3 JOHN

3 Yok-hon

3 Yok-hon 1

1 Ngài he chóng-ló; ngài siá sin-é pûn chhîn-oi ke Kâi-yù --- ngài sṳ̀n-sîm só siak ke phèn-yû: 2 Chhîn-oi ke phèn-yû, ngài chuk-fuk ngì sṳ-sṳ sun-li, sṳ̂n-thí yúng-khien, chhiong ngì ke lìn-sin khiung-yong án yúng-khien. 3 Ngài chhin fôn-hí, yîn-vi yû-têu hiûng-thi lòi-to liá-vi, lâu ngài kóng, ngì tui chṳ̂n-lî chhin chûng-sîm, fàm-sṳ chûn-cheu chṳ̂n-lî lòi hàng. 4 Ngài chui-thai ke fôn-hí chhiu-he: Thâng-tó ngài ke chung chṳ́-ńg sên-fa̍t chhai chṳ̂n-lî ke tî-poi. 5 Chhîn-oi ke phèn-yû, ngì án chûng-sîm vi-tó chung hiûng-thi chí-moi cho-se, sṳm-chṳ tui ngoi-lòi ke hiûng-thi chí-moi ya he án-ngiòng. 6 Kì-têu sṳt tui liá só-chhai ke kau-fi kóng-hí ngì ke oi-sîm. Chhiáng ngì cheu Song-ti só fôn-hí ke, pông-chhu kì-têu ki-siu̍k kì-têu ke lî-chhàng. 7 Kì-têu vi-tó Kî-tuk ke yèn-ku chhut-ngoi kûng-chok, pin mò chiap-su màng sin ke ngìn ke pông-chhu. 8 Só-yî, ngài-têu Kî-tuk-thù yin-kôi oi chiap-thai liá-chúng ngìn, thùng kì-têu khiung-ha lòi vi-tó chṳ̂n-lî kûng-chok. 9 Ngài sṳt siá yit-fûng sin-é pûn kau-fi; chúng-he, sióng-oi cho kau-fi liâng-chhiu ke Tiû-thi̍t-fî m̀-tap ngài só-kóng ke fa. 10 Ngài hi ke sṳ̀-chiet, yit-thin oi kóng-hí kì só-cho ke sṳ. Kì yung fái-fa kûng-kit ngài-têu, fí-pong ngài-têu! M̀ tân-chhiang án-ngiòng, kì chhṳ-kâ m̀ chiap-thai ngoi-lòi ke hiûng-thi chí-moi, yu kim-chṳ́ ke-têu ngien-yi chiap-thai ke ngìn, sṳm-chṳ oi kiuk kì-têu chhut kau-fi! 11 Chhîn-oi ke phèn-yû, m̀-hó ho̍k fái, oi ho̍k hó. Hàng-san ke ngìn chhiu su̍k Song-ti; chok-ok ke ngìn chhiu mò kien-ko Song-ti. 12 Thai-kâ pô-chióng Tí-mí-thi̍t. Chṳ̂n-lî vi kì cho-chṳn; ngài-têu ya vi kì cho-chṳn. Ngì tî ngài-têu ke kien-chṳn he chṳ̂n-sṳ̍t ke. 13 Ngài hàn-yû chhin-tô fa oi lâu ngì kóng, chúng-he ngài sióng, mò-oi yung pit-me̍t lòi siá. 14 Ngài hî-mong mò kí-kiú voi kien-tó ngì, tông-mien lâu ngì thàm-lun. 15 Ngien ngì phìn-ôn! Ngì ke phèn-yû chhiòn-phu tui ngì chhiáng-ôn. Chhiáng thoi ngài tui kok-vi phèn-yû yit-sà yit-sà chhiáng-ôn.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE