REVELATION


Chapter 1

1 ఈ దర్సన మాటకిని సదవనోరు, ఈ మాటకిని కేంజనోరు, థీంటె రాసి మందనవాంటిని పెయుసి నడదనోరంథోరు గొప్పవారు అయుతోరు. ఇవ్వంతా జరగాని సమయమ్ దగ్గర వాసి మింథె.

2 యోవాను అత్త నన్న, ఆసియూ ఎ్రాంతాతె మంథాని ఏడు సంగాకింకి రాసనద్దు బాతథితుకు: యేసు కిరిస్తు ఇంజె బతికి మందనోండు; ఓండు ఇద్దువరకి మత్తోండు, ఇంకా వాదనోండగా మినో, ఓండు ఓని పీటాతె మున్నె మంథాని ఏడు ఆత్మాకినమటె,

3 నమ్మకంగా సాచ్చమ్ ఏంతోండు, ఓండు డొల్లి అత్తోరమటెనుంచి మొథోటి తేత్తోండు, లోకాతె మంథాని రాజుర్కింకి అంథోరికి గొప్ప రాజుగా మంథాని యేసు కిరిస్తునుంచి మీకు దయూ, సమా ఆదవాలె;

4 మనాని పేమిసి, ఓని నెత్తురుతోటె మన పాపకినుంచి మనాని నొరిసి సుబ్బరమ్ తుంగి, ఓని తప్పె అత్త థేమటె మున్నె మనాని రాజుర్కినా, పూజారిర్కినా తుంగ్త ఓనికె గొప్పతనమ్, సకితి బెస్కెటికి ఆదవాలె. ఆమెన్.

5 ఇథ్దో, మొబ్బినితోటె ఓండు వాసనో; అంథోరి కండ్కు ఓనిని ఊడితా. బేనోరతుకు ఓనిని కొడత్తోరో ఓరు గూడ ఓనిని ఊడితోరు. ఈ లోకాతె మంథాని థేసతోరంథోరు ఓనిని ఊడి అడిథితోరు. యూ, ఆలే జరిగితె, ఆమెన్.

6 యేసు కిరిస్తు ఇంజె బతికి మందనోండు, ఓండు ఇద్దువరకి మత్తోండు, ఇంకా వాదనోండుగా మినో. ఓండు గొప్ప సకితి మంథాని పెబు. ఓండు: నన్నె అల్పా

7 మీ అన్నాలు యోవాను అత్త నన్న, మీతోటెె కలియు మందనోండుగా మినాన్, యేసు కిరిస్తుని పెయుసి వాథాని బాథాకినె, ఓండు పాలిసాని థేసాతె, ఓని ఓపికాతె, పాలువాండాసి మత్తాన్; గోని ఇంజెబోనో నన్న థేమటె మాట కెత్తంథాని పెయుసి, యేసు కిరిస్తుని గురించి కెత్త సాచ్చియతిని పెయుసి, బత్మోసు ఇంథాని థీమనె కయుథినిగా వాటబరిసి మత్తాన్.

8 ఒరొ పట్టు నన్న పెబుని థినాతె సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మాతె నిండు మత్తాన్. అస్కె తిగ్గున నాకు పెరికె బూరా వేంగాని పెద్ద లేంగు కేంజ్తాన్.

9 అద్దు: నన్నె అల్పా

10 అస్కె నన్న, నాతోటె తిరియుత అ లేంగిని ఊడవాలె ఇంజోరె మలిసి ఊడ్తాన్. ఆలా ఊడనస్కె ఏడు బంగార థీపె తంబాకిని ఊడ్తాన్.

11 ఆ ఏడు థీపె తంబాకిని నడుమ, నిలుపట గుడా కెర్సి, ఎదురుంతికి బంగార పట్టెడు తొచ్చి మంథాని మనిసిని మర్రింకి చెంత ఒరోన్ని నన్న ఊడ్తాన్.

12 ఓని తలకయు కెల్కు దూథి తిస్తె, పాలు తిస్తె తెల్లంగ మత్తె. ఓని కండ్కు పొత్తోరె మంథాని కిస్సు తిస్తె మత్తె.

13 ఓని పాథాకు కొలిమితె వాటి మంచిగా మెరసాని అపరంజి తిస్తె మత్తె. ఓని లేంగు పెద్ద వర్దలు వాథాని మరుము తిస్తె మత్తె.

14 ఓని తిన కయుథె ఏడు ఉక్కాకిని పెయుసి మత్తో; రొండు పక్క పదున్ మంథాని కసేరు ఓని పమటెనుంచి వత్తె. ఓని మొకుమ్ గొప్పంగా మెరసాని పొడుదు తిస్తె మత్తె.

15 నన్న ఓనిని ఊడతస్కె డొల్లి అత్తోనిన్ తిస్తె ఓని కాల్కిని మున్నె అం్తాన్. అస్కె ఓండు, ఓని తిన కయుథిని నా పొం్రో వాటి, నానిని ఊడి: వెర్రదకిన్; నన్నె మొథొటివాండుగా ఆకరివాండుగా మినాన్, నన్న బతికి మందనోండుగా మినాన్.

16 డిల్లి అత్తాన్. అత్కన్నా, ఇథ్దో, నన్న బెస్కెటికి బతికి మినాన్. ఆమెన్. సావిని, పాతాలతిని తాలమ్ చెవికు నాయగ్గ మినా.

17 నిమ్మ ఊడ్తవాటిని. ఇంజె జరగనవాటిని, ఇంకా జరిగితవాటిని గురించి రాసా.

18 నా తినకయుథె నిమ్మ ఊడ్త ఏడు ఉక్కాకిని రాసియతిని గురించి, ఏడు బంగార థీపె తంబాకిని రాసియతిని గురించి రాసా; ఆ ఏడు ఉక్కాకు ఏడు సంగాకిని దూతకు ఆసి మినోరు. నిమ్మ ఊడ్త ఆ ఏడు థీపె తంబాకు ఏడు సంగాక్కాసి మినా.

19 ఎపేసు ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తద్దు బాతథితుకు: ఏడు ఉక్కాకిని ఓని తిన కయుథె పెయుసి మంజి, ఏడు బంగార తంబకిని నడుమ నడదనోండు కెత్తనద్దు బాతథితుకు:

20 నిమ్మ కస్టబరిసి బెచ్చొ పనుంగు తుంగనిన్. ఇంకా నిమ్మ ఓపిగ పెయుసి మినిన్. ఇవ్వంతా నాకు ఎరకె. ఇంకా నిమ్మ దుస్టుర్కిని ఓర్సాథిల్లోవాండు ఇంజి, యేపారిర్కయ్యో కొంత మంథి ఓరిని యేపారిర్కు ఇంజి కెచ్చి వత్తస్కె, ఓరిని నిమ్మ సొథిసి ఊడ్తస్కె, ఓరు అబ్బదమ్ కెచ్చనోరు ఇంజి పున్ని మంథాని తెలివి నీకు మింథె ఇంజి నాకు ఎరకె.
2

1 ఇంక నిమ్మ నాసేంకా ఓరుసుకునుంజి, ఓపిగ పెయుసి మినిన్ ఇంజి, నా పెథేటిని పెయుసి అలిసి థాయకుండా కస్ట పరదనోండుగ మినిన్ ఇంజి నన్న పున్ని మినాన్.

2 ఆత్కన్నా, నన్న నీ పొం్రొ ఒరొ తప్పు వాటవలసి మింథె; అద్దు బాతథితుకు, నిమ్మ మొట్ట మొథొటె తోపిస్త ఆ పేమతిని ఇంజె విడిసితిన్.

3 గాబట్టి నిమ్మ బేని పరిస్తితితెనుంచి అర్తినో థానిని గురుతు పెయుసి, మనుసు మార్సి, పూర్వాతె తుంగ్త పనుంగిని గిరుడ్డి తుంగా; ఇల్లుకు, నన్న జప్పునె నీయగ్గ వాసి, నిమ్మ మనుసు మార్సకుండా మతుకు, నీ థీపె తంబతిని థానగ్గనుంచి తీసివాటితాన్.

4 నీయగ్గ ఇంకొరొ మంచితనమ్ గూడ మింథె; అద్దు బాతథితుకు, నన్న నిక్కోలాయు గుంపింకి చెంతోరిని నినె ఓరి పనుంగిని ఈర్సగా ఊడనాటు నిమ్మ గూడ ఓరిని ఈర్సగా ఊడనీన్.

5 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె. గెలుపు పొంతోండు బేనోండో ఓనికి థేమటె పరథీసున్వి నడుమ మంథాని బతుకు ఈథాని మారాతె పండితిని తిందనాంకి ఈతాన్' ఇంజి రాసా.

6 స్మర్న ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తద్దు బాతథితుకు: మొథొటివాండుగా ఆకరివాండుగా మందనోండు, డొల్లి అంజి మల్ల బతికి మందనోండు కెత్తనదు బాతథితుకు:

7 నిమ్మ తుంగాని పనుంగు, నిమ్మ అం్దాని బాదకు నాకు ఎరకె; నిమ్మ సంసారి అత్కన్న నీకు మంథాని పేదరికతిని, ఇంకా యూదుర్కు అయ్యోవారు ఓరు యూదుర్కు ఇంజి కెచ్చి, సయుతాను గుంపింకి చెంతోరు తుంగాని దుస్ట పనుంగిని తుంగనోరు ఇంజి గూడ నన్న పున్ని మినాన్.

8 ఇంకా నిమ్మ అం్దాని బాథాకిని గురించి బేమ్రాతమ్ వెం్తొద్దు; ఇథ్దో, మీమిని సోథిసవాలె ఇంజోరె సయుతాను మీయమటె కొంత మంతిని జెయుల్దె వాటితో; పథి రోజ్కు బాథాకు అర్దితీర్. అత్కన్న నిమ్మ డొల్లిథాయనిథాకా నమ్మకంగా మంథా; అస్కె బతుకుని కిరీటతిని నీకు ఈతాన్.

9 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె. బేనోండతుకు గెలుపు ఏంతోండో ఓండు రొండోవా సామనె పాడాసి థాయకుండా మంతో ఇంజి రాసా.

10 పెర్గము ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తుదు బాతథితుకు: రొండు పక్క పదున్ మంథాని కసేరి పెయుదనోండు కెత్తనదు బాతథితుకు:

11 నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని, ఇంకా సయుతాను ఏలాని పటనాతె నిమ్మ కాపరమ్ తుంగ్తకన్న నిమ్మ నా పెథేటిని పెయుసి మినిన్ ఇంజి నాకు ఎరకె. ఇంకా సయుతాను కాపరమ్ మంథాని సోటినె మీయమటె నాకు నమ్మకంగా మంథాని అంథిపా ఇందనోనిని అమక్తస్కె నా పొం్రొ మంథాని నమ్మకాతెనుంచి నిమ్మ అరిసి థాయకుండా నిలకడగా మందంథాని నన్న పున్ని మినాన్.

12 అత్కన్న కొన్ని పనుంగిని పెయుసి నన్న నీ పొం్రో తప్పు వాటవలసి మింథె; అద్దు బాతథితుకు పొతిమేకింకి వాట్తవాంటిని తిందనాంకి, లంజతనమ్ తుంగనాంకి యూదుర్కిని జనాకిని ఉరివాటి నడిపి

13 ఆలాకె నిక్కొలాయు ఇంథాని గుంపింకి చెంత్తోరు గూడ మీ నడుమ మినోరు. ఓరు గూడ సెడ్డ బోదతిని బోథిసి జనాకిని పాపమ్ తుంగనాంకి నడిపిసనోరు; ఓరిని నన్న ఓర్సాలోన్.

14 గాబట్టి నిమ్మ మనుసు మార్సా. ఇల్లకుండా మతుకు నన్న జప్పునె నీయగ్గ వాసి, నా పమటె మంథాని కసేటెతోటె ఓరితోటె యుద్దమ్ తుంగితాన్.

15 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె. బేనోండతుకు గెలుపు ఏంతోండో ఓండు పరలోకాతె తాసి మంథాని మన్నా ఇంథాని థోడతిని తింతో. ఇంకా నన్న ఒరో తెల్ల కల్దిని ఓనికి ఈతాన్; థాంటె ఒరో కొత్త పెథేరు రాసి మంతె, ఆ పెథేటిని ఓండే తప్ప ఇంకా బేనోరు గూడ పున్నోరు ఇంజి రాసా.

16 తియత్తిరా ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతంకి నిమ్మ రాసవలస్తదు బాతథితుకు: పొత్తోరె మంథాని కిస్దె తిస్తె మంథాని కండ్కు మందనోండు అపరంజిని తిస్తె మంథాని పాథాకు మంథాని థేమటె మర్రి కెత్తనద్దు బాతథితుకు:

17 నిమ్మ తుంగాని పతి మంచి పనుంగిని, నీ పేమతిని, థేమటెసేంకా నిమ్మ తుంగాని సేవతిని, నీ నమ్మకతిని, నీ ఓపికతిని, నన్న పున్ని మినాన్. వీటన్నిటిని నిమ్మ రోజు రోజు ఎక్కువా తుంగోరె మినిన్ ఇంజి నన్న పున్ని మినాన్.

18 అత్కన్న నీ పొం్రొ నాకు ఒరో తప్పు వాటవలసి మింథె. అద్దు బాతథితుకు, యెజెబేలు ఇంథాని నాటోడి, థానిని థేమటె మాట కెత్తనద్దు ఇంజి కెచ్చి, నా సేవకుర్కు లంజతనమ్ తుంగనాంకి, పొతిమేకి

19 అద్దు తుంగాని పనుంగిని గురించి బాదపరిసి మనుసు మార్సవాలె ఇంజి నన్న థానికి అవకాసమ్ ఇత్తాన్; గోని అద్దు థాని లంజ పనుంగిని విడిపిసనాంకి ఇస్టపరవోకా మింథె.

20 గాబట్టి నన్న థానికి జబ్బు ఈసి థానిని కటుల్తె వాటితాన్. ఇంకా బేనోరతుకు థానితోటె లంజ పనుంగు తుంగ్తోరో ఓరంథోరు గూడ ఓరు తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి బాదపరిసి మనుసు మార్సకుండా మతుకు, ఓరంథోరిని పెద్ద కస్టాకినె వాటితాన్;

21 ఇంకా థాని పిల్లాకిని నన్న తప్పకుండ అమకితాన్. అస్కె నన్నే జనాకిని రుదయకిని ఓరి ఆలోచనకిని పరిచ్చ తుంగనోండు ఇంజి సంగాకన్ని తెలుసుకుంటా. ఇంకా మీయమటె పతివాండు తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి ఒరోరోనికి పలితమ్ ఈతాన్.

22 గోని తియత్తిరాతె ఈ అబద్ద బోదతిని (వీటిని లోతుగా మంథాని బోథాకు ఇంత్తోరు, అసలు సయుతాని లోత్తు) పెయుసి నడదకుండా మంథాని మిగల్తోరికి నన్న కెత్తనదు బాతథితుకు: మీ పొం్రో నన్న వేరె బరువిని వాటోన్.

23 మీయగ్గ మందంథాన్ని నన్న వాథానిథాకా గెట్టింగా పెయుముటు.

24 బేనోండతుకు గెలుపు ఏంథి ఆకరిథాకా నా పనుంగిని పెయుసి నడసనోండో ఓనికి, నన్న నా తప్పెనగ్గ అథికారతిని ఏంతాటు, జనాకంథొరి పొం్రొ ఓనికి అథికారతిని ఈతాన్.

25 ఇనప దుడ్డితోటె ఓరిని పాలిస్తో, మండుల్ కుండా తిస్తె ఓరు పయుసి థెయుతోరు.

26 నన్న వీయుఉక్కతిని గూడ ఓనికి ఈతాన్.

27 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా.

28 సర్దె ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తద్దు బాతథితుకు: థేమటె ఏడు ఆత్మాకిని, ఏడు ఉక్కాకిని ఏంచి మందనోండు కెత్తనదు బాతథితుకు; నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని నన్న పున్ని మినాన్, నిమ్మ బతికి మినిని ఇంథాని పెథేరు నీకు మత్కన్న నిమ్మ డొల్లి అత్తోండుగానె మినిన్.

29 నిమ్మ తెల్దె మంజి సావింకి తగ్త మిగల్తవాంటిని నిమ్మ గెట్టి తుంగా; నిమ్మ తుంగాని పనుంగు థేమటె మున్నె సామంతంగా మందనమ్వ ఇంజి నన్న ఊడిల్లాన్.
3

1 గాబట్టి నిమ్మ మొథోటి కేంజి నమ్ముకుట్టవాంటిని గురుతు తుంగి థాని పెయుసి నడదనాంకి మొదలు వాటా. నిమ్మ తెల్దె మందకుండా మతుకు, థొంగా వాదనాటు నన్న నీ పొం్రోడికి వెయుతాన్, నన్న బెస్కె వెయుతానో నీకు తెలియో గాబట్టి మునుసు మార్సా.

2 అత్కన్న సర్దెతె కొంత మంథి నీకు మినోరు, ఓరు, ఓరి గుడాకిని రోత తుంగకుండ సుబ్బరంగా తాస్తోరు; ఓరు పరలోకాతికి చెంతోరుగా మినోరు గాబట్టి తెల్ల గుడా కెర్సి నాతోటె నడత్తోర

3 గెలుపు ఏంతోండు బేనోండో ఓనికి కెరదనాంకి తెల్ల గుడా ఈతోరు. బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని పుస్తకాతెనుంచి ఓని పెథేటిని తీసి వాటకుండ, నా అయ్యూని మున్నె ఓని దూతకిని మున్నె ఓని పెథేటిని ఒప్పుకుంటాన్.

4 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా.

5 పిలథెల్పియూ ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తదు బాతథితుకు: సుబ్బరంగ మందనోండు, నిజాయుతి మందనోండు, థావీథిని తాలంచెవి మంథాని ఈండు, తలుపు వాట్తుకు బెనోరు గూడ థానిని తీసాలోరు, ఈండు తలుపు తీస్తుకు బేనోరు గూడ థానిని వాటాలోరు, ఆలోంటోండు కెత్తనద్దు బాతథితుకు:

6 నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని నన్న పున్ని మినాన్. నీకు కొథ్దిగా బలమే మత్కన్న నిమ్మ నానిన్ తీసివాటకుండ, నా మాటతికి లోబరిసి మినిన్ గాబట్టి నీ మున్నె నన్న తలుపు తీసి వాట్తాన్, బేనో గూడ థానిని ముచ్చాలోండు.

7 ఊడా, కొంత మంథి జనాకు, ఓరు యూదుర్కు అయ్యోవారు అత్కన్న ఓరిని యూదుర్కు ఇంజి అబద్దమ్ కెచ్చనోరు, ఓరు సయుతాని గుంపింకి చెంత్తోరుగా మినోరు. నన్న ఓరిని నీకు ఈతాన్. ఓరు నీయగ్గ వాసి నీ కాల్కిని పొం్రొ అరిసి దండాకు వాటిత్తోరు, నన్న నీ పొం్రొ పేమగా మినాన్ ఇందంథాన్ని అస్కె ఓరు తెలుసుకుట్టాటు తుంగితాన్.

8 ఓపిగ పెయుసి మందవాలె ఇంజి నన్న కెత్త మాటాతికి నిమ్మ లోబరిసి మత్తిన్ గాబట్టి బూమితె పొం్రొ కాపరమ్ తుంగనోరిని సోథిసనాంకి, లోకమంతా వాథాని సోదన కాలతెనుంచి నిమ్మ తప్పిసనాంకి నన్న గూడ నీనిని కాపాడితాన్.

9 ఇథ్దో నన్న జపునె వాసనాన్. బేనో గూడ నీ కిరీటతిని తీసుకునకుండా నీకు మందనవాటిని నిమ్మ గెట్టింగా పెయుమ్.

10 గెలుపు ఏంతోండు బేనోండో ఓనిని నా థేమటె గుడిథె దూలమ్ తిస్తె వాటితాన్. ఓండు బెస్కె గూడ అగ్గనుంచి విడిసి అన్నొ. నా థేమటె పెథేటిని, నా థేమండు మంథాని పరలోకాతెనుంచి డిగ్గి వాథాని థేమటె పటనమత్త కొత్త యరుసలేంతిన్ పెథేటిని, నా కొత్త పెథేటిని ఓని పొం్రొ రాసిత్తాన్.

11 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమక్కు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా.

12 లవోథెక్కియూ ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తదు బాతథితుకు: నమ్మకమ్ మందనోండు నినె నిజాయుతి గురించి సాచ్చిగా మందనోండు, థేమండు తుంగ్తవాంటన్నిటె తొలుసురాసి మంథాని ఆమెన్ ఇందనోండు కెత్తనద్దు బాతథితుకు:

13 నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని నన్న పున్ని మినాన్. నిమ్మ సల్లగా గోని కాసిగా గోని ఇల్లిన్. నిమ్మ సల్లగా గోని కాసిగా గోని మతుకు నీకు మంచిగ మంతె.

14 ఈలా నిమ్మ సల్లగా మందకుండా కాసిగా మందకుండా నులికాసిగా మినిన్ గాబట్టి నా పమటెనుంచి నీనిని ఉచ్చితాన్.

15 నిమ్మ బిదవాండు, గుడ్డివాండు, బం్రొల్దె మందనోండు ఇంజి పున్నోకా, నన్న దనమంతుండు, సంసారమ్ కలియు మందనోండు, నాకు బాత కొదవిల్లె ఇంజి నిమ్మ కెచ్చనీన్.

16 గాబట్టి నిమ్మ సంసారి ఆదనాంకి కిస్దె సుబ్బరమ్ తుంగ్త బంగారతిని, నిమ్మ బం్రొల్దె నీ సిగ్గు వేడకుండా మందనాంకి, కెరదనాంకి తెల్ల గుడాతిని నాయగ్గనుంచి నిమ్మ ఏందవాలె ఇంజి, ఇంకా నీకు సూపు వాసి మంచిగా ఊడనాంకి నీ కండ్కింకి కాటుకె వాటవాలె ఇంజి నీకు సలా కెచ్చనాన్.

17 నన్న బేనోరిని పేమిసనానో ఓరిని గథ్దిసి ఓరి తవ్కిని సరి తుంగనాన్; గాబట్టి నిమ్మ జాగరదగా మంజి మనుసు మార్సా.

18 ఇథ్దో, తలుపు దగ్గర నిచ్చి తన్ననాన్; ఒరోండు నా లేంగు కేంజి, తలుపు తీస్తుకు ఓనగ్గ నన్న అంజి, ఓనితోటె థోడా తింతాన్. ఓండు గూడ నాతోటె కలియు థోడా తింతో.

19 నన్న గెలుపు ఏంథి నా తప్పెని పీటాతె పొం్రొ ఓనితొటె కుథి మందనాటు, బేనోండతుకు గెలుపు ఏంతోండో ఓండు గూడ నా పీటాతె నాతోటె కలియు కుద్దనాంకి సాయమ్ తుంగితాన్.

20 సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా ఇంజోరె కెత్తో.

21 ఆపాయ, ఇథ్దో పరలోకాతె ఒరో తలుపు తీసి మత్తాటు నన్న ఊడ్తాన్. ఇంతక మున్నె నాతోటె తిరియుత బూరా లేంగు తిస్తె మత్త ఆ లేంగు నాతోటె: ఇగ్గ తర్రి వం్రా, ఇంకా మున్నెటికి జరగనవాంటిని గురించి నీకు తోపిసితాన్ ఇంజోరె కెత్తె.

22 జపునె నన్న ఆత్మాతె మత్తాన్; అస్కె ఇథ్దో, ఆకాసతె ఒరో పీటా తాసి మత్తె. ఆ పీటాతె పొం్రొ ఒరోండు కుథి మత్తో.
4

1 పీటాతె పొం్రొ కుథి మత్తోండు సూపింకి సేన గొప్పంగా మెరసాని విలువత్త కల్లు, మరకతమ్ చెంతమ్ మత్తో. ఆ పీటా సుట్టు ఒరొ సుంగెర్ విల్లి మత్తె. అద్దు సూపింకి మరకతమ్ తిస్తె వేడకత్తె.

2 ఆ పీటాతిని సుట్టు ఇరవయు నాలు పీటాకు మత్తా; ఇరవయు నాలు పెథ్దాకు తెల్ల గుడా కెరిసి, ఓరి తలకయు పొం్రొ బంగార కిరీటమ్ కెరిసి ఆ పీటాకిని పొం్రొ కుథి మత్తోరుగా ఊడ్తాన్.

3 ఆ పీటాతెనుంచి మెరుపుకు, మరుమాని లేంగు వత్తా. థేమటె ఏడు ఆత్మాకు అత్త ఏడు నిరిసి మంథాని థీపాకు పీటాతె మున్నె పొత్తోరె మత్తా.

4 అ పీటాతె మున్నె అద్దమ్ తిస్తె మెర్సాని సముద్రమ్ మత్తె; అ పీటాతె నడుమ అ పీటాతె సుట్టు నాలుగు జంతుకు మత్తా; వాంటికి మున్నె పెరికె థీబె కండ్కు నిండి మత్తా.

5 మొథొటి జంతు సిమమ్ తిస్తె మత్తె; రొండోవ జంతు కోనా తిస్తె మత్తె; మూడోవ జంతు మనిసిని మొకమ్ తిస్తె మత్తె; నాలోవ జంతు ఎగిరి థాయూని గథ్దా తిస్తె మత్తె.

6 ఆ నాలుగు జంతుంకి ఒరోరోథానికి ఆరు ఆరు రెక్కాకు మత్తా, వాటి సుట్టు ఇంకా లోపటె కండ్కు నీండి మత్తా. అమ్వ: ఇంతక మున్నె మత్తోండు, ఇంజె మందనోండు, మున్నెటికి వాదనోండుగ మంథాని అన్ని సకితి మంథాని థేమండత్త పెబు సుబ్బరమ్ మందనోండు, సుబ్బరమ్ మందనోండు, సుబ్బరమ్ మందనోండు, ఇంజోరె నరక పయూల బెస్కెటికి కెచ్చోరె మత్తా.

7 ఇంకా పీటాతె పొం్రొ కుథి మంజి, బెస్కెటికి బతికి మందనోనికి ఆ జంతుకు గొప్పతనతిని, మరియూదతిని, దండాకిని వాటనస్కె,

8 ఇరవయు నాలుగు పెథ్దాకు పీటాతె పొం్రొ కుథి మందనోనిన్ మున్నె అరిసి దండాకు వాటి: బెస్కెటికి బతికి మందనోనిని మొడికి, ఓరి కిరీటాకిని పీటాతె మున్నె వాటి:

9 పెబువా, థేవా, నిమ్మ గొప్పతనమ్, మరియూద, సకితి ఏందనాంకి తగ్తోండుగా మినిన్; నిమ్మ అన్నిటిని తుంగ్తిన్, నీ ఇస్టతిని పెయుసి వాటిని తుంగ్తిన్ గాబట్టి అమ్వ మంతా ఇంజోరె కెత్తోరు.

10 ఇంకా పీటాతె పొం్రొ కుథి మందనోని తినకయుథె ఒరొ పుస్తకతిని నన్న ఊడ్తాన్; ఆ పుస్తకాతె లోపటె బయుథె రాసి మంజి, థానిని ఏడు ముద్రకినితోటె ముద్ర వాటి మత్తె.

11 అస్కె బలంతోటె మంథాని ఒరో దూతతిని నన్న ఊడ్తాన్. ఓండు: ఈ పుస్తకతిని తీసి థాని ముద్రకిని పయుదనాంకి అథికారమ్ మందనోండు బేనోండు ఇంజోరె గెట్టింగా కెత్తో.
5

1 ఆకాసతెనుంచి అత్కన్న, నేల్దెనుంచి అత్కన్న, నేల్దె ఇడుపొనుంచి అత్కన్న, బేనోగూడ ఆ పుస్తకతిని తీసనాంకి థానిని ఊడనాంకి కయుదనాదకుండా మత్తె.

2 బేనోగూడ ఆ పుస్తకతిని తీసి సదవనాంకి థానిని ఊడనాంకి కయుదనాదకుండా మత్తదు ఊడి నన్న సేన అడత్తాన్.

3 అస్కె పెథ్దాకినమటె ఒరోండు నానిని ఊడి: నిమ్మ అడత్తొద్దు. ఇథ్దో, యూథా గోత్రాతికి చెంత సిమమ్, థావిథిని కూకిడి వేరు తిస్తె మందనోండు పుస్తకతిని తీసనాంకి థాని ఏడు ముద్రకిని పయుదన

4 అస్కె ఇథ్దో, అమకబర్సి మత్త ఒరో గొర్రె పిల్లా గథ్దె పీటాతికి, నాలుగు జంతుకింకి నినె పెథ్దాకింకి నడుమ నిచ్చి మందనద్దు ఊడ్తాన్; థానికి ఏడు కొమ్ముకు ఏడు కండ్కు కలియు మంతా, ఆ కండ

5 ఆ గొర్రె పిల్లాటోండు వాసి, గథ్దె పీటాతె పొం్రొ కుథి మందనోనిన్ తినకయుథె మంథాని పుస్తకతిని తీసుకుటో.

6 ఆ పుస్తకతిని ఓండు తీసుకుటస్కె, ఆ నాలు జంతుకు, ఇరవయు నాలు పెథ్దాకు గొర్రె పిల్లా మున్నె వాసి, అరిసి, ఓనికి దండాకు వాట్తోరు. ఓరంథోరు ఓరి ఓరి బూరాకిని, బంగార గిన్నాతె నిండుగా మంథాని సాంబ్రాని, ఇతుకు, థేమటె జనాకిని పాదనకిని ఏంథి మత్తోరు.

7 ఓరు: థేవా, పుస్తకతిని తీసనాంకి థాని ముద్రకిని పయుదనాంకి తగ్తోండుగా మినిన్. బారితుకు జనాకు నీనిన్ అమక్తోరు, నిమ్మ అన్ని గోత్రాతెనుంచి, పతి బాసాతెనుంచి జనాకినుంచి లోక్కినుంచి నీ నెత్తురుతోటె మా పాపతెనుంచి మామిని నొరిసి సుబ్బరమ్ తుంగ్తిన్.

8 మా థేమటె మున్నె మామిని రాజుర్కినా పూజారిర్కినా తుంగ్తిన్; మమ్మ బూమితిని ఏలితామ్ ఇంజోరె కొత్త పదమ్ పాం్తోరు.

9 ఇంకా నన్న ఊడ్తస్కె, పీటతిని జంతుకిని పెథ్దాకిని సుట్టు మంథాని థీబె దూతకిని లేంగు కేంజన్. ఓరి లెక్కా కొన్ని కోటికినికన్న ఎకువ మత్తా.

10 అస్కె ఓరు: అమకబర్త గొర్రె పిల్లా అత్త ఓండు సకితి, సంసారమ్, గ్యానమ్, బలమ్, మరియూద, గొప్పతనమ్, దండాకు ఏందనాంకి తగ్తోండుగా మినో ఇంజోరె పెద్ద కూకవాటి కెత్తోరు.

11 అస్కె ఆకాసతె, నేల్దె, నేల్దె ఇడుపొ బతికి మందనవంతా పీటాతె పొం్రొ కుథి మందనోనికి, గొర్రె పిల్లాతికి దండాకు, మరియూద, గొప్పతనమ్, సకితి బెస్కెటికి ఆదవాలె ఇంజి కెత్తద్దు నన్న కే

12 థానికి ఆ నాలు జంతుకు ఆమెన్ ఇంజోరె కెత్తా. అస్కె ఆ ఇరవయు నాలు పెథ్దాకు ఇడుపొ అరిసి దండాకు వాటి బెస్కెటికి బతికి మందనోనిని ఆరాథిసి దండాకు వాట్తోరు.

13 గొర్రె పిల్లా ముథ్రాకినె ఒరో ముద్రతిని తీసి లేతద్దు నన్న ఊడ్తాన్. అస్కె నాలు జంతుకినె ఒరోటి నానిని ఊడి: నిమ్మ వాసి ఊడా ఇంజోరె మరుముకిని లేంగు తిస్తె గెట్టింగా కెత్తదు నన్న కేంజ్తాన్.

14 నన్న అంజి ఊడ్తస్కె ఇథ్దో, ఒరో తెల్ల గుర్రతిని నన్న ఊడ్తాన్. థాని పొం్రొ తర్రి మందనోండు ఒరొ విల్లి పెయుసి మత్తో. ఓని తలకయ పొం్రొ ఒరో కిరీటమ్ వాటి మత్తె; ఓండు గెలసనోండుగా నినె గెలస్తోండుగా థెమ్మిరి అత్తో.
6

1 ఓండు రొండోవ ముద్రతిని లేతస్కె, రొండోవ జంతు: నిమ్మ వాసి ఊడా ఇంజోరె కెత్తద్దు నన్న కేంజ్తాన్.

2 అస్కె ఎర్రటి గుర్రమ్ ఒరోటి వత్తె; థాని పొం్రొ తర్రి మందనోనికి, నేల్దె మందనోరు ఒరోంకొరొని కూని తుంగనాంకి, సమాతిని తీసి వాటాని ఆథికారమ్ మందనోండుగా మత్తో. ఓనగ్గ ఒరొ పెథ

3 ఓండు మూడోవ ముద్రతిని లేతస్కె, మూడోవ జంతు: నిమ్మ వాసి ఊడా ఇంజోరె కెత్తద్దు నన్న కేంజ్తాన్. నన్న ఊడ్తస్కె: ఇథ్దో, ఒరో నల్ల గుర్రతిని నన్న ఊడ్తాన్. థాని పొం్రొ కుథి మందనోండు ఒరో తరాసిని ఒని కయుథె పెయుసి మత్తో.

4 అస్కె, ఒరొ సేరు గోదుమ నలపయు రూపా ఇంజి, మూడు సేరు బార్లి నలపయు రూపా ఇంజి, సొముర్తిని థాచ్చరసతిని పాడు తుంగొద్దు ఇంజి నాలు జంతుకిని నడుమనుంచి వత్త ఒరో లేంగు నన్న కేంజ

5 ఓండు నాలోవ ముద్రతిని లేతస్కె, నాలోవ జంతు: నిమ్మ వాసి ఊడా ఇంజోరె కెత్తద్దు నన్న కేంజ్తాన్.

6 నన్న ఊడ్తస్కె: ఇథ్దో, మస్క రంగు మంథాని ఒరో గుర్రతిని నన్న ఊడ్తాన్. థాని పొం్రొ కుథి మందనోనికి సామ ఇంథాని పెథేరు; పాతాలమ్ ఓని పెరికె అత్తె. కసేరుతోటె, కరుమనితోటె, సావినితోటె, నేల్దె దుస్ట జంతుకినితోటె నేల్దె నాలుగోవ బాగాతె మందనోరంథోరిని అమకనాంకి వాటింకి అథికారమ్ మత్తా.

7 ఓండు అయుథోవ ముద్రతిని లేతస్కె, థేమటె మాటతికి నమ్మకంగా మంజి థాని పెయుసి ఓరి పానతిని ఇత్త జనాకిని ఆత్మాకిని గథ్దె పీటాతె ఇడుపొ నన్న ఊడ్తాన్.

8 ఓరు: సుబ్బరమ్ నినె నిజాయుతి మంథాని పెబువా, థేవా, నేల్దె పొం్రొ కాపరమ్ తుంగనోరగ్గ మా నెత్తురుతిని గురించి నీతి నియూమ్ తుంగకుండా బెచ్చకు రోజ్కు మంతిన్ ఇంజోరె పెద్ద కూకవాటి కరంగ్తోరు.

9 అస్కె ఓరంథోరికి ఒరోరొ తెల్ల గుడాని ఇత్తోరు; ఇంకా, వాథాని రోజ్కినె ఓరితోటె కలియు పని తుంగాని ఓరి జతగాక్కిని గూడ ఓరి తిస్తె అమకిత్తోరు, ఓరి లెక్క గూడ సామంతమ్ ఆథానిథాకా, ఓరు ఇంకా కొం

10 ఓండు ఆరోవ ముద్రతిని లేతస్కె నన్న ఊడ్తాన్. అస్కె పెద్ద బూకంపమ్ జరగ్తె; పొడుదు నల్ల గుడా తిస్తె సీకటి అత్తె, నెలా నెత్తురు తిస్తె ఎర్రంగా మారి అత్తె.

11 మర్రి మారా పెద్ద గాలిథె కదల్తస్కె, థాని కాయ రాల్తాటు, ఆకాసతె మంథాని ఉక్కకు నేల్దె పొం్రో రాల్తా.

12 పొరిలిస్త పుస్తకమ్ తిస్తె ఆకాసమ్ జారి అత్తె. మెటాకు, థీమకు అన్ని ఓరి జేగాకినుంచి విడిసి తొలంగి అత్తా.

13 నేల్దె మంథాని రాజుర్కు, పెథ్దాకు, సంసారమ్ మందనోరు, సయునుర్కిని పెథ్దాకు, బలమంతుర్కు, బానిసుర్కు, విడుదల కలియు మందనోరు, ఈరంథోరు మెటాకినె, బండాకినె మంథాని గుగకినె అనిక్కి మంజి,

14 మెటాకిని, బండాకిని ఊడి: మీరు మా పొం్రో అరిసి, పీటాతె పొం్రొ కుథి మంథాని గొర్రె పిల్ల కోపతికి మామిని అనికిసాటి.

15 ఓండు కోపంతోటె సిచ్చ వాటాని ఆ గొప్ప రోజు వాసి మింథె గాబట్టి బేనో నిత్తాలితోరు ఇంజోరె కెత్తోరు.

16 వీటిపాయ, నేల్దె నాలుగు ఏప్కినుంచి నాలుగు దూతకు నిచ్చి, నేల్దె పొం్రొ అత్కన్న, సముథ్రాతె పొం్రొ అత్కన్న, ఒరో మారాతె పొం్రొ అత్కన్న గాలి తన్నకుండా నేల్దె నాలుగు గాలికిని పెయుసి మత్తద్దు నన్న ఊడ్తాన్.

17 బతికి మంథాని థేమటె ముద్రతిని ఏంస్త ఇంకొరొ దూత పొడుదు పెయుథాని ఏప్కునుంచి తర్రి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్. ఓండు నేల్దిని సముద్రతిని పాడు తుంగనాంకి అథికారమ్ ఏంథి మత్త ఆ నాలుగు దూతకిని ఊడి:
7

1 మనాడు మన థేమటె పనివారిని నుదుర్కిని పొం్రొ ముద్ర వాటానిథాకా నేల్దిని, సముద్రతిని, మారకిని నాస్నమ్ తుంగకీరి ఇంజోరె పెద్ద కూకవాటి కరంగ్తో.

2 ముద్ర ఏంతోరిని లెక్క బెచ్చోటి ఇంజోరె కెత్తనద్దు నన్న కేంజ్తాన్; యూదుర్కు జనాకినమటె అన్ని గ్రోతతెనుంచి ముద్ర ఏంత్తోరు ఒరో లచ్చ నలపయు నాలు వెయ్యుమంథి.

3 యూథా గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. రూబెన్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. గాథ్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు.

4 ఆసేర్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. నప్తలి గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. మనాసే గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు.

5 సిమియోన్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. లేవి గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. ఇస్సక్కార్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యు మంథి ముద్ర ఏంత్తోరు.

6 జెబులన్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. జోసప్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యుమంథి ముద్ర ఏంత్తోరు. బెంజమిన్ గ్రోతతెనుంచి పన్నెండు వెయ్యు మంథి ముద్ర ఏంత్తోరు.

7 ఆపాయ నన్న ఊడ్తస్కె ఇథ్దో, బేనో గూడ లెక్క తుంగాలో థీబె మంథి జనాకిని గుంపు, అన్ని కులాతెనుంచి, అన్ని గోత్రాతెనుంచి, అన్ని జనాకిని గుంపుకినుంచి, అన్ని బాసాకినుంచి వత్తోరు. ఓరు తెల్ల గుడాకిని కెరిసి, ఓరి కయుకినె ఈత ఆకి పెయుసి, పీటతె మున్నె, గొర్రె పిల్ల మున్నె నిచ్చి మందటమ్ నన్న ఊడ్తాన్.

8 ఓరు: పీటాతె పొం్రొ కుథి మంథాని మా థేమండు నినె గొర్రె పిల్ల దగ్గరనుంచి గొప్ప రచ్చన వాసోంథె ఇంజోరె కూకవాటి గెట్టింగా కెత్తోరు.

9 దూతాకు అంథోరు పీటతిని, పెథ్దాకిని, నాలుగు జంతుకిని సుట్టు నిచ్చి, పీటతె మున్నె నేల్దె మొకమ్ వాటి, థేమటింకి దండాకు వాటి:

10 ఆమెన్, మా థేమటింకి వందనాకు, గొప్పతనమ్, గ్యానమ్. దండాకు, మరియూద, సకితి బలమ్ బెస్కెటికి ఆదవాలె ఆమెన్ ఇంజి కెత్తోరు.

11 అస్కె పెథ్దాకినె ఒరోండు నానిని ఊడి: తెల్ల గుడాకిని కెరిసి మంథాని ఈరు బేనోరు? బెగ్గనుంచి వత్తోరు ఇంజోరె తలఎ్తో.

12 థానికి నన్న: పెబువా, అద్దు నీకే ఎరక్క ఇంజోరె కెత్తాన్. అస్కె ఓండు: ఈరంథోరు సేన బాథాకినుంచి వత్తోరు; ఈరు ఓరి గుడాకిని గొర్రె పిల్ల నెత్తురుతె నొరిసి తెల్లగా మార్సకుట్టోరు.

13 గాబట్టి ఈరు థేమటె పీటాతె మున్నె మంజి, నరక పయూల బెస్కెటికి ఓని గుడిథె ఓనికి పని తుంగనోరు; పీటాతె పొం్రొ కుథి మందనోండు ఈరు నడుమ కాపరమ్ మంతో.

14 ఇంకా ఈరికి కరువేసొ, డొప్పేసో; ఇంకా ఎథ్ది అత్కన్న, వేడి అత్కన్న ఈరి పొం్రొ తగలొ.

15 పీటాతె నడుమ మంథాని గొర్రె పిల్ల ఈరిని నడిపిసి బెస్కెటికి మంథాని ఊట ఏతగ్గ నడిపిసితో. థేమండే ఈరి కండ్కునేరు అంతా ఉమ్మితో ఇంజోరె కెత్తో.

16 ఓండు ఏడోవ ముద్రతిని లేత్తస్కె, పరలోకమంతా థాథాపు అర గంటా కొట్టో మత్తె.

17 ఆపాయ, థేమటె మున్నె నిచ్చి మందని ఏడు దూతకిని గూడ నన్న ఊడ్తాన్. ఓరగ్గ ఏడు బూరాకు ఈదబరిసి మత్తా.
8

1 ఇంకొరో దూత గూడ వాసి, సాంబ్రాని తోపిసాని బంగార గిన్నెతిని పెయుసి బలి పీటా మెట్టుతె నిచ్చి మత్తో. పీటతె మున్నె మత్త బంగార పీటతె పొం్రొ థేమటె జనాకు అంథోరిని పాదనకినితోటె కలియు వాటనాంకి థీబె సాంబ్రాని ఓనగ్గ ఈసి మత్తె.

2 ఆలాకె థేమటె జనాకిని పాదనకినితోటె కలియు వాట్త సాంబ్రాని కుంపొడి, దూతాని కయుథెనుంచి థేమటె మున్నె తేథి అత్తె.

3 ఆపాయ, ఆ దూత సాంబ్రాని గిన్నతిని తీసి, థాంటె బలి పీటాతె మంథాని కిస్దెతోటె నిచ్చి, నేల్దె తొస్తో. జప్పునె, లేంగుకు, మరుముకు, మెరుపుకు, బూకంబమ్ జరగ్తా.

4 అస్కె, ఆ ఏడు దూతకు, ఓరగ్గ మంథాని ఏడు బూరాకిని ఊదనాంకి, వాటిని తయ్యూర్ తుంగ్తోరు.

5 మొథొటి దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె నెత్తురుతోటె కలియు మరుము వాన, కిస్సు నేల్దె పొం్రొ వత్తా; అస్కె నెల్దె పొం్రొ మంథాని మారాకినమటె మూడోవ వంతు వేసి అత్తా; గడ్డి పొథాకు అంతా వేసి అత్తా.

6 రొండోవ దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె కిస్దె పొత్తోరె మత్త ఒరో మెటా తిస్తె మందనద్దు సముద్రతె అర్తె. అస్కె సముద్రతె మూడోవ వంతు నెత్తురు ఆసి అత్తె.

7 అస్కె సముథ్రాతె బతికి మందనవాంటె మూడోవ వంతు డొల్లి అత్తా; అస్కె సముథ్రాతె మత్త ఓడకినమటె మూడోవ వంతు పాడాసి అత్తా.

8 మూడోవ దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె ఒరో పెద్ద ఉక్కా కిస్దె వేసి, ఆకాసతెనుంచి ఇడుపొ అర్తె; అద్దు వాంగు గోథావరికినె ఏరు ఊటాకిని మూడోవ వంతుకిని పొం్రొ అర్తె.

9 ఆ ఉక్కాకి విసెమ్ ఇంథాని పెథేరు, థాని పెయుసి ఏత్తె మూడోనవంతు విసెంగ మారి అత్తె; ఏరు అంతా విసెంగ మారి అత్తె గాబట్టి మనుసుర్కినె థీబె మంథి డొల్లి అత్తోరు.

10 నాలుగోవ దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె పొడుదుని మూడోవ వంతు నెలా మూడోవ వంతు, ఉక్కాకిని మూడోవ వంతు పాడాసి అత్తా. ఈటిని పతివాంటె మూడోవ వంతు సీకటి అత్తా. పయూలు గూడ మూడోవ వంతు వెలుంగు ఈదకుండా అత్తె. నరకతికి గూడ ఆలె జరగ్తె.

11 ఆపాయ ఒరో దూత ఆకాసతిని నడుమనుంచి ఎగిరి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్. ఓండు పెద్ద గొంతుకినితోటె: ఇంకా బూరాకు ఊథాని మిగల్త మూడు దూతకిని బూరాకిని లేంగుని పెయుసి నేల్దె కాపరమ్ తుంగనోరికి అయ్యో, అయ్యో, అయ్యో, ఓరికి కస్టమ్ వెయుతా ఇంజోరె కెత్తదు నన్న కేంజ్తాన్.

12 అయుథోవ దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె ఆకాసతెనుంచి ఒరొ ఉక్క నేల్దె పొం్రొ అర్తదు నన్న ఊడ్తాన్. ఓనగ్గ పాతాల గుండతిని తాలంచెవి మత్తె.

13 ఓండు పాతాల గుండతిని తీస్తో; జపునె కొలిమితెనుంచి కుంపొడి వాదనాటు ఒరో పెద్ద కుంపొడి ఆ గుండాతెనుంచి తేథి వత్తె. ఆ గుండాతె కుంపొడిథె పొడుదు ఆకాసమ్ సీకటి అత్తె.
9

1 ఆ కుంపొడిథెనుంచి మిడుతాకు థెమ్మిరి నేల్దె పొం్రొ వత్తా. వాటింకి నేల్దె మంథాని మిచ్చోకిని సకితి బేలాంటథ్దో ఆలోంటి సకితి వాటింకి ఈసి మత్తె.

2 నేల్దె మంథాని పచ్చ గడ్డితిని, మొక్కకిని, మారాక్కన్నిటిని నసనమ్ తుంగకుండా, బేనోరతుకు ఓరి నుదురుకినె థేమటె ముద్రతిని ఏంథిల్లోరో ఓరిని మట్టంకె నాసనమ్ తుంగనాంకి వాటింకి అథికారమ్ ఈసి మత్తె.

3 ఇంకా, ఓరిని అమకనాంకి వాటింకి అథికారమ్ ఈదకుండా, అయుదు నెలంథాకా ఓరిని ఇంసిసనాంకి వాటింకి అథికారమ్ ఈసి మత్తె. అమ్వ వాట్త బాథాకు మిచ్చో మనుసుర్కిని కుట్తస్కె వాథాని బాద తిస్తె మత్తె.

4 ఆ రోజ్కినె జనాకు సావిని మెక్కి ఉడ్డితోరు గోని థానిని ఊడకుండా మంతోరు. డొల్లి థాయవాలె ఇంజి ఓరు ఇస్టపరితోరు గోని సామ ఓరిని విడిసి మిర్రి థెయుతె.

5 ఆ మిడుతాకు యుద్దతికి తయ్యూర్ తుంగ్త గొర్రెకిని చెంతమ్ మత్తా. వాటి తలకయుకిని పొం్రొ బంగార కిరీటమ్ వాటి మత్తాటు మత్తా. వాటి మొకమ్ మనుసుర్కిని మొకూమ్ చెంతమ్ మత్తా.

6 వాటి కెల్కు నాటోకిని కెల్కు తిస్తె మత్తె. వాటి పల్కు సిమమ్కిని పల్కు తిస్తె మత్తా.

7 అమ్వ ఇనప డాల్తిని చెంతమ్ మంథాని డాల్కిని కెరిసి మత్తా; వాటి రెక్కాకిని గోల యుద్దమ్ తుంగనాంకి థాయూని రథాకు పుట్టిస్త గోల తిస్తె మత్తె.

8 వాటింకి మిచ్చోంకి మందని తోక తిస్తె తోకాకు మత్తా. ఆ తోకాకినె కొండ్లు కలియు మత్తా. అమ్వ అయుదు నెలథాకా మనుసుర్కని ఇంసిసనాంకి వాటింకి అథికారమ్ ఈసి మత్తె.

9 వాటింకి ఒరో రాజు మినోండు. ఓండు పాతాలతికి దూత ఆసి మినోండు. ఎ్రబి బాసాతె అబెథ్దోన్ ఇంజి, గిరీకు బాసాతె అపొలియోన్ ఇంథాని పెథేరు ఓనికి మత్తెె.

10 మొథొటి కస్టమ్ థాట్టి అత్తె. ఆపాయ ఇథ్దో, ఇంకా రొండు కస్టమ్ వాసోంథె.

11 ఆపాయ ఆరోవ దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె థేమటె మున్నె మత్త బంగార పీటాతె నాలు కొమ్మునుంచి ఒరో లెంగి వత్తె.

12 అద్దు బూరాతిని పెయుసి మత్త ఆరోవ దూతని ఊడి: య్రూపటిసు ఇంథాని పెద్ద గోథావరితగ్గ తొత్తబరిసి మత్త నాలు దూతకిని లేచ్చిమ్ ఇంజి కెత్తనద్దు నన్న కేంజ్తాన్.

13 అస్కె నేల్దె మంథాని జనాకినె మూడోవ వంతు మనుసుర్కిని అమకవాలె ఇంజోరె ఒరొ గంటా సమయతె ఇంజి, ఒరొ రోజింకి ఇంజి, ఒరొ నెలాతికి ఇంజి ఒరొ ఏండాథికి ఇంజి తయ్యూరుగా తాసి మత్త అ నాలు ద

14 గుర్రకిని సయునియుర్కిని లెక్క ఇరవయు కోటికు మత్తా; వాటిని లెక్క బెచ్చొ ఇంజి కెత్తనద్దు నన్న కేంజ్తాన్.

15 గుర్రకిని వాటిని పొం్రొ తర్రి మందనోరిని నన్న ఊడ్తస్కె, ఓరు కిస్సు తిస్తె ఎర్ర రంగు, నీల రంగు, పసుపు రంగు డాల్కిని కెరిసి మత్తోరు; గుర్రకిని తలకయుకు సిమమ్కిని తలకయుకిని తిస్తె మత్తా. వాంటె పమటెనుంచి కిస్సు, కుంపొడి, పొత్తోరె మత్తె. గందకమ్ థెమ్మిరి వత్తె.

16 వాంటె పమటెనుంచి థెమ్మిరి వత్తె కిస్సు, కుంపొడి, పొత్తోరె మత్త గందకమ్, ఈ మూడు, నేల్దె మంథాని జనాకినె మూడోవ వంతు మనుసుర్కిని అమక్తోరు.

17 ఆ గుర్రకిని సకితి వాంటె పమటెకినె వాంటె తోకకినె మత్తె. వాంటె తోకాకు పామ్కిని చెంతమ్ మత్తె, వాటికి తలకయుకు గూడ మత్తె, వాటిని థోరింపినె నాసనమ్ తుంగితె.

18 అత్కన్న, ఈ బాథాకినెె డొల్లి థాయకుండా తప్పుకుట్ట జనాకు, ఓరు తుంగాని సెడ్డ పనుంగుని విడిసీదకుండా మినోరు. ఓరు థెయ్యకిని, బంగారమ్, వెండి, ఇత్తడి, కల్లు, మారాకినితోటె తుంగి మత

19 ఓరు మనుసుర్కిని అమకటాతెనుంచి, వడ్డే పనుంగినుంచి, లంజతనాకినుంచి, ఓరి థోంగతనాక్కినుంచి మనుసు మార్సకుండా మినోరు.

20 ఆపాయ, బలమత్త ఇంకొరొ దూత ఆకాసతెనుంచి డిగ్గి వాదనద్దు నన్న ఊడ్తాన్. మొబ్బు ఓనిని కమ్మి మత్తె, ఓని తలకయు పొం్రొ సుంగెర్ విల్లి మత్తె, ఓని మొకుమ్ పొడుదు తిస్తె మత్తె, ఓని పాథాకు కిస్సు గుంజాకిని తిస్తె మత్తె.

21 తీసి మత్త ఒరొ సిన్న పుస్తకమ్ ఓని కయుథె మత్తె; ఓని తిన కాలు సముథ్రాతె పొం్రొ, ఓని రొడ్డ కాలు నేల్దె పొం్రొ తాసి,
10

1 సిమమ్ గథ్దిస్తాటు గెట్టింగా గథ్దిస్తో. ఆలా ఓండు గథ్దిస్తస్కె ఏడు మరుముకు గూడ గెట్టింగా మరుంతా.

2 ఆ ఏడు మరుముకు సేన గెట్టింగా మరుంతస్కె, నన్నబోనో రాసవాలె ఇంజి మత్తాన్. అస్కె: ఏడు మరుముకు కెత్తనవాంటిని నిమ్మ రాసకుండా, ముద్ర వాటా ఇంజి ఆకాసతెనుంచి ఒరొ లేంగు నన్న కేంజ్తాన్.

3 సముథ్రాతె పొం్రొ, నేల్దె పొం్రొ నిచ్చి మందనాటు నన్న ఊడ్త దూత, ఓని కయుథిని ఆకాసమ్ ఏప్కినె తేచ్చి,

4 ఇంకా థేమండు ఆంగనాంకి ఓనికి సమయమ్ మన్నో. అత్కన్న థేమండు ఓని పని మనుసుర్కింకి కెత్త కుసేలి కబుటిని పెయుసి, ఏడోవ దూత ఓని బూరతిని ఊథాని రోజ్కినె థేమటె రాసియమ్ జరిగితె ఇంజి,

5 ఆకాసతిని థాంటె మందనవాంటిని, నేల్దిని థాంటె మందనవాంటిని, సముద్రతిని థాంటె మందనవాంటిని, తుంగ్తోండు బెస్కెటికి బతికి మందనోండు ఇంజి ఓని పొం్రొ ఒట్టు వాటి కెత్తో.

6 ఇంకా నన్న ఆకాసతెనుంచి ఇంతక మున్నె కేంజ్త ఆ లేంగు మల్ల నాతోటె తిరియుత్తె, అద్దు: సముథ్రాతె పొం్రొ నేల్దె పొం్రొ నిచ్చి మంథాని దూతని కయుథె తీసి మంథాని సిన్న పుస్తకతిని నిమ్మ అంజి తీసుకున్ ఇంజోరె నాతోటె కెత్తె.

7 అస్కె నన్న దూతనగ్గ అంజి: ఆ సిన్న పుస్తకతిని నాకు ఈమ్ ఇంజోరె తలఎ్తాన్. థానికి ఓండు: నిమ్మ థీనిని ఏంథి తిన్ను. ఇద్దు నీ డొక్కతికి విసంగా మంతె, అత్కన్న నీ పమటింకి తేనె తిస్తె తీయగా వ

8 నన్న ఆ సిన్న పుస్తకతిని దూతని కయుథెనుంచి ఏంథి థానిని తిత్తాన్; అద్దు నా పమటింకి తేనె తిస్తె తీయగా మత్తె. నన్న థానిని తిత్త పాయ నా డొక్కతికి విసంగా మత్తె.

9 అస్కె ఓండు నానిని ఊడి: నిమ్మ మల్ల థీబె జనాకిని గురించి, లొత్తోరిని గురించి, బాసాకు తిరియనోరిని, రాజుర్కిని గురించి థేమటె మాట కెత్తవాలె ఇంజోరె కెత్తో.

10 ఆపాయ కొలత తంగాని ఒరొ కొలత కర్ర నాయగ్గ ఇత్తోరు. అస్కె థేమటె దూత నిచ్చి, నానిని ఊడి: నిమ్మ తేథి, థేమటె గుడిథిని, బలి పీటతిని, అగ్గ ఆరాథిసనోరంథోరిని కొలిసి ఊడా.

11 గుడిథికి బయుథె మంథాని వాకిల్దిని కొలసొద్దు, థానిని లెక్క తుంగొద్దు; బారితుకు ఆ జేగాతిని వేరే జనాకింకి. ఓరు నలపయు రొండు నేల్కు సుబ్బరమ్ మంథాని పటనతిని ఓరి కాల్కినితోటె ఒక్కితోరు.
11

1 నాసేంకా సాచ్చమ్ కెత్త ఇరుమరింకి నన్న అథికారమ్ ఈతాన్; ఓరు, ఓరి గుడా కెరిసి ఓరి పొం్రొ బూడిథె వాటికునుంజి, ఒరో వేయు రొండు వందనె అరవెయు రోజ్కు థేమటె మాట కెత్తనాంకి ఓరికి అథికారమ్ ఈతాన్.

2 ఈరే బూలోకాతె పెబుని మున్నె నిచ్చి మంథాని రొండు ఒలివ మారాకు, రొండు థీపె తంబాకు ఆసి మంతోరు.

3 బేనోండతుకు, ఓరిని నాస్నమ్ తుంగవాలె ఇంజి మినోండో, ఓరి పమటెనుంచి కిస్సు థెమ్మిరి వాసి, ఓరి పగస్తురిస్కని పొడిసిత్తె. బేనోండన్న ఓరిని నాస్నమ్ తుంగవాలె ఇంజి అనుకుటుకు, ఓనిని గూడ ఆలె అమకిసవాలె.

4 ఓరు థేమటె మాట కెత్తాని రోజ్కినె, వాన వర్రకుండా మందవాలె ఇంజి ఆకాసతికి కెత్తాని అథికారమ్ ఓరికి మంతె; ఓరు సముద్రకినె వాంగినె నెత్తురునా మార్సనాంకి ఓరికి అథికారమ్ మంతె; ఓరికి కావలస్త సమయమంతా నేల్దె జబ్బుకిని వాథిసనాంకి ఓరికి అథికారమ్ మంతె.

5 ఓరు ఓరి సాచ్చమ్ కెత్త పాయ, పాతాలతెనుంచి ఒరో జంతు వాసి ఓరితోటె యుద్దమ్ తుంగి, ఓరి పొం్రొ గెలుపు ఏంథి, ఓరిని అమకితె.

6 అస్కె ఓరి పీనిగెకు గొప్ప పెద్ద పటన మత్త యెరుసలేమ్ పటన బజాటినె అరిసి థెయుతో. ఆ పటనతిని సోథోమ్ ఇంజి, ఎగిప్తు ఇంజి మారు పెథేరు వాటి కెత్తోరు. ఆగ్గె జనాకు మన పెబుని సిలువతె

7 అన్ని జనాకిని గుంపుకి చెంత్తోరు, కులాతికి చెంత్తోరు, బాసాకినోరు, గోత్రాతికి చెంత్తోరంథోరు, ఓరి పీనిగేకిని మూడున్నర రోజుథాకా ఊడితోరు; ఓరి పీనిగేఎకిని గొటితె వాటీసోరు.

8 థేమండు-కెత్త-మాట-కెత్తాని ఆ ఇరుమరు, నేల్దె కాపరమ్ తుంగాని జనాకిని ఇంసిసిత్తోరు గాబట్టి ఓరిసేంకా లోకాతె మంథాని జనాకు సంతోసంగ అర్సి, ఒరోంకొరో బగుమతి ఈసి కుసేలిగా మంతోరు.

9 మూడున్నర రోజ్కు అత్త పాయ, థేమటగ్గనుంచి బతుకు ఈదని ఆత్మా ఒరోటి ఓరి లోపటికి వత్తె; అస్కె ఓరు తేథి నిత్తోరు. అస్కె ఓరిని ఊడ్తోరంథోరికి సేన బయమ్ వత్తె.

10 అస్కె, ఇగ్గ తర్రి వం్రాటి ఇంజి ఆకాసతెనుంచి ఒరో పెద్ద లేంగుతిని ఓరు కేంజి, మొబ్బినె తర్రి ఆకాసతికి అత్తోరు. అస్కె ఓరి దుస్టుర్కు ఓరిని ఊడ్తోరు.

11 ఆ సమయూతె ఒరో పద్ద బూకంబమ్ వత్తె. జప్పునె ఆ పటనాతె పథియోవ వంతు పాడాసి అత్తె. అస్కె ఏడు వెయుకిని మంథి ఆ బూకంబమ్ థోరింపినె డొల్లి అత్తోరు. మిగల్తోరు వెరిసి, పరలోకాతె మంథాని థేమటిని గొప్ప తుంగ్తోరు.

12 రొండోవ అపాయమ్ గడిసి అత్తె; ఇథ్దో మూడోవ అపాయమ్ జప్పునె వాసోంథె.

13 ఆపాయ ఏడోవ దూత బూరా ఊత్తో. అస్కె లోకాతె మంథాని థేసాక్కంతా మన పెబుంకి, ఓని కిరిస్తుంకె చెంతమ్వ. ఓండే బెస్కెటికి రాజుగా మంతో ఇంజి ఒరో పెద్ద లేంగు ఆకాసతెనుంచి వత్తె.

14 అస్కె థేమటె మున్నె ఓరి పీటాకిని పొం్రొ కుథి మంథాని ఇరవయు నాలుగు పెథ్దాకు నేల్దె అరిసి:

15 ఇంజె మందనోండు, ఇద్దువరకి మత్తోండు, ఇంకా వాదనోండుగా మంథాని అన్ని సకితి మంథాని పెబు అత్త థేవా, నీకు దండాకు వాటనామ్: థేవా, నీకు మందని గొప్ప సకితితిని పెయుసి నిమ్మ రాజుగా మినిన్.

16 వేరే జనాకు నీ పొం్రొ కోప్పం్తోరు, గాబట్టి నీకు ఓరి పొం్రొ కోపమ్ వత్తె; డొల్లి అత్తోరు తీర్పు తుంగనాంకి, థేమటె మాటా కెత్తాని నీ పనిమనుసుర్కింకి, థేమటె జనాకింకి, నీ పెథేటె పొం్రొ బకితి తాసి మంథాని సిన్నటోరు పెద్దటోరు అంథోరికి పలితమ్ ఈదనాంకి, నేల్దిని పాడు తుంగనోరిని నాస్నమ్ తుంగాని సమయమ్ వత్తె ఇంజి కెచ్చి థేమటిని మొడక్తోరు.

17 అస్కె పరలోకాతె థేమటె గుడి తీస్తె, ఓని గుడిథె ఓండు ఒట్టు వాటి ఏర్పరస్త పెట్టె వేడకత్తె; అస్కె మెరుపుకు మెరస్తా, మరుముకు మరవ్తూ, బూకంబాకు, పెద్ద గాలి వానా వత్తె.

18 ఇంకా నన్న ఒరో పెద్ద గురుతుని ఆకాసతె ఊడ్తాన్; ఒరో నాటోడి పొడుదుని కెరిసి మత్తె. థాని కాల్కిని ఇడుపొ నెల మత్తె, థాని తలకయు పొం్రొ పన్నెండు ఉక్కాకు మంథాని కిరీటమ్ గూడ మత్తె.

19 అద్దు డొక్కాతె మంజి, పిల్లాతిని కన్ననాంకి కానుపుకినె బాథాకు అరసోరె కేయోంథె.
12

1 అస్కె ఇంకొరో గురుతు ఆకాసతె వేడకత్తె; ఎర్రగా మత్త ఏడు తలకయుకు మంథాని ఒరో పెద్ద పామ్తిని ఊడ్తాన్; థానికి పథి కొమ్కు మత్తా; థాని తలకయుకిని పొం్రొ ఏడు కిరీటాకు మత్తా.

2 థాని తోక ఆకాసతె మంథాని ఉక్కాకినె మూడోవ వంతు ఉక్కాకిని లాగి వాటిని నేల్దె అరిథిస్తె. కానుపుని బాథాకు అర్త ఆ నాటోడి థాని పిల్లని కంత పాయ, ఆ పిల్లాని మినంగవాలె ఇంజి కూరంగా మంథాని ఆ పాము నాటోటి మున్నె నిత్తె.

3 అన్ని థేసత్తోరిని ఇనప దుడ్డితోటె పాలిసాని ఒరో మొగ పిల్లాని అద్దు కంత్తె. ఆ పిల్లని థేమటగ్గ ఓని పీటాతగ్గ తీసోత్తోరు.

4 ఆ నాటోడిబోనో ఎడారితికి మిర్రి అత్తె; అద్దు ఒరో వేయు రొండు వందనె అరవయు రోజ్కుథాకా అగ్గె మత్తె. థానిని పోసిసనాంకి థేమండే ఒరో జేగాతిని థానిసేంకా తయ్యూర్ తుంగ్తో.

5 ఆపాయ ఆకాసతె యుద్దమ్ జరగ్తె; మికాయేలు ఓనికి చెంత దూతకు అంథోరు కలియు కూరంగా మంథాని పామినితోటె యుద్దమ్ తుంగ్తోరు. కూరంగా మంథాని ఆ పాము, థానికి చెంత్తోరు అంథోరు కలియు యుద్దమ్ తుంగ్తుకన్న గెలసాలోకా అత్తోరు.

6 ఆకాసతె ఓరు మత్త జేగా గూడ వేడకుండా మత్తె.

7 లోకతిని బొక్కిసాని థెయ్యమ్ ఇంజి సయుతాను ఇంజి కెత్తాని పాత పాము అత్త కూరంగా మంథాని ఆ పామ్ ఇడుపొ అం్తో. ఓనితోటె కలియు ఓనికి చెంత దూతాకు గూడ ఇడుపొ అర్తోరు.

8 అస్కె ఆకాసతెనుంచి ఒరో పెద్ద లేంగు కెంజ్కత్తె. అద్దు ఇంజె రచ్చన, సకితి, మన థేమటె థేసమ్, ఓని కిరిస్తుని అథికారమ్ కలియు మినా. నరక పయూల మన థేమటె మున్నె మన జతగాక్కిని

9 ఓరికి సామ వత్కన్న థానికి వెర్దకుండా, ఓరి పానతిని లెక్క తుంగకుండా, గొర్రె పిల్లాని నెత్తురుతోటె, ఓరి సాచ్చిగా కెత్తాని మాటతె థోరింపినె ఓని పొం్రొ గెలుపు ఏంత్తోరు.

10 గాబట్టి పరలోకాకినే, అగ్గ కాపరమ్ తుంగనోరే, మీరంథోరు కుసేలి పరముటు. నేల్దె సముథ్రాతె కపరమ్ తుంగనోరే, కుసేలి పరముటు. అయ్యో సయుతాను ఓనికి ఇంకా కొథ్ది సమయమ్ మట్టింగె మింథె ఇంజి పున్ని, సేన కోపమ్తోటె మీయగ్గ డిగ్గి వత్తొ. గాబట్టి మీకు బాద వెయుతె ఇంజి కెత్తనద్దు నన్న కేంజ్తాన్.

11 కూరంగా మంథాని పాము, థానిని నేల్దె అర్తదు పున్ని, ఆ మొగ పిల్లాని కంత నాటోటికి బాథాకు వాట్తె.

12 నాటోడి ఆ పామిని మున్నెటెనుంచి తప్పి అంజి, మూడునర ఏండుకుథాకా పోసిసబరసనాంకి, అద్దు ఎడారితె మంథాని సోటినె ఎగిరి థాయనాంకి డామోరిని రొండు రెక్కా థానికి ఈసి మత్తె.

13 అస్కె, ఆ నాటోటిని వరద తీసోథిసాలె ఇంజోరె పాము థాని పమటెనుంచి గోథావరి తిస్తె ఒరో నథిని థాని పెరికె తొస్తె.

14 గోని నెల నాటోంకి సాయమ్ తుంగవాలె ఇంజి థాని పమటిని లేచి, కూరంగా మంథాని పాము థాని పమటెనుంచి తొస్త వరదతిని మినింగ్తె.

15 అస్కె కూరంగ మంథాని పాము నాటోటి పొం్రొ కోప్పరిసి, థేమటె ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదనోరితోటె, యేసు కిరిస్తుని గురించి సాచ్చమ్ కెత్తనోరత్త థాని వంసత్తోరుతోటె యుద్దమ్ తుం

16 ఆపాయ నన్న సముద్ర ఒడ్డినె ఉసుకెతె పొం్రొ నిత్తాన్. అస్కె సముద్రతెనుంచి ఒరో జంతు తేథి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్. థానికి ఏడు తలకయుకు పథి కొమ్ముకు మత్తా; థాని కొమ్ముకిని పొం్రొ పథి కిరీటాకు మత్తా, థాని తలకయుకిని పొం్రొ థేమటిని దూసించాాని సెడ్డ పెథేర్కు మత్తా.

17 నన్న ఊడ్త జంతు చిరుతగండి తిస్తె మత్తె. థాని కాల్కు ఎడుజిని కాల్కిని తిస్తె మత్తె; థాని పమరు సిమ్మతిని పమరు తిస్తె మత్తె; ఆ కూరంగ మంథాని పాము థాని సకితిని, థాని గథ్దె పీటతిని, థీబె అథికారతిని ఆ జంతుకి ఇత్తె.
13

1 థాని తలకయుకినె సావింకి తగ్త ఒరో గాయూమ్తోటె మత్తె. అత్కన్న సావింకి తగ్త ఆ గాయమ్ సాయత్తె. నేల్దె మంథాని అంథోరు థానిని ఊడి ఆచ్చర్యపరిసి ఆ జంతుని పెరికె అంజి,

2 ఆ జంతుంకి ఆలోంటి అథికారమ్ ఇత్త కూరంగ మంథాని పామ్థిని మొడక్తోరు. ఆథ్దె అయ్యోకా: జంతుంకి సమానంగ మందనోండు బేనోండు? థానితోటె యుద్దమ్ తుంగి మయుదనోండు బేనోండు ఇంజి కెచ్చి జంతుని మొడక్తోరు.

3 థేమటింకి విత్తరేకంగ సెడ్డవాంటిని దూసిసి తిరియూని పమరు థానికి ఈసి మత్తె. అథ్దె అయ్యోకా, నలపయురొండు నెల యుద్దమ్ తుంగనాంకి థానికి అథికారమ్ ఈసి మత్తె.

4 అద్దు థేమటిని దూసిసనాంకి థాని పమటిని లేచి, ఓని పెథేటిని, ఓండు కాపరమ్ తుంగాని సోటిని, పరలోకాతె కాపరమ్ తుంగాని అంథోరిని దూసిస్తె.

5 ఇంకా, థేమటె జనాకినితోటె యుద్దమ్ తుంగి, ఓరి పొం్రొ గెలుపు పొందనాంకి థానికి అథికారమ్ ఈసి మత్తె, అథ్దె అయ్యోకా, పతి గోత్రాతె పొం్రొ, బాసాకిని పొం్రొ, నాక్కిని పొం్రొ గెలుపు ఏందనాంకి థానికి అథికారమ్ ఈసి మత్తె.

6 లోకమ్ తుంగోకా మున్నె థేమటె గొర్రె పిల్లా అమకబరిసి మినో. అత్కన్న లోకాతె మంథాని జనాక్కినమటె బేనోని పెథేరు ఓని బతుకిని పుస్తకాతె రాసిల్లొ ఓరంథోరు అ జంతుని మొడకితోరు.

7 కెమకు మందనోండు బేనోండో ఓండు కేంజవాలె.

8 బేనోండతుకు జెయుల్దికి తగ్తోండు ఇంజి మినోండో ఓనిని జెయుల్దె వాటిత్తోరు; సావింకి తగ్తోండు ఇంజి మినోండో ఓనిని కసేం్తోటె అమకిత్తోరు. థీనిని పెయుసి థేమటె జనాకిని ఓపిక, నమ్మకమ్ బేలోంటద్దు ఇంజి వేడకయుతె.

9 ఆపాయ, ఇంకొరొ జంతు నేల్దెనుంచి తేథి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్. థానికి ఒరొ గొర్రె పిల్లాకి మత్తాటు రొండు కొమ్ముకు మత్తా; కూరంగ మంథాని పాము తిస్తె అద్దు తిరియుతె.

10 మొథొటి మత్త జంతుని అథికారమంతా థానికి మత్తె; గాబట్టి, సావింకి తగ్త గాయతెనుంచి సాయత్త మొథొటి జంతుని మొడకవాలె ఇంజి లోకాతె మంథాని జానాకిని నడిపిస్తె.

11 ఇంకా, అద్దు మనుసుర్కిని మున్నె ఆకాసతెనుంచి కిస్సు తెత్తిసి నేల్దె పొం్రొ ఆచ్చర్యపరథాని గొప్ప పనుంగిని తుంగ్తె.

12 జంతుని మున్నె ఆచ్చర్యపరథాని గొప్ప పనుంగిని తుంగనాంకి థానికి ఇత్త అథికారతిని పెయుసి లోకాతె మందని జనాకిని బొక్కిసి, గాయతెనుంచి సాయత్త జంతుని పొతిమేని తుంగిసవాలె ఇంజి లోకాతె మంథాని జనాకింకి కెత్తె.

13 ఇంకా, ఆ జంతుని పొతిమె తిరియనాంకి, ఆ జంతుని పొతిమెతిని మొడకకుండా మందనోరిని అమకనాంకి, జంతుని పొతిమెతికి పానమ్ ఈదనాంకి థానికి అథికారమ్ ఈసి మత్తె.

14 అద్దు, సిన్నటోరు, పెద్దటోరు, దనమంతుర్కు, పేథోర్కు, విడుదలాసి మందనోరు, బానిసుర్కు, ఈరంథోరు ఓరి ఓరి తినకయుక్కినత్కన్న, నుదురుకినత్కన్న ఒరో ముద్రతిని ఏందవాలె ఇంజి థానికి

15 బేనోండతుకు ఆ జంతుని ముద్రతిని అత్కన్న, థాని పెథేని అత్కన్న, థాని పెథేని లెక్కతిని అత్కన్న గురుతుగా ఏందకుండా మంతోండో ఓండు బాత్దాని గూడ అమ్మనాంకి అస్సనాంకి ఓనికి వీలిల్లె..

16 థీనిని అర్దమ్ తుంగవాలితుకు గ్యానమ్ కావాలె. తెలివి మందనోండు ఆ జంతుని లెక్కతిని లెక్క తుంగవాలె. ఆలా తుంగి ఊడ్తుకు అద్దు మనుసుని లెక్క ఇంజి తెలుసుకుంటో; థాని లెక్క ఆరు వందల అరవయు ఆరు.

17 ఆపాయ నన్న ఊడ్తస్కె ఇథ్దో, సీయోన్ మెటాతె పొం్రొ గొర్రె పిల్లాతిని, ఓనితోటె కలియు ఓని తప్పెని పెథెటిని ఓరి నుదురుకినె రాసి మత్త ఒరో లచ్చ నలపయు నాలుగు వెయుమంథి నిచ్చి మందనద్దు నన్న ఊడ్తాన్.

18 ఇంకా ఆకాసతెనుంచి పెద్ద వరద వాదనాటు, బలంగా మరుమ వేంచ్తాటు ఒరొ లేంగుతిని నన్న కేంజ్తాన్; నన్న కేంజ్త ఆ లేంగు వీన వేంస్తోరు ఓరి వీనకిని వేంతస్కె వాథాని లేంగు తిస్తె మత్తె.
14

1 ఓరు గథ్దె పీటాతె మున్నె, నాలుగు జంతుకిని మున్నె, పెథ్దాకిని మున్నె కొత్త పదమ్ పాం్తోరు; ఆ పాటని లోకాతెనుంచి రచ్చిసబర్త ఒరో లచ్చ నలపయు నాలుగు వెయు మంథి జనాకె తప్ప, ఇంకా బేనోరు గూడ ఆ పదమ్ నేరస్కుండాలోకా అత్తోరు.

2 నాటోకిని థోరింపినె మరక ఆదకుండా కన్యాకు తిస్తె సుబ్బరమ్ మందనోరు ఈరె. ఈరు కన్యాకు తిస్తె సుబ్బరమ్ మందనోరు. గొర్రె పిల్లా బెగ్గ అత్కన్న ఓని కాలరిథె థాయనోరు ఈరె. ఈరు మనుసుర్కినమటెనుంచి థేమటింకి, గొర్రె పిల్లాంకి తొలుసురు పలమ్ ఆసి మినోరు.

3 ఈరి పమటె సెడ్డతనమ్ వేడిల్లె; ఈరు థేమటె పీటాతె మున్నె మరక ఇల్లోవారుగా మందనోరు.

4 ఆపాయ ఇంకొరొ దూత ఆకాసతె నడుమనుంచి ఎగిరి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్; ఓనగ్గ నేల్దె పొం్రొ కాపరొమ తుంగాని కులత్తోరికి, గ్రొతతోరికి రకరక బాసతోరికి, జనాకిని గుంపింకి కెత్తాని బెస్కెటికి మంథాని కుసేలి కబురు ఓనగ్గ మత్తె.

5 ఓండు: థేమటింకి వెర్సి ఓనిని గొప్ప తుంగాటి. ఓండు తీర్పు ఈథాని సమయమ్ వత్తె; ఆకాసతిని, నేల్దిని, సముద్రతిని, ఏరు మాటకిని ఓండే తుంగ్తో గాబట్టి ఓనినే మొడక్కాటి ఇంజోరె కూకవాటి కెత్తొ.

6 ఆపాయ ఇంకొరో దూత ఓని పెరికె అంజి: బాబిలోను ఇంథాని పటనమ్ అరిసి అత్తె; ఆ పెద్ద పటనమ్ అరిసి అత్తె. లంజతనమ్ తుంగి నిసాతె నిండు మందనాంకి అన్ని కులత్తోరికి ఉండనాంకి ఇత్తె ఇంజోరె కెత్తో.

7 ఆపాయ మూడోవ దూత వాసి: బేనోండతుకు జెంతుని థాని పొతిమెతిని మొడికి, ఓని నుదురుతె పొం్రొ గోని ఓని కయుథె పొం్రొ గోని థాని ముద్రతిని గురుతుగా కెర్సి మంతోండో,

8 ఓండు థేమటె కసి ఇంథాని గిన్నెతె తొస్సి మత్త కలితి ఇల్లో మత్తుని ఉనుంజి, సుబ్బరంగ మంథాని దూతకింకి మున్నె, గొర్రె పిల్లాతె మున్నె పొత్తోరె మత్త కిస్సు గందమ్ గుండాతె అరిసి బాథాకు అర్దితో.

9 ఓరు అం్దాని బాదకిని కుంపొడి బెస్కెటికి పొం్రొటికి తెథోరె మంతె. జెంతుని థాని పొతిమేని మొడకనోరు, థాని పెథెటిని గురుతుగా ముద్ర వాట్కుట్టోరో ఓరంథోరికి నరక పాయూల సొక్కు మన్నొ.

10 థేమటె ఆగ్నియకిని పెయుసి, యేసుని పొం్రొ మంథాని నమ్మకతిని పెయుసి బేలా ఓపిగ పెయుసి నడసనోరో ఇందనద్దు ఇంజె వేడకయుతె ఇంజోరె కెత్తొ.

11 ఆపాయ పరలోకాతెనుంచి ఒరొ లేంగు వాదనద్దు నన్న కేంజ్తాన్. అద్దు: బేనొరతుకు థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి డొల్లి థెయుతోరో ఓరు మేలయుతోరు ఇంజి రాసా; ఓరు ఓరి బాథాకిని విడిసిసి సొక్కు ఏంథితోరు. ఓరు తుంగాని పనుంగు ఓరితోటె కలియు థెయుతా; సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా యూ ఇంజోరె ఓరిని గురుంచి సాచ్చమ్ కెచ్చనొ ఇంజోరె కెత్తె.

12 ఆపాయ నన్న ఊడ్తస్కె, తెల్ల మొబ్బిని ఊడ్తాన్, ఆ మొబ్బిని పొం్రొ మనుసిని మర్రికి చెంత ఒరొండు ఓని తలకయు పొం్రొ బంగార కిరీటమ్ వాటి, ఓని కయుథె వంకసేరి పెయుదనోండొగ కుథి మందటమ్ నన్న ఊడ్తాన్.

13 అస్కె ఇంకొరొ దూత థేమటె గుడిథెనుంచి థెమ్మిరి వాసి మొబ్బిని పొం్రొ కుథి మందనోని ఊడి: పొలాతె కోత ముథిరి అత్తె; కోత కొయుథాని సమయమ్ గూడ వత్తె; గాబట్టి నిమ్మ కొడవాలిని కయుథె

14 అస్కె మొబ్బిని పొం్రొ కుథి మందనోండు ఓని కొడవాల్తిని నేల్ద పొం్రొ తోపిస్తొ. అస్కె నేల్దె మంథాని కోత అంతా కొయుసిత్తోరు.

15 ఆపాయ ఇంకొరొ దూత కొడవాలి పెయుసి పరలోకాతె మంథాని థేమటె గుడిథెనుంచి థెమ్మిరి వత్తొ.

16 కిస్దె పొం్రొ అథికారమ్ మంథాని ఇంకొరొ దూత గూడ పీటాతెనుంచి థెమ్మిరి వాసి కొడవాల్తిని పెయుసి మందనోనిని ఊడి, నేల్దె థాచ్చపండి పండి మినా. నిమ్మ నీ కొడవాల్తిని ఆచ్చి థాని గొలకిని కొయుమ్ ఇంజోరే సేన గెట్టింగా కెత్తో.

17 అస్కె ఆ దూత ఓని కొడవాతిని నేల్దె పొం్రొ ఆచ్చి నేల్దె మంథాని థాచ్చ పండి అంతా కొయుసి థేమటె కసి ఇంథాని పెద్ద తొట్టితె వాట్తో

18 పటనతికి బయుథె మంథాని ఆ మిల్దె వాటిని తొక్తోరు. ఆ తొట్టితెనుంచి 180 కొసురకిని దూరమ్, గుర్రకిని పమటె ఎత్తు పాక్తె.

19 ఆపాయ ఆకాసతె ఆచ్చరియంగ మంథాని పెద్ద పనుంగు జరగ్తె; ఏడు బాథాకిని పెయుసి మంథాని ఏడు దూతకిని ఉడ్తాన్. ఈ బాథాకినితోటె థేమటె కోపమ్ సిట్ట సివరతికి ఆరి థెయుతె.

20 ఇంకా అద్దమ్ చెంతమ్ సముథ్రాతె కిస్సు కలియు మంథానాటు ఒరొ సముద్రతిని, జంతుని థాని పొతిమెతిని, థాని ముద్రతిని, థాని పెథెటింకి చెంత లెక్కతిని ఏందకుండా వాటిని పొం్రొ గెలుపు ఏంతోరు ఓరి కయుథె థేమటె బూరా పెయుసి ఆ అద్దమ్ తిస్తు మంథాని సముద్రమ్ దగ్గర నిచ్చి మందనాటు ఊడ్తాన్.
15

1 ఓరు థేమటె సేవకుండు అత్త మొసేతె పథాతిని గొర్రె పిల్లాని పథాతిని పాడోరె; సర్వ సకితి మంథాని పెబువా, థేవా, అయ్యూ, నిమ్మ తుంగాని పనుంగు గొప్పమ, ఆచ్చర్యంగా మందనమ్వ. సుబ్బరంగా మందనోరంథొరికి నిమ్మె రాజుగా మినిన్. థేవా, నీ అర్రింగు నీతి మందనమ్వ నిజాయుతి మందనమ్వ.

2 పెబువా బేనొ నీకు వెర్రదకుండా మంథాలితో? బేనో నీ పెథెటిని గొప్ప తుంగకుండా మంథాలితో. థేవా నిమ్మ ఒరోండె సుబ్బరంగా మందనోండు. లోకాతె మంథాని అన్ని గ్రోతతోరు నీ మున్నె వాసి నీనిని మొడికితోరు. నిమ్మ తుంగాని పనుంగు నీతి మందనమ్వ; అమ్వ అంథోరికి వేడకయుతా ఇంజోరె కెత్తోరు.

3 ఆపాయ నన్న ఊడతస్కె ఇథ్దొ, పరలోకాతె థేమండు కాపరొమ్ మంథాని థేమటె గుడి తీస్తోరు.

4 ఆ గుడిథెనుంచి ఏడు బాదకిని ఏంత ఏడు దూతకు థెమ్మిరి వత్తోరు. ఓరు సుబ్బరంగ, సన్నంగ మంథాని తెల్ల గుడా కెర్సి ఓరి యదురుంతె బంగారు పట్టెడు తొచ్చి మత్తోరు.

5 అస్కె ఆ నాలుగు జెంతుకినె ఒరోటి బెస్కెటికి బతికి మంథాని థేమటె కోపమ్ మంథాని ఏడు బంగార గిన్నెకిని ఆ ఏడు దూతకింకి ఇత్తో.

6 అస్కె థేమటె గొప్పతనతిని పెయుసి ఓని సకితిని పెయుసి ఆ గుడి అంతా కుమ్పొడిథె నిండు మత్తె. ఆ ఏడు దూతకిని ఏడు బాథాకు ఆసి థాయూనిథాకా బేనోరు గూడ థేమటె గుడిథె లోపటికి థాయూలోక

7 అస్కె థేమటె గుడిథెనుంచి ఒరొ పెద్ద లేంగు కేంజకత్తె; అద్దు, ఆ ఏడు దూతకినితోటె మీరు అంజి గిన్నతె మంథాని థేమటె కోపతిని నెల్దె పొం్రొ తొస్సాటి, ఇంజి కెత్తటమ్ కేంజ్తాన్.

8 మొథొటి దూత అంజి ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని నెల్దె పొం్రొ తొస్తొ. అస్కె జెంతుని ముద్రతిని వాట్కుట్టోరు, థాని పొతిమేని మొడక్తోరంథొరికి సెన కూరంగ పుండ్కు వత్తె.
16

1 రొండొవ దూత అంజి, ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని సముద్రతె పొం్రొ తొస్తొ. అస్కె ఆ ఏరు అంత డొల్లి అత్తోనిన్ నెత్తురు తిస్తె మారి అత్తె. అస్కె సముద్రతె మంథాని జివికంతా డొల్లి అత్తా.

2 మూడొవ దూత ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని వాంగునె పొం్రొ, జల ఊటకిని పొం్రొ తొస్తొ. అస్కె అమ్వ నెత్తురుగా మారి అత్తా.

3 అస్కె ఏత్తె పొం్రొ అథికారమ్ మంథాని దూత: థేవా నిమ్మ బెసకెటికి బతికి మందనోండు, నిమ్మ సుబ్బరంగా మందని థేమండు, ఈలా తీర్పు తుంగనాంకి నిమ్మె నీతిమంతుండుగ మినిన్.

4 ఓరు థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మందనోరిని నెత్తురుతిని, థేమటె మాట కెత్తనోరిని నెత్తురుతిని నెల్దె అరివిస్తోరురు గాబట్ట ఓరు ఉండనాంకి ఓరికి నెత్తురుతినె ఇత్తిన్. ఓరు థానికె తగ్తోరుగా మినోరు ఇంజి కెత్తనద్దు కేంజ్తాన్.

5 పీటాతెనుంచి ఇంకొరో దూత వాసి: యూ, సర్వ సకితి మంథాని పెబు అత్త థేవా, నిమ్మ తుంగాని తీర్పు నిజాయుతి మందనమ్వ; నీతి మందనమ్వ ఇంజి కెత్తనదు నన్న కేంజ్తాన్.

6 నాలుగోవ దూత ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని పొడుదుని పొం్రొ తొస్తొ. మనుసుర్కిని కిస్దె పొడసనాంకి ఓనికి అథికారమ్ మత్తె.

7 కూరంగా మంథాని ఎథ్దితె మనుసుర్కు పుండు పెయుసి బాద పం్తోరు. అత్కన్నా ఈలోంటి బాదకిని ఈదనాంకి అదకారొమ్ మంథాని థేమటిని ఓరు సాపిస్తోరు గోని, ఓనిని గొప్ప తుంగనాంకి మనుసు ఇల్లోకా అత్తోరు.

8 అయుథోవ దూత ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని జెంతుని పీటతె పొం్రొ తొస్తొ. అస్కె ఓని థేసమంతా నరక అత్తె. జనాకు బాథాక్కరిసి ఓరి నాల్కెకిని కచ్చికుట్టోరు;

9 ఓరు కస్టాకు అరిసి, పుండుకినితోటె బాథాకు అర్త్కన్నా,పరలోకాతె మంథాని థేమటిని సాపిస్తోరు గోని, ఓరి పనుంగిని విడిసి మనుసు మార్సకుండా మినోరు.

10 ఆరోవ దూత ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని అయుబ్రాతు ఇంథాని పెద్ద వాంగిని పొం్రొ తొస్తొ. అస్క పొడుదు పెయుథాని థిక్కుతెనుంచి వాథాని రాజుకింకి అర్రి తయ్యూర్ తుంగనాంకి ఆ వాంగుని ఏరు అంతా వత్తి అత్తె.

11 అస్కె సేన పెద్ద పాంబిని పమటెనుంచి, జెంతుని పమటెనుంచి, థొంగ సేవకుండిని పమటెనుంచి కప్పె చెంతమ్ మంథాని మూడు సెడ్డ ఆత్మాకు థెమ్మిరి వాదటమ్ నన్నా ఊడ్తన్.

12 అమ్వ ఆచ్చర్యపరథాని పనుంగు తుంగాని థెయ్యకు; అమ్వ బూలోకమంత ఉడ్డి, రాజుర్కంథొరిని ఒరొపాలు కూడిపిసి, సర్వ సకితి మంథాని థేమటె గొప్ప థినాతె జరగాని యుద్దతికి తయ్యూర్ తుం

13 ఇథో, థొంగ తిస్తె నన్న వాసనాన్. బేనో గూడ ఓని సిగ్గు వేడనాటు బర్ ఒల్దె నడదకుండా, తెల్దె మంజి, ఓని గుడాని కెర్సి మందనోండో ఓండు గొప్ప అయుతో.

14 అస్కె ఎ్రబి బాసాతె అర్మగెథోన్ ఇంథాని జేగాతె ఓరిని కూడిపిస్తో.

15 ఏడోవ దూత ఓనగ్గ మంథాని గిన్నతె మందనవాటిని ఆకాసతె తొస్తొ. అస్కె పరలోకాతె మంథాని గుడిథె సిమ్మసనతెనుంచి: ఆసి అత్తె ఇంజి ఒరొ పెద్ద లేంగు వత్తె.

16 పెద్ద లేంగు కేంజ్కత్తా; మర్ముకు సేన బిగ్గరుగా కేంజ్కత్తా; మెర్పుకు మెర్సతా. బూమి కదల్తె. లోకాతె మనుసుర్కిని తుంగ్త రోజొనుంచి ఇంజెటిథాకా బెస్కె గూడ జరగని బూకంబమ్ అస్కె జరగ్తా.

17 అస్కె గొప్ప పటనమ్ అత్త బాబిలోను మూడు బాగాకినా సీలి అత్తె. యూదుర్కయ్యో వేరె జనాకు కాపరమ్ తుంగాని పటనాకంతా అరిసి అత్తా. గొప్ప పటనమ్ అత్త బాబిలోను థేమటె బిగ్గర కోపమ్ గ

18 థీమ అంతా మాయత్తా, పర్వతాకంతా వేడకుండ అత్తా.

19 ముపయు నాలుగు కిలొ బరువత్త పెద్ద అయుసి వాన ఆకాసతెనుంచి మనుసురకిని పొం్రొ అం్తా. ఆ అయుసి వానతిని పెయుసి జనాకు థేమటిని సాపిస్తోరు. ఆ బాద సేన గోరంగా మత్తె.

20 ఏడు గిన్నెకిని పెయుసి మంథాని ఆ ఏడు దూతకినమటె ఒరోండు నాయగ్గ వాసి: నిమ్మ నాతోటె వం్రా, ఏక్కినె పొం్రొ కుథి మంథాని గొప్ప పెద్ద లంజతోటె నేల్దె పొం్రొ మంథాని రాజుర్కు అంథోరు థానితోటె లంజ పనుంగు తుంగ్తోరు. థాని లంజతనమ్ ఇంథాని నిసాతె లోకాతె మంథాని మనుసుర్కు మునుంగి మత్తోరు.

21 థానికి వాథాని తీర్పు బేలాంటథ్దొ నీకు తోపిసనాన్ ఇంజి కెచ్చి,
17

1 నా ఊపిరితిని అడివితికి తీసి ఒత్తో. అస్కె ఏడు తలకయుకు మంజి, పథి కొమ్ముకు ఎర్ర రంగు మంథాని ఒరొ జెంతుని పొం్రొ తర్రి మత్తదు ఉడ్తాన్. ఆ జెంతుకి రక రక సెడ్డ పెథేర్కు మత్తా.

2 ఆ నాటొడి సన్న ఎర్ర గుడా కెర్సి మంజి, బంగారుతోటె, రత్నాకినితోటె, కరిదత్త ముత్యమ్తోటె సింగరిసి, థాని కయుథె లంజ పనుంగు సెడ్డ పనుంగుతోటె నిండు మంథాని బంగారు గిన్నతిని పెయుసి మత్తె.

3 ఇంకా, ఇథ్దో ఒరొ రాసియమ్, గొప్ప బాబిలోను, లంజకింకి, నేల్దె పొం్రొ సెడ్డ పనుంగు తుంగాని అంథొరికి యెవ్వ ఇంజి థాని నెత్తితె రాసి మత్తె.

4 ఆ నాటొడి, థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మంథానోరిని నెత్తురుతిని యేసునిసేంకా సాచ్చిగ మందనోరిని నెత్తురుతిని పొం్రొ వెర్రి పెయుసి మత్తె ఇంజి ఊడ్తాన్. థానిని ఊడి నన్న సేన ఆచ్చరియపం్తాన్.

5 అస్కె దూతు నానిని ఊడి: నిమ్మ బారి థీని గురించి ఆచ్చరియపర్సనీన్? ఈ నాటొకిని రాసియతిని, ఏడు తలకయుకిని, పథి కొమ్ముకు మంజి, థానిని మోసాని జెంతుని రాసియతిని గురించి నీకు కెచ్చనాన్.

6 నిమ్మ ఊడ్త జెంతు ఇదువరికె మత్తె గోని ఇంజె అద్దు ఇల్లె. అద్దు పాథాలతెనుంచి తర్రి వాసి పాడాసి థెయుతె. ఈ లోకమ్ పుట్తస్కట్నుంచి బెస్కెటికి బతికి మంథాని పుస్తకాతె పెథెరు రాసిల్లొ జెనాకు, ఓరు ఇంజె మందనోరత్కన్నా, ఇల్లుకు ఇద్దువరికె మత్తోరత్కన్నా, ఓరంథోరు జెంతుని ఊడి ఆచ్చరియపర్దితోరు.

7 తెలివి మందనోండు థీనిని అర్దమ్ తుంగితోండు. ఆ ఏడు తలకయుకు ఆ నాటోడి కుథి మంథాని ఏడు మెట్టాకినా మినా.

8 అమ్వ ఏడుగురు రాజుర్కినా మినోరు; వాంటె అయుదు మంథి అర్తోరు. ఒరోండు బోనొ ఇంజె మినొ; ఇంకొరోండు బోనో ఇంకా వాథిల్లో. ఓండు వాసి కొంత కాలమ్ పాలిసవాలె.

9 ఇంజ మంజి పాడాసి థాయూని జెంతె ఎనిమిథియోవాండుగ మంతో. ఓండె నాస్నమాసి థెయుతో.

10 నిమ్మ ఊడ్త పథి కొమ్ముకు పథిమంథి రాజుర్కాసి మినోరు. గోని ఓరు ఏలనాంకి ఓరికి ఇంకా థేసమ్ ఇల్లకుండ మినోరు. ఈరు జెంతుతోటె కలియు ఒరొ గంట జేలు రాజుర్కినా అథికారమ్ పెయుసి మినోరు.

11 ఈరంథోరు ఒరోటె మనుసు కలియు మంతోరు. ఈరు ఓరి సకితికిని, అథికారకిని జెంతుంకి ఈతోరు.

12 ఈరు గొర్రె పిల్లానితోటె యద్దమ్ తుంగిత్తోరు. గొర్రె పిల్లా పెబుంకన్నా పెబు, రాజురకన్నా రాజుగా మంజి ఓరి పొర్ర గెలుపు ఏంథితో. ఓనితోటె మందనాంకి కరెంగ్తోరంథోరు, ఓని థోరింపినె తెలుసుకుట్టోరంథొరు ఓనికి నమ్మకమ్ కలియు మంతోరు ఇంజోరె కెత్తొ.

13 ఆపాయ ఓండు నానిని ఊడి: ఆ లంజ ఏక్కినె పొం్రొ కుథి మందనద్దు నిమ్మ ఊడ్తిన్గథా; ఓరంథోరు జనాకింకి, గుంపింకి, కులతోరికి బాసతోరికి చెంత్తోరుగ మినోరు.

14 నిమ్మ జెంతుని పొం్రొ ఊడ్త పథి కొమ్ముకినా మందనోరు ఆ లంజతిని పగ పెయుసి, థానిని బం్రొల్దిన తుంగి థానిని కొయుసి కిస్దె పొడిసిత్తోరు.

15 థేమండు కెత్త మాటా జరగానిథాకా, ఓరు అనుకుట్ట ఆలోచన జరగనాంకి, ఒరోటె మనుసు కలియు మంజి ఓరు ఏలాని థేసతిని జెంతుకి ఈదనాంకి ఓరి రుదయకిని కదలిస్తొ.

16 నిమ్మ ఊడ్త నాటోడి నేల్దె పొం్రొ మంథాని రాజుర్కిని ఏలాని గొప్ప పటనమ్ ఆసి మింథె ఇంజోరె కెత్తో.

17 ఆపాయ, ఇంకొరొ దూత, సేన అథికారమ్ మందనోండుగా ఆకాసతెనుంచి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్. ఓని గొప్పతనతిని పెయుసి బూమి మెరస్తె.

18 ఓండు గెట్టింగా కూకవాటి: గొప్ప బాబిలోను అరిసి అత్తె్త, అరిసి అత్తె్త; అగ్గ థెయ్యూకు కాపరొమ్ మినా; రక రక సెడ్డ థెయ్యూకు అగ్గ కావెలి మినా; సెడ్డమ దుస్ట జెంతుకు, పిటెకు కాపరొమ్ తుంగాని తుప్పాకాసి మినా.
18

1 అన్ని కులాతికి చెంత జనాకంథోరు థానితోటె లంజ ఇంథాని మక్కు ఉనుంజి నిసాతోటె నిండ మత్తోరు. నేల్దె మంథాని రాజుర్కు థానితోటె లంజ పనుంగు తుంగ్తోరు. నేల్దె యెపారమ్ తుంగనోరు

2 ఆపాయ ఇంకొరొ లేంగు ఆకాసతెనుంచి వత్తద్దు నన్న కేంజ్తాన్. అద్దు: నా జనాక్కినీరె మీరు అద్దు తుంగాని పాపకింకి రాజి ఆదకుండా, థానికి వాథాని బాదకినె మీరు అరిసి థాయకుండ మందనాంకి, థానిని విడిసి బయుథికి వం్రాటి.

3 థాని పాపమ్ ఆకాసమ్థాకా అత్తె. అద్దు తుంగ్త అన్యాయకిని థేమండు మరెంగి థాయకుండ గురుతు పెయుత్తో.

4 అద్దు మీకు పలమ్ ఇత్తాటు మీరు గూడ థానికి పలమ్ ఈముటు. అద్దు తుంగ్తథానిక్కన్న రొండువంతు మీరు తుంగాటి. అద్దు బేని గిన్నెతె ఇత్తో థాంటె రొండు వంతు కలిసి ఈముటు.

5 అద్దు థానినె గొప్ప తుంగిసి, బెచ్చుకు రొజ్కు బత్కతో అచ్చుకు రొజ్కు బాదతిని దుక్కతిని ఈముటు. నన్న రానిగ మినాన్; నన్న సిన పెకిటిని అయ్యోన్. నన్న దుక్కతిని ఊడోన్ ఇంజి అద్దు థాని రుదయతె అన

6 గాబట్టి థానికి సామ, దుక్కమ్, కరుమ అంతా ఒరొటె రోజినె వెయుతా; థానిని కిస్దె పొడిసితో. థానికి తీర్పు ఈథాని పెబు అత్త థేమండు సకితి మందనోండు.

7 థానితోటె లంజ పనుంగు తుంగి గొప్పంగ బదకాని నేల్దె మంథాని రాజుర్కు, అద్దు కిస్దె పొడసనద్దు ఊడి గెట్టింగ అడసి,

8 థానికి జర్గతవాటిని ఊడి, వెర్సి, దూరంగ నిచ్చి: అయ్యొ, బాబిలోను, నిమ్మ బెచ్చొ పెద్ద పటనమాసి మినిన్; మత్తాటు మంజి నీకు తీర్పు వత్తె ఇంజి కెచ్చి అడిథిత్తోరు.

9 నెల్దె యెపారమ్ తుంగనోరంథోరు ఓరి సరకు బంగారమ్, వెండి వస్తుకు, రత్నాకు, ముత్యాకు, సున్నితంగా మంథాని నార గుడాకు, ఊథా రంగు గుడాకు, పట్టు గుడాకు ఎర్ర రంగు గుడాకు,

10 మంచి వాసన ఈథాని రక రక పలకాకు, దంత్తకినితోటె తుంగ్త రక రక సమాన్కు, కరిదత్త చెక్కనితోటె, కంచునితోటె, ఇనుముతోటె చలువ రాతితోటె తుంగ్త అన్ని రకాకిని వస్తుకు,

11 థాల్చిన చెక్క, ఓమము, అగరుబతికు, మంచి అత్తరు, సాంబ్రాని, థాచ్చ రసమ్, ఒలివ సొమురు, మెత్తని పిండి, గోదుమె, వస్తుకు, గొర్రెకు, గుం్రాకు, బండికు, బానిసుర్కు, మనుసుర్కిని ఒల్లు అమ్మనోరంథోరు అస్సనోరు ఇల్లె ఇంజోరె అడత్తోరు

12 నిమ్మ కోరుకుట్ట పండీ నీకు థొరిక్కిల్లె; నీ సంపాదనమ్ నీ బోగమ్ పాడాసి అత్తా. అమ్వ గిరుడ్డి నీకు థొరక్కో' ఇంజోరె కెత్తోరు.

13 వస్తుకు అమ్మి సంపాదనమ్ తుంగ్త వేపారిర్కు థాని థోరింపినె దనమంతుర్కు అత్తోరు థానికి కలగ్త బాథాకిని ఊడి వెరిసి, దూరతె నిచ్చి:

14 అయ్యో సున్నితంగా మంథాని నార గుడాకు, ఊథా రంగు గుడా కెర్సి బంగార వస్తుకినితోటె, రత్నాకినితోటె, ముత్యకినితోటె సింగరిసి మంథాని గొప్ప పటనమా, ఒరోటె ఒరో గంటాతె నీ సంపాదన

15 పతి నావికాథికారిర్కు ఓడకినె పయనమ్ తుంగనోరంథోరు, నావికుర్కు, సముథ్రాతె పని తుంగనోరంథోరు దూరతె నిచ్చి:

16 అద్దు వేసి థాయూని కుంపొడిని ఊడి: ఈ గొప్ప పటనాతికి సమానంగా వేరే పటనమ్ మింథె ఇంజోరె కూకవాటి కేయోరె,

17 దుక్కంతోటె ఓరి తలకయు పొరొ దుమ్ము తొస్సోరే, అయ్యో, గొప్ప పటనమా, సముథ్రాతె ఓడాకు మంథాని అంథోరు థాని గొప్ప సంపాదనతె దనమంతుర్కినా అత్తోరు, ఒరోటె ఒరొ గంటాతె పాడాసి అత్తె ఇంజోరె అడిసి కెయుత్తోరు.

18 గోని పరలోకమా థేమటె పొం్రొ నమ్నకమ్ తాస్త విసువాసుర్కినీరె, యేపారిర్కినీరె, థేమటె మాట కెత్తనోరె, థానిగురించి కుసేలి పర్ముటు. మీసేంకా థేమండు థానిని తీర్పు తీర్స్తో ఇంజోరె దూత కెత్తో.

19 అస్కె బలంగా మంథాని ఇంకొరొ దూత పెద్ద విసిర రాయు తిస్తె మంథాని ఒరొ రాయు తీసి సముథ్రాతె అచ్చిత్తె: ఈలా బాబిలోను గొప్ప పటనమ్ ఇడుపొ అచ్చిదబర్తె. ఇంకా బెస్కెగూడ వేడకాథిల్లె.

20 వీన వాయుంచనోరు, వేరే వాయుథ్యాకు వాయుంచనోరు, ఇంకా రక రక వాయుథ్యాకు వాయుంచనోరు, ఇంకా నీయగ్గ కేంజిల్లాడు. పని తుంగనోరు ఇంకా నీయగ్గ వేడకాథిల్లోరు. విసిర లేంగు కేంజ్కాథిల్లె.

21 థీప కాంతి నీయగ్గ ఇంకా మన్నో. పెల్లి కోకుండు పెల్లి కోకాడి మాటాకు ఇంకా నీయగ్గ కేంజ్కాథిల్లె. గొప్పవారిగా మత్త నీ వేపారిర్కు నీ చేతుబడితె అన్ని కులత్తోరు తప్పు అరిథికి అత్తోరు.

22 థేమటె మాట కెత్తనోరి నెత్తురు, థేమటె పిల్లాకినీస నెత్తురు, నేల్దె అమకబర్త అంథోరి నెత్తురు థానగ్గ వేడకత్తె ఇంజోరె కెత్తో.

23 ఇమ్వ జరగ్త పాయ, పరలోకాతె ఒరొ పెద్ద జనాకిని గుంపు తిరియూని మాట కేంజ్తాన్. ఓరు అల్లేలుయూ, రచ్చన, గొప్పతనమ్ మరియూద, సకితి మన థేమండత్త పెబుంకె చెంతద్దు. ఓండు తుంగాని తీర్పు నిజాయుతి మందనమ్వ. నీతి మందనమ్వ.

24 థాని లంజతనాతె లోకతిని పాడు తుంగ్త గొప్ప లంజతిని ఓండు తీర్పు తుంగి, ఓని సేవకుర్కిని నెత్తురుసేంకా థానిని తీర్పు తీర్సతో ఇంజోరె కెత్తోరు.
19

1 ఇంకా ఓరు: అల్లెలూయూ ఇంజోరె కెచ్చి కూక వాట్తోరు. థాని కుంపొడి బెస్కెటికి తేథోరె మంతె ఇంజోరె కెత్తోరు.

2 ఇరవయు నాలుగు పెథ్దాకు. నాలుగు జీవికు నేల్దె అరిసి: ఆమెన్, అల్లెలూయూ ఇంజోరె కెచ్చి, పీటాతె కుథి మంథాని థేమటింకి దండాకు వాట్తోరు.

3 ఇంకా మన థేమటె సేవకుర్కినీరె, ఓనికి వెం్దాని సిన్నటోరె పెద్దటోరె, మీరు అంథోరు ఓనిని మొడకాటి ఇంజోరె ఒరొ లేంగు పీటాతెనుంచి వత్తె.

4 అస్కె థీబె జనాకిని గుంపు తిరియుతాటు, పెద్ద వర్ద వాథాని లేంగు తిస్తె పెద్ద ఉరుము వాథాని లేంగు తిస్తె వాసి: అల్లెలూయూ, సర్వ సకితి మంథాని థేమండు ఏలనో.

5 మనాడు కుసేలిగ మంజి సంతోసమ్తోటె ఓనికి దండాకు వాటకాడా. గొర్రె పిల్లాతె పెల్లి వత్తె. ఓని ముత్తె థానిని అలంకరిసి తయ్యూరుగా మింథె ఇంజోరె కెత్తనద్దు కేంజ్తాన్.

6 సుబ్బరంగా మంథాని సన్న గుడా కెర్దనాంకి థానికి ఇత్తోరు. ఆ సన్న గుడా సుబ్బరంగా మందనోరి నీతి నిజాయుతి ఆసి మింథె

7 ఆపాయ ఓండు నానిని ఊడి: గొర్రె పిల్లాని పెల్లి బంతితికి కరంగబం్తోరంథోరు గొప్పవారు ఇంజోరె రాసా ఇంజోరె కెత్తో. ఇంకా ఇవ్వంతా థేమటె నిజాయుతి మంథాని మాటాకు ఇంజోరె నాతోటె కెత్తో.

8 అస్కె ఓనిని మొడకనాంకి ఓని కాల్కిని పొం్రొ అం్తాన్. అస్కె ఓండు నానిని ఊడి: ఈలా తుంగొద్దు; నన్న గూడ నీతోటె కలియు యేసుంకి సాచ్చి కెత్తాని నీ జతగాక్కినితోటె కలియు సేవా తుంగాని సేవకుండు; థె

9 ఆపాయ పరలోకమ్ తీసి మందనద్దు ఊడ్తాన్; అస్కె ఒరొ తెల్ల గుం్రొమ్ వేడకత్తె. థాని పొం్రొ కుథి మందనోండు నిజాయుతి మందనోండు సత్యమ్ మందనోండు. ఓండు నీతిగా తీర్పు తుంగి యుద్దమ్ తుంగనో.

10 ఓని కండ్కు పొత్తోరె మత్త కిస్సు తిస్తె మత్తె. ఓని తలకయు పొం్రొ థీబె కిరిటాకు మత్తా. ఓని తప్పా ఇంకా బేనోరికి గూడ తెలియో ఒరొ పెథెరు రాసి మత్తె.

11 నెత్తురు వాటిమత్త గుడాని కెర్సి మత్తో. ఓని పెథెరు థేమటె మాట ఇందనద్దు.

12 పరలోకాతె మంథాని సయునికుర్కు తెల్లంగా సుబ్బరంగా మంథాని సన్న గుడా కెర్సి, తెల్ల గుర్రకిని పొం్రొ తర్రి ఓని పెరికె అత్తోరు.

13 వేరే జనాకిని అమకనాంకి ఓని పమటెనుంచి పదును మంథాని కసేరి వత్తె. సేన గెట్టింగా ఓరిని ఏల్తో. ఓండు సర్వ సకితి మంథాని థేమటె కోపమ్ ఇంథాని థాచ్చ గానిగే కాల్కినిడుపొ ఒగ్గనో.

14 రాజుర్కిని రాజు, పెబుంకిని పెబు ఇంథాని పెథెరు ఓని గుడాతె పొం్రొ, ఓని తొడతె పొం్రొ రాసి మత్తె.

15 ఆపాయ, ఒరొ దూత పొడుథిని పొం్రొ నిచ్చి మందనద్దు ఊడ్తాన్. ఓండు ఆకాసతె నడుమ తుల్లోరె మంథాని రక రక పిట్టెకిని ఊడి:

16 మీరు రాజుర్కిని సియూని, సేనాతిపతిర్కిని సియని, ఓరి పొం్రొ తర్రి మందనోరి సియూని, బానిసుర్కు విడుదలతె మందనోరు, సిన్నటోరు, పెద్దటోరు ఈరంథోరి సియూని తిందనాంకి గొప్ప థేమండు ఈథాని వింథింకి కలియు వం్రాటి ఇంజోరె బిగ్గరగా కూకవాటి కరెంగ్తో.

17 ఆపాయ జంతు, నేల్దె మంథాని రాజుర్కు, ఓరి సయునియమ్ అంతా గుర్రతె పొం్రొ తర్రి మందనోనితోటె, ఓని సయునియుర్కినితోటె యుద్దమ్ తుంగనాంకి కలియు వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్.

18 అస్కె జంతుని పెయుత్తోరు; ఆ జంతుని మున్నె తుంగ్త గొప్ప పనుంగిని ముద్రగా తీస్కుట్టోరిని, థాని పొతిమెకిని మొడకనోరిని మోసమ్ తుంగ్త థొంగ సేవకుండిని పెయుతోరు. ఆ ఇరుమరిని పొత్త

19 మిగల్తోరు గుర్రతె పొం్రొ కుథి మందనోనిని పమటెనుంచి వాథాని కసేరితోటె అమకబం్తోరు. ఓరి సియూకినివల్ల పిటెకు తిరుప్తిగా మత్తా.

20 ఒరొ దూత పాతాలతె తాలంచెవి, పెద్ద గొలుసు ఓని కయుథె పెయుసి ఆకాసతెనుంచి డిగ్గి వాదటమ్ నన్న ఊడ్తాన్.

21 థెయ్యమ్ ఇంజోరె సయుతాను ఇంజోరె కరెంగాని పాత పాము అత్త సర్పతిని పెయుసి, థానిని ఒరో వేయు ఏండుకు బంథిసి, ఆ ఒరో వేయు ఏండుకు ఆసి థాయూనిథాకా, అద్దు జనాకిని మోసమ్ తుంగకుండా థానిని పాతాలతె వాటి, థాని పొం్రొ ముద్ర వాట్తో.
20

1 ఆపాయ కొథ్ది సమయమ్ విడిపిసవాలె.

2 ఇంకా నన్న పీటాకిని ఊడ్తాన్. వాటిపొం్రొ కుథి మత్తోరు. తీర్పు తుంగనాంకి ఓరికి అథికారమ్ ఈసి మత్తె. యేసుని గురించి సాచ్చమ్ కెత్తోరిని, థేమటె మాటని పెయుసి అమకబం్తోరిని, జెంతుని థాని పొతిమెని మొడకకుండా ఓరి నుదురుతె పొం్రొ గోని, ఓరి కయుకిని పొం్రొ గోని థాని ముద్రతిని కెర్దకుండా మందనోరిని ఊడ్తాన్. ఓరు సామతెనుంచి తేథి, కిరిస్తునితోటె వేయు ఏండు పాలిస్తోరు.

3 డొల్లి అత్త మిగల్తోరు ఆ వేయు ఏండుకు ఆసిథాయూనిథాకా కుబతికిల్లోరు. ఇథ్దె సామనుంచి మొథొటి తేదనద్దు.

4 మొథొటి తేదనిథాంటె పాలు ఆదనోండు గొప్పవాండు నినె సుబ్బరమ్ మందనోండు. ఈరి పొం్రొ రొండోవ సావింకి అథికారమ్ మన్నో. ఈరు థేమటింకి కిరిస్తుంకి మున్నె పూజారిర్కినా మంజి, ఓనితోటె కలియు వేయు ఏండుకు ఏలిత్తోరు.

5 ఆ వేయు ఏండుకు ఆసి అత్త పాయ సయుతాను ఓని జెయుల్దెనుంచి విడుదల ఏంథి,

6 లోకాతె నాలుగు ఏప్కినె మంథాని కోగె ఇంథాని కులత్తోరిని మాకోగె ఇంథాని కులత్తోరిని మోసమ్ తుంగనాంకి, ఓరిని యుథ్దాతికి కరంగనాంకి థెమ్మిరితో. ఓరి లెక్క సముథ్రాతె మత్త ఉస్కె తిస్తె మత్తా.

7 ఓరు లోకమంతా పాకి అంజి, సుబ్బరంగా మందనోరికి చెంత నాటెని, పేమగా మంథాని పటనతిని సుట్టు పెయుతోరు. అస్కె థేమండు ఆకాసతెనుంచి కిస్సు రోచ్చి ఓరిని పొడిసిత్తో.

8 ఇంకా ఓరిని మోసమ్ తుంగ్త సయుతాను, జెంతు, థేమండు-కెత్త-మాట-కెత్తానోరుగా తోపిసాని థొంగ సేవకుర్కు మంథాని కిస్సు గుండాతె వాట్తొ. అగ్గ ఓరు నరక పయూల బెస్కెటికి బాథాకినె మంతోరు.

9 ఆపాయ నన్న పెద్ద తెల్ల పీటతిని థాని పొం్రొ కుథి మందనోనిని ఊడ్తాన్. ఓని మున్నె బూమి ఆకాసమ్ వీడి అత్తె. వాటింకి జేగ వేడకాథిల్లె.

10 డొల్లి అత్తోరమటె సిన్నటోరు పెద్దటోరు అంథోరు ఓని మున్నె నిచ్చి మందనద్దు నన్న ఊడ్తాన్. అస్కె పుస్తకాకు తీసబం్తా. బెస్కెటికి బతికి మంథాని పుస్తకమ్ ఇంథాని ఇంకొరొ పుస్తకమ్ గూడ తీసబర్తె. అస్కె ఆ పుస్తకాకినె రాసి మత్తవాంటిని పెయుసి డొల్లి అత్తోరు ఓరి ఓరి పనుంగిని పెయుసి తీర్పు ఏంతోరు.

11 సముథ్రాతె డొల్లి అత్తోరిని లెక్కతిని సముద్రమ్ ఒపగిస్తె. సామ పాతాలమ్ ఓరగ్గ డొల్లి అత్తోరిని ఒపగిస్తె. అంథోరు ఓరి ఓరి పనుంగిని పెయుసి తీర్పు ఏంతోరు.

12 అస్కె సామ పాతాలమ్ కిస్సు గుండాతె వాటబర్తె; ఇద్దు రొండోవ సామ.

13 బేనోని పెథెరు బెస్కెటికి బతికి మంథాని పుస్తకాతె వేడకయ్యో, ఓనిని కిస్సు గుండాతె వాటితోరు.

14 ఆపాయ, నన్నా కొత్త ఆకాసతిని కొత్త బూమితిని ఊడ్తాన్. మున్నె మత్త ఆకాసమ్ మున్నె మత్త బూమి పాడాసి అత్తె. సముద్రమ్ గూడ ఇల్లకుండా అత్తె.

15 యోవాను అత్త నన్న కొత్త యెరుసలేమ్ ఇంథాని సుబ్బరమ్ మంథాని పటనమ్ థేమటగ్గనుంచి పరలోకతిని విడిసి డిగ్గి వాదటమ్ ఊడ్తాన్. అద్దు థాని ముత్పాని సేంకా సింగరిసి మత్త ముత్తేని తిస్తె తయ్యూరుగా మత్తె.
21

1 ఇంకా పరలోకాతెనుంచి ఒరొ పెద్ద లేంగు కేంజ్తాన్; అద్దు: ఇథో, మనుసుర్కిని నడుమ థేమండు కాపరమ్ తుంగనొ. ఓరమటె ఓండు కాపరమ్ మంతో. ఓరు గూడ ఓని జనాకినా మంతోరు. థేమండే ఓరితోటె మంజి, ఓరి థేమండాసి మంతో.

2 ఓరి కండ్కినేత్తిని ఓండు ఉమ్మితో. ఇంకా సామ మన్నొ, దుక్కమ్ మన్నొ, అడదనద్దు మన్నొ, బాద మన్నొ, మున్నె మందనవంతా పాడాసి అత్తా ఇంజోరె కెత్తో.

3 పీటతె పొం్రొ కుథి మందనోండు: ఇథో నన్న అన్నిటిని కొత్తగా తుంగితాన్ ఇంజోరె కెత్తొ. ఇంకా ఓండు, ఈ మాటాకు నిజాయుతి మందనమ్వ; ఈటిని రాసా ఇంజోరె కెత్తొ.

4 ఇంకా ఓండు నానిని ఊడి: ఆసి అత్తె, నన్నె అల్పా, ఒమేగా ఆసి మినాన్. నన్నె మొథొటివాండుగా ఆకరివాండుగా మినాన్. డప్పెసనోనికి నన్న బెస్కెటికి మంథాని ఊటతెనుంచి ఉట్టిగా ఏరు ఈతాన్.

5 గెలుపు ఏందనోండు అన్నిటికి అక్కుథారి అయుతో. నన్న ఓని థేమండాసి మంతాన్. ఓండు నా మర్రి ఆసి మంతో.

6 వెర్రదనోరంథోరు, అవనమ్మకమ్ మందనోరు, అమకనోరు, లంజ పనుంగు తుంగనోరు, వడ్డెరు, పొతిమేకిని మొడకనోరు, అబద్దమ్ కెత్తనోరంథోరు పొత్తోరె మత్త కిస్సు గందమ్ గుండాతె వాటబం్తోరు. ఇద్దు రొండోవ సామ ఇంజోరె కెత్తో.

7 ఆపాయ ఆక్కరి ఏడు బాథాకు మంథాని ఏడు గిన్నెకిని పెయుసి మంథాని ఏడు దూతకినమటె ఒరోండు నాయగ్గ వాసి: నిమ్మా ఇగ్గ వం్రా, గొర్రె పిల్లా ముత్తె అత్త పెల్లి కోకాడిని నీకు తోపిసితాన్ ఇంజోరె కెచ్చి,

8 సేన ఎత్తుగా మంథాని ఒరొ పెద్ద మెటాతె పొం్రొ నానిని ఆత్మాతె తీసి అంజి థేమటె గొప్పతనతిని ఏంత యెరుసలేమ్ ఇంథాని సుబ్బరమ్ మంథాని పటనమ్, పరలోకతిని విడిసి, థేమటగ్గనుంచి డిగ్గి వాదటమ్ నాకు తోపిస్తో.

9 థాని కాంతి సేన విలువత్త రత్నాకు తిస్తె మెరసాని వజ్జర రాయుకు తిస్తె మత్తె.

10 థానికి ఎత్తుగా మంథాని పెద్ద గోడా మత్తె. తూర్పు ఏపుకు మూడు థోరాకు, ఉత్తరమ్ ఏపుకు మూడు థోరాకు, దచ్చినమ్ ఏపుకు మూడు థోరాకు, పడమర ఏపుకు మూడు థోరాకు ఇంజి పన్నెండు థోరాకు మత్తా.

11 థోరాకిని దగ్గర పన్నెండు దూతాకు మత్తోరు. ఆ థోరాకిని పొం్రొ పన్నెండు గ్రోతకిని పెథెర్కు రాసి మత్తె.

12 పటనాతె గోడతికి పన్నెండు పునాథి రాయుకు వాటి మత్తా. వాటి పొం్రొ గొర్రె పిల్లా పన్నెండు యేపారిర్కిని పెథెర్కు రాసి మత్తా.

13 నాతోటె తిరియనోండు పటనతిని థాని థోరాకిని, థాని పునాథికిని కొలసనాంకి ఒరొ బంగార దుడ్డి పెయుసి మత్తో.

14 ఆ పటనమ్ చతుర్నంగా మత్తె. థాని ఎడల్పు, పొడుగు చతుర్నంగా మత్తె. ఓండు ఆ దుడ్డితె ఆ పటనతిని కొలస్తో. థాని లెక్క 2,200 కిలో మీటర్ మత్తె. థాని పొడుగు, ఎడల్పు, ఎత్తు సమానంగా మత్తె.

15 ఓండు గోడా కొలస్తస్కె మనుసుర్కిని లెక్కతిని పెయుసి 65 కిలో మీటర్ మత్తె.

16 ఆ గోడా సూర్య కాంతాతె తొత్తబరిసి మత్తె. ఆ పటనమ్ బంగారంతోటె తొత్తబరిసి మత్తె.

17 ఆ పటనాతె పునాథి రక రక రత్నాకినితోటె సోకు తుంగబరిసి మత్తె. మొథొటి పునాథి సూర్య కాంతమ్, రొండోవ పునాథి నీలమ్ మూడోవ పునాథి యమున, నాలుగోవ పునాథి పచ్చ,

18 అయుథోవ పునాథి వయుడూరియమ్, ఆరోవ పునాథి కెంపు, ఏడోవ పునాథి సువర్న రత్నమ్, ఎనిమిథియొవ పునాథి గోమెథికమ్, తొమ్మిథియొవ పునాథి పుస్పరాగమ్, పథియొవ పునాథి బంగా

19 ఆ పన్నెండు థోరమ్ పన్నెండు ముత్యాలతోటె తుంగి మత్తా. ఒరొరొ థోరమ్ ఒరొరొ ముత్యంతోటె తుంగి మత్తె. ఆ పటనతిని అరుంగు మేలిమి బంగారతోటె తుంగబర్తె. అమ్వ గాజు తిస్తె స్వచ్చంగా మత్తె.

20 ఆ పటనాతె థేమటె గుడి వేడిల్లె. సర్వ సకితి మంథాని థేమండత్త పెబు గొర్రె పిల్లాయె థానికి గుడి ఆసి మత్తో.

21 పటనాతికి వెలుంగు ఈదనాంకి పొడుదు గోని నెలా గోని అవసరమిల్లె. థేమటె వెలుంగె అగ్గ కాంతి ఈసోరె మత్తె. గొర్ర పిల్లాయె అగ్గ థీపెమ్ ఆసి మినో.

22 జనాకు ఆ వెలుంగినె నడిథిత్తోరు. బూమితె మంథాని రాజుర్కు ఓరి గొప్పతనతిని, మరియూదతిని అగ్గ తీసి వెయుతోరు.

23 అగ్గ ఈకటి కాలమ్ మన్నొ గాబట్టి వాటి థోరాకినె పయూల్దె తలుపు వాటాని అక్కరిల్లె.

24 లోకాతె మందనోరు ఓరి గొప్పతనతిని మరియూదతిని అగ్గ తీసి వెయుతోరు.

25 అంటరానిథాన్ని, సెడ్డమ, అబ్బథాతిని నడిపిసాని బేదు గూడ థాని లోపటికి వం్రొ. బెస్కెటికి మంథాని గొర్రె పిల్లా పుస్తకాతె రాసి మత్తోరు మట్టింకె అగ్గ వెయుతోరు.

26 ఆపాయ, స్పటికంతోటె స్వచ్చంగా బెస్కెటికి మంథాని వాంగిని నాకు తోపిస్తో. థీంటెనుంచి బెస్కెటికి బతుకు ఈథాని ఏరు థేమండత్త గొర్ర పిల్లాతె పీటాతెనుంచి పాకి వత్తె.

27 పటనతె మంథాని బజారు నడుమ పాక్తె. వాంగిని రొండు ఏప్కు, పన్నెండు రక పండి ఈథాని మారాకు మత్తా. అమ్వ పతి నెల ఒరొ పండి ఆథితా. ఆ మారాకిని ఆకి జనాకిని సాయ తుంగనాంకి తగ్తమ్వ.
22

1 ఇంకా ఒరొ సెపమ్ గూడ మన్నొ. థేమండు నినె గొర్రె పిల్లా మంథాని పీటా అగ్గ మంతె.

2 ఓని సేవకుర్కు ఓనికి పని తుంగనాంకి ఓని మున్నె మంతోరు. ఓని పెథెరు ఓరి నుదురుకినె పొర్ర మంతె.

3 అగ్గ ఈకటి మన్నొ. థీపెమ్ గోని పొడుదు వెన్నిలా గోని ఓరికి అవసరమిల్లె; థేమండత్త పెబువే ఓరి పొం్రొ కాంతి ఈదనోండుగా మంతో. ఓరు బెస్కెటికి ఏలోరె మంతోరు.

4 ఆపాయ ఓండు నానిని ఊడి: ఈ మాటాకు నిజమ్ మందనమ్వ, సత్తియమ్ మందనమ్వ. జప్పునె జరిగితవాటిని ఓని సేవకుర్కింకి తోపిసవాలె ఇంజి సుబ్బరంగా మంథాని సేవకుర్కిని పెబు అత్త థేమండు ఓని దూతని రోత్తొ.

5 ఇథ్దొ జెపునె వాసనాన్; ఈ పుస్తకాతె మంథాని థేమండు కెత్త మాటకిని పెయుసి నడదనోండు గొప్పవాండు ఇంజోరె కెత్తొ.

6 యోవాను అత్త నన్న ఈటిని ఊడి కేంజి మినాన్. నన్న కేంజి ఊడ్తస్కె ఈటిని నాకు తోపిస్త దూతనికి దండాకు వాటనాంకి ఓని కాల్కిని పొం్రొ అం్తాన్.

7 థానికి ఓండు: నిమ్మ ఈలా తుంగకుండా మందవాలె; నన్న గూడ నీతోటె. నీ జతగాకినితోటె, థేమటె సేవకుర్కినితోటె కలియు సేవ తుంగాని పనివాండు; థేమటిని మొడకా ఇంజోరె నాకు కెత్తొ.

8 ఇంకా ఓండు నానిని ఊడి: ఈ పుస్తకాతె మందనమ్వ జరిగితా; ఇమ్వ థేమండు కెత్త మాటాకు, వీటిని ముద్ర వాటొద్దు. సమయమ్ దగ్గర వాసి మింథె.

9 అన్యాయమ్ తుంగనోండు ఇంకా అన్యాయమ్ తుంగనిమ్, సెడ్డవాండు ఇంక సెడ్డవాండుగా మన్నీ. నీతిగా మందనోండు ఇంకా నీతిగా మన్నీ. సుబ్బరంగా మందనోండు ఇంకా సుబ్బరంగా మన్ని.

10 ఇథ్దో నన్న జెపునె వాసనాన్; పతివాండు తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి పతివానికి నన్న ఈథాని పలితమ్ నాతోటె వెయుతె.

11 నన్న అల్పా ఒమేగా ఆసి మినాన్; నన్న తులుసురు, కడపటివాండుగా మినాన్. నన్న మునుపట్టోండుగా ఆక్కరివాండుగా మినాన్.

12 బెస్కెటికి మంథాని మారాని పండిని పొం్రొ అథికారమ్ మందనాంకి, థోరా అరిథె థోరింపినె పటనాతె లోపటికి థాయనాంకి ఓని ఆగ్నియకిని పెయుసి నడదనోరు గొప్పవారయుతోరు.

13 నయుకు, వడ్డేర్కు, లంజ పనుంగు తుంగనోరు, అమకనోరు, పొతిమేకిని మొడకనోరు, అబథ్దాని పొం్రొ పట్టుదల పెయుసి నడదనోరంథోరు బయుథె మంతోరు.

14 సంగాకినమటె వీటిని సాచ్చిగా కెత్తనాంకి యేసు అత్త నన్న, నా దూతని రోత్తాన్. నన్న థావిదుని కూకుడి వేరు ఆసి, ఓని లోత్తికి చెంతోండుగా మినాన్; నన్న కాంతి ఈథాని వీ ఉక్క ఆసి మినాన్ ఇంజోరె కెత్తో.

15 ఆత్మా నినె పెల్లి కోకాడి వం్రా ఇంత్తోరు. కేంజనోండు గూడ వా ఇంజి కెత్తనిమ్. డప్పసనోండు వాదవాలె. కావలస్తోండు బెస్కెటికి మంథాని ఏత్తిని ఉట్టిగా తీస్కుండవాలె.

16 ఈ పుస్తకాతె మంథాని థేమండు కెత్త మాటకిని కేంజాని పతివానికి నన్న సాచ్చిగా కెత్తనద్దు బాతథితుకు: ఒరోండు వీటితోటె బేదన్నా కలప్తుకు, ఈ పుస్తకాతె రాసి మత్త బాథాకిని థేమండు ఓని పొం్రొ వాథిస్తో.

17 ఒరోండు ఈ పుస్తకాతె మంథాని థేమండు కెత్త మాటకిని తీసి వాట్తుకు, బెస్కెటికి బతికి మంథాని పుస్తకాతెనుంచి, సుబ్బరమ్ మంథాని పటనాతెనుంచి, ఈ పుస్తకాతె రాసి మందనమటెనుంచి ఓని వంతుని థేమండు తీసి వాటితో.

18 వీటిని గురించి సాచ్చి కెత్తనోండు: నిజంగా నన్న జెపునె వాసనాన్ ఇంజోరె కెత్తో. ఆమెన్, పెబు అత్త యేసు వం్రా.

19 మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని దయూ మీతోటె మన్నీ. ఆమెన్.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE