ANG BALAAN NGA BIBLIA


ANG SULAT NI PABLO NGA APOSTOL SA MGA

TAGA-EFESO

KAPITULO 1

SI PABLO, isa ka apostol ni Jesu-Cristo paagi sa kabubut-on sang Dios, sa mga santo nga yara sa Efeso, kag sa mga matutum kay Cristo Jesus:

2 Ang bugay sa inyo, kag paghidait, gikan sa Dios nga aton Amay, kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

3 Bulahan ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga nakapakamaayo sa aton kay Cristo sa tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamaayo sa langitnon nga mga duug:

4 Sono nga ginpili niya kita sa iya sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan, agud nga sa gugma dapat kita manginbalaan kag walay kasawayan sa iya atubangan:

5 Nga nagtangdo nga daan sa aton sa pagkainangkon nga mga anak paagi kay Jesu-Cristo sa iya kaugalingon, sono sa maayong kahamuut sang iya kabubut-on,

6 Sa kadayawan sang himaya sang iya bugay, nga sa diin ginhimo niya kita nga mga binaton sa hinigugma.

7 Sa iya may pagtubus kita paagi sa iya dugo, ang kapatawaran sang mga sala, sono sa kamanggaran sang iya bugay;

8 Nga sa diin ginpabugana niya ayon sa aton sa tanan nga kaalam kag pagkamainandamon;

9 Nga ginpakilala niya sa aton ang misterio sang iya kabubut-on, sono sa iya maayong kahamuut nga iya gintuyo sa iya kaugalingon:

10 Nga sa pagpangalima sang kabug-osan sang mga panag-on iya tiponon sing tingub sa isa ang tanan nga butang kay Cristo, inang mga sa langit, kag mga sa duta; sa iya gid:

11 Nga sa iya man kita nakaagum sang panublion, nga gintangdo nga daan sono sa katuyoan niya nga nagabuhat sang tanan nga butang sono sa laygay sang iya kaugalingon nga kabubut-on:

12 Agud nga kami dapat manginsa kadayawan sang iya himaya, nga nagsalig sing una kay Cristo.

13 Nga sa iya kamo man nagsalig, sa tapus ninyo mabatian ang polong sang kamatooran, ang ebanghelyo sang inyo kaluwasan: nga sa iya man sa tapus nga kamo nagtoo, ginselyohan kamo sinang balaan nga Espiritu nga ginsaad,

14 Nga amo ang patinga sang aton panublion tubtub sa pagtubus sang binakal nga pagkahiugalingon, nga sa kadayawan sang iya himaya.

15 Sa sining kabangdanan ako man, sa tapus nga ako nakabati nahanungud sang inyo pagtoo sa kay Ginoong Jesus, kag sang gugma sa tanan nga santo,

16 Wala ako nagauntat sa pagpasalamat tungud sa inyo, nga nagasambit sa inyo sa akon mga pangamuyo;

17 Nga ang Dios sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang Amay sang himaya, maghatag sa inyo sang espiritu sang kaalam kag bugna sa ihibalo nahanungud sa iya:

18 Nga naiwagan ang mga mata sang inyo paghangup; agud nga mahibaloan ninyo kon ano ang paglaum sang iya pagtawag, kag kon ano ang kamanggaran sang himaya sang iya panublion sa mga santo,

19 Kag kon ano ang labi gid nga pagkadaku sang iya gahum ayon sa aton nga nagatoo, sono sa pagpanghikot sang iya gamhanan nga gahum,

20 Nga nahikot niya kay Cristo, sang ginbanhaw niya sia gikan sa mga patay, kag ginpahamtang sia sa too gid niya sa langitnon nga mga duug,

21 Nga labaw pa gid sa tanan nga punoan, kag gahum, kag kusug, kag pagdumala, kag sa tagsa ka ngalan nga ginhingalan, indi lamang sa sining kalibutan, kondi sa sina man nga magaabut:

22 Kag ginbutang ang tanan nga butang sa idalum sang iya mga tiil, kag ginhatag sia nga olo labaw sa tanan nga butang sa iglesia,

23 Nga amo ang iya lawas, ang kabug-osan niya nga nagapuno sang tanan sa tanan.
KAPITULO 2

KAG ginbuhi niya kamo, nga patay anay sa mga paglapas kag mga sala;

2 Diin sang nagligad nga tion kamo naglakat sono sa batasan sining kalibutan, sono sa prinsipe sang kagamhanan sang kahanginan, ang espiritu nga karon nagapanghikot sa mga anak sang pagkadimatinumanon:

3 Nga sa tunga nila man sang nagligad nga mga tion nagpangabuhi man kita nga tanan sa mga kailigbon sang aton unud, nga nagatuman sang mga handum sang unud kag sang hunahuna; kag sa amo sa kinaugali mga anak sang kasingkal, subong sang mga iban.

4 Apang ang Dios, nga manggaranon sa kalooy, tungud sang iya dakung gugma nga ginhigugma niya sa aton,

5 Bisan sang patay kita sa mga sala, ginbuhi niya kita kaupud kay Cristo, (paagi sa bugay naluwas kamo;)

6 Kag ginbanhaw kita sing ulupud, kag ginpalingkod kita sing ulupud sa langitnon nga mga duug kay Cristo Jesus:

7 Agud nga sa mga katuigan nga palaabuton mapakita niya ang labi gid nga kamanggaran sang iya bugay sa iya pagkalolo ayon sa aton paagi kay Cristo Jesus.

8 Kay paagi sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi sa inyo kaugalingon: ini amo ang regalo sang Dios:

9 Indi sa mga buhat, agud indi magpahambog ang bisan sin-ong tawo.

10 Kay mga binuhat niya kita, nga gintuga kay Cristo Jesus nga sa mga buhat nga maayo, nga gintangdo nga daan sang Dios nga dapat maglakat kita sa ila.

11 Busa dumduma ninyo, nga kamo sang nagligad nga tion mga Gentil sa unud, nga ginatawag Dicircuncision sinang ginatawag nga Circuncision sa unud nga ginbuhat sang mga kamut;

12 Nga sadto nga tion nahamulag kamo kay Cristo, mga sa gowa sa karabatanan sang Israel, kag mga dumoloong sa mga katipan sang saad, nga walay paglaum, kag walay Dios sa kalibutan:

13 Apang karon kay Cristo Jesus kamo nga anay malayo ginpapalapit paagi sa dugo ni Cristo.

14 Kay sia amo ang aton paghidait, nga nag-isa sang duha, kag nagguba sang dingding nga nagaulut sa tunga naton;

15 Sang ginwala sa iya unud ang kaawayon, ang kasogoan sang mga sogo nga yara sa mga pagsolondan; agud nga sa duha mahimo ang isa ka bag-o nga tawo sa iya kaugalingon, sa amo nagahimo sing paghidait;

16 Kag nga iya mapasag-uli ang duha sa Dios sa isa ka lawas paagi sa krus, sang napatay niya ang kaawayon paagi sini:

17 Kag nag-abut kag nagwali sing paghidait sa inyo nga sa malayo, kag sa ila nga malapit.

18 Kay paagi sa iya kita nga duha makapalapit sa Amay paagi sa isa ka Espiritu.

19 Busa karon indi na kamo mga dumoloong kag mga umalagi, kondi mga masigkabanwahanon kaupud sang mga santo, kag bahin sang panimalay sang Dios;

20 Kag gintukud sa ibabaw sang sadsaran sang mga apostol kag mga manalagna, nga si Jesu-Cristo gid amo ang pangolong bato sang pamag-ang;

21 Nga sa iya ang bug-os nga tinukud nga ginbuhat sing nagakaigo sing tingub nagatubo nga sa balaan nga templo sa Ginoo:

22 Nga sa iya kamo man ginatukud sing tingub nga puluy-an sang Dios paagi sa Espiritu.
KAPITULO 3

SA sining kabangdanan ako, si Pablo, binilanggo tungud kay Jesu-Cristo tungud sa inyo nga mga Gentil,

2 Kon nakabati kamo sang hinatag nga bugay sang Dios nga ginhatagan ako ayon sa inyo:

3 Kon paano nga paagi sa bugna ginpahibalo niya sa akon ang misterio; (subong sang ginsulat ko anay sa pila ka polong,

4 Nga sa sini, sa pagbasa ninyo, makahangup kamo sang akon ihibalo sa misterio ni Cristo)

5 Nga sa iban nga mga katuigan wala mapahibalo sa mga anak sang mga tawo, subong nga napahayag karon sa iya balaan nga mga apostol kag mga manalagna paagi sa Espiritu;

6 Nga ang mga Gentil mga masigkamanunubli, kag mga bahin sang among lawas, kag mga masigkaumalambit sang iya saad kay Cristo paagi sa ebanghelyo:

7 Nga sa sini ginhimo ako nga isa ka ministro, sono sa hinatag nga bugay sang Dios nga ginhatag sa akon paagi sa mabungahon nga pagpanghikot sang iya gahum.

8 Sa akon, nga labing kubus sang mga labi gid ka kubus sa tanan nga mga santo, ginhatag ining bugay, nga ako dapat magwali sa mga Gentil sang dimatungkad nga kamanggaran ni Cristo;

9 Kag sa pagpakita sa tanan nga tawo kon ano ang paghiliupud sang misterio, nga kutub sa ginsuguran sang kalibutan natago sa Dios, nga nagtuga sang tanan nga butang paagi kay Jesu-Cristo:

10 Sa katuyoan nga paagi sa iglesia ang sarisari nga kaalam sang Dios mapakilala karon sa mga punoan kag mga kagamhanan sa langitnon nga mga duug,

11 Sono sa dayon nga tinutuyo nga gintapat niya kay Cristo Jesus nga aton Ginoo:

12 Nga sa iya may kasidla kita kag pagsalig sa pagpalapit paagi sa pagtoo nga sa iya.

13 Busa ginapangayo ko nga indi kamo magkapunaw sa akon mga kangitngitan tungud sa inyo, nga amo ang inyo himaya.

14 Sa sining kabangdanan ginaluhud ko ang akon mga tuhud sa Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo,

15 Nga gikan sa iya ginahingalanan ang bug-os nga panimalay sa langit kag sa duta,

16 Nga itugut niya sa inyo, sono sa kamanggaran sang iya himaya, nga mapabaskug kamo nga may gahum sa tawo nga nasulud paagi sa iya Espiritu;

17 Agud nga si Cristo magpuyo sa inyo mga tagiposoon paagi sa pagtoo; agud nga kamo, nga nakagamut kag napasad sa gugma,

18 May ikasarang sa paghangup kaupud sang tanan nga santo kon ano ang kasangkaron, kag kalabaon, kag kadalumon, kag kataason;

19 Kag sa pagkilala sang gugma ni Cristo, nga nagalabaw sa ihibalo, agud nga mapun-an kamo sa tanan nga kabug-osan sang Dios.

20 Karon sa iya nga sarang makahimo sing lakas kabugana labaw sa tanan nga aton ginapangayo ukon ginahunahuna, sono sa gahum nga nagapanghikot sa aton,

21 Sa iya ang himaya sa iglesia paagi kay Cristo Jesus sa tanan nga katuigan, kalibutan nga walay katapusan. Amen.
KAPITULO 4

BUSA ako, nga binilanggo tungud sa Ginoo, nagapakilooy sa inyo nga maglakat kamo sing takus sa pagtawag nga sa sini kamo gintawag,

2 Nga may bug-os nga pagkalolo kag pagpaubus, nga may pagbatas, nga nagapinaumuray kamo sa gugma;

3 Nga nagahimulat sa pagtipig sang paghiusa sang Espiritu sa higot sang paghidait.

4 May isa ka lawas, kag isa ka Espiritu, subong man nga gintawag kamo sa isa ka paglaum sang inyo pagkatinawag;

5 Isa ka Ginoo, isa ka pagtoo, isa ka bautismo,

6 Isa ka Dios kag Amay sang tanan, nga sa ibabaw sang tanan, kag yara sa tanan, kag sa sulud ninyo tanan.

7 Apang sa tagsatagsa sa aton ginhatag ang bugay sono sa talaksan sang hiyas ni Cristo.

8 Busa nagasiling sia, Sang pagkayab niya sa hitaas, gindala niya sing bihag ang kabihagan, kag naghatag sing mga dolot sa mga tawo.

9 (Karon nga nagkayab sia, ano bala ini kondi nga sia man nagpanaug una sa naidalum nga mga bahin sang duta?

10 Sia nga nagpanaug amo man ang nagkayab sa labing naibabaw sang tanan nga langit, agud nga mapuno niya ang tanan nga butang.)

11 Kag ginhatag niya sa iban, ang mga apostol; kag sa iban, ang mga manalagna; kag sa iban, ang mga ebanghelista; kag sa iban, ang mga pastor kag mga manunudlo;

12 Nga sa paghimpit sang mga santo, nga sa buluhaton sang pag-alagdan, sa pagpalig-on sang lawas ni Cristo:

13 Tubtub nga makadangat kita tanan sa paghiusa sang pagtoo, kag sang pagkilala sang Anak sang Dios, sa isa ka himpit nga tawo, sa talaksan sang kataason sang kabug-osan ni Cristo:

14 Agud nga kutub karon indi na kita magmanginbata, nga ginabolabola, kag ginapalidpalid sang tagsa ka hangin sang doktrina, paagi sa pagkaabtik sang mga tawo, kag malalang nga kalag-it, nga sa sini nagapuhon sila sa pagdaya;

15 Kondi sa nagahambal sang kamatooran sa gugma, magtubo kita sa tanan nga butang sa iya, nga amo ang olo, nga si Cristo:

16 Nga gikan sa iya ang bug-os nga lawas naangot sing nagakaigo kag nabilog paagi sa tagsa ka lutalutahan nga nagasangkap sini, sono sa mabungahon nga pagpanghikot sa talaksan sang tagsa ka bahin, nagapatubo sang lawas nga sa pagpalig-on sang iya kaugalingon sa gugma.

17 Busa nagasiling ako sini, kag nagapanaksi sa Ginoo, nga dili na kamo maglakat subong sang paglakat sang iban nga mga Gentil, sa pagkawalay pulus sang ila hunahuna,

18 Nga napangdulman ang ila paghangup, nga nahamulag sa kabuhi sang Dios bangud sang pagkadimaalam nga yara sa ila, bangud sang pagkabulag sang ila tagiposoon:

19 Nga, sa nawad-an sila sing ibalatyag, nagtugyan sila sang ila kaugalingon sa kaulag, sa pagbuhat sang tanan nga kahigkoan nga may paghamkon.

20 Apang indi amo ang naton-an ninyo kay Cristo;

21 Kon matuud nga nabatian ninyo sia, kag natudloan niya, subong nga ang kamatooran yara kay Jesus:

22 Nga ubahon ninyo ang daan nga tawo nahanungud sa una nga paggawi, nga dunut sono sa madaya nga mga kailigbon;

23 Kag magbag-o kamo sa espiritu sang inyo hunahuna;

24 Kag magsuklub kamo sang bag-ong tawo, nga gintuga sono sa Dios sa pagkamatarung kag matuud nga pagkabalaan.

25 Busa, sa ginauba ang kabutigan, maghambal kamo sing kamatooran ang tagsa ka tawo sa iya isigkatawo: kay mga bahin kita ang isa sang isa.

26 Magpangakig kamo, kag dili magpakasala: dili pagpatunuri sing adlaw ang inyo kaakig:

27 Kag dili paghatagi sing duug ang yawa.

28 Ang nagpangawat dili na magpangawat: kondi hinonoo magpangabudlay sia, nga nagabuhat sa iya mga kamut sang butang nga maayo, agud nga may ikahatag sia sa iya nga nawad-an.

29 Dili pagpagowaa sa inyo baba ang malain nga hambal, kondi inang maayo sa pagpalig-on, agud nga makaalagad sing bugay sa mga nagapamati.

30 Kag dili pagpasubu-a ang balaan nga Espiritu sang Dios, nga paagi sa iya kamo ginselyohan tubtub sa adlaw sang pagtubus.

31 Isikway ninyo ang tanan nga kapaitan, kag kasingkal, kag kaakig, kag sininggitanay, kag malaut nga paghambal, upud sa tanan nga kalainan:

32 Kag magmainayohon kamo ang isa sa isa, malum-ok sing tagiposoon, nga nagapinatawaray ang isa kag isa, subong nga ang Dios man bangud kay Cristo nagpatawad sa inyo.
KAPITULO 5

BUSA magsomolonod kamo sang Dios, subong nga mga anak nga hinigugma;

2 Kag maglakat sa gugma, subong nga si Cristo man naghigugma sa aton, kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungud sa aton nga isa ka dolot kag isa ka halad sa Dios nga sa maamyon nga humut.

3 Apang ang pagpanghilawas, kag ang tanan nga kahigkoan, ukon paghamkon, dili gid paghingadlan sa inyo, subong nga nagakaigo sa mga santo;

4 Bisan kalaw-ayan, ukon binuang nga hinambal, ukon malaw-ay nga linahog, nga indi nagakaigo: kondi hinonoo mga pagpasalamat.

5 Kay nahibaloan ninyo ini, nga walay makihilawason, ukon mahigko nga tawo, ukon mahamkonon nga tawo, nga among manugsimba sang mga diosdios, nga may panublion sa ginharian ni Cristo kag sang Dios.

6 Walay tawo nga magdaya sa inyo sa mga polong nga walay pulus: kay bangud sining mga butang nagaabut ang kasingkal sang Dios sa mga anak sang pagkadimatinumanon.

7 Busa dili kamo mag-umalambit sa ila.

8 Kay kamo anay kadudulman, apang karon kamo kapawa sa Ginoo: maglakat subong nga mga anak sang kapawa:

9 (Kay ang bunga sang Espiritu yara sa tanan nga kaayo kag pagkamatarung kag kamatooran;)

10 Nga pagpamatud-an ninyo ang kalahamut-an sa Ginoo.

11 Kag dili kamo magpakig-upud sa dimabungahon nga mga buhat sang kadudulman, kondi hinonoo sabdonga sila.

12 Kay isa ka kahuluy-an bisan lang ang paghambal sinang mga butang nga ginahimo nila sa tago.

13 Apang ang tanan nga butang nga ginasabdong ginapahayag sang kapawa: kay ang bisan ano nga nagapahayag kapawa.

14 Busa nagasiling sia, Pagmata, ikaw nga nagakatolog, kag bangon gikan sa mga patay, kag si Cristo magahatag sa imo sing kapawa.

15 Niyan tan-awa nga kamo maglakat sing mainandamon, indi subong nga mga buang, kondi subong nga mga maalam,

16 Nga nagahimulus sang tion, bangud nga ang mga adlaw malaut.

17 Busa dili kamo magpakadimaalam, kondi maghangup kon ano ang kabubut-on sang Ginoo.

18 Kag dili kamo maghinobog sing alak, nga sa diin yara ang kalakasan; kondi magmapuno sang Espiritu;

19 Nga nagahinambalanay sa mga salmo kag mga himno kag mga kalantahon nga espirituhanon, nga nagaambahan nga may melodia sa inyo tagiposoon sa Ginoo;

20 Nga nagapasalamat sa gihapon tungud sang tanan nga butang sa Dios kag sa Amay sa ngalan sang aton Ginoong Jesu-Cristo;

21 Nga nagapasakup kamo ang isa sa isa sa kahadluk sa Dios.

22 Mga asawa, magpasakup kamo sa inyo kaugalingon nga mga bana, subong nga sa Ginoo.

23 Kay ang bana amo ang olo sang asawa, subong nga si Cristo man amo ang olo sang iglesia: kag sia amo ang manluluwas sang lawas.

24 Busa subong nga ang iglesia nasakup kay Cristo, subong man ang mga asawa sa ila mga bana sa tagsa ka butang.

25 Mga bana, higugmaa ang inyo mga asawa, subong nga ginhigugma man ni Cristo ang iglesia, kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungud sini;

26 Agud nga mapakabalaan niya kag matinloan ini sang paghugas sang tubig paagi sa polong,

27 Agud nga mapaatubang niya ini sa iya kaugalingon nga isa ka iglesia nga mahimayaon, nga walay dagta, ukon ukut, ukon bisan ano nga subong nga butang; kondi agud nga manginbalaan ini kag walay kasawayan.

28 Subong man ang mga lalaki dapat maghigugma sang ila mga asawa subong sang ila kaugalingon nga mga lawas. Sia nga nagahigugma sang iya asawa nagahigugma sang iya kaugalingon.

29 Kay wala pa gid sing tawo nga nagdumut sang iya kaugalingon nga unud; kondi nagasagud kag nagaamlig sini, subong nga si Cristo man sang iglesia:

30 Kay mga bahin kita sang iya lawas, sang iya unud, kag sang iya mga tul-an.

31 Sa sining kabangdanan ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin-isa ka unud.

32 Ini isa ka daku nga misterio: apang nagahambal ako nahanungud kay Cristo kag sa iglesia.

33 Walay sapayan ang tagsatagsa sa inyo maghigugma sang iya asawa subong sang iya kaugalingon; kag ang asawa magtahud sang iya bana.
KAPITULO 6

MGA ANAK, tumana ang inyo mga ginikanan sa Ginoo: kay ini matarung.

2 Tahora ang imo amay kag iloy; (nga amo ang nahaunang sogo nga may saad;)

3 Agud nga magmaayo sa imo, kag magkabuhi ka sing malawig sa duta.

4 Kag, kamo nga mga amay, dili ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak: kondi sagura sila sa pagtudlo kag paglaygay sang Ginoo.

5 Mga alagad, magmatinumanon kamo sa inyo mga agalon nga sono sa unud, nga may kahadluk kag pagkurug, sa kabunayag sang inyo tagiposoon, subong nga kay Cristo;

6 Indi sa pag-alagad nga sa mata, subong nga manugpahamuut sa mga tawo; kondi subong nga mga alagad ni Cristo, nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios gikan sa tagiposoon;

7 Nga nagaalagad sa maayong kabubut-on, subong nga sa Ginoo, kag indi nga sa mga tawo:

8 Nga nakahibalo nga ang bisan anong maayo nga butang nga ginahimo sang bisan sin-o nga tawo, amo man ang batonon niya gikan sa Ginoo, bisan sia ulipon ukon hilway.

9 Kag, kamo nga mga agalon, himoa ang amo man nga butang sa ila, nga bayaan ang pagpahog: nga nakahibalo nga ang inyo Agalon man yara sa langit; kag sa iya walay pinasulabi sa mga tawo.

10 Sa katapusan, mga kauturan nakon, magmalig-on kamo sa Ginoo, kag sa gahum sang iya kusug.

11 Isuklub ang bug-os nga hinganib sang Dios, agud nga sarang kamo makatindug batok sa mga daya sang yawa.

12 Kay kita wala nagapakigdumug batok sa unud kag dugo, kondi batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga manugdumala sang kadudulman sining kalibutan, batok sa espirituhanon nga kalautan sa mataas nga mga duug.

13 Busa gamita ang bug-os nga hinganib sang Dios, agud nga makasarang kamo sa pagbato sa adlaw sang malaut, kag sang nakahimo sang tanan, makatindug.

14 Busa magtindug, nga nawagkusan ang inyo mga hawak sing kamatooran, kag nakasuklub sang taming sa dughan sang pagkamatarung;

15 Kag nasukluban ang inyo mga tiil sang pangaman sang ebanghelyo sang paghidait;

16 Labaw sa tanan, nagagamit sang taming sang pagtoo, nga sa amo makasarang kamo sa pagpapalong sang tanan nga nagadaba-daba nga baslay sang malauton.

17 Kag gamita ang pandong sang kaluwasan, kag ang espada sang Espiritu, nga amo ang polong sang Dios:

18 Nga nagapangamuyo sa gihapon sa bug-os nga pagpangamuyo kag pag-ampo sa Espiritu, kag nagabantay sa bug-os nga pagpadayon kag pag-ampo tungud sa tanan nga santo;

19 Kag tungud sa akon, agud nga ang pagmitlang mahatag sa akon, nga ako makatikab sang akon baba nga may kasidla, sa pagpahibalo sang misterio sang ebanghelyo,

20 Nga tungud sini embajador ako sa bilanggoan: agud nga sa sini makahambal ako sing masidla, subong sang dapat ko ihambal.

21 Apang agud nga makahibalo man kamo sang akon kahimtangan, kag kon ano ang ginahimo ko, si Tiquico, isa ka hinigugma nga utud kag matutum nga ministro sa Ginoo, magapahibalo sa inyo sang tanan nga butang:

22 Nga ginpadala ko sa inyo sa sini gid nga katuyoan, agud nga mahibaloan ninyo ang amon kahimtangan, kag agud nga malipay niya ang inyo mga tagiposoon.

23 Ang paghidait manginsa mga kauturan, kag ang gugma nga may pagtoo, gikan sa Dios nga Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

24 Ang bugay manginsa tanan sa ila nga nagahigugma sa aton Ginoong Jesu-Cristo sa kabunayag. Amen.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE