Matthew

Mâ-thai

Mâ-thai 1

1 Yâ-sû Kî-tuk he Thai-ví ke heu-thoi, Thai-ví he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi. Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng: 2 Â-pak-lâ-hón kiung Yî-sat, Yî-sat kiung Ngâ-kok, Ngâ-kok kiung Yù-thai lâu kì ke hiûng-thi. 3 Yù-thai thùng Thap-mâ kiung Fap-le̍t-sṳ̂ lâu Chhia-lâ, Fap-le̍t-sṳ̂ kiung Hî-sṳ̂-lùn, Hî-sṳ̂-lùn kiung Â-làn, 4 Â-làn kiung Â-mí-nâ-tha̍t, Â-mí-nâ-tha̍t kiung Nâ-sun, Nâ-sun kiung Sat-mùn, 5 Sat-mùn thùng Lâ-ha̍p kiung Pô-â-sṳ̂, Pô-â-sṳ̂ thùng Lu-tet kiung Ngò-phi-tet, Ngò-phi-tet kiung Yâ-sî, 6 Yâ-sî kiung Thai-ví-vòng. Thai-ví thùng Vû-li-â ke pû-ngiòng kiung Só-lò-mùn, 7 Só-lò-mùn kiung Lò-pô-ôn, Lò-pô-ôn kiung Â-pí-ngâ, Â-pí-ngâ kiung Â-sat, 8 Â-sat kiung Yok-sâ-fap, Yok-sâ-fap kiung Yok-hò-làn, Yok-hò-làn kiung Vû-sî-ngâ, 9 Vû-sî-ngâ kiung Yok-thán, Yok-thán kiung Â-ha̍p-sṳ̂, Â-ha̍p-sṳ̂ kiung Hî-sî-kâ, 10 Hî-sî-kâ kiung Mâ-nâ-sî, Mâ-nâ-sî kiung Â-mùn, Â-mùn kiung Yok-sî-â. 11 Yî-set-lie̍t-chhu̍k pûn-ngìn chok-hi Pâ-pí-lùn ke khì-kiên, Yok-sî-â kiung Yok-ngâ-kîn lâu kì ke hiûng-thi. 12 Pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn heu, Yok-ngâ-kîn kiung Sat-lâ-thiet, Sat-lâ-thiet kiung Só-lò-pâ-pak, 13 Só-lò-pâ-pak kiung Â-pí-ngiu̍k, Â-pí-ngiu̍k kiung Yî-li-â-kin, Yî-li-â-kin kiung Â-só, 14 Â-só kiung Sat-tuk, Sat-tuk kiung Â-kîm, Â-kîm kiung Yî-li̍t, 15 Yî-li̍t kiung Yî-li-â-sat, Yî-li-â-sat kiung Mâ-tan, Mâ-tan kiung Ngâ-kok, 16 Ngâ-kok kiung Yok-sit, chhiu-he Mâ-li-â ke ló-kûng. Ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû he tui Mâ-li-â chhut-se ke. 17 Án-ngiòng son hí-lòi, tui Â-pak-lâ-hón to Thai-ví yit-khiung yû sṳ̍p-si thoi, tui Thai-ví to Yî-set-lie̍t-ngìn pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn ya he sṳ̍p-si thoi, tui pûn-ngìn chok ke sṳ̀ to Kî-tuk ke chhut-se ya he sṳ̍p-si thoi. 18 Yâ-sû Kî-tuk chhut-se ke kîn-ko he án-ngiòng: Kì ke â-mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-chhîn, chúng-he chhai kiet-fûn yî-chhièn, Mâ-li-â chhiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi. 19 Kì ke vi-fûn-fû Yok-sit cho-ngìn chṳn-chhṳ̍t, chúng-he yu mò-oi kûng-khôi siû-yu̍k kì, sióng-oi pi-me̍t kié-chhù fûn-yok. 20 Kì tông kháu-li liá-sṳ ke sṳ̀-chiet, Chú ke thiên-sṳ́ chhai mung-chûng tui kì hién-hien, kóng: "Thai-ví ke heu-thoi Yok-sit, m̀-sṳ́ kiâng, cho-ngì thó Mâ-li-â cho pû-ngiòng, yîn-vi kì he tui Sṳn-Lìn fài-thôi ke. 21 Kì voi kiung yit-ke lai-é, ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû, yîn-vi kì oi chṳ́n-kiu chhṳ-kâ ke chṳ́-mìn thot-lì kì-têu ke chhui." 22 Liá yit-chhiet sṳ ke fat-sên he oi yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa: 23 Yû thùng-chṳ̂n-ńg voi fài-thôi kiung lai-é, kì ke miàng oi ham-cho Yî-mâ-nui-li. ("Yî-mâ-nui-li" ke yi-sṳ chhiu-he "Song-ti lâu ngài-têu thùng-chhai.") 24 Yok-sit siáng ko-lòi, chhiu cheu Chú ke thiên-sṳ́ só fûn-fu ke hi cho, lâu Mâ-li-â kiet-fûn; 25 chúng-he chhai kì kiung lai-é yî-chhièn, mò lâu kì thùng-fòng. Se-ngìn-è chhut-se, Yok-sit chhiu chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû.

Mâ-thai 2

1 Hî-li̍t cho vòng ke sṳ̀, Yâ-sû chhut-se chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn-sàng. Yû kí-ke sên-siong-kâ tui tûng-fông lòi-to Yâ-lu-sat-lâng; 2 kì-têu mun-kóng: "Ke chhut-se cho Yù-thai-ngìn ke vòng ke chhai nai-vi? Ngài-têu chhai tûng-fông khon-tó kì ke sên-é, thi̍t-phe̍t lòi pai kì." 3 Hî-li̍t-vòng thâng-tó liá-ke fa, sîm-kôn chhin chho̍k-kip; chhiòn Yâ-lu-sat-lâng-sàng ke ngìn ya he khiung-yong. 4 Hî-li̍t chhiu seu-si̍p só-yû ke chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi, mun kì-têu kóng: "Kî-tuk oi chhai má-ke só-chhai chhut-se?" 5 Kì-têu en-kóng: "Chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn, yîn-vi siên-tî yû án-ngiòng siá-tén, kóng: 6 Yù-thai thi-khî ke Pak-li-hèn-sàng â, ngì chhai Yù-thai liá-têu sàng-chûng pin m̀-he chui-se ke; yîn-vi yû yit-ke liâng-chhiu voi tui ngì ke-vi chhut-lòi, kì oi mu̍k-yông Ngài ke chṳ́-mìn Yî-set-lie̍t." 7 Só-yî, Hî-li̍t am-chûng seu-kien liá kí-ke tui tûng-fông lòi ke sên-siong-kâ, tui kì-têu chhà-mun ke-lia̍p sên-é chhut-hien ke khok-sṳ̍t ngit-khì. 8 Yèn-heu kì fûn-fu kì-têu hi Pak-li-hèn, kóng: "Ngì-têu hi, siòng-se chhìm ke se-ngìn-è, chhìm-tó yî-heu chhiu lòi po-pûn ngài tî, án-ngiòng ngài ya hó hi-pai kì." 9 Thâng-liáu vòng ke fa, kì-têu chhiu lì-khôi. Ke-sṳ̀, kì-têu chhai tûng-fông khon-tó ke ke-lia̍p sên-é yu chhut-hien, chhai kì-têu ke thèu-chhièn hàng, yit-chhṳ̍t to se-ngìn-è he̍t ke só-chhai, chhiu chhai táng-kô thìn hâ-lòi. 10 Kì-têu khon-tó ke-lia̍p sên-é, fôn-hí to kóng m̀-tet. 11 Kì-têu ngi̍p-hi vuk-tú, khon-tó se-ngìn-è lâu kiâ-mê Mâ-li-â, chhiu phu̍k lo̍k-hi pai se-ngìn-è, yèn-heu tá-khôi pó-ha̍p, nâ-chhut vòng-kîm, nen-hiông, mu̍t-yo̍k cho lî-vu̍t lòi hien-pûn kì. 12 Chhai mung-chûng, Song-ti chṳ́-sṳ kì-têu mo̍k chón-hi kien Hî-li̍t; kì-têu chhiu tui nang-ngoi yit-thiàu lu chón-hi kì-têu ke kâ-hiông. 13 Kì-têu lì-khôi yî-heu, Chú ke thiên-sṳ́ chhai Yok-sit ke mung-chûng hién-hien, kóng: "Hong-hí-lòi! Tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê thò-nan hi Âi-khi̍p, he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to ngài chai chṳ́-sṳ ngì; yîn-vi Hî-li̍t oi sêu-chhà liá se-ngìn-è lòi sat-hoi kì." 14 Só-yî, Yok-sit chhiu hong-hí-lòi, theu-ya tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê thò-chéu hi Âi-khi̍p, 15 he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to Hî-li̍t sí-thet. Liá-ke sṳ yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa: "Ngài ham ngài ke Lai-é tui Âi-khi̍p chhut-lòi." 16 Hî-li̍t fat-hien chhṳ-kâ su sên-siong-kâ ke chok-nung, fî-sòng khién, chhiu cheu kì tui sên-siong-kâ só tham-tó ke-lia̍p sên-é chhut-hien ke sṳ̀-khì, phai-ngìn chiông Pak-li-hèn lâu fu-khiun thi-khî lióng-se yî-nui ke se-lai-é chhiòn-phu chhṳ̀-thet. 17 Liá-ke sṳ yin-ngiam siên-tî Yâ-li-mí só-kóng ke: 18 Chhai Lâ-mâ yû thâng-tó yit-ke sâng, he ve-thiên ve-thi ke thai-kieu sâng; he Lùi-kiet vi kì ke chṳ́-ńg thai-kieu, m̀-hén chiap-su ôn-ví, yîn-vi kì-têu chhiòn-phu mò-thet-hi lé. 19 Hî-li̍t sí-heu, chhai Âi-khi̍p, Chú ke thiên-sṳ́ chhai Yok-sit ke mung-chûng hién-hien, 20 kóng: "Hong-hí-lòi! Tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê chón-hi Yî-set-lie̍t, yîn-vi ke-têu sióng-oi sat-hoi liá se-ngìn-è ke yí-kîn sí-thet lé." 21 Yok-sit chhiu chhut-fat, tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê chón-hi Yî-set-lie̍t. 22 Yok-sit yîn-vi thâng-kóng Â-kî-ló ki-sṳ̀n kiâ-pâ Hî-li̍t cho Yù-thai-vòng, chhiu m̀-kám hi ke-vi. Heu-lòi, Chú yu chhai Yok-sit ke mung-chûng chṳ́-sṳ kì, kì chhiu sám-to Kâ-li-li-sén hi, 23 he̍t chhai ôn-to Nâ-sat-le̍t ke sàng-tú. Liá chhiu yin-ngiam siên-tî só-kóng ke fa: "Kì oi chhṳ̂n-cho Nâ-sat-le̍t-ngìn."

Mâ-thai 3

1 Ke-sṳ̀, Sṳ̂-sé Yok-hon lòi-to Yù-thai ke khóng-yâ chhòn-tho. 2 Kì kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, yîn-vi thiên-koet voi sṳ̍t-hien lé!" 3 Yok-hon chhiu-he siên-tî Yî-soi-â só-kóng ke ngìn; kì kóng: Chhai khóng-yâ yû-ngìn hêm-kóng: "Oi chún-phi hó-se Chú ke tho-lu, siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke se-lu!" 4 Yok-hon chok-tén lo̍k-thò-mô cho ke sâm, yêu-khiên thak-tén phì-tai; sṳ̍t chhó-máng lâu yâ-phûng-thòng ko ngit-è. 5 Chung-ngìn tui Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai chhiòn-thi, lâu Yok-tan-hò yit-tai thi-fông lòi-to kì mien-chhièn. 6 Kì-têu sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ ke chhui; Yok-hon chhiu chhai Yok-tan-hò vi kì-têu hàng sé-lî. 7 Yok-hon khon-tó chhin-tô Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ya lòi yêu-khiù liâng sé-lî, chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì liá-têu thu̍k-sà â! Song-ti ke sṳ́m-phan voi to lé, ngì-têu láu-tó sám tet-khôi mâ? 8 Oi yung hàng-vì lòi chṳn-mìn ngì-têu yí-kîn hi-chhie̍t chhui-ok. 9 M̀-hó láu-tó Â-pak-lâ-hón he ngì-têu ke chú-siên chhiu cho-tet miên-su sṳ́m-phan. Ngài lâu ngì-têu kóng, Song-ti nèn tui liá-têu sa̍k-thèu vi Â-pak-lâ-hón chho-chhut chṳ́-sûn lòi! 10 Pú-thèu yí-kîn piong chhai su-kîn táng lô, fàm mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiòn-phu oi chám-thet, fit-lo̍k fó tî-poi. 11 Ngài yung súi vi ngì-têu hàng sé-lî, péu-sṳ ngì-têu yí-kîn fí-kói; chúng-he, ke pí ngài kha-man lòi ke, oi yung Sṳn-Lìn lâu fó vi ngì-têu hàng sé-lî. Kì pí ngài ví-thai chhin-tô, ngài chhiu-he thoi kì khoan hài ya he mò chṳ̂-kiet. 12 Kì ke sú nâ-tén poi-kî, oi chiông tá-ma̍k-chhòng piang-chhiang, chiông ma̍k-é sû-ngi̍p chhông-khu, chiông phang-é yung yún-yén put-me̍t ke fó sêu-thet!" 13 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui Kâ-li-li hi Yok-tan-hò kien Yok-hon, oi tui kì liâng sé-lî. 14 Yok-hon sióng-oi kói-pien kì ke chú-yi, chhiu kóng: "Ngài yin-tông chiap-su ngì ke sé-lî, ngì ngióng-pân fán-chón lòi-chhiu ngài!" 15 Chúng-he Yâ-sû en-kóng: "Liá-ha oi án-ngiòng hàng, yîn-vi ngài-têu án-ngiòng cho he sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi." Só-yî, Yok-hon chhiu sun kì ke yi-sṳ. 16 Yâ-sû liâng sé-lî yî-heu, chit-sṳ̀ tui súi-chûng sông-lòi, thiên chhiu vi kì khôi; kì khon-tó Song-ti ke Lìn chhiong ngie̍t-kap-è án-ngiòng kong hâ-lòi, lo̍k chhai kì ke sṳ̂n-song. 17 Thùng-sṳ̀, tui thiên-táng yû sâng-yîm kóng: "Liá he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke."

Mâ-thai 4

1 Heu-lòi, Yâ-sû pûn Sṳn-Lìn tai-hi khóng-yâ, su Mô-kúi ke sṳ-tham. 2 Kim-sṳ̍t si-sṳ̍p ngit-ya yî-heu, Yâ-sû chhiu tú-kî. 3 Ke sṳ-tham ngìn ke chin-chhièn lòi, tui kì kóng: "Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, min-lin liá-têu sa̍k-thèu pien-cho mien-pâu â!" 4 Yâ-sû en-kóng: "Sṳn-kîn kóng: 'Ngìn ke sên-chhùn m̀-he tân-chhiang kho sṳ̍t-vu̍t, he kho Song-ti só-kóng ke tak-ki fa.' " 5 Mô-kúi yu tai Yâ-sû hi Sṳn-sàng, ham kì khî chhai sṳn-thien chui-kô ke só-chhai, 6 tui kì kóng: "Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, thiau hâ-hi; yîn-vi Sṳn-kîn yû kóng: Song-ti voi vi ngì fûn-fu Kì ke thiên-sṳ́, yung kì-têu ke sú fù-tén ngì, pûn ngì ke kiok m̀-voi chhong-tó sa̍k-thèu." 7 Yâ-sû en-kóng: "Chúng-he Sṳn-kîn ya kóng: 'Cho-m̀-tet sṳ-tham Chú --- ngì ke Song-ti.' " 8 Chui-heu, Mô-kúi tai Yâ-sû sông yit-chho chhin-kô ke sân, pûn kì khon sṳ-kiên van-koet lâu kì-têu ke yùng-fà fu-kui. 9 Mô-kúi kóng: "Ngì na-he khúi hâ-lòi pai ngài, ngài chhiu chiông liá yit-chhiet chhiòn-phu pûn ngì." 10 Yâ-sû kóng: "Sat-tan, sám-khôi! Sṳn-kîn kóng: 'Oi pai Chú --- ngì ke Song-ti, tân-tân sṳ-fung Kì.' " 11 Án-ngiòng, Mô-kúi chhiu lì-khôi Yâ-sû, yû thiên-sṳ́ lòi fu̍k-sṳ kì. 12 Yâ-sû thâng-tó Yok-hon pûn-ngìn koân chhai kâm-ngiu̍k tú, chhiu sám-to Kâ-li-li hi. 13 Kì m̀ he̍t chhai Nâ-sat-le̍t, fán-chón hi he̍t chhai Kâ-pak-nùng. Ke sàng chhai Sî-pu-lùn lâu Nâ-fut-thâ-li ke thi-khî, chiap-khiun Kâ-li-li-fù. 14 Liá chhiu yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â ke fa: 15 Sî-pu-lùn lâu Nâ-fut-thâ-li ke thi-fông, chhai yèn-hói ke thai-lu song, chhai Yok-tan-hò tui-mien ke-phién, Ngoi-pâng-ngìn ke Kâ-li-li! 16 He̍t chhai vû-am chûng ke ngìn yí-kîn khon-tó thai kông; he̍t chhai sí-yîm chṳ̂ thi ke ngìn yû kông cheu kì-têu. 17 Tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, Yâ-sû chhòn tho-lî kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, yîn-vi thiên-koet voi sṳ̍t-hien lé!" 18 Yâ-sû sun Kâ-li-li fù-piên hàng, khon-tó lióng-ke tá-ǹg ke hiûng-thi, Sî-mùn (phiên-miàng Pí-tet) lâu kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, tông-chhai fù-chûng ve-mióng tá-ǹg. 19 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Lòi thèn ngài! Ngài oi pûn ngì-têu tet-tó ngìn chhiong tá-tó ǹg yit-yong." 20 Kì-têu chit-sṳ̀ piong-hâ mióng-è, thèn Yâ-sû hi. 21 Yâ-sû yu hiong-chhièn hàng, khon-tó nang-ngoi lióng-ke hiûng-thi, chhiu-he Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Yok-hon; kì-têu thùng â-pâ khiung-ha chhai sòn-táng chṳ́n-lî ǹg-mióng. Yâ-sû fû-seu kì lióng-sà, 22 kì-têu chit-sṳ̀ lì-khôi sòn lâu â-pâ, thèn Yâ-sû hi. 23 Yâ-sû hàng-phien Kâ-li-li chhiòn-thi, chhai kok thi-fông ke fi-thòng kau-hiun ngìn, siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yî-hó mìn-kiên tak-yong ke phiang. 24 Kì ke miàng-sâng chhòn-phien Si-li-â, só-yî ke-vi ke ngìn-mìn chiông kok-chúng ke phiang-ngìn, kîn-li̍t kok-yong thung-khú ke ngìn, chhiong pûn kúi fu-sṳ̂n ke, chû-mà-chhái ke, thân-fûng ke, chhiòn-phu tai-lòi kì mien-chhièn; kì lûng-chúng yî-hó kì-têu. 25 Kûi-khiùn ke ngìn tui Kâ-li-li, Sṳ̍p-yip, Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai lâu Yok-tan-hò tûng-phién lòi thèn kì.

Mâ-thai 5

1 Yâ-sû khon-tó yit thai-khiùn ngìn, chhiu sông-sân, chhô hâ-lòi; kiâ ho̍k-sâng vì chhai kì ke phòng-piên. 2 Kì chhiu kau-hiun kì-têu, kóng: 3 "Sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ lìn-sin khiùng-khú ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu he thiên-koet ke chṳ́-mìn! 4 "Vi-tó chhui lòi pî-sông ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi ôn-ví kì-têu! 5 "Khiâm-pî ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi tet-tó Song-ti yin-hí ke thú-thi! 6 "Kî-hot hiûn-mu Song-ti chṳ́-yi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi pûn kì-têu tet-tó mân-chiuk! 7 "Yung chhṳ̀-pî khoán-thai ngìn ke sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti ya oi yung chhṳ̀-pî khoán-thai kì-têu! 8 "Nui-sîm sùn-kiet ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi khon-tó Song-ti! 9 "Vi-tó fò-phìn chhin-sîm chhin-li̍t ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi chhṳ̂n kì-têu cho chṳ́-ńg! 10 "Yîn-vi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi lòi su pet-hoi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu chhiu-he thiên-koet ke chṳ́-mìn! 11 "Yîn-vi ngì-têu thèn ngài, phe̍t-ngìn chhiu vú-yu̍k ngì-têu, pet-hoi ngì-têu, kóng kok-yong fái-fa fí-pong ngì-têu, ngì-têu sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô! 12 Yin-tông oi fôn-hí khoai-lo̍k, yîn-vi chhai thiên-táng yû vi ngì-têu chún-phi fûng-fu ke chióng-sóng; thèu-pái ke siên-tî ya he án-ngiòng pûn-ngìn pet-hoi. 13 "Ngì-têu he ngìn-kiên ke yàm; chúng-he yàm na sṳt-thet hàm-mi, oi ngióng-pân sṳ́ kì chai hàm nè? Ki-yèn sàng-cho fi-vu̍t, chṳ́-yû fit-thet, yù-chhai ngìn chien-tha̍p. 14 "Ngì-têu he sṳ-kiên ke kông. Hí chhai sân-táng ke sàng he mò fap-thu châ hí-lòi ke. 15 Mò ngìn tiám-tên piong chhai téu tái-hâ, yit-thin he piong chhai tên-thòi-táng, chang voi cheu-kông chhiòn-kâ ke ngìn. 16 Khiung-yong, ngì-têu ke kông ya yin-kôi cheu chhai ngìn ke mien-chhièn, pûn kì-têu khon-tó ngì-têu ke hó hàng-vì, lòi siung-chan ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ. 17 "Mo̍k sióng ngài lòi he oi fi-chhù Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke kau-hiun. Ngài m̀-he lòi fi-chhù, he lòi sṳ̀n-chhiòn kì-têu ke yi-ngi. 18 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, thiên-thi hàn-chhôi, fap-li̍t ke yit-pit yit-va̍k chhiu cho-m̀-tet fi-thet, chhṳ̍t-to van-sṳ ke kiet-mî. 19 Só-yî, chhiu-son vì-fam chui-se ke yit-thiàu kie-min, yu kâu phe̍t-ngìn ya án-ngiòng cho ke, chhai thiên-koet oi sàng-cho chui-mî ke ngìn. Chûn-sú fap-li̍t, yu kâu phe̍t-ngìn ya khiung-yong chûn-sú ke, chhai thiên-koet oi sàng-cho chui-thai ke ngìn. 20 Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na-he mò pí kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn hàn-kha chûng-sîm lòi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi, yit-thin m̀-voi ngi̍p thiên-koet. 21 "Ngì-têu sṳt thâng-kóng, yû kim-chṳ́ kú-ngìn ke fa, kóng: 'Cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; chhṳ̀-ngìn ke oi su sṳ́m-phan.' 22 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, tui hiûng-thi ya-he chí-moi fat-khién ke, ya oi su sṳ́m-phan; ma hiûng-thi ya-he chí-moi 'Fi-ngìn' ke, chhiu-oi sông fap-yen; ma hiûng-thi ya-he chí-moi 'Thai-ngong-fân' ke, miên-put-liáu oi su thi-ngiu̍k ke fó-sêu. 23 Yîn-vi án-ngiòng, ngì chhai chi-thàn chhièn oi hien lî-vu̍t pûn Song-ti ke sṳ̀-chiet, na-he sióng-hí yû hiûng-thi ya-he chí-moi tui ngì put-mân, 24 ngì chhiu oi chiông lî-vu̍t liù chhai chi-thàn chhièn, ngiàm-sṳ̀ hi thùng kì kóng-fò, yèn-heu chang to-chón-lòi hien lî-vu̍t pûn Song-ti. 25 "Na-he yû-ngìn oi ko ngì, lâi ngì sông fap-yen, ngì chhiu oi pá-ak sṳ̀-kiên, chhai màng-to fap-yen yî-chhièn thùng kì fò-kié. Na-he mò, ngi̍p-hi fap-yen yî-heu, kì chhiu voi chiông ngì kâu-pûn fap-kôn, fap-kôn kâu-pûn fap-kín, koân ngì ngi̍p kâm-ngiu̍k. 26 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngì oi chhô-kâm, to ngì na̍p-chhîn fa̍t-kîm ke chui-heu yit-fûn chhièn. 27 "Ngì-têu thâng-ko kú-sṳ̀-thoi yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Cho-m̀-tet fam kiên-yìm.' 28 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, khon-tó fu-ńg chhiu sâng-chhut sià-ngiam ke, chhai kì ke sîm-chûng yí-kîn thùng kì fam kiên-yìm. 29 Na-he ngì ke yu-ngién hoi ngì fam-chhui, chiông kì yet chhut-lòi, fit-thet kì! Sún-sṳt sṳ̂n-thí ke yit-phu-fun pí kûi-sṳ̂n lo̍k thi-ngiu̍k hó kâ chhin-tô. 30 Na-he ngì ke yu-sú hoi ngì fam-chhui, chiông kì chám hâ-lòi, fit-thet kì! Sún-sṳt yit-ke kî-thí pí kûi-sṳ̂n lo̍k thi-ngiu̍k hó kâ chhin-tô. 31 "Yu yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Fàm-he oi lì-thet pû-ngiòng ke, yit-thin oi siá lì-fûn sû pûn kì.' 32 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu kì ke pû-ngiòng mò sú chṳ̂n-chiet, ló-kûng chhiu cho-m̀-tet lì-thet kì. Yîn-vi, na-he kì ke pû-ngiòng chai ka-ngìn, kì chhiu-he hoi kì ke pû-ngiòng fam kiên-yìm; thó kì ke nàm-ngìn ya he son fam kiên-yìm. 33 "Ngì-têu me thâng-ko yû kau-hiun kú-ngìn ke fa, kóng: 'Cho-m̀-tet vì-poi só-fat ke sṳ; chhai Chú ke mien-chhièn só-fat ke sṳ yit-thin oi sṳ̍t-hàng.' 34 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, kîn-pún cho-m̀-tet fat-sṳ. Cho-m̀-tet tui thiên fat-sṳ, yîn-vi thiên he Song-ti ke pó-chho; 35 cho-m̀-tet chṳ́ thi fat-sṳ, yîn-vi thi he Song-ti ke kiok-tha̍p; ya cho-m̀-tet tui Yâ-lu-sat-lâng fat-sṳ, yîn-vi ke he thai Kiûn-vòng ke sàng; 36 lièn chṳ́ chhṳ-kâ ke thèu-nà fat-sṳ ya cho-m̀-tet, yîn-vi ngì mò phan-fap sṳ́ chhṳ-kâ ke yit-thiàu thèu-nà-mô pien-vû ya-he pien-pha̍k. 37 Ngì-têu kóng-fa, he, chhiu kóng 'He', m̀-he, chhiu kóng 'M̀-he'; kâ-kóng ke chhiu-he tui ke sià-ok-chá lòi ke. 38 "Ngì-têu thâng-ko liá-chúng ke kau-hiun kóng: 'Muk-chû phòi muk-chû, ngà-chhṳ́ phòi ngà-chhṳ́.' 39 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, cho-m̀-tet po-fu̍k khî-fu ngì-têu ke ngìn. Yû-ngìn tá ngì choi-kok ke yu-phién, lièn chó-phién ya pûn kì tá! 40 Yû-ngìn lâi ngì sông fap-yen, oi nâ ngì ke nui-sâm, lièn ngoi-sâm ya pûn kì! 41 Na-he yû-ngìn khiòng-pet ngì thoi kì pà tûng-sî hàng yit-lî lu, ngì chhiu vi kì kâ-hàng yit-lî. 42 Yû-ngìn tui ngì khiù má-ke, chhiu oi pûn kì; yû-ngìn tui ngì chia má-ke, chhiu oi chia-pûn kì. 43 "Ngì-têu yu thâng-ko án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Siak ngì ke phèn-yû, yen-hen ngì ke sù-thi̍t.' 44 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, oi siak ngì-têu ke sù-thi̍t, vi pet-hoi ngì-têu ke ngìn khì-tó. 45 Án-ngiòng, ngì-têu chang khó-yî cho Thiên-fu ke chṳ́-ńg. Yîn-vi Thiên-fu yung ngit-thèu cheu hó-ngìn, ya cheu fái-ngìn; lo̍k-yí pûn hàng-san ke, ya pûn chok-ok ke. 46 Na-he ngì-têu chṳ́-yû siak ke-têu siak ngì-têu ke ngìn, Song-ti ngióng oi-sṳ́ chióng-sóng ngì-têu nò? Lièn soi-kun me án-ngiòng hàng. 47 Na-he ngì-têu chṳ́-yû tui phèn-yû chhiáng-ôn, yû má-ke liáu-put-hí nò? Yi-kau-thù kám m̀-he án-ngiòng hàng? 48 Ngì-têu oi vàn-chhiòn, chhiu-chhiong ngì-têu ke Thiên-fu he vàn-chhiòn ke yit-yong."

Mâ-thai 6

1 "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó chhai phe̍t-ngìn mien-chhièn tién chhṳ-kâ ke khièn-sṳ̀n, thiâu-thiâu cho pûn ngìn khon. Án-ngiòng cho, ngì-têu chhiu m̀-sṳ́ sióng-oi tui Thiên-fu ke-vi tet-tó má-ke chióng-sóng. 2 "Só-yî, ngì kiu-chi ngìn ke sṳ̀, m̀-hó phùn la̍p-pá siên-chhòn, chhiong ke-têu ká-hó ke ngìn chhai fi-thòng ya-he kiê-hong só-cho ke, oi tet-tó phe̍t-ngìn ke khoâ-chióng. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 3 Ngì kiu-chi ngìn ke sṳ̀, yu-sú só-cho ke, mo̍k pûn chó-sú tî, 4 oi chhai am-chûng hàng-san. Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 5 "Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀-chiet, m̀-hó chhiong ká-hó ke ngìn án-ngiòng, hau khî chhai fi-thòng ya-he sṳ̍p-sṳ-lu-héu khì-tó, thiâu-thiâu cho pûn ngìn khon. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 6 Ngì khì-tó ke sṳ̀, oi ngi̍p chhṳ-kâ ke kiên-tú, koân-tén mùn, hiong am-chûng ke Thiên-fu khì-tó. Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 7 "Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀, m̀-hó chhiong yi-kau-thù án-ngiòng yung chhin-tô chhùng-fu̍k mò yi-sṳ ke fa. Kì-têu láu-tó yung chhòng-phiên thai-lun, Song-ti chang voi thâng. 8 M̀-hó chhiong kì-têu án-ngiòng; ngì-têu màng khiù, ngì-têu ke Thiên-fu yí-kîn tî ngì-têu só sî-yeu ke. 9 Só-yî, ngì-têu oi án-ngiòng khì-tó: Ngài-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ: Ngien Ngì ke sṳn-miàng su chûn-chhung; 10 ngien Ngì chhai sṳ-kiên chóng-khièn; ngien Ngì ke chṳ́-yi sṳ̍t-hien chhai thi-song, chhiu-chhiong chhai thiên-táng yit-yong. 11 Su ngài-têu kîm-pû-ngit só sî-yeu ke yím-sṳ̍t. 12 Ngièu-sa ngài-têu ke khûi-khiam, chhiu-chhiong ngài-têu ngièu-sa khûi-khiam ngài-têu ke ngìn. 13 M̀-hó pûn ngài-têu tù-tó thet-chhûng ke kháu-ngiam; kiu ngài-têu thot-lì ke sià-ok-chá ke sú. 14 "Ngì-têu sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-têu ke Thiên-fu ya voi sa-miên ngì-têu; 15 ngì-têu m̀ sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-têu ke Thiên-fu ya m̀-voi sa-miên ngì-têu ke ko-fam. 16 "Ngì-têu kim-sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, m̀-hó chhiong ká-hó ke ngìn; kì-têu cha-yi yù-sèu, mien chông-to chhin ché, thiâu-thiâu pûn ngìn khon-chhut kì-têu tông chhai kim-sṳ̍t. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 17 Ngì kim-sṳ̍t ke sṳ̀, oi sṳ̂-thèu sé-mien, 18 mo̍k pûn phe̍t-ngìn khon-chhut ngì chhai kim-sṳ̍t; chhai am-chûng ke Thiên-fu khon-tó chhiu la lé! Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 19 "M̀-hó vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thi-song; yîn-vi yû chhùng-è lòi chu, ya voi sâng-lû, yu yû chhe̍t-é tá-fái mùn ngi̍p-lòi thêu. 20 Oi vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thiên-táng; ke-vi mò chhùng-è lòi chu, m̀-voi sâng-lû, ya mò chhe̍t-é tá-fái mùn ngi̍p-lòi thêu. 21 Yîn-vi ngì ke chhòi-pó chhai nai-vi, ngì ke sîm ya chhai ke-vi. 22 "Muk-chû khó-pí sṳ̂n-thí ke tên. Muk-chû na-he hó, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi yû kông-mìn; 23 muk-chû na fái-thet, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi vû-am. Khiung-yong, ngì tî-poi ke kông na-he pien-cho vû-am, ke-chúng ke vû-am he ngióng-pân tet-ngìn-kiâng â! 24 "Mò ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng-ke chú-ngìn. M̀-he nâu liá-ke, oi ke-ke, chhiu-he khon-chhung liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-têu mò khó-nèn thùng-sṳ̀ cho Song-ti ke phu̍k-ngìn, yu cho kîm-chhièn ke nùng-chhòi. 25 "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, m̀-hó vi-tó sên-fa̍t só sî-yeu ke yím-sṳ̍t, ya-he sṳ̂n-thí só-oi chok ke sâm-fu lòi chhâu-sîm. Sâng-miang kám mò pí yím-sṳ̍t kha chhung-yeu? Sṳ̂n-thí kám mò pí sâm-fu kha yeu-kín? 26 Ngì-têu khon thiên-táng ke tiâu-é: Kì-têu mò chung, mò sû, ya mò chiông liòng-sṳ̍t tún chhai kuk-chhông; ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ hàn-he hiuk kì-têu! Ngì-têu kám m̀-he pí tiâu-é kha kui-chhung mâ? 27 Ngì-têu tông-chûng má-ngìn nèn yung yù-sèu sṳ̍t kâ kí-ngit nè? 28 "Ngióng-oi vi-tó sâm-fu lòi chhâu-sîm? Ngì-têu khon yâ-sâng ke pak-ha̍p-fâ ngióng-pân chiâng hí-lòi! Kì-têu mò cho-se, ya mò cho-sâm; 29 chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhiu-he Só-lò-mùn khi̍t yùng-fà fu-kui ke sṳ̀, kì ke tá-pan ya mò yit-lùi yâ-fâ án-chiâng. 30 Yâ-sâng ke fâ-chhó kîm-pû-ngit sâng chhut-lòi, thiên-kông-ngit chhiu châu-thet, pûn-ngìn fit-lo̍k fó-lù hi sêu, Song-ti hàn án-ngiòng vi kì-têu tá-pan, Kì kám m̀-voi chiông sâm-fu su-pûn ngì-têu? Ngì-têu ke sin-sîm sṳ̍t-chhai thet-se! 31 Só-yî, m̀-hó yù-sèu kóng: 'Ngài-têu oi sṳ̍t má-ke? Oi lîm má-ke? Oi chok má-ke?' 32 Liá-têu sṳ he m̀-sin ke ngìn só chûi-khiù ke. Ngì-têu thiên-táng ke Â-pâ tî liá-têu chhiòn-phu he ngì-têu só sî-yeu ke. 33 Ngì-têu oi siên chûi-khiù Song-ti koet ke sṳ̍t-hien, pin chûn-hàng Kì ke chṳ́-yi, Kì chhiu voi chiông liá yit-chhiet chhiòn-phu su-pûn ngì-têu. 34 Chúng-kóng, ngì-têu m̀-hó vi-tó thiên-kông-ngit lòi yù-sèu, yîn-vi thiên-kông-ngit yû thiên-kông-ngit ke yù-sèu; yit-ngit tâm-tông yit-ngit ke kân-khú chhiu la lé."

Mâ-thai 7

1 "M̀-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu m̀-voi sṳ́m-phan ngì-têu. 2 Yîn-vi Song-ti oi yung ngì-têu lun-ton phe̍t-ngìn ke phêu-chún lòi sṳ́m-phan ngì-têu; ngì-têu yung má-ke tûng-sî liòng pûn phe̍t-ngìn, Song-ti ya oi yung khiung-yong ke tûng-sî liòng pûn ngì-têu. 3 Ngì cho-má-ke tân-chhiang khon-tó ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, chúng-he mò sióng-tó chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng nè? 4 Ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi yû thai-liòng, ngióng-pân cho-tet tui ngiâ hiûng-thi kóng: 'Ngì muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, ngài thoi ngì thiâu chhut-lòi' nò? 5 Ká-hó ke ngìn â, siên chiông ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng sái-chéu, chang khon-tet chhîn-chhú lòi thiâu ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é. 6 "M̀-hó chiông sṳ̀n-sṳn ke tûng-sî fit-pûn kiéu-è, kì-têu voi chón ko-lòi ngâu ngì-têu; m̀-hó chiông chṳ̂n-chû fit-pûn chû-é, kì-têu voi chien-tha̍p chṳ̂n-chû. 7 "Ngì-têu khiù, chhiu voi tet-tó; chhìm, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn, mùn chhiu voi vi ngì-têu khôi. 8 Yîn-vi mî-yit-ke khiù ke, chhiu tet-tó; chhìm ke, chhiu chhìm-tó; phông-mùn ke, mùn chhiu vi kì khôi. 9 Ngì-têu tông-chûng yû má-ngìn, lai-é thó mien-pâu, fán-chón nâ sa̍k-thèu pûn kì? 10 Thó ǹg-è, fán-chón nâ sà-kô pûn kì? 11 Ngì-têu sûi-yèn fái, hàn tî nâ hó tûng-sî pûn chhṳ-kâ ke chṳ́-ńg; án-ngiòng, ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ kám m̀-he hàn-kha oi chiông hó tûng-sî su-pûn khiù Kì ke ngìn mâ? 12 "Ngì-têu oi phe̍t-ngìn ngióng-pân tui-thai ngì-têu, chhiu oi ngióng-pân tui-thai kì-têu; liá chhiu-he Mô-sî fap-li̍t lâu siên-tî kau-hiun ke chṳ̂n yi-ngi. 13 "Ngì-têu oi tui ha̍p-mùn ngi̍p-hi; yîn-vi ke theu-to me̍t-mòng ke mùn he fat ke, lu he hó-hàng ke, hàng ke-thiàu lu ke ngìn ya chhin-tô. 14 Ke theu-to yún-sên ke mùn he ha̍p ke, lu he nàn-hàng ke, chhìm-tó ke ngìn ya chhin-séu. 15 "Ngì-têu oi thì-fòng ká siên-tî. Kì-têu chhut-hien chhai ngì-têu mien-chhièn, ngoi-péu khon hí-lòi chhiong mièn-yòng, chúng-he tî-poi he hiûng-ok ke sài-lòng. 16 Ngì-têu khon kì-têu ke hàng-vì chhiu voi ngin-chhut kì-têu. Net-su m̀-voi kiet phù-thò, chhi̍t-lì ya m̀-voi kiet vù-fâ-kó. 17 Hó-su kiet hó kó-chṳ́; fái-su kiet fái kó-chṳ́. 18 Hó-su m̀-voi kiet fái kó-chṳ́; fái-su ya m̀-voi kiet hó kó-chṳ́. 19 Mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiu chám-thet, fit-lo̍k fó tî-poi. 20 Só-yî, khon kì-têu ke hàng-vì, ngì-têu chhiu voi ngin-chhut ká siên-tî. 21 "Ke-têu ham ngài 'Chú â, Chú â!' ke ngìn pin m̀-he lûng-chúng voi ngi̍p thiên-koet; chṳ́-yû sṳ̍t-hàng ngài Thiên-fu chṳ́-yi ke ngìn chang cho-tet ngi̍p-hi. 22 Ma̍t-ngit lòi ke sṳ̀, chhin-tô ngìn voi tui ngài kóng: 'Chú â, Chú â! Ngài-têu sṳt fung ngì ke miàng chhòn Song-ti ke fuk-yîm, ya sṳt fung ngì ke miàng kiuk-kúi, hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak!' 23 Ke-sṳ̀, ngài oi mìn-mìn tui kì-têu kóng: 'Ngài chhiùng-lòi m̀-sṳt ngì-têu; ngì liá-têu chok-ok ke, sám-khôi!' 24 "Só-yî, thâng ngài liá-têu fa chhiu hi hàng ke ngìn, chhiu-chhiong chhûng-mìn-ngìn hí-vuk chhai phàn-sa̍k-táng; 25 chhiu-son su-tó fûng-chhôi, yí-lìm, súi-chhûng, ke-vuk ya m̀-voi vang-thet, yîn-vi thi-kî chhai phàn-sa̍k-táng. 26 Chúng-he, thâng ngài liá-têu fa m̀ hi hàng ke, chhiu-chhiong ngong-é hí-vuk chhai nài-sâ-táng, 27 su-tó fûng-chhôi, yí-lìm, súi-chhûng, vuk chhiu vang-thet, yu vang-to tap-tap!" 28 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chung-ngìn tui kì ke kau-hiun kám-kok fî-sòng khì-koai; 29 yîn-vi kì kau-hiun kì-têu ke sṳ̀ chhin-yû khièn-piang, lâu kì-têu ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mò khiung-yong.

Mâ-thai 8

1 Yâ-sû tui sân-táng hâ-lòi ke sṳ̀, yê-kông tá-chhṳn ke ngìn thèn-tén kì. 2 Yû yit-ke pot thái-kô ke ngìn lòi pai kì, kóng: "Chú â, ngì na-he hén, chhiu voi sṳ́ ngài chhiang-li." 3 Yâ-sû chhûn-sú miâ kì, kóng: "Ngài hén, ngì chhiang-li lé!" Kì ke thái-kô chit-sṳ̀ mò-thet hi, kì chhiu tet-tó chhiang-li. 4 Yèn-heu, Yâ-sû tui kì kóng: "M̀-hó lâu phe̍t-ngìn kóng; chhṳ̍t-chiap hi kien chi-sṳ̂, pûn kì kiám-chhà, yèn-heu cheu Mô-sî só-thin ke kûi-kí hien chi-vu̍t, lòi tui ngìn chṳn-mìn ngì yí-kîn chhiang-li lé." 5 Yâ-sû lòi-to Kâ-pak-nùng, yû yit-ke Lò-mâ kiûn-kôn lòi khiù kì, kóng: 6 "Chú â, ngài ke phu̍k-ngìn pot thân-fûng, soi chhai vuk-tú, fî-sòng thung-khú." 7 Yâ-sû kóng: "Ngài lòi-hi yî-hó kì." 8 Ke kiûn-kôn kóng: "Chú â, ngì hi ngâ vuk-hâ, ngài tông m̀-hí; chṳ́-oi ngì kóng yit-ki fa, ngài ke phu̍k-ngìn chhiu voi hó. 9 Chhiu-chhiong ngài táng-kô yû chṳ́-fî-kôn, hâ-poi ya yû su ngài chṳ́-fî ke pîn-é. Ngài min-lin liá-ke pîn-é hi, kì chhiu hi; min-lin ke-ke lòi, kì chhiu lòi; tui ngài ke nù-phu̍k kóng 'Cho liá-ke sṳ', kì chhiu hi cho." 10 Yâ-sû thâng-tó liá-ke fa, fî-sòng hî-khì, tui thèn kì ke ngìn kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhiong án-ngiòng ke sin-sîm, chhiu-he chhai Yî-set-lie̍t-ngìn tông-chûng, ngài ya chhiùng-lòi màng-sṳt khon-ko! 11 Ngài lâu ngì-têu kóng, chiông-lòi voi yû fî-sòng tô ke ngìn tui tûng, tui sî lòi, thùng Â-pak-lâ-hón, Yî-sat, Ngâ-kok khiung-ha chhai thiên-koet chhô-si̍t. 12 Ke-têu pún-lòi oi cho thiên-koet chṳ́-mìn ke ngìn, fán-chón voi pûn-ngìn kiuk-to ngoi-poi ke vû-am tú; chhai ke-vi, kì-têu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́." 13 Yèn-heu, Yâ-sû tui ke kiûn-kôn kóng: "Chón-hi, cheu ngì ke sin-sîm sṳ̀n-chhiòn ngì!" Kiâ phu̍k-ngìn ke phiang chhiu chhai ke-sṳ̀ vàn-chhiòn hó lé. 14 Yâ-sû lòi-to Pí-tet ke vuk-hâ, khon-tó kì ke chhông-mîn-ôi fat-sêu, soi chhai mìn-chhòng-táng. 15 Yâ-sû miâ kì ke sú, sêu chhiu thui-thet, kì chhiu hong-hí-lòi chiap-thai Yâ-sû. 16 Lìm-am-é ke sṳ̀, yû-ngìn tai chhin-tô pûn-kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lòi-kien Yâ-sû. Yâ-sû kóng yit-ki fa chhiu chiông kúi kiuk-chéu; kì ya yî-hó só-yû ke phiang-ngìn. 17 Kì án-ngiòng cho, he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â só-kóng ke: "Kì sṳ̀n-su ngài-têu ke ngiôn-ngio̍k, tâm-tông ngài-têu ke phiang-thung." 18 Yâ-sû khon-tó chhin-tô ngìn vì-tén kì, chhiu fûn-fu ho̍k-sâng thu-to fù ke tui-mien hi. 19 Yû yit-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi-kien kì, tui kì kóng: "Sîn-sâng, ngì mò-lun hi-to nai-vi, ngài yit-thin oi thèn ngì." 20 Yâ-sû kóng: "Fù-lì yû lùng, tiâu-é yû teu, chúng-he Ngìn-chṳ́ lièn thiap-thèu ke só-chhai ya mò." 21 Nang-ngoi yû yit-ke ho̍k-sâng kóng: "Chú â, chún ngài siên chón-hi mài-chong ngâ-pâ." 22 Yâ-sû kóng: "Cho-ngì thèn ngài, pûn sí-ngìn hi mài-chong kì-têu ke sí-ngìn!" 23 Yâ-sû sông-sòn, kiâ ho̍k-sâng thèn-tén kì hi. 24 Fut-yèn, yû yit-chhṳn phau-fûng chhai fù-mien chhôi-tén lòi, sòn pûn long kie̍p-tó, chúng-he Yâ-sû chhai ke-vi soi-muk. 25 Ho̍k-sâng lòi hêm-siáng kì, kóng: "Chú â, kiu-miang! Ngài-têu voi mò-miang lô!" 26 Yâ-sû en-kóng: "Ngióng oi-sṳ́ án-kiâng? Ngì-têu ke sin-sîm ngióng voi án-se!" Yèn-heu kì hong-hí-lòi, chit-phi fûng lâu long, fûng-long chhiu thìn hâ-lòi, fù-mien thai-thai phìn-chhin. 27 Thai-kâ fî-sòng chho̍k-kiâng, kóng: "Liá he ngióng-è ke ngìn? Lièn fûng lâu long ya thâng-chhiùng kì!" 28 Yâ-sû lòi-to fù tui-mien ke Kâ-thai-lâ thi-fông; yû lióng-ke tui chhúng-pû chhut-lòi ke ngìn tù-tó kì. Yîn-vi liá lióng-ke ngìn pûn-kúi fu-sṳ̂n, chhin-ok, chṳ-to mò-ngìn kám hàng liá-thiàu lu. 29 Kì-têu khon-tó Yâ-sû, chhiu hêm-kóng: "Song-ti ke Lai-é, ngì cho-má-ke oi kôn-sa̍p ngài-têu? Ngì oi thì-chó lòi châu-tha̍p ngài-têu he-mò?" 30 Lì hó-yén yû yit thai-khiùn chû-é chhai ke-vi sṳ̍t tûng-sî. 31 Kúi chhiu khiù Yâ-sû, kóng: "Ngì na-he oi kiuk ngài-têu chhut-hi, chhiu chún ngài-têu ngi̍p-hi liá-khiùn chû-é tî-poi." 32 Yâ-sû kóng: "Hi â!" Kúi chhiu chhut-lòi, ngi̍p-hi ke-khiùn chû-é tî-poi; kûi-khiùn chû-é chûng-hâ pên-kông, tiet-lo̍k fù tî-poi, chhiòn-phu chim-sí. 33 Chóng chû-é ke ngìn chhiu chéu-thet, ngi̍p-hi sàng-tú, chiông liá-khien sṳ ke kîn-ko lâu pûn-kúi fu-sṳ̂n ke ngìn só tù-tó ke chhiòn-phu tui thai-kâ po-ko. 34 Chhiòn-sàng ke ngìn chhiu chhut-lòi kien Yâ-sû; kì-têu khon-tó kì, chhiu yêu-khiù kì lì-khôi kì-têu ke thi-fông.

Mâ-thai 9

1 Yâ-sû sông-sòn, thu-ko fù, chón-to chhṳ-kâ ke sàng. 2 Ngiàm-sṳ̀ yû-ngìn yung mùn-piông kông-tén yit-ke thân-fûng phiang-ngìn lòi kì ke mien-chhièn. Yâ-sû khon-chhut kì-têu ke sin-sîm, chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Se-chṳ́ â, ôn-sîm, ngì ke chhui tet-tó sa-miên lé!" 3 Yû kí-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ sîm-chûng sióng: "Liá-ke ngìn kóng vú-yu̍k Song-ti ke fa!" 4 Yâ-sû tî kì-têu sióng má-ke, chhiu mun kóng: "Ngì-têu ngióng-pân sîm-fài ok-ngiam nè? 5 Tui liá-ke ngìn kóng: 'Ngì ke chhui tet-tó sa-miên' yùng-yi nè? Ya-he kóng: 'Hong-hí-lòi hàng' kha yùng-yi nè? 6 Liá-ha ngài oi tui ngì-têu chṳn-mìn, Ngìn-chṳ́ chhai thi-song yû sa-chhui ke khièn-piang." Chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Hong-hí-lòi, khià ngì ke mùn-piông chón-hi vuk-hâ!" 7 Ke-ngìn chhiu hong-hí-lòi, chón-hi kiâ vuk-hâ. 8 Chung-ngìn yit khon-tó chhiu chho̍k-kiâng; kì-têu yu siung-chan Song-ti, yîn-vi Kì su pûn ngìn liá-chúng ke khièn-piang. 9 Yâ-sû lì-khôi ke-vi hiong-chhièn hàng, khon-tó yit-ke soi-vu-yèn, miàng ôn-to Mâ-thai, chhô chhai soi-koân. Yâ-sû tui kì kóng: "Lòi thèn ngài!" Mâ-thai chhiu hong-hí-lòi thèn kì. 10 Yâ-sû chhai Mâ-thai vuk-hâ sṳ̍t-fan ke sṳ̀, chhin-tô soi-vu-yèn lâu mò sú kau-kûi ke ngìn ya lòi; kì-têu thùng Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng khiung-ha sṳ̍t-fan. 11 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn khon-tó, chhiu tui Yâ-sû ke ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu ke sîn-sâng ngióng-pân thùng soi-kun lâu fái-ngìn khiung-ha sṳ̍t-fan nè?" 12 Yâ-sû thâng-tó liá-ke fa, chhiu kóng: "Khien-không ke ngìn m̀-sṳ́ yî-sên, yû phiang ke ngìn chang oi. 13 Sṳn-kîn kóng: 'Ngài só oi ke he chhṳ̀-pî, m̀-he hien-chi.' Ngì-têu hi ngiên-kiu khon liá-ki fa ke yi-sṳ! Yîn-vi ngài lòi ke muk-tit m̀-he oi fû-seu ngi-ngìn, he oi fû-seu chhui-ngìn." 14 Yû yit-pái, Sṳ̂-sé Yok-hon ke ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngài-têu lâu Fap-li-soi-ngìn sòng-sòng kim-sṳ̍t, ngì ke ho̍k-sâng mò kim-sṳ̍t, he vi-tó má-ke nè?" 15 Yâ-sû en-kóng: "Sîn-lòng hàn chhai fûn-yîn ke yèn-si̍t chûng, ngìn-hak kám oi-sṳ́ sông-sîm mâ? Tông-yèn m̀-sṳ́. Chúng-he sṳ̀-kiên voi to, sîn-lòng voi pûn-ngìn tui kì-têu tông-chûng tai-chéu, ke-sṳ̀ kì-têu chhiu oi kim-sṳ̍t. 16 "Mò ngìn yung sîn-pu pú khiu-sâm, yîn-vi sîn pú ke pu voi chhá-lie̍t sâm, sṳ́ lan-khûng hàn-kha thai. 17 Ya mò ngìn chiông sîn-chiú chông chhai khiu phì-thoi tú; na-he án-ngiòng, phì-thoi voi lie̍t-khôi, chiú voi leu chhut-lòi, lièn phì-thoi ya fái-thet hi. Oi chiông sîn-chiú chông chhai sîn phì-thoi tú; án-ngiòng, lióng-yong chhiu tet-tó pó-chhiòn." 18 Yâ-sû chang tui kì-têu kóng liá-têu fa ke sṳ̀, yû yit-ke fi-thòng ke kón-lî-yèn lòi-kien kì, chhai kì mien-chhièn khúi lo̍k-hi, kóng: "Ngâ moi-é tú-tú ko-sṳ̂n, khiù ngì lòi-hi vi kì on-sú, kì chhiu voi fán-sâng ko-lòi." 19 Yâ-sû chhiu hong-hí-lòi, thèn kì hi; Yâ-sû ke ho̍k-sâng ya khiung-ha hi. 20 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, pot hiet-leu-phiang sṳ̍p-ngi ngièn; kì hàng-to Yâ-sû ke heu-poi, miâ kì ke sâm-mî. 21 Kì sîm-kôn sióng: "Ngài chṳ́-yû miâ-tó kì ke sâm, yit-thin voi tet-tó yî-hó." 22 Yâ-sû chón-sṳ̂n, khon-tó kì, chhiu tui kì kóng: "Moi-é â, ôn-sîm, ngì ke sin-sîm kiu-tó ngì lé!" Tui ke-sṳ̀, liá fu-ngìn-kâ ke phiang chhiu hó lé. 23 Yâ-sû lòi-to ke kón-lî-yèn ke vuk-hâ, khon-tó chhôi tha̍k-é ke lâu lon chhàu-chhàu ke ngìn-khiùn, 24 chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chhiòn-phu chhut-hi, liá se-â-moi-é pin mò sí, he soi-thet thin-thin!" Thai-kâ chhiu seu kì. 25 Chiông ke-têu ngìn kiuk chhut-hi yî-heu, Yâ-sû ngi̍p se-â-moi-é ke kiên-tú, khiên-tén kì ke sú, kì chhiu hong-hí-lòi. 26 Liá sêu-sit chhiu chhòn-phien ke só-chhai. 27 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, yu hiong-chhièn hàng. Yû lióng-ke mô-muk ke ngìn thèn-tén kì, hêm-kóng: "Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu!" 28 Yâ-sû ngi̍p-hi vuk-tú, lióng-ke mô-muk-ke lòi-to kì mien-chhièn, kì chhiu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu siông-sin ngài yû nèn-li̍t cho liá-khien sṳ mâ?" Kì-têu kóng: "Chú â, ngài-têu sin." 29 Só-yî, Yâ-sû miâ kì-têu ke muk-chû, kóng: "Cheu ngì-têu ke sin-sîm sṳ̀n-chhiòn ngì-têu!" 30 Kì-têu ke muk-chû chhiu hó lé. Yâ-sû ngiàm-ngiàm fûn-fu kì-têu kóng: "M̀-hó tui phe̍t-ngìn kóng-hí liá-khien sṳ!" 31 Chúng-he, kì-têu yit chhut-hi, chhiu chiông Yâ-sû ke miàng-sâng chhòn-phien ke thi-fông. 32 Kì-têu chhut-hi ke sṳ̀, yû-ngìn tai yit-ke pûn-kúi fu-sṳ̂n ke á-è lòi Yâ-sû mien-chhièn. 33 Kúi yit kiuk chhut-hi, ke-ngìn chhiu chhut-sâng kóng-fa. Thai-kâ chhin chho̍k-kiâng, kóng: "Chhai Yî-set-lie̍t, ngài-têu màng-sṳt khon-ko án-ngiòng ke sṳ." 34 Chúng-he, Fap-li-soi-ngìn kóng: "Kì he kho kúi-vòng lòi kiuk-kúi ke." 35 Yâ-sû hàng-phien kok hiông-chṳ́n, chhai tak-ke fi-thòng kau-hiun ngìn, siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yu yî-hó kok-chúng ke phiang. 36 Kì khon-tó yit-khiùn yit-khiùn ke ngìn, chhiu lìn-mén kì-têu, yîn-vi kì-têu chhin kân-khú, mò-ngìn cheu-ku, chhiong mò mu̍k-ngìn ke yòng-khiùn khiung-yong. 37 Só-yî, kì tui ho̍k-sâng kóng: "Oi sû-sṳ̀n ke chhin-tô, chúng-he sû-kot ke ngìn thet-séu. 38 Ngì-têu oi khì-khiù thièn-chú kâ-phai kûng-ngìn lòi sû-kot."

Mâ-thai 10

1 Yâ-sû ham sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng lòi, su kì-têu kiuk sià-lìn lâu yî kok-chúng phiang ke khièn-piang. 2 Liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù ke miàng: Thèu-yit-ke ôn-to Sî-mùn (phiên-miàng Pí-tet), hàn-yû kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok, lâu Ngâ-kok ke ló-thâi Yok-hon; 3 yu yû Fî-li̍t lâu Pâ-tô-lò-mâi; Tô-mâ lâu soi-vu-yèn Mâ-thai; Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok lâu Tha̍t-thai; 4 Kit-chin-tóng ke Sî-mùn lâu chhut-mai Yâ-sû ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai. 5 Yâ-sû phai liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù chhut-hi, fûn-fu kì-têu kóng: "Mo̍k hi Ngoi-pâng-ngìn ke thi-fông, mo̍k ngi̍p Sat-mâ-li-â-ngìn ke sàng-sṳ. 6 Ngì-têu oi hi Yî-set-lie̍t-ngìn sṳt-lo̍k ke yòng-khiùn ke-vi. 7 Hi-to tak só-chhai, oi siên-chhòn kóng: 'Thiên-koet voi sṳ̍t-hien lé!' 8 Ngì-têu oi yî-hó phiang-ngìn, ham sí-ngìn fu̍k-fa̍t, sṳ́ pot thái-kô ke ngìn chhiang-li, pin kiuk-kúi. Ngì-têu he pha̍k-pha̍k tet-tó ke, ya oi pha̍k-pha̍k pûn ngìn. 9 Chhièn-thoi-é m̀-hó tai kîm, ngiùn, thùng-chhièn; 10 chhut-hi m̀-hó tai lî-hàng-thoi ya-he kâ tai yit-liâng nui-sâm, ya m̀-hó tai hài lâu koái-kun-é. Yîn-vi kûng-ngìn tet-tó kiûng-kip he yin-tông ke. 11 "Ngì-têu hi-to yit-ke sàng-sṳ ya-he chhûn-chông ke sṳ̀, oi siên tá-tham chhai ke-vi yû má-ngìn khâm-tet chiap-thai ngì-têu, chhiu hi he̍t chhai kiâ vuk-hâ, chhṳ̍t-to ngì-têu lì-khôi ke thi-fông. 12 Ngì-têu ngi̍p-hi ngìn vuk-hâ ke sṳ̀, oi kóng: 'Ngien ngì-têu phìn-ôn.' 13 Na-he ke-kâ ngìn khâm-tet chiap-thai ngì-têu, ngì-têu vi kì-têu khiù ke phìn-ôn chhiu voi lìm-to ke kâ-thìn. Na-he kì-têu khâm-m̀-tet, ngì-têu chhiu sû-chón ngì-têu ke chuk-fuk. 14 Ke m̀ fôn-ngiàng ngì-têu, m̀ thâng ngì-têu fa ke kâ-thìn ya-he sàng-sṳ, ngì-têu chhiu lì-khôi ke-vi, chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet. 15 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Só-tô-mâ lâu Ngò-mô-lâ só-su ke chit-fa̍t, voi pí ke sàng-sṳ só-su ke khiâng chhin-tô!" 16 "Ngì-têu oi thâng-hó! Ngài phai ngì-têu chhut-hi, chhiong sung yòng ngi̍p lòng-khiùn yit-yong. Só-yî, ngì-têu oi chhiong sà án chîn-lìn, chhiong ngie̍t-kap-è án vûn-yù. 17 Oi se-ngi, yîn-vi yû-ngìn voi chok ngì-têu, sung ngì-têu sông fap-yen, ya voi chhai kì-têu ke fi-thòng piên-tá ngì-têu. 18 Vi-tó ngài ke yèn-ku, ngì-têu voi pûn-ngìn sung-to thúng-chhṳ-chá lâu kiûn-vòng ke mien-chhièn hi su sṳ́m-phan, lòi tui kì-têu lâu Ngoi-pâng-ngìn cho kien-chṳn. 19 Ngì-têu su sṳ́m-mun ke sṳ̀, m̀-sṳ́ sèu oi kóng má-ke fa, ya-he oi ngióng-pân fì-tap; to ke-sṳ̀, Song-ti voi chṳ́-sṳ ngì-têu yin-tông kóng ke fa. 20 Yîn-vi ngì-têu só-oi kóng ke, m̀-he chhṳ-kâ ke fa, he ngì-têu Thiên-fu ke Lìn oi thûng-ko ngì-têu kóng ke. 21 "Hiûng-thi voi chhut-mai hiûng-thi lòi hoi-sí kì-têu; â-pâ ya voi án-ngiòng tui-thai chṳ́-ńg; chṳ́-ńg ya voi thùng yà-ôi chok-tui lòi hoi-sí kì-têu. 22 Vi-tó ngài, thai-kâ voi yen-hen ngì-têu; chúng-he ngiûn-nai to-tái ke ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. 23 Kì-têu na-he chhai liá-sàng tú pet-hoi ngì-têu, ngì-têu chhiu thò-chéu hi phe̍t ke sàng. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, Yî-set-lie̍t ke sàng-sṳ ngì-têu hàn-màng hàng-theu, Ngìn-chṳ́ chhiu voi to. 24 "Ho̍k-sâng mò pí sîn-sâng kha-thai, nù-phu̍k ya mò pí chú-ngìn kha-thai. 25 Yîn-vi án-ngiòng, ho̍k-sâng só tù-tó ke lâu sîn-sâng khiung-yong, nù-phu̍k só tù-tó ke lâu chú-ngìn khiung-yong, chhiu oi tî-chiuk. Na-he yit-kâ chṳ̂-chú pûn-ngìn khon-cho kúi-vòng Phe̍t-sî-puk, vuk-hâ khì-thâ ke ngìn kám m̀-he oi su hàn-kha thai ke vú-yu̍k mâ? 26 "Só-yî, m̀-sṳ́ kiâng má-ngìn; yit-chhiet châ-tén ke sṳ yû yit-ngit voi pien-cho kûng-khôi, pi-me̍t ke sṳ ya voi pûn-ngìn tî-tó. 27 Ngài chhai am-chûng lâu ngì-têu kóng ke, ngì-têu oi chhai kông-thiên pha̍k-ngit chṳ̂-ha kóng chhut-lòi; ngì-têu sṳ̂-ha thâng-tó ke, oi chhai vuk-táng siên-pu chhut-lòi. 28 Chṳ́-yû chhṳ̀-sí ngiuk-thí, mò-fap me̍t lìn-fùn ke, m̀-sṳ́ kiâng kì-têu; só-oi kiâng ke he Song-ti, chṳ́-yû Kì chang nèn chiông ngìn ke ngiuk-thí lâu lìn-fùn chhiòn-phu fit-lo̍k thi-ngiu̍k hi. 29 Lióng-chak vuk-yàm-tiâu-é sûi-yèn chang mai yit-kok ngiùn, chúng-he ngì-têu ke Thiên-fu na m̀-hén, yit-chak ya m̀-voi tiet-hâ thi-nài lòi. 30 Lièn ngì-têu ke thèu-nà-mô tak-thiàu Kì me son-ko lô! 31 Só-yî, m̀-sṳ́ kiâng, ngì-têu pí yit thai-khiùn ke vuk-yàm-tiâu-é kâ chhin kui-chhung! 32 "Chhai ngìn ke mien-chhièn ngin ngài ke, chhai ngài Thiên-fu ke mien-chhièn ngài ya oi ngin kì; 33 chhai ngìn ke mien-chhièn m̀ ngin ngài ke, chhai ngài Thiên-fu ke mien-chhièn ngài ya m̀ ngin kì. 34 "M̀-hó láu-tó ngài lòi he tai-pûn sṳ-kiên fò-phìn; ngài só tai-lòi ke pin m̀-he fò-phìn, fán-chón he tô-kiam. 35 Ngài lòi he oi sṳ́ lai-é fán-tui kiâ-pâ, moi-é fán-tui kiâ-mê, sîm-khiû fán-tui kâ-ngiòng. 36 Ngìn ke tui-thi̍t chhiu-he kì vuk-hâ ke ngìn. 37 "Kin-oi yà-ôi yàng-ko kin-oi ngài ke, khâm-m̀-tet cho ngài ke ho̍k-sâng; siak chṳ́-ńg yàng-ko kin-oi ngài ke, khâm-m̀-tet cho ngài ke ho̍k-sâng; 38 m̀-hén khià chhṳ-kâ ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài ke, ya khâm-m̀-tet cho ngài ke ho̍k-sâng. 39 Sióng-oi pó-chhiòn chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; vi-tó ngài sóng-sṳt sâng-miang ke, fán-chón voi tet-tó sâng-miang. 40 "Chiap-thai ngì-têu ke, chhiu-he chiap-thai ngài; chiap-thai ngài, chhiu-he chiap-thai ke chhâi ngài lòi ke. 41 Yîn-vi mêu-ngìn he Song-ti ke sṳ́-chá chhiu chiap-thai kì ke, thin-chho̍k voi tet-tó oi sóng-pûn sṳ́-chá khiung-yong ke chióng-sóng; yîn-vi mêu-ngìn he ngi-ngìn chhiu chiap-thai kì ke, yit-thin voi tet-tó oi sóng-pûn ngi-ngìn khiung-yong ke chióng-sóng. 42 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mò-lun he má-ngìn, chhiu-son nâ yit-pî lâng-súi pûn chui mì-se ke yit-sà lîm, chṳ́-he yîn-vi liá-sà he ngài ke ho̍k-sâng, chhiu yit-thin voi tet-tó chióng-sóng."

Mâ-thai 11

1 Yâ-sû chṳ́-sṳ sṳ̍p-ngi ho̍k-sâng ke fa kóng-liáu heu, chhiu lì-khôi ke thi-fông, ki-siu̍k hi fu-khiun ke kok hiông-chṳ́n kau-hiun ngìn pin chhòn fuk-yîm. 2 Sṳ̂-sé Yok-hon chhai kâm-ngiu̍k thâng-tó koân-he Kî-tuk ke kûng-chok, chhiu phai kiâ ho̍k-sâng hi kien Yâ-sû, 3 mun kì kóng: "Ngì chhiu-he Yok-hon só-kóng, ke mò kí-kiú oi lòi ke, ya-he ngài-têu hàn oi tén phe̍t-ngìn â?" 4 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu chón-hi, chiông ngì-têu só thâng-tó, só khon-tó ke, po-ko Yok-hon, 5 chhiu-he: Mô-muk-ke khon-tó, pài-kiok-ke hàng-lu, pot thái-kô ke tet-tó chhiang-li, ngí-lûng-ke thâng-tó, sí-ngìn fán-sâng, khiùng-khú-ngìn thâng-tó fuk-yîm. 6 Mò ngì-fù ngài ke ngìn chhiu yû fuk-hi!" 7 Yok-hon ke ho̍k-sâng lì-khôi heu, Yâ-sû tui chung-ngìn kóng-hí Yok-hon, kì kóng: "Ngì-têu thèu-pái hi khóng-yâ chhìm Yok-hon ke sṳ̀, sióng-oi khon má-ke? Khon pûn-fûng chhôi thîn-thûng ke lù-chuk he-mò? 8 Ngì-têu to-tái chhut-hi cho má-ke nò? Hi khon chok chiâng-sâm ke ngìn he-mò? Chúng-he, chok chiâng-sâm ke ngìn he̍t chhai vòng-kiûng. 9 Án-ngiòng, ngì-têu chhut-hi khon má-ke nò? He khon siên-tî mò? Ngài lâu ngì-têu kóng, mò m̀-chho̍k, chúng-he kì pí siên-tî hàn-kha thai. 10 Kì chhiu-he Sṳn-kîn só-kóng ke ngìn. Song-ti kóng: 'Khon â, Ngài oi chhâi-phai Ngài ke sṳ́-chá cho ngì ke siên-fûng; kì oi vi ngì khôi-lu.' " 11 Yâ-sû yu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, sṳ-kiên mò-ngìn pí Sṳ̂-sé Yok-hon kha ví-thai, chúng-he chhai thiên-koet, chui mì-se ke ya pí kì kha thai! 12 Tui Sṳ̂-sé Yok-hon chhòn-tho to kîm-pû-ngit, thiên-koet yû su-tó phau-li̍t ke kûng-kit, khiòng-phau ke ngìn sióng-oi chhióng kì. 13 Yîn-vi só-yû siên-tî-sû lâu Mô-sî ke fap-li̍t kóng yi-ngièn to Yok-hon vì-chṳ́; 14 só-yî, ngì-têu na-he hén liâng-su kì-têu ke yi-ngièn, Yok-hon chhiu-he ke oi lòi ke Yî-li-â. 15 Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng! 16 "Ngài oi yung má-ke lòi pí-yi liá sṳ-thoi ke ngìn nè? Kì-têu chhiong chhô chhai sṳ-chhòng ke se-ngìn-è tui thùng-phân hêm-kóng: 17 'Ngài-têu vi ngì-têu phùn fûn-lî ke kô-khiuk, ngì-têu m̀ thiau-vú! Ngài-têu chhong sông-lî ke ôi-kô, ngì-têu ya m̀ kieu!' 18 Yok-hon lòi, m̀ sṳ̍t ya m̀ lîm, thai-kâ chhiu kóng: 'Kì pûn kúi fu-sṳ̂n lê!' 19 Ngìn-chṳ́ lòi, ya sṳ̍t ya lîm, thai-kâ yu kóng: 'Kì he thâm-sṳ̍t hau-chiú ke ngìn, chôn-mùn thùng soi-kun lâu fái-ngìn cho phèn-yû!' Chúng-he, chṳ̂n-sṳ̍t ke chṳ-fi he yung kì ke kiet-kó lòi hién-mìn ke." 20 Ke-sṳ̀, Yâ-sû chit-phi ke-têu khon-ko kì hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak ke sàng-sṳ, yîn-vi ke-têu ngìn mò lì-khôi kì-têu ke chhui-ok. 21 Kì kóng: "Kô-lâ-sin â, ngì fái lé! Pak-soi-thai â, ngì chhám lé! Ngài chhai ngì-têu chûng-kiên só-hàng ke sṳ̀n-chiak, na-he hàng chhai Thai-ngì lâu Sî-tun, ke-vi ke ngìn chó chhiu chok mà-sâm, ve fó-fôi chhai thèu-nà-táng lòi péu-sṳ fí-kói lô! 22 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Thai-ngì lâu Sî-tun só-su ke chit-fa̍t voi pí ngì-têu só-su ke hàn-kha khiâng! 23 Na-he ngì, Kâ-pak-nùng â, ngì sióng-oi kô-kô chhai-song mâ? Chúng-he, ngì chiông-lòi voi tiet-lo̍k thi-ngiu̍k hi! Yîn-vi, ngài chhai ngì ke-vi hàng-ko ke sṳ̀n-chiak na-he hàng chhai Só-tô-mâ, kì kîm-pû-ngit yit-thin hàn-chhôi! 24 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Só-tô-mâ só-su ke chit-fa̍t voi pí ngì só-su ke hàn-kha khiâng!" 25 Ke-sṳ̀, Yâ-sû kóng: "Â-pâ, thiên-thi ke Chú â, ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì chiông liá-têu sṳ khong-tén m̀ pûn chhûng-mìn yû ho̍k-mun ke ngìn tî, fán-chón hién-mìn pûn se-ngìn-è. 26 Â-pâ â, mò m̀-chho̍k, liá-chúng ôn-phài he Ngì só fôn-hí ke chṳ́-yi. 27 "Ngâ Pâ yí-kîn chiông yit-chhiet su-pûn ngài lé! Chhù-liáu Â-pâ, mò-ngìn sṳt Lai-é; chhù-liáu Lai-é lâu Lai-é só-oi khí-sṳ ke ngìn, ya mò-ngìn voi sṳt Â-pâ. 28 "Lòi â, lò-khú pà chhûng-tâm ke ngìn â, ngì-têu chhiòn-phu lòi chhiu-khiun ngài, ngài oi pûn ngì-têu tet-tó hiû-sit. 29 Ngì-têu oi pà ngài ke ak lòi ho̍k ngài, yîn-vi ngài ke sîm he vûn-yù yu khiâm-pî ke; án-ngiòng, ngì-têu ke sîm-sṳ̀n chhiu voi tet-tó hiû-sit. 30 Yîn-vi ngài ke ak he hó-pà ke; ngài ke tâm he khiâng-khó ke."

Mâ-thai 12

1 Mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû chhai yit-ke Ôn-sit-ngit kîn-ko ma̍k-thièn. Kiâ ho̍k-sâng tú-kî, chhiu lo̍t têu ma̍k-chhon lòi sṳ̍t. 2 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn khon-tó chhiu tui Yâ-sû kóng: "Ngì khon, ngì ke ho̍k-sâng cho Ôn-sit-ngit kim-chṳ́ cho ke sṳ!" 3 Yâ-sû en-kóng: "Thai-ví lâu thèn kì ke ngìn tú-kî ke sṳ̀ cho má-ke, ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò? 4 Kì ngi̍p-hi Song-ti ke sṳn-thien, sṳ̍t hien-pûn Song-ti ke piáng; kì lâu thèn kì ke ngìn sṳ̍t ke-chúng piáng-è he vì-fap ke, yîn-vi chṳ́-yû chi-sṳ̂ chang cho-tet sṳ̍t. 5 Kám-kóng ngì-têu mò thu̍k-ko Mô-sî ke fap-li̍t só ki-chai ke? Tak-ke Ôn-sit-ngit, chi-sṳ̂ chhai sṳn-thien lûng-chúng vì-fam Ôn-sit-ngit ke kûi-kí, chúng-he m̀ son fam-chhui. 6 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí sṳn-thien hàn-kha chhung-yeu ke. 7 Sṳn-kîn kóng: 'Ngài só oi ke he chhṳ̀-pî, m̀-he hien-chi.' Ngì-têu na-he chṳn-kîn mìn-pha̍k liá-ki fa ke yi-sṳ, chhiu m̀-voi thin mò-chhui ke ngìn cho yû-chhui. 8 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ he Ôn-sit-ngit ke Chú." 9 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, hi Yù-thai-ngìn ke fi-thòng. 10 Chhai ke-vi yû yit-ke ngìn, kì ke yit-kî sú khiò-thet. Yû-têu ngìn sióng-oi chhìm Yâ-sû ke pá-piang lòi ko kì, chhiu mun kì kóng: "Chhai Ôn-sit-ngit yî-phiang ha̍p-fap mò?" 11 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu tông-chûng, na-he yû-ngìn yû yit-chak yòng, ke-chak yòng chhai Ôn-sit-ngit tiet-lo̍k fut-tú hi, oi ngióng-pân nè? Kì kám m̀-he chiông yòng-è lâi sông-lòi? 12 Ngìn pí yòng-è kui-chhung kâ chhin-tô nè! Só-yî, chhai Ôn-sit-ngit cho hó-sṳ he ha̍p-fap ke." 13 Chiap-tén, Yâ-sû tui ke-ngìn kóng: "Sú chhûn chhut-lòi!" Ke-ngìn yit chhûn-sú, sú chhiu fu̍k-ngièn to chhiong nang-ngoi ke-kî sú yit-yong. 14 Fap-li-soi-ngìn chhut-hi, chhiu chhâm-siòng oi ngióng-pân tui-fu Yâ-sû lòi sat-hoi kì. 15 Yâ-sû thâng-tó liá-ke sêu-sit, chhiu lì-khôi ke-vi, chhin-tô ngìn thèn-tén kì. Kì yî-hó ke-têu yû-phiang ke ngìn, 16 chúng-he fûn-fu kì-têu, cho-m̀-tet chiông kì ke miàng chhòn chhut-hi. 17 Liá he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â só-kóng ke fa: Song-ti kóng: 18 "Khon nâ, liá he Ngài só kién-sién ke phu̍k-ngìn; Ngài siak kì, kì he Ngài sîm só fôn-hí ke. Ngài oi chiông Ngài ke Lìn su-pûn kì; kì oi tui van-mìn siên-ko Ngài ke chṳn-ngi. 19 Kì m̀-voi siông-châng, m̀-voi thai-sâng hêm, kiê-hong ya mò-ngìn thâng-tó kì ke sâng-yîm. 20 Chak-fái ke lù-chuk, kì m̀-voi chiông kì áu-thôn, voi vû ke tên-fó, kì m̀-voi chiông kì phùn-thet. Kì voi kiên-chhṳ̀ hàng chṳn-ngi, yit-chhṳ̍t to chṳn-ngi tet-sṳn. 21 Chhiòn sṳ-kie só-yû ke ngìn lûng-chúng oi ngióng-mong kì!" 22 Ke-sṳ̀, yû-ngìn tai yit-ke pûn-kúi fu-sṳ̂n yu mô-muk ke á-è lòi Yâ-sû mien-chhièn. Yâ-sû yî-hó kì, pûn kì voi kóng-fa ya khon-tet-tó. 23 Chung-ngìn chhin chho̍k-kiâng, kóng: "Liá kám m̀-he Thai-ví ke chṳ́-sûn mâ?" 24 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-ke fa chhiu kóng: "Kì he kho kúi-vòng Phe̍t-sî-puk kiuk-kúi, na mò, kì chhiu mò phan-fap!" 25 Yâ-sû tî kì-têu ke yi-sṳ, chhiu tui kì-têu kóng: "Yit-ke koet-kâ chhṳ-siông fûn-chên, ke koet-kâ yit-thin voi phai-thet; sàng-sṳ ya-he kâ-thìn chhṳ-siông fûn-chên, thin-chho̍k voi khî-m̀-he̍t. 26 Ká-sṳ́ Sat-tan kiuk Sat-tan, chhiu-he chhṳ-siông fûn-chên, kì ke koet ngióng-pân voi khî tet-he̍t nò? 27 Ngài kiuk-kúi na-he kho Phe̍t-sî-puk, án-ngiòng, ngì-têu ke chṳ́-thi kiuk-kúi yu he kho má-sà nò? Ngì-têu ke chṳ́-thi voi chṳn-mìn he ngì-têu m̀-chho̍k! 28 Khì-sṳ̍t, ngài kiuk-kúi na-he kho Song-ti ke Lìn, chhiu-he chṳn-mìn Song-ti yí-kîn chhai ngì-têu tông-chûng chóng-khièn lé. 29 "Kám yû-ngìn nèn chin-ngi̍p yúng-sṳ ke vuk-hâ hi chhióng kì ke chhòi-sán? Chhù-liáu siên chiông yúng-sṳ khún hí-lòi, chang yû fap-thu chhióng kì ke tûng-sî. 30 "M̀ thùng ngài khiung-ha ke, chhiu-he fán-tui ngài ke; m̀ thùng ngài khiung-ha sû-si̍p ke, chhiu-he tá-san ke. 31 Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, ngìn só-fam yit-chhiet ke chhui lâu só-kóng yit-chhiet fí-pong ke fa, chhiòn-phu khó-yî tet-tó sa-miên; chúng-he siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke ngìn mò khó-nèn tet-tó sa-miên. 32 Kóng-fa fâm-tó Ngìn-chṳ́ ke, hàn-yû khó-nèn tet-tó sa-miên; chúng-he siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke, mò-lun chhai kîm-sên ya-he lòi-sṳ, mò khó-nèn tet-tó sa-miên. 33 "Hó ke kó-chṳ́-su chang voi kiet hó kó-chṳ́; fái ke kó-chṳ́-su yit-thin kiet fái kó-chṳ́. Khon só-kiet ke kó-chṳ́ chhiu cho-tet ngin-chhut kó-chṳ́-su ke hó-fái. 34 Ngì liá-têu thu̍k-sà â! Ngì-têu pún-lòi he ok-thu̍k ke, ngióng-pân voi kóng hó-fa nè? Yîn-vi sîm-kôn só chông-mân ke, choi chhiu kóng chhut-lòi. 35 Hó-ngìn sîm-kôn chit san chhiu fat-chhut san; fái-ngìn chit ok chhiu fat-chhut ok. 36 "Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, ngìn só-kóng ke hàn-fa, tak-ki lûng-chúng oi pài chhut-lòi. 37 Yîn-vi, Song-ti oi yung ngì chhṳ-kâ ke fa lòi siên-pu ngì mò-chhui, ya oi yung ngì ke fa lòi thin ngì yû-chhui." 38 Ke-sṳ̀, yû kí-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn lòi tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu hî-mong khon ngì hàng sṳ̀n-chiak." 39 Yâ-sû chhiu en kì-têu kóng: "Yit-ke sià-ok m̀-sin ke sṳ-thoi chang yêu-khiù sṳ̀n-chiak; chúng-he, chhù-liáu siên-tî Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-têu khon. 40 Yok-nâ sṳt chhai thai-ǹg ke tú-sṳ́ sâm-ngit sâm-ya, Ngìn-chṳ́ ya oi chhai thi chui-chhṳ̂m ke só-chhai sâm-ngit sâm-ya. 41 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Nì-nì-mì-ngìn voi khî-hí-lòi ko ngì-têu liá-thoi ke ngìn, yîn-vi kì-têu thâng-tó Yok-nâ só-chhòn ke chhiu hi-sià kûi-chṳn. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí Yok-nâ hàn-kha ví-thai ke. 42 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, nàm-fông ke ńg-vòng voi khî-hí-lòi ko ngì-têu liá-thoi ke ngìn, yîn-vi kì tui án-yén lòi thâng Só-lò-mùn-vòng chṳ-fi ke fa. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí Só-lò-mùn-vòng hàn-kha ví-thai ke. 43 "Sià-lìn lì-khôi só fu-sṳ̂n ke ngìn, chhai châu-sóng ke thi-fông hàng-lòi hàng-hi, chhìm hiû-sit ke só-chhai, chúng-he chhìm mò, 44 chhiu kóng: 'Ngài oi chón ngièn-lòi ke vuk-tú hi.' Kì chhiu to-chón hi, khon-tó ke vuk hàn-tén, piang-to chhiang-li chhiang-li, yu chṳ́n-lî to chhin hó-se. 45 Kì chhiu chhut-hi, tai chhit-ke pí kì hàn-kha ok ke sià-lìn to-chón-lòi, thùng kì khiung-ha ngi̍p-hi he̍t. Án-ngiòng, ke-ngìn heu-lòi ke chhìn-hìn chhiu pí siên-chhièn hàn-kha chhám. Liá sià-ok ke sṳ-thoi ya voi án-ngiòng." 46 Yâ-sû hàn tui chung-ngìn kóng-fa ke sṳ̀, kiâ mê lâu kiâ ló-thâi lòi. Kì-têu khî chhai ngoi-poi, oi lâu kì kóng-fa. 47 Yû ngìn tui Yâ-sû kóng: "Khon â, ngiâ mê lâu ngiâ ló-thâi khî chhai ngoi-poi, oi lâu ngì kóng-fa." 48 Yâ-sû fì-tap ke-ngìn kóng: "Má-ngìn he ngài ke â-mê? Má-ngìn he ngài ke hiûng-thi?" 49 Kì yu chṳ́-tén kì ke ho̍k-sâng kóng: "Khon â, ngài ke â-mê, ngài ke hiûng-thi chhai liá-vi! 50 Fàm sṳ̍t-hàng ngài Thiên-fu chṳ́-yi ke chhiu-he ngài ke hiûng-thi, chí-moi, lâu â-mê."

Mâ-thai 13

1 Ke-ngit, Yâ-sû lì-khôi vuk-hâ hi-to fù-sùn, chhô chhai ke-vi. 2 Yû yit thai-khiùn ngìn chhi-si̍p to kì mien-chhièn lòi, só-yî kì sông-sòn hi chhô-tén; chung-ngìn khî chhai fù-sùn. 3 Kì chhiu yung pí-yi tui kì-têu kóng chhin-tô tho-lî. Kì kóng: "Yû yit-ke ve-chúng-ke chhut-hi ve-chúng. 4 Kì ve ke sṳ̀, yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai lu-sùn, tiâu-é pî-lòi chiông kì-têu sṳ̍t-thet. 5 Yû-têu lo̍k chhai nài chhin-chhién ke sa̍k-thèu thi-song; yîn-vi nài chhin-chhién, chúng-chṳ́ chhin-kiak chhiu pau-ngà chhut-lòi; 6 ngit-thèu chhut-lòi yit sai, nun-ngà chhiu khû-châu thet-hi, yîn-vi kîn mò la chhṳ̂m. 7 Yû-têu lo̍k chhai net-è tî-poi, net-è thai hí-lòi, chiông yông-é khi̍t-tén. 8 Nang-ngoi yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai hó-nài tî-poi, chóng-thai kiet-chṳ́, yû-têu sû-sṳ̀n yit-pak-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu sâm-sṳ̍p-phi." 9 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng!" 10 Ho̍k-sâng lòi-kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Ngì tui thai-chung kóng-fa ngióng-pân oi yung pí-yi nè?" 11 Yâ-sû en-kóng: "Koân-he thiên-koet ke o-pi chṳ́-yû pûn ngì-têu tî, chúng-he mò pûn kì-têu tî. 12 Yîn-vi yí-kîn yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô, pûn kì yû-hó chhûn; mò ke, lièn kì só-yû ke yit-si̍t-si̍t-é ya oi chhióng-chéu. 13 Vi-tó liá-ke yèn-ku, ngài yung pí-yi tui kì-têu kóng-fa; yîn-vi kì-têu khon ya khon m̀-sṳt, thâng ya thâng m̀ ngi̍p-ngí, sîm ya m̀-voi mìn-pha̍k. 14 Liá he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â ke yi-ngièn; kì chhòn Song-ti ke fa kóng: Ngì-têu thâng-liáu yu thâng, chúng-he m̀-voi ngi̍p-ngí; khon-liáu yu khon, chúng-he m̀-voi liáu-kié. 15 Yîn-vi liá chṳ́-mìn ke sîm chhin-thun; kì-têu yu ngí-kûng poi-poi, muk-chû sap-sap. Na m̀-he án-ngiòng, kì-têu ke muk-chû voi khon-tet-tó, ngí-kûng voi thâng-tet ngi̍p-ngí, sîm ya voi mìn-pha̍k, kì-têu chhiu voi fì-sîm chón-yi, Ngài chhiu voi yî-hó kì-têu. 16 "Chúng-he, ngì-têu he yû fuk-hi ke ngìn! Yîn-vi ngì-têu ke muk-chû khon tet-tó, ngí-kûng ya thâng tet-tó. 17 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, thèu-pái yû chhin-tô siên-tî lâu ngi-ngìn sióng-oi khon ngì-têu só khon-tó ke, chúng-he mò khon-tó; sióng-oi thâng ngì-têu só thâng-tó ke, ya mò thâng-tó. 18 "Só-yî, ngì-têu oi mìn-pha̍k liá ve-chúng ke pí-yi he má-ke yi-sṳ. 19 Ke thâng-liáu thiên-koet ke chṳ̂n-tho chúng-he mò mìn-pha̍k ke ngìn, chhiu-chhiong ve chhai lu-sùn ke chúng-chṳ́; ke sià-ok-chá lòi-to, chhiu chiông ve chhai kì sîm-chûng ke chṳ̂n-tho chhióng-chéu. 20 Ke ve chhai sa̍k-thèu thi-song ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho, ngiàm-sṳ̀ fôn-hí chiap-su, 21 chúng-he chṳ̂n-tho chhai kì sîm-chûng tang-kîn mò chhṳ̂m, chhùn mò kí-kiú, yit-ha vi-tó chṳ̂n-tho tù-tó khun-nàn ya-he pet-hoi, chhin-kiak chhiu tiet-tó. 22 Ke ve chhai net-è tî-poi ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho yî-heu, sên-fa̍t ke chhâu-sîm lâu chhièn-chhòi ke yú-fe̍t chiông chṳ̂n-tho hip-tén, mò fap-thu kiet kó-chṳ́. 23 Ke ve chhai hó-nài tî-poi ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho, yû liáu-kié, chhiu kiet kó-chṳ́; yû-têu sû-sṳ̀n yit-pak-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu sâm-sṳ̍p-phi." 24 Yâ-sû nang-ngoi tui kì-têu kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: "Thiên-koet khó-pí yû-ngìn chiông hó ma̍k-chúng ve chhai thièn-hong. 25 Yû yit am-pû, thai-kâ soi-muk ke sṳ̀, tui-thi̍t lòi, ve phai-é chhai ma̍k-é chûng-kiên, chhiu chéu-thet. 26 To ma̍k-é tá-chhon ke sṳ̀, phai-é ya thai hí-lòi. 27 Thièn-chú ke phu̍k-ngìn lòi tui kì kóng: 'Thèu-kâ, ngì ve chhai thièn-hong ke kám m̀-he hó ma̍k-chúng mâ? Liá-têu phai-é to-tái he tui nai-vi lòi ke?' 28 Kì en-kóng: 'Liá he thi̍t-ngìn cho ke.' Phu̍k-ngìn chhiu mun-kóng: 'Ngì oi ngài-têu hi chiông phai-é pâng-thet mò?' 29 Kì kóng: 'M̀-sṳ́! Yîn-vi ngì-têu pâng phai-é ke sṳ̀, kiâng-pha voi lièn ma̍k-é ya pâng-tó. 30 Yù-chhai ma̍k-é thùng phai-é khiung-ha thai; tén sû-kot ke sṳ̀, ngài voi fûn-fu sû-kot ke kûng-ngìn siên chiông phai-é pâng chhut-lòi, khún-tén, fit chhai fó-chûng hi sêu, yèn-heu chang kot ma̍k-é, sû-ngi̍p ngài ke chhông-khu.' " 31 Yâ-sû nang-ngoi tui kì-têu kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: "Thiên-koet khó-pí yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́, yû-ngìn chiông kì chung chhai thièn-tú. 32 Liá chúng-chṳ́ pí khì-thâ yit-chhiet ke chúng-chṳ́ kha-se, chúng-he thai hí-lòi heu chhiu pí phe̍t-yong chhoi kha kô-thai; kì sàng-cho yit-thèu su, lièn fî-niâu ya chhai kì ke su-kî táng-kô cho-teu." 33 Yâ-sû yung nang-ngoi yit-ke pí-yi tui kì-têu kóng: "Thiên-koet khó-pí fat-kau, yû fu-ngìn-kâ nâ-lòi piong chhai si-sṳ̍p kûng-sṳ̂n ke mien-tú, sṳ́ kûi-thòn mien chhiòn-phu fat-hí-lòi." 34 Liá-têu tho-lî Yâ-sû lûng-chúng he yung pí-yi tui chung-ngìn kóng ke; mò yit-pái kì m̀-he yung pí-yi tui kì-têu kóng. 35 Kì án-ngiòng cho, he oi yin-ngiam siên-tî só kóng-ko ke fa: "Ngài oi yung pí-yi tui kì-têu kóng, chiông chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi khong-tén ke sṳ kóng pûn kì-têu thâng." 36 Yâ-sû lì-khôi chung-ngìn, ngi̍p vuk-tú hi. Ho̍k-sâng yu lòi mun kì kóng: "Chhiáng lâu ngài-têu kóng, thièn-tú ke phai-é liá-ke pí-yi he má-ke yi-sṳ?" 37 Yâ-sû en-kóng: "Ke ve hó-chúng ke he Ngìn-chṳ́; 38 thièn he liá-ke sṳ-kie; hó-chúng he su̍k thiên-koet ke ngìn; phai-é he su̍k ke sià-ok-chá ke ngìn; 39 ve phai-é ke tui-thi̍t chhiu-he Mô-kúi; sû-kot ke sṳ̀-chiet he sṳ-kie ke ma̍t-ngit; sû-kot ke kûng-ngìn he thiên-sṳ́. 40 To ma̍t-ngit, chok-ok ke ngìn oi chhiong phai-é khiung-yong pûn-ngìn pâng chhut-lòi, fit-lo̍k fó-chûng hi sêu. 41 Ngìn-chṳ́ oi phai kì ke thiên-sṳ́, chiông kì ke koet tî-poi ke-têu hoi ngìn fam-chhui lâu yit-chhiet chok-ok ke ngìn lûng-chúng chok hí-lòi, 42 fit-lo̍k fó-lù. Chhai ke-vi, kì-têu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́. 43 Ke-sṳ̀, ngi-ngìn chhai kì-têu Thiên-fu ke koet tî-poi, voi fat-kông chhiong ngit-thèu yit-yong. Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng! 44 "Thiên-koet khó-pí chhòi-pó khong chhai thièn-tú. Yû-ngìn fat-hien, chhiu chiông kì khièm hí-lòi, yèn-heu fôn-fôn hí-hí chiông chhṳ-kâ só-yû ke chhiòn-phu mai-thet, hi mâi ke-thièn. 45 "Thiên-koet yu khó-pí yit-ke sên-lî-ngìn chhìm kui-chhung ke chṳ̂n-chû. 46 Kì chhìm-tó yit-lia̍p fî-sòng kui-chhung ke chṳ̂n-chû, chhiu hi mai kì só-yû ke yit-chhiet, lòi mâi ke-lia̍p chṳ̂n-chû. 47 "Thiên-koet yu khó-pí ǹg-mióng ve chhai fù-nui lòi tá kok-chúng ke ǹg. 48 Mióng-è yit mân, tá-ǹg-ke chiông kì lâi sông-lòi, chhô chhai ngan-song, chiông ǹg-è fûn-lui, tho̍k hó-ke piong-lo̍k thúng-tú, chiông fái-ke fit-thet. 49 Sṳ-kie ke ma̍t-ngit ya he chhiong án-ngiòng: Thiên-sṳ́ oi chhut-hi, chiông fái-ngìn tui hó-ngìn tông-chûng fûn-phe̍t chhut-lòi, 50 fit-lo̍k fó-lù tî-poi. Chhai ke-vi, kì-têu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́." 51 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Liá-têu fa ngì-têu chhiòn-phu liáu-kié mò?" Kì-têu en-kóng: "Liáu-kié." 52 Yâ-sû kóng: "Án-ngiòng, mî-yit-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ sàng-cho thiên-koet ke ho̍k-sâng, chhiu-chhiong yit-kâ chṳ̂ chú tui kì ke chhông-khu chiông sîn lâu khiu ke tûng-sî chhiòn-phu pân chhut-lòi." 53 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu pí-yi, chhiu lì-khôi ke thi-fông, 54 chón-to chhṳ-kâ ke kâ-hiông, chhai fi-thòng kau-hiun ngìn; thâng-tó ke ngìn lûng-chúng chhin khì-koai, kóng: "Liá-sà ngìn tui nai-vi tet-tó liá-yong ke chṳ-fi, yu voi hàng sṳ̀n-chiak nò? 55 Liá kám m̀-he ke muk-siong ke lai-é mâ? Kiâ-mê m̀-he ôn-to Mâ-li-â mâ? Ngâ-kok, Yok-sit, Sî-mùn lâu Yù-thai m̀-he kiâ ló-thâi mâ? 56 Kì ke-têu ló-moi kám m̀-he he̍t chhai ngài-têu liá-vi mâ? Liá-ngìn to-tái he tui nai-vi tet-tó liá yit-chhiet nè?" 57 Kì-têu chhiu khî-chhie̍t kì. Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Chhù-liáu chhai chhṳ-kâ ke pún-hiông, pún-kâ yî-ngoi, siên-tî chhiòn-phu su ngìn chûn-kin." 58 Yîn-vi kì-têu m̀-hén sin, Yâ-sû chhai ke-vi chhiu mò hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak.

Mâ-thai 14

1 Ke-sṳ̀, Kâ-li-li ke Hî-li̍t-vòng thâng-tó Yâ-sû ke sṳ, 2 chhiu tui thai-sṳ̀n kóng: "Liá-ke ngìn thin-chho̍k he Sṳ̂-sé Yok-hon fán-sâng, chang voi yû hàng liá-têu sṳ̀n-chiak ke nèn-li̍t." 3 Ngièn-lòi, Hî-li̍t vi-tó kiâ hiûng-thi Fî-li̍t ke pû-ngiòng Hî-lò-tí ke yèn-ku, sṳt ha-lin chok Yok-hon, chiông kì thak-tén koân chhai kâm-ngiu̍k tú. 4 Yîn-vi Yok-hon chai-sâm chit-phi Hî-li̍t kóng: "Ngì chiam Hî-lò-tí cho pû-ngiòng he vì-fap ke." 5 Hî-li̍t sióng-oi chhṳ̀ kì, chúng-he kiâng ngìn-mìn, yîn-vi kì-têu siông-sin Yok-hon he siên-tî. 6 Hî-li̍t cho sâng-ngit ke-ngit, Hî-lò-tí ke moi-é chhai ngìn-hak mien-chhièn thiau-vú, pûn Hî-li̍t chhin fôn-hí. 7 Hî-li̍t chhiu tui kì fat-sṳ, yin-hí cheu kì só yêu-khiù ke sóng-pûn kì. 8 Su-tó kiâ-mê ke kâu-sô, kì yêu-khiù kóng: "Khiù ngì chit-sṳ̀ chiông Sṳ̂-sé Yok-hon ke thèu-nà piong chhai phàn-tú pûn ngài!" 9 Vòng kám-kok fî-sòng vì-nàn, chúng-he kì yí-kîn chhai ngìn-hak mien-chhièn fat-sṳ, chṳ́-yû ha-lin cheu kì só yêu-khiù ke pûn kì. 10 Só-yî, Hî-li̍t phai-ngìn hi kâm-ngiu̍k, chám Yok-hon ke thèu-nà, 11 piong chhai phàn-tú, têu-pûn se-â-moi-é; kì chhiu kâu-pûn kiâ-mê. 12 Yok-hon ke ho̍k-sâng lòi, chiông sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi mài-chong; yèn-heu hi chiông liá-khien sṳ lâu Yâ-sû kóng. 13 Yâ-sû thâng-tó liá sêu-sit, chhiu sông-sòn lì-khôi ke-vi, chhṳ-kâ yit-sà hi phiên-phit ke só-chhai. Chung-ngìn thâng-kóng, chhiu tui tak-ke sàng-sṳ hàng-lu thèn-tén kì hi. 14 Yâ-sû yit sông-ngan, khon-tó liá yit thai-khiùn ngìn, chhiu lìn-mén kì-têu, yî-hó kì-têu tông-chûng ke phiang-ngìn. 15 Lìm-am-é ke sṳ̀, ho̍k-sâng lòi-kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Thiên am lô, liá-vi yu he phiên-phit ke só-chhai, chhiáng ham thai-kâ lì-khôi, hó pûn kì-têu hi fu-khiun ke chhûn-chông mâi tûng-sî sṳ̍t." 16 Yâ-sû en-kóng: "M̀-sṳ́ ham thai-kâ lì-khôi; ngì-têu pûn kì-têu sṳ̍t!" 17 Ho̍k-sâng kóng: "Ngài-têu liá-vi chṳ́-yû ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg." 18 Yâ-sû kóng: "Nâ-lòi pûn ngài." 19 Kì fûn-fu chung-ngìn chhô chhai chhó-phiàng-táng, yèn-heu chiông ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg nâ hí-lòi, ngo-thèu mong-thiên, kám-chhia Song-ti, yèn-heu pak-khôi piáng-è, kâu-pûn ho̍k-sâng; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. 20 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu; ho̍k-sâng chiông só chhûn ke sui-é ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è. 21 Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, yok-yû ńg-chhiên sà. 22 Sṳ-heu, Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûi ho̍k-sâng sông-sòn, siên to tui-mien ke-phién hi, tén kì hêm chung-ngìn chón-hi. 23 Chung-ngìn lì-khôi yî-heu, kì chhṳ-kâ yit-sà sông-sân hi khì-tó; to am-pû-thèu kì yit-sà hàn liù chhai ke-vi. 24 Ke-sṳ̀, sòn lì ngan yí-kîn chhin-yén, pûn long tá-to vàng-lòi vàng-hi, yîn-vi sòn he ngia̍k-fûng hàng. 25 Thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Yâ-sû chhai fù-mien hàng-tén hi ho̍k-sâng ke-vi. 26 Ho̍k-sâng khon-tó kì chhai fù-mien hàng, fî-sòng chho̍k-kiâng, kóng: "He kúi!" Kì-têu chhiu kiâng-to hêm hí-lòi. 27 Yâ-sû chit-sṳ̀ tui kì-têu kóng: "Ôn-sîm, he ngài, m̀-sṳ́ kiâng!" 28 Pí-tet kóng: "Chú â, na chṳn-kîn he ngì, chhiáng ham ngài hàng súi-mien hi ngì ke-vi!" 29 Yâ-sû kóng: "Lòi!" Pí-tet chhiu tui sòn-táng hâ-hi, chhai súi-mien hàng-tén hi Yâ-sû ke-vi. 30 Chúng-he, yîn-vi khon-tó fûng chhin-thai, sîm-kôn chho̍k-kiâng, chhiu khôi-sṳ́ chhṳ̀m-tén lo̍k-hi; kì thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, kiu ngài!" 31 Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûn-sú lâi-tén kì, kóng: "Ngì ke sin-sîm thet-se lé, cho-má-ke ngì-fù nò?" 32 Kì-têu sông-liáu sòn, fûng chhiu thìn hâ-lòi. 33 Sòn-táng ke ho̍k-sâng chhiu khúi-pai kì, kóng: "Ngì sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Lai-é." 34 Kì-têu ko-liáu fù, chhai Kiet-nì-sat-le̍t sông-ngan. 35 Ke-vi ke ngìn yit ngin-chhut Yâ-sû, chhiu phai-ngìn hi fu-khiun ke thi-fông, tai só-yû ke phiang-ngìn lòi Yâ-sû ke mien-chhièn. 36 Kì-têu khiù Yâ-sû chún phiang-ngìn tân-chhiang miâ kì ke sâm-mî; só-yû miâ-tó ke ngìn chhiòn-phu tet-tó yî-hó.

Mâ-thai 15

1 Yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tui Yâ-lu-sat-lâng lòi-kien Yâ-sû, mun kì kóng: 2 "Ngióng-pân ngì ke ho̍k-sâng vì-poi ngài-têu chú-siên ke chhòn-thúng? Kì-têu sṳ̍t-fan chhièn mò cheu kûi-kí sé-sú!" 3 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu ngióng-pân vi-tó chûn-sú chhòn-thúng lòi vì-poi Song-ti ke min-lin nè? 4 Song-ti kóng: 'Oi hau-kin yà-ôi'; yu kóng: 'Chu-ma yà-ôi ke, oi phan kì sí-hìn.' 5 Ngì-têu phiên-phiên kóng, mò-lun má-ngìn tui yà-ôi kóng: 'Ngài chiông fung-yông ngì-têu ke tûng-sî chún-cho lî-vu̍t hien-pûn Song-ti', 6 kì chhiu m̀-sṳ́ hau-kin yà-ôi. Chhiong án-ngiòng, ngì-têu nâ chhòn-thúng lòi fi-thet Song-ti ke fa. 7 Ká-mo vì-san ke ngìn â, Yî-soi-â chṳ́ ngì-têu só-kóng ke yi-ngièn sṳ̍t-chhai mò m̀-chho̍k! Kì kóng: 8 Song-ti án-ngiòng kóng: 'Liá-têu ngìn yung choi-sùn-phì chûn-kin Ngài, chúng-he kì-têu ke sîm yén-yén lì-khôi Ngài. 9 Kì-têu chiông ngìn ke kûi-thin chún-cho Ngài ke min-lin lòi kâu ngìn; kì-têu kin-pai Ngài ya he khûng-khûng.' " 10 Yâ-sû seu-si̍p chung-ngìn to kì mien-chhièn, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu oi thâng ngài ke fa, ya oi mìn-pha̍k! 11 Tui choi ngi̍p-hi ke tûng-sî m̀-voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li; tui choi chhut-lòi ke chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li." 12 Heu-lòi, ho̍k-sâng chin-chhièn tui Yâ-sû kóng: "Fap-li-soi-ngìn thâng-liáu ngì ke fa chhin m̀-fu̍k, ngì tî mò?" 13 Yâ-sû en-kóng: "M̀-he ngài thiên-táng ke Â-pâ só-chung ke chhṳ̍t-vu̍t, lûng-chúng oi lièn kîn pâng-thet. 14 Mo̍k tap kì-têu! Kì-têu he mô-muk-ke, oi ngióng-pân vi ngìn tai-lu; mô-muk-ke tai mô-muk-ke, lióng-sà lûng-chúng voi tiet-lo̍k fut-tú hi." 15 Pí-tet kóng: "Chhiáng lâu ngài-têu kié-sṳt liá pí-yi ke yi-sṳ." 16 Yâ-sû kóng: "To liá-ha ngì-têu hàn-he thùng phe̍t-ngìn khiung-yong mò mìn-pha̍k mâ? 17 Kám-kóng ngì-têu m̀ tî? Yit-chhiet tui choi ngi̍p-hi ke tûng-sî, he to tú-sṳ́ tî-poi hi, yèn-heu yu ô chhut-lòi. 18 Chúng-he tui choi chhut-lòi ke he tui sîm chhut-lòi; ke-têu chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li. 19 Yîn-vi tui ngìn sîm-chûng chhut-lòi ke, yû chúng-chúng ke ok-ngiam; liá-têu ok-ngiam voi sṳ́ kì fam hiûng-sat, kiên-yìm, thûng-kiên, thêu-nâ, kóng fâ-liâu, fí-pong tén chhui-ok. 20 Liá-têu chang chṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li. Chhiong mò siên cheu kûi-kí sé-sú chhiu sṳ̍t-fan liá-têu sṳ, m̀-voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li." 21 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, sám-to Thai-ngì lâu Sî-tun fu-khiun ke thi-fông hi. 22 Ke-vi yû yit-ke Kâ-nàm ke fu-ngìn-kâ lòi kien kì, hêm-kóng: "Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn, khó-lièn ngài! Ngâ moi-é pûn kúi fu-sṳ̂n, fî-sòng kân-khú!" 23 Yâ-sû yit-ki fa ya m̀ en kì. Ho̍k-sâng chhièn-lòi khiù kì kóng: "Chhiáng ham kì chéu! Kì thèn-tén ngài-têu, kûi-lu kín hêm!" 24 Yâ-sû en-kóng: "Ngài chṳ́-yû su chhâi-phai hi Yî-set-lie̍t-ngìn tông-chûng chhìm mì-lu ke yòng." 25 Ke fu-ngìn-kâ yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu lòi khúi-pai kì, kóng: "Chú â, khiù ngì pông-chhu ngài!" 26 Yâ-sû en-kóng: "Nâ chṳ́-ńg sṳ̍t ke piáng-è fit pûn kiéu-è sṳ̍t he m̀-chho̍k ke." 27 Ke fu-ngìn-kâ kóng: "Chú â, mò m̀-chho̍k, chúng-he kiéu-è me sṳ̍t chú-ngìn chok-táng tiet hâ-lòi ke piáng-sui-é â!" 28 Yâ-sû chhiu en kì kóng: "Fu-ngìn-kâ, ngì ke sin-sîm chṳ̂n-thai! Cheu ngì só-oi ke sṳ̀n-chhiòn ngì!" Kiâ moi-é chhai ke-sṳ̀ chhiu hó lé. 29 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, lòi-to Kâ-li-li-fù fu-khiun; kì sông-sân, chhô chhai ke-vi. 30 Chung-ngìn yu lòi chhìm kì, ya tai-lòi pài-kiok-ke, mô-muk-ke, chhàn-chong ke, á-è, lâu hó-tô phe̍t-yong ke phiang-ngìn, pài chhai Yâ-sû ke kiok-chhièn; Yâ-sû yit-yit yî-hó kì-têu. 31 Ke-khiùn ngìn khon-tó á-è kóng-fa, chhàn-chong ke fu̍k-ngièn, pài-kiok-ke hàng-lu, mô-muk-ke khon-tet-tó, kám-kok fî-sòng khì-koai, chhiu siung-chan Yî-set-lie̍t ke Song-ti. 32 Yâ-sû ham ho̍k-sâng lòi, tui kì-têu kóng: "Ngài thoi liá-khiùn ngìn chhin tâm-sîm, yîn-vi kì-têu thùng ngài khiung-ha yí-kîn sâm-ngit, liá-ha mò tûng-sî hó sṳ̍t lô. Ngài mò-oi kì-têu ngo tú-sṳ́ chón-hi, kiâng-pha kì-têu chhai lu-song voi ngo-to pan-sâng-sí." 33 Ho̍k-sâng kóng: "Chhai liá phiên-phit ke só-chhai, ngài-têu oi hi nai-vi chhìm án-tô ke sṳ̍t-vu̍t pûn liá yit thai-khiùn ngìn sṳ̍t-páu nè?" 34 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu yû kí-tô piáng?" Kì-têu en-kóng: "Chhit-chak, hàn-yû kí-mî se ǹg-è." 35 Yâ-sû fûn-fu chung-ngìn chhô chhai thi-song, 36 nâ-hí ke chhit-chak piáng-è lâu kí-mî ǹg-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, kâu-pûn ho̍k-sâng; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. 37 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu. Ho̍k-sâng ngiâm sṳ̍t-chhûn ke sui-é, chông-mân chhit-chak làm-è. 38 Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, yû si-chhiên sà. 39 Yâ-sû chhiu ham chung-ngìn san-khôi, yèn-heu sông-sòn, hi Mâ-kâ-tân ke thi-fông.

Mâ-thai 16

1 Yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn lòi kien Yâ-sû, sióng-oi hoi kì, chhiu yêu-khiù kì hàng yit-ke sṳ̀n-chiak, lòi chṳn-mìn kì só-cho ke he tui Song-ti lòi ke. 2 Yâ-sû kóng: "Lìm-am-é, ngì-têu kóng: 'Thiên-kông-ngit thin-chho̍k hó-thiên, yîn-vi thiên-piên khiên fùng-hà.' 3 Chêu-sṳ̀n-thèu, ngì-têu kóng: 'Kîm-pû-ngit voi yû fûng-yí, yîn-vi thiên vû-vû.' Ngì-têu chhin voi khon thiên-set, chúng-he khon m̀-chhut liá sṳ̀-thoi ke seu-thèu! 4 Yit-ke sià-ok m̀-sin ke sṳ-thoi chang yêu-khiù sṳ̀n-chiak; chúng-he, chhù-liáu Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-têu khon." Yâ-sû kóng-liáu, chhiu lì-khôi kì-têu. 5 Ho̍k-sâng thu-to fù tui-mien hi, m̀ ki-tet tai piáng-è. 6 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke fat-kau!" 7 Kì-têu pí-chhṳ́ am-chûng ngi-lun kóng: "Kì kóng liá-ke fa, pha-he yîn-vi ngài-têu mò tai piáng-è." 8 Yâ-sû tî kì-têu só-kóng ke, chhiu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu ngióng-pân ngi-lun mò piáng-è liá-khien sṳ nè? Ngì-têu ke sin-sîm thet-se lé! 9 Ngióng-pân to liá-ha hàn mò mìn-pha̍k! Kám-kóng ngì-têu m̀ ki-tet yung ńg-chak piáng pûn ńg-chhiên ngìn sṳ̍t-páu ke sṳ mâ? Ke-sṳ̀ ngì-têu ngiâm kí-tô làm ke sui-é? 10 Hàn-yû, yung chhit-chak piáng pûn si-chhiên sà sṳ̍t-páu ke-pái, ngì-têu yu ngiâm kí-tô làm ke sui-é? 11 Ngióng-pân hàn m̀ mìn-pha̍k ngài m̀-he thùng ngì-têu kóng piáng-è ke sṳ? Ngì-têu oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke fat-kau!" 12 Ho̍k-sâng liá-sṳ̀ chang tî Yâ-sû pin m̀-he ham kì-têu thì-fòng piáng-è tî-poi ke fat-kau, he oi kì-têu thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke kau-hiun. 13 Yâ-sû to Khái-sat-li-â-Fî-li̍p-pí ke thi-fông; chhai ke-vi, kì mun ho̍k-sâng kóng: "Yit-pân ngìn kóng Ngìn-chṳ́ he má-sà?" 14 Kì-têu en-kóng: "Yû-têu kóng he Sṳ̂-sé Yok-hon; yû-têu kóng he Yî-li-â; ya yû-têu kóng he Yâ-li-mí ya-he khì-thâ siên-tî ke yit-ke." 15 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Ngì-têu nè? Ngì-têu kóng ngài he má-ngìn?" 16 Sî-mùn-Pí-tet en-kóng: "Ngì he Kî-tuk, he yún-sên Song-ti ke Lai-é." 17 Yâ-sû tui kì kóng: "Yok-nâ ke lai-é Sî-mùn, ngì chṳ̂n yû fuk-hi; yîn-vi liá m̀-he ngìn chṳ́-sṳ ngì ke, he ngài thiên-táng ke Â-pâ khí-sṳ ngì ke. 18 Ngài lâu ngì kóng, ngì he Pí-tet, he phàn-sa̍k; chhai liá phàn-sa̍k táng, ngài oi kien-li̍p ngài ke kau-fi, lièn sí ke khièn-sṳ ya mò khó-nèn yàng-ko kì. 19 Ngài oi chiông thiên-koet ke só-sṳ̀ kâu-pûn ngì, ngì chhai thi-song só kim-chṳ́ ke, chhai thiên-táng ya oi kim-chṳ́; ngì chhai thi-song só phî-chún ke, chhai thiên-táng ya oi phî-chún." 20 Yèn-heu, Yâ-sû fûn-fu ho̍k-sâng, chhie̍t-tui m̀-hó lâu má-sà kóng kì chhiu-he Kî-tuk. 21 Tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, Yâ-sû mìn-mìn chṳ́-sṳ ho̍k-sâng, kì yit-thin oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi, tui ke-têu chóng-ló, chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ su chhin-tô ke khú-nan, ya voi pûn-ngìn sat-hoi, chúng-he thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t. 22 Pí-tet lâi-tén Yâ-sû, khôi-sṳ́ khien kì kóng: "Chú â, cho-m̀-tet! Liá-khien sṳ chhiên-van cho-m̀-tet lìm-to ngì sṳ̂n-song!" 23 Yâ-sû chón-sṳ̂n tui Pí-tet kóng: "Sat-tan, sám-khôi! Ngì he ngài ke pan-kiok-sa̍k; yîn-vi ngì ke sióng-fap m̀-he tui Song-ti lòi ke, he ngìn ke sióng-fap." 24 Yèn-heu, Yâ-sû tui ho̍k-sâng kóng: "Sióng-oi thèn ngài ke ngìn, chhiu oi piong-thet chhṳ-kâ, khià-hí kì ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài. 25 Yîn-vi sióng-oi kiu chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; vi-tó ngài sóng-sṳt sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi tet-tó sâng-miang. 26 Ngìn na-he chhon-tó chhiòn sṳ-kie, chúng-he sóng-sṳt chhṳ-kâ ke sâng-miang, yû má-ke lu-yung nè? Tông-yèn mò! Kì oi nâ má-ke lòi von chhṳ-kâ ke sâng-miang nè? 27 Ngìn-chṳ́ oi chhai kiâ Pâ ke yùng-kông chûng, thùng kì ke thiên-sṳ́ khiung-ha lòi. Ke-sṳ̀, kì oi cheu kok-ngìn ke hàng-vì sṳ̂-hàng po-yin. 28 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, khî chhai liá-vi ke ngìn, yû-têu chhai sí yî-chhièn voi khon-tó Ngìn-chṳ́ lìm-to kì-têu tông-chûng lòi chóng-khièn."

Mâ-thai 17

1 Liuk-ngit yî-heu, Yâ-sû tai-tén Pí-tet, lâu Ngâ-kok, Yok-hon lióng hiûng-thi, tiâm-tiâm-é sông yit-chho kô-sân. 2 Chhai kì-têu mien-chhièn, Yâ-sû ke hìn-siong kói-pien: Kì ke mien fat-kông chhiong ngit-thèu, sâm ya chhiong kông án pha̍k. 3 Fut-yèn, sâm-ke ho̍k-sâng khon-tó Mô-sî lâu Yî-li-â chhai ke-vi thùng Yâ-sû kóng-fa. 4 Pí-tet tui Yâ-sû kóng: "Chú â, ngài-têu chhai liá-vi chhin hó! Ngì na-he oi, ngài chhai liá-vi tap sâm-kiên liàu-è, yit-kiên pûn ngì, yit-kiên pûn Mô-sî, yit-kiên pûn Yî-li-â." 5 Pí-tet ke fa hàn-màng kóng-so̍t, yû yit-te chhan-lan ke yùn chhut-hien, châ-tén kì-têu. Fut-yèn yû sâng tui yùn-chûng chhòn chhut-lòi kóng: "Liá he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke. Ngì-têu oi thâng-chhiùng kì!" 6 Ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke sâng, chhiu phu̍k lo̍k-hi, fî-sòng chho̍k-kiâng. 7 Yâ-sû hàng ko-lòi, phok kì-têu, kóng: "Hong-hí-lòi, m̀-sṳ́ kiâng!" 8 Kì-têu ngo-thèu yit khon, mò khon-tó phe̍t-ngìn, chṳ́-yû Yâ-sû chhai ke-vi. 9 Kì-têu hâ-sân ke sṳ̀, Yâ-sû fûn-fu kì-têu kóng: "Ngìn-chṳ́ màng tui sí fu̍k-fa̍t yî-chhièn, chhiên-van m̀-hó chiông só khon-tó ke yi-siong kóng-pûn ngìn thâng." 10 Ho̍k-sâng mun kì kóng: "Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ngióng-voi kóng, Yî-li-â thin-chho̍k oi siên lòi nè?" 11 Yâ-sû kóng: "Yû-yáng, Yî-li-â oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn. 12 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, Yî-li-â yí-kîn lòi lé, khó-sit ngìn m̀ ngin-sṳt kì, fán-chón sùi-sîm só-oi lòi tui-thai kì. Khiung-yong, Ngìn-chṳ́ ya voi su kì-têu ke khú-thu̍k." 13 Liá-sṳ̀, ho̍k-sâng chang tî Yâ-sû só-kóng ke, he chṳ́ Sṳ̂-sé Yok-hon. 14 Kì-têu chón-to chung-ngìn ke-vi ke sṳ̀, yû yit-ke ngìn chin-chhièn lòi, khúi chhai Yâ-sû mien-chhièn, 15 kóng: "Chú â, khiù ngì khó-lièn ngâ lai-é! Kì pot chû-mà-chhái, fî-sòng thung-khú, sòng-sòng tiet-lo̍k fó tî-poi ya-he súi-chûng hi. 16 Ngài tai kì lòi-kien ngì ke ho̍k-sâng, chúng-he kì-têu mò phan-fap yî-hó kì." 17 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu liá sṳ-thoi ke ngìn ngióng-pân án mò sin-sîm, án fú-phai! Ngài hàn oi chhai ngì-têu liá-vi kí-kiú nè? Hàn oi ngiûn-nai ngì-têu kí-kiú nè? Chiông se-ngìn-è tai-lòi ngài liá-vi!" 18 Yèn-heu, Yâ-sû chit-phi ke kúi; kúi yit chhut-lòi, se-ngìn-è ke phiang chit-sṳ̀ chhiu hó lé. 19 Sṳ-heu, ho̍k-sâng am-chûng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngài-têu ngióng-pân mò fap-thu chiông ke kúi kiuk chhut-hi nè?" 20 Yâ-sû en-kóng: "Yîn-vi ngì-têu ke sin-sîm thet-se. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu ke sin-sîm na-he yû yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́ án-thai, chhiu-he tui liá-chho sân kóng: 'Tui liá-vi sái-to ke-vi hi!' kì ya voi sái ko-hi. Mò má-ke sṳ he ngì-têu cho m̀-tó ke." 22 Ho̍k-sâng lûng-chúng chhi-si̍p chhai Kâ-li-li ke sṳ̀, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng; 23 kì-têu voi sat-hoi kì, chúng-he thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." Ho̍k-sâng thâng-tó, fî-sòng yù-sèu. 24 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng lòi-to Kâ-pak-nùng ke sṳ̀, yû kí-ke sû sṳn-thien-soi ke ngìn lòi kien Pí-tet, mun kì kóng: "Ngì-têu ke sîn-sâng m̀-he oi na̍p sṳn-thien-soi mâ?" 25 Pí-tet kóng: "Tông-yèn oi na̍p." Pí-tet ngi̍p vuk-tú hi ke sṳ̀, Yâ-sû siên mun kì kóng: "Sî-mùn, na̍p koân-soi ya-he ngìn-thèu-soi pûn liá sṳ-kiên ke kiûn-vòng ke, he pún-koet ke kûng-mìn ya-he ngoi-koet-ngìn? Ngì sióng ngióng-pân?" 26 Pí-tet kóng: "He ngoi-koet-ngìn!" Yâ-sû kóng: "Ki-yèn he án-ngiòng, pún-koet ke kûng-mìn chhiu m̀-sṳ́ na̍p-soi. 27 Chúng-he, ngài-têu mo̍k fâm-tó liá-têu ngìn. Ngì hi fù-piên tiau-ǹg, chiông tiau-tó ke thèu-yit-mî ǹg-è chok-lòi, tá-khôi ǹg-choi, ngì voi khon-tó yit-ke ngiùn-pi; ke chhièn chhiu-he ngì lâu ngài lióng-sà oi na̍p ke sṳn-thien-soi, ngì chhiu nâ-hi pûn kì-têu."

Mâ-thai 18

1 Ke-sṳ̀, ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Chhai thiên-koet tî-poi má-ngìn chui ví-thai?" 2 Yâ-sû ham yit-ke se-ngìn-è lòi, pûn kì khî chhai kì-têu ke chûng-kiên, 3 kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu ngì-têu pien-to chhiong se-ngìn-è án-ngiòng, ngì-têu chhie̍t-tui mò khó-nèn sàng-cho thiên-koet ke chṳ́-mìn. 4 Chhiong liá-ke se-ngìn-è án khiâm-pî ke, chhai thiên-koet tî-poi chhiu-he chui ví-thai ke. 5 Vi-tó ngài ke miàng chiap-thai yit-ke chhiong liá se-ngìn-è ke, chhiu-he chiap-thai ngài. 6 "Mò-lun má-ngìn hoi sin-thù chûng ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn lì-khôi ngài, kì chui-hó pûn-ngìn yung thai mo-sa̍k thò-tén kiáng-kîn, fit-lo̍k chhṳ̂m-hói chim-sí. 7 Liá sṳ-kiên chhám lé, yîn-vi yû hoi-ngìn lì-khôi ngài ke sṳ! Fat-sên án-ngiòng ke sṳ he nàn-miên ke, chúng-he sṳ́ liá-ke sṳ fat-sên ke ngìn chhám lé! 8 "Na-he ngì ke yit-kî sú ya-he yit-kî kiok hoi ngì fam-chhui, chiông kì chám hâ-lòi, fit-thet kì. Séu yit-kî sú ya-he yit-kî kiok lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-sú sûng-kiok hó-hó sa fit-lo̍k yún-yén put-me̍t ke lie̍t-fó chûng. 9 Na-he ngì ke yit-chak muk-chû hoi ngì fam-chhui, chiông kì yet chhut-lòi, fit-thet kì. Séu yit-chak muk-chû lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-muk hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k ke fó tî-poi. 10 "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó khon-khiâng ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai thiên-táng, kì-têu ke thiên-sṳ́ sòng-sòng khî chhai ngài thiên-táng ke Â-pâ mien-chhièn. 12 "Ngì-têu sióng khon-é, na-he yit-ke ngìn yû yit-pak-chak yòng, khì-chûng yit-chak hàng mì-lu, kì kám m̀-voi chiông kiú-sṳ̍p-kiú-chak piong chhai sân-phài-táng, hi chhìm ke-chak mì-lu ke yòng mâ? 13 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì na-he chhìm-tó ke-chak mì-lu ke yòng yit-thin fî-sòng fôn-hí, pí kiú-sṳ̍p-kiú-chak mò mì-lu ke yòng fôn-hí hàn-kha thai! 14 Khiung-yong, ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ ya mò-oi ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn sóng-sṳt-thet. 15 "Na-he ngì ke hiûng-thi ya-he chí-moi tet-chhui ngì, ngì chhiu hi kien kì, chṳ́-chhut kì ke m̀-chho̍k; chúng-he oi chhai tân-chhiang kì yit-sà thùng ngì khiung-ha ke sṳ̀ chang-hó án-ngiòng cho. Na-he kì thâng ngì ke khien-va, ngì chhiu-he chhùng-sîn tet-tó ngì ke hiûng-thi ya-he chí-moi. 16 Na-he kì m̀-thâng, ngì chhiu nang-ngoi chhiáng yit-lióng sà khiung-ha hi; án-ngiòng, mî-yit-ki chit-phi ke fa chhiu yû lióng-sâm sà hó cho-chṳn. 17 Na-he kì hàn-he m̀-thâng, chhiu chiông liá-khien sṳ ke thèu-mî po-ko kau-fi. Kau-fi kì ya m̀-thâng, ngì chhiu khon kì cho Ngoi-pâng-ngìn ya-he soi-kun. 18 "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu chhai thi-song só kim-chṳ́ ke, chhai thiên-táng ya oi kim-chṳ́; ngì-têu chhai thi-song só phî-chún ke, chhai thiên-táng ya oi phî-chún. 19 "Ngài chai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu chhai thi-song, na-he yû lióng-ke ngìn thùng-sîm ha̍p-yi khì-tó, mò-lun khiù má-ke, ngài chhai thiên-táng ke Â-pâ tit-khok voi sṳ̀n-chhiòn ngì-têu. 20 Yîn-vi, mò-lun chhai nai-vi, yû lióng-sâm sà fung ngài ke miàng lòi chhi-si̍p, ngài chhiu chhai kì-têu chûng-kiên." 21 Ke-sṳ̀, Pí-tet lòi mun Yâ-sû kóng: "Chú â, ngài ke hiûng-thi ya-he chí-moi tet-chhui ngài, ngài oi ngièu kì kí-tô pái? Chhit-pái la mò?" 22 Yâ-sû en-kóng: "M̀-he chhit-pái. Ngài lâu ngì kóng, he chhit-sṳ̍p-ke chhit-pái. 23 Yîn-vi thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke vòng oi lâu kì ke phu̍k-ngìn son-sṳ. 24 Kì khôi-sṳ́ son-sṳ ke sṳ̀-chiet, yû-ngìn chiông yit-ke khiam kì kí-hâ chhiên-van ngiùn-è ke phu̍k-ngìn tai-to kì mien-chhièn lòi. 25 Yîn-vi liá-ke ngìn mò-chhièn hó-vàn, chú-ngìn chhiu ha-lin chiông kì lâu kì ke pû-ngiòng chṳ́-ńg chhiòn-phu mai-pûn ngìn cho nùng-chhòi, lièn kì só-yû ke yit-chhiet ya lûng-chúng mai-thet lòi vàn-chai. 26 Ke phu̍k-ngìn chhai vòng mien-chhièn khúi hâ-lòi, khiù kóng: 'Khôn-yùng ngài yit-pái nâ! Ngài thin-chho̍k voi chiông yit-chhiet chai-vu vàn-chhîn.' 27 Ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn chhiu khó-lièn kì, piong kì chéu, yu miên-thet kì ke chai. 28 "Ke phu̍k-ngìn chhut-lòi heu, tù-tó yit-ke thùng kì khiung-ha cho-se ke phân. Liá thùng-phân khiam kì kí-ke ngiùn-è, kì chhiu khiú-tén kì, kha̍k kì ke hèu-lièn, kóng: 'Khiam ngài ke chhièn vàn ngài!' 29 Kì ke thùng-phân khúi hâ-lòi, khiù kì kóng: 'Khôn-yùng ngài yit-pái nâ! Ngài thin-chho̍k voi vàn-chhîn!' 30 Chúng-he kì m̀-hén, fán-chón chiông thùng-phân koân chhai kâm-ngiu̍k, tén kì vàn-chhîn chai-vu. 31 Khì-thâ ke thùng-phân khon-tó liá-ke sṳ, sîm chhin kân-khú; kì-têu hi kien chú-ngìn, chiông liá-sṳ ke thèu-mî tui kì po-ko. 32 Chú-ngìn chhiu hêm ke phu̍k-ngìn lòi, tui kì kóng: 'Ngì liá fái-sîm ke phu̍k-ngìn! Ngì khiù ngài, ngài chhiu miên ngì só-yû ke chai, 33 ngì kám mò yin-kôi lìn-mén ngì ke thùng-phân, chhiong ngài lìn-mén ngì khiung-yong mâ?' 34 Chú-ngìn fî-sòng khién, chiông kì koân chhai kâm-ngiu̍k su hìn-fa̍t, tén kì vàn-chhîn chhiòn-phu ke chai." 35 Yâ-sû kóng: "Na-he ngì-têu tak-sà m̀-hén tui nui-sîm ngièu-sa hiûng-thi ya-he chí-moi, ngài chhai thiên-táng ke Â-pâ ya oi án-ngiòng tui-thai ngì-têu."

Mâ-thai 19

1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chhiu lì-khôi Kâ-li-li, lòi-to Yok-tan-hò tûng-phién ke Yù-thai thi-khî. 2 Yit thai-khiùn ngìn thèn-tén kì; chhai ke-vi, kì yî-hó kì-têu tông-chûng ke phiang-ngìn. 3 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, sióng-oi hoi kì, mun kì kóng: "Chhiáng-kau ngì, mò-lun lî-yù he má-ke, ngài-têu ke fap-li̍t chún ló-kûng lì-thet pû-ngiòng, he-mò?" 4 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu mò thu̍k-ko liá-chham kîn-vùn he-mò? Thai-chhû, chhóng-chho Chú só-chho ke ngìn, 'yû nàm ya yû ńg'. 5 Song-ti kóng: 'Yîn-vi án-ngiòng, nàm-ngìn oi lì-khôi yà-ôi, lâu pû-ngiòng kiet-ha̍p, lióng-sà sàng-cho yit-thí.' 6 Ki-yèn he án-ngiòng, fû-chhî chhiu m̀-he lióng-ke ngìn, he yit-thí. Só-yî, Song-ti só phi-ha̍p ke, ngìn cho-m̀-tet chhak-khôi." 7 Fap-li-soi-ngìn yu mun-kóng: "Án-ngiòng, Mô-sî cho-má-ke pûn ngài-têu yit-thiàu kie-min kóng, cho ló-kûng ke siá yit-chông lì-fûn sû pûn pû-ngiòng chhiu cho-tet lì-thet kì nè?" 8 Yâ-sû en-kóng: "Mô-sî chún ngì-têu lì-thet pû-ngiòng, he yîn-vi ngì-têu ke sîm chhin-ngang; chúng-he chhai sṳ-kie chhóng-chho ke hí-thèu pin m̀-he án-ngiòng. 9 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu cho pû-ngiòng ke vì-fam chṳ̂n-chiet, mò-lun má-ngìn lì-thet pû-ngiòng, chhùng-sîn lâu phe̍t ke fu-ngìn-kâ kiet-fûn, chhiu-he fam kiên-yìm." 10 Ho̍k-sâng tui Yâ-sû kóng: "Ló-kûng lâu pû-ngiòng ke koân-he na-he án-ngiòng, mò kiet-fûn fán-chón kha-hó." 11 Yâ-sû kóng: "Liá-chúng kóng-fap m̀-he tak-ke ngìn voi chiap-su, chṳ́-yû tet-tó Song-ti thi̍t-phe̍t ên-su ke ngìn chang voi. 12 Yîn-vi ngìn mò kiet-fûn ke lî-yù chhin-tô: Yû-têu he chhut-se chhiu kiet-fûn m̀-tet; yû-têu he ngìn-vì ke ngièn-yîn mò kiet-fûn ke; nang-ngoi yû-têu he vi-tó thiên-koet ke yèn-ku mò-oi kiet-fûn. Yû fap-thu chiap-su ke ngìn chhiu chiap-su." 13 Yû ngìn tai se-ngìn-è lòi-kien Yâ-sû, hî-mong Yâ-sû vi kì-têu on-sú khì-tó; chúng-he ho̍k-sâng chit-phi ke-têu ngìn. 14 Yâ-sû kóng: "Pûn se-ngìn-è lòi ngài liá-vi, m̀-hó kim-chṳ́ kì-têu, yîn-vi thiên-koet ke chṳ́-mìn chhiu-chhiong liá-chúng ke ngìn." 15 Yâ-sû chhiu vi kì-têu on-sú chuk-fuk, yèn-heu lì-khôi ke só-chhai. 16 Yû yit-pái, yû-ngìn lòi-kien Yâ-sû, kóng: "Sîn-sâng, ngài oi cho má-ke san-sṳ chang cho-tet sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang â?" 17 Yâ-sû en-kóng: "Ngì ngióng-pân mun ngài koân-he 'san' ke sṳ nè? Chṳ́-yû yit-vi he san ke. Ngì na-he sióng-oi sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang, chhiu-oi chûn-sú kie-min." 18 Kì chhiu mun-kóng: "Má-ke kie-min?" Yâ-sû kóng: "Cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; cho-m̀-tet fam kiên-yìm; cho-m̀-tet thêu-nâ; cho-m̀-tet cho ká kien-chṳn; 19 oi hau-kin yà-ôi; oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong." 20 Ke heu-sâng-ngìn en-kóng: "Liá-têu kie-min, ngài chhiòn-phu yí-kîn chûn-sú lé, hàn-oi cho má-ke nè?" 21 Yâ-sû kóng: "Ngì na-he oi cho vàn-chhiòn ke ngìn, hi mai ngì só-yû ke sán-ngia̍p, chiông chhièn sung-pûn khiùng-khú-ngìn, ngì chhiu voi yû chhòi-sán chit-chhùn chhai thiên-táng; yèn-heu ngì lòi thèn ngài." 22 Ke heu-sâng-ngìn yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu sîm-chhìn chhṳ̀m-chhung lòi lì-khôi, yîn-vi kì ke sán-ngia̍p chhin-tô. 23 Yâ-sû chhiu tui ho̍k-sâng kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, yû-chhièn-ngìn oi cho thiên-koet ke chṳ́-mìn, chṳ̂n nàn ô! 24 Ngài chai lâu ngì-têu kóng, yû-chhièn-ngìn oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn, pí lo̍k-thò chhôn-ko chṳ̂m-phi hàn-kha nàn!" 25 Ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke fa, sṳ̍p-fûn khì-koai, chhiu mun: "Án-ngiòng, má-ngìn yû khó-nèn tet-kiu nè?" 26 Yâ-sû chu-muk khon kì-têu, kóng: "Chhai ngìn liá he mò khó-nèn, chúng-he chhai Song-ti van-sṳ tû nèn." 27 Ke-sṳ̀, Pí-tet tui kì kóng: "Ngì khon, ngài-têu yí-kîn piong-thet yit-chhiet lòi thèn ngì, ngài-têu chiông-lòi voi tet-tó má-ke nè?" 28 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai chiông-lòi ke sîn sṳ̀-thoi, Ngìn-chṳ́ chhô chhai kì yùng-yeu ke pó-chho song ke sṳ̀, ngì-têu thèn ngài ke ngìn voi chhô chhai sṳ̍p-ngi-chak pó-chho song, lòi sṳ́m-phan Yî-set-lie̍t ke sṳ̍p-ngi kî-chhu̍k. 29 Mò-lun má-ngìn, vi-tó ngài ke yèn-ku lòi piong-thet fòng-vuk, hiûng-thi, chí-moi, yà-ôi, chṳ́-ńg, ya-he thièn-thi, lûng-chúng voi tet-tó pak-phi ke chióng-sóng, yu voi tet-tó yún-yén ke sâng-miang. 30 Chúng-he, chhin-tô chhai chui thèu-chhièn ke voi cho poi-mî; chhin-tô chhai chui poi-mî ke voi cho thèu-chhièn."

Mâ-thai 20

1 "Thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke phù-thò-yèn ke chú-ngìn tá-chó chhut-hi, chhiáng kûng-ngìn hi kì ke phù-thò-yèn cho-se. 2 Kì thùng kì-têu kóng-hó, yit-ngit ke kûng-chhièn he yit-chak ngiùn-chhièn, chhiu ham kì-têu ngi̍p phù-thò-yèn hi cho-se. 3 Chêu-sṳ̀n-thèu kiú-tiám-chûng chó-yu, kì yu hi sṳ-chhòng, khon-tó yû-têu ngìn chhai ke-vi hàn-hàn khî-tén, 4 chhiu tui kì-têu kóng: 'Ngì-têu ya ngi̍p-hi phù-thò-yèn cho-se; ngài voi pûn ngì-têu kûng-tong ke kûng-chhièn.' 5 Kì-têu chhiu hi. Heu-lòi, tông-chu sṳ̍p-ngi-tiám, lâu hâ-chu-thèu sâm-tiám-chûng, kì yu chhut-hi, cheu-yong yu chhiáng têu kûng-ngìn lòi. 6 Hâ-chu-thèu voi ńg-tiám-chûng, kì yu chhut-hi, khon-tó hàn yû-ngìn hàn-hàn khî chhai ke-vi, chhiu mun kì-têu kóng: 'Ngì-têu cho-má-ke kûi-ngit hàn-hàn khî chhai liá-vi?' 7 Kì-têu en-kóng: 'Yîn-vi mò-ngìn chhiáng ngài-têu.' Kì chhiu tui kì-têu kóng: 'Án-ngiòng, ngì-têu ya ngi̍p-hi phù-thò-yèn cho-se.' 8 "To lìm-am-é, yèn-chú tui kûng-thèu kóng: 'Ham kûng-ngìn chhiòn-phu lòi, fat kûng-chhièn pûn kì-têu, tui chui-mî ngi̍p-lòi ke siên pûn, to chui-siên ngi̍p-lòi ke.' 9 Ke-têu ńg-tiám-chûng chang lòi cho-se ke, mî-yit-ke ngìn liâng-tó yit-chak ngiùn-chhièn. 10 Lùn-to ke-têu chui-siên lòi cho-se ke ngìn liâng kûng-chhièn, kì-têu láu-tó yit-thin voi tet-tó kha-tô, chúng-he tak-sà ya he liâng-tó yit-chak ngiùn-chhièn. 11 Kì-têu liâng-chhièn heu, chhiu mài-yen chú-ngìn, 12 kóng: 'Ke-têu chui-mî ngi̍p-lòi ke chang cho yit-tiám-chûng ke se, chúng-he ngài-têu kûi-ngit chhai lat-lat ke ngit-thèu hâ cho-to voi sí, ngì pûn kì-têu ke sa thùng pûn ngài-têu ke phiàng-tô!' 13 Yèn-chú en kì-têu chûng-kiên ke yit-sà kóng: 'Phèn-yû, ngài pin mò khûi-khiam ngì. Ngì lâu ngài kám m̀-he kóng-hó, mî-ngit ke kûng-chhièn he yit-chak ngiùn-chhièn? 14 Nâ ngì ke kûng-chhièn chón-hi! Ngài oi pûn ke chui-mî lòi ke, thùng pûn ngì ke phiàng-tô; 15 kám-kóng ngài mò khièn hó yung ngài chhṳ-kâ ke chhièn mâ? Yîn-vi ngài tui ngìn thai-fông, ngì chhiu muk chhak-chhak he-mò?' " 16 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Chhiong án-ngiòng, ke-têu chhai chui poi-mî ke voi cho thèu-chhièn; chhai chui thèu-chhièn ke voi cho poi-mî." 17 Yâ-sû hi Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, tai sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng to lu-sùn, tui kì-têu kóng: 18 "Khon â, ngài-têu liá-ha oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi; Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ke sú-chûng. Kì-têu voi phan kì sí-hìn, 19 yèn-heu chiông kì kâu-pûn Ngoi-pâng-ngìn. Kì-têu voi met-sa kì, piên-tá kì, chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka; chúng-he, thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." 20 Ke-sṳ̀, Sî-pí-thai ke pû-ngiòng tai-tén lióng-ke lai-é lòi-kien Yâ-sû, khúi hâ-lòi, khiù kì yit-khien sṳ. 21 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì oi má-ke?" Kì kóng: "Khiù ngì tap-yin, chhai ngì cho vòng ke sṳ̀, pûn ngài liá lióng-ke lai-é yit-ke chhô chhai ngì ke yu-phién, yit-ke chhô chhai ngì ke chó-phién." 22 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu m̀-tî chhṳ-kâ só khiù ke he má-ke. Ngài yit-thin oi lîm ke khú-pî, ngì-têu yû fap-thu lîm mò?" Kì-têu kóng: "Ngài-têu yû fap-thu!" 23 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu khok-sṳ̍t oi lîm ngài ke khú-pî; chúng-he má-ngìn chhô chhai ngài ke chó-yu, chhiu m̀-he ngài cho-tet kiet-thin ke. Liá-têu chho-vi, ngâ Pâ vi má-ngìn chún-phi, chhiu oi su-pûn má-ngìn." 24 Khì-thâ sṳ̍p-ke ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke sṳ, chhiu tông-at kì lióng hiûng-thi. 25 Yâ-sû ham kì-têu chhiòn-phu to kì mien-chhièn lòi, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu tî, Ngoi-pâng-ngìn ke thúng-chhṳ-chá yû khièn kón-hot kì-têu, kì-têu ke liâng-chhiu ya yû khièn chṳ́-fî kì-têu; 26 chúng-he, chhai ngì-têu tông-chûng cho-m̀-tet án-ngiòng. Ngì-têu chûng-kiên sióng-oi cho thai-ngìn-vu̍t ke, chhiu oi cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn; 27 sióng-oi cho thèu ke, chhiu oi cho ngì-têu ke nù-phu̍k; 28 chhiu-chhiong Ngìn-chṳ́ lòi, m̀-he oi pûn-ngìn fu̍k-sṳ, he lòi fu̍k-sṳ ngìn, ya oi vi-tó kiu-su̍k chung-ngìn lòi hî-sên chhṳ-kâ ke sâng-miang." 29 Kì-têu lì-khôi Yâ-li-kô ke sṳ̀, yit thai-khiùn ngìn thèn-tén Yâ-sû. 30 Yû lióng-ke mô-muk-ke chhô chhai lu-sùn, yit thâng-kóng he Yâ-sû kîn-ko, chhiu thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu!" 31 Thai-kâ chit-phi kì-têu, ham kì-têu m̀-hó chhàu; chúng-he kì-têu hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu!" 32 Yâ-sû thìn hâ-lòi, ham kì-têu ko-lòi, mun-kóng: "Ngì-têu oi ngài vi ngì-têu cho má-ke?" 33 Kì-têu en-kóng: "Chú â, khiù ngì pûn ngài-têu muk-chû khon-tet-tó!" 34 Yâ-sû chhiu lìn-mén kì-têu, miâ kì-têu ke muk-chû; kì-têu ngiàm-sṳ̀ khon-tet-tó, chhiu thèn-tén Yâ-sû.

Mâ-thai 21

1 Kì-têu hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, to Pak-fap-khì, chhai Kám-lám-sân, Yâ-sû ham lióng-ke ho̍k-sâng siên hàng, 2 fûn-fu kì-têu kóng: "Ngì-têu hi thèu-chhièn ke chhûn-chông. Ngì-têu ngiàm-sṳ̀ voi khon-tó yit-chak lì-è lâu yit-chak se lì-è thò khiung-ha; chiông kì-têu kié-khôi, khiên-lòi pûn ngài. 3 Na-he yû-ngìn tui ngì-têu kóng má-ke, chhiu lâu kì kóng: 'Chú oi yung kì-têu'; ke-ngìn ngiàm-sṳ̀ voi chún ngì-têu khiên-lòi." 4 Liá-khien sṳ he oi sṳ̍t-hien siên-tî só kóng ke: 5 Hi lâu Siak-ôn-sàng ke chṳ́-ńg kóng: "Khon â, ngì-têu ke kiûn-vòng lòi lé! Kì chhin khiâm-pî khì-tén lì-è lòi, khì-tén yit-thiàu se lì-è." 6 Lióng-ke ho̍k-sâng chhiu cheu Yâ-sû ke fa hi cho. 7 Kì-têu chiông lì-è lâu se lì-è khiên-lòi, chiông chhṳ-kâ ke sâm tap chhai kì-têu ke poi-nòng-táng, Yâ-sû chhiu khì sông-hi. 8 Yit thai-khiùn ngìn chiông chhṳ-kâ ke sâm phû chhai lu-song, ya yû-têu ngìn chám-hâ su-kî, nâ-lòi phû chhai lu-song. 9 Thèu-chhièn hàng lâu heu-poi thèn ke ngìn-khiùn thai-sâng hêm-kóng: "Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Thai-ví ke chṳ́-sûn! Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke! Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Chṳ-kô ke Song-ti!" 10 Yâ-sû ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, chhiòn sàng chhiu chhài hí-lòi. Yû ngìn mun-kóng: "Liá-ke ngìn to-tái he má-ngìn?" 11 Chung-ngìn en-kóng: "Kì he Kâ-li-li-sén Nâ-sat-le̍t ke siên-tî Yâ-sû." 12 Yâ-sû ngi̍p-hi sṳn-thien, chiông só-yû chhai sṳn-thien-tú cho sên-lî ke ngìn kiuk chhut-hi. Kì súng-vang von-chhièn ke ngìn ke chok-è lâu mai ngie̍t-kap-è ke ngìn ke ten-é, 13 tui kì-têu kóng: "Sṳn-kîn ki-chai Song-ti ke fa kóng: 'Ngài ke sṳn-thien oi cho khì-tó ke thien', ngì-têu sa chiông kì pien-cho chhe̍t-teu!" 14 Yû mô-muk-ke lâu pài-kiok-ke lòi sṳn-thien-tú chhìm Yâ-sû; kì chhiu yî-hó kì-têu. 15 Chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ khon-tó Yâ-sû só-hàng ke sṳ̀n-chiak, yu thâng-tó se-ngìn-è chhai sṳn-thien-tú hêm-kóng: "Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Thai-ví ke chṳ́-sûn!" chhiu chhin khién. 16 Kì-têu mun Yâ-sû kóng: "Ngì thâng-tó kì-têu hêm má-ke mò?" Yâ-sû en-kóng: "Ngài tông-yèn yû thâng-tó. Sṳn-kîn kóng: 'Ngì sṳ́ se-ngìn-è lâu ô-nga-é fat-chhut mî-meu ke siung-chan' liá-ki fa, kám-kóng ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò?" 17 Kì chhiu lì-khôi kì-têu, chhut-sàng hi Pak-thai-nì, chhai ke-vi ko-ya. 18 Thi-ngi-ngit tá-chó, chhai chón-sàng ke lu-song, Yâ-sû tú-kî. 19 Kì khon-tó lu-sùn yû yit-thèu vù-fâ-kó-su, chhiu hàng-chhièn hi, chúng-he chhìm m̀-tó má-ke, chṳ́-yû ya̍p-é. Kì chhiu tui ke-thèu su-é kóng: "Ngì yún-yén m̀-voi chai kiet kó-chṳ́ lé!" Ke-thèu vù-fâ-kó-su ngiàm-sṳ̀ chhiu châu-thet. 20 Ho̍k-sâng khon-tó liá-ke chhìn-hìn, kám-kok chhin khì-koai. Kì-têu mun-kóng: "Liá-thèu vù-fâ-kó-su ngióng-pân voi ngiàm-sṳ̀ châu-thet â?" 21 Yâ-sû en-kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na-he yû sin-sîm, mò ngì-fù, ngài tui liá-thèu vù-fâ-kó-su só cho ke, ngì-têu ya cho-tet-tó. M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ngì-têu chhiu-he tui liá-chho sân kóng: 'Sái-khôi, lo̍k hói-tú hi!' ya yit-thin voi sṳ̍t-hien. 22 Chṳ́-oi yû sin-sîm, ngì-têu khì-tó só khiù ke yit-chhiet chhiòn-phu voi tet-tó." 23 Yâ-sû ngi̍p-hi sṳn-thien, tông kau-sṳ ngìn ke sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló lòi-kien kì, mun-kóng: "Ngì kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ? Má-ngìn pûn ngì liá khièn-piang nè?" 24 Yâ-sû en-kóng: "Ngài siên mun ngì-têu yit-ki fa, na-he ngì-têu fì-tap ngài, ngài chhiu lâu ngì-têu kóng ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ. 25 Yok-hon hàng sé-lî ke khièn-piang he tui nai-vi lòi ke? He tui Song-ti ya-he tui ngìn lòi ke?" Kì-têu chhiu pí-chhṳ́ chên-lun, kóng: "Na-he ngài-têu kóng: 'Tui Song-ti lòi ke', kì voi kóng: 'Án-ngiòng, ngì-têu cho-má-ke m̀ sin Yok-hon nè?' 26 Na-he ngài-têu kóng: 'Tui ngìn lòi ke', kiâng-pha chung-ngìn voi tui-fu ngài-têu, yîn-vi kì-têu lûng-chúng siông-sin Yok-hon he siên-tî." 27 Tui án-ngiòng, kì-têu en Yâ-sû kóng: "Ngài-têu m̀ tî." Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Án-ngiòng, ngài ya m̀ lâu ngì-têu kóng ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ-chhìn." 28 Yâ-sû yu kóng: "Ngì-têu ke yi-kien ngióng-pân? Mêu-ngìn yû lióng-ke lai-é. Kì tui thai ke lai-é kóng: 'Lai-é â, ngì kîm-pû-ngit hi phù-thò-yèn cho-se.' 29 Kì en-kóng: 'Ngài m̀ hi.' Chúng-he heu-lòi kì kói-pien chú-yi, chhiu hi. 30 Ke â-pâ ya tui thi-ngi-ke lai-é kóng khiung-yong ke fa. Thi-ngi-ke lai-é en-kóng: 'Hó, â-pâ, ngài hi.' Chúng-he kì mò hi. 31 Liá lióng-ke lai-é to-tái nai-ke chûn-hàng â-pâ ke yi-sṳ nè?" Kì-têu en-kóng: "He thai ke lai-é." Yâ-sû kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, soi-kun lâu kî-ńg voi pí ngì-têu siên cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn. 32 Yîn-vi Sṳ̂-sé Yok-hon lòi, kì chṳ́-sṳ ngì-têu yin-tông hàng ke chṳn-lu, ngì-têu m̀ siông-sin kì; chúng-he soi-kun lâu kî-ńg fán-chón sin kì. Ngì-têu khon-tó heu, hàn-he mò kói-pien sîm-yi, hàn-he m̀ siông-sin kì." 33 Yâ-sû yu kóng: "Ngì-têu chai thâng nang-ngoi yit-ke pí-yi! Yû yit-ke yèn-chú, khôi yit-te phù-thò-yèn, chû-vì yung lì-pâ vì-tén, yu chhai yèn-chûng yet yit-chak cha-chiú-chhṳ̀, hí yit-chho sú-mong-thòi, yèn-heu chiông phù-thò-yèn chû pûn thien-nùng, chhṳ-kâ chhut-ngoi hi lî-hàng. 34 Sû kó-chṳ́ ke sṳ̀-chiet voi to lé, kì phai phu̍k-ngìn hi tui ke-têu thien-nùng sû kì yin-tet ke kó-chṳ́. 35 Ke-têu thien-nùng khiú-tén kì ke-têu phu̍k-ngìn, tá-sông yit-ke, chhṳ̀-sí yit-ke, yu yung sa̍k-thèu te̍p nang-ngoi yit-ke. 36 Yèn-chú yu phai khì-thâ ke phu̍k-ngìn hi, ngìn-su pí siên-chhièn kha-tô; ke-têu thien-nùng cheu-yong tui-fu kì-têu. 37 Chui-heu, yèn-chú phai chhṳ-kâ ke lai-é hi. Kì sîm-kôn sióng: 'Chui-séu, kì-têu me voi chûn-chhung ngài ke lai-é.' 38 Chúng-he ke-têu thien-nùng khon-tó kiâ lai-é ke sṳ̀, pí-chhṳ́ kóng: 'Liá ngìn he yèn-chú ke ki-sṳ̀n-ngìn; lòi â, ngài-têu chhṳ̀-sí kì, lòi chiam kì ke sán-ngia̍p!' 39 Kì-têu chhiu khiú-tén kì, chiông kì súng-chhut yèn-ngoi, chhṳ̀-sí kì. 40 "Án-ngiòng, phù-thò-yèn ke chú-ngìn lòi ke sṳ̀, kì voi ngióng-pân tui-fu ke-têu thien-nùng nè?" 41 Kì-têu en Yâ-sû kóng: "Kì yit-thin voi chhut-sú me̍t-thet ke-têu fái-ngìn, chiông phù-thò-yèn nang-ngoi chû pûn ke-têu cheu-sṳ̀ kâu kó-chṳ́ ke thien-nùng." 42 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Sṳn-kîn ke fa ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò? Nài-súi sṳ̂-fu só fit-thet ke liá-te sa̍k-thèu, yí-kîn sàng-cho thi-kî chûng chui chhung-yeu ke. Liá he Chú ke chok-vì, he ngióng-pân khì-meu ke sṳ â!" 43 Yâ-sû yu kóng: "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, Song-ti oi chiông Kì ke koet tui ngì-têu chûng-kiên chhióng-chéu, su pûn ke-têu voi kiet kó-chṳ́ ke Ngoi-pâng-ngìn. 44 Má-ngìn tiet chhai liá sa̍k-thèu-táng, kì chhiu voi fún-sṳ̂n sui-kut; liá sa̍k-thèu tiet-lo̍k má-ngìn ke sṳ̂n-song, ya voi chiông kì chak-to mièn-mièn." 45 Ke-têu chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn thâng-tó Yâ-sû kóng liá-têu pí-yi, tî kì he chṳ́ kì-têu kóng ke, 46 chhiu sióng-oi chok kì. Chúng-he kì-têu kiâng chung-ngìn, yîn-vi chung-ngìn khon Yâ-sû he siên-tî.

Mâ-thai 22

1 Yâ-sû yu yung pí-yi tui kì-têu kóng: 2 "Thiên-koet khó-pí yit-ke koet-vòng vi chhṳ-kâ ke lai-é chún-phi fûn-yîn ke yèn-si̍t. 3 Kì phai phu̍k-ngìn hi chhûi kì só chhiáng ke ngìn-hak lòi chhâm-kâ yèn-si̍t, chúng-he kì-têu m̀-hén lòi. 4 Kì nang-ngoi yu phai yit-têu phu̍k-ngìn hi, fûn-fu kì-têu lâu ngìn-hak kóng: 'Ngài ke chok-si̍t yí-kîn pài-hó lé, ngiù-kú lâu phì ke thèu-sâng ya chhṳ̀-hó, yit-chhiet chhiòn-phu chún-phi hó-se lé, chhiáng ngì-têu lòi chhâm-kâ fûn-yîn ke yèn-si̍t.' 5 Chúng-he, ke-têu su yêu-chhiáng ke ngìn-hak hàn-he m̀-tap kì, tak-sà mò-hàn chhṳ-kâ ke sṳ-chhìn: Yit-ke hi thièn-hong, yit-ke hi cho sên-lî, 6 khì-thâ ke chhiu chok ke-têu phu̍k-ngìn, vú-yu̍k kì-têu, chiông kì-têu tá-sí. 7 Koet-vòng fî-sòng fat-khién, chhiu phai pîn hi chhù-me̍t ke-têu hiûng-sú, piong-fó sêu kì-têu ke sàng-sṳ. 8 Yèn-heu, kì tui phu̍k-ngìn kóng: 'Fûn-yîn ke yèn-si̍t yí-kîn pài-hó, chúng-he siên-chhièn só chhiáng ke ngìn mò chṳ̂-kiet lé. 9 Liá-ha ngì-têu hi thai-kiê, chiông só tù-tó ke ngìn chhiòn-phu chhiáng-lòi chhâm-kâ fûn-yîn ke yèn-si̍t.' 10 Só-yî phu̍k-ngìn chhiu hi kiê-lu, chiông só khon-tó ke ngìn, mò-lun hó-fái lûng-chúng chhiáng-lòi, sṳ́ fûn-yîn ke chok-si̍t chhô-to mân-mân. 11 "Koet-vòng chhut-lòi khon ngìn-hak ke sṳ̀, khon-tó yit-ke mò chok lî-fu̍k ke ngìn, 12 chhiu tui kì kóng: 'Phèn-yû, ngì lòi liá-vi, ngióng-pân mò chok lî-fu̍k â?' Ke ngìn tiâm-tiâm mò chhut-sâng. 13 Koet-vòng chhiu fûn-fu phu̍k-ngìn: 'Chiông kì ke sú-kiok thak-hí-lòi, fit-to ngoi-poi ke vû-am-chûng. Chhai ke-vi, kì voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.' " 14 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Su yêu-chhiáng ke ngìn tô, chúng-he tet-tó kién-sién ke ngìn séu!" 15 Fap-li-soi-ngìn chhut-hi, pí-chhṳ́ chhâm-siòng oi ngióng-pân tui Yâ-sû ke fa chhìm pá-piang lòi hoi kì. 16 Kì-têu phai chhṳ-kâ ke ho̍k-sâng, thùng Hî-li̍t-tóng ke ngìn khiung-ha hi kien Yâ-sû, mun-kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu tî ngì he sṳ̀n-sṳ̍t ke ngìn; ngì chûng-sṳ̍t chiông Song-ti ke tho-lî kau-sṳ ngìn, m̀-kón ngìn ngióng-pân sióng, yîn-vi ngì m̀-voi khon ngìn ke chhìn-mien. 17 Chhiáng lâu ngài-têu kóng ngì ke yi-kien: Na̍p-soi pûn Lò-mâ Fòng-ti he vì-poi ngài-têu ke fap-li̍t mò?" 18 Yâ-sû tî kì-têu ke fái sîm-su̍t, chhiu kóng: "Ká-hó ke ngìn â, ngióng-pân sióng-oi hoi ngài? 19 Nâ yit-chak na̍p-soi ke ngiùn-pi pûn ngài khon!" Kì-têu chhiu nâ yit-chak ngiùn-pi pûn kì. 20 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Liá-ke siong lâu miàng-ho he má-ngìn ke?" 21 Kì-têu en-kóng: "He Fòng-ti ke." Yâ-sû chhiu tui kì-têu kóng: "Ki-yèn he án-ngiòng, chiông Fòng-ti ke tûng-sî kûi-pûn Fòng-ti, chiông Song-ti ke tûng-sî kûi-pûn Song-ti." 22 Kì-têu thâng-tó liá-ke fa, fî-sòng hî-khì, chhiu lì-khôi kì. 23 Chhai ke-ngit, yû-têu m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ ke Sat-tû-kâi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, mun kì kóng: 24 "Sîn-sâng, Mô-sî kóng: 'Na-he yû yit-ke ngìn ko-sṳ̂n, chúng-he mò chṳ́-ńg, kiâ ló-thâi yit-thin oi thó sú-koá ke â-só cho pû-ngiòng, thoi â-kô chhòn-chûng chiap-thoi.' 25 Thèu-pái, chhai ngài-têu liá-vi sṳt yû chhit-ke hiûng-thi: Thai-kô kiet-fûn heu, màng yû chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n, liù-hâ pû-ngiòng pûn kiâ ló-thâi; 26 thi-ngi-ke lâu thi-sâm-ke ya he án-ngiòng, yit-chhṳ̍t to thi-chhit-ke, chhìn-hìn chhiòn-phu khiung-yong. 27 Chui-mî, ke fu-ngìn-kâ ya ko-sṳ̂n. 28 Chhiáng-mun, chhai fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-chiet, chhit-ke ngìn chûng kì oi son he nai yit-sà ke pû-ngiòng nè? Yîn-vi kì-têu chhiòn-phu sṳt lâu kì kiet-fûn." 29 Yâ-sû en kì-têu kóng: "Ngì-têu m̀-chho̍k lé! Ngì-têu mò mìn-pha̍k Sṳn-kîn, ya mò chhîn-chhú Song-ti ke khièn-nèn. 30 Kì-têu tui sí fu̍k-fa̍t ke sṳ̀, he lâu thiên-táng ke thiên-sṳ́ khiung-yong, mò thó ya mò ka. 31 Koân-he sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ, ngì-têu mò thu̍k-ko Song-ti lâu ngì-têu kóng ke fa he-mò? 32 Song-ti kóng: 'Ngài he Â-pak-lâ-hón ke Song-ti, Yî-sat ke Song-ti, Ngâ-kok ke Song-ti.' Liá yi-sṳ he kóng, Song-ti m̀-he sí-ngìn ke Song-ti, he sâng-ngìn ke Song-ti." 33 Chung-ngìn thâng-tó án-ngiòng ke kau-hiun, kám-kok chhin hî-khì. 34 Fap-li-soi-ngìn thâng-kóng Yâ-sû chiông Sat-tû-kâi-ngìn tù-to tiâm-tiâm, chhiu chhi-si̍p khiung-ha. 35 Khì-chûng yû yit-ke Fap-li̍t kau-sṳ̂ sióng-oi yung yit-ke mun-thì lòi-hoi Yâ-sû, chhiu mun kì kóng: 36 "Sîn-sâng, Mô-sî ke fap-li̍t tông-chûng, nai-thiàu kie-min he chui chhung-yeu ke?" 37 Yâ-sû kóng: " 'Ngì oi yung chhiòn-phu ke sîm-chṳ, chhìn-kám lâu lî-chṳ kin-oi Chú --- ngì ke Song-ti.' 38 Liá he kie-min chûng chui-thai lâu thi-yit chhung-yeu ke. 39 Thi-ngi-thiàu ya he khiung-yong chhung-yeu: 'Ngì oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong.' 40 Chhiòn-phu Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke kau-hiun, chhiu-he yung liá lióng-thiàu kie-min cho kîn-kí." 41 Fap-li-soi-ngìn chhi-si̍p khiung-ha ke sṳ̀, Yâ-sû mun kì-têu: 42 "Ngì-têu tui Kî-tuk ke khon-fap he ngióng-pân? Kì he má-ngìn ke chṳ́-sûn?" Kì-têu en-kóng: "Kì he Thai-ví ke chṳ́-sûn." 43 Yâ-sû kóng: "Án-ngiòng, Thai-ví su Sṳn-Lìn ke kám-thung, ngióng-pân hàn chhṳ̂n kì cho 'Chú' nè? Thai-ví kóng: 44 Chú tui ngài ke Chú kóng: 'Ngì chhô chhai Ngài ke yu-phién, tén Ngài sṳ́ ngì ke sù-thi̍t phu̍k chhai ngì ke kiok-hâ.' 45 Ki-yèn Thai-ví chhṳ̂n kì cho 'Chú', Kî-tuk ngióng-voi yu he Thai-ví ke chṳ́-sûn nè?" 46 Mò ngìn nèn kóng pan-ki fa lòi en Yâ-sû. Tui ke-ngit yî-heu, ya mò ngìn kám chai mun kì má-ke nàn-thì.

Mâ-thai 23

1 Yâ-sû tui chung-ngìn lâu kiâ ho̍k-sâng kóng: 2 "Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhô chhai kié-sṳt Mô-sî fap-li̍t ke vi-é táng-kô, 3 só-yî, ngì-têu oi thâng-chhiùng pin chûn-hàng kì-têu ke kau-hiun; chúng-he m̀-hó ho̍k kì-têu ke só-cho, yîn-vi kì-têu voi kóng, m̀-voi hàng. 4 Kì-têu chiông nàn khâi ke chhûng-tâm khún hí-lòi, piong chhai phe̍t-ngìn ke kiên-thèu-táng, chúng-he chhṳ-kâ lièn chhûn yit-kî sú-chṳ́ then-sú ya m̀-hén. 5 Kì-têu só-cho yit-chhiet ke sṳ-chhìn, lûng-chúng he cho pûn phe̍t-ngìn khon ke. Kì-têu chiông tai chhai ngiak-thèu lâu sú-hong ke kîn-vùn-thoi cho kha-thai têu, ya chiông sâm-chhui-é cho kha-chhòng têu; 6 kì-têu chhin oi chhô yèn-si̍t chûng ke thai-vi lâu fi-thòng-tú ke thi̍t-phe̍t chho-vi; 7 kì-têu chhin oi phe̍t-ngìn chhai kûng-khiung chhòng-só tui kì-têu chṳ-kin chhiáng-ôn, ham kì-têu 'Sîn-sâng'. 8 Khì-sṳ̍t, ngì-têu mò yin-kôi pûn-ngìn chhṳ̂n-cho 'Sîn-sâng', yîn-vi ngì-têu chṳ́-yû yit-vi Sîn-sâng; ngì-têu chhiòn-phu he hiûng-thi chí-moi. 9 Ngì-têu m̀-hó chhṳ̂n sṳ-kiên ke ngìn cho 'Â-pâ', yîn-vi ngì-têu chṳ́-yû yit-vi Â-pâ, chhiu-he chhai thiên-táng ke Â-pâ. 10 "Ngì-têu ya mò yin-kôi pûn-ngìn chhṳ̂n-cho 'Sṳ̂-fu', yîn-vi ngì-têu chṳ́-yû yit-vi Sṳ̂-fu, chhiu-he Kî-tuk. 11 Ngì-têu chûng-kiên má-ngìn he chui ví-thai ke, chhiu oi cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn. 12 Song-ti oi chiông chhṳ-kô ke ngìn kong-cho pî-mì, ya oi kô-sṳ̂n kâm-sîm khiâm-pî ke ngìn. 13 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu tông ngìn ke mien chiông thiên-koet ke mùn koân hí-lòi, chhṳ-kâ m̀ ngi̍p-hi, ya m̀ pûn sióng-oi ngi̍p ke ngìn ngi̍p-hi! 15 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu hàng-phien thiên-ngài hói-kok, khien yit-ke ngìn ngi̍p-kau, tén-to kì ngi̍p-kau yî-heu, ngì-têu sa sṳ́ kì pien-cho pí ngì-têu kâ-phi fái, pí ngì-têu kien-kâ tông su thi-ngiu̍k ke hìn-fa̍t. 16 "Ngì liá-têu chhiâng-miâng ke tai-lu-ngìn chhám lé! Ngì-têu kóng: 'Ngìn na-he chṳ́-tén sṳn-thien fat-sṳ, liá mò má-ke yeu-kín; chúng-he chṳ́-tén sṳn-thien-tú ke kîm-é fat-sṳ ke, kì chhiu oi chûn-sú.' 17 Ngì liá-têu chhiâng-miâng ke ngong-é â! Chia-mun, kîm-é kha chhung-yeu? Ya-he sṳ́ kîm-é sàng-cho sṳn-vu̍t ke sṳn-thien kha chhung-yeu â? 18 Ngì-têu yu kóng: 'Ngìn na-he chṳ́-tén chi-thàn fat-sṳ, liá mò má-ke yeu-kín; chúng-he chṳ́-tén chi-thàn-táng ke chi-vu̍t fat-sṳ ke, kì chhiu oi chûn-sú.' 19 Ngì liá-têu chhiâng-miâng-é â! To-tái he chi-vu̍t kha chhung-yeu? Ya-he sṳ́ chi-vu̍t sàng-cho sṳn ke chi-thàn kha chhung-yeu â? 20 Chúng-kóng, ngìn chṳ́-tén chi-thàn fat-sṳ, chhiu-he chṳ́-tén chi-thàn lâu chi-thàn-táng só-yû ke chi-vu̍t fat-sṳ; 21 chṳ́-tén sṳn-thien fat-sṳ, chhiu-he chṳ́-tén sṳn-thien lâu he̍t chhai tî-poi ke Song-ti fat-sṳ; 22 chṳ́-tén thiên fat-sṳ, chhiu-he chṳ́-tén Song-ti ke pó-chho lâu chhô chhai táng-kô ke Song-ti fat-sṳ. 23 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu lièn pho̍k-hò, pat-kok, fì-hiông liá-têu hiông-liau ya hien sṳ̍p-fûn chṳ̂-yit pûn Song-ti; chúng-he fap-li̍t-chûng kha chhung-yeu ke, chhiong kûng-ngi, chhṳ̀-pî, sin-sṳ̍t, ngì-têu fán-chón fut-lio̍k. Khì-sṳ̍t, liá-têu chang he ngì-têu yin-tông chhin-li̍t hi-hàng ke; khì-thâ ke, ya cho-m̀-tet fut-lio̍k. 24 Ngì liá-têu chhiâng-miâng ke tai-lu-ngìn â! Ngì-têu tui yím-liau-chûng chiông mûn-sut-é li-chhut-lòi, chúng-he lo̍k-thò ngì-têu fán-chón thûn-lo̍k-hi! 25 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu chiông pî-é lâu phàn-è ke ngoi-poi sé-to chhiang-chhiang, tî-poi fán-chón chông-mân thâm-sîm lâu fong-thong. 26 Chhiâng-miâng ke Fap-li-soi-ngìn â! Pî-é ke tî-poi siên sé pûn kì chhiang, án-ngiòng, ngoi-poi chhiu voi chhiang-li. 27 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu chhiong fún-pha̍k ke fùn-mu, ngoi-poi chhin chiâng, chúng-he tî-poi he sí-ngìn kut-thèu lâu kok-chúng ô-chô tûng-sî. 28 Khiung-yong, ngì-têu péu-mien khon hí-lòi sṳ̍p-fûn kûng-chṳn, chúng-he nui-sîm chông-mân hî-ká lâu sià-ok. 29 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu chhùng-kien siên-tî ke fùn-mu, chṳ́n-lî ngi-ngìn ke pî-sa̍k, 30 yu kóng: 'Ngài-têu na-he sâng chhai chú-siên ke sṳ̀-thoi, chhie̍t-tui m̀-voi chhiong kì-têu án-ngiòng sat-hoi siên-tî!' 31 Án-ngiòng, ngì-têu yí-kîn sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ chhiu-he ke-têu sat-hoi siên-tî ke ngìn ke chṳ́-sûn! 32 Yù-chhai ngì-têu ki-siu̍k hi cho, hi pú-mân ngì-têu chú-siên chit-ok ke fun-ngiak! 33 Ngì liá-têu thu̍k-sà, thu̍k-sà ke chṳ́-sûn â, ngì-têu oi ngióng-pân sám-khôi thi-ngiu̍k ke hìn-fa̍t â? 34 Khon â! Yîn-vi án-ngiòng, ngài voi phai siên-tî, chṳ-fi-ngìn lâu kau-sṳ̂ lòi ngì-têu liá-vi; tông-chûng, yû-têu voi pûn ngì-têu chhṳ̀-sí ya-he tâng sṳ̍p-sṳ-ka, yû-têu voi chhai ngì-têu ke fi-thòng pûn ngì-têu piên-tá, tui liá-sàng pet-to phe̍t sàng hi. 35 Án-ngiòng, sṳ-kiên só-yû sat-hoi vù-kû ke hiet-chai, chhiu-he tui sat-hoi vù-kû ke Â-pak to Sat-kâ-li-â vì-chṳ́ yit-chhiet ke hiet-chai, lûng-chúng voi lìm chhai ngì-têu ke sṳ̂n-song. Sat-kâ-li-â chhiu-he Pâ-lâ-kâ ke lai-é, pûn ngì-têu chhṳ̀-sí chhai sṳn-thien lâu chi-thàn chûng-kiên ke. 36 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá-têu sṳ-chhìn lûng-chúng voi lìm chhai liá-thoi ngìn ke sṳ̂n-song. 37 "Yâ-lu-sat-lâng â! Yâ-lu-sat-lâng â! Ngì sat-hoi siên-tî, yu yung sa̍k-thèu te̍p-sí Song-ti só chhâi-phai lòi ngì liá-vi ke sṳ́-chá! Ngài ngióng-pân tô-pái oi pó-fu ngì ke chṳ́-ńg, chhiong kiê-mà chhi-si̍p kiê-chṳ́ chhai yi̍t-kap hâ yit-yong; chúng-he ngì-têu mò-oi! 38 Khon â, ngì-têu ke kâ-yèn voi pien-cho fông-liòng ke só-chhai. 39 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhiùng-kîm yî-heu, ngì-têu voi khon ngài m̀-tó, chhṳ̍t-to ngì-têu kóng: 'Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke!' "

Mâ-thai 24

1 Yâ-sû tui sṳn-thien chhut-lòi, hàng-tén lì-khôi ke sṳ̀, ho̍k-sâng lòi-to kì ke mien-chhièn, chṳ́-tén sṳn-thien ke kien-chuk ham kì khon. 2 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu kám m̀-he khon-tó liá-têu kien-chuk mâ? Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá só-chhai ke mî yit-te sa̍k-thèu chhiòn-phu voi pûn-ngìn chhak-hâ-lòi, mò yit-te sa̍k-thèu voi thia̍p chhai nang-ngoi yit-te ke táng-kô." 3 Yâ-sû chhô chhai Kám-lám-sân táng, ho̍k-sâng am-chûng lòi mun kì kóng: "Chhiáng lâu ngài-têu kóng, liá-ke sṳ kí-sṳ̀ voi fat-sên nè? Ngì ke chai-lìm lâu sṳ-kie ke kiet-mî voi yû má-ke seu-thèu?" 4 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó pûn-ngìn mì-fe̍t. 5 Yîn-vi yû chhin-tô ngìn voi ká-mo ngài ke miàng lòi, kóng: 'Ngài chhiu-he Kî-tuk!' tui án-ngiòng mì-fe̍t chhin-tô ngìn. 6 Ngì-têu voi thâng-tó fu-khiun siông-chhṳ̀ ke fûng-sâng lâu yén-fông chan-chên ke sêu-sit. Ngì-têu m̀-sṳ́ kiâng, liá-têu sṳ thin-chho̍k voi fat-sên; chúng-he liá m̀-he kóng ma̍t-ngit yí-kîn to lé. 7 Mìn-chhu̍k voi lâu mìn-chhu̍k siông-chhṳ̀; koet-kâ voi lâu koet-kâ chan-chên; tak só-chhai voi yû kî-fông lâu thi-thûng. 8 Liá yit-chhiet sṳ-chhìn ke fat-sên chhiu-chhiong sán-fu sên-sán-chhièn ke chhṳn-thung yit-yong. 9 "Ke-sṳ̀, ngì-têu voi pûn-ngìn chok-hi, su khú-hìn, pûn-ngìn sat-hoi. Vi-tó ngài ke miàng, thiên-ha van-mìn lûng-chúng voi yen-hen ngì-têu. 10 Ke-sṳ̀, chhin-tô ngìn voi piong-thet kì-têu ke sin-ngióng, pí-chhṳ́ chhut-mai, fu-siông yen-hen. 11 Chhin-tô ká siên-tî voi chhut-hien, lòi mì-fe̍t chhin-tô ngìn. 12 Yîn-vi sià-ok fam-lam, chhin-tô ngìn ke oi-sîm voi chhiam-chhiam lâng-thet-hi. 13 Chúng-he, ngiûn-nai to-tái ke ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. 14 Thiên-koet ke fuk-yîm oi siên chhòn-phien thiên-ha, tui chhiòn ngìn-lui cho kien-chṳn, yèn-heu ma̍t-ngit chang voi to. 15 "Ngì-têu khon-tó siên-tî Tan-yî-lî só kóng ke ke 'Fí-me̍t-sin, sià-ok ke tûng-sî' khî chhai sṳ̀n-sṳn ke só-chhai ke sṳ̀ (thu̍k ke ngìn oi liáu-kié liá-ki fa ke yi-sṳ), 16 he̍t chhai Yù-thai thi-khî ke, oi chéu-hi sân-táng phit-nan; 17 chhai vuk-táng ke, m̀-hó hâ-lòi ngi̍p-hi vuk-tú nâ tûng-sî; 18 chhai thièn-hong ke, m̀-hó chón-hi nâ ngoi-sâm. 19 Chhai ke-têu ngit-è, fài-thôi ke fu-ngìn-kâ lâu pûn ô-nga-é sṳ̍t-nen ke â-mê chhiu chhám lé! 20 Ngì-têu oi khì-khiù Song-ti, m̀-hó pûn ngì-têu chhai hòn-thiên ya-he Ôn-sit-ngit phit-nan. 21 Yîn-vi ke-têu ngit-è ke thai châi-nan he chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi m̀-sṳt yû ke, chiông-lòi ya m̀-voi chai yû. 22 Na-he Song-ti mò kám-séu ke-têu châi-nan ke ngit-è, mò ngìn nèn sên-chhùn hâ-hi. Chúng-he, vi-tó Kì só kién-sién ke chṳ́-mìn, Song-ti voi kám-séu ke-têu ngit-è. 23 "Na-he yû-ngìn lâu ngì-têu kóng: 'Ngì khon, Kî-tuk chhai liá-vi!' ya-he 'Kî-tuk chhai ke-vi!' m̀-hó siông-sin. 24 Yîn-vi ká Kî-tuk lâu ká siên-tî voi chhut-hien, kì-têu voi hàng thai sṳ̀n-chiak lâu thai khì-sṳ, chhin kì só-nèn lòi mì-fe̍t Song-ti só kién-sién ke chṳ́-mìn. 25 Khon â, ngài yí-kîn siên lâu ngì-têu kóng-ko lé. 26 "Na-he yû-ngìn lâu ngì-têu kóng: 'Khon â, Kî-tuk chhai khóng-yâ!' ngì-têu m̀-hó chhut-hi; ya-he kóng: 'Khon â, kì chhai vuk-tú!' ngì-têu ya m̀-hó siông-sin. 27 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm voi chhiong ngiap-lang yit-yong, yit-ha-é chhiu tui thiên ke tûng-phién cheu-to sî-phién hi. 28 "Sṳ̂n-sṳ̂ chhai nai-vi, yîn-tiâu ya voi chhi-si̍p chhai ke-vi. 29 "Ke-têu châi-nan ke ngit-è yit ko-hi, ngit-thèu voi pien vû, ngie̍t-kông m̀-voi chai kông, sên-é voi tui thiên-táng tiet-hâ-lòi, thai-khûng ke ne-thúng ya voi yèu-thung. 30 Ke-sṳ̀, Ngìn-chṳ́ chai-lìm ke seu-thèu voi chhai thiên-piên chhut-hien. Thi-song ke van-chhu̍k van-mìn lûng-chúng voi thai-kieu; kì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ thai-yû nèn-li̍t lâu yùng-yeu chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm. 31 Ho-thùng ke sâng voi thai-hióng, kì oi chhâi thiên-sṳ́ to thiên-ngài hói-kok hi, tui sṳ-kie liá-phién to sṳ-kie ke-phién, seu-si̍p kì só kién-sién ke chṳ́-mìn. 32 "Ngì-têu oi tui vù-fâ-kó-su ho̍k kau-hiun. Tông su-kî chón-chhiâng, sâng-chhut sîn ya̍p ke sṳ̀, ngì-têu chhiu tî ngie̍t-thiên voi to lé. 33 Khiung-yong, ngì-têu khon-tó liá yit-chhiet ke hien-siong, chhiu oi tî sṳ̀-kiên voi to, yí-kîn chhai mùn-héu lé. 34 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá-thoi ngìn hàn-màng lûng-chúng ko-sṳ̂n yî-chhièn, liá yit-chhiet ke sṳ chhiu voi fat-sên. 35 Thiên lâu thi voi mò-thet, chúng-he ngài ke fa yún-yén m̀-voi mò-thet. 36 "Chúng-he ke oi lòi ke ngit-è lâu sṳ̀-kiên, mò ngìn tî; thiên-táng ke thiên-sṳ́ ya m̀-tî, Lai-é ya m̀-tî, chṳ́-yû Â-pâ tî. 37 Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm voi chhiong Nò-â sṳ̀-thoi só fat-sên ke sṳ yit-yong. 38 Thai-súi màng lòi yî-chhièn, ngìn-ngìn cheu-sòng sṳ̍t-lîm ka-chhí, chhṳ̍t-to Nò-â ngi̍p thai-sòn ke-ngit; 39 kì-têu má-ke tû m̀-tî, chhṳ̍t-to thai-súi lòi-to, chiông kì-têu chhiòn-phu tá-chéu. Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm ya voi án-ngiòng. 40 Ke-sṳ̀, lióng-ke ngìn chhai thièn-hong cho-se, yit-ke voi su chiap-chéu, yit-ke voi liù-hâ-lòi; 41 lióng-ke fu-ngìn-kâ âi mo-sa̍k, yit-ke voi su chiap-chéu, yit-ke voi liù-hâ-lòi. 42 Só-yî, ngì-têu oi kín-siáng, yîn-vi m̀-tî ngì-têu ke Chú oi chhai nai-ngit chai-lìm. 43 Ngì-têu oi tî: Yit-kâ ke chú-ngìn na-he tî chhe̍t-é am-pû-thèu kí-sṳ̀ voi lòi, kì yit-thin voi kín-siáng, m̀ pûn chhe̍t-é yet khûng-é ngi̍p-lòi. 44 Chhiong án-ngiòng, ngì-têu ya yin-tông sùi-sṳ̀ chún-phi hó-se, yîn-vi Ngìn-chṳ́ voi chhai ngì-têu mò sióng-tó ke sṳ̀ fut-yèn kong-lìm. 45 "Án-ngiòng, má-ngìn he chûng-sîm yu chîn-mìn ke phu̍k-ngìn â? Chhiu-he chú-ngìn chṳ́-phai kì kón-lî khì-thâ phu̍k-ngìn ke sṳ̀, kì chhiu cheu-sṳ̀ fûn-phi liòng-sṳ̍t ke ngìn. 46 Chú-ngìn chón-lòi ke sṳ̀, khon-tó kì án-ngiòng hàng, liá phu̍k-ngìn he ngióng-pân yû fuk-hi â! 47 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chú-ngìn voi phai kì kón-lî só-yû ke sán-ngia̍p. 48 Chúng-he, kì na-he fái phu̍k-ngìn, sîm-chûng sióng: 'Ngài ke chú-ngìn voi kha-man chang chón-lòi', 49 chhiu chhut-sú tá kì ke thùng-phân, yu hi thùng chiú-chui ke ngìn khiung-ha sṳ̍t-lîm, 50 chhai kì mò sióng-tó ke ngit-è, chhai kì m̀-tî ke sṳ̀-kiên, ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn voi chón-lòi, 51 chiông kì tá-to pan-sâng-sí, sṳ́ kì lâu ká-hó ke ngìn khiung-ha su hìn-fa̍t; chhai ke-vi kì voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́."

Mâ-thai 25

1 "Chhai ke-ngit, thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû sṳ̍p-ke se-â-moi-é khoan-tén yù-tên, chhut-hi ngiàng-chiap sîn-lòng. 2 Khì-chûng ńg-ke he ngong-ke, ńg-ke he chhûng-mìn-ke. 3 Ngong-ke khoan-tén tên, chúng-he mò nang-ngoi tai yù; 4 chhûng-mìn-ke khoan-tén tên, nang-ngoi yu tai kí-kon yù. 5 Sîn-lòng thìn-thò ke sṳ̀, se-â-moi-é chhiòn-phu tuk-muk-soi to soi-thet-hi. 6 "To pan-ya, yû-ngìn hêm-kóng: 'Sîn-lòng lòi lô, ngì-têu chhut-lòi ngiàng-chiap kì!' 7 Sṳ̍p-ke se-â-moi-é lûng-chúng hong-hí-lòi, chiông yù-tên thiâu kha kông têu. 8 Ke-sṳ̀, ngong-ke tui chhûng-mìn-ke kóng: 'Pai-thok, pûn yit-si̍t yù pûn ngài-têu, yîn-vi ngài-têu ke yù-tên voi vû-thet lé!' 9 Ke-têu chhûng-mìn-ke en-kóng: 'Cho-m̀-tet ô, ngài-têu ke yù pûn-pûn ngì-têu, kiâng-pha thai-kâ voi m̀-la yung; ngì-têu chhṳ-kâ hi tiam-hong mâi.' 10 Ngong-ke se-â-moi-é hi mâi yù ke sṳ̀-chiet, sîn-lòng chhiu to lé. Ke ńg-ke yû chún-phi ke se-â-moi-é chhiu thèn-tén sîn-lòng ngi̍p-hi, khiung-ha chhâm-kâ yèn-si̍t; mùn chhiu koân hí-lòi. 11 "Khì-thâ ke se-â-moi-é mò kí-kiú ya to; kì-têu hêm-kóng: 'Chú â, Chú â! Chhiáng lâu ngài-têu khôi-mùn!' 12 Sîn-lòng en-kóng: 'Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngài kîn-pún m̀ sṳt ngì-têu.' " 13 Yâ-sû kóng: "Só-yî, ngì-têu oi kín-siáng, yîn-vi ngì-têu m̀-tî ke ngit-è, ke sṳ̀-kiên kí-sṳ̀ voi to. 14 "Thiên-koet yu khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke ngìn oi chhut-hi lî-hàng, kì ham phu̍k-ngìn lòi, chiông sán-ngia̍p kâu-pûn kì-têu. 15 Kì cheu kì-têu tak-sà ke chhòi-thiau, yit-ke pûn ńg-chhiên chak ngiùn-pi, yit-ke pûn lióng-chhiên, yit-ke pûn yit-chhiên, yèn-heu chhiu chhut-fat. 16 Ke liâng ńg-chhiên ke, ngiàm-sṳ̀ hi cho sên-lî, chhon-tó ńg-chhiên chak ngiùn-pi. 17 Ke liâng lióng-chhiên ke, ya khiung-yong án-ngiòng chhon-tó lióng-chhiên chak ngiùn-pi. 18 Chúng-he ke liâng yit-chhiên ke chhut-hi, chhai thi-nài-hâ yet yit-ke khûng-é, chiông chú-ngìn ke chhièn mài-hí-lòi. 19 "Ko chhin kiú, ke kí-ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn chón-lòi, thùng kì-têu son-sṳ. 20 Ke liâng ńg-chhiên ke, tai-tén nang-ngoi ke ńg-chhiên ngi̍p-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngì pûn ngài ńg-chhiên chak ngiùn-pi; ngì khon, ngài yu chhon-tó ńg-chhiên.' 21 Chú-ngìn kóng: 'Chhin hó, ngì liá hó yu chûng-sîm ke phu̍k-ngìn! Ngì chhai se-se ke sṳ táng-kô yû chûng-sîm, ngài oi vî-thok ngì kîn-yìn thai sṳ. Ngi̍p-lòi thùng ngì ke chú-ngìn khiung-ha hióng-su khoai-lo̍k ô!' 22 "Ke liâng lióng-chhiên ke, ya ngi̍p-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngì pûn ngài lióng-chhiên chak ngiùn-pi; ngì khon, ngài yu chhon-tó lióng-chhiên.' 23 Chú-ngìn kóng: 'Chhin hó, ngì liá hó yu chûng-sîm ke phu̍k-ngìn! Ngì chhai se-se ke sṳ táng-kô yû chûng-sîm, ngài oi vî-thok ngì kîn-yìn thai sṳ. Ngi̍p-lòi thùng ngì ke chú-ngìn khiung-ha hióng-su khoai-lo̍k ô!' 24 "Ke-sṳ̀, ke liâng yit-chhiên ke ya ngi̍p-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngài tî ngì he li-hoi ke ngìn; ngì mò chung ke thi-fông ya oi sû-kot, mò ve-chúng ke só-chhai ya oi sû-sṳ̀n. 25 Ngài chhin kiâng, chhiu chiông ngì ke chhièn mài chhai thi-nài-hâ. Chhiáng khon, ngì ke chhièn chhai liá-vi.' 26 "Kì ke chú-ngìn kóng: 'Ngì liá fái yu lân-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn! Ki-yèn ngì tî ngài mò chung ke thi-fông ya oi sû-kot, mò ve-chúng ke só-chhai ya oi sû-sṳ̀n, 27 ngì chhiu yin-kôi chiông ngài ke chhièn chhùn-ngi̍p ngiùn-hòng, tén ngài chón-lòi ke sṳ̀, hó lièn-pún-tai-li khiung-ha liâng-chón-lòi. 28 Ngì-têu chiông kì ke chhièn nâ pûn ke yû yit-van chak ngiùn-pi ke. 29 Yîn-vi yí-kîn yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô, pûn kì yû-hó chhûn; mò ke, lièn kì só-yû ke yit-si̍t-si̍t-é ya oi chhióng-chéu. 30 Liá-ke mò yung ke phu̍k-ngìn, ngì-têu chiông kì kiuk-to ngoi-poi ke vû-am tú hi; pûn kì chhai ke-vi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.' 31 "Tông Ngìn-chṳ́ chhai kì ke yùng-kông chûng kong-lìm ke sṳ̀, chung thiên-sṳ́ thùng kì khiung-ha, kì oi chhô chhai yùng-yeu ke pó-chho-táng; 32 van-mìn chhiòn-phu oi chhi-si̍p chhai kì ke mien-chhièn. Kì oi chiông kì-têu pûn-cho lióng-khiùn, chhiong chóng-yòng ke ngìn chiông mièn-yòng tui sân-yòng chûng pûn-khôi-lòi yit-yong. 33 Kì oi chiông mièn-yòng piong chhai yu-phién, sân-yòng piong chhai chó-phién. 34 Yèn-heu, vòng voi tui chhai kì yu-phién ke ngìn kóng: 'Tet-tó ngâ Pâ su-fuk ke ngìn â, ngì-têu lòi! Lòi sṳ̀n-su tui chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi chhiu vi ngì-têu chún-phi ke koet. 35 Yîn-vi ngài tú-kî, ngì-têu pûn ngài sṳ̍t; ngài choi-châu, ngì-têu pûn ngài lîm; ngài chhut-ngoi liù-long, ngì-têu chiap-thai ngài hi ngì-têu vuk-hâ; 36 ngài tá-chhak-pok, ngì-têu pûn ngài chok; ngài pot-phiang, ngì-têu cheu-ku ngài; ngài chhô-kâm, ngì-têu lòi khon ngài.' 37 "Ke-sṳ̀, ke-têu ngi-ngìn voi en-kóng: 'Chú â, ngài-têu kí-sṳ̀ khon-tó ngì tú-kî, pûn ngì sṳ̍t; ya-he choi-châu, pûn ngì lîm? 38 Kí-sṳ̀ khon-tó ngì chhut-ngoi liù-long, chiap-thai ngì hi ngài-têu vuk-hâ; ya-he khon-tó ngì tá-chhak-pok, pûn ngì chok? 39 Kí-sṳ̀ khon-tó ngì pot-phiang ya-he chhô-kâm, ngài-têu hi khon-ku ngì â?' 40 Vòng voi en-kóng: 'Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu ngióng-pân tui-thai ngài liá hiûng-thi chí-moi chûng chui mì-se ke yit-sà, chhiu-he tui-thai ngài yit-yong!' 41 "Yèn-heu, vòng voi tui chhai kì chó-phién ke ngìn kóng: 'Su-tó Song-ti chu-chú ke ngìn â, ngì-têu lì-khôi ngài! Ngi̍p-hi vi Mô-kúi lâu kì ke cháu-ngà só chún-phi yún-yén put-me̍t ke fó tî-poi! 42 Yîn-vi ngài tú-kî, ngì-têu mò pûn ngài sṳ̍t; choi-châu, ngì-têu mò pûn ngài lîm; 43 ngài chhut-ngoi liù-long, ngì-têu mò chiap-thai ngài hi ngì-têu vuk-hâ; ngài tá-chhak-pok, ngì-têu mò pûn ngài chok; ngài pot-phiang ya-he chhô-kâm, ngì-têu mò khon-ku ngài.' 44 "Liá-sṳ̀, kì-têu voi kóng: 'Chú â, ngài-têu kí-sṳ̀ khon-tó ngì tú-kî ya-he choi-châu, ya-he chhut-ngoi liù-long, ya-he tá-chhak-pok, ya-he pot-phiang ya-he chhô-kâm, mò fu̍k-sṳ ngì â?' 45 Vòng voi en kì-têu kóng: 'Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu m̀ pông-chhu liá-têu ngìn chûng-kiên chui mì-se ke yit-sà, chhiu-he m̀ pông-chhu ngài.' 46 Liá-chúng ke ngìn oi su yún-yén ke hìn-fa̍t; chúng-he ke-têu ngi-ngìn, kì-têu yit-thin voi tet-tó yún-yén ke sâng-miang."

Mâ-thai 26

1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chhiu tui ho̍k-sâng kóng: 2 "Ngì-têu tî, kâ lióng-ngit chhiu-he Phàn-ko-chiet, Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn chhut-mai, hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka." 3 Ke-sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló chhai thai-chi-sṳ̂ Kâi-â-fap ke kôn-thâng chhi-fi, 4 khiung-ha yîm-mèu oi pi-me̍t chok Yâ-sû, chiông kì chhṳ̀-sí. 5 Chúng-he kì-têu kóng: "Ngài-têu m̀-hó chhai chiet-khì-chûng ha-sú, miên-tet ngiâ-hí mìn-chung ke phau-thung." 6 Yâ-sû chhai Pak-thai-nì pot thái-kô ke Sî-mùn vuk-hâ; 7 yû yit-ke fu-ngìn-kâ tai yit-chak ngiu̍k-kon-é lòi, tî-poi chông chhin chṳ̂n-kui ke hiông-yù. Yâ-sû sṳ̍t-fan ke sṳ̀, ke fu-ngìn-kâ chiông hiông-yù tó chhai Yâ-sû ke thèu-nà-táng. 8 Ho̍k-sâng khon-tó, chhin mò fôn-hí, kóng: "Ngióng-pân án tá-sóng nè? 9 Liá hiông-yù cho-tet mai chhin-tô chhièn lòi kiu-chi khiùng-khú-ngìn â!" 10 Yâ-sû tî kì-têu só-kóng ke, chhiu tui kì-têu kóng: "Cho-má-ke vì-nàn liá fu-ngìn-kâ nò? Kì vi ngài cho ke he yit-khien chhin-chiâng ke sṳ. 11 Yîn-vi sòng-sòng yû khiùng-khú-ngìn thùng ngì-têu khiung-ha, chúng-he ngài m̀-he sòng-sòng thùng ngì-têu khiung-ha. 12 Kì chiông liá hiông-yù tó chhai ngài ke sṳ̂n-song he vi ngài ke mài-chong cho chún-phi. 13 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, phû-thiên-ha, mò-lun liá fuk-yîm chhòn-to má-ke só-chhai, tak-sà tû oi kóng-hí kì só-cho ke sṳ, lòi ki-ngiam kì." 14 Yâ-sû sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng tông-chûng, yû yit-ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai; kì hi kien chi-sṳ̂-chóng, 15 kóng: "Na-he ngài chiông Yâ-sû kâu-pûn ngì-têu, ngì-têu oi pûn ngài má-ke?" Kì-têu chhiu nâ sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn pûn kì. 16 Tui ke-sṳ̀ hí, Yù-thai chhiu chhìm kî-fi oi chhut-mai Yâ-sû. 17 Chhù-kau-chiet ke thi-yit-ngit, ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngì oi ngài-têu chhai nai-vi vi ngì chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn?" 18 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu ngi̍p-sàng hi kien mêu-ngìn, tui kì kóng: 'Sîn-sâng kóng: Ngài ke sṳ̀-kî yí-kîn khiûn lé; ngài oi lâu ngài ke ho̍k-sâng chhai ngiâ vuk-hâ sú Phàn-ko-chiet.' " 19 Ho̍k-sâng chhiu cheu Yâ-sû só fûn-fu ke hi chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn. 20 Lìm-am-é, Yâ-sû lâu sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng vì-tén chok-è chhô-tén. 21 Sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu tông-chûng yû yit-ke ngìn oi chhut-mai ngài." 22 Ho̍k-sâng chhiu chhin yù-sèu, yit-ke yit-ke mun kì kóng: "Chú â, kám he ngài?" 23 Yâ-sû en-kóng: "Lâu ngài yung khiung-chak phàn-è vun-piáng ke, chhiu-he oi chhut-mai ngài ke ngìn. 24 Cheu Sṳn-kîn só kóng, Ngìn-chṳ́ voi su-hoi; chúng-he chhut-mai Ngìn-chṳ́ ke ngìn yû châi-fo lé! Kì mo̍k chhut-se hàn-kha hó!" 25 Chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai ya khôi-khiéu kóng: "Sîn-sâng, kám he ngài?" Yâ-sû kóng: "Ngì yí-kîn kóng lé!" 26 Kì-têu sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû nâ-hí piáng-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, pûn-pûn ho̍k-sâng, kóng: "Nâ-lòi sṳ̍t; liá he ngài ke sṳ̂n-thí." 27 Kì yu nâ-hí pî-é, kám-chhia Song-ti heu, kâu-pûn kì-têu, kóng: "Ngì-têu chhiòn-phu oi lîm; 28 liá he ngài ke hiet, he chṳn-mìn Song-ti lâu ngìn li̍p-yok ke hiet, vi-tó sṳ́ chhin-tô ngìn ke chhui tet-tó sa-miên lòi liù-chhut ke. 29 Ngài lâu ngì-têu kóng, ngài chhie̍t-tui m̀-voi chai lîm liá phù-thò-chiú, chhṳ̍t-to ngài lâu ngì-têu chhai ngâ Pâ ke koet lîm sîn-chiú ke-ngit." 30 Kì-têu chhong yit-sú sṳ̂, chhiu chhut-lòi, to Kám-lám-sân hi. 31 Yèn-heu, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Kîm-am-pû, ngì-têu lûng-chúng voi vi ngài ke yèn-ku lì-khôi ngài; yîn-vi Sṳn-kîn ki-chai: Song-ti kóng: 'Ngài oi kûng-kit mu̍k-ngìn, yòng-khiùn chhiu fûn-san thet-hi.' 32 Chúng-he ngài fu̍k-fa̍t yî-heu, oi pí ngì-têu siên hi Kâ-li-li." 33 Pí-tet tui Yâ-sû kóng: "Chhiu-son phe̍t-ngìn yîn-vi ngì ke yèn-ku chhiòn-phu lì-khôi ngì, ngài yún-yén m̀-voi lì-khôi ngì!" 34 Yâ-sû tui kì kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, kîm-am-pû, kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." 35 Pí-tet en-kóng: "Chhiu-son ngài yit-thin oi thùng ngì khiung-ha sí, ngài ya chhie̍t-tui m̀-voi m̀ ngin ngì!" Khì-thâ ke ho̍k-sâng ya chhiòn-phu án-ngiòng kóng. 36 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng lòi-to yit-ke só-chhai, miàng ôn-to Khiet-sî-mâ-nì; kì tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chhai liá-vi chhô, ngài oi hi ke-phién khì-tó." 37 Yèn-heu kì tai-tén Pí-tet lâu Sî-pí-thai ke lióng-ke lai-é khiung-ha hi. Kì khôi-sṳ́ kám-kok chhin yù-sông thung-khú, 38 tui kì-têu kóng: "Ngài ke sîm kân-khú to voi sí. Ngì-têu liù chhai liá-vi, oi thùng ngài khiung-ha kín-siáng ô!" 39 Kì hàng-chhièn têu-é, chhiu phu̍k chhai thi-song, khì-tó kóng: "Â-pâ â, na-he cho-tet, khiù Ngì m̀-hó pûn ngài lîm liá-ke khú-pî! Chúng-he, m̀-hó cheu ngài ke yi-sṳ, oi cheu Ngì ke chṳ́-yi." 40 Kì to-chón sâm-ke ho̍k-sâng ke-vi, fat-hien kì-têu soi-thet, chhiu lâu Pí-tet kóng: "Sṳ̍t-chhai ô, ngì-têu mò fap-thu thùng ngài khiung-ha kín-siáng yit-tiám-chûng kiú mâ? 41 Oi kín-siáng khì-tó, miên-tet ham-lo̍k mì-fe̍t. Ngì-têu khok-sṳ̍t sîm-lìn kâm-ngien, chúng-he ngiuk-thí ngiôn-ngio̍k." 42 Yâ-sû thi-ngi-pái yu hi khì-tó, kóng: "Â-pâ â, na-he liá khú-pî cho-m̀-tet lì-khôi ngài, thin-chho̍k oi ngài lîm, ngien Ngì ke chṳ́-yi sṳ̀n-chhiòn!" 43 Kì yu to-chón ho̍k-sâng ke-vi, khon-tó kì-têu yu soi-thet, yîn-vi kì-têu ke muk-chû pak-m̀-khôi. 44 Yâ-sû yu lì-khôi kì-têu, thi-sâm-pái hi khì-tó, hàn-he kóng khiung-yong ke fa. 45 Yèn-heu kì yu to-chón ho̍k-sâng ke-vi, kóng: "Ngì-têu hàn soi-muk, hàn chhai ke-vi hiû-sit mâ? Khon â, sṳ̀-kiên to lé, Ngìn-chṳ́ yí-kîn pûn-ngìn chhut-mai to chhui-ngìn sú-chûng lô. 46 Hong-hí-lòi, ngài-têu lòi-hi! Khon â, chhut-mai ngài ke ngìn to lé!" 47 Yâ-sû hàn kóng-tén fa ke sṳ̀, sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng chûng ke Yù-thai lòi-to. Yû yit thai-khiùn ngìn tai-tén tô-é, kun-é thùng kì khiung-ha lòi; kì-têu he chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló phai-lòi ke. 48 Chhut-mai Yâ-sû ke ngìn sṳ-chhièn pûn kì-têu yit-chak am-ho, kóng: "Ngài chîm má-ngìn, kì chhiu-he ngì-têu só sióng-oi ke ngìn; ngì-têu chhiu chok kì." 49 Yù-thai chit-sṳ̀ hàng-to Yâ-sû mien-chhièn, ham kóng: "Sîn-sâng, phìn-ôn!" yu chîm kì. 50 Yâ-sû kóng: "Phèn-yû, ngì só-oi cho ke, chhiu cho!" Só-yî, ke-têu ngìn chhiu chin-chhièn lòi, ha-sú chok Yâ-sû. 51 Thùng Yâ-sû khiung-ha ke ngìn tông-chûng, yû yit-sà pâng-chhut tô-é, tui thai-chi-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn phiak-ko-hi, chiông kì ke ngí-kûng siok-thet yit-chak. 52 Yâ-sû lâu kì kóng: "Tô-é sû-hí-lòi; yîn-vi fàm thûng-tô ke, yit-thin voi sí chhai tô-ha. 53 Kám-kóng ngì m̀-tî ngài cho-tet khiù ngâ Pâ, Kì voi ngiàm-sṳ̀ chhâi chhêu-ko sṳ̍p-ngi-yàng ke thiên-sṳ́ lòi mâ? 54 Ngài na án-ngiòng cho, Sṳn-kîn só kóng, sṳ-chhìn yit-thin voi án-ngiòng fat-sên ke fa oi ngióng-pân lòi sṳ̍t-hien nò?" 55 Tông-sṳ̀, Yâ-sû tui ke-khiùn ngìn kóng: "Ngì-têu tai-tén tô-é lâu kun-é chhut-lòi chok ngài, khon ngài cho khiòng-tho he-mò? Ngài tak-ngit chhô chhai sṳn-thien-tú kâu ngìn, ngì-têu pin mò chok ngài. 56 Chúng-he, liá yit-chhiet sṳ-chhìn ke fat-sên, lûng-chúng he oi sṳ̍t-hien siên-tî chhai Sṳn-kîn só-kóng ke fa." Liá-sṳ̀, só-yû ke ho̍k-sâng chhiòn-phu lì-khôi kì thò-chéu. 57 Ke-têu chok Yâ-sû ke ngìn tai Yâ-sû to thai-chi-sṳ̂ Kâi-â-fap ke-vi hi; kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu chóng-ló yí-kîn chhi-si̍p chhai ke-vi. 58 Pí-tet yén-yén thèn-tén Yâ-sû, chhṳ̍t-to thai-chi-sṳ̂ ke thìn-yen. Pí-tet ngi̍p thìn-yen-tú hi, thùng kín-ví chhô khiung-ha, oi khon liá sṳ-chhìn ke kiet-khiu̍k to-tái voi ngióng-pân. 59 Chi-sṳ̂-chóng lâu chhiòn ngi-fi sióng-chhin phan-fap chhìm ká chṳn-kí oi ko Yâ-sû, lòi thin kì sí-hìn; 60 sûi-yèn yû hó-tô ká ke kien-chṳn-ngìn chhut-lòi ko Yâ-sû, chúng-he nâ-m̀-chhut má-ke chṳn-kí lòi. Chui-mî, yû lióng-ke ngìn chin-chhièn lòi ko kì, kóng: 61 "Liá-ke ngìn sṳt kóng: 'Ngài yû phan-fap chhak-thet Song-ti ke sṳn-thien, sâm-ngit-nui yu chiông kì chhùng-kien hí-lòi.' " 62 Thai-chi-sṳ̂ khî-hí-lòi, mun Yâ-sû kóng: "Liá-têu ngìn ko ngì ke, ngì mò má-ke fa hó en he-mò?" 63 Yâ-sû tiâm-tiâm m̀ chhut-sâng. Thai-chi-sṳ̂ yu tui kì kóng: "Ngài chṳ́-tén yún-sên Song-ti ke miàng min-lin ngì fat-sṳ lâu ngài-têu kóng, ngì he Kî-tuk, Song-ti ke Lai-é mò?" 64 Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì kóng ke. Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, ngit-heu, ngì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ chhô chhai Chhiòn-nèn-chá ke yu-phién, chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm!" 65 Thai-chi-sṳ̂ chhiu chhá-lie̍t chhṳ-kâ ke sâm, kóng: "Kì vú-yu̍k Song-ti! Ngài-têu m̀-sṳ́ phe̍t ke chṳn-ngìn lé! Ngì-têu yí-kîn thâng-tó kì vú-yu̍k Song-ti ke fa; 66 ngì-têu kóng oi ngióng-pân phan kì?" Kì-têu en-kóng: "Kì kôi sí!" 67 Kì-têu chhiu phi héu-lân chhai kì ke mien-hong, yu yung khièn-thèu-mà tá kì. Yû-têu ngìn yung pâ-chóng-mà sân kì, 68 kóng: "Kî-tuk â, ngì he siên-tî, chhṳ-thòn-khon, he má-ngìn tá ngì?" 69 Pí-tet chhô chhai ngoi-poi ke thìn-yen-tú; yû yit-ke sṳ́-ńg hàng ko-lòi, kóng: "Ngì me he thùng Kâ-li-li ke Yâ-sû khiung-ha ke." 70 Pí-tet tông thai-kâ ke mien féu-ngin, kóng: "Ngài m̀-tî ngì kóng má-ke." 71 Heu-lòi, kì chhut-hi, hàng-to thìn-yen mùn-héu, yu yû yit-ke sṳ́-ńg khon-tó kì, tui khî chhai ke-vi ke ngìn kóng: "Liá-ke ngìn thùng Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû he khiung-ha ke." 72 Pí-tet yu féu-ngin yit-pái, fat-sṳ kóng: "Ngài kîn-pún m̀-sṳt ke-ngìn!" 73 Ko yit-ha-é, sùn-thèu khî-tén ke ngìn yu lòi tui Pí-tet kóng: "Ngì khok-sṳ̍t he kì-têu tông-chûng ke yit-ke, thâng ngì ke khiông chhiu tî!" 74 Pí-tet chhiu fat-sṳ chu-chú kóng: "Ngài m̀ sṳt ke-sà ngìn!" Chit-sṳ̀, kiê-é chhiu thài. 75 Pí-tet chang sióng-hí Yâ-sû só-kóng ke fa: "Kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." Kì chhiu chéu-chhut-hi, kieu-to fî-sòng sông-sîm.

Mâ-thai 27

1 Thiên-kông ke sṳ̀, só-yû ke chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló chhâm-siòng, oi hoi-sí Yâ-sû. 2 Kì-têu chiông Yâ-sû thak-hí-lòi, kié-sung, kâu-pûn Lò-mâ chúng-tuk Pí-lâ-tô. 3 Chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai khon-tó Yâ-sû su thin-chhui, chhiu heu-fí, chiông sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn nâ-hi vàn chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló, 4 kóng: "Ngài chhut-mai mò-chhui ke ngìn, hoi kì sí; ngài yû chhui lé!" Kì-têu en kóng: "Liá he ngì chhṳ-kâ ke sṳ-chhìn, lâu ngài-têu yû má-ke koân-he?" 5 Yù-thai chhiu chiông ngiùn-chhièn fit chhai sṳn-thien-tú, chhut-hi tiau-kiáng chhṳ-sat. 6 Chi-sṳ̂-chóng chiông chhièn ngiâm-hí-lòi, kóng: "Liá he hiet-chhièn, nâ-lòi piong-lo̍k fung-hien-siông he vì-fap ke." 7 Chhâm-siòng ke kiet-kó, kì-têu thùng-yi nâ liá chhièn hi mâi sêu-fì sṳ̂-fu ke thi, cho mài-chong ngoi-hiông-ngìn ke mu-thi. 8 Án-ngiòng, to kîm-pû-ngit thai-kâ hàn ham ke-thi cho "Hiet-thièn". 9 Liá-khien sṳ ke kîn-ko, yin-ngiam siên-tî Yâ-li-mí só-kóng ke fa: "Kì-têu nâ sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn, chhiu-he Yî-set-lie̍t-ngìn só thùng-yi vi kì fu-chhut ke ka-chhièn, 10 hi mâi sêu-fì sṳ̂-fu ke thi; liá he cheu Chú só min-lin ngài ke." 11 Yâ-sû khî chhai chúng-tuk mien-chhièn, chúng-tuk mun kì kóng: "Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mò?" Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì kóng ke." 12 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló ko kì ke sṳ̀, kì chhiòn-phu m̀ en. 13 Só-yî Pí-lâ-tô tui kì kóng: "Kì-têu ko ngì án-tô sṳ, ngì mò thâng-tó he-mò?" 14 Yâ-sû hàn-he m̀ en, lièn yit-ki fa ya mò kóng; chúng-tuk kám-kok fî-sòng ke khì-koai. 15 Tak-ngièn Phàn-ko-chiet, chúng-tuk voi cheu koan-li vi thai-chung piong yit-ke kì-têu só oi ke siù-fam. 16 Ke-sṳ̀, tú-hó yû yit-ke chhut-miàng ke siù-fam, ôn-to Yâ-sû-Pâ-lâ-pâ. 17 Só-yî, thai-chung chhi-si̍p ke sṳ̀, Pí-lâ-tô mun kì-têu: "Ngì-têu oi ngài vi ngì-têu piong nai-ke nè? Yâ-sû-Pâ-lâ-pâ nè? Ya-he ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû nè?" 18 Pí-lâ-tô mìn-mìn tî kì-têu he yîn-vi chhit-tu chang chiông Yâ-sû kâu-pûn kì ke. 19 Pí-lâ-tô khôi-thìn ke sṳ̀, kì ke pû-ngiòng phai-ngìn lòi-kien kì kóng: "Ngì chhiên-van mo̍k chhap ke ngi-ngìn ke sṳ; ngài chhô-am-pû chhai mung-chûng yîn-vi kì su chhin-tô khú." 20 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló kâu-sô thai-chung lòi yêu-khiù sṳt-fong Pâ-lâ-pâ, chhú-sí Yâ-sû. 21 Só-yî, chúng-tuk mun kì-têu kóng: "Liá lióng-ke ngìn tông-chûng, ngì-têu oi ngài vi ngì-têu piong nai-ke nè?" Kì-têu chhiu en-kóng: "Pâ-lâ-pâ!" 22 Pí-lâ-tô yu mun kì-têu kóng: "Án-ngiòng, ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû, ngài oi ngióng-pân chhú-lî kì nò?" Kì-têu chhiòn-phu kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 23 Pí-lâ-tô mun kóng: "Kì to-tái cho má-ke fái-sṳ?" Kì-têu hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 24 Pí-lâ-tô khon-tó liá-ke chhìn-hìn, tî kâ kóng ya mò yung, fán-chón voi ngiâ-hí phau-thung, chhiu nâ súi chhai chung-ngìn mien-chhièn sé-sú, kóng: "Liù liá ngìn ke hiet, m̀-he ngài ke chhui, ngì-têu chhṳ-kâ fu-chit!" 25 Chung-ngìn chhè-sâng kóng: "Liá ngìn ke hiet-chai, son chhai ngài-têu lâu ngài-têu chṳ́-sûn ke sṳ̂n-song!" 26 Pí-lâ-tô chhiu piong Pâ-lâ-pâ pûn kì-têu, yu min-lin chiông Yâ-sû piên-tá, yèn-heu kâu-pûn ngìn hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 27 Chúng-tuk ke pîn-é chiông Yâ-sû tai-ngi̍p chúng-tuk-fú; chhiòn-chhui si̍p-ha̍p chhai Yâ-sû chû-vì. 28 Kì-têu thot-hâ Yâ-sû ke sâm, lâu kì chok yit-liâng chû-fùng-set ke chhòng-phàu, 29 yung net-è phiên yit-táng miên-liù, lâu kì tai-tén, nâ yit-kî thèn-thiàu piong chhai kì ke yu-sú, khúi chhai kì mien-chhièn met-sa kì, kóng: "Yù-thai-ngìn ke vòng van-soi!" 30 Kì-têu yu yung héu-lân phi kì, nâ thèn-thiàu kín tá kì ke thèu-nà. 31 Met-sa so̍t, kì-têu chiông kì sṳ̂n-song ke chhòng-phàu thot-hâ-lòi, lâu kì chok chhṳ-kâ ke sâm, yèn-heu tai kì chhut-hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 32 Kì-têu chhut-lòi ke sṳ̀, tù-tó yit-ke Kú-li-nai-ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, chhiu khiòng-pet kì thoi Yâ-sû khià sṳ̍p-sṳ-ka. 33 Kì-têu lòi-to yit-ke thi-fông, ôn-to Kok-kok-thâ, yi-sṳ chhiu-he "Thèu-nà-hok ke Sân-thèu". 34 Kì-têu nâ chhâm fú-tám ke chiú pûn Yâ-sû lîm; Yâ-sû tâm yit-ha, chhiu m̀ lîm. 35 Kì-têu chhiu chiông Yâ-sû tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, yu chhû-chhiâm-é lòi pûn kì ke sâm, 36 yèn-heu chhô chhai ke-vi chóng-tén kì. 37 Kì-têu chhai kì thèu-nà ke táng-kô ôn yit-te phài-è siá-tén kì ke chhui-miàng: "Liá he Yù-thai-ngìn ke vòng Yâ-sû." 38 Kì-têu yu chiông lióng-ke khiòng-tho thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka, yit-ke chhai kì ke yu-phién, yit-ke chhai kì ke chó-phién. 39 Tui ke-vi kîn-ko ke ngìn vú-yu̍k Yâ-sû, yèu-thèu, 40 kóng: "Ngì liá oi chhak sṳn-thien, sâm-ngit-nui chiông kì chhùng-kien hí-lòi ke! Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, kiu ngì chhṳ-kâ, tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ-lòi â!" 41 Chi-sṳ̂-chóng, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu chóng-ló ya khiung-yong chhṳ́-seu kì, kóng: 42 "Kì kiu-liáu phe̍t-ngìn, sa mò fap-thu kiu chhṳ-kâ! Kì he Yî-set-lie̍t ke vòng ô! Na-he kì liá-ha tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ-lòi, ngài-têu chhiu sin kì! 43 Kì yí-kho Song-ti; na-he Song-ti kak-yi kì, liá-ha chhiu khó-yî kiu kì; yîn-vi kì sṳt kóng: 'Ngài he Song-ti ke Lai-é.' " 44 Thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke khiòng-tho ya án-ngiòng sâu-nat kì. 45 Tông-chu ke sṳ̀, thai-thi vû-am, yok-yû sâm-tiám-chûng kiú. 46 To hâ-chu sâm-tiám-chûng ke sṳ̀, Yâ-sû thai-sâng hêm-kóng: "Yî-li! Yî-li! Lâ-mâ sat-pâ-kok-thai-nì?" Yi-sṳ he kóng: "Ngài ke Song-ti, ngài ke Song-ti, Ngì cho-má-ke piong-thet ngài?" 47 Sùn-thèu khî-tén ke ngìn, yû-têu thâng-tó chhiu kóng: "Liá-ke ngìn hêm Yî-li-â!" 48 Khì-chûng yû yit-sà ngiàm-sṳ̀ chéu-ko-hi, nâ yit-te hói-mièn chim sôn phù-thò-chiú, yèn-heu thak chhai thèn-thiàu-táng, oi nâ pûn kì lîm. 49 Khì-thâ ke ngìn kóng: "Tén yit-ha-é, ngài-têu khon Yî-li-â voi lòi kiu kì mò!" 50 Yâ-sû yu thai-hêm yit-sâng, chhiu thôn-hi sí-thet. 51 Liá-sṳ̀, koa chhai sṳn-thien-tú ke pu-liàm, tui táng-kô to tái-hâ lie̍t-cho lióng-sak. Thai-thi chṳ́n-thung, phàn-sa̍k lie̍t-khôi, 52 fùn-mu ya khôi lé, chhin-tô ko-sṳ̂n ke sṳn-thù fán-sâng ko-lòi. 53 Yâ-sû fu̍k-fa̍t yî-heu, kì-têu lì-khôi fùn-mu, ngi̍p-hi Sṳn-sàng; chhin tô-ngìn khon-tó kì-têu. 54 Chóng Yâ-sû ke kiûn-kôn lâu pîn-é khon-tó thi-thûng pin só fat-sên ke sṳ, chhiu thai chho̍k-kiâng, kóng: "Kì sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Lai-é!" 55 Chhai ke-vi, hàn-yû hó-tô fu-ngìn-kâ yén-yén khî-tén khon; kì-têu he tui Kâ-li-li thèn-tén Yâ-sû lòi fu̍k-sṳ kì ke. 56 Khì-chûng yû Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, Ngâ-kok lâu Yok-sit ke â-mê Mâ-li-â, pin Sî-pí-thai lióng-ke lai-é ke â-mê. 57 Lìm-am-é, yû yit-ke Â-li-mâ-thai ke yû-chhièn-ngìn lòi; kì ke miàng ôn-to Yok-sit, ya he Yâ-sû ke ho̍k-sâng. 58 Kì hi kien Pí-lâ-tô, yêu-khiù sû-liam Yâ-sû ke vì-thí; Pí-lâ-tô chhiu fûn-fu chiông Yâ-sû ke vì-thí kâu-pûn kì. 59 Yok-sit liâng-tó vì-thí heu, yung chhiang-li ke mà-sâ pâu-hó, 60 piong chhai kì sîn cho ke fùn-mu tî-poi; liá fùn-mu he kì tui sa̍k-piak chho̍k-sàng ke. Kì yu chiông yit-te thai sa̍k-thèu chan-ko-lòi, set-tén mu-mùn, yèn-heu chang lì-khôi. 61 Ke-sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu nang-ngoi yit-ke Mâ-li-â chhô chhai fùn-mu tui-mien. 62 Thi-ngi-ngit, chhiu-he lî-pai-liuk ke chêu-sṳ̀n, chi-sṳ̂-chóng thùng Fap-li-soi-ngìn khiung-ha hi kien Pí-lâ-tô, 63 kóng: "Thai-ngìn, ngài-têu ki-tet ke-chak phien-ngìn ke lau-é hàn sâng ke sṳ̀-chiet sṳt kóng: 'Sâm-ngit-heu ngài oi fu̍k-fa̍t.' 64 Só-yî, chhiáng ngì ha-lin ngiàm-ngiàm chóng-hó fùn-mu, chhṳ̍t-to thi-sâm-ngit, kiâng-pha kì ke ho̍k-sâng lòi chiông kì thêu-chéu, yèn-heu hi tui ngìn kóng: 'Kì tui sí fu̍k-fa̍t lé.' Na-he án-ngiòng, heu-lòi ke khî-phien voi pí siên-chhièn ke hàn-kha li-hoi." 65 Pí-lâ-tô tui kì-têu kóng: "Tai yit-chhui ví-pîn hi, cheu ngì-têu só tî thó-tong ke phan-fap hi chóng!" 66 Kì-têu chhiu hi, yung-chhin phan-fap ngiàm sú fùn-mu, chhai sa̍k-thèu-táng kâ fûng-thiàu, yu min-lin ví-pîn chóng-tén.

Mâ-thai 28

1 Ôn-sit-ngit ko-hi, lî-pai-ngit thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â thùng nang-ngoi yit-ke Mâ-li-â khiung-ha hi khon fùn-mu. 2 Fut-yèn, fat-sên thai thi-thûng, yîn-vi yû Chú ke thiên-sṳ́ tui thiên-táng hâ-lòi, chiông sa̍k-thèu sái-khôi, chhô chhai ke táng-kô. 3 Kì ke mien-mau chhiong ngiap-lang, sâm chhiong siet án pha̍k. 4 Ke-têu ví-pîn kiâng-to pi̍t-pi̍t-chhat, chhiong hak-to voi sí ke ngìn yit-yong. 5 Thiên-sṳ́ tui ke-têu fu-ngìn-kâ kóng: "M̀-sṳ́ kiâng; ngài tî ngì-têu he chhìm ke pûn-ngìn tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke Yâ-sû. 6 Kì mò chhai liá-vi, cheu kì só-kóng ke, kì yí-kîn fu̍k-fa̍t lé. Ngì-têu ko-lòi, khon ôn-chong kì ke só-chhai. 7 Ngì-têu kiak-kiak hi lâu kiâ ho̍k-sâng kóng: 'Kì yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t lé; kì oi pí ngì-têu siên hi Kâ-li-li; chhai ke-vi, ngì-têu voi kien-tó kì.' Oi ki-tet ngài lâu ngì-têu kóng ke fa." 8 Ke-têu fu-ngìn-kâ chhiu kón-kín lì-khôi fùn-mu, yu kiâng yu chhin fôn-hí, chéu-tén hi oi lâu kiâ ho̍k-sâng kóng. 9 Fut-yèn, Yâ-sû tù-tó kì-têu, kóng: "Ngien ngì-têu phìn-ôn!" Kì-têu chhiu chin-chhièn, nám-tén kì ke kiok, pai kì. 10 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "M̀-sṳ́ kiâng; hi lâu ngài ke hiûng-thi kóng, ham kì-têu hi Kâ-li-li; chhai ke-vi, kì-têu voi kien-tó ngài." 11 Ke-têu fu-ngìn-kâ hi ke sṳ̀-chiet, yû-têu chóng fùn-mu ke pîn-é chón sàng-tú hi, tui chi-sṳ̂-chóng po-ko só fat-sên ke yit-chhiet sṳ. 12 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló chhâm-siòng heu, nâ yit thai-thoi-chhièn pûn pîn-é, 13 tui kì-têu kóng: "Ngì-têu oi án-ngiòng kóng: 'Kì ke-têu ho̍k-sâng am-pû-sṳ̀ lòi, chhai ngài-têu soi-thet ke sṳ̀ chiông kì ke sṳ̂n-sṳ̂ thêu-chéu.' 14 Na-he chúng-tuk thâng-tó liá-khien sṳ, ngài-têu voi thoi ngì-têu kóng-fa, pó-chṳn ngì-têu mò sṳ." 15 Só-yî, pîn-é chhiu nâ ke-têu chhièn, cheu só fûn-fu kì-têu ke hi cho. Liá yèu-ngièn chhiu liù-chhòn chhai Yù-thai-ngìn ke chûng-kiên, chhṳ̍t-to kîm-pû-ngit. 16 Sṳ̍p-yit-ke ho̍k-sâng hi Kâ-li-li, to Yâ-sû fûn-fu kì-têu hi ke sân-táng. 17 Kì-têu yit kien-tó Yâ-sû, chhiu pai kì; chúng-he hàn yû-ngìn ngì-fù. 18 Yâ-sû hàng ko-lòi, tui kì-têu kóng: "Song-ti yí-kîn chiông thiên-táng lâu thi-song só-yû ke khièn-piang su-pûn ngài. 19 Só-yî, ngì-têu oi hi chhiòn sṳ-kie, sṳ́ van-mìn chhiòn-phu cho ngài ke ho̍k-sâng, fung Fu, Chṳ́, Sṳn-Lìn ke miàng lâu kì-têu hàng sé-lî, 20 kâu kì-têu chûn-sú yit-chhiet ngài só min-lin ngì-têu ke. Oi ki-tet! Ngài voi sòng-sòng lâu ngì-têu thùng-chhai, chhṳ̍t-to sṳ-kie ke ma̍t-ngit."

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE