REVELATION

Khí-sṳ-liu̍k

Khí-sṳ-liu̍k 1

1 Pún-sû he ki-chai Yâ-sû Kî-tuk ke khí-sṳ. Song-ti kâu-pûn kì liá-ke khí-sṳ, oi kì chiông tón-khì-nui yit-thin voi fat-sên ke sṳ chṳ́-sṳ Song-ti ke chung phu̍k-ngìn. Kî-tuk chhâi-phai thiên-sṳ́ tui kì ke phu̍k-ngìn Yok-hon hién-mìn liá-têu sṳ, 2 Yok-hon chhiu chiông só khon-tó ke lâu thai-kâ kóng, vi Song-ti ke chṳ̂n-tho lâu Yâ-sû Kî-tuk só khí-sṳ ke chṳ̂n-lî cho kien-chṳn. 3 Siên-thu̍k liá-pún sû ke ngìn ngióng-pân yû fuk-hi! Ke-têu thâng liá-ke yi-ngièn yu cheu khì-chûng ke ki-chai hi-hàng ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô! Yîn-vi liá yit-chhiet sṳ-chhìn sṳ̍t-hien ke sṳ̀-kî voi to lé. 4 Ngài --- Yok-hon siá sin-é pûn Â-se-â-sén ke chhit-kiên kau-fi: Ngien kú-chó chhùn-chhai, liá-ha chhùn-chhai, chiông-lòi ya yún-yén chhùn-chhai ke Song-ti, pin Kì pó-chho chhièn chhit-ke Lìn, lâu ke chûng-sîm ke kien-chṳn-chá, chhiu-he chui-siên tui sí fu̍k-fa̍t, thúng-chhṳ thi-song van-vòng ke Yâ-sû Kî-tuk, su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! Kì siak ngài-têu, yu thûng-ko liù-hiet to sí lòi sṳt-fong ngài-têu thot-lì ngài-têu ke chhui, 6 pûn ngài-têu sàng-cho yit-ke koet, cho chi-sṳ̂ lòi fu̍k-sṳ kì ke Â-pâ Song-ti. Ngien yùng-kông lâu khièn-nèn kûi pûn Yâ-sû Kî-tuk, sṳ-sṳ vù-khiùng! Â-mén. 7 Khon â! Kì chhô-yùn lòi lô; mî-yit-ke ngìn voi khon-tó kì, lièn ke-têu yung chhiông chhiuk kì ke ngìn ya voi khon-tó kì. Kì lòi ke sṳ̀, thi-song ke van-mìn lûng-chúng voi yîn-vi kì chhùi sîm-kôn thai-kieu. Liá-ke sṳ yit-thin voi fat-sên! Â-mén. 8 Kú-chó chhùn-chhai, liá-ha chhùn-chhai, chiông-lòi ya yún-yén chhùn-chhai ke Chú --- Chhiòn-nèn ke Song-ti kóng: "Ngài he Â-ngì-fap --- chhiu-he khôi-sṳ́, he Â-mí-kâ --- chhiu-he kiet-suk!" 9 Ngài --- Yok-hon chhiu-he ngì-têu ke hiûng-thi. Ngài thùng ngì-têu khiung-ha yû-fun Yâ-sû ke fam-nan, kì ke koet, lâu ngiûn-nai. Vi-tó chhòn-yòng Song-ti ke chṳ̂n-tho lâu Yâ-sû só khí-sṳ ke chṳ̂n-lî, ngài sṳt pûn-ngìn koân chhai ke miàng ôn-to Pha̍t-mô ke hói-tó. 10 Yû yit-ke Chú-ngit, ngài su Sṳn-Lìn ke kám-thung, thâng-tó yû thai sâng-yîm, chhiong-he ho-thùng ke sâng, chhai ngài heu-poi tui ngài kóng: 11 "Oi chiông ngì só khon-tó ke siá hâ-lòi, yèn-heu chiông liá sû-kién ki pûn Yî-fut-só, Sṳ-mî-nâ, Phe̍t-kâ-mô, Thûi-ngâ-thûi-lâ, Sat-thi̍t, Fî-lâ-thiet-fî, lâu Ló-tí-kâ chhit-ke kau-fi." 12 Ngài chón-sṳ̂n oi khon he má-ngìn tui ngài kóng-fa, ngài chhiu khon-tó chhit-chán kîm tên-thòi. 13 Tên-thòi chûng-kiên yû yit-ke chhiong Ngìn-chṳ́ ke, khî chhai ke-vi, chok-tén chhui-to kiok-phàn ke chhòng-phàu, hiûng-chhièn kiê-tén kîm-tai. 14 Kì ke thèu-nà-mô chhiong yòng-mô ya chhiong siet án pha̍k; kì ke muk-chû chhiong fó-yam án kîm; 15 kì ke kiok chhiong fó-lù chûng lien-ko yu chhu̍t kîm-kîm ke thùng; kì ke sâng chhiong-he thai-súi ke sâng. 16 Kì yu-sú nâ-tén chhit-lia̍p sên-é, choi phi-chhut yit-kî lióng-piên li ke kiam. Kì ke mien chhiong tông-chu ke ngit-thèu. 17 Ngài yit khon-tó kì, chhiu phuk chhai kì ke kiok-chhièn, chhiong sí-thet yit-yong. Kì yung yu-sú hon-tén ngài, kóng: "M̀-sṳ́ kiâng! Ngài he khôi-sṳ́, ya he kiet-suk. 18 Ngài he ke yún-yén chhùn-chhai ke! Ngài sṳt sí-ko, liá-ha sâng-sâng, ya oi sâng-to yún-yén. Ngài chóng-kón sí lâu yîm-kiên ke só-sṳ̀. 19 Ngì oi chiông só khon-tó ke, mò-lun he liá-ha ya-he chiông-lòi oi fat-sên ke, chhiòn-phu siá hâ-lòi. 20 Ngì só khon-tó, chhai ngài yu-sú ke chhit-lia̍p sên-é lâu chhit-chán kîm tên-thòi ke o-pi he án-ngiòng: Chhit-lia̍p sên-é he chhit-ke kau-fi ke sṳ́-chá; chhit-chán tên-thòi chhiu-he chhit-ke kau-fi."

Khí-sṳ-liu̍k 2

1 "Ngì oi siá sin-é pûn Yî-fut-só kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Ke yu-sú nâ-tén chhit-lia̍p sên-é, chhai chhit-chán kîm tên-thòi chûng-kiên hàng ke, án-ngiòng kóng: 2 Ngài tî ngì só-cho ke: Ngì ngióng-pân sîn-khú kûng-chok, ngióng-pân ngiûn-nai; ngài ya tî ngì mò chiúng fái-ngìn, sṳt kháu-ngiam ke-têu chhṳ-chhṳ̂n sṳ́-thù khì-sṳ̍t m̀-he sṳ́-thù ke ngìn, ngin-chhut kì-têu he ká-mo ke. 3 Ngì chhin yû ngiûn-nai, sṳt vi ngài ke yèn-ku kîn-li̍t khú-nan, chhiùng-lòi m̀-sṳt ngiûn-m̀-he̍t. 4 Chúng-he, yû yit-khien sṳ ngài oi chit-phi ngì: Ngì yí-kîn sṳt-thet siên-chhièn tui ngài ke oi-sîm. 5 Ngì sióng khon-é, ngì yí-kîn chhui-lo̍k to má-ke chhàng-thu! Ngì oi fí-kói, fì-fu̍k ngì siên-chhièn yû oi-sîm ke hàng-vì. Ngì na m̀ fí-kói, ngài oi lòi, chiông ngì ke tên-thòi tui ngièn-vi sái-chéu. 6 Chúng-he, ngì yû yit-ke yû-tiám: Ngì thùng ngài khiung-yong án nâu Nì-kô-lâ-tóng ke chok-vì. 7 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng! 'Tet-sṳn ke ngìn, ngài oi pûn kì yû-khièn hó sṳ̍t Song-ti lo̍k-yèn-chûng sâng-miang-su ke kó-chṳ́.' " 8 "Ngì oi siá sin-é pûn Sṳ-mî-nâ kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Ke khôi-sṳ́ lâu kiet-suk, sí yu fu̍k-fa̍t ke, án-ngiòng kóng: 9 Ngài tî ngì ke fam-nan lâu khiùng-khú; sṳ-sṳ̍t-song ngì he fu-chiuk ke! Ngài tî ngì pûn ke-têu chhṳ-chhṳ̂n Yù-thai-ngìn ke fí-pong; khì-sṳ̍t kì-têu pin m̀-he Yù-thai-ngìn, kì-têu he Sat-tan yit-tóng ke ngìn. 10 M̀-sṳ́ kiâng ngì só voi tù-tó ke khú-nan. Khon â, Mô-kúi oi kháu-ngiam ngì-têu; ngì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn voi pûn kì fit-lo̍k kâm-ngiu̍k; ngì-têu oi su sṳ̍p-ngit ke khú-nan. Ngì oi chûng-sîm to sí, ngài chhiu su ngì sâng-miang ke miên-liù. 11 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng! 'Tet-sṳn ke ngìn chhie̍t-tui m̀-voi su thi-ngi-pái sí ke sông-hoi.' " 12 "Ngì oi siá sin-é pûn Phe̍t-kâ-mô kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Ke yû lióng-piên li ke kiam ke, án-ngiòng kóng: 13 Ngài tî ngì he̍t ke thi-fông chhiu-he Sat-tan cho-vòng ke só-chhai. Ngì tui ngài chûng-sṳ̀n; chhiu-he ngài chûng-sîm ke kien-chṳn-ngìn Ôn-thì-pha chhai Sat-tan ke thi-phàn su-hoi ke sṳ̀, ngì ya mò piong-thet tui ngài ke sin-sîm. 14 Chúng-he, yû-têu sṳ ngài oi chit-phi ngì: Ngì-têu chûng-kiên yû-ngìn cheu Pâ-làn ke kau-hiun hi hàng; liá-ke Pâ-làn yú-fe̍t Pâ-le̍t, kâu-sô Yî-set-lie̍t-ngìn fam-chhui, hi sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong ke chi-vu̍t, yu hàng yìm-lon ke sṳ-chhìn. 15 Khiung-yong, ngì-têu chûng-kiên ya yû-ngìn cheu Nì-kô-lâ-tóng ke kau-hiun hi hàng. 16 Só-yî, ngì oi fí-kói, na mò, ngài voi ngiàm-sṳ̀ to, yung ngài khiéu-chûng ke kiam kûng-kit liá-têu ngìn. 17 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng! 'Tet-sṳn ke ngìn, ngài oi su-pûn kì ke khong-tén ke mâ-nâ. Ngài ya oi pûn kì yit-te pha̍k sa̍k-thèu, táng-kô siá-tén sîn ke miàng; liá-ke miàng, chhù-liáu chiap-su ke ngìn, mò ngìn ngin-tet-sṳt.' " 18 "Ngì oi siá sin-é pûn Thûi-ngâ-thûi-lâ kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Song-ti ke Lai-é, muk-chû chhiong fó-yam án kîm, kiok chhiong chhu̍t kîm-kîm ke thùng, kì án-ngiòng kóng: 19 Ngài tî ngì só-cho ke; ngài tî ngì ke oi-sîm, sin-sîm, sṳ-fung, lâu nai-sîm. Ngài tî ngì liá-ha só-cho ke pí siên-chhièn hàn-kha tô. 20 Chúng-he, yû yit-khien sṳ ngài oi chit-phi ngì: Ngì ngiûn-su ke chhṳ-chhṳ̂n ńg siên-tî ke Yâ-sé-pit. Kì kâu-sô yín-yu ngài só-yû ke phu̍k-ngìn hi-hàng yìm-lon ke sṳ, sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong ke chi-vu̍t. 21 Ngài yû pûn kì fí-kói ke sṳ̀-kiên, chúng-he kì m̀-hén lì-khôi kì ke yìm-lon. 22 Khon â, ngài oi sṳ́ kì pot-phiang vang chhai mìn-chhòng-táng; ke-têu thùng kì hàng yìm-lon ke ngìn, chhù-fî kì-têu fí-kói, mò chai thùng kì hàng yìm-lon, ngài chhiu oi sṳ́ kì-têu thùng kì khiung-ha su thai khú-nan. 23 Ngài ya oi kûng-kit thèn kì ke ngìn, chhṳ-sí kì-têu; kok kau-fi chhiu voi tî, ngài he ke khon-theu ngìn ke sṳ̂-sióng lâu yi-ngiam ke. Ngài oi cheu ngì-têu tak-sà só-cho ke, pûn mî-yit-ke ngìn tet-tó chhṳ-kâ ke po-yin. 24 'Lun-tó chhai Thûi-ngâ-thûi-lâ khì-thâ ke ngìn, ngì-têu mò thèn ke sià-sot, mò ho̍k-si̍p só-vi Sat-tan ke o-pi. Ngài lâu ngì-têu kóng, ngài m̀-voi chai chiông phe̍t ke chhûng-tâm kâ pûn ngì-têu. 25 Chúng-he, ngì-têu oi chhṳ̀-sú ngì-têu yí-kîn yû ke, chhṳ̍t-to ngài lòi. 26 Tet-sṳn ke, nèn ki-siu̍k chûn-hàng ngài min-lin to chui-heu ke ngìn, ngài oi su kì khièn-piang, thùng ngâ Pâ pûn ngài ke khiung-yong; ngài oi su kì khièn-piang lòi thúng-chhṳ van-koet, yung thiet-chhóng chhṳ-lî kì-têu, chhiong tá-lan fì-è án-ngiòng fún-sui kì-têu. Ngài ya oi chiông thiên-kông-sên su pûn tet-sṳn ke ngìn. 29 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng!' "

Khí-sṳ-liu̍k 3

1 "Ngì oi siá sin-é pûn Sat-thi̍t kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Ke yû Song-ti chhit-ke Lìn lâu chhit-lia̍p sên-é ke, án-ngiòng kóng: Ngài tî ngì só-cho ke; ngài tî yû-ngìn láu-tó ngì he sâng ke, sṳ̍t-chi-song ngì he sí ke! 2 Só-yî, hó siáng lé! Oi kiên-ku ngì só chhûn yit-si̍t-é màng sí-thet ke; yîn-vi ngài khon-chhut ngì só-cho ke, chhai ngài ke Song-ti mien-chhièn hàn-màng vàn-chhiòn. 3 Só-yî, ngì oi ki-tet só thâng, só chiap-su ke kau-hiun, khok-sṳ̍t hi chûn-hàng, lì-khôi ngì ke chhui-ok. Ngì na hàn m̀ siáng, ngài oi chhiong chhe̍t-é án-ngiòng fut-yèn lòi-to; ngì chhie̍t-tui m̀-voi tî ngài oi lòi-to ke sṳ̀-kiên. 4 Chúng-he, chhai Sat-thi̍t, ngì-têu hàn yû-têu ngìn sâm-fu pó-chhṳ̀ to chhin chhiang-li; liá-têu ngìn khâm-tet chok pha̍k-set ke chhòng-phàu, thùng ngài khiung-ha hàng. 5 Tet-sṳn ke ngìn khiung-yong ya oi chok pha̍k-set ke chhòng-phàu. Ngài chhie̍t-tui m̀-voi tui sâng-miang-chhak chiông kì ke miàng chhu̍t-thet; chhai ngâ Pâ lâu Kì ke thiên-sṳ́ mien-chhièn, ngài oi kûng-khôi sṳ̀n-ngin kì he su̍k ngài ke. 6 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng!' " 7 "Ngì oi siá sin-é pûn Fî-lâ-thiet-fî kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Ke sṳ̀n-sṳn yu sin-sṳ̍t, chóng-kón Thai-ví ke só-sṳ̀, tá-khôi mùn chhiu mò-ngìn nèn koân, koân mùn chhiu mò-ngìn nèn khôi ke, kì án-ngiòng kóng: 8 Ngài tî ngì só-cho ke; ngài tî ngì chṳ́-yû yit-si̍t ke nèn-li̍t, chúng-he ngì chûn-sú ngài ke kau-hiun, mò féu-ngin ngài ke miàng. Ngài yí-kîn chhai ngì mien-chhièn khôi yit-san mùn, he mò-ngìn nèn koân ke. 9 Khon â, ke-têu Sat-tan yit-tóng ke ngìn, chhṳ-chhṳ̂n Yù-thai-ngìn khì-sṳ̍t m̀-he Yù-thai-ngìn, kì-têu he phien-é; ngài oi ham kì-têu lòi, chhai ngì kiok-chhièn khúi-pai, pûn kì-têu tî ngài siak ngì. 10 Yîn-vi ngì chûn-sú ngài ke min-lin, ngiûn-nai to-tái, só-yî chhai fam-nan lìm-to chhiòn sṳ-kie, chhiòn ngìn-lui su sṳ-lien ke sṳ̀, ngài oi pó-sú ngì. 11 Ngài chhiu voi to lé. Ngì oi chhṳ̀-sú ngì só-yû ke, ngì tet-sṳn ke miên-liù m̀-hó pûn-ngìn chhióng-chéu. 12 Tet-sṳn ke ngìn, ngài oi pûn kì cho ngài Song-ti ke sṳn-thien tî-poi ke chhû-é; kì yún-yén m̀-voi lì-khôi ke-vi. Ngài oi chhai kì sṳ̂n-song siá ngài Song-ti ke miàng, hàn-yû ngài Song-ti ke sàng ke miàng, chhiu-he tui thiên-táng, tui ngài Song-ti ke-vi kong hâ-lòi ke sîn Yâ-lu-sat-lâng; ngài ya oi chiông ngài ke sîn-miàng siá chhai kì sṳ̂n-song. 13 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng!' " 14 "Ngì oi siá sin-é pûn Ló-tí-kâ kau-fi ke sṳ́-chá, kóng: 'Ke miàng ôn-to Â-mén ke, he sin-sṳ̍t khó-kho ke kien-chṳn-chá, he Song-ti chhóng-chho ke kîn-ngièn, kì án-ngiòng kóng: 15 Ngài tî ngì só-cho ke; ngài tî ngì mò lâng ya mò ngie̍t; ngài chhin hî-mong ngì he lâng ke ya-he ngie̍t ke! 16 Yîn-vi ngì chhiong vûn-súi án-ngiòng, mò lâng ya mò sêu, ngài oi chiông ngì tui ngài ke choi phi-chhut-hi! 17 Ngì kóng: Ngài he fu-chiuk ke, ngài chhin pot, má-ke tû mò khiam. Chúng-he, ngì m̀-tî chhṳ-kâ he ngióng-pân chhôi-ko, ngióng-pân khó-lièn! Ngì khiùng-khú, chhiâng-miâng, yu chhak-sṳ̂n lu-thí. 18 Só-yî, ngài khien ngì tui ngài mâi yung fó lien-ko ke kîm-é, pûn ngì sàng-cho fu-chiuk; mâi pha̍k-set ke chhòng-phàu lòi chok, chiông ngì kien-seu ke sṳ̂n-thí châ hí-lòi; mâi muk-yo̍k lòi kò ngì ke muk-chû, pûn ngì khon-tet-tó. 19 Ngài só-siak ke ngìn, ngài chhiu chit-phi kón-kau. Só-yî, ngì oi ngie̍t-sîm hí-lòi, ya oi fí-kói. 20 Thâng â, ngài khî chhai mùn-ngoi phông-mùn; na yû-ngìn thâng-tó ngài ke sâng lòi khôi mùn, ngài oi ngi̍p-hi kì ke-vi; ngài thùng kì, kì thùng ngài khiung-chok sṳ̍t-fan. 21 Tet-sṳn ke ngìn, ngài oi su kì khièn-li, chhai ngài ke pó-chho-song thùng ngài khiung-ha chhô, chhiu-chhiong ngài yí-kîn tet-sṳn, liá-ha chhai ngâ Pâ ke pó-chho-song thùng Kì khiung-ha chhô yit-yong. 22 'Sṳn-Lìn tui kok kau-fi só-kóng ke fa, yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng!' "

Khí-sṳ-liu̍k 4

1 Chiap-tén, ngài tet-tó nang-ngoi yit-ke yi-siong, khon-tó thiên-táng yû yit-san khôi-tén ke mùn. Ngài siên-chhièn só thâng-tó, chhiong ho-thùng ke sâng, yu tui ngài kóng: "Ngì sông liá-vi lòi, ngài oi chṳ́-sṳ ngì yî-heu pit-thin oi fat-sên ke sṳ." 2 Chit-sṳ̀, Sṳn-Lìn chhiu kám-thung ngài. Ngài khon-tó thiên-táng yû yit-ke pó-chho; yû yit-vi chhô chhai pó-chho-song. 3 Kì ke mien-mau chhiong pit-ngiu̍k lâu fùng-pó-sa̍k án-ngiòng hàu-kông. Pó-chho ke chû-vì yû kiûng vì-tén, set chhiong liu̍k-pó-sa̍k. 4 Pó-chho chû-vì yû ngi-sṳ̍p-si-ke chho-vi, táng-kô chhô-tén ngi-sṳ̍p-si-ke chóng-ló, chok-tén pha̍k-set ke chhòng-phàu, thèu-nà tai-tén kîm ke miên-liù. 5 Yû ngiap-lang, lung-lung-kún ke sâng, lâu hióng-lùi-kûng ke sâng tui pó-chho fat-chhut. Pó-chho chhièn chho̍k-tén chhit-kî fó-pá; ke chhiu-he Song-ti ke chhit-ke Lìn. 6 Pó-chho chhièn hàn-yû chhiong súi-chîn án-ngiòng ke pô-lì-hói. Pó-chho ke si-mien yû si-ke sâng-vu̍t, chhièn-heu chhiòn-phu yû muk-chû. 7 Thi-yit-ke sâng-vu̍t chhiong-he sṳ̂-é; thi-ngi-ke chhiong-he ngiù-kú; thi-sâm-ke yû ngìn ke mien; thi-si-ke chhiong-he pî-tén ke ên-tiâu. 8 Ke si-ke sâng-vu̍t, tak-ke yû liuk-chak yi̍t-kap, mò-lun nui-ngoi chhiòn-phu yû muk-chû. Kì-têu ngit-ya kín chhong: Sṳn-châi! Sṳn-châi! Sṳn-châi! Chú --- Chhiòn-nèn ke Song-ti, kú-chó chhùn-chhai, liá-ha chhùn-chhai, chiông-lòi ya yún-yén chhùn-chhai ke! 9 Tak-pái, si-ke sâng-vu̍t chhong yùng-kông, chûn-kui, kám-chhia ke sṳ̂-kô, hien-pûn ke chhô chhai pó-chho-song, yún-yén sâng-sâng ke, 10 ke-sṳ̀, ngi-sṳ̍p-si-ke chóng-ló chhiu phu̍k lo̍k-hi kin-pai ke yún-yén sâng-sâng, chhô chhai pó-chho-song ke. Kì-têu chiông chhṳ-kâ ke miên-liù piong chhai pó-chho chhièn, kóng: 11 Ngài-têu ke Chú, ngài-têu ke Song-ti! Ngì khâm-tet chiap-su yùng-kông, chûn-kui, lâu khièn-nèn. Yîn-vi Ngì chhóng-chho-liáu van-yû; van-yû ke su-chho lâu sên-chhùn, vàn-chhiòn he cheu Ngì ke chṳ́-yi.

Khí-sṳ-liu̍k 5

1 Ngài khon-tó ke chhô chhai pó-chho song ke, yu-sú nâ-tén yit-kién sû; liá-kién sû lióng-mien siá-to mân-mân ke sṳ, he yung chhit-chak yin-é fûng-tén. 2 Ngài yu khon-tó yit-ke chhin yúng-chong ke thiên-sṳ́, thai-sâng siên-pu kóng: "Má-ngìn yû chṳ̂-kiet hiên-khôi liá-têu yin-é, tá-khôi liá-kién sû nè?" 3 Chúng-he, mò-lun chhai thiên-táng, thi-song, ya-he thi-tái-hâ, lûng-chúng mò ngìn nèn tá-khôi ya-he khon ke-kién sû. 4 Ngài chhiu thai-sâng kieu, yîn-vi mò ngìn yû chṳ̂-kiet tá-khôi ya-he khon ke-kién sû. 5 Chóng-ló chûng yû yit-ke tui ngài kóng: "M̀-sṳ́ kieu! Ngì khon, ke tui Yù-thai kî-chhu̍k chhut-lòi ke Sṳ̂-é --- Thai-ví ke heu-thoi yí-kîn tet-sṳn lé; kì nèn hiên-khôi ke chhit-chak yin-é, tá-khôi ke-kién sû." 6 Chiap-tén, ngài khon-tó chhai pó-chho lâu si-ke sâng-vu̍t ke tûng-ông, chhiu-he chung chóng-ló vì-tén ke tûng-ông, yû Kâu-yòng khî-tén. Ke Kâu-yòng chhiong-he pûn-ngìn chhṳ̀-ko ke, yû chhit-kî kok, chhit-chak muk-chû, chhiu-he Song-ti ke chhit-ke Lìn, he fung chhâi-phai to sṳ-kiên tak só-chhai hi ke. 7 Ke Kâu-yòng chin chhièn-lòi, tui chhô chhai pó-chho-song ke yu-sú chiông ke-kién sû chiap-ko-lòi. 8 Kì chiap-ko ke-kién sû ke sṳ̀, si-ke sâng-vu̍t lâu ngi-sṳ̍p-si-ke chóng-ló chhiu khúi chhai Kâu-yòng ke mien-chhièn. Tak-ke chóng-ló nâ-tén hièn-khìm lâu chông-mân hiông ke kîm-lù; liá hiông he chung sṳn-thù ke khì-tó. 9 Kì-têu chhong yit-sú sîn ke sṳ̂-kô, kóng: Vì-yû ngì yû chṳ̂-kiet chiap-su ke-kién sû, hiên-khôi ke-têu táng-kô ke yin-é; yîn-vi ngì sṳt pûn-ngìn chhṳ̀-sí! Ngì thûng-ko liù-hiet to sí, tui kok chúng-chhu̍k, kok ngî-ngièn, kok mìn-chhu̍k, lâu tak-ke koet-kâ, chiông ngìn su̍k-chón-lòi, kûi-pûn Song-ti. 10 Ngì sṳ́ kì-têu sàng-cho yit-ke koet, cho chi-sṳ̂ lòi fu̍k-sṳ ngài-têu ke Song-ti; kì-têu voi thúng-chhṳ sṳ-kie. 11 Ki-siu̍k khon-hâ-hi, ngài thâng-tó yû chhiên-chhiên van-van thiên-sṳ́ ke sâng-yîm. Kì-têu vì-tén khî chhai pó-chho, lâu si-ke sâng-vu̍t, pin chung chóng-ló ke chû-vì, 12 thai-sâng chhong-sṳ̂ kóng: Pûn-ngìn chhṳ̀-sí ke Kâu-yòng, yû chṳ̂-kiet chiap-su khièn-nèn, fûng-sṳn, chṳ-fi, li̍t-liong, chûn-kui, yùng-kông, lâu siung-chan! 13 Ngài yu thâng-tó thiên-táng, thi-song, thi-tái-hâ, lâu hói-tú yit-chhiet su-chho ke, chhiu-he yí-chhiu-kiên ke van-vu̍t, lûng-chúng chhong-sṳ̂, kóng: Ngien siung-chan, chûn-kui, yùng-kông, lâu khièn-piang, chhiòn-phu kûi-pûn ke chhô pó-chho ke lâu Kâu-yòng, chhṳ̍t-to yún-yún yén-yén! 14 Si-ke sâng-vu̍t en-kóng: "Â-mén!" Chung chóng-ló chhiu phu̍k lo̍k-hi pai kì.

Khí-sṳ-liu̍k 6

1 Ngài khon-tó Kâu-yòng hiên-khôi ke chhit-chak yin-é ke thèu-yit-chak. Ke-sṳ̀, ngài thâng-tó si-ke sâng-vu̍t chûng ke yit-ke fat-chhut chhiong hióng-lùi-kûng ke sâng, kóng: "Lòi!" 2 Ngài yit khon, khon-tó yit-phit pha̍k-mâ; ke khì-mâ ke nâ-tén kiûng, liâng-su su-pûn kì ke miên-liù, yèn-heu chhiu chhut-hi chan-chên, tet-sṳn yu oi tet-sṳn. 3 Kâu-yòng hiên-khôi thi-ngi-chak yin-é ke sṳ̀, ngài thâng-tó thi-ngi-ke sâng-vu̍t kóng: "Lòi!" 4 Nang-ngoi yit-phit mâ chhiu chhut-lòi, he fùng-set ke. Ke khì-mâ ke liâng-su-liáu kâu-pûn kì ke khièn, khó-yî chiông thi-song ke fò-phìn chhióng-chéu, sṳ́ ngìn-lui fu-siông chhàn-sat; kì só liâng-su ke he yit-kî thai kiam. 5 Kâu-yòng hiên-khôi thi-sâm-chak yin-é ke sṳ̀, ngài thâng-tó thi-sâm-ke sâng-vu̍t kóng: "Lòi!" Ngài yit khon, khon-tó yit-phit vû-mâ; ke khì-mâ ke sú-chûng nâ-tén thiên-phìn. 6 Ngài thâng-tó yû sâng, chhiong-he tui si-ke sâng-vu̍t chûng fat-chhut ke, kóng: "Yit-ngit ke kûng-chhièn chang mâi yit kûng-sṳ̂n séu-ma̍k, yit-ngit ke kûng-chhièn chang mâi sâm kûng-sṳ̂n thai-ma̍k. Kám-lám-yù lâu chiú m̀-hó châu-tha̍p!" 7 Kâu-yòng hiên-khôi thi-si-chak yin-é ke sṳ̀, ngài thâng-tó thi-si-ke sâng-vu̍t kóng: "Lòi!" 8 Ngài yit khon, khon-tó yit-phit fôi-set ke mâ; ke khì-mâ ke miàng ôn-to "Sí", "Yîm-kiên" thèn chhai kì heu-poi. Kì-têu tet-tó khièn-piang, kón-hot sṳ-kie ke si-fûn-chṳ̂-yit, yung chan-chên, kî-fông, pot-vûn, lâu thi-song ke khìm-chhu hi chhṳ̀-ngìn. 9 Kâu-yòng hiên-khôi thi-ńg-chak yin-é ke sṳ̀, ngài khon-tó ke-têu yîn-vi chhòn Song-ti ke chṳ̂n-tho, chûng-sîm cho kien-chṳn, pûn-ngìn chhṳ̀-sí ke lìn-fùn chhai chi-thàn-hâ. 10 Kì-têu thai-sâng hêm-kóng: "Sṳ̀n-sṳn yu chṳ̂n-sṳ̍t ke Chú-chái â! Ngì kí-sṳ̀ chang oi sṳ́m-phan thi-song ke ngìn, vi ngài-têu só-liù ke hiet sṳ̂n-yên â?" 11 Kì-têu tak-sà chiap-su yit-liâng pha̍k-set ke chhòng-phàu, yu thâng-tó yû fa fûn-fu kì-têu, ham kì-têu hiet-khun kâ yit-ha-é, tén-to thùng kì-têu siông-khiung sṳ-fung Chú ke ngìn lâu hiûng-thi chí-moi ya chhiong kì-têu khiung-yong pûn-ngìn chhṳ̀-sí, su-muk mân ke sṳ̀. 12 Ngài yu khon-tó Kâu-yòng hiên-khôi thi-liuk-chak yin-é. Ke-sṳ̀, thai-thi chhin chûn; ngit-thèu pien vû, chhiong yit-te vû-mô ke pu-é; ngie̍t-kông kûi-chak pien fùng, chhiong hiet yit-yong; 13 thiên-táng ke sên-é lo̍k chhai thi-song, chhiong hàn-màng siuk ke vù-fâ-kó pûn phau-fûng tui su-táng chhôi-hâ-lòi yit-yong. 14 Thiên m̀-kien-thet, chhiong sû kién-hí-lòi sû-chéu yit-yong; sân-liâng lâu hói-tó ya yit-yit tui ngièn-vi sái-chéu. 15 Thi-song ke kiûn-vòng, thúng-chhṳ-chá, chiông-kiûn, yû-chhièn yû-sṳ ke, pin yit-chhiet nù-li lâu chhṳ-yù-ngìn, chhiòn-phu khong chhai sân-khûng lâu ngàm-sa̍k phung-tú. 16 Kì-têu tui sân lâu ngàm-sa̍k hêm-kóng: "Vang chhai ngài-têu sṳ̂n-song! Chiông ngài-têu khong-hí-lòi, pûn ngài-têu sám-phit chhô chhai pó-chho-song ke mien lâu Kâu-yòng ke thai fat-khién! 17 Yîn-vi kì-têu fat-khién ke thai ngit-è to lé; má-ngìn khî tet-he̍t nè?"

Khí-sṳ-liu̍k 7

1 Heu-lòi, ngài khon-tó si-ke thiên-sṳ́ khî chhai thi ke si-chak kok-thèu, tóng-tén thi-song si-mien ke fûng, m̀ pûn fûng chhôi chhai thi-song, hói-song, ya-he su-é ke táng-kô. 2 Ngài yu khon-tó nang-ngoi yit-ke thiên-sṳ́, púng-tén yún-sên Song-ti ke yin-é, tui tûng-fông sông-lòi. Kì thai-sâng tui ke liâng-su Song-ti só-su ke khièn-piang, nèn pho-fai thi lâu hói ke si-ke thiên-sṳ́ hêm-kóng: 3 "M̀-hó sông-hoi thi, hói, ya-he su-é, tén ngài-têu chhai Song-ti ke chung phu̍k-ngìn ngiak-thèu-táng chém yin-é." 4 Ngài thâng-kóng, chhai Yî-set-lie̍t ke kok kî-chhu̍k chûng su chém yin-é ke, chúng-su yû sṳ̍p-si-van si-chhiên ngìn: 5 Yù-thai kî-chhu̍k chûng chiap-su chém yin-é ke, yû yit-van lióng-chhiên ngìn; Lî-phien kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Kâ-tet kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; 6 Â-sat kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Nâ-fut-thâ-li kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Mâ-nâ-sî kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; 7 Sî-mién kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Li-vi kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Yî-sat-kâ kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; 8 Sî-pu-lùn kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Yok-sit kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn; Phien-ngâ-mén kî-chhu̍k, yit-van lióng-chhiên ngìn. 9 Heu-lòi, ngài yit khon, yu khon-tó yit thai-khiùn ke ngìn, su-muk chhin-nàn kie-son. Kì-têu he tui sṳ-kie kok koet-kâ, kok mìn-chhu̍k, kok-chúng ngìn, lâu kok-chúng ngî-ngièn lòi ke, chhiòn-phu khî chhai pó-chho lâu Kâu-yòng ke mien-chhièn, chok-tén pha̍k-set ke chhòng-phàu, sú nâ-tén chûng-su-kî. 10 Kì-têu thai-sâng hêm-kóng: Kiu-ên he tui chhô chhai pó-chho-song ngài-têu ke Song-ti, lâu Kâu-yòng lòi ke! 11 Só-yû ke thiên-sṳ́ lûng-chúng khî chhai pó-chho, chóng-ló, lâu si-ke sâng-vu̍t ke chû-vì. Kì-têu chhai pó-chho ke mien-chhièn phu̍k hâ-lòi kin-pai Song-ti, 12 kóng: Â-mén! Ngien siung-chan, yùng-kông, chṳ-fi, kám-chhia, chûn-kui, khièn-nèn, li̍t-liong, chhiòn-phu kûi-pûn ngài-têu ke Song-ti, chhṳ̍t-to yún-yún yén-yén! Â-mén. 13 Yû yit-ke chóng-ló mun ngài, kóng: "Liá-têu chok pha̍k chhòng-phàu ke he má-ngìn? Kì-têu he tui nai-vi lòi ke?" 14 Ngài en-kóng: "Sîn-sâng, ngì chang tî." Kì lâu ngài kóng: "Liá-têu ngìn he kîn-li̍t-ko thai pet-hoi ke. Kì-têu sṳt yung Kâu-yòng ke hiet chiông chhṳ-kâ ke chhòng-phàu sé-to pha̍k-pha̍k. 15 Yîn-vi án-ngiòng, kì-têu chhai Song-ti ke pó-chho chhièn, ngit-ya chhai Kì ke sṳn-thien-chûng sṳ-fung Kì. Ke chhô chhai pó-chho-song ke Song-ti oi chhîn-chhṳ pí-yu kì-têu. 16 Kì-têu m̀-voi chai tú-kî, ya m̀-voi chai choi-châu; ngit-thèu ya-he ngim-hò ngie̍t-hi lûng-chúng nat kì-têu m̀-tó. 17 Yîn-vi pó-chho chûng ke Kâu-yòng oi mu̍k-yông kì-têu, tai kì-têu to sâng-miang-súi ke ngièn-thèu; Song-ti ya oi chhu̍t-thet kì-têu yit-chhiet ke muk-chṳp."

Khí-sṳ-liu̍k 8

1 Kâu-yòng hiên-khôi thi-chhit-chak yin-é ke sṳ̀, thiên-táng tiâm-tiâm mò sâng, chhâ-m̀-tô pan-tiám-chûng. 2 Yèn-heu, ngài khon-tó khî chhai Song-ti mien-chhièn ke chhit-ke thiên-sṳ́; yû chhit-kî ho-thùng kâu-pûn kì-têu. 3 Nang-ngoi yû yit-ke thiên-sṳ́ chhut-lòi, nâ-tén kîm hiông-lù, khî chhai chi-thàn chhièn. Yû chhin-tô hiông kâu-pûn kì, pûn kì thùng chung sṳn-thù ke khì-tó khiung-ha hien chhai pó-chho chhièn ke kîm-thàn táng. 4 Ke-têu hiông só fat-chhut ke yên lâu chung sṳn-thù ke khì-tó chhiu tui thiên-sṳ́ ke sú-chûng sṳ̂n-to Song-ti ke mien-chhièn. 5 Chiap-tén, thiên-sṳ́ nâ-tén hiông-lù, chiông hiông-lù chông-mân thàn-táng ke fó, fit-to thi-song hi. Thèn-tén, chhiu hióng-lùi-kûng, yû lung-lung-kún ke sâng, ngiap-lang, lâu thi-thûng. 6 Yèn-heu, ke chhit-ke nâ-tén chhit-kî ho-thùng ke thiên-sṳ́ chhiu chún-phi oi phùn ho-thùng. 7 Thi-yit-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, chhiu yû pên-pho̍k lâu fó, chhâm-tén hiet, tó chhai thi-song. Thi ke sâm-fûn-chṳ̂-yit chhiu sêu-thet, su-é sêu-thet sâm-fûn-chṳ̂-yit, só-yû ke chhiâng-chhó chhiòn-phu sêu-thet. 8 Thi-ngi-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, chhiu yû yit-chho chhiong chho̍k-tén fó ke thai-sân fit-lo̍k hói-tú. Hói ke sâm-fûn-chṳ̂-yit pien-cho hiet, 9 hói-tú ke sâng-vu̍t sí-thet sâm-fûn-chṳ̂-yit, sòn ya fái-thet sâm-fûn-chṳ̂-yit. 10 Thi-sâm-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, chhiu yû yit-lia̍p thai sên-é, chhiong chho̍k-tén ke fó-pá, tui thiên-táng tiet-hâ-lòi, lo̍k chhai sâm-fûn-chṳ̂-yit ke hò-pa lâu yit-chhiet ke súi-ngièn táng-kô. 11 (Liá-lia̍p sên-é miàng ôn-to "Fú-tuk".) Súi ke sâm-fûn-chṳ̂-yit chhiu pien fú. Yîn-vi súi pien fú, chhin-tô ngìn lîm liá-ke súi chhiu sí-thet. 12 Thi-si-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, ngit-thèu ke sâm-fûn-chṳ̂-yit, ngie̍t-kông ke sâm-fûn-chṳ̂-yit, lâu sên-é ke sâm-fûn-chṳ̂-yit chhiòn-phu su-tó kûng-kit. Án-ngiòng, ngit-thèu, ngie̍t-kông, lâu sên-é chhiu sṳt-thet sâm-fûn-chṳ̂-yit ke kông; ngit-sṳ̀-thèu ke sâm-fûn-chṳ̂-yit mò kông, am-pû-sṳ̀ ya he án-ngiòng. 13 Ngài yu khon, yu thâng-tó yit-chak chhai khûng-chûng pî chhin-kô ke ên-tiâu thai-sâng kóng: "Chhám lé! Chhám lé! He̍t chhai thi-song ke ngìn chhám lé! Yîn-vi nang-ngoi sâm-ke thiên-sṳ́ chhiu oi phùn ho-thùng lé!"

Khí-sṳ-liu̍k 9

1 Thi-ńg-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, ngài chhiu khon-tó yû yit-lia̍p sên-é tui thiên-táng tiet-hâ-lòi, lo̍k chhai thi-song. Mò-tái-hâng ke só-sṳ̀ chhiu kâu-pûn kì. 2 Kì tá-khôi mò-tái-hâng, yû yên tui tî-poi chhung-chhut-lòi, chhiong yên tui thai fó-lù chhung-chhut-lòi yit-yong; ngit-thèu lâu thiên-khûng chhiòn-phu yîn-vi mò-tái-hâng chhung-chhut-lòi ke yên pien-cho vû-vû. 3 Yû chhó-máng tui yên tî-poi chhut-lòi, lo̍k chhai thi-song; yû nèn-li̍t su-pûn kì-têu, chhiong thi-song ke hiet-è só yû ke nèn-li̍t yit-yong. 4 Kì-têu su fûn-fu m̀-hó sông-hoi thi-song ke chhó, su-é, ya-he khì-thâ ke chhṳ̍t-vu̍t, chṳ́-yû cho-tet sông-hoi ke-têu ngiak-thèu mò chém Song-ti ke yin-é ke ngìn. 5 Chhó-máng mò khièn hoi-sí liá-têu ngìn, chṳ́-yû hoi kì-têu su-khú ńg-ke ngie̍t. Liá-chúng thung-khú chhiu-chhiong ngìn pûn hiet-è tang-tó yit-yong. 6 Chhai liá ńg-ke ngie̍t-chûng, ngìn voi khiù-sí put-tet, sióng-sí put-nèn. 7 Chhó-máng ke yong-sṳt chhiong chún-phi oi sông chan-chhòng ke mâ yit-yong. Kì-têu ke thèu-nà tai-tén chhiong-he kîm-é cho ke miên-liù; kì-têu ke mien chhiong ngìn ke mien. 8 Kì-têu ke thèu-nà sâng mô, chhiong fu-ngìn-kâ ke thèu-nà-mô; kì-têu ke ngà-chhṳ́ chhiong sṳ̂-é ke ngà-chhṳ́. 9 Kì-têu ke hiûng-phù só koa-tén ke, chhiong-he thiet cho ke fu-sîm-kiang; kì-têu ke yi̍t-kap fat-chhut ke sâng, chhiong yit thai-chhṳn chan-chhâ sông chan-chhòng fat-chhut ke sâng. 10 Kì-têu chhiong hiet-è yit-yong, yû mî ya yû net; yû nèn-li̍t hoi-ngìn su ńg-ke ngie̍t ke thung-khú ke chhiu-he liá-ke mî. 11 Yû yit-ke vòng kón-lî kì-têu, chhiu-he kón mò-tái-hâng ke thiên-sṳ́. Kì ke miàng Hî-pak-lòi-fa ôn-to Â-pâ-tun, Hî-lia̍p-fa ôn-to Â-pô-lùn (yi-sṳ he Fí-me̍t-chá). 12 Thèu-yit-chúng ke châi-nan yí-kîn ko-thet; khon â, thèn-tén hàn-yû lióng-chúng ke châi-nan oi lòi. 13 Thi-liuk-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, ngài chhiu thâng-tó yû sâng-yîm tui Song-ti mien-chhièn ke-chho kîm-thàn ke si-chak kok-thèu fat-chhut-lòi. 14 Liá sâng-yîm tui phùn ho-thùng ke thi-liuk-ke thiên-sṳ́ kóng: "Chiông koân chhai Yu-fat-lâ-tí thai-hò ke si-ke thiên-sṳ́ piong chhut-lòi!" 15 Ke si-ke thiên-sṳ́ chhiu tet-tó théu-piong. Kì-têu he chó chhiu su ôn-phài-hó, oi chhai liá ngièn, liá ngie̍t, liá ngit, liá sṳ̀, chhṳ̀-thet ngìn-lui ke sâm-fûn-chṳ̂-yit. 16 Khì-pîn-chhui ke su-muk yû lióng-yi; kì-têu ke su-muk ngài yû thâng-tó. 17 Chhai yi-siong chûng, ngài khon-tó ke-têu mâ lâu khì-pîn. Khì-pîn chok-tén fùng chhiong fó, làm chhiong làm-pó-sa̍k, lâu liù-vòng-set ke fu-sîm-kiang. Mâ ke thèu chhiong sṳ̂-é thèu, kì-têu ke choi yû fó, yên, lâu liù-vòng phun-chhut-lòi. 18 Ngìn-lui ke sâm-fûn-chṳ̂-yit pûn mâ-choi só phun-chhut ke fó, yên, lâu liù-vòng liá sâm-yong châi-nan hoi-sí. 19 Mâ ke nèn-li̍t chhai kì-têu ke choi lâu kì-têu ke mî. Kì-têu ke mî chhiong sà, ya yû thèu; kì-têu chhiu-he yung liá-têu thèu lòi sông-hoi ngìn. 20 Khì-thâ ke ngìn, mò pûn liá-têu châi-nan hoi-sí ke, hàn-he m̀ fí-kói, m̀-hén fit-thet kì-têu chhîn-sú só-chho ke ngiéu-siong. Kì-têu hàn-he cheu-sòng pai Mô-kúi lâu ngiéu-siong; ke-têu ngiéu-siong he yung kîm, ngiùn, thùng, sa̍k-thèu, su-é cho ke, m̀-voi khon, m̀-voi thâng, ya m̀-voi hàng. 21 Kì-têu ki-siu̍k fam hiûng-sat, sià-su̍t, yìm-lon, thêu-nâ liá-têu chhui, vàn-chhiòn mò fí-kói.

Khí-sṳ-liu̍k 10

1 Ngài yu khon-tó yit-ke chhin yû-li̍t ke thiên-sṳ́ tui thiên kong hâ-lòi. Kì phî-tén yùn, thèu-nà-táng yû kiûng vì-tén; kì ke mien chhiong ngit-thèu, sûng-kiok chhiong chho̍k-fó ke chhû-é. 2 Kì ke sú nâ-tén yit-kién tá-khôi ke se sû; yu-kiok tha̍p chhai hói-mien, chó-kiok tha̍p chhai thi-song. 3 Kì thai-sâng hêm, chhiong sṳ̂-é ke ho-sâng; kì yit hêm, chhiu yû chhit-chak lùi-kûng en sâng. 4 Ngài tú-tú sióng-oi chiông chhit-chak lùi-kûng só-kóng ke fa siá hâ-lòi, yû sâng tui thiên-táng chhut-lòi, kóng: "Chhit-chak lùi-kûng só-kóng ke fa, ngì oi ngiàm sú pi-me̍t, m̀-hó siá hâ-lòi!" 5 Liá-ke sṳ yî-heu, ngài só khon-tó, ke khî chhai hói-mien lâu thi-song ke thiên-sṳ́ hiong thiên khià-hí kì ke yu-sú, 6 chṳ́-tén ke chhóng-chho thiên, thi, hói, lâu khì-chûng van-vu̍t ke yún-sên Song-ti fat-sṳ kóng: "M̀-voi chai yèn-chhàn lé! 7 Thi-chhit-ke thiên-sṳ́ phùn ho-thùng ke sṳ̀, Song-ti ke o-pi chhiu oi sṳ̍t-hien, chhiong Kì tui chhṳ-kâ ke phu̍k-ngìn --- chhiu-he chung siên-tî só siên-ko ke." 8 Heu-lòi, ngài thâng-tó ke siên-chhièn tui thiên-táng chhut-lòi ke sâng yu tui ngài kóng: "Ngì hi, chiông khî chhai hói-mien lâu thi-song ke thiên-sṳ́ sú-chûng ke-kién tá-khôi ke sû nâ-lòi." 9 Ngài hàng ko-hi, chhiáng ke thiên-sṳ́ chiông ke-kién se sû kâu-pûn ngài. Kì tui ngài kóng: "Nâ-hi, sṳ̍t-lo̍k-hi! Ngì ke tú-sṳ́ voi kám-kok fú-fú, chúng-he choi voi chhiong phûng-thòng án thiàm." 10 Ngài tui thiên-sṳ́ sú-chûng chiông ke-kién se sû chiap-ko-lòi, sṳ̍t-lo̍k-hi, choi-tú chṳn-kîn chhiong phûng-thòng án thiàm, chúng-he ngài thûn-lo̍k-hi yî-heu, tú-sṳ́ chhiu kám-kok fú-fú. 11 Thiên-sṳ́ yu tui ngài kóng: "Song-ti tui tak-ke mìn-chhu̍k, tak-ke koet-kâ, kok-chúng ngî-ngièn ke ngìn, lâu ke-têu kiûn-vòng só-kóng ke yi-ngièn, ngì yit-thin oi chai siên-pu yit-pái."

Khí-sṳ-liu̍k 11

1 Yû yit-kî chhiong kun-é ke chhak kâu-pûn ngài, yû sâng tui ngài kóng: "Hong-hí-lòi, hi liòng Song-ti ke sṳn-thien lâu chi-thàn, thùng-sṳ̀ son-khon chhai sṳn-thien-tú kin-pai ke ngìn. 2 Chúng-he, m̀-sṳ́ liòng sṳn-thien ke ngoi-yen, yîn-vi liá ngoi-yen yí-kîn liù-pûn Ngoi-pâng-ngìn; kì-têu voi chien-tha̍p Sṳn-sàng si-sṳ̍p-ngi-ke ngie̍t. 3 Ngài oi chhâi-phai lióng-ke chok mà-sâm ke kien-chṳn-ngìn; kì-têu oi chhòn-kóng Song-ti ke fa yit-chhiên lióng-pak liuk-sṳ̍p ngit." 4 Ke lióng-ke kien-chṳn-ngìn chhiu-he khî chhai sṳ-kie ke Chú mien-chhièn, ke lióng-thèu kám-lám-su lâu lióng-kî tên-thòi. 5 Na yû-ngìn sióng-oi sông-hoi kì-têu, kì-têu voi tui choi-tú phun-chhut fó-yam lòi sêu-sí thi̍t-ngìn. Só-yî, má-ngìn sióng-oi sông-hoi kì-têu, chhiu voi án-ngiòng pûn kì-têu chhṳ̀-sí. 6 Kì-têu yû khièn chiông thiên koân hí-lòi, chhai kì-têu siên-pu Song-ti ke fa ke-têu ngit-è, ham thiên mo̍k lo̍k-yí. Kì-têu ya yû khièn chóng-kón só-yû ke súi-ngièn, ham súi pien-cho hiet, ya yû khièn sùi-sṳ̀ sùi-yi yung kok-chúng châi-nan kûng-kit thai-thi. 7 Kì-têu cho-vàn kien-chṳn yî-heu, ke tui mò-tái-hâng chhut-lòi ke ok-chhu oi thùng kì-têu siông-chhṳ̀, tá-yàng kì-têu, chiông kì-têu chhṳ̀-sí. 8 Kì-têu ke sṳ̂n-sṳ̂ voi vang chhai thai-sàng ke kiê-hong, chhiu-he kì-têu ke Chú pûn-ngìn tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke só-chhai. Liá-sàng siong-chṳ̂n ke miàng khó-pí Só-tô-mâ ya-he Âi-khi̍p. 9 Tui kok-chúng ngìn, kok mìn-chhu̍k, kok ngî-ngièn, lâu tak-ke koet-kâ, voi yû-ngìn lòi khon kì-têu ke sṳ̂n-sṳ̂ sâm-ngit-pan, put-chún ngìn ôn-chong kì-têu. 10 Thi-song ke ngìn voi yîn-vi kì-têu ke sí fôn-hí khoai-lo̍k. Thai-kâ khin-chuk, kâu-von lî-vu̍t, yîn-vi liá lióng-ke siên-tî sṳt sṳ́ thi-song ke ngìn su thai khú-nan. 11 Sâm-ngit-pan ko-thet, yû sâng-miang ke lìn-hi tui Song-ti ke-vi kong-lìm, chin-ngi̍p kì-têu ke tî-poi, kì-têu chhiu khî-hí-lòi; khon-tó kì-têu ke ngìn chhiu fî-sòng chho̍k-kiâng. 12 Liá lióng-ke siên-tî thâng-tó tui thiên-táng yû thai sâng-yîm tui kì-têu kóng: "Sông liá-vi lòi!" Kì-têu chhiu chhai thi̍t-ngìn ke chu-muk chṳ̂-ha chhô yùn sṳ̂n-thiên. 13 Chhiu chhai ke-sṳ̀, thai thi-thûng fat-sên, ke-chho sàng vang-thet sṳ̍p-fûn-chṳ̂-yit. Yîn-vi thi-thûng, sí-thet ke ngìn yû chhit-chhiên sà; chhûn ke ngìn fî-sòng chho̍k-kiâng, chhiu kûi yùng-kông pûn thiên-táng ke Song-ti. 14 Thi-ngi-chúng ke châi-nan yí-kîn ko-thet; khon â, thi-sâm-chúng châi-nan voi to lé. 15 Thi-chhit-ke thiên-sṳ́ yit phùn ho-thùng, thiên-táng chhiu yû thai sâng-yîm kóng: "Thúng-chhṳ yí-chhiu ke khièn-nèn yí-kîn kûi ngài-têu ke Chú lâu Kì só-li̍p ke Kî-tuk lé; Kì oi chóng-khièn, chhṳ̍t-to yún-yún yén-yén!" 16 Chhai Song-ti mien-chhièn, chhô chhai chhṳ-kâ ke chho-vi táng-kô ke ngi-sṳ̍p-si-ke chóng-ló chhiu phu̍k chhai thi-song, kin-pai Song-ti, 17 kóng: Kú-chó chhùn-chhai, liá-ha chhùn-chhai ke Chú --- chhiòn-nèn ke Song-ti â, ngài-têu kám-chhia Ngì; yîn-vi Ngì yí-kîn chóng-kón thai-khièn, yí-kîn sṳ̍t-hàng thúng-chhṳ lé! 18 Lie̍t-koet fat-khién, chúng-he, Ngì ke thai fat-khién ya lìm-to lé. Sṳ̀-kî yí-kîn sṳ̀n-su̍k, sí-ngìn oi su sṳ́m-phan; Ngì ke phu̍k-ngìn, chhiu-he chung siên-tî, chung sṳn-thù, lâu só-yû kin-vi Ngì ke ngìn, mò-lun chûn-kui ya-he pî-mì, chhiòn-phu oi tet-tó chióng-sóng. Ke-têu phai-fai thai-thi ke ngìn oi tù-tó fí-me̍t! 19 Liá-sṳ̀, Song-ti chhai thiên-táng ke sṳn-thien tá khôi-lòi; Kì ke yok-khui chhai sṳn-thien-tú hién-mìn chhut-lòi. Chiap-tén, chhiu ngiap-lang, hióng-lùi-kûng, yû lung-lung-kún ke sâng, thi-thûng, lâu thai pên-pho̍k.

Khí-sṳ-liu̍k 12

1 Liá-sṳ̀, thiên-táng chhut-hien yit-ke chhin thai yu chhin sṳ̀n-pi ke khì-sṳ. Yû yit-ke fu-ngìn-kâ sṳ̂n-chok ngit-thèu, kiok tha̍p ngie̍t-kông, thèu-nà tai-tén yit-táng yû sṳ̍p-ngi-lia̍p sên-é ke miên-liù. 2 Kì voi kiung lé, kiung-chṳ́ ke chhṳn-thung hoi kì thai-sâng chhin hêm. 3 Thiên-táng yu chhut-hien nang-ngoi yit-ke sṳ̀n-pi ke khì-sṳ. Yû yit-thiàu fùng-set ke thai ok-liùng, yû chhit-chak thèu-nà, sṳ̍p-kî kok; tak-chak thèu-nà lûng-chúng tai-tén miên-liù. 4 Kì yung mî chiông thiên-táng sâm-fûn-chṳ̂-yit ke sên-é kién-hí-lòi, phiâng chhai thi-song. Kì khî chhai ke chhâ-m̀-tô voi kiung ke fu-ngìn-kâ mien-chhièn, tén ô-nga-é yit chhut-se, chhiu oi chiông kì thûn-lo̍k-hi. 5 Ke fu-ngìn-kâ kiung yit-ke lai-é; liá ô-nga-é chiông-lòi oi yung thiet-chhóng thúng-chhṳ van-koet. Kì ke lai-é su-chiap to Song-ti ke pó-chho ke-vi hi. 6 Ke fu-ngìn-kâ thò-chéu hi khóng-yâ, to Song-ti vi kì chún-phi ke só-chhai. Chhai ke-vi, kì oi tet-tó cheu-ku yit-chhiên lióng-pak liuk-sṳ̍p ngit. 7 Heu-lòi, thiên-táng fat-sên chan-chên. Mí-kâ-le̍t lâu kì ke-têu thiên-sṳ́ hi thùng ok-liùng siông-chhṳ̀, ok-liùng ya tai kì ke-têu sṳ́-chá hi kâu-chan. 8 Chúng-he, ok-liùng chan-phai lé; kì lâu kì ke-têu sṳ́-chá mò fap-thu chai liù chhai thiên-táng. 9 Só-yî, ke-thiàu thai ok-liùng pûn thiên-sṳ́ phiâng-hâ-lòi; kì chhiu-he ke ló-sà, miàng ôn-to Mô-kúi ya-he Sat-tan, he mì-fe̍t chhiòn ngìn-lui ke. Kì pûn thiên-sṳ́ phiâng chhai thi-song; kì ke-têu sṳ́-chá ya thèn-tén phiâng-hâ-lòi. 10 Ngài yu thâng-tó thiên-táng yû thai sâng-yîm kóng: Liá-ha chhiu-he ngài-têu Song-ti chṳ́n-kiu ke sṳ̀-chiet! Song-ti yí-kîn chông-hién Kì ke khièn-nèn lâu thúng-chhṳ! Kì só-li̍p ke Kî-tuk ya hién-chhut kì ke khièn-piang! Ke ngit-ya chhai ngài-têu ke Song-ti mien-chhièn ko ngài-têu hiûng-thi chí-moi ke, yí-kîn tui thiên-táng phiâng-hâ-lòi lé. 11 Ngài-têu ke hiûng-thi chí-moi yí-kîn thûng-ko Kâu-yòng ke hiet lâu kì-têu só siên-pu ke chṳ̂n-tho yàng-ko ok-liùng lé; chhiu-he hî-sên chhṳ-kâ ke sâng-miang, kì-têu ya kâm-ngien. 12 Só-yî, chû-thiên lâu he̍t chhai khì-chûng ke, ngì-têu yin-tông fôn-hí khoai-lo̍k! Chúng-he, thi lâu hói chhám lé; yîn-vi Mô-kúi tî kì ke sṳ̀-kiên m̀-tô, mân tú-sṳ́ fó-hi hâ-to ngì-têu ke-vi hi lé. 13 Ke-thiàu ok-liùng fat-hien chhṳ-kâ phiâng-lo̍k thi-song, chhiu hi pet-hoi ke kiung lai-é ke fu-ngìn-kâ. 14 Yû thai ên-tiâu ke lióng-kî yi̍t-kap su-pûn ke fu-ngìn-kâ, pûn kì pî-ngi̍p khóng-yâ, hi-to chhṳ-kâ ke thi-fông. Chhai ke-vi, kì oi tet-tó cheu-ku sâm-ngièn-pan, mò su ke-mî sà ke kûng-kit. 15 Ke-mî sà chhai fu-ngìn-kâ heu-poi, yung choi phun-chhut súi lòi, chhiong hò-pa súi án-thai, oi chiông kì tá-chéu. 16 Chúng-he, thi pông-chhu ke fu-ngìn-kâ, tá-khôi choi chiông ke-thiàu ok-liùng phun-chhut-lòi ke súi thûn-lo̍k-hi. 17 Ok-liùng tui ke fu-ngìn-kâ chhin khién, chhiu hi thùng fu-ngìn-kâ khì-thâ ke chṳ́-sûn siông-chhṳ̀, chhiu-he thùng só-yû fu̍k-chhiùng Song-ti min-lin, vi Yâ-sû só khí-sṳ ke chṳ̂n-lî cho kien-chṳn ke ngìn siông-chhṳ̀. 18 Ke-thiàu ok-liùng khî chhai hói-sùn ke sâ-thân-táng.

Khí-sṳ-liu̍k 13

1 Chiap-tén, ngài khon-tó yit-chak ok-chhu tui hói-tú sông-lòi. Kì yû sṳ̍p-kî kok lâu chhit-chak thèu-nà; tak-kî kok tai-tén miên-liù, tak-chak thèu-nà siá-tén vú-yu̍k Song-ti ke miàng-ho. 2 Ngài khon-tó ke ok-chhu chhiong yit-thiàu pau-é; kì ke kiok chhiong yùng ke kiok, choi chhiong sṳ̂-é ke choi. Ok-liùng chiông chhṳ-kâ ke nèn-li̍t, chho-vi, lâu thai khièn-piang chhiòn-phu kâu-pûn ke-chak ok-chhu. 3 Ok-chhu ke yit-chak thèu-nà chhiong-he yû su-tó chṳ-miang ke chhûng-sông, chúng-he sông yí-kîn hó lé. Chhiòn sṳ-kie lûng-chúng chhin hî-khì, thèn chhai ke-chak ok-chhu ke heu-poi. 4 Thai-kâ pai ke-thiàu ok-liùng, yîn-vi ok-liùng chiông kì ke khièn-piang kâu-pûn ke-chak ok-chhu. Kì-têu ya pai ke-chak ok-chhu, kóng: "Má-ngìn thùng liá ok-chhu pí-et-tet nè? Má-ngìn yû nèn-li̍t thùng kì kâu-chan â?" 5 Ke-chak ok-chhu tet-tó yit-chông khoâ-khiéu lâu siet-thu̍k ke choi, yu tet-tó khièn-piang, cho-tet sùi-yi hàng-sṳ si-sṳ̍p-ngi-ke ngie̍t. 6 Ke-chak ok-chhu chhiu khôi-choi vú-yu̍k Song-ti, siet-thu̍k Kì ke miàng lâu Kì he̍t ke só-chhai, pin só-yû he̍t chhai thiên-táng ke. 7 Kì yu tet-tó khièn-piang lâu sṳn-thù chok-chan, yàng-ko kì-têu; ya tet-tó khièn-piang hot-chṳ kok mìn-chhu̍k, kok-chúng ngìn, tak-ke koet-kâ, lâu kok-chúng ngî-ngièn ke ngìn. 8 Só-yû he̍t chhai thi-mien-song ke ngìn, kì-têu ke miàng chhai chhóng-chho sṳ-kie yî-chhièn mò ki chhai ke pûn-ngìn chhṳ̀-sí ke Kâu-yòng ke sâng-miang-chhak tî-poi ke, lûng-chúng oi pai kì. 9 Yû ngí-kûng hó-thâng ke, chhiu oi thâng! 10 Kôi-tông chok-hi ke, yit-thin voi pûn-ngìn chok-hi; kôi-tông sí chhai tô-hâ ke, yit-thin voi sí chhai tô-hâ. Só-yî, sṳn-thù oi yû nai-sîm lâu sin-sîm. 11 Ngài yu khon-tó yû nang-ngoi yit-chak ok-chhu tui thi-tái-hâ chhut-lòi. Kì yû lióng-kî kok, chhiong yòng ke kok, chúng-he kóng-fa chhiong ok-liùng. 12 Kì chhai thèu-yit-chak ok-chhu ke mien-chhièn, hàng thèu-yit-chak ok-chhu yit-chhiet ke khièn-piang. Kì khiòng-pet thai-thi lâu só-yû he̍t chhai thi-mien-song ke, hi-pai ke-chak yû su-tó chṳ-miang ke chhûng-sông yu hó hí-lòi ke thèu-yit-chak ok-chhu. 13 Thi-ngi-chak ok-chhu ya hàng thai khì-sṳ, sṳm-chṳ chhai ngìn mien-chhièn ham fó tui thiên-táng kong chhai thi-song. 14 Kì tet-tó khièn-piang, chhai thèu-yit-chak ok-chhu ke mien-chhièn hàng khì-sṳ, yîn-vi án-ngiòng, chhiu mì-fe̍t só-yû he̍t chhai thi-mien-song ke ngìn. Kì fûn-fu sṳ-kiên ke ngìn vi-tó ke-chak yû su-tó tô-sông hàn sâng-sâng ke ok-chhu chok-siong. 15 Thi-ngi-chak ok-chhu yu tet-tó khièn-piang, chiông sâng-hi phùn-ngi̍p thèu-yit-chak ok-chhu ke siong, pûn ke-chho siong voi kóng-fa, ya nèn sat-hoi só-yû m̀ pai ke-chho chhu-siong ke ngìn. 16 Liá-chak ok-chhu yu khiòng-pet só-yû ke ngìn, mò-lun thai-se, phìn-chhien fu-kui, nù-li ya-he chhṳ-yù-ngìn, chhai kì-têu ke yu-sú ya-he ngiak-thèu chém yin-é cho ki-ho. 17 Liá ki-ho chhiu-he ke-chak ok-chhu ke miàng ya-he thoi-péu miàng ke su-muk; mò liá-chúng ki-ho ke, chhiu cho-m̀-tet cho mâi-mai. 18 Tui liá-ke sṳ oi yû chṳ-fi. Ngien chhûng-mìn-ngìn son-chhut ke-chak ok-chhu ke su-muk, yîn-vi liá su-muk thoi-péu yit-ke ngìn. Liá-ke su-muk he liuk-pak liuk-sṳ̍p-liuk.

Khí-sṳ-liu̍k 14

1 Ngài chai khon, khon-tó Kâu-yòng khî chhai Siak-ôn-sân, thùng kì khiung-ha ke yû sṳ̍p-si-van si-chhiên ngìn; kì-têu ke ngiak-thèu siá-tén Kâu-yòng lâu kiâ Pâ ke miàng. 2 Ngài thâng-tó yû sâng-yîm tui thiên-táng lòi, chhiong thai-súi ke ho-sâng, ya chhiong lùi-kûng ke thai-sâng. Ngài só thâng-tó ke sâng yu chhiong khìm-sṳ̂ thàn hièn-khìm ke sâng. 3 Kì-têu khî chhai pó-chho lâu si-ke sâng-vu̍t pin chung chóng-ló ke mien-chhièn, chhong yit-sú sîn-kô; liá-sú sṳ̂-kô chṳ́-yû tui thi-song kiu-su̍k chhut-lòi ke sṳ̍p-si-van si-chhiên ngìn voi chhong. 4 Liá-têu ngìn chhiòn-phu he m̀-sṳt chhîn-khiun fu-ńg ke thùng-nàm. Kâu-yòng hàng-to nai-vi, kì-têu chhiu thèn-to nai-vi. Kì-têu he tui ngìn-lui-chûng kiu-su̍k chhut-lòi, chui-siên hien pûn Song-ti lâu Kâu-yòng ke. 5 Kì-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt kóng fâ-liâu, he mò khiet-tiám ke. 6 Ngài yu khon-tó nang-ngoi yit-ke thiên-sṳ́ chhai khûng-chûng pî; kì yû yún-yén ke fuk-yîm oi hiong sṳ-kiên tak-ke koet-kâ, kok mìn-chhu̍k, tak-chúng ngî-ngièn, lâu kok-chúng ke ngìn siên-pu. 7 Kì thai-sâng kóng: "Oi kin-vi Song-ti, chiông yùng-kông kûi-pûn Kì! Yîn-vi Kì sṳ́m-phan ngìn-lui ke sṳ̀-chiet to lé. Oi kin-pai ke chhóng-chho thiên, thi, hói, lâu yit-chhiet chhièn-ngièn ke Chú!" 8 Thi-ngi-ke thiên-sṳ́ thèn-tén kóng: "Vang-thet lé! Thai Pâ-pí-lùn vang-thet lé! Yîn-vi kì sṳt nâ yìm-lon ke lie̍t-chiú pûn van-mìn lîm." 9 Thi-sâm-ke thiên-sṳ́ thèn-tén kì-têu thai-sâng kóng: "Má-ngìn pai ke-chak ok-chhu lâu kì ke siong, ngiak-thèu ya-he sú-kut táng-kô yû chém kì ke yin-é ke, 10 chhiu oi lîm Song-ti ke lie̍t-chiú; liá-ke chiú he mò théu-thâm, chṳ̂m chhai Kì fat-khién ke pî-é tî-poi ke! Kì-têu oi chhai chung sṳn thiên-sṳ́ lâu Kâu-yòng mien-chhièn su lie̍t-fó lâu liù-vòng sêu ke thung-khú. 11 Hìn-fa̍t kì-têu ke fó-yên kín chhung-tén sông, yún-yén m̀-voi thìn. Pai ke-chak ok-chhu lâu kì ke siong ke ke-têu ngìn, su-tó kì ke miàng-ho chém yin-é ke, ngit-ya put-tet ôn-sit." 12 Yîn-vi án-ngiòng, ke-têu fu̍k-chhiùng Song-ti min-lin, tui Yâ-sû chûng-sîm ke sṳn-thù oi yû nai-sîm. 13 Ngài yu thâng-tó tui thiên-táng yû sâng-yîm kóng: "Ngì oi siá hâ-lòi: Chhiùng-kîm yî-heu, chhai Chú tî-poi lòi sí ke ngìn yû fuk-hi!" Sṳn-Lìn en-kóng: "Chho̍k! Kì-têu voi kiet-suk lò-khú, hióng-su ôn-sit, yîn-vi kì-têu kûng-chok ke sṳ̀n-kó voi thèn-tén kì-têu." 14 Ngài yit khon, khon-tó yit-thòn pha̍k-yùn, yùn-táng chhô-tén yit-ke chhiong-he Ngìn-chṳ́ ke, thèu-nà tai-tén kîm miên-liù, sú nâ chhin-li ke vò-liàm. 15 Nang-ngoi yû yit-ke thiên-sṳ́ tui sṳn-thien chhut-lòi, tui chhô chhai yùn-táng ke thai-sâng kóng: "Sṳ̀-kiên to lé, thi-mien-song ke ńg-kuk siuk lé! Chhiáng chhûn-chhut ngì ke vò-liàm hi sû-kot!" 16 Ke chhô chhai yùn-táng ke chhiu yung kì ke vò-liàm hiong thi-mien phin-hâ-hi, thi-mien-song ke ńg-kuk chhiu sû-kot lé. 17 Ngài yu khon-tó nang-ngoi yit-ke thiên-sṳ́ tui thiên-táng ke sṳn-thien chhut-lòi; kì ya yû yit-kî chhin-li ke vò-liàm. 18 Chiap-tén, yu yû yit-ke kón-lî fó ke thiên-sṳ́ tui chi-thàn ke-vi chhut-lòi, tui sú nâ chhin-li vò-liàm ke thiên-sṳ́ thai-sâng hêm kóng: "Chhûn-chhut ngì ke vò-liàm hi sû thi-mien-song ke phù-thò, yîn-vi phù-thò yí-kîn siuk lé!" 19 Ke thiên-sṳ́ chhiu yung kì ke vò-liàm hiong thi-mien phin-hâ-hi, sû-kot thi-mien-song ke phù-thò, chiông kì-têu fit chhai Song-ti fat-khién ke thai cha-chiú-chhṳ̀ tî-poi. 20 Yung kiok tém sàng-ngoi liá-chak cha-chiú-chhṳ̀ tî-poi ke phù-thò, yû hiet tui cha-chiú-chhṳ̀ liù chhut-lòi, yim-to sâm-pak kûng-lî yén, yok-yû lióng-kûng-chhak chhṳ̂m.

Khí-sṳ-liu̍k 15

1 Ngài yu khon-tó chhai thiên-táng yû nang-ngoi yit-ke sṳ̀n-pi ke khì-sṳ, yu thai yu khì. Yû chhit-ke thiên-sṳ́ chóng-kón chui-heu chhit-chúng châi-nan, yîn-vi Song-ti ke thai nu-hi oi chhai liá-têu châi-nan chûng fat-chhin. 2 Ngài yu khon-tó yit-ke chhiong pô-lì ke hói, chhâm-tén fó. Ngài ya khon-tó yit-têu ngìn; kì-têu yí-kîn yàng-ko ke-chak ok-chhu, kì ke siong, lâu ke thoi-péu kì ke miàng ke su-muk. Kì-têu khî chhai pô-lì-hói ke sùn-thèu, nâ-tén Song-ti pûn kì-têu ke hièn-khìm, 3 chhong-tén Song-ti ke phu̍k-ngìn Mô-sî ke sṳ̂-kô lâu Kâu-yòng ke sṳ̂-kô, kóng: Chú --- chhiòn-nèn ke Song-ti â, Ngì ke só-cho ví-thai yu khì-meu! Van-koet ke Vòng â, Ngì ke tho-lu kûng-ngi yu chṳ̂n-sṳ̍t! 4 Chú â, má-ngìn kám m̀ kin-vi Ngì nè? Má-ngìn kám m̀ yùng-kông Ngì ke miàng nè? Yîn-vi vì-yû Ngì he sṳ̀n-sṳn ke! Van-koet chhiòn-phu oi lòi, chhai Ngì mien-chhièn kin-pai, yîn-vi Ngì kûng-ngi ke só-cho yí-kîn chông-hién chhut-lòi lé. 5 Liá-têu sṳ-chhìn yî-heu, ngài khon-tó thiên-táng ke sṳn-thien tá khôi-lòi, tî-poi yû Song-ti lìm-chhai ke sṳn-chong-phùng. 6 Ke chóng-kón chhit-chúng châi-nan ke chhit-ke thiên-sṳ́ tui sṳn-thien chhut-lòi, chok-tén mà-sâ ke sâm, pha̍k-chhiang hàu-kông, hiûng-chhièn kiê-tén kîm-tai. 7 Si-ke sâng-vu̍t khì-chûng ke yit-ke chiông chhit-chak kîm-vón kâu-pûn ke chhit-ke thiên-sṳ́; kîm-vón tî-poi chông-mân yún-sên Song-ti ke nu-hi. 8 Yîn-vi Song-ti ke yùng-yeu lâu khièn-nèn, sṳn-thien tî-poi mân-mân he yên; ke chhit-ke thiên-sṳ́ kong chhit-chúng châi-nan vàn-sṳ̀n yî-chhièn, mò-ngìn nèn ngi̍p-hi sṳn-thien.

Khí-sṳ-liu̍k 16

1 Ngài thâng-tó tui sṳn-thien-tú yû thai sâng-yîm hiong ke chhit-ke thiên-sṳ́ kóng: "Ngì-têu hi, chiông ke chhit-vón Song-ti ke nu-hi tó chhai thi-song!" 2 Thi-yit-ke thiên-sṳ́ chhiu hi, chiông kì ke vón tó chhai thi-song; ke-têu yû ok-chhu ke ki-ho lâu pai-ko kì ke siong ke ngìn, sṳ̂n-song chhiu pot chhin chhu yu chhin thu̍k ke chhông-é. 3 Thi-ngi-ke thiên-sṳ́ chiông kì ke vón tó chhai hói-chûng; hói-súi chhiu pien-cho chhiong sí-ngìn ke hiet yit-yong, hói-tú ke sâng-vu̍t chhiu sí-chhiang-chhiang. 4 Thi-sâm-ke thiên-sṳ́ chiông kì ke vón tó chhai ke-têu hò-pa lâu súi-ngièn-thèu, súi chhiu pien-cho hiet. 5 Ngài thâng-tó ke kón-lî súi ke thiên-sṳ́ kóng: "Kú-chó chhùn-chhai, liá-ha chhùn-chhai ke Chṳ-sṳn-chá â, Ngì he kûng-ngi ke sṳ́m-phan-chá. 6 Kì-têu sṳt liù sṳn-thù lâu siên-tî ke hiet, liá-ha Ngì yung hiet pûn kì-têu lîm; liá he kì-têu yin-kôi tet-tó ke!" 7 Ngài yu thâng-tó yû sâng-yîm tui chi-thàn fat-chhut kóng: "Chú --- chhiòn-nèn ke Song-ti â, Ngì ke sṳ́m-phan he chṳ̂n-sṳ̍t yu kûng-ngi ke!" 8 Thi-si-ke thiên-sṳ́ chiông kì ke vón tó chhai ngit-thèu táng-kô, sṳ́ ngit-thèu khó-yî yung lie̍t-fó lòi nat ngìn. 9 Ngìn pûn chhin sêu ke ngie̍t-hi nat-tó, chhiu siet-thu̍k ke yû-khièn chṳ̂-phi liá-têu châi-nan ke Song-ti. Kì-têu hàn-he m̀ fí-kói, m̀ chiông yùng-kông kûi-pûn Song-ti. 10 Thi-ńg-ke thiên-sṳ́ chiông kì ke vón tó chhai ke-chak ok-chhu ke chho-vi-táng. Ok-chhu ke koet chhiu pien-cho vû-am, ngìn yîn-vi chhin thung-khú, chhiu ngâu chhṳ-kâ ke sa̍t-mà. 11 Kì-têu yîn-vi só-su ke thung-khú lâu sṳ̂n-song só pot ke chhông-é chhiu siet-thu̍k thiên-táng ke Song-ti, hàn-he m̀ fí-kói lòi lì-khôi kì-têu sià-ok ke hàng-vì. 12 Thi-liuk-ke thiên-sṳ́ chiông kì ke vón tó chhai Yu-fat-lâ-tí thai-hò ke táng-kô, hò-pa-súi chhiu châu-thet, lòi vi ke-têu tui tûng-fông lòi ke vòng yi-phi yit-thiàu tho-lu. 13 Chiap-tén ngài khon-tó yû sâm-ke chhiong hà-mà ke sià-lìn, tui ok-liùng ke choi, ok-chhu ke choi, lâu ká siên-tî ke choi chhut-lòi; 14 kì-têu he ke-têu voi hàng khì-sṳ ke kúi ke lìn. Kì-têu chhut-hi seu-si̍p chhiòn sṳ-kie só-yû ke vòng, chún-phi kì-têu chhai chhiòn-nèn Song-ti ví-thai ke ngit-è lòi siông-chhṳ̀. 15 Chú kóng: "Oi se-ngi ô! Ngài voi chhiong chhe̍t-é yit-yong fut-yèn lìm-to! Sùi-sṳ̀ kín-siáng, yit-chhṳ̍t chok-tén sâm-fu ke ngìn yû fuk-hi lé! Yîn-vi kì m̀-voi chhak-sṳ̂n lu-thí hàng-lu, pûn-ngìn khon-tó kien-seu." 16 Ke sâm-ke sià-lìn chhiu chiông lie̍t-vòng chhi-si̍p chhai yit-ke só-chhai, Hî-pak-lòi-fa ôn-to Ha̍p-mí-kit-tô-tun. 17 Thi-chhit-ke thiên-sṳ́ chiông kì ke vón tó chhai khûng-chûng. Yû thai sâng-yîm tui sṳn-thien-tú ke pó-chho ke-vi fat-chhut, kóng: "Vàn-sṳ̀n lé!" 18 Thèn-tén chhiu ngiap-lang, yû lung-lung-kún ke sâng, hióng-lùi-kûng ke sâng, lâu thai thi-thûng; chhṳ-chhiùng thi-khiù yû ngìn-lui yî-lòi, màng-sṳt yû án li-hoi ke thi-thûng! 19 Pâ-pí-lùn thai-sàng lie̍t-cho sâm-sak, lie̍t-koet ke sàng-sṳ ya vang-chhiang-chhiang; yîn-vi Song-ti ki-tet Pâ-pí-lùn thai-sàng ke chhui-ok, fa̍t kì lîm ke pî Song-ti thai fat-khién ke lie̍t-chiú. 20 Só-yû ke hói-tó chhiòn-phu m̀-kien-thet; só-yû ke sân ya mò-thet hi. 21 Thai pên-pho̍k tui thiên-táng lo̍k chhai ngìn ke sṳ̂n-song, yit-te yok-yû ńg-sṳ̍p kûng-kîn án chhûng; yîn-vi liá pên-pho̍k ke châi-nan khi̍t pî-chhám, ngìn chhiu siet-thu̍k Song-ti.

Khí-sṳ-liu̍k 17

1 Nâ-tén chhit-chak vón ke chhit-ke thiên-sṳ́ tông-chûng, yû yit-ke chin-chhièn lòi tui ngài kóng: "Ngì lòi, ngài oi pûn ngì khon thai yìm-fu só oi su ke hìn-fa̍t; kì chhiu-he ke hí chhai kí-thiàu hò-pa-sùn ke thai-sàng. 2 Thi-song ke-têu vòng chhiòn-phu sṳt thùng liá thai yìm-fu hàng kiên-yìm; sṳ-kiên ke ngìn ya yîn-vi lîm kì yìm-lon ke chiú, sṳ̍t-to chui-chui." 3 Ngài pûn Sṳn-Lìn kám-thung; thiên-sṳ́ chhiu tai ngài hi-to khóng-yâ. Ngài khon-tó yit-ke fu-ngìn-kâ khì yit-chak thai-fùng-set ke ok-chhu; ke-chak ok-chhu mân-sṳ̂n siá-tén siet-thu̍k ke miàng-ho, yû chhit-chak thèu-nà lâu sṳ̍p-kî kok. 4 Ke fu-ngìn-kâ chok-tén chṳ́-set lâu thai-fùng-set ke sâm, kûi-sṳ̂n koa-tén kîm-é, pó-sa̍k, lâu chṳ̂n-chû. Kì ke sú têu-tén kîm-pî, pî-tú chông-mân khó-vu chṳ̂ vu̍t, chhiu-he kì yìm-lon ke ô-chô tûng-sî. 5 Kì ke ngiak-thèu siá-tén yit-ke o-pi ke miàng-ho: "Thai Pâ-pí-lùn, sṳ-kiên ke yìm-fu lâu yit-chhiet khó-vu ke tûng-sî ke â-mê!" 6 Ngài yu khon-tó ke fu-ngìn-kâ lîm chung sṳn-thù ke hiet, hàn-yû ke-têu vi-tó Yâ-sû cho kien-chṳn lòi sùn-tho ke ngìn ke hiet, sṳ̍t-to chui-chui. Khon-tó kì ke sṳ̀, ngài kám-kok fî-sòng hî-khì. 7 Thiên-sṳ́ mun ngài kóng: "Ngì cho-má-ke kám-kok hî-khì? Ngài oi lâu ngì kóng liá fu-ngìn-kâ pin kì só khì yû chhit-chak thèu-nà lâu sṳ̍p-kî kok ke ok-chhu ke o-pi. 8 Thèu-ha ngì só khon-tó ke-chak ok-chhu, kì chó yû, liá-ha mò; mò kí-kiú heu, kì voi tui mò-tái-hâng sông-lòi, hiong me̍t-mòng hàng-tén hi. Thi-song ke ngìn, kì-têu ke miàng chhai chhóng-chho sṳ-kie yî-chhièn mò ki chhai sâng-miang-chhak ke, yit khon-tó ke-chak chó yû, liá-ha mò, chiông-lòi yu oi chhut-hien ke ok-chhu, chhiòn-phu voi chhin hî-khì. 9 "Liá-ke sṳ oi yung chṳ-fi lòi liáu-kié. Chhit-chak thèu-nà, chhiu-he ke fu-ngìn-kâ só chhô ke chhit-chho sân, ya he thoi-péu chhit-ke vòng. 10 Khì-chûng ńg-ke yí-kîn vang-thet, yit-ke hàn-chhôi; nang-ngoi yit-ke hàn-màng lòi, lòi ke sṳ̀-chiet ya chṳ́ voi thìn-liù yit-ha-é thin-thin. 11 Ke chó yû, liá-ha mò ke-chak ok-chhu, chhiu-he thi-pat-ke vòng; kì ya he chhit-ke vòng khì-chûng ke yit-ke, he hiong me̍t-mòng hàng-tén hi. 12 "Ngì só khon-tó ke sṳ̍p-kî kok he thoi-péu sṳ̍p-ke hàn-màng khôi-sṳ́ thúng-chhṳ ke vòng; chúng-he kì-têu voi sṳ̀n-su vòng-khièn, thùng ke-chak ok-chhu khiung-yong thúng-chhṳ yit-tiám-chûng kiú. 13 Liá sṳ̍p-ke vòng thùng-sîm ha̍p-yi, oi chiông kì-têu ke nèn-li̍t lâu khièn-piang kâu-pûn ke-chak ok-chhu. 14 Kì-têu voi thùng Kâu-yòng siông-chhṳ̀; chúng-he Kâu-yòng yit-thin voi tá-yàng kì-têu, yîn-vi kì he van-chú ke Chú, van-vòng ke Vòng. Kì só sién-seu, chûng-sîm thèn kì ke ngìn, ya yit-thin voi tet-sṳn." 15 Thiên-sṳ́ yu tui ngài kóng: "Ngì só khon-tó ke thai yìm-fu, kì chhô-tén ke kí-thiàu hò-pa chhiu-he thoi-péu kok mìn-chhu̍k, kok chúng-chhu̍k, tak-ke koet-kâ, lâu kok-chúng ngî-ngièn ke ngìn. 16 Ngì só khon-tó ke sṳ̍p-kî kok lâu ke-chak ok-chhu voi yen-hen ke yìm-fu, chiông kì só-yû ke yit-chhiet chhióng-chéu, sṳ́ kì kûi-sṳ̂n kông-kông; kì-têu voi sṳ̍t kì ke ngiuk, piong fó sêu kì. 17 Yîn-vi Song-ti chiông chṳp-hàng Kì chṳ́-yi ke yi-ngiam piong chhai ke sṳ̍p-ke vòng ke sîm-nui, sṳ́ kì-têu thùng-sîm, chiông kì-têu ke thúng-chhṳ-khièn kâu-pûn ke-chak ok-chhu, chhṳ̍t-to Song-ti ke fa sṳ̍t-hien. 18 "Ngì só khon-tó ke fu-ngìn-kâ, chhiu-he kón-hot thi-song chung vòng ke thai-sàng."

Khí-sṳ-liu̍k 18

1 Liá-têu sṳ-chhìn yî-heu, ngài khon-tó nang-ngoi yit-ke thiên-sṳ́ tui thiên-táng hâ-lòi. Kì yû chhin-thai ke khièn-piang; kì ke yùng-yeu phû-cheu thai-thi. 2 Kì thai-sâng hêm kóng: Vang-thet lé! Thai Pâ-pí-lùn vang-thet lé, sàng-cho kúi he̍t ke só-chhai, pin kok-yong sià-lìn lâu kok-chúng ô-chô yu khó-vu ke tiâu-é ke teu. 3 Yîn-vi lie̍t-koet chhiòn-phu lîm-ko liá thai yìm-fu yìm-lon ke lie̍t-chiú, thi-song ke-têu vòng sṳt thùng kì hàng kiên-yìm, sṳ-kiên ke sên-lî-ngìn sṳt thûng-ko kì ke chhâ-fà yen-lo̍k chhon thai-chhièn. 4 Thèn-tén, ngài yu thâng-tó nang-ngoi yit-ke sâng-yîm tui thiên-táng hâ-lòi, kóng: Ngài ke chṳ́-mìn â, chhut-lòi! Tui ke-chho sàng chhut-lòi! Ngì-têu chang m̀-voi chhe-tó kì ke chhui, ya m̀-sṳ́ thùng kì khiung-ha su châi-nan. 5 Yîn-vi kì ke chhui-ok tù-thiên, Song-ti ki-tet kì ke put-ngi. 6 Cheu kì tui ngì-têu só-cho ke tui-fu kì; cheu kì ke hàng-vì kâ-phi lòi po-yin kì. Kì ngióng-pân thiàu chiú kâu-pûn ngì-têu, chhiu yung kâ-phi ngiàm ke chiú chṳ̂m-mân kì ke pî! 7 Kì ngióng-pân yùng-kông chhṳ-kâ, yu chhâ-fà yen-lo̍k, chhiu ngióng-pân khú-thu̍k kì, pûn kì su-chhin thung-khú. Yîn-vi kì yit-chhṳ̍t tui chhṳ-kâ kóng: 'Ngài he chhô chhai pó-chho-song ke ńg-vòng, ngài m̀-he koá-fu, chhie̍t-tui m̀-voi yû pî-sông.' 8 Chhiu-he yîn-vi án-ngiòng, pî-sông, kî-fông, lâu sí ke châi-fo, voi chhai yit-ngit chṳ̂-chûng lìm-to kì! Kì voi pûn fó sêu-me̍t, yîn-vi sṳ́m-phan kì ke Chú Song-ti thai-yû nèn-li̍t! 9 Thi-mien-song ke-têu thùng kì chhâ-fà yen-lo̍k hàng kiên-yìm ke vòng yit khon-tó ke sêu kì ke fó-yên chhiu vi kì chhùi sîm-kôn thai-kieu. 10 Kì-têu yîn-vi chhin-kiâng kì só-su ke thung-khú, chhiu yén-yén khî-tén, kóng: Chhám lé! Liá-chho thai-sàng chhám lé! Yúng-chong ke Pâ-pí-lùn-sàng â, hàn mò yit-tiám-chûng kiú, ngì chhiu tù-tó chit-fa̍t lé! 11 Sṳ-kiên ke sên-lî-ngìn ya vi kì sông-sîm thai-kieu, yîn-vi mò-ngìn chai lòi mâi kì-têu ke fo lé. 12 Mò-ngìn mâi kì-têu ke kîm, ngiùn, pó-sa̍k, chṳ̂n-chû; ya mò-ngìn mâi kì-têu ke mà-sâ, chhù-pu, kô-kui ke chṳ́-set lâu thai-fùng-set ke pu-liau, kok-chúng hiông-muk, kok-yong siong-ngà ke chṳ-phín, kui-chhung ke muk-hi, thùng-hi, thiet-hi, lâu thai-lî-sa̍k ke chṳ-phín; 13 ya mò-ngìn mâi ngiuk-kui, hiông-liau, hiông, hiông-súi, nen-hiông, chiú, yù, mien-fún, ma̍k-é, ngiù, yòng, mâ, mâ-chhâ, nù-li, lâu ngìn-khiéu tén. 14 Liá-têu sên-lî-ngìn tui kì kóng: Ngì só thâm-oi ke kok-chúng kó-chṳ́ yí-kîn lì-khôi ngì lé; yit-chhiet ke yùng-fà fu-kui ya mò-thet hi, mò khó-nèn chhìm to-chón-lòi lé! 15 Mai liá-têu fo, chhai ke-chho sàng-tú fat thai-chhòi ke sên-lî-ngìn, yîn-vi chhin-kiâng kì só su ke thung-khú, chhiu yén-yén khî-tén. Kì-têu sông-sîm thai-kieu, 16 kóng: Chhám lé! Liá-chho thai-sàng chhám lé! Kì yit-chhṳ̍t chok-tén mà-sâ, chṳ́-set lâu thai-fùng-set ke sâm, kûi-sṳ̂n koa-tén kîm-é, pó-sa̍k, lâu chṳ̂n-chû. 17 Hàn mò yit-tiám-chûng kiú, liá yit-chhiet ke chhòi-sán chhiu sṳt-thet lé! Só-yû ke sòn-chóng, lî-hak, sòn-yèn, lâu só-yû kho hói mèu-sên ke ngìn chhiòn-phu yén-yén khî-tén. 18 Kì-têu khon-tó ke sêu kì ke fó-yên, chhiu hêm-kóng: "Nai-chho sàng nèn thùng liá-chho thai-sàng pí nè!" 19 Kì-têu nâ nài-fún ve chhai chhṳ-kâ ke thèu-nà-táng, sông-sîm thai-kieu, kóng: "Chhám lé! Liá-chho thai-sàng chhám lé! Hói-mien só-yû ke sòn, kì-têu ke sòn-chú chhiòn-phu he kho kì fat-chhòi ke! Hàn mò yit-tiám-chûng kiú, kì chhiu fông-fi-thet lé!" 20 Thiên â, oi fôn-hí hí-lòi! Yîn-vi kì fí-me̍t lé! Chung sṳn-thù, kok-vi sṳ́-thù, lâu chung siên-tî â, oi fôn-hí hí-lòi! Yîn-vi Song-ti yí-kîn thoi ngì-têu sṳ̂n-yên, chit-fa̍t kì lé! 21 Chiap-tén, yû yit-ke chhin yû-li̍t ke thiên-sṳ́ khià-hí yit-chak chhiong thai mo-sa̍k án thai ke sa̍k-thèu, fit-lo̍k hói-tú hi, kóng: Pâ-pí-lùn thai-sàng ya oi chhiong án-ngiòng chhûng-chhûng phiâng-thet, yún-yén m̀-voi chai yû-ngìn khon-tó kì lé! 22 Chhai ngì sàng-tú, m̀-voi chai yû-ngìn thâng-tó yû khìm-sṳ̂ lâu ngo̍k-sṳ̂ ke yîm-ngo̍k, ya-he phùn tha̍k-é lâu ho-thùng ke sâng. Kok-chúng sú-ngi ke sṳ̂-fu chai chhìm m̀-tó; mo-pán ke sâng chai thâng m̀-tó lé! 23 Yù-tên ke fó m̀-voi chai pûn-ngìn tiám-chho̍k hí-lòi; ya m̀-voi chai yû-ngìn thâng-tó sîn-lòng lâu sîn-ngiòng ke sâng lé. Ngì ke sên-lî-ngìn yit-chhṳ̍t he sṳ-kiên chui yû sṳ-li̍t ke ngìn; van-koet ya lûng-chúng pûn ngì ke sià-su̍t mì-fe̍t-hi. 24 Chhai liá sàng-tú yû fat-hien chung siên-tî lâu sṳn-thù, pin só-yû chhai sṳ-kiên pûn-ngìn chhṳ̀-sí ke ngìn ke hiet.

Khí-sṳ-liu̍k 19

1 Liá-têu sṳ-chhìn yî-heu, ngài thâng-tó yû thai sâng-yîm, chhiong-he thiên-táng yû yit thai-khiùn ngìn, hêm-kóng: Hâ-li-lu-yá, chan-mî Song-chú! Kiu-ên, yùng-yeu, khièn-nèn chhiòn-phu su̍k ngài-têu ke Song-ti! 2 Kì ke sṳ́m-phan he chṳ̂n-sṳ̍t yu kûng-ngi ke! Yîn-vi Kì sṳ́m-phan ke yung yìm-lon phai-fai sṳ-kie ke thai yìm-fu, hìn-fa̍t kì sat-hoi Song-ti phu̍k-ngìn ke chhui. 3 Kì-têu thi-ngi-pái yu hêm-kóng: Hâ-li-lu-yá, chan-mî Song-chú! Sêu ke-chho thai-sàng ke fó-yên yit-chhṳ̍t chhung-tén sông, yún-yén mò thìn! 4 Ngi-sṳ̍p-si-ke chóng-ló lâu si-ke sâng-vu̍t chhiu phu̍k hâ-hi kin-pai ke chhô chhai pó-chho-song ke Song-ti, kóng: Â-mén! Hâ-li-lu-yá! 5 Chiap-tén, yû sâng-yîm tui pó-chho fat-chhut, kóng: Só-yû Song-ti ke phu̍k-ngìn, fàm he kin-vi Kì ke, mò-lun chûn-kui ya-he pî-mì ke, lûng-chúng oi chan-mî ngài-têu ke Song-ti! 6 Ngài yu thâng-tó chhiong yû yit thai-khiùn ngìn ke sâng, chhiong-he thai-súi lâu hióng-lùi-kûng ke thai-sâng, kóng: Hâ-li-lu-yá, chan-mî Song-chú! Yîn-vi ngài-têu ke Chú --- chhiòn-nèn ke Song-ti cho vòng lé! 7 Ngài-têu oi fôn-hí khoai-lo̍k, chiông yùng-kông kûi-pûn Kì! Yîn-vi Kâu-yòng kiet-fûn ke sṳ̀-kiên to lé; kì ke sîn-ngiòng chún-phi hó-se lé. 8 Song-ti yí-kîn su sîn-ngiòng hàu-kông pha̍k-chhiang ke mà-sâ ke sâm. (Mà-sâ ke sâm chhiu-he thoi-péu chung sṳn-thù só hàng ke ngi.) 9 Yèn-heu, thiên-sṳ́ tui ngài kóng: "Ngì oi siá hâ-lòi: Su yêu-chhiáng chhâm-kâ Kâu-yòng fûn-yîn yèn-si̍t ke ngìn yû fuk-hi lé!" Kì yu tui ngài kóng: "Liá-têu he Song-ti chṳ̂n-sṳ̍t ke fa." 10 Ngài phu̍k chhai kì kiok-chhièn, oi pai kì, chúng-he kì tui ngài kóng: "Chhiên-van cho-m̀-tet! Ngài lâu ngì, pin ngì ke chung hiûng-thi chí-moi, chhiu-he só-yû chhṳ̀-sú Yâ-sû só khí-sṳ ke chṳ̂n-lî ke, chhiòn-phu khiung-yong he phu̍k-ngìn. Ngì yin-tông kin-pai Song-ti!" Yîn-vi, Yâ-sû só khí-sṳ ke chṳ̂n-lî chhiu-he yi-ngièn ke chîn-ngi. 11 Heu-lòi, ngài khon-tó thiên khôi lé. Yû yit-phit pha̍k-mâ, ke khì-mâ ke chhṳ̂n-cho "Sṳ̀n-sin" lâu "Chṳ̂n-sṳ̍t"; kì phìn kûng-ngi lòi sṳ́m-phan lâu kâu-chan. 12 Kì ke muk-chû chhiong fó-yam, thèu-nà tai-tén chhin-tô miên-liù. Kì sṳ̂n-song siá-tén yit-ke miàng, chhù-liáu kì chhṳ-kâ, mò-ngìn tî he má-ke yi-sṳ. 13 Kì só chok ke chhòng-phàu kûi-liâng ngiam-tó hiet. Kì ke miàng chhṳ̂n-cho "Song-ti ke Tho". 14 Thiên-táng ke kiûn-chhui thèn-tén kì; kì-têu khì-tén pha̍k-mâ, chok-tén pha̍k-chhiang ke mà-sâ ke sâm. 15 Yû yit-kî tông li ke kiam tui kì ke choi phùn chhut-lòi; kì oi yung liá-kî kiam lòi tá-yàng lie̍t-koet. Kì oi yung thiet-chhóng chhṳ-lî kì-têu; kì ya oi chhai chhiòn-nèn ke Song-ti thai nu-hi ke cha-chiú-chhṳ̀ tî-poi cha-chhut chiú lòi. 16 Kì ke chhòng-phàu lâu kiok-pí táng-kô siá-tén yit-ke miàng-ho, chhiu-he: "Van-vòng ke Vòng, van-chú ke Chú." 17 Ngài yu khon-tó yû yit-ke thiên-sṳ́ khî chhai ngit-thèu tûng-ông. Kì thai-sâng tui khûng-chûng só-yû ke fî-niâu hêm-kóng: "Lòi â, siông-khiung lòi chhâm-kâ Song-ti ke thai yèn-si̍t! 18 Lòi sṳ̍t kiûn-vòng, chiông-kiûn, lâu sṳ-pîn ke ngiuk; lòi sṳ̍t mâ lâu khì-sṳ ke ngiuk; lòi sṳ̍t nù-li, chhṳ-yù-ngìn, chûn-kui ke, pî-mì ke, kok-chúng ngìn ke ngiuk!" 19 Ngài yu khon-tó ke-chak ok-chhu lâu thi-song ke lie̍t-vòng, pin kì-têu ke kiûn-chhui chhi-si̍p khiung-ha, lòi thùng ke pha̍k-mâ khì-sṳ lâu kì ke kiûn-chhui siông-chhṳ̀. 20 Ke-chak ok-chhu pûn thiên-kiûn chok-hi; sṳt chhai kì mien-chhièn hàng khì-sṳ ke ká siên-tî ya khiung-ha pûn thiên-kiûn chok-hi. (Liá-ke ká siên-tî sṳt thûng-ko khì-sṳ mì-fe̍t ke-têu yû ke-chak ok-chhu ke yin-ki lâu pai chhu-siong ke ngìn.) Ke-chak ok-chhu lâu ká siên-tî pûn ke pha̍k-mâ khì-sṳ sâng-sâng fit-lo̍k ke sêu-tén liù-vòng ke fó-fù tî-poi. 21 Kì-têu ke kiûn-chhui chhiòn-phu pûn ke pha̍k-mâ khì-sṳ khiéu-chûng phùn-chhut ke kiam chhṳ̀-sí; só-yû ke tiâu-é chhiòn-phu pî-lòi sṳ̍t kì-têu ke ngiuk, sṳ̍t-to páu-pi̍t-pi̍t.

Khí-sṳ-liu̍k 20

1 Yèn-heu, ngài khon-tó yû yit-ke thiên-sṳ́ tui thiên-táng hâ-lòi, sú nâ-tén mò-tái-hâng ke só-sṳ̀ lâu yit-thiàu thai lien-é. 2 Kì chiông ke-thiàu ok-liùng, chhiu-he ke-mî ló-sà, miàng ôn-to Mô-kúi ya-he Sat-tan ke, chok-hí-lòi, chiông kì khún-póng yit-chhiên ngièn. 3 Thiên-sṳ́ chiông kì fit-lo̍k mò-tái-hâng, koân hí-lòi, chém-tén fûng-yin, m̀ pûn kì chai hi mì-fe̍t lie̍t-koet, chhṳ̍t-to liá yit-chhiên ngièn mân. Khì-han ko-thet, kì yit-thin voi chhiam-sṳ̀ tet-tó théu-piong. 4 Ngài yu khon-tó yit-têu pó-chho; ke-têu chhô chhai táng-kô ke ngìn chhiòn-phu tet-tó sṳ́m-phan ke khièn-piang. Ngài ya khon-tó ke-têu yîn-vi siên-yòng Yâ-sû só khí-sṳ ke chṳ̂n-lî, yu vi-tó Song-ti ke chṳ̂n-tho pûn-ngìn chám-thèu ke ngìn ke lìn-fùn. Kì-têu m̀-sṳt pai ke-chak ok-chhu ya-he kì ke siong, ngiak-thèu ya-he sú-kut ya mò ke-chak ok-chhu ke miàng-ho. Kì-têu chhiòn-phu fu̍k-fa̍t lé, thùng Kî-tuk khiung-ha cho vòng yit-chhiên ngièn. 5 (Khì-thâ ke sí-ngìn oi tén liá yit-chhiên ngièn mân chang fu̍k-fa̍t.) Liá he thèu-yit-pái ke fu̍k-fa̍t. 6 Yû-fun chhai thèu-yit-pái fu̍k-fa̍t ke he sṳn-kiet yû fuk-hi ke ngìn. Thi-ngi-pái ke sí mò khièn hot-chṳ kì-têu; fán-chón kì-têu oi cho Song-ti lâu Kî-tuk ke chi-sṳ̂, oi thùng Kî-tuk khiung-ha cho vòng yit-chhiên ngièn. 7 Liá yit-chhiên ngièn yî-heu, Sat-tan voi tui kâm-lò tet-tó théu-piong, 8 voi hi mì-fe̍t thi-song si-fông ke lie̍t-koet, chhiu-he Kô-kiet lâu Mâ-kok. Sat-tan voi chiông kì-têu chhi-si̍p hí-lòi, chhut-hi siông-chhṳ̀; kì-têu ke su-muk chhiong hói-sùn ke sâ-é án tô. 9 Kì-têu phiên-mân chhiòn-thi, vì-khun sṳn-thù ke yàng-fòng --- Song-ti só-siak ke sàng. Chúng-he yû fó tui thiên-táng kong hâ-lòi, sêu-me̍t kì-têu. 10 Ke mì-fe̍t kì-têu ke Mô-kúi pûn thiên-sṳ́ fit-lo̍k liù-vòng fó-fù tî-poi; ke-chak ok-chhu lâu ká siên-tî chó chhiu chhai ke-vi. Chhai ke-vi, kì-têu voi ngit-ya su-khú, chhṳ̍t-to yún-yún yén-yén. 11 Chiap-tén, ngài khon-tó yit-chông pha̍k-set ke thai pó-chho lâu ke chhô chhai pó-chho-song ke. Thiên lâu thi lûng-chúng tui Kì ke mien-chhièn thò-chéu, mò chiûng mò chiak. 12 Ngài yu khon-tó ke-têu sí-thet ke ngìn, mò-lun chûn-kui ya-he pî-mì ke, chhiòn-phu khî chhai pó-chho chhièn. Ke-têu sû-kién yí-kîn tá khôi-lòi lé; nang-ngoi yû yit-pún sâng-miang-chhak ya tá khôi-lòi. Sí-thet ke ngìn chhiòn-phu he cheu kì-têu ke hàng-vì, kîn-kí liá-têu sû-kién só ki-chai ke, chiap-su sṳ́m-phan. 13 Yèn-heu, hói chhiu chiông khì-chûng ke sí-ngìn kâu chhut-lòi; sí lâu yîm-kiên ya chiông khì-chûng só koân ke sí-ngìn kâu chhut-lòi. Liá-têu ngìn chhiòn-phu cheu kì-têu ke hàng-vì chiap-su sṳ́m-phan. 14 Sí lâu yîm-kiên ya pûn ke chhô chhai pó-chho-song ke fit-lo̍k fó-fù tî-poi. (Liá fó-fù chhiu-he thi-ngi-pái ke sí.) 15 Má-ngìn ke miàng mò ki chhai sâng-miang-chhak, kì chhiu pûn ke chhô chhai pó-chho-song ke fit-lo̍k fó-fù tî-poi.

Khí-sṳ-liu̍k 21

1 Chiap-tén, ngài khon-tó yit-ke sîn thiên sîn thi; yîn-vi siên-chhièn ke thiên lâu thi yí-kîn ko-hi, hói ya mò-thet lé. 2 Ngài yu khon-tó Sṳn-sàng, chhiu-he sîn ke Yâ-lu-sat-lâng, tui thiên-táng Song-ti ke-vi kong hâ-lòi, chhiong sîn-ngiòng tá-pan hó-se lòi ngiàng-chiap kì ke ló-kûng. 3 Ngài thâng-tó yû thai-sâng tui pó-chho chhut-lòi, kóng: Song-ti ke kâ chhai ngìn-kiên lô! Kì oi thùng ngìn-lui khiung-ha he̍t, kì-têu oi cho Kì ke chṳ́-mìn. Song-ti oi chhîn-chhṳ lâu kì-têu thùng-chhai, Kì oi cho kì-têu ke Song-ti. 4 Kì oi chhu̍t-thet kì-têu só-yû ke muk-chṳp; m̀-voi chai yû sí, ya m̀-voi chai yû sông-sîm, thai-kieu, lâu thung-khú, yîn-vi siên-chhièn ke sṳ chhiòn-phu ko-thet lé. 5 Liá-sṳ̀, chhô chhai pó-chho-song ke kóng: "Khon â, Ngài von-sîn van-vu̍t!" Kì yu kóng: "Siá hâ-lòi, yîn-vi liá-têu fa he chṳ̂n-sṳ̍t khó-kho ke." 6 Kì yu tui ngài kóng: "Vàn-sṳ̀n lé! Ngài he Â-ngì-fap lâu Â-mí-kâ, he khôi-sṳ́ lâu kiet-suk. Ngài oi chiông sâng-miang ke chhièn-súi pha̍k-pha̍k su pûn choi-châu ke ngìn lîm. 7 Tet-sṳn ke ngìn chhiu cho-tet sṳ̀n-chiap liá-têu fuk-hi: Ngài oi cho kì ke Song-ti, kì oi cho Ngài ke lai-é. 8 Chúng-he ke-têu kiâng sí, m̀-sin, fú-phai, chhṳ̀-ngìn, yìm-lon, hàng sià-su̍t, pai ngiéu-siong, lâu kóng fâ-liâu ke ngìn, yû ke sêu-tén liù-vòng ke fó-fù tén-tén kì-têu; liá chhiu-he thi-ngi-pái ke sí." 9 Ke nâ-tén chhit-chak vón, chông-mân poi-mî chhit-chúng châi-nan ke chhit-ke thiên-sṳ́, tông-chûng yû yit-ke lòi tui ngài kóng: "Ngì lòi, ngài oi tai ngì hi khon sîn-ngiòng, chhiu-he Kâu-yòng ke pû-ngiòng." 10 Sṳn-Lìn kám-thung ngài; thiên-sṳ́ chhiu tai ngài to kô-sân-táng hi, pûn ngài khon-tó tui thiên-táng Song-ti ke-vi kong hâ-lòi ke Sṳn-sàng Yâ-lu-sat-lâng. 11 Ke-chho sàng chhûng-mân Song-ti ke yùng-kông, chhiong pit-ngiu̍k lâu pó-sa̍k án-ngiòng hàu-kông, chhiong súi-chîn án mìn-liong. 12 Sàng-chhiòng chhin kô-thai, yû sṳ̍p-ngi-san mùn, yû sṳ̍p-ngi-ke thiên-sṳ́ chóng-tén; mùn ke táng-kô siá-tén Yî-set-lie̍t sṳ̍p-ngi kî-chhu̍k ke miàng. 13 Tûng-phién yû sâm-san mùn, pet-phién yû sâm-san mùn, nàm-phién yû sâm-san mùn, sî-phién yû sâm-san mùn. 14 Sàng-chhiòng yû sṳ̍p-ngi-chho thi-kî, thi-kî siá-tén Kâu-yòng sṳ̍p-ngi sṳ́-thù ke miàng. 15 Ke tui ngài kóng-fa ke thiên-sṳ́ nâ yit-chiet kîm-é cho ke chhak hi liòng ke-chho sàng, sàng-mùn, lâu sàng-chhiòng. 16 Sàng he si-fông ke, chhòng lâu fat khiung-yong; thiên-sṳ́ yung chhak liòng ke-chho sàng: Chhòng, fat, kô chhiòn-phu khiung-yong, yû yit-van lióng-chhiên lî. 17 Thiên-sṳ́ yu liòng sàng-chhiòng, cheu ngìn ke chhak-chhun lòi kóng, yû yit-pak si-sṳ̍p-si chhak phûn. 18 Sàng-chhiòng he yung pit-ngiu̍k hí ke, sàng pún-sṳ̂n he yung sùn-kîm cho ke, chhiong chhiang-li ke pô-lì án kông. 19 Sàng-chhiòng ke thi-kî yung kok-chúng ke pó-sa̍k lòi chông-sṳt: Thi-yit-chho thi-kî he pit-ngiu̍k, thi-ngi-chho he làm-pó-sa̍k, thi-sâm-chho he liu̍k-mâ-nó, thi-si-chho he liu̍k-pó-sa̍k, 20 thi-ńg-chho he fùng-mâ-nó, thi-liuk-chho he fùng-pó-sa̍k, thi-chhit-chho he vòng-piak-ngiu̍k, thi-pat-chho he súi-chhông-ngiu̍k, thi-kiú-chho he fùng-piak-ngiu̍k, thi-sṳ̍p-chho he fi-chhui, thi-sṳ̍p-yit-chho he chṳ́-ngiu̍k, thi-sṳ̍p-ngi-chho he chṳ́-chîn. 21 Sṳ̍p-ngi-san mùn he sṳ̍p-ngi-lia̍p chṳ̂n-chû, tak-san mùn he yung yit-lia̍p chṳ̂n-chû cho ke. Sàng-nui ke kiê-lu he sùn-kîm ke, chhiong-he kông-kông ke pô-lì. 22 Ngài mò khon-tó sàng-nui yû sṳn-thien, yîn-vi chhiòn-nèn ke Chú Song-ti lâu Kâu-yòng chhiu-he liá-chho sàng ke sṳn-thien. 23 Liá-chho sàng m̀-sṳ́ kho ngit-thèu ya-he ngie̍t-kông ke cheu-mìn; yîn-vi yû Song-ti ke yùng-kông cheu-tén, yu yû Kâu-yòng cho liá-sàng ke tên. 24 Van-koet chhiòn-phu oi thûng-ko liá kông lòi hàng; thi-song ke vòng oi chiông kì-têu ke yùng-fà tai-ngi̍p liá-chho sàng. 25 Sàng-mùn kûi-ngit khôi-khôi, yún-yén m̀-sṳ́ koân, yîn-vi chhai ke-vi mò am-pû-thèu. 26 Van-koet voi chiông kì-têu ke yùng-kông lâu chûn-kui tai-ngi̍p liá-chho sàng. 27 Chúng-he, yit-chhiet mò chhiang-li ke, hàng-vì khó-vu ya-he kóng fâ-liâu ke, chhiòn-phu cho-m̀-tet ngi̍p-hi; chṳ́-yû ke-têu miàng siá chhai Kâu-yòng ke sâng-miang-chhak tî-poi ke, chang cho-tet ngi̍p-hi.

Khí-sṳ-liu̍k 22

1 Thiên-sṳ́ yu pûn ngài khon sâng-miang-súi ke hò-pa, chhiong súi-chîn án mìn-liong, tui Song-ti lâu Kâu-yòng ke pó-chho liù chhut-lòi, 2 thûng-ko sàng tûng-ông ke kiê-lu. Hò-pa lióng-phién yû sâng-miang-su, tak-ngièn kiet kó-chṳ́ sṳ̍p-ngi-pái, tak-chak ngie̍t yit-pái; su-ya̍p he vi-tó yî-chhṳ van-koet. 3 Sàng-nui m̀-voi chai yû Song-ti só chu-chú ke sṳ-chhìn. Song-ti lâu Kâu-yòng ke pó-chho oi chhai liá-chho sàng tî-poi; Kì ke phu̍k-ngìn chhiòn-phu oi kin-pai Kì. 4 Kì-têu voi kien-tó Song-ti ke mien, Kì ke miàng oi siá chhai kì-têu ke ngiak-thèu. 5 Chhai ke-vi m̀-voi chai yû am-pû-thèu; kì-têu mò sî-yeu tên ya-he ngit-thèu ke kông, yîn-vi Chú Song-ti voi cheu-mìn kì-têu. Kì-têu oi cho vòng, chhṳ̍t-to yún-yún yén-yén. 6 Thiên-sṳ́ yu tui ngài kóng: "Liá-têu fa he chṳ̂n-sṳ̍t khó-kho ke. Chú, chhiu-he pûn chung siên-tî tet-tó lìn-kám ke Song-ti, yí-kîn chhâi-phai Kì ke sṳ́-chá, chiông chit-sṳ̀ chhiu oi fat-sên ke sṳ-chhìn chṳ́-sṳ Kì ke chung phu̍k-ngìn." 7 Yâ-sû kóng: "Khon â, ngài chhin-kiak chhiu voi to lé! Chûn-sú liá-pún sû tî-poi só yi-ngièn ke yû fuk-hi lé!" 8 Ngài --- Yok-hon thâng-tó yu khon-tó liá yit-chhiet sṳ-chhìn. Ngài thâng-tó yu khon-tó yî-heu, chhiu phu̍k chhai chṳ́-sṳ ngài liá-têu sṳ-chhìn ke thiên-sṳ́ kiok-chhièn oi pai kì. 9 Chúng-he kì tui ngài kóng: "Chhiên-van cho-m̀-tet! Ngài lâu ngì, ngì ke-têu cho siên-tî ke hiûng-thi, pin só-yû chûn-hàng liá-pún sû ke fa ke, chhiòn-phu khiung-yong he phu̍k-ngìn. Ngì yin-tông kin-pai Song-ti!" 10 Kì yu tui ngài kóng: "Mo̍k chiông liá-pún sû tî-poi só yi-ngièn ke fa fûng hí-lòi, yîn-vi liá yit-chhiet sṳ-chhìn sṳ̍t-hien ke sṳ̀-kî voi to lé. 11 Chok-ok ke yù-chhai kì ki-siu̍k chok-ok; ô-chô ke yù-chhai kì ô-chô. Hàng-san ke yù-chhai kì ki-siu̍k hàng-san; sṳn-kiet ke yù-chhai kì sṳn-kiet." 12 Yâ-sû kóng: "Khon â, ngài chhin-kiak chhiu voi to lé! Sóng-fa̍t chhai ngài, ngài oi cheu tak-sà ke hàng-vì po-yin kì. 13 Ngài he Â-ngì-fap lâu Â-mí-kâ, he chui-siên lâu chui-heu ke, he khôi-sṳ́ lâu kiet-suk." 14 Sé-chhiang chhṳ-kâ sâm-fu ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi yû khièn to sâng-miang-su ke-vi, yu cho-tet tui mùn ngi̍p sàng. 15 Chúng-he ke-têu chhuk-sâng, hàng sià-su̍t ke, yìm-lon ke, chhṳ̀-ngìn ke, pai ngiéu-siong ke, pin yit-chhiet fôn-hí hàng hî-ká ke ngìn, chhiòn-phu oi liù chhai sàng-ngoi. 16 "Ngài --- Yâ-sû chhâi-khién ngài ke thiên-sṳ́, hi kok kau-fi tui ngì-têu chṳn-mìn liá-têu sṳ. Ngài he Thai-ví kâ-chhu̍k ke heu-thoi; ngài he kông-mìn ke thiên-kông-sên." 17 Sṳn-Lìn lâu sîn-ngiòng tui Yâ-sû kóng: "Lòi!" Só-yû thâng-tó ke ngìn ya yin-kôi kóng: "Lòi!" Lòi â, choi-châu ke ngìn chhiòn-phu oi lòi; sióng-oi ke ngìn chhiòn-phu cho-tet pha̍k-pha̍k tet-tó sâng-miang ke súi. 18 Ngài --- Yok-hon ngiàm-ngiàm kín-ko mî-yit-ke thâng-tó liá-pún sû só yi-ngièn ke ngìn: Na yû-ngìn chhai liá-têu fa yî-ngoi yu kâ-thiâm má-ke, Song-ti voi chiông liá-pún sû tî-poi só siá ke châi-nan kâ pûn kì; 19 na yû-ngìn tui liá-pún sû tî-poi ke yi-ngièn chhù-thet yit-tiám, Song-ti voi chiông kì chhù-miàng, pûn kì mò chṳ̂-kiet hó hióng-su liá-pún sû só ki-chai ke sâng-miang-su lâu Sṳn-sàng ke fuk-hi. 20 Vi liá yit-chhiet cho kien-chṳn ke, kì kóng: "Chho̍k! Ngài chhiu voi to lé!" Â-mén! Chú Yâ-sû â, chhiáng ngì lòi! 21 Ngien Chú Yâ-sû ke ên-tién lâu mî-yit-ke ngìn thùng-chhai. Â-mén!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE