2 JOHN

2 Yok-hon

2 Yok-hon 1

1 Ngài he chóng-ló; ngài siá sin-é pûn ngì --- mùng kién-sién ke fû-ngìn, ya pûn ngì ke chṳ́-ńg: Ngì-têu he ngài sṳ̀n-sîm só-siak ke; m̀ tân-chhiang ngài siak ngì-têu, só-yû ngin-sṳt chṳ̂n-lî ke ngìn ya siak ngì-têu; 2 yîn-vi chṳ̂n-lî chhai ngài-têu sîm-nui, ya oi yún-yén lâu ngài-têu thùng-chhai. 3 Â-pâ Song-ti lâu Kì ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk yit-thin voi su ên-tién, lìn-mén, lâu phìn-ôn pûn ngài-têu, pûn ngài-têu yit-chhṳ̍t sên-fa̍t chhai chṳ̂n-lî lâu siông-siak ke tî-poi. 4 Ngài chhin fôn-hí, yîn-vi ngài tî chhai ngì ke chṳ́-ńg tông-chûng yû chûn-chhiùng thiên-táng Â-pâ ke min-lin, sên-fa̍t chhai chṳ̂n-lî tî-poi ke ngìn. 5 Só-yî, chhîn-oi ke fû-ngìn, ngài khiù ngì, ngài-têu thai-kâ oi pí-chhṳ́ siông-siak. Ngài siá pûn ngì ke, pin m̀-he yit-thiàu sîn ke min-lin, hàn-he ngài-têu tui yit khôi-sṳ́ chhiu liâng-su ke. 6 Liá chhiu-he oi: Ngài-têu yin-tông chûn-hàng Song-ti só-yû ke min-lin. Ngì-têu tui yit khôi-sṳ́ só thâng-tó ke min-lin chhiu-he: Ngì-têu yin-tông yung oi hàng-sṳ cho-ngìn. 7 Yû chhin-tô mì-fe̍t ngìn ke yí-kîn chhai sṳ-kie chhut-hien; kì-têu kûng-khôi féu-ngin Yâ-sû Kî-tuk he sàng-cho ngiuk-sṳ̂n lòi ke. Liá-chúng ngìn chhiu-he mì-fe̍t ngìn ke, he thi̍t Kî-tuk ke. 8 Ngì-têu oi se-ngi, chang m̀-voi sṳt-thet ngài-têu só sṳ̀n-chhiu ke, fán-chón voi tet-tó fûng-fu ke po-sóng. 9 Só-yû m̀ chûn-sú Kî-tuk ke kau-hiun, yu phiên-chéu hi ke, chhiu mò su̍k Song-ti; chûn-sú kau-hiun ke, chhiu su̍k thiên-táng ke Â-pâ, yu su̍k Lai-é. 10 Na yû-ngìn to ngì-têu ke-vi hi, m̀ chhòn liá-ke kau-hiun, chhiu m̀-hó chiap-thai kì to ngì-têu ke vuk-hâ hi, ya m̀-hó tui kì chhiáng-ôn; 11 yîn-vi tui kì chhiáng-ôn ke, chhiu lâu kì só-cho ke-têu sià-ok ke sṳ yû-fun. 12 Ngài hàn-yû chhin-tô fa oi lâu ngì-têu kóng, chúng-he ngài sióng, mò-oi yung pit-me̍t lòi chhòn-tha̍t. Ngài hî-mong chhîn-sṳ̂n hi tham-fóng ngì-têu, tông-mien lâu ngì-têu thàm-lun, pûn ngài-têu ke fôn-hí tet-tó mân-chiuk. 13 Ngì ke mùng kién-sién ke chí-moi ke chṳ́-ńg tui ngì-têu chhiáng-ôn!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE