2 Corinthians

2 Kô-lìm-tô

2 Kô-lìm-tô 1

1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài lâu ngài-têu ke hiûng-thi Thì-mô-thai siá sin-é pûn chhai Kô-lìm-tô-sàng Song-ti ke kau-fi lâu chhiòn Â-kâi-â só-yû ke sṳn-thù. 2 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu. 3 Siung-chan kûi-pûn ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ Song-ti! Kì he chhṳ̀-oi ke Thiên-fu, ya he su yit-chhiet ôn-ví ke Song-ti. 4 Ngài-têu chhai kok-chúng ke fam-nan chûng, Kì ôn-ví ngài-têu, pûn ngài-têu nèn yung Kì su pûn ngài-têu ke ôn-ví hi ôn-ví chhai kok-chúng fam-nan chûng ke ngìn. 5 Yîn-vi ngài-têu yû-fun Kî-tuk ke kok-chúng khú-nan, chhiong án-ngiòng, ngài-têu ya thûng-ko Kî-tuk tet-tó chhin-tô ôn-ví. 6 Ngài-têu na tù-tó khú-nan, he oi pûn ngì-têu tet-tó ôn-ví, tet-tó chṳ́n-kiu; ngài-têu na tet-tó ôn-ví, he oi pûn ngì-têu tet-tó ôn-ví, thùng-sṳ̀ tet-tó li̍t-liong lòi ngiûn-su thùng ngài-têu só tù-tó khiung-yong ke khú-nan. 7 Ngài-têu khok-sin ngì-têu m̀-voi sṳ́ ngài-têu sṳt-mong; yîn-vi ngài-têu tî, chhiu-chhiong ngì-têu fûn-tâm ngài-têu ke khú-nan, ngì-têu ya voi fûn-hióng ngài-têu só tet-tó ke ôn-ví. 8 Hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu mò-oi ngì-têu m̀-tî, ngài-têu thèu-pái chhai Â-se-â-sén só tù-tó ke fam-nan. Chak chhai ngài-têu sṳ̂n-song ke chhûng-tâm chhêu-ko ngìn só-nèn fu-tâm ke, hoi ngài-têu lièn sên-chhùn ke hî-mong ya mò-thet hi; 9 ngài-têu kám-kok-tó chhiong yí-kîn pûn-ngìn phan sí-hìn. Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu tî, ngài-têu cho-m̀-tet kho chhṳ-kâ, yit-thin oi kho sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke Song-ti. 10 Kì sṳt kiu ngài-têu thot-lì sí-mòng ke ngùi-hiám, chiông-lòi hàn-oi chṳ́n-kiu; chṳ́ oi ngì-têu yung khì-tó pông-chhu ngài-têu, ngài-têu khok-sin, chiông-lòi Kì ya voi chṳ́n-kiu ngài-têu. Án-ngiòng, yû kí-tô ngìn vi ngài-têu khì-tó, chhiu voi yû kí-tô ngìn yîn-vi ngài-têu ke mùng-ên lòi kám-chhia Song-ti. 12 Ngài-têu só khoâ-khiéu ke, ngài-têu ke liòng-sîm só chṳn-mìn ke chhiu-he: Chhai liá sṳ-kiên, thi̍t-phe̍t he tui ngì-têu, ngài-têu he yung Song-ti só-su ke thán-pha̍k lâu sṳ̀n-khién lòi cho-ngìn; ngài-têu án-ngiòng hàng he kho Song-ti ke ên-tién, m̀-he kho sṳ-kiên-ngìn ke chṳ-fi. 13 Ngài-têu siá pûn ngì-têu ke, he ngì-têu só nèn thu̍k, só nèn mìn-pha̍k ke. Ngì-têu liá-ha tui ngài-têu yû m̀ liáu-kié ke só-chhai, ngài hî-mong ngì-têu chui-heu voi vàn-chhiòn liáu-kié. Án-ngiòng, chhai ngài-têu ke Chú Yâ-sû chai-lòi ke-ngit, ngì-têu voi yîn-vi ngài-têu lòi khoâ-khiéu, chhiong ngài-têu yîn-vi ngì-têu khoâ-khiéu yit-yong. 15 Ngài ki-yèn yû liá-chúng ke khok-sin, chó chhiu kie-va̍k oi siên hi fóng-mun ngì-têu, pûn ngì-têu tet-tó kâ-phi ke chuk-fuk. 16 Ngài hi Mâ-khì-tun ke sṳ̀, ngièn-lòi kie-va̍k oi siên tui ngì-têu ke-vi kîn-ko, yèn-heu tui Mâ-khì-tun chón-thèu, chai hi ngì-têu ke-vi yit-pái, hó pûn ngì-têu pông-chhu ngài hi Yù-thai. 17 Ngài án-ngiòng kie-va̍k, má-ngìn nèn phî-phìn ngài mò sṳ́m-chhung nè? Kám-kóng ngài án-ngiòng kie-va̍k he chhut-yì chhṳ-sṳ̂, yit-ha kóng oi, ngiàm-sṳ̀ yu kóng mò-oi, sṳ-fî put-fûn mâ? 18 Ngài chṳ́ sin-sṳ̍t ke Song-ti kóng, tui ngì-têu kóng-fa, ngài m̀-sṳt yit-ha kóng "He", ngiàm-sṳ̀ yu kóng "M̀-he". 19 Yîn-vi ngài, Sî-lâ, lâu Thì-mô-thai chhòn-pûn ngì-têu ke, chhiu-he Song-ti ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk, kì pin m̀-he "He" yu "M̀-he" ke; tiên-to, kì chhiu-he Song-ti ke "He". 20 Song-ti yit-chhiet ke yin-hí chhiòn-phu chhai Kî-tuk ke sṳ̂n-song sàng-cho "He" lé. Só-yî, ngài-têu thûng-ko kì kóng "Â-mén" lòi yùng-kông Song-ti. 21 Chhai Kî-tuk tî-poi sṳ́ ngài-têu lâu ngì-têu siông-khiung tet-tó kiên-ku, yu sṳ́ ngài-têu sṳn-phe̍t chhut-lòi ke, chhiu-he Song-ti. 22 He Kì chhai ngài-têu sṳ̂n-song chém-yin, yu su Sṳn-Lìn chhai ngài-têu sîm-nui, cho Kì vi ngài-têu só chún-phi yit-chhiet ke tâm-pó. 23 Ngài khiù Song-ti cho-chṳn; ngài na kóng fâ-liâu, Kì voi chit-fa̍t ngài! Ngài mò hi Kô-lìm-tô he khôn-yùng ngì-têu. 24 Ngài-têu m̀-he oi miên-kióng ngì-têu sin má-ke; tiên-to, he oi thùng ngì-têu ha̍p-chok, pûn ngì-têu fôn-hí, yîn-vi ngì-têu chhai sin-ngióng-song yí-kîn khî-vún.

2 Kô-lìm-tô 2

1 Yîn-vi án-ngiòng, ngài kiet-sîm ha-yit-pái chang fóng-mun ngì-têu, miên-tet hoi ngì-têu chai yù-sèu. 2 Na-he ngài hoi ngì-têu yù-sèu, yû má-ngìn nèn sṳ́ ngài khoai-lo̍k nè? Kám m̀-he ngì liá-têu yîn-vi ngài yù-sèu ke ngìn mâ? 3 Só-yî, ngài siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, miên-tet ngài to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ke-têu yin-kôi sṳ́ ngài khoai-lo̍k ke ngìn fán-chón hoi ngài yù-sèu. Ngài chhṳ̂m-sin, ngài ke fôn-hí chhiu he ngì-têu thai-kâ ke fôn-hí. 4 Ngài yî-chhièn chhai yù-sông thung-khú tông-chûng, kín liù muk-chṳp, siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, m̀-he oi hoi ngì-têu yù-sèu, he oi ngì-têu tî ngài he ngióng-pân thung-siak ngì-têu! 5 Án-ngiòng, na-he yû-ngìn hoi ngìn yù-sèu, kì m̀-he hoi ngài yù-sèu, he hoi ngì-têu thai-kâ yù-sèu, chui-séu he hoi ngì-têu tông-chûng yû-têu ngìn yù-sèu. Ngài án-ngiòng kóng, he yîn-vi ngài mò-oi tui liá-chúng ngìn kóng thet chhûng ke fa. 6 Liá-chúng ngìn pûn thai-phu-fun ngìn chit-phi yí-kîn la lé. 7 Tiên-to, ngì-têu oi sa-miên kì, ôn-ví kì, miên-tet kì thet sông-sîm sa chhie̍t-mong. 8 Só-yî, ngài khien ngì-têu, oi pûn kì khok-sṳ̍t tî ngì-têu siak kì. 9 Ngài yî-chhièn siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, he oi tî ngì-têu he m̀-he yû phan-fap yàng-ko kháu-ngiam, he m̀-he hén fàm-sṳ sun-fu̍k ngài. 10 Ngì-têu sa-miên má-ngìn, ngài chhiu sa-miên má-ngìn. Na-he ngài sa-miên má-ngìn, he yîn-vi ngì-têu ke yèn-ku chhai Kî-tuk mien-chhièn sa-miên kì, 11 miên-tet ngài-têu pûn Sat-tan kha-yàng, yîn-vi ngài-têu chhin chhîn-chhú Sat-tan ke kúi-kie. 12 Ngài to Thi̍t-lò-â chhòn Kî-tuk fuk-yîm ke sṳ̀, Chú yí-kîn vi ngài tá-khôi kûng-chok ke mùn. 13 Khó-sit, yîn-vi mò tù-tó ngài ke hiûng-thi Thì-tô, só-yî ngài ke sîm fî-sòng chho̍k-kip; ngài chhiu chhṳ̀-phe̍t ke-vi ke ngìn, hi Mâ-khì-tun. 14 Chúng-he, kám-chhia Song-ti! Kì sṳ̀-sòng tai-liâng ngài-têu, ham ngài liá-têu pûn Kî-tuk chok-tó ke ngìn yû-hó chhâm-kâ Kî-tuk sṳn-li ke hòng-lie̍t. Kì thûng-ko ngài-têu chiông ngin-sṳt Kî-tuk chang yû ke hiông-mi chhòn-to tak só-chhai hi. 15 Ngài-têu khó-pí Kî-tuk hien-pûn Song-ti ke hiông-mi, chhòn-to ke-têu tet-kiu ke ngìn sṳ̂n-song lâu me̍t-mòng ke ngìn chûng-kiên. 16 Tui ke-têu me̍t-mòng ke ngìn lòi kóng, liá hi-mi sàng-cho voi hoi-sí ngìn ke chhu-mi; tui ke-têu tet-kiu ke ngìn lòi kóng, liá hi-mi sàng-cho sâng-miang ke hiông-mi. Má-ngìn cho-tet tâm-tông liá chhung-thai ke ngim-vu nè? 17 Chhin-tô ngìn chiông Song-ti ke tho-lî chún-cho tûng-sî lòi mai; ngài-têu m̀-he án-ngiòng, yîn-vi Song-ti chṳ́-phai ngài-têu, pûn ngài-têu chhai Kì mien-chhièn, yung Kî-tuk nù-phu̍k ke sṳ̂n-fun, ló-ló sṳ̍t-sṳ̍t chhòn-kóng.

2 Kô-lìm-tô 3

1 Ngài-têu kám he chai yit-pái chhûi-chien chhṳ-kâ mâ? Kám kóng ngài-têu ya oi chhiong yû-têu ngìn án-ngiòng, sî-yeu nâ chhûi-chien-sû pûn ngì-têu, ya-he tui ngì-têu thó chhûi-chien-sû he-mò? 2 Ngì-têu chhiu-he ngài-têu ke chhûi-chien-sû, siá chhai ngài-têu ke sîm-nui, he thai-kâ só tî, thai-kâ só thu̍k ke. 3 Fî-sòng mìn-hién, ngì-têu chhiu-he Kî-tuk só siá ke sin-é, ngài-têu he chhòn-sung ke ngìn. Liá-fûng sin-é m̀-he yung me̍t-chṳp siá chhai sa̍k-pán-táng ke, he yung yún-sên Song-ti ke Lìn siá chhai ngìn sîm-tú ke. 4 Ngài-têu thûng-ko Kî-tuk chhai Song-ti ke mien-chhièn yû liá-chúng sin-sîm. 5 Liá m̀-he kóng, ngài-têu chhṳ-kâ yû má-ke chhòi-thiau hó cho liá-ke kûng-chok; ngài-têu ke chhòi-nèn he tui Song-ti lòi ke. 6 He Kì sṳ́ ngài-têu yû chhòi-nèn hó cho sîn-yok ke phu̍k-ngìn; liá yok m̀-he sṳ-mien-song ke fap-li̍t, he Sṳn-Lìn ke yok. Sṳ-mien-song ke fap-li̍t só tai-lòi ke he sí, chúng-he Sṳn-Lìn só su ke he sâng-miang. 7 Fap-li̍t he yung vùn-sṳ khat chhai sa̍k-pán-táng ke, pân-pu ke sṳ̀, yû Song-ti ke yùng-kông hién-hien chhut-lòi. Sûi-yèn sa chhai Mô-sî mien-táng ke yùng-kông chhiam-chhiam sêu-sṳt, kì mien-táng ke kông hàn-he án khiòng, sṳ́ Yî-set-lie̍t-ngìn mò fap-thu chu-muk khon kì. Liá tai sí lòi ke sṳ-kûng yû án thai ke yùng-kông, 8 án-ngiòng, Sṳn-Lìn ke sṳ-kûng kám m̀-he hàn-kha yû yùng-kông mâ? 9 Lièn thin ngìn sí-chhui ke sṳ-kûng yû yùng-kông; ke siên-pu ngìn mò-chhui ke sṳ-kûng tông-yèn hàn-kha yû yùng-kông! 10 Khì-sṳ̍t, ngài-têu cho-tet kóng, ki-yèn liá-ha yû ko-kha thai ke yùng-kông, ke thèu-pái yû yùng-kông ke, chhiu m̀-son má-ke lé. 11 Lièn chhiam-chhiam sṳt-háu ke ya yû yùng-kông, liá chhòng-chhùn ke chhiu tông-yèn yû hàn-kha thai ke yùng-kông. 12 Ki-yèn ngài-têu yû liá-chúng ke phan-mong, ngài-têu chhiu hàn-kha thai-tám. 13 Ngài-têu m̀-sṳ́ chhiong Mô-sî án-ngiòng, kì tit-khok oi yung mien-pha miâng-tén chhṳ-kâ ke mien, sṳ́ Yî-set-lie̍t-ngìn mò fap-thu chu-muk khon kì ke mien, chhṳ̍t-to ke kông chhiam-chhiam sêu-sṳt. 14 Chúng-he kì-têu ke sîm-sṳ̂ sa ngang-fa thet-hi; to kîm-pû-ngit, kì-têu thu̍k Khiu-yok ke sṳ̀, kì-têu ke sîm hàn-he miâng-tén khiung-yong ke pha-é. Yîn-vi ngìn chṳ́-yû thùng Kî-tuk kiet-lièn, kì sîm-chûng ke pha-é chang voi hiên-khôi. 15 Chhiu-he chhai kîm-pû-ngit, kì-têu tak-pái thu̍k Mô-sî ke fap-li̍t, kì-têu ke sîm hàn-he miâng-tén pha-é. 16 Chúng-he, ngìn kí-sṳ̀ chón-hiong Chú, pha-é kí-sṳ̀ chhiu hiên-khôi. 17 Liá-vi só-kóng ke "Chú" chhiu-he Sṳn-Lìn. Chú ke Lìn chhai nai-vi, nai-vi chhiu yû chhṳ-yù. 18 Ngài-têu thai-kâ ke mien chhiòn-phu mò miâng pha-é, chhiu fán-sa Chú ke yùng-kông; Chú --- chhiu-he Sṳn-Lìn --- só fat-chhut ke yùng-kông kín kói-pien ngài-têu, sṳ́ ngài-têu sàng-cho Kì ke yong-sṳt, ye̍t-lòi ye̍t yû yùng-kông.

2 Kô-lìm-tô 4

1 Ki-yèn Song-ti lìn-mén ngài-têu, chiông liá chṳt-vu kâu-pûn ngài-têu, ngài-têu chhiu mò sṳt-chṳ. 2 Ngài-têu khî-chhie̍t yit-chhiet m̀-tî kien-seu m̀-kám kien ngìn ke sṳ; ngài-têu mò hàng kúi-cha ke sṳ, ya mò khiuk-kié Song-ti ke tho-lî. Fán-chón, chhai Song-ti mien-chhièn, ngài-têu sṳ́ chṳ̂n-lî kûng-khôi hién-mìn chhut-lòi, yung chhṳ-kâ ke hàng-vì lòi khí-fat tak-sà ke liòng-sîm. 3 Chhiu-son ngài-têu só-chhòn ke fuk-yîm yû nàn liáu-kié ke só-chhai, ya chṳ́-yû ke-têu hiong me̍t-mòng chéu-tén hi ke ngìn chang m̀ liáu-kié. 4 Ke-têu ngìn m̀ sin, he yîn-vi liá sṳ-kiên ke sṳ̀n-mìn sṳ́ kì-têu ke sîm-ngién chhiâng-miâng, hoi kì-têu khon-m̀-tó fuk-yîm ke kông; fuk-yîm só hién-chhut ke chhiu-he Kî-tuk ke yùng-kông, Kî-tuk he Song-ti ke chṳ̂n-siong. 5 Ngài-têu m̀-he chhòn chhṳ-kâ, ngài-têu só chhòn ke chhiu-he "Yâ-sû Kî-tuk he Chú"; vi-tó Yâ-sû ke yèn-ku, ngài-têu sàng-cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn. 6 Fûn-fu "Oi yû kông tui vû-am chûng cheu-chhut-lòi" ke Song-ti, chhiu-he cheu-kông ngài-têu nui-sîm ke Song-ti; Kì sṳ́ ngài-têu ngin-sṳt Song-ti ke yùng-kông, hién chhai Yâ-sû Kî-tuk ke mien-táng. 7 Chúng-he ngài-têu he nài cho ke fì-è, tî-poi kin-yèn chông-tén liá su̍k-lìn ke pó-pi; liá chhiu-he hién-mìn, liá vù-pí ke thai-nèn he su̍k Song-ti ke, m̀-he su̍k ngài-têu ke. 8 Ngài-têu tù-tó kok-chúng ke khun-nàn, chúng-he mò pûn kì chak-sui; sòng-sòng ngì-fù, chúng-he mò chhie̍t-mong; 9 yû chhin-tô tui-thi̍t, chúng-he mò su hi-chhie̍t; pûn-ngìn tá-vang, chúng-he mò sí. 10 Ngài-têu ke sṳ̂n-thí sòng-sòng tai-tén Yâ-sû ke sí, pûn Yâ-sû ke sâng-miang ya hién-mìn chhai ngài-têu ke sṳ̂n-song. 11 Yîn-vi, ngài-têu hàn sâng ke sṳ̀-chiet, vi Yâ-sû ke yèn-ku sòng-sòng yû sí-mòng ke ngùi-hiám, vi-tó sṳ́ Yâ-sû ke sâng-miang chhai ngài-têu voi hiú-lan ke sṳ̂n-song hién-mìn chhut-lòi. 12 Liá chhiu-he kóng, ngài-têu sòng-sòng mien-tui sí-mòng, ngì-têu sa tet-tó sâng-miang. 13 Sṳn-kîn kóng: "Ngài sin, só-yî ngài siên-yòng." Cheu liá-chúng sin-ngióng ke chîn-sṳ̀n, ngài-têu ya sin, só-yî ngài-têu ya siên-yòng. 14 Ngài-têu tî, sṳ́ Chú Yâ-sû fu̍k-fa̍t ke Song-ti ya yit-thin voi sṳ́ ngài-têu thùng Yâ-sû khiung-ha fu̍k-fa̍t, ya tai ngài-têu thùng ngì-têu khiung-ha to kì ke mien-chhièn. 15 Liá yit-chhiet lûng-chúng he vi-tó ngì-têu; án-ngiòng, Song-ti ke ên-tién lìm-to ye̍t tô ngìn, chhiu voi yû ye̍t tô ngìn hien-song kì-têu ke kám-chhia lòi chông-hién Song-ti ke yùng-kông. 16 Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu mò sṳt-chṳ. Sûi-yèn ngài-têu ngoi-chhai ke sṳ̂n-thí chhiam-chhiam phai-fai, chúng-he ngài-têu nui-chhai ke sâng-miang ngit-ngit von-sîn. 17 Ngài-têu só tù-tó liá chhiam-sṳ̀ séu-khó ke thung-khú voi vi ngài-têu tai-lòi kui-chhung, vù-pí, yún-yén ke yùng-kông. 18 Ngài-têu só chu-muk ke m̀-he khon-tet-tó ke, he khon-m̀-tó ke; yîn-vi khon-tet-tó ke he chhiam-sṳ̀ ke, khon-m̀-tó ke chang he yún-yén ke.

2 Kô-lìm-tô 5

1 Ngài-têu tî, ngài-têu só he̍t, chhai liá thi-song ke chong-phùng na-he chhak-thet, Song-ti voi su ngài-têu thiên-táng ke vuk, he Kì só hí, yún-yén chhùn-chhai ke. 2 Ngài-têu liá-ha chhai liá-vi théu thai-hi, chhin sióng-oi he̍t thiên-táng ke vuk, chhiong oi chok-sâm yit-yong; 3 chok-hó heu, chhiu m̀-voi tá-chhak-pok. 4 Ngài-têu he̍t chhai liá thi-song ke chong-phùng-tú, chhiong-he pà-tén chhûng-tâm, théu thai-hi; liá m̀-he kóng oi thot-hâ thi-song ke sṳ̂n-thí, he oi chok su̍k-thiên ke sṳ̂n-thí, sṳ́ voi hiú-lan ke pûn sâng-miang thûn-me̍t. 5 Song-ti chhîn-chhṳ chho-chhiu ngài-têu lòi chiap-su liá-ke pien-fa; Kì su Sṳn-Lìn pûn ngài-têu cho tâm-pó. 6 Só-yî, ngài-têu yit-chhṳ̍t án hó-tám. Ngài-têu tî, he̍t chhai liá sṳ̂n-thí tî-poi, ngài-têu chhiu-he lì-khôi Chú vi ngài-têu chún-phi ke chhu-só yén-yén. 7 Yîn-vi ngài-têu hàng-sṳ cho-ngìn he phìn sin-sîm, m̀-he phìn só khon ke. 8 Ngài-têu chhin hó-tám, lo̍k-yi lì-khôi liá thi-song ke sṳ̂n-thí, hi thùng Chú khiung-ha he̍t. 9 Chui chhung-yeu ke he, mò-lun he̍t chhai liá thi-song ke sṳ̂n-thí tî-poi, ya-he chok su̍k-thiên ke sṳ̂n-thí, ngài-têu kiet-sîm oi pûn Chú fôn-hí. 10 Yîn-vi ngài-têu lûng-chúng oi khî chhai Kî-tuk ke mien-chhièn, su kì sṳ́m-phan. Tak-ke ngìn oi cheu pún-sṳ̂n chhai sṳ-kiên ke hàng-vì, he san ya-he ok, chiap-su po-yin. 11 Ngài-têu ki-yèn tî oi ngióng-pân kin-vi Chú, chhiu khien-va ngìn. Song-ti vàn-chhiòn ngin-sṳt ngài-têu; ngài hî-mong ngì-têu ya tui sîm-nui ngin-sṳt ngài. 12 Ngài-têu m̀-he oi tui ngì-têu chai chhûi-chien chhṳ-kâ, he oi pûn ngì-têu yû khoâ-khiéu ngài-têu ke lî-yù, pûn ngì-têu yû fa hó en khon-chhung ngoi-péu, khon-khiâng nui-sîm ke-têu ngìn. 13 Ngài-têu na pot-tiên, he vi-tó Song-ti ke yèn-ku; ngài-têu na chhîn-siáng, he vi-tó ngì-têu ke koân-he. 14 Yîn-vi Kî-tuk ke thung-siak chhûi-pet ngài-têu; ngài-têu chhîn-chhú tî, yit-ke ngìn thoi chung-ngìn sí, só-yî chung-ngìn lûng-chúng sí lé. 15 Kì thoi chung-ngìn sí, oi pûn ke-têu sâng-tén ke ngìn mò chai vi chhṳ-kâ sâng, oi vi ke thoi kì-têu sí yu fu̍k-fa̍t ke Kî-tuk lòi sâng. 16 Só-yî, ngài-têu chhiùng-kîm yî-heu m̀ yung ngìn ke phêu-chún lòi khon ngìn. Sûi-yèn ngài-têu sṳt yung ngìn ke phêu-chún lòi khon Kî-tuk, chúng-he liá-ha ngài-têu mò chai án-ngiòng cho lé. 17 Mò-lun má-ngìn, na thùng Kî-tuk kiet-lièn, chhiu-he sîn chhóng-chho ke ngìn; khiu ke yí-kîn ko-hi, chhiòn-phu pien-cho sîn ke lé. 18 Liá yit-chhiet lûng-chúng he Song-ti cho ke; Kì thûng-ko Kî-tuk sṳ́ ngài-têu lâu Kì fò-hó, yu chiông khien-ngìn lâu Kì fò-hó ke chṳt-vu su-pûn ngài-têu. 19 Kì ham ngài-têu chhòn ke chhiu-he: Song-ti thûng-ko Kî-tuk thùng ngìn-lui kien-li̍p fò-hó ke koân-he; Kì mò-oi chûi-kiu kì-têu ke ko-fam. Kì ya chiông liá fò-hó ke tho-lî kâu-thok ngài-têu. 20 Só-yî, ngài-têu cho Kî-tuk ke thai-sṳ́, chhiu-chhiong Song-ti thûng-ko ngài-têu lòi khien ngì-têu yit-yong. Ngài-têu thoi Kî-tuk khiù ngì-têu: Oi lâu Song-ti fò-hó! 21 Kî-tuk he mò-chhui ke, chúng-he vi-tó ngài-têu, Song-ti ham kì pà ngài-têu ke chhui, sṳ́ ngài-têu thûng-ko kì thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he.

2 Kô-lìm-tô 6

1 Ngài-têu he Song-ti ke thùng-kûng; ngài-têu oi khien ngì-têu: Ki-yèn chiap-su Song-ti ke ên-tién, chhiu m̀-hó sṳ́ liá ên-tién lo̍k-khûng. 2 Yîn-vi Song-ti kóng: Chhai chiap-na̍p ke sṳ̀-chiet, Ngài yû thâng ngì; chhai chṳ́n-kiu ke-ngit, Ngài yû pông-chhu ngì. Khon â! Liá-ha chhiu-he chiap-na̍p ke sṳ̀-chiet, kîm-pû-ngit chhiu-he chṳ́n-kiu ke ngit-è! 3 Ngài-têu mò-oi phe̍t-ngìn fí-pong ngài-têu ke chṳt-fun, só-yî ngài-têu ya yit-thin m̀ ngoi-tó má-ngìn; 4 fán-chón, vi-tó chhai tak-yong sṳ-song péu-mìn ngài-têu he Song-ti ke phu̍k-ngìn, ngài-têu ngiûn-su kok-chúng ke fam-nan, kiên-nàn, lâu khun-khú. 5 Ngài-têu sṳt pûn-ngìn piên-tá, chhô-kâm, pûn phau-mìn yéu-lon; ngài-têu sîn-khú, soi-m̀-tet, yu tú-kî. 6 Ngài-têu yung sùn-kiet, chṳ-sṳt, ngiûn-nai lâu yìn-oi, thûng-ko Sṳn-Lìn, mò ká ke thung-siak, 7 chṳ̂n-lî ke fa, lâu Song-ti ke thai-nèn, lòi péu-mìn ngài-têu he Song-ti ke phu̍k-ngìn. Ngài-têu yung chṳn-ngi cho vú-hi lòi kûng-kit thi̍t-ngìn, ya pó-fu chhṳ-kâ. 8 Ngài-têu su chûn-kin, ya pûn-ngìn vú-yu̍k; pûn-ngìn ma, ya su chhṳ̂n-chan. Yû-ngìn kóng ngài-têu he lau-é, khì-sṳ̍t ngài-têu he sṳ̀n-sṳ̍t ke; 9 chhiong he mò má-ke miàng, khì-sṳ̍t ngìn-ngìn ngin-sṳt ngài-têu; yû-ngìn kóng ngài-têu yí-kîn sí-thet, chúng-he ngì-têu khon â, ngài-têu hàn sâng-sâng ô. Ngài-têu sṳt su hìn-fa̍t, chúng-he mò pûn-ngìn chhṳ̀-sí; 10 sṳt yù-sông, chúng-he sòng-sòng khoai-lo̍k; sṳt khiam-khiet, chúng-he sṳ́ chhin-tô ngìn fu-chiuk; chhiong he mò pan-yong, chúng-he yong-yong yû. 11 Kô-lìm-tô ke phèn-yû â, ngài-têu tui ngì-têu chhṳ̍t-chhòng chhṳ̍t-tú thai-thu thai-liong. 12 M̀-he ngài-têu ke sîm-kôn ha̍p, he ngì-têu ke sîm-kôn ha̍p. 13 Ngài chhiong tui chhṳ-kâ ke chṳ́-ńg án-ngiòng lâu ngì-têu kóng: Ngài-têu tui ngì-têu tú-liong án thai, khiung-yong, ngì-têu tui ngài-têu ya oi thai-liong têu-é! 14 M̀-hó thùng m̀ sin ke ngìn kiet-lièn khiung-ha; kì-têu ke ak lâu ngì-têu ke ak mò khiung-yong. Chṳn-ngi lâu sià-ok ngióng cho-tet ha̍p-chok nè? Kông-mìn lâu vû-am ngióng cho-tet khiung-chhùn nè? 15 Kî-tuk lâu Mô-kúi nai yû hia̍p-thiàu ke khó-nèn nè? Sin Chú ke lâu m̀ sin Chú ke yû má-ke siông-kôn nè? 16 Song-ti ke sṳn-thien lâu ngiéu-siong yû má-ke siông-thùng nè? Yún-sên Song-ti ke sṳn-thien chhiu-he ngài-têu. Chhiong Song-ti só kóng: Ngài oi he̍t chhai Ngài ke chṳ́-mìn chûng-kiên, chhai kì-têu ke tông-chûng lòi-lòi hi-hi. Ngài oi cho kì-têu ke Song-ti; kì-têu oi cho Ngài ke chṳ́-mìn. 17 Só-yî, Chú kóng: Ngì-têu tit-khok oi lì-khôi kì-têu, tui kì-têu tông-chûng fûn-phe̍t chhut-lòi; m̀-hó miâ mò chhiang-li ke tûng-sî, Ngài chhiu voi chiap-na̍p ngì-têu. 18 Ngài oi cho ngì-têu ke Â-pâ; ngì-têu oi cho Ngài ke chṳ́-ńg. Liá he chhiòn-nèn ke Chú kóng ke.

2 Kô-lìm-tô 7

1 Chhîn-oi ke phèn-yû, ki-yèn ngài-têu tet-tó liá-têu yin-hí, ngài-têu chhiu yin-kôi kiet-chhiang chhṳ-kâ, chhù-thet yit-chhiet tá lá-sap sṳ̂n-thí lâu sîm-lìn ke sṳ-vu̍t, yung kin-vi Song-ti ke sên-fa̍t lòi tha̍t-sṳ̀n vàn-chhiòn ke sṳn-kiet. 2 Chhiáng ngì-têu oi thai-liong têu-é chiap-na̍p ngài-têu. Ngài-têu mò cho-ko tui-m̀-hí ngìn ke sṳ; m̀-sṳt pho-fai má-ngìn, ya m̀-sṳt phî má-ngìn. 3 Ngài án-ngiòng kóng, m̀-he chit-phi ngì-têu. Ngài yí-kîn kóng-ko, ngài-têu he ngióng-pân siak ngì-têu; ngài-têu kâm-ngien thùng ngì-têu khiung sâng-sí. 4 Ngài tui ngì-têu chhin yû sin-sîm, chhin khoâ-chióng ngì-têu, mân-yû ôn-ví; chhai ngài-têu yit-chhiet fam-nan chûng, ngài thai-thai khoai-lo̍k. 5 Lòi-to Mâ-khì-tun heu, ngài-têu hàn-he mò hó hiû-sit. Tak só-chhai tû yû khun-nàn, ngoi yû siông-châng, nui yû chho̍k-kiâng. 6 Chúng-he, pûn fôi-sîm sṳt-chṳ ke ngìn tet-tó kú-li ke Song-ti, sṳ́ ngài-têu yîn-vi Thì-tô lòi-to chhiu tet-tó kú-li. 7 Kì m̀ tân-chhiang ngìn lòi, hàn lâu ngài-têu kóng, kì ngióng-pân tui ngì-têu tet-tó kú-li, hàn-yû, ngì-têu he ngióng-pân sióng-ngiam ngài, ngióng-pân sông-sîm, ngióng-pân pet-chhiet vi ngài phien-pok; liá yit-chhiet lûng-chúng pûn ngài tet-tó hàn-kha thai ke fôn-hí. 8 Koân-he ngài yî-chhièn siá pûn ngì-têu ke sin-é, sûi-yèn hoi ngì-têu yù-sèu, ngài ya mò heu-fí. Ngài tî ke-fûng sin-é hoi ngì-têu yù-sèu ke sṳ̀, chhin m̀ ko-yi; chúng-he heu-lòi chhiu mò chai heu-fí, yîn-vi ngài khon-chhut ngì-têu he chhiam-sṳ̀ yù-sèu thin-thin. 9 Ngài liá-ha chhin fôn-hí, m̀-he yîn-vi hoi ngì-têu yù-sèu, he yîn-vi yù-sèu chṳ-to ngì-têu fí-kói. Song-ti san-yung ngì-têu ke yù-sèu, só-yî ngài-têu só-cho ke mò sông-hoi-tó ngì-têu. 10 Song-ti só san-yung ke yù-sèu voi kói-pien ngìn-sîm, sṳ́ ngìn tet-kiu; liá he yún-yén m̀-voi heu-fí ke! Chúng-he, su̍k sṳ-kie ke yù-sèu voi hoi ngìn sóng-sṳt sâng-miang. 11 Ngì-têu khon, Song-ti ngióng-pân san-yung ngì-têu ke yù-sèu, sṳ́ ngì-têu ngióng-pân sat-mâng, yu vi chhṳ-kâ phien-pok, ya hién-chhut ngi ke fun-nu, kiâng-sîm, chhiet-mong, ngie̍t-sîm, yu hìn-fa̍t put-ngi! Chhai kok fông-mien ngì-têu chṳn-mìn chhṳ-kâ he chhîn-pha̍k ke. 12 Só-yî, ngài sûi-yèn siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, chúng-he ngài m̀-he vi cho m̀-chho̍k ke ngìn siá ke, ya m̀-he vi su yên-vóng ke ngìn siá ke. Ngài ke muk-tit he oi chhai Song-ti ke mien-chhièn, chiông ngì-têu tui ngài-têu ke ngie̍t-chhìn péu-mìn chhut-lòi. 13 Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu yí-kîn tet-tó kú-li. M̀ tân-chhiang án-ngiòng, Thì-tô ke fôn-hí ya sṳ́ ngài-têu kâ-phi fôn-hí; yîn-vi ngì-têu thai-kâ pông-chhu kì, pûn kì khoai-lo̍k. 14 Ngài thèu-pái sṳt chhai kì mien-chhièn chhṳ̂n-chan ngì-têu, ngì-têu pin mò sṳ́ ngài kien-seu. Ngài-têu yit-tán tui ngì-têu kóng sṳ̍t-fa; khiung-yong, ngài-têu tui Thì-tô khoâ-chióng ngì-têu ke fa ya he sṳ̍t-chhai ke. 15 Só-yî, Thì-tô yit sióng-hí ngì-têu thai-kâ he ngióng-pân sun-fu̍k, ngióng-pân yung kiûng-kiûng kin-kin ke thai-thu chiap-thai kì, kì tui ngì-têu ke oi-sîm chhiu kha chhṳ̂m lé. 16 Ngài liá-ha fî-sòng fôn-hí, yîn-vi ngài cho-tet tui ngì-têu vàn-chhiòn fong-sîm lé!

2 Kô-lìm-tô 8

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu hî-mong ngì-têu tî, Song-ti ngióng-pân ên-thai Mâ-khì-tun ke kok kau-fi. 2 Kì-têu tù-tó fam-nan, su chhin ngiàm-chhung ke kháu-ngiam; chúng-he kì-têu mân-sîm fôn-hí, sûi-yèn fî-sòng khiùng-khú, hàn-he thai-fông lo̍k-kiên, chhiong-he yû-chhièn-ngìn. 3 Ngài cho-tet chṳn-mìn, kì-têu ke lo̍k-kiên he chhin só-nèn ke, sṳm-chṳ chhêu-ko kì-têu ke li̍t-liong. Kì-têu chhṳ-thung chhṳ-fat, 4 chai-sâm khién-khiù ngài-têu, pûn kì-têu yû-fun chhai kiu-chi Yâ-lu-sat-lâng ke sṳn-thù liá-khien san-sṳ. 5 Kì-têu só-cho ke chhêu-ko ngài-têu só hî-mong ke. Kì-têu he siên chiông chhṳ-kâ hien pûn Chú, yèn-heu yu cheu Song-ti ke chṳ́-yi lâu ngài-têu then-sú. 6 Chhiong án-ngiòng, ngài-têu kú-li Thì-tô ki-siu̍k hia̍p-chhu ngì-têu, vàn-sṳ̀n kì só khôi-sṳ́ ke liá-khien san-sṳ. 7 Ngì-têu só-yû ke, mò-lun he sin-sîm, khiéu-chhòi, chṳ-sṳt, pông-chhu ngìn ke ngie̍t-sṳ̀n, lâu tui ngài-têu ke oi-sîm, chhiòn-phu án fûng-sṳn; ngài hî-mong ngì-têu chhai liá-khien san-sṳ-song ya oi thi̍t-phe̍t chhut-set. 8 Ngài m̀-he tui ngì-têu ha min-lin, he oi ngì-têu tî phe̍t-ngìn ngióng-pân ngie̍t-sîm pông-chhu ngìn, yung án-ngiòng lòi kháu-ngiam ngì-têu ke oi-sîm yû sṳ̍t-chhai mò. 9 Ngì-têu tî ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke ên-tién: Kì pún-lòi he fu-chiuk ke, chúng-he vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, kì sṳ́ chhṳ-kâ sàng-cho khiùng-khú, muk-tit he oi pûn ngì-têu yîn-vi kì ke khiùng-khú sàng-cho fu-chiuk. 10 Liá-khien sṳ-chhìn, cheu ngài khon: Ngì-têu khiu-ngièn chhiu khôi-sṳ́ ke lo̍k-kiên, chui-hó muk-chhièn oi vàn-sṳ̀n. Ngì-têu m̀ tân-chhiang chui-siên khôi-sṳ́ chin-hàng, ya he chui-siên hióng-yin. 11 Ngì-têu só-cho ke, oi chit-sṳ̀ cho pûn kì vàn-sṳ̀n! Ngì-têu oi yung yit khôi-sṳ́ fat-thung ke-yông-sṳ̀ ke ngie̍t-sîm, cheu ngì-têu liá-ha só yû ke, lòi vàn-sṳ̀n liá-khien sṳ. 12 Ngì-têu na chṳ̂n-sîm lo̍k-kiên, Song-ti yit-thin voi chiap-na̍p; Kì oi ngì-têu hien ngì-têu só yû ke, m̀-he ngì-têu só mò ke. 13 Ngài m̀-he sióng-oi kâ-chhûng ngì-têu ke fu-tâm, lòi kám-khiâng phe̍t-ngìn ke fu-tâm. Ki-yèn ngì-têu liá-ha án fu-chiuk, chhiu yin-kôi pông-chhu ke-têu khiùng-khú ke. To kì-têu fu-chiuk, ngì-têu yû khiam-khiet ke sṳ̀, kì-têu ya voi pông-chhu ngì-têu. Án-ngiòng, sûng-fông tû yû kî-fi pông-chhu tui-fông. 15 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Ngiâm kha-tô ke mò hó-chhûn, ngiâm kha-séu ke ya mò khiam. 16 Kám-chhia Song-ti, Kì sṳ́ Thì-tô thùng ngài-têu khiung-yong án ngie̍t-sîm lòi hia̍p-chhu ngì-têu! 17 Kì m̀-tân he yîn-vi ngài-têu ke kú-li, ya he yîn-vi kì chhin ngie̍t-sîm, chhṳ-thung oi hi ngì-têu ke-vi. 18 Ngài-têu nang-ngoi phai yit-ke hiûng-thi thùng kì khiung-ha hi; liá-ke hiûng-thi chhai chhòn fuk-yîm ke kûng-chok-song chhin su kok kau-fi ke chhṳ̂n-chan. 19 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, kok kau-fi ya sién-phai kì cho ngài-têu lî-thù ke thùng-phân, khiung-thùng chin-hàng liá-khien san-sṳ; án-ngiòng cho ke muk-tit he oi yùng-kông Chú ke miàng, ya péu-sṳ lo̍k-kiên he thai-kâ fôn-hí kâm-ngien cho ke. 20 Ngài-têu pó-kón liá-pit chhut-sú thai-fông ke lo̍k-kiên, yit-chhṳ̍t fî-sòng se-ngi, miên-tet ngiâ ngìn kâ kóng-fa; 21 yîn-vi ngài-têu kiet-thin cho san-sṳ, m̀ tân-chhiang chhai Chú mien-chhièn án-ngiòng, chhai ngìn mien-chhièn ya he án-ngiòng. 22 Ngài-têu yu phai nang-ngoi yit-ke hiûng-thi thùng kì-têu khiung-ha hi. Liá-ke hiûng-thi, ngài-têu kháu-ngiam kì hó-tô pái, tî kì chhin ngie̍t-sîm pông-chhu phe̍t-ngìn. Liá-ha, kì yîn-vi tui ngì-têu yû sin-sîm, chhin sióng-oi hi pông-chhu ngì-têu. 23 Lun-tó Thì-tô, kì he ngài ke thùng-phân, lâu ngài khiung-ha hia̍p-chhu ngì-têu. Thùng kì khiung-ha hi ke nang-ngoi lióng-ke hiûng-thi he kok kau-fi ke thoi-péu, he Kî-tuk ke yùng-kông. 24 Só-yî, ngì-têu oi chhai kok kau-fi ke mien-chhièn, chiông ngì-têu tui kì-têu ke thung-siak sṳ̍t-hàng chhut-lòi, pûn kok kau-fi tî, ngài-têu tui ngì-têu ke khoâ-chióng he khok-sṳ̍t ke.

2 Kô-lìm-tô 9

1 Koân-he kiu-chi Yâ-lu-sat-lâng sṳn-thù ke sṳ, ngài m̀-sṳ́ siá sin-é pûn ngì-têu. 2 Ngài tî ngì-têu chhin ngie̍t-sîm sióng-oi chin-hàng, chhiu tui Mâ-khì-tun-ngìn khoâ-chióng ngì-têu. Ngài kóng: "Â-kâi-â ke sin-thù khiu-ngièn chhiu chún-phi lô." Ngì-têu ke ngie̍t-sîm kám-thung chhin-tô ngìn. 3 Liá-ha ngài phai kí-ke hiûng-thi hi, hî-mong ngì-têu chhiong ngài só-kóng ke, chó-têu chiông kiên-khoán chún-phi hó-se, pûn ngài-têu chhai liá-khien sṳ-song tui ngì-têu ke chhṳ̂n-chan m̀-voi lo̍k-khûng. 4 Van-yit yû Mâ-khì-tun-ngìn thùng ngài khiung-ha hi, fat-hien ngì-têu hàn-màng chún-phi hó, ngài-têu voi chhin kien-seu, yîn-vi ngài-têu thet sin-yung ngì-têu; m̀-sṳ́ ngài-têu kóng, ngì-têu tông-yèn ya voi chhin kien-seu! 5 Só-yî, ngài ngin-vì sî-yeu kú-li liá kí-ke hiûng-thi siên hi ngì-têu ke-vi. Ngì-têu só tap-yin ke kiên-khoán oi siên sû-chhè, chhai ngài hi-to yî-chhièn chún-phi hó-se; án-ngiòng, cho-tet péu-sṳ ngì-têu he kâm-sîm lo̍k-yi nâ-chhut-lòi ke, m̀-he chhut-yì miên-kióng. 6 Oi ki-tet ô! Séu chung ke séu sû; tô chung ke tô sû. 7 Tak-sà oi cheu chhṳ-kâ ke sîm-yi lo̍k-kiên, m̀-hó m̀ phan-tet, ya m̀-sṳ́ miên-kióng, yîn-vi Song-ti siak kâm-sîm lo̍k-yi fung-hien ke ngìn. 8 Song-ti nèn chiông kok-yong ke ên-fi fûng-fûng fu-fu su-pûn ngì-têu, sṳ́ ngì-têu m̀ tân-chhiang fàm-sṳ chhûng-chiuk, hàn yû nèn-li̍t hi hàng kok-yong ke san-sṳ. 9 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Kì không-khói kiu-chi khiùng-khú-ngìn; kì ke yìn-ngi yún-yén chhòng-chhùn. 10 Su chúng-chṳ́ pûn ve-chúng ke, yu su sṳ̍t-vu̍t pûn ngìn sṳ̍t ke Song-ti, yit-thin voi chiông ngì-têu só sî-yeu ke chúng-chṳ́ su pûn ngì-têu, yu sṳ́ kì chóng-thai, sṳ́ ngì-têu kiet hàn-kha tô yìn-ngi ke kó-chṳ́. 11 Kì voi pûn ngì-têu yong-yong fu-chiuk, sùi-sṳ̀ yû nèn-li̍t thai-fông pông-chhu ngìn, pûn tô-tô ngìn yîn-vi tui ngài-têu ke sú chiap-su-tó ngì-têu ke lî-vu̍t lòi kám-chhia Song-ti. 12 Yîn-vi ngì-têu ke kiûng-kip m̀ tân-chhiang pú-chiuk ke-têu sin-thù ke sî-yeu, ya sṳ́ tô-tô ngìn ye̍t-fat kám-chhia Song-ti. 13 Liá-khien chhṳ̀-san ke kûng-chok chṳn-mìn ngì-têu sun-fu̍k Kî-tuk, tui só ko-pha̍k ke fuk-yîm chûng-sîm, ya tui kì-têu lâu chung-ngìn thai-thai fông-fông lòi fûn-hióng; yîn-vi án-ngiòng, chhin-tô ngìn voi kûi yùng-kông pûn Song-ti. 14 Kì-têu ya voi yîn-vi Song-ti chiông liá khi̍t-thai ke ên-tién su-pûn ngì-têu, kien-kâ sióng-ngiam ngì-têu, sòng-sòng vi ngì-têu khì-tó. 15 Ngài-têu oi kám-chhia Song-ti, yîn-vi Kì ke ên-tién kóng-m̀-chhin!

2 Kô-lìm-tô 10

1 Ngài --- Pó-lò chhîn-chhṳ khien-va ngì-têu. Ngì-têu ngin-vì ngài thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀-chiet chhin khiâm-fò, mò chhai ngì-têu chûng-kiên ke sṳ̀-chiet chhiu chhin ngiàm; liá-ha, ngài yung Kî-tuk ke vûn-yù lâu chhṳ̀-pî khiù ngì-têu: 2 Ngài hi-to ke sṳ̀-chiet, pai-thok m̀-hó pet ngài tui ngì-têu mò hak-hi; ke-têu phî-phìn ngài-têu he phìn hiet-hi hàng-sṳ ke ngìn, ngài voi tui kì-têu m̀ hak-hi. 3 Ngài-têu sûi-yèn sên-fa̍t chhai sṳ-kiên, chúng-he ngài-têu m̀-he phìn hiet-hi chan-chên. 4 Yîn-vi ngài-têu siông-chhṳ̀ só yung ke m̀-he liá sṳ-kiên ke vú-hi, he Song-ti thai-nèn ke vú-hi, nèn fí-me̍t kiên-ku ke sàng-pó. Ngài-têu fí-me̍t yit-chhiet hî-ká ke phien-lun, 5 tá-vang só-yû hîn-hí-lòi chú-tóng ngìn ngin-sṳt Song-ti ke chhṳ-kô ke lun-sot; ngài-têu ya chok-chón tak-ke ngìn ke sṳ̂-sióng lòi kûi-sun Kî-tuk. 6 Tén-to ngì-têu vàn-chhiòn sun-fu̍k ke sṳ̀-chiet, ngài-têu chhiu oi chit-fa̍t yit-chhiet m̀ sun-fu̍k ke ngìn. 7 Ngì-têu he khon sṳ-chhìn ke ngoi-péu thin-thin. Na-he yû ngìn chhṳ-ngin he su̍k Kî-tuk ke, kì yin-kôi chai sióng khon-é, kì su̍k Kî-tuk, ngài-têu me khiung-yong su̍k Kî-tuk. 8 Chú su-pûn ngài-têu ke chṳt-khièn he oi chho-chhiu ngì-têu, m̀-he oi pho-fai ngì-têu. Só-yî, chhiu-son ngài thet ko-fun khoâ-khiéu liá-ke chṳt-khièn, ngài ya m̀-voi kám-kok kien-seu. 9 Ngì-têu m̀-hó ngin-vì ngài siá sin-é he oi hak ngì-têu. 10 Yû ngìn kóng: "Pó-lò siá sin-é, fa kóng-to án ngiàm-chhung án khiòng; chúng-he, kì pún-ngìn khon hí-lòi yu án ngiôn-ngio̍k, kóng-fa án chhû-siu̍k!" 11 Kóng liá-chúng fa ke ngìn oi tî, ngài-têu mò chhai ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, chhai sin-é tî-poi ngióng-pân kóng-fa, hi-to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ya voi án-ngiòng hàng-sṳ. 12 Ngài-têu tông-yèn m̀-kám thùng ke-têu chhṳ-min put-fàm ke ngìn pài khiung-ha, ya-he thùng kì-têu pí. Kì-têu sṳ̍t-chhai chṳ̂n mò chṳ-sṳt, kin-yèn yung chhṳ-kâ ke phêu-chún liòng chhṳ-kâ, nâ chhṳ-kâ thùng chhṳ-kâ pí! 13 Na-he ngài-têu, ngài-têu m̀-kám khoâ-khiéu ko-thèu, chṳ́-yû chhai Song-ti kâu-thok ngài-têu ke kûng-chok fam-vì tî-poi khoâ-khiéu; ngì-têu ya he chhai liá-ke fam-vì tî-poi. 14 Yîn-vi ngài-têu chó chhiu chiông Kî-tuk ke fuk-yîm chhòn-pûn ngì-têu, só-yî ngì-têu he chhai liá-ke fam-vì tî-poi; ki-yèn án-ngiòng, ngài-têu chhiu m̀-son chhêu-ko fam-vì. 15 Chhai ngài-têu ke fam-vì yî-ngoi, ke-têu phe̍t-ngìn só vàn-sṳ̀n ke kûng-chok, ngài-têu m̀-kám khoâ-khiéu. Ngài-têu chṳ́-yû hî-mong ngì-têu ke sin-sîm kín-lòi kín-thai, sṳ́ ngài-têu chhai chhṳ-kâ ke fam-vì-nui ye̍t-fat khok-chán chhai ngì-têu chûng-kiên ke kûng-chok; 16 án-ngiòng, ngài-têu cho-tet chiông fuk-yîm chhòn to ngì-têu yî-ngoi ke khì-thâ thi-khî hi; yîn-vi ngài-têu mò-oi nâ phe̍t-ngìn fam-vì-nui só vàn-sṳ̀n ke kûng-chok lòi khoâ-khiéu. 17 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Oi khoâ-khiéu ke ngìn, chhiu oi khoâ-khiéu Chú!" 18 Yîn-vi su chiap-na̍p ke, m̀-he chhṳ̂n-chan chhṳ-kâ ke ngìn, he Chú só chhṳ̂n-chan ke ngìn.

2 Kô-lìm-tô 11

1 Ngài hî-mong ngì-têu voi ngiûn ngài séu-khó ke ngong-chhṳ̍t; sṳ-sṳ̍t-song, ngì-têu yí-kîn án-ngiòng cho. 2 Ngài siak ngì-têu to chhit-tu ke chhàng-thu, chhiong Song-ti siak ngì-têu yit-yong; yîn-vi ngì-têu chhiong chṳ̂n-chiet ke thùng-chṳ̂n-ńg, ngài chiông ngì-têu ko-thin pûn yit-ke ló-kûng, chhiu-he Kî-tuk. 3 Ngài chhin-kiâng ngì-têu ke sîm su-tó phai-fai, hiong Kî-tuk sùn-kiet chôn-yit ke oi-sîm pien-chṳt thet-hi; chhiong Ha-vâ pûn sà yung kúi-kie yú-fe̍t hi yit-yong. 4 Yîn-vi, mò-lun má-ngìn hi-to, chhiu-son kì só-chhòn ke Yâ-sû thùng ngài-têu só-chhòn ke m̀-he khiung-sà; fe̍t-chá ngì-têu liâng-su-tó ke lìn m̀-he ngì-têu thèu-pái só liâng-su ke; fe̍t-chá ngì-têu chiap-su-tó ke fuk-yîm thùng ngì-têu thèu-pái só chiap-su ke mò khiung-yong, ngì-têu kin-yèn án ngiûn-nai! 5 Ngài m̀ siông-sin ngài yû nai-yit-tiám pí-m̀-sông ke-têu só-vi ke "chhêu-khi̍p sṳ́-thù"! 6 Ngài khó-nèn kóng-fa kha m̀ hiáu-tet, chúng-he ngài ke chṳ-sṳt m̀-voi pí phe̍t-ngìn kha chhâ; ngài tui ngì-têu só-cho ke kok-yong sṳ-chhìn, yí-kîn chṳn-mìn liá he sṳ-sṳ̍t ke. 7 Ngài chhòn Song-ti ke fuk-yîm pûn ngì-têu, m̀-sṳt tui ngì-têu thó-ko má-ke; ngài án-ngiòng khiâm-pî chhṳ-kâ lòi thì-kô ngì-têu, kám-kóng liá he ngài ke ko-sṳt mâ? 8 Chhai ngì-têu chûng-kiên kûng-chok ke sṳ̀-chiet, he phe̍t ke kau-fi kiûng-kip ngài; ngài chhiong-he thêu kì-têu ke kûng-chhièn lòi fu̍k-sṳ ngì-têu yit-yong. 9 Thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀, mò-lun yû má-ke sî-yeu, ngài chhiùng-lòi m̀-sṳt khiù ngì-têu ke pông-chhu. Ngài só sî-yeu ke yit-chhiet, chhiòn-phu he tui Mâ-khì-tun lòi ke chung hiûng-thi kiûng-kip ngài. Yî-chhièn he án-ngiòng, chiông-lòi ya khiung-yong; ngài chhie̍t-tui m̀-voi sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm! 10 Ngài kám chṳ́-tén chhai ngài sîm-chûng Kî-tuk ke chṳ̂n-lî lòi kóng, chhai Â-kâi-â thi-khî, ngài thin-chho̍k voi yit-chhṳ̍t án-ngiòng khoâ-khiéu. 11 Ngài cho-má-ke án-ngiòng kóng nè? Kám he ngài m̀ siak ngì-têu mâ? Song-ti tî, ngài chhin siak ngì-têu! 12 Ngài liá-ha só-cho ke, hàn-oi ki-siu̍k cho-hâ-hi, lòi chhiet-thôn ke-têu só-vi "sṳ́-thù" ke kî-fi, pûn kì-têu mò kî-fi hó chai khoâ-khiéu, kóng kì-têu ke kûng-chok thùng ngài-têu ke vàn-chhiòn khiung-yong. 13 Ke-pân ngìn he ká sṳ́-thù; kì-têu cha-yi kûng-chok, fa-chông cho Kî-tuk ke sṳ́-thù. 14 Khì-sṳ̍t, liá ya mò má-ke hó khì-koai, lièn Sat-tan chhṳ-kâ me voi fa-chông cho kông-mìn ke thiên-sṳ́! 15 Só-yî, na-he Sat-tan ke phu-ha fa-chông cho yìn-ngi ke phu̍k-ngìn, liá ya m̀-he má-ke thai sîn-vùn. Kì-têu ke kiet-khiu̍k yit-thin voi cheu kì-têu só-cho ke. 16 Ngài chai kóng: Mò ngìn yin-kôi khon ngài cho ngong-é; chúng-he, ngì-têu na oi khon ngài cho ngong-é, chhiu oi tui-thai ngài chhiong tui-thai ngong-é yit-yong, lòi pûn ngài yû tô-séu-è hó khoâ-khiéu! 17 Ngài liá-ha oi kóng ke, m̀-he Chú ham ngài kóng ke; he chhiong ngong-é án-ngiòng, chhṳ-sin mân-mân kóng thai-fa. 18 Ki-yèn yû án-tô ngìn nâ su̍k sṳ-kie ke sṳ-chhìn lòi khoâ-khiéu, ngài me oi khoâ-khiéu yit-ha. 19 Ngì-têu án chhûng-mìn, hàn fôn-hí ngiûn-su ke-têu ngong-é! 20 Yû-ngìn ap-chṳ ngì-têu cho nù-li, pok-siok ngì-têu, ham-hoi ngì-têu, khon-m̀-hí ngì-têu, ya-he tá ngì-têu ke choi-kok, ngì-têu hàn thûn-sâng ngiûn-hi! 21 Ngài chhin kien-seu kóng, liá-chúng sṳ-chhìn ngài-têu chhiu cho m̀-tó lô! Chúng-he, na yû-ngìn kám khoâ-khiéu má-ke, ngài ngong-chhṳ̍t tui ngì-têu kóng: Ngài me kám! 22 Kì-têu he Hî-pak-lòi-ngìn mâ? Ngài me he. Kì-têu he Yî-set-lie̍t-ngìn mâ? Ngài me he. Kì-têu he Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn mâ? Ngài me he. 23 Kì-têu he Kî-tuk ke phu̍k-ngìn mâ? Kóng yit-ki khòng-fa, ngài hàn-kha he! Ngài hàn-kha sîn-khú kûng-chok, chhô-kâm hàn-kha tô pái, hàn-kha sòng pûn-ngìn piên-tá, mo hàn-kha tô sí ke ngùi-hiám. 24 Ngài sṳt pûn Yù-thai-ngìn piên-tá ńg-pái, tak-pái tá sâm-sṳ̍p-kiú ha; 25 pûn Lò-mâ-ngìn yung kun-é tá-ko sâm-pái, pûn-ngìn yung sa̍k-thèu te̍p yit-pái, tù-tó sâm-pái hói-nan, yû yit-pái chhai chhṳ̂m-hói yit-ngit yit-ya hiám siâu-thet. 26 Chhai án-tô pái lî-hàng chûng, ngài kîn-li̍t-ko kông-hò ke ngùi-hiám, khiòng-tho ke ngùi-hiám, tui Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn lòi ke ngùi-hiám, sàng-sṳ-tú ke ngùi-hiám, khóng-yâ ke ngùi-hiám, thai-hói ke ngùi-hiám, lâu ká hiûng-thi chí-moi ke ngùi-hiám. 27 Ngài ke kûng-chok lò-luk yu kân-khú, sòng-sòng soi-m̀-tet, yu kî yu hot, mò hó sṳ̍t, mò hó he̍t, mò hó chok. 28 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ngài hàn oi vi kok kau-fi ke sṳ koa-li, chhiong chhûng-tâm yit-yong tak-ngit chak-tén ngài. 29 Yû má-ngìn ngiôn-ngio̍k, ngài m̀-voi kám-kok ngiôn-ngio̍k nè? Yû má-ngìn tiet-tó fam-chhui, ngài m̀-voi kip to chho̍k-fó nè? 30 Na-he mò khoâ-khiéu cho-m̀-tet, ngài chhiu oi khoâ-khiéu ke-têu hién-mìn ngài chhṳ-kâ ngiôn-ngio̍k ke sṳ-chhìn. 31 Yin-kôi yún-yén su chhṳ̂n-siung ke, ngài-têu Chú Yâ-sû ke Â-pâ Song-ti, Kì tî ngài mò kóng fâ-liâu. 32 Ngài chhai Thai-mâ-sṳ-kiet ke sṳ̀, Â-lî-tha̍t-vòng sú-ha ke chúng-tuk phai kín-ví chóng-tén sàng-mùn, sióng-oi chok ngài. 33 Chúng-he, yû-ngìn yung thai làm-è chiông ngài tui sàng-chhiòng-táng ke chhûng-mùn chhui-hâ-lòi, pûn ngài thot-lì kì ke sú.

2 Kô-lìm-tô 12

1 Sûi-yèn chhṳ-khoâ mò má-ke li-yit, chúng-he ngài khoâ-khiéu hàn-he mò-nai-hò ke; ngài tit-khok oi kóng-hí Chú su-pûn ngài ke yi-siong lâu khí-sṳ. 2 Ngài tî yû yit-ke su̍k Kî-tuk ke ngìn, sṳ̍p-si-ngièn chhièn, kì su-thì to thiên-táng ke chui-kô yit-chhèn hi (ngài m̀-tî kì he ngiuk-sṳ̂n sông-hi, ya-he chhai yi-siong chûng sông-hi, chṳ́-yû Song-ti tî). 3 Ngài chai kóng yit-pái, ngài khok-sṳ̍t tî liá-ke ngìn su-thì to lo̍k-yèn (ngài m̀-tî kì he ngiuk-sṳ̂n sông-hi, ya-he chhai yi-siong chûng sông-hi, chṳ́-yû Song-ti tî). Chhai ke-vi, kì thâng-tó mò fap-thu péu-tha̍t ke fa-ngî, ngìn cho-m̀-tet sot-mìn ke sṳ-chhìn. 5 Lun-tó liá-ke ngìn, ngài oi khoâ-khiéu; chúng-he, koân-he ngài chhṳ-kâ, chhù-liáu ngài ke ngiôn-ngio̍k yî-ngoi, ngài chhiu mò má-ke hó khoâ-khiéu. 6 Khì-sṳ̍t, ngài chhiu-he khoâ-khiéu, ya m̀ son he hâm-chhê, yîn-vi ngài só-kóng ke he sṳ-sṳ̍t. Chúng-he, ngài mò-oi khoâ-khiéu, miên-tet ngìn chiông ngài khon to thet kô, chhêu-ko kì chhai ngài sṳ̂n-song só khon-tó ya-he thâng-tó ke. 7 Vi-tó m̀-oi pûn ngài yîn-vi tet-tó án tô thi̍t-phe̍t ke khí-sṳ chhiu sâ-phi, yû yit-kî net-è chhiuk-tén ngài ke sṳ̂n-thí, chhiong he pûn Sat-tan ke sṳ́-chá chhàn-sṳ̂n yit-yong, sṳ́ ngài m̀-kám kiêu-ngau. 8 Vi-tó liá-khien sṳ, ngài sṳt sâm-pái khiù Chú chiông liá net-è pâng-thet, 9 chúng-he Chú en ngài kóng: "Ngài ke ên-tién la ngì yung; yîn-vi Ngài ke nèn-li̍t he chhai ngìn ngiôn-ngio̍k ke sṳ̀ vàn-chhiòn hién-mìn chhut-lòi." Yîn-vi án-ngiòng, ngài thi̍t-phe̍t fôn-hí khoâ-khiéu ngài ke ngiôn-ngio̍k, hó pûn Kî-tuk ke nèn-li̍t lìm-to ngài sṳ̂n-song. 10 Vi-tó Kî-tuk ke yèn-ku, ngài fôn-hí ngiûn-su ngiôn-ngio̍k, vú-yu̍k, khun-khú, kiên-nàn lâu pet-hoi; yîn-vi ngài má-ke sṳ̀-chiet ngiôn-ngio̍k, má-ke sṳ̀-chiet chhiu kiên-khiòng. 11 Ngài pún-lòi yin-kôi tet-tó ngì-têu ke chhṳ̂n-chan chang chho̍k, chúng-he ngì-têu pet ngài cho ngong-é. Chhiu-son ngài mò má-ke liáu-put-hí, ngài hàn-he mò sû pûn ke-têu só-vi ke "chhêu-khi̍p sṳ́-thù". 12 Chhai ngì-têu tông-chûng, ngài yí-kîn yung chui-thai ke ngiûn-nai, thûng-ko sṳ̀n-chiak khì-sṳ lâu thai-nèn, chiông ngài sṳ́-thù ke sṳ̂n-fun chṳn-mìn chhut-lòi. 13 Chhù-liáu ngài m̀-sṳt sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm yî-ngoi, chhiáng-mun, ngì-têu yû nai-tiám sû pûn phe̍t ke kau-fi nè? Yîn-vi ngài tui ngì-têu án mò kûng-phìn, chhiáng ngièn-liong ngài ô! 14 Liá-ha ngài chún-phi oi thi-sâm-pái hi fóng-mun ngì-têu. Ngài m̀-voi sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm; yîn-vi ngài só-oi ke he ngì-têu, m̀-he ngì-têu ke kîm-chhièn. Se-ngìn-è pún-lòi chhiu m̀-sṳ́ fung-yông yà-ôi, yà-ôi chang oi yông-yuk se-ngìn-è. 15 Vi-tó ngì-têu ke lìn-fùn, ngài kâm-ngien fu-chhut ngài só-yû ke yit-chhiet, sṳm-chṳ ngài ke sâng-miang. Kám-kóng ngài ye̍t siak ngì-têu, tet-tó ngì-têu ke oi-siak chhiu ye̍t séu he-mò? 16 Án-ngiòng, ngì-têu oi sṳ̀n-ngin, ngài mò sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm; chúng-he, hàn-he yû-ngìn kóng ngài he yung kúi-cha ke sú-thon lòi koái ngì-têu. 17 Ngài phai hi ngì-têu ke-vi ke ngìn, ngài kám sṳt li-yung kì-têu lòi phî ngì-têu má-ke mò? 18 Ngài kú-li Thì-tô hi fóng-mun ngì-têu, hàn phai yit-ke hiûng-thi khiung-ha hi. Thì-tô sṳt phî ngì-têu má-ke mò? Kì lâu ngài só-cho ke, thung-kî kám m̀-he khiung-yong mâ? Ngài-têu ke hàng-sṳ kám mò khiung-yong mâ? 19 Ngì-têu yit-chhṳ̍t láu-tó ngài-têu chhiu-he án-ngiòng vi chhṳ-kâ phien-fu mâ? Sṳ-sṳ̍t m̀-he án-ngiòng! Chhai Song-ti ke mien-chhièn, ngài-têu he kóng Kî-tuk oi ngài-têu kóng ke. Chhîn-oi ke phèn-yû â, ngài-têu só-cho ke yit-chhiet mò yit-yong m̀-he vi-tó oi chho-chhiu ngì-têu! 20 Ngài kiâng-pha ngài hi-to ke sṳ̀, fat-hien ngì-têu mò fù-ha̍p ngài só hî-mong ke, ngì-têu khon-tó ngài ya mò fù-ha̍p ngì-têu só hî-mong ke. Ngài ya kiâng khon-tó siông-châng, chhit-tu, thai fat-khién, chhṳ-sṳ̂, fí-pong, kóng ngìn ke sṳ-fî, chhṳ-kô chhṳ-thai, lâu fun-lon. 21 Ngài ya kiâng, ha-yit-pái hi ke sṳ̀, ngài ke Song-ti voi sṳ́ ngài chhai ngì-têu mien-chhièn lièn thèu-nà tû khià-m̀-hí-lòi; ngài voi sông-sîm liù muk-chṳp, yîn-vi chhin-tô yî-chhièn fam-chhui ke ngìn hàn-he mò fí-kói kì-têu só-hàng ke lá-sap, yìm-lon lâu fong-thong.

2 Kô-lìm-tô 13

1 Liá he ngài thi-sâm-pái hi fóng-mun ngì-têu. Sṳn-kîn sṳt kóng: "Ngim-hò ke khúng-ko yit-thin oi yû lióng-sâm-ke ngìn cho-chṳn, chang cho-tet sṳ̀n-li̍p." 2 Tui ke-têu thèu-pái chhiu fam-liáu chhui ke, lâu khì-thâ ke ngìn, ngài chhai thi-ngi-pái fóng-mun ke sṳ̀ yí-kîn kín-ko ngì-têu, liá-ha mò chhai ngì-têu ke-vi, ngài oi chai yit-pái kín-ko ngì-têu, kóng: "Ha-yit-pái ngài hi-to ke sṳ̀-chiet, chhie̍t-tui m̀ ngièu kì-têu." 3 Ngì-têu yit-thin voi yû Kî-tuk thûng-ko ngài kóng-fa ke chṳn-kí. Kî-tuk tui-thai ngì-têu m̀-he ngiôn-ngio̍k ke; tiên-to, kì chhai ngì-têu tông-chûng he thai-yû nèn-li̍t ke. 4 Sûi-yèn kì chhai ngiôn-ngio̍k chûng pûn-ngìn tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, chúng-he, yîn-vi Song-ti ke thai-nèn, kì liá-ha hàn-he sâng-tén. Khiung-yong, ngài-têu thùng kì kiet-lièn ya he ngiôn-ngio̍k ke, chúng-he vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, ngài-têu oi kho Song-ti ke thai-nèn thùng kì khiung-ha sâng-tén. 5 Ngì-têu oi kháu-ngiam chhṳ-kâ, khon ngì-têu só ko ke he sin-sîm ke sên-fa̍t mò; ngì-têu oi sén-chhat chhṳ-kâ! Ngì-têu kám m̀-tî chhai ngì-têu tî-poi ke he Yâ-sû Kî-tuk mâ? Chhù-fî ngì-têu he khî-m̀-he̍t ke ngìn. 6 Ngài hî-mong ngì-têu voi tî, ngài-têu m̀-he khî-m̀-he̍t ke ngìn. 7 Ngài-têu khiù Song-ti mo̍k pûn ngì-têu cho má-ke fái-sṳ. Muk-tit m̀-he oi hién-mìn ngài-têu ke sṳ̀n-kûng, he oi ngì-têu hàng-sṳ chṳn-chhṳ̍t; ngài-têu chhiu-he pûn-ngìn khon-cho he sṳt-phai ke ya mò siông-kôn. 8 Ngài-têu chhie̍t-tui put-nèn phoi-ngia̍k chṳ̂n-lî lòi hàng-sṳ, chṳ́-yû vi-tó chṳ̂n-lî lòi tá-piang. 9 Ngài-têu ngiôn-ngio̍k, ngì-têu kông-khiòng, ngài-têu ya fôn-hí. Ngài-têu ke khì-tó chhiu-he oi ngì-têu sàng-cho vàn-chhiòn ke ngìn. 10 Yîn-vi án-ngiòng, mò chhai ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ngài chang siá liá-fûng sin-é, hî-mong ngài hi-to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, m̀-sṳ́ yung Chú pûn ngài ke chṳt-khièn lòi ngiàm-ngiàm tui-thai ngì-têu. Chú pûn ngài chṳt-khièn he oi chho-chhiu ngì-têu, m̀-he oi pho-fai ngì-têu. 11 Chúng-kóng, hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu oi fôn-fôn hí-hí. Oi cho vàn-chhiòn-ngìn. Ngì-têu oi chiap-su ngài ke khien-va; thai-kâ oi thùng-sîm, pí-chhṳ́ fò-mu̍k. Án-ngiòng, chhṳ̀-oi lâu su phìn-ôn ke Song-ti yit-thin voi lâu ngì-têu thùng-chhai! 12 Ngì-têu oi sṳn-kiet siông-chîm pí-chhṳ́ chhiáng-ôn! Só-yû ke sṳn-thù chhiòn-phu tui ngì-têu chhiáng-ôn! 13 Ngien Chú Yâ-sû Kî-tuk ke ên-tién, Song-ti ke chhṳ̀-oi, Sṳn-Lìn ke siông-thûng, lâu ngì-têu thai-kâ thùng-chhai!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE