1 Timothy
you will need the DokChampa font - click here


1 ຕິໂມທຽວ


1

1 ຈາກ​ ໂປ​ໂລ ຜູ້​ເປັນ​ອັ​ຄ​ສາ​ວົກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ຕາມ​ພຣະ​ບັນ​ຊາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ ແລະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

2 ເຖິງ ຕີ​ໂມ​ທຽວ ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ແທ້​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຸນ ແລະ​ພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາແລະ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ ຊຶ່ງ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ​ເຈົ້າ ແລະ​ຈາກ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ ຈົ່ງ​ມີ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ​ເທີນ

3 ເມື່ອ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ແຂວງ​ມາ​ເກ​ໂດ​ເນັຽນັ້ນ ເຮົາ​ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄອຍ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເອ​ເຟ​ໂຊ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ລາງ​ຄົນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ສອນ​ຄຳ​ໂອ​ວາດ​ຢ່າງ​ອື່ນ

4 ທັງບໍ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ໃສ່​ໃຈ​ໃນ​ເຣື່ອງ​ນິ​ຍາຍ​ຕ່າງໆ ແລະ​ເຣື່ອງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອັນ​ບໍ່​ຮູ້​ສ້ຽງ​ສຸດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ອັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ

5 ແຕ່​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ນັ້ນ ກໍ​ຄື​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ໃຈ​ອັນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ແລະ​ຈາກ​ໃຈ​ສຳ​ນຶກວ່າ​ຕົນ​ຊອບ ແລະ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ອັນ​ຈິງ​ໃຈ

6 ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ຜິດ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ ຫລິກ​ໄປ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຫລົງ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ເວົ້າ​ທີ່​ໄຮ້​ປໂຍດ

7 ແມ່ນ​ວ່າ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ກ່າວ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ຢືນ​ຢັນ ເຂົາ​ກໍ​ຍັງ​ປາ​ຖ​ນາ​ຈະ​ເປັນ​ຄ​ຣູ​ສອນພຣະ​ບັນ​ຍັດ

8 ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ນັ້ນ​ດີ​ຢູ່ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ໃຊ້​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ

9 ໂດຍ​ຮູ້​ວ່າ​ກົດ​ຫມາຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ສັດ​ຊື່​ສຸ​ຈ​ຣິດ ແຕ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຄື ຄົນ​ບໍ່​ຟັງ​ກົດ​ຫມາຍ ຄົນ​ບໍ່​ຍອມ​ຢູ່​ໃຕ້​ລະ​ບຽບ ຄົນ​ບໍ່​ນັບ​ຖືພຣະ​ເຈົ້າ ຄົນ​ຜິດບາບ ຄົນ​ອະ​ທັມ ຄົນ​ຢູ່ນອກ​ສາ​ສ​ນາ ຄົນ​ຂ້າ​ພໍ່​ຕີ​ແມ່ ຄົນ​ຂ້າ​ຄົນ

10 ຄົນ​ຫລິ້ນ​ຊູ້ ຊາຍ​ຫລິ້ນ​ກັບຊາຍ ຜູ້​ຮ້າຍ​ລັກ​ຄົນ ຄົນ​ຂີ້​ຕົວະ ຄົນ​ສາ​ບານ​ໂດຍ​ຄຳ​ບໍ່​ຈິງ ແລະ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຂັດ​ກັບ​ຫລັກ​ໂອ​ວາດ​ຄຳ​ສອນ

11 ຕາມ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ເຖິງ​ພຣະ​ຣັ​ສ​ມີ​ຂອ​ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ສ​ເວີຍ​ສຸກ ຄື​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ທີ່ໄດ້​ຊົງ​ມອບ​ໄວ້​ກັບ​ເຮົາ​ແລ້ວ

12 ເຮົາ​ໂມ​ທະ​ນາ​ພຣະ​ຄຸນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ຊູ​ກຳ​ລັງ​ເຮົາ ດ້ວຍ​ວ່າພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ​ຖື​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນ​ຄົນ​ສັດ​ຊື່ ຈຶ່ງ​ຊົງ​ຕັ້ງ​ເຮົາ​ໄວ້​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພຣະ​ຣາ​ຊ​ກິຈ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ

13 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ໄດ້​ເປັນ​ຄົນ​ຫ​ຍາບ​ຊ້າ ຂົ່ມ​ເຫັງ ແລະ​ຫມິ່ນ​ປມາດ​ພຣະ​ອົງ ແຕ່​ເຮົາ​ຍັງໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ ເພາະ​ວ່າ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍ່​ຮູ້ ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ

14 ແລະ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄດ້​ຊົງ​ໂຜດ​ປະ​ທານ​ພຣະ​ຄຸນ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຫລາຍ​ເຫລືອ​ລົ້ນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ຄວາມ​ຮັກ​ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ

15 ຄຳ​ນີ້​ເປັນ​ຄຳ​ສັດ​ຈິງ ແລະ​ສົມ​ຄວ​ນ​ທີ່​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ຈະ​ຮັບ​ໄວ້ ຄືວ່າພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ເພື່ອ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ເອົາ​ຄົນ​ບາບ​ໃຫ້​ພົ້ນ ແລະ​ໃນ​ຈຳ​ພວກ​ຄົນ​ບາບ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເຮົາ​ນີ້​ແຫລະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕົ້ນ

16 ແຕ່​ວ່າ​ເພາະ​ເຫດ​ນີ້​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ ຄື​ວ່າ​ເພື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ຈະ​ໄດ້​ຊົງ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ອົດ​ກັ້ນ​ພຣະ​ທັຍ​ທຸກ​ຢ່າງ ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ຕົວ​ເຮົາ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕົ້ນ​ນັ້ນ ຄື​ໃຫ້​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ແກ່​ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ ແລ້ວ​ຮັບ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ຕລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ

17 ພຣະ​ກຽດ​ແລະ​ພຣະ​ຣັ​ສ​ມີ​ຈົ່ງ​ມີແກ່​ພຣະ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຈະ​ເຣີນ​ຢູ່​ເປັນ​ນິດ ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ອົງ​ອະ​ມະ​ຕະ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ພຣະ​ອົງ ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແຕ່ອົງ​ດຽວ​ສືບໆ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ ອາ​ແມນ

18 ຕີ​ໂມ​ທຽວ ລູກ​ຂອງ​ເຮົາ​ເອີຍ ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ນີ້​ເຮົາ​ໄດ້​ຝາກ​ໄວ້​ກັບ​ເຈົ້າ ຕາມ​ຄວາມ​ທຳ​ນ​ວາຍ​ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ​ເຈົ້າ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທັງ​ຫລາຍ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເສິກ​ອັນ​ດີ

19 ຈົ່ງ​ຍຶດ​ຖືຄວາມ​ເຊື່ອ​ໄວ້ ແລະ​ມີ​ໃຈ​ສຳ​ນຶກວ່າ​ຕົນ​ຊອບ ຊຶ່ງ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ລາງ​ຄົນ​ໄດ້​ປັດ​ຖິ້ມ​ເສັຽ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຫລົ້ມ​ຈົມ​ລົງ​ເຫມືອນເຮືອ​ແຕກ

20 ໃນ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ມີ ອີເມ​ນາ​ໂຢ ແລະ​ອາ​ເລກ​ຊັນ​ໂດທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ມອບ​ໄວ້​ກັບຊາ​ຕານ​ແລ້ວ ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ບໍ່​ກ່າວ​ຄຳ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ2

1 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ​ກ່ອນ​ສິ່ງ​ອື່ນ​ໃດ ເຮົາ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ​ໃຫ້​ອ້ອນວອນ ໄຫວ້ວອນ ທູ​ນ​ຂໍ ແລະ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ເພື່ອ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ

2 ເພື່ອ​ກະ​ສັດ​ທັງ​ຫລາຍ ແລະ​ເພື່ອ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ມີ​ຕຳ​ແຫນ່ງ​ສູງ ເພື່ອ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈະ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ງຽບໆ ແລະ​ສ​ງົບ​ສຸກ ໃນ​ທາງ​ທັມ​ແລະ​ສະງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍ​ທຸກ​ຢ່າງ

3 ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ດີ ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ຊອບ​ພຣະ​ທັຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ

4 ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ພົ້ນ ແລະ​ໃຫ້​ສັງ​ເກດ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ

5 ດ້ວຍ​ເຫດ​ວ່າ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ ແລະ​ມີຜູ້​ກາງ​ແຕ່​ຜູ້ດຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກັບ​ມະ​ນຸດ ຄື​ພຣະ​ເຢ​ຊູຄຣິດ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ​ພາບ​ເປັນ​ມະ​ນຸດ

6 ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ສລະ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ເປັນ​ຄ່າ​ໄຖ່​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ ຊຶ່ງ​ການ​ນີ້​ເປັນ​ພຍານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ອັນ​ເຫມາະ​ສົມ

7 ແລະ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນີ້​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຊົງຕັ້ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກາດ​ແລະ​ເປັນ​ອັ​ຄ​ສາ​ວົກ (ເຮົາ​ກ່າວ​ຄວາມ​ຈິງ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ຕົວະ) ແລະ​ເປັນ​ຄ​ຣູ​ສອນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ແກ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ

8 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ປະ​ສົງ​ຢາກ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊາຍ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄຫວ້ວອນ​ໃນ​ທຸກ​ແຫ່ງ ດ້ວຍ​ຍໍ​ມື​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຄຽດ ແລະ​ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ

9 ຝ່າຍ​ພວກ​ຜູ້​ຍິງ​ກໍ​ເຫມືອນ​ກັນ ໃຫ້​ແຕ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ສຸ​ພາບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ ແລະ​ສ​ງ່ຽມ​ຄ່ຽມ​ຄົມ ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ເກົ້າ​ຜົມ​ເກີນ​ແບບ ຫລື​ປະ​ດັບ​ກາຍ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຄຳ ແລະ​ໄຂ່​ມຸກ ​ຫລືເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ອັນ​ມີ​ຄ່າ​ແພງ

10 ແຕ່​ໃຫ້​ປະ​ດັບ​ກາຍ​ດ້ວຍ​ເຮັດ​ການ​ດີ ໃຫ້​ສົມ​ກັບ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ຕົນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ນັບ​ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ

11 ໃຫ້​ຜູ້​ຍິງ​ຮຽນ​ຮູ້​ຢ່າງ​ງຽບໆ ແລະ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ອ່ອນ​ນ້ອມ

12 ເຮົາ​ບໍ່​ອະ​ນຸຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຍິງ​ສັ່ງ​ສອນ ຫລື​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ເຫນືອ​ຜູ້​ຊາຍ ແຕ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ມິດ​ງຽບ​ຢູ່

13 ດ້ວຍວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ປັ້ນ​ອາ​ດາມ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ສ້າງ​ເອ​ວາ ແລະ​ອາ​ດາມ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຫລອກ​ລວງ ແຕ່​ຜູ້​ຍິງ​ໄດ້​ຖືກ​ຫລອກ​ລວງ​ຈຶ່ງ​ຕົກ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ

14 ແຕ່​ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ​ກໍ​ດີ​ ຜູ້​ຍິງ​ຍັງ​ຈະ​ຮັບ​ການ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ການ​ເກີດ​ລູກ ຖ້າ​ເຂົາ​ຕັ້ງ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສ​ງ່ຽມ​ຄ່ຽມ​ຄົມ3

1 ຄຳ​ນີ້​ເປັນ​ຄຳ​ຈິງ ຄື​ວ່າ​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ປາ​ຖ​ນາ​ຫນ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ດູ​ແລ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ຜູ້​ນັ້ນ​ປາ​ຖ​ນາ​ການ​ງານ​ອັນ​ດີ

2 ຜູ້​ດູ​ແລ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຕິ​ໄດ້ ເປັນ​ຜົວ​ຂອງ​ຍິງ​ຄົນ​ດຽວ ເປັນ​ຄົນ​ຮູ້​ຈັກ​ບັງ​ຄັບ​ຕົນ​ເອງ ມີ​ສະ​ຕິ​ອັນ​ດີ​ຮອບ​ຄອບ ມີກິຣີ​ຍາ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ ມີໃຈ​ສັດ​ທາ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ແຂກ ເຫມາະ​ສົມ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຄ​ຣູ

3 ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ເມົາ​ເຫລົ້າ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ສາ​ໂຫດ ແຕ່​ເປັນ​ຄົນ​ມີໃຈ​ສຸ​ພາບ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ເຫັນ​ແກ່​ເງິນ

4 ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຄອບ​ຄອງ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ດີ ທີ່​ໃຫ້​ລູກ​ທັງ​ຫລາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ຍອມ​ຟັງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ນ້ອ​ມ​ທຸກ​ຢ່າງ

5 (ເພາະ​ວ່າ​ຖ້າ​ຊາຍ​ຜູ້​ໃດ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ຄອບ​ຄອງ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ດູ​ແລ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ)

6 ຢ່າຕັ້ງ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃຫມ່ໆ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ດູ​ແລ ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ອວດ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈອງ​ຫອງ ແລ້ວ​ຈະ​ຖືກ​ໂທດ​ເຫມືອ​ນຢ່າງ​ພ​​ຍາ​ມານ

7 ອີກ​ປະ​ການ​ນຶ່ງ ຜູ້​ດູ​ແລ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຄົນ​ພາຍນອກ​ນັບ​ຖື ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະຖືກ​ການ​ຕິ​ຕຽນ​ນິນ​ທາ ແລະ​ຖືກ​ບ້ວງ​ບາດ​ຂອງ​ມານ

8 ຝ່າຍ​ພວກ​ຜູ້​ບົວ​ລະ​ບັດ​ນັ້ນ​ກໍ​ເຫມືອນ​ກັນ ຄື​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ເອົາ​ການ​ເອົາ​ງານ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ສອງ​ລີ້ນ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ດື່ມ​ເຫລົ້າ​ແວງ​ເກີນ​ສ່ວນ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ໂລບ​ເຫັນ​ແກ່​ໄດ້

9 ແຕ່​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນຍຶດ​ຫມັ້ນໃນ​ຂໍ້​ລັບ​ເລິກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ສຳ​ນຶກວ່າ​ຕົນ​ຊອບ

10 ຈົ່ງລອງ​ເບິ່ງ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເສັຽກ່ອນ ແລະ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕິ​ຕຽນ​ໄດ້ ຈຶ່ງ​ຕັ້ງ​ເຂົາ​ໄວ້​ໃນ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຜູ້​ບົວ​ລະ​ບັດ

11 ຝ່າຍ​ຜູ້​ຍິງ​ກໍ​ເຫມືອນ​ກັນ ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ເອົາ​ການ​ເອົາ​ງານ ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ ແຕ່​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຣູ້​ຈັກ​ບັງ​ຄັບ​ຕົນ ແລະ​ເປັນ​ຄົນ​ສັດ​ຊື່​ໃນ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ

12 ຝ່າຍ​ຜູ້​ບົວ​ລະ​ບັດ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜົວ​ຂອງ​ຍິງ​ຄົນ​ດຽວ ເປັນ​ຄົນ​ຮູ້​ຈັກ​ຄອບ​ຄອງ​ລູກ ແລະ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ດີ

13 ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຫນ້າ​ທີ່​ບົວ​ລະ​ບັດ​ໄດ້​ດີ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ ແລະ​ມີ​ໃຈ​ກ້າ​ອາດ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ

14 ເຮົາ​ຫວັງ​ໃຈ​ວ່າ​ໃນ​ມໍ່ໆ​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ນີ້​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ເຈົ້າ ກໍ​ເພື່ອ​ວ່າ,

15 ຖ້າ​ເຮົາ​ຫາກ​ຍັງ​ຊ້າ​ຢູ່ ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ຄວນ​ຈະ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ຢ່າງ​ໃດ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຄື​ຄ​ຣີ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່ ທີ່​ເປັນ​ເສົາ ແລະ​ຮາກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຈິງ

16 ເຮົາ​ຕ້ອງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ຂໍ້​ລັບ​ເລິກ​ແຫ່ງ​ສາ​ສ​ນາ​ຂອງ​ເຮົາ​ນີ້​ກໍ​ໃຫຍ່​ຫລາຍ ຄື​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ປາ​ກົດ​ມີ​ສະ​ພາບ​ເປັນ​ມະ​ນຸດ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ຊົງ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ຊອບ​ທັມ ຝູ​ງເທວະ​ດາ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ ມີ​ຜູ້​ປະ​ກາດ​ພຣະ​ອົງ​ແກ່​ພວກ​ຕ່າງ​ຊາດ ມີ​ຊາວ​ໂລກ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຖື​ພຣະ​ອົງ ພຣະ​ອົງ​ຊົງ​ຖືກ​ຮັບ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ສູ່​ພຣະ​ຣັ​ສ​ມີ4

1 ພຣະ​ວິນຍານ​ຊົງ​ກ່າວ​ໄວ້​ໂດຍ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງວ່າ ໃນ​ຄາວ​ພາຍ​ຫນ້າ​ຈະ​ມີ​ລາງ​ຄົນ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ໂດຍ​ຫັນ​ໄປ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ລໍ້​ລວງ ແລະ​ຟັງ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ຜີ​ຮ້າຍ

2 ຊຶ່ງ​ມາ​ຈາ​ກການ​ຫນ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ກ່າວ​ຕົວະ ຄື​ຄົນ​ທີ່​ໃຈ​ສຳ​ນຶກ​ຜິດ​ແລະ​ຊອບ​ຂອງ​ເຂົາ​ຖືກ​ຫມາຍ​ໄວ້​ເຫມືອນ​ກັບ​ຮອຍ​ເຫລັກ​ແດງ

3 ເຂົາຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເອົາ​ກັນ​ເປັນ​ຜົວ​ເມັຽ ຫ້າມ​ບໍ​ຣິ​ໂພກອາ​ຫານ​ບາງ​ຊະ​ນິດ​ຊຶ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ໄວ້ ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອແລະ​ຮູ້​ຈັກ​ຄວາມ​ຈິງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ບໍ​ຣິ​ໂພກ​ດ້ວຍ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ

4 ດ້ວຍ​ວ່າ​ສິ່ງ​ສາ​ຣະ​ພັດ​ຊຶ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ໄວ້​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ດີ ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ຄ​ວນ​ປະ​ຖິ້ມ​ຈັກ​ສິ່ງ ແຕ່​ຄວນ​ຮັບ​ເອົາທຸກ​ສິ່ງ​ດ້ວຍ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ

5 ເພາະ​ວ່າ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຊົງ​ຊຳ​ຮະ​ໄວ້​ແລ້ວ ໂດຍພຣະ​ທັມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຄຳ​ວອນ​ຂໍ

6 ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳເຫລົ່າ​ນີ້​ແກ່​ພວ​ກພີ່​ນ້ອງ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ບົວ​ລະ​ບັດ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ບຳ​ຣຸງ​ຕົນ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເຣື່ອງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ດ້ວຍ​ຫລັກ​ຄຳ​ສອນ​ອັນ​ດີ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂັບ​ຕາມ​ນັ້ນ

7 ຈົ່ງ​ເວັ້ນ​ຫນີ​ຈາກ​ນີ​ຍາຍ​ປະ​ໂລມ​ໂລກ ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ຍິງ​ເຖົ້າ​ເຄີຍ​ເລົ່າ​ໃຫ້​ຟັງ​ນັ້ນ ແຕ່​ຈົ່ງ​ຝຶກ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ນັບ​ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ເພາະ​ການ​ຝຶກ​ຫັດ​ທາງກາຍ​ນັ້ນ​ມີ​ປ​ໂຍດ​ບາງ​ຢ່າງ

8 ແຕ່​ການ​ນັບ​ຖືພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງມີ​ປ​ໂຍດ​ທຸກ​ຢ່າງ ເພາະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ສັນ​ຍາ​ໄວ້​ສຳ​ລັບຊີ​ວິດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ​ດ້ວຍ

9 ຂໍ້​ຄວາມ​ນີ້​ກໍ​ສັດ​ຈິງ ແລະ​ສົມ​ຄວນ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເຊື່ອ​ເອົາ​ໄວ້

10 ເຫດ​ທີ່​ເຮົາ​ເຮັດ​ການ​ຫນັກ​ຫນ່ວງ ແລະ​ອົດ​ສາ​ສູ້ ກໍ​ເພາະ​ວ່າ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່ ຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຂອງ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ ເປັນ​ຕົ້​ນ​ຂ​ອງ​ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ

11 ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້

12 ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຫມິ່ນ​ປມາດ​ຄວາມ​ຫນຸ່ມ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແຕ່​ຈົ່ງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ແກ່​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ເຊື່ອ ທັງ​ໃນ​ທາງ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ແລະ​ວາ​ຈາ ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ

13 ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃນການ​ອ່ານ​ຫນັງ​ສື ໃນ​ການ​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ ແລະ​ໃນ​ການ​ສັ່ງ​ສອນ ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ມາ

14 ຢ່າ​ເບິດ​ເສີຍ​ຕໍ່​ຄຸນ​ທັມ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເຈົ້າ ທີ່​ໄດ້​ຊົງ​ປະ​ທານ​ແກ່​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ທຳ​ນ​ວາຍ​ເມື່ອ​ຄ​ນະ​ເຖົ້າ​ແກ່​ໄດ້​ວາງ​ມື​ໃສ່​ເຈົ້າ

15 ຈົ່ງ​ຫມັ່ນ​ຮ່ຳ​ເພິງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ດ້ວຍ​ສຸດ​ໃຈ ເພື່ອ​ຄວາມ​ຈະ​ເຣີນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ແກ່​ຄົນ​ທັງ​ປວງ

16 ຈົ່ງ​ລະ​ວັງ​ຕົວ ແລະ​ການ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ດີ ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ຫມັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ເພາະ​ເມື່ອ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊ່ອຍ​ຕົນ​ເອງ ກັບ​ທັງ​ຊ່ອຍ​ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ຟັງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ພົ້ນ5

1 ຢ່າ​ໃສ່​ຄຳ​ຫຍາບ​ໃນ​ການ​ຕັກ​ເຕືອນ​ຊາຍ​ຜູ້​ອາ​ວຸ​ໂສ ແຕ່​ຈົ່ງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ເຫມືອນ​ທ່າ​ນ​ເປັນ​ພໍ່ ຈົ່ງ​ຖື​ວ່າ​ພວກ​ຊາຍ​ຫນຸ່ມ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເຫມືອນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ

2 ແລະ​ພວກ​ຍິງ​ຜູ້​ມີ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ເປັນ​ເຫມືອນ​ແມ່ ສ່ວນ​ພວກ​ຜູ້​ຍິງ​ຫນຸ່ມ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຫມືອນ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ ໂດຍ​ມີ​ໃຈ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ​ຕໍ່​ເຂົາ

3 ຈົ່ງ​ຮັບ​ຮູ້​ພວກ​ແມ່​ຫມ້າຍ​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ຫມ້າຍ​ແທ້​ຈິງ

4 ຖ້າ​ແມ່​ຫມ້າຍ​ຄົນ​ໃດ​ມີ​ລູກ​ຫລື​ຫລານ ກໍ​ໃຫ້​ລູກ​ຫລານ​ນັ້ນ​ຮຽນ​ວີ​ທີ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທາງ​ສາ​ສ​ນາ ໂດຍ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ຕໍ່​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ອນ ແລະ​ໃຫ້​ຕອບ​ແທນ​ຄຸນ​ພໍ່​ແມ່ ເພາະ​ວ່າ​ການ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ທີ່​ຊອບ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ

5 ຝ່າຍ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ຫມ້າຍ​ແທ້ ແລະ​ຖືກ​ປະ​ຢູ່​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ​ນັ້ນ ກໍ​ຍອມມອບ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ຕັ້ງ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ການວອນ​ຂໍ ແລະ​ໃນ​ການ​ໄຫວ້ວອນ​ທັງ​ກາງ​ເວັນ​ແລະ​ກາງ​ຄືນ

6 ສ່ວນ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ປ່ອຍ​ຕົວ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມ​ສ​ນຸກ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາຍ​ແລ້ວ​ທັງ​ເປັນ

7 ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ເນັ້ນ​ຂໍ້​ນີ້​ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຕິ​ຕຽນ

8 ຖ້າ​ແມ່ນ​ຜູ້​ໃດ​​ບໍ່​ບຳ​ຣຸງ​ລ້ຽງ​ດູ​ຍາດ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ວ່າ​ຄົນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ພຣະ​ສາ​ສ​ນາ​ເສັຽ​ແລ້ວ ແລະ​ແຮ່ງ​ຊົ່ວ​ກວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ເສັຽອີກ

9 ຢ່າ​ໄດ້​ລົງ​ຊື່​ແມ່​ຫມ້າຍ​ຄົນ​ໃດ​ໃນ​ທະ​ບຽນ ເວັ້ນໄວ້​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຫົກ​ສິບ​ປີ ແລະ​ເປັນ​ເມັຽ​ຂອງ​ຊາຍ​ຄົນ​ດຽວ

10 ແລະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ​ໄດ້​ເຮັດການ​ດີ ຄື​ໄດ້​ບຳ​ຣຸງ​ລ້ຽງ​ລູກ ພໍ​ໃຈ​ຮັບ​ແຂກ ໄດ້​ລ້າງ​ຕີນ​ພວກ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ໄດ້ສົງ​ເຄາະ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳ​ບາກ ແລະ​ຫມັ່ນ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ດີ​ທຸກ​ຢ່າງ

11 ແຕ່​ແມ່​ຫມ້າຍ​ທີ່​ຍັງ​ຫນຸ່ມກວ່າ​ນັ້ນ​ຢ່າ​ຍອມ​ຮັບ ເພາະ​ວ່າ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ຫລົງ​ຫ່າງ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄປ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ​ຢາ​ກ​ເອົາ​ຜົວ​ໃຫມ່

12 ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຕຳ​ຫນິ ເພາະ​ເຂົາ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເດີມ​ຂອງ​ເຂົາ

13 ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ກໍຈະ​ຮຽນ​ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ຢູ່​ລ້າ ທ່ຽວ​ໄປ​ເຮືອນ​ຫລັງ​ນັ້ນ​ຫລັງ​ນີ້ ບໍ່​ໃຊ່​ເປັນ​ແຕ່​ຄົນ​ມັກ​ຢູ່​ລ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ເວົ້າ​ຄວາມ​ບໍ່​ມີ​ແກ່ນ​ສານ ທັງ​ເປັນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸ​ຣະ​ກິດ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ ແລະ​ມັກ​ເວົ້າ​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ຄວນ

14 ເຫດ​ສັນ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ປາ​ຖ​ນາ​ໃຫ້​ພວກ​ແມ່​ຫມ້າຍ​ທີ່​ຍັງ​ຫນຸ່ມ​ນັ້ນ​ເອົາ​ຜົວ ມີ​ລູກ ແລະ​ດູ​ແລ​ບ້ານ​ເຮືອນ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ສັດ​ຕຣູ​ມີ​ຊ່ອງ​ທາງ​ນິນ​ທາ​ໄດ້

15 ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ລາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຫລົງ​ຕາມ​ຊາ​ຕານ​ໄປ​ແລ້ວ

16 ຖ້າ​ຍິງ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຄົນ​ໃດ​ມີ​ພີ່​ນ້ອງ​ເປັນ​ແມ່​ຫມ້າຍ ກໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊ່ອຍ​ລ້ຽງ​ດູ ຢ່າ​ໃຫ້​ເປັນ​ພາ​ຣະ​ຂອງ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ເພື່ອ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ຈະ​ໄດ້​ສົງ​ເຄາະ​ພວກ​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ຫມ້າຍ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ

17 ຈົ່ງ​ຖືວ່າ​ພວກ​ເຖົ້າ​ແກ່​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ດີ​ນັ້ນ ສົມ​ຄວນໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ສອງ​ທໍ່ ເປັນ​ຕົ້ນ​ວ່າ ພວກ​ເຖົ້າ​ແກ່​ທີ່​ເທ​ສ​ນາ ແລະ​ສັ່ງ​ສອນ​ດ້ວຍ​ການ​ຫນັກ​ຫນ່ວງ

18 ເພາະ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຢ່າ​ເອົາ​ສອບ​ໃສ່​ສົບ​ງົວ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຢຽບ​ເຂົ້າ” ແລະ “ຄົນ​ງານ​ກໍ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຕົນ”

19 ຢ່າ​ຍອມ​ຮັບ​ຄຳ​ກ່າວ​ຫາ​ໃສ່​ເຖົ້າ​ແກ່​ຄົນ​ໃດ ເວັ້ນ​ເສັຽ​ແຕ່​ມີ​ພຍານ​ສອງ​ຫລື​ສາມ​ປາກ

20 ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ເຮັດ​ຜິດ​ນັ້ນ ຈົ່ງ​ຕິ​ຕຽນ​ເຂົາ​ຊ້ອງ​ຫນ້າ​ຄົນ​ທັງ​ປ​ວງ ເພື່ອ​ຜູ້​ອື່ນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ ເຫມືອນ​ກັນ

21 ເຮົາ​ສັ່ງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ແລະ​ຝູງ​ເທວະ​ດາ​ທີ່​ຊົງ​ເລືອກ​ໄວ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮັກ​ສາ​ລະ​ບຽບ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້​ໂດຍ​ບໍ່​ເຫັນ​ແກ່​ຫນ້າ​ຜູ້​ໃດ ແລະ​ບໍ່​ເຮັດການ​ໃດໆ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ລຳ​ອຽງ

22 ຢ່າ​ຟ້າວ​ວາງ​ມື​ລົງ​ໃສ່​ຜູ້​ໃດ ຢ່າ​ເຂົ້າ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ການ​ຜິດ​ບາບ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ ຈົ່ງ​ຮັກ​ສາ​ຕົວ​ໄວ້​ໃຫ້​ບໍ​ຣິ​ສຸດ

23 ຕໍ່​ໄປ​ຢ່າ​ດື່ມ​ແຕ່​ນ້ຳ​ສິ່ງ​ດຽວ ແຕ່​ຄວນ​ໃຊ້​ເຫລົ້າ​ແວງ​ແດ່​ເລັກ​ນ້ອຍ ເພາະ​ເຫັນ​ແກ່​ກະ​ເພາະ​ອາ​ຫານ ແລະ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແຮງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມີ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ນັ້ນ

24 ການ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ລາງ​ຄົນ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ນຳ​ເຂົາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ ແຕ່​ການ​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ລາງ​ຄົນ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ຕາມ​ພາຍ​ຫລັງ

25 ສ່ວນ​ການ​ດີກໍ​ປາ​ກົດ​ເປິດ​ເຜີຍ​ຢ່າງ​ດຽວ​ກັນ ແລະ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບໍ່​ປາ​ກົດ​ຄັກ​ກໍ​ປົກ​ບັງ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້6

1 ສ່ວນ​ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃຕ້​ແອກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້ອຍ​ຂ້າ​ນັ້ນ​ ໃຫ້​ຖືວ່າ​ນາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເປັນ​ຜູ້​ສົມ​ຄວ​ນຮັບ​ກຽດ​ທຸກ​ຢ່າງ ເພື່ອ​ວ່າພຣະ​ນາມ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ຄຳ​ໂອ​ວາດ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປ​ມາດ

2 ຝ່າຍ​ພວກ​ຂ້ອຍ​ຂ້າ​ທີ່​ມີ​ນາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ແລ້ວ​ກໍ​ຢ່າ​ຄຶດ​ປ​ມາດ​ນາຍ​ນັ້ນ ເພາະ​ເຫດ​ວ່າ​ເປັນ​ພີ່​ນ້ອງ​ກັນ ແຕ່​ວ່າ​ຫລາຍກວ່າ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໃຊ້​ນາຍ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ເພາະ​ເຫດ​ວ່າ​ນາຍ​ຜູ້​ຮັບ​ປ​ໂຍດ​ຈາ​ກການ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ ກໍ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ

3 ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ສອນ ແລະ​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ສອນ​ຜິດ​ໄປ​ຈາກນີ້ ແລະ​ບໍ່​ຍອມ​ເຫັນ​ຕາມ​ພຣະ​ທັມ​ອັນ​ມີ​ຫລັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ ແລະ​ຄຳ​ໂອ​ວາດ​ທີ່​ສົມ​ກັ​ບ​ການ​ນັບ​ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ

4 ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຄົນ​ຈອງ​ຫອງ ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ສິ່ງ​ໃດ ແຕ່​ມົວ​ເມົາ​ໃນ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ ແລະ​ທະ​ເລາະ​ວິວາດ​ກັນ​ເຖິງ​ເຣື່ອງ​ຄຳ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເຫິງ​ສາ​ກັນ ການ​ຜິ​ດຖຽງ​ກັນ ການ​ຫມິ່ນ​ປ​ມາດ​ກັນ ການ​ບໍ່​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຄຶດ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ກັນ

5 ແລະ​ການ​ກະ​ທົບ​ກະ​ເທືອນ​ບໍ່​ຂາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄົນ​ໃຈ​ທຸ​ຈ​ຣິດ ແລະ​ຂາດ​ຄວາມ​ຈິງ ທີ່​ຄຶດ​ວ່າ​ການ​ນັບ​ຖືພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ກຳ​ໄຣ

6 ຈິງ​ຢູ່ ການ​ນັບ​ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ນັ້ນ ໄດ້​ກຳ​ໄຣ​ອັນ​ມະ​ຫາ​ສານ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ຕົນ​ມີ​ຢູ່

7 ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ສິ່ງ​ໃດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ສັນ​ໃດ ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ເອົາ​ສິ່ງ​ໃດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ໂລກ​ບໍ່​ໄດ້​ສັນ​ນັ້ນ

8 ແຕ່​ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ກໍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ

9 ສ່ວນ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຢາກ​ລ້ຳ​ຣວຍ​ກໍ​ຕົກ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ ໃນ​ບ້ວງ​ແຮ້ວ ແລະ​ໃນ​ຕັນ​ຫາ​ອັນ​ໂງ່​ຫລາຍ​ຢ່າງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄພ​ແກ່​ຕົວ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ​ນຸດ​ຈົມ​ລົງ​ໃນ​ຄວາມ​ວິ​ນາດ​ຈິບ​ຫາຍ​ເສື່ອມ​ສູນ​ໄປ

10 ເພາະ​ວ່າ​ການ​ຮັກ​ເງິນ​ຄຳ​ເປັນ​ເຄົ້າ​ມູນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ​ເພາະ​ເຫດ​ຄວາມ​ໂລບ​ນີ້​ແຫລະ ຈຶ່ງ​ຊັກ​ຈູງ​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ​ໃຫ້​ຫລົງ​ໄປ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ແທງ​ຕົວ​ເອງ​ຈົນ​ຊອດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຈັບ​ແສບ​ຫລາຍ​ປະ​ການ

11 ແຕ່​ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ຫລີກ​ຫນີ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ​ຈົ່ງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຊອບ​ທັມ ຄວາ​ມນັບ​ຖື​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ ຄວາມ​ສັດ​ຊື່ ຄວາມ​ຮັກ ຄວາມ​ຫມັ່ນ​ພຽນ ແລະ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ສຸ​ພາບ

12 ຈົ່ງ​ອົດ​ສາ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສູ້​ຕາມ​ແນວ​ທາງ​​ຂອງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ຈົ່ງ​ຍຶດ​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ຕລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ເອີ້ນໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮັບ​ນັ້ນ ໃນ​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ເຊື່ອ ແລະ​ປະ​ຕິ​ຍານ​ຕົນ​ຢ່າງ​ດີ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ພຍານ​ຫລາຍ​ຄົນ

13 ເຮົາ​ສັ່ງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊົງ​ບັນ​ດານ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ​ມີ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ເປັນ​ພຍານ​ເຖິງ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານ​ອັນ​ດີ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ປົນ​ທຽວປີ​ລາດ

14 ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນີ້ໄວ້ ຢ່າ​ໃຫ້​ດ່າງ​ພ້ອຍ ຢ່າ​ໃຫ້​ມີ​ທີ່​ຕິ​ໄດ້ ຈົນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ສ່ອງ​ສວ່າງ​ມາ​ປາ​ກົດ

15 ຊຶ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ສ​ເວີຍສຸກ ແລະ​ຊົງ​ຣິດ​ສູງ​ສຸດ​ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ດຽວ ຊົງ​ເປັນ​ພຣະ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ​ເຫນືອ​ກະ​ສັດ​ທັງ​ປວງ ແລະ​ຊົງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຫນືອ​ເຈົ້າ​ທັງ​ປວງ ຈະ​ຊົງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ປາ​ກົດ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ

16 ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ດຽວ​ຊົງ​ເປັນ​ອະ​ມະ​ຕະ ແລະ​ຊົງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສວ່າງ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ໃດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ ເປັນອົງ​ທີ່​ມະ​ນຸດ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ຈັກ​ເທື່ອ ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້ ພຣະ​ກຽດ ແລະ​ຣິດ​ທາ​ນຸ​ພາບ​ອັນ​ຖາ​ວອນ ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ພຣະ​ອົງ​ນັ້ນ ອາ​ແມນ

17 ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ຄົນ​ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ​ຝ່າຍ​ໂລກ ຢ່າ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ໃຈ​ອວດ​ອົ່ງ​ຖື​ໂຕ ຫລື​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ຊັບ​ສິນ​ອັນ​ບໍ່​ຫມັ່ນ​ທ່ຽງ ແຕ່​ໃຫ້​ໄວ້​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊົງ​ປະ​ທານ​ສິ່ງ​ສາ​ຣະ​ພັດ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ບໍ​ຣິ​ບູນ ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ

18 ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຮັດ​ແຕ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ ໃຫ້​ເຂົາ​ຮັ່ງ​ມີ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ອັນ​ດີ​ງາມ ໃຫ້​ເຂົາ​ມີ​ໃຈ​ສັດ​ທາ​ເອື້ອ​ເຟື້ອ​ເຜື່ອ​ແຜ່ ແລະ​ບໍ່​ເຫັນ​ແກ່​ຕົວ

19 ຢ່າງ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ທ້ອນ​ໂຮມ​ຊັບ​ສົມ​ບັດໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຕົນ ເພື່ອ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ອັນ​ດີ​ສຳ​ລັບ​ຄາວ​ພາຍ​ຫນ້າ ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ທ່ຽງ​ແທ້

20 ຕີ​ໂມ​ທຽວ​ເອີຍ ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຝາກ​ໄວ້​ກັບ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້ ຈົ່ງ​ເວັ້ນ​ເສັຽ​ຈາກ​ການ​ເວົ້າ​ອັນ​ບໍ່​ເປັນ​ປ​ໂຍດ ແລະ​ຂັດ​ຕໍ່​ສາ​ສ​ນາ ແລະ​ຈາກຂໍ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເອີ້ນ​ຜິດ​ວ່າ​ເປັນ​ວິ​ຊາ​ຄວາມ​ຮູ້

21 ຊຶ່ງ​ລາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຍອມ​ວ່າ​ຮັບ​ເອົາ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຫລົງ​ໄປ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ຂໍ​ພຣະ​ຄຸນ ຈົ່ງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ນຳ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ​ເທີນAMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE