1 JOHN

1 Yok-hon

1 Yok-hon 1

1 Ngài-têu siá liá-fûng sin-é lòi tui ngì-têu kóng-lun ke tui thai-chhû chhiu chhùn-chhai ke sâng-miang chṳ̂ Tho. Liá sâng-miang chṳ̂ Tho, ngài-têu sṳt thâng-ko, ya chhîn-ngién khon-ko; m̀ tân-chhiang khon-ko, ya chhîn-sú miâ-ko. 2 Liá sâng-miang chhut-hien ke sṳ̀, ngài-têu yû khon-tó; só-yî, ngài-têu tui ngì-têu cho kien-chṳn, pin chhòn-yòng ke yún-yén ke sâng-miang, chhiu-he ngièn-lòi thùng thiên-táng ke Â-pâ khiung-ha, ya sṳt tui ngài-têu hién-hien ke. 3 Ngài-têu chiông só khon-tó, só thâng-tó ke liá-ha ya chhòn-pûn ngì-têu, hó pûn ngì-têu fûn-hióng ngài-têu ke thòn-khe; liá thòn-khe chhiu-he ngài-têu thùng thiên-táng ke Â-pâ lâu Kì ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk khiung-yû ke. 4 Ngài-têu siá liá-têu he oi pûn ngài-têu thai-kâ ke fôn-hí tet-tó yèn-mân. 5 Liá-ha ngài-têu oi chiông tui Song-ti ke Lai-é só thâng-tó ke tho-lî chhòn pûn ngì-têu: Song-ti he kông, Kì vàn-chhiòn mò vû-am. 6 Án-ngiòng, na-he ngài-têu kóng ngài-têu thùng Kì yû thòn-khe ke koân-he, chúng-he hàn sên-fa̍t chhai vû-am chûng, ngài-têu chhiu-he kóng fâ-liâu, mò sṳ̍t-hàng chṳ̂n-lî. 7 Tiên-to, na-he ngài-têu sên-fa̍t chhai kông-mìn chûng, chhiong Song-ti chhai kông-mìn chûng, ngài-têu chhiu pí-chhṳ́ yû thòn-khe ke koân-he, Kì ke Lai-é Yâ-sû ke hiet ya sé-chhiang ngài-têu yit-chhiet ke chhui. 8 Na-he ngài-têu kóng chhṳ-kâ mò chhui, chhiu-he khî-phien chhṳ-kâ, chṳ̂n-lî mò chhai ngài-têu ke tî-poi. 9 Na-he ngài-têu tui Song-ti ngin-chhui, Kì he sin-sṳ̍t yu kûng-ngi ke, Kì voi sa-miên ngài-têu ke chhui, sé-chhiang ngài-têu yit-chhiet ke put-ngi. 10 Na-he ngài-têu kóng chhṳ-kâ mò fam-ko chhui, ngài-têu chhiu-he khon Song-ti cho kóng fâ-liâu ke, Kì ke tho chhiu mò chhai ngài-têu ke tî-poi lé.

1 Yok-hon 2

1 Ngài chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, ngài siá liá-têu he oi ham ngì-têu mo̍k fam-chhui; na yû-ngìn fam-chhui, ngài-têu yû yit-ke chûng-pó, thoi ngài-têu tui thiên-táng ke Â-pâ khiù-chhìn, chhiu-he kûng-ngi ke Yâ-sû Kî-tuk. 2 Kî-tuk hî-sên chhṳ-kâ, su̍k ngài-têu ke chhui; liá m̀ tân-chhiang he vi ngài-têu ke chhui, ya he vi chhiòn ngìn-lui ke chhui. 3 Na-he ngài-têu chûn-sú Song-ti ke min-lin, ngài-têu chhiu tî ngài-têu ngin-sṳt kì. 4 Na yû-ngìn kóng "Ngài ngin-sṳt kì", chúng-he m̀ chûn-sú Kì ke min-lin, liá-yong ke ngìn he kóng fâ-liâu ke, chṳ̂n-lî mò chhai kì tî-poi. 5 Tiên-to, ke chûn-sú Song-ti tho-lî ke ngìn, kì tui Song-ti ke kin-oi chhiu chṳn-kîn tet-tó vàn-chhiòn lé. Chhṳ-chhṳ̂n chhai Song-ti sâng-miang tî-poi ke ngìn, yin-kôi cheu Yâ-sû Kî-tuk ke ngièn-hàng lòi sên-fa̍t; án-ngiòng, ngài-têu chang voi yû pá-ak kóng, ngài-têu chhai Kì ke sâng-miang tî-poi. 7 Chhîn-oi ke phèn-yû â, ngài siá pûn ngì-têu ke, m̀-he sîn ke min-lin, he khiu ke min-lin, he ngì-têu yit khôi-sṳ́ chhiu liâng-su ke. Liá khiu ke min-lin chhiu-he ngì-têu tông-sṳ̀ só thâng-tó ke tho-lî. 8 Chúng-he, ngài siá pûn ngì-têu ke, ya son he sîn ke min-lin; liá min-lin ke chṳ̂n-lî chhai Kî-tuk sṳ̂n-song, ya chhai ngì-têu tông-chûng hién-mìn chhut-lòi. Yîn-vi vû-am chhiam-chhiam-é sêu-sṳt, chṳ̂n-kông yí-kîn khôi-sṳ́ hién-mìn lé. 9 Na yû-ngìn kóng kì sên-fa̍t chhai kông-mìn chûng, chúng-he yen-hen chhṳ-kâ ke hiûng-thi chí-moi, kì hàn-he chhai vû-am chûng. 10 Siak hiûng-thi chí-moi ke, chhiu-he sên-fa̍t chhai kông-mìn chûng, kì m̀-voi hoi chhṳ-kâ tiet-tó fam-chhui. 11 Chúng-he, yen-hen hiûng-thi chí-moi ke, chhiu-he chhai vû-am chûng; kì chhai vû-am chûng hàng, m̀ tî chhṳ-kâ oi hi nai-vi, yîn-vi vû-am hoi kì ke muk-chû chhiâng-miâng lé. 12 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, ngài siá sin-é pûn ngì-têu, yîn-vi ngì-têu ke chhui yí-kîn thûng-ko Kî-tuk ke miàng tet-tó sa-miên. 13 Fu-ló â, ngài siá sin-é pûn ngì-têu, yîn-vi ngì-têu ngin-sṳt ke tui thai-chhû chhiu yí-kîn chhùn-chhai ke. Chhiâng-ngièn-ngìn â, ngài siá sin-é pûn ngì-têu, yîn-vi ngì-têu yí-kîn yàng-ko ke-chak Sià-ok-chá. 14 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, ngài siá sin-é pûn ngì-têu, yîn-vi ngì-têu ngin-sṳt thiên-táng ke Â-pâ. Fu-ló â, ngài siá sin-é pûn ngì-têu, yîn-vi ngì-têu ngin-sṳt ke tui thai-chhû chhiu yí-kîn chhùn-chhai ke. Chhiâng-ngièn-ngìn â, ngài siá sin-é pûn ngì-têu, yîn-vi ngì-têu yúng-khien; Song-ti ke tho-lî chhai ngì-têu ke sâng-miang chûng, ngì-têu ya yí-kîn yàng-ko ke-chak Sià-ok-chá. 15 Mo̍k oi sṳ-kie, ya-he oi su̍k liá sṳ-kie ke tûng-sî. Ngìn na oi sṳ-kie, chhiu m̀ voi yû kin-oi thiên-táng Â-pâ ke sîm lé. 16 Yit-chhiet su̍k sṳ-kie ke sṳ-vu̍t, khó-pí ngiuk-thí ke chhìn-yu̍k, muk-chû ke chhìn-yu̍k, lâu kîm-sên yit-chhiet ke kiêu-ngau, lûng-chúng m̀-he tui thiên-táng ke Â-pâ lòi ke, he tui sṳ-kie lòi ke. 17 Liá sṳ-kie lâu yit-chhiet su̍k sṳ-kie ke chhìn-yu̍k chhiòn-phu chhiam-chhiam sêu-sṳt; chúng-he, sṳ̍t-hàng Song-ti chṳ́-yi ke ngìn voi yún-yén chhòng-chhùn. 18 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, sṳ-kie ke ma̍t-khì to lé! Ngì-têu sṳt thâng-kóng, thi̍t Kî-tuk ke-sà oi lòi; liá-ha, thi̍t Kî-tuk ke chhin-tô yí-kîn chhut-hien lé, só-yî ngài-têu tî ma̍t-khì yí-kîn to lé. 19 Liá-têu ngìn pin m̀-he chṳn-kîn su̍k ngài-têu ke, só-yî lì-khôi ngài-têu; kì-têu na-he su̍k ngài-têu, chhiu voi thùng ngài-têu khiung-ha. Chúng-he, kì-têu lì-khôi lé, khó-kien kì-têu lûng-chúng m̀-he chṳn-kîn su̍k ngài-têu ke. 20 Ngì-têu yí-kîn tui Kî-tuk liâng-su Sṳn-Lìn, só-yî ngì-têu lûng-chúng ngin-sṳt chṳ̂n-lî. 21 Ngài siá sin-é pûn ngì-têu, m̀-he yîn-vi ngì-têu m̀-sṳt chṳ̂n-lî, he yîn-vi ngì-têu yí-kîn ngin-sṳt lé, ya tî yit-chhiet ke hî-ká chhiòn-phu m̀-he tui chṳ̂n-lî lòi ke. 22 Án-ngiòng, má-ngìn he kóng fâ-liâu ke nè? Chhiu-he féu-ngin Yâ-sû he Kî-tuk ke-sà ngìn! Liá-chúng ngìn chhiu-he thi̍t Kî-tuk ke; kì khî-chhie̍t thiên-táng ke Â-pâ, ya khî-chhie̍t Kì ke Lai-é. 23 Fàm khî-chhie̍t Lai-é ke, chhiu mò Â-pâ; fàm kûng-khôi sṳ̀n-ngin Lai-é ke, lièn Â-pâ ya yû lé. 24 Án-ngiòng, ngì-têu yit-thin oi kiún-sú tông-chhû só thâng ke tho-lî. Ngì-têu na kiún-sú tông-chhû só thâng ke tho-lî, ngì-têu chhiu voi sòng-sòng sâng chhai Lai-é lâu Â-pâ ke sâng-miang tî-poi. 25 Liá chhiu-he Kî-tuk chhîn-chhṳ yin-hí pûn ngài-têu ke yún-yén ke sâng-miang. 26 Ngài siá liá-têu sṳ, he chṳ́-tén ke-têu sióng-oi khî-phien ngì-têu ke ngìn kóng ke. 27 Ngì-têu nè, Kî-tuk yí-kîn chiông kì ke Lìn su-pûn ngì-têu. Kì ke Lìn na lâu ngì-têu thùng-chhai, chhiu mò sî-yeu má-ngìn lòi kâu ngì-têu; yîn-vi kì ke Lìn voi chiông yit-chhiet kâu ngì-têu. Kì ke Lìn he chṳ̂n-sṳ̍t ke, m̀-he hî-ká ke. Só-yî, ngì-têu oi sun-chhiùng Sṳn-Lìn ke kau-sṳ, yit-chhṳ̍t sâng chhai Kî-tuk ke sâng-miang tî-poi. 28 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, mò m̀-chho̍k, ngì-têu oi sâng chhai kì ke sâng-miang tî-poi; án-ngiòng, chhai kì hién-hien, chai-lòi ke-ngit, ngài-têu chhiu cho-tet thai-tám mò kien-seu, m̀-sṳ́ khong-hí-lòi. 29 Ngì-têu tî Kî-tuk he kûng-ngi ke; só-yî, ngì-têu yin-kôi tî, cheu kûng-ngi hàng ke ngìn chhiu-he Song-ti só kiung ke.

1 Yok-hon 3

1 Ngì-têu khon, thiên-táng ke Â-pâ ngióng-pân siak ngài-têu! Sṳm-chṳ chhṳ̂n ngài-têu cho Song-ti ke chṳ́-ńg; sṳ-sṳ̍t-song, ngài-têu chhiu-he Kì ke chṳ́-ńg! Sṳ-kiên-ngìn só-yî m̀ sṳt ngài-têu, he yîn-vi kì-têu m̀ sṳt Song-ti. 2 Chhîn-oi ke phèn-yû â, liá-ha ngài-têu he Song-ti ke chṳ́-ńg, chiông-lòi voi pien-cho ngióng-pân, hàn-màng hién-mìn. Chúng-he, ngài-têu tî, Kî-tuk hién-hien ke sṳ̀, ngài-têu chhiòn-phu voi chhiong kì, yîn-vi ngài-têu voi khon-tó kì ke chṳ̂n-siong. 3 Mî-yit-ke phan-mong Kî-tuk hién-hien ke ngìn chhiu pó-chhṳ̀ chhṳ-kâ ke sùn-kiet, chhiong Kî-tuk he sùn-kiet ke yit-yong. 4 Só-yû fam-chhui ke ngìn, chhiu-he vì-poi Song-ti ke fap-li̍t; yîn-vi chhui chhiu-he vì-poi fap-li̍t. 5 Ngì-têu tî, Kî-tuk hién-hien ke muk-tit he oi chhù-thet ngìn ke chhui; kì chhṳ-kâ pin mò chhui. 6 Só-yî, yit-chhiet sâng chhai Kî-tuk sâng-miang tî-poi ke ngìn chhiu m̀ ki-siu̍k fam-chhui; ki-siu̍k fam-chhui ke ngìn mò kien-ko Kî-tuk, ya m̀ sṳt ngin-sṳt kì. 7 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, mo̍k pûn-ngìn phien-chéu-hi. Chûn-hàng kûng-ngi ke, chang he ngi-ngìn, chhiu-chhiong Kî-tuk he kûng-ngi ke. 8 Ki-siu̍k fam-chhui ke, he su̍k Mô-kúi, yîn-vi Mô-kúi tui hí-chhû chhiu fam-chhui. Vi-tó liá-ke yèn-ku, Song-ti ke Lai-é hién-hien, muk-tit chhiu-he oi fí-me̍t Mô-kúi ke kûng-chok. 9 Fàm Song-ti só kiung ke chhiu m̀ ki-siu̍k fam-chhui, yîn-vi Song-ti ke sâng-miang chhai kì-têu tî-poi. Ki-yèn Song-ti he kì-têu ke Â-pâ, kì-têu chhiu m̀-voi ki-siu̍k fam-chhui. 10 Song-ti ke chṳ́-ńg lâu Mô-kúi ke chṳ́-ńg yû chhin mìn-hién ke fûn-phe̍t: Ke m̀ chûn-hàng kûng-ngi, m̀ siak hiûng-thi chí-moi ke, chhiu m̀-he Song-ti ke chṳ́-ńg. 11 Ngì-têu tui yit khôi-sṳ́ só thâng-tó ke tho-lî chhiu-he: Ngài-têu oi pí-chhṳ́ siông-siak. 12 Ngì-têu mo̍k chhiong Kâi-yún. Kì he su̍k ke-chak Sià-ok-chá, yu chhṳ̀-sí chhṳ-kâ ke ló-thâi. Kì cho-má-ke oi chhṳ̀-sí ló-thâi nè? Yîn-vi kì ke hàng-vì sià-ok, kiâ ló-thâi ke hàng-vì chṳn-chhṳ̍t. 13 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, na-he liá sṳ-kiên ke ngìn yen-hen ngì-têu, ngì-têu m̀-sṳ́ khon-cho hî-khì. 14 Ngài-têu tî, ngài-têu yí-kîn chhut-sí ngi̍p-sên lé; ngài-têu só-yî tî, he yîn-vi ngài-têu siak hiûng-thi chí-moi. Mò oi-sîm ke ngìn, hàn-he he̍t chhai sí ke khièn-sṳ chṳ̂-ha. 15 Fàm yen-hen hiûng-thi chí-moi ke, chhiu-he chhṳ̀-ngìn ke; ngì-têu ya tî, fàm chhṳ̀-ngìn ke, chhiu mò yún-yén ke sâng-miang. 16 Kî-tuk vi-tó ngài-têu hî-sên sâng-miang, tui liá-tiám, ngài-têu chhiu tî má-ke ôn-to oi-sîm. Án-ngiòng, ngài-têu ya yin-kôi vi-tó hiûng-thi chí-moi hî-sên sâng-miang! 17 Ke yû sṳ-song chhòi-pó ke ngìn, khon-tó chhṳ-kâ ke hiûng-thi chí-moi yû khiam-khiet, kin-yèn ngang-sîm m̀-tap kì, oi ngióng-pân kóng kì kin-oi Song-ti nè? 18 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, ngài-têu siông-siak, mo̍k tân-chhiang yung choi kóng, yin-kôi yung chṳ̂n-sṳ̍t ke oi-sîm lâu hàng-thung lòi chṳn-mìn! 19 Án-ngiòng, tui liá-tiám ngài-têu chhiu tî, ngài-têu he su̍k chṳ̂n-lî ke; ngài-têu chhai Song-ti ke mien-chhièn ya cho-tet sîm-ôn lî-tet. 20 Chhiu-son liòng-sîm chhṳ-chit, ngài-têu hàn-he tî, Song-ti pí ngài-têu ke sîm kha thai; van-sṳ Kì chhiòn-phu chhîn-chhú. 21 Só-yî, chhîn-oi ke phèn-yû â, ngài-têu ke liòng-sîm na mò chhṳ-chit, ngài-têu chhai Song-ti mien-chhièn chhiu cho-tet hó-tám mò kiâng. 22 Ngài-têu mò-lun tui Kì khiù má-ke, Kì yit-thin voi su-pûn ngài-têu; yîn-vi ngài-têu chûn-sú Kì ke min-lin, cho Kì só fôn-hí ke sṳ. 23 Kì ke min-lin chhiu-he: Ngài-têu yit-thin oi sin Kì ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk ke miàng, ya cheu Kî-tuk só su-pûn ngài-têu ke min-lin pí-chhṳ́ siông-siak. 24 Chûn-sú Song-ti min-lin ke ngìn, chhiu chhai Song-ti ke sâng-miang tî-poi, Song-ti ya chhai kì-têu ke sâng-miang tî-poi. Ngài-têu só-yî tî Song-ti chhai ngài-têu ke sâng-miang tî-poi, he yîn-vi Kì só su-pûn ngài-têu ke Sṳn-Lìn.

1 Yok-hon 4

1 Chhîn-oi ke phèn-yû â, yit-chhiet ke lìn, ngì-têu m̀-hó chhiòn-phu siông-sin, yit-thin oi chhat-ngiam ke-têu lìn he m̀-he tui Song-ti lòi ke, yîn-vi yí-kîn yû chhin-tô ke ká siên-tî tak só-chhai chhut-hien. 2 Ngì-têu oi ngióng-pân ngin-chhut he Song-ti ke Lìn nè? Má-ngìn kûng-khôi sṳ̀n-ngin Yâ-sû Kî-tuk he sàng-cho ngiuk-sṳ̂n lòi ke, má-ngìn chhiu yû tui Song-ti lòi ke Lìn. 3 Má-ngìn m̀ kûng-khôi sṳ̀n-ngin Yâ-sû, kì chhiu mò tui Song-ti lòi ke Lìn; kì só-yû ke he ke-chak thi̍t Kî-tuk ke lìn. Ngì-têu yû thâng-ko liá-ke lìn oi lòi, liá-ha yí-kîn chhai sṳ-kiên lé. 4 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, ngì-têu he su̍k Song-ti ke, ya yí-kîn yàng-ko ká siên-tî lé, yîn-vi chhai ngì-têu tî-poi ke Lìn pí su̍k sṳ-kie ke ngìn tî-poi ke lìn kha yû li̍t-liong. 5 Ke-têu ká siên-tî kóng-lun sṳ-kiên ke sṳ, sṳ-kiên-ngìn thâng-chhiùng kì-têu, yîn-vi kì-têu he su̍k sṳ-kie ke. 6 Chúng-he, ngài-têu he su̍k Song-ti ke. Ngin-sṳt Song-ti ke ngìn chhiu thâng-chhiùng ngài-têu; m̀ su̍k Song-ti ke ngìn chhiu m̀ thâng-chhiùng ngài-têu. Cheu liá-tiám, ngài-têu tî oi ngióng-pân ngin-chhut chṳ̂n-lî ke Lìn lâu chho-ngu ke lìn. 7 Chhîn-oi ke phèn-yû â, ngài-têu oi pí-chhṳ́ siông-siak, yîn-vi oi-sîm he tui Song-ti lòi ke. Ke yû oi-sîm ke, he Song-ti só kiung ke, ya ngin-sṳt Song-ti. 8 Ke mò oi-sîm ke, m̀-sṳt Song-ti, yîn-vi Song-ti chhiu-he oi. 9 Song-ti chhâi-phai Kì Thu̍k-yit ke Lai-é to sṳ-kiên lòi, pûn ngài-têu thûng-ko kì tet-tó sâng-miang; Song-ti yung án-ngiòng lòi hién-mìn Kì siak ngài-têu. 10 Liá chhiu-he oi: M̀-he ngài-têu kin-oi Song-ti, he Song-ti siak ngài-têu, chhâi-phai Kì ke Lai-é, vi-tó ngài-têu hî-sên, su̍k ngài-têu ke chhui. 11 Chhîn-oi ke phèn-yû â, ki-yèn Song-ti án siak ngài-têu, ngài-têu ya yin-kôi pí-chhṳ́ siông-siak. 12 Mò ngìn kien-ko Song-ti, chúng-he ngài-têu na pí-chhṳ́ siông-siak, Song-ti chhiu chhai ngài-têu ke sâng-miang tî-poi, Kì ke thung-siak chhai ngài-têu ke tông-chûng chhiu vàn-chhiòn sṳ̍t-hien lé. 13 Song-ti chiông Kì ke Lìn su-pûn ngài-têu, yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu tî ngài-têu chhai Kì ke sâng-miang tî-poi, Kì ya chhai ngài-têu ke sâng-miang tî-poi. 14 Thiên-táng ke Â-pâ chhâi-phai Kì ke Lai-é lòi cho sṳ-kie ke Kiu-chú; liá he ngài-têu só khon-tó, só kien-chṳn ke. 15 Má-ngìn kûng-khôi sṳ̀n-ngin Yâ-sû he Song-ti ke Lai-é, Song-ti chhiu chhai kì ke sâng-miang tî-poi, kì ya chhai Song-ti ke sâng-miang tî-poi. 16 Só-yî, ngài-têu tî, ya siông-sin, Song-ti siak ngài-têu. Song-ti chhiu-he oi; sâng-miang-tú yû oi-sîm ke ngìn chhiu chhai Song-ti ke sâng-miang tî-poi, Song-ti ya chhai kì ke sâng-miang tî-poi. 17 Án-ngiòng, oi chhiu chhai ngài-têu ke tông-chûng vàn-chhiòn sṳ̍t-hien, sṳ́ ngài-têu chhai sṳ́m-phan ke-ngit hó-tám mò kiâng; yîn-vi ngài-têu chhai sṳ-kiên yû thùng Kî-tuk khiung-yong ke sâng-miang. 18 Chhai oi tî-poi mò kiâng; vàn-chhiòn ke oi-sîm nèn kiuk-chéu yit-chhiet ke kiâng. Só-yî, voi kiâng ke ngìn chhiu-he mò vàn-chhiòn ke oi-sîm, yîn-vi kiâng lâu hìn-fa̍t he lièn-cho yit-ha ke. 19 Ngài-têu oi, yîn-vi Song-ti siên siak ngài-têu. 20 Na yû-ngìn kóng "Ngài kin-oi Song-ti", hàn yen-hen chhṳ-kâ ke hiûng-thi chí-moi, kì chhiu he kóng fâ-liâu ke ngìn; kì ki-yèn m̀ siak ke khon tet-tó ke hiûng-thi chí-moi, chhiu mò fap-thu kin-oi ke khon-m̀-tó ke Song-ti. 21 Liá he ngài-têu tui Kî-tuk só liâng-su ke min-lin: Kin-oi Song-ti ke, ya yin-tông siak hiûng-thi chí-moi.

1 Yok-hon 5

1 Fàm sin Yâ-sû he Kî-tuk ke, chhiòn-phu he Song-ti só kiung ke. Ngìn na kin-oi ke cho â-pâ ke, chhiu yit-thin voi siak kì ke chṳ́-ńg. 2 Ngài-têu na kin-oi Song-ti, yu chûn-sú Kì ke min-lin, án-ngiòng chhiu tî ngài-têu siak Kì ke chṳ́-ńg. 3 Ngài-têu chûn-sú Song-ti ke min-lin, liá chhiu-he kin-oi Song-ti; Kì ke min-lin pin m̀-he án nàn chûn-sú, 4 yîn-vi fàm Song-ti só kiung ke chhiu yàng-ko sṳ-kie. Sṳ́ ngài-têu yàng-ko sṳ-kie ke, he ngài-têu ke sin-sîm. 5 Má-ngìn nèn yàng-ko sṳ-kie nè? Vì-yû sin Yâ-sû he Song-ti ke Lai-é ke ngìn! 6 Yâ-sû Kî-tuk kong-sṳ he thûng-ko sé-lî ke súi lâu hî-sên ke hiet; m̀ tân-chhiang he thûng-ko súi, he thûng-ko súi lâu hiet. Sṳn-Lìn ya chhîn-chhṳ kien-chṳn liá he chṳ̂n-sṳ̍t ke, yîn-vi Sṳn-Lìn chhiu-he chṳ̂n-lî. 7 Sṳn-Lìn, súi lâu hiet, liá sâm-yong lûng-chúng cho kien-chṳn, sâm-yong tû thùng-yi. 9 Ki-yèn ngài-têu chiap-su ngìn ke kien-chṳn, Song-ti ke kien-chṳn hàn-kha yû li̍t; yîn-vi liá kien-chṳn he Song-ti vi Kì ke Lai-é cho ke. 10 Só-yî, má-ngìn sin Song-ti ke Lai-é, má-ngìn sîm-chûng chhiu yû liá-ke kien-chṳn; má-ngìn m̀ sin Song-ti, chhiu-he khon Song-ti cho kóng fâ-liâu ke, yîn-vi kì m̀ sin Song-ti vi Kì ke Lai-é só-cho ke kien-chṳn. 11 Liá kien-chṳn chhiu-he: Song-ti su ngài-têu yún-yén ke sâng-miang, liá sâng-miang ke ngièn-thèu chhiu-he Kì ke Lai-é. 12 Ngìn yû Song-ti ke Lai-é chhiu yû liá sâng-miang; ngìn mò Song-ti ke Lai-é chhiu mò liá sâng-miang. 13 Ngài siá liá-têu pûn ngì-têu, he oi ngì-têu tî, ngì-têu sin Song-ti ke Lai-é ke ngìn yû yún-yén ke sâng-miang. 14 Ngài-têu chhai Song-ti mien-chhièn hó-tám mò kiâng; yîn-vi ngài-têu khok-sṳ̍t tî, ngài-têu na cheu Kì ke chṳ́-yi khiù, Kì chhiu voi thâng ngài-têu. 15 Ki-yèn ngài-têu tî Kì voi thâng ngài-têu yit-chhiet ke khì-khiù, ngài-têu chhiu tî ngài-têu tui Kì só-khiù ke, yí-kîn tet-tó. 16 Na yû-ngìn khon-tó hiûng-thi chí-moi fam-liáu m̀ voi chṳ-to sí ke chhui, kì yin-tông khiù Song-ti, Song-ti voi su sâng-miang pûn kì ke hiûng-thi chí-moi. Liá he chṳ́ ke-têu fam-liáu m̀ voi chṳ-to sí ke chhui ke ngìn kóng ke. Chúng-he, yû voi chṳ-to sí ke chhui; ngài m̀-he kóng oi vi liá-ke chhui khì-tó. 17 Yit-chhiet put-ngi ke hàng-vì lûng-chúng he chhui, chúng-he ya yû m̀-voi chṳ-to sí ke chhui. 18 Ngài-têu tî, fàm Song-ti só kiung ke chhiu m̀-voi ki-siu̍k fam-chhui; Song-ti ke Lai-é pó-sú kì, ke-chak Sià-ok-chá ya hoi kì m̀-tó. 19 Ngài-têu tî, sûi-yèn chhiòn sṳ-kie lûng-chúng he̍t chhai ke-chak Sià-ok-chá ke hot-chṳ chṳ̂-ha, ngài-têu hàn-he su̍k Song-ti. 20 Ngài-têu tî, Song-ti ke Lai-é yí-kîn lòi lé, kì su ngài-têu lî-kié-li̍t, pûn ngài-têu ngin-sṳt Chṳ̂n-sṳ̀n. Ngài-têu chhai Chṳ̂n-sṳ̀n ke sâng-miang tî-poi, chhiu-he chhai Kì ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk ke sâng-miang tî-poi. Kì chhiu-he Chṳ̂n-sṳ̀n, chhiu-he yún-yén ke sâng-miang. 21 Chhîn-oi ke chṳ́-ńg â, ngì-têu oi yén-yén lì-khôi ngiéu-siong!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE