2 Timothy


Chapter 1

1 కిరిస్తు యేసుని థోరింపినె థేమండు, బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని నాకు పమానమ్ తుంగ్తో గాబట్టి థేమటె ఇస్టతె థోరింపినె, యేసు కిరిస్తుని ఏపారిగ మంథాని పమలు అత్త నన్న,

2 నాకు పేమగ మంథాని నా మర్రి అత్త తీమోతింకి రాసనద్దు బాతథితుకు: తప్పె అత్త థేమటెనుంచి, మన పెబు అత్త కిరిస్తు యేసునుంచి నీకు దయ, జాలి, సేంతి ఆదవాలె

3 నా ముత్తాతలోరు మంచి మనుసుతోటె ఆరాథిసాని థేమటింకి నన్న దండమ్ వాటనాన్. నన్న నరక పయూల బెస్కెటికి నీనిన్ తలసోరె నీసెంకా పాదన తుంగనాన్.

4 నిమ్మ కార్సత కండ్కినేరుని నన్న గురుతు తుంగనాన్. నన్న నిండు కుసేల్దె మందనాంకి నీనిన్ ఊడవాలె ఇంథాని ఆసతోటె మినాన్.

5 నీయగ్గ మంథాని నిజమత్త నమ్మకతిని నన్న తలసోరె మినాన్. అ నమ్మకతిని మొథోటి నీ అమ్మా అత్త లోయుతోటె మత్తె; మల్ల అద్దు నీ యెవ్వ అత్త యూనికెతోటె మత్తె. ఇంజె అద్దు నీయగ్గ గూడ మింథె ఇంజోరె నన్న గెట్టింగ నమ్మనాన్.

6 థీన్ని పెయుసి నన్న నీ పొం్రొ నా కయుకు వాటనస్కె థేమండు నీకు ఇత్త బమమానతిని నిమ్మ పొత్తని కిస్దె చెందమ్ కాసిగా మందవాలె ఇంజోరె నీకు గురుతు తుంగనాన్.

7 బారితుకు థేమండు, బయతిని పుట్టిసాని ఆత్మతిని మనాంకి ఈదకుంటా, సకితి, పేమ, తేట బుథ్ది ఈసి నడిపిసాని ఆత్మతినే మనాంకి ఈసి మినొ.

8 గాబట్టి నిమ్మ మన పెబుని గురుంచి సాచ్చమ్ కెత్తనాంకి సిగ్గు పరదగూడొ. ఓని సేంకా కయుథిగ తొచ్చి మంథాని నా గురుంచి గూడ సిగ్గు పరదకుండా, థేమటే సకితితిని పెయుసి కుసేలి కబుటినిసేంక నాతోటెె నిమ్మ కస్టాకు అరదవాలె.

9 మన మంచి పనుంగిని పెయుసి పెబు మనాని రచ్చిసకుండా, ఓని దయ ఉథ్దేేసతిని పెయుసి మనాని రచ్చిసి, ఓనిసేంకా వేరాసి బతకనాంకి మనాని కరంగ్తొ. ఆ దయతిని కిరిస్తు యేసుని థోరింపినె ఈ లోకమ్ తుంగోక మున్నె పెబు మనక్కిత్తొ.

10 మన రచ్చకుండు అత్త యేసు కిరిస్తు వాదటమ్ థోరింపినె ఆ దయ మనాంకి వేడకత్తె. ఓండు సావిని నాసనమ్ తుంగి, బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని కుసేలి కబురు థోరింపినె ఇత్తో.

11 ఆ కుసేలి కబుటిని సేంకే థేమండు నానిన్ కుసేలి కబురు కెత్తనోండుగా, ఏపారిగా, పంతులుగా మందనాంకి ఏర్పరస్తొ.

12 థీనిని పెయుసి నన్న ఈ బాథాకు అరసనాన్. గోని నన్న సిగ్గు పరదటమిల్లె. బారితుకు, నన్న నమ్తోండు బేనోండు ఇంజోరె నాకు ఎరక్కె. నన్న ఓనగ్గ ఒపగిస్తథానిని ఓండు వాథాని రోజుథాకా కాపాడనాంకి ఓనికి సకితి మింథె ఇంజొరె నన్న గెట్టింగా నమ్మనాన్.

13 కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ నమ్మకమ్, పేమా కలిగి మంజి, నిమ్మ నాయగ్గ కేంజ్త థేమటె ఆరోగ్యమత్త మాటకిని గురుతు పెయుసి నడుముటు.

14 నీయగ్గ ఒపగిస్త విలువత్త ఆస్తి అత్త థేమటె మాటకిని మనమటె కాపరమ్ మంథాని థేమటె సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ థోరింపినె జాగరదగా కాపాడుకున్.

15 ఆసియూ పరాంతాతె మందనోరంథోరు నానిని విడిసి అత్తోరింజి నిమ్మ తెలుసుకుండవాలె. ఓరమటె పుగెల్లు, ఎరమొగెనె ఇందనోరు మినోరు.

16 ఒనేసిపోరు లోత్తోరికి పెబు జాలి తోపిసవాలె. ఓండు సేన సుట్టు నానిని ఓథారిస్తో. నన్న గొలుసుకినితోటె తొచ్చి వాట్తథాని గురించి ఓండు సిగ్గు పర్దిల్లె.

17 ఓండు రోమా పటనాతికి వత్తస్కె సేన జాగరదగా మెక్కి నానిన్ ఊడ్తో.

18 పెబు వాథాని థినాతె ఓండు పెబుని జాలి ఏందనాంకి పెబువే ఓనికి దయ తోపిసవాలె. ఓండు ఎపెసి పటనాతె నాకు బెచ్చో సాయమ్ తుంగ్తొ ఇంజి నీకు బాగ తెలుసు.
2

1 గాబట్టి నా మర్రినె, కిరిస్తు యేసునితోటెె కలియు మందంథాని పెయుసి వాథాని ఓని దయతె నిమ్మ బలంగా మంథా.

2 థీబె మంథితె మున్నె నిమ్మ నా బోదతిని కేంజ్తిన్. నిమ్మ కేంజ్త ఆ బోదతిని నమ్మకమ్ మంథాని మనుసురుకింకి నిమ్మ బోథిసవాలె, ఓరు బోనొ వేరెవారికి బోథిసనాంకి తగ్తోరుగా మందవాలె.

3 యేసు కిరిస్తునిసేంకా నమ్మకమ్ మంథాని సయునికుని తిస్తె నిమ్మ నాతోటె కలియు బాథాకు అరుముటు.

4 యుద్దతికి థాయూని సయునికుండు, ఓనిని పనిథె వాట్తోనిన్ సంతోసిసవాలె గోని ఈ లోక బతుకిని పనిథె ఇరికి అన్నొ.

5 మల్ల, ఒరోండు పందయూతె మిర్రవాలితుకు సట్టతిని పెయుసి ఓండు మిర్రకుండా మతుకు ఓనికి బమమానమ్ థొరకొ.

6 పొలాతె కస్టమ్ తుంగాని రయుతు పొలాతె పండ్త పంటాతె మొథోటి పాలు తుంగవాలె.

7 నన్న కెత్త మాటాకిని నిమ్మ అర్దమ్ తుంక్కున్. బారితుకు పెబువే అన్ని విసయూతె నీకు తెలివి ఈతో.

8 నన్న బోథిసాని కుసేలి కబుటిని పెయుసి, థావిదు కులాతె పుట్త యేసు కిరిస్తు డొల్లి అంజి మల్ల త్యాత్తొ ఇంజి నిమ్మ గురుతు తుంగా.

9 ఈ కుసేలి కబుటిని పెయుసే నన్న తప్పు తుంగ్తాటు గొలుసుకినితోటెె తొత్తబరిసి బాథాకు అనుబగిసనాన్. గోని థేమటె మాటా అతుకు తొత్తబరిసిల్లె.

10 గాబట్టి కిరిస్తు యేసుని థోరింపినె ఎన్నుకుట్టోరు బేనోరొ ఓరంథోరు ఓని థోరింపినె వాథాని బెస్కెటికి మంథాని గొప్ప రచ్చనతిని ఏందవాలె ఇంజి ఓరిసెంకా నన్న అన్నిటిని ఓర్సుకునుంజనాన్.

11 నన్న నిజమత్త మాటే కెచ్చనాన్. అద్దు బాతథితుకు; మనాడు ఓనితోటె గూడ కలియు డొల్లి అంజి మతుకు, ఓనితోటె గూడ కలియు బతికితాడ్.

12 ఓనితోటె కలియు బాథాకు ఓర్సుకుటుకు, ఓనితోటె గూడ కలియు ఏలితాడ్. మనాడు ఓనిని తెలియొ ఇతుకు, ఓండు గూడ మనాని తెలియొ ఇంతొ.

13 మనాడు ఓనికి నమ్మకంగా ఇల్లుక్కన్నా, ఓండు నమ్మక్కమ్ మందనోండుగా మినొ. ఓండు ఓని గొనాతికి వీత్రేకంగా బాత తుంగో.

14 ఈ మాటా అంతా నిమ్మ ఓరికి కెచ్చి ఓరికి గురుతు తుంగవాలె. కేంజనోరికి సెడ్డ తుంగనాంకి గోని ఇంకా బేంథానికి పంథికి వం్రొొ మాటా పెయుసి పొర్జు వాటొద్దు ఇంజి పెబుటె మున్నె జాగరదగా మంజి ఓరికి గెట్టింగా బుథ్ది కెల్లా.

15 సేవకుండత్త నిమ్మ సిగ్గు పరదకుండా మందవాలె. నిజమత్త థేమటె మాటకిని సరిగా బోథిసి, థేమటె మున్నె నీనిన్ తగ్తోండుగా తోపిసనాంకి జాగరదగా మంథా.

16 గోని బకితి ఇల్లొ అడ్డగోల్ మాటకింకి నిమ్మ దూరంగా మంథా. ఆలా తిరియనోరంథోరు థేమటె పొం్రొ బకితి ఇల్లోవారుగా అయుతోరు.

17 కేన్సర్ జబ్బు పాక్తాటు ఓరి మాటా పాకి నాసనమ్ తుంగితె. ఓరమటె యుమేను, పిలేతుగూడ మినోరు.

18 ఓరు థేమటె నిజమత్త మాటాని విడిసి వాటి, డొల్లి అత్తోరు ఇంతక మున్నె త్యాతోరు ఇంజి కెచ్చి, కొంతమంథిని ఓరి నమ్మకాతెనుంచి సెడ్డ తుంగనోరు.

19 అత్కన్న థేమండు వాట్త పునాథి బెస్కెటికి నిలకడగా మంతె. ఆ పునాథి పొం్రొ ఈ ముద్దర గురుతుగా మంత్తె. అద్దు బాతథితుకు ఓనికి చెంత్తోరు బేనోరు ఇంజి పెబుంకి తెలుసు. మల్ల, ఒరోండ

20 గోని ఒరొ పెద్ద లోత్తె బంగార గిన్నేకు, వెండి గిన్నేకు మట్టింకే అయ్యోక, మారాతె తుంగ్త సామాన్కు, మండుల్తె తుంగ్త సామాన్కు గూడ మినా. వాంటె కొంతా గిన్నే గొప్ప పని కోసమ్ మినా; కొంతాబోనొ మాముల్ పని కోసమ్ మినా.

21 గాబట్టిి బేనోండతుకు సెడ్డవాటిని విడిసి ఓనిని సుబ్బరంగా తాసిత్తోండొ ఓండు గొప్ప పని కోసమ్ వేరే తాసి మంథాని గిన్నే తిస్తె మినొ. యెజమానికి ఇస్టమత్త మంచి సమయతె వాడుకుండనాంకి కావలస్త గిన్నే తిస్తె మినొ.

22 మల్ల, పడుసు వయుసుని వాథాని సెడ్డ ఆసకిని నిమ్మ విడిసి మిర్రవాలె. సుబ్బరమ్ మంథాని రుదయూతె పెబుని మొడకనోం్తోటె కలియు, నీతితిని, నమ్మక్కతిని, పేమతిని సేంతతిని గెట్టింగా పెయుదవాలె.

23 బుథ్ది ఇల్లొ వెడ్డె మాటా తిరియటమ్ థోరింపినె జగడమ్ వెయుతా ఇంజి నీకు తెలుసు గాబట్టి ఆలోంటివాంటికి నిమ్మ దూరంగా మందవాలె.

24 థేమటె సేవకుండు జగడమ్ తుంగకుండా, అంథోరికి దయ తోపిసనోండుగా మందవాలె. ఓండు మంచి బోద కెత్తనోండుగా, కీడు తుంగనోరికి మంచి తుంగనోండుగా మందవాలె.

25 యెదురు కెత్తనోరు నిజాయుతితిని తెలుసుకుండనాంకి థేమండు ఓరికి మారు మనుసు ఈదవాలింజి,

26 సయుతాను ఓని ఇస్టతిని తుంగిసనాంకి ఓరిని పెయుసి మినొ గాబట్టి ఓరు ఓని ఉచ్చితెనుంచి విడుదలాసి మేల్కు వాదవాలింజి ఓరికి సేంతంగా బోథిసవాలె.
3

1 మల్ల, ఆకరి రోజ్కినె బాథాకు అం్దాని కాలాకు వెయుతా ఇంజి నిమ్మ గురుతు తుంగా.

2 బేలాయుతుకు మనుసుర్కు పులుముచి ఆస మందనోరుగా, డబ్బు ఆస మందనోరుగా, గీరమ్ మందనోరుగా, ఆంకారమ్ మందనోరుగా, దూసిసనోరుగా, అయ్యూ యెవ్వాని లెక్క తుంగోవారిగా, సాయమ్ తుంగనోరిని మరెంగి థాయనోరుగా, థేమటె పొం్రొ బకితి ఇల్లోవారుగా,

3 మాముల్ పేమ ఇల్లోవారిగా, పతిథాన్ని ఒప్పుకున్నోవారుగా, సెడ్డ తుంగనోరుగా, ఎసన ఆస మందనోరుగా, కూరంగా మందనోరుగా, మంచివారిని పొం్రొ పగ పెయుదనోరుగా,

4 మోసమ్ తుంగనోరుగా, మూర్కమ్ మందనోరుగా, ఎక్కువా గీరమ్ మందనోరుగా, థేమటె థోరింపినె వాథాని సంతోసంకన్నా ఈ లోక సంతొసతిని ఎకువా పేమిసనోరుగా,

5 థేమటె పొం్రొ బకితి మందనాటు వేసమ్ వాటి థాని సకితిని నమ్మోవారుగా మంతోరు. ఈలోంటోరిని విడిసి నిమ్మ దూరంగ మందవాలె.

6 ఓరమటె కొంత మంథి పాపకినితోటె నిండి మంజి, రకరక ఎసన ఆసకినితోటె అరిసి అంజి.

7 బెచ్చో నేర్పిస్కన్నా నిజాయుతితిని గురుంచి బేమాతరమ్ నేరుసుకుండాలో తెలివి తక్కువా మంథాని నాటోక్కినె లోకిని ఈరు నీంగి, ఓరిని ఓరి కయుకినిడుపొ తాసి మంతోరు.

8 యన్నె యూంబిరె మోసేని ఎథిరిస్తాటు ఈరు గూడ నిజాయుతితిని ఎథిరిసనోరు. ఈరు సెడ్డ బుథ్ది మంథాని మనుసుర్కు. ఈరు నమ్మకాతె నిలకడగా మందకుండా విడిసి థెయుతోరు.

9 అత్కన్నా, ఈరు బలంగా పొం్రొటికి వం్రోరు. ఆ ఇరుమరు మనుసుర్కిని వెర్రిితనమ్ అంథోరికి వేడతాటు, ఈరి పెర్రితనమ్ గూడ వేడకయుతె.

10 గోని నిమ్మ నా బోదతిని, నా నడకతిని, నా ఉథ్దేసతిని, నా నమ్మక్కతిని, నా నిథానతిని, నా పేమతిని, నా ఓపికతిని,

11 అంథియోకియూ, ఇక్కోనియూ, లిస్తీరా ఇంథాని పటనాతె నాకు కలగ్త కస్టాకిని బాథాకిని నిమ్మ మంచిగా తెలిసి మినీన్. నన్న బెచ్చో బాథాకినె ఓరుసుకుట్టాన్. వాంటే అన్నిటెనుంచి పెబు నానిన్ తప్పిస్త

12 మల్ల కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ బకితి తాసి బతకవాలింజి అనుకునుంజనోరు అంథోరు బాద అర్దితోరు.

13 దుస్టుర్కు సెడ్డ తుంగనోరు అంథోరు, వేరేవారిని మోసమ్ తుంగోరె, ఓరికి ఓరె మోసమ్ తుంగనోరాసి, ఎక్కువా సెడి థెయుతోరు.

14 గోని నిమ్మ నేరుస్కుటవాంటె గెట్టింగా నిచ్చి మంథా. వాటిని నిమ్మ బేనోరగ్గ నేరుస్కుట్టినో పున్ని మినీన్.

15 థేమటే మాటకిని నిమ్మ చిన్నస్కెటినుంచి పున్ని మినీన్. కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్తుకు నీకు రచ్చన మింథె ఇంథాని గ్యానతిని అమ్వ నీకు ఈతె ఇంజి గూడ నీకు ఎరక్కె

16 థేమటె పతి మాటాకంతా థేమటె ఆత్మ థోరింపినె ఈసి మినా. థేమటె మనుసుండు పతి మంచి పనుంగిని తుంగనాంకి ఓనిని తగ్తోండుగా తుంగితె.

17 మల్ల అమ్వ నిజాయుతితిని బోథిసనాంకి, తప్పుకిని గథ్దిిసి సరి తుంగనాంకి, నీతిని గురుంచి నేర్పిసనాంకి పయోజనంగా మినా.
4

1 థేమటె మున్నె, మనిమందనోరిని, డొల్లి అత్తోరిని తీర్పు తీరిసాని పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని మున్నె, ఓండు గిరుడి వాసి, ఓని థేసతిని ఏర్పరస్తొ ఇందంథాన్నిసాచ్చిగ వాటి నన్న అథికారమ్తోటెె కెత్తనద్దు బాతథితుకు:

2 సమయమ్ వత్కన్నా వాదకుండా మత్కన్నా బెస్కెటికి థేమటె మాటా బోథిసనాంకి తయ్యూరాసి మందవాలె. సేన నిథానంతోటె నేర్పిసి, తప్పుకిని గథ్దిసి సరి తుంగి బుథ్ది కెల్లా.

3 బారితుకు ఒరొ సమయమ్ వెయుతె అస్కె జనాకు నిజమత్త బోదతిని ఒప్పుకొనక దూల పెయుసి మంథాని కెమకు మందనోరు తిస్తె మంత్తోరు. అస్కె ఓరు, ఓరి సొంత ఆసకిని తుంగిసనాంకి తగ్త బోదకుర్కిని సేర్సుకుంటోరు.

4 ఓరు నిజాయుతితిని కేంజనాంకి కెమకు వాటోకా, అడ్డగోలు ఒదురుబొతు మాటాకిని కేంజిత్తోరు.

5 అతుకు, నిమ్మ బోనో అన్నిటే తేట బుథ్ది కలియు మంథా. బాథాకిని ఓరుస్కున్. కుసేలి కబురు కెత్తాని సేవకుండుగా నిమ్మ మందవాలె. నిమ్మ తుంగవలస్త పనుంగిని పూర్తిగా తుంగవాలె.

6 బారితుకు, ఇంజెటికే నన్న నా పానతిని బలిగా థారగా తొస్సనాన్. నన్న డొల్లి థాయూని సమయమ్ దగ్గర వాసి మింథె.

7 నన్న మంచిగ యుద్దమ్ తుంగ్తాన్. ఆకరిథాకా నన్న మిర్రతాన్. నా నమ్మకతిని నన్న కాపాడుకుటాన్.

8 ఇంజె నాసెంకా నీతితిని పెయుసి వాథాని కిరిటమ్ తాసబరిసి మింథె. నన్న నీతిగా నడదంథాని పెయుసి, నీతిగ తీర్పు తీర్సాని పెబు ఆ రోజినె థానిని నాకు బమమానంగ ఈతో. నామటింకె అయ్యో గోని, ఓండు వాథాంథాన్ని ఎదురూడాని అంథోరికి థానిని ఈతో.

9 నాయగ్గ జపునె వాదనాంకి పయత్తనమ్ తుంగా.

10 బారితుకు థేమా ఈ లోకతిని పేమిసి, నానిని విడిసి, తెసలోనికియ పటనాతికి థెమ్మిరి అత్తో. కిరస్కె గలతియ నాటెంకి అత్తో. తీతు దల్మతియూ నాటెంకి అత్తో.

11 లూకా ఒరోండే నాతోటె మినో. నిమ్మ వాదనస్కె మార్కిని నీ ఎంబటె తీసి వం్రా. ఓండు సేవాతె నాకు సాయమ్ తుంగనోండుగా మినో.

12 తుకికుని నన్న ఎపేసు నాటింకి రోత్తాన్.

13 నిమ్మ వాదనస్కె, నన్న తురోయూతె మంథాని కార్పునగ్గ తాసి వత్త నా పెద్ద కూసతిని పెయుసి వా; ఆలే పుస్తకాకిని, ముక్కియంగా తోల్కిని సుటాకిని పెయుసి వా.

14 కమ్మారి పని తుంగాని అలెక్జాంతురు నాకు చాన కీడు తుంగ్తో. ఓండు తుంగ్తథాని పెయుసి పెబు ఓనికి పలితమ్ ఈదవాలె.

15 నిమ్మ గూడ ఓని గురుంచి జాగర్దగా మందవాలె. ఓండు మా బోదకిని గెట్టింగా ఎథిరిస్తో.

16 నన్న మొథోటి సారి జవాబు కెత్తనాంకి కోటింకి అత్తస్కె బేనోరు గూడ నాతోటె మంథిల్లోరు. అంథోరు నానిన్ విడిసి అత్తోరు. థేమండు ఓరి పొం్రొ ఈ తప్పు వాటకుండ మందవాలె.

17 అతుకు, పెబు నాకు తోడాసి మంజి, నన్న వేరే జనాకింకి దయుర్నంగా ఓని మాటాని పూర్తిగా బోథిసనాంకి నానిన్ బలపరస్తో. గాబట్టి నన్న సిమ్మాతె పమటెనుంచి కాపాడబం్తాన్.

18 పెబు నానిన్ పతి కీడుతెనుంచి తప్పిసి, నన్న ఓని పరలోక థేసతికి థాయనాంకి ఓండు నానిన్ కాపాడ్తో. ఓనికే తర తరాంకి గొప్ప ఆదవాలె. ఆమెన్.

19 పిరిస్కిలాంకి ఆక్కిల్లాంకి ఒనోసొపొరు లోత్తోరంథోరికి నా వందనాకు కెల్లాటి.

20 ఎరస్తు కొరింతు పటనతె ఆంగి అత్తో. తురోపిని జబ్బినితోటె మిలేతు నాటె విడిసి వత్తాన్.

21 వాన కాలతె మున్నె వాదనాంకి నిమ్మ తొందర్పరదవాలె. అయుబులు, పుటేంచు, లీను, కిలమథి ఇంకా మిగల్త జతగాకంథోరు నీకయవందనాకు కెచ్చనోరు.

22 పెబు అత్త యేసు కిరిస్తు నీ ఆత్మతోటె మన్నీ. దయూ మీతోటె మన్నీ. ఆమెన్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE