James

Yaku

Yaku 1

1 Pho" Mao"So we' Asang Yesu Khristu nho: daui daui yaug ngad: ra" ngo Yaku wa mug: myid geim" mae byo: sin" na ko" ra" Mao"So: byu alhab' mo, re au" ke' ra". 2 Nga" mao:nhaung: qe we"- jham" qu" ru aja: ja: re thaung" qhug' gelao" naonhaung" zhau: vha: gai mo, ngad: ra" khyo" myid:jho: yu ge,- 3 pe"mung:ga"re naonhaung" lam khug: myid wa airu: jham" qu" ru jham re thaung" qhug' aung: pye' lao"- zang: kham: ra" qam: o: bo: li" rure naonhaung" ba: ako". 4 Naonhaung" wa daja: re: makyo: lo: bin sho' jab byang" li" nae" qhid' mae" naonhaung" zang: kham: ru wa naonhaung" re mashad' manghung: lo: khyo jao: sho' jhui" ye" li" nae" rure ba ge,. 5 Ngadqere: naonhaung" phaung mae" dayaug yaug nyan: pha,jhi" kyo: yang: ngad: re yao: wa Mao"So re akyu" mho' vashao:- Mao"So wa yao: re nyan: pha,jhi" byid' li" nae". Pe"mung:ga"re Mao"So wa byu alhab' mo, re mabyag maqhag' lo: nhag' myan: taung" byid' ra" yaug ngad: ra". 6 Ngadqere: naonhaung" akyu" mho' gelao"- aug' o: myid dajhid' re: mabo lo: lam" ra" myid bo ca" ra". Aug' o: myid bo: ra" yaug khag' ngadqere: yao: wa la: yang deim"qhui" lhau: ra" bang: lhung" we' dau: ra". 7 Airu" ra" nhag' lam: shid' gao bo yaug- yao: yao" nhag' lam: re maqo" myid: phyid' mung: yao" mau" zo" alhab' re mamyid: phyid' ra" yaug wa Asang: lo, mae" daja: ja: qo" khae: yu: li" nae" ein: yao: magai: myid ngad: ra". 9 Myaung sho" ra" Khristan wa yao: re Mao"So: yang tau: to' ke' lao" ngaui bau: ca" ra". 10 Amung: jo,nho" qo" ra" Khristan wa yao: re Mao"So: yang khyo" ke' lao" ngaui bau: qo: ra". Pe"mung:ga're jo,nho" qo" yaug wa seyo: bin: bu" we' dakhyo: sham: lo" byaug: li" nae". 11 Ba wa zho: laung: thug' li" mung:- ai: bin: gae re lhe' mhai: pye' ra". Alao" ai: bin: gae mae" bin: bu" jham sham: byid: gyo" lo" mung: yao" yaung" shab: ru alhab' byo; qeim: lo" byaug: ra". Ai we' dakhyo: jo,nho" qo" ra" yaug re: yao" phaga: mau" zo" re zaui" na: au: phyo' qheim" pye' ru qhug' li" nae". 12 Jham" qu" qhug' rure malaui: lo: tang za: qhao" ye; jo; ra" yaug wa ngaui lho" ra". Pe"mung:ga"re yao: wa airu" ra" jham" qu" qhug' rure zang" aung: pye' lao" Mao"So wa yao: re jhid'de; ra" mo, re byid' nae"- ga: dao:so: byid' to" ra" kaoso' jhaung qhu" re yao: qo" khae: yu: li" nae". 13 Byu dayaug yaug wa airu" ra" jham" qu" qhug' ruyang ju" phyo' ru qhug' yang: ngad: re yao: wa- ceru wa Mao"So: yang ju" phyo' ru ngad:- ein: magai: ta" ngad: ra". Pe"mung:ga"re makhyang: mashab: ruyang Mao"So re maqo" gai: ju" phyo' ngad: ra". Amung: yao: wa khag' rere: maju" phyo' ngad: ra". 14 Ngadqere: yao: yao" makhyang" ra" kao bau myid o: ra" shad' khyo cao" bo: lo" mung: ai: yang myhi" pye' ru qhug' lao"- yao: wa ju" phyo' qhug' ru ngad: ra". 15 Ai: yao" makhyang" ra" kao bau myid: o: ru wa zo: de; li" mung: qobo re khau: ke' ra". Ai: qobo wa qi" qhang: li" lao" shid: rure khau: ke' ra". 16 Nga" jhid'de; ra" mao:nhaung: qe we"- damyid: nghung: ge,- 17 gai: ra" jeju jhaung qhu" we' jab byang" ra" jhaung qhu" ja: khao: ngo" wa mug:gaung mae" ngad: ra". Aiwa mug:gaung: mug: bo" re phan" to: yaug ngad: ra". Yao: wa malai: matha"- mangad: lao"-lhang: na: ruyang mug: cad' maboe" nhao ngad: ra". 18 Mao"So yao" yang phan" phaug' to" ra" ja: cao jab alhab' mae zoqhid' boe" genae" qhid' mae" yao: yao" myid o: ru we' dakhyo: dangman" ra" mungdao: khyo" yang ngonhaung" re myhung: ke' ra". 19 Nga" jhid'de; ra" mao:nhaung: qe we"- ceru re xam" ci ge,- yaug khao: ngo" wa tae" gyo: nae" qhid' mae" phyad ca" ra". Ngadqere: dao: jhau nae" we' nhag' yo: nae" rumae wa magai: phyad ngad: ra". 20 Byu: nho: nhag' yo" ru wa Mao"So: din:man" ra" myid: yaung: ra"khyo re maqo" zai" boe" ngad: ra". 21 Airumung: masan masin" ra" ave, ja: khao: ngo" re we' makhyang" ra" lo,mau" alhab' re shapye' pye' ge,- Mao"So: yang eib: rure kham: yu mung: Mao"So: yang naonhaung" aung khug: nhag' lam: mae qho" to: byid' ra" mungdao: re khae: yu ge,- ai wa naonhaung" re qo" khyad' yu: ra". 22 Yao" mungdao: re gyo: za: tae" gyo" ra" khyo" naonhaung" yao" gaung re damhug' pyag' pye' ge,- ai: atha" ai: mungdao: re lo, joe" phug' cao" ge,- 23 Aimung dao: re gyo: za: tae" gyo" yu mung: lo, joe" maphug' cao" ra" yaug khag' ngadqere: yao: yao" myo,khung: re bao tang" mae qu" mung:-yao: yao" gaung re myao: ra" yaug we' dau ra". 24 Yao: wa yao: yao" gaung re nyang" za: qu" yu yang: thug' ye" lo" mung: ai lao" jao" yao: yao" bao lho re to" myhid' pye' ra". 25 Ngadqere: byu re loe; beim nhao: ra" jab byang" ra" tarha" re tin: te' qu" zhao: yu yang: aire xo' yang: qu" te' to: mung: ai: mungdao: reyao: tae" gyo" yu yang: ai: thao re mato" myhid' pye' lo: lo, joe" phug' cao" ra" yaug khag' ngadqere: yao: wa Mao"So: khug mae yao: zaui: so" ra" lo,mau" mathao mae shaman" byid' ru qhug' li" nae". 26 Byu dayaug yaug yao: wa caung:pa" thung" kao bau lam khug yaug ngad: khyo" myid: jho: ra" i? Yao" sho re makhang" ngad: re wa yao" caung:pa" thung" wa akeim ngad mung: yao:yao" gaung re mhug' pyag' ra" yaug ngad: ra". 27 Pho" Mao"So: yang sun" yu: ra" san sin" ru we' caung:pa" thung" aman" wa ceru ngad: ra". Aiwa qug: khai: qhug' na: ra" cug' zo: qere we' cug' mo" qere gun caung byid: mung:- yao: yao" gaung re myidgaung dao mae" masan masin" ruyang abe, alhau: maboe" nhao lo: lha" ra" khyo ngad: ra".

Yaku 2

1 Nga" mao:nhaung: qe we"- Phungbao: Asang ngad: ra" ngonhaung" Asang Yesu Khristu re lam khug: ra" mo, ngad: ru we' dakhyo: naonhaung" wa yao: bam: adao: pyae myo, nho re qu" yang: byu qere magai: zam" khug ngad: ra". 2 Jo,nho" qo" ra" yaug wa naonhaung" ham phaung khyo qhang lo, pin: pin" ci- mai gai bau: gai ve, yang: li" mung: myaung sho" ra" yaug re: mai jad: bau: jad: ve, yang: joe" li" ein gelang:- 3 Naonhaung" wa ai: mai gai bau: gai ve, yaug re phug' myao: taung" lham: tug: yu yang:- ce: gai: thao" ra" zaung tao" mae zaung wa,- ga: yao: re ta" mung:- myaung sho" ra" yaug re wa- thoe: tau mae ye; jo, wa,- mangad: lao"- ce: ngonhaung" khyid thao mae zaung wa, ein: ta" ngad: re wa- 4 naonhaung" wa- naonhaung" yao" phaung gaung: mae jho" kho' ra" qobo qo" mung: makhyang" ra" myid ave, mae aqao: apan to: yang: dao: phyid' ru ngad: ako". 5 Nga" jhid'de; ra" mao:nhaung: qe we"- tae" gyo: ge,- lam khug: rumae qo" mo, boe" nhao nae" qhid' mae" we' yao: re jhid'de; ra" mo, re byid: nae" dao:so: byid' to" ra" ai: mung"dan: re qo" sang: yu genae" qhid' mae" Mao"So wa ce: mug: myid dao mae" myaung sho" ra" mo, re khyin: yu: ra". 6 Ngadqere: naonhaung" wa myaung sho" ra" mo, re maphug' makhyad' kad' genhaung i? Naonhaung" re deim" zag zo" ra" yaug we' tarha" zug: qe: qhid' kheim: khyo naonhaung" re she: khyad' ye: yaug wa khag' ngad: ra" i? Aiwa jo,nho" qo" yaug ngad: ra". 7 Yao: bam wa naonhaung" re mhang" byid' to" ra" ai: mang yaung" mang gai re jung" gaui dao: ta" mo, ngad: ako". 8 Nao yao" gaung re jhid'de; ru we' dakhyo:- ni" yham kyo: cao: re jhid'de; wa- ga: jham: mugsug' mae bo: ra". Ai: mung"dan: ra" tarha" re naonhaung" phug' cao" ko" ru ngad: re wa naonhaung" wa jo ang: ra" khyo" kad' mo, ngad: li" genae". 9 Ngadqere: naonhaung" wa byu qere yao: bam: adao: pyae myo,nho re qu" yang: zam" khug ko" re wa naonhaung" wa qobo shad' lhoe" ra" mo, ngad mung: ai: kham" to" ra" Tarha" wa Tarha" shad' lhoe" mo, ngad: ra" khyo" naonhaung" re dao: phyid' li" nae". 10 Kham" to" ra" amyin" dao: daja: re shad' lhoe" ra" yaug khag' ngadqere: alhab' re shad' lhoe" ra" qobo qo" ra" yaug ngad: ra". 11 Pe"mung:ga"re su: myi: lao dashad'- ga: ta" ra" yaug yao: byu dase'- ga: re: ta" to" ra". Nao wa su: myi: lao re mashad' sho' ngadqere: byu se' ra" qobo shad' lhoe" yang: ngad: re wa nao wa ai: kham" to" ra" Tarha" re shad' lhoe" ra" yaug ngad: ra". 12 Ngonhaung" re lhoe' ke' byid' ra" ai: Tarha" yang dao: kho' nae" mo, ngad: ru we' dakhyo: dao: jhau mung: lo, mau" kad' ge,- 13 pe"mung:ga" re Mao"So wa nhag' khyag' shogu: myid mabo: ra" yaug re yao: dao: kho' ra" au:- nhag' khyag' shogu: myid qhu" byid' nae" mangad: ngad; ra". Ngadqere: nhag' khyag' shogu: ru wa dao: kho' rure aung: pye' ra". 14 Nga" mao:nhaung: qe we"- byu dayaug yaug yao: wa lam khug: myid bo:- ga: ta" ngadqere: aire yao" lo, mau" khyo" sagse: maqhu" byid: ngad: re wa pe" akyu" bo nae" i? Ai: lam khug: myid wa yao: re qo" khyad' yu nae" i? 15 Ve,mai ve,bau: we' zo:ve moe; kyo" na: ra" mao:nhaung: mangad: lao"- nhae: mo" jham na: ein gelang:- 16 Naonhaung" wa yao: bam re Mao"So naonhaung" re shaman" byid: vashao:- lam lam za: na ge,- gyi: gyi: zo: ge, ga: ta" mung: kaoso' daui: rumae qo ca" ra" ja: yao: bam re mabyid: ko" ngad: re wa pe" akyu" bo nae" i? 17 Lam khug: rumae re: airu: ngad: ra". Lo, mau" mabo: ra" lam khug: myid wa ashid ngad: ra". 18 Ngadqere: dayaug yaug wa- byu dayaug mae wa lam khug: myid bo mung gatau dayaug wa lo, mau" bo: ra" ga: ta" li" genae". Alao" ngo wa- lo, mau" mabo lo: lam khug: myid gai: qo" bo: rure ngore qhu" byid: la,- ngo wa nga" lo, mau" khyo" nga" lam khug: myid nao re qhu" byid: nae" ein: phaug' tau: nae". 19 Mao"So date: za: ngad: rure nao lam" i? Gai va"- Min: yui jham re: airu: lam" mung: gyaug: nin" na: ako". 20 Byugo we"- Lo, mau" mabo: ra" lam khug: myid wa akeim ngad: rure nao ba nug: i? 21 Ngonhaung" phug' pho" Abraham wa Mao"So: yang din:man" ra" ga: khoru: sun" yu byid: qhug' ra" i? Yao" yauggai zo: Isag re phan dao mae xeim: qhaug' byid: lao"- yao" lo, mau" khyo" yang airu: sun" yu byid: qhug' ru ngad: ra". 22 Yao" lam khug: myid we' yao" lo,mau" wa daga" za: mau" kad' ra". Yao" lam khug: myid wa yao" lo,mau" khyo" yang jab byang" lo: rure nao mamyao i? 23 Amung: Abraham wa Mao"So re lam khug: ra". Yao" lam khug: myid mathao: yang Mao"So wa yao: re din:man" ra" yaug khyo" khae: yu byid' ra" ga: ta" to" ra" Jham: Dao: wa jab byang" lo: ra". Airumung: Abraham wa Mao"So: ba nam pho"- ga: mhang" byid' ru qhug' ra". 24 Airu: ngad mung: byu re Mao"So: qhid' kheim: mae din:man: nhao: ru wa yao" lam khug: myid khyo" yang za: mangad:- yao" lo, mau" khyo" yang ngad: rure naonhaung" ba: ako". 25 Shava myhi" Rahab khyo re: ai we' dakhyo: ngad: ra". Israel byumyu" jin" byu qere lham: tug: yu mung: khyo gakhe' khyo" phao: loe; lo" genae" qhid' mae" yao: bam re bao" thaug' byid: mung: yao" lo,mau" khyo" yang Mao"So: yang din:man" ra" ga: sun" yu byid' ru qhug' ra". 26 Airumung: gaung khyao mae byo mabo re wa ashid ngad: ru we' dakhyo:- lam khug: myid mae re: lo,mau" mabo: ra" lam khug myid wa ashid ngad: ra".

Yaku 3

1 Nga" mao:nhaung: qe we"- naonhaung" mae" myo: sho' mo, mho" pho" daboe" ge,- naonhaung" ba: ru we' dakhyo: ngonhaung" mho" pho" qe wa su gaje qe tho' je: thin: ra" khyo" dao: kho' ru qhug' nae" ngad: ra". 2 Ngonhaung" alhab' mo, wa dazab: makyo shad' ba: ra" mo, ngad: ra". Ngadqere: dao: jhau: rumae khonhae" re: mashad' ra" yaug wa jab byang" ra" yaug ngad mung: yao" gaung geim" re qo" khang" ra" yaug ngad: ra". 3 Ngonhaung" mho dao: re gyo: nhao nae" qhid' mae" ngonhaung" wa myao: nhad' mae nhad' kho' ke' byid: mung: ngonhaung" ye: nhao nug: ra" jo, qo khyo qo" ye: nhao: ra". 4 Mangad: lao" qid sang pho re myid: qu" ge,- ai qhi" qi" ra" qid sang pho wa qam: thin: ra" la qam" yang hug' tao" lhau: au: gyai ngai: ra" lha gau: je, khao" yang qo" khang" mung: lha khang" yaug myid o: ra" shad' khyo qo" gau" lo" ra". 5 Sho re: airu: ngad: ra"- ai wa ngai ngadqere: qi" qhang: ra" khyo jham re qo" ta" phug: ra". Danyhan: za" ra" myi: daje; yang khoqhi" mo" ra" sag mo" yo re khoru: qo" nga" pye' rure myid: beim: ge,- 6 amung: sho wa myi: we' dau: ra". Ai: sho wa shad' nghung" ra" mug:myid ngad mung: airu wa ngonhaung" nho: gaung dau dalam: khyo" de; jo, yang: ngonhaung" gaung geim" khyo" yang makhyang" ru byo: sin" lo" nhao: ra". Myi qid tham: mae" te' yu: ra" myi" yang ai: sho wa ngonhaung" nho: pyad geim" re ngha" pye' byid' ra". 7 Byu wa gatau: gug'nyhug' ngad ko" ra" gug'nyhug' kyao jham- ngo: jham- yoe" lhau: ra" ja: jham we' ngho' jham alhab' re qo" mhai" yu mung: alhab' re mhai" to" avako". 8 Ngadqere: sho re wa khag' re: maqo" mhai" yu ngad: ako". Ai: sho wa makhyang" ru we' matho' qo" khang" mung: shid nhao: ra" daug byang" sho' bo: jo; ra". 9 Ngonhaung" wa ai: sho: yang ngonhaung" Asang Pho" Mao"So re jeju caung:khin" mung: Mao"So: khyao we' dakhyo: za: phan" to" ra" ngonhaung" byu yao: cao: rere: ai: sho: yang yao: nhang" ra". 10 Nhad' danhad' mae" za: jeju caung:khin" dao: jham we' nhang: dao: jham thug' li" ra". Nga" mao:nhaung: qe we" Ceru: magai: boe" nhao ngad: ra". 11 Qid thug' dadung: mae" za: qid cug we' qid kho: mayug: thug' li" ngad: ra". 12 Nga" mao:nhaung: qe we" pho' ham" gae wa zhanlun shi: magai: zaui: ngad: ra". sabyi bye, re: pho' ham" shi: magai: zaui: ngad: ra". Ai we' dakhyo: xongae qid wa qid cug magai: boe" ngad: ra". 13 Naonhaung" phaung gaung: mae pha,jhi" we' laba lajhao ba yaug khag' na ko" i? Yao: wa yao" pha,jhi" ba: ra" khyo re gai: ra" kaoso' daui khyo khyo" yang re:- nhag' lam: nyham: khyo" ru we' nyan: pha,jhi" ba: ra" ave, lo, mau" khyo" yang kad' thug' ke' ra" yao" gai: ra" mau" yang re: sagse: qhu" byid: vashao:- 14 Ngadqere: naonhaung" aung khug mae myid nug' ru- nhag' lam: no: jo; ru- yao: yao" qhid' mae" za: myid: ru bo: jo, yang: ngad: re wa pha,jhi" ba phug: ra" khyo" yang dangman" rure qobo dashad' ge,. 15 Airu" ra" pha,jhi" wa mug:gaung mae" gyo" li" ru mangad:- Mug:myid dao: pha,jhi"- Byo we' sin" ra" pha,jhi" mangad: lo:- Satan" nho: pha,jhi" ngad: ra". 16 Myid nug' ra" myid we' yao" qhid' mae" za: myid: ra" jo, qo mae mavang" manyang: ru we' makhyang" ru ja: khao: ngo" re: bo: jo; ra". 17 Ngadqere: mug: tho' mae" pha,jhi" wa azhao sao qhid' mae wa gyang" san: ru ngad: ra". Aiwa ngaui pyo: yaug yo: ru- nau" nhae" ru we' jho" vang" jho" nge; ru jham rere: boe" nhao: ra". Airu wa jhid'de; nhag' khyag' myid byang" jo, mung: gai: ra" lo, mau" ga" ra" ashi: jham re zaui" thug' li" nhao: ra". Ai: pha,jhi" wa myo,nho khyin: ru we' geim kad' rure yu: pye' byid' ra". 18 Mang: dae tae" ra" mo, ngaui pyo: yaug yo za: qho" ke' ra" ashi: jham mae" zaui" li" nhao: ra" ashi: jham wa gai: shab: ra" lo, mau" jham ngad: ra".

Yaku 4

1 Naonhaung" phaung mae myan" myo: jho" byo; ru we' jho" khe' jho" zin" ru khai: mae" boe" thug' li" ra" i? Aijham wa naonhaung" khug mae" abang mabyid lhau: na: ra" naonhaung" gaung sho: pyo: khyo qhid' mae" kao bau myid o: ra" myid mae" boe" thug' li" ru ngad: ra". 2 Naonhaung" wa zai jham o gengadqere: ai: zai jham re maqo" yu ko" ngad: ra". Amung: byu se' nae" jin" jin" ngad: ako"- naonhaung" wa zai jham re gyai myid: o kao bau gengadqere: aijham re naonhaung" maqo" yu ko" ngad: ra". Airu: mung: naonhaung" myan" myo: jho" byo; ako". Naonhaung" o: ra" ja: re naonhaung" maqo" yu ko" ru wa ai: qhid' mae" Mao"So re naonhaung" mamho' geyang: ngad: ako". 3 Naonhaung" mho' yao gengadqere: naonhaung" aire maqo" khae: yu ko" ngad: ra". Pe"mung:ga"re naonhaung" myid: yaung: ra" khyo magai yang: ngad: ra". Naonhaung" wa naonhaung" yao" gaung sho: pyo: khyo mae ci nae" qhid' mae" ai: zai jham re mho' ako". 4 Nhag' lam: mazaung" ra" mo, we"- Mug:myid we' ba nam kad' ra" yaug wa Mao"So: gyevo ngad rure naonhaung" maba ko" i? Mug:myid we' ba nam kad' nug: ra" yaug khag' ngadqere: yao: yao" gaung re Mao"So: gyevo boe" nhao: ra". 5 Ngonhaung" khug mae Mao"So ke' to: byid' ra" Byo wa gyai xo sho' kao bau myid o: ru we' byang" jo; ra" ga" ra" jham: dao: wa akeim ngad: ein: dajho ge,. 6 Ngadqere: Mao"So byid' ra" nhag' myan" ra" jeju wa je yang: qam: bo: ra". Jham: mugsug' mae- Mao"So wa ngad beim: mo, re ngag: tam" pye' mung: nyham: khyo" ra" mo, re kam" wa nhag' myan" ra" jeju byid' ra"- ga: ta" ru we' dakhyo: ngad: ra". 7 Airumung: Mao"So eib: ra" qao: mae na: ge,- aimung: Satan re thaug' ngho' ge,- yao: wa naonhaung" mae" phao: lo" li" nae". 8 Mao"So jhao" te' ye: ge,- ailao" Mao"So wa naonhaung" jhao" te' lo: li" nae". Qobo kad' ra" mo, we"- naonhaung" lo, re cid' pye' ge,- geim kad' mo, we"- naonhaung" aung khug nhag' lam re san sin" nhao: ge,- 9 nhag' kaug' nhag' yao mung ge,- gyi: ngug ge,- naonhaung" qi thoe re ngug thoe- naonhaung" bau" rure nhag' kaug' nhag' ngai: ru shad' khyo phaug' pye' ge,- 10 Asang: qhid' kheim: mae naonhaung" yao" gaung re nyham: khyo" pye' ge,- ailao" yao: wa naonhaung" re tau: to' ke' li" nae". 11 Nga" mao:nhaung: qe we"- naonhaung" yao: cao: gaui dajho" mho ge, Khristan mao:nhaung: pho" re gaui mho: ra" yaug- mangad: lao" dao: kho' ra" yaug- khag' ngadqere: ai: kham" to" ra" Tarha" re gaui mho mung: dao: kho' yaug ngad: ra". Ai: kham" to" Tarha" re nao dao: kho' yang: ngad: re wa- nao wa ai: kham" to" ra" Tarha" re phug' cao" yaug mangad: lo:- aire dao: kho' yaug ngad: ra". 12 Mao"So dayaug za: Tarha" byid: yaug ngad mung: dao: kho' yaug ngad: ra". Yao: dayaug za: qo" khyad' yu yaug we' qo" se' tam" pye' yaug ngad: ra". Ni" mao:nhaung: pho" re dao: kho' yaug nao wa khag' ngad: ein: myid: i? 13 Ana" ba- mangad: lao" ne, mo" ba vogaung: dalam: lam: khyo ye: mung: ai: mae dazin yena mung: phaga: yekad' yang: ngaui qhang myo: sho' yeqho gelang: ga: ta" ra" mo, we"- ngo ta" rure tae" gyo: ge,- 14 Naonhaung" wa ne, mo" ba naonhaung" kaoso' pe" boe" nae" ru lhao" re: maba ko" ngad: ra". Naonhaung" wa dazab za: thug' li" mung: dam: byaug: lo" ra" ngaui" we' dau: ako". 15 Asang myid o: ngad: re ngonhaung" wa kaoso' daui: na mung: ceru: mangad: lao" thoeru: kad' nae" ngad: ra" ga: kam" wa naonhaung" ta" ang: ako". 16 Ngadqere: ana" naonhaung" wa ngad beim: gemung: phug: ako". Airu" ra" phug: ta" ru alhab' wa shad' ru ngad: ra". 17 Airumung: gai: ra" mau" zo" kad' ang: rure yao: yao: ba gau makad' ra" yaug wa qobo qo" ra".

Yaku 5

1 Ana" jo,nho" qo" mo, we"- ngo ta" ra" dao: re tae" gyo" yu ge,- naonhaung" dao mae joe" li" na: ra" khyag' qhui qug: khai: ru qhid' mae" ngug byid ngug nhe' we' kaug' ngug: na ge,- 2 Naonhaung" jo,nho" jham wa baui" lo" byaug: li" nae". Naonhaung" nho: mai bau: jham wa nhug: yang zo" pye' li" nae". 3 Naonhaung" nho: ngaui qhang jham mae zu zo" li" nae"- ai: zu wa naonhaung" shad' mae sagse: doe, yang: myi: we' dakhyo: naonhaung" gaung sho: re nga" jeim" lo" nhao: li" nae". Ce: lo" thao" ra" ba na mae naonhaung" wa jo,nho" jham qaung" to" avako". 4 Naonhaung" wa naonhaung" yo mae mau" zaui: byid' ra" okaung qere okaung phug' mabyid: ko" ngad: ra". Yao: bam: nyhung thoe re tae" gyo: ge,- naonhaung" gaug zo maui: lam: jham re jham: byid: ko" ra" mo; gyi: ngug: ra" thoe wa qam: bo: thao" ra" Asang Pho" Mao"So: no:khye' mae joe" vao lo" ava". 5 Naonhaung" wa ce: myidgaung mae langa: khyo" pyo: pyo: na: lo: ako". Naonhaung" se' pye'ru qhug' genae" ra" ba na qhid' mae yao: yao" gaung re zo" xau: ci: avako". 6 Naonhaung" wa pe" qobo maqo" ra" mo, re dao: phyid' mung: se' pye' ako". Yao: bam wa naonhaung" re madam: tug' lhe: ko" ngad: ra". 7 Airumung: nga" mao:nhaung: qe we"- Asang joe" li" yo, joe" sho' zang: qhao" na ge,- yo kad' yaug wa yao: yao" yo mae" phug' de; ra" gaug zo maui: lam: ashi: zaui" thug' li" nae" rure yao: khoqhi" zang: qhao" yang: lao" na: rure qu" ge,- yao: wa zin mug: we' xaung: mug: re zang: qhao" yang: lao" ra". 8 Naonhaung" re: zang: qhao" ca" ra". Asang joe" li" nae" ra" ba na jhao" li" va" ruyang naonhaung" yao" myid: lao" ra" khyo re zaui" zag: ci ge,. 9 Nga" mao:nhaung: qe we"- naonhaung" yao: cao: dajho" nyhung ge,- ailao" za: Mao"So wa naonhaung" re dao: makho' nae"- dao: kho' yaug jhao" li" na mung:- na: qhu"- de" thug' li" nae" jin" jin" ngad: ava". 10 Nga" mao:nhaung: qe we" Asang: mang we' kho" kyo" lo ko" ra" lapa qere myid: beim: ge,- Qug:khai: qug: khai: qhug' au: nhag' lam: qhang qhang za: zang: qhao" lai: lo ko" rure ve, so: khyo" qu" yu ge,- 11 yao: bam zang" kham: lo ko" ruyang ngonhaung" wa yao: bam re ngaui lho" ra" mo, ein: mhang" byid' ra". Yoba nho: zang: qhao" myid re naonhaung" gyo" qu" vako" ra". Lo" thao" mae Asang wa yao: re khoru: bao" thaug' byid' ra" khyo rere: naonhaung" ba: ako". Pe"mung:ga"re Asang wa nhag' khyag' shogu: myid byang" sho' bo: ra" Asang ngad: ra". 12 Nga" mao:nhaung: qe we"- je yang: naonhaung" dao:so: to" ra" au: jham datang: ge,- Mug:gaung re lao: yang: re: mangad: lao" myidgaung re- mang lao: yang: re: jham datang: ge,- pe" ja: rere: mang lao: yang: jham datang: ge,- naonhaung" dao: wa ngad lao" wa ngad va"- ein: mangad: lao" wa mangad: ein: za: ta" ge,- ai lao" naonhaung" wa Mao"So: yang dao: kho' ru maqhug' genae". 13 Naonhaung" phaung mae qug: khai: qhug' ra" byu dayaug yaug na: i? Yao: wa akyu" mho' ang: ra". Ngaui bau: yaug dayaug yaug na: i? Yao: wa jeju caung: nghaui" ang: ra". 14 No phyo: qhug' ra" byu dayaug yaug bo: i? Yao: wa phung: lau: de, qere yekhai: yu nhao ang: ra". Yao: bam wa Asang: mang re lao: yang: yao: re zhanlun xau gyad byid: mung: yao" qhid' mae" akyu" mho' byid' li" genae". 15 Ce: lam khug: myid we' akyu" mho' ru wa no yaug re gai: shao: lo" nhao: li" nae". Asang wa yao: re dam: qao" zin" li" nhao mung: yao: shad' nghung" lai: lo: ra" qobo jham rere: khyad' pye' byid' li" nae". 16 Airumung: naonhaung" qobo jham re naonhaung" yao: cao: jho" lhang: yu mung: yao: cao: akyu" jho" mho' byid: ge,- airu: lao"- naonhaung" gai: shao: lo" li" genae". Din:man" ra" yaug: akyu" mho' thoe wa qo" boe" nhao: ra" qam: so' gyai bo: ra". 17 Elia wa ngonhaung" we' dakhyo: xao su byu dayaug za: ngad: ra". Yao: wa mug: maqu nae" qhid' mae" kyid kyid za: akyu" mho' re myid gaung dao mae sam zin: lho" khyaug' khye' mug: maqu ngad: ra". 18 Akyu" dam: mho' lao" mug:gaung wa mug: qu: khyo" ke' byid' mung: myidgaung wa gaug zo: maui: lam: qo" li" nhao: ra". 19 Nga" mao:nhaung: qe we"- naonhaung" mae" dayaug yaug wa dangman" ra" khyo mae" nghung" lo" byaug mung: gatau dayaug: yang dam: jhui" tug' lo: re- 20 Qobo qo" yaug re yao: shad' nghung" rumae" dam: jhui" tug' lo yaug wa qobo qo" yaug: nho: alo zo: re shid: rumae" khyad' yu mung: qobo myo: sho' re khyad' pye' byid: qhug' nhao yaug ngad nae" rure beim: ge,.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE