1 TIMOTHY


Chapter 1

1 మన రచ్చకుండత్త థేమండు, నినె మనాంకి నమ్మక్కమాసి మంథాని యేసు కిరిస్తుని ఆగ్నియకిని పెయుసి, యేసు కిరిస్తుని ఏపారిగ మంథాని పమలత్త నన్న,

2 నమ్మకాతె, నాకు నిజంగ మంథాని నా మర్రి్వ అత్త తీమొతింకి రాసనద్దు బాతథితుకు: మన తప్పె అత్త థేమటెనుంచి మన పెబు అత్త కిరిస్తునుంచి నీకు దయ, జాలి, సేంతి ఆదవాలె.

3 నన్న మాసిథోనియ అంజోరె మన్నంగ, నిమ్మ ఎపేసు పటనాతె మందవాలె ఇంజోరె నీనిన్ బతిమిలాడ్తా్తటు నిమ్మ తుంగవాలె. బారితుకు అగ్గ కొంత మంథి నిజాయుతికి విత్తరేేకంగ యేలకోల మాటా బోథిసనోరుగా మినోరు. నిమ్మ ఓరిని ఆబ్దుంగవాలె.

4 ఓరు నమ్మక్కాతెనుంచి వాథాని థేమటె బకితిని విడిసి వాటి, వొట్టి మాటాకు కెచ్చి, అంతుపంతు ఇల్లొ ముత్తాతలోరిన్ వియసోడికిని బోథిసనోరు. ఓరిని నిమ్మ గథ్దిసవాలె.

5 సుబ్బరంగ మంథాని రుదయతెనుంచి, మంచి మనుసుతెనుంచి, నిజమత్త మంచి నమ్మక్కతెనుంచి పుట్తథె పేమ. ఇథ్దె మనాడు కెత్తాని బోదతిని ఉథ్దేసమాసి మింథె.

6 కొంత మంథిబోనో ఈటిని విడిసివాటి ముచ్చటి మాటాంకి జేగ ఈసి తొలంగి అత్తోరు.

7 ఓరు ఆగ్నియకిని బోథిసనోరాసి మందవాలె ఇంజోరె ఇస్టపరసనోరు. గోని ఓరు కెత్తనద్దు బాతథో సాలిసనద్దు బాతథో ఇంజి తెలియోక మినోరు.

8 ఒరోండు ఆగ్నియకిని నీతిగ పాటిస్తుకు ఆగ్నియకు మంచిథె ఇంజి మనాడు తెలుస్కుట్టాడు.

9 గోని మాకు తెలుస్తాటు ఆగ్నియకు నీతి మంతూర్కిని సెంక ఈదకుండ, దుస్టుర్కిని సెంక, లోబర్దిల్లోవారి సెంక, థేమటె పొం్రొ బకితి ఇల్లోవారి సెంక, పాపమ్ తుంగనోరి సెంక, సుబ్బరమ్ ఇల్లోవారి సెంక, చెడ్డ తుంగనోరిని సెంక, యెవ్వకిని అయ్యకిని అమకనోరి సెంక, మనుసుర్కిని అమకనోరి సెంక,

10 లంజతనమ్ తుంగనోరి సెంక, మనుసుర్కినితోటె మనుసుర్కు లంజతనమ్ తుంగనోరి సెంక, మనుసుర్కిని థొంగతనమ్ తుంగనోరి సెంక, అబదమ్ కెత్తనోరి సెంక, అబదంగ పమానమ్ తుంగనోరి సెంక, నిజమత్త బోదతికి విత్తరేకంగ మంథాని పతివాంటికి విరోదంగ ఆగ్నియకు ఈసి మినా.

11 బెస్కెటికి బతికి మంథాని గొప్ప థేమండు నాకు ఒపగిస్త గొప్ప కుసేలి కబుటింకి వితరేకంగ మంథాని పతి పనుంగింకి విరోదంగ ఈసి మింథె.

12 నానిన్ బలపరసాని మన పెబు అత్త కిరిస్తు యేసు, నానిని నమ్మక్కమ్ మందనోండింజి అనుకునుంజి ఈ పంథిని తుంగనాంకి నానిన్ ఏర్పరస్తో గాబట్టి నన్న ఓనికి దండాకు వాటనాన్.

13 మున్నె నన్న ఓనిని దూసిసనోండుగ, బాథాకు వాటి నింథిస్తాన్. అత్కన్న నన్న ఓనిని తెలియోక, ఓని పొం్రొ నమ్మకమ్ ఇల్లోవాండుగ ఆలా తుంగ్తాన్. గోని ఇంజెబోనో ఓని దయతిని ఏంతాన్.

14 మన పెబుని దయతోటె, కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ మంథాని నమ్మక్కంతోటె, పేమ గూడ విస్తారంగ నాయగ్గ పెరస్తె.

15 అంథోరు ఒప్పుకుండవలస్త నిజంగ మంథాని మాట బాతథితుకు, పాపతె మందనోరిని రచ్చిసనాంకి కిరిస్తు యేసు లోకతికి వత్తొ. ఆలోంటి పాపుర్కినమటె నన్న సేన గోరంగ మినాన్.

16 ఇంజె వాథాని రోజుకిని యేసు కిరొస్తు పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని ఏందనోరికి నన్న గురుతుగ మందనాంకి అంథోరికన్న సేన గోరంగ మంథాని పాపి అత్త నా పొం్రొ లెక్కయుల్లొ ఓని ఓపికతిని తోపిసనాంకి నన్న ఓనగ్గ దయ ఏంతాన్.

17 తరతరకినుంచి ఏలోరె మత్త రాజు, బెస్కెటికి నాసనమయ్యకుండ మందనోండు, బేనోరు గూడ ఊడాలోవాండు, ఒరోండె గ్యానమ్ మంథాని నిజమత్త థేమండత్త ఓనికి మరియూద, గొప్పతనమ్, బెస్కెటికి ఆదవాలె. ఆమెన్.

18 నా మర్రి అత్త తీమొతి, నీనిని గురుంచి మున్నె కెత్త థేమటె మాటాని పెయుసి, మంచిగ మయుదవాలె ఇంజి ఈ ఆగ్నియతిని నీకు ఒపగిసనాన్.

19 నిమ్మ నమ్మకతిని గెట్టింగ పెయుసి మంచి మనుసు కలిగి మందవాలె. కొంత మంథి ఈ మంచి మనుసుని తురసి వాటి నమ్మకమ్ ఇంథాని ఓడతిని బథ్దె తుంగి పాడు తుంగ్తోరు.

20 ఇమెనయు, అలెక్జాందురు ఆలోంటోరాసి మినోరు. ఓరు థేమటిని గురుంచి ఇంక ఎక్కువ సెడ్డ మాటా తిరియకుండ మందనాంకి ఈరిని సయుతాను కయుథె ఒపగిస్తాన్.
2

1 నన్న మొట్ట మొథోటి కెత్తాని మాట బాతథితుకు, మనాడు మనుసుర్కిన్ అంథోరిసెంక థేమటగ్గ బతిమిలాడి పాదన తుంగి, మొర వాటి, దండాకు కెచ్చి మొడకవాలె.

2 బారితుకు మనాడు థేమటె పొం్రొ పూర్తిగ బకితి కలిగి మంజి, మంచి పద్దతితోటెె గొడవ ఇల్లకుండ నెమ్మథిగ బతకవాలింజి రాజుర్కినిసెంక, అథికారతె మంథాని1 పెథ్దాని అంథోరిసెంక ఆలా పాదన తుంగవాలె.

3 ఆలా తుంగటమ్ మన రచ్చకుండత్త థేమటె ఊపింకి మంచి ఇస్టమాసి మింథె.

4 మనుసుర్కంథోరు పాపతెనుంచి విడుదల ఏంథి, నిజాయుతితిని తెలుస్కునుంజి అనుబగిసి మంథాని తెలివి మందవాలె ఇంజోరె ఓండు ఇస్టపరసనొ.

5 ఒరోండె థేమండు మినో. థేమనికి మనుసుర్కిని నడుమ మంజి ఇరుమరిని సమా తుంగనోండు ఒరోండె. ఓండె కిరిస్తు యేసు ఇంథాని మనుసుండు.

6 పాపతెనుంచి అంథోరిని విడిపిసనాంకి ఓనికి ఓండె కరిదు ఇత్తొ. థీని గురుంస్త గురుతు తగ్త సమయతె వేడకత్తె.

7 థీనిసెంక థేమండు నానిన్ సాటిసనోండుగ, ఏపారిగ ఏర్పరస్తో. యూదుర్కు అయ్యొ వేరే జనాకింకి నమ్మకతిని గురుంచి, నిజాయుతిని గురుంచి బోథిసవాలె ఇంజోరె ఓండు నానిన్ కుథిరిస్తో. నన్న నిజమె కెచ్చనాన్ గోని అబదమ్ బాత కెత్తటమిల్లాన్.

8 మల్ల థేమటిని నమ్ముకుట్టోరంథోరు పతి జేగతె సుబ్బరమ్ మంథాని కయుకు తేచి అనుమానమ్ ఇల్లకుండ పాదన తుంగవాలె ఇంజోరె ఇస్టపరసనాన్.

9 ఆలాకె నాటోకు ఓరికి తగ్త గుడ ఉచ్చి మందవాలె. ఓరు జడ అల్లటాతె, బంగార వస్తుకినితోటెె, కరిదత్త రాయుకినితోటెె, కరిదు మంథాని ఆబర్న గుడాకినితోటెె సోకు తుంగకుండ,

10 థేమటె పొం్రొ బకితి మంథాని నాటోకింకి తగ్త మంచి పనుంగినితోటెె అమ్వ సోకు తుంగవాలె.

11 నాటోడి కొటొ మంజి పతి థాంటె లోబరిసి, నేర్సుకుండవాలె.

12 బోద కెత్తనాంకి గోని, మనుసుని పొం్రొ పెద్దతనమ్ తుంగనాంకి గోని థానికి నన్న సెలమ ఈవను. అద్దు కొటొకె మందవాలె.

13 బారితుకు థేమండు మొథోటి ఆథామిన్ తుంగ్తో. ఆపాయ యెవ్వని తుంగ్తో.

14 మల్ల ఆథాము మోస పరథిల్లె; నాటోడె మోసపరిసి పాపతె అరిసి అత్తె.

15 ఆలా మత్కన్న, నమ్మక్కతె, పేమతె, సుబ్బరమ్ మందంథాంటె, నిలకడతె నిమ్మలంగ మతుకు పిల్లాకు కనటమ్వల్ల అద్దు రచ్చిసబరిత్తె.
3

1 బేనోండతుకు సంగ పెద్దగ మందవాలింజి ఆసపరసనోండొ ఓండు మంచి పని ఇస్టపరసనొ ఇంథాని మాట నమ్మకమ్ మందనద్దు.

2 గోని సంగ పెద్దగ మందనోండు నిందపాలయకుండ మందవాలె. ఓనికి ఒరోటె ముత్తె మందవాలె. ఓండు పతిథాంటె నెమ్మలమ్ మందనోండుగ, మంచి బుథ్దిగలవాండుగ మందవాలె. మరియూద మందనోండుగ మందవాలె. పరయవారిని మంచి ఊడనోండాసి మందవాలె. ఓండు బోథిసనోండాసి మందవాలె.

3 ఓండు కల్లు సార ఉన్నోవాండుగ మందవాలె. ఓండు మయ్యోవాండుగ మందవాలె. ఆసగొట్టివాండయ్యకుండ మందవాలె. నిథానమ్ మందనోండుగ మందవాలె. ఓండు తగాథి వాటోవాండుగ, డబ్బు ఆస ఇల్లోవాండుగ మందవాలె.

4 ఓండు ఓని సొంత లోత్తోరిని మంచి అరిథె నడిపిసనోండుగ మందవాలె. ఓని పిల్లకిని పతిథాంటె మరియూద మందనోరుగ లోబర్దనాటు తుంగవాలె.

5 ఒరోండు ఓని సొంత లోత్తోరిని ఏలాలో ఇతుకు థేమటె సంగతిని బేలా ఏలిత్తొ.

6 కొత్తంగ నమ్ముకుట్టోనిని సంగ పెద్దగ వాటగూడొ. బారితుకు ఓండు తలకయు గీరంగ మంజి సయుతాను అరిసి అత్తాటు ఓండు గూడ తీర్పింకి అరిసి థెయుతొ.

7 ఓండు నిందయకుండ సయుతాను వాట్త ఉరిథె అరవకుండ సంగాతె బయుథెవారి కయుథె మంచి పెథేరు ఏందనోండుగ మందవాలె.

8 ఆలాకె సంగతె సాయమ్ పని తుంగనోరు గూడ అంథోరు కయుథె మరియూద ఏంతోరుగ మందవాలె. ఓరు సాడి మాటకు తిరియకుండ నిజాయుతి మందనోరుగ మందవాలె. కల్లు సార ఉన్నోవారుగ మందవాలె. ఓరు ఆసగొట్టివారయ్యకుండ మందవాలె. మంచి నడక మందనోరుగ మందవాలె.

9 నమ్మకమ్ ఇంథాని రాసియతిని సుబ్బరమ్ మంథాని మనుసుతోటె జాగర్దగ కాపాడనోరి చెంతమ్ మందవాలె.

10 మొథోటి ఈరిని పరిచ్చ తుంగవాలె. ఈరి పొం్రొ బాత తప్పు ఇల్లకుండ మతుకు ఈరు సాయమ్ తుంగనోరుగ సేవ తుంగొచ్చు.

11 ఆలాకె సాయమ్ పని తుంగాని నాటోకు గూడ మంచి మరియూద ఏంతోరుగ మందవాలె. సాడి మాట కెత్తనొరాసి మందగూడొ. నిమ్మలమ్ కలిగి మందవాలె. పతిథాంటె నిజాయుతిగ మందవాలె.

12 మల్ల సాయమ్ తుంగాని సేవ తుంగనోరు ఒరోటె ముత్తె ఆసి మందనోరుగ మందవాలె. ఓరు ఓరి పిల్లాని, ఓరి సొంత లోత్తోరిని మంచిగ నడిపిసనోరుగ మందవాలె.

13 ఈలా సాయమ్ తుంగాని సేవ తుంగనోరు ఓరి పనుంగిని మంచిగా తుంగ్తుకు ఓరు మంచి పెథేరు సంపాథిస్తోరు. అస్కె ఓరు కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ తాస్త నమ్మకాతె దయుర్నంగలవరాసి మంతోరు.

14 నన్న నీయగ్గ జపునె వెయుతాన్ ఇంజి అనుకునుంజనాన్.

15 అత్కన్న నన్న వాదటమ్ ఆల్సియమతుకు, థేమటె లోత్తె జనాకు బేలా నడదవాలొ థానిని నిమ్మ తెలుస్కుండవాలె ఇంజోరె ఈటిని నీకు రాసనాన్. అ లోను, బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె సంగ

16 మల్ల అంథోరు ఒప్పుకుండనాటు థేమండు తోపిస్త రాసియమ్ సేన గొప్పథి. ఓండు ఒల్దెతోటెె వేడకత్తొ. ఆత్మాతె నీతిమంతుండిన తోపిస్తో. థేమటె దూతకింకి ఓండు వేడకత్తొ. వేరె జనాకిన్ నడుమ రచ్చకుండింజి సాటిసబర్తో. లోకాతె మందనోరు ఓనిని నమ్ముకుట్టోరు. గొప్పవాండాసి పరలోకత్కి తీసోదబర్తో.
4

1 ఆకరి కాలతె కొంత మంథి నమ్మక్కతెనుంచి ఎడిసి అంజి బొక్కిసాని ఆత్మకింకి లోబరిసి, థెయ్యకిని బోదకిని పెయుసి నడిథితోరు ఇంజి సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా తేటంగ కెచ్చనొ. మంచివారు చెంతమ్ వేసమ్ వాటాని కొంత మంథి అబద్దబోదకుర్కు ఈలోంటి బోద కెచ్చనోరు. ఓరి మనుసు బోనొ ఇనప ముక్కాతె వాత వాట్త పుండు చెంతమ్ మంత్తెె.

2 ఇంక, పెల్లి తుంగటమ్ తప్పు ఇంజోరె ఓరు కెయుతోరు.

3 థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి నిజాయుతితిని తెలుస్కునుంజి మందనోరు, థేమటింకి దండాకు వాటి తిందవలస్త థేమండు తుంగ్త థోడ పథార్తకిని తింద గూడొ ఇంజి ఆ అబద్ద బోదకుర్కు గెట్టింగ కెయుతోరు.

4 థేమండు తుంగ్తవంత మంచిథె; దండాకు వాటి తీస్కుటుకు బేదత్కన్న తీసి

5 బారితుకు అద్దు థేమటె మాటతె థోరింపినె నినె పాదన థోరింపినె సుబ్బరమ్ తుంగబరే.్త

6 ఈ కబుర్కిని జతగాకింకి నిమ్మ వివరిసి కెత్తుకు అస్కె నిమ్మ నమ్మకాతె నిజంగ పెరసనోండాసి మంత్తిన్. మల్ల యేసు కిరిస్తు కెత్త మాట పరకారమ్ నడథాని ఓని మంచి పనివాండాసి మంత్తిన్్.

7 అడ్డగోలు వొదురుబోతు ముక్కవాంటె ముచ్చటిని విడిసి వాటి థేమటె బకితితె పెరసవాలింజి నీకు నిమ్మె పట్టుదల కలిగి మందవాలె.

8 ఒల్దిని కిరమంగ ఒరొ పద్దతితె తాసటమ్ కొంత కాలతికె పయోజనంగ మంత్తె. గోని థేమటె పొం్రొ బకితి కలిగి మందటమ్ ఇంజెటి బతుకింకి మ్రాతమె అయ్యోక మున్నెటికి వాథాని బతుకింకి గూడ పమానంగ మంత్తెె. గాబట్టి అద్దు అన్ని కాలతికి పయోజనంగ మంత్తెె.

9 ఈ మాట నిజంగ మందనద్దు, పూర్తిగ నమ్మ తగ్తద్దు.

10 థీని పెయుసి మమ్మ పట్టుదలతోటెె పోరాడనామ్. బారితుకు మనుసుర్కు అంథోరిక,ి మరి ముక్కింగ నమ్మక్కాతె మంథాని అంథోరికి రచ్చకుండత్త బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె పొం్రొ మనాడు నమ్మకమ్ తాసి మినాడు.

11 ఈ కబుర్కిని నిమ్మ గెట్టింగ కెచ్చి బోథిసా.

12 నిమ్మ పడుసువాండింజి బేనో గూడ నీనిన్ తీసి వాటకుండ నీ మాటాతె, నీ నడకాతె, పేమతె, ఆత్మాతె, నమ్మక్కాతె, సుబ్బరంగ మందంథాంటె థేమటిన్ నమ్ముకుట్టోరికి మాథిరిగ మందవాలె.

13 నన్న వాథాని జేపు సంగాతె థేమటె మాట సదవవాలె, అంథీరికి బుథ్ది కెచ్చి నడిపిసవాలె. థేమటె మాట బోథిసనాంకి జాగర్దగ మంథాటి.

14 సంగ పెథ్దాకు నీ పొం్రొ కయుకు వాటతస్కె థేమటె మాటతె థోరింపినె నీకు ఇత్త బమమానతిని గురించి జాగర్దగ మందవాలె.

15 నిమ్మ ఇవ్వంత తుంగాలితిని ఇంజి అంథోరికి తేటంగ వేడనాటు ఈటిని గురుంచి నిమ్మ తలసోరె నిలకడగ మంథా.

16 నీ గురుంచి, నిమ్మ బోథిసాని బోద గురుంచి జాగరద కలియు మంథా. వాంటె నిలకడగ మంథా. నిమ్మ ఆలా తుంగుకు నీనిని, నీ బోదకిని కేంజనోరిని రచ్చిస్తితిని.
5

1 ముక్కాని గథ్దిసొక ఓనిని నీ అయ్యలింజి అనుకునుంజి నిమ్మలంగ ఓనికి బుథ్ది కెత్తవాలె. పడుసు పేక్కలోరిని నీ అన్న తమ్ముస్కు ఇంజి అనుకునుంజి.

2 ముక్క నాటోకిని యెవ్వకింజి, పడుసు పేకిని మంచి మనుసుతోటె నీ అక్క యేలాడి ఇంజోరె అనుకునుంజి ఓరికి బుథ్ది కెత్తవాలె.

3 నిజంగ థిక్కిల్లొ ముండరాల్కిన్వి మరియూద తుంగవాలె.

4 బేని ముండరాలత్కన్న థానికి పిల్లాన్ గోని మనములోరు గోని మతుకు, ఓరు మొథోటి ఓరి లోత్తోరిని థేమటె బకితితె పెర్పిసవాలె. పిల్లాకు ఓరి అయ్యంకి యెవ్వంకి మంచి తుంగటతికి నేర్సుకుండవాలె. ఓరు ఆలా తుంగటమ్ థేమటింకి ఇస్టమాసి మింథె.

5 ఒంటరిగ మంథాని నిజంగ థిక్కిల్లొ ముండరాలు థేమటె పొం్రొ థాని నమ్మకమ్ తాసి నరక పయూలె బతిమిలాడి పాదన తుంగి థేమటె సాయమ్ కోరవాలె.

6 గోని బేని ముండరాలతుకు సుకంగ బతికి థాని ఆత్మతిని పాడు తుంగితె అద్దు బతికి మత్కన్న డొల్లి అత్తాటె మంత్తెెె.

7 బేనో గూడ ఓరి పొం్రొ నింథె వాటకుండ మందనాంకి ఈ మాటకిని ఓరికి గెట్టింగ కెల్లా.

8 బేనోండతుకు ఓని సుట్టకిని, ముక్కింగ ఓని సొంత లోత్తోరిని మంచిగ ఊడకుండ మందనోండొ, ఓండు నమ్మకతిని విడిసిత్తీండుగ, నమ్మిల్లోవానిక్కన్న ఇంక చెడ్డవాండుగ మంత్తో.

9 అరవెయు యేండుకిని యెక్కువ మంథాని ముండరాల్కినె, ముండరాల్కిని గుంపుతె సేర్సవాలె. మల్ల అద్దు ఒరోటె మనుసుంకి ముత్తె ఆసి మత్తదుగ మందవాలె.

10 అద్దు మంచి పనుంగు తుంగి అంథోరితోటె మంచి పేరు ఏంతథాసి మందవాలె. అద్దు పిల్లాని మంచిగ పెర్పిసి, పరయవారిని మంచి ఊడి, సుబ్బరంగ మందనోరిని కాల్కిని నొరిసి, కస్టాతె మంథ

11 గోని పడుసు వయుసు అత్త ముండరాల్కిని అ గుంపుతె సేర్సొద్దు. బారితుకు అమ్వ యెసన ఆసకిని ఆపాలోక కిరిస్తుంకి విరోదంగ అంజి పెల్లి తుంగవాలె ఇంజోరె ఇస్టపరిసి,

12 ఈలా మొథోటి యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ వాట్త ఒట్టిని ఓరు విడసటమ్వల్ల ఓరికి ఓరే తప్పింకి తయూరయుతోరు.

13 మల్ల అమ్వ మొండిగ మంజి లోకు లోకు ఇడ్డితా. ఆలా అమ్వ మొండిగ మందటమె అయ్యోక ఒదురుబోతు మాట తిరియుతోరు. ఆలాంటోరు పయుటికి వత్తాటు అడ్డగోలు మాట తిరియోరె మంత్తోరు.

14 గాబట్టి పడుసు వయుసు అత్త ముండరాలు పొం్రొ పగవాండు తప్పు వాటనాంకి సందు ఈదకుండ అమ్వ పెల్లి తుంగి, పిల్లాని కన్ని, లోత్తె సంసారమ్ తుంగవాలె ఇంజోరె కెచ్చనాన్.

15 బారితుకు ఇంతక మున్నె కొంత మంథి తొలిగి అంజి థెయ్యకిని అర్రి పెయుతోరు.

16 నమ్మకాతె మత్త ఒరోని లోత్తె అత్కన్న సరె, ఒరోథాని లోత్తె అత్కన్న సరె, ఓరుతోటె ముండరాలు మతుకు, ఓరు ఈరికి సాయమ్ తుంగవాలె. నిజంగ థిక్కు ఇల్లొ ముండరాల్కినికి సంగమ్ సాయమ్ తుంగవాలె గాబట్టి ఆ బరువిని సంగతె పొం్రొ వాటగూడొ.

17 సంగతిని మంచిగ నడిపిసాని పెథ్దాకిని మరియూద తుంగవాలె. మరి ముక్కింగ థేమటె మాట కస్టాకు అరిసి బోథిసనోరికి ఎక్కువ మరియూద తోపిసవాలె.

18 అంత్కాటె గడ్డి ఒగ్గిసాని కోనకిని ముట్టెతికి బుట్టి తొత్తొదు ఇంజి కెచ్చి మింథె. మల్ల, పని తుంగనోండు ఓని కూల్దికి అరపతమ్ అయుతో ఇంజి థేమటె మాట కెచ్చోంథె గథా?

19 బేనోండన్న ఒరోండు ఒరొ పెథ్దాతె పొం్రొ బాత్తన్న పిరేథి కెత్తుకు, థానిని ఇరుమరు మూమరు సాచ్చమ్ ఇల్లకుండ నిమ్మ ఒప్పుకుండొద్దు.

20 వేరేవారికి బయమ్ వాదనాటు పాపమ్ తుంగనోరిని అంథోరు మున్నె గథ్దిసవాలె.

21 థేమటె మున్నె, పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని మున్నె, ఏర్పరిసి మత్త దూతకిని మున్నె, నన్న నీకు కెత్త ఈ మాటతికి లోబరిసి, బాత బేదమ్ ఇల్లకుండ అంథోరిని ఒరొపాలు ఊడవాలె ఇంజోరె కోరనాన్.

22 తొందరపరిసి బేనోని పొం్రొ అత్కన్న కయుకు వాట్టొదు. పరయవారు తుంగాని పాపకినె పాలివాండాసి మంథికిన్. నీనిన్ నిమ్మ సుబ్బరంగ మందనాటు ఊడుకున్.

23 ఇంక నిమ్మ ఏరు మ్రాతమె ఉన్నకుంట నీకు మంథాని డొక్కతె జబ్బిని పెయుసి అస్కస్కె వాథాని నీర్సతిని పెయుసి ఉచ్చుటు థాచ్చ రసమ్ కలిపి ఉన్ను.

24 కొంత మంథి తెలిసి పాపమ్ తుంగనోరు. గోని ఓరు తుంగాని పాపకు ఓరిని తీర్పు తీర్సోక మున్నె తేటంగ వేడకాసి మినా. ఇంక కొంత మంథి సాటినె పాపకు తుంగనోరు. ఓరు తుంగాని పాపకు తీర్పు తీర్సాని రోజుథాక సాటినె మంత్తా.

25 ఆలాకె కొంత మంథి తుంగాని మంచి పనుంగు తేటంగ వేడకయుతె. ఇంక కొంత మంథి సాటినె మంచి పనుంగు తుంగనోరు. అత్కన్న ఓరు తుంగ్తదు గూడ సాటినె మన్నొ. అమ్వ వేడకయుతె.
6

1 థేమటె పెథేరు నినె ఓని బోథాకు సాపిసకుండ మందనాంకి బానిసుర్కు ఇంథాని కాండితె ఇడుపొ మంథాని పనిమనుసుర్కంథోరు ఓరి యెజమానుర్కింకి అన్నిటె మరియూద వాదనాటు ఊడవాలె.

2 కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మత్త యెజమానుర్కిని కయుథె పని తుంగనోరు, ఓరి యెజమానుర్కు ఓరికి జతగాకినా మినోరు గాబట్టి ఓరిని తీసివాటకుండ మందవాలె. బారితుకు ఓరు గూడ నమ్మక్కాతె మంజి థేమటిని పేమిసనోరు గాబట్టి ఓరికి మంచి వాదనాటు ఎక్కువ పని తుంగవాలె. ఈ కబుర్కిని నిమ్మ బోథిసి వాంటె ఓరు నడదనాటు బుథ్ది కెల్లా.

3 బేనోండన్న ఒరొ, మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తు కెత్త మాటతికి యెదురు కెచ్చి, థేమటె పొం్రొ బకితి తాసాని బోదకిని ఒప్పుకుండోక వేరే బోథా కెచ్చనోండొ,

4 ఓండు గర్వాంతమ్ మందనోండుగ బాత తెలియోవాండుగ మంత్తో. ఓండు బెస్కెటికి తగు వాటి మయుదటమె ఓని జబ్బు ఆసి మింథె. వీటిని పెయుసె ఒరోంకొరొ గోథిరిల్లిసి ఒరోంకొరొ మయుథితోరు; ఒరోంకొరొ దూసిసి చెడ్డ ఆలోచన తుంగనోరు.

5 బెస్కెటికి తగు వాటాని ఓరి మనుసుతె సెడి అత్తోరు. నిజాయుతి ఇల్లోవారు, థేమటె సేవ తుంగంథాని పెయుసి డబ్బు సంపాథిసవాలె ఇంథాని ఆస మంథాని మనుసుర్కిని థోరింపినె అన్ని గొడవా పుట్టితా.

6 థేమటె పొం్రొ సంపూర్న బకితి కలిగి, నాకు ఇచ్చుటె సాలు ఇంథాని మనుసు కలిగి మందటమె పెద్ద ఆథాయమ్.

7 బారితుకు మనాడు ఈ లోకాతికి వాదనస్కె బాత తత్తిల్లాడు; మల్ల మనాడు ఈ లోకాతెనుంచి థాయనస్కె బాత ఓథాలోడు.

8 గాబట్టి తిందటాతికి థోడ, కెరదటాతికి గుడ మతుకు అచ్చుటె సాలు ఇంజోరె మంత్కాడా.

9 దనమంతుర్కిన్ ఆదవాలె ఇంజోరె ఆస పరసనోండు తిప్పాకు అరిసి ఉరిథె అరిథితో. అ ఆస ఓరిని వెడ్డె ఆలోచనాతె మునుంగిసి పాడు తుంగితా.

10 దన ఆస అన్ని కీడింకి కూకుడి వేరు ఆసి మింథె. కొంత మంథి థాని పొం్రొ ఆస వాటి నమ్మక్కతెనుంచి తోలింగి అంజి రక రక బాదకినితోటెె ఇరికి అంజి ఓరికి ఓరె కొట్టుకుట్టోరు.

11 గోని థేమటె పని తుంగాని నిమ్మ, వీట్టన్నిటిని విడిసి వాటి, నీతిని, థేమటె పొం్రొ బకితిగ మంజి నమ్మక్కతిని, పేమతిని, ఓర్పిని, నిమ్మలతిని సంపాథిసవాలె ఇంజి పయతనమ్ తుంగవాలె.

12 నిమ్మ నమ్తథాంటె మంచిగ మయుదవాలె. బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని పెయుదవాలె. థానిసెంకె నిమ్మ కరంగబరిసి మినీన్. అంథోరు ఊడనాటు థానిని ఓరి మున్నె నిమ్మ మంచిగ ఒప్పుకునుంజి మినీన్.

13 మల్ల, అంథోరికి బతుకు ఈథాని థేమటె మున్నె, పొంతు పిలాతు మున్నె దయుర్నంగ సాచ్చమ్ కెత్త కిరిస్తు యేసుని మున్నె ఒప్పుకుట్టథానిని,

14 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తు గిరుడ్డి వేథానిథాకా గెట్టింగ పెయుసి, తప్పు, మచ్చ ఇల్లకుండ పాటిసవాలె ఇంజోరె నీకు ఆగ్నియపిసనాన్.

15 ఓండు బెస్కె వేడకయుతోండొ థానిని థేమండె తగ్త సమయతె తోపిసితొ. ఓండు ఒరోండె బెస్కెటికి పాలిసాని రాజుర్కింకి రాజు, పెబుమంకి పెబు ఆసి మినొ.

16 ఓండు డొల్లకుండ మందనోండు, బేనొ గూడ ఓని దగడికి థాయూలొ గొప్ప వెలుంగిని మందనోండు, మనుసుర్కు బేనో గూడ ఓనిని ఊడిల్లోరు; బేనొ గూడ ఊడాలోరు. ఆలోంటోండుగ మంథాని ఓనికి బెస్కెటికి మరియూద గొప్పతనమ్ ఆదవాలె. ఆమెన్.

17 ఈ లోకతె మంథాని దనమంతుర్కు గీరంగ మందకుండ, నిలకడ ఇల్లొ ఆస్తితె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసకుండ, మనాడు సుకంగ అనుబగిసనాంకి మనాంకి అన్ని బాగ ఈథాని బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసవాలె ఇంజోరె గెట్టింగ ఓరికి కెల్లా.

18 ఓరు మంచి తుంగి, ఓరు తుంగాని మంచి పనుంగినె దనమంతుర్కాసి మందవాలె ఇంజోరె గెట్టింగ కెల్లా. ఓరి దనతిని పేదవారికి బాగ ఈథాని మనుసు కలిగి మందవాలె.

19 అసలు ఓరు, నిజంగ మంథాని బతుకిని సంపాథిసి, వాథాని కాలతె మంచి పునాథిని ఓరిసెంక వాటనాంకి ఓరి దనాకిని థారాలంగ ఈదవాలె ఇంజోరె ఓరికి గెట్టింగ కెల్లా.

20 ఓ తీమోతి, నీయగ్గ ఒపగిస్తథాన్ని నిమ్మ జాగరదపరిసి అనవసర మత్త వట్టి మాటకిని విడిసి, అబద బోదకుర్కు గ్యానమ్ ఇంజోరె కెచ్చి బోథిసాని బోదతెనుంచి దూరంగ మంథా.

21 కొంతమంథి అతుకు వీటిని గొప్పంగ అనుకునుంజి నమ్మక్కతెనుంచి జారి అత్తోరు. థేమటె దయ నీకు తోడాసి మందవాలె. ఆమెన్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE