Romans

Lò-mâ

Lò-mâ 1

1 Ngài he Kî-tuk Yâ-sû ke phu̍k-ngìn Pó-lò; Song-ti fû-seu ngài cho sṳ́-thù, thi̍t-phe̍t phai ngài chhòn Kì ke fuk-yîm. 2 Liá fuk-yîm he Song-ti chhai chhin-kiú yî-chhièn thûng-ko Kì ke chung siên-tî chhai Sṳn-kîn tî-poi só yin-hí ke, nui-yùng he yû-koân Kì ke Lai-é --- ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk. Cheu hiet-thúng lòi kóng, kì he Thai-ví ke heu-thoi; cheu sṳn-kiet ke sṳ̀n-sin lòi kóng, yîn-vi Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, yung thai-nèn hién-mìn kì he Song-ti ke Lai-é. 5 Thûng-ko kì, ngài tet-tó thi̍t-phe̍t ke ên-tién, vi kì ke miàng cho sṳ́-thù, tai-liâng kok-koet ke ngìn lòi sin-chhiùng kì. 6 Liá tông-yèn pâu-hàm ngì liá-têu chhai Lò-mâ, tet-tó Song-ti kién-sién lòi kûi-su̍k Yâ-sû Kî-tuk ke ngìn. 7 Só-yû chhai Lò-mâ, Song-ti só siak, só kién-sién cho sṳn-thù ke ngìn, ngài tui ngì-têu chhiáng-ôn. Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 8 Yit khôi-sṳ́, ngài oi thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk, vi ngì-têu thai-kâ kám-chhia ngài ke Song-ti, yîn-vi ngì-têu ke sin-sîm yí-kîn chhòn-phien thiên-ha. 9 Song-ti tî ngài sòng-sòng chhai khì-tó chûng sióng-ngiam ngì-têu. Ngài chhiòn-sîm chhiòn-yi sṳ-fung Song-ti, chhòn yû-koân Kì ke Lai-é ke fuk-yîm; Kì cho-tet chṳn-mìn ngài só-kóng ke fa he yû-yáng ke. 10 Ngài khiù Song-ti, cheu Kì mî-hó ke chṳ́-yi vi ngài khôi-lu, pûn ngài chui-heu voi yû kî-fi hi fóng-mun ngì-têu. 11 Ngài fî-sòng hî-mong kien-tó ngì-têu, thùng ngì-têu fûn-hióng su̍k-lìn ke ên-su, hó pûn ngì-têu ke lìn-sin kiên-khiòng hí-lòi; 12 ya khó-yî kóng, ngài chhai ngì-têu chûng-kiên ke sṳ̀, yîn-vi ngì-têu lâu ngài pí-chhṳ́ ke sin-sîm, ngài-têu voi fu-siông tet-tó kú-li. 13 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi ngì-têu tî, yû hó-tô pái ngài kie-va̍k oi hi fóng-mun ngì-têu, chúng-he tak-pái tû yû sṳ-chhìn chú-tóng, hoi ngài mò fap-thu hi. Ngài ke muk-tit he oi chhai ngì-têu chûng-kiên tai-liâng ngìn kûi Chú, chhiong chhai khì-thâ ke Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên yit-yong. 14 Yîn-vi mò-lun tui má-ke ngìn, he vùn-mìn-ngìn ya-he màng khôi-fa ke, he chhûng-mìn-ngìn ya-he ngì-ngong ke, ngài lûng-chúng khiam kì-têu ke chai. 15 Só-yî, ngài pet-chhiet oi chiông liá fuk-yîm ya chhòn-pûn ngì-têu chhai Lò-mâ ke ngìn. 16 Ngài mò khon fuk-yîm cho kien-seu; liá fuk-yîm he Song-ti ke thai-nèn, oi chṳ́n-kiu yit-chhiet sin ke ngìn, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 17 Yîn-vi liá fuk-yîm khí-sṳ ngài-têu, Song-ti ngióng-pân pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he: Chhiùng-thèu to-mî he thûng-ko sin. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Thûng-ko sin thùng Song-ti yû chṳn-khok koân-he ke ngìn yit-thin voi tet-tó chṳ̂n ke sâng-miang." 18 Ngièn-lòi, Song-ti ke fat-khién tui thiên-táng hién-mìn chhai yit-chhiet mò kin-khièn lâu put-ngi ke ngìn sṳ̂n-song, chhiu-he ke-têu yung put-ngi ap-chṳ chṳ̂n-lî ke ngìn. 19 Song-ti chit-fa̍t kì-têu, yîn-vi koân-he Kì ke sṳ, yí-kîn cheu ngìn só-nèn lî-kié ke, chhîn-chhîn chhú-chhú hién-mìn chhai kì-têu ke mien-chhièn; liá he Song-ti chhîn-chhṳ vi kì-têu hién-mìn ke. 20 Yû-koân Song-ti ke yit-chhiet, pún-lòi m̀-he ngìn khon-tet-tó ke, chúng-he thûng-ko sṳ-kie ke chhóng-chho, ngìn khon-tó Kì só chho ke van-vu̍t, chhiu ngin-chhut Kì yún-yén ke thai-nèn lâu sṳ̀n-sin. Só-yî, ngìn mò má-ke chia-khiéu hó thôi-chhṳ̀. 21 Kì-têu sûi-yèn ngin-sṳt Song-ti, chúng-he m̀ chiông yùng-kông kûi-pûn Kì, ya m̀ kám-chhia Kì; kì-têu ke sṳ̂-sióng hî-khûng, fù-thù ke sîm pien-cho vû-am. 22 Kì-têu chhṳ-ngin chhin chhûng-mìn, khì-sṳ̍t chhin ngong. 23 Kì-têu m̀ pai yún-sên ke Song-ti, fán-chón hi pai ngiéu-siong, chhiu-he ke-têu cheu voi sí ke ngìn, fî-khìm, chéu-chhu, khûn-chhùng tén hìn-siong chho-chhut-lòi ke. 24 Só-yî, Song-ti yù-chhai kì-têu thèn-tén sîm-chûng ke yu̍k-ngiam hi-cho ha-liù ke sṳ, pí-chhṳ́ châu-tha̍p chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí. 25 Kì-têu hi-chhie̍t Song-ti ke chṳ̂n-lî, kâm-ngien chiap-su hî-ká: Kì-têu kin-pai fu̍k-sṳ su-chho ke tûng-sî, chúng-he m̀ kin-pai fu̍k-sṳ chho-vu̍t chṳ̂ Chú --- Kì chang he yin-kôi yún-yén su chan-mî ke. Â-mén! 26 Yîn-vi án-ngiòng, Song-ti yù-chhai kì-têu fong-chiúng chhṳ-kâ ke chhìn-yu̍k; m̀ tân-chhiang fu-ńg tá-lon chṳn-sòng ke koân-he, hàng vì-fán chhṳ-yèn ke sin-hàng-vì, 27 lièn nàm-ngìn ya hi-chhie̍t thùng fu-ngìn-kâ ke chṳn-tông koân-he, thùng-sin siông-lien, cho-chhut m̀-tî kien-seu ke sṳ, kiet-kó, su-tó yin-tet ke chit-fa̍t. 28 Ki-yèn ngìn ku-yi m̀ sṳ̀n-ngin Song-ti, Song-ti chhiu yù-chhai kì-têu chhùn phai-fai ke sîm, cho ke-têu mò yin-kôi cho ke sṳ. 29 Kì-têu hàng-chhin kok-chúng ke put-ngi, sià-ok, thâm-sîm lâu ok-thu̍k; mân-sîm he chhit-tu, hiûng-sat, siông-châng, kúi-cha lâu yîm-mèu. Kì-têu chṳ-chho yèu-ngièn, 30 pí-chhṳ́ fí-pong. Kì-têu yen-hen Song-ti, fu-siông vú-yu̍k, kiêu-ngau, chhṳ-khoâ, hau ngiâ sṳ-fî, m̀ hau-kin yà-ôi, 31 chhiòn mò thiên-liòng, kóng-fa mò sin-yung, mò oi-sîm, ya mò thùng-chhìn-sîm. 32 Kì-têu tî, cheu Song-ti ke min-lin, hàng liá-chúng sṳ ke ngìn he kôi-sí ke; chúng-he, kì-têu m̀ tân-chhiang chhṳ-kâ hi hàng, ya chan-sṳ̀n phe̍t-ngìn án-ngiòng hàng.

Lò-mâ 2

1 Phèn-yû â, lun-ton ngìn ke, mò-lun ngì he má-ngìn, m̀-sṳ́ sióng-oi thôi-chhṳ̀. Ngì lun-ton phe̍t-ngìn, chúng-he chhṳ-kâ só-cho ke yu thùng kì-têu khiung-yong, án-ngiòng, ngì chhiu-he thin chhṳ-kâ ke chhui. 2 Ngài-têu tî, hàng liá-chúng sṳ-chhìn ke ngìn, Song-ti voi cheu kûng-tong sṳ́m-phan kì-têu. 3 Chúng-he, phèn-yû â, ngì só lun-ton ke, phe̍t-ngìn só-hàng ke ke-têu sṳ-chhìn, chhiu-he ngì só-hàng ke â! Ngì sióng, ngì sám tet-khôi Song-ti ke sṳ́m-phan mâ? 4 Ya-he ngì khon-khiâng Kì fûng-sṳn ke chhṳ̀-oi, khôn-yùng lâu ngiûn-nai? Ngì yin-kôi tî Song-ti ke chhṳ̀-oi, yîn-vi Kì oi ngì fí-kói! 5 Chúng-he ngì ke ngang-sîm lâu m̀-hén fí-kói, vi ngì chhṳ-kâ chêu-lòi kien-tô ke fun-nu, chṳ-to Song-ti vi kûng-ngi fat-khién lâu sṳ́m-phan ke ngit-è lòi-to ke sṳ̀, su hàn-kha chhûng ke chit-fa̍t. 6 Yîn-vi Song-ti oi cheu tak-sà ke hàng-vì po-yin kì. 7 Yû-têu ngìn kiên-chhṳ̀ hàng-san, chûi-khiù tui Song-ti lòi ke chûn-kui, yùng-kông, lâu m̀-voi phai-fai ke sâng-miang; liá-chúng ngìn, Song-ti voi yung yún-yén ke sâng-miang su pûn kì-têu. 8 Chúng-he, ke-têu chhṳ-sṳ̂ ke ngìn, kì-têu khî-chhie̍t chṳ̂n-lî hi thèn put-ngi, Song-ti ke fat-khién lâu chit-fa̍t yit-thin voi lìm-to kì-têu. 9 Só-yû chok-ok ke ngìn voi tù-tó fam-nan lâu thung-khú, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 10 Chúng-he, só-yû hàng-san ke ngìn, Kì voi su kì-têu chûn-kui, yùng-kông lâu phìn-ôn, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 11 Yîn-vi, mò-lun tui má-ngìn, Song-ti m̀-voi phiên-sîm. 12 Ngoi-pâng-ngìn mò Mô-sî ke fap-li̍t, kì-têu fam-chhui chhiu voi chhai liá fap-li̍t chṳ̂-ngoi me̍t-mòng; Yù-thai-ngìn yû liá fap-li̍t, kì-têu fam-chhui chhiu oi cheu liá fap-li̍t lòi su sṳ́m-phan. 13 Yîn-vi pûn Song-ti phan mò-chhui ke, m̀-he ke-têu thâng-tó fap-li̍t ke ngìn, he ke-têu sṳ̍t-hàng fap-li̍t ke ngìn. 14 Ngoi-pâng-ngìn sûi-yèn mò liá-ke fap-li̍t, chúng-he, kì-têu na-he cheu thiên-sin hi hàng ha̍p liá fap-li̍t ke sṳ, kì-têu hàn-he yû chhṳ-kâ ke fap-li̍t. 15 Kì-têu ke péu-hien hién-mìn liá fap-li̍t ke min-lin he siá chhai kì-têu ke sîm-tú; kì-têu ke liòng-sîm chhiu-he chṳn-mìn liá-ke sṳ-sṳ̍t; yîn-vi, kì-têu ke sîm yû-sṳ̀ voi chit-phi chhṳ-kâ, yû-sṳ̀ voi vi chhṳ-kâ phien-fu. 16 Cheu ngài só-chhòn ke fuk-yîm, chhai ma̍t-ngit, Song-ti thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû sṳ́m-phan ke sṳ̀, chhiu-he oi cheu án-ngiòng lòi sṳ́m-phan ngìn sîm-chûng yit-chhiet ke pi-me̍t. 17 Chúng-he, ngì kóng ngì he Yù-thai-ngìn, ngì yí-kho fap-li̍t, yu khoâ-khiéu thùng Song-ti yû thi̍t-phe̍t ke koân-he. 18 Ngì yí-kîn chiap-su fap-li̍t ke kau-hiun, tî Song-ti oi ngì cho má-ke, ya hiáu-tet fûn-phe̍t sṳ-fî. 19 Ngì chhṳ̂m-sin chhṳ-kâ he vi mô-muk-ke tai-lu ke ngìn, he ke-têu chhai vû-am-chûng ke ngìn ke kông, 20 he ngong-é ke chṳ́-thô-chá, he heu-sâng-ngìn ke sîn-sâng. Ngì yu ngin-vì, yîn-vi ngì yû Mô-sî ke fap-li̍t, chhiu tui chṳ-sṳt lâu chṳ̂n-lî yû pá-ak. 21 Ngì kâu phe̍t-ngìn, ngióng-pân m̀ kâu chhṳ-kâ nè? Ngì kau-hiun ngìn cho-m̀-tet thêu-nâ, chhṳ-kâ sa thêu-nâ mâ? 22 Ngì kóng cho-m̀-tet fam kiên-yìm, chhṳ-kâ sa hi fam mâ? Ngì nâu ngiéu-siong, chhṳ-kâ sa thêu-nâ kiûng-meu-tú ke tûng-sî mâ? 23 Ngì khoâ-khiéu ngì yû Song-ti ke fap-li̍t, chhṳ-kâ fán-chón pho-fai Song-ti ke fap-li̍t lòi vú-yu̍k Kì mâ? 24 Sṳn-kîn kóng: "Vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, Song-ti ke miàng pûn Ngoi-pâng-ngìn vú-yu̍k." 25 Ngì na-he chûn-hàng fap-li̍t, ngì ke kot-lî chhiu yû ka-chhṳ̍t; ngì na vì-fam fap-li̍t, ngì ke kot-lî chhiu mò pan-si̍t lu-yung. 26 Án-ngiòng khon-lòi, yit-ke mò su kot-lî ke ngìn na chûn-hàng fap-li̍t ke min-lin, Song-ti kám m̀-voi son kì cho su kot-lî ke ngìn mâ? 27 Ngì-têu Yù-thai-ngìn voi pûn Ngoi-pâng-ngìn thin-chhui! Yîn-vi ngì-têu liâng-su fap-li̍t thiàu-vùn, yu chiap-su kot-lî, chúng-he ngì-têu vì-fam fap-li̍t; kì-têu ke sṳ̂n-thí sûi-yèn mò su kot-lî, chúng-he kì-têu chûn-hàng fap-li̍t. 28 Khì-sṳ̍t, má-ngìn chang son he chṳ̂n ke Yù-thai-ngìn, chṳn-kîn su kot-lî ke ngìn nè? M̀-he ngoi-péu cho Yù-thai-ngìn, sṳ̂n-thí chiap-su kot-lî ke. 29 Chúng-kóng, nui-tú cho Yù-thai-ngìn ke, chang he chṳ̂n ke Yù-thai-ngìn; khiung-yong, m̀-he yîn-vi fap-li̍t thiàu-vùn, he thûng-ko Sṳn-Lìn ke kûng-chok, sîm-kôn chiap-su kot-lî ke, chang he chṳ̂n ke kot-lî. Liá-chúng ngìn só tet-tó ke chhṳ̂n-chan, m̀-he tui ngìn, he tui Song-ti lòi ke.

Lò-mâ 3

1 Cheu án-ngiòng lòi kóng, Yù-thai-ngìn yû má-ke kha yàng Ngoi-pâng-ngìn nè? Kot-lî yu yû má-ke ka-chhṳ̍t nè? 2 Sṳ-sṳ̍t-song, tak fông-mien tû yû. Thi-yit, Song-ti chiông Kì ke chṳ̂n-tho kâu pûn Yù-thai-ngìn. 3 Chhiu-son kì-têu chûng-kiên yû poi-sin ke, Song-ti kám voi yîn-vi án-ngiòng chhiu mò sin-sṳ̍t mâ? 4 Tông-yèn m̀-voi! Chhiu-son ngìn-ngìn lûng-chúng pien-cho fâ-liâu, Song-ti hàn-he chṳ̂n-sṳ̍t ke; chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: Ngì kóng-fa ke sṳ̀, mò pâu hó chok, pûn-ngìn ko ke sṳ̀, thin-chho̍k voi yàng. 5 Na-he ngài-têu ke put-ngi voi hién-mìn Song-ti ke kûng-ngi, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Song-ti chit-fa̍t ngài-têu, he Kì ke put-ngi mâ? (Ngài he cheu ngìn ke sióng-fap kóng ke.) 6 Tông-yèn m̀-he! Song-ti na-he put-ngi, Kì ngióng-pân cho-tet sṳ́m-phan sṳ-kiên nè? 7 Na-he ngài kóng fâ-liâu voi sṳ́ Song-ti ke chṳ̂n-sṳ̍t hàn-kha hién-mìn, kien-kâ tet yùng-kông, ngài oi ngióng-pân kóng nè? Cho-má-ke ngài hàn pûn-ngìn thin-cho chhui-ngìn nè? 8 Cho-má-ke m̀ kóng: "Ngài-têu cho-tet hàng ok lòi hién san" nè? Yû-têu ngìn fí-pong ngài, kóng ngài sṳt kóng liá-chúng ke fa; kì-têu su thin-chhui he yin-kôi ke. 9 Án-ngiòng, ngài-têu Yù-thai-ngìn pí Ngoi-pâng-ngìn kha-hó he-mò? Tông-yèn m̀-he án-ngiòng! Ngài yí-kîn chṳ́-chhut, Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn khiung-yong he chhai chhui-ok ke khièn-sṳ chṳ̂-ha. 10 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Mò ngi-ngìn, lièn yit-ke me mò. 11 Mò chhûng-mìn-ngìn, ya mò chhìm Song-ti ke ngìn. 12 Ngìn-ngìn lì-khôi Song-ti, chhiòn-phu hàng m̀-chho̍k lu; mò hàng-san ke, lièn yit-ke me mò. 13 Kì-têu ke hèu-lièn chhiong tá-khôi ke fùn-mu; kì-têu ke sa̍t-mà chhin kóng kúi-cha ke fa; tui choi-sùn chhut ke chhiong he sà ke thu̍k-hi; 14 Kì-têu ke choi chhûng-mân ok-thu̍k ke chu-ma. 15 Oi hi hoi-ngìn ya-he chhṳ̀-ngìn, kì-têu chéu-to chhiong pî án kiak; 16 mò-lun kì-têu hi-to nai-vi, chhiu voi yû pho-fai lâu pî-chhám. 17 Kì-têu m̀-tî phìn-ôn ke lu; 18 ya mò ho̍k-tó kin-vi Song-ti. 19 Ngài-têu tî, fap-li̍t ke min-lin he tui chhai fap-li̍t tái-hâ ke ngìn kóng ke, oi pûn chhiòn sṳ-kie ke ngìn phu̍k chhai Song-ti ke sṳ́m-phan thòi-chhièn, mò yit-sà yû fa hó kóng. 20 Yîn-vi mò ngìn nèn kho hàng fap-li̍t lòi pûn Song-ti thin-cho ngi; fap-li̍t ke muk-tit he oi pûn ngìn tî chhṳ-kâ yû chhui. 21 Chúng-he liá-ha, Song-ti ngióng-pân pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he yí-kîn khí-sṳ chhut-lòi; thùng fap-li̍t chhiòn mò koân-he. Mô-sî ke fap-li̍t lâu chung siên-tî chhiu-he chṳn-kí. 22 Song-ti pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, he yîn-vi kì-têu sin Yâ-sû Kî-tuk. Mò-lun he má-ngìn, chṳ́-yû sin Kî-tuk, Song-ti chang voi án-ngiòng tui-thai kì-têu: 23 Yîn-vi sṳ-kiên-ngìn chhiòn-phu fam-liáu chhui, khûi-khiam Song-ti ke yùng-kông. 24 Liá-ha, Song-ti pha̍k-pha̍k sṳ̂-ên, thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû lòi kiu-su̍k kì-têu, pûn kì-têu thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he. 25 Song-ti hî-sên Yâ-sû cho su̍k-chhui-chi, thûng-ko kì liù-hiet lòi sí, pûn ngìn yîn-vi sin kì lòi tet-tó sa-chhui. Song-ti án-ngiòng cho he oi hién-mìn Kì ke kûng-ngi. 26 Siên-chhièn, yîn-vi Kì ke ngiûn-nai, Kì khôn-yùng ngìn ke chhui; chúng-he liá-ha, Kì chhí-sêu ngìn ke chhui lòi hién-mìn Kì ke kûng-ngi. Án-ngiòng, Song-ti hién-mìn Kì chhṳ-kâ he kûng-ngi ke, ya chhṳ̂n yit-chhiet sin Yâ-sû ke ngìn he ngi-ngìn. 27 Án-ngiòng, ngài-têu yû má-ke hó khoâ-khiéu nè? Yit-si̍t-é me mò! Ngióng-pân kóng nè? He tui chûn-hàng fap-li̍t mâ? M̀-he! He tui sin lòi ke. 28 Ngài-têu ke kiet-lun he: Ngìn thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he chṳ́-yû thûng-ko sin, m̀-he thûng-ko chûn-hàng fap-li̍t. 29 Kám kóng Song-ti tân-chhiang he Yù-thai-ngìn ke Song-ti mâ? Kì ya kám m̀-he Ngoi-pâng-ngìn ke Song-ti mâ? Tông-yèn he! 30 Ki-yèn Song-ti chṳ́-yû yit-vi, Kì chhiu oi pûn Yù-thai-ngìn thûng-ko sin thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, tui Ngoi-pâng-ngìn ya he khiung-yong. 31 Án-ngiòng lòi kóng, ngài-têu ke sin hoi Mô-sî ke fap-li̍t sṳt-háu he-mò? Tông-yèn m̀-he! Tiên-to, ngài-têu sṳ́ fap-li̍t hàn-kha yû-háu.

Lò-mâ 4

1 Lun-tó ngài-têu hiet-thúng ke chú-siên Â-pak-lâ-hón, koân-he kì ke kîn-ngiam, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? 2 Na-he kì pûn Song-ti chhṳ̂n-cho ngi-ngìn he yîn-vi kì ke hàng-vì, kì chhiu yû-hó khoâ-khiéu; chúng-he, chhai Song-ti ke mien-chhièn, kì mò má-ke hó khoâ-khiéu. 3 Sṳn-kîn kóng: "Â-pak-lâ-hón sin Song-ti, yîn-vi kì ke sin, Song-ti chhiu son kì cho ngi-ngìn." 4 Cho-se ke ngìn tet-tó kûng-chhièn, m̀ son ên-tién, he kì yin-kôi tet ke. 5 Chúng-he, yû khièn hó phan chhui-ngìn cho mò-chhui ke he Song-ti; sin Kì ke ngìn yû-hó thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, m̀-he yîn-vi hàng-vì, he yîn-vi sin. 6 Thai-ví só kóng, ke m̀-he kho hàng-vì pûn Song-ti son-cho ngi ke ngìn yû fuk-hi, chhiu-he liá-ke yi-sṳ. Kì kóng: 7 Ko-fam tet-tó ngièn-liong, chhui-ok tet-tó sa-miên ke ngìn, kì he ngióng-pân yû fuk-hi â! 8 Mò pûn Chú thin-chhui ke ngìn, liá ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô! 9 Thai-ví só-kóng ke fuk-hi tân-chhiang su̍k su kot-lî ke ngìn mâ? M̀-he! Kì ya he su̍k mò su kot-lî ke ngìn; yîn-vi ngài-têu yí-kîn yín-yung Sṳn-kîn ke fa, kóng: "Â-pak-lâ-hón sin Song-ti, yîn-vi kì ke sin, Song-ti chhiu son kì cho ngi-ngìn." 10 Liá he chhai má-ke chhìn-hìn chṳ̂-ha fat-sên ke nè? He chhai Â-pak-lâ-hón su kot-lî yî-chhièn, ya-he yî-heu nè? He chhai yî-chhièn, m̀-he yî-heu. 11 Kì heu-lòi chang chiap-su kot-lî; liá he yit-chúng ki-ho, chṳn-mìn kì chhai chiap-su kot-lî yî-chhièn yí-kîn yîn-vi sin pûn Song-ti son-cho ngi-ngìn lé. Só-yî, tui só-yû mò su kot-lî, chúng-he yîn-vi sin pûn Song-ti son-cho ngi ke ngìn lòi kóng, Â-pak-lâ-hón he su̍k-lìn ke â-pâ. 12 Kì ya he yí-kîn su kot-lî ke ngìn ke â-pâ, m̀ tân-chhiang he yîn-vi kì-têu liâng-su kot-lî, chui chhung-yeu ke he yîn-vi kì-têu thèn-tén ngài-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón, ko kì chhai màng su kot-lî yî-chhièn ke-chúng sin-sîm ke sên-fa̍t. 13 Song-ti yin-hí Â-pak-lâ-hón pin kì ke chṳ́-sûn, kóng kì voi sṳ̀n-su liá sṳ-kie. Liá yin-hí m̀-he yîn-vi Â-pak-lâ-hón chûn-hàng fap-li̍t, he yîn-vi kì sin, chhiu pûn Song-ti chhṳ̂n-cho ngi-ngìn. 14 Na-he Song-ti ke yin-hí he pûn chûn-hàng Mô-sî fap-li̍t ke ngìn, ngìn ke sin chhiu mò yi-sṳ, Song-ti ke yin-hí ya mò ka-chhṳ̍t. 15 Song-ti ke fat-khién he tui fap-li̍t lòi ke; mò fap-li̍t, chhiu mò vì-fam fap-li̍t ke sṳ. 16 Só-yî, yin-hí he yung sin cho kîn-kí ke; liá he Song-ti yin-hí ke pó-chṳn: Kì voi pha̍k-pha̍k sṳ̂-ên pûn Â-pak-lâ-hón só-yû ke chṳ́-sûn, m̀ tân-chhiang he chûn-hàng fap-li̍t ke, ya pâu-hàm ke-têu chhiong Â-pak-lâ-hón án-ngiòng sin Song-ti ke ngìn. Yîn-vi Â-pak-lâ-hón he ngài-têu thai-kâ su̍k-lìn ke â-pâ. 17 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ngài li̍p ngì cho chhin-tô koet ke â-pâ." Chhai Song-ti mien-chhièn, liá yin-hí he yû-háu ke; Â-pak-lâ-hón só sin ke chhiu-he sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t, tui mò chhóng-chho van-yû ke Song-ti. 18 Chhai mò phan-mong ke sṳ̀, Â-pak-lâ-hón hàn-he phan-mong, hàn-he sin, só-yî chang sàng-cho "chhin-tô koet ke â-pâ". Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ngì thin-chho̍k voi yû chhin-tô chṳ́-sûn." 19 Ke-sṳ̀, Â-pak-lâ-hón voi yit-pak se lé. Kì chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí chhiong-he sí-ngìn, Sâ-lâ sên-yuk ke kî-nèn ya yí-kîn sóng-sṳt, chúng-he, kì ke sin-sîm pin mò yîn-vi án-ngiòng chhiu kám-séu. 20 Kì mò sóng-sṳt sin-sîm, ya mò fài-ngì Song-ti ke yin-hí; kì ke sin-sîm fán-chón hàn-kha kiên-ku, chiông yùng-kông kûi pûn Song-ti. 21 Kì khok-sin Song-ti thin-chho̍k voi sṳ̀n-chhiu Kì só yin-hí ke. 22 Liá chhiu-he Â-pak-lâ-hón ngióng-pân yîn-vi sin "pûn Song-ti son-cho ngi-ngìn" ke ngièn-yîn. 23 Chúng-he, "son-cho ngi-ngìn" liá-ki fa, m̀ tân-chhiang he kóng-lun kì, 24 ya he vi ngài-têu lòi kóng ke. Yîn-vi ngài-têu sin sṳ́ ngài-têu ke Chú Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t ke Song-ti, só-yî Kì son ngài-têu cho ngi-ngìn. 25 Chú Yâ-sû pûn-ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng, vi-tó ngài-têu ke chhui lòi sí; Song-ti sṳ́ kì fu̍k-fa̍t, vi-tó pûn ngài-têu thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he.

Lò-mâ 5

1 Ki-yèn ngài-têu yîn-vi sin pûn Song-ti chhṳ̂n-cho ngi-ngìn, chhiu thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk lâu Song-ti yû fò-hó ke koân-he. 2 Ngài-têu yu thûng-ko Kî-tuk, yîn-vi sin, chin-ngi̍p liá-ha só hióng-su Song-ti ke ên-tién; yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu fôn-fôn hí-hí phan-mong fûn-hióng Song-ti ke yùng-kông! 3 Chhiu-he chhai fam-nan-chûng, ngài-têu hàn-he fôn-hí; yîn-vi ngài-têu tî, fam-nan voi yông-sṳ̀n ngiûn-nai, 4 ngiûn-nai voi sâng-chhut ló-lien, ló-lien voi tai-lòi phan-mong. 5 Liá phan-mong m̀-voi pûn ngài-têu sṳt-mong; yîn-vi Song-ti thûng-ko Kì su pûn ngài-têu ke Sṳn-Lìn, chiông Kì ke thung-siak tó chhai ngài-têu ke sîm-chûng. 6 Tông ngài-têu hàn ngiôn-ngio̍k ke sṳ̀, Kî-tuk chhiu cheu Song-ti só-thin ke ngit-è vi chhui-ngìn sí. 7 Vi ngi-ngìn sí chhiu chhin nàn-tet; vi hó-ngìn sí, fe̍t-chá yû-ngìn kám cho. 8 Vì-thu̍k Song-ti tui ngài-têu péu-mìn Kì kóng-m̀-chhin ke thung-siak: Chhai ngài-têu hàn cho chhui-ngìn ke sṳ̀, Kî-tuk chhiu yí-kîn vi ngài-têu sí! 9 Yîn-vi kì liù-hiet lòi sí, ngài-têu liá-ha chhiu thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he; chiông-lòi, kì ko-kha oi kiu ngài-têu thot-lì Song-ti ke fat-khién. 10 Ngài-têu ngièn-lòi he Song-ti ke sù-thi̍t; chúng-he thûng-ko Kiâ Lai-é ke sí, Kì pûn ngài-têu sàng-cho Kì ke phèn-yû. Ki-yèn sàng-cho Kì ke phèn-yû, ngài-têu hàn-kha oi thûng-ko Kî-tuk ke sâng-miang lòi tet-kiu! 11 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ki-yèn Chú Yâ-sû Kî-tuk pûn ngài-têu liá-ha chhiu cho Song-ti ke phèn-yû, ngài-têu chhiu thûng-ko kì fôn-fôn hí-hí lòi yùng-kông Song-ti. 12 Chhui thûng-ko yit-ke ngìn lòi ngi̍p sṳ-kie, yîn-vi án-ngiòng, sí ya thûng-ko chhui thèn-tén lòi; kiet-kó, sí chhiu lìm-to chhiòn ngìn-lui, yîn-vi mî-yit-ke ngìn lûng-chúng fam-liáu chhui. 13 Chhai fap-li̍t pân-pu yî-chhièn, sṳ-kie chhiu yû chhui ke chhùn-chhai; chúng-he, mò fap-li̍t, ngìn chhiu mò cheu fap-li̍t ke phêu-chún lòi chiap-su hìn-fa̍t. 14 Sûi-yèn án-ngiòng, tui Â-tông to Mô-sî, ngìn-lui hàn-he pûn sí kón-hot, chhiu-son mò chhiong Â-tông án-ngiòng fam-tó m̀ fu̍k-chhiùng Song-ti ke chhui, ngìn hàn-he mò fap-thu sám-khôi sí ke khièn-sṳ. Â-tông he yî-heu chang oi lòi ke-sà ke yi-péu. 15 Chúng-he, lióng-sà pin m̀-he vàn-chhiòn khiung-yong, yîn-vi Song-ti pha̍k-pha̍k ke ên-su lâu Â-tông ke chhui he thai-yû fûn-phe̍t ke. Sûi-yèn yû chhin-tô ngìn yîn-vi Â-tông yit-sà ke chhui lòi sí; chúng-he, Song-ti ke ên-tién thai kâ chhin tô. Kì thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk yit-sà pha̍k-pha̍k su pûn chung-ngìn ke ên-su ya he án-ngiòng. 16 Song-ti ke ên-su lâu yit-ke ngìn fam-chhui ke kiet-kó yû chhin-thai ke chhâ-phe̍t. Yîn-vi yit-ke ngìn fam-chhui, chhiu tai-lòi "Yû-chhui" ke phan-kiet; chúng-he, tô-tô ngìn fam-chhui, sa tet-tó "Mò-chhui" ke siên-ko, liá chhiu-he khâm-m̀-tet ke ên-su! 17 Sûi-yèn yîn-vi yit-ke ngìn fam-chhui, sí chhiu kón-hot sṳ-kiên-ngìn, chúng-he Yâ-sû Kî-tuk yit-sà só sṳ̀n-chhiu ke hàn-kha thai! Só-yû liâng-su Song-ti fûng-sṳn ke ên-tién, pha̍k-pha̍k tet-tó chhṳ̂n-ngi ke ngìn, lûng-chúng voi thûng-ko Kî-tuk tet-tó sâng-miang lòi chóng-khièn. 18 Chúng-kóng, yîn-vi yit-ke ngìn fam-chhui, chung-ngìn chhiu chhiòn-phu su thin-chhui; khiung-yong, yîn-vi yit-ke ngìn só-hàng ke ngi, chung-ngìn chhiu lûng-chúng tet-tó siên-ko mò-chhui lòi sṳ̀n-su sâng-miang. 19 Yîn-vi yit-ke ngìn vì-phoi min-lin, chung-ngìn chhiu sàng-cho chhui-ngìn; chhiong án-ngiòng, yit-ke ngìn sun-fu̍k, chung-ngìn chhiu sàng-cho ngi-ngìn. 20 Fap-li̍t yit chṳ-thin, ko-fam chhiu chen-kâ; chúng-he chhui ye̍t tô, Song-ti ke ên-tién ya ye̍t fûng-sṳn. 21 Chhui he thûng-ko sí lòi kón-hot, chhiong án-ngiòng, Song-ti ke ên-tién he thûng-ko kûng-ngi lòi thúng-chhṳ, oi pûn ngài-têu thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk lòi tet-tó yún-sên.

Lò-mâ 6

1 Án-ngiòng, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Ngài-têu cho-tet ki-siu̍k sên-fa̍t chhai chhui ke tî-poi, lòi pûn Song-ti ke ên-tién chen-kâ mâ? 2 Tông-yèn cho-m̀-tet! Tui chhui lòi kóng, ngài-têu yí-kîn sí-thet. Ngài-têu ngióng-pân cho-tet ki-siu̍k sên-fa̍t chhai chhui ke tî-poi nè? 3 Ngì-têu kám m̀ tî, ngài-têu liâng sé-lî lòi thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn, chhiu-he liâng sé-lî lòi kâ-ngi̍p kì ke sí mâ? 4 Thûng-ko sé-lî, ngài-têu yí-kîn thùng kì khiung-ha sí, khiung-ha mài-chong lé! Liá he vi-tó oi pûn ngài-têu ko sîn ke sên-fa̍t; chhiong thiên-táng ke Â-pâ yung Kì yùng-yeu ke thai-nèn, sṳ́ Kî-tuk tui sí fu̍k-fa̍t khiung-yong. 5 Na-he ngài-têu lâu Kî-tuk ha̍p-yì vì-yit, kîn-li̍t kì ke sí, ngài-têu thin-chho̍k ya voi lâu kì ha̍p-yì vì-yit, kîn-li̍t kì ke fu̍k-fa̍t. 6 Ngài-têu tî, ngài-têu ke khiu-ngìn yí-kîn thùng Kî-tuk khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka, he oi fí-me̍t ngài-têu yû chhui ke sṳ̂n-thí, pûn ngài-têu m̀-voi chai cho chhui ke nù-li; 7 yîn-vi ngìn yit sí, chhiu thot-lì chhui ke khièn-sṳ. 8 Ngài-têu na-he thùng Kî-tuk khiung-ha sí, ngài-têu khok-sin, ngài-têu ya voi thùng Kî-tuk khiung-ha sâng. 9 Yîn-vi ngài-têu tî, Kî-tuk yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t, kì m̀-voi chai sí lé; sí put-nèn chai khúng-chṳ kì lé. 10 Kì ke sí, he thùng chhui chhiet-thôn koân-he, yit-pái chhiu yèn-mân; kì liá-ha sâng-tén, he vi Song-ti lòi sâng. 11 Khiung-yong, tui chhui liá fông-mien lòi kóng, ngì-têu oi khon chhṳ-kâ he sí-thet ke, chúng-he chhai Kî-tuk Yâ-sû ke sâng-miang tî-poi, ngì-têu he vi Song-ti lòi sâng. 12 Só-yî, ngì-têu voi sí ke sṳ̂n-thí m̀-hó chai pûn chhui kón-hot, hi sun-chhiùng sṳ̂n-thí ke chhìn-yu̍k. 13 Ngì-têu sṳ̂n-thí ke mî-yit phu-fun ya m̀-hó hiong chhui thèu-hòng, hi cho sià-ok ke hi-mén. Tiên-to, ngì-têu oi chiông chhṳ-kâ hien-pûn Song-ti, chhiong tui sí fu̍k-fa̍t ke ngìn, chiông kûi-ke ngìn fung-hien pûn Kì, cho kûng-ngi ke hi-mén. 14 Chhui thin-chho̍k m̀-voi kón-hot ngì-têu; yîn-vi ngì-têu yí-kîn m̀-he chhai fap-li̍t tái-hâ, he chhai Song-ti ke ên-tién chṳ̂-ha. 15 Án-ngiòng lòi kóng, yîn-vi ngài-têu mò chhai fap-li̍t tái-hâ, he chhai Song-ti ke ên-tién chṳ̂-ha, ngài-têu chhiu cho-tet fam-chhui mâ? Chhie̍t-tui cho-m̀-tet! 16 Ngì-têu kám m̀ tî, ngì-têu cho ngìn ke nù-phu̍k chhiu oi fu̍k-chhiùng chú-ngìn; fu̍k-chhiùng má-ngìn, ngì-têu chhiu he kì ke nù-phu̍k. Liá chhiu he kóng, ngì-têu cho chhui ke nù-phu̍k, kiet-kó chhiu he sí; ngì-têu sun-chhiùng Song-ti, chhiu sàng-cho ngi-ngìn. 17 Kám-chhia Song-ti! Sûi-yèn ngì-têu sṳt cho chhui ke nù-phu̍k, chúng-he liá-ha, ngì-têu yit-sîm sun-chhiùng só chhòn pûn ngì-têu ke kau-hiun. 18 Ngì-têu yí-kîn tui chhui-chûng sṳt-fong chhut-lòi, sàng-cho ngi ke nù-phu̍k. 19 Ngài kiâng ngì-têu m̀ liáu-kié ngài ke yi-sṳ, chang yung phû-thûng ke li-é lòi tui ngì-têu kóng. Thèu-pái ngì-têu fong-chiúng chhìn-yu̍k, vì-phoi fap-li̍t, cho chhui ke nù-phu̍k; liá-ha, ngì-têu oi chiông chhṳ-kâ kûi-ke ngìn hien-cho ngi ke nù-phu̍k, pûn ngì-têu sàng-cho sṳn-kiet. 20 Ngì-têu cho chhui ke nù-phu̍k ke sṳ̀, ngì-têu m̀ chiap-su ngi ke yok-suk. 21 Ngì-têu liá-ha khon-cho kien-seu ke sṳ, ke-sṳ̀ cho-liáu, kiet-kó tet-tó má-ke hó-chhu nè? Put-ko he sí thin-thin! 22 Liá-ha, ngì-têu yí-kîn tui chhui-chûng sṳt-fong chhut-lòi, sàng-cho Song-ti ke nù-phu̍k; kiet-kó ngì-têu chiông sâng-miang vàn-chhiòn hien pûn Kì, só sû-sṳ̀n ke chhiu-he yún-sên. 23 Yîn-vi chhui ke thoi-ka chhiu-he sí; chúng-he Song-ti só-su ke ên-tién chhiu-he pûn ngài-têu thùng ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû ha̍p-yì vì-yit, lòi tet-tó yún-sên.

Lò-mâ 7

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu he liáu-kié fap-li̍t ke ngìn, yit-thin voi mìn-pha̍k ngài só oi kóng ke: Fap-li̍t tui ngìn ke yok-suk, he chhai ngìn hàn sâng ke sṳ̀ chang yû-háu. 2 Pí-lun lòi kóng, yit-ke kiet-fûn ke fu-ngìn-kâ, kiâ ló-kûng hàn sâng, kì chhiu chhai fap-li̍t ke yok-suk chṳ̂-ha, cho-m̀-tet lì-khôi ló-kûng; ló-kûng na ko-sṳ̂n, kì chhiu m̀-sṳ́ chai su liá fap-li̍t ke han-chṳ. 3 Só-yî, ló-kûng hàn sâng ke sṳ̀, kì na thùng phe̍t ke nàm-ngìn thùng-kî, chhiu oi khon kì cho yìm-fu. Na-he kiâ ló-kûng ko-sṳ̂n thet-hi, chhai fap-li̍t-song kì chhiu-he yit-ke chhṳ-yù-ngìn, na-he thùng phe̍t ke nàm-ngìn kiet-fûn, ya m̀ son fam kiên-yìm. 4 Hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu ke chhìn-hìn ya he án-ngiòng. Cheu fap-li̍t lòi kóng, ngì-têu he yí-kîn sí-thet ke ngìn, yîn-vi ngì-têu he Kî-tuk sṳ̂n-thí ke yit-phu-fun; ngì-têu liá-ha yí-kîn kûi-su̍k tui sí fu̍k-fa̍t ke Chú, pûn ngài-têu cho-tet hó-hó vi Song-ti kûng-chok. 5 Ngài-têu hàn cheu ngiuk-thí sên-fa̍t ke sṳ̀, Mô-sî ke fap-li̍t kit-hí ngài-têu ke sià-ngiam, chhai ngài-têu ke kî-thí chûng fat-chok, kiet-kó chhiu-he sí. 6 Chúng-he, tui kón-hot ngài-têu ke fap-li̍t lòi kóng, ngài-têu he yí-kîn sí-thet ke ngìn; liá-ha, fap-li̍t yí-kîn mò fap-thu yok-suk ngài-têu lé. Ngài-têu sṳ-fung Song-ti he cheu Sṳn-Lìn ke sîn chṳ́-sṳ, m̀-he chai cheu fap-li̍t thiàu-vùn ke khiu yong-sṳt. 7 Án-ngiòng, ngài-têu cho-tet kóng fap-li̍t pún-sṳ̂n he chhui mò? Tông-yèn cho-m̀-tet! Tiên-to, thûng-ko fap-li̍t, ngài chang tî chhui he má-ke. Na m̀-he fap-li̍t kóng "Cho-m̀-tet thâm-sîm", ngài chhiu m̀ tî thâm-sîm he má-ke. 8 Chhui thûng-ko fap-li̍t ke min-lin chhìm-tó kî-fi, chhai ngài tî-poi kit-hí kok-chúng ke thâm-ngiam. Mò fap-li̍t, chhui chhiu mò háu-li̍t. 9 Ngài pún-lòi sên-fa̍t chhai fap-li̍t chṳ̂ ngoi; heu-lòi fap-li̍t ke min-lin lòi-to, chhui chhiu fat-sên háu-li̍t, kiet-kó ngài chhiu chhai chhui-chûng sí-thet. 10 Fap-li̍t ke min-lin ngièn-lòi he oi pûn ngìn tet-tó sâng-miang ke; chúng-he, tui ngài lòi kóng, kì fán-chón sa tai-lòi me̍t-mòng. 11 Yîn-vi chhui thûng-ko fap-li̍t ke min-lin chhìm-tó kî-fi yú-fe̍t ngài, ya thûng-ko fap-li̍t ke min-lin hoi-sí ngài. 12 Mô-sî ke fap-li̍t pún-sṳ̂n he sṳ̀n-sṳn ke; fap-li̍t ke min-lin he sṳ̀n-sṳn, kûng-phìn lâu liòng-san ke. 13 Án-ngiòng kóng, he ke liòng-san ke hoi-sí ngài mâ? Tông-yèn m̀-he! He chhui! Chúng-he, chhui he thûng-ko ke liòng-san ke chang hién-chhut ngièn-hìn, kiet-kó chhiu tai-lòi sí. Thûng-ko fap-li̍t ke min-lin, chhui ke ok-chṳt chhiu ye̍t-lòi ye̍t mìn-hién. 14 Ngài-têu tî, Mô-sî ke fap-li̍t he su̍k-lìn ke; chúng-he, ngài he su̍k ngiuk-thí ke, yí-kîn mai pûn chhui cho nù-li. 15 Ngài só-cho ke, ngài chhṳ-kâ mò mìn-pha̍k: Yîn-vi ngài só ngien-yi ke, phiên-phiên m̀ hi hàng; ngài só-nâu ke, fán-chón hi cho. 16 Ngài na-he cho ngài m̀ ngien-yi cho ke sṳ, ngài chhiu-he sṳ̀n-ngin fap-li̍t he chho̍k ke. 17 Ki-yèn án-ngiòng, ngài só-cho ke, pin m̀-he chṳn-kîn ngài cho ke, he chhai ngài tî-poi ke chhui cho ke. 18 Ngài ya tî, chhai ngài tî-poi, chhiu-he chhai ngài ngiuk-thí ke tî-poi, mò liòng-san. Yîn-vi, ngài yû hàng-san ke sîm, chúng-he mò hàng-san ke nèn-li̍t. 19 Ngài só ngien-yi ke san, ngài phiên-phiên m̀ hàng; ngài só m̀ ngien-yi ke chhui-ok, ngài phiên-phiên hi cho. 20 Ki-yèn ngài cho ngài só m̀ ngien-yi ke, chhiu péu-sṳ liá m̀-he ngài cho ke, he chhai ngài tî-poi ke chhui só-cho ke. 21 Yîn-vi án-ngiòng, ngài fat-hien yû yit-ke fap-chet chhai chok-koai: Chhai ngài oi hàng-san ke sṳ̀, sià-ok chúng-he chhàn-tén ngài. 22 Ngài ke nui-sîm he kak-yi Song-ti ke kûi-chet; 23 chúng-he, ngài khon-chhut ngài ke kî-thí pûn nang-ngoi yit-ke fap-chet khúng-chṳ-tén; liá fap-chet thùng ngài nui-sîm só kak-yi ke kûi-chet kâu-chan, hoi ngài mò phan-fap thot-lì chhai ngài tî-poi chok-koai ke chhui ke fap-chet. 24 Ngài hàn kân-khú ô! Má-ngìn nèn kiu ngài thot-lì liá hoi-sí ngài ke sṳ̂n-thí nè? 25 Kám-chhia Song-ti, thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk, Kì chhiu nèn kiu ngài. Ngài ke chhìn-hìn he án-ngiòng: Ngài chhṳ-kâ chṳ́ nèn yung sîm-lìn sun-chhiùng Song-ti ke kûi-chet; chúng-he, ngài ke ngiuk-thí sa hòng-fu̍k chhui ke fap-chet.

Lò-mâ 8

1 Liá-ha, ke-têu sâng chhai Kî-tuk Yâ-sû sâng-miang tî-poi ke ngìn chhiu m̀-sṳ́ su thin-chhui lé. 2 Yîn-vi Sṳn-Lìn ke kûi-chet, chhiu-he pûn ngìn thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn tet-tó sâng-miang ke, yí-kîn chiông ngì tui chhui lâu sí ke fap-chet chṳ̂-ha sṳt-fong chhut-lòi. 3 Yîn-vi ngiuk-thí ke ngiôn-ngio̍k, Mô-sî ke fap-li̍t mò fap-thu sṳ̀n-chhiu ke, Song-ti yí-kîn chhîn-chhṳ sṳ̀n-chhiu lé. Song-ti chhâi-phai chhṳ-kâ ke Lai-é, sṳ́ kì thùng ngài-têu ngìn-lui khiung-yong yû chhui ke ngiuk-thí, vi-tó oi thin ngiuk-thí tî-poi ke chhui, chiông chhui chhù-thet. 4 Song-ti án-ngiòng hàng, he oi pûn fap-li̍t ke chṳn-tông yêu-khiù sṳ̍t-hien chhai ngài liá-têu m̀ hòng-fu̍k ngiuk-thí, chṳ́-yû sun-chhiùng Sṳn-Lìn ke ngìn sṳ̂n-song. 5 Yîn-vi, hòng-fu̍k ngiuk-thí ke ngìn sîm-kôn só sióng ke chhiu-he ngiuk-thí ke sṳ; sun-chhiùng Sṳn-Lìn ke ngìn sîm-kôn só sióng ke chhiu-he Sṳn-Lìn só yêu-khiù ke sṳ. 6 Sîm hiong-tén ngiuk-thí, kiet-kó chhiu-he sí; sîm hiong-tén Sṳn-Lìn, chang voi tet-tó sâng-miang lâu phìn-ôn. 7 Só-yî, sîm hiong-tén ngiuk-thí ke ngìn chhiu-he thùng Song-ti chok-tui; yîn-vi kì m̀ sun-chhiùng Song-ti ke kûi-chet, sṳ-sṳ̍t-song ya cho m̀-tó. 8 Hòng-fu̍k ngiuk-thí ke ngìn, tet m̀-tó Song-ti ke fôn-hí. 9 Lun-tó ngì-têu, na-he Song-ti ke Lìn chṳn-kîn he̍t chhai ngì-têu tî-poi, ngì-têu ke sên-fa̍t chhiu m̀-voi su ngiuk-thí ke chṳ̂-phi, vì-yû su Sṳn-Lìn ke kón-lî. Ngìn mò Kî-tuk ke Lìn, chhiu m̀-he su̍k kì. 10 Chúng-he, Kî-tuk na he̍t chhai ngì-têu tî-poi, chhiu-son ngì-têu ke sṳ̂n-thí voi yîn-vi chhui lòi sí, Song-ti ke Lìn ya voi pûn ngì-têu tet-tó sâng-miang, yîn-vi Song-ti yí-kîn sṳ́ ngì-têu sàng-cho ngi-ngìn lé. 11 Song-ti ke Lìn sṳ́ Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t; liá-ke Lìn na he̍t chhai ngì-têu tî-poi, án-ngiòng, liá-ke sṳ́ Kî-tuk tui sí fu̍k-fa̍t ke Song-ti, ya voi thûng-ko he̍t chhai ngì-têu tî-poi ke Sṳn-Lìn, chiông sâng-miang su pûn ngì-têu voi sí ke sṳ̂n-thí. 12 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu ke sên-fa̍t m̀ yin-kôi chai pûn ngiuk-thí chṳ̂-phi lé. 13 Ngì-têu na hòng-fu̍k ngiuk-thí, thin-chho̍k voi me̍t-mòng; ngì-têu na kho Sṳn-Lìn chhṳ-sí chhui-ok ke hàng-vì, tit-khok voi tet-tó sâng-miang. 14 Pûn Song-ti ke Lìn tai-liâng ke ngìn, kì-têu chhiu-he Song-ti ke chṳ́-ńg. 15 Yîn-vi, Song-ti só-su ke Lìn m̀-he oi pûn ngì-têu cho nù-li lòi chho̍k-kiâng; he oi pûn ngì-têu cho Song-ti ke chṳ́-ńg. Thûng-ko Sṳn-Lìn, ngài-têu ham Song-ti: "Â-pâ! Ngài ke Yà!" 16 Song-ti ke Lìn lâu ngài-têu ke lìn siông-khiung chṳn-mìn ngài-têu he Song-ti ke chṳ́-ńg. 17 Ki-yèn he Song-ti ke chṳ́-ńg, ngài-têu chhiu yû-hó hióng-su Song-ti vi Kì ke chṳ́-mìn só yi-phi ke fuk-hi, ya oi thùng Kî-tuk khiung-ha hióng-su Song-ti vi kì só pó-liù ke; yîn-vi, na-he ngài-têu fûn-tâm Kî-tuk ke khú-nan, ngài-têu chhiu yû-hó fûn-hióng kì ke yùng-kông. 18 Ngài sióng, ngài-têu liá-ha ke khú-nan, thùng chiông-lòi oi hién-mìn pûn ngài-têu ke yùng-kông lòi pí, sṳ̍t-chhai m̀ son má-ke. 19 Yit-chhiet su-chho ke, lûng-chúng ngie̍t-sṳ̀n phan-mong Song-ti ke chung chṳ́-ńg hién-mìn chhut-lòi. 20 Yîn-vi kûi-ke su-chho ke pien-cho hî-khûng, m̀-he pún-sṳ̂n ke yi-sṳ, he Song-ti ke chṳ́-yi. Chúng-he, su-chho ke hàn-he chhai phan-mong, 21 yû yit-ngit voi thot-lì phai-fai ke hot-chṳ, tet-tó thùng Song-ti ke chṳ́-ńg fûn-hióng kông-yùng ke chhṳ-yù. 22 Ngài-têu tî, chhṳ̍t-to liá-ha, yit-chhiet su-chho ke chhiòn-phu chhai thung-khú-chûng kín-chhên, chhiong sên-sán-chhièn ke chhṳn-thung. 23 M̀ tân-chhiang su-chho ke án-ngiòng, ngài liá-têu yû Sṳn-Lìn cho chui-siên siuk ke kó-chṳ́ ke ngìn, ya he sîm-kôn than-sit, tén-heu Song-ti sû-yông ngài-têu cho Kì ke chṳ́-ńg, hó pûn chhṳ-kâ kûi-ke ngìn tet-tó chhṳ-yù. 24 Ngài-têu tet-kiu he yîn-vi phan-mong. Ngài-têu só phan-mong ke, na-he yí-kîn khon-tó, hàn ôn-to má-ke phan-mong nò! Má-ngìn hàn phan-mong kì só khon-tó ke nè? 25 Ngài-têu na-he phan-mong màng khon-tó ke, ngài-têu chhiu voi ngiûn-nai lòi tén. 26 Khiung-yong, ngài-têu ke ngiôn-ngio̍k yû Sṳn-Lìn pông-chhu. Ngài-têu pún-lòi m̀ tî oi ngióng-pân khì-tó; chúng-he, Sṳn-Lìn chhîn-chhṳ yung kóng m̀-chhut ke than-sit lòi vi ngài-têu tui Song-ti khì-khiù. 27 Kam-chhat ngìn-sîm ke Song-ti tî Sṳn-Lìn ke yi-sṳ, yîn-vi Sṳn-Lìn cheu Song-ti ke chṳ́-yi, thoi sṳn-thù khì-khiù. 28 Ngài-têu tî, Song-ti thùng ke-têu kin-oi Kì ke ngìn, chhiu-he Kì cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi só fû-seu ke, khiung-ha kûng-chok, sṳ́ van-sṳ lûng-chúng yû li-yit. 29 Yîn-vi Song-ti yi-siên ngin-sṳt kì-têu, yi-siên chiông kì-têu kién-sién chhut-lòi, oi pûn kì-têu thùng Kì ke Lai-é yû khiung-yong ke thi̍t-chṳt, hó pûn Kì ke Lai-é chhai tô-tô hiûng-thi chí-moi chûng cho chóng-chṳ́. 30 Song-ti só yi-siên kién-sién ke ngìn, Kì chhiu fû-seu kì-têu; Kì só fû-seu ke ngìn, Kì chhiu siên-phan kì-têu cho ngi-ngìn; Kì siên-phan cho ngi-ngìn ke, Kì chhiu pûn kì-têu fûn-hióng yùng-kông. 31 Ki-yèn án-ngiòng, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Song-ti na chhai ngài-têu liá-phién, má-ngìn nèn thùng ngài-têu chok-tui nè? 32 Lièn chhṳ-kâ ke Lai-é, Kì ya phan-tet hî-sên, su-pûn ngài-têu chung-ngìn. Kám kóng Kì m̀-voi chiông van-vu̍t ya pha̍k-pha̍k su-pûn ngài-têu mâ? 33 Má-ngìn voi ko Song-ti só kién-sién ke ngìn nè? Song-ti yí-kîn siên-pu kì-têu mò-chhui lé! 34 Án-ngiòng, hàn-yû má-ngìn voi thin kì-têu ke chhui nè? Kám he ko-sṳ̂n ke Kî-tuk Yâ-sû mâ? Mò khó-nèn! Sṳ-sṳ̍t-song, kì chó chhiu fu̍k-fa̍t, liá-ha chhô chhai Song-ti ke yu-phién, chhai ke-vi thoi ngài-têu khì-khiù! 35 Ki-yèn án-ngiòng, yû má-ngìn nèn sṳ́ ngài-têu thùng Kî-tuk ke thung-siak kak-chhie̍t nè? He fam-nan mâ? He khun-khú mâ? He pet-hoi mâ? He tú-kî mâ? He khiùng-khú mâ? He ngùi-hiám mâ? He tô-kiam mâ? 36 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Vi-tó Ngì ke yèn-ku, ngài-têu kûi-ngit tén-sí; ngìn khon ngài-têu chhiong-he oi chhṳ̀ ke yòng. 37 Lûng-chúng m̀-he! Chhai liá yit-chhiet sṳ-chhìn táng-kô, ngài-têu kho thung-siak ngài-têu ke Chú yí-kîn vún-yàng lé! 38 Yîn-vi ngài khok-sin, mò má-ke nèn sṳ́ ngài-têu thùng Song-ti ke thung-siak kak-chhie̍t: Put-kón he sí, ya-he sâng; he thiên-sṳ́, ya-he khì-thâ chhai thiên-táng chóng-khièn ke; he liá-ha ke, ya-he chiông-lòi ke; 39 he chhai kô-thiên ke, ya-he chhai chhṳ̂m-yên ke; ya-he su-chho ke yí-chhiu chûng yit-chhiet ke tûng-sî. Mò má-ke nèn sṳ́ ngài-têu thùng Song-ti ke thung-siak kak-chhie̍t; Kì ke thung-siak he thûng-ko ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû su-pûn ngài-têu ke.

Lò-mâ 9

1 Ngài kóng chṳ̂n-sîm fa; ngài he su̍k Kî-tuk ke ngìn, m̀-voi kóng fâ-liâu. Ngài ke liòng-sîm chhai Sṳn-Lìn ke kông-cheu chṳ̂-ha ya chṳn-mìn ngài mò kóng fâ-liâu: 2 Ngài sṳ̍p-fûn yù-sèu, ngài ke sîm yit-chhṳ̍t thung-to kóng-m̀-tet! 3 Vi-tó ngài ke thùng-pâu, ngài ke kut-ngiuk chṳ̂ chhîn, chhiu-he ngài pún-sṳ̂n pûn Song-ti chu-chú, thùng Kî-tuk kak-chhie̍t, ngài ya kâm-ngien. 4 Kì-têu he Yî-set-lie̍t-ngìn, Song-ti ke sién-mìn; Song-ti su kì-têu chṳ́-ńg ke miàng-fun, yû-hó fûn-hióng Kì ke yùng-yeu. Song-ti thùng kì-têu li̍p-yok, su kì-têu fap-li̍t; kì-têu tî oi ngióng-pân kin-pai Song-ti, ya chiap-su-liáu Kì ke yin-hí. 5 Kì-têu he chung chhu̍k-chóng ke chṳ́-sûn; cheu hiet-thúng lòi kóng, Kî-tuk thùng kì-têu he khiung-chhu̍k. Ngien thúng-chhṳ van-yû ke Song-ti yún-yén tet-tó siung-chan! Â-mén. 6 Ngài m̀-he kóng Song-ti ke yin-hí yí-kîn lo̍k-khûng. Yîn-vi, Yî-set-lie̍t-ngìn mò chhiòn-phu he Song-ti ke sién-mìn; 7 Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn ya mò chhiòn-phu he kì ke chṳ̂n chṳ́-ńg. Song-ti sṳt tui Â-pak-lâ-hón kóng: "Vì-yû tui Yî-sat chhut ke, chang son he ngì ke chṳ́-sûn." 8 Liá chhiu-he kóng, chhṳ-yèn sên-yuk só kiung ke, mò yit-thin he Song-ti ke chṳ́-ńg; vì-yû tui Song-ti ke yin-hí lòi kiung ke, chang son he Song-ti ke chṳ́-ńg. 9 Yîn-vi Song-ti ke yin-hí he án-ngiòng kóng ke: "Sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀, ngài oi to-chón-lòi, Sâ-lâ voi kiung yit-ke lai-é." 10 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, Li-pak-kâ ke lióng-ke lai-é, ya he tui khiung yit-ke â-pâ, chhiu-he ngài-têu ke siên-chú Yî-sat lòi kiung ke. 11 Chúng-he, vi-tó oi péu-sṳ Kì cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi yí-kîn kién-sién khì-chûng yit-ke lai-é, Song-ti tui Li-pak-kâ kóng: "Thai ke lai-é oi fu̍k-sṳ se ke lai-é." Kì kóng liá-ki fa ke sṳ̀, kì-têu hàn-màng chhut-se, hàn-màng hàng-san ya-he chok-ok; khó-kien, Song-ti ke kién-sién he cheu Kì chhṳ-kâ ke chṳ́-yi, thùng kì-têu ke hàng-vì mò koân-he. 13 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ngài siak Ngâ-kok, nâu Yî-so." 14 Án-ngiòng, ngài-têu cho-tet kóng Song-ti mò kûng-phìn he-mò? Tông-yèn cho-m̀-tet! 15 Yîn-vi Kì sṳt tui Mô-sî kóng: "Ngài oi lìn-mén má-ngìn, chhiu lìn-mén má-ngìn, oi thung-siak má-ngìn, chhiu thung-siak má-ngìn!" 16 Khó-kien, Song-ti ke kién-sién m̀-he cheu ngìn ke sîm-ngien ya-he tá-piang, he cheu Kì ke lìn-mén lòi ke. 17 Sṳn-kîn tî-poi, Song-ti tui Âi-khi̍p-vòng kóng: "Ngài li̍p ngì cho vòng, he oi yung ngì lòi chông-hién Ngài ke khièn-nèn, pûn Ngài ke miàng chhòn-phien thiên-ha." 18 Án-ngiòng kóng-lòi, Song-ti oi lìn-mén má-ngìn, chhiu lìn-mén má-ngìn; Kì oi pûn má-ngìn ngang-kiáng, chhiu pûn má-ngìn ngang-kiáng. 19 Khó-nèn ngì voi tui ngài kóng: "Ki-yèn án-ngiòng, Song-ti ngióng-pân hàn cho-tet koai ngìn? Má-ngìn nèn tí-khong Kì ke chṳ́-yi â?" 20 Chúng-he phèn-yû â, ngì he má-ngìn? Ngióng-pân kám chhang Song-ti ke fa nè! Fì-è ngióng-pân cho-tet tui chho kì ke ngìn kóng: "Ngì cho-má-ke chho ngài chhiong án-ngiòng nè?" 21 Kám kóng sêu-fì sṳ̂-fu mò-khièn nâ nài lòi chho kì só-oi chho ke tûng-sî mâ? Kì kám cho-m̀-tet yung khiung-thòn nài lòi chṳ-chho lióng-chak hi-mén, yit-chak kui-chhung ke, yit-chak phû-thûng ke mâ? 22 Song-ti só-cho ke ya he án-ngiòng. Kì oi hién-sṳ Kì kûng-ngi ke fat-khién, chông-hién Kì ke khièn-nèn; chúng-he, Kì yu oi yung nai-sîm khôn-yùng Kì fat-khién ke tui-siong, chhiu-he ke-têu pún-lòi yin-tông oi tá-lan ke hi-mén. 23 Thùng-sṳ̀, Kì hàn oi chiông Kì fûng-sṳn ke yùng-yeu tui ngài-têu lòi hién-mìn; ngài-têu he Kì lìn-mén ke tui-siong, he Kì só yi-phi oi chiap-su Kì yùng-yeu ke ngìn. 24 Ngài-têu m̀ tân-chhiang he Kì tui Yù-thai-ngìn tî-poi, ya he tui Ngoi-pâng-ngìn tông-chûng, fû-seu chhut-lòi ke. 25 Liá chhiu-he Kì chhai Hò-sî-â Sû tî-poi só-kóng ke: Pún-lòi m̀-he Ngài chṳ́-mìn ke, Ngài oi chhṳ̂n kì-têu cho "Ngài ke chṳ́-mìn", pún-lòi Ngài mò kak-yi ke pâng-koet, Ngài oi chhṳ̂n kì cho "Ngài só-siak ke". 26 Thèu-pái Ngài sṳt tui kì-têu kóng: Ngì-têu m̀-he Ngài ke chṳ́-mìn; chúng-he liá-ha, kì-têu oi chhṳ̂n-cho "Yún-sên Song-ti ke chṳ́-ńg". 27 Koân-he Yî-set-lie̍t-ngìn, Yî-soi-â sṳt thai-sâng hêm-kóng: "Yî-set-lie̍t-ngìn sûi-yèn chhiong hói-sâ án tô, chúng-he chṳ́-yû chhûn-hâ ke séu-su ngìn voi tet-kiu, 28 yîn-vi Chú oi tông-kiak yu chha̍t-tái lòi sṳ́m-phan chhiòn ngìn-lui." 29 Yu chhiong Yî-soi-â thèu-pái só kóng: "Na m̀-he Chú --- Van-kiûn ke Ngièn-soi vi ngài-têu liù-hâ yit-têu heu-thoi, ngài-têu chó chhiu-chhiong Só-tô-mâ lâu Ngò-mô-lâ án-ngiòng lô!" 30 Án-ngiòng, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Ngoi-pâng-ngìn pún-lòi mò chhìm Song-ti ke ngi, sa yîn-vi sin lòi sàng-cho ngi-ngìn; 31 chúng-he, Yî-set-lie̍t-ngìn chûi-khiù thûng-ko fap-li̍t lòi sàng-cho ngi-ngìn, fán-chón mò tha̍t-sṳ̀n muk-tit. 32 Ngióng-pân voi án-ngiòng nè? Yîn-vi kì-têu m̀ kho sin-sîm, fán-chón kho hàng-vì, kiet-kó chhiu tiet chhai ke "Pan-kiok-sa̍k" táng-kô. 33 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Khon â, Ngài chhai Siak-ôn piong yit-te pan-kiok ke sa̍k-thèu, he voi sṳ́-ngìn tiet-tó ke thai sa̍k-thèu! Chúng-he, sin-kho Kì ke ngìn chhiu m̀-voi sṳt-mong.

Lò-mâ 10

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài ngióng-pân ngie̍t-sṳ̀n phan-mong ngài ke thùng-pâu voi tet-kiu; vi liá-khien sṳ, ngài ya yit-chhṳ̍t khién-khiù Song-ti! 2 Ngài cho-tet cho-chṳn, kì-têu tui Song-ti khok-sṳ̍t fî-sòng ngie̍t-sîm, khó-sit kì-têu ke ngie̍t-sîm m̀-he yung chṳ̂n chṳ-sṳt cho kî-chhú. 3 Kì-têu mò mìn-pha̍k Song-ti ke ngi, sióng-oi li̍p chhṳ-kâ ke ngi, m̀ hén sun-chhiùng Song-ti ke ngi. 4 Khì-sṳ̍t, Kî-tuk yí-kîn sṳ́ fap-li̍t ke kûng-háu thìn-chṳ́, pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn lûng-chúng tet-tó sàng-cho ngi-ngìn. 5 Yû-koân thûng-ko chûn-sú fap-li̍t lòi sàng-cho ngi-ngìn liá-khien sṳ, Mô-sî sṳt án-ngiòng siá: "Chûn-sú fap-li̍t min-lin ke ngìn, voi yîn-vi fap-li̍t tet-tó sâng-miang." 6 Chúng-he, yîn-vi sin lòi sàng-cho ngi-ngìn liá-khien sṳ, Sṳn-kîn án-ngiòng kóng: "Ngì m̀-hó sîm-kôn kóng: Má-ngìn oi sông-hi thiên-táng â?" (Liá chhiu-he kóng, má-ngìn oi hi tai Kî-tuk hâ-lòi nè?) 7 "Ya m̀-hó kóng: Má-ngìn oi hâ-hi yîm-kiên â?" (Liá chhiu-he kóng, má-ngìn oi hi chiông Kî-tuk tui sí-ngìn-chûng tai sông-lòi nè?) 8 Liá-têu fa ke yi-sṳ he kóng: "Song-ti ke chṳ̂n-tho lì ngì mò kí-yén, chhiu chhai ngì khiéu-chûng, chhai ngì ke sîm-nui." Von ki-fa lòi kóng, chhiu-he chhai ngài-têu só chhòn "sin ke chṳ̂n-tho" tî-poi. 9 Ngì na-he choi sṳ̀n-ngin Yâ-sû cho Chú, sîm siông-sin Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, ngì chhiu voi tet-kiu. 10 Yîn-vi ngài-têu sîm án-ngiòng siông-sin, chhiu voi tet-tó sàng-cho ngi-ngìn; choi án-ngiòng sṳ̀n-ngin, chhiu voi tet-kiu. 11 Sṳn-kîn kóng: "Fàm sin-kho Kì ke ngìn chhiu m̀-voi sṳt-mong." 12 Liá-ki fa he chṳ́ só-yû ke ngìn kóng ke, yîn-vi mò Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn ke fûn-phe̍t; Song-ti he van-ngìn ke Chú, Kì oi fûng-fûng fu-fu su-fuk pûn só-yû khiù-ham Kì ke ngìn. 13 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Fàm khiù-ham Chú miàng ke ngìn yit-thin tet-kiu." 14 Chúng-he, kì-têu mò sin Kì, ngióng-pân voi khiù-ham Kì nè? Mò thâng-tó, ngióng-pân voi sin nè? Mò ngìn chhòn, ngióng-pân voi yû-hó thâng nè? 15 Mò ngìn fung chhâi-phai, ngióng-pân voi yû ngìn chhòn nè? Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Chhòn fuk-yîm ke ngìn, kì-têu ke kiok-chiak hàn chiâng ô!" 16 Chúng-he, pin m̀-he mî-yit-ke ngìn chhiòn-phu chiap-su fuk-yîm, yîn-vi Yî-soi-â sṳt kóng: "Chú â, ngài-têu só-chhòn ke, yû má-ngìn sin nè?" 17 Khó-kien, sin he tui thâng lòi ke, thâng he tui chhòn-yòng Kî-tuk lòi ke. 18 Chúng-he, ngài oi chṳt-mun: Kì-têu chṳn-kîn mò thâng-ko mâ? Tông-yèn thâng-ko! Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Kì-têu ke sâng chhòn-to ngìn-kiên; kì-têu ke fa chhòn-phien thiên-ha. 19 Ngài chai chṳt-mun: Yî-set-lie̍t-ngìn chṳn-kîn m̀-tî mâ? Chui-siên, Mô-sî yung Song-ti ke fa yí-kîn fì-tap liá-ke mun-thì, kóng: Ngài oi yung 'm̀ son-he chṳ́-mìn' ke mìn-chhu̍k lòi kit ngì-têu chhit-tu, Ngài oi yung ngong-tong ke koet ngiâ ngì-têu su-hi. 20 Yî-soi-â hàn-kha thai-tám chhòn Song-ti ke fa kóng: Màng-sṳt chhìm Ngài ke ngìn, Ngài pûn kì-têu fat-hien, màng-sṳt khiù Ngài ke ngìn, Ngài tui kì-têu hién-hien. 21 Chúng-he, koân-he Yî-set-lie̍t-ngìn, Kì kóng: Tui liá phoi-ngia̍k hau-au ke chṳ́-mìn, Ngài kûi-ngit chhûn-chhut Ngài ke sûng-sú, hêm kì-têu chón-lòi thùng Ngài kóng-fò.

Lò-mâ 11

1 Án-ngiòng, ngài oi mun: Song-ti hi-chhie̍t Kì ke chṳ́-mìn lé, he-mò? Tông-yèn m̀-he! Ngài chhṳ-kâ chhiu-he yit-ke Yî-set-lie̍t-ngìn, he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi, su̍k Phien-ngâ-mén ke kî-chhu̍k. 2 Song-ti mò hi-chhie̍t Kì tui kú-chó chhiu kién-sién ke chṳ́-mìn. Ngì-têu tî, Sṳn-kîn ki-chai kóng, Yî-li-â tui Song-ti ko Yî-set-lie̍t-ngìn ke sṳ̀, 3 kì kóng: "Chú â, kì-têu chhṳ̀-thet Ngì só-yû ke siên-tî, chhak-thet Ngì ke chi-thàn; chṳ́-yû chhûn ngài yit-ke ngìn, kì-têu hàn-he oi chhìm ngài, sû ngài ke miang." 4 Song-ti ngióng-pân fì-tap kì nè? Kì kóng: "Ngài yû vi chhṳ-kâ liù-hâ chhit-chhiên ngìn, kì-têu lûng-chúng mò pai-ko ká-sṳ̀n Pâ-li̍t." 5 Liá-ha ke chhìn-hìn ya he khiung-yong: Song-ti cheu chhṳ-kâ ke ên-tién só kién-sién ke ngìn chṳ́-yû chhûn séu-su. 6 Song-ti ke kién-sién he chhut-yì Kì ke ên-tién, m̀-he khon ngìn ke hàng-vì; na-he khon ngìn ke hàng-vì, só-vi ên-tién chhiu m̀ son ên-tién lé. 7 Kiet-kó ngióng-pân nè? Yî-set-lie̍t-ngìn tet m̀-tó kì-têu só chhìm-khiù ke, chúng-he Song-ti só kién-sién ke séu-su ngìn chhìm-tó lé; khì-thâ ke chhiu ngang-kiáng m̀ thâng Song-ti ke fû-seu. 8 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Song-ti sṳ́ kì-têu ke sîm-lìn mà-pi thet-hi; chhṳ̍t-to liá-ha, kì-têu ke muk-chû hàn khon-m̀-tó, ngí-kûng thâng-m̀-tó." 9 Thai-ví ya sṳt kóng: Ngien kì-têu ke yèn-si̍t sàng-cho lò-mióng, pien-cho ham-chiáng; ngien kì-têu pan-tó, su-chhin hìn-fa̍t! 10 Ngien kì-têu ke muk-chû mùng-mùng, khon ya khon m̀-tó; ngien kì-têu ke poi-nòng kû-kû, yit-chhṳ̍t to yún-yén! 11 Ngài hàn-oi mun: Yù-thai-ngìn yit sṳt-chiuk, chhiu yit-chhṳ̍t hong-m̀-hí lé, he-mò? Tông-yèn m̀-he! Yîn-vi kì-têu ke ko-fam, chṳ́n-kiu chhiu lìm-to Ngoi-pâng-ngìn, lòi pûn Yù-thai-ngìn chhit-tu, chhṳ̍t-to kì-têu fun-fat hí-lòi. 12 Ki-yèn Yù-thai-ngìn ke ko-fam tai pûn sṳ-kiên fûng-sṳn ke fuk-hi, kì-têu lìn-sin ke phìn-khiùng fán-chón sṳ́ Ngoi-pâng-ngìn fu-chiuk; án-ngiòng, na-he Yù-thai-ngìn chhiòn-thí tet-kiu, kám m̀-he voi tai-lòi hàn-kha thai ke fuk-hi mâ? 13 Liá-ha, ngài oi lâu ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn kóng: Ki-yèn ngài he Ngoi-pâng-ngìn ke sṳ́-thù, ngài tông-yèn khon ngài ke chṳt-fun cho yùng-kông; 14 ngài hî-mong yîn-vi án-ngiòng voi kit-hí ngài thùng-pâu ke chhit-tu lòi fun-fat, pûn kì-têu tông-chûng yû-têu ngìn voi tet-tó chṳ́n-kiu. 15 Na-he kì-têu su hi-chhie̍t, fán-chón sṳ́ sṳ-kiên-ngìn sàng-cho Song-ti ke phèn-yû; án-ngiòng, kì-têu su chiap-na̍p, kám m̀-he voi sṳ́ sí-ngìn tet-tó sâng-miang mâ? 16 Mien-thòn ke thi-yit-te na hien-pûn Song-ti, kûi-thòn chhiu-he su̍k Kì ke. Su-thèu na hien-pûn Song-ti, án-ngiòng, lièn su-kî ya he su̍k Kì ke lé. 17 Kám-lám-su phu-fun ke kî-é pûn Kì áu-hâ-lòi, chiap-sông yâ-sâng kám-lám-su ke kî-é; ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn chhiu-chhiong yâ-sâng ke kám-lám-su, liá-ha fûn-hióng Yù-thai-ngìn fûng-sṳn ke sâng-miang. 18 Só-yî, ngì-têu m̀-hó khon-khiâng ke-têu chhiong kî-é pûn Kì áu-hâ-lòi ke ngìn. Ngì-têu he kî-é thin-thin, ngióng-pân cho-tet chhṳ-khoâ nè? Oi tî, m̀-he ngì-têu thok-tén su-thèu, he ngì-têu pûn su-thèu thok-tén! 19 Khó-nèn ngì voi kóng: "Ke-têu kî-é pûn Kì áu-hâ-lòi, he yîn-vi oi chiông ngài chiap-sông-hi." 20 Mò m̀-chho̍k. Kì-têu yîn-vi m̀ sin, chhiu pûn Kì áu-hâ-lòi; ngì-têu yîn-vi sin, chhiu khî-tet-chhai. Só-yî ngì-têu m̀-hó kiêu-ngau, fán-chón oi chhùn kin-vi ke sîm. 21 Ki-yèn Yù-thai-ngìn he ngièn-lòi ke kî-é, Song-ti hàn m̀-hén ngièu kì-têu; ngì-têu láu-tó Song-ti voi ngièu ngì-têu mâ? 22 Tui án-ngiòng, ngài-têu chhiu tî, Song-ti he chhṳ̀-pî yu ngiàm-li ke. Tui ke-têu sṳt-chiuk tiet-tó ke ngìn, Kì he ngiàm-li ke; tui ngì-têu, Kì chhiu-he chhṳ̀-pî ke, chúng-he ngì-têu oi ki-siu̍k sên-fa̍t chhai Kì ke chhṳ̀-pî chṳ̂ chûng; na mò, ngì-têu ya voi pûn Kì áu-hâ-lòi. 23 Lun-tó Yù-thai-ngìn, kì-têu na m̀-he kiên-chhṳ̀ m̀-sin, chhiu voi tet-tó fì-fu̍k ngièn-lòi ke thi-vi, yîn-vi Song-ti nèn chiông kì-têu chiap-chón-hi. 24 Ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn chhiong-he tui yâ-sâng ke kám-lám-su áu-hâ-lòi ke kî-é, hàn cho-tet khiòng-khiòng chiap-to hó ke kám-lám-su táng-kô hi; Yù-thai-ngìn chhiong-he Song-ti só châi-chung ke kám-lám-su, Song-ti oi chiông tui liá-thèu su-é áu-hâ-lòi ke kî-é chiap to-chón hi, kám m̀-he hàn-kha yùng-yi mâ? 25 Hiûng-thi chí-moi â, yû yit-ke o-pi ke chṳ̂n-lî, ngài hî-mong ngì-têu oi tî, miên-tet ngì-têu láu-tó chhṳ-kâ chhin chhûng-mìn. Liá chṳ̂n-lî chhiu-he: Yû-têu Yî-set-lie̍t-ngìn ke ngang-kiáng ngièn-lòi m̀-he yún-kiú ke, he oi tén Ngoi-pâng-ngìn kûi-hiong Song-ti ke su-muk mân-ngiak lé. 26 Án-ngiòng, chhiòn-thí Yî-set-lie̍t-ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: Chṳ́n-kiu-chá oi tui Siak-ôn chhut-lòi, chhù-thet Ngâ-kok chṳ́-sûn ke chhui-ok. 27 Song-ti kóng: Liá chhiu-he Ngài só-oi thùng kì-têu li̍p ke yok; ke-sṳ̀, Ngài oi sa-miên kì-têu ke chhui. 28 Yù-thai-ngìn khî-chhie̍t fuk-yîm, sàng-cho Song-ti ke thi̍t-ngìn, kiet-kó sṳ́ ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn tet-tó li-yit. Chúng-he, cheu Song-ti ke kién-sién, yîn-vi Song-ti tui ke-têu chhu̍k-chóng ke yin-hí, Yù-thai-ngìn yìn-yèn he Song-ti ke phèn-yû. 29 Yîn-vi Song-ti ke ên-tién lâu kién-sién he m̀-voi kói-pien ke. 30 Thèu-pái, ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn m̀ sun-chhiùng Song-ti; chúng-he liá-ha, yîn-vi Yù-thai-ngìn ke m̀ sun-chhiùng, ngì-têu chhiu tet-tó Song-ti ke lìn-mén. 31 Khiung-yong, Yù-thai-ngìn liá-ha m̀ sun-chhiùng, hó pûn kì-têu yîn-vi ngì-têu tet-tó lìn-mén, liá-ha ya tet-tó Song-ti ke lìn-mén. 32 Song-ti sṳ́ chhiòn ngìn-lui khun chhai m̀ sun-fu̍k ke tông-chûng, vi-tó oi lìn-mén só-yû ke ngìn. 33 Song-ti ke fûng-sṳn, chṳ-fi lâu chṳ-sṳt sṳ̍t-chhai hàn chhṳ̂m ô! Má-ngìn nèn kié-sṳt Kì ke kiet-chhài? Má-ngìn nèn tham-chhà Kì ke tho-lu? 34 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Má-ngìn tî Chú ke sîm-yi nè? Má-ngìn cho-ko Kì ke chhâm-mèu nè? 35 Má-ngìn sṳt sung Kì má-ke, sṳ́ Kì cho-m̀-tet mò po-tap nè? 36 Yîn-vi van-vu̍t he tui Kì lòi ke, thûng-ko Kì, ya he vi-tó Kì lòi chhùn-chhai ke. Ngien yùng-kông kûi-pûn Song-ti, chhṳ̍t-to yún-yén! Â-mén.

Lò-mâ 12

1 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, ki-yèn Song-ti lìn-mén ngài-têu, ngài khien ngì-têu oi chiông chhṳ-kâ chún-cho sâng-sâng ke chi-vu̍t hien pûn Song-ti, chôn-sîm fu̍k-sṳ Kì, lòi tet-tó Kì ke fôn-hí. Liá he ngì-têu yin-kôi hien ke, he chṳ̂n-sṳ̍t ke kin-pai. 2 M̀-hó ho̍k liá-ke sṳ-kiên, fán-chón oi pûn Song-ti vàn-chhiòn kói-pien ngì-têu ke sîm-sṳ̂ yi-ngiam, ngì-têu chhiu voi chhà-mìn Song-ti ke chṳ́-yi, tî má-ke he liòng-san ke, he vàn-mî ke, he Kì só fôn-hí ke. 3 Kho Song-ti pûn ngài ke ên-su, ngài oi tui ngì-têu tak-ke ngìn kóng: M̀-hó khon chhṳ-kâ thet kô, fán-chón oi khiâm-pî, tak-sà cheu Song-ti só-su ke sin-sîm lòi liòng chhṳ-kâ ke chhûng-khiâng. 4 Yit-ke sṳ̂n-thí yû hó-tô ke kî-thí, tak-ke kî-thí yû mò khiung-yong ke kûng-nèn. 5 Chhiong án-ngiòng, sûi-yèn ngài-têu he chhin-tô ngìn, ngài-têu chhai Kî-tuk ke tî-poi he yit-thí ke; sṳ̂n-vì kì sṳ̂n-thí ke kî-thí, ngài-têu he fu-siông kiet-lièn ke. 6 Ki-yèn Song-ti su ngài-têu tak-sà mò khiung-yong ke ên-su, ngài-têu chhiu oi hó-hó yun-yung, lòi cho yin-kôi cho ke sṳ. Song-ti só-su ke ên-su, na-he kóng yi-ngièn, chhiu oi cheu sin-sîm ke chhàng-thu hi kóng; 7 na-he fu̍k-vu, chhiu oi hi fu̍k-vu; na-he kau-thô, chhiu oi hi kâu ngìn; 8 na-he khien-miên, chhiu oi hi khien-miên; na-he kiu-chi, chhiu oi thai-fông; na-he cho liâng-chhiu, chhiu oi ngin-chṳ̂n tá-piang; na-he lìn-mén ngìn, chhiu oi fôn-fôn hí-hí. 9 Siak phe̍t-ngìn oi chṳ̂n-sîm. Oi nâu sià-ok, chhîn-khiun liòng-san. 10 Oi siông-chhîn siông-oi, chhiong siak hiûng-thi chí-moi yit-yong; oi sṳ̀n-sîm sṳ̀n-yi lòi fu-siông chûn-chhung. 11 M̀-hó lân-sṳ̂, oi ngin-chṳ̂n tá-piang, yung fó-ngie̍t ke sîm fu̍k-sṳ Chú. 12 Chhai phan-mong chûng oi fôn-fôn hí-hí; chhai fam-nan chûng oi ngiûn-nai; khì-tó oi pet-chhiet. 13 Oi thùng khiùng-khú ke hiûng-thi chí-moi fûn-hióng ngì só yû ke; oi chiap-thai ngoi-hiông-ngìn. 14 Oi chuk-fuk pet-hoi ngì ke ngìn; mò m̀-chho̍k, oi chuk-fuk, m̀-hó chu-chú. 15 Oi thùng fôn-hí ke ngìn khiung-ha fôn-hí, thùng kieu ke ngìn khiung-ha kieu. 16 Mò-lun tui má-ngìn, oi pí-chhṳ́ thùng-sîm. M̀-hó kiêu-ngau, fán-chón oi chhiu-khiun pî-mì; ya m̀-hó láu-tó chhṳ-kâ chhin chhûng-mìn. 17 Fái khoán-thai ngì ke, ngì m̀-hó fái khoán-thai kì; thai-kâ khon-cho hó ke sṳ, oi sat-mâng hi cho. 18 Oi yung ngì chhiòn-phu ke pún-sṳ hi lâu thai-kâ fò-hó. 19 Phèn-yû â, m̀-hó vi chhṳ-kâ po yên-sù, tén-to Song-ti fat-khién ke sṳ̀, Kì chang thoi ngì sṳ̂n-yên kha yàng, yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Chú kóng: Sṳ̂n-yên chhai Ngài; Ngài yit-thin voi po-yin." 20 Sṳn-kîn yu kóng: "Ngì ke thi̍t-ngìn na-he tú-kî, oi nâ pûn kì sṳ̍t, choi-châu, oi nâ pûn kì lîm; ngì án-ngiòng hàng, voi sṳ́ kì kien-seu to mò-kat mò-sat." 21 Chúng-kóng, m̀-hó pûn fái yàng-chéu-hi; oi yung hó lòi yàng-ko fái.

Lò-mâ 13

1 Ngìn-ngìn oi fu̍k-chhiùng koet-kâ ke khièn-li̍t kî-koân, yîn-vi khièn-li̍t ke chhùn-chhai he Song-ti só phî-chún ke; chóng-khièn-chá ke khièn-li̍t he tui Song-ti lòi ke. 2 Só-yî, tí-khong chóng-khièn-chá ke chhiu-he tí-tóng Song-ti ke min-lin; liá-chúng ngìn nàn-miên su sṳ́m-phan. 3 Thúng-chhṳ-chá m̀-he oi pûn hàng-san ke ngìn kiâng, he oi pûn chok-ok ke ngìn kiâng. Ngì sióng-oi m̀ kiâng chóng-khièn-chá mò? Hàng-san, kì chhiu voi chhṳ̂n-chan ngì; 4 yîn-vi kì he Song-ti só-yung ke ngìn, kì ke kûng-chok he oi li-yit ngì. Ngì na-he cho fái-sṳ, ngì chhiu oi kiâng kì, yîn-vi kì yû hìn-fa̍t ke khièn m̀-he cho-káu ke. Kì cho Song-ti só-yung ke ngìn, he oi chṳp-hàng Song-ti tui ke-têu chok-ok ke ngìn ke chit-fa̍t. 5 Só-yî, ngì-têu yit-thin oi fu̍k-chhiùng chóng-khièn-chá, m̀ tân-chhiang he yîn-vi kiâng Song-ti ke chit-fa̍t, ya he vi-tó chhṳ-kâ liòng-sîm ke phìn-ôn. 6 Ngì-têu na̍p-soi, ya he vi-tó khiung-yong ke lî-yù, yîn-vi chóng-khièn-chá chṳp-hàng ngim-vu ke sṳ̀ he vi Song-ti kûng-chok. 7 Só-yî, yin-tông oi na̍p má-ke soi, ngì-têu chhiu oi thâng kì-têu ke fa hi na̍p, mò-lun he ngìn-tên-soi ya-he sán-ngia̍p-soi; yin-tông kin-vi ke ngìn, chhiu oi tui kì-têu kin-vi; yin-tông chûn-chhung ke ngìn, chhiu oi tui kì-têu chûn-chhung. 8 Chhiên-van m̀-hó khiam-chai! Pí-chhṳ́ siông-siak chang-he ngì-têu yin-kôi khiam ke chai. Só-yû siak phe̍t-ngìn ke, chhiu-he chûn-sú fap-li̍t. 9 Fap-li̍t ke min-lin kûi-thin: "Cho-m̀-tet fam kiên-yìm; cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; cho-m̀-tet thêu-nâ; cho-m̀-tet thâm-sîm." Liá yit-chhiet lâu khì-thâ ke min-lin chhiòn-phu he pâu-hàm chhai "Siak phe̍t-ngìn chhiong chhṳ-kâ" liá-thiàu min-lin tî-poi. 10 Siak phe̍t-ngìn ke, chhiu m̀-voi cho sông-hoi phe̍t-ngìn ke sṳ; só-yî, yû oi-sîm chang voi pûn fap-li̍t tet-tó yèn-mân. 11 Ngì-têu yit-thin oi án-ngiòng hàng, yîn-vi ngì-têu tî yin-kôi soi-siáng ke sṳ̀-chiet to lé. Ngài-têu tet-kiu, liá-ha pí chhû-sin ke sṳ̀ hàn-kha chiap-khiun. 12 Am-pû-sṳ̀ voi ko, thiên voi kông lé. Ngài-têu m̀-hó chai cho vû-am ke sṳ; oi tai-tén kông-mìn ke vú-hi lòi chok-chan. 13 Ngài-têu ke hàng-sṳ vì-ngìn oi kông-mìn chṳn-thai, chhiong sên-fa̍t chhai ngit-sṳ̀-thèu ke ngìn khiung-yong. M̀-hó chhin-sṳ̍t chhin-lîm, m̀-hó hau-set fong-thong, m̀-hó yên-kâ chhit-tu. 14 Chúng-kóng, ngì-têu oi chok-sông Chú Yâ-sû Kî-tuk; m̀-hó sióng-oi mân-chiuk ngiuk-thí ke chhìn-yu̍k!

Lò-mâ 14

1 Sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn, ngì-têu oi chiap-na̍p kì; yi-kien mò khiung-yong, ya m̀-hó thùng kì phien-lun. 2 Yû sin-sîm ke ngìn, má-ke tû sṳ̍t; sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn tân-chhiang sṳ̍t chhoi. 3 Má-ke tû sṳ̍t ke ngìn m̀-hó khon-khiâng m̀ sṳ̍t ke ngìn; tân-chhiang sṳ̍t-chhoi ke ngìn ya m̀-hó lun-ton má-ke tû sṳ̍t ke ngìn; yîn-vi Song-ti yí-kîn chiap-na̍p kì. 4 Ngì he má-ngìn, ngióng kám lun-ton phe̍t-ngìn ke phu̍k-ngìn? Kì he sṳ̀n-kûng ya-he sṳt-phai, yû kì ke chú-ngìn lòi kón. Kì voi sṳ̀n-kûng, yîn-vi Chú voi pông-chhu kì, pûn kì khî-tet-chang. 5 Yû-ngìn ngin-vì liá-ngit pí phe̍t-ngit kha chhung-yeu; ya yû-ngìn ngin-vì tak-ngit chhiòn-phu khiung-yong án chhung-yeu. Mî-yit-ke ngìn lûng-chúng yin-kôi yû chhṳ-kâ ke yi-kien. 6 Thi̍t-phe̍t khon-chhung mêu-ngit ke, he péu-sṳ kì tui Chú ke chûn-chhùng. Má-ke tû sṳ̍t ke, ya he péu-sṳ kì tui Chú ke chûn-chhùng, yîn-vi kì vi-tó só sṳ̍t ke kám-chhia Song-ti; yû-têu sṳ̍t-vu̍t m̀ sṳ̍t ke, khiung-yong ya he péu-sṳ kì tui Chú ke chûn-chhùng, kì me kám-chhia Song-ti. 7 Ngài-têu tông-chûng, mò-ngìn he tân-chhiang vi-tó chhṳ-kâ lòi sâng, ya mò-ngìn he tân-chhiang vi-tó chhṳ-kâ lòi sí; 8 ngài-têu na-he sâng, he vi-tó Chú lòi sâng; na-he sí, ya he vi-tó Chú lòi sí. Án-ngiòng lòi kóng, mò-lun he sâng ya-he sí, ngài-têu lûng-chúng he su̍k Chú ke ngìn. 9 Kî-tuk só-yî sí yu fu̍k-fa̍t, muk-tit chhiu-he oi cho sâng-ngìn lâu sí-ngìn ke Chú. 10 Ki-yèn he án-ngiòng, ngì cho-má-ke lun-ton ngì ke hiûng-thi chí-moi â? Ngì cho-má-ke khon-khiâng ngì ke hiûng-thi chí-moi â? Ngài-têu chiông-lòi lûng-chúng oi khî chhai Song-ti ke mien-chhièn, chiap-su Kì ke sṳ́m-phan; 11 yîn-vi Sṳn-kîn kóng: Chú kóng: Ngài chṳ́-tén Ngài ke sâng-miang fat-sṳ, tak-ke ngìn lûng-chúng oi khúi lo̍k-hi pai Ngài; ngìn-lui chhiòn-phu oi sṳ̀n-ngin Ngài he Song-ti. 12 Án-ngiòng lòi kóng, ngài-têu mî-yit-ke ngìn thin-chho̍k oi chiông chhṳ-kâ ke sṳ chhai Song-ti ke mien-chhièn kâu-tai chhîn-chhú. 13 Só-yî, ngài-têu m̀-hó ki-siu̍k pí-chhṳ́ lun-ton hâ-hi; yin-kôi ha kiet-sîm, m̀ cho voi hoi hiûng-thi chí-moi tiet-tó fam-chhui ke sṳ. 14 Phìn ngài lâu Chú Yâ-sû ke chhîn-me̍t koân-he, ngài khok-sṳ̍t tî, sṳ̍t-vu̍t pún-sṳ̂n chhiòn-phu he chhiang-li ke; chúng-he, na-he yû-ngìn siông-sin mêu-chúng sṳ̍t-vu̍t he mò chhiang-li ke, tui kì lòi kóng, ke-chúng sṳ̍t-vu̍t chhiu-he mò chhiang-li ke lé. 15 Ngì na-he yîn-vi sṳ̍t-vu̍t sông-tó hiûng-thi chí-moi ke sîm, ngì chhiu m̀-he cheu oi-sîm hàng-sṳ. Kî-tuk yí-kîn vi kì sí, ngì m̀-hó yîn-vi ngì ke sṳ̍t-vu̍t lòi phai-fai kì! 16 M̀-hó yîn-vi ngì khon-cho hó ke sṳ, hoi ngì chhṳ-kâ pûn-ngìn phî-phìn. 17 Yîn-vi sun-chhiùng Song-ti ke chú-khièn m̀-he kho sṳ̍t-vu̍t, he kho Sṳn-Lìn só-su ke kûng-chṳn, fò-phìn, lâu hí-lo̍k. 18 Án-ngiòng fu̍k-sṳ Kî-tuk ke ngìn, yit-thin voi tet-tó Song-ti ke fôn-hí lâu ngìn ke chhṳ̂n-chan. 19 Só-yî, ngài-têu oi chûi-khiù fò-mu̍k lâu pí-chhṳ́ chho-chhiu ke sṳ. 20 M̀-hó yîn-vi sṳ̍t-vu̍t pho-fai Song-ti ke kûng-chok. Yit-chhiet sṳ̍t-vu̍t chhiòn-phu cho-tet sṳ̍t, chúng-he yîn-vi sṳ̍t lòi hoi phe̍t-ngìn tiet-tó, chhiu chhin m̀-hó. 21 Na-he án-ngiòng, chui-hó mo̍k sṳ̍t-ngiuk, mo̍k lîm-chiú; mo̍k cho hoi ngì hiûng-thi chí-moi tiet-tó ke sṳ. 22 Ngì tui liá-têu sṳ-chhìn ngióng-pân siông-sin, ngì chhai Song-ti ke mien-chhièn chhiu ngióng-pân hi hàng! Ngin-thin he chho̍k ke, chhiu cheu án-ngiòng hi hàng, ya m̀-voi chhṳ-chit ke, he yû fuk-hi ke ngìn! 23 Chúng-he, sîm-kôn hàn ngì-fù chhiu nâ-lòi sṳ̍t, Song-ti voi thin kì ke chhui, yîn-vi mò cheu sin-sîm lòi sṳ̍t. Hàng-sṳ mò cheu sin-sîm cho ke, chhiòn-phu he chhui.

Lò-mâ 15

1 Ngài-têu yû kiên-khiòng sin-sîm ke ngìn yin-kôi pông-chhu sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn, fûn-tâm kì-têu ke chhûng-tâm, m̀-hó khiù mân-chiuk chhṳ-kâ. 2 Ngài-têu tak-sà oi vi-tó khì-thâ sin-thù ke li-yit sat-sióng, lòi kien-li̍p khiung-thùng ke sin-sîm sên-fa̍t. 3 Yîn-vi Kî-tuk pin mò khiù mân-chiuk chhṳ-kâ, fán-chón chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ke-têu yu̍k-ma ngì ke ngìn só fat-chhut ke yu̍k-ma chhiòn-phu lo̍k chhai ngài ke sṳ̂n-song." 4 Sṳn-kîn ke fa lûng-chúng he vi-tó kâu ngài-têu lòi siá ke, muk-tit he oi ngài-têu tui Sṳn-kîn só kâu ke ngiûn-nai lâu kú-li lòi tet-tó hî-mong. 5 Ngien su ngiûn-nai lâu kú-li ke Song-ti pông-chhu ngì-têu, pûn ngì-têu thûng-ko ho̍k Kî-tuk Yâ-sû ke póng-yong, voi yû khiung-yong ke sîm-yi, 6 pûn ngì-têu thai-kâ voi thùng-sîm chhè-sâng siung-chan ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ Song-ti. 7 Só-yî, ngì-têu oi pí-chhṳ́ chiap-na̍p, chhiong Kî-tuk chiap-na̍p ngì-têu yit-yong, lòi yùng-kông Song-ti. 8 Ngài lâu ngì-têu kóng, Kî-tuk vi-tó oi hién-mìn Song-ti ke sin-sṳ̍t, sṳt cho-ko Yù-thai-ngìn ke phu̍k-ngìn, pûn Song-ti tui ke-têu chhu̍k-chóng ke yin-hí tet-tó sṳ̍t-hien, 9 thùng-sṳ̀, pûn Ngoi-pâng-ngìn ya voi siung-chan Song-ti ke lìn-mén. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Só-yî, ngài oi chhai Ngoi-pâng-ngìn chûng siung-chan Ngì; ngài oi chhong-kô siung-chan Ngì ke miàng. 10 Sṳn-kîn yu kóng: Ngoi-pâng-ngìn â, oi thùng Song-ti ke chṳ́-mìn khiung-ha fôn-hí. 11 Yu kóng: Só-yû ke Ngoi-pâng-ngìn â, oi siung-chan Chú; thiên-ha van-mìn â, ngì-têu oi siung-chan Kì! 12 Yî-soi-â ya kóng: Voi yû Yâ-sî ke heu-thoi chhut-lòi, kì oi hîn-hí lòi thúng-chhṳ Ngoi-pâng; Ngoi-pâng-ngìn lûng-chúng voi ngióng-mong kì! 13 Ngien su hî-mong ke Song-ti, yîn-vi ngì-têu tui Kì ke sin-sîm, pûn ngì-têu chhûng-mân kok-chúng ke fôn-hí lâu phìn-ôn, thûng-ko Sṳn-Lìn ke nèn-li̍t, pûn ngì-têu ke hî-mong yit-chhṳ̍t chen-kâ. 14 Hiûng-thi chí-moi â, ngài pún-sṳ̂n chhṳ̂m-sin ngì-têu chhṳ-kâ mân-yû hó tet-hen, yû fûng-fu ke chṳ-sṳt, ya voi fu-siông khien-miên. 15 Chúng-he, chhai liá-fûng sin-é tî-poi, yû-têu mun-thì ngài hàn-he hó-tám thì-siáng ngì-têu. Ngài án-ngiòng sṳ̍t-fa chhṳ̍t-kóng, he yîn-vi Song-ti thi̍t-phe̍t sṳ̂-ên pûn ngài, 16 sṳ́ ngài cho Kî-tuk Yâ-sû ke phu̍k-ngìn, chhai Ngoi-pâng-ngìn ke chûng-kiên kûng-chok. Ngài chhiong chi-sṳ̂ yit-yong kóng-lun Song-ti ke fuk-yîm, he oi pûn Ngoi-pâng-ngìn thûng-ko Sṳn-Lìn ke sṳn-fa, sàng-cho Song-ti fôn-hí chiap-na̍p ke chi-vu̍t. 17 Kiet-kó, ngài yîn-vi chhai Kî-tuk Yâ-sû ke miàng-hâ tui Song-ti ke sṳ-fung sa yû hó khoâ-khiéu. 18 Ngài kám thai-tám kóng ke chṳ́-yû yit-yong: Kî-tuk sṳ́ Ngoi-pâng-ngìn kûi-sun Song-ti, he thûng-ko ngài ke só-kóng lâu só-cho, 19 yung sṳ̀n-chiak khì-sṳ lâu Song-ti ke Lìn ke nèn-li̍t lòi vàn-sṳ̀n ke. Án-ngiòng, ngài tui Yâ-lu-sat-lâng to Yî-li-lî-kú yit-tai, ngài tak só-chhai hi chhòn Kî-tuk ke fuk-yîm. 20 Ngài kiet-sîm hi hàn-màng thâng-ko Kî-tuk ke thi-fông chhòn fuk-yîm, miên-tet ngài ke kûng-chok kien-li̍p chhai phe̍t-ngìn ke kî-chhú táng-kô. 21 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Màng ngin-sṳt kì ke ngìn voi khon-tó; màng thâng-ko kì ke ngìn voi mìn-pha̍k. 22 Ngài hó-tô pái oi hi ngì-têu ke-vi, chúng-he tù-tó chú-tóng. 23 Liá-ha, ki-yèn ngài yí-kîn vàn-sṳ̀n liá yit-tai ke kûng-chok, fóng-mun ngì-têu yu he ngài tô-ngièn lòi ke sîm-ngien, 24 ngài hî-mong chhai hi Sî-pân-ngà ke sṳ̀, sun-lu hi khon ngì-têu, thùng ngì-têu fôn-hí chhi-si̍p yit-chham sṳ̀-kiên, yèn-heu chang chhai ngì-têu ke pông-chhu chṳ̂-ha ki-siu̍k hiong-chhièn. 25 Chúng-he liá-ha, vi-tó kiûng-kip sṳn-thù ke sṳ, ngài yit-thin oi siên hi Yâ-lu-sat-lâng. 26 Yîn-vi Mâ-khì-tun lâu Â-kâi-â ke kau-fi yû lo̍k-kiên yit-pit chhièn, oi pông-chhu Yâ-lu-sat-lâng sṳn-thù chûng ke khiùng-khú-ngìn. 27 Kì-têu chhin fôn-hí án-ngiòng hàng, khì-sṳ̍t ya he kì-têu ke ngi-vu: Ki-yèn Yù-thai-ngìn Kî-tuk-thù pûn Ngoi-pâng-ngìn fûn-hióng su̍k-lìn ke ên-su, Ngoi-pâng-ngìn ya yin-kôi yung vu̍t-chṳt lòi pông-chhu kì-têu. 28 Tén ngài phan-hó liá-khien sṳ, chiông kì-têu só kiên ke chhièn kâu-tai chhîn-chhú, ngài chhiu voi kîn-ko ngì-têu ke-vi, hi Sî-pân-ngà. 29 Ngài tî, ngài hi tham-fóng ngì-têu, yit-thin voi tai pûn ngì-têu Kî-tuk fûng-sṳn ke chuk-fuk. 30 Hiûng-thi chí-moi â, kho ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk, thûng-ko Sṳn-Lìn só-su ke oi-sîm, ngài khiù ngì-têu thùng ngài khiung-ha pet-chhiet vi ngài khién-khiù Song-ti: 31 Sṳ́ ngài m̀-voi pûn chhai Yù-thai ke-têu m̀ sin ke ngìn hoi-tó, ya sṳ́ ngài chhai Yâ-lu-sat-lâng ke kiu-chi kûng-chok voi tet-tó sṳn-thù ke fôn-hí chiap-na̍p. 32 Song-ti na hén, ngài chhiu voi fôn-fôn hí-hí hi khon ngì-têu, chhai ngì-têu ke-vi hiû-sit yit-chham sṳ̀-kiên. 33 Ngien su phìn-ôn ke Song-ti thùng ngì thai-kâ khiung-ha! Â-mén.

Lò-mâ 16

1 Ngài tui ngì-têu kie-seu ngài-têu ke chí-moi Fî-pí; kì yit-tán he chhai Kiên-kiet-lî kau-fi cho chṳp-sṳ. 2 Ngì-têu oi cheu Chú ke miàng lâu sṳn-thù ke pún-fun hó-hó chiap-thai kì; mò-lun kì yû má-ke sî-yeu, chhiáng pông-chhu kì. Kì sṳt ngie̍t-sṳ̀n pông-chhu chhin-tô ngìn, ngài chhṳ-kâ ya sṳt tet-tó kì ke pông-chhu. 3 Chhiáng mun-heu sṳ-fung Kî-tuk Yâ-sû ke thùng-kûng Pak-kî-lâ lâu Â-kî-lâ lióng kûng-phò; 4 kì-têu sṳt vi ngài mo sâng-miang ke ngùi-hiám; m̀ tân-chhiang ngài chhin kám-chhia kì-têu, Ngoi-pâng ke kok kau-fi ya fî-sòng kám-kit. 5 Ya mun-heu chhai kì-têu vuk-hâ chhi-fi ke kau-fi. Chhiáng mun-heu ngài chhîn-oi ke phèn-yû Yî-pai-nì-thú; kì he Â-se-â-sén thi-yit-ke kûi-su̍k Kî-tuk ke ngìn. 6 Ya mun-heu vi ngì-têu sîn-khú kûng-chok ke Mâ-li-â. 7 Chhiáng mun-heu sṳt thùng ngài khiung-ha chhô-kâm ke Yù-thai thùng-pâu Ôn-tô-nì-kú lâu Yù-nì-â; kì-têu chhai sṳ́-thù chûng he chhin chhut-miàng ke ngìn, ya pí ngài siên kûi-su̍k Kî-tuk. 8 Chhiáng mun-heu Chú-nui chhîn-oi ke phèn-yû Am-pak-li; 9 ya mun-heu sṳ-fung Kî-tuk ke thùng-kûng Ngí-pâ-nú lâu ngài chhîn-oi ke phèn-yû Sṳ-thai-kú. 10 Chhiáng mun-heu su-ko kháu-ngiam, tui Kî-tuk chûng-sîm to-tái ke Â-pí-li; ya mun-heu Â-li-tô-pu yit-kâ ngìn. 11 Chhiáng mun-heu Yù-thai thùng-pâu Hî-lò-thiên; ya mun-heu Nâ-khì-su yit-kâ sin Chú ke chung hiûng-thi chí-moi. 12 Chhiáng mun-heu vi Chú sîn-khú kûng-chok ke ńg thùng-kûng Thu-fî-nâ lâu Thu-fu-sân; ya mun-heu vi Chú sat-mâng kûng-chok chhîn-oi ke ńg sin-thù Pí-sit. 13 Chhiáng mun-heu Lû-fû; kì he Chú-nui yit-ke khiet-chhut ke kûng-ngìn; ya mun-heu kiâ-mê, kì yit-tán tui-thai ngài chhiong chhṳ-kâ ke lai-é. 14 Chhiáng mun-heu Â-sûn-khì-thú, Fut-le̍t-kôn, Het-mí, Pat-lò-pâ, Het-mâ, lâu khì-thâ thùng kì-têu khiung-ha ke chung hiûng-thi chí-moi. 15 Chhiáng mun-heu Fî-lò-lò-kú lâu Yù-li-â, Nì-li-â lâu kiâ ló-moi, pin Â-lìm-pâ, lâu thùng kì-têu khiung-ha ke chung sṳn-thù. 16 Ngì-têu oi sṳn-kiet siông-chîm pí-chhṳ́ chhiáng-ôn. Kî-tuk ke kok kau-fi chhiòn-phu tui ngì-têu chhiáng-ôn. 17 Hiûng-thi chí-moi â, ngài khien ngì-têu, oi thì-fòng ke-têu chṳ-chho fûn-lie̍t, thung-yèu phe̍t-ngìn sin-sîm, thùng ngì-têu só su ke kau-hiun tui-li̍p ke ngìn; oi lì-khôi kì-têu yén-yén. 18 Yîn-vi liá-chúng ngìn m̀-he sṳ-fung ngài-têu ke Chú Kî-tuk, he chhai mân-chiuk chhṳ-kâ ke tú-sṳ́. Kì-têu choi-thiàm sa̍t-va̍t he oi mì-fe̍t ló-sṳ̍t-ngìn ke sîm. 19 Thai-kâ lûng-chúng thâng-kóng ngì-têu he ngióng-pân sun-chhiùng fuk-yîm; só-yî ngài vi ngì-têu chhin fôn-hí! Ngien ngì-têu tui hó-sṳ chhûng-mìn, tui fái-sṳ tân-sùn. 20 Su phìn-ôn ke Song-ti chhiu voi chien-tha̍p Sat-tan, ham kì hòng-fu̍k chhai ngì-têu ke kiok-hâ. Ngien ngài-têu ke Chú Yâ-sû su ên-tién pûn ngì-têu! 21 Ngài ke thùng-kûng Thì-mô-thai, pin Yù-thai thùng-pâu Lu-khiù, Yâ-sûn, Só-sî-pâ-tet, lûng-chúng mun-heu ngì-têu. 22 Ngài --- liá thoi-pit siá sin-é ke Tet-thì, ya chhai Chú-nui mun-heu ngì-têu. 23 Kâi-yù chiap-thai ngài --- Pó-lò, yu pûn kau-fi chhai kiâ vuk-hâ chhi-fi, kì ya mun-heu ngì-têu. Sàng-nui kón ngiùn-khu ke Yî-lâ-tû lâu ngài-têu ke hiûng-thi Koat-thú ya mun-heu ngì-têu. 25 Ngien yùng-kông kûi-pûn Song-ti! Kì nèn cheu ngài só-chhòn ke fuk-yîm kiên-thin ngì-têu ke sin-sîm. Liá fuk-yîm he yû-koân Yâ-sû Kî-tuk ke chṳ̂n-tho, khí-sṳ chhṳ-kú yî-lòi khong-tén ke o-pi. 26 Liá o-pi yí-kîn thûng-ko chung siên-tî ke sû hién-mìn chhut-lòi, ya cheu yún-sên Song-ti ke min-lin chṳ́-sṳ van-koet, pûn van-mìn tui sin lòi sun-chhiùng. 27 Ngien yùng-kông thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk kûi-pûn thu̍k-yit chhiòn-chṳ ke Song-ti, chhṳ̍t-to yún-yén! Â-mén.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE