COLOSSIANS


Chapter 1

1 థేమటే ఇస్టతిని పెయుసి కిరిస్తు యేసుని ఏపారిగ మంథాని పమలత్త నన్న, మన తమ్మాలత్త తీమొతి ఇరువమ్ కలియు,

2 కొలొసె ఇంథాని పటనాతె కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మంథాని జతగాకింకి వందనాకు కెచ్చి రాసాని ఉత్తరమ్ బాతథితుకు, మన అయ్యూలు అత్త థేమటగ్గనుంచి మీకు దయ, సేంతి ఆదవాలె.

3 కిరిస్తు యేసుని పొం్రో మీకు మంథాని నమ్మకతిని పెయుసి, థేమటె జనాక్కంథోరు పొం్రొ మీకు మంథాని పేమతిని పెయుసి,

4 పరలోకతె మీసెంక తాసి మంథాని నమ్మక్కతిని పెయుసి,

5 మమ్మ మొర వాటనస్కె మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని అయ్యలత్త థేమటికి మీసెంకా మమ్మ బెస్కెటికి దండమ్ వాటోరె మినామ్. అ నమ్మకతిని గురుంచి మీరు ఇంతక మున్నె థేమటె నిజమత్త మాట అత్త కుసేలి కబుటిని మీరు కేంజ్తిరి.

6 ఈ కుసేలి కబురు లోకమంత పాకి పలితమ్ ఈదనాటు, అద్దు మీయగ్గ వత్కాడె మీరు గూడ థానిని కేంజి, నమ్మి, థేమటె దయతిని నిజంగ తెలుస్కుటగ్గనుంచి అద్దు మీయగ్గ గూడ పలితమ్ ఈసోంథె.

7 మాకు పేమగ మంథాని మాతోటెి పనివాండత్త యెపాపిరాతు ఇంథాని కిరిస్తుంకి నమ్మకమత్త పనివానగ్గ మీరు నేర్సుకుట్టిరి.

8 ఆత్మతికి చెంత మీ పేమతిని ఓండే మాకు తెలియ కెత్తొ.

9 థీని పెయుసి మమ్మ ఈ కబురు కేంజ్త రోజినుంచి మీసెంక బెస్కెటికి పాదన తుంగనామ్. మీరు సంపూర్తిగ థేమటే గ్యానాతె, ఆత్మతికి చెంత తెలివితె, ఓని ఇస్టతిని పూర్తిగ అర్దమ్ తుంగాని మనుసుతోటె నిండి మందవాలింజి,

10 మీరు అన్ని మంచి పనుంగినె పలితమ్ ఈసి, థేమటింకి చెంత తెలివితె పెరిసి, పతిథాంటే పెబుని కుసేలి పరివిసి, ఓని ఇస్టతిని పెయుసి నడదవాలింజి,

11 సంతోసంతోటె అన్ని ఓపిగ పెయుసి, తొందర పర్దకుండ సేంతంగ మందవాలింజి, ఓని గోప్ప బలతిని పెయుసి పతిథాంటె మీరు బలవంతుర్కాసి మందవాలింజి మీసెంక మమ్మ పాదన తుంగనామ్.

12 గాబట్టి వెన్నెలతె మంథాని థేమటె జనాకినితోటెె పాలివారాదనాంకి మనాని అక్కుథారిర్కిన తుంగి,

13 సీకటితికి సంబంథిస్త అథికారతెనుంచి మనాని విడిపిసి ఓనికి పేమగా మత్త మర్రిని థేసాతె కాపరమ్ మందనాంకి మనాని నడిపిస్త థేమటింకి దండమ్ వాటవాలె.

14 మర్రి అత్త ఓని థోరింపినె, ఇతుకు, ఓని నెత్తురుతె మన పాపకిన్ మన్నిసి మనాంకి పాపతెనుంచి విడుదల ఇత్తో.

15 బేనొగూడ ఊడ్కాథిల్లో థేమటె రూపతిన్వి ఓండు మనాంకి సంపూర్నంగ తోపిస్తో. సర్వ లోకతిని తుంగోక మున్నె ఓండు అన్నిటికన్న మున్నె మత్తొండు.

16 బారితుకు సర్వ లొకతిని ఓండె పుట్టస్తో.్వ పరలోకతె మందనవత్కన్న, బూలోకతె మందనవత్కన్న, ఊడనవత్కన్న, ఊడాలోవత్కన్న, రాజుర్కు కుథ్దాని సిమ్మాసనమ్ అత్కన్న, పెబుతువమ్ అత్కన్న, గొప్పవారత్కన్న, అథిక్కారమ్ మందనవత్కన్న, అన్ని ఓని థోరింపినె ఓనిసెంక పుట్టిస్తో.

17 ఓండు అన్నిటికన్న మున్నె మత్తోండు. అంత ఓనమటె కదలకుండ గెట్టింగ నిచ్చి మినా.

18 సంగమ్ ఇంథాని ఒల్దింకి ఓండె తలకయు ఆసి మినో. అన్నిటే ఓండు మున్నెట్టోండాసి మందనాంకి అన్నిటికి ఓండు తొలుసురాసి మినొ. డొల్లి తేతోరమటె గూడ ఓండె మొట్ట మొదటివాండుగ మినొ.

19 ఓనమటె అన్ని సర్వ సంపూర్తిగ కలియు మందవాలింజి,

20 ఓండు సిలువతె పొం్రొ కార్సత నెత్తురుతె థోరింపినె మనాని సమాపరిసి ఈ లొకతె మందనవత్కన్న, పరలోకతె మందనవత్కన్న అన్నిటిని ఓని థోరింపినె అయ్యలత్త థేమండుతోటె సమాపర్దవాలింజి అయ్యంకి ఇస్టమత్తె.

21 మల్ల మీరు ఇంతక మున్నె పరయవారాసి సెడ్డ పనుంగు తుంగ్తథాని పెయుసి మీ రుదయతె పగవారుగ మత్త మీమిని సుబ్బరంగ తుంగి,

22 సిచ్చతికి ఒపగిసిల్లొవారిగ తుంగ్తో. అయ్యని మున్నె మనాని తప్పు ఇల్లోవారిగ నిలవాటనాంకి ఓని ఒల్దె అర్త సావిని థోరింపినె ఇంజె మనాని అయ్యనగ్గ సమాపరస్తో్త.

23 మీరు కేంజ్త కుసేలి కబురుతె థోరింపినె వాథాని నమ్మకతెనుంచి కదలకుంట నిలకడగ మతుకు ఆలా జరిగితె. ఈ కుసేలి కబురు మొబ్బిని ఇడుపొ మంథాని మనుసుర్కిన్ అంథొరికి కెత్తబర్సోంథె. థీనిసెంక పమల్త నన్న పనివానిగ మినాన్.

24 ఇంజె నన్న మీసెంక అర్దాని బాథాకినె కుసేలి పర్సి, కిరిస్తుని బాథాతె కొదవాసి మందంథాని, ఓని ఒల్లు అత్త సంగతెసెంక నా ఒల్దె పూర్తి తుంగనాన్.

25 థేమటె మాటకిని సంపూర్నంగ తెలియ కెత్తనాంకి థేమండు నాక్కిత్త బాద్యతిని పెయుసి మీసెంక నన్న అ సంగతికి పనివాండాసి మినాన్.

26 పూర్వ కాలకినె తరతరకినె తాసి మత్త ఆ రాసియతిని ఇంజె ఓనిని నమ్ముకుట్టోరికి బయుథె వాట్తో.

27 పరయవారమటె తోపిస్త అ రాసియూతె మంథాని గొప్పతనమ్ బాతథింజి థేమండు ఓనిని నమ్ముకుట్టోరికిి తెలియపరసవాలె ఇంజి ఇస్టపర్తో. కిరిస్తు మీయమటె గొప్ప నమ్మక్కమాసి మందటమె అ రాసియమ్.

28 పతివానిని కిరిస్తు యేసుని మున్నె పెరస్తోండుగ నిలవాటవాలె ఇంజి పతివానికి ఓని గురుంచి కెచ్చి, పతివానికి బుథ్ది కెచ్చి, అన్ని గ్యానతోటె పతివానికి థేమటె మాట కెచ్చనామ్.

29 థాని పెయుసి నన్న నామటె బలంగ మంజి పని తుంగిస్త ఓని సక్తిని పెయుసి మయుసోరె పయతనమ్ తుంగనాన్.
2

1 మీసెంక నినె లవొథికయ పటనాతె మందవోరిసేంక, నానిన్ సొస్టంగ ఊడిల్లోవారంథోరి సెంక నన్న బెచ్చొ బాదపరసనాన్ ఇంజోరె మీరు తెలుసుకుండవాలె ఇంజి నన్న ఇస్టపరసనాన్.

2 ఓరు రుదయతె దయర్నమ్ తచ్చి, పేమతె ఓరు కలియు మంజి, అయ్యూలత్త థేమటె రాసియమ్ ఆసి మంథాని కిరిస్తుని సొస్టంగ తెలుసుకునుంజి, థాని పెయుసి వాథాని అన్ని రకాకిని ఆస్తి కలిగి మందవాలింజోరె నన్న ఇస్టపరసనాన్.

3 గ్యానమ్ బుథ్ది ఇంథాని అన్ని సంపాదన ఓనమటె తాసి మినా.

4 బేనోండన్న మాయ మాట కెచ్చి మోసమ్ తుంగిత్తోండొబోనొ ఇంజోరె థీనిని కెచ్చనాన్.

5 నన్న నా ఒల్దె మీకు దూరంగ మత్కన్న, నా ఆత్మాతె మీతోటె కలియు మంజి, మీ మంచి నడకతిని, కిరిస్తుని పొం్రొ మీకు మత్త గెట్టి నమ్మకతిని ఊడి నన్న కుసేల్ పరసనాన్.

6 గాబట్టి మీరు పెబు అత్త కిరిస్తు యేసుని బేలా సేర్సుకుట్టీరొ ఆలే ఓనమటె నడుముట్టు.

7 ఓనమటే వేరు డిగ్గి, ఓని పొం్రొ తొచ్చి మత్త లొనిన, మీరు నేర్సుకుటాటు నమ్మకాతె గెట్టి పరసోరె థేమటింకి దండాకు వాటాంథాంటె పెర్సాటి.

8 ఈ లోక గ్యానమ్తోటెె, బొక్కిసాని మాయ మాటానితోటెె బేనొ గూడ మీమిని మీ నమ్మకాతెనుంచి థొంగిలిసి ఓయకుంట జాగర్దగ మంథాటి. అమ్వ మనుసుర్కిని అలవాటని పాయుసి ఈ లోకతికి చెంతథె గోని కిరిస్తుంకి చెంత్తవయ్యో.

9 బారితుకు థేమండు సంపూర్నంగ కిరిస్తుని ఒల్దె కాపరమ్ మినొ.

10 మల్ల, ఓండు గొప్పవారంథోరికిి, అథికారంకి అన్నిటికి తొలుసురాసి మినొ. మీరు బోనొ ఓనమటె సంపూర్తిగ కలియు మినీరి.

11 మీరు కిరిస్తుతోటెె కలియు మందంథాని పెయసి మీరు గూడ ఓనమటె సున్నతి ఏంథ్తీరి. ఈ లోకతికి చెంత పాప ఒల్దిని ఓండు తీసివాట్తో గాబట్టి అద్దు కయుకిన్ తోటె తుంగ్త సున్నతి అయ్యొకుంట కిరిస్తె ఓని ఆత్మా థోరింపినె తుంగ్త సున్నతి ఆసి మింథె.

12 మీరు బాప్తీసమ్ ఏందనస్కె ఓనితోటెె బోంద వాట్తోరాసి మినీరి. ఓనిని సావినుంచి త్యాత్త థేమటె గొప్ప సకితితె పొం్రొ మీరు నమ్మక్కమ్ తాసటమ్ థోరింపినె ఓనితోటెె గూడ మిరు తేథిత్తీరి.

13 మీరు పాపతె డొల్లి అంజి మీ ఒల్దె సున్నతి తుంగకుండ మత్తస్కె థేమండు మీమిని ఓనితోటెె గూడ బతికిసి మన పాపక్కంత ఓండు సెమిస్తో.

14 మనాంకి విరోదంగ మంజి మన పొం్రొ తప్పు వాటాని పత్తరతిని ఓండు మనమటెనుంచి తీసివాటి థానిని సిలువతె పొం్రొ మేకు వాటి కొట్తో.

15 ఓండు సెడ్డ సయుతాని, ఓని అథికారకిని సిలువతె పొం్రొ ఓడిసి అంథోరు ఊడనాటు ఓరిని కయుదుర్కినిన తుంగి సిలువతె గెలుపు ఏంత్తో.

16 గాబట్టి తింథాని ఉండాని వాంటె గోని, పండుగ, అమావాస, సొక్కు తీర్సాని రోజి ఇంజి కెచ్చి బేనొ గూడ మీ పొం్రొ తీర్పు తీర్సనాంకి బేమాతరమ్ సందు ఈదకుండ జాగరదగ మంథాటి.

17 ఇమ్వ వాదని రోజుకినె జరగనిథానికి నీడాసి మింథె. అ నీడతికి నిజమాసి మందనోండు కిరిస్తే.

18 ఓని థోరింపినె కీలి, నరాకు అంత ఒల్దె ఒరోథానికి ఒరొటి సాయమ్ తుంగి అతికి మంజి తలకయ్యూసి మంథాని థేమటె అథికారత్తె పెరసోంథె.

19 ఆలా మన్నంగా కొంత మంథి వాసి, మనుసుర్కిన్ మున్నె తగ్గిసి మందనోండుగ తోపిసి, మీరు థేమటిని మంచిగ మొడకటమిల్లిరి ఇంజోరె కెచ్చి, ఇంకా, మీరు థేవ దూతకిని గూడ మొడకవాలె ఇంజోరె కెచ్చి, మీమిని సెడ తుంగితోరు. ఓరు ఊడిల్లోథాని గురుంచి గొప్పంగ కెచ్చి, తెలివితె గీరమ్ మందనోరుగా తిరియు మీ పొం్రొ తప్పు వాటితోరు. ఆలొంటోరు మీకు తాసి మంథాని బమమానతెనుంచి మీమిని జరిపిసితోరు. ఓరిని గురుంచి మీరు జాగరదగ మంథాటి. ఆలాంటోండు తలకయు ఆసి మంథాని కిరిస్తుని పెయుదకుండ మంత్తోండు.

20 మీరు కిరిస్తునితోటెె ఈ లోక అలవాటింకి డొల్లి అతుకు, మీరు బారి ఇంక లోకాతె బతికి మందనాటు ఈ లోక అలవాటింకి లోబరసనీరి?

21 మనుసుర్కిని ఆగ్నియకిని పెయుసి నినె పద్దతిని పెయుసి నడిసి, థానిని కేటొదు, థీనిని తింథొద్దు, ఇద్దు ఊడొద్దు, ఓరిని కేటొద్దు ఇంథాని ఆగ్నియూకింకి మీరు లోబరతటమ్ బేలా?

22 ఇమ్వ మనుసుర్కు ఇత్త ఆగ్నియకే గథా? వీటిని రాంతుకు అన్ని పాడాసి థెయుతా.

23 ఈలోటి బోథాతె గ్యానమ్ మత్తాటు వేడకత్కన్న, అమ్వ సొయతిని మొడాకనాంకె గోని ఇంకా వేరే బాతిల్లె. అమ్వ మనుసుర్కిని మున్నె తగ్గిసి మందనాటు తోపిస్కన్న, ఒల్దిని ఎసన ఆసకిని ఆబ్దుంగాని విలువ వాంటె బాతిల్లె.
3

1 మీరు కిరిస్తునితోటె కలియు సామతెనుంచి తేథి మందనోరితుకు, థేమటె తినపక్కతె కిరిస్తు కుథి మంథాని జేగతె మందనవాటిని మెక్కోరె మంథాటి.

2 పొం్రొ మందనవాంటె పొం్రొ మీ మనుసుని తాసవాలె గోని ఈ లోకతికి చెంతవాంటె పొం్రొ మీ మనుసు వాటకీరి.

3 బారితుకు మీరు డొల్లి అత్తీరి. మీ బతుకు కిరిస్తుని థోరింపినెె థేమడ్తోటెె తాసి మింథె.

4 మనాంకి బతుకు ఆసి మంథాని కిరిస్తు గిరుడ్డి వాదనస్కె మీరు గూడ ఓనితోటె గొప్పంగ వేడకయుతీరి.

5 గాబట్టి మీయమటె ఈ లోకతికి చెంత లంజతనమ్, రోతతనమ్, ఒల్దె ఎవనమ్, సెడ్డ పనుంగు తుంగాని ఆస, పొతిమె ఇంథాని దన ఆస, వీటిని మీరు అమక్కాటి.

6 వీటిని పెయుసె థేమటె ఉద్దరేకమ్ లోబరువోవారి పొం్రొ వెయుతె.

7 మీరు గూడ పూర్వతె ఓరమటె మత్తస్కె వీట్టన్నిటిని తుంగి వత్తిరి.

8 గోని ఇంజె అతుకు ఆవేసమ్, కోపమ్, సెడ్డ గునమ్, దూసన మాట, మీ పయుటె బూతు మాట తిరియటమ్ వీట్టన్నిటిని విడసాటి.

9 పాత మనిసిని ఓని అలవాటిని తీసి వాట్తీర్ గాబట్టి ఒరోంకొరొ అబదమ్ కెత్కీరి.

10 థేమటె రూపాతె పెరసోరె మందనాటు ఓని తెలివితె సంపూర్నంగ పెరసనాంకి థేమండు పుట్టిస్త కొత్త మనిసిని మీరు కెరిసి మినిరి.

11 గాబట్టి థీంటె వేరె కులత్తోండింజి, యూదుడింజి బాత తేడా ఇల్లె. సున్నితి తుంగి మత్కన్న, సున్నితి తుంగకుండ మత్కన్న థాంటె బాతిల్లె. నాటెనె మందనోరత్కన్న, అడివితె మందనోరత్కన్న, బానిసుర్కత్కన్న, లోత్తోరత్కన్న బాత తేడా ఇల్లె. గోని కిరిస్తె అంథోరమటె అంతా ఆసి మినొ.

12 థేమండు మీమిని తెలుస్కునుంజి మినొ. ఓండు మీమిని సుబ్బరంగా తుంగి మీమిని పేమిస్తో. గాబట్టి మీరు జాలి, దయ, సేంతమ్ మందనోరుగా, లోబరిసి మందనోరుగా, ఓపిగ పెయుసి మందనోరుగా బదకాటి.

13 మీరు ఒరోంకొరొ ఓపిగ పెయుసి, ఒరోంకొరొ తప్పు తుంగి మతుకు, కిరిస్తు మీమిని సెమిస్తాటు మీరు గూడ ఒరోంకొరొ సెమిసాటి.

14 వీటన్నిటికన్న ఎక్కువ, అంథోరిని తొచ్చి వాటాని పేమతిని సంపూర్నంగా కెరిసి, కలియు మంథాటి.

15 కిరిస్తు ఈథాని సేంతి మీ రుదయకిని ఏలనిముట్టు. థీనిసెంకె మీరు ఒరొ ఒల్దె బతకవాలింజి కరంగబర్తీరి. మల్ల మీకు తుంగ్త మేలు మరంగి థాయకుండ దండాకు కెల్లాటి.

16 కిరిస్తుని మాట మీ అమటె అన్ని గ్యానమ్తోటెె సంపూర్నంగ మందనిముటు. ఒరోంకొరొ బోథిసి, బుథ్ది కెచ్చి, పథాకిన్తోటెె, రాగాకినితోటెె, ఆత్మతికి చెంత కీర్తనాకు పారోరెె మీ రుదయతె థేమటింకి దండాకు వాటి పదమ్ పాడాటి.

17 మీరు తిరియూని మాటానె, మీరు తుంగాని పనుంగినె, బాత తుంగ్తుకన్న, వాటిని పెబు అత్త యేసుని పెదటె తుంగి, ఓని థోరింపినె అయ్యూలత్త థేమటింకి దండాకు వాటోరె మంథాటి.

18 ముత్తెకినీరెె, మీరు యేసుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మినీరి గాబట్టి మీ ముత్పలోరికి లోబరిసి మంథాటి.

19 ముత్పలోరెె, మీ ముత్తెకిని పేమిసాటి. ఓరిని నలంగ గొట్టకీరి.

20 పిల్లనీరె, మీ అయ్య యెవ్వలోరికి పతిథాంటె లోబర్ముటు. ఈలా మతుకు థేమండు మీమిని మెచ్చుకుంటో.

21 అయ్యనీరె, మీ పిల్లాని మనుసు రెచ్చకొట్టి ఓరిని సల్లార్సకీరి.

22 పని మనుసుర్కినీరె, ఈ లోకాతె మీకు యెజమానుర్కుగా మందనోరికి పతిథాంటె మీరు లోబరుముటు. ఓరు ఊడనాటు ఓరిని కుసేలి పరసవాలింజి మీరు పని తుంగకుండ, మీ డొక్కాతె బాత మర్మమ్ ఇల్లకుండ పెబు అత్త యేసు కిరిస్తునిసెంక పని తుంగాటి.

23 మీరు బాత పనుంగు తుంగ్తుకన్న డొక్కాతె మర్మమ్ ఇల్లకుండ థేమటెసెంక తుంగవాలె గోని మనుసుర్కినిసెంక తుంగొదు.

24 మీరు పెబు అత్త కిరిస్తుంకి పనివారాసి మినీరి గాబట్టి పెబు అత్త కిరిస్తు మీకు బమమానమ్ ఈతొ ఇంజి మీరు తెలుస్కునుంజి మినీరి.

25 అన్యాయమ్ తుంగనోండు ఓండు తుంగ్త అన్యాయతిని పెయుసి థేమండు ఓనికి తీర్పు తుంగితొ. థాంటె బాత తేడా మన్నొ.
4

1 యెజమానుర్కినీరె, మీకు గూడ పరలోకాతె యెజమాని మినొ ఇంజి తెలుస్కునుంజి మీ పనివారింకి అన్యాయమ్ తుంగ కుండ మంచి తుంగాటి.

2 బెస్కెటికి మొర వాటోరె మంథాటి. ఆలాకె మొర వాటాంథాంటె తెల్దె మంజి థేమటింకి దండాకు వాటాటి.

3 ఆలాకె కిరిస్తుని మర్మతిని మమ్మ తెలియ కెత్తనాంకి థేమండు మాకు అవకాసమ్ ఈదవాలింజోరె మాసెంక గూడ మొర వాటాటి. అ మర్మతిని కెత్తాంథాని పెయుసె నన్న ఇంజె జెయుల్దె మినాన్.

4 అ మర్మతిని బేల తేటంగ కెత్తవాలొ థానిని థేమండు తోపిసనాంకి నాసెంక మొర వాటాటి.

5 వేరెవారి మున్నె గ్యానమ్తోటెె నడసోరె, సమయతిని అడ్డగోల్ థాయనివ్వకుంట పయొజనంగ వాడుకునుటు.

6 మీరు మనుసుర్కినగ్గ తిరియనస్కె పతి ఒరోంకి బేల జవాబు కెత్తవాలొ తెలుస్కిండవాలె గాబట్టి మీ మాటాతె బెస్కెటికి జాలి, రుచ్చి కలియు మందనాటు తిరియవాలె.

7 నన్న బాగు పేమిసాని నా తమ్మాల్, పెబుంకి నమ్మక్కమత్త పనివాండత్త నాతోటె సేవకుండత్త తూకి, నా గురుంస్త కబురంతా మీకు తెలియ కెయుతొ.

8 మీరు మా కబురు తెలుస్కునుంజి, మీ రుదయకిని ఓథార్సనాంకి నన్న ఓనిని మీయగ్గ రోచ్చి మినాన్.

9 మీకు చెంత్తోండత్త, నమ్మకమాసి పేమగ మంథాని తమ్మాలత్త ఒనెసిముని గూడ ఓనితోట కలియుె మీయగ్గ రోచ్చి మినాన్. ఈరిరుమరు ఇగ్గ మంథాని కబురంతా మీకు తెలియ కెయుతోరు.

10 నాతోటెె జెయుల్దె మంథాని అరిస్టర్కు మీకు వందనాకు కెచ్చనొ. బర్నబాంకి దగ్గర సుట్టమాసి మంథాని మార్కు గూడ మీకు వందనాకు కెచ్చనొ. ఈనిని గురుంచి ఇంతక మున్నె మీతోటె కెచ్చి మినాన్. ఈండు మీయగ్గ వతుకు ఈనిని మీతోటె కలపాటి.

11 మల్ల యేసు ఇంథాని యుస్తు గూడ మీకు వందనాకు కెచ్చనొ. నా జత పనివారమటె ఈరు మటింకే యూదుర్కు. ఈరు మాతరమె థేమటె థేసతె సెంక నా జత పనివారాసి మంజి, నాకు ఆదర మాటా కెచ్చి వాసనోరు.

12 మీకు చెంత్తోండత్త యెపాపిరాతు గూడ మీకు వందనాకు కెచ్చనొ. ఈండు కిరిస్తు యేసుని పనివాండు. మీరు థేమటె అన్ని ఇస్టకినె పూర్తిగ తెలుస్కునుంజి, కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ మంథాని నమ్మకాతె గెట్టింగ నిలకడగా మందవాలె ఇంజోరె ఈండు మీసెంక పట్టు పెయుసి బెస్కెటికి మొర వాటోరె మినొ.

13 ఈండు మీసెంక, లవొథికియవారిసెంక, యెరపొలివారిసెంక సేన బాద పర్సోరె మినొ ఇంజి నన్న ఓని గురుంచి సాచ్చమ్ కెచ్చనాన్.

14 నాకు పేమగ మంథాని లూకా ఇంథాని వయుథికుండు, థేమా ఇరుమరు మీకు వందనాకు కెచ్చనోరు.

15 లవొథిక్కియతె మంథాని సంగాతికి, నింపాంకి, ఓని లోత్తె కలియు వాథాని సంగాతికి వందనాకు కెల్లాటి.

16 ఈ ఉత్తరమ్ మీరు సదవత్త పాయ లవొథికియూ సంగత్తోరికి గూడ సథివిసాటి. ఆలాకె లవొడికియతోరికి రాస్త ఉత్తరతిని మీరు గూడ సదుకునుట్టు.

17 ఈ మాటని పత్యేకంగ అర్కిపుంకి రాసనాన్: థేమండు ఓనిక్కిత్త పనితిని పూర్తిగ తుంగనాంకి జాగరదగ మందవాలె ఇంజొరె ఓనితోటెె కెల్లాటి.

18 పమలు అత్త నన్న నా సొంత కయుథె మీకు వందనాకు కెచ్చి రాసనాన్. నానిని తొచ్చి వాటి మందంథాని మీరు గురుతు తుంగాటి. థేమటె దయ మీతోడు మందవాలె. ఆమెన్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE