1 PETER


Chapter 1

1 తప్పె అత్త థేమండు ఓని సొంత నిర్నయతిన్ పెయుసి మీమిని తెలుస్కునుంజి ఓని జనాకినా తుంగ్తో. మీరు యేసు కిరిస్తుంకి లోబర్తటమ్ థోరింపినె సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ మీమిని సుబ్బరమ్ తుంగ్తో. ఓండు మీ పాపకంతా ఓని నెత్తురుతె థోరింపినె నొరిసి సెమిసి మినో. గాబట్టి మీకు ఎక్కువ దయ, సమా ఆదవాలింజి నన్న పాదన తుంగనాన్.

2 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని తప్పె అత్త థేమటింకి దండాకు. ఓని పెద్ద దయతిని పెయుసి ఓండు మనాని కొత్తగ పుట్టిస్తో. యేసు కిరిస్తు సావినుంచి గిరుడ్డి త్యాతథాని పెయుసి బెస్కెటికి మంథాని నమ్మకతిని ఓండు మనాంకి అక్కుగ ఇత్తో.

3 అ నమ్మకమ్ పాడయ్యకుండ మందనద్దు; మరక ఇల్లకుండ మందనద్దు. వాడకుండ మందనద్దు. థీనిని ఓండు మీసెంక పరలోకాతె తాసి మినొ.

4 ఆకరి రోజుకిని బయుథె అర్దనాంకి తాసి మంథాని రచ్చన మీకు ఈదవాలింజి ఓని సకితితోటె కాపాడబర్త మీకు ఆ ఆస్తితిని పరలోకాతె తాసి మినొ.

5 థీంటె మీరు సేన కుసేలిగ మినీరి. అత్కన్న ఇంజె కొథ్ది రోజుకు రక రక బాథాకు అరదవలసి వత్తె.

6 పాడాసి థాయని బంగారతిని కిస్దె పొడుస్తుకు చెడ్డవంత వేసి థెయుతా. థానికన్న సేన కరిదత్త మీ నమ్మకమ్ బాథాకిని థోరింపినె సోథిసబర్తె్త. మీరు మీ నమ్మక్కతె గెట్టింగ నిలకడగ మత్కు యేసు కిరిస్తు గిరుడ్డి వాదనస్కె, మీమిని మెచ్చి, మరియూద, వెన్నిలాసి మందనాటు గొప్ప తుంగితొ.

7 మీరు ఓనిని ఊడుకన్నా ఓనిని మీరు పేమిసనీరి. మీరు ఓనిని మీ కండ్కినితోటెె ఇంజె ఊడిల్లీరి గోని ఓనిని మీరు నమ్మనీరి. థీని పెయుసి మీరు కెత్తాలొ పరలోక కుసేల్దే సంతోసిసనీరి.

8 మీరు యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్తీరి గాబట్టి మీకు ఆత్మ రచ్చన థొర్కిత్తె ఇంజి ఈలా కుసేల్దే సంతోసిసనీరి.

9 మీకు కలగ్త థేమటె దయతిని గురుంచి, థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని సేవకుర్కు ఈ రచ్చన బేలాంటథ్దో ఇంజి జాగర్దగ పరిచ్చ తుంగ్తోరు.

10 ఓరమటె మంథాని కిరిస్తుని ఆత్మా్వ , కిరిస్తు అర్దాని తిప్పాని గురుంచి, ఆపాయ ఓనికి వాథాని మరియూదని గురుంచి ఓరి మున్నె కెత్తస్కె, ఓరు: ఓండు బేలోంటోండొ ఇంజి, బేని కాలాతె ఇవ్వంత జరిగితాకొ ఇంజి పరిచ్చ తుంగ్తోరు.

11 ఇవ్వంత ఓరి మేలుసెంక అయ్యొ గోని మీ మేలుసెంక థేమండు ఓరికి తెలియ పరస్తొ. పరలోకతెనుంచి రొత్కాడె వత్త సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ థోరింపినె థేమండు ఓరికి తెలియ పరస్త కబురు ఇంజె మీకు కుసేలి కబుటిన తెలియ పరసోంథె. ఈ కబురు బేలాంటథొ ఇంజి థేవ దూతాకు గూడ ఆసత్తోటె మాడికి ఊడనోరు.

12 గాబట్టి మీ మనుసుని ఈకె ఆకె థాయనివ్వకుంట సరిగ నిలవాటి తేట బుథ్ది మందనోరాసి మంథాటి. యేసు కిరిస్తు గిరుడ్డి వాదనస్కె మీకు ఈథాని దయతిని పొం్రొ పూర్తి నమ్మకమ్ తాసి మంథాటి.

13 మీరు కుసేలి కబుటిని నమ్మోక మున్నె తెలియోక నడత్త రోత ఆసకిని పెయుసి ఇంక నడవకుంట థేమటింకి లోబర్త పిల్లాకినిరాసి మంథాటి.

14 మీమిని కరంగ్త థేమండు సుబ్బరంగ మందనాటు మీరు గూడ మీ నడక అన్నిటె సుబ్బరంగ మంథాటి.

15 నన్న సుబ్బరంగ్వ మందనోనిన్ గాబట్టి మీరు గూడ సుబ్బరంగ మంథాటి ఇంజి రాసి మింథెగథా?

16 మీరు తప్పె ఇంజి మొడక్త థేమటమటె కుల్లు బాతిల్లె. ఓండు పతివానికి ఓని ఓని నడకతిని పెయుసి తీర్పు తుంగితొ గాబట్టి మీరు ఈ లోకాతె బతక్త రోజుకంతా పరయవారుగ మినామ్ ఇంజి వెరిసి నడుముటు.

17 మీ ఆన్నెలోరు అలవాటాసి నడత వట్టి నడకతెనుంచి మీమిని విడిపిసనాంకి8, పాడాసి థాయూని వెండి, బంగారతిని ఓండు వాడుకున్నోకా;

18 బాత కొదవ ఇల్లో, మరక ఇల్లో, గొర్రె పిల్ల తిస్తె మంథాని కిరిస్తుని గొప్ప కరిదత్త నెత్తురుతోటె విడుదల ఆసి మినీర్ ఇంజి మీకు ఎరక్కాసి మింథె గథా?

19 థేమండు ఈ లోకతిని తుంగోక మున్నె, కిరిస్తు థోరింపినె మీమిని రచ్చిసనాంకి ఓనిని ఏర్పరస్తో. గాబట్టి థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ మంథాని మీమిని రచ్చిసనాంకి ఈ ఆకర్ రోజుకిని ఓండు వేడకత్తొ.

20 మీ నమ్మకమ్ థేమటె పొం్రొ మందనాంకి ఓనిని సావినుంచి తేచ్చి, ఓనికి గొప్ప మరియూదతిని ఇత్తొ.

21 గాబట్టి మీరు ఒరోంకొరొ మరక ఇల్లొ పేమ కలిగి మంథాటి. అత్మాతె నిజయుతితికి లోబరిసి, మీమిని మీరు సుబ్బరంగ తుంగి మినీరి గాబట్టి మంచి రుదయతోటె మీకు బలమ్ మత్త మట్టింకి ఒరోంకొరొ పేమిసాటి.

22 పాడాసి థాయని విత్తనా థోరింపినె అయ్యొ గోని బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె మాట థోరింపినె మీరు గిరుడ్డి పుట్టి మినీరి.

23 మనుసుర్కంథోరు గడ్డి తిస్తె మినోరు. ఓరి సోక్కంతా వత్తి థెయుతా. మనుసుర్కిని గొప్పతన మంతా అడివితె మంథాని పుంగాకు తిస్తె మంత్తె. ఆ పుంగాకు రాలి థెయుతా.

24 గోని థేమటె మాటా అతుకు బెస్కెటికి మంత్తా. వీటినె మీరు కుసెలి కబురిన కెంజి మినిరి.

25 గాబట్టి పతి సెడ్డ పనుంగు తుంగకుండ మంథాటి. మోసపరతాని పతి పనుంగు తుంగకుండ మంథాటి. మాయ వేసమ్ వాటి మోసమ్ తుంగొద్దు; గోథిరిలొద్దు; బేనోని పొం్రొ నింథిసాని మాట కెత్తొదు.
2

1 కొత్తగ పుట్త సంటి పిల్లాంకి ఎవ్వాని పాలు కావలస్తాటు, మీ ఆత్మతికి కావలస్త సుబ్బరమ్ మంథాని థోడతీని బెస్కెటికి తిన్నుటు. ఆలా మీరు తిత్కు రచ్చిసబరిసి పెరస్తీరి.

2 పెబు దయ మందనోండు ఇంజి మీరు అనుబగిసి మినీర్ గథా?

3 బెస్కెటికి బతికి మంథాని బండ్వా తిస్తు మంథాని యేసు కిరిస్తునగ్గ వం్రాటి. ఈండు పంథికి వం్రొ ఇంజి మనుసుర్కు ఓనిని తీసి వాట్తోరు. గోని థేమండత్తుకు ఓండు సేన కరిథిగలవాండు ఇంజి ఓనిని తెలుస్కుట్టొ.

4 థేమండు తొత్త ఆత్మతికి చెంత గుడిథె బతికి మంథాని బండా తిస్తె మీరు మినీరి. యేసు కిరిస్తు థోరింపినె థేమటింకి ఇస్టమత్త ఆరాదన తుంగనాంకి, సుబ్బరమ్ మంథాని పూజారిర్కినా తుంగబరసి మినీర్.

5 నన్న తెలుస్కుట్ట కరిదత్త మూల బండతిని సియోన్తె వాటనాన్. బేనొ అతుకు అ మూల బండా అత్త యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసితోండొ ఓండు బెస్కెటికి సిగ్గు పరవొ'' ఇంజి కిరిస్తుని గురుంచి థేమండు కెత్తాటు థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె.

6 గాబట్టి కిరిస్తు పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్త మీకు ఓండు కరిదుగల బండా తిస్తె మినొ. గోని "లోను తొత్తనోరు పంథికి వం్రొ ఇంజి తీసి వాట్త అ బండే మూలాతె వాటాని తల బండా అత్తె.''

7 ఆ బండే మనుసుర్కింకి అడ్డంగ మంజి ఓరు అరిసి థాయూని ఎదురు బండా ఆసి మత్తె. ఓరు థేమటె మాటంకి లోబర్దిల్లోరు గాబట్టి ఓరు పాడాసి థాయనాంకి థేమండే ఓరిని ఏర్పరస్తో ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె.

8 అతుకు మీమిని పాపమ్ ఇంథాని ఈకడ్దెనుంచి రచ్చన ఇంథాని వెన్నిలతికి కరంగ్త థేమటె గునతిని కెత్తనాంకి ఓండు మీమిని తెలుస్కుట్టొ. మీరతుకు ఓని కులత్తోరాసి మినీరి. రాజు అత్త ఓనికి పని

9 ఒరొపట్టు మీరు థేమటె జనాకినా మంథిల్లీరి. గోని ఇంజె ఓని జనమాసి మినీరి. ఒరొ పట్టు ఓండు మీ పొం్రొ దయ తోపిసిల్లొ, గోని ఇంజె ఓండు మీ పొం్రొ దయ తోపిసి మినొ.

10 నా జతగాక్కినీరె, మీరు ఈ లోకాతె పరయవారాసి, య్రూత థాయనోరు తిస్తె మినీరి. గాబట్టి మీ ఆత్మతికి విత్రేకంగ గొడవ తుంగాని ఒల్దె ఆసకిని సాలిసి,

11 వేరె జనాకు బేంథాంటె మీమిని దుస్టుర్కింజి కెచ్చనోరొ థాంటె మీరు మంచి పనుంగు తుంగాటి. అస్కె ఓరు వాటిని ఊడి, మీరు మంచివారింజి ఒపుకునుంజి, థేమటె తీర్పు థినాతె ఓనిని గొప్ప తుంగితోరు ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.

12 మనుసుర్కు తెలుస్కుట్ట అథికారిర్కింకి పెబునిసెంక మీరు లోబరిసి మంథాటి.

13 గొప్ప అథికారమ్ మంథాని రాజుర్కింకి అత్కన్న, తప్పు తుంగనోరిని సిచ్చ వాటి, మంచి తుంగనోరిని గొప్ప తుంగనాంకి థేమండు రోత్త్త అథికారిర్కింకి అత్కన్న, ఓరికి మీరు లోబరిసి మంథాటి.

14 మీరు మంచి తుంగి, తెలివి ఇల్లోవారిని, వెర్రివారిని పమటిని ముచ్చటమె థేమటె ఇస్టమాసి మింథె.

15 కిరిస్తునమటె మీరు విడుదలాసి మత్కన్న, ఆ విడుదలతె సెడ్డ పనుంగు బాత తుంగకుండా థేమటింకి బానిసుర్కాసి మంథాటి.

16 అంథోరికి మరియూద తోపిసాటి. జతగాకిని పేమిసాటి. థేమటింకి వెరిసి మంథాటి. రాజుంకి మరియూద తోపిసాటి.

17 జీతగాక్కినీరె, మీ యెజమానుర్కింకి మనుసు పూర్తిగ లోబరిసి మంథాటి. మంచివారికి, దయ మందనోరికి మ్రాతమె అయ్యోకా, కూరంగ మందనోరికి గూడ లోబర్ముటు.

18 థేమటె పొం్రొ నిమ్మ పట్టుదల మందంథాని పెయుసి నీకు అన్యాయంగ తిప్పాకు వత్తుకు, అస్కె థానిని ఓర్సుకుటుకు, థేమండు నీనిన్ థీవిసితో.

19 మీరు తప్పు తుంగి థాని పెయుసి థెబ్బ తింజి థానిని ఓర్సుకుటుకు థాంటె గొప్పతనమ్ బాత మింథె? మీరు మేలు తుంగి థాని పెయుసి మీకు బాద వతుకు థానిని ఓపిక పెయుసి ఓర్సుకుటుకు, అస్కె థేమండు మీమిని థీవిసితొ.

20 థీనిసెంకె మీరు కరంగబరిత్తీరి. బారితుకు కిరిస్తు గూడ మీసెంక బాథాకరిసి, మీరు ఓని కాల్కిని జాడకిని పెయుసి నడిసి వాదవాలింజి మీకు ఒరొ గురుతు వాటి అత్తో.

21 ఓండు పాపమ్ తుంగిల్లొ. ఓని పమటె బాత కపట మాట వేడిల్లె.

22 ఓనిని సాపిస్తోరిని గిరుడ్డి ఓండు సాపిసిల్లొ. ఓని పొం్రొ తిప్ప వాట్తోరిని ఓండు బెథిరిసకుండ, నియూంగ తీర్పు తుంగాని థేమటింకి ఓనిని ఒపగిస్తో.

23 కిరిస్తు మన పాపకిని ఓని ఒల్దె మొసి, వాటిని సిలువతె పొం్రొ వాటి డొల్లి అత్తొ. మనాని పాపతె సకితితెనుంచి విడిపిసి ఓనిసెంక బతకనాంకి ఆలా తుంగ్తో. కిరిస్తు అర్త గాయకిన్ పెయుసి మనాడు బాగు పర్తా్తడ్.

24 గొర్రెతి స్తెతె మిరు తప్పి అత్తీరి. గోని ఇంజె మీ ఆత్మకిని కాపాడాని బోయుండునగ్గ మలిసి వత్తీరి.

25 ఆలాకె ముత్తెకినిరే , మీరు మీ సొంత ముత్పలోరికి లోబరిసి మంథాటి. అస్కె ఓరమటె బేనోండన్న థేమటె మాటతికి లోబరవకుండ మతుకు మరియూదగల మీ మంచి నడకతిని ఓరు ఊడి,
3

1 మీరు థేమటె కుసేలి కబుటిని ఓరికి కెల్లోకన్న మీ నడకతిన్ ఊడి ఓరు థేమటిని నమ్మొచ్చు గథా.

2 జడ అల్లటమ్, బంగార వస్తుకు వాటటమ్, కరిదుగల గుడా ఉత్తటమ్ ఇంథాని బయుథె సోకు మీకు మన్నోకా,

3 నిమ్మలంగ మంజి బెస్కెటికి పాడాయకుండ మంథాని రుదయ సోకు అత్త మెత్త మనుసిని కెర్ముటు. ఈ సోకె థేమటె ఊపింకి సేన విలువత్తదు.

4 ఆలాకె పూర్వతె థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్త సుబ్బరమత్త నాటోకు ఓరి ముత్పలోరికి లోబరిసి మందటమ్ థోరింపినె వాంటికి అవ్వె సోకు పరస్కుట్ట.

5 ఆలాకె సారా థాని ముత్పాలు అత్త అ్రబగామిన్, ఎజమాని ఇంజి కెచ్చి ఓనికి లోబరిసి మత్తె. ఆలాకె మీరు బేనోనికి వెర్వకుండ, మేలు తుంగ్తుకు థానికి పిల్లాకాసి మంత్తీరి.

6 ఆలాకె ముత్పలోరె, మీ ముత్తేకు మీక్కన్న బలయున్నంగ మందనమ్వ గాబటి, మీ పాదనతికి అమ్వ అడ్డంగ మందకుండ మీరు సేన తెలివితోటె వాటితోటె కాపరమ్ తుంగాటి. అమ్వ గూడ బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని మీతోటె కలియు బమమానమ్ ఏంథితా గాబట్టి వాటికి గుడ మరియూద తోపిసాటి.

7 సిట్ట సివరతికి, మీరంథోరు ఒరోటె మనసుగలవారాస్వి మంథాటి. ఒరోంకొరొ దయ ఊపిసి, ఒరోని పొం్రొ ఒరొ పేమ తోపిసాటి. ఒరోంకొరొ తగ్గిసి, జాలి కలియు మంథాటి.

8 మీకు కీడు తుంగనోరికి గిరుడి కీడు తుంగకుండ మంథాటి. మీమిని సాపిసనోరిని గిరుడి మీరు సాపిసకుంట, థానికి బదులుగ మీరు ఓరిని థీవిసాటి. బారితుకు థేమటె థీవనతె పాలివారాసి మందనాంకి మీరు కరంగబరిసి మినీర్ గాబట్టి ఓరిని థీవిసాటి.

9 బేనొ అతుకు కుసేల్దె బతికి మంచి రోజుకు ఊడవాలింజి అనుకుంటోండో, ఓండు ఓని నాలికతె వేరెవారి పొం్రొ సెడ్డ మాట కెత్తగూడొ. ఓని పెదవతె అబద మాట కెత్తగూడొ ఇంజి థేమటె పుస్తకతె రాసి మింథె.

10 ఓండు కీడు తుంగటమ్ సాలిసి మేలు తుంగవాలె. అంథోరుతోటె సమా కలియు మందనాంకి థాని పెరికె ఓండు అర్దవాలె.

11 బారితుకు పెబుని కండ్కు నీతిమంతుర్కిని ఊడనా. ఓని కెమకు ఓరు తుంగాని మొరకిని కేంజనా. కీడు తుంగనోరికి పెబుని మొకమ్ కోపంగ మంత్తెె.

12 మీరు మంచి పనుంగు తుంగనాంకి థాంటె, పట్టుదల కలియు మతుకు బేనొ మీకు కీడు తుంగితో?

13 మీరు మంచి తుంగి థానిసెంక బాద పరతుకు థేమటె మున్నె మీరు గొప్ప అయుతీరి. మీకు బథావాటి తిప్ప వాటనోరిన్ గురుంచి మీరు వెర్తకీరి, కంగారు పరతకీరి.

14 గోని కిరిస్తుని మీ రుదయూతె పెబు ఇంజోరె ఓనిని గొప్ప తుంగాటి. యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ మీకు మంథాని నమ్మకతిని పెయుసి బేనోండన్న మీమిని తలప్తుకు ఓరికి సేంతంగ, నిమ్మలంగ జవాబిదనాంకి బెస్కెటికి తయూరుగ మంథాటి.

15 మీరు కిరిిస్తునితోటెె నడథాని మంచి నడకతిని ఊడి, ఈరు సెడ్డ పనుంగు తుంగనోరింజి మీకు వెత్రేకంగ కెత్తాని విసయూతె ఓరు సిగ్గు పరదనాటు మీరు మంచి మనసు కలియు మంథాటి.

16 మీరు బాద పరదటమ్ థేమటె ఇస్టమ్ అతుకు సెడ్డ తుంగి బాద పర్దటంకన్న, మేలు తుంగి బాద పరదటమ్ సేన మంచిగ మంతె.

17 బారితుకు పాపమిల్లొ కిరిస్తు పాపిర్కత్త మనసెంక ఒరొ పట్టె డొల్లి అత్తొ. మనాని థేమటగ్గ నడిపిసనాంకి ఓని ఒల్లు అమకబర్తె గోని ఓని ఆత్మా బథికి మత్తె.

18 ఆ ఆత్మాతె ఇంజె జెయుల్దే మంథాని ఆత్మాకినగ్గ అంజి ఓరికి కుసేలి కబురు కెత్తొ.

19 ఎనక, నోవా ఇందనోండు ఓడ తుంగ్త రోజుకిని థేమటె మాటాతికి లోబర్దిల్లొ జనాకిని ఆత్మాకె అమ్వ. ఓరు లోబర్తోరోబోనో ఇంజి ఓరిసెంక థేమండు సేన ఓపిగతోటె ఎదురూడ్తో్త. అ ఓడాతె కొథ్దిమంథే, ఇతుకు, ఎనిమిథి మంథె ఏత్తెనుంచి కాపాడబర్తో్తరు.

20 అ ఏరు, బాప్తీసతికి గురుతుగ మింథె. యేసు కిరిస్తు గిరుడ్డి తేదటమ్ థోరింపినె మనాడు రచ్చిసబర్తాడు. ఆ బాప్తీసమ్ మన ఒల్దే మురికితిిని నొరదనదయ్యొ. గోని అద్దు, మనాడు థేవ

21 ఓండు పరలోకతికి అంజి థేమటె తిన పక్కాతె మినొ. థేమటె దుతాకు, పరలోకతె మంథాని అథికారాకు, ఆత్మాకిని సక్తి అంత ఓనికి లోబరిసి మినా.

22 కిరిస్తు మనసెంక ఓని ఒల్దె బాథాకు అర్తో గాబట్టి, మీరు గూడ ఓని తిస్తె బాద పరసాని మనుసుని ఆయుదమ్ తిస్తె కెర్ముటు. బారితుకు ఒల్దె బాద పరదనోండు, పాపకిని జోలిథికి అన్నకుంట మంతో.
4

1 ఓండు బతకాని రోజుకంత ఒల్దె ఆసకినితోటెె బతకకుండ, థేమటె ఇస్టతెవల్ల బత్కతో.

2 జరిగత్త రోజుకిని వేరెవారు తుంగ్తాటు మనాడు గూడ పాపకిని సేస్టకు తుంగ్తాడ్. అస్కె మనాడు యెసనకినితోటె బతికి, ఒల్దె సెడ్డ ఆసతోటె మత్తాడు. అస్కె మనాడు ఉనుంజి బెస్కెటికి నిసాతె మంజి గొడవ తుంగ్తాడు. వట్టి పొతిమేకిని మొడక్తాడ్.

3 ఇంజె మీరు ఓరితోటె కలియు పాపమ్ తుంగకుండ మందనద్దు ఓరు ఊడి సేన ఆచ్చర్యపరిసి మీ పొం్రొ నింథె వాటనోరు.

4 గోని బతికి మందనోరిని డొల్లి అత్తోరిని తీర్పు తుంగనాంకి తయ్యూరుగ మందనోనికి ఓరు లెక్క కెయుతోరు.

5 థీని పెయుసి మనుసుర్కంథోరు, నమ్మకాతె డొల్లి అత్తోరంథోరు తీర్పిని మినోరు. గోని ఓరు గూడ థేమటె తిస్తె ఆత్మాతె బతకవాలె గాబట్టి ఓరికి గూడ కుసేలి కబురు కెత్త బర్తే్త.

6 ఈ లోకతికి ఆకరి దగ్గర వత్తె. గాబట్టి మీరు మంచి బుథ్ది కలిగి, మంచి మనుసుతోటె పాదన తుంగనాంకి జాగర్దగ మంథాటి.

7 మీరు పేమ కలిగి మతుకు వేరెవాని పాపకిని సెమిసనాంకి తయ్యూరుగ మంతీర్.ి గాబటి అంతటిక్కన్న ముక్కియంగ, ఒరోని పొం్రొ ఒరొ సెరద కలిగి పేమతోటె మంథాటి.

8 గొలంగ కుండ ఒరోంకొరొ మరియూద తుంగాటి.

9 థేమండు పతివానికి ఇత్త రక రక బమమానతిని పెయుసి, మంచి పనివారుగ వాటిని ఒరొంకొరొ మేలుసెంక సాయమ్ తుంగాటి.

10 ఒరోండు బోద కెత్తుకు థేమటె మాటాకిని పెయుసె కెత్తవాలె. ఒరొ సాయమ్ తుంగ్తుకు థేమండు ఓనిక్కిత్త సకితిని పెయుసి సాయమ్ తుంగవాలె. ఈల పతి ఒరొ పనిథె యేసు కిరిస్తు థోరింపినె థెమటె పెథెటిని గొప్ప తుంగాటి. ఓనికె బెస్కెటికి గొప్పతనమ్, బలమ్ ఆదవాలె. అమెన్.

11 నా జతగాక్కినీరె, మీ నమ్మకతిని పెయుసి మీరు కిస్సులేకటి బాథాకు అరసనీరి. అస్కె, బేథొ జరగొథాని ఒరొటి జరగోంథె ఇంజోరె కెచ్చి మీరు ఆచ్చర్యపర్తకీరి.

12 కిరిస్తు గిరుడ్డి వాసి ఓని గొప్పతనతిని తోపిసనస్కె, మీరు కుసేల్దె మందనాంకి ఓని బాథాకినితోటె పాలివారాసి మినీరి గాబట్టి సంతోసంగ మంథాటి.

13 మీరు కిరిస్తుని పెథేటె బాథాకు అర్తుకు గొప్పవారయుతీరి. బారితుకు వెలుంగాసి మంథాని థేమటె ఆత్మా మీతోటెె కాపరమ్ మినొ. ఓరు ఓనిని సాపిసనోరు, గోని మీరు ఓనిని గొప్ప తుంగనీర్.

14 గోని మీ అమటె బాద పర్దాని బేనొ గూడ అమకనోండుగ మంజి, థొంగతనమ్ తుంగనోండుగ, మూర్క పనుంగు తుంగనోండుగ, పజని జోలికి అంజి థాని పెయుసి బాదపర్దనోండుగ మందకుండ మందవాలె.

15 గోని ఒరోండు యేసు పెబుని నమ్ముకుట్టథాని పెయుసి బాథాకు అర్తుకు ఓండు సిగ్గు పరవకుండ థాని పెయుసి ఓండు థేమటిని గొప్ప తుంగవాలె.

16 థేమటె తీర్పు రోజు జపునె వెయుతె. అస్కె ఓని జనాతిని ఓండు మొథోటి తీర్పు తుంగితొ. ఆలా మొథోటి మనాని తీర్పు తీరిస్తుకు, కుసేలి కబుటిని నమ్మిల్లోంి గతి బేలా మంతె?

17 థేమటె పుస్తకాతె రాసి మత్తాటు, నీతిగ మందనోరు రచ్చిస బర్తటమె కస్టమతుకు, థేమటిని నమ్మిల్లొ పాపుర్కు, థేమటె పొం్రొ బయమిల్లోవారు బేలా నిత్తాలితోరు?

18 గాబటి థేమటె ఇస్టతెవల్ల బాద పర్దనోరు మంచి నడక నడదవాలె. ఓరిని తుంగ్త నమ్మకమత్త థేమటింకి ఓరు ఓరి ఆత్మాకిని ఒపగిసవాలె.

19 సంగ పెద్దకినీరె, నన్న గూడ మీ తిస్తె ఒరొ పెద్దతినె. నన్న కిరిస్తు అర్త తిప్పాకిని ఊడ్తాన్; కిరిస్తు గొప్పవాండాసి గిరుడ్డి వాదనస్కె నన్న గూడ ఓని గొప్పతనతె పాలివాండాసి మంతాన్ గాబట్టి నన్న మీకు కెత్త మాట కేంజాటి.
5

1 మీయమటె మంథాని థేమటె మందతిని జాగర్దగ మేముట్వు. బలవంతంగ అయ్యో గోని మనుసు పూర్తిగ తుంగవాలె. డబ్బు సంపాథిసాలె ఇంథాని సెడ్డ ఆసతోటె అయ్యోక మంచి మనుసుతోటె తుంగవాలె.

2 మీకు ఒపగిస్త సంగాతె పొం్రొ మీకు మంథాని అథికారతిని గొప్పంగ తోపిసకుండా, ఓరు మీమిని ఊడి నేర్సుకుండనాటు మంథాతికి మథిరిగా మంథాటి.

3 ఆలా తుంగ్తుకు అంథోరికి పెద్ద బోయుండు అత్త కిరిస్తు, గిరుడ్డి వాదనస్కె బెస్కెటికి వాడి అన్నొ, మెరసాని కిరిటతిని ఏంత్తీరి.

4 ఆలాకె, పడుసువారె, మీరు సంగ పెథ్దాంకి లోబరిసి మంథాటి. మీరు అంథోరు ఒరోంకొరొ తగ్గిసి, ఒరోంకొరొ సాయమ్ తుంగాటి. ఆంకారంగ మందనోరిని థేమండు ఎదురు జారుడనొ; తగ్గిసి మందనోరికి దయూ ఊపిసనొ.

5 గాబటి థేమండు ఓనికి కుదర్త సమయూతె మీమిని పొం్రొడికి తేతనాంకి ఓని బలమత్త కయుథె తగ్గిసి మంథాటి.

6 ఓండు మీ గురుంచి విచ్చారమ్ తుంగనొ గాబటి మీ విచ్చారకు అంత ఓని పొం్రొ వాటాటి.

7 మంచి బుథ్దిగలవారాసి మంథాటి. తెల్దే మంథాటి బారితుకు మీ పగవాండత్త సయుతాను సిమ్మమ్ తిస్తె గాండ్రిసోరె బేనోని మిడంగవాలింజి మెక్కోరె ఉడ్డోరె మినొ.

8 నమ్మకాతె నిలకడగ మంథాటి. సయుతాన్ని ఎథిరిసాటి. ఈ లోకాతె మంథాని మీతోటె జతగాక్కు గూడ ఆలోంటి బాథాకిని అరదనోరింజి మీకు ఎరక్కెగథా.

9 కిరిస్తు యేసుని థోరింపినె ఓనితోటె బెస్కెటికి మందనాంకి థేమండు మీమిని కరంగ్తో. ఓండే బమమానతిని ఈసనొ. కొథ్ది రొజుకు మీరు తిప్పాకు అర్త పాయ మీమిని గెట్టిపరిసి, బాత్దాంటె గూడ మీరు తక్కువ ఇల్లోవారిగ తుంగి, మీమిని బలపరిసిత్తొ.

10 తరతరాకు ఓనికే గొప్పతనమ్, బలమ్ ఆదవాలె. ఆమెన్.

11 మీరు నిలకడగ మందనాంకి మీకు బుథ్ది కెచ్చోరె థేమటె నిజమత్త పేమ ఇథ్దె ఇంజి కెచ్చి మీసెంక ఈ కబుటిని రాసి మీయగ్గ పెయుసి వాదనాంకి నాకు నమ్మకంగ మంథాని సిలువాని కయుథె ఈసి రోచ్చి మినాన్.

12 బాబిలోను పటనాతె మీతోటె కలియు థేమండు తెలుసుకుట్ట సంగత్తోరు, నా మర్రి అత్త మార్కు, మీకు వందనాకు కెచ్చనోరు.

13 ఒరోంకొరొ పేమతోటె ముద్దువాటి వందనాకు కెల్లాటి. కిరిిస్తు యేసునమటె మంథాని సేంతి మీ అంథోరికి కలియుి మందవాలె. ఆమెన్.

14 యేసు కిరిస్తుని పనివాండు, ఏపారి అత్త సీమోను పేతురు అత్త నన్న, మా తిస్తె విలువత్త నమ్మకమ్ కలిగి మందనోరికి ఈ ఉత్తరతిని రాసనాన్. మన థేమండత్త రచ్చకుండు ఇంథాని యేసు కిరిస్తుని నిజాయుతితిని పెయుసి ఆ నమ్మక్కతిని ఏంతాడ్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE