေနာက္မွ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ႀကီးစြာေသာတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေကာင္းကင္ကဆင္း သက္ သည္ကိုငါျမင္၏။ သူ၏ေရာင္ျခည္အားျဖင့္ ေျမႀကီးထြန္းလင္းလ်က္ရွိ၏။

၂ သူသည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးၿပိဳလဲၿပီ၊ ၿပိဳလဲၿပီ။ နတ္ဆိုးေနရာျဖစ္ေလၿပီ။ ညစ္ညဴးေသာဝိညာဥ္မ်ိဳး၏ တြင္းျဖစ္ေလၿပီ။ ညစ္ညဴး ၍စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာ ငွက္မ်ိဳး၏မွီခိုရာျဖစ္ေလၿပီ။

၃ အေၾကာင္းမူကား၊ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ သူ၏မတရားေသာ ေမထုန္၏ အဆိပ္အေတာက္တည္းဟူေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကၿပီ။ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကို သူႏွင့္ျပဳၾကၿပီ။ ေလာကီကုန္သည္ တို႔သည္ သူ၏ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ ၾကြယ္ဝျခင္းအားျဖင့္ ဥစၥာရတတ္ ၾကၿပီဟုေျပာဆို၏။

၄ အျခားေသာေကာင္း ကင္အသံကား၊ ငါ၏လူမ်ိဳးတို႔၊ သူ၏အျပစ္တို႔ကို ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္င္း၊ သူ၏ေဘးဒဏ္မ်ားကို ခံျခင္းႏွင့္င္း ကင္းလြတ္အံ့ေသာငွါ၊ သူ၏အထဲကထြက္ၾကေလာ့။

၅ သူ၏အျပစ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုတိုင္ေအာင္ မွီၾကသည္ျဖစ္၍၊ သူ၏မတရားေသာအမႈတို႔ကို ဘုရားသခင္သတိရေတာ္မူၿပီ။

၆ သူသည္အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးသည္နည္းတူ သူ၌ဆပ္ေပးၾကေလာ့။ သူ၏အက်င့္အတိုင္း ႏွစ္ဆထပ္၍ စီရင္ ၾကေလာ့။ သူေလာင္းေသာဖလား၌ သူ႔အဘို႔ႏွစ္ဆတိုး၍ ေလာင္းၾကေလာ့။

၇ သူသည္ ကိုယ္ကိုခ်ီးေျမာက္၍ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔သည္အတိုင္း သူ၌ျပင္းစြာေသာ ဆံုးမျခင္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းကို ျဖစ္ေစၾက ေလာ့။ ငါကား မိဘုရားျဖစ္၏။ မုတ္ဆိုးမမဟုတ္။ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းကို မသိရဟု သူသည္ ေအာက္ေမ့တတ္၏။

၈ ထိုေၾကာင့္၊ သူခံေရေသာ ေသျခင္းေဘး၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္း ေဘးဒဏ္မ်ားတို႔ႏွင့္ တေန႔ခ်င္းတြင္ ေတြ႔၍၊ မီးျဖင့္လည္း ကြၽမ္းေလာင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုစီရင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ခြန္အားဗလႀကီးေတာ္မူ၏။

၉ မတရားေသာေမထုန္ကို သူႏွင့္ျပဳ၍ ကာမဂုဏ္၌ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္၊ သူကြၽမ္းေလာင္ ရာမီးခိုးကို ျမင္ေသာအခါ၊

၁၀ သူခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းေဝဒနာကို ေၾကာက္္၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊ ျဖစ္ရေလျခင္း။ ျဖစ္ရေလျခင္း။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီး၊ ၿမိဳ႔စြမ္း၊ သင္သည္တနာရီျခင္းတြင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါၿပီတကားဟူ၍ သူ႔ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။

၁၁ ေလာကီကုန္သည္ တို႔သည္ ထိုအတူငိုေၾကြး၍ စိတ္မသာညည္းတြား ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ကုန္သြယ္ ဥစၥာတည္းဟူေသာ၊

၁၂ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္ေကာင္း၊ ပုလဲ၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ ကတၱီပါ၊ ဖဲ၊ ပုဆိုးနီ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သြိန္သစ္သား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆင္စြယ္တန္ဆာ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသစ္ေကာင္း တန္ဆာ၊ ေၾကးဝါတန္ဆာ၊ သံတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ျဖဴတံဆာ၊

၁၃ သစ္ႀကံပိုး၊ အေမမုန္၊ နံ႔သာေပါင္း၊ ဆီေမႊး၊ ေလာဗန္၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ မုန္႔ညက္၊ ဂ်ံဳဆန္၊ ႏြား၊ သိုး၊ ျမင္း၊ ရထား၊ အေစခံကြၽန္၊ လူဝိညာဥ္တို႔ကို အဘယ္သူမွ် ေနာက္တဖန္မဝယ္ရ။

၁၄ သင္သည္ အလြန္တပ္မက္ေသာ သစ္သီးမ်ိဳးလည္း ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ဆူၿဖိဳးေသာအရာ၊ တင့္တယ္ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔လည္း ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ေနာက္တဖန္မေတြ႔ရ။

၁၅ သူ႔ကိုအမွီျပဳ၍ ထိုအရာမ်ားကို ေရာင္းဝယ္သျဖင့္၊ ေငြရ တတ္ေသာ ကုန္သည္တို႔သည္ သူခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းေဝဒနာကိုေၾကာက္၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊

၁၆ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ အဝတ္နီ၊ အဝတ္ေမာင္းကိုဝတ္၍၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ျမတ္ တန္ဆာ၊ ပုလဲတန္ဆာကို ဆင္ေသာၿမိဳ႔ႀကီး၊

၁၇ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာစည္းစိမ္သည္ တနာရီျခင္းတြင္ ပ်က္ဆီးပါၿပီတကား ဟုငိုေၾကြး၍ စိတ္မသာညည္းတြားၾကလိမ့္မည္။ ခပ္သိမ္းေသာသေဘၤာသူႀကီး၊ အရပ္ရပ္သို႔လႊင့္ကူးတတ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ သေဘၤာသား၊ ပင္လယ္ကုန္သည္ရွိသမွ်တို႔သည္ အေဝးက ရပ္၍၊

၁၈ သူကြၽမ္းေလာင္ရာ မီးခိုးကိုျမင္လွ်င္ ထိုၿမိဳ႔ႏွင့္ အဘယ္ၿမိဳ႔တူသနည္း ဟူ၍င္း၊

၁၉ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ပင္လယ္ကူးေသာသေဘၤာကို ပိုင္ေသာသူအေပါင္း တို႔အား ထိုစည္းစိမ္ကိုေပး၍ ေငြရတတ္ေစေသာၿမိဳ႔ႀကီး၊ တနာရီျခင္းတြင္ ပ်က္ဆီးပါၿပီတကားဟု၍င္း ေအာဟစ္လ်က္ ေျမမႈန္႔ကို မိမိတို႔ေခါင္းေပၚမွာ ပစ္တင္လ်က္ ငိုေၾကြး၍ စိတ္မသာညည္းတြားၾကလိမ့္မည္။

၂၀ ေကာင္းကင္မွစ၍ သန္႔ရွင္းသူ တမန္ေတာ္ပေရာဖက္တို႔၊ သူ႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ဘက္၌ ေန၍၊ သူ႔ကိုတရားစီရင္ေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုသည္ကိုငါႀကား၏။

၂၁ ခြန္အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ႀကီးစြာေသာ ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာက္ကို ခ်ီယူ၍ ပင္လယ္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ၿပီးလွ်င္ ထိုနည္းတူ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးကို ျပင္းထန္စြာခ်ပစ္၍ ေနာက္တဖန္မေပၚမရိွရ။

၂၂ ေစာင္းသမား၊ အၿငိမ့္သမား၊ ပေလြသမား၊ တံပိုးသမားမ်ားတီးမႈတ္ေသာ အသံလည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္ မျမည္ရ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္တတ္သမားတို႔တြင္ တေယာက္မွ် သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မေပၚမရွိရ၊ ႀကိတ္ဆံုသံ လည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မျမည္ရ။

၂၃ ဆီမီးအလင္း လည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မထြန္းမလင္းရ။ မဂၤလာ ေဆာင္သတို႔သား သတို႔သမီးအသံကိုလည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မၾကားရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေလာကီ မႉးမတ္တို႔သည္ သင္၏ကုန္သည္ျဖစ္ၾကၿပီ၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သင္၏ျပဳစားျခင္းပရိယာယ္အားျဖင့္ လွည့္ျဖား ျခင္းကို ခံရၾကၿပီဟု ေကာင္းကင္တမန္ေျပာဆို၏။

၂၄ ပေရာဖက္တို႔၏ အေသြး၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေသြး၊ ေျမႀကီးေပၚ မွာ ကြပ္မ်က္ေသာသူအေပါင္းတို႔၏ အေသြးကို ထိုၿမိဳ႔၌ေတြ႔၏။Chapter 19

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၁၉

၁ ထိုေနာက္မွ ေကာင္းကင္ဘံု၌ စည္းေဝးေသာသူအမ်ားတို႔၏ အသံႀကီးကား၊ ဟာေလလုယ၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ခ်မ္းသာ၊ ဘုန္းအသေရတန္ခိုးေတာ္ေပတည္း။

၂ စီရင္ေတာ္မူျခင္း အရာတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ ေျဖာင့္မတ္ၾက၏။ မိမိမတရားေသာေမထုန္အားျဖင့္ ေျမႀကီးကိုပုပ္ပ်က္ေစေသာ ျပည္တန္ဆာႀကီးကို စစ္ေၾကာစီရင္ ေတာ္မူၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔၏အေသြးကို သူ၏လက္ျဖင့္သြန္း ေသာအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ဒဏ္ေပးေတာ္ မူၿပီဟု ေျပာဆိုၾကသည္ကို ငါၾကား၏။

၃ တဖန္တံု၊ ဟာေလလုယ ဟူ၍င္း၊ သူ၏မီးခိုးသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ တက္သည္ဟူ၍င္း ေျပာဆိုၾက၏။

၄ အသက္ႀကီးသူ ႏွစ္ဆယ္ေလးပါးႏွင့္ သတၱာဝါေလးပါးတို႔သည္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္လ်က္၊ အာမင္၊ ဟာေလလုယဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။

၅ ပလႅင္ေတာ္ေပၚက ထြက္ေသာ အသံကား၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာင္ရြံ႔ေသာသူ အႀကီးအငယ္အေပါင္းတို႔၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ဟု ဆိုသတည္း။

၆ တဖန္တံု၊ ဟာေလလုယ။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္၊ ငါတို႔ဘုရား သခင္သည္ စိုးစံေတာ္မူ၏။

၇ ငါတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့ အေၾကာင္းမူကား၊ သိုးသငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ခံခ်ိန္ရွိၿပီ။ သူ၏မိန္းမသည္ ကုိယ္ကိုတန္ဆာဆင္ၿပီဟု စည္းေဝးေသာသူအမ်ား တို႔၏အသံ၊ သမုဒၵရာသံ၊ ျပင္းစြာေသာ မိုဃ္းႀကိဳးသံကဲ့သို႔ ငါၾကား၏။

၈ ထိုမိန္းမသည္ စင္ၾကယ္ေျပာင္လက္ေသာ ပိတ္ေခ်ာကို ဝတ္ဆင္ရေသာအခြင့္ကို ရ၏။ ထိုပိတ္ေခ်ာမူကား၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သတည္း။

၉ ေကာင္းကန္တမန္ကလည္း၊ သိုးသငယ္၏မဂၤလာေဆာင္ပြဲသို႔ ေခၚဘိတ္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု ေရးထားေလာ့ဟူ၍င္း၊ ဤစကားသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စင္စစ္ျဖစ္၏ ဟူ၍င္း ငါ့အားေျပာဆို၏။

၁၀ ငါသည္ ထိုသူကို ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ သူ၏ေျခရင္း၌ျပပ္ဝပ္၏။ သူကလည္း၊ မျပဳပါႏွင့္၊ ငါကား သင္၏လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ ျဖစ္၏။ ေယရႈ၏သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ကို ေဆာင္ေသာသင္၏ ညီအစ္ကိုတို႔၏ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္လည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပေရာဖက္ေဟာေသာစကားခ်က္သေဘာသည္ ေယရႈ၏ သက္ေသျဖစ္သတည္းဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။

၁၁ ထိုအခါ ေကာင္းကင္ဘံုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္လွ်င္၊ ျမင္းျဖဴရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူသည္ သစၥာဟူ ေသာအမည္၊ သမၼာဟူေသာအမည္ရွိသတည္း။ ထိုသူသည္ တရားသျဖင့္စီရင္တတ္၏။ တရားသျဖင့္စစ္တိုက္ တတ္၏။

၁၂ မ်က္စိေတာ္သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရဖူမ်ားကို ေဆာင္း၏။ ကိုယ္တိုင္မွတပါး၊ အဘယ္သူမွ်မသိေသာ နာမေတာ္သည္ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၁၃ အေသြး၌ ႏွစ္ၿပီးေသာ အဝတ္ကို ဝတ္၏။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ရွိ၏။

၁၄ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ တို႔သည္ ျမင္းျဖဴကိုစီးလ်က္၊ စင္ၾကယ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာျဖဴကိုဝတ္လ်က္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

၁၅ လူမ်ိဳးတို႔ကို ဒဏ္ခပ္စရာဘို႔၊ ထက္ေသာ သံလ်က္သည္ ခံတြင္းေတာ္ထဲကထြက္၏၊ သူတို႔ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုးေတာ္မူမည္။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေဒါသအမ်က္ေတာ္၏ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာကို ဖိနင္းေတာ္မူမည္။

၁၆ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္၊ သခင္တို႔၏သခင္ဟု ဘြဲ႔နာမေတာ္သည္ အဝတ္ေတာ္၌င္း၊ ေပါင္ေတာ္၌င္း၊ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၁၇ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ေနထဲမွာရပ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္၏။

၁၈ သူသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ အလယ္၌ ပ်ံတတ္ေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔ကို ႀကီးေသာအသံႏွင့္ေခၚ၍၊ လာၾကေလာ့။ ရွင္ဘုရင္အသား၊ စစ္သူႀကီးအသား၊ သူရဲအသား၊ ျမင္းအသား၊ ျမင္းစီးေသာသူအသား၊ အေစခံကြၽန္၊ လူလြတ္၊ အႀကီးအငယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူတို႔၏ အသားကို စားအံ့ေသာငွါ၊ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္သို႔ စည္းေဝးၾကေလာ့ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။

၁၉ သားရဲမွစ၍ ေလာကီရွင္ဘုရင္တုိ႔ႏွင့္ သူတို႔၏ဗိုလ္ေျခမ်ားတို႔သည္ ျမင္းစီးေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဗိုလ္ေျခေတာ္ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ စည္းေဝးၾကသည္ကို ငါျမင္၏။

၂၀ သားရဲကို ဘမ္းမိၾက၏။ သားရဲ၏တံဆိပ္လက္မွတ္ကိုခံ၍၊ သူ၏ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူတို႔ကို လွည့္ျဖား၍ သားရဲေရွ႔၌ နိမိတ္မ်ားကိုျပတတ္ေသာ မိစျၧြာပေရာဖက္ကိုလည္း ဘမ္းမိၾက၏။ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ထိုသူႏွစ္ဦးကို ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾက၏။

၂၁ ၾကြင္းေသာ သူတို႔သည္၊ ျမင္းစီးေတာ္မူေသာသူ၏ ခံတြင္းေတာ္ထဲက ထြက္ေသာသံလ်က္ႏွင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ သူတို႔၏အသားကို ငွက္အေပါင္းတို႔သည္ ဝစြာစားရၾက၏။Chapter 20

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၀

၁ တဖန္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ ေသာ့ႏွင့္သံႀကိဳးႀကီးကိုကိုင္လ်က္ ေကာင္းကင္က ဆင္းသက္သည္ကိုငါျမင္၏။

၂ ေရွးေမြေဟာင္း၊ မာရ္နတ္စာတန္တည္းဟူေသာ နဂါးကို ကိုင္ဘမ္း၍၊ အႏွစ္တေထာင္ဘို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။

၃ အႏွစ္တေထာင္မကုန္မီတိုင္ေအာင္၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မလွည့္ျဖားရမည္အေၾကာင္း အနက္ဆံုး ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလွာင္ထား၍ တံဆိပ္ခပ္ေလ၏။ အႏွစ္တေထာင္ကုန္ၿပီးမွ တဖန္ခဏလႊတ္ရဦးမည္။

၄ ပလႅင္မ်ားကိုလည္း ငါျမင္၏၊ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာသူတို႔သည္ တရားစီရင္ရေသာအခြင့္ကို ရၾက၏။ သားရဲႏွင့္ သူ၏ရုပ္တုကို မကိုးကြယ္၊ သူ၏တံဆိပ္လက္မွတ္ကို နဖူး၌မခံ၊ လက္၌မခံဘဲေန၍၊ ေယရႈ၏သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ၾကာင့္၊ လည္ပင္းျဖတ္ျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားကိုငါျမင္၏။ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္၍ အႏွစ္တေထာင္ပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ စိုးစံရၾက၏။

၅ ၾကြင္းေသာလူေသတို႔သည္ ထိုအႏွစ္ တေထာင္မကုန္မီ အသက္မရွင္ရၾက။ ဤထေျမာက္ျခင္းကား၊ ပဌမထေျမာက္ျခင္းျဖစ္သတည္း။

၆ ပဌမထေျမာက္ ျခင္းကို ဝင္စားေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ေသာသူသည္ ဒုတိယေသျခင္း၏ လက္ႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ခရစ္ေတာ္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္၍၊ အႏွစ္တေထာင္ ပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စိုးစံရၾကလိမ့္မည္။

၇ ထိုအႏွစ္တေထာင္ကုန္ၿပီးမွ စာတန္သည္ေထာင္ထဲက လြတ္ေသာအခြင့္ကိုရ၍၊

၈ အေရအတြက္ အားျဖင့္ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ် မ်ားေသာေဂါဂ၊ မာေဂါဂတည္းဟူေသာ ေျမႀကီးေလးမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေနေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို လွည့္ျဖားအံ့ေသာငွါင္း၊ စစ္တိုက္ဘို႔ စည္းေဝးေစျခင္းငွါင္း တက္လိမ့္မည္။

၉ ထိုသူမ်ားတို႔သည္ ေျမႀကီး မ်က္ႏွာေပၚသို႔တက္၍၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏တပ္ကိုင္း၊ ခ်စ္ဘြယ္ေသာၿမိဳ႔ ေတာ္ကိုင္း၊ ဝိုင္းၾက၏။ ထိုအခါ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၊ ေကာင္းကင္မွမီးက်၍ သူတို႔ကိုမ်ိဳေလ၏။

၁၀ သူတို႔ကို လွည့္ျဖားေသာမာရ္နတ္ကိုလည္း သားရဲႏွင့္ မိစျၧြာပေရာဖက္ရွိရာ ကန္႔ႏွင့္ေရာေႏွာေသာ မီးအုိင္ထဲသို႔ခ်ပစ္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံရၾကလတံ့။

၁၁ တဖန္တံု၊ ျဖဴေသာပုလႅင္ႀကီးကိုင္း၊ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူေသာသူကိုင္း ငါျမင္၏။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔မွ ေျပးလြင့္၍ သူတို႔ေနစရာအရပ္မရွိ။

၁၂ ေသလြန္ေသာသူ အႀကီးအငယ္တို႔သည္ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾကသည္ကို ငါျမင္၏။ စာေစာင္မ်ားကို ဖြင့္ထား၏။ အသက္စာေစာင္တည္းဟူေသာ အျခားတပါးေသာစာေစာင္ ကိုလည္း ဖြင့္ေလ၏။ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း၊ စာေစာင္တို႔၌ ေရးထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားစီရင္ျခင္းကုိ ခံရၾက၏။

၁၃ သမုဒၵရာသည္ မိမိ၌ရွိေသာ လူေသတို႔ကိုအပ္ေပး၏။ မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံသည္လည္း မိမိတို႔၌ရွိေသာ လူေသတို႔ကို အပ္ေပးၾက၏။ လူအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ အက်င့္အတိုင္း တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾက၏။

၁၄ ထိုအခါ မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံကို မီးအုိင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။ ထိုေသျခင္းကား ဒုတိယေသျခင္းျဖစ္သ တည္း။

၁၅ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း မီးအုိင္ ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။Chapter 21

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၁

၁ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကိုလည္း ငါျမင္၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ေရွးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေရွးေျမႀကီးသည္ ေရြ႔သြားၾကၿပီ၊ ထိုအခါမွစ၍ သမုဒၵရာမရွိ။

၂ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သစ္ သည္ မိမိခင္ပြန္းဘို႔ တန္ဆာဆင္ေသာမဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီးကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္သည္ကို ငါျမင္၏။

၃ ေကာင္းကင္မွ ႀကီးေသာအသံကား၊ ဘုရားသခင္၏တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ရိွ၏။ လူတို႔ႏွင့္အတူ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူမည္။ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူတို႔ႏွင့္အတူရွိေန၍ သူတို႔၏ဘုရား သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူမည္။

၄ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏ မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တို႔ကို သုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ေသေဘးမရွိရ။ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလည္းမရွိရ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ေရွးျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔သည္ ေရြ႔သြားၾကၿပီ။

၅ ပလႅင္ ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူေသာ သူကလည္း၊ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကုိ အသစ္ဖန္ဆင္းသည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ တဖန္တံု၊ ေရးထားေလာ့။ ဤစကားသည္ သစၥာစကား၊ ဟုတ္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏ ဟူ၍င္း၊

၆ အမႈၿပီးၿပီ။ ငါသည္အာလာဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏။ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏။ ေရငတ္ေသာသူအား အသက္စမ္းေရကို အဘုိးမယူဘဲ ငါေပးမည္။

၇ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ဤအရာတို႔ကိုအေမြခံရလိမ့္မည္။ ငါသည္သူ၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္မည္။ သူသည္လည္းငါ၏ သားျဖစ္လိမ့္မည္။

၈ ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ ရြံရွာဘြယ္ေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔မူကား၊ ဒုတိယေသျခင္း တည္းဟူ ေသာကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာမီးအိုင္ထဲ၌ မိမိတို႔အဘုိကိုရၾကလိမ့္မည္ ဟူ၍င္း ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ ေနာက္ဆံုးေသာ ေဘးဒဏ္ ခုနစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဖလားခုနစ္လံုးကို ေဆာင္ေသာေကာင္း ကင္တမန္ ခုနစ္ပါးတြင္ တပါးသည္လာၿပီးလွ်င္၊ ငါ့ကိုႏႈတ္ဆက္၍၊ လာခဲ့ပါ။ သုိးသငယ္၏ခင္ပြန္းတည္း ဟူေသာ မဂၤလာေဆာင္ သတိုးသမီးကိုငါျပမည္ဟု ေျပာဆိုလ်က္၊

၁၀ ႀကီးျမင့္ေသာ ေတာင္သို႔ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ငါ့ကို ေဆာင္သြား၍ သန္႔ရွင္းေသာေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွဆင္းသက္သည္ကိုငါ့အားျပေလ၏။

၁၁ ထုိၿမိဳ႔၏ အေရာင္အဝါသည္၊ ေက်ာက္သလင္းနဂါးသဲြ႔ ကဲ့သို႔၊ အျမတ္ဆံုးေသာေက်ာက္မ်က္မြန္ႏွင့္တူ၏။

၁၂-၁၃ ႀကီးျမင့္ေသာ ၿမိဳ႔ရုိးလည္း ရွိ၏။ အေရွ႔ဘက္၌ တံခါးသံုးေပါက္၊ ေျမာက္ဘက္၌သံုးေပါက္၊ ေတာင္ဘက္၌သံုးေပါက္၊ အေနာက္ဘက္၌ သုံးေပါက္၊ တံခါးတဆယ္ႏွစ္ေပါက္ ရွိ၏၊ ထိုတံခါးတဆယ္ႏွစ္ေပါက္၌ ေကာင္းကင္တမန္ တဆယ္ႏွစ္ပါးရွိ၏၊ ဣသေရလအမ်ိဳးတဆယ္ႏွစ္မ်ိဳး၏ နာမတို႔သည္ ထိုတံခါးေပၚ၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၁၄ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္သည္ တဆယ္ႏွစ္ထပ္ရွိ၏။ သိုးသငယ္၏ တမန္ေတာ္တဆယ္ႏွစ္ပါး၏ နာမတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ေပၚ၌ ေရးထား လ်က္ရွိၾက၏။

၁၅ ငါႏွင့္စကားေျပာေသာသူသည္၊ ၿမိဳ႔ကိုင္း၊ တံခါးတို႔ကိုင္း၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုင္း တိုင္းျခင္းငွါ တိုင္းစရာ ေရႊက်ဴလံုး ပါ၏။

၁၆ ၿမိဳ႔သည္ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ က်ဴလံုးႏွင့္ၿမိဳ႔ကိုတိုင္း၍ ၿမိဳ႔၏အနံ၊ အလ်ား၊ အျမင့္၊ ယူဇနာတရာႏွစ္စီရွိ၏။

၁၇ ၿမိဳ႔ရိုးထုကိုတိုင္း၍၊ လူအေတာင္ကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ အေတာင္အားျဖင့္၊ တရာေလးဆယ္ေလးေတာင္ရွိ၏။

၁၈ ၿမိဳ႔ရိုးကိုယ္သည္ နဂါးသြဲ႔ေက်ာက္ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔သည္ လည္း ၾကည္လင္ေသာဖန္ႏွင့္ တူေသာေရႊစင္ျဖစ္၏။

၁၉ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္တို႔သည္ ေက်ာက္ျမတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏။ ပထမအျမစ္ကား နဂါးသြဲ႔ ျဖစ္၏။ ဒုတိယအျမစ္ကား နီလာ၊ တတိယအျမစ္ကား မဟူရာ၊ စတုတၳအျမစ္ကားျမ၊

၂၀ ပဥၥမအျမစ္ကားေၾကာင္၊ ဆဌမအျမစ္ကား ေက်ာက္နီ၊ သတၱမအျမစ္ကား ခရုသုလိတ္၊ အဌမအျမစ္ကား မ်က္ရြဲ၊ နဝမအျမစ္ကား ဥႆဖရား၊ ဒသမအျမစ္ကား ခရုသုျပတ္၊ ဧကဒသမ အျမစ္ကား ဝါကိသု၊ ဒြါဒသမအျမစ္ကား ေဂၚမုတ္ျဖစ္သတည္း။

၂၁ တံခါးရြက္ တဆယ္ႏွစ္ရြက္အသီးသီး တို႔သည္ ပုလဲတျပားစီျဖင့္ၿပီး၍ ပုလဲတဆယ္ႏွစ္ျပားျဖစ္ၾက၏။ ၿမိဳ႔လမ္းမသည္ ၾကည္လင္ ေသာဖန္ကဲ့ သို႔ေသာ ေရႊစင္ျဖစ္၏။

၂၂ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ဗိမာေတာ္ကို ငါမျမင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္သည္ ထိုၿမိဳ႔၏ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၂၃ ထိုၿမိဳ႔သည္ ေန၏အေရာင္၊ လ၏အေရာင္ကိုအလိုမရွိ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္ေတာ္သည္ ထိုၿမိဳ႔ကိုလင္း ေစ၏။ သိုးသငယ္သည္လည္း ထိုၿမိဳ႔၏ဆီမီးျဖစ္၏။

၂၄ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔၏အလင္းကိုအမွီျပဳ၍ သြားလာၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ဘုန္းအသေရကို ထိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက လိမ့္မည္။

၂၅ ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကို ေန႔အခ်ိန္၌ အလ်င္းမပိတ္တတ္။ ညဥ့္မူကားမရွိ။

၂၆ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုန္းအသေရကို ထိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။

၂၇ ညစ္ညဴးေသာအရာ၊ စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာအရာ၊ သစၥာပ်က္ေသာအရာ တစံုတခုမွ်မဝင္ရ ဘဲ၊ သိုးသငယ္၏ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းဝင္ေသာသူတို႔သာလွ်င္ ဝင္ရ၏။Chapter 22

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂

၁ တဖန္၊ ေက်ာက္သလင္းကဲ့သို႔ ၾကည္လင္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ထဲက ထြက္ေသာ၊ အသက္ေရစီးရာျမစ္ကို ေကာင္းကင္တမန္သည္ ငါ့အားျပေလ၏။

၂ ၿမိဳ႔လမ္းမအလယ္၌င္း၊ ထိုျမစ္ႏွစ္ဘက္၌င္း၊ အသက္ပင္ရွိ၏။ ထိုအသက္ပင္သည္ အသီးတဆယ္ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးတတ္၏။ မိမိအသီး ကိုလည္း လတိုင္းေပးတတ္၏။ အရြက္သည္လည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းစရာဘို႔ျဖစ္၏။

၃ ေနာက္တဖန္က်ိန္ျခင္းေဘး တစံုတခုမွ်မရွိ၊ ထိုၿမိဳ႔၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ ရွိ၍၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔သည္ ဘုရားဝတ္ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။

၄ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုျမင္ရ၍၊ သူတို႔နဖူး၌လည္း နာမ ေတာ္ေရးထားလ်က္ရွိလိမ့္မည္။

၅ ထိုၿမိဳ႔၌ ညဥ့္မရွိရ၊ ဆီမီးကိုအလိုမရွိ။ ေန၏အေရာင္ကိုလည္း အလိုမရွိ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၌ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ စုိးစံရၾကလတံ့။

၆ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ဤစကားသည္ သစၥာစကား၊ ဟုတ္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏။ ပေရာဖက္ တို႔၏ ဝိညာဥ္ကို အစိုးရေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ကာလမၾကာမျမင့္မီွ ျဖစ္ရမည္အမႈအရာမ်ား ကို မိမိကြၽန္တို႔အား ျပေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။

၇ ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာ မည္၊ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟုေျပာဆို၏။

၈ ငါေယာဟန္သည္ ဤအရာမ်ားကို ၾကားျမင္၏။ ၾကားျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအရာမ်ားကိုျပေသာ ေကာင္းကင္ တမန္၏ ေျခရင္း၌ ကိုးကြယ္အံ့ေသာငွါ ျပပ္ဝပ္၏။

၉ သူကလည္း၊ မျပဳပါႏွင့္။ ငါကား၊ သင္၏လုပ္ေဘာ္ ေဆာင္ဘက္ျဖစ္၏။ သင္၏အစ္ကိုပေရာဖက္တို႔ႏွင့္ ဤစာေစာင္ ၏စကာကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတို႔၏ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္လည္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။

၁၀ တဖန္တံု၊ ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို တံဆိပ္မခတ္ႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးၿပီ။

၁၁ မတရားေသာသူသည္ မတရားသျဖင့္ျပဳေစဦး။ ညစ္ညဴး ေသာသူသည္ ညစ္ညဴးေစဦး။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေစဦး။ သန္႔ရွင္းေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေစဦး။

၁၂ ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္။ ငါသည္ အက်ိဳးအျပစ္ကိုေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ လူအသီးသီး တို႔အား မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း ဆပ္ေပးမည္။

၁၃ ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာ သူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏။

၁၄ အသက္ပင္ႏွင့္ဆိုင္၍၊ ၿမိဳ႔တံခါးအတြင္းသို႔ ဝင္အံ့ေသာငွါ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။

၁၅ ျပင္၌ကား၊ ေခြးျဖစ္ေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ျခင္းကို ႏွစ္သက္၍ျပဳေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ရွိၾက၏။

၁၆ ငါေယရႈသည္၊ အသင္း ေတာ္တို႔အဘို႔ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား သက္ေသခံေစ ျခင္းငွါ၊ ငါ၏ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္၏။ ငါသည္ကား၊ ဒါဝိဒ္၏အျမစ္ျဖစ္၏။ အႏႊယ္လည္းျဖစ္၏။ ထြန္းေတာက္ ေသာမိုဃ္းေသာက္ၾကယ္လည္းျဖစ္၏။

၁၇ ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးက၊ လာခဲ့ပါဟုဆိုၾက၏။ ၾကားေသာသူကလည္း လာခဲ့ပါဟု ဆိုပါေစ၊ ေရငတ္ေသာသူသည္ လာပါေစ။ အလိုရွိေသာသူသည္ အဘိုးကိုမေပး ဘဲ အသက္ေရကိုယူပါေစ။

၁၈ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔အား ငါသက္ေသခံသည္ကား၊ အၾကင္သူ သည္ ဤအရာတို႔၌ ထပ္၍အသစ္သြင္း၏၊ ဤစာေစာင္၌ ေရးထားေသာေဘးဒဏ္တို႔ကို ထိုသူအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။

၁၉ အၾကင္သူသည္ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကား အခ်ိဳ႔ကို ႏႈတ္ပယ္၏။ ဤစာေစာင္၌ေရးထားေသာ အသက္ပင္ႏွင့္င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္င္း၊ ထိုသူစပ္ဆိုေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ပယ္ေတာ္မူမည္။

၂၀-၂၁ ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္ မွန္ေပ၏ ဟု၊ ဤအရာမ်ားကို သက္ေသခံေသာသူ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အာမင္။ သခင္ေယရႈၾကြလာေတာ္မူပါ၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔၌ ရွိေစသတည္း။AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE