3 John
you will need the DokChampa font - click here


3 ໂຢຮັນ


1

1 ຈາກ​ ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ແກ່ ຮຽນ ທ່ານ ຄາ​ໂຢທີ່​ຮັກ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ເນື່ອງ​ດ້ວຍ​ຄວາມຈິງ

2 ທ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ອ້ອນວອນ​ຂໍໃຫ້​ທ່ານ​ຈະ​ເຣີນ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ ແລະ​ມີ​ສຸ​ຂ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ເຫມືອນ​ຢ່າງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ເຣີນ​ດີ​ຢູ່​ນັ້ນ

3 ເພາະ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຫລາຍ ເມື່ອ​ພວກ​ພີ່​ນ້ອງ​ລາງ​ຄົນ​ໄດ້​ມາ ແລະ​ເປັນ​ພຍານ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສັດ​ຈິງ​ຂອງ​ທ່ານ ເຫມືອນ​ຢ່າງ​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມຄວາມ​ສັດ​ຈິງ​ນັ້ນ

4 ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍິນ​ດີ​ຫລາຍກວ່າ​ນີ້ ຄື​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ​ລູກ​ທັງ​ຫລາຍ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ສັດ​ຈິງ

5 ທ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ ເມື່ອ​ທ່ານ​ສ​ລະ​ເຫື່ອ​ແຮງ​ໃຫ້​ພວກ​ພີ່​ນ້ອງ ເປັນ​ຕົ້ນ​ວ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ແຂກ​ທີ່​ມາ​ເຮືອນ ກໍ​ເປັນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ

6 ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນໄດ້​ເປັນພຍານ​ຕໍ່​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ​ໃນ​ເຣື່ອງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ທ່ານ ຖ້າ​ທ່ານ​ຈະ​ຊ່ອຍ​ສົ່ງ​ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ສົມ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ ທ່ານ​ກໍ​ເຮັດ​ດີ

7 ເພາ​ະ​ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ເພາະ​ເຫັນ​ແກ່​ພ​ຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ໃດ​ຈາກ​ຄົນ​ນອກ

8 ສັນ​ນັ້ນ ຝ່າຍ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສ​ນັບສ​ນຸນ​ອຸ້ມ​ຊູ​ຄົນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ງານ​ກັນ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ

9 ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂຽນ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ເຖິງ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ ແຕ່​ດີ​ໂອ​ເທເຟ ຜູ້​ມັກ​ຕັ້ງ​ຕົວ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ເຫມືອນ​ຫມູ່ ກໍ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເຮົາ

10 ສັນ​ນັ້ນ ຖ້າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມາ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຜີຍ​ການ​ທີ່​ເຂົາ​ເຮັດ ຄື​ທີ່​ເຂົາ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍ່​ມີ​ແກ່ນ​ສານ ແລະ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ສົມ​ໃຈ ຊ້ຳ​ບໍ່​ຫນຳ​ເຂົາ​ຍັງ​ປະ​ຕິ​ເສດ ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ພີ່​ນ້ອງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ຍັງ​ກີດ​ກັນ​ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ຢາກ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ເຂົາ ກັບ​ທັງ​ຕັດ​ເຂົາ​ອອກ​ເສັຽ​ຈາກ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕະ​ຈັກ

11 ທ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ ຢ່າ​ເອົາ​ການ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ ແຕ່​ຈົ່ງ​ເອົາ​ການ​ດີ​ງາມ ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ດີ ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ຊົ່ວ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ

12 ສ່ວນ​ເດ​ເມ​ທີ​ໂອນັ້ນ ທຸກ​ຄົນ​ກໍ​ເປັນ​ພຍານ​ວ່າ​ທ່ານ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ເອງ​ກໍ​ເປັນ​ພຍານ ຝ່າຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າກໍ​ເປັນ​ພຍານ​ເຫມືອນ​ກັນ ແລະ​ທ່ານ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ​ຄຳ​ພຍານ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈິງ

13 ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຫລາຍ​ຂໍ້​ທີ່​ຂຽນ​ມາ​ເຖິງ​ທ່ານ ແຕ່​ບໍ່​ຢາກ​ຂຽນ​ດ້ວຍ​ປາກ​ກາ ແລະ​ນ້ຳ​ຫມຶກ

14 ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ທ່ານ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ປາກ​ຕໍ່​ປາກ

15 ຂໍ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ​ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ທ່ານ ບັນ​ດາ​ສະ​ຫາຍ​ທາງ​ນີ້​ກໍ​ຝາກ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຖິງ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ ຂໍ​ທ່ານ​ໄດ້​ຝາກ​ຄວ​າມ​ຄິດ​ເຖິງ​ນີ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ຫາຍ​ທາງ​ພຸ້ນ​ດ້ວຍ​ອອກ​ຊື່​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນAMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE