2 Corinthians


Chapter 1

1 థేమటె ఇస్టతె థోరింపినె, యేసు కిరిస్తుని యెపారి అత్త పమలత్త నన్న, మన జతగాండత్త తీమొతి, కొరింతు పటనాతె మంథాని థేమటె సంగతికి, అక్కాయూ థేసమంతా పాకి మంథాని థేమటె జనాకు అంథోరికి రాసనద్దు బాతథితుకు:

2 మన తప్పె అత్త థేమటెనుంచి, పెబు అత్త యేసు కిరిస్తునుంచి మీకు సేంతి, దయ ఆదవాలె.

3 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని తప్పె అత్త థేమండు, మనాంకి దయ తోపిసాని అయ్యూలు ఆసి మినో. ఓండు, అన్ని తిరినె మనాని ఓథారిసాని థేమండాసి మినొ గాబట్టి ఓనికి దండాకు ఆదవాలె.

4 కస్టకినె మందనోరిని మమ్మ ఓథారిసనాంకి, మాకు కలగ్త అన్ని కస్టకినె థేమండే మామిని ఓథారిసితో. థేమండు మామిని బేలా ఓథారిస్తోండో ఆలే మమ్మ గూడ వేరేవారిని ఓథారిసగలిగితామ్.

5 బేలాయుతుకు, కిరిస్తుని బాదకినె మమ్మ గూడ ఎక్కువా పాలువరాసి మందనాటు, కిరిస్తుని థోరింపినె వాథాని ఓథార్పినె గూడ మమ్మ ఎక్కువా పాలువరాసి మినామ్.

6 మమ్మ బాథాకు అర్తుకు అద్దు మీకే మేలు అయుతె. బారితుకు ఆ బాథాకిని పెయుసి మీరు బేలా ఓథార్సబరితీరి ఇంజి, ఇంకా మీరు బేలా విడుదల అయుతీరి ఇంథాని కబుటిని మీకు కెచ్చనామ్. మమ్మ ఓథార్సబర్తకు, థాని థోరింపినె మీమిని బేలా ఓథార్సవాలో ఇంజి మమ్మ తెలుసుకునుంజనామ్. గాబట్టి మమ్మ కస్టాకు అరదనాటు, మీరు గూడ కస్టాకు అర్తుకు ఓపిగ పెయుసి మందనాంకి ఈ ఓథార్పు మీకు సాయమ్ తుంగితె.

7 మీ గురించి మమ్మ గెట్టి నమ్మకమ్ కలియు మినామ్. బేలాయుతుకు, మీరు మాతోటె కస్టాతె పాలివారాసి మందనాటు, మాతోటె కలియు ఓథార్పినె గూడ పాలివారాసి మినీర్ ఇంజి మమ్మ పున్ని, మీసేంక గెట్టి నమ్మకమ్ కలియు మినామ్.

8 గాబట్టి జతగాక్కినీరె, ఆసియూ పరాంతాతే మాకు జరగ్త బాథాకిని గురుంచి మీరు తెలుసుకునకుండ మందటమ్ మాకు ఇస్టమిల్లె. అద్దు బాతథితుకు: మా సకితికి మింస్త బాథాకు మాకు వత్తా గాబట్టి; మమ్మ బతికితామ్ ఇంథాని నమ్మకమ్ అసలే మాకు మంథిల్లె.

9 నిజంగా మమ్మ డొల్లి థెయుతామ్ ఇంజి అనుకుట్టామ్, గోని మమ్మ మా పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసకుండా, డొల్లి అత్తోరిని తేత్తని థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసనాంకి ఇవ్వంతా జరగ్తా.

10 ఓండు అసువంటి సావినుంచి గూడ మామిని తప్పిస్తో, ఇంజెటికి గూడ తప్పిసోరె మినొ; ఇంక మున్నెటికి గూడ తప్పిసితో ఇంజి ఓనిని నమ్మి మినామ్.

11 మీరు గూడ మాసేంక పాదన సాయమ్ తుంగవాలె. అస్కె థీబె మంథి థేమండు మాకు ఇత్త దయతిని పెయుసి మాసెంకా ఓనికి దండాకు వాటిత్తోరు.

12 ఇంకా మమ్మా మీతోటె సుబ్బరమ్ మందనోరుగా, నిజాయుతి మందనోరుగా బతక్తామ్ ఇందంథాని గురించి కుసేలి పరసనామ్. మమ్మ ఈ లోకతికి చెంత తెలివితోటె నడదకుండా, థేమటె దయతోటె నడతామ్ ఇంజి మా రుదయమ్ కెత్తాని సాచ్చెమ్ నిజంగా మందనమ్వ.

13 బారితుకు, మీరు సథివి, సామంతంగ తెలుసుకుండాని కబురుకినె గోని, ఇంకా వేరె కబురు మమ్మ రాసటమిల్లామ్. చివరిథాకా వీటిని ఒప్పుకుంటిర్ ఇంజి నమ్మనాన్.

14 మల్ల, మన పెబు అత్త యేసు గిరుడ్డి వాథాని థినాతె, మీరు మాకు గొప్పంగ మందనాటు, మమ్మ గూడ మీకు గొప్పంగ మంతామ్ ఇందంథాని కొథ్దివరికన్నా మీరు పున్ని మినిరి.

15 నాకు ఈలాంటి నమ్మకమ్ మింథె గాబట్టి, మీకు రొండోవ సారి గూడ పయోజనమ్ కలగవాలె ఇంజి, మొథొటే మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి అనుకుట్టామ్.

16 నన్న మీయగ్గనుంచి మాసిథోనియూ నాటెంకి థాయవాలె ఇంజి, మాసిథోనియూతెనుంచి గిరుడి మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి, మల్ల మీ కయుథె యూథేయూ థేసతికి రొత్తిసవాలె ఇంజి అనుకుట్టాన్.

17 నన్న మొథొటే అనుకుటస్కె అడ్డగోలె అనుకుట్టానా? ఇల్లుకు ఈ లోకతికి చెంత మనుసుర్కు కెత్తాటు, నన్న గూడ బాత తలసకుండా యూ యూ ఇంజి అయ్యో అయ్యో ఇంజోరె కెత్తనోనిగ మినానా?

18 గోని థేమండు నిజాయుతి మందనోండు గాబట్టి నన్న మీకు కెత్తనద్దు గూడ నిజమె. నన్న యూ ఇతుకు అద్దు యూయె; నన్న ఇల్లె ఇతుకు అద్దు ఇల్లే ఇత్తాటె.

19 బారితుకు నన్న, సిల్వాను, తీమోతి మూమరమ్ థేమటె మర్రి అత్త యేసు కిరిస్తుని గురించే బోథిసనామ్; ఆ యేసు కిరిస్తు యూ ఇంజి, అయ్యో ఇంజి అడ్డగోలు మాట కెత్తనోండుగా మందకుంటా, బెస్కెటికి యూ ఇంజి కెత్తనోండుగానె మినొ.

20 గాబట్టి మావల్ల థేమటె పెథేరు గొప్ప ఆదవలే ఇంజి, థేమండు ఇత్త మాటాకు అంత కిరిస్తునమటె యూ ఇంజోరె, ఓనమటె ఆమెన్ ఇంజొరె మింథె.

21 గోని మమ్మ గూడ మీతోటె కలియు కిరిస్తునితోటె నిలకడగ మందవాలె ఇంజి థేమండే మనాని తెలుసుకుట్టో.

22 ఓండే ఓని ఆత్మతిని మన రుదయూతె బయూనిగ ఈసి, మనాడు ఓనికి చెంతోరింజి మన పొం్రొ ముద్ర వాటి మినో.

23 మీకు బాద వర్రగూడో ఇంజి మీ పొం్రొ జాలి పరసనాన్ గాబట్టి ఇంజెటిథాకా కొరింతు పటనాతికి వాథిల్లాన్; థానికి థేమండే సాచ్చిగా మందవాలె ఇంజి నా రుదయూతె కోరనాన్.

24 మీకు మందని నమ్మకాతె పొం్రొ మమ్మ పెత్తనమ్ తుంగవాలె ఇంజి ఈలా కెత్తటమిల్లామ్. గొని మీరు నమ్మకాతె నిలకడగా మందవాలె ఇంజి, కుసేలిగ మందవాలింజే, మీకు సాయమ్ తుంగనోరుగ మినామ్.
2

1 బారితుకు, నన్న మీమిని దుక్క పరసనాంకి మీయగ్గ వర్రకుండ మందవాలె ఇంజి నాకు నన్నె నిర్నయమ్ తుంక్కుట్టాన్.

2 నావల్ల మీకు దుక్కమ్ కలియు మతుకు, బేనో నానిన్ కుసేలిపరిసితో? బేనోండతుకు నా కయుథె దుక్కపరస్తోండో, ఓండే నానిన్ కుసేలి పరసవాలె గథా?

3 నన్న మీయగ్గ వాదనస్కె, బేనోరగ్గ నాకు కుసేలి వాదవాలింజి ఎదురూడనానో ఓరగ్గనుంచి నాకు దుక్కమ్ వాద గూడొ ఇంజి మొథొటె మీకు రాస్తాన్. బారితుకు, నన్న కుసేలిగా మతుకే మీరు గూడ కుసేలిగా మంత్తీర్.

4 ఇంకా, మీమిని దుక్కపరసవాలె ఇంజి ఆ ఉత్తరతిని నన్న రాసిల్లాన్; గోని నన్న మీ పొం్రొ తాస్త పేమా బెసుంటథ్దో మీరు తెలుసుకుండవాలె ఇంజి, సేన దుక్కంతోటె, బాదతోటె, కండ్కినేరు కార్సి మీకు రాస్తాన్.

5 బేనోండతుకు బాద వాట్తోండో ఓండు నామట్టింకె బాద వాటకుండ మీ అంథొరికి గూడ ఓండు బాద వాట్తోండుగా మినో; అత్కన్న నన్న ఓని పొం్రొ సేన గెట్టింగా మందనాంకి ఇస్టపరదటమిల్లె ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.

6 బారితుకు మీయమటె థేబె మంథి అసుంటివానికి సిచ్చ వాట్తోరు; ఆ సిచ్చయే ఓనికి సాలు.

7 గాబట్టి ఇంజె మీరు ఓనిని సిచ్చిసకుండ ఓనిని సెమిసి ఆథరిసాటి; ఇల్లకుండా మతుకు ఒకవేల ఓండు సేన బాదతె మునుంగి థెయుతో.

8 గాబట్టి మీ పేమతిని ఓని పొం్రొ తాసవాలె ఇంజి మీయగ్గ నన్న మొర వాటనాన్.

9 బారితుకు మీరు అన్నిటె లోబరిసి మినిరిబోనో ఇంజి మీమిని పరిచ్చ తుంగనాంకె ఈలా రాస్తాస్.

10 మీరు బేనోని సెమిసనీరో ఓనిని నన్న గూడ సెమిసనాన్, నన్న బేనోనికన్న బాత్తన్న సెమిసి మతుకు థానిని మీసేంక కిరిస్తుని మున్నె సెమిసి మినాన్.

11 సయుతాన్తె థోరింపినె మనాడు మోసపరదకుండ మందనాంకే ఆలా తుంగ్తాన్; బారితుకు ఓని ఉపాయూకు మనాడు పున్నోవారడయ్యో గథా.

12 మల్ల, నన్న కిరిస్తుని కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి తురోయూ పటనాతికి వత్తస్కె, అగ్గ పని తుంగనాంకి పెబు నాకు మంచి అవకాసమ్ ఇత్తో ఇంజోరె ఊడ్తాన్.

13 గోని నా జతగాండత్త తీతు అగ్గ వేడకుండ మత్కాడే, నా రుదయూతె సేంతి మంథిల్లె; గాబట్టి నన్న ఓరిని మందలిపి ఓరగ్గనుంచి మాసిథోనియూ నాటింకి థెమ్మిరి అత్తాన్.

14 గోని మమ్మ కిరిస్తుంకి చెంతోరు గాబట్టి థేమండు మాకు బెస్కెటికి గెలుపు ఈసి మామిని గొప్పంగా నడిపిసనో, థాని పెయుసి థేమటింకి దండాకు వాటనామ్. ఓండు అన్ని జేగాతె కిరిస్తు గురుంస్త మంచి వాసెనె కలగ్త కుసేలి కబుటిని తెలియ కెత్తనాంకి మామిని వాడుకుంటో.

15 థేమటిని నమ్మకుట్టోరికిని, నమ్మకుండా పాడాసి థాయనోరంథొరికిని, మమ్మ థేమటె కిరిస్తుని మంచి వాసెనగా మినామ్.

16 పాడాసి థాయనోరికి సావింకి తగ్త సెడ్డ వాసెనిగ మినామ్; థేమటిని నమ్మకుట్టోరికి, బతుకింకి తగ్త మంచి వాసెనిగ మినామ్. ఈలోంటివాటిని తుంగనోండు బేనోండు?

17 థీబెమంథి థేమటె మాటకిని ఆథాయతిని పెయుసి కలిపి బోథిసనాటు మమ్మ బోథిసకుండ, థేమండు మాకు తెలియ కెత్తవాంటినె, కిరిస్తుంకి చెంతోరుగా, థేమటె పనివారాసి, నిజతిని బోథిసనామ్.
3

1 మమ్మ మా గురించి మల్ల గీరంగ కెత్తనాంకి మొదలిస్తామా? ఇల్లుకు, కొథ్ది మంథి ఎదురూడనాటు, మమ్మా గూడ బేనోరగ్గనుంచన్న ఉత్తరమ్ పెయుసి మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి మాకు అవసరమా? ఇల్లుకు మియగ్గనుంచి ఉత్తరమ్ పేయుసి ఓదవాలె ఇంజి మాకు అవసరమా?

2 మా రుదయకినె రాసి మంథాని మా ఉత్తరమ్ మీరే గథా. మనుసుర్కు అంథొరు అ ఉత్తరాతె రాసి మందనివాటిని సథివి మీ బతుకు మారి మింథె ఇంజి ఊడి తెలుసుకుండవాలె గథా;

3 బారితుకు మమ్మ మీకు తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి మీరు కిరిస్తుని ఉత్తరమాసి మినీరింజి, మారి అత్త మీ బతుకినె తేటంగ వేడకత్తె. అ ఉత్తరతిని సిరాతోటె గోని పలకతె పొం్రొ గోని రాసకుండా, బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె ఆత్మ థోరింపినె మెత్తని రుదయకిని పొం్రొ రాసి మింథె.

4 థేమటె మున్నె కిరిస్తుని పెయుసి ఈలోంటి నిరిచ్చన మాకు కలయు మింథె గాబట్టి కెచ్చనాన్.

5 ఈ పనుంగిని తుంగనాంకి మాయమటె బాతన్న సకితి మింథె ఇంజి మమ్మ అనుకుండటమిల్లామ్. మా సకితి అంతా థేమటగ్గనుంచే వాసనా.

6 ఓండే మామిని కొత్త పమానతిని పెయుసి ఓనిసెంక పనివారాసి మందనాంకి మాకు అరగత ఇత్తో. ఆ పమానమ్ కయుకినితోటె రాస్త ఆగ్నియకు అయ్యో, గోని థేమటె ఆత్మ థోరింపినె రాసి మందనద్దు. కయుకినితోటె రాస్త మోసేని ఆగ్నియకు సామని తెయుతె, గోని థేమటె ఆత్మతోటె రాస్త ఆగ్నియకు బతుకిని ఈతె.

7 పలకతె పొం్రొ కయుకినితోటె రాస్త పనుంగు సావింకి సంబంథిస్తమ; ఆపాయ అద్దు పాడాసి థెయుతె. అత్కన్న ఆ పనుంగిని తుంగ్త మోసేని మొకమ్ గొప్ప వెన్నిలినా మెరస్తె గాబట్టి ఇ్రసయేలు జనాకు ఓని మొకతిని ఇరమరిసి ఊడాలో అత్తోరు.

8 పాడాసిథాయూని పనుంగే గొప్ప వెన్నిలానినా మతుకు, ఆత్మతికిచెంత పనుంగు ఇంక బెచ్చో గొప్పంగ మంతాకో?

9 బారితుకు మనుసుర్కిని పొం్రొ తప్పువాటి తీర్పు తీర్సాని పనుంగె గొప్పంగా మతుకు, తప్పు వాటకుంటా నీజాయుతిని తుంగాని పనుంగు ఇంక బెచ్చో గొప్పంగ మంతా గథా?.

10 ఈలా మొథొటి మత్త పనుంగు గొప్పంగ మత్కన్నా, ఈ కొత్త పనుంగినితోటె కలియు ఊడ్తుకు, మొథొటి మత్త పనుంగిని గొప్పతనమ్ బాతిల్లాటె మింథె.

11 ఇంక, పాడాసి థాయూని పనుంగే గొప్పంగ మతుకు, బెస్కెటికి మంథాని పనుంగు ఇంక బెచ్చో గొప్పంగ మంతా గథా?

12 మాకు ఈలోంటి నమ్మకమ్ మీంథే గాబట్టి, మమ్మ సేన దయుర్నంగ ఈ కొత్త కుసేలి కబుటిని కెచ్చనామ్.

13 మల్ల, తగ్గి థాయని గొప్ప వెన్నిలతిని ఇ్రసయెలు జనాకు ఊడకుండా మందవాలె ఇంజి, మోసే ఓని ముకతె పొం్రొ ముసుకు వాట్తాటు మమ్మ వాటిల్లామ్.

14 ఓరి మనుసు మందపారి అత్తె, గాబట్టి నెంటెథాకా థేమటె పాత బాస సదవనస్కె, ఆ ముసుకు తీసకుండ ఆలే మింథె. కిరిస్తునమటె ఆ ముసుకు తీసివాటబర్తె ఇంజి ఓరు తెలియకుండానె మినోరు.

15 ఇంజెటికి గూడ మోసె రాస్త పుస్తకాకు సదవనస్కె, ఆ ముసుకు ఓరి మనుసుకిని పొం్రొ ఆలే మింథె.

16 ఓరు బెస్కె పెబునాకె జరుడ్డితోరొ, అస్కె ఆ ముసుకు గూడ తీసివాటబరిథితె.

17 పెబువే ఆత్మా ఆసి మినో; పెబుని ఆత్మా బెగ్గ మంత్తో అగ్గ విడుదల మంత్తె.

18 మనడంథొరు ముసుకు వాటకుండ తేటంగ పెబుని గొప్ప వెన్నిలితిని అథ్దాతె ఊడనాటు ఊడితాడ్. అస్కె ఆత్మా ఆసి మంథాని పెబుని రూపతిని మనాడు ఏంచి, వెన్నెలతెనుంచి ఇంక గొప్ప వెన్నిలతిని ఏందనాడ్.
4

1 మమ్మ మా గురించి మల్ల గీరంగ కెత్తనాంకి మొదలిస్తామా? ఇల్లుకు, కొథ్ది మంథి ఎదురూడనాటు, మమ్మా గూడ బేనోరగ్గనుంచన్న ఉత్తరమ్ పెయుసి మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి మాకు అవసరమా? ఇల్లుకు మియగ్గనుంచి ఉత్తరమ్ పేయుసి ఓదవాలె ఇంజి మాకు అవసరమా?

2 మా రుదయకినె రాసి మంథాని మా ఉత్తరమ్ మీరే గథా. మనుసుర్కు అంథొరు అ ఉత్తరాతె రాసి మందనివాటిని సథివి మీ బతుకు మారి మింథె ఇంజి ఊడి తెలుసుకుండవాలె గథా;

3 బారితుకు మమ్మ మీకు తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి మీరు కిరిస్తుని ఉత్తరమాసి మినీరింజి, మారి అత్త మీ బతుకినె తేటంగ వేడకత్తె. అ ఉత్తరతిని సిరాతోటె గోని పలకతె పొం్రొ గోని రాసకుండా, బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె ఆత్మ థోరింపినె మెత్తని రుదయకిని పొం్రొ రాసి మింథె.

4 థేమటె మున్నె కిరిస్తుని పెయుసి ఈలోంటి నిరిచ్చన మాకు కలయు మింథె గాబట్టి కెచ్చనాన్.

5 ఈ పనుంగిని తుంగనాంకి మాయమటె బాతన్న సకితి మింథె ఇంజి మమ్మ అనుకుండటమిల్లామ్. మా సకితి అంతా థేమటగ్గనుంచే వాసనా.

6 ఓండే మామిని కొత్త పమానతిని పెయుసి ఓనిసెంక పనివారాసి మందనాంకి మాకు అరగత ఇత్తో. ఆ పమానమ్ కయుకినితోటె రాస్త ఆగ్నియకు అయ్యో, గోని థేమటె ఆత్మ థోరింపినె రాసి మందనద్దు. కయుకినితోటె రాస్త మోసేని ఆగ్నియకు సామని తెయుతె, గోని థేమటె ఆత్మతోటె రాస్త ఆగ్నియకు బతుకిని ఈతె.

7 పలకతె పొం్రొ కయుకినితోటె రాస్త పనుంగు సావింకి సంబంథిస్తమ; ఆపాయ అద్దు పాడాసి థెయుతె. అత్కన్న ఆ పనుంగిని తుంగ్త మోసేని మొకమ్ గొప్ప వెన్నిలినా మెరస్తె గాబట్టి ఇ్రసయేలు జనాకు ఓని మొకతిని ఇరమరిసి ఊడాలో అత్తోరు.

8 పాడాసిథాయూని పనుంగే గొప్ప వెన్నిలానినా మతుకు, ఆత్మతికిచెంత పనుంగు ఇంక బెచ్చో గొప్పంగ మంతాకో?

9 బారితుకు మనుసుర్కిని పొం్రొ తప్పువాటి తీర్పు తీర్సాని పనుంగె గొప్పంగా మతుకు, తప్పు వాటకుంటా నీజాయుతిని తుంగాని పనుంగు ఇంక బెచ్చో గొప్పంగ మంతా గథా?.

10 ఈలా మొథొటి మత్త పనుంగు గొప్పంగ మత్కన్నా, ఈ కొత్త పనుంగినితోటె కలియు ఊడ్తుకు, మొథొటి మత్త పనుంగిని గొప్పతనమ్ బాతిల్లాటె మింథె.

11 ఇంక, పాడాసి థాయూని పనుంగే గొప్పంగ మతుకు, బెస్కెటికి మంథాని పనుంగు ఇంక బెచ్చో గొప్పంగ మంతా గథా?

12 మాకు ఈలోంటి నమ్మకమ్ మీంథే గాబట్టి, మమ్మ సేన దయుర్నంగ ఈ కొత్త కుసేలి కబుటిని కెచ్చనామ్.

13 మల్ల, తగ్గి థాయని గొప్ప వెన్నిలతిని ఇ్రసయెలు జనాకు ఊడకుండా మందవాలె ఇంజి, మోసే ఓని ముకతె పొం్రొ ముసుకు వాట్తాటు మమ్మ వాటిల్లామ్.

14 ఓరి మనుసు మందపారి అత్తె, గాబట్టి నెంటెథాకా థేమటె పాత బాస సదవనస్కె, ఆ ముసుకు తీసకుండ ఆలే మింథె. కిరిస్తునమటె ఆ ముసుకు తీసివాటబర్తె ఇంజి ఓరు తెలియకుండానె మినోరు.

15 ఇంజెటికి గూడ మోసె రాస్త పుస్తకాకు సదవనస్కె, ఆ ముసుకు ఓరి మనుసుకిని పొం్రొ ఆలే మింథె.

16 ఓరు బెస్కె పెబునాకె జరుడ్డితోరొ, అస్కె ఆ ముసుకు గూడ తీసివాటబరిథితె.

17 పెబువే ఆత్మా ఆసి మినో; పెబుని ఆత్మా బెగ్గ మంత్తో అగ్గ విడుదల మంత్తె.

18 మనడంథొరు ముసుకు వాటకుండ తేటంగ పెబుని గొప్ప వెన్నిలితిని అథ్దాతె ఊడనాటు ఊడితాడ్. అస్కె ఆత్మా ఆసి మంథాని పెబుని రూపతిని మనాడు ఏంచి, వెన్నెలతెనుంచి ఇంక గొప్ప వెన్నిలతిని ఏందనాడ్.
5

1 బూమితికి చెంత మన ఒల్లు డేరా లోను తిస్తె మింథె. ఈ ఒల్లు నిలకడగా మందకుండా పాడాసి థెయుతె; అత్కన్న, మనుసుర్కిని కయుకినితోటె తుంగకుండా, థేమండే సొయంగా తుంగ్త బెస్కెటికి మంథాని లోను మనసేంకా పరలోకాతె మింథె ఇంజి మనాడు పున్ని మినాడ్.

2 గోని మనాడు ఈ ఒల్దె బాదపరసోరె మినాడ్. అత్కన్నా, కొత్త గుడాని మనాడు కెరదనాటు పరలోకాతికి చెంత కొత్త ఒల్దిని మనాడు కెరదవాలె ఇంజి సేన ఆసెతోటె ఎదురూడోరె మినాడ్.

3 ఆలా కొత్త ఒల్దిని కెరిసి మతుకు, మనాడు బోండా బోండా, వేడకయ్యూడ్.

4 ఈ డేరాతె మంథాని మనాడు బరువిని మోసోరే బాద పరసనాడ్; ఈ ఒల్దిని తీసివాటవాలె ఇంజి అయ్యో గోని, బతుకు సామని మినంగవాలె ఇంజి ఆ కొత్త బతుకిని కెరదవాలె ఇంజి ఇస్టపరసనాడ్.

5 థేమండే థీనిసేంక మనాని తయ్యూర్ తుంగ్తో; మనాంకి వాథాని థీవనకింకి గురుతుగా ఓండే ఓని ఆత్మతిని బయూనగ మనాంకి ఇత్తొ.

6 మమ్మ కండ్కినితోటె ఊడ్తథాని పెయుసి కాపరమ్ తుంగకుండ నిరిచ్చనతోటె కాపరమ్ తుంగనామ్.

7 గాబట్టి మమ్మ బెస్కెటికి దయుర్నంగానే మినామ్. బారితుకు మమ్మ ఈ ఒల్దె కాపరమ్ తుంగాని జేలు, పెబునగ్గ కాపరమ్ తుంగొమ్ ఇంజి పున్ని మినామ్.

8 ఈలా మమ్మ దయుర్నంగానె మంజి, ఈ ఒల్దిని విడిసివాటి, పెబునగ్గ కాపరమ్ తుంగవాలె ఇంజి సేన నిరిచ్చనతోటె మినామ్.

9 అంత్కాటె మమ్మ ఈ ఒల్దె బతికి మత్కన్న డొల్లి అత్కన్న ఓనికి ఇస్టంగా మందవాలే ఇంజి ఇస్టపరసనామ్.

10 బారితుకు, మనమటె పతివాండు ఓని ఒల్దె తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి, అమ్వ మంచి అత్కన్న సరె, సెడ్డ అత్కన్న సరె, పలాతిని ఏందనాంకి, మనాడు అంథోరు కిరిస్తుని నియూ పీటాతె మున్నె వేడకాదవాలె.

11 పెబుంకి వెరిసి మందటమ్ బాత ఇంజి మమ్మ పున్ని మినామ్ గాబట్టి మనుసుర్కిని ఒప్పిసనాంకి పయతనమ్ తుంగనామ్. థేమటె మున్నె గూడ నమ్మకంగా మినామ్; మీ మనసాచ్చి మున్నె గూడ నమ్మకంగా మినామ్ ఇంజి నమ్మనామ్.

12 థీని పెయుసి మమ్మ, మా గురుంచి మీ మున్నె గీరంగ కెత్తటమిల్లామ్. గోని మాయ వేసమ్ వాట్తోరు మున్నె మీరే మా గురుంచి గీరంగ తిరియవాలె ఇంజి మినామ్.

13 గాబట్టి జనాకు మామిని వెర్రివారు ఇంజి కెత్తుకు అద్దు థేమటెసెంకె ఆలా మినామ్; మమ్మ తెలివి మందనోరమ్ అత్తుకు అద్దు మీసేంకె ఆలా మినామ్.

14 కిరిస్తుని గొప్ప పేమ మనుసుర్కిని అంథొరి పొం్రొ మింథె; థాని పెయుసే మమ్మా ఈ పనుంగు తుంగనామ్. బారితుకు. అంథోరిసెంక ఒరొండు డొల్లి అత్తథాని పెయుసి, అంథోరు డొల్లి అత్తాటు ఇంజి మమ్మ నమ్మనామ్.

15 ఇంకా బతికి మందనోరు ఓరిసెంక బతకకుండ, ఓరిసెంక డొల్లి అంజి మల్ల త్యేత్తోనిసెంక బతకవాలే ఇంజి, ఓండు ఆంథోరుసేంక డొల్లి అత్తో ఇంజి అనుకునుంజనామ్.

16 గాబట్టి ఇంకా మమ్మ బేనోని గూడ లోకాతె మంథాని మనుసుర్కు పున్నాటు పున్నమ్. మమ్మ గూడ ఒరొ పట్టు మనుసుర్కిని తిస్తె కిరిస్తుని పుత్తామ్. గోని, ఇంకా బెస్కె గుడ ఓనిని మనుసుర్కు పున్నాటు పున్నమ్.

17 గాబట్టి, బేనోండతుకు కిరిస్తునమటె మంత్తోండో ఓండు కొత్తంగా తుంగబం్తోండుగా మంత్తో; పాతవంతా పాడాసి దయుతా, అంతా కొత్తవయుతా.

18 ఇవ్వంతా థేమటె థోరింపినె అయుతా, ఓండు యేసు కిరిస్తుని థోరింపినె మనాని ఓనగ్గ సమ తుంగి, సమ తుంగాని పనుంగిని మాకు ఒపగిస్తో.

19 బేలాయుతుకు థేమండు లోకాతె మంథాని జనాకిని పాపకిని లెక్క తుంగకుండా, కిరిస్తుని థోరింపినె ఓరిని ఓనితోటె సమ తుంగి, సమ తుంగాని బోదతిని మాకు ఒపగిస్తో.

20 గాబట్టి కిరిస్తుని యేపారిర్కాసి మంథాని మమ్మ, థేమండు మా థోరింపినె మీకు బుథ్ది కెచ్చనామ్. మీరు థేమండుతోటె సమ పరముటు ఇంజి, కిరిస్తుని పెథెటె మీమిని కోరనామ్.

21 మనాడు కిరిస్తునితోటె కలియు మందటమ్ థోరింపినె థేమటె నీతితె పాలువారాసి మినాడు, బారితుకు పాపమ్ పున్నొ ఓనిని థేమండు మన పాపతెసేంకా ఓనిని బలిగా మార్సతో.
6

1 మీరు థేమటె దయతిని వట్టిగ ఏంథిల్లీరి ఇంజి మీతోటె కలియు థేమటె పని తుంగాని మమ్మ మీకు బుథ్ది కెచ్చనామ్.

2 తగ్త సమయూతె నన్న నీ మొర కేంజి, రచ్చన థినాతె నన్న నీకు సాయమ్ తుంగ్తాన్ ఇంజి థేమండు ఎనక కెచ్చి మత్తోగథా? ఆలాయుతుకు, ఇథ్దో, ఆ సమయమ్ ఇంజె వాసి మింథె, ఇథ్దో ఆ రచ్చన థినమ్ ఇంజే వత్తె.

3 మమ్మ తుంగాని పనుంగిని గురించి బేనోరు గూడ మా పొం్రొ తప్పు వాటకుండ మందవాలె ఇంజి మమ్మ బేథాంటె గూడ అడ్డుగా మందకుండ, అన్ని సమయూతె థేమటె పనివారమ్ ఇంజి తోపిసనామ్.

4 మమ్మ అన్ని కస్టకినె, బాథాకినె, ఇరుకినె, సేన ఓపిగ పెయసి మత్తామ్.

5 సేన సారికు థెబ్బకు తిత్తామ్, జెయుల్థె మత్తామ్, గొడవా తుంగనోరు అడ్డంగ వత్తోరు, సేన సారికు సొక్కి థాయనిథాకా పని తుంగ్తామ్, బెచ్చుకో సార్కు ఉంజకాడి ఇల్లకుండా మత్తమ్, థోడ ఇల్లకుండా కరుమతె మత్తామ్.

6 మా నడక అన్నిటె, మా తెలివితె, మా సేంతాతె, మా జాలితె, సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మాతె, పేమతె, మమ్మ సుబ్బరొమ్ మందనోరమ్ ఇంజి రుజు తుంగ్తామ్,

7 థేమటె మాటకిని నమ్మకంగ బోథిస్తామ్, థేమటె బలంతోటె గొప్పంగ పని తుంగి ఈలా థేమటె పనివారమ్ ఇంజి తోపిస్తామ్; మామిని ఎథిరిసనోరికి విరోదంగ, మమ్మ మంచిగ బతికి, నీతి ఇంథాని ఆయుథాకిని వాడుకునుంజి మామిని కాపాడుకుట్టమ్.

8 మాకు మరియూద ఇత్కన్న, ఈదకుండా మత్కన్న, మమ్మా ఒరొపాలె నడత్తామ్, మాకు మంచి పెథేరు మత్కన్న, సెడ్డవారు ఇంథాని పెథేరే మాకు దర్కతె. మమ్మ నిజమ్ కెత్కన్న, అబద్దమ్ కెత్తనోరమ్ ఇంజే అనుకుట్టోరు.

9 మామిని బేనోరో తెలియోవారు ఇంజి ఊడ్తోరు గోని మమ్మ అంథోరికి మంచిగా తెలియు మందనోరుగానె మినామ్, సావింకి దగ్గర మత్కన్న ఇంకా బతికి మినామ్, మామిని అమకవాలె ఇంజి తంత్తోరు గోని, ఇంకా బతికె మినామ్.

10 ఒరోరొ పట్టు దుక్కాతె మత్కన్న, బెస్కెటికి కుసేలిగానె మినామ్. మమ్మ పేథోర్కు అత్కన్న, థీబెమంతిని దనమంతుర్కినా తుంగ్తామ్. బాత ఇల్లోవారమ్ ఇంజి మత్కన్న అన్ని కలియు మందనోరుగా మామిని తోపిసనామ్.

11 కొరింతుర్కినీరె, మా డొక్కాతె బాత మర్మమ్ తాసకుండా తేటంగ మీతోటె తిరియనామ్. మా రుదయమ్ మీసేంక పూర్తిగా తీసి మింథె.

12 మమ్మ, మా రుదయతిని మీసెంక ముచ్చి వాట్టిలామ్. గోని మీ రుదయూకే మాసెంక మూచ్చి వాటి మినా.

13 గాబట్టి, థానికి బదులుగా మీరు మామిని మీ రుదయకినె పేమిసాటి ఇంజి, పిల్లాంకి కెత్తనాటు మీకు కెచ్చనాన్.

14 మీరు థేమటిని నమ్మోవారితోటె జతగా కలియు మందకీరి, మంచితనాతికి సెడ్డతనాతికి బాత పొత్తు మింథె? వెన్నెలితికి సీకడ్తికి బాత వరస మింథె?

15 కిరిస్తునికి థెయ్యతికి బాత పొత్తు మింథె? థేమటిని నమ్మిల్లోనితొటె నమ్మతోనికి బాత పొత్తు మింథె?

16 థేమటె గుడిథికి పొతిమేకినికి బాత సంబందమ్? నన్న ఓరమటె కాపరమ్ మంజి

17 గాబట్టి, మీరు ఓరి నడుమనుంచి బయుథికి వాసి, వేరాసి మంథాటి; ఓరి రోతవాటిని కేటకీరి' ఇంజి పెబు కెచ్చనో.

18 అస్కె, నన్న మీమిని ఏర్సుకునింజి మీకు తప్పేనాసి మంతాన్, మీరు నాకు మర్కు మయూస్కినా మంత్తీరి' ఇంజి గొప్ప సకితి మంథాని పేబు కెచ్చనో.
7

1 నా జతగాక్కినీరె, థేమండు మనాంకి ఇసుంటి పమానాకు ఇత్తో గాబట్టి, మనాడు ఓనికి వెరిసి మందవాలె; ఓనిసెంకా మనాడు పూర్తిగా వేరాసి మంజి, ఒల్దిని, అత్మతిని సెడ్డ తుంగాని అన్ని పనుంగినుంచి మనాని నొరిసి సుబ్బరంగ మందకాడా.

2 మీ రుదయకినే మాకు జేగా ఈముటు; మమ్మ బెస్కెగూడ ఒరొనికి అన్యాయమ్ తుంగిల్లామ్, బేనోని గూడ పాపమ్ తుంగిసవాలె ఇంజి మోసమ్ తుంగిల్లామ్. బేనోనీ బొక్కిసిల్లామ్.

3 మీ పొం్రొ తప్పు వాటవాలె ఇంజి నన్న ఈలా కెత్తటమిల్లె, గోని నన్న ఇంతక మున్నె కెత్తాటు, మీరు మా రుదయకినే మినిరి, గాబట్టి మమ్మ మీతోటె కలియు డొల్లి థాయనాంకి మీతోటె కలియు బతికి మందనాంకి ఇస్టపరసనామ్.

4 నాకు మీ పొం్రొ సేన నమ్మకమ్ మింథె గాబట్టి తిరియనాన్. మీ గురుంచి నన్న గొప్పంగ కెచ్చనాన్, నన్న సేన ఓథారసబరతాన్. మాకు కలగ్త బాథాకినన్నిటె గూడ మమ్మ సేన కుసేలిగా మినామ్.

5 బేలాయుతుకు, మమ్మ మాసిథోనియూ నాటింకి వత్తస్కె, మా ఒల్దె మమ్మ సేన సొక్కి అత్తామ్, బేకత్కన్న మాకు బాథాకే వత్తా. మమ్మ బయుథె ఎథిరిసనోరుగా వేడకత్కన్న లోపటె మమ్మ వెరిసి మత్తామ్,

6 అత్కన్న, బాదతె మందనోరిని ఓథారిసాని థేమండు తీతు వత్తథాని పెయుసి మామిని ఓథారస్తో.

7 తీతు వత్తథాని పెయుసి మ్రాతమే అయ్య గోని, మీరు బేలా ఓనిని ఓథారిస్తీరి ఇందంథాని తెలుస్కునుంజి, నన్న గూడ ఓథార్సబరిసి సేన కుసేలి పం్తాన్. నా పొం్రొ మీకు మంథాని ఆసతిని ఊడి, మీరు నాసెంక అరథాని దుక్కతిని కేంజి, నాకు మీరు ఊపిసాని మరియూదతిని గురించి ఓండు కెత్తనస్కె నన్న ఇంకా ఎక్కువా కుసేలి పం్తాన్

8 బారితుకు నన్న రాస్త ఉత్తరమ్ మీమిని అడిపిస్తుకన్న థాని పెయుసి నన్న బాదపరదటమిల్లాన్; ఆ ఉత్తరమ్ కొథ్దిసేపు మీమిని అడిపిస్తె ఇంజి పున్ని నన్న బాదపరత్కన్న, ఇంజె నన్న బాదపరదటమిల్లాన్.

9 ఇంజె అతుకు నన్న కుసేలి పరసనాన్; మీరు అడతథాని పెయుసి అయ్యో, గోని మనుసు మార్సనాంకి కావలస్త దుక్కమ్ మీకు కలగ్తె ఇంజి కుసేలి పరసనాన్. మా థోరింపినె మీకు బేథాంటెగూడ నస్టమాదకుండా మందనాంకి థెమటింకి తగ్త దుక్కపరతీర్.

10 బారితుకు థేమటింకి చెంత దుక్కమ్ పాపతెనుంచి రచ్చన ఏందనాంకి కావలస్త మారు మనుసుని పుట్టిసితె; థాంటె బాత బాద ఇల్లె. గోని ఈ లోకతికి చెంత దుక్కమ్ సావిని కలిగిసితె.

11 ఊడాటి, మీరు థేమటింకి చెంత దుక్కమ్ కలియు మినీరి; ఆ దుక్కమ్ మీయగ్గ బెచ్చో జాగరతతిని, తప్పుకిని సెమిసి నీతిని నిలవాటాని మనుసుని, బెచ్చొ బయతిని బెచ్చొ ఆసకిని, బెచ్చ పట్టుదలతిని, బెచ్చొ తీర్పిని కలిగిస్తె. ఈ పనుంగు అన్నిటె మీరు తప్పు ఇల్లోవోరిగా మినిరింజి రుజు తుంగ్తీర్.

12 బేనో అన్యాయమ్ తుంగ్తో ఇంజి, బేనోనికి అన్యాయమ్ జరగ్తె ఇంజి తోపిసనాంకి ఆ ఉత్తరతిని నన్న రాసిల్లాన్ గోని, మా పొం్రొ మీకు మత్త పట్టుదలతిని థేమటె మున్నె, మీకు తేటంగా తెలియపరసవాలే ఇంజే ఆలా రాస్తాన్.

13 థీనిని పెయుసి మమ్మ ఓథార్సబం్తామ్; మమ్మ ఓథార్సబరస్తథానికన్న తీతుని రుదయతిని మీరు ఓథార్సితిర్ గాబట్టి ఓండు కుసేల్ పం్తో. ఓని కుసేల్తిని మమ్మ ఊడి, మరి ఎక్కువాగ కుసేలి పర్తామ్.

14 ఈలామన్నంగా, మీ గురించి గొప్పంగా బాత బాత ఓనితోటె కెత్తామో, వాటి గురించి నన్న సిగ్గు పరదటమిల్లే. బారితుకు, మమ్మ మీతోటె బెస్కెటికి నిజమ్ కెత్తాటు, తీతునితోటె మీ గురించి గొప్పంగా కెత్త మాటాకంతా గూడ నిజమాసి మినా.

15 మల్ల, మీరంథోరు బయూత్తోటె, ఒనికినితోటె, ఓనిని సేర్సుకునుంజి మీరు అందూరు ఓనికి లోబర్తీర్ ఇంజి ఓండు గ్యాపకమ్ తుంగి, ఓని రుదయూతె మీగురించి సేన పేమతోటె గెట్టింగా పెరసోరె మినొ.

16 గాబట్టి పతిథాంటె మీ గురించి నాకు గెట్టి నమ్మకమ్ కలిగి మింథె గాబట్టి కుసేలిపరసనాన్.
8

1 ఇంకా నా జతగాక్కినీరె, మాసిథోనియూ పరాంతాతె మంథాని సంగాకంకి థేమండు ఇత్త దయతిని మీకు తెలియ కెచ్చనామ్.

2 ఓరు సెన కస్టకినె మంజి బాద పరత్కన్న, గొప్ప కుసేల్దె మత్తోరు; ఓరు బాతిల్లొ పేదవారిగా మత్తస్కెడికి, సేన థారలంగ ఇత్తోరు.

3 ఇంకా ఓరు, ఓరికి కెత్తమటింకె అయ్యోకా, ఇంకా ఎక్కువాగా ఈదనాంకి, ఓరు మనుసు కలియు మత్తోరు ఇందంథానికి నన్న సాచ్చిగా మినాన్.

4 పెబుని నమ్మకుట్టోరికి సాయమ్ తుంగంథాంటె ఓరు పాలాసి మందవాలింజి, ఓరు మాకు ఈథాని సాయతిని మమ్మ తీసుకుండవాలె ఇంజి, మామిని సేన సార్కు బతిమిలాడ్తోరు.

5 అథ్దె అయ్యోకా, థేమటె ఇస్టాతెవల్ల ఓరు మొట్ట మొథోటి పెబుంకి ఓరిని ఒపగిస్తోరు, ఆపాయ మాకు ఓరిని ఒపగిస్తోరు. ఓరు ఈలా తుంగిత్తోరింజి మమ్మ అనుకుండిల్లామ్.

6 గాబట్టి, పేథొరికి సాయమ్ తుంగవాలె ఇంజి తీతు మీయగ్గ కూడికె పనిని బేలా మొదలిస్తోండో, ఆలే ఆ పనిని ఆకరి తుంగవాలె ఇంజి మమ్మ ఓనిని తలఎ్తామ్.

7 మల్ల, మీరు నమ్మకాతె, నిజాయుతితిని తేటంగా తిరియనిథాంటె, తెలివితె, అన్ని తీర్కినె మా పొం్రొ మీకు మంథాని పేమతె, మీరు బేలా పెరసనీరో, ఆలే ఈ సాయమ్ తుంగాని పనుంగినె గూడ పెరసవాలె.

8 మీరు కచ్చిదంగా థీనిని తుంగవాలె ఇంజి నన్న కెత్తటమిల్లె, గోని వేరెవారు జాగరదగా థినిని తుంగనస్కె, మీ పేమ నిజమో అయ్యొ ఇంజి మీరు రుజు తుంగవాలింజి ఈలా కెచ్చనాన్.

9 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని దయతిని పున్ని మినిర్గథా? ఓండు గొప్ప దనమంతుండాసి మినో; అత్కన్న మీరు ఓని పేదరికతె థోరింపినె దనమంతుర్కినా ఆదనాంకి, మీసేంకా ఓండు పేదవాండత్తో.

10 థీనిని గురించి నా తలంపిని మీకు కెచ్చనాన్. థీనిని తుంగటమ్వరికి అయ్యోకా, వేరేవారు గూడ థీనిని తుంగవాలె ఇంజి ఓరికి ఆస పుట్టిసి అత్త ఏండే మీరు మొదలిస్తీర్.

11 గాబట్టి ఇంజే థానిని మీరు తుంగి నెరవేర్సాటి. ఈదవాలే ఇంథాని మనుసు మీకు బేలా కలగ్తో, ఆలే మీయగ్గ మందనవాంటెనుంచి తీసి ఈదటమ్ గూడ మందవాలె.

12 ఒరోనికి ఈదవాలె ఇంథాని మనుసు మతుకే చాలు; బారితుకు, ఓనగ్గ ఇల్లోవాటినుంచి అయ్యో గోని ఓనగ్గ మందనివాటినుంచి ఈథాలితో.

13 వేరెవారికి తేలికగా మంజి మీరు బరుమతోటె మందవాలె ఇంజి అయ్యో గోని, అంథోరు సమానంగా మందవాలే ఇంజి కెచ్చనాన్.

14 బేలాయుతుకు, థేమటె పుస్తకాతె రాసి మత్తాటు, ఎక్కువా కూడఎ్తోనికి థీబెమంథిల్లె; తక్కువా కూడప్తోనికి కొదవగా మంథిల్లె"

15 అంథోరు సమానంగ మందవాలె ఇంథాని మాట పకరమ్, ఇంజె మీకు మంథాని ఆస్తితెనుంచి ఓరి అవసరాతిని తీర్సవాలె. మీకు అవసరమతుకు ఓరి ఆస్తితెనుంచి మీ అవసరాతిని తీర్సవాలె.

16 ఇంకా, మీసేంక నాకు కలియు మత్త ఈలోంటి పట్టుదలతిని తీతుని రుదయూతె పుట్టిస్త థేమటింకి దండాకు వాటనాన్.

17 ఓండు మీయగ్గ వాదవాలింజి మమ్మ తలపనిథాన్ని ఓండు ఒప్పుకుట్టో. అథ్దె అయ్యోకా, ఓండు మీగురించి ఎక్కువా పట్టుదల కలియు మినొ గాబట్టి, ఓని ఇస్టతిని పెయుసి మీయగ్గ థెమ్మిరి వాసనో.

18 కుసేలి కబురు కెత్తాని పనిథె మీ సంగాకిన్ అన్నిటె మంచి పెథేర మంథాని ఒరో జతగాన్ని గూడ ఓనితోటె రోచ్చనామ్.

19 అథ్దె అయ్యోకా, పెబుంకి గొప్ప ఆదనాంకి, మా ఇస్టమ్ బాతథో ఇంజి తోపిసనాంకి, మమ్మ సాయమ్ తుంగనాంకి కూడిపిస్త డబ్బిని, తీసి ఓదనస్కె అరిథె మీతోటె కలియు పయనమ్ తుంగనాంకి, సం

20 మమ్మ కూడిపిస్త థీబె డబ్బుకిని మమ్మ పంచి వాట్తథాని గురించి, బేనోగూడ మా పొం్రొ తప్పు వాటకుండా సేన జాగరదగా మినామ్.

21 పెబుని మున్నె మాతరమే అయ్యోకా, మనుసుర్కిని మున్నే గూడ తగ్తవాటిని తుంగనాంకి ఇస్టపరసనామ్.

22 మల్ల, థీబె పనుంగినె సేన జాగరదగా మందనోండు ఇంజి, మా థోరింపినె సేన సారి సోథిసబరిసి నమ్మకంగా మంథాని మన జతగాకిని గూడ ఈరితోటె కలిపి రోచ్చి మినామ్. ఈండు మీ పొం్రొ గెట్టి నమ్మకమ్ పెయుసి మినొ.

23 బేనోరతుకు తీతు బేనోండు ఇంజి తలప్తుకు, ఓండు నా పాలివాండు ఇంజి, మీసేంక నాతోటె కలియు పని తుంగాని జతపనివాండు ఇంజి తెలుసుకుండవాలె మా జతగాక్కిని గురించి బేనోరన్న తలప్తుకు, ఓరు సంగాతికి యేపారిగా మంజి, కిరిస్తుని గొప్ప తుంగనోరుగా మినోరు ఇంజి తెలుసుకునుటు.

24 గాబట్టి మీ పేమతిని, మమ్మ మీ గురించి గొప్పంగా కెత్తాని మాటకిని గురించి, సంగాకినె మున్నె ఓరికి తోపిసాటి.
9

1 పెబుని నమ్ముకుట్టోరికి తుంగని సాయతిని గురించి, నన్న ఎక్కవగ మీకు రాసనక్కరిల్లె.

2 బారితుకు, మీరు సాయమ్ తుంగనాంకి ఇస్టపరసనీరీంజి నన్న పున్ని మినాన్. గాబట్టి అకాయూతె మందనోరు సాయమ్ తుంగనాంకి ఒరొ ఏండాథినుంచె తయ్యూరుగా మినోరింజి, నన్న మాసిథోనియూతె మందనోరుతోటె కెచ్చి, మీమిని గురించి గొప్పంగా తిరియుత్తాన్. ఈలాంటి మీ పట్టుదలతిని ఊడి థీబె మంథి మున్నెటికి వత్తోరు.

3 ఆలాయుత్కన్న, మీ గురించి మమ్మ గొప్పంగా తిరియుత మాటా వట్టిదయ్యకుండా మందవాలె ఇంజి నన్న కెత్తాటు మీరు తయ్యూరుగా మందవాలింజి ఈ జతగాక్కిని రొత్తాన్.

4 ఒకవేల మాసిథోనియూవారు బేనోరన్న నాతొటె కలియు వతుకు, మీరు తయ్యూరుగా ఇల్లొథాన్ని ఊడి, మమ్మ మీ గురించి గొప్పంగా తిరియుతథాని పెయుసి మీరు సుగ్గు పరిస్తీరింజి కెత్తకుండ, మమ్మే సిగ్గు పరదవలసి వత్తె.

5 గాబట్టి, ఇంతక మున్నె మీరు ఒట్టువాటి కెత్తాటు, మీరు తుంగాని సాయతిని పిసినితనంగా తుంగకుండా థారాలంగా ఈదవాలె ఇంజి మీమిని తయ్యూరు తుంగనాంకి జతగాక్కిని మీయగ్గ రోతటమ్ నాకు అవసరమ్ ఇంజి అనిపిస్తె.

6 ఇంకా నన్న కెత్తదు బాతథితుకు, కొథ్దిగా వీతనోండు కొథ్ది పంటాతినే కొయుతో; థీబే వీతనోండు థీబే కొయుతో.

7 పతివాండు గులంగకుండా, కస్టంగా ఈదకుండా, ఓని రుదయతె అనుకుటథాని పెయుసి ఈదవాలె. బేనో అతుకు కుసేలితోటె ఈతోండో ఓనగ్గ థేమండు పేమగా మంత్తో.

8 ఇంకా, మీరు అన్నిటె బెస్కెటికి మత్తోరాసి మందనాంకి, పతి మంచి పనుంగినె పెరసవాలింజి, థేమండు ఓని దయతిని మీయమటె పెరివిసనాంకి గొప్పవాండగా మినో.

9 థేమటె పుస్తకాతె రాసి మత్తాటు: ఓండు పేదవారికి థారాలంగ ఇత్తో, ఓని నీతి బెస్కెటికి మంత్తె.

10 వీతనోనికి విత్తనాకిని, తిందనానికి థోడతిని ఈథాని థేమండు, మీకు విత్తనకిని ఈసి, వాటిని ఎక్కువగా పెరిపిసి, నీతి ఇంథాని పంటతిని మీకు ఎక్కువగా పండిసితో.

11 మమ్మ మీ థారాల మనుసునిసేంకా థీబె మంథి థేమటికి దండాకు వాటనాంకి, మీరు అన్నిటే దనమంతుర్కాసి మంత్తీరి.

12 బారితుకు థేమటిని నమ్ముకుట్టోరికి సాయమ్ తుంగటమ్ థోరింపినె ఓరి కొదవతిని మీరు తీర్సితీరి. ఆథ్దె అయ్యోకా థీనిని పెయుసి థీబె మంథి థేమటికి దండాకు వాటత్తోరు.

13 మీరు ఇత్త సాయతిని పెయుసి, మల్ల మీరు కిరిస్తుని కుసేలి కబుటిని నమ్ముకునుంజి లోబరిసి మినిరి గాబట్టి మీ థారాల మనుసుని ఊడి థేమటిని గొప్ప తుంగిత్తోరు.

14 థేమండు మీకు ఇత్త పతియేకమత్త దయతిని పెయుసి, సేన ఆసతోటె ఓరు మీసేంకా పాదన తుంగనోరు.

15 కెత్తాలో దయతిని థేమండు మనాంకి ఈసి మినో గాబట్టి ఓనికె గొప్ప ఆదవాలె.
10

1 మీ మున్నె మందనస్కె మీకు వెరిసి మంజి, మీకు దూరంగా మందనస్కె దయుర్నంగా మంథాని పమలు అత్త నన్న కిరిస్తుని దయతిని పెయుసి ఓని జాలితిని పెయుసి మీకు మొర వాటి బుథ్ది కెచ్చనాన్.

2 మమ్మ ఈ లోకతికి చెంతోరుగా నడదనోరమ్ ఇంజి కొథ్ది మంథి మాగురించి అనుకునుంజనోరు; నన్న మీయగ్గ వాదనస్కె ఓరిని గురించి నన్న గెట్టింగా మందవాలె ఇంథాని దయుర్నమ్ నాకు మత్కన్న నన్న గెట్టింగ మందకుండా మందవాలె ఇంజి మీమిని తలపనాన్.

3 మమ్మ ఈ లోకాతె ఒల్దె బతుక్తుకన్న, ఈ లోకాతికి చెంత యుద్దమ్ తుంగనోరమ్ అయ్యో.

4 బారితుకు మమ్మ యుథ్దాతికి వాడుకుండాని ఆయుథాకు ఈ లోకతికి చెంతవయ్యో గోని, సయుతాని కోటకిని పాడు తుంగాని థేమటె బలమాసి మినా.

5 ఆ ఆయుథాకినితోటె థేమటింకి విరోదంగా తిరియూని అన్ని వాథికిని, నినె థేమటె తెలివింకి విరోదంగా తెథాని గీర మత్త అన్ని మాటకిని నాస్నమ్ తుంగి, అన్ని ఆలోచనకిని కిరిస్తుని అథికారతె తాసి లోబర్దనోరుగా మినామ్.

6 మీరు పూర్తిగ లోబరదనస్కె, లోబరదకుండా మంథాని మిగల్తోరి పొం్రొ తప్పు వాటి, నీతిగా సిచ్చిసనాంకి మమ్మ తయ్యూరుగా మినామ్.

7 మీరు బయుథెవాటినే ఊడనీరి. గోని ఒరోండు ఓనిని కిరిస్తుంకి చెంత్తోండింజి నమ్తుకు, ఓండు బేలా కిరిస్తుంకి చెంతోండో, ఆలే మమ్మ గూడ కిరిస్తుంకి చెంతోరింజి ఓండు తెలుసుకుండవాలె.

8 ఇంకా, మీమిని నాసనమ్ తుంగనాంకి అయ్యో గోని, మీమిని గెట్టింగా తొత్తనాంకె పెబు మాకు అథికారమ్ ఇత్తో. అంత్కాటె మాకు మంథాని అథికారతిని గురించి అనుకుటుకు థాని గురించి నన్న సిగ్గు పరదటమిల్లె.

9 నన్న మీకు రాస్త ఉత్తరాకినమటె మీమిని వెరిపిసనోండుగా తోపిసకుండా మందనాంకి ఈ మాటా కెచ్చనాన్.

10 బారితుకు కొంత మంథిబోనో, ఓండు రాసాని ఉత్తరాకు గెట్టి మాటా మందనమ్వ, గొప్ప బలంగా మందనమ్వ; గోని ఓని ఒల్దిని ఊడ్తుకు అద్దు సేన నీర్సంగా మందనద్దు, ఓండు కెత్తాని బోథాకు బాత్దానికి మేలో ఇంజి కెచ్చనోరు.

11 బేనోరతుకు ఆలా కెచ్చనోరో ఓరు, మమ్మ దూరంగ మందనస్కె రాస్త ఉత్తరాతె బేలా మినామో ఆలె, మీకు దగ్గరగ మందనస్కె గూడ మినామ్ ఇంజి మీరు తెలుసుకునుట్టు.

12 అత్కన్న ఓరికి ఓరె గొప్పంగ అనుకుండానోరితోటె మమ్మ సమానంగా మంజి ఊడనాంకి ఒప్పుకున్నమ్; బారితుకు, ఓరికి ఓరే లెక్క తుంగి, ఓరికి ఓరే సమానమ్ ఊడనోరు గాబట్టి ఓరు బుథ్ది ఇల్లోవ

13 గోని మమ్మ అతుకు, మాకు ఇత్త పనిక్కన్న మించి గొప్పంగ అనుకొన్నమ్; మమ్మ మీయగ్గ వాథానిథాకా థేమండు మాకు కొలిసి ఇత్త పనుంగిని పెయుసే మమ్మ అనుకునుంజనామ్.

14 బారితుకు మమ్మ మీయగ్గ వం్రోవారి తిస్తె మాకు ఇత్త పనిథికన్న మించి మమ్మ అనుకుండిల్లామ్, బారితుకు కిరిస్తుని కుసేలి కబురు కెచ్చోరె మొథోటి మీవరికి వత్తామ్ గథా.

15 మమ్మ మాకు ఇత్త పనిథికన్న మించి థాయుల్లామ్. ఇంకా వేరేవారు తుంగ్త పనిథిని, మమ్మె తుంగ్తామ్ ఇంజి వాటిని గురించి గొప్పంగా కెల్లమ్. బారిత్తుకు, మీరు మీ నమ్మకాతె పెర్సనస్కె, మమ్మ తుంగాని పనుంగు గూడ పెరస్తె ఇందనథ్దె మా నిరిచ్చన.

16 అస్కె వేరేవారు తుంగాని పనుంగుని మావథింజి గొప్పంగ తిరియకుండా, వేరె నాకింకి అంజి కుసేలి కబురు కెత్తామ్.

17 బేనో అతుకు గొప్ప ఇంజి అనుకునుంజనోండో, ఓండు పెబు తుంగ్త పనుంగిని పెయుసే గొప్ప అనుకుండవాలె.

18 బారితుకు ఓనికి ఓండె గొప్పంగా తిరియనోండు ఒర్సుకుండబరవో, థేమటె థోరింపినె గొప్పంగ తిరియబరత్తోండే ఒప్పుకుండబరిథితో.
11

1 నన్న వెర్రివానిన్ తిస్తె తియుతుకు మీరు నా పొం్రొ ఓపిక పెయుసి మందటమ్ మంచిథి ఇంజి ఇస్టపరసనాన్, అత్కన్న మీరు ఓపిగ పెయుసి మత్తీర్ గథా?

2 నన్న మీమిని సుబ్బరమత్త కన్య పేకిటిగా కిరిస్తు ఇంథాని ఒరొటె ముత్పానికి పతనమ్ తుంగి ఈదవాలె ఇంజి, మీసేంకా థేమటె సకితి థోరింపినె పట్టుదల పెయుసి మినాన్.

3 అత్కన్న, పూర్వాతె పాము అవ్వాని కుయుతిగా బొకిస్తాటు, మీ మనుసుని గూడ బొక్కిసి, కిరిస్తుని నిజాయుతితెనుంచి మీమిని జరిపిసి, సెడు తుంగితోండోబోనో ఇంజి వెర్రిసి మినాన్.

4 బేలాయుతుకు మీయగ్గ వాదనోండు మమ్మ కెత్తిల్లో ఇంకొరొ యేసుని కెత్కన్న, ఇల్లుకు మీరు ఏంథో ఇంకొరొ ఆత్మతిని ఏందవాలే ఇంజి కెత్కన్న, ఇల్లుకు, మీరు ఒప్పుకుండిల్లో ఇంకొరొ కుసేలి కబుటిని ఒప్పుకుండవాలే ఇంజి కెత్తుకన్న మీరు వాటిని ఓర్సుకునుంజి మంతిర్ గథా?

5 నన్న గూడ మీకు మంథాని గొప్ప యేపారిరింకన్న, బేమతరమ్ తక్కువవానిన్ అయ్యోన్ ఇంజి అనుకునుంజనాన్.

6 మంచిగా తిరియనాంకి నాకు తెలియో అత్కన్న, తెలివి ఇల్లోవాండుగా మంథిల్లాన్. అన్ని విసాయూకినె, అంథోరి మున్నె మీ నడుమ మమ్మ తెలివి మందనోరమ్ ఇంజి తోపిస్తామ్.

7 మీరు పొం్రొటికెె మందవాలే ఇంజి, నాకు నన్నే తగ్గిసి, థేమటె కుసేలి కబుటిని ఉత్తంగా మీకు కెత్తంథాని పెయుసి నన్న తప్పు తుంగ్తోనయుతానా?

8 మీకు కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి, వేరే సంగాకినుంచి సాయమ్ తీసుకునుంజి, ఓరిని థొంగిలిసనోండుగా మత్తాన్.

9 నన్న మీయగ్గ మత్తస్కె నాకు అవసరమత్కాడే, నన్న బేనోనికి బాద వాటిల్లాన్. మాసిథోనియూతె మంథాని జతగాక్కు వాసి నాకు కావలస్తదు ఇత్తోరు. బేథాంటె గూడ మీకు బాద ఈదకుండా సెన జాగరదగా మత్తాన్. ఇంకా మున్నెటికి గూడ ఆలే మంతాన్.

10 అకాయూ పరాంతతె బేనోరు గూడ నన్న గొప్పంగ తిరియుతథాన్ని గురించి ఆప్తుంగాలోరు ఇంజి నయగ్గ మంథాని కిరిస్తుని నిజాయుతితిని పెయుసి మీకు కెచ్చనాన్.

11 నన్న బారి ఈలా కెచ్చనాన్? నన్న మీమిని పేమించటిల్లనా? నన్న మీమిని పేమిసనాన్ ఇంజి ఆ థేమటికే ఎరక.

12 ఇంకా, మాకు విరోదంగ మందనోరు, మా తిస్తె ఓరు గూడ పని తుంగనోరు ఇంజి ఓరిని గురించి గొప్పంగ కెత్తనాంకి సమయమ్ ఈదకుండా, నన్న ఇద్దువరికి తుంగ్తథానినే ఇంకా తుంగోరే మంతాన్.

13 బారితుకు ఆలాంటోరు థొంగ యేపారిర్కు, మోసమ్ తుంగాని పనివారాసి మినోరు. ఓరు కిరిస్తుని యేపారిరికినా వేసమ్ వాటి మినోరు.

14 థీంటె ఆచ్చర్యపరదనానికి బాతిల్లె. బారితుకు, సయుతాను గూడ ఓనినె వెలుంగు ఈథాని దూతని వేసమ్ వాటితోగథా?

15 గాబట్టి ఓని పనివారు గూడ నీతి తుంగనోరుగా వేసమ్ వాట్తుకు థాంటె ఆచ్చర్యమ్ బాతిల్లె. బారితుకు ఓరు తుంగాని పనుంగిని పెయుసే ఓరి ఆకరి వేడకయుతె.

16 ఇంకా నన్న కెత్తనదు బాతథితుకు, బేనో గూడ నానిన్ వెర్రివాండింజి అనుకుండొద్దు; ఆలా అనుకుటుకు, నన్న గూడ కొథ్దిగా గొప్పంగ తిరియనాంకి నానిన్ వెర్రివాని తిస్తె ఏర్సుకునుటు.

17 నన్న ఈలా కెత్తనద్దు పెబుని అథికారతిని పెయుసి కెత్తకుండ నానిన్ నన్న గొప్పంగ తిరియవాలె ఇంథాని దయుర్నతె వెర్రివానిని తిస్తె కెచ్చనాన్.

18 థీబె మంథి లోకతికి తగ్తాటు గొప్పంగ తిరియుతస్కె, నన్న గూడ ఆలా గొప్పంగ తిరియుతాన్.

19 బారితుకు మీరు తెలివిగలవారాసి మంజి, వెర్రివారిని కుసేలితోటె ఓర్సుకునుంజనిరిగథా?

20 ఒరోండు మీమిని బానిసిగా తాస్తుకన్న, ఒరోండు మీమిని మినుంగ్తుకన్న, ఒరొండు మీమిని సేబెయుసి మత్తుకన్న, ఒరోండు ఓనిని పొం్రొటికి తాస్కుటుకన్న, ఒరోండు మీమిని చంపతె పొం్రొ తంతుకన్న మీరు ఓర్సుకుట్టీర్ి గథా?

21 మమ్మ ఆలా తుంగనాంకి బలయునుర్కు అత్తామ్ ఇంజి సేన సిగ్గుతోటె మీకు కెచ్చనాన్. గోని బేనోరన్నా ఓరి గురించి గొప్పంగ తిరియుతుకు నన్న గూడ నా గురించి గొప్పంగ తిరియూలితాన్. ఈలా నన్న తిరియటమ్ ఒరో వ్రెరివాండు తిరియతాటు మింథె గథా.

22 ఓరు ఎ్రబియుర్కిని కులతోరికి చెంత్తోరా? నన్న గూడ ఎ్రబి కులాతికి చెంత్తోండె; ఓరు ఇ్రసయేలుర్కా? నన్న గూడ ఇ్రసయేలువానే; ఓరు ఆబ్రగామిని లోత్తోరా? నన్న గూడ ఆబ్రగామిన్ లోత్తోనే.

23 ఓరు కిరిస్తుని పని తుంగనోరా? నన్న ఓరికన్న ఎక్కువానె పని తుంగోరె మినాన్; వెర్రివానిన్ తిస్తె తిరియనాన్ గథా?; నన్న ఎక్కువ కస్టబరిసి పని తుంగ్తాన్; సేన సుటు జెయుల్దె మత్తాన్; ఎక్కువ థెబ్బా తిత్తాన్; థీబెసారి సావిని బయూతె మత్తాన్;

24 యూదుర్కిని కయుథె, అయుదు సుటు ఒరొటి తక్కువా నలపయు థెబ్బా తిత్తాన్.

25 మూడుసార్కు సువ్వాతె తంత్తోరు; ఒరొపట్టు కల్కినితోటె తంత్తోరు; మూడు సుటు ఓడ పాయసి బాదపం్తాన్; ఒరొ నరక పయూల సముథ్రాతె మత్తాన్;

26 సేనసుటుకు పయూనాకు తుంగ్తాన్; నథికినెనుంచి వత్త కస్టాకినె, థొంగాకినుంచి వత్త కస్టాకినె, నా సొంత జనాకినుంచి వత్త కస్టకినె, వేరే జనాకినుంచి వత్త కస్టకినె, బస్తితె మందనస్కె వత్త కస్టకినె, అడివితె మందనస్కె వత్త కస్టకినె, సముథ్రాతె వత్త కస్టకినె, థొంగ జతగాక్కినుంచి వత్త కస్టకినె కస్ట పర్తాన్.

27 సేన కస్టకినె, దుక్కకినే, థీబెసారి ఉంజకాడి ఇల్లకుండ మత్తాన్. కరువేసి డప్పెసోరె మత్తాన్; సేనసారి థోడ ఇల్లకుంటా ఉపవాసతె మత్తాన్, సలితోటె గుడాకు ఇల్లకుండా మత్తాన్,

28 ఇంకా ఇవ్వే అయ్యోకా, అన్ని సంగాకిని గురింస్త బాద పతి రోజు నానిన్ నొక్కొరె మింథె,

29 ఒరోండు నిర్సపరతుకు నన్న గూడ నీర్సపరవనా? ఓరొండు పాపతె అర్తుకు నా మనుసు ఓని గురించి బాదపరవో?

30 ఆలాయుతుకు నన్న గొప్పంగా కెత్తవాలే ఇతుకు నన్న నీర్సంగ మందనవాటిని గురించే గొప్పంగా కెత్తవాలె.

31 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని తప్పె అత్త థేమండు బెస్కెటికి దండాకినె గొప్ప ఆదవాలె, నన్న నా నీర్సతిని గురించి కెత్తనస్కె నన్న అబదమ్ కెత్తటమిల్లె ఇంజి ఓండు పున్ని మినొ.

32 నన్న దముస్కు బస్తితె మందనస్కె అరేత్తా రాజుని సేనాతిపతి నానిన్ పెయుదవాలె ఇంజి ఆ బస్తితిని కావెలి తుంగ్తో.

33 అస్కె నానిన్ గంపతె వాటి, కిటికితెనుంచి ఓరు కోట అరిథె నానిన్ డిఎ్తోరు గాబట్టి ఓని కయుథెనుంచి తప్పిసి అత్తాన్.
12

1 నన్న గుడ నాగురించి గొప్పంగ తిరియోరె మందవాలె. గోని ఆలా గొప్పంగ తిరియటమ్ వల్ల నాకు బాత మంచి మన్నొ. అత్కన్న పెబు నాకు ఊడకాసి ఇత్త దరిసనాకిని గురించి, రాసియూకిని గురించి ఇంజె కెత్తవలసి మింథె.

2 కిరిస్తునమటె ఒరొ మనిసిని నన్న పున్ని మినాన్. ఓండు పదనాలుగు ఏండుకిని మున్నె, మూడోవా ఆకాసమ్థాకా తీసోదబం్తో; అత్కన్న ఓండు ఒల్దెె మత్తోండో, ఇలుకు దరిసనమ్ ఊడ్తోండొ బోనొ నాకు తెలియొ, ఆ థేమటికె ఎరక.

3 ఆ మనుసుండు మూడోవ ఆకాసమ్థాకా తీసోదబరిసి, మనుసురుకు తరియూలో పెథెవెకినితోటె వివరిసి కెత్తాలో మాటాకిని కేంజ్తో ఇంజి పున్ని మినాన్.

4 అత్కన్న ఓండు ఒల్దె మత్తోండో, ఇలుకు దరిసనమ్ ఊడ్తోండొ బోనొ నాకు తెలియొ, ఆ థేమటికె ఎరక.

5 అసుంటోనిని గురించి నన్న గొప్పంగా తిరియుతాన్; గోని నా గురించి కెత్తవాలితుకు, నన్న నీరసంగ మందనీనిన్ ఇంజె కెత్తవాలె గోని ఇంకా వేరే బాత కెల్లాన్.

6 నా గురించి నన్న గొప్పంగ తిరియుకుటుకన్న, నన్న వెర్రివానిన్ అయ్యోన్. బారితుకు నన్న నిజమె కెయుతాన్, అంత్కాటె ఆలా గొప్పంగా తిరియనాన్ బారితుకు బేనో గుడ నాయగ్గ ఊడ్తథానికన్న, నాయగ్గ కేంజతథానికన్న ఎక్కువా నాగురించి అనుకునకుండా మందవాలే ఇంజి ఇస్టపరసనాన్.

7 నన్న వాటిని గురించి గొప్పంగ అనుకునకుండా మందనాంకి, నా ఒల్దె ఒరొ కొయ్య వాటి మింథె. నన్న బెస్కన్న నా గురించి గొప్పంగా అనుకుట్టుకు అద్దు నానిని కుచ్చని సయుతాన్ని దూత ఆసి మింథె.

8 ఆ కొయ్య నాయగ్గనుంచి తీసి వాటవాలె ఇంజి, నన్న మూడు సుటు పెబునగ్గ మొర వాట్తాన్.

9 గోని ఓండు: నా దయూ నీకు సాలు; బారితుకు, నిమ్మ నీర్సంగా మందనస్కే, నా సకితి నీయమటె పూర్తిగా పని తుంగితె ఇంజోరె కెత్తొ. గాబట్టి కిరిస్తుని సకితి నా పొం్రొ బెస్కెటికి మందనాంకి, నా నీర్సతిని గురించె సేన గొప్ప తుంగితాన్.

10 థీనిని పెయుసి నన్న నీర్సంగ మత్తస్కె బలవంతుండాసి మినాన్; గాబట్టి కిరిస్తునిసేంక నాకు వాథాని నీర్సకినె, సిగ్గుపాటుకినె, ఇరికికినె, బాథాకినె, కస్టకినె నన్న కుసేలి పరసనాన్.

11 నన్న గీరంగా వెర్రివానిన్ తిస్తె తిరియనాన్. గోని మీరే నానిన్ ఆలా మందవాలె ఇంజి బలవంతమ్ తుంగ్తీర్. మీరే నా గురించి గొప్పంగ కెచ్చనీర్. నన్న బాతిల్లోవానిన్ అత్కన్న గొప్ప యేపారిరికినమటె నన్న బేమాతరమ్ తక్కువావానిన్ అయ్యూన్.

12 యేపారిర్కు తుంగాని గురుతుకు గూడ మీయమటె జరగ్తా. అమ్వ గురుతుకిని సేంకా తుంగాని ఆచ్చరియపరతాని గొప్ప పనుంగు, అద్బూథాకు, ఇవ్వంతా మీయమటె ఓపిగతోటె జరగ్తా.

13 బేదంటె మీరు వేరే సంగాకినికన్న తక్కువా మత్తిరి? నన్న మీకు బాద వాటకుండా మత్తథే మీకు తక్కువా అత్తె? ఆలాయుతుకు మికు జరగ్త ఈ అన్యాయతిని పెయుసి నానిన్ సెమిసాటి.

14 ఇథ్దొ, నన్న మూడొవసారి మీయగ్గ వాదనాంకి తయ్యూరాసి మినాన్. నన్న వత్తస్కె మీమిని బాద వాటను; బారితుకు మీ ఆస్తీ అయ్యో గోని, మీరే నాకు కావాలె. పిల్లాకు తల్లురు తప్పెస్కింకి ఆస్తి కుడిపిసకుండా, తల్లురు తప్పెస్కె పిల్లానిసేంకా ఆస్తి కూడిపిసవాలె.

15 గాబట్టి, నన్న సేన కుసేలిథె మీ ఆత్మాకిని సేంకా నాయగ్గ మందనవాంటిని కర్సు వాటితాన్, ఇంకా నా పానతినే మీసేంకా కర్సు తుంగితాన్. నన్న మీమిని థీబె పేమిస్తుకు మీరు నానిని కొథ్దిగా పేమిస్తిరే?

16 గోని అద్దు ఆలే మన్ని. నన్న మీకు బరుమగా మంథిల్లాన్; అత్కన్న యుకితిగా, మాయూతోటె మీమిని పెయుతాన్ ఇంజి కెచ్చనీరిబోనో.

17 నన్న మీయగ్గ రోత్తోరమటె బేనోనివల్లనా మోసమ్ తుంగి తీసుకుట్టనా?

18 తీతు మీయగ్గ థాయవాలే ఇంజి నన్న ఓనిని తలప్తస్కె, ఓనితోటె కలియు ఇంకొరొ జతగానిని గూడ రోత్తాన్; తీతు మీయగ్గ వాసి, మీకు బాతన్న మోసమ్ తుంగి తీసుకుట్టోండా? మమ్మ ఒరొటె ఆత్మ కలియు, ఒరొటె కాల్ జాడాతె నడత్తామ్గథా?

19 మమ్మ తప్పుకుండనాంకె ఈలా తిరియనామ్ ఇంజి అనుకునుంజనీరే? అయ్యో, థేమటె మున్నె కిరిస్తునమటె తిరియనామ్. మాకు పేమగా మందనోరె, మీకు సాయమ్ తుంగవాలె ఇంజె మమ్మ అన్ని తుంగనామ్.

20 అత్కన్న నన్న వాదనస్కె మీరు నా రుదయూతికి తగ్తోరుగా మినిరింజి మీమిని ఊడాలితానో బోనో ఇంజి, ఆలే మీరు గూడ నానిని మీ రుదయూతికి తగ్తోండుగా నానిన్ ఊడాలితిరి బోనో ఇంజి నన్న వెర్స

21 మల్ల నన్న వాదనస్కె, నా థేమండు మీ మున్నె నానిన్ తగ్గిసనాంకి ఇంతక మున్నె పాపకు తుంగ్త థీబెమంథి, ఓరు తుంగ్త సెడ్డ పనుంగినుంచి, లంజతనాతెనుంచి, ఒల్దిన్ యసన పనుంగినుంచి మనుసు మారకుండా ఆలే మినోరో బోనో ఇంజి నన్న ఊడ,ి బాదపరదవలసి వెయుతె బోనో ఇంజి వెరసనాన్.
13

1 నన్న ఈ మూడో సుటు మీయగ్గ వాసనాన్; పతి తప్పు పనుంగిని ఇరుమరు ఇల్లుకు మూమరు సాచ్చికినితోటె గెట్టి పరసవాలె.

2 నన్న రొండొవసారి మీయగ్గ మంజి కెత్తాటు, ఇంజె దూరంగా మత్కన్న మీ దగ్గర మందనోండుగా మల్ల కెత్తనద్దు బాతథితుకు: నన్న మల్ల వాసి ఇంతక మున్నె తప్పు తుంగ్తోరిని, ఇంక వేరేవరిని గూడ తప్పి థాయనాంకి విడసను ఇంజి కెచ్చనాన్.

3 కిరిస్తు నాయమటె మంజి తిరియుతథానికి మీరు నాయగ్గ గురుతు తలపనీర్ గథా? ఓండు మీయమటె సకితి ఇల్లోవాండుగా అయ్యో గోని, గొప్ప సకితితోటె మీయగ్గ పని తుంగనొ.

4 బేలాయుతుకు ఓండు సకితి ఇల్లోవాండుగా మత్తస్కె సిలువతె పొం్రొ అమకబం్తో, గోని థేమటె సకితితె థోరింపినె బతికి మినొ. ఆలే మమ్మ గూడ ఓనమటె సకితి ఇల్లోవోరిగా మత్తస్కె, థేమటె సకితితోటె ఓనమటె బతికె మంతామ్.

5 మీరు బెస్కెటికి మంథాని నమ్మకాతెనుంచి పెరికెటికి అత్తరిబోనో ఇంజి మీకు మీరే సోథిసి తెలుసుకునుటు. మీకు మీరె పరిచ్చ తుంగి ఊడాటి. యేసు కిరిస్తు మీయమటె మినో ఇంజి మీకు తెలియో? మీరు పరిచ్చతె అరిసి థాయకుండా మతుకు పున్నిరి.

6 మమ్మ అతుకు పరిచ్చతెనుంచి తప్పి అన్నోవోరమ్ ఇంజి మీరు పున్ని మినిరి ఇంజి నమ్మనాన్.

7 ఇంకా, మీరు దుస్ట పనుంగు తుంగకుండా మందవాలె ఇంజి థేమటికి పాదన తుంగనామ్. మమ్మ పరిచ్చతె నిచ్చి మందనోరింజి తోపిసనాంకి అయ్యో గోని, మమ్మ పరిచ్చతెనుంచి తప్పి అత్తాటు మత్కన్న, మీరు మంచి తుంగవాలె ఇంజే మీసెంకా పాదన తుంగనామ్.

8 బారితుకు మమ్మ నిజాయుతితికి విరొదంగా బాత తుంగొమ్, గోని నిజాయుతితిని పెయుసే అన్ని తుంగనామ్.

9 బారితుకు మమ్మ సకితి ఇల్లోవారమ్ అత్కన్న మీరు సకితి మందనోరాసి మినిరి గాబట్టి మమ్మ కుసేలి పరసనామ్; మీరు అన్నిటె సంపూర్తిగా కలియు మందవాలె ఇంజి పాదన తుంగనామ్.

10 మీమిని నాసనమ్ తుంగనాంకి అయ్యో గోని, మీమిని గెట్టింగా తొత్తనాంకె పెబు మాకు అథికారమ్ ఇత్తో; గాబట్టి నన్న మీయగ్గ వాదనస్కె మీ పొం్రొ గట్టింగా కెత్తకుండ, నన్న దూరంగా మంజి ఈటిని రాసనాన్.

11 సివరతికి, జతగాక్కినీరే, కుసేలి పరుముటు; మీరు అన్నిటె సంపూర్తిగా కలియు మంథాటి, నన్న కెత్త మాటా కేంజాటి. ఒరోంకొరొ ఓదరిసి మంథాటి, ఒరొటె మనుసు కలియు మంథాటి, ఒరోంకొరొ సేంతంగా మంథాటి, అస్కె పేమతిని సేంతాతిని ఈథాని థేమండు మీకు తోడాసి మంత్తో.

12 ఒరోంకొరొ సబ్బరమ్ మంథాని ముద్దు వాటి వందనా కెల్లాటి.

13 థేమటిని నమ్ముకుట్టోరంథోరు మీకు వందనా కెచ్చనోరు.

14 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని దయూ, థేమటె పేమా, సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ థోరింపినె మీరంథోరు కలియు కట్టు పెయసి మందవాలె. ఆమెన్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE