Galatians


Chapter 1

1 పమలత్త నన్న ఈ ఉత్తరతిని మీకు రోచ్చనాన్. అన్నిటికన్న మున్నే విటిని మీరు తెలుసుకుండవాలె ఇంజి మినాన్; అద్దు బాతథితుకు, నన్న యేపారిగ మందవాలె ఇంజి మనుసుర్కు నానిన్ కరెంగిల్లోరు, మనుసుర్కు నానిన్ తెలుస్కుండిల్లోరు, గోని తప్పె అత్త థేమండే నన్న యేపారిగా మందవాతె ఇంజి నానిని తెలుసుకుట్టో; ఓండే యేసు కిరిస్తుని సామతెనుంచి తేథిస్తో.

2 నాతోటె కలియు మంథాని నా జతగాకు అంథోరు గలాతి నాటె మంథాని సంగాకింకి రాసనద్దు బాతథితుకు:

3 తప్పె అత్త థేమటె థోరింపినె మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని థోరింపినె మీకు దయూ, సమా ఆదవాలే:

4 తప్పె అత్త థేమటె ఇస్టతిని పెయుసి ఇంజె మంథాని ఈ దుస్ట తరాతెనుంచి మనాని విడిపిసనాంకి ఓండు మన పాపతెసేంకా ఓనినె ఒపగిస్తో.

5 ఓనికె బెస్కెటికి గొప్ప ఆదవాలె, ఆమెన్.

6 కిరిస్తుని దయతిని పెయుసి మీమిని కరెంగ్తోనిని మీరు ఇచ్చో తొందరగా విడిసిసి ఇంకొరో కుసేలి కబుటింకి ఉడ్డి థాయటమ్ నాకు ఆచ్చరియంగా మింథె.

7 అసలు ఇంకొరొ కుసేలి కబురు ఇల్లెగథా; గోని కొంత మంథి మీమిని సెడగొట్టి, కిరిస్తుని కుసేలి కబుటెనుంచి మీమిని కమడు పర్దిస్తోరు గోని ఇంకా వేరే బాతిల్లె.

8 మమ్మ మీకు కెత్త కుసేలి కబురు తప్పా, మమ్మ అత్కన్నా, ఆకాసతెనుంచి ఒరొ దూత అత్కన్న వాసి, ఇంకొరొ కుసేలి కబుటిని మీకు కెత్తుకు, ఓని పొం్రొ థేమటె సేపమ్ వెయుతె.

9 నన్న ఇంతక మున్నె మీకు కెత్తాటు మల్ల కెచ్చనాన్. అద్దు బాతథితుకు, మీరు నమ్ముకుట్ట కుసేలి కబురు తప్పా ఇంకా వేరే కుసేలి కబుటిని బేనోండన్నా మీకు కెత్తుకు, ఓని పొం్రొ థేమటె సేపమ్ వెయుతె.

10 ఇంజె నన్న మనుసుర్కిని దయతిని పెయుసి కెత్తానా? ఇల్లుకు, థేమటె దయతిని పెయుసి కెత్తానా? నన్న ఇంకా మనుసుర్కిని కుసేలి పరవిసవాలె ఇంజి మినానా? నన్న ఇంకా మనుసుర్కిని కుసేలి పరివిసనోండుగా మతుకు నన్న కిరిస్తుని పనివాండయ్యోన్.

11 ఇంకా జతగాక్కినీరె, నన్న కెత్త కుసేలి కబురు మనుసుర్కిని అలోచనతెనుంచి వత్తదయ్యో ఇంజి మీకు తెలియ కెచ్చనాన్.

12 బేని మనుసుండు గూడ థానిని నాకు ఈథిల్లొ; బేనోగూడ నాకు నేర్పిసిల్లో. యేసు కిరిస్తె నాకు తెలియ కెత్తో.

13 నన్న యూద మతాతె మందనస్కె నన్న బేలా నడత్తాన్ ఇందంథాని గురించి మీరు కేంజి మత్తీర్ గథా? నన్న థేమటె సంగతికి సేన బాథాకు వాటి థానిని పాడు తుంగ్తాన్.

14 నా జనాకినె నాసుంటె వయుసివారు థీబె మంథి మత్కన్నా ఓరమటె నన్న సేన తెలివి మందనోండుగా నా ముత్తాతలోరిని అలవాటికిని పెయుసి సేన పట్టుదల పెయుసి మత్తాన్.

15 అథ్దె అయ్యోకా, నన్న నా ఎవ్వాని డొక్కాతె మత్త రోజినుంచి థేమండు నానిన్ వేరె తాస్తో. ఓండు ఓని దయతిని పెయుసి నానిని కరంగ్తో.

16 ఓని మ్రరి అత్త యేసు కిరిస్తుని గురించి నన్న వేరె జనాకింకి కుసేలి కబుటిని కెత్తవాలె ఇంజి, కిరిస్తుని నాకు తోపిసవాలె ఇంజి తప్పె ఇస్టపరతస్కె, జపునె నన్న మనుసుర్కినితోటె బాత ఆలోచన తుంగకుండా,

17 యెరుసలేంతె నాక్కన్న మున్నె యేపారిగా మందనోరగ్గ థాయకుండా, ఆరెబియూ థేసతికి థెమ్మిరి అత్తాన్. మల్ల అగ్గటెనుంచి దమస్కు నాటెంకి గిరుడ్డి వత్తాన్.

18 మూడు ఏండుకు అత ్తపాయ, పేతురుని ఊడవాలె ఇంజి నన్న యెరుసలెమ్ అంజి, ఓనగ్గ పథియేను రోజ్కు మత్తాన్.

19 పెబుని తమ్మాలత్త యూకోబిని తప్పా, యేపారిర్కినమటె ఇంకా బేనోరిని గూడ నన్న ఊడిల్లాన్.

20 నన్న మీకు రాసాని ఇవ్వంతా అబద్దమ్ అయ్యో ఇంజి థేమటె మున్నె నిజంగా కెచ్చనాన్.

21 ఆపాయు సీరియూ, సిలిసియూ నాకిని ఎంబాటె ఉడ్డి వత్తాన్.

22 అస్కె యూథేయూ థేసాతె మత్త కిరిస్తుని సంగకిని మొకా మొకంగ ఊడకుండానె మత్తాన్.

23 ఇంతక మున్నె మనాని బాద వాటి పాడు తుంగ్తోండే ఇంజె నమ్మకతిని గురుంచి బోథిసనొ ఇంజి ఓరు నా గురించి కేంజి మత్తోరు.

24 గాబట్టి నా గురించి థేమటిని గొప్ప తుంగ్తోరు.
2

1 పదనాల్గు ఏండుకు అత్త పాయు, నన్న తీతుని తీసుకునుంజి, బర్నబాతోటె కలియు, మల్ల యెరుసలెమ్ అత్తాన్.

2 అగ్గ థేమండు నాకు తెలియ కెత్తాటు నన్న యూదుర్కు అయ్యో వేరే జనాకింకి బేలా కుసేలి కబురు కెత్తాన్ ఇందంథాని గురించి ఓరికి తేటంగా వివరిసి కెత్తాన్. అత్కన్నా, నన్న ఇంజె తుంగాని ప

3 మల్ల, నాతోటె మంథాని తీతు గిరీసు థేసాతికి చెంత్తోండు అత్కన్నా, ఓండు సున్నతి తుంగిసవాలె ఇంజి నన్న ఓనిని బలవంతమ్ తుంగిల్లాన్.

4 కిరిస్తు యేసునుంచి మనాంకి పాపతెనుంచి విడుదల వత్తె. ఆ విడుదలతె మనాడు కుసేలిగా మినాడ్ ఇంజి కొంత మంథి వేగు ఊడి, మనాని పాత అలవాటింకి బానిసుర్కినా తాసవాలె ఇంజి ఆలా కెత్తోరు; గోని ఓరు అడ్డ అర్రిథె వత్త థొంగ జతగాకు ఆసి మినోరు.

5 గోని నిజాయుతి మంథాని కుసేలి కబురు మీయగ్గ నిలకడాసి మందవాలె ఇంజి, మమ్మా బేమాతరమ్ ఓరికి వొంగకుండా మత్తామ్.

6 అత్కన్నా, ముక్యమత్తోరు నాకు బాత నేర్పిసిల్లోరు. ఓరు బేపొటివారత్కన్నా నాకు అక్కరిల్లె. బారితుకు థేమండు మనుసుర్కిని మొకమాట ఊడనోండయ్యొ.

7 అత్కన్న సున్నతి తుంగనోరిని నడుమ యేపారిగా మందనాంకి థేమండు పేతురుని బేలా కాయమ్ తంగ్తోండో ఆలే వేరే జనాకింకి యేపారిగా మందనాంకి థేమండు నానిని గూడ కాయమ్

8 గాబట్టి సున్నతి తుంగనోరికి కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి పేతురుని ఏర్పరస్తాటు, సున్నతి ఇల్లోవారికి కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి నానిని ఏర్పరస్తో ఇంజి ఓరు ఊడి,

9 థేమండు నాకు ఇత్త దయతిని కేంజ్తస్కె, న్రిటల్ తిస్తె మంథాని యూకోబు, కేపా, యోవాను, ఈరంథోరు సున్నతి తుంగనోరికి కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి ఇంజి ఏర్పరస్తాటు, వేరె జనాకింకి కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి నానిని ఏర్పరస్తో ఇంజి ఓరు ఒప్పుకుట్టోరు. గాబట్టి థానికి గురుతుగా మమ్మ తుంగాని పనిథె నాకు, బర్నబాంకి కయు ఈసి సాయమ్ తుంగ్తోరు.

10 పేథోర్కిని గురుతు పెయుదవాలె ఇంథాని సలా మాతరమె కెత్తోరు; నన్న గూడ ఆలే తుంగవాలె ఇంజి అంతక మున్నె అనుకుట్టాన్.

11 ఇంకా, పేతురు అంథియోకియూ పటనతికి వత్తస్కె, ఓండు తప్పు తుంగ్తో ఇంజి ఊడి, నన్న ఓనిని ముకాముకంగ ఎథిరిస్తాన్.

12 బేలాయుతుకు యూకోబునగ్గనుంచి కొంత మంథి వం్రోకా మున్నె ఓండు, యూదుర్కు అయ్యో వేరె జనాకినితోటె కలియు థోడా తిత్తో. గోని ఓరు వత్తపాయు సున్నతి తుంగ్తోరికి వెర్సి, తొలింగి అత్తొ.

13 ఇంకా ఓనితోటె మత్త యూదుర్కు గూడ, ఓనితోటె కలియు ఆలే మాయ వేసమ్ వాట్తోరు. బర్నబా గూడ ఓరొతోటె కలియు మాయ వేసమ్ వాట్తో.

14 ఈలా ఓరు నిజాయుతి మంథాని కుసేలి కబుటింకి తగ్తాటు నడదకుండా మినోరింజి నన్న ఊడి, అంథోరి మున్నె పేతురుని తలఎ్తాన్. అద్దు బేలాయుతుకు; పేతురు

15 అసలు మనాడు యూదుర్కిని కులాతె పుట్తాడ్; మనాడు వేరెవారి కులాతె పుట్త పాపతోరు అయ్యొడా; గోని, యూద కులాతె పుట్తుకన్న, వేరే కులాతె పుట్తుకన్న, మనాడంథోరు యేసు కిరిస

16 బేని మనుసుండు గూడ ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్ వల్ల నీతిమంతుండినా ఆథాలోగథా?

17 కిరిస్తుని థోరింపినె నీతిమంతుర్కినా ఆథాని మనాడు ఇంకా పాపతోరుగా మతుకు, థానికి కిరిస్తు కారనమయుతోండా? అయ్యో గథా!

18 నన్న విరగ్త్తవాటినె మల్ల తొత్తుకు నన్న ఆగ్నియకిని పెయుసి తప్పు తుంగ్తోండుగా వేడకయుతాన్.

19 గోని నన్న అతుకు థేమటెసేంకా బతకనాంకి ఆగ్నియకింకి డొల్లి అత్తాన్.

20 గాబట్టి నన్న కిరిస్తునితోటె కలియు సిలువతె పొం్రొ డొల్లి అత్తాన్; గోని బతికె మినాన్; ఇంజె బతకనద్దు నన్న అయ్యోన్. గోని కిరిస్తె నాయమటె బతికి మినొ. గాబట్ట ఇంజె నన్న ఒల్దె బతకనద్దు, నా పొం్రొ పేమా తోపిసి నాసెంకా ఓనిని ఒపగిస్త థేమటె మర్రిని పొం్రొ తాస్త నమ్మకతిని పెయుసే బతికి మినాన్.

21 గాబట్టి నన్న థేమటె దయూతిని వట్టిథింజి కెల్లోన్. బారితుకు ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్ థోరింపినె నీతి వత్తుకు, కిరిస్తు డొల్లి థాయటమ్ వట్టిదయుతె గథా?
3

1 ఓసీ, బుథ్దియుల్లో గలాతియుర్కినీరె, నిజాయుతితెనుంచి తొలిగి థాయనాంకి బేనో మీమిని బొక్కిస్తో? యేసు కిరిస్తు సిలువతె పొం్రొ డొల్లి అత్తో ఇందంథాని మీ సొంత కండ్కినితోటె మీరు ఊడ్తీరి గథా?, అద్దు నిజమ్ ఇంజోరె నమ్మతిరిగథా?.

2 ఆలా మన్నంగా, నన్న మీయగ్గ ఒరో మాట తలిపితాన్ కెల్లాటి; మీరు బేలా సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతిని ఏంతీరి? ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్వలనా, ఇల్లుకు, కిరిస్తుని కుసేలి కబుటిని పొం్రొ తాస్త నమ్మకతెవలనా?

3 థేమటె ఆత్మతె మొదలు వాట్త మీరు, ఇంజె ఈ లోకాతికి చెంత ఒల్దిన్ ఆసతోటె సాలిసనీరే? మీరు అచ్చో తెలివి ఇల్లోకా మినీరె?

4 థీనిని పెయుసి మీరు బెచ్చో బాథాకిని అడ్డగోలె అర్తీరె?. మీరు అర్త బాథాక్కంతా వట్టిథాసి అత్తెగథా!

5 ఇంకా నన్న బాత తలపనానితుకు, థేమండు మీకు సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతిని ఈసి, గొప్ప పనుంగిని బారి మీయమటె తుంగ్తో? బారితుకు మీరు ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్వల్ల ఆలా తుంగ్తోండా? ఇల్లుకు కుసేలి కబుటిని పొం్రో తాస్త నమ్మకతిని పెయుసి ఆలా తుంగ్తోండా? మీరె కెల్లాటి.

6 ఆలాకె, ఆబ్రగాము థేమటిని నవ్తెూ గాబట్టి ఓని నమ్మకతిని పెయుసి థేమండు ఓనిని నీతిమంతుండింజి కెత్తో.

7 గబట్టి బేనోరతుకు థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసనోరో, ఓరంథోరు ఆబ్రగామిని నిజమత్త మర్కు1 అయుతోరు ఇంజి మీరు తెలుసుకునుట్టు.

8 ఇంకా థేమండు నమ్మకతె థోరింపినె వేరే జనాకిని నీతీ మంతుర్కినా తుంగితో ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె ఇంజి ఊడి: నినిని పెయుసి నేల్దె పొం్రొ మంథాని అన్ని కులత్తోరిని థీవిస్తాన్ ఇంజి మొథోటి ఆబ్రగామికి కుసేలి కబురు కెత్తోగథా?

9 థాని పెయుసి బేనోరతుకు కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి నడసనోరో, ఓరంథోరు థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్త ఆబ్రగామినితోటె కలియు థీవిన ఏందనోరు.

10 గోని బేనోరతుకు ఆగ్నియకిని పెయుసి నడసనోరో ఓరంథోరు సేపాతె మినోరు; బారితుకు, థేమటె ఆగ్నియకింకి లోబర్దకుండా, వాంటిని పెయుసి నడదకుండా మందనోండు, సేపమ్ మందనోండు ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె;

11 థీని పెయుసి, బేనోగూడ ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్ థోరింపినె నీతిమంతుర్కినా ఆదటమిల్లొ ఇంజి తేటంగా తెలియు మింథె. బారితుకు, థేమటె పొం్రొ తాస్త నమ్మకతె థోరింపినె నీతిమంతుండు బతకనో ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె.

12 ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్, నమ్మకతిని పెయుసి వత్తదయ్యో; గోని బేనొ అతుకు ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదనోండో ఓండు వాటిని పెయుసె బతికితో. ఆలాయుతుకు ఓండు అన్ని ఆగ్నియకిని పాటిసవాలె.

13 గోని మన సేపకిని కిరిస్తు ఓనిపొం్రొ తీస్కుట్టో, ఆగ్నియకినుంచి వత్త సేపాతెనుంచి ఓండే మనాని తప్పిసి రచ్చిస్తో. సిలువ గుంజతె పొం్రొ అమకబం్తోండు సేపమ్ మందనోండు' ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మత్తాటు

14 థేమండు ఆబ్రగామికి పమానమ్ తుంగ్త థీవనాకంతా, కిరిస్తు యేసుని థోరింపినె వేరే జనాకింకి గూడ వాదనాటు తుంగ్తో. ఆలే మనాడు గూడ నమ్మకాతె థోరింపినె థేమండు పమానమ్ తుంగ్త సుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏందనాడ్.

15 జతగాక్కినీరె, మనుసుర్కు తుంగాని అలవాటిని పెయుసి మీకు కెచ్చనాన్. ఇరుమరు చెంతమ్ పత్తరమ్ రాసి కాయమ్ తుంగ్తవాటిని బేనో గూడ థానిని తీసి వాటాలో; ఇంకా బేనో గూడ థానితోటె బాత కలపాలొ ఇంజి మనాంకి ఎరక్కె.

16 ఆబ్రగామికి, ఓని లోత్తోరికి థేమండు ఒట్టు వాటి పమానమ్ తుంగ్తో. ఆలా పమానమ్ తుంగ్తస్కె, నీ కులతోరికి ఇంజి కెల్లకుండా, నీ లోత్తోనికె ఇంజి ఒరోని గురించే కెచ్చి మత్తో, ఓండె కిరిస్తు.

17 గాబట్టి నన్న కెత్తనద్దు బాతథితుకు: థేమండు ఆబ్రగామ్తోటె ఓట్టు వాటి పమానమ్ తుంగ్తో; ఆలా థేమండు పమానమ్ తుంగ్తవాటిని నాలుగు వందల ముప్పయు ఏండుకు అత్కన్న ఆగ్నియకిని పెయుసి ఓండు ఇత్త పమానతిని తీసి వాటాలో, వొట్టి తుంగాలో.

18 ఆగ్నియకిని పెయుసి నడత్కు బమమానమ్ థొరకో. గోని థేమటె పమానతిని పొం్రొ తాస్త నమ్మకతె థోరింపినె బమమానమ్ థొర్కితె. ఆలాయుతుకు, థేమండు ఆ బమమానతిని ఆబ్రగామికి పమానంగా ఇత్తాట ెగథా?

19 ఆలామన్నంగా, థేమండు బారి ఆగ్నియకిని ఇత్తో? వాంటె ఉథ్దేసమ్ బాత? బారితుకు జనాకు బెచ్చొ దుస్టురుకాసి మినోరింజి తోపిసనాంకె థేమండు ఆగ్నియకిని ఇత్తో. గోని థేమటె పమానతిని ఏంత లోత్తోండు వాథానిథాకా ఆగ్నియకిని పనుంగు జరగోరె మంత్తె. ఇంకా థేమటింకి నినె జనాకింకి నడుమ మంజి పని తుంగనాంకి థేమండే మోసేని కయుథె ఓని ఆగ్నియకిని ఒపగిస్తో.

20 నడుమ మందనోండు ఇరుమరు చెంతమ్ మంజి పని తుంగనో; గోని థేమండతుకు, ఆబ్రగామినితోటె పమానమ్ తుంగనస్కె ఓని పెథెటె పొం్రొ ఓండే పమానమ్ తుంగ్తో.

21 ఆలాయుతుకు, థేమటె ఆగ్నియకు, ఓండు కెత్త పమానాకు ఒరొథాని పొం్రొ ఒరొ విరోదంగా మంతాకా? ఆలా అయ్యోగథా! ఆగ్నియకిని థోరింపినె కొత్త బతుకు వతుకు, ఆ ఆగ్నియకిని థోరింపినె థేమటె నీతిగూడ కలియు మంతా గథా?

22 ఆలా ఇల్లె; బారితుకు థేమటె పుస్తకాతె రాసి మత్తాటు మనడంథోరు పాపతికి బానిసుర్కాసి మినాడ్; గాబట్టి యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ తాసాని నమ్మకతిని పెయుసె మనాడు థేమటె పమానతిని ఏందనాడ్.

23 గాబట్టి, కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి థేమటె మున్నె నీతి మంతుర్కినా ఆదటమ్ ఇంథాని అర్రి వం్రోక మున్నె, మనాడు ఆగ్నియకిని ఇడుపొ కావెలి మత్తాడ్. ఇతుకు కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసానిథాకా, మనాడ్ ఆగ్నియకిని ఇడుపొ బానిసుర్కినా మత్తాడ్.

24 ఈలా నమ్మకాతె థోరింపినె మనాడు నీతిమంతుర్కినా ఆదనాంకి, ఆగ్నియకు మనాని కిరిస్తునగ్గ నడిపిసాని పంతులు ఆసి మింథె. గాబట్టి, కిరిస్తుని పొం్రొ తాసాని నమ్మకాతె థోరింపినె మనాడు నీతిమంతుర్కినా అత్తాడ్.

25 కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్త పాయు, మనాడు ఆగ్నియకు ఇంథాని పంతులుని ఇడుపొ మంథాని అక్కరిల్లె గథా?

26 మీరంథోరు కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ తాస్త నమ్మకతిని పెయుసి థేమటె మర్కాసి మినీరి గథా?

27 బేలాయుతుకు మీయమటె బెచ్చో మంథి కిరిస్తునమటె బాప్తిసమ్ ఏంత్తోరో ఓరంథోరు కిరిస్తుని కెరిసి మినీరి గథా?

28 గాబట్టి యూదుండింజి, వేరేవాండింజి అయ్యో; బానిసుండు, విడుదల ఆసి మందనోండు ఇంజి అయ్యో; మనుసుండింజి, నాటోడింజి అయ్యో; గోని మీరంథోరు కిరిస్తు యేసునమటె ఓని పిల్లాకినా కలియు మినీరి.

29 మీరు కిరిస్తుంకి చెంత్తోరితుకు, ఆబ్రగామిని లోత్తోరుగ మినిరి; ఆలాకె థేమండు ఓనితొటె తుంగ్త పమానాకిని పెయుసి మీరు ఓనికి అక్కుథారిర్కాసి మినిరి.
4

1 ఇంకా నన్న కెత్తనదు బాతథితుకు: ఓరొ లోత్తె, ఓరొ అక్కుథారినికి అన్నిటె పొం్రొ అథికారమ్ మత్కన్న, ఓండు సిన్న పేకానిగా మంథానిథాకా, ఓనికి నినె ఆ లోత్తె మంథాని బానిసునికి బాత తేడా మన్నో.

2 ఓని అయ్యూలు నిర్నయుస్త రోజు వాథానిదకా, ఆ అక్కుథారి లోత్తె మత్త మేస్తిరినికి, పెద్ద జీతగానికి లోబరిసి మందవాలె.

3 ఆలే మనాడు గూడ ఆ సిన్న పేకాని తిస్తె ఈ లోక అలవాటింకి లోబరిసి బానిసుర్కాసి మత్తాడ్.

4 మనాడు అక్కు మంథాని పిల్లాకినిరడ ఆదవాలె ఇంజి ఆగ్నియకింకి లోబరిసి మంథాని మనాని కాపాడనాంకి,

5 తగ్త సమయమ్ వత్తస్కె థేమండు ఓని మర్రిని రోత్తో; ఓండు నాటోటినగ్గ పుట్టి, ఆగ్నియకింకి లోబరిసి మత్తో.

6 మీరు మర్కాసి మినీరి గాబట్టి, థేమటిని అయ్యూ, తప్పెనె ఇంజి అథికారంతోటె కరెంగనాంకి థేమండు ఓని మర్రిని ఆత్మతిని మీ రుదయకినె రోత్తో.

7 గాబట్టి నిమ్మ ఇంకా బానిసుండయ్యోకా థేమటె సొంత మర్రి ఆసి మినిన్. నిమ్మ థేమటె మర్రిని గాబట్టి కిరిస్తునమటె థేమటె అక్కుథారి ఆసి మినీన్.

8 మీరు థేమటిని పున్నోకా మున్నె, ఈ లోక థేవార్కయ్యోవాటింకి మీరు బానిసుర్కాసి మత్తీరి.

9 గోని ఇంజెబోనో మీరు థేమటిని పున్ని మినీరి. మరి ముక్కింగా థేమండే మీమిని పున్ని మినో. ఆలా మన్నంగా సకితి ఇల్లో, బాత్దానికి గూడ పంథికి వం్రొ ఈ లోక అలవాటింకి గిరుడ్డి అంజి, వాటింకి బానిసుర్కాదవాలె ఇంజి మిరు బేలా ఇస్టపరసనీరి? ఆలా బేలా తుంగాలితీరి?

10 మీరు ఇంకా మంచి రోజు సెడ్డ రోజు ఇంజి ఊడనీరె బేలా? ఈ నెలా ఆ నెలా ఇంజి ఊడనీరె బేలా? మంచి సమయమ్ సెడ్డ సమయమ్ ఇంజి, మంచి ఏండు సెడ్డ ఏండు ఇంజి పాటిసనీరె బేలా?

11 మీసేంకా నన్న బెచ్చో బాథాకు అం్తాన్; నన్న అర్త బాథాక్కంతా వట్టి ఆసి థెయుతబోనో ఇంజి మీ గురించి నన్న వెర్సి బాద పరసనాన్.

12 జతగాక్కినీరే, మీరు నా తిస్తె మందవాలె ఇంజి మీతోటె మొర వాటనాన్. నన్న గూడ ఇద్దువరికి మీ తిస్తె మత్తాన్. గోని ఇంజె విడుదల ఆసి మినాన్.

13 నన్న మొట్ట మొథొటి మీకు కుసేలి కబురు కెత్తనస్కె సేన నీర్సంతోటె మత్తాన్ ఇంజి మీరు పున్ని మినీరి.

14 ఆలా మత్కన్నా మీరు నా ఒల్దె నీర్సతిని పెయుసి నానిని తీసి వాటకుండా, నా పొం్రొ సేన ఓపిగ పెయుసి మత్తీరి; ఒరొ థేమటె దూతని తిస్తె నానిని మీరు సేర్సుకుట్టీరి; కిరిస్తు యేసుని బేలా సేర్సుకుట్టీరో ఆలే నానిని గూడ సేర్సుకుట్టిరి.

15 అస్కె మీకు కలగ్త ఆ కుసేలి ఇంజె మీకు మింథె? ఆ రోజ్కినే, మీ కండ్కిని ఊడథీసి నాకు ఈదవాలింజి నన్న తలిపి మతుకు, మీరు నాకు ఈసి మంత్కీరి ఇంజి మీ గురించి నన్న కెత్తాలితాన్.

16 నన్న మీకు నిజమ్ కెత్తంథాని పెయుసి మీకు పగవానినా అత్తానా?

17 ఆ ఆబద్ద బోదకుర్కు మీతోటె కలియు మందవాలె ఇంజి సేన పట్టుదల పెయుసి మినోరు; అత్కన్న ఓరు మంచి మనుసుతోటె ఆలా తుంగకుండా, బేలాయుతుకన్నా మీమిని మాయగ్గనుంచి విడతీసవాలె ఇంజి, మీరు ఓరిని కలియు పట్టుదల పెయుసి మందవాలె ఇంజి ఇస్టపరసనోరు.

18 మంచివాంటె పట్టుదల కలియు మందటమ్ మంచిథె. నన్న మీయగ్గ మత్తస్కె మ్రాతమె అయ్యో గోని బెస్కెటికి ఆలా మందటమ్ మంచిథి.

19 గోని నా పిల్లాకినీరె, కిరిస్తు మీ బతుకినె వేడకాదవాలె ఇంజి మీసేంకా నన్న కానుపునె బాదపరసనాటు బాదపరసనాన్.

20 మీరు బేలా మినీరో ఇంజి మీ గురించి నాకు విచ్చారమ్ మింథె, గాబట్టి నన్న ఇంజె మీయగ్గ వాసి, ఇంకా వేరె తీరినె మీతోటె తిరియవాలె ఇంజి ఇస్టపరసనాన్.

21 కేంజాటి, మీరు ఆగ్నియకింకి లోబరిసి మందవాలె ఇంజి ఇస్టపరసనీరి. ఆలాయుతుకు ఆగ్నియకు బాత కెచ్చోంథె ఇంజి మీరు మొథోటి నాకు కెల్లాటి.

22 ఆబ్రగామికి ఇరుమరు మర్కు్వ మత్తోరు ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె. ఓరమటె ఒరోండు థాసినికి పుట్తోండు, ఇంకొరోండు బోనో సొంత ముత్తెంకి పుట్తోండు.

23 థాసినగ్గ పుట్తోండు ఒల్దె ఆసతిని పెయుసి పుట్తోండు, సొంత ముత్తెనగ్గ పుట్తోండు థేమండు ఇత్త పమానతిని పెయుసి పుట్తో.

24 థీని అర్దమ్ సేన లోతుగ మింథె. ఆ ఇరుమరు నాటోకు రొండు పమానాకు రాస్త పత్తరమ్ చెంతమ్ మినోరు. ఆగార్ ఇంథాని థాసి సీనాయు మెటాతె పొం్రొ రాస్త పత్తరమ్; అద్దు ఆగ్నియకింకి లోబరిసి మత్తాటు మంత్తెె.

25 ఇంజె అరేబి థేసాతె మంథాని సీనాయు మెట్టా ఆగార్ థాసిని తిస్తె మింథె. యేరుసలేమ్ పటనమ్ థాని పిల్లకినితోటె కలియు బానిసిగా మింథె.

26 గోని సేరా, విడుదలతోటె మంథాని సొంత ముత్తె, అద్దు పరలోక యెరుసలేమ్ తిస్తె మింథె. అథ్దె మన అంథోరికి యెవ్వా ఆసి మింథె.

27 థీనిని పెయుసే పూర్వాతె థేమండు-కెత్త-మాట-కెత్తాని యేసాయూ ఇంథాని సేవకుండు ఈలా కెత్త: పిల్లా ఇల్లో గొడ్డుబోతినే

28 గాబట్టి జతగాక్కినీరె, ఇసాక్కిని తిస్తె మనాడు గూడ పమానతిని పెయుసి పుట్త పిల్లాక్కాసి మినాడ్.

29 అత్కన్నా, ఒల్దిని పెయుసి పుట్తోండు ఆత్మతికి చెంతోనిని అస్కె బాద వాట్తాటు ఇంజె గూడ ఆలే జరగోరె మింథె.

30 గోని థీని గురించి థేమటె మాట బాత కెచ్చోంథె? థాసిని మర్రి

31 ఈలా మన్నంగా జతగాక్కినీరె, మనాడు ఆగ్నియకింకి బానిసుర్కాసి మంథాని థాసిని పిల్లాకినీరడ అయ్యోకా, నమ్మకతిని పెయుసి విడుదలతోటె మంథాని సొంత ముత్తేని పిల్లాకినీరాసి మినాడ్.
5

1 కిరిస్తు మనాని బానిసతెనుంచి నిజంగా విడిపిస్తో. గాబట్టి మీరు మల్ల బానిసుర్కింథాని కాండితె అడుగు నీంగి థాయకుండా, కిరిస్తు మనాంకి ఇత్త విడుదలాతె నిలకడగా మంథాటి.

2 ఇథ్దో, మీరు సున్నతి తుంగుకుటుకు కిరిస్తునమటె మీకు బాత పయోజనమ్ ఇల్లె ఇంజి పమలు అత్త నన్న మీకు కెచ్చనాన్.

3 ఇంకా సున్నతి తుంగాని పతివాండు మోసేని ఆగ్నియకంతా తప్పకుండ పాటిసనాంకి రునమాసి మినో ఇంజి ఆలోంటోనికి మల్ల గెట్టింగా కెచ్చనాన్.

4 మోసేని ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమ్ థోరింపినె నీతి మంతుర్కినా ఆదవాలె ఇంజి ఇస్టపరథాని మీరంథోరు కిరిస్తుని విడిసి ఓని దయూతెనుంచి తొలింగి వేరాసి అత్తీరి.

5 గోని నమ్మకతిని పెయుసి థేమండుతోటె నీతిమంతుర్కినా ఆసి, ఆత్మాతోటె బతికి మంథాని మమ్మా థేమండు పమానమ్ తుంగ్తవాటిని ఏనితామ్ ఇంజి ఎదురూడనామ్.

6 మనాడు కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మతుకు, సున్నతి తుంగ్తుకన్నా బాతిల్లె, తుంగుకన్నా బాతిల్లె; పేమతోటె నమ్మకతిని తోపిసటమే కావలస్తదు.

7 ఇంజెటిథాకా మీరు మంచిగానె మిం్రోరె మత్తీరి; గోని ఇంజెబోనో, నిజాయుతితికి లోబర్దకుండా మందనాంకి బేనో మీమిని బొక్కిస్తో.

8 ఈలోంటి బోద నిజంగా మీమిని కరంగ్తోనగ్గనుంచి వత్తదయ్యో.

9 పులస్త కొథ్ది పిండి, మంచి పిండి అంతా పుల్లంగా తుంగితె.

10 పెబు మీమిని మల్ల నమ్మకాతికి గిరుడ్డి తెయుతో ఇంజి మీ గురించి నన్న గెట్టింగా నమ్మనాన్. మీమిని రెవల వాటనోండు బెసుంటివాండత్కన్నా, ఓండు తుంగ్తవాటింకి తగ్తాటు థేమండు ఓనిని సిచ్చిస్తో.

11 గాబట్టి జతగాక్కినీరె, సున్నతి గురించి నన్న ఇంకా బోథీసోరె మతుకు, నన్న బారి ఈలోంటి బాథాక్కంతా అర్దవాలె? ఆలా మతుకు, సిలువ గురించి బోథిసటమ్వల్ల వాథాని బాదకు నాకు తగ్గి థెయుతె గథా? నన్న సిలువ గురించి బోథిసటమ్ వల్లేగథా నన్న ఈ బాథాక్కంతా అర్సనాన్?

12 మీమిని రెవల వాట్తోండు మీయగ్గనుంచి చీలి అతుకు మంచిగా మంత్తె.

13 జతగాక్కినీరె, మీరు విడుదలతె మందవాలె ఇంజే థేమండు మీమిని కరంగ్తో. ఆ విడుదలాతె మంథాని మీరు మీ ఒల్దిని ఆసకిని నెరవేర్సకుండా, పేమతోటె ఒరోంకొరొ సాయమ్ తుంగవాలె.

14 నీనిని నిమ్మ పేమిస్తాటు, వేరేవానిని గూడ పేమిసవలె' ఇంథాని ఈ ఒరోటె మాటాతె ఆగ్నియకంతా పూర్తి అయుతా.

15 గోని, మీరు ఒరోంకొరో కొర్కి తిత్తుకు, పాడాసి థెయుతీరి; గాబట్టి మీరు పాడాసి థాయకుండా జాగరదగా మంథాటి.

16 ఇంకా నన్న కెత్తనదు బాతథితుకు: సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతికి చెంతోరుగా మీరు నడుముటు, అస్కె ఒల్దె ఆసకిని నేరవేర్సకుండా మంత్తీరి.

17 ఒల్లు ఆత్మతికి విరోదంగా, ఆత్మా ఒల్దికి విరోదంగా కలబరిత్తె. మీరు తుంగవాలె ఇందంథానిని తుంగకుండా, అమ్వ ఒరోథాని పొం్రొ ఒరొ మయుసోరె మంతా.

18 గోని మీరు ఆత్మతికి చెంత్తోరుగా నడుత్తుకు ఆగ్నియకింకి లోబర్దనోరు అయ్యురి.

19 ఒల్దిని పనుంగు తేటంగా వేడకయుతా. అమ్వ: ఒల్దె లంజ పనుంగు తుంగటమ్, సెడ్డవాటిని తలసోరె మందటమ్, రోత్త తుంగనవాంటె కుసేలి పర్దటమ్,

20 పొతిమేకిని మొడకటమ్, థెయ్యూకిని పనుంగినె పాలాదటమ్, కురోథాకు, గొడవాకు, కుర్రు మందటమ్, బేథాకు తోపిసటమ్, ఓర్సుకుండా మందటమ్,

21 వేరెవారిని అమకటమ్, నిసాతోటె మందటమ్, కుసేలి నవ్వలాటాతె మందటమ్, ఈలోంటి పనుంగు తుంగనోరు, థేమండు పలిసాని థేసాతికి అక్కుథారిర్కు అయ్యోరు ఇంజి మొథోటి నన్న కెత్తాటు ఇంజె గూడ మీకు కెచ్చనాన్.

22 గోని ఆత్మతికి చెంత పనుంగు బాతథిత్తుకు: పేమా తోపిసటమ్, కుసేలిగా మందటమ్, ఒరోంకొరొ సమాతె మందటమ్, ఓపిగ పెయుసి మందటమ్, వేరేవారికి దయూ తోపిసటమ్, మంచి మనుసు కలియు మందటమ్, నమ్మకంగా మందటమ్,

23 సేంతంగా మందటమ్, ఒల్దిని ఆసకిని పెయుసి నడదకుండ మందటమ్, ఇవ్వంతా ఆత్మతికి చెంత పనుంగు ఆసి మినా. బేనో అతుకు వీటిని తుంగనోరో ఓరిని బేనోగూడ ఎథిరిసాలోరు.

24 బేనోరతుకు కిరిస్తుంకి చెంత్తోరో ఓరు, ఓరి ఒల్దొని, థాని ఆసకిని సిలువతె పొం్రొ మేకుకు వాటి మత్తోరు.

25 మనాడు ఆత్మతికి చెంత్తోరుగా బతికి మతుకు, ఆత్మతికి చెంతోరుగా గూడ నడదవాలె.

26 ఉత్తగా వాథాని గర్వతిని విడిసి, ఒరోంకొరొ తగాథి వాటకుండా, ఒరోని పొం్రొ ఒరొ కుల్లు మందకుండా మందకాడా.
6

1 జతగాక్కినీరె, ఒరోండు బేదన్నా తప్పు తుంగి మతుకు, ఆత్మతికి చెంత మీరు ఓని పొం్రొ జాలిపరిసి, ఓనిని మంచి అరిథె నడిపిసాటి. నిమ్మ గూడా తిప్పాకినె అర్దకుండ నీగురించి జాగరదగా మంథా.

2 ఒరోంకొరొ బరువిన్వి మోసి సాయమ్ తుంగాటి; ఈలా కిరిస్తుని పమానతిని నెరవేర్సాటి.

3 ఒరోండు, బాత ఇల్లోవాండత్కన్నా, ఓనికి ఓండే గొప్పవాండింజి అనుకుటుకు, ఓనినే ఓండు బొక్కిసనోండయుతో.

4 పతివాండు ఓని ఓని పనుంగిని సోథిసి ఊడవాలె; అస్కె ఇంకొరోన్ని ఊడనస్కె అయ్యో గోని, ఓనినె ఓండు ఊడనస్కె గొప్ప కెత్తనాంకి అవకాసమ్ మంత్తె.

5 పతివాండు ఓని ఓని బరువిని మోసవాలె.

6 ఇంకా, థేమటె మాట కేంజనోండు, థేమటె మాట కెత్తనోనికి మంచిగా సథిరి ఈదవాలె.

7 మోసపరదమాటి, థేమండు మనుసురకిని మొకమాట ఊడనోండయ్యో; ఒరొ మనుసుండు బాత వీతిత్తోండో థానినె కొయుత్తో.

8 బేలయుతుకు ఒరోండు ఓని ఒల్దె ఆసకిని పెయుసి సెడ్డవాటిని వీత్తుకు, ఓని ఒల్లు పాడాసి థాయనాంకి సెడ్డవాటినె కొయుత్తో. ఆత్మతికి చెంతవాటిని వీతనోండు బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని కొయుత్తో.

9 గాబట్టి మంచి తుంగానిథాంటె మనాడు విసికి థాయకుండా మందకాడా. మనాడు అలిసి థాయకుండా మతుకు తగ్త సమయూతె కొయుత్తాడ్.

10 గాబట్టి మనాంకి సమయమ్ థొరక్తస్కె అంథోరికి మంచి తుంగవాలె; ముక్కింగా థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్తోరికి మంచి తుంగకాడా.

11 ఊడా, నా సొంత కయుకినితోటె మీకు బెచ్చో రాస్తాన్.

12 బేనోరతుకు బయుథె వేసమ్ వాటి మంచివారు ఇంజి తోపిసనోరో ఓరే సున్నతి తుంగవాలె ఇంజి మీమిని బలవంతమ్ తుంగనోరు. బారితుకు ఓరు కిరిస్తుని సిలువతె గురించి బాదపరసకుండా మందవాలె ఇంజి ఆలా కెచ్చనోరు

13 ఓరు సున్నతి తుంగి మత్కన్న, ఓరు నిజంగా ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదటమిల్లోరు. గోని ఓరి మాయ వేసకిని గురించి గొప్ప కెత్తనాంకి మీరు సున్నతి తుంగవాలె ఇంజి మీమిని కోరనోరు.

14 గోని నన్న అతుకు మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని సిలువతిని గురించె గొప్ప తుంగితాన్ గోని ఇంకా వేరే బేథాని గురించి గొప్ప తుంగోను. బారితుకు ఈ లోకమ్ నాసేంకా ఓనమటె సిలువతె పొం్రో వాటి మింథె. నన్న గూడ ఈ లోకతిని సిలువాతె పొం్రో వాటి మినాన్.

15 కిరిస్తు యేసునమటె సున్నతి తుంగ్తుకన్నా బాతిల్లె, తుంగుకన్నా బాతిల్లె; మనుసు మార్సి కొత్తంగా మందటమె కావలస్తద్దు.

16 బేనోరతుకు ఈ పమానతిని పెయుసి నడసనోరో ఓరు థేమటె కొత్త జనమాసి మంత్తోరు; ఓరికి థేమటె సమా, జాలి ఆదవాలె.

17 ఇంకా బేనోగూడ నానిని బాద వాట్టొదు. పెబు అత్త యేసుని గాయకిని నా ఒల్దె ఏంచి మినాన్ గాబట్టి నన్న గూడ యేసుంకి చెంత్తోండే.

18 జతగాక్కినీరె, మన పెబు అత్త యేసుని దయూ, మీ ఆత్మాతోటె మందవాలె. ఆమెన్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE