1 Timothy

1 Thì-mô-thai

1 Thì-mô-thai 1

1 Ngài he Pó-lò; ngài fung ngài-têu ke Kiu-chú Song-ti lâu ngài-têu ke phan-mong Kî-tuk Yâ-sû ke min-lin, cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. 2 Ngài siá sin-é pûn ngì --- Thì-mô-thai, chhiu-he ngài chhai sin-ngióng tî-poi chṳ̂n ke lai-é: Ngien Â-pâ Song-ti lâu ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû su ên-tién, lìn-mén, phìn-ôn pûn ngì! 3 Ngài oi hi Mâ-khì-tun ke sṳ̀, sṳt ham ngì liù chhai Yî-fut-só; ngài hî-mong ngì ki-siu̍k án-ngiòng cho. Yîn-vi yû-têu ngìn chhai ke-vi chhòn ká ke kau-ngi, ngì thin-chho̍k oi min-lin kì-têu thìn hâ-lòi. 4 Ngì ya oi min-lin kì-têu, oi piong-thet ke-têu mò-yáng mò-chiak ke chhòn-sot lâu vù-khiùng vù-chhin ke chhu̍k-phú; yîn-vi liá-têu tûng-sî voi ngiâ-hí phien-lun thin-thin, tui liáu-kié Song-ti ke kie-va̍k chhiòn mò pông-chhu. Song-ti ke kie-va̍k oi thûng-ko sin-sîm chang voi liáu-kié. 5 Liá min-lin ke muk-tit he oi kit-li oi-sîm; oi-sîm he tui sùn-kiet ke sîm, chhîn-pha̍k ke thiên-liòng, lâu chṳ̂n-sṳ̍t ke sin-sîm só sán-sên chhut-lòi ke. 6 Yû-têu ngìn phiên-lì liá-têu, mì-sṳt chhai hî-khûng ke thàm-lun tî-poi. 7 Kì-têu sióng-oi cho Song-ti fap-li̍t ke chṳ́-thô-chá, chúng-he, lièn chhṳ-kâ só kóng ke ya mò mìn-pha̍k, lièn chhṳ-kâ án chhṳ-sin só chú-chông ke ya mò chhîn-chhú. 8 Ngài-têu tî, ngìn na-he cheu kûi-kí lòi sṳ́-yung fap-li̍t, fap-li̍t pún-lòi he hó ke. 9 Tông-yèn, ngài-têu oi tî: Fap-li̍t m̀-he vi hó-ngìn lòi chṳ-thin ke, he vi ke-têu put-fap lâu m̀ su yok-suk ke, m̀ kin-khièn lâu fam-chhui ke, méu-sṳ chûng-kau lâu thâm-oi sṳ-siu̍k ke, chhṳ̀ yà sat ôi lâu mèu-sat ke, 10 yìm-lon, nàm thùng-sin-lien, fan-mai ngìn-khiéu, kóng fâ-liâu, cho ká kien-chṳn, vì-phoi khien-chhiòn kau-hiun tén lui ke ngìn. 11 Liá khien-chhiòn ke kau-ngi he kîn-kí fuk-yîm, chhiu-he yùng-kông, khâm-tet chhṳ̂n-siung ke Song-ti kâu-thok ngài siên-pu ke. 12 Ngài kám-chhia su ngài li̍t-liong ke --- ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû! Yîn-vi kì khon ngài cho chûng-sîm, chṳ́-phai ngài lòi sṳ-fung kì. 13 Sûi-yèn ngài thèu-pái fí-pong kì, pet-hoi kì, yu vú-yu̍k kì, chúng-he ngài tet-tó lìn-mén; yîn-vi ke-sṳ̀ ngài m̀ sin kì, m̀ mìn-pha̍k chhṳ-kâ só-cho ke. 14 Ngài-têu ke Chú su ngài fûng-sṳn ke ên-tién, pûn ngài tet-tó thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn ke ngìn chang yû ke sin-sîm lâu oi-sîm. 15 "Kî-tuk Yâ-sû kong-sṳ ke muk-tit he oi chṳ́n-kiu chhui-ngìn", liá-ki fa he chṳ̂n-sṳ̍t ke, khâm-tet vàn-chhiòn chiap-su. Ngài he chhui-ngìn chûng thi-yit fái ke; 16 chúng-he, liá chhiu-he Song-ti lìn-mén ngài ke ngièn-yîn, oi pûn Kî-tuk Yâ-sû tui ngài liá chhui-ngìn chûng chui fái ke, hién-chhut kì vàn-chhiòn ke ngiûn-nai, lòi pûn ke-têu heu-lòi sin kì, chiap-su yún-sên ke ngìn cho póng-yong. 17 Ngien chûn-kui lâu yùng-kông yún-yén kûi-pûn ke van-sṳ ke kiûn-vòng, chhiu-he m̀-voi hiú-lan, ngìn khon-m̀-tó, thu̍k-yit vù-ngi ke Song-ti! Â-mén. 18 Ngài ke lai-é Thì-mô-thai â, cheu thèu-pái só-chhòn koân-he ngì ke yi-ngièn, ngài chiông liá-ke min-lin kâu-thok ngì. Ngì oi yung liá-têu fa cho vú-hi, lòi tá yit-chhòng chhin-chiâng ke chan-chên. 19 Oi kiên-chhṳ̀ sin-ngióng lâu chhîn-pha̍k ke thiên-liòng. Yû-têu ngìn hi-chhie̍t chhṳ-kâ ke thiên-liòng, kì-têu ke sin-ngióng chhiu-chhiong sòn-è chhṳ̀m-thet. 20 Khì-chûng yû Hí-mí-nâi lâu Â-li̍t-sân-thai; ngài yí-kîn chiông kì-têu kâu chhai Sat-tan ke sú-chûng, oi pûn kì-têu ho̍k-voi m̀-kám chai fí-pong Song-ti.

1 Thì-mô-thai 2

1 Chui-siên, ngài khien ngì, oi vi van-mìn tui Song-ti lòi khién-khiù, khì-tó, thoi-tó, lâu kám-ên; 2 ya oi vi kiûn-vòng lâu yit-chhiet yû khièn-sṳ ke ngìn khì-tó, pûn ngài-têu yû tiâm-chhin lâu fò-phìn ke ngit-è, lòi ko kin-khièn lâu tôn-chang ke sên-fa̍t. 3 Liá he hó-sṳ, he ngài-têu ke Kiu-chú Song-ti só fôn-hí ke. 4 Song-ti oi mî-yit-ke ngìn tet-kiu, lûng-chúng ngin-sṳt chṳ̂n-lî. 5 Yîn-vi chṳ́-yû yit-vi Song-ti, chhai Song-ti lâu ngìn ke chûng-kiên chṳ́-yû yit-vi chûng-pó, chhiu-he sàng-cho ngìn ke Kî-tuk Yâ-sû; 6 kì hî-sên chhṳ-kâ lòi pûn ngìn-lui tet-tó chhṳ-yù; liá-khien sṳ chhai sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀ chhiu chṳn-mìn chhut-lòi. 7 Vi-tó án-ngiòng, ngài fung chhâi-phai cho chhòn-tho-ngìn, sṳ́-thù, lâu Ngoi-pâng-ngìn ke kau-sṳ̂, lòi pûn kì-têu siông-sin pin ngin-sṳt chṳ̂n-lî. Ngài mò kóng fâ-liâu; ngài só-kóng ke chhiòn-phu he chṳ̂n-sṳ̍t ke! 8 Chhai kok só-chhai ke chhi-fi, ngài hî-mong nàm-ngìn khià-tén sṳn-kiet ke sú lòi khì-tó, chhiòn mò fat-khién, ya mò phien-lun. 9 Ngài ya hî-mong fu-ńg chok-sâm oi tôn-chông, thai-fông lâu ha̍p-sṳt; mo̍k piên khì-khì koai-koai ke thèu-nà-mô; mo̍k yung kîm-é, chṳ̂n-chû, ya-he chhin kui ke fu̍k-chông lòi tá-pan. 10 Oi yung hó hàng-vì lòi péu-mìn chhṳ-kâ he kin-vi Song-ti ke fu-ńg. 11 Fu-ńg oi tiâm-tiâm lòi ho̍k-si̍p, fàm-sṳ sun-fu̍k. 12 Ngài m̀ chún fu-ńg kau-hiun ngìn, ya-he kón-hot nàm-ngìn; kì-têu oi ôn-chhin chang hó. 13 Yîn-vi Song-ti siên chho Â-tông, yèn-heu chang he Ha-vâ. 14 Su yín-yu ke m̀-he Â-tông, he ńg-ngìn; kì su yín-yu, vì-phoi Song-ti ke kim-lin. 15 Chúng-he, fu-ńg na ôn-fun sú-kí, kiên-chhṳ̀ sin-sîm, oi-sîm, lâu sṳn-kiet, chhiu voi thûng-ko sên-yông chṳ́-ńg lòi tet-kiu.

1 Thì-mô-thai 3

1 Yû ngìn kóng: "Má-ngìn sióng-oi cho kam-tuk, kì chhiu-he hiûn-mu yit-khien hó ke sṳ-kûng." Liá-ki fa he khó-kho ke! 2 Kam-tuk thin-chho̍k oi he yit-ke mò hó hiàm ke ngìn. Kì chṳ́-yû cho-tet thó yit-ke pû-ngiòng; cho-ngìn oi ngiàm-siu̍k, voi yok-suk chhṳ-kâ, sên-fa̍t yû kûi-li̍t, lo̍k-yi khoán-thai ngoi-hiông-ngìn. Kì yit-thin oi hiáu-tet kau-thô ngìn; 3 m̀-voi hiûng-chiú, m̀-voi tá-ngìn, sin-chhìn vûn-fò, ya mò thâm-chhòi. 4 Kì yit-thin oi hó-hó chhṳ-lî chhṳ-kâ ke kâ-thìn, kón-kau chṳ́-ńg, ham kì-têu yung sṳt-tông ke chûn-kin lòi sun-fu̍k kì. 5 Yit-ke ngìn m̀ hiáu-tet chhú-lî chhṳ-kâ ke kâ-thìn, ngióng-voi khon-ku Song-ti ke kau-fi nè? 6 Kam-tuk ya m̀ yin-kôi he chang ngi̍p kau-fi ke ngìn, miên-tet kì chhṳ-kô chhṳ-thai, ham chhai Mô-kúi só-su ke sṳ́m-phan chûng. 7 Kì chhai kau-fi-ngoi ya oi yû hó miàng-sâng, miên-tet kì su fí-pong, ham-lo̍k Mô-kúi ke lò-mióng tî-poi. 8 Chṳp-sṳ ya tit-khok oi yû hó tet-hen. Kì-têu kóng-fa oi sṳ̀n-sṳ̍t, cho-m̀-tet chiú-chui lâu thâm-chhòi; 9 oi yung chhîn-pha̍k ke thiên-liòng kiên-chhṳ̀ sin-ngióng ke o-pi. 10 Kì-têu yin-kôi siên su kháu-ngiam, mò má-ke hó hiàm chang cho-tet pûn kì tâm-ngim chṳt-vu. 11 Ńg chṳp-sṳ ya oi yû hó tet-hen, m̀-voi kóng hàn-fa, vún-chhung, fàm-sṳ sṳ̀n-sṳ̍t khó-kho. 12 Mî-yit-ke chṳp-sṳ chṳ́-yû cho-tet thó yit-ke pû-ngiòng, kì ya oi hó-hó kón-kau chṳ́-ńg lâu chhṳ-lî kâ-thìn. 13 Ke-têu chhai sṳ-fung ke táng-kô yû hó péu-hien ke chṳp-sṳ chhiu tet-tó hó miàng-sâng, ya voi chhin hó-tám kóng-lun kì-têu tui Kî-tuk Yâ-sû ke sin-ngióng. 14 Ngài yit-phién siá liá-fûng sin-é, yit-phién hî-mong kiak-kiak lòi-khon ngì; 15 na-he thìn-thò, liá-fûng sin-é he lâu ngì kóng, ngài-têu chhai Song-ti ke kâ-thìn chûng yin-kôi oi ngióng-pân hàng-sṳ. Liá-ke kâ-thìn chhiu-he yún-sên Song-ti ke kau-fi, he chṳ̂n-lî ke sa̍k-chhû lâu kî-chhú. 16 Thai-kâ kûng-ngin, ngài-têu sin-ngióng ke o-pi he ngióng-pân kô-chhṳ̂m: Kì yung ngìn ke ngiuk-sṳ̂n hién-hien, pûn Sṳn-Lìn chṳn-mìn vì ngi, pûn chung thiên-sṳ́ khon-kien, pûn ngìn chhòn to van-pâng, pûn sṳ-kiên-ngìn siông-sin, su-chiap ngi̍p yùng-yeu.

1 Thì-mô-thai 4

1 Sṳn-Lìn mìn-mìn kóng, chhai ma̍t-heu ke sṳ̀-khì, yû-têu ngìn voi piong-thet sin-ngióng, hi thèn khî-phien ke lìn lâu sià-lìn ke kau-hiun. 2 Liá-chúng kau-hiun he tui ká-mo vì-san ke lau-é lòi ke; kì-têu ke liòng-sîm chhiong pûn sêu-fùng ke thiet nat-sí thet-hi. 3 Kì-têu kim-chṳ́ ka-chhí; yû-têu sṳ̍t-vu̍t kì-têu ya kim-sṳ̍t, chhiu-he Song-ti só chho, oi pûn ke-têu yû sin-sîm yu mìn-pha̍k chṳ̂n-lî ke ngìn yung kám-chhia ke sîm lòi liâng-su ke. 4 Song-ti só chho ke yit-chhiet chhiòn-phu he hó ke, ngìn yin-tông yung kám-chhia ke sîm lòi liâng-su, m̀-hó khî-chhie̍t, 5 yîn-vi Song-ti ke fa lâu ngìn ke khì-tó sṳ́ liá-têu sṳ̍t-vu̍t sàng-cho sṳn-kiet lé. 6 Ngì na-he chiông liá-têu sṳ chṳ́-sṳ hiûng-thi chí-moi, ngì chhiu-he Kî-tuk Yâ-sû ke hó phu̍k-ngìn; thùng-sṳ̀, sin-ngióng ke fa lâu ngì yit-chhṳ̍t só sun-chhiùng ke chṳn-khok tho-lî, voi pông-chhu ngì chhṳ-kâ chhai lìn-sin-song chóng-chin. 7 Ngì oi hi-chhie̍t ke-têu mò-tap mò-toi ke ngièn-ngî lâu mò-yáng mò-chiak ke chhòn-sot; oi vi-tó kin-khièn ke sên-fa̍t chhâu-lien chhṳ-kâ. 8 Sṳ̂n-thí ke chhâu-lien, li-yit yû-han; lìn-sin ke chhâu-lien, fàm-sṳ tû-yû li-yit, yîn-vi voi tai-lòi kîm-sên lâu lòi-sên ke phan-mong. 9 Liá-ki fa he khó-kho ke, khâm-tet ngìn vàn-chhiòn chiap-su. 10 Ngài-têu sîn-khú tá-piang, yîn-vi ngài-têu só phan-mong ke he yún-sên ke Song-ti; Kì he ngìn-lui ke Kiu-chú, thi̍t-phe̍t he sin-thù ke Kiu-chú. 11 Ngì oi chiông liá-têu sṳ-chhìn chṳ́-sṳ kì-têu, kau-thô kì-têu. 12 Mo̍k pûn ngìn khon-khiâng ngì heu-sâng; tiên-to, mò-lun kóng-fa, hàng-sṳ, oi-sîm, sin-sîm, lâu sùn-kiet tak fông-mien, ngì lûng-chúng oi cho sin-thù ke póng-yong. 13 Ngì oi yung-sîm chhai siên-thu̍k Sṳn-kîn, kóng-tho, lâu kau-thô tén kûng-chok-song, chhṳ̍t-to ngài lòi. 14 M̀-hó fut-lio̍k ngì su̍k-lìn ke ên-su; liá ên-su he thûng-ko siên-tî ke yi-ngièn lâu chung chóng-ló ke on-sú só su-pûn ngì ke. 15 Liá-têu sṳ ngì oi chôn-sîm ngin-chṳ̂n hi cho, pûn thai-kâ khon-tó ngì ke chin-phu. 16 Ngì oi kiún-sṳ́m chhṳ-kâ lâu chhṳ-kâ ke kau-hiun. Liá-têu sṳ-chhìn oi kiên-chhṳ̀ hi hàng; án-ngiòng, ngì chhiu voi kiu ngì pún-sṳ̂n, yu voi kiu thâng-chhiùng ngì ke ngìn.

1 Thì-mô-thai 5

1 M̀-hó chit-phi ló-ngìn-kâ; oi khien kì chhiong khien ngiâ pâ yit-yong. Tui-thai heu-sâng-ngìn oi chhiong tui hiûng-thi án-ngiòng; 2 tui ngièn-chóng fu-ńg oi chhiong tui â-mê án-ngiòng; tui heu-sâng ke fu-ńg oi yung sùn-kiet ke sîm, chhiong tui chí-moi yit-yong. 3 Oi chûn-chhung chṳn-kîn sú-koá ke fu-ńg. 4 Koá-fu na-he yû chṳ́-ńg ya-he sûn-é sûn-ńg, kì ke heu-pi chhiu-oi siên ho̍k-si̍p ngióng-pân chhai vuk-hâ chhin hau-tho, lòi po-tap yà-ôi ya-he â-kûng â-phò, yîn-vi liá he Song-ti só fôn-hí ke. 5 Chṳn-kîn sú-koá yu mò-ngìn hó yí-kho ke fu-ńg, só ngióng-mong ke chṳ́-yû Song-ti, ngit-ya khì-tó só-khiù ke chhiu-he Song-ti ke pông-chhu. 6 Tân-tân chûi-khiù hióng-lo̍k ke koá-fu, sûi-yèn sâng-tén, khì-sṳ̍t he yí-kîn sí-thet. 7 Liá-têu sṳ-chhìn, ngì yit-thin oi kâu, miên-tet kì-têu pûn-ngìn phî-phìn. 8 Na-he yû-ngìn m̀ cheu-ku chhîn-chhit, thi̍t-phe̍t he chhṳ-kâ vuk-hâ ke ngìn, kì chhiu-he vì-phoi sin-ngióng, pí m̀-sin ke ngìn hàn-kha fái. 9 Koá-fu tên-ki ke thiàu-khien he án-ngiòng: Kì-têu oi yû liuk-sṳ̍p se yî-song; chṳ́-yû kiet-fûn yit-pái; 10 hàn oi yû hó miàng-sâng, chhiu-chhiong: Chhin voi yông-yuk chṳ́-ńg, chiap-thai lî-hak, sé sṳn-thù ke kiok, kiu-chi kip-nan, chhin-li̍t hàng kok-yong san-sṳ. 11 Chúng-he, heu-sâng ke koá-fu m̀-hó tên-ki; yîn-vi kì-têu chhìn-yu̍k fat-thung, lì-khôi Kî-tuk ke sṳ̀, chhiu sióng-oi chai ka-ngìn, 12 vì-phoi tông-chhû só-hí ke ngien, yîn-vi án-ngiòng su thin-chhui. 13 Thùng-sṳ̀, kì-têu hàn ho̍k-tó lân-sṳ̂, hau ko kâ; hàn-kha chhám ke he, m̀ tân-chhiang lân-sṳ̂, yu hau kóng-chhòng kóng-tón, chhap phe̍t-ngìn ke hàn-sṳ, kóng mò yin-kôi kóng ke fa. 14 Só-yî, ngài hî-mong heu-sâng ke koá-fu chai ka-ngìn, sên-yông chṳ́-ńg, cheu-ku kâ-thìn, mo̍k pûn tui-thi̍t yû kûng-kit ke pá-piang. 15 Yîn-vi, yí-kîn yû-têu koá-fu kói-pien sîm-yi, hi thèn Sat-tan lé. 16 Sin Chú ke fu-ńg na-he vuk-hâ yû koá-fu, kì chhiu oi cheu-ku kì-têu, m̀-hó chiông tâm-é thôi pûn kau-fi; án-ngiòng, kau-fi chang voi yû nèn-li̍t cheu-ku ke-têu mò-ngìn hó yí-kho ke koá-fu. 17 Chhin voi chhṳ-lî kau-fi ke chóng-ló, thi̍t-phe̍t he ngin-chṳ̂n kóng-tho lâu kau-thô ke, yin-kôi oi tet-tó kâ-phi ke kin-fung. 18 Yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Ngiù tha̍p kuk ke sṳ̀, m̀-hó lûng-tén kì ke choi"; yu kóng: "Kûng-ngìn tet kûng-chhièn he ha̍p-lî ke." 19 Na-he yû-ngìn ko chóng-ló, chhù-fî yû lióng-ke ya-he sâm-ke chṳn-ngìn, chhiu m̀-sṳ́ tap kì. 20 Oi kûng-khôi chit-phi só-yû fam-chhui ke ngìn, lòi pûn khì-thâ ke ngìn tet-tó kín-kie. 21 Ngài chhai Song-ti, Kî-tuk Yâ-sû, lâu su kién-sién ke thiên-sṳ́ ke mien-chhièn sṳ́m-chhung fûn-fu ngì, oi chûn-sú liá-têu kau-hiun, mò-lun má-ke sṳ-chhìn m̀-hó yû sṳ̀n-kien ya-he phiên-sîm. 22 M̀-hó sùi-phien vi ngìn hàng on-sú-lî; m̀-hó lâu phe̍t-ngìn ke chhui-ko yû-fun; oi pó-sú chhṳ-kâ sùn-kiet. 23 Yîn-vi ngì ke sṳ̂n-thí sòng-sòng yû phiang, m̀-hó tân-chhiang lîm súi, oi lîm yit-si̍t-é chiú lòi pông-chhu sêu-fa. 24 Yû-têu ngìn ke chhui he fî-sòng mìn-hién ke, chhin kiak chhiu su thin-chhui; chúng-he, yû-têu ngìn ke chhui heu-lòi chang pûn-ngìn khon-chhut-lòi. 25 Khiung-yong, hó ke hàng-vì ya he mìn-hién ke; chhiu-son m̀-he án mìn, ya mò fap-thu khong-hí-lòi.

1 Thì-mô-thai 6

1 Fàm chhai ak-hâ cho nù-phu̍k ke, yin-tông chhin chûn-chhung chhṳ-kâ ke chú-ngìn, miên-tet Song-ti ke miàng lâu ngài-têu ke kau-hiun pûn-ngìn fí-pong. 2 Nù-phu̍k na yû sin Kî-tuk ke chú-ngìn, m̀-hó yîn-vi kì-têu he Chú nui ke hiûng-thi chhiu khon-khiâng kì-têu; fán-chón oi kien-kâ sat-mâng fu̍k-sṳ, yîn-vi su fu̍k-sṳ lòi tet-tó li-yit ke ngìn chhiu-he chhîn-oi ke sin-thù. Ngì yit-thin oi kau-thô pin khien-va liá-têu sṳ-chhìn. 3 Na yû-ngìn chhòn phe̍t-yong ke kau-hiun, m̀ thâng-chhiùng ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk khien-chhiòn ke tho-lî lâu ngài-têu só chhòn kin-khièn ke kau-hiun, 4 chhiu-he chhṳ-kô chhṳ-thai, khi̍t mò chṳ-sṳt. Liá-chúng ngìn hau phien-lun, yu hau khang sṳ-ngién; kiet-kó chhiu sâng-chhut chhit-tu, siông-châng, fí-pong, lâu ngì-fù, 5 hoi ke-têu fái sîm-su̍t, sóng-sṳt chṳ̂n-lî ke ngìn yên-kâ mò-thìn. Chhai kì-têu ke sîm-ngién chûng, kin-khièn put-ko he fat-chhòi ke mùn-lu thin-thin! 6 Mò m̀-chho̍k, ngìn na tî-chiuk, kin-khièn tit-khok voi pûn kì tet-tó thai li-yit. 7 Ngài-têu lòi liá sṳ-kiên, sûng-sú khûng-khûng; ngài-têu ya tai-m̀-chéu má-ke! 8 Ngài-têu na yû hó sṳ̍t, yû hó chok, chhiu oi tî-chiuk. 9 Ke-têu sióng-oi fat-chhòi ke ngìn ham-ngi̍p yú-fe̍t ke tî-poi, pûn tô-tô vù-tî lâu voi hoi-ngìn ke yu̍k-mong chhàn-tén, chui-heu chhiu chhṳ̀m-lùn me̍t-mòng thet-hi. 10 Thâm-chhòi he van-ok ke kîn-ngièn. Yû-têu ngìn yîn-vi thâm-oi chhièn-chhòi chhiu lì-khôi sin-ngióng ke tho-lu, chhṳ-kâ su-chhin thung-khú, sông-hoi sîm-lìn. 11 Lun-tó ngì liá su̍k Song-ti ke ngìn, ngì oi sám-phit liá-têu sṳ. Oi chûi-khiù chṳn-ngi, kin-khièn, sin-sîm, oi-sîm, ngiûn-nai, lâu vûn-yù. 12 Chhai sin-ngióng ke pí-soi táng-kô, ngì oi chhin-miang-é chéu, vi chhṳ-kâ yàng-tó yún-yén ke sâng-miang; vi-tó liá-ke yún-sên, ngì pûn Song-ti fû-seu, ya chhai tô-tô chṳn-ngìn ke mien-chhièn, yí-kîn kûng-khôi siên-ko liá mî-hó ke sin-ngióng. 13 Khì-sṳ̍t, Kî-tuk Yâ-sû chhai Phàng-siû-Pí-lâ-tô mien-chhièn cho-chṳn ke sṳ̀, sṳt cho mî-hó ke siên-ko. Chhai su sâng-miang pûn van-vu̍t ke Song-ti lâu liá-vi Yâ-sû mien-chhièn, ngài fûn-fu ngì: 14 Oi mò khiet-tiám, mò hó-hiàm chûn-sú ngì só chiap-su ke min-lin, chhṳ̍t-to ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk hién-hien ke-ngit. 15 Sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀, Song-ti voi ham kì hién-hien; Song-ti he khâm-tet chhṳ̂n-siung, thu̍k-yit vù-ngi ke Chú-chái, van-vòng ke Vòng, van-chú ke Chú. 16 Vì-yû Kì he m̀-voi sí ke. Kì he̍t chhai ngìn mò phan-fap chiap-khiun ke kông tî-poi; mò ngìn sṳt kien-ko Kì, ya mò ngìn khon-tet-tó Kì. Ngien chûn-kui lâu yún-yén ke khièn-piang kûi-pûn Kì! Â-mén. 17 Ke-têu chhai kîm-sên fu-chiuk ke ngìn, ngì oi kín-kie kì-têu: M̀-hó kiêu-ngau; m̀-hó chiông hî-mong piong chhai mò thin-chho̍k ke chhièn-chhòi táng-kô; fán-chón oi yí-kho chiông van-vu̍t fûng-fûng fu-fu su pûn ngài-têu hióng-su ke Song-ti. 18 Oi fûn-fu kì-têu hàng-san, chhai hó-sṳ-song fu-chiuk, kâm-sîm kiu-chi, lo̍k-yi fûn-hióng. 19 Án-ngiòng cho, chhiu-he vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó, vi chiông-lòi kien-li̍p kiên-ku ke thi-kî, lòi pá-ak chṳ̂n ke sâng-miang. 20 Thì-mô-thai â, ngì oi hó-hó pó-sú só thok-fu ngì ke. Oi phit-miên ke-têu mò kin-khièn ke khûng-thàm, lâu só-vi "chṳ-sṳt" ke chên-lun. 21 Yû-têu ngìn láu-tó chhṳ-kâ yí-kîn yû liá chṳ-sṳt, kiet-kó sa mì-sṳt sin-ngióng ke fông-hiong. Ngien Song-ti su ên-tién pûn ngì-têu!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE