JUDE

Yù-thai

Yù-thai 1

1 Ngài he Yâ-sû Kî-tuk ke phu̍k-ngìn, Ngâ-kok ke hiûng-thi Yù-thai. Ngài siá sin-é pûn mùng Song-ti sién-seu, sên-fa̍t chhai Â-pâ Song-ti ke thung-siak chûng, yu mùng Yâ-sû Kî-tuk pó-sú ke ngìn. 2 Ngien Song-ti fûng-fûng fu-fu su ngì-têu lìn-mén, phìn-ôn, lâu chhṳ̀-oi. 3 Chhîn-oi ke phèn-yû, ngài chhin chó chhiu sióng-oi siá sin-é lâu ngì-têu thàm-lun thùng ngài-têu thai-kâ lûng-chúng yû koân-he ke kiu-ên mun-thì; chúng-he, ngài kám-kok yû sî-yeu chit-sṳ̀ siá sin-é khien-miên ngì-têu, oi ki-siu̍k vi Song-ti yit-pái chhiu vàn-chhiòn chhòn pûn sṳn-thù ke sin-ngióng chhin-li̍t tá-piang. 4 Yîn-vi, yû-têu mò kin-khièn ke ngìn thêu-thêu ngi̍p-lòi ngài-têu ke chûng-kiên, khiuk-kié Song-ti ên-tién ke tho-lî lòi châ-koi chhṳ-kâ fú-phai ke hàng-vì. Kì-têu khî-chhie̍t vì-yit ke Chú-chái --- ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk. Chhin chó yî-chhièn, Sṳn-kîn yí-kîn yi-ngièn kì-têu yit-thin oi su hìn-fa̍t. 5 Liá yit-chhiet, sûi-yèn ngì-têu chhiòn-phu chhîn-chhú, ngài hàn-he oi thì-siáng ngì-têu: Chú ngióng-pân chṳ́n-kiu Yî-set-lie̍t-ngìn thot-lì Âi-khi̍p, yèn-heu sêu-me̍t ke-têu m̀ sin ke ngìn. 6 M̀-hó m̀ ki-tet ke-têu m̀ sú pún-fun, lì-khôi pún-vi ke thiên-sṳ́, kì-têu pûn yún-yén kié-m̀-khôi ke só-lien só chhai vû-am ke chhṳ̂m-yên-tú; Song-ti chiông kì-têu koân chhai ke-vi, tén-heu sṳ́m-phan ke thai ngit-è. 7 Hàn-yû he̍t chhai Só-tô-mâ, Ngò-mô-lâ, lâu fu-khiun sàng-sṳ ke ngìn-mìn, chhiong ke-têu thiên-sṳ́ khiung-yong, kì-têu hàng yìm-lon, fong-chiúng vì-fán chhṳ-yèn ke sin-yu̍k, só-yî lo̍k chhai ke yún-yén put-me̍t ke fó tî-poi su hìn-fa̍t. Liá-ke sṳ khó-yî cho thai-kâ ke kam-kie. 8 Liá-têu mò kin-khièn ke ngìn ya khiung-yong. Kì-têu ô-chô ke nong-sióng hoi kì-têu fam-chhui, tá lá-sap chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí; kì-têu méu-sṳ Song-ti ke khièn-piang, siet-thu̍k thiên-táng ke-têu yû chûn-yùng ke. 9 Chhiu-he thiên-sṳ́-chóng Mí-kâ-le̍t, vi-tó Mô-sî ke sṳ̂n-sṳ̂ thùng Mô-kúi phien-lun ke sṳ̀, ya m̀-kám yung fí-pong ke fa lòi chit-phi, chṳ́-yû kóng: "Chú chit-phi ngì!" 10 Chúng-he, liá-têu ngìn kin-yèn fí-pong yit-chhiet kì-têu m̀ liáu-kié ke sṳ; chhiong khìm-chhu án-ngiòng, kì-têu sun pún-sin ke sô-súng hi-cho ke-têu phai-fai chhṳ-kâ ke sṳ. 11 Liá-têu ngìn chhám lé! Kì-têu thùng Kâi-yún hàng khiung thiàu lu. Vi-tó chhièn-chhòi, kì-têu ham-ngi̍p Pâ-làn só fam ke chho-ngu chûng. Kì-têu chhiong Khó-lâ án-ngiòng phoi-ngia̍k, ya chhiong án-ngiòng me̍t-mòng. 12 Liá-têu ngìn thùng ngì-têu khiung-ha sṳ̍t oi ke yèn-si̍t, m̀-tî kien-seu, chṳ́ ku chhṳ-kâ chhin lîm, sàng-cho yèn-si̍t ke vû-tiám. Kì-têu chhiong m̀-voi lo̍k-yí ke yùn, pûn fûng chhôi-lòi chhôi-hi; yu chhiong chhiû-thiên m̀-voi kiet kó-chṳ́ ke su, lièn kîn pûn-ngìn pâng-chhut-lòi, vàn-chhiòn sí-thet. 13 Kì-têu ke hàng-vì m̀-tî kien-seu, chhiong hói-tú ke thai-long, kie̍p-chhut ô-chô ke súi-phô. Kì-têu chhiong sên-é yù-thong, tiet-lo̍k Song-ti yún-yén vi kì-têu pó-liù ke vû-am ke chhṳ̂m-yên. 14 Â-tông ke thi-chhit-thoi sûn-é Yî-nok tui liá-têu ngìn chó chhiu yi-ngièn; kì kóng: "Khon â, Chú tai-tén chhiên-van ke sṳn thiên-sṳ́ khiung-ha lòi. 15 Kì oi sṳ́m-phan só-yû ke ngìn, hìn-fa̍t só-yû mò kin-khièn ke chhui-ngìn; yîn-vi kì-têu ke hàng-vì mò kin-khièn, yu yung mò kin-khièn ke fa mo-fam Song-ti!" 16 Liá-têu ngìn sòng-sòng mài-yen phe̍t-ngìn, koai-yen phe̍t-ngìn; kì-têu sun chhṳ-kâ sià-ok ke chhìn-yu̍k, kóng phong-fûng ke fa, vi-tó chhṳ-kâ ke li-yit pâ-kiet phe̍t-ngìn. 17 Chúng-kóng, chhîn-oi ke phèn-yû â, m̀-hó m̀ ki-tet ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke sṳ́-thù kóng-ko ke fa. 18 Kì-têu tui ngì-têu kóng: "Chhai li̍t-sṳ́ ke ma̍t-khì yû-ngìn voi chhut-lòi, cheu chhṳ-kâ sià-ok lâu mò kin-khièn ke yu̍k-ngiam met-sa ngì-têu." 19 Liá-têu ngìn mò Sṳn-Lìn; kì-têu sun-chhiùng pún-sin ke kâu-sô, chṳ-chho fûn-chên. 20 Chúng-he ngì-têu nè, chhîn-oi ke phèn-yû â, ngì-têu yin-tông yit-chhṳ̍t chhai chṳ-sṳn ke sin-ngióng-song chho-chhiu chhṳ-kâ, chhai Sṳn-Lìn ke tî-poi khì-tó, 21 sòng-sòng sên-fa̍t chhai Song-ti ke thung-siak tî-poi, ngióng-mong ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk lìn-mén ngì-têu, su ngì-têu yún-yén ke sâng-miang. 22 Tui ke-têu ngì-fù mò phan-fap kiet-chhài ke ngìn, ngì-têu oi lìn-mén kì-têu. 23 Yû-têu ngìn, ngì-têu oi tui fó ke tông-chûng chhióng-kiu kì-têu. Nang-ngoi yû-têu ngìn, ngì-têu oi lìn-mén kì-têu, chúng-he oi se-ngi; lièn kì-têu kò-tó chhìn-yu̍k ke sâm-fu ya m̀-hó miâ-tó. 24 Ngien ke nèn pó-sú ngì-têu m̀-voi tiet-tó, pûn ngì-têu mò khiet-tiám, yû-hó fôn-fôn hí-hí lòi-to Kì yùng-kông ke mien-chhièn ke, 25 ngài-têu ke Kiu-chú, thu̍k-yit vù-ngi ke Song-ti, thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk, tet-tó yùng-kông, vî-ngiàm, nèn-li̍t, lâu khièn-piang, tui van-sṳ yî-chhièn, to liá-ha, chhṳ̍t-to yún-yún yén-yén! Â-mén.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE