HEBREWS


Chapter 1

1 పూర్వ రోజ్కినె థేమండు రక రక తీరినె సేనసార్కు థేమండు-కెత్త-మాటా కెత్తాని పనిమనుసుర్కిని థోరింపినె మన ముత్తాతలోరితోటె తిరియుత్తో.

2 గోని ఈ ఆకరి రోజ్కినె మంథాని మనతోటె ఓని మర్రి అత్త యేసు కిరిస్తుని థోరింపినె తిరియుత్తో. అన్నిటె పొం్రొ అక్కుథారినా మందనాంకి థేమండు ఈనినె ఏర్పరస్తో. ఈని థోరింపినె థేమండు ఈ లోకాకిని గూడ తుంగ్తో.

3 ఈండు థేమటె గొప్ప వెన్నిలతిని పతిబింబొమ్ తుంగ్తో. ఓండు బేలాంటోండో ఇందంథానిని కచ్చిదంగా తోపిస్తో. ఈండు ఓని సకితి మంథాని మాటతె థోరింపినె అన్నిటిని గెట్టి తుంగ్తో. ఈండు మన పాపకినిసేంకా డొల్లి అంజి మనాని నొరిసి సుబ్బరొమ్ తుంగ్త పాయు, పరలోకాతె మంథాని గొప్పవానిన్ తినకయు పక్కాతె కుత్తో.

4 థేమటె దూతంకన్నా సేన గొప్ప పెథేటిని థేమండు ఈనికి ఇత్తో గాబట్టి ఈండు దూతంకన్న బెచ్చో గొప్పవాండుగా మినొ.

5 బేలాయుతుకు, నిమ్మ నా మర్రిని

6 ఇంకా ఓండు, ఓని తొలుసురు మర్రిని ఈ లోకాతికి రోత్తస్కె, థేమటె దూతకంథోరు ఓనికి దండాకు వాటవాలె' ఇంజోరె కెత్తో."

7 గోని దూతకిని గురించి థేమండు కెత్తస్కె ఈలా కెచ్చి మత్తో: ఓని దూతకిని గాలికినా తుంగనో; ఓని పని మనుసుర్కిని పొత్తోరె మంథాని కిస్సునా తుంగనో' ఇంజి కెత్తో."

8 గోని మర్రిని ఊడి ఈలా కెత్తో: థేవా

9 నిమ్మ నీతిని పేమిసి, సెడ్డవాటిని ఈర్సనీన్. గాబట్టి థేవా, నీ థేమండు నీ జతగాకినికన్నా నీ పొం్రొ కుసేలి ఇంథాని అత్తరుతిని తొస్సి1 నీనిని ఏర్పరస్తో.

10 ఇంకా, పెబువా పూర్వాతె నిమ్మె నేల్దికి పునాథి వాట్తిన్; ఆకాసాకు నీ కయుకిని పనుంగాసి మినా"

11 అత్కన్న అమ్వ పాడాసి థెయుతా; గోని నిమ్మ అతుకు బెస్కెటికి మంత్తిన్. పాత గుడా తిస్తె అవ్వంతా పాడాసి థెయుతా.

12 ఒరొ దుప్పెటిని మలస్తాటు వాంటిని మలస్తిని; అస్కె అమ్వ మారి థెయుతా; గోని నిమ్మ అతుకు మారకుండా బెస్కెటికి మంతిన్. నీ బతుకింకి ఆకరి మన్నొ' ఇంజి కెచ్చి మత్తె.

13 ఇంకా, నన్న నీ పగస్తుర్కిని నీ కాల్కిని ఇడుపొ వాటానిథాకా నిమ్మ నా తినకయు పక్కాతె కుథ్దా' ఇంజి ఓని మర్రింకి కెత్తాటు బేని దూతంకన్న బెస్కన్నా కెత్తోండా? ఇల్లె గథా."

14 గాబట్టి బేనోరతుకు థేమటె రచ్చన ఏంథితోరో ఓరికి సాయమ్ తుంగనాంకి దూతకు అంథోరు థేమటె థోరింపినె రోత్త పని మనుసుర్కాసి మినోరు.
2

1 గాబట్టి, మనాడు కేంజ్తవాటిని విడిసీదకుండా, వాటిని పెయుదవాలె.

2 బారితుకు, దూతకిని థోరింపినె థేమండు కెత్త కబురు బెస్కెటికి నిజమ్ మందనద్దు గాబట్టి వాంటికి విత్తరేకంగా పని తుంగాని లోబర్దిల్లోవారి పొం్రొ సిచ్చ వెయుతె.

3 మొట్ట మొథొటి పెబు యేసే కుసేలి కబుటిని కెత్తో. ఆపాయ బేనోరతుకు ఓనగ్గ కేంజ్తోరు ఓరు వాటిని మనాంకి కాయమ్ తుంగ్తోరు.

4 ఇంకా, ఆచ్చరియపం్దాని రక రక గొప్ప పనుంగిని థోరింపినె వాటిని మనాంకి రుజు తుంగి, థేమండే ఓని ఇస్టతిని పెయుసి సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ థోరింపినె బమమానకిని సథిరి ఈసి, సాచ్చమ్ కెచ్చి మత్తో. ఆలా థేమండే ఈథాని ఇచ్చో పెద్ద రచ్చనతిని గురించి మనాడు నిరాసరంగ మతుకు బేలా సిచ్చతెనుంచి మనాడు తప్పిసితాడు?

5 ఇంకా, మున్నెటికి వాథాని లోకతిని గురించి మనాడు తిరియనాడుగథా. ఆ లోకతిని ఏలనాంకి దూతకిని అథికారతె ఓండు తాసిల్లో.

6 గోని థేమటె మాటాతె బెగ్గొ ఒరొ సోటినె ఒరోండు ఈలా కెచ్చి మత్తో: నిమ్మ మనుసుని గురుతు పెయుసి

7 ఓనిని థేమటె దూతకినికన్న కొథ్దిగా తక్కువవాండుగా తుంగ్తిన్. ఓనికి మరియూద ఈసి ఓనిని గొప్ప తుంగ్తిన్; ని కయుకినితోటె తుంగ్తవాంటన్నిటె పొం్రొ ఓనికి అథికారమ్ ఈసి, అన్నిటిని ఓని కాల్కినిడుపొ తాస్తిన్' ఇంజి కెచ్చి మత్తో.

8 అన్నిటిని ఓని కాల్కినిడుపొ తాస్తో' ఇందంథాంటె. ఓండు బేదు గూడ విడిసీదకుండా అన్నిటిని ఓని కాల్కినిడుపొ తాస్తో ఇంజి ఎరకయుతె. అత్కన్న, అన్ని గూడ ఓని ఇడుపొ వాథిల్లె ఇంజి మనాడు ఉడనాడు.

9 అత్కన్న థేమటె దయూతె థోరింపినె పతివానిసేంకా డొల్లి థాయవాలె ఇంజి దూతకినికన్నా కొథ్దిగా తక్కువా మత్త యేసు, మనసేంకా సావిని బాథాకు అం్తో. థాన్ని పెయుసి ఓండు గొప్పవాండుగ మరియ

10 బారితుకు థేమండే అంతా తుంగ్తో, ఓనిసేంకె అంతా తుంగ్తో, ఆలా ఈ లోకతిని పుట్టిస్త థేమండు థీబె పిల్లాకిని వెలుంగాసి మంథాని గొప్పతనాతికి తీసోదనస్కె ఓరి రచ్చన అతిపతిని బాథాకిని థోరింపినె సామంతంగా తుంగటమ్ ఓనికి తగ్తథాసి మంతె.

11 బేలాయుతుకు, సుబ్బరమ్ తుంగనోండు, ఇంకా బేనోరతుకు సుబ్బరమ్ తుంగబం్తో ఓరంథోరికి ఒరోటె తప్పె మినో. ఆలా అంథోరికి ఒరోటె తప్పె మినోండు గాబట్టి ఓరిని తమ్ముస్కు ఇంజోరె కరంగనాంకి ఓండు సిగ్గు పరదకుండా;

12 నీ పెథేటిని నా జతగాంకి తెలియపరిసి, సంగతె నీ గురించి పథాకు పాడి నీకు దండాకు వాటితాన్ ఇంజి,

13 ఓని పొం్రొ నన్న నమ్మకమ్ తాసితాన్' ఇంజి కెత్తో. ఇంకొరొ సోటినె ఓండు, ఊడా

14 గాబట్టి ఓని పిల్లాకు ఒల్దెతోటె నెత్తురుతోటె మంథాని మనుసుర్కాసి మందనాటు ఓండు గూడ ఓరి తిస్తె మనిసినిగా ఒల్దెతోటె నెత్తురుతోటె మంత్తో. సావింకి అతిపతి అత్త సయుతానిని ఓని సావిని థోరింపినె నాసనమ్ తుంగనాంకి,

15 బతకాని కాలమంతా సావిని బయూతె బానిసుర్కాసి మందనోరంథోరిని విడిపిసనాంకి ఆలా మంత్తో.

16 గాబట్టి, ఓండు దూతకింకి సాయమ్ తుంగనాంకి వ్రరకుండా, ఆబ్రగామిని లోత్తోరికి సాయమ్ తుంగనాంకె వత్తో.

17 ఇంకా, ఓండు జనాకిని పాపతెనుంచి విడిపిసనాంకి, ఓరి సేంకా థేమటె మున్నె నిచ్చి పని తుంగనాంకి నమ్మకమత్త దయ మంథాని పెద్ద పూజారిగా మందనాంకి అన్నిటె ఓని జతగాకిని తిస్తె మందవలసి వత్తె.

18 గాబట్టి, ఓండు సొయంగా తిప్పాకు అరిసి బాథాకు అం్తో గాబట్టి తిప్పాకు అరిసి బాథాకు అర్దనోరికి సాయమ్ తుంగనాంకి ఓండు సకితి మందనోండుగా మినొ.
3

1 ఈలా మన్నంగా సుబ్బరంగ మంథాని తమ్ముస్కినీరె, థేమండు మీమిని కరంగ్తో, గాబట్టి ఓని సేంకా మీరు సుబ్బరంగ బదకనీరి. గాబట్టి థేమటె యేపారి ఇంజి, పెద్ద పూజారి ఇంజి, మనాడు ఒప్పుకునుంజి సాటిసాని కిరిస్తు యేసుని గురివాటి ఊడాటి.

2 మోసే థేమటె లోనంతా నమ్మకంగలవాండుగా మత్తో, ఆలే ఈండు గూడ ఓనిని ఏర్పరస్త థేమటింకి నమ్మకంగలవాండుగా మినొ.

3 లోనుకన్న లోత్తిని తొత్తోండే గొప్పవాండుగా మంతో; గోని యేసుబోనో మోసేంకన్న సేన గొప్పవాండుగ మినో.

4 బారితుకు. ఒరొ లోను మతుకు థానిని తొత్తోండు గూడ మంత్తో, గోని థేమండే అన్నిటిని తుంగ్తోండు.

5 మోసే బోనో ఓని లోనంతా నమ్మకమ్ మందనోండుగ మత్తో, అత్కన్నా ఓండు ఒరొ పనివాండే. ఓండు తుంగ్త పనుంగు వాథాని రోజ్కినె సాచ్చిగ మందనాంకి థెమండు తిరియుతథానికి గురుతుగా మంత్తె.

6 గోని కిరిస్తు నమ్మకమ్ మంథాని మర్రిగా ఓని లోతె అన్నిటె పొం్రొ అథికారిగా మినొ. మనాడు దయుర్నమ్ కలిగి కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ కలియు నిలకడగా మతుకు, అస్కె మనాడు థేమటె లోను ఆసి మంతాడ్.

7 గాబట్టి సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా కెత్తాటు: నేండు మీరు ఓని లేంగు కేంజ్తుకు

8 నలపయు ఏండుకు నన్న తుంగ్త గొప్ప పనుంగిని ఓరు ఊడ్తస్కెటికన్నా, అగ్గ మీ ముత్తాతలోరు నానిని సోథిసి, నానిని పరిచ్చ తుంగ్తోరు.

9 అంత్కాటె నన్న ఓరి పొం్రొ కసి పెయుసి, ఓరు బెస్కెటికి కమడు థాయూని రుదయమ్ మందనోరు ఇంజి, నా అరుంగిని పున్నోవారు ఇంజి కెచ్చి,

10 నన్న తయ్యూర్ తుంగ్త సొక్కు థేసాతె ఓరు ఏరోరు' ఇంజి కసితోటె ఒట్టు వాట్తాన్' ఇంజోరె కెత్తో.

11 గాబట్టి జతగాక్కినిరే, బతికి మంథాని థేమటిని విడిసి కమడు థాయూని అవనమ్మకమ్ మంథాని సెడ్డ రుదయమ్ మీయమటె బేనోనికి గూడ మందకుండా మీరు జాగరదగా మంథాటి.

12 మీయమటె బేనో గూడ పాపతె బొక్కిసి, రుదయతిని గెట్టి పర్సకుండా మంజి 'ఇంజే సమయమ్ మింథె' ఇంజి పతి రోజు ఒరోంకొరో బుథ్ది కెల్లాటి.

13 మనాడు మొట్ట మొథొటి నమ్మకుట్టవాంటె ఆకరిథాకా నిలకడగా మతుకు, అస్కె మనాడు కిరిస్తునితోటె పాలువారాసి మంతాడ్.

14 నేండు మీరు ఓని లేంగు కేంజ్తుకు, అడివితె యూదుర్కు థేమటింకి ఎదురు గిరుడ్డి, ఓని ఓపికతిని సోథిసి, ఓనికి కసి తత్తాటు, మీరు మీ రుదయకిని గెట్టి పరసకుండా మంథాటి' ఇంజి కెచ్చి మత్తెగథా.

15 ఆలాయుతుకు, ఓని లేంగు కేంజి ఓనికి కసి తత్తోరు బేనోరు? ఎగిప్తు థేసాతెనుంచి మోసే నడిపిస్త జనాకే గథా ఆలా తుంగ్తోరు?

16 ఇంకా, ఓండు నలపయు ఏండుకు బేనోరి పొం్రొ కసి పెయుసి మత్తో? పాపమ్ తుంగ్తోరి పొం్రో గథా? ఓరి పీనుగేకు అడివితె అర్తె గథా?

17 ఇంకా, నన్న తయ్యూర్ తుంగ్త సొక్కు థేసాతికి ఓరు ఏరోరు' ఇంజి ఓండు బేనోరి గురించి ఒట్టు వాటి కెత్తో? లోబర్దిల్లోవారి గురించే గథా?"

18 గాబట్టి, ఓరి అవనమ్మకతిని పెయుసే ఓరు దంటె ఏరోకా అత్తోరు ఇంజి మనాడ్ తెలుసుకుంటాడ్.

19 గాబట్టి, ఓని సొక్కుతె మనాడు పాలాదవాలె ఇంజి ఓండు మనాంకి ఒట్టు వాటి మందనద్దు ఇంకా మింథె గాబట్టి, మీయమటె బేనో గూడ థానిని ఏందకుండా పెరికెటికి థాయనోండుగా మందకుండ వెర్సి మందకాడా.
4

1 బారితుకు, ఓరికి కుసేలి కబురు కెత్తాటు మనాంకి గూడ కెత్తోరు. గోని థానిని కేంజ్తోరు నమ్మకమ్ ఇల్లకుండా కేంజ్తోరు గాబట్టి, ఓరు కేంజ్త మాట ఓరికి మంచి తుంగిల్లె.

2 గోని థానిని నమ్ముకుట్ట మనాడు బోనో ఆ సొక్కిని ఏంథితాడ్. ఈ లోకతిని తుంగ్తస్కెటినుంచి ఓని పనుంగిని సాలిసి మత్కన్న, నన్న తయ్యూర్ తుంగ్త సొక్కు థేసాతె ఓరు ఏరోరు' ఇంజి కసితోటె ఒట్టు వాట్తాన్' ఇంజోరె కెత్తో."

3 ఇంకా థేమటె పుస్తకాతె, ఏడోవ రోజు గురించి థేమండు ఒరొ సొటినె ఈలా కెచ్చి మత్తో: దమండు ఓని పనుంగంతా సాలిసి ఏడోవ రోజు సొక్కినె మత్తో'."

4 ఇంకా, నన్న తయ్యూర్ తుంగ్త సొక్కు థేసాతికి ఓరు ఏర్వోరు' ఇంజి ఆ సోటినె కెచ్చి మత్తో."

5 గాబట్టి వాథాని రొజ్కినె కొంత మంథి ఆ సొక్కినె థెయుతోరు. అత్కన్న మొట్ట మొథొటి కుసేలి కబురు కేంజ్తోరు లోబర్దిల్లోరు గాబట్టి థాంటె థాయూలోకా అత్తోరు.

6 గాబట్ట నేండు మీరు ఓని లేంగు కేంజ్తుకు మీరు మీ రుదయకిని గెట్టి పరసకుండా మంథాటి' ఇంజి సేన ఏండుకు అత్త పాయూ థావీదు ఓని పుస్తకాతె కెత్తాటు

7 యోసువా ఓరిని సొక్కినె తీసి అత్తోండితుకు, థేమండు బారి ఇంకొరొ రోజిని గురించి ఆపాయ కెత్తవలసి వత్తె?

8 గాబట్టి, థేమటె జనాకీంకి సొక్కు తీసాని కలమ్ ఇంకా వాదవలసి మింథె.

9 బారితుకు థేమటె సొక్కినె ఏం్తోండు, థేమండు ఓని పనుంగిని సాలిసి సొక్కినె మందనాటు, ఓండు గూడ ఓని పనుంగిని సాలిసి సొక్కినె మంత్తో.

10 బేనో అతుకు థేమటింకి లోబర్దకుండా మంత్తోండో ఓండు, యూదుర్కిని జనాకిని తిస్తె అరిసి థెయుతో గాబట్టి, ఓని సొక్కిని ఏందనాంకి సేన జాగరదగా మందకాడా.

11 థేమటె మాటాతె పానమ్ మింథె, అద్దు సేన సకితి మందనద్దు; అద్దు పదున్ మంథాని బేని కసేటికన్న, రొండు పక్కమ్ ఎక్కువా పదున్ మంథాని కసేరి తిస్తె మందనదు గాబట్టి, అద్దు ఆత్మాతిని, ఊపిరితిని రుదయతె పుట్టిసాని ఆలోచనకిని తలాంపుకిని పొడిసితె.

12 ఓని సూపింకి అనికి మందనద్దు బేదు గూడ ఇల్లె. ఓని కండ్కిని మున్నె సమస్తమ్ వేడకయుతా. ఓనికె మనాడు లెక్క కెత్తవలసి మింథె.

13 ఆకాసకిని పొం్రొ పరలోకతికి అత్త థేమటె మర్రి అత్త యేసు ఇంథాని పెద్ద పూజారి మనాంకి మినోండు, గాబట్టి, మనాడు ఒప్పుకుట్ట నమ్మకాతెనుంచి కదలకుండా నిలకడగా మందకాడ.

14 బారితుకు మన నీర్స పరిస్తితిని గురించి విచ్చార పర్దకుండా మంథాని పెద్ద పూజారి మనాంకి మందకుండా, మన తిస్తె అన్ని విదంగా సోథిసబరిసి, పాపమ ఇల్లో పెద్ద పూజారి మనాంకి మినో.

15 గాబట్టి, మనాడు థేమటె జాలితిని ఏంథి, తగ్త సమయూతె సాయమ్ తుంగాని దయతిని ఏందనాంకి దయుర్నంగా థేమటె మున్నె జెరకాడా.

16 ఇంకా పూజారి పని తుంగనోండు గూడ ఒరో మనుసుండే. ఓండు థేమటె మున్నె నిచ్చి, మునుసుర్కిని పాపకినిసేంకా బలికిని ఈసి కానికేకు వాటనాంకి మనుసుర్కు ఓనిని తెలుసుకుంటోరు.
5

1 ఓండు గూడ సేన తీరినె నీర్సంగా మంథాని ఒరో మనుసుండు గాబట్టి నీర్సంగా మందనోరికి, కమడు థాయనోరికి జాలి తోపిసనోండుగా మినో.

2 థాని పెయుసి ఓండు జనాకిని పాపకినిసేంకా బలి ఈదనాటు, ఓని పాపకిని సేంకా గూడ బలి ఈదవలసి మింథె.

3 ఇంకా, థేమండు ఆరోనిన్ బేలా కరంగ్తోండో ఆలా కరెంగ్తుకె గోని బేనో గూడ ఓనికి ఓండె మరియూద మంథాని ఈ పెద్ద పూజారి పనుంగిని తుంగాలో.

4 ఆలాకె కిరిస్తు గూడ పెద్ద పూజారినా ఆదవాలె ఇంజి ఓనికి ఓండే అనుకుండిల్లో. నిమ్మ నా మర్రిని

5 ఆలాకె ఇంకొరొ సోటినె: నిమ్మ మెల్కిసథేకిని ఆచారకిని పెయుసి బెస్కెటికి పూజారినా మినిన్' ఇంజి కెచ్చి మినొ."

6 ఓండు ఒల్దె బతికి మంథాని రోజ్కినె, ఓనిని సామతెనుంచి కాపాడనాంకి సకితి మందనోనిని ఊడి: పెద్ద కూకవాటి, కండ్కినేరు కార్సి, మొర వాటి పాదన తుంగ్తో. థేమటె పొం్రో ఓనికి మంథాని బకితితిని పెయుసి థేమండు ఓని మొరకిని కేంజ్తో.

7 ఓండు థేమటె మర్రి అత్కన్న, ఓండు అర్త బాథాకిని థోరింపినె బేలా లోబర్దవాలె ఇందంథాని నేర్సుకుట్టో.

8 ఓండు సామంతమ్ ఆదనస్కె, ఓనికి లొబం్తోరంథోరికి బెస్కెటికి మంథాని రచ్చనతిని ఈని థోరింపినె ఈదవాలింజి,

9 మెల్కిసథేకిని ఆచారకిని పెయుసి ఓండు బెస్కెటికి పూజారిన మినొ ఇంజి థేమండు తెలుసుకుట్టో.

10 థీని గురించి మమ్మ ఎక్కువా కెత్తవలసి మింథె; గోని మీరు కేంజనాంకి తెలివి తక్కువవారిగా మినిరి గాబట్టి వాటిని గురించి మీకు అర్దమ్ తుంగిసవాలితుకు సేన కస్టంగ మంతె.

11 మీరు బెచ్కో ఏండ్కినుంచి థేమటె మాట కేంజనోరుగా మినిరి, థాని పెయుసి ఊడ్తుకు, ఇంజె మీరు థేమటె మాటాకిని బోథిసనోరుగా మందవలసి మత్తె. గోని మీరు బోనో ఇంకా బేనోండన్న ఒరొ వాసి థేమటె మాట మొథొటినుంచి మీకు కెత్తవాలె ఇంజి మీరు ఎదురూడనిరి. పెద్దటోరు తింథాని గెట్టి థోడా తిందకుండా సంటి పిల్లాకు ఉండాని పాలే ఇంకా ఉనజనీరి.

12 పాలు ఉండనోండు ఇంకా సంటి పిల్లాసి తిస్తె మినోండు గాబట్టి థేమటె మున్నె మంచి సెడ్డ ఇంజి తెలుసుకుండాని అలవాటు ఇల్లోవాండుగా మంతో.

13 గోని గెట్టి థోడా తిందనోండు, మంచిథి సెడ్డథి బాత ఇంజి తెలుసుకుండాని తెలివి మందనోండుగా థేమటె మాటాతె సామంతంగా ముదురు ఆసి మంతో.

14 గాబట్టి, కిరిస్తు గురించి కెచ్చి మత్త పునాథి బోథాకు అత్త్త వట్టి పనుంగు తుంగటమ్ సాలిసి మనుసు మార్సటమ్ గురించి, థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసటమ్ గురించి,
6

1 బాప్తిసాకిని బోథాకిని గురించి, తలకయు పొం్రొ కయుకు వాటాని బోదకిని గురించి, డొల్లి అత్తోరు మల్ల తేథాని బోథాకిని గురించి, బెస్కెటికి మంథాని తీర్పిని గురించే మల్ల మల్ల తిరియకుండా, థేమటె మాటాతె ముదురు ఆదనాంకి పెరసోరె మందకాడా.

2 థేమటె ఇస్టమ్ అతుకు ఈలా మున్నెటికి దక్కాడా.

3 బారితుకు, ఒరోపట్టు థేమటె వెలుంగిని అనుబగిసి, పరలోకతికి చెంతవాంటిని మంచిగా రుసి ఊడి, సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతిని ఏంథి,

4 ఇంకా థేమటె మంచి మాటకిని కేంజి, వాథాని లోకాతె మనసేంకా తాసి మంథాని థీవనకిని రుసి ఊడి,

5 ఆపాయ కమడు అత్తోరు, థేమటె మర్రిని మల్ల ఒరో పట్టు సిలువతె పొం్రొ వాటి ఓనిని సిగ్గు తీసనోరు గాబట్టి ఆలాంటోరు మనుసు మార్సి మల్ల గిరుడ్డి వాదటమ్ అసాథ్యామె.

6 బేలాయుతుకు, వానా వాదనస్కె మంచిగా ఏరు ఉట్ట పొలమ్, థానగ్గ పండిస్త రయుతింకి మంచి పంటాతిని పండిస్తె. ఆలాంటి పొలతిని థేమండు థీవిస్తో.

7 గోని కొయ్య పొథాకిని గచ్చు పొథాకిని పండిస్త పొలమ్ సెడ్డథాసి బాతథానికి పంథికి వం్రొథాసి మంతె. థేమటె సేపమ్ థాని పొం్రో మంతె; సివరతికి థానిని కిస్దె పొడిసితో.

8 నా జతగాక్కినీరె, మమ్మ ఈలా కెత్కన్నా మీరు ఆలాంటోరు అయ్యోరు ఇంజి నమ్మనామ్. రచ్చనతికి కావలస్త మంచి పనుంగు మీయమటె మినా ఇంజి మమ్మ ఎదురూడనామ్.

9 బారితుకు, మీరు బెచ్చొ మంచి పనుంగు తుంగనీరి; థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసనోరికి మీరు సాయమ్ తుంగనీరి; ఇంజె గూడ మీరు తుంగోరె మినిరి. మల్ల ఓని పెథేటె పొం్రొ మీరు పేమ తోపిసనీరి. ఈలోంటి మంచితనాకిని మరెంగి థాయనాంకి థేమండు అనీతి మందనోండు అయ్యొ.

10 మీ గురించి మా ఆసె బాతథితుకు మీరు బతకాని రోజుథాకా ఒరోంకొరొ ఆసతోటె సామంతంగా మందవాలె ఇంజి ఎదురూడనామ్.

11 మీరు నీర్సంగా మందకుండా థేమండు పమానమ్ తుంగ్త థీవనకిని నమ్మకంతోటె ఓపిక పెయుసి ఏంతోరిని ఊడి, ఓరి కాలరిథె మీరు గూడ నడుముటు.

12 థేమండు ఆబ్రగామినితోటె పమానమ్ తుంగనస్కె, ఆ పమానకిని కాయమ్ తుంగి ఒట్టు వాటవాలె ఇంజి ఊడ్తస్కె, ఓనికన్నా గొప్పవాండు బేనో ఇల్లొ గాబట్టి ఓని పెథెటె ఓండు ఒట్టు వాటి,

13 నిజంగా నన్న నీనిని థీవిసితాన్, నీ లోత్తోరిని ఎక్కువా ఆదనాటు థీవిసితాన్' ఇంజి కెత్తో.

14 ఆలాకె, ఆబ్రగాము ఓపిగతోటె ఎదురూడి, థేమండు పమానమ్ తుంగి మత్త థీవనాకిని ఏంతో.

15 మనుసుర్కు ఒట్టు వాటనస్కె, ఓరికన్నా గొప్పవారి పెథెటె పొం్రొ ఒట్టు వాటితోరు; అన్ని గొడవకిని ఒట్టు వాటి కాయమ్ తుంగితోరు.

16 ఆలాకె థేమండు గూడ, ఓండు తుంగ్త పమానతెనుంచె మారి థాయకుండ, ఓండు తుంగ్త పమానతిని ఏందనోరికి వాటిని నెరవేర్సనాంకి ఓండు ఇస్టమ్ మందనోండు ఇంజి తోపిసనాంకి ఒట్టు వాటి థానిని కాయమ్ తుంగ్తో.

17 గాబట్టి థేమండు మనసేంకా ఓని పమానకిని ఈసి ఒట్టు వాట్తో. ఈ రొండు గూడ బెస్కెటికి మారనమ్వ అయ్యో బారితుకు థేమండు బెస్కె గూడ అబద్దమ్ కెత్తాలో. గాబట్టి ఓండే గతి ఇంజి ఓనగ్గ అత్త మనాడు, దయుర్నమ్ తచ్చి, ఓని పమానతిని నమ్మకంతోటె పెయుదకాడా.

18 మన ఆత్మతికి కూకిడి వేరు తిస్తె నిలకడగా మంథాని ఆ నమ్మకమ్, తెరగుడ్డాతికి అబ్బటె, థేమటె మున్నె సేన సుబ్బరమ్ మంథాని సోటింకి తీసి థెయుతె.

19 మనసేంకా మనాంకి మున్నె అత్త యేసు, మెల్కిసథేకిని ఆచారకిని పెయుసి బెస్కెటికి మంథాని పెద్ద పూజారిగా మనసేంకా ఆ తెరగుడా అరిథె ఏం్తో.

20 ఈ మెల్కిసథేకు సాలేమ్ ఇంథాని పటనాతికి రాజుగా మత్తో. పరలోకతె మంథాని గొప్ప థేమటిని పూజారిగా మత్తో. ఒరొ పట్టు ఆబ్రగామ్ యుథ్దాతె రాజుర్కిని పొం్రొ గెలుపు ఏంచి గిరుడ్డి వాదనస్కె, ఈండు ఓనికి ఎదురు అంజి, ఓనిని థీవిస్తో.
7

1 ఆబ్రగామ్ ఈనికి పతిథాంటె పథియొవ పాలు ఇత్తో. మెల్కిసథేకు ఇంథాని పెథెటింకి, నీతి తుంగాని రాజు' ఇంజి అర్దమ్

2 ఈనికి అయ్యూలు యెవ్వా గోని వంసమ్ గోని ఇల్లోవాండు. ఈండు బతుకిని మొదలు గోని ఆకరి గోని ఇల్లోవాండు. ఈండు థేమటె మర్రిని చెంతమ్ బెస్కెటికి పూజారిగా మత్తో.

3 ఈండు బెచ్చొ గొప్పవాండుగా మినోండు ఇంజి ఊడాటి. అచ్చో పెద్ద మనుసుండు, మన గోత్రాతికె పెథ్దోండత్త ఆబ్రగామ్, యుథ్దాతెనుంచి తత్తవాంటెనుంచి ఓనికి పథియొవ పాలు ఇత్తొ.

4 లేవి గోత్రాతెనుంచి వత్త పూజారిర్కు, ఆబ్రగామిని వంసతె పుట్త ఓరి లోత్తోరగ్గ ఆగ్నియకిని పెయుసి పథియొవ పాలు తీసుకుండవాలె ఇంజి మీంథె.

5 అత్కన్నా లేవి గోత్రాతికి చెంథిల్లొ ఈండు, ఆబ్రగామిన్ కయుథె పథియొవ పాలు తీసుకునుంజి, పమానాకు ఏంతోనిని థీవిస్తో.

6 పెథ్దోండుగా మందనోండు సిన్నోని థీవిసిటమ్ అద్దు అలవాటె.

7 ఇంకా, ఇగ్గ, యూదుర్కిని అలవాటిని పెయుసి డొల్లి థాయూని మనుసుర్కు పథియోవ పాలు ఏందనోరు; గోని అగ్గబోనో మెల్కిసథేకిని అలవాటిని పెయుసి బతికి మందనోండేే పథియోవ పాలు ఏంతోండు.

8 ఇంకా, మెల్కిసథేకు ఆబ్రగామ్ ఎదురు అత్తస్కె, లేవి గూడ ఓని అయ్యూలత్త ఆబ్రగామిని ఒల్దె మత్తో.

9 గాబట్టి, ఇంజె పథియోవ పాలు ఏంథాని లేవి, అస్కె ఆబ్రగామిని మూలంగా మెల్కిసథేకింకి పథియోవ పాలు ఇత్తో ఇంజి కెత్తకున్గథా.

10 ఇంకా, లేవి గ్రోతతోరు తుంగ్త పూజారి పనుంగిని పెయుసె ఇ్రసయేలు జనాకు అగ్నియకు ఏంతోరు. ఓరు తుంగాని పూజారి పనుంగిని థోరింపినె థేమటె ఉథ్దేసమ్ సామంతంగా జరిగి మత్కు, ఆరోను తిస్తె కరంగ కుండా, మెల్కిసథేకిని పద్దతిని పెయుసి ఇంకొరొ పూజారిని బారి కరెంగవాలె?

11 పూజార్కిని పద్దతి మారి అతుకు ఆగ్నియకు గూడ మారి థాయవాలెగథా?

12 ఇవ్వంతా బేనోని గురించి కెత్తబర్త, ఓండు ఇంకొరొ గోత్రాతికి చెంతోండుగ మంత్తోగథా? ఆ గోత్రాతెనుంచి బేనోండు గూడ పూజారి పనుంగు తుంగిల్లోగథా?

13 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తు యూథా గోత్రాతెనుంచి వత్తో ఇంజి మనాంకి ఎరక్కెగథా. ఆ గోత్రాతెనుంచి పూజారి పనుంగు తుంగనిథాని గురించి మోసే బాత కెత్తిలోగథా.

14 అత్కన్నా, మెల్కిసథేకిని చెంతమ్ మంథాని ఇంకొరొ పూజారి వెయుతో ఇంజి తేటంగా వేడకయుతె.

15 ఓండు ఆగ్నియకిని పెయుసి లేవి గోత్రాతెనుంచి పూజారి ఆదకుండా,

16 నిమ్మ మెల్కిసథేకిని పద్దతిని పెయుసి పూజారిగా మినిన్' ఇంజి థేమటె మాటా కెత్తాటు, పాడాసి థాయకుండా బెస్కెటికి బతికి మంథాని గొప్ప సకితిని పెయుసి ఓండు పూజారిగా మినొ.

17 పాత పద్దతి బాత్దానికి గూడ పంథికి మేలో గాబట్టి థేమండు వాటిని మార్సతో.

18 ఆగ్నియకు బాత్దాని గూడ సామంతమ్ తుంగిల్లె. గోని ఇంజెబోనొ గొప్ప నమ్మకతిని ఈథాని అవకాసమ్ వేడకయుతె. ఆ నమ్మకతిని పెయుసే మనాడు థేమటగ్గ చెరనాడ్.

19 ఇంకా, వేరేవారు ఒట్టు ఇల్లకుండా పూజారిర్కినా ఆథ్తోరు; గోని ఈండుబోనో: నిమ్మ మెల్కిసథేకిని పద్దతిని పెయుసి బెస్కెటికి పూజారిగా మినిన్ ఇంజి థేమండు ఒట్టు వాట్తో. ఓండు వాట్త పమానతెనుంచి మనుసు మారి అన్నో' ఇంజి ఓనితోటె కెత్తోనిని పమానతిని పెయుసి ఓండు పూజారిగా మినొ.

20 గాబట్టి థేమటె పమానతిని పెయుసి ఓనిని బెస్కెటికి మంథాని పూజారిగా ఆదటమ్ బెచ్చో గొప్పథి.

21 బారితుకు ఓండె థేమటె పమానతిని సాలిసాని మంచి బయూనగా మినొ.

22 ఇంకా పాత పద్దతిని పెయుసి ఓరు సావింకి తగ్తోరుగా మత్తోరు గాబట్టి థీబె మంథి పూజారిర్కు మినోరు.

23 గోని ఈండుబోనో నిలకడగ మందనోండు గాబట్టి బెస్కెటికి మంథాని పూజారిగా మినొ.

24 ఇంకా ఓని థోరింపినె అంథోరు థేమటగ్గ థాయవాలె. ఆలా థాయనోరిసేంకా పాదన తుంగనాంకి, ఓండు బెస్కెటికి బతికి మినో గాబట్టి ఓరిని ఆకరిథాకా నడిపిసి కాపాడనాంకి ఓండు సకితి మందనోండుగా మినొ.

25 ఈండు సుబ్బరమ్ మందనోండు, తప్పు ఇల్లోవాండు, మరక ఇల్లోవాండు, పాపమ్ తుంగనోరమటెనుంచి వేరాసి మందనోండు, అకాసతికి పొం్రొటికన్న గొప్పంగా మందనోండు. ఈలాంటి గొప్ప పూజారే మనాంకి తగ్తోండుగా మినొ.

26 ఓండు గొప్ప పూజారిర్కిని తిస్తె మొథొటి ఓని సొంత పాపకిని సేంకా బలి ఈసి, అపాయ జనాకిని పాపకినిసెంకా పతి రోజు బలి ఈథాని అవసరమ్ ఓనికి ఇల్లె; బారితుకు ఓనినె ఓండు ఒరోటె సారి బలిగా ఈసి థీనిని సాలిస్తో.

27 అగ్నియకు సకితి ఇల్లో మనుసుర్కినినె గొప్ప పూజారిగా మందవాలె ఇంజి ఏర్పర్సతె; అపాయ థేమటె పమానకినితోటె వత్త మాట బెస్కెటికి సమంతంగా మంథాని మర్రిని ఏరపర్సతె.

28 అసలు మనాడు తెలుసుకుండవలస్త మాట బాతథితుకు; మనాంకి ఒరో గొప్ప పూజారి మినొ. ఓండు పరలోకాతె మంథాని గొప్ప పీటాతె తినకయు పక్కాతె కుథి మినొ.
8

1 ఓండు మనుసుర్కిని కయుకినితోటె తుంగకుండా థేమండే సొయంగ ఏర్పరస్త నిజమత్త లోత్తె, సుబ్బరమ్ మంథాని సోటినె పూజారిగా పని తుంగనోండు.

2 థేమటె గుడిథె కానికేకిని బలికిని ఈదనాంకె పతి పెద్ద పూజారిర్కిని వాటనోరు; గాబట్టి పూజారిగా మంథాని ఈండు గూడ బేథో ఒరోటి అర్పిసాని అవసరమ్ వత్తె.

3 ఓండు బూమితె పొం్రో మతుకు పూజారిగా మంత్కో. బారితుకు ఆగ్నియకిని పెయుసి కానికేకిని అర్పిసాని పూజారిర్కు బెచ్చోమంథి మినోర్వు .

4 ఈరు తుంగాని ఆరాదన పరలోకాతె మందనవాంటింకి నీడ తిస్తు మింథె. ఆలాకె, మోసే డేరాతిని తుంగనస్కె: మెటాతె పొం్రో నీకు తోపిస్తాటు అన్నిటిని తుంగనాంకి నిమ్మ సేన జాగరదగా మందవాలె' ఇంజి థేమండు ఓనికి ఆగ్నియూపిస్తో."

5 గోని మన పూజారి అత్త ఈండు పాత ఆగ్నియకిని పెయుసి పని తుంగనోరింకన్నా గొప్ప పనుంగిని ఈండు ఏంథి మనొ; ఈండే థేమటె మంచి పమానకిని మనసేంకా కాయమ్ తుంగి మినో.

6 మొథొటి తుంగ్త ఆ పమానమ్ తప్పు ఇల్లకుండా మతుకు రొండోవ పమానతికి అవసరమిల్లెగథా?

7 గోని థేమండే ఓరి పొం్రో తప్పు వాటి, ఓరిని ఊడి: ఇథ్దో

8 ఎగిప్తు థేసాతెనుంచి ఓరి ముత్తాతలోరిని కయుకిని పెయుసి నడిపిస్త రోజినె నన్న ఓరితోటె వాట్త పమానతిని తిస్తె ఇద్దు మన్నో. ఆ పమానతిని పెయుసి ఓరు నమ్మకంగా మంథిల్లోరు; గాబట్టి నన్న గూడ ఓరిని తీసి వాట్తాన్ ఇంజి థేమండు కెచ్చనో.

9 అత్కన్నా ఆ రోజ్కినె నన్న ఇ్రసయేలు లోత్తోరుతోటె ఈలా పమానమ్ తుంగితాన్: నా పమానకిని ఓరి రుదయతె తాసి, వాటిని ఓరి రుదయకినె రాసితాన్. నన్న ఓరి థేమండాసి మంతాన్, ఓరు నా జన

10 అస్కె సిన్నటోరగ్గనుంచి పెద్దటోరుథాకా అంథోరు నానిని పున్నితోరు; గాబట్టి థేమటిని తెలుసుకున్ ఇంజి బేనోండు గూడ వేరేవానికి కెత్తాని అవసరమిల్లె; బేనో గూడ ఓని జతగానికి బోథిసాని

11 బారితుకు నన్న ఓరి పొం్రో జాలిపరిసి, ఓరు తుంగ్త అన్యాయకిని మన్నిసి, ఓరి పాపకిని, ఓరు తుంగ్త సెడ్డవాంటిని ఇంకా గురుతు తుంగోన్ ఇంజోరే థేమండు కెచ్చనో.

12 కొత్త పమానమ్ ఇంజి థేమండు కెత్తనస్కె, మొథోటి మత్త పమానతిని పాత తుంగ్తో. సేన రోజ్కు మంజి పాత అత్త పమానమ్ తీసి వాటాని రోజ్కు దగ్గర వాసి మింథె.

13 ఇంకా, మొథోటి తుంగ్త పమానతె ఆరాదనా బేలా తుంగవాలె ఇంథాని పద్దతి గురించి, ఇంకా ఈ బూమితికి చెంత సుబ్బరమ్ మంథాని డేరాతికి చెంతమ్వ.
9

1 బేలాయుతుకు, ఓరొ డేరా తుంగబరిసి మత్తె. థాంటె రొండు బాగాకు మత్తా. మొథొటి బాగాతె థీప తంబమ్, బల్లా, థేమటె మున్నె వాటాని ఆరింగు మత్తా; అద్దుబోనో సుబ్బరమ్ మంథాని జేగా ఇంతోరు.

2 రొండోవ బాగమ్ తెరతె లోపటె మంథాని గొప్ప సుబ్బరంగ మందనద్దు.

3 ఆగ్గ సాంబ్రాని కుంపొడి వాటాని బంగార గిన్నె, సామంతంగా బంగార రేకుతోటె ముచ్చత పమాన పెట్టె మత్తా. బంగార గిన్నెతె మన్నా్వ తాసి ఆ పెట్టెతె వాటి మత్తె; ఇంకా ఆరొను వాడుకుట్ట మొయుత దుడ్డి, థేమండు రాసి ఇత్త ఆగ్నియకిని పలకాకు మత్తా

4 థాని పొం్రో గొప్ప వెలుంగాసి మంథాని కేరుబిక్వు తాసబరిసి మత్తా; అమ్వ థేమటె దయూ పీటాతిని ముచ్చోరె మత్తా. వీంటిని గురించి తేటంగా కెత్తనాంకి ఇంజె సమయమిల్లె.

5 ఈలా ఇవ్వంతా తయ్యూరుగ తాసి మన్నంగా, థేమటిని ఆరాథిసి పూజ పనుంగు తుంగనాంకి పూజారిర్కు బెస్కెటికి మొథొటి బాగతికె థెయుతోరు.

6 గోని రొండోవ బాగాతికి కేవలమ్ పెద్ద పూజారి మ్రాతమ్ ఏండాథికి ఒరొ సుట్టు నెత్తురుతోటె లోపటికి అంజి, ఆ నెత్తురుతిని ఓనిసేంకా జనాకు తుంగ్త పాపకిని సేంకా అల్లిస్తో.

7 అంత్కాటె, మొథొటి బాగమ్ మంథానిథాకా గొప్ప సుబ్బరంగా మంథాని జేగాతికి థాయూని అర్రి బేథో ఇంకా వేడకాథిల్లె ఇంజి సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా వీట్టన్నిటిని తెలియ కెచ్చనో.

8 ఆ డేరా ఈ రోజ్కినె జరగనవాంటింకి గురుతుగ మింథె. బాలాయుతుకు, కానికేకిని బలికిని అర్పిసి పూజ తుంగ్తుకన్నా, వాంటిని తుంగ్తోరిని మనుసుని అమ్వ సుబ్బరమ్ తుంగకుండానె మంతా.

9 ఈ పాత అలవాటు బోనో ఒల్దింకి చెంత తిందటమ్ గురించి, ఉండటమ్ గురించి కెత్తమ్వ; బయుథె నొరిసి సుబ్బరొమ్ తుంగాని అలవాటిని గురించి కెతవ్వె గోని ఇంకా వేరే బాతిల్లె. వీటిని సరి తుంగాని రోజుథాకా ఇమ్వ జరగోరె మంతా.

10 గోని కిరిస్తుబోనో గొప్ప పూజారిగా మంజి అన్ని మంచి పనుంగిని మనాంకి ఈదనోండుగా మంతో. ఓండు కయుకినితోటె తుంగ్త ఈ లోకతికి చెంత డేరా అరిథె థాయకుండా, పరలోకతికి చెంత పెద్ద గొప్ప మంచి డేరా అరిథె అత్తో;

11 కిరిస్తు గొప్ప సుబ్బరంగా మంథాని సోటింకి థాయనస్కె, గొర్రెకిని నెత్తురుతోటె గోని, కోనాకిని నెత్తురుతోటె గోని అయ్యొకా, ఓని సొంత నెత్తురుతిని కార్సి, ఈలా బెస్కెటికి మంథాని విడుదలతిని మనాంకి కలిగిస్తో.

12 బేలాయుతుకు, కోనా గొర్రెకిని నెత్తురు, లేంగాని బూడిథె ఇవ్వంతా ఒరోని ఒల్దిని నొరిసి సుబ్బరొమ్ తుంగ్తుకు,

13 మనాడు బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటిని ఆరాథిసవాలె ఇంజోరె, మనాని సావింకి నడిపిసాని సెడ్డ పనుంగినుంచి మన రుదయకిని నొరిపిసాని కిరిస్తుని నెత్తురు బెచ్చో గొప్పథి ఇంజి ఊడాటి. బారితుకు బెస్కెటికి మంథాని ఆత్మ థోరింపినె కిరిస్తు మన పాపకిని సేంకా ఓని ఒల్దినే బలిగా ఈసి నెత్తురు కార్సతో.

14 అంత్కాటె, బేనోరతుకు కరంగబం్తోరో ఓరంథోరు థేమండు పమానమ్ తుంగ్త బెస్కెటికి మంథాని అక్కుని ఏందవాలె ఇంజోరె ఓండు థేమటింకి జనాకింకి నడుమ మంజి, కొత్త పమానకిని

15 బేలాయుతుకు, ఒరోండు పమాన పత్తరమ్ రాస్తో ఇంజి అనుకునుట్టు. ఆ పమాన పత్తరతిని రాస్తోండు డొల్లిథాయూనిథాకా ఓండు రాస్త పత్తరమ్ వట్టిదయుతె. ఓండు డొల్లి అత్త పాయ ఆ పత్తరతికి విలువ కలిగితె.

16 ఆ పమాన పత్తరతిని రాస్తోండు డొల్లి అత్త పాయె థానికి విలువ కలిగితె గోని, ఓండు బతికి మంథానిథాకా థానికి విలువ మన్నో్ల.

17 ఆంత్కాటె, మొథొటి పమానమ్ నెరవేర్సనాంకి నెత్తురు అవసరమత్తె. బారిత్కు నెత్తురు కార్సకుండా మతుకు పమానమ్ పంథికి వం్రో.

18 బేలాయుతుకు, మోసే థేమటె ఆగ్నియకిని జనాక్కంథోరికి కెత్త పాయ, కోనా గొర్రెకిని నెత్తురుతోటె ఏరు పెయుసి, ఎర్ర కెల్కినితోటె ఇస్సోపు ఇంథాని గడ్డి ముచ్చి, ఆగ్నియకిని పుస్తకాతె పొం్రొ జనాక్కాంథోరి పొం్రొ అల్లిసి,

19 థేమండు నెత్తురుతోటె పమానమ్ తుంగి వాట్త ఆగ్నియ ఇథ్దే' ఇంజోరె ఓండు కెత్తో.

20 ఈలా ఓండు, డేరాతె పొం్రొ, పూజాతె వాడుకుండాని వస్తుకిని పొం్రొ నెత్తురుతిని అల్లిస్తో.

21 కెత్తవాలితుకు ఆగ్నియకిని పెయుసి థాథాపు అంతా నెత్తురుతె థోరింపినె సుబ్బరమ్ తుంగబర్తె. నెత్తురు కార్సకుండా పాపతెనుంచి విడుదల ఇల్లె.

22 గాబట్టి, పరలోకాతె మందనవాంటింకి గురుతుగా మంథాని ఈ లోకాతికి చెంత డేరా, థాంటె మంథాని వస్తుకు అంతా ఈలా జంతుకిని నెత్తురుతోటె సుబ్బరమ్ తుంగవలసి మత్తె. గోని పరలోకాతె మందనమ్వబోనో వీటికన్నా గొప్ప బలిని థోరింపినె సుబ్బరమ్ తుంగవలసి మత్తె.

23 ఆలాకె, పరలోకాతికి గురుతుగా మంథాని, కయుకినితోటె తుంగబర్త గుడితికి కిరిస్తు థాయకుండా, నిజంగా సుబ్బరమ్ మంథాని పరలోకతికి అంజి, మనసేంకా ఇంజె థేమటె మున్నె వేడకాసి మినొ.

24 పెద్ద పూజారి జంతుకిని నెత్తురుతోటె పతి ఏండు గొప్ప సుబ్బరమ్ మంథాని సోటింకి థాయనాటు, కిరిస్తు సేన సుట్టుకు ఓనినె బలిగా ఈదవాలె ఇంజి ఆలా థాయుల్లో.

25 ఆలా తుంగి మతుకు ఈ లోకమ్ తుంగ్తస్కటినుంచి ఓండు బెచ్చో సుట్టుకు బాథాకు అర్దవలసి మంత్కోరుగథా. ఆలా మందకుండా, ఓనినె ఓండు బలిగా ఈదటమ్ థోరింపినె పాపకిని తీసి వాటనాంకి ఈ ఆకరి రోజ్కినె ఒరోటె సుట్టు ఓండు వేడకయుతో.

26 ఇంకా మనుసుర్కంథోరు ఒరో పట్టు డొల్లి అంజి, ఆపాయ తీర్పిని ఏందవాలె ఇంజి మింథె.

27 ఆలాకె కిరిస్తు గూడ థీబె మంథి పాపకిని ఓని ఒల్దె పొం్రో మోసి, ఒరో సుట్టు డొల్లి అంజి, ఓనిసేంకా ఎదురూడనోరికి రచ్చన ఈదనాంకి, రొండోవా సారి ఓండు పాపమ్ ఇల్లోవాండుగా వేడకయుతో.

28 ఈలా మన్నంగా, మోసేని ఆగ్నియకిని పెయుసి వాథాని థీవనాకు వట్టి నీడే గోని, అమ్వ కిరిస్తు థోరింపినె వాథాని నిజమత్త థీవనాకు అయ్యో. అంత్కాటె, పతి ఏండు ఒరోటె తిస్తు బలి ఈదనోరు, ఓరు ఈథాని బలికిని థోరింపినె బెస్కె గూడ సామంతమ్ ఆథిల్లోరు.
10

1 ఆలా ఓరు సామంతమ్ ఆసి మతుకు, ఒరో పట్టు సుబ్బరమ్ అత్త పాయ, ఇంకా బలి ఈసి నెత్తురు కార్సాని అవసరమ్ ఇల్లెగథా? బారితుకు ఓరు పాపమ్ ఇల్లోవారు ఇంజి ఓరి మనుసు కెయుతెగథా?

2 ఆలా అయ్యో. బారితుకు పతి ఏండు ఓరు ఈథాని బలి, ఓరు ఇంకా పాపకినె మినోరు ఇందంథానికి గురుతుగా మింథె.

3 అథ్దె అయ్యకుండా కోనా గొర్రెకిని నెత్తురు పాపకిని తీసి వాటోగథా?

4 అంత్కాటె ఓండు ఈ లోకాతికి వాదనస్కె, నిమ్మ బలికిని కానికెకిని ఇస్టపర్దిల్లిన్. నాసేంకా ఒరో ఒల్దిని నిమ్మ తయ్యూర్ తుంగ్తిన్."

5 జంతుకిని నెత్తురు కార్సి వాంటిని గథ్దెపీటాతె పొం్రొ పొడసవాలె ఇంజి నిమ్మ కోరటమిల్లిన్. ఇంకా పాపకిని పెయుసి ఈథాని వేరే బలికిని పొం్రొ గూడ నీకు ఇస్టమిల్లె ఇంజోరె కెత్తిన్.

6 అస్కె నన్న: ఓ పెబువా

7 ఆగ్నియకిని పెయుసి ఈదవలస్త బలికిని గురించి కెత్తస్కె:నిమ్మ బలికిని కానికెకిని ఇస్టపర్దిల్లిన్

8 వాంటె నీకు ఇస్టమిల్లె ఇంజోరె నిమ్మ కెత్త పాయ; ఓ పెబువా

9 యేసు కిరిస్తుని ఒల్లు ఒరొటె సారి బలిగా ఇత్తథాని పెయుసి, మనాడు సుబ్బరొమ్ తుంగబరిసి మినాడ్.

10 ఇంకా, పాత పమానతిని పెయుసి పూజారి పతి రోజు గథ్దెపీటాతె మున్నె నిచ్చి పూజ తుంగనోండు, పాపకినిసేంకా ఒరోటె తిస్తు బలికిని సేన సుట్టు ఈసనో. అత్కన్న ఇవ్వంతా పాపతెనుంచి విడుదల కలిగిసటమిల్లె.

11 గోని కిరిస్తు, పాపకినిసేంకా ఒరోటె బలి ఈసి, బెస్కెటికి థేమటె తినకయు పక్కాతె కుథి మంజి,

12 ఇంకా ఓని పగస్తుర్కిని ఓని కాల్కిని ఇడుపొ వాటానిథాకా ఎదురూడోరె మినో.

13 బారితుకు, బేనోరిని సుబ్బరొమ్ తుంగవాలో, ఓరంథోరిని ఆ ఒరోటె బలి థోరింపినె బెస్కెటికి సామంతంగా మందవాలె ఇంజి ఈండు సుబ్బరమ్ తుంగ్తో.

14 థీని గురించి సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా మొథొటి ఈలా కెత్తో:

15 ఆ రోజకిని నన్న ఓరితోటె ఈలా పమానమ్ తుంగిత్తాన్: నన్న నా ఆగ్నియకిని ఓరి రుదయకినె తాసి, వాంటిని ఓరి మనుసుతె రాసిత్తాన్ ఇంజి పెబు కెచ్చనొ ఇంజి కెత్త పాయ,

16 ఓరు తుంగ్త పాపకిని, ఓరు తుంగ్త దుస్ట పనుంగిని నన్న ఇంకా గురుతు తుంగోను ఇంజి కెచ్చనో.

17 పాపకు దుస్ట పనుంగు సెమిసిబరిసి మతుకు, ఇంకా పాపకిని తీసివాటనాంకి బలి ఈథాని అవసరమిల్లెగథా.

18 గాబట్టి జతగాక్కినీరె, మనాడు గొప్ప సుబ్బరమ్ మత్త సోటింకి థాయనాంకి యేసు ఓని ఒల్దె తెరాతె మనసెంకా బెస్కెటికి మంథాని కొత్త అర్రి తుంగ్తో;

19 గాబట్టి, మనాడు ఆ అరిథె థాయనాంకి కిరిస్తు ఓని ఒల్దిని బలిగా ఈదటమ్ థోరింపినె మనాంకి దయుర్నమ్ కలిగి మింథె;

20 గాబట్టి, థేమటె లోత్తె పొం్రొ అథికారమ్ మంథాని గొప్ప పెద్ద పూజారి ఒరోండు మనాంకి మినో;

21 గాబట్టి, మన సెడ్డ మనుసు కిరిస్తుని నెత్తురుతోటె అల్లిసి మంచి రుదయమ్ మందనోరుగా, సుబ్బరమ్ మంథాని ఏత్తె నొరత్త ఒల్దె మందనోరుగా, నిజాయుతి మంథాని రుదయత్తోటె, నమ్మకాతె నిరిచ్చన మందనోరుగా థేమటె మున్నె దక్కాడా.

22 అథ్దె అయ్యోకా, మనాడు నమ్ముకుట్టవాంటిని కెత్తంథాంటె కదలకుండా నిలకడగా మందకాడా. బారితుకు, నిజాయుతి మంథాని థేమండు పమానమ్ తుంగి మినో.

23 ఇంకా, మనాడు ఒరోంకొరొ పేమిసి ఒరోంకొరొ మంచి తుంగనోరాసి మినోరొ బోనో ఇంజి ఊడవాలె.

24 కొంత మంథి సంగంగా కలియు వాదనాంకి ఇస్టపరవోకా థానిని విడిసిత్తాటు మనాడు విడిసీదకుండా, ఒరోంకొరొ బుథ్ది కెచ్చి బలపర్సకాడా. ఓండు గిరుడ్డి వాథాని రోజు బెచ్చో దగ్గర వాసి మింథె ఇంజి ఊడనీరో అచ్చో తొందరగా బుథ్ది కెత్తవాలె.

25 జతగాక్కినీరె, మనాడు నిజాయుతితిని మంచిగా తెలియు మంజి, ఆపాయ, కావాలింజి మనుసు పూర్తిగా పాపమ్ తుంగ్తుకు, పాపకినుంచి విడిపిసాని వేరే బలి ఇంకా మన్నో;

26 థానికి బదులుగా థేమటె తీర్పు వెయుతె ఇంజి బయూత్తోటె ఎదురూడోరె మందవాలె. ఆ తీర్పినె దుస్టుర్కిని పొడసాని పొత్తోరె మంథాని కిస్సు, థేమటె కోపమ్ వేడకయుతె.

27 బేనోండన్న ఒరొ, మోసేని ఆగ్నియకిని తీసివాట్తుకు, ఓనికి దయ తోపిసకుండా, రొండు మూడు సాచ్చయతిని పెయుసి ఓనిని అమకిత్తోరు.

28 ఆలా మన్నంగా థేమటె మర్రిని కాల్కిని ఇడుపొ ఒగ్గిసి, పమానతిని పెయుసి ఓనిని పాపతెనుంచి సుబ్బరమ్ తుంగనాంకి కార్సత నెత్తురుతిని రోత ఇంజోరె అనుకునుంజి, థేమటె దయతిని తోపిసాని ఆత్మతిని సాపిసనోండు బెచ్చో కూరంగా మంథాని తీర్పిని ఏనితొ ఇంజి ఒరొ పట్టు ఆలోసిసి ఊడాటి.

29 పగ తీర్సాని పనుంగు నావథాసి మింథె, నన్నె గిరుడ్డి బదులు తుంగితాన్' ఇంజి పెబు కెచ్చనో ఇంజి, పెబు ఓని జనాకిని తీర్పు తుంగితో' ఇంజి కెత్తనోండు బేనోండు ఇంజి మనాడు పున్ని మినాడు.

30 బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె కయుకినె అర్దటమ్ బెచ్చో కూరంగా మంతె.

31 మొట్ట మొథోటె మీరు కిరిస్తుని బేలా నేర్సుకుట్టీరో థానిని మరింగి థాయొద్దు. ఆ రోజ్కినె మీకు బెచ్చో బాథాకు వత్కన్న గూడ, వాటిని ఓర్సుకునుంజి నమ్మకాతె మీరు నిలకడగా మత్తీర్.

32 బాథాకు కస్టాకినమటె మీమిని ఆస్కెమ్ తుంగి సిగ్గు పరస్తుకన్న, కస్టాకు అరదనోరికి మీరు సాయమ్ తుంగ్తీర్.

33 గొలుసుకినె తొచ్చి జెయుల్దె మందనోరిసేంకా మీరు బాదపరిసి, మీయగ్గ మత్త మీ సంసారకిని తీసుకుటస్కె మీరు కుసేలితోటె ఓర్సుకుట్టీర్; బారితుకు పరలోకాతె నిలకడగా మంథాని గొప్ప విలువత్త సంసారమ్ మీకు మింథె ఇంజి మీరు తలుసుకుట్టీర్.

34 థీనిని పెయుసి, మీకు థీబె పలితమ్ వెయుతా గాబట్టి మీ దయుర్నతిని విడిసీదకుండా మంథాటి.

35 మీరు థేమటె ఇస్టతిని పెయుసి నడిసిి, ఓండు పమానమ్ తుంగ్తవాంటిని ఏందనాంకి ఓపిగ పెయుసి మంథాటి.

36 వాదనోండు, ఇంకా కొథ్ది రోజ్కినె వెయుతో, ఆల్సియమ్ తుంగో.

37 నమ్మకతిని పెయుసె నీతి తుంగనోండు బతికి మంతో. గోని బేనోండతుకు నమ్మకాతెనుంచి అరిసి థెయుతోండో, ఓని పొం్రో నా రుదయమ్ కుసేలిగా మన్నో' ఇంజి కెత్తో.

38 గోని మనాడు బోనో పెరికె అరిసి థాయనోరు తిస్తె పాడాసి థాయకుండా, మన రచ్చనతిని గెట్టి పరసాని నమ్మకమ్ మందనోరుగా మినాడ్.

39 నమ్మకమ్ ఇతుకు బాత? కండ్కినితోటె ఊడోవాంటిని గురించి, అద్దు తప్పకుండా జరిగితె ఇంజ్ది గెట్టింగా నిలకడగా మంజి, ఎదురూడనథ్దే నమ్మకమ్.
11

1 ఈ నమ్మకాతిని పెయుసే ఎనకటె మత్త పెద్దటోరు మంచి పెథేరు ఏంతోరు.

2 థేమండు ఓని మాట థోరింపినె ఈ లోక్కాకిని తుంగ్తో ఇంజి మనాడు నమ్మనాడ్. ఈలా మనాడు ఊడనవంతా, ఊడ్తవాంటెనుంచి తుంగ్తవయ్యో ఇంజి నమ్మకతిని పెయుసే పున్ని మినాడ్.

3 నమ్మకతిని పెయుసే ఆబేలు, కయ్యునిని బలికన్న మంచి బలిథిని తచ్చి థేమటింకి వాట్తో. థాని పెయుసే ఓండు నీతిమంతుండు ఇంథాని మంచి పెథేరు ఏంతో. ఓండు ఇత్త కానికేకిని గురించి థేమండె మంచి సాచ్చమ్ కెత్తో. ఆబేలు డొల్లి అత్కన్న, ఓని నమ్మకతిని పెయుసి ఇంకా మనతోటె తిరియనో.

4 నమ్మకతిని పెయుసే ఏనోకు డొల్లిథాయకుండా పొం్రోటికి తీసోదబం్తో. థేమండె ఓనిని తీసుకుట్టో గబట్టి ఓండు జెప్పునె మాయతో. ఓండు థేమటింకి పేమగ మందనోండు ఇంజి ఓనిని తీసోథొక మున్నె ఓండు మంచి పెథేరు ఏంతో.

5 గాబట్టి నమ్మకమ్ ఇల్లకుండా థేమటింకి ఇస్టమ్ మందనాటు బతకవాలె ఇతుకు కుదురో. బారితుకు, బేనోండతుకు థేమటగ్గ వాదవాలె ఇంజి ఇస్టపం్తోండో ఓండు, థేమండు మినో ఇంజి, ఓనిని నిజంగా మెక్కనోరికి ఓండు పలితమ్ ఈతో ఇంజి నమ్మవాలె.

6 నమ్మకతిని పెయుసె నోవా, వర్దతెనుంచి ఓని లోత్తోరిని కాపాడవాలె ఇంజి ఒరొ ఓడ తుంగ్తో. ఇంతక మున్నె జరిగిల్లోవాంటిని గురించి థేమండు ఓనితోటె కెచ్చి ఓనిని జాగరద తుంగనస్కె, ఓండు థేమటె మాట కేంజి ఓనికి లోబం్తో. ఈలా ఓని నమ్మకతిని పెయుసి ఓండు లోకతికి తీర్పు తుంగి, నమ్మకమ్ థోరింపినె వాథాని నీతిని సంపాథిసి థానికి అక్కుథారిన అత్తో.

7 నీకు ఒరొ థేసతిని అక్కుగా ఈతాన్ ఇంజి థేమండు ఆబ్రగామిని కరంగతస్కె, నమ్మకతిని పెయుసి ఓండు థేమటె మాటతికి లోబరిసి, ఓండు థాయూని థేసమ్ బేథో ఇంజి పున్నోకా థెమ్మిరి అత్తో.

8 నమ్మకతిని పెయుసి థేమండు పమానమ్ తుంగ్త థేసాతె పరయవాండినా మంజి, ఆ పమానకినె పాలువారాసి మంథాని ఈసాకు, యూకోబు ఇందనోరితోటె డేరాకినె కాపరమ్ తుంగ్తో.

9 బారితుకు, థేమండే సొయంగా బెస్కెటికి మంథాని పునాథికు వాటి తొత్త పటనాతె సేంకా ఓండు ఎదురూడోరె మత్తో.

10 ఆలాకె ఆబ్రగామిని ముత్తె సారా, పమానమ్ తుంగ్తోండు థానిని నెరెవేర్సనాంకి నమ్మకంగలవాండు ఇంజోరె అనుకునుంజి, నమ్మకతిని పెయుసి అద్దు ముక్కాథాసి అత్కన్న డొక్కాతె మంజి పిల్లాని కంతె.

11 గాబట్టి పిల్లా పుట్టిసనాంకి ఒల్దె సకితి ఇల్లకుండా ముక్కాలాసి అత్త ఒరోని థోరింపినె ఆకాసతె మంథాని థీబె ఉక్కాకిని తిస్తె, సముద్ర ఒడ్డినె మంథాని థీబె ఉసుకె తిస్తె, థీబె జనాకు పుట్తోరు.

12 ఈరంథోరు థేమండు ఓరికి పమానమ్ తుంగ్తవాటిని ఏందకుండా, దూరతె వాటిని ఊడి నమ్మకంతోటె కాంగలిసి, నేల్దె పొం్రొ ఓరిని పరయవారింజోరె, వేరే థేసాతికి చెంత్తోరింజోరె కెచ్చి, కిరిస్తుని పొం్రో తాస్త నమ్మకంతోటె డొల్లి అత్తోరు.

13 ఈలా తిరియనోరు ఓరి సొంత థేసాతిని ఎదురూడనోరు ఇంజోరె తెలియ కెచ్చనోరు.

14 ఒరొ పట్టు ఓరు, ఓరు విడిసి వత్త థేసతిని గురించి తలసోరే మతుకు, అగ్గ గిరుడ్డి థాయనాంకి ఓరికి అవకాసమ్ థొరక్తాకు.

15 గాబట్టి ఓరు విడిసి వత్త థేసతిని అయ్యో గోని, థానికన్నా మంచి జేగ అత్త పరలోక థేసతినె ఓరు ఎదురూడ్తోరు గాబట్టి థేమండు ఓరి థేమండింజి కెత్తనాంకి సిగ్గు పర్దిల్లో. థేమండు ఓరిసేంకా ఒరో పటనతిని తయ్యర్ తుంగ్తో.

16 ఇంకా థేమండు ఆబ్రగామిని పరిచ్చ తుంగనస్కె, నమ్మకతిని పెయుసి ఓండు ఓని ఒరోటె మర్రి అత్త ఈసాక్కిని బలిగా ఒపగిస్తో.

17 అత్కన్న, ఈసాకిని థోరింపినె నీ పెథేరు మంతె ఇంజోరె థేమండు ఆబ్రగామ్తొటె కెచ్చి మత్తోగథా? ఆలా మన్నంగా ఈసాకిని బలిగా ఇత్కన్నా, డొల్లి అత్తోరిని తేవిసనాంకి థేమండు సకితి మందనోం

18 ఓని ఒరోటె మర్రిని బలిగా ఒపగిస్తో. అత్కన్నా డొల్లి అత్తోరమటెనుంచి ఓనిని గురుతుగా గిరుడ్డి తీస్కుటో.

19 నమ్మకతిని పెయుసి ఈసాకు, ఓని మర్కు అత్త యూకోబు ఏసాని థీవిస్తో. వాథాని కాలాతె థేమండు బాత తుంగితోండో వాటిని గురించి నమ్మకంగా మత్తో.

20 నమ్మకతిని పెయుసి యూకోబు, ఓండు ముక్కాలాసి డొల్లి థాయూాని సమయూతె, యోసేపిని ఇరుమరు మర్కిని థీవిసి, ఓని దుడ్డిథె పొం్రో ఆనుకునుంజి థేమటిని దండమ్ వాట్తో.

21 నమ్మకతిని పెయుసి యోసేపు, యూదుర్కిని జనాకు ఎగిప్తు థేసతిని విడిసి వెయుతోరు ఇంజి ఓని ఆకిరి రొజ్కినె తేటంగా కెత్తో. ఆలా ఓరు వాదనస్కె ఓని బూలాకిని అగ్గనుంచి తత్తవాలె ఇంజి ఆగ్నియూపిస్తో.

22 మోసే పుట్తస్కె, ఓండు సేన అందంగా మినోండు ఇంజి ఓని అయ్యూ యెవ్వా ఊడి, నమ్మకతిని పెయుసి, రాజుని ఆగ్నియకింకి వెర్దకుండా, ఓనిని మూడు నెలాథాకా తాస్తోరు.

23 నమ్మకతిని పెయుసి మోసే పెద్దవాండత్తస్కె పరోని మయూటిని మర్రి ఇంజి కెత్తనాంకి ఇస్టపర్దిలో.

24 కొథ్ది సేపటికె మంథాని పాప సంతోసంకన్నా, థేమటె జనాకినితోటె కలియు బాథాక్కిని కస్టాక్కిని అనుబగిసటమె మంచిథి ఇంజి తెలుసుకుట్టో.

25 ఎగిప్తు థేసాతె మంథాని సంసారంకన్నా కిరిస్తుని పెయుసి వాథాని కస్టాకు బెచ్చో గొప్పథి ఇంజి అనుకుట్టో; బారితుకు థేమండు ఈథాని బమమానతిని ఓండు ఎదురూడోరె మత్తో.

26 కండ్కినితోటె ఊడాలో థేమటిని ఓండు ఊడనాటు, నమ్మకతిని పెయుసి, థాంటె నిలకడగా మత్తో. గాబట్టి ఓండు రాజుని కోపాతికి వెర్దకుండా దయుర్నంగా ఎగిప్తు థేసతిని విడిసి అత్తో.

27 తొలుసురు పిల్లకిని అమకవాలె ఇంజోరె సావిని దూత పేతస్కె, ఓండు యూదుర్కిని పిల్లాకిని పొం్రో కయుకు వాటకుండా మందవాలె ఇంజోరె పస్కా నెత్తురుతిని థారబల్లాతె పొం్రొ వాటిసవాలె ఇంజి యూదుర్కిని జనాకింకి మోసే ఆగ్నియూపిస్తో.

28 నమ్మకతిని పెయుసి యూదుర్కిని జనాకు మెరక బూమితిని థాటి వత్తాటు ఎర్ర సముద్రతె నడిసి వత్తోరు. గోని ఎగిప్తు జనాకు ఆలా నడిసి వాదవాలె ఇంజి మొథిలిస్తకాడె ఓరంథోరు మునుంగి అత్తోరు.

29 నమ్మకతిని పెయుసి ఎరికో గోడకిని ఏడు రోజ్కు ఉడ్డి వత్త పాయ అమ్వ నేల్దె అం్తా.

30 నమ్మకతిని పెయుసి రాగాబు ఇంథాని లంజథి, వేగు ఊడనోరిని థానగ్గ సేర్సుకునుంజి ఓరిని కాపాడ్తె గాబట్టి, లోబర్దిల్లోవారితోటె కలియు అద్దు పాడాసి థాయకుండా కాపాడబర్తె.

31 ఇంకా నన్న బెచ్చో కెత్తవాలె? గిథియోను, బారాకు, సిమ్సోను, ఎఎ్తా, థావీదు, సాముయేలు ఇందనోరిని గురించి, ఇంకా థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తనోరిని గురించి తేటంగా వివరిసి కెత్తవాలితుకు సమయమ్ ఆలో.

32 నమ్మకతిని పెయుసి ఓరు థేసాకిని పొం్రొ గెలుపు ఏంతోరు; నిజాయుతిగా థేసాకిని ఏల్తోరు; థేమండు కెత్త పమానకిని ఏంతోరు; సింమాకిని పమర్కిని తొత్తోరు.

33 కిస్సు మంటతిని పిచ్చిత్తోరు; సూర్ కసేటిని పదునుంచి తప్పి అత్తోరు. ఓరు బలయూనుర్కాసి మన్నంగానె బలవంతుర్కినా మత్తోరు. సకితి మందనోరుగా యుద్దమ్ తుంగ్తోరు. పగస్తుర్కిని సయునతిని నాస్నమ్ తుంగ్తోరు.

34 డొల్లి అంజి మల్ల తెయత్త ఓరికి చెంతోరిని నాటోకు గిరుడ్డి ఏంతోరు. గోని కొంత మంథిబోనో మంచి బతుకుకిని ఏందవాలె ఇంజోరె, థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి, విడుదల ఆదనాంకి ఒప్పుకొనకుండా బాథాకు అం్తోరు

35 ఇంకా కొంతమంథిబోనో ఆస్కెమ్ తుంగబం్తోరు; తన్కు తిత్తోరు; గొలుసుకినితోటె తొత్తబరిసి కావెలి మత్తోరు.

36 కొంత మంథిబోనో కల్కినితోటె తన్నబరిసి డొల్లి అత్తోరు; రంపమ్తోటె కోయుదబం్తోరు; కసెటెతోటె నరికి అమకబం్తోరు. కొంత మంథి మేక తొలుకిని గొర్రెకిని తోలుకిని ఓరి బర్ఒల్దిని పొం్రొ ముచ్చి ఉడ్డోరె బాథాకిని కస్టాకిని అనుబగిసి మత్తోరు.

37 ఈ లోకమ్ ఓరికి లెక్క ఇల్లోథిగా మత్తె. ఓరు అడివికినె, మెటాకినె, గుగకినె, బొసాకినె ఉడ్డోరె సిల్లగోలరమ్ అసి అత్తోరు.

38 ఈరంథోరు నమ్మకతిని పెయుసె మంచి పెథేరు ఏంతోరు. అత్కన్నా బేనోరు గూడ థేమండు పమానమ్ తుంగ్తవాంటిని ఏందకుండా అత్తోరు.

39 గాబట్టి మనాడు ఇల్లకుండా ఓరు సామంతమ్ ఆదకుండా మందవాలె ఇంజి థేమండు మనసేంకా మంచి థీవనకిని మున్నె ఏర్పరసి మత్తో.

40 గాబట్టి, మొబ్బు కమ్మి మందనాటు, నమ్మకతిని పెయుసి బత్కత థీబె మంథి జనాకిని గుంపు మనాని సుట్టు సాచ్చిగా ఊడోరె మినోరు గాబట్టి, బరుమగా మంథాని పతివాంటిని విడిసిసి, మనాని ఒత్తోరె మంథాని పాపతిని విడిసివాటాటి.
12

1 మనాంకి నమ్మకతిని ఈసి థాంటె ఆకరిథాకా నడిపిసాని యేసునే ఊడి, మనాడు థాయవలస్త అర్రిథె ఓపిగ పెయుసి మిర్రకడా. ఆపాయ ఓనికి వాథాని కుసేలి బేలంటథ్దో ఇంజి తెలుసుకునుంజి థాని సేంకా సిలువతె పొం్రొ డొల్లి అంజి సిగ్గపాటరదనాంకి గూడ ఓండు సమ్మథిసి, థేమండు కుథి మంథాని సిమ్మాసనతిని తినకయు పక్కాతె ఇంజె కుథి మినో.

2 గాబట్టి మీరు విసికి అంజి మీ ఆత్మాకినె సల్లారి థాయకుండా మందనాంకి యేసునె గురుతు తుంగాటి. పాపమ్ తుంగ్తోరు ఓనికి విరోదంగ బెచ్చో బాథాకు వాట్తోరు, అత్కన్నా ఓండు సేన ఓపికతోటె వాంటిని బరిస్తోగథా?

3 పాపతికి విరోదంగ మయుసి పోరాడి, నెత్తురు కార్సి మీ పానతిని ఈథానిథాక మీరు ఇంకా ఎథిరిసాలోకా మినిరిగథా?

4 ఇంకా, నా మర్రినె

5 బరితుకు పెబు బేనోని పేమిసనోండో ఓనిని తన్ని సిచ్చిసి సరితుంగితో. బేనోని ఓని మర్రి ఇంజోరె ఏర్సుకుంటోండో, ఓనిని తన్ని సిచ్చిస్తో' ఇంజి పిల్లాంకి కెత్తాటు మీకు కెత్త మాటకిని మరెంగి అత్తీరే?

6 మీరు ఓని సిచ్చతిని ఓర్సుకుటుకు, థేమండు మీమిని ఓని మర్ర్కు ఇంజోరె అనుకునుంజి మీమిని నడిపిసనో ఇంజి తెలుసుకునుటు. బేని తప్పె అత్కన్నా ఓని మర్రిని సిచ్చిసకుండా మంతోండా?

7 అంథోరిని సిచ్చిసాని థేమండు, మీమిని సిచ్చిసకుండ మతుకు, అస్కె మీరు లంజతికి పుట్త పిల్లాకినా మంతీర్ గథా.

8 ఇంకా మన ఒల్దింకి చెంత అయ్యలోరు మనాని సిచ్చిసి సరితుంగనస్కె ఓరికి మనాడు వెరిసి నడసనాడు. ఆలా మన్నంగ, మనాడు బెస్కెటికి బతికి మందవాలె ఇంజోరె మన మంచిసేంకా సిచ్చిసాని ఆత్మతికి చెంత తప్పెంకి మనాడు లోబరిసి మందటమ్ బెచ్చో అవసరమ్ గథా?

9 మన ఒల్దింకి చెంత అయ్యలోరు ఓరికి మంచిథింజి అనిపిస్తవాంటె కొంత కాలమ్ మట్టింకె సిచ్చిస్తోరు; గోని ఈండుబోనో మనాడు ఓని సుబ్బరంగ మందంథాంటె పాలువారాసి మందవాలె ఇంజి మన మేలుసేంకా మనాని సిచ్చిసనో.

10 సిచ్చ వాటనస్కె, ఆ సమయూతె కుసేలిగ మందకుండ కస్టంగానె మంత్తె. అత్కన్న థాంటె అలవాటత్తోరికి వాథాని కాలాతె అద్దు మంచి పలితమ ఈతె. నీతి మందనోరుగా బతకటమె ఆ పలితమ్.

11 గాబట్టి విసికి అత్త కయుకినితోటె గెట్టింగా పెయుసి, సకితి ఇల్లో కాల్కినితోటె కదలకుండా నిలబరిసి,

12 అమటి అత్తదు అరదకుండా సాయ ఆదనాంకి, మీ కాల్కిని సేంకా అరుంగు సక్క తుంగాటి.

13 అంథోరితోటె సమా మందనాంకి, సుబ్బరంగ మందనోరుగా బతకాటి. సుబ్బరంగా మందకుండా మతుకు బేనో గూడ పెబుని ఊడాలో గథా?

14 బేనో గూడ థేమటె దయతెనుంచి తప్పి థాయకుండా ఒరోంకొరొ మంచి ఊడాటి. మీయమటె విసమ్ మంథాని వేరు మొడిసి థీబె మంతిని నాసనమ్ తుంగకుండా ఒరోంకొరో మయుదకుండా మంథాటి.

15 మీయమటె బేనో గూడ లంజ పని తుంగాని థొంగగా మంజి, ఒరొ పూట థోడాతెసేంకా ఓనికి వాథాని తొలుసురు అక్కుని అమ్త ఏసామని తిస్తె పాడాసిథాయనోండుగ మందకుండ జాగరదగ మంథాటి.

16 బారితుకు ఆపాయ ఆ అక్కుని ఏందవాలె ఇంజి ఓండు సేన ఇస్టపరతుకన్న అమ్వ ఓనికి థొరిక్కిల్లె, అస్కె ఓండు తీసివాటబం్తో ఇంజి మీరు పున్ని మినిరి. ఓండు కండ్కినేరు కార్సి అడత్కన్నా ఓండు కోరుకుట్టదు థొరికిల్లె గాబట్టి సేన విచ్చారంతోటె మనుసు మార్సకుండ తొలింగి అత్తో.

17 ఇంకా థేమండు ఓని ఆగ్నియకిని ఈదనస్కె ఇ్రసయేలు జనాకు సీనాయు మెటాతగ్గ వత్తాటు మీరు, ఆలోంటి మాములు మెటాతగ్గ గోని, పొత్తోరె మత్త కిస్సు దగ్గర గోని, ముస్కు, ఈకటి, సూర్ గాలి దగ్గర గోని వాథిల్లీరి.

18 ఆగ్గ, ఓరు బూరాకిని లేంగు కేంజి బయూతె వెరిసి, థేమండె పెద్ద లేంగుతోటె కెత్త మాటకిని కేంజి వెరిసి, ఇంకా థేమండు ఓరితోటె తిరియ గూడో ఇంజోరె మొర వాటి వేడుకుట్టోరు.

19 బారితుకు బేని జంతు అత్కన్న మెటాతిని కేటత్తుక్కు థానిని కల్దె తన్ని అమకవాలె ఇంజి, ఇల్లుకు లొద్ద ఎయుసి అమకిసవాలె ఇంజి థేమండు కెచ్చి మత్త ఆగ్నియతిని ఓరు ఓర్సాథిల్లోకా అత్తోరు.

20 మోసే గూడ, నన్న గజ గజ అనంగి వెర్సనాన్' ఇంజి కెత్తాని లెక్కా అమ్వ సేన కూరంగ మత్తె."

21 గోని మీరు బోనో సియోను మెటాతగ్గ, ఇంకా బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమండు కాపరమ్ తుంగాని పరలోక పటనమ్ అత్త యెరుసలేంతికి, ఇంకా వేయు పథివేయు కొలథి దూతకినగ్గ వత్తీరి.

22 ఇంకా, పరలోకాతె ఓరి పెథేర్కు రాసి మంథాని తొలుసురు పిల్లాకు మంథాని సర్వ లోక సంగాతికి వత్తీరి. ఇంకా అంథోరిని తీర్పు తుంగాని థేమటగ్గ, ఇంకా పరలోకాతె సామంతంగా మంథాని నీతిమంతుర్కిని ఆత్మాకినగ్గ వత్తీరి.

23 ఇంకా కొత్త పమానతె నడుమ మంజి మథ్దియస్తమ్ తుంగాని యేసునగ్గ, ఇంకా ఆబేలు కార్సత నెత్తురు తిరియూంథానికన్నా మంచివాంటిని మనసేంకా తిరియూని నెత్తురుదగ్గ మీరు వత్తీరి.

24 మీయగ్గ తిరియనోని మాటతిని కేంజి మీరు లోబరదనాంకి, వాంటెనుంచి తొలంగి థాయకుండా మందనాంకి జాగరదగా మంథాటి. బారితుకు, మోసే యూదుర్కిని జనాకినితోటె తిరియతస్కె బేనోరతుకు ఓని మాట కేంజి వాటింకి లోబరదకుండా తొలంగి అత్తోరు. ఓరు తీర్పునుంచి తప్పాలోకా అత్తోరు. ఆలా మన్నంగా పరలోకాతెనుంచి తిరియనోనిని మాటతికి లోబరదకుండా మతుకు మనాడు బేలా తప్పి థెయుతాడ్?

25 ఓండు ఒరొపట్టు తిరియతస్కె ఓని లేంగు బూమితిని కదలిస్తె. ఇంకొరొ సుట్టు నన్న బూమితిని మ్రాతమె అయ్యోకా

26 ఇంకొరొ సుట్టు ఇంథాని మాటా బెస్కెటికి మందనమ్వ కదలకుండ మందనాంకి నేల్ద పొం్రొ మందనవంతా కదలి థెయుతా ఇంథాని అర్దమ్ వెయుతె గథా.

27 గాబట్టి కదలకుండా బెస్కెటికి మంథాని థేసతిని ఏందనోరాసి మంథాని మనాడు, థేమటె పొం్రొ బకితి తోపిసి, ఓనికి పేమగా నడిసి, ఓనినే ఆరాథిసకాడా.

28 మన థేమండు పొడసాని కిస్సు చెంతమ్ మినోండు గథా?

29 జతగాక్కిని పేమతె మీరు నిలకడగా మంథాటి.
13

1 పరయవారికి మంచి తుంగనాంకి మరెంగి దక్కీరి. ఆలా తుంగ్తథాని పెయుసి కొంత మంథి తెలియోకానె థేమటె దూతకింకి గూడ మంచి తుంగ్తోరుగ మినోరు.

2 గొలుసుకినె తొచ్చి జెయుల్థె మందనోరిని గురుతు తుంగాటి. మీరు గూడ ఓరితోటె కలియు జెయుల్థె మందనాటు కస్టపరుముటు. మీరు గూడ మీ సొంత ఒల్దె బాథాకు అరదనాటు, బాథాకు అరదనోరిని గురుతు తుంగాటి.

3 అంథోరు పెల్లితిని గమరవిసాలే. ముత్తె ముత్పాలమటె ఓరి పెల్లి పడక నమ్మకంగా మందవాలె. లంజ పనుంగు తుంగనోరిని, ఎబచార పనుంగు తుంగనోరిని థేమండు తప్పకుండ తీర్పు

4 మీరు డబ్బు ఆసె ఇల్లోవారిగా నడిసి, మీయగ్గ మందనవ్వె సాలు ఇంజి అనుకునుటు. నన్న నీనిని విడిసి అన్నోను

5 గాబట్టి, మనాడు దయుర్నమ్ తచ్చి, థేమండు నాకు సాయమ్ తుంగనోండు

6 బేనోరతుకు మీకు థేమటె మాట బోథిసి నడిపిస్తోరో ఓరిని మీరు గురుతు తుంగి, ఓరు ఆకరిథాకా బేలా బతక్తోరు ఇంజ మంచిగ ఊడి, ఓరి నమ్మకతిని పెయుసి నడుముటు.

7 యేసు కిరిస్తు నిన్నె, నేండు బెస్కెటికి మారోవాండుగా మినొ.

8 గాబట్టి రక రక బోదకిని కేంజి సిల్లగోల్లరమాసి థాయకుండా మంథాటి. థోడాపథ్దాతకిని పెయుసి అయ్యో గోని థేమటె దయతిని పెయుసి రుదయమ్ తిరంగా మంత్తె. థోడా పథ్దాతకిని థోరింపినె పయత్తనమ్ తుంగ్తోరికి బాత పలితమ్ ఆథో.

9 మనాంకి ఒరొ గథ్దెపీటా మింథె. ఆ గథ్దెపీటతగ్గ పని తుంగనోరు గథ్దెపీటాతె పొం్రొ వాటాని బలిథిని తిందనాంకి ఓరికి అథికారమిల్లె.

10 బారితుకు యూదుర్కిని ఆగ్నియకిని పెయుసి, పాపకిని సేంకా బలిగా వాటబర్త జంతుని నెత్తురుతిని పెద్ద పూజారి సుబ్బరమ్ మంథాని సోటింకి తీసి తెయుతో; గోని ఆ జంతుని ఒల్దిని నాటెంకి బయుథె కిస్దె పొడిసిత్తో.

11 ఆలాకె యేసు గూడ పటనాతికి బయుథె జనాకిని సుబ్బరమ్ తుంగనాంకి బాథాకు అరిసి ఓని నెత్తురుతిని కార్సి డొల్లి అత్తో.

12 గాబట్టి మనాడు గూడ ఓని నిందపాలుతిని మోసి నాటెని బయుథికి ఓనగ్గ దక్కాడా.

13 నిలకడగా మంథాని థేసమ మనాంకి ఇగ్గ ఇల్లె. ఇంక వాథాని థేసతినె మనాడు ఎదురూడోరె మెక్కనాడ్.

14 గాబట్టి, ఓని పెథెటిని పెయుసి బలి ఇంథాని దండాకిని మన పమటెనుంచి కెచ్చి, యేసుని థోరింపినె బెస్కెటికి థేమటింకి దండాకు వాటకాడా.

15 ఇంకా, మంచి తుంగనాంకి, కొదవ మందనోరికి సాయమ్ తుంగనాంకి మరెంగి దక్కీరి. ఈలోంటి బలికిని మనాడు ఈదవాలె ఇంజోరె థేమండు ఇస్టపరసనో.

16 మీమిని నడిపిసనోరు మీ ఆత్మకినిసేంకా థేమటింకి జవాబు ఈదనోరాసి మినోరు గాబట్టి ఓరికి లోబరిసి నడుముటు. ఓరు బాదతోటె అయ్యకుండా కుసేలితోటె తుంగనాంకి ఓరి మాటకిని పెయుసి నడుముటు. ఓరు తుంగనవాంటిని బాదతోటె తుంగ్తుకు థాని పెయుసి మీకు బాత పలితమ్ మన్నొ గథా?

17 మాసేంక పాదన తుంగాటి; మమ్మ మంచి మనుసు కలియు మినామ్ ఇంజోరె నమ్మనామ్. మమ్మ తుంగాని పనుంగు అన్నిటె తగ్తోరుగా నడదవాలె ఇంజోరె ఇస్టపరసనామ్.

18 నన్న జప్పునె మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి నాసేంకా మీరు ముక్కింగ పాదన తుంగవాలె ఇంజి కోరనాన్.

19 మన పెబు అత్త యేసు ఓని నెత్తురుతె థోరింపినె బెస్కెటికి మంథాని పమానతిని ఏర్పరస్తో. ఓండే గొర్రెకిని పెద్ద బోయుండుగా మినో. మనాంకి సమా ఈథాని థేమండు, మన పెబు అత్త యేసుని డొల్లి అత్తోరమటెనుంచి తేవిస్త,

20 యేసు కిరిస్తుని థోరింపినె ఓనికి ఇస్టమత్తవాంటిని మీ నడుమ జరిపిసనాంకి, మీరు ఓని ఇస్టతిని నెరవేర్సనాంకి ఓండే మీకు మంచి పనుంగు తుంగిసవాలె. ఓనికె బెస్కెటికి గొప్పతనమ్ ఆదవాలె. ఆమెన్.

21 నా జతగాక్కినీరే, నన్న కొథ్దిగా మీకు రాస్త ఈ మాటకిని మీరు ఓపిగతోటె పెయుదవాలె ఇంజి మీకి మొర వాటనాన్.

22 మన తమ్మాలత్త తీమోతి జెయుల్థెనుంచి విడుదల అత్తో ఇంజి మీకు తెలియపరసనాన్. ఓండు జప్పునె నాయగ్గ వతుకు, ఓనితోటె గూడ నన్న వాసి మీమిని ఊడితాన్.

23 మీమిని నడిపిసనోరిని, థేమటిని నమ్ముకుట్టోరంథోరికిని వందనాకు కెల్లాటి. ఇత్తాలియూ థేసత్తోరు అంథోరు మీకు వందనాకు కెచ్చనోరు.

24 థేమటె దయూ మీతోటె బెస్కెటికి మందవాలె. ఆమెన్.

25 థేమండత్త యేసు కిరిస్తుని పనివాండత్త యూకోబు, వేరె థేసకిని సెథిరి మంథాని పన్నెండు గ్రొతతొరికి వందనాకు కెచ్చి రాసనద్దు బాతథితుకు:AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE