1 Peter
you will need the DokChampa font - click here


1 ເປໂຕ


1

1 ເປ​ໂຕ ອັ​ຄ​ສາ​ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ຮຽນ ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້ ແລະ​ທີ່​ກະ​ຈັດ​ກະ​ຈາຍ​ໄປ​ເປັນ​ຜູ້​ພັກ​ເຊົາ​ໃນ​ແຂວງ​ປົນ​ໂຕ ແຂວງຄາ​ລາ​ເຕັຽ ແຂວງ​ກັປ​ປາ​ໂດ​ເກັຽ ແຂວງ​ອາ​ເຊັຽ ແລະ​ແຂວງ​ບິທີ​ເນັຽ

2 ຄື​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ໄດ້​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ແລ້ວ ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ຮູ້​ລ່ວງ​ຫນ້າ​ໄວ້​ກ່ອນ ເພື່ອ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຈະ​ຊົງ​ຊຳ​ຮະ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ຈະ​ໃຫ້​ນົບ​ນ້ອມ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ແລະ​ຈະ​ໃຫ້​ຮັບ​ການ​ຊິດ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຂໍ​ພຣະ​ຄຸນ​ແລະ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ​ຈົ່ງ​ບັງ​ເກີດ​ທະ​ວີ​ຄູນ​ແກ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ເທີນ

3 ສາ​ທຸ​ການແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ພຣະ​ມະ​ຫາ​ກະ​ຣຸ​ນາ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ, ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ບັງ​ເກີດ​ໃຫມ່ ເຂົ້າ​ສູ່​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃຈ​ອັນ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ໂດຍ​ການ​ຄືນ​ພຣະ​ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ

4 ເພື່ອ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບ​ມໍ​ຣະ​ດົກ​ຊຶ່ງ​ບໍ່​ຮູ້​ເປື່ອຍ​ເນົ່າ, ບໍ່​ຖືກ​ຊົ່ວ​ມົວ​ຫມອງ, ແລະ​ຫ່ຽວ​ແຫ້ງ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສວັນ​ເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ

5 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຣິດ​ເດດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຝົ້າ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ຈົ​ນ​ໄດ້​ເຖິງ​ຄວາມພົ້ນ​ຊຶ່ງ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ປາ​ກົດ​ໃນ​ເວ​ລາສຸດ​ທ້າຍ

6 ໃນ​ສິ່ງ​ນີ້​ແຫລະ, ຈົ່ງ​ຊົມ​ຊື່ນ​ຍິນ​ດີ​ຫລາຍ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ດຽວ​ນີ້ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ທົນ​ຄວາມ​ທຸກ​ໂສກ ດ້ວຍ​ການ​ຖືກ​ທົດ​ລອງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຊົ່ວ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ

7 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄຳ​ກໍ​ຍັງ​ຖືກ​ລອງ​ເບິ່ງ​ດ້ວຍ​ໄຟ ແຕ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ຖືກ​ລອງ​ກໍ​ປະ​ເສີດກວ່າ​ຄຳ​ທີ່​ຍ່ອມ​ຮູ້​ສູນ​ຫາຍ​ໄປ ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ທົດ​ລອງ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ລອງ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຄວນ​ຮັບ​ຄວາມ​ສັຣ​ເສີນ, ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສິ, ແລະ​ກຽດ​ຕິ​ຍົ​ດ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ປາ​ກົດ

8 ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ທີ່​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ ແຕ່​ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຂ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ພຣະ​ອົງ ແຕ່​ຍັງ​ເຊື່ອ​ແລະ​ຊື່ນ​ຊົມ​ຍິນ​ດີ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ອັນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຊຶ່ງ​ເຫລືອ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄດ້

9 ແລ້​ວທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຕາມ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ແຫ່ງ​ຄວາ​ມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ຄື​ວິນ​ຍານ​ຈິດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ລອດ​ພົ້ນ

10 ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປະ​ກາດ​ພຣະ​ທັມ​ຜູ້​ໄດ້​ທຳ​ນ​ວາຍ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຸນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ແກ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ກໍ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ​ສືບ​ຖາມ​ຫາ​ຢ່າງ​ຖ້ວນ​ຖີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຣື່ອງ​ຄວາມພົ້ນ​ນີ້

11 ເຂົາ​ໄດ້​ສືບ​ຄົ້ນຫາ​ວ່າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດຜູ້​ຊົງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂົາ ໄດ້​ຊົງ​ບົ່ງ​ໄວ້​ເຖິງ​ຄາ​ວ​ໃດ ແລະ​ເວ​ລາ​ຢ່າງ​ໃດ ເມື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ທຳ​ນ​ວາຍ​ໄວ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ​ເຖິງ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ທີ່​ຈະ​ມາພາຍ​ຫລັງ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ນັ້ນ

12 ກໍ​ຊົງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ປະ​ກາດ​ພຣະ​ທັມ​ນັ້ນ​ຊາບ​ວ່າ ທີ່​ເຂົາເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ເຫດ​ການ​ທັງ​ປວງ​ນັ້ນ​ ບໍ່​ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເອງ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ບັດ​ນີ້ ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນທີ່​ປະ​ກາດ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ແກ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ໄດ້​ກ່າວ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິສຸດ​ຜູ້​ຊົງ​ຮັບ​ໃຊ້​ມາ​ຈາກ​ສວັນ ເຫດ​ການ​ເຫລົ່າ​ນີ້ເປັນ​ສິ່ງ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ເທວະ​ດາ​ປາ​ຖ​ນາ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ຣະ​ນາ​ເບິ່ງ

13 ເຫດ​ສັນນັ້ນ ຈົ່ງ​ຕຽມ​ຕົວ​ຕຽມ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ດີ ຈົ່ງ​ມີ​ສະ​ຕິ​ລະ​ວັງ​ຕົວ ແລະ​ຈົ່ງ​ຕັ້ງຄວາມ​ຫວັງ​ໃຫ້​ເຕັມ​ບໍ​ຣິ​ບູນ​ໃນ​ພຣະ​ຄຸນ ຄື​ພຣະ​ຄຸນ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ປະ​ທານແດ່​ພວກ​ທ່ານ ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ປາ​ກົດ

14 ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ລູກ​ທີ່​ຟັງ​ຄວາມ ຢ່າ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຕາມ​ກິ​ເລດ​ຕັນ​ຫາ​ແບບ​ເກົ່າ ຢ່າງ​ເມື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຍັງ​ໂງ່​ຢູ່

15 ແຕ່​ເພາະ​ພຣະ​ອົງຜູ້​ຊົງ​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ນັ້ນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ຝ່າຍ​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ໃນ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ວາ​ຈາ​ທຸກ​ປະ​ການ​ເຫມືອນ​ກັນ

16 ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ແລ້ວ​ວ່າ, “ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ເພາະ​ຝ່າຍ​ເຮົາ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ”

17 ແລະ​ຖ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ອ້ອນວອນ​ທູນ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ ຜູ້​ຊົງ​ພິ​ພາກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕາມ​ກິ​ຈ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ໂດຍ​ບໍ່​ເລືອກ​ຫນ້າ​ຜູ້​ໃດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ “ພຣະ​ບິ​ດາ” ກໍ​ຕາມ ຈົ່ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢຳ​ເກງ​ຕລອດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້

18 ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຊົງໄຖ່​ພວກ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ປ​ໂຍດ ຊຶ່ງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຕໍ່​ຈາກ​ບັນ​ພະ​ບຸ​ຣຸດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ບໍ່​ແມ່ນ​ໄຖ່​ໄວ້​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ເສື່ອມ​ສູນ​ໄປ ຄື​ເງິນ​ແລະ​ຄຳ

19 ແຕ່​ຊົງ​ໄຖ່​ດ້ວຍ​ພຣະ​ໂລ​ຫີດ​ອັນ​ຊົງ​ມີ​ຄ່າ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ເຫມືອນ​ດັ່ງ​ເລືອດ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຕຳ​ຫນິ​ຫລື​ຮອຍ​ດ່າງ

20 ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ກຳ​ນົດ​ພຣະ​ຄຣິດ​ນັ້ນ​ໄວ້​ກ່ອນ​ຊົງ​ສ້າງ​ໂລກ ແຕ່​ໄດ້​ຊົງ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ປາ​ກົດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້ເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ

21 ເພາະ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຣິດ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງວາງ​ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ຊົງ​ບັນ​ດານ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຣິດ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ, ແລະ​ຊົງ​ປະ​ທານ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ອົງ ຈົນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແລະ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ

22 ທີ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍໄດ້​ຊຳ​ຮະ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄວາມ​ຈິງ ຈົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ພວກ​ພີ່​ນ້ອງ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ, ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ດ້ວຍ​ເຕັມ​ໃຈ

23 ດ້ວຍ​ວ່າ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄດ້​ເກີດ​ໃຫມ່​ແລ້ວ ບໍ່​ແມ່ນ​ເກີດ​ຈາກ​ແນວ​ປູກ​ທີ່​ອາດ​ເປື່ອຍ​ເນົ່າ ແຕ່​ເກີດ​ຈາກ​ແນວ​ປູກ​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ເປື່ອຍ​ເນົ່າ ຄື​ເກີດ​ຈາກ​ພຣະ​ທັມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອັນ​ຊົງ​ຊີ​ວິດ​ແລະ​ຕັ້ງ​ຫມັ້ນ​ຄົງ

24 ເພາະ​ວ່າ, “ບັນ​ດາ​ມະ​ນຸດ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ເຫມືອນ​ຕົ້ນ​ຫຍ້າ ແລະ​ບັນ​ດາ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ເປັນ​ເຫມືອນດອກ​ຫຍ້າ ຕົ້ນ​ຫຍ້າ​ກໍ​ຫ່ຽວ​ແຫ້ງ​ໄປ ແລະ​ດອກ​ມັນ​ກໍ​ລ່ວງ​ຫລົ່ນ​ໄປ

25 ແຕ່​ພຣະ​ທັມ​ຂອງອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕັ້ງ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ເປັນ​ນິດ”​ ພຣະ​ທັມ​ນັ້ນ​ຄື​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຊາບ​ແລ້ວ2

1 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ລະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ຄຶດ​ຮ້າຍ​ທັງ​ປວງ ກົນ​ອຸ​ບາຍ​ທຸກ​ຢ່າງ ການ​ຫນ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ ຄວາມ​ອິດ​ສາ ແລະ​ຄຳ​ເວົ້າ​ນິນ​ທາ​ທັງ​ຫມົດ

2 ເຫມືອນ​ເດັກ​ນ້ອຍໆ​ທີ່​ເກີດ​ໃຫມ່ ຈົ່ງ​ຮ້ອນ​ໃຈ​ປາ​ຖ​ນາ​ນ້ຳ​ນົມ​ອັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຝ່າຍ​ວິນ​ຍານ ເພື່ອ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ນົມ​ນັ້ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຣີນ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພົ້ນ

3 ເພາະ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຊິມ​ຣົດ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ​ຄຸນ

4 ຈົ່ງມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ສີລາ​ທີ່​ຊົງ​ຊີ​ວິດ ຊຶ່ງ​ຝ່າຍ​ມະ​ນຸດ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ເສັຽ ແຕ່​ຝ່າຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້ ແລະ​ຊົງ​ຖື​ວ່າ​ມີ​ຄ່າ

5 ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ກໍ​ເປັນ​ເຫມືອນ​ຫີນ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຍອມ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ກໍ່​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ພຣະ​ວິ​ຫານ​ຝ່າຍ​ວິນ​ຍານ, ເປັນ​ປະ​ໂຣ​ຫິດ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ເພື່ອ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູ​ຊາ​ຝ່າຍ​ວິນ​ຍານ ຊຶ່ງ​ຊອບ​ພຣະ​ທັຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ

6 ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ​ຄັມ​ພີ​ແລ້ວ​ວ່າ, “ເບິ່ງ​ແມ໋, ເຮົາ​ວາງ​ຫີນ​ກ້ອນ​ນຶ່ງ​ລົງ​ໃນ​ເມືອງ​ຊີ​ໂອນ ເປັນ​ຫີນ​ເສົກ​ເອກ​ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້​ແລ້ວ ແລະ​ເປັນ​ຫີນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ອັນ​ປະ​ເສີດ ຜູ້​ທີ່​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ຫີນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາ​ມອັບ​ອາຍ​ຈັກ​ເທື່ອ”

7 ຄ່າ​ປະ​ເສີດ​ນັ້ນ​ມີ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ວາງ​ໃຈ​ເຊື່ອ ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ນັ້ນ, “ຫີນ​ທີ່​ຊ່າງ​ກໍ່​ຖິ້ມ​ເສັຽ​ແລ້ວ ຫີນ​ນັ້ນ​ແຫລະ, ໄດ້​ກັບ​ກາຍ​ເປັນ​ຫີນ​ເສົກ​ເອກ”

8 ແລະ, “ເປັນ​ຫິນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕຳ​ສະ​ດຸດ ແລະ​ເປັນ​ຫີນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ດຸດ​ລົ້ມ” ທີ່​ເຂົາ​ສະ​ດຸດ​ນັ້ນ​ກໍ​ເພາະ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ທັມ ເຂົາ​ກໍ​ຖືກ​ຊົງ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ນີ້ແຫລະ,

9 ແຕ່​ຝ່າຍ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ເປັນ​ຊາດ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ແລ້ວ ເປັນ​ປະ​ໂຣ​ຫິດ​ຫລວງ ເປັນ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ເປັນ​ພົລ​ເມືອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອງ ເພື່ອ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈະ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພຣະ​ບາ​ຣະ​ມີ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສວ່າງ​ອັນ​ມະ​ຫັ​ສ​ຈັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ

10 ຄື​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ບໍ່​ມີ​ຊາດ ແຕ່​ບັດ​ນີ້ເປັນ​ພົ​ລ​ເມືອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເມື່ອ​ກ່ອນ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ ແຕ່​ບັດ​ນີ້​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ​ແລ້ວ

11 ທ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ທັງ​ຫລາຍ​ເອີຍ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ​ພວກ​ທ່ານ​ ເຫມືອນ​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ໃຫ້​ງົດ​ເວັ້ນ​ຈາກ​ຕັນ​ຫາ​ແນວ​ມະ​ນຸດ ຊຶ່ງ​ທຳ​ເສິກ​ຕໍ່​ສູ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານ

12 ຈົ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ດີຖ້າມ​ກາງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ເພື່ອ​ໃນ​ກໍ​ຣະ​ນີ​ທີ່​ເຂົາ​ຕິ​ຕຽນ​ນິນ​ທາ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ເຮັດ​ຊົ່ວ​ນັ້ນ ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ສັຣເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ວັນ​ທີ​ພຣະ​ອົງ​ສະ​ເດັດ​ມາ ເພາະ​ເຂົາ​ໄດ້​ແລ​ເຫັນ​ການ​ດີ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນັ້ນ

13 ເພາະ​ເຫັນ​ແກ່​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ຍອມຢູ່​ໃຕ້​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ​ທີ່​ມະ​ນຸດ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ທຸກ​ຢ່າງ ບໍ່​ວ່າ​ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ​ຜູ້​ສູງ​ສຸດ

14 ຫລື​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສັ່ງ​ຈາກ​ພຣະ​ມະ​ຫາກະ​ສັດ​ນັ້ນ ໃຫ້​ລົງ​ໂທດ​ຜູ້​ທີ່​ເຣັດ​ຊົ່ວ​ແລະ​ຍົກ​ຍ້ອງ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ດີ

15 ເພາະ​ນ້ຳ​ພຣະ​ທັຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນີ້ແຫ​ລະ, ຄື​ດ້ວຍ​ເຮັດ​ການ​ດີ ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ລະ​ງັບ​ຄວາມ​ໂງ່​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສະ​ຕິ​ໃຫ້​ມິດ​ເສັຽ

16 ຈົ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງຄົນ​ມີ​ເສ​ຣິ​ພາບ ແຕ່​ຢ່າ​ໃຊ້ເສ​ຣິ​ພາບ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຂໍ້​ອ້າງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ແຕ່​ຈົ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ເຫມືອນ​ເປັນ​ຂ້ອຍ​ຂ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

17 ຈົ່ງ​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ທຸກ​ຄົນ ຈົ່ງ​ຮັກ​ບັນ​ດາ​ພີ່​ນ້ອງ ຈົ່ງ​ຢຳ​ເກງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ຈົ່ງ​ຖວາຍ​ກຽດ​ແດ່​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ

18 ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເອີຍ, ຈົ່ງ​ຍອມ​ຟັງ​ນາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຄົາ​ຣົບ​ທຸກຢ່າງ ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ນາຍ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ໃຈ​ດີ​ສຸ​ພາບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ທັງ​ນາຍ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ເຫມືອນ​ກັນ

19 ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຍອມ​ຮັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ອັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທັມ​ເພາະ​ເຫັນ​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ນັ້ນ​ແຫລະ​, ເປັນ​ການ​ຊອບ

20 ເພາະ​ຖ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ການ​ຊົ່ວ ແລະ​ອົດ​ທົນ​ເອົາ​ການ​ຂ້ຽນ​ຕີ​ເພາະ​ເຮັດ​ຊົ່ວ ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ການ​ຊອບ​ຢ່າງ​ດຽວ ແຕ່​ຖ້າ​ພ​ວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ການ​ດີ​ແລະ​ອົດ​ທົນ​ເອົາ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ເພາະ​ການ​ດີ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ແຫລະ, ເປັນ​ການ​ຊອບ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ

21 ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ນີ້ແຫລະ, ເພາະ​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍ​ໄດ້​ຊົງ​ທົນ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ແທນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ເຫມືອນ​ກັນ ໂດຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ຮອຍ​ພຣະ​ບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ

22 “ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ຊົງ​ເຣັດ​ບາບ​ຈັກ​ປະ​ການ ແລະ​ຄຳ​ອຸ​ບາຍ​ໃນ​ພຣະ​ໂອດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊອກ​ບໍ່​ພົ​ບ”

23 ເມື່ອ​ເຂົາ​ກ່າວຄຳ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ ພຣະ​ອົງ​ກໍບໍ່​ໄດ້​ຊົງ​ກ່າວ​ຄຳ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ຕອບ ເມື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ທົນ​ທຸກ​ທໍຣະ​ມານ ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຊົງ​ຂູ່​ເຂັນ ແຕ່​ຊົງ​ມອບ​ເຣື່ອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້ຊົງ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຢ່າງ​ຍຸດ​ຕິ​ທັມ

24 ໃນ​ພຣະ​ກາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ຮັບ​ແບກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ເຖິງ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ນັ້ນ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຕາຍເສັຽ ຝ່າຍ​ການ​ບາບ ແລະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຝ່າຍ​ຄວາມ​ຊອບ​ທັມ ດ້ວຍ​ບາດ​ແຜ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ກໍ​ດີ​ປົ​ກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ

25 ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ເປັນ​ເຫມືອນ​ແກະ​ທີ່​ຫລົງ​ທາງ​ໄປ ແຕ່​ບັດ​ນີ້ໄດ້​ຕ່າວ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ລ້ຽງ ແລະ​ຜູ້​ດູ​ແລ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ແລ້ວ3

1 ຝ່າຍ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຜູ້​ເປັນ​ພັຣ​ຍາ​ກໍ​ເຫມືອນ​ກັນ ຈົ່ງ​ຍອມ​ຟັງ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ວ່າ​ຖ້າ​ສາ​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ທັມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ພັຣ​ຍາ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ຈູງ​ໃຈ​ສາ​ມີ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ຈັກ​ຄຳ

2 ຄື​ເມື່ອ​ສາ​ມີ​ຈະ​ໄດ້​ແລະ​ເຫັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ອັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ແລະ​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຜູ້​ເປັນ​ພັຣ​ຍາ

3 ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ກາຍ​ນັ້ນ ຢ່າ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ພາຍນອກ ຄື​ການ​ຖັກ​ຜົມ, ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຄຳ, ແລະ​ເຄື່ອງນຸ່ງ

4 ແຕ່​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ປະ​ດັບ​ທີ່​ຊ່ອນ​ໄວ້​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ ແຕ່ງ​ດ້ວຍເຄື່ອງ​ປະ​ດັບ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ເສື່ອມ​ສູນ ຄື​ດ້ວຍ​ຈິດ​ໃຈອ່ອນ​ສຸ​ພາບ ແລະ​ສງົບ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ສູງ​ໃນ​ສາຍ​ພຣະ​ເນດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

5 ເຫດ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ແມ່​ຍິງ​ຜູ້​ມີ​ສິນ​ທັມ​ໃນ​ເຊັ່ນ​ບູ​ຮານ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ໄດ້​ຕົກ​ແຕ່ງ​ກາຍ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ໂດຍ​ໄດ້​ຍອມ​ຟັງ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ຕົນ

6 ເຫມືອນ​ຢ່າງ​ນາງ​ຊາ​ຣາ​ໄດ້​ຍອມ​ຟັງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ແລະ​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ວ່າ “ນາຍ” ຖ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ດີ ບໍ່​ຕົກ​ໃຈ​ກົວ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ໃດ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ກາຍ​ເປັນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ນາງ​ແ​ລ້ວ

7 ທ່ານທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ເປັນ​ສາ​ມີ​ກໍ​ເຫມືອນ​ກັນ ຈົ່ງ​ຢູ່​ກິນ​ກັບ​ພັຣ​ຍາ​ດ້ວຍ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ນາງ​ເປັນ​ເພດ​ອ່ອນ​ແອກວ່າ ຈົ່ງ​ນັບ​ຖື​ພັຣ​ຍາ​ເຫມືອນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຮັບ​ພຣະ​ຄຸນ​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ​ເປັນ​ມໍ​ຣະ​ດົກ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ສິ່ງ​ໃດ​ຂັດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ອ້ອນວອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ

8 ໃນ​ທີ່​ສຸດ ພວກ​ທ່ານ​ທຸກ​ຄົນ​ຈົ່ງ​ເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ ຈົ່ງ​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ​ກັນ ຈົ່ງ​ຮັກ​ກັນ​ເຫມືອນ​ພີ່​ນ້ອງ​ຮ່ວມ​ທ້ອງ ຈົ່ງ​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ເອັນ​ດູ​ແລະ​ຖ່ອມ​ລົງ

9 ຢ່າ​ຮ້າຍ​ຕອບ​ແທ​ນ​ການ​ຮ້າຍ ຢ່າ​ດ່າ​ຕອບ​ແທ​ນ​ການ​ດ່າ ແຕ່​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ຈົ່ງ​ອວຍ​ພອນ​ແກ່​ເຂົາ ດ້ວຍ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ເຮັດ​ການ​ຢ່າງ​ນີ້ແຫລະ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ​ມາ​ເປັນ​ມໍ​ຣະ​ດົກ

10 ເພາະ​ວ່າ, “ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ຮັບ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ດີ ແລະ​ປາ​ຖ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ວັນ​ສ​ນຸກ ກໍ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ຫ້າມ​ລີ້ນ​ຂອງ​ຕົນ ບໍ່​ໃຫ້​ເວົ້າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ແລະ​ຫ້າມ​ປາກ​ບໍ່​ໃຫ້​ກ່າວ​ຄຳ​ອຸ​ບາຍ​ລໍ້​ລວງ

11 ຈົ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ເວັ້ນ​ຫນີ​ຈາ​ກການ​ຊົ່ວ ແລະ​ເຮັດ​ການ​ດີ ຈົ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ສ​ແວງ​ຫາ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ​ແລະ​ພຍາ​ຍາມ​ຕິດ​ຕາມ​ໄປ”

12 “ພຣະ​ເນດ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຝົ້າ​ເບິ່ງ​ຄົນ​ຊອບ​ທັມ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ອ້ອນວອນ​ຂອງ​ເຂົາ ແຕ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຕໍ່​ສູ້​ບັນ​ດາ​ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ຊົ່ວ”

13 ຖ້າ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ກາຍ​ເປັນ​ຄົນ​ຫມັ້ນ​ໃຈ​ເຮັດ​ການ​ດີ ໃຜ​ຫນໍ​ຈະ​ເຮັດ​ຮ້າຍ​ແກ່​ທ່ານ

14 ແຕ່​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ທົນ​ທຸ​ກເພາະ​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ຊອບ​ທັມ ພວ​ກ​ທ່ານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ແຕ່​ຢ່າ​ຊູ່​ຢ້ານ​ການ​ທີ່​ເຂົາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກທ່ານ​ສະ​ດຸ້ງຕົກ​ໃຈ​ນັ້ນ ແລະ​ຢ່າ​ວິຕົກ​ກັງ​ວົນ

15 ແຕ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ, ຈົ່ງ​ເຄົາ​ຣົບ​ນັບ​ຖື​ພຣະ​ຄຣິດ​ວ່າ​ເປັນ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ມີ​ໃຈ​ພ້ອມ​ຢູ່​ສເມີ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ແກ້​ຕົວ​ໄດ້​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ປະ​ການ​ໃດ​ຈຶ່ງມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ນີ້

16 ແຕ່​ຈົ່ງ​ຕອບ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ສຸ​ພາບ​ແລະ​ຢຳ​ເກງ ແລະ​ໃຫ້​ມີ​ໃຈ​ສຳ​ນຶກ​ຜິດ​ແລະ​ຊອບ​ອັນ​ເສາະ​ໃສ​ເພື່ອ​ວ່າ, ເມື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຖືກ​ປ​ມາດ​ນິນ​ທາ ຄົນ​ທີ່​ກ່າວ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ຕໍ່​ທັມ​ນຽມ​ຄ​ຣິ​ສະ​ຕຽນ​ອັນ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ອັບ​ອາຍ

17 ເພາະ​ວ່າ​ຖ້າ​ນ້ຳ​ພຣະ​ທັຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ທົນ​ທຸກຍ້ອນ​ການ​ເຮັດ​ດີ ກໍ​ດີກວ່າ​ຕ້ອງ​ທົນ​ທຸກຍ້ອນ​ເຮັດ​ການ​ຊົ່ວ

18 ດ້ວຍ​ວ່າ​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍ​ເຫມືອນ​ກັນ, ໄດ້​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ເທື່ອ​ດຽວ​ເປັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ ເພື່ອ​ແທນ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ ຄື​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊອບ​ທັມ​ແທນ​ຜູ້​ບໍ່​ຊອບ​ທັມ ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄປ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຝ່າຍ​ກາຍ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຖືກ​ປະ​ຫານ​ເສັຽ ແຕ່​ຝ່າຍ​ວິນ​ຍານພຣະ​ອົງ​ຖືກ​ຊົງ​ບັນ​ດານ​ໃຫ້​ຄືນ​ພຣະ​ຊົນ

19 ແລະ​ໂດຍ​ທາງວິນຍານ​ນັ້ນ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ໄປ​ປະ​ກາດ​ແກ່​ບັນ​ດາ​ວິນ​ຍານ ທີ່​ຖືກ​ຄຸກ​ຢູ່

20 ຊຶ່ງເມື່ອ​ກ່ອນ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຍອມ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຄື​ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ​ດົນ​ນານ​ໃນ​ສະ​ໄຫມຂອງ​ໂນ​ອາ ຂ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ສ້າງນາ​ວາ​ຢູ່ ໃນ​ນາ​ວາ​ນັ້ນ​ມີ​ຄົນ​ຈຳ​ນວນຫນ້ອຍ ຄື​ແປດ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ນັ້ນ

21 ນ້ຳນັ້ນ​ຫມາຍ​ເຖິງ​ພິ​ທີ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ທີ່​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ລອດ​ພົ້ນ​ດຽວ​ນີ້ ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຊຳ​ຮະ​ສິ່ງ​ເປື້ອນ​ເປິ​ທາງ​ຮ່າງ​ກາຍ ແຕ່​ເປັນ​ການ​ຮຽນ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ສຳ​ນຶກ​ຜິດ​ແລະ​ຊອບ​ອັນ​ເສາະ​ໃສ ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ນີ້ໃຫ້​ເຖິງ​ທີ່​ພົ້ນ ເພາະ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ຊົງ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ

22 ຜູ້​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສວັນ ແລະ​ຊົງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຂ​ວາ​ພຣະ​ຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ໂດຍ​ມີ​ຝູງ​ເທວະ​ດາ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ແລະ​ຣິດ​ເດດ ຖືກມອບ​ໄວ້​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຕ້​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ4

1 ສັນ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ເຫດ​ທີ່​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ຊົງ​ທົ​ນ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ທາງພຣະ​ກາຍ​ແລ້ວ ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ກໍ​ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາ​ມຄຶດ​ຢ່າງ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ອາ​ວຸດ​ເຫມືອນ​ກັນ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ທົນ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ທາງ​ກາຍ​ກໍ​ໄດ້​ຢຸດ​ເສັຽ​ຈາກ​ການ​ຜິດ​ບາບ

2 ເພື່ອ​ຈະ​ບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ຕາມ​ຄວາມ​ປາ​ຖ​ນາ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ແຕ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ນ້ຳ​ພຣະ​ທັຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

3 ດ້ວຍ​ວ່າ​ຄາວ​ທີ່​ລ່ວງ​ພົ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ຊອບ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ກໍ​ພຽງ​ພໍ​ແລ້ວ ຄື​ຄາວ​ເມື່ອ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຣາ​ຄະ​ຕັນ​ຫາ, ຕາມ​ໃຈ​ປາ​ຖ​ນາ​ອັນ​ຊົ່ວ ດື່ມ​ເຫລົ້າ​ເມົາ​ສຸ​ຣາ ລ້ຽງກັນ​ຢ່າງ​ເຖິງ​ໃຈ ຮ່ວມ​ກັນ​ກິນ​ເຫລົ້າ​ເກີນ​ສ່ວນ ແລະ​ຂາບ​ໄຫວ້​ພຣະ​ທຽມ​ຊຶ່ງ​ຜິດ​ທັມ

4 ໃນ​ເຣື່ອງນີ້​ເຂົາ​ກໍ​ປ​ລາດ​ໃຈ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຍອມ​ແລ່ນ​ໄປ​ເຂົ້າ​ສ່ວນ​ກັບ​ເຂົາ ໃນ​ການ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ອັນ​ເຫລືອ​ລົ້ນ​ເຫມືອນ​ຢ່າງ​ເຂົາ ແລະ​ເຂົາ​ກໍ​ກ່າວ​ຄຳ​ນິນ​ທາ​ໃສ່​ພ​ວກ​ທ່ານ

5 ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ແກ່​ພຣະ​ອົງ ຜູ້​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຊົງ​ພິ​ພາກ​ສາ​ທັງ​ຄົນ​ເປັນ​ແລະ​ຄົນ​ຕາຍ

6 ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ແຫລະ, ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ໄດ້​ຊົງ​ປະ​ກາດ​ແກ່​ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ແ​ລ້ວ​ເຫມືອນ​ກັນ ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ຊົງ​ພິ​ພາກ​ສາ​ໃນ​ເນື້ອ​ກາຍ​ເຫມືອນ​ຢ່າງ​ມະ​ນຸດ​ທົ່ວໆ​ໄປ ແລ້ວ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ຊີ​ວິດ​ທາງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຢ່າງ​ດຽວ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ

7 ອະ​ວະ​ສານ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ​ໃກ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ແລ້ວ ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ມີ​ສະ​ຕິ​ອັນ​ດີ ແລະ​ຄອຍ​ລະ​ວັງ​ຕົວ​ສຳ​ລັບ​ການ​ອ້ອນວອນ

8 ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ທັງ​ຫມົດ​ກໍ​ຄື​ຈົ່ງ​ຮັກ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ດ້ວຍ​ເຕັມ​ໃຈ ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ​ປົກ​ບັງ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ

9 ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈົ່ມ

10 ຕາມ​ທີ່​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົງ​ປະ​ທານ​ໃຫ້​ແລ້ວ ກໍ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຂອງ​ປະ​ທານ​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ປ​ໂຍດ​ແກ່​ກັນ​ແລະ​ກັນ ເຫມືອນ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ​ຫມາຍ​ຜູ້​ດີ​ທີ່​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ຄຸນ​ນາໆ​ປະ​ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

11 ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ກ່າວ ກໍ​ໃຫ້​ເຫມືອນ​ຜູ້​ກ່າວ​ພຣະ​ທັມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ຣິ​ຫານ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້ ກໍ​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ຫານ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຫມືອນ​ຜູ້​ຮັບ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ໂຜດ​ປະ​ທານ​ໃຫ້ ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ໄດ້​ກຽດ​ໃນ​ການ​ທັງ​ປວງ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ແລະ​ຣິດ​ທາ​ນຸ​ພາບ​ຊົງ​ມີ​ແກ່​ພຣະ​ອົງ​ສືບໆ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ ອາ​ແມນ

12 ພວກ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ, ຢ່າ​ປ​ລາດ​ໃຈ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ຮ້ອນ​ຢ່າງ​ແສນ​ສາ​ຫັດ​ເປັນ​ການ​ລອງ​ໃຈ ເຫມືອນ​ກັບ​ວ່າ​ເປັນ​ເຫດ​ອັນ​ແປກ​ປ​ລາດ​ເກີດ​ຂື້ນກັບ​ພວກທ່ານ

13 ແຕ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ຊົມ​ຊື່ນ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ຄວາມ​ທຸກທໍ​ຣະ​ມານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ເພື່ອ​ວ່າ ເມື່ອ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຊົມ​ຊື່ນຍິນ​ດີ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ເຫມືອນ​ກັນ

14 ຖ້າ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຖືກ​ຫມິ່ນ​ປມາດ​ເພາະ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ພວ​ກທ່ານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ວິນຍານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ ຄື​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ

15 ແຕ່​ວ່າ​ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ເພາະ​ເປັນ​ຜູ້​ຂ້າຄົນ, ເປັນ​ຂະ​ໂມຍ, ເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ຮ້າຍ, ຫລື​ເປັນ​ຜູ້​ທຽວ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ທຸ​ຣະ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ

16 ແຕ່​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ໄດ້​ຮັບ​ທຸກ​ເພາະ​ມີ​ຊື່​ວ່າ​ເປັນ​ຄ​ຣິ​ສະ​ຕຽນ ກໍ​ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ອາຍ ແຕ່​ໃຫ້​ຖວາຍ​ພຣະ​ກຽດ​ແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພາະ​ຊື່​ນັ້ນ

17 ດ້ວຍ​ວ່າ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ການ​ຊົງ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ຄົວ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ຖ້າ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ນັ້ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ອນ ປາຍ​ທາງ​ຂອງ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ເຣື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ຢ່າງ​ໃດ

18 ຖ້າ​ຄົນ​ຊອບ​ທັມ​ຈະ​ລອດ​ພົ້ນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຍາກ ຄົນ​ປ​ມາດ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຄົນ​ຜິດ​ບາບ​ຈະ​ໄປ​ຢູ່​ໃສ

19 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ທົນ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ຕາມ​ນ້ຳ​ພຣະ​ທັຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ຝາກ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ອັນ​ດີ ຄື​ໃຫ້​ຝາກ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ສ້າງ ​ຜູ້​ທ່ຽງ​ທັມ5

1 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຜູ້​ນຶ່ງ, ເປັນ​ພຍານ​ເຖິງ​ຄວາມທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ​ມີສ່ວນ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ປາ​ກົດ​ມາ​ພາຍ​ຫລັງ ຈຶ່ງ​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ​ບັນ​ດາ​ເຖົ້າ​ແກ່​ໃນ​ຖ້າມ​ກາງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ

2 ຈົ່ງ​ລ້ຽງ​ຝູງແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຝາກໄວ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ ຈົ່ງ​ດູ​ແລ​ເຂົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຂົມ​ຂື່ນ ແຕ່​ດ້ວຍ​ເຕັມ​ໃຈ​ຕາມ​ນ້ຳ​ພຣະ​ທັຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ເຫັນ​ແກ່​ຊັບ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ໃນ​ທາງ​ທຸ​ດຈະ​ຣິດ ແຕ່​ດ້ວຍ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ

3 ບໍ່​ແມ່ນ​ເຫມືອນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ນາຍ​ເຫນືອ​ພວກ​ທີ່​ຊົງ​ຝາກ​ໄວ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ ແຕ່​ໃຫ້​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ແກ່​ຝູງ​ແກະ​ນັ້ນ

4 ແລະ​ເມື່ອ​ພຣະ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ຜູ້ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ປາ​ກົດ ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ເປັນ​ພວງ​ມາລັຍ​ທີ​ບໍ່​ຮູ້​ຫ່ຽວ​ແຫ້ງ​ໄປ

5 ເຫມືອນ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ແຫລະ, ພວ​ກ​ທ່ານ​ຜູ້​ມີ​ອາ​ຍຸ​ອ່ອນກວ່າ ຈົ່ງ​ນ້ອມ​ຟັງ​ພວກ​ເຖົ້າ​ແກ່ ພວກ​ທ່ານ​ທຸກ​ຄົນ​ຈົ່ງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຖ່ອມ​ໃຈ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຄາດ​ແອວ​ໄວ້​ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ດ້ວຍ​ວ່າ, “ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຕໍ່​ສູ້​ຄົນ​ທີ່​ຈອງ​ຫອງ ແຕ່​ຊົງ​ປະ​ທານ​ພຣະ​ຄຸນ​ແກ່​ຄົນທີ່​ຖ່ອມ​ໃຈ​ລົງ”

6 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ຈົ່ງ​ຖ່ອມ​ໃຈ​ລົງ​ໃຕ້​ ພຣະ​ຫັດ​ອັນ​ຊົງ​ຣິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ຍົກ​ພວກ​ທ່ານ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ອັນ​ຄວນ

7 ຈົ່ງ​ປະ​ຄວາມ​ກະ​ວົນ​ກະ​ວາຍ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຫ່​ວງໄຍ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່

8 ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ຄອຍ​ລະ​ວັງ​ຕົວ​ແລະ​ເຝົ້າ​ຢູ່ ດ້ວຍ​ວ່າ​ສັດ​ຕຣູ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຄື​ມານ ທຽວ​ວົນ​ວຽນ​ໄປ​ມາ​ເຫມືອນ​ໂຕ​ສິງ​ທີ່​ແຜດ​ສຽງ​ຊອກ​ຫາ​ຄົນ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ກັດ​ກິນ​ໄດ້

9 ຈົ່ງ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ສັດ​ຕຣູ​ນັ້ນ​ດ້ວ​ຍ​ໃຈ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ໂດຍ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ທົ່ວ​ໂລກ​ກໍ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳ​ບາກ​ຢ່າງ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້

10 ແລະ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄດ້​ທົນ​ທຸກ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຂ​ນະ​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຄຸນ​ທັງ​ຫມົດ, ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ສະ​ງ່າ​ຣາ​ສີ​ອັນ​ຕລອດ​ໄປ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ແປງ​ໃຈ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃຫມ່ ແລະ​ຕັ້ງ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ໃຫ້​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ຊົງ​ບັນ​ດານ​ໃຫ້​ມີ​ຮາກ​ອັນ​ແຫນ້ນ​ຫນາ

11 ຣິດ​ທາ​ນຸ​ພາບ​ຈົ່ງ​ມີ​ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຕລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ ອາ​ແມນ

12 ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂຽນ​ຢ່າງ​ຫຍໍ້ໆ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ຊີ​ລາ​ວານ ຊຶ່ງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຖືວ່າ​ເປັນ​ພີ່​ນ້ອງ​ຜູ້​ສັດ​ຊື່​ຄົນ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ​ແລະ​ເປັນ​ພຍານ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ ວ່າ​ພຣະ​ຄຸນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ພຣະ​ຄຸນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ຫ​ມັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່ໃນ​ພຣະ​ຄຸນ​ນັ້ນ

13 ນາງ ທີ່​ຢູ່​ເມືອງ​ບາ​ບິໂລນ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ຢ່າງດຽວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ​ມາ​ຣະ​ໂກ​ລູກ​ຂອງ​ເຮົາ ກໍ​ຝາກ​ຄວາມ​ຄຶດ​ເຖິງ​ມາ​ເຫມືອນ​ກັນ

14 ຈົ່ງ​ທັກ​ທາຍ​ກັນດ້ວຍ​ການ​ຈູບ​ອັນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮັກ ຂໍ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ​ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເທີນAMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE