2 Thessalonians

2 Thiap-sat-lò-nì-kâ

2 Thiap-sat-lò-nì-kâ 1

1 Ngài he Pó-lò; ngài thùng Sî-lâ lâu Thì-mô-thai siá sin-é pûn Thiap-sat-lò-nì-kâ kau-fi, chhiu-he su̍k ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke chung sin-thù. 2 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 3 Hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu yin-kôi sòng-sòng vi ngì-têu kám-chhia Song-ti. Liá he tông-yèn ke; yîn-vi ngì-têu ke sin-sîm fî-sòng chin-phu, ngì-têu tak-sà pí-chhṳ́ siông-siak ke sîm ya thai-yû chen-chóng. 4 Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu chhai Song-ti ke kok kau-fi chûng nâ ngì-têu lòi khoâ-khiéu. Ngài-têu chhṳ̂n-chan ngì-têu, yîn-vi ngì-têu chhai só-su ke yit-chhiet pet-hoi lâu fam-nan chûng, hàn-he siông-sin, hàn-he ngiûn-nai. 5 Liá chhiu-he Song-ti kûng-ngi sṳ́m-phan ke chṳn-kí, chṳn-mìn ngì-têu khâm-tet hióng-su Song-ti koet ke fuk-hi. Ngì-têu yit-chhṳ̍t ngiûn-su khú-nan, chhiu-he vi-tó liá-ke koet. 6 Song-ti oi sṳ̂-hàng kûng-ngi: Kì oi pûn ke-têu pet-hoi ngì-têu ke ngìn tù-tó châi-nan; 7 Kì oi pûn ngì liá-têu su-khú ke ngìn thùng ngài-têu khiung-ha tet-tó sṳt-fong. Chú Yâ-sû lâu kì thai-nèn ke chung thiên-sṳ́ tui thiên-táng chhai fó-yam-chûng hién-hien ke sṳ̀, Song-ti chhiu oi chṳp-hàng liá-khien sṳ. 8 Kì oi chit-fa̍t ke-têu khî-chhie̍t Kì, lâu ke-têu m̀ thâng-chhiùng ngài-têu ke Chú Yâ-sû fuk-yîm ke ngìn. 9 Chú chai-lòi ke-ngit, ke-têu ngìn voi su hìn-fa̍t, yún-yén me̍t-mòng, tui Chú ke mien-chhièn lâu kì thai khièn-nèn ke yùng-kông su kak-chhie̍t. 10 Chhai ke-ngit, kì oi tui su̍k kì ke chung sṳn-thù tet-tó yùng-kông, chiap-su só-yû sin-thù ke chhṳ̂n-siung. Ngì-têu ya oi chhai kì-têu ke tông-chûng, yîn-vi ngì-têu yí-kîn siông-sin ngài-têu só-chhòn ke fuk-yîm. 11 Vi-tó liá-ke muk-tit, ngài-têu sòng-sòng vi ngì-têu khì-tó, khiù ngài-têu ke Song-ti pûn ngì-têu khâm-tet Kì ke fû-seu. Ngien Kì yung Kì ke khièn-nèn, pông-chhu ngì-têu sṳ̍t-hien yit-chhiet hiong-san ke sîm-ngien, sṳ̀n-chhiu ngì-têu phìn sin-sîm só cho ke kûng-chok. 12 Án-ngiòng, ngài-têu Chú Yâ-sû ke miàng chhiu voi tui ngì-têu tet-tó yùng-kông, ngì-têu ya voi tui kì tet-tó yùng-kông; liá he thûng-ko ngài-têu ke Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke ên-tién lòi ke.

2 Thiap-sat-lò-nì-kâ 2

1 Hiûng-thi chí-moi â, koân-he ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk ke chai-lòi, pin kì oi chhi-si̍p ngài-têu thùng kì siông-fi ke sṳ, ngài-têu khiù ngì-têu, 2 m̀-hó án kiak chhiu pûn "Chú chai-lòi ke ngit-è yí-kîn to lé" liá-chúng kóng-fap lòi yèu-thung, lòi chhâu-fàn. Khó-nèn yû ngìn kóng, liá kóng-fap he ngài-têu só chhòn, só kóng, ya-he siá chhai sin-é tî-poi ke. 3 Mò-lun má-ngìn yung má-ke fông-fap, ngì-têu m̀-hó pûn kì-têu phien-tó. Yîn-vi, ke ngit-è lòi-to yî-chhièn, thin-chho̍k voi yû thai phoi-ngia̍k; ke chu-thin oi me̍t-mòng ke Put-fap-chá voi chhut-hien. 4 Ke Put-fap-chá voi fán-tui yit-chhiet pûn-ngìn chhṳ̂n-cho sṳ̀n-mìn ya-he kin-pai ke tui-siong, kô-sṳ̂n chhṳ-kâ to yit-chhiet ke táng-kô; kì sṳm-chṳ voi hi chhô chhai Song-ti ke sṳn-thien-tú, chhṳ-chhṳ̂n he Song-ti. 5 Ngì-têu m̀ ki-tet he-mò? Ngài thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀, yí-kîn chiông liá-ke sṳ lâu ngì-têu kóng-ko lé. 6 Chú-tóng liá-khien sṳ, m̀ pûn kì liá-ha chhiu fat-sên ke he má-ke, ngì-têu tî. Sṳ̀-kî yit to, ke Put-fap-chá chhiu voi chhut-hien. 7 Ke sṳ̀n-pi put-fap ke li̍t-liong yí-kîn khôi-sṳ́ chin-hàng; chúng-he, oi tén-to chú-tóng liá-khien sṳ ke sú sái-khôi yî-heu, liá-khien sṳ chang voi fat-sên. 8 Ke-sṳ̀, Put-fap-chá voi chhut-hien; chúng-he Chú Yâ-sû chai-lòi ke sṳ̀ oi yung khiéu-chûng ke hi lòi chhù-me̍t kì, yung chhṳ-kâ kong-lìm ke yùng-kông chiông kì sêu-me̍t. 9 Ke Put-fap-chá voi kho Sat-tan ke khièn-sṳ lòi-to, hàng kok-chúng ke khì-sṳ lâu sṳ̀n-chiak, hién-chhut ká ke seu-thèu, 10 kì ya voi yung kok-chúng ke kúi-kie lòi tui-thai ke-têu me̍t-mòng ke ngìn; kì-têu me̍t-mòng, yîn-vi kì-têu m̀ chiap-su, ya m̀ oi-siak ke voi pûn kì-têu tet-kiu ke chṳ̂n-lî. 11 Yîn-vi án-ngiòng, Song-ti chhiu sṳ́ kì-têu mì-mì chhṳ̂-chhṳ̂, pûn kì-têu sin-chhiùng fâ-liâu. 12 Kiet-mî, yit-chhiet m̀ sin chṳ̂n-lî, fôn-hí put-ngi ke ngìn, voi su thin-chhui. 13 Chú só-siak ke hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu yin-kôi sòng-sòng vi ngì-têu kám-chhia Song-ti; yîn-vi Song-ti kién-sién ngì-têu, thûng-ko Sṳn-Lìn sṳ̀n-sṳn ke kûng-chok lâu ngì-têu tui chṳ̂n-lî ke sin-ngióng, pûn ngì-têu siên tet-kiu. 14 Thûng-ko ngài-têu só-chhòn pûn ngì-têu ke fuk-yîm, Song-ti fû-seu ngì-têu lòi fûn-hióng ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk ke yùng-kông. 15 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu oi khî-chhai! Tui ngài-têu só kâu ke chṳ̂n-lî, mò-lun he yung kóng ke ya-he yung sin-é siá ke, ngì-têu yit-thin oi hó-hó chûn-sú. 16 Song-ti siak ngài-têu, sṳ̂-ên chiông yún-chhùn ke ôn-ví lâu mî-hó ke phan-mong su-pûn ngài-têu. Ngien liá-ke Â-pâ Song-ti lâu ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk, 17 kit-li ngì-têu, pûn ngì-têu yû yúng-hi lòi chhòn-kóng pin sṳ̍t-hàng yit-chhiet mî-hó ke sṳ.

2 Thiap-sat-lò-nì-kâ 3

1 Chui-heu, hiûng-thi chí-moi â, chhiáng vi ngài-têu khì-tó, hó-pûn Chú ke chṳ̂n-tho kiak-kiak chhòn-khôi, ya tet-tó chûn-chhung, chhiong chhòn-to ngì-têu tông-chûng ya su chûn-chhung yit-yong. 2 Chhiáng ngì-têu ya oi khì-tó Song-ti, kiu ngài-têu thot-lì ke-têu sià-ok ke ngìn, yîn-vi m̀-he mî-yit-ke ngìn tû siông-sin chṳ̂n-tho. 3 Chúng-he, Chú he sin-sṳ̍t ke; Kì voi pûn ngì-têu sàng-cho kiên-khiòng, yu pó-fu ngì-têu thot-lì ke sià-ok-chá ke ham-hoi. 4 Ngài-têu kho Chú khok-sin, ngì-têu tông chhai ke-vi sṳ̍t-hàng ngài-têu só fûn-fu ke, ya voi yit-chhṳ̍t sṳ̍t-hàng hâ-hi. 5 Ngien Chú tai-liâng ngì-têu, pûn ngì-têu kha chhṳ̂m thí-ngiam Song-ti ke thung-siak, ya yû Kî-tuk só-su ke nai-sîm. 6 Hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu fung Chú Yâ-sû Kî-tuk ke miàng min-lin ngì-têu: Oi yén-yén lì-khôi só-yû lân-sṳ̂ m̀ chhin pún-fun, m̀ cheu ngài-têu kau-hiun hi-hàng ke sin-thù. 7 Ngì-têu chhṳ-kâ chhîn-chhú tî, yin-kôi ngióng-pân háu-fap ngài-têu. Ngài-têu thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀, chhin pún-fun, m̀-sṳt lân-sṳ̂, 8 ya mò pha̍k-sṳ̍t má-ngìn ke fan; fán-chón sîn-khú lò-luk, ngit-ya cho-se, miên-tet ngì-têu chûng-kiên yû-ngìn su thô-lui. 9 Ngài-têu án-ngiòng cho, m̀-he ngài-têu mò khièn-li yêu-khiù sên-fa̍t ke kiûng-kip, he oi cho póng-yong pûn ngì-têu háu-fap. 10 Ngài-têu chhai ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, sṳt fûn-fu ngì-têu kóng: "M̀ cho-se ke ngìn cho-m̀-tet sṳ̍t-fan." 11 Ngài-têu kóng liá-ke fa, he yîn-vi thâng-kóng ngì-têu tông-chûng yû ngìn lân-sṳ̂ m̀ chhin pún-fun, theu-ngit m̀ cho-se, fán-chón hau kón phe̍t-ngìn ke hàn-sṳ. 12 Liá-chúng ngìn, ngài-têu fung Chú Yâ-sû Kî-tuk ke miàng kín-ko kì-têu, min-lin kì-têu, oi tiâm-tiâm, chhîn-sú cho-se lòi vì-chhṳ̀ chhṳ-kâ ke sên-fa̍t. 13 Chúng-he, hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu oi ki-siu̍k hàng-san, m̀-hó fôi-sîm. 14 Na yû-ngìn m̀-hén fu̍k-chhiùng ngài-têu chhai liá-fûng sin-é tî-poi só fûn-fu ke fa, ngì-têu oi thì-fòng liá-chúng ngìn, mo̍k thùng kì khiung-ha, pûn kì kám-kok kien-seu. 15 Chúng-he, m̀-hó khon kì cho thi̍t-ngìn; oi chhiong tui sin-thù án-ngiòng lòi khien-va kì. 16 Ngien su phìn-ôn ke Chú, sùi-sṳ̀ yung kok-chúng ke fông-fap, chhîn-chhṳ chiông phìn-ôn su-pûn ngì-têu! Ngien Chú lâu ngì-têu thai-kâ thùng-chhai! 17 Ngài --- Pó-lò chhîn-pit tui ngì-têu chhiáng-ôn. Ngài tak-fûng sin-é lûng-chúng án-ngiòng chhiâm-miàng; ngài ke pit-chiak chhiu-he án-ngiòng. 18 Ngien ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién pûn ngì-têu thai-kâ!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE