Jude
you will need the DokChampa font - click here


ຢູດາ


1

1 ຈາກ​ ຢູ​ດາ ຜູ້​ເປັນ​ຂ້ອຍ​ຂ້າ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ ແລະ​ເປັນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ໂກ​ໂບ ຮຽນ ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ຊົງ​ເອີ້ນ​ໄວ້​ແລ້ວ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮັ​ກ​ໃນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ພ​ຣະ​ບິ​ດາ, ແລະ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຊົງ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ເພື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ

2 ຂໍ​ພ​ຣະ​ເມດ​ຕາ, ສັນ​ຕິ​ສຸກ, ແລະ​ຄວາມ​ຮັກ​ຈົ່ງ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄູນແກ່​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ເທີນ

3 ພວກ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ພຍາ​ຍາມ​ຈະ​ຂຽນ​ມາ​ເຖິງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ກ່ຽວ​ເຣື່ອງ​ຄວາມ​ລອດ​ພົ້ນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີຢູ່​ຮ່ວມກັນ ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຂຽນ​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ​ພວກ​ທ່ານ ໃຫ້​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຫລັກ​ຄຳ​ສອນທີ່​ໄດ້​ຊົງ​ມອບ​ໄວ້​ກັບໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ເທື່ອ​ດຽວ​ເປັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ

4 ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ລາງ​ຄົນ​ໄດ້​ແອບ​ແຝງ​ເຂົ້າ​ມາ ຊຶ່ງ​ພ​ຣະ​ຄັມ​ພີ​ໄດ້ບົ່ງ​ໄວ້​ແຕ່​ດົນ​ນາ​ນ​ແລ້ວ​ວ່າ ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ພິ​ພາກ​ສາ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງນີ້ ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄົນ​ບໍ່​ນັບ​ຖືພ​ຣະ​ເຈົ້າ, ທີ່​ຖື​ເອົາ​ພ​ຣະ​ຄຸນ​ແຫ່ງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຕາມ​ກິ​ເລດ​ຕັນ​ຫາ, ແລະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ນາຍ​ແລະ​ອົງ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແຕ່​ອົງ​ດຽວ

5 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຮູ້​ຈັກ​ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕ​ລອດ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ປະ​ສົງ​ຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວ່າ ອົງ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໄພ່​ພົນ​ຊາດ​ນຶ່ງ​ພົ້ນ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ເອ​ຢິບ​ແລ້ວ ພາຍ​ຫລັງ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ຊົງ​ທຳ​ລາຍ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ພ​ຣະ​ອົງ​ເສັຽ

6 ແລະ​ບັນ​ດາ​ເທວະ​ດາ​ທີ່​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຮັກ​ສາ​ອຳ​ນາດ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທີ່​ຊົງ​ປະ​ທານ​ແກ່​ຕົນ ແຕ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຖານ​ອັນ​ເຫມາະ​ສົມ​ຂອງ​ຕົ​ນ​ເສັຽ ພ​ຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ເອົາ​ໂສ້​ອັນ​ຕ​ລອດ​ໄປ​ລ່າມ​ເຂົາ​ໄວ້​ແລະ​ຂັງ​ໄວ້​ໃຕ້​ທີ່​ມືດ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ພິ​ພາກ​ສາ​ໃນ​ວັນ​ສຳ​ຄັນ​ອັນ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ

7 ຢ່າງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂດມ​ແລະ​ເມືອງ​ໂກໂມ​ຣາ​ທັງ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ມອບ​ຕົວ​ໄວ້​ແກ່​ຣາ​ຄະ​ຕັນ​ຫາ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ຜິດ​ຊາຍ​ຍິງ​ອັນ​ຜິດ​ທັມ​ມະ​ດາ ກໍ​ປາ​ກົດ​ເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໂດຍ​ທົນ​ທຸກ​ທໍ​ຣະ​ມານ​ໃນ​ໄຟ​ອັນ​ຕ​ລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ

8 ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ມົວ​ຝັນ ເຮັດ​ໃຫ້​ເນື້ອ​ກາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ຊົ່ວ​ມົວ​ຫມອງ, ຫມິ່ນ​ປມາດ​ຕໍ່​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫຍ່, ແລະ​ເວົ້າ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຍົດ​ສັກ

9 ແຕ່​ເຖິງ​ແມ່​ນ ມີ​ຄາ​ເອນ ຜູ້​ເປັນ​ອັ​ຄ​ເສ​ນາ​ບໍ​ດີ​ຝ່າຍ​ເທວະ​ດາ ຄັ້ງ​ເມື່ອ​ຖຽງ​ກັນ​ກັບ​ມານ ຄື​ຕໍ່​ວ່າເຣື່ອງ​ສົບ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ນັ້ນ ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ບັງ​ອາດ​ກ່າວ​ໂທດ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ຫຍາບ​ຊ້າ​ຕໍ່​ມານ ແຕ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ຂໍໃຫ້​ອົງ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້​າ​ຊົງ​ຕິ​ເຈົ້າ​ເທີນ”

10 ແຕ່​ຝ່າຍ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ເຂົາ​ເວົ້າ​ຫ​ຍາບ​ຊ້າ​ຕໍ່​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້ ແລະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ຮູ້​ສຶກ​ຕາມ​ວິ​ສັຍ​ເຫມືອນ​ສັດ​ເດັຽ​ຣະ​ສານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຄຶດ ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເສື່ອມ​ສູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ນັ້ນ

11 ວິ​ບັດ​ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ເຂົາ ເພາະ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ກາ​ອິນ​ໄປ ເຂົາ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ຕົວ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ຜິດ​ຂອງ​ບາ​ລາ​ອາມ​ເພາະ​ເຫັນ​ແກ່​ສິນ​ຈ້າງ ແລະ​ໄດ້​ຈິບ​ຫາຍ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ບົດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໂກຣາ

12 ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ດ່າງ​ພ້ອຍ​ໃນ​ການ​ກິນ​ລ້ຽງ​ຜູກ​ພັນ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ເພາະ​ເຂົາ​ຮ່ວມ​ລ້ຽງ​ກັນ​ຢາງ​ເຖິງ​ໃຈ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ອາຍ ເຂົາ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ລ້ຽງ​ແຕ່​ຕົວ​ເອງ​, ເປັນ​ເຫມືອນ​ເມກ​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ທີ່​ຖືກ​ໄຫລ​ໄປ​ຕາມ​ລົມ, ເປັນ​ເຫມືອນ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ໃນ​ທ້າຍ​ຣະ​ດູ ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ສອງ​ເທື່ອ​ແລ້ວ ແລະ​ທີ່​ກົ່ນ​ແລ້ວ

13 ເຂົາ​ເປັນ​ເຫມືອນ​ຟອງ​ນ້ຳ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສ​ມຸດ ທີ່​ພົ່ນ​ຄວາມ​ຂີ້​ດຽດ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ດັ່ງ​ປູມ​ປວກ, ເປັນ​ດາວ​ທີ່​ຫລົງ​ທາງ​ໄປ​ນອກວົງ​ໂຄຈອນ ມີ​ຄວາມ​ມືດ​ອັນ​ຫນາແຫນ້ນ​ໄດ້​ຊົງ​ຈັດ​ໄວ້​ຖ້າ​ເຂົາ​ຕ​ລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ

14 ດ້ວຍ​ວ່າ​ເອ​ໂນກ ຜູ້​ທີ່​ເຈັດ​ນັບ​ຈາ​ກ​ອາ​ດາມມາ ໄດ້​ທຳ​ນ​ວາຍ​ເຖິງ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເຫມືອນ​ກັນ​ວ່າ, “ເບິ່ງ​ແມ໋, ອົງ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ​ນັບ​ເປັນ​ຫມື່ນໆ

15 ເພື່ອ​ຊົງ​ພິ​ພາກ​ສາ​ລົງ​ໂທດ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ ແລະ​ຊົງ​ບັນ​ດານໃຫ້​ຝູງ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ຢຳເກງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສຶກ​ຕົວ ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ການ​ອະ​ທັມ​ທີ່​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ການ​ບໍ່​ຢຳ​ເກງພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ແລະ​ຮູ້​ສຶກ​ຕົວ​ເຖິງ​ຄຳ​ຫ​ຍາບ​ຊ້າ​ທີ່​ຄົນ​ບາ​ບ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ຜູ້​ບໍ່ຢຳ​ເກງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ພ​ຣະ​ອົງ

16 ຄົນ​ເຫ​ລົ່​າ​ນີ້ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ຈົ່ມ​ມັກວ່າ, ເປັນ​ຄົນ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ປາ​ຖ​ນາ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ຕົນ ປາກ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ອວດ​ອ້າງ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ສ່ວນ ແລະ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຜູ້​ອື່ນ​ເພື່ອ​ຫວັງ​ປ​ໂຍດ​ຂອງ​ຕົນ

17 ແຕ່​ຝ່າຍ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ເອີຍ, ຈົ່ງ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ພວກ​ອັ​ຄ​ສາ​ວົກ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ກ່ອນ

18 ຄື​ເຂົາ​ເຄີຍບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, “ໃນ​ສ​ະ​ໄຫມ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ປາ​ຖ​ນາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອ​ງຢ່າງ​ບໍ່​ຢຳ​ເກງພ​ຣະ​ເຈົ້າ

19 ແມ່ນ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ແຫລະ​, ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຕກ​ແຍກຈາກ​ກັນ ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ນິ​ສັຍ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ດາ​ໂລກ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ

20 ແຕ່​ຝ່າຍ​ທ່ານ​ທີ່​ຮັກທັງ​ຫລາຍ​ເອີຍ, ຈົ່ງ​ສ້າງ​ຕົວ​ເອງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ອັນ​ສັກ​ສິດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ​ຈົ່ງ​ອ້ອນວອນ​ໃນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ

21 ຈົ່ງ​ຮັກ​ສາ​ຕົວ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ ລໍ​ຄອຍ​ພ​ຣະ​ກະ​ຣຸ​ນາ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ຕ​ລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ

22 ຈົ່ງ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ລາງ​ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ສົງ​ສັຍ

23 ຈົ່ງ​ຍາດ​ບາງ​ຄົນ​ໃຫ້ພົ້ນ​ດ້ວຍ​ດຶງ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ໄຟ ຈົ່ງ​ເມດ​ຕາ​ອີກ​ບາງ​ຄົນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈຽມ​ຕົວ ແລະ​ຈົ່ງ​ຫນ່າຍ​ຊັງ​ຍັງ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ທີ່​ເປື້ອນ​ເປິ​ດ້ວຍ​ຣາ​ຄະ​ຕັນ​ຫາ

24 ອັນ​ນຶ່ງ, ຈົ່ງ​ມີ​ພ​ຣະ​ກຽດ, ພ​ຣະ​ເດ​ຊາ​ນຸ​ພາບ, ພ​ຣະ​ອາ​ນຸ​ພາບ, ແລະ​ສັກ​ດານຸ​ພາ​ບແດ່​ພ​ຣະ​ອົງ ຜູ້​ຊົງ​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຮັກ​ສາ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ດຸດ​ລົ້ມ​ລົງ ແລະ​ຊົງ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ໃຫ້​ຫມັ້ນຢູ່​ຕໍ່​ພ​ຣະ​ພັກ​ອັນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ປາ​ສ​ຈາກ​ຕຳ​ຫນິ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ອັນ​ເຫລືອ​ລົ້ນ

25 ຄື​ແດ່​ພ​ຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ ພ​ຣະ​ຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ຫລາຍ ດ້ວຍ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູຄ​ຣິດ ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທັງ​ໃນ​ອະ​ດີດ, ປັດ​ຈຸ​ບັ​ນ, ແລະ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົ​ດ​ຕ​ລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ ອາ​ແມນAMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE