Jude

Yuda

Yuda 1

1 Yesu Khristu nho: daui daui yaug we' Yaku nho: yao: nhaung: ngo Yuda wa- Mao"So: yang khai: yu qhug' mung: Pho" Mao"So: jhid'de; myid mae kaoso' daui: na yang: Yesu Khristu yang gug: gam byid' ra" qao: mae na ko" ra" mo, re mugsug' tung" ke' ra". 2 Nhag' khyag' shogu: ru- ngaui pyo: yaug yo: ru we' jhid'de; ru wa naonhaung" mae byang" sheim: jo, vashao: wo". 3 Nga" ba nam qe we"- ngonhaung" alhab' qo" kham: yu: ra" khyad' yu: ra" khyo we' sin: yang: mugsug' tung" ke' nae" qhid' mae" ngo qam: ke' na: au: re yao" byu qere Mao"So: yang dalhang: dae bin sho' byid' to" ra" lam khug: ra" khyo re gug: gam: na genae" qhid' mae" ana" yao: naonhaung" re qam: byid: dao: vhin: ke' qo: ra" ein: ngo myid: ra". 4 Pe"mung:ga"re Mao"So mabo: ra" mo, damyo" wa ngonhaung" phaung khyo sae za: jhug' vao li" mung: na: jo; ako". Ai bam wa yao: bam yao" gaung sho: gintho' mau" zo" re gai: cao" sho' ngonhaung" Pho" Mao"So: nhag' myan" ra" jeju khyo mungdao: re anai asham" kad' pye' mung: ngonhaung" nho: date: za: ngad: ra" jeim Asang we' Asang ngad: ra" Yesu Khristu re ngag: ha: pye' mo, ngad: ako". Yao: bam wa ganhae" mae" jham: Mugsug' mae lapa pa: ta" ra" dao: phyid' rure kham zo: nae" mo, ngad: ako". 5 Ai: Asang wa Israel byumyu" qere Egutu mung" mae" khoru: khyad' jhui" thug' lo mung: ai:thao re malam khug ko" ra" mo, re se' tam" pye' ra" khyo cegu: alhab' re naonhaung" ba gau ngadqere: ngo naonhaung" re dam: ta" peim: byid: nug: ra". 6 Yao: bam yao: qo" ra" kheim: so' aya: re nhag' madag gelo:- yao: bam yao" jo, qo shapye' to: co' ko" ra" mug: lagyo: jham re myid: beim: ge,- Yao: bam dao: phyid' qhug' nae" ba na ngad: ra" ai: qi" qhang: ra" ba na: qhid' mae" Mao"So wa o: pyae mug: cad' yo mae yao: bam re apyad ato mabyid: ra" jao co: jham: yang taui" to" ra". 7 Sodom we' Gomora vogaung: re we' ai: nhae mae" vogaung: jham re myid: beim: ge,. Ai: vogaung: jham mae" vobyu qe wa ai: mug: lagyo: qe we' dakhyo: kad' gemung: gaung sho: gin tho' mau" zo" khyo re cao" yang: shad' nghung" ra" khyo" gaung sho: jho" zam" ako". Byu alhab' mo, re de: de: za: ta" peim: byid' ra" khyo" yao: bam wa apyad ato de; nga" na: ra" myikhyeim" mae qobo dae kham zo" ako". 8 Ce: Mao"So re malam: ra" mo, re: aibam we' dakhyo: ngad gemung: yao: bam myao: ra" qhu" lho jham: yang yao: bam yao" gaung re qobo shad' lhoe" nhao: ako". Yao: bam wa Mao"So: kheim: so' re maphug' makhyad' kad' gemung: mug: tho' mae" phungbao qi" qhang: ra" mo, re roe" pye' ako". 9 Mug: Lagyo: au: jhaung Mikhae lhao" re: ceru: makad' ngad: ra". Moshe nho: mao gaung re khag' yu ang: ra" khyo we' sin: yang: Satan we' jho" myan" myo: ko" au:- Mikhae wa ai: Satan re maphug' makhyad' dao: we' dao: mavae" phyid' lo:- Asang nao re qeim vashao: ga: za: ata" ra". 10 Ngadqere: ai: byu jham wa yao: bam maba: gyo" ra" ja: alhab' re maphug' makhyad' ta" phoe: pye' ako". Gug'nyhug' lae" jham we' dakhyo: azhao: mae" ba gau myid: yang ba: yu: ra" ja: jham: yang yao:- yao: bam re jeim" lo" nhao: ra". 11 Yao: bam byuxa: vaqoe, qhug' vageshao:- yao: bam wa Ka-in nho: khyo re cao" byaug: avako". Ngaui qhang: mathao mae yao: bam wa Balam nho: shad' lhoe" ra" qobo re boshad' lhoe" ako". Yao: bam wa Kora we' dakhyo: geim lau to" gemung: yao: we' dakhyo: yao: bam jeim" lo" byaug: ako". 12 Yao: bam wa qho' gyaug myid mabo lo:- zo: shaug' pyo" na: ru we' naonhaung" zam" khug: ra" zo: shaug' poe mae yao: bam wa maca' majhad' we' dakhyo: boe" ako". Yao: bam wa yao: bam yao" qhid' mae" za: myid mo, ngad: ako". Yao: bam wa la: yang hug' tao" lo" mung: mug: qid mabo: ra" nhag' qhid' thaui: we' dau: ako". Yao: bam wa xaung: thug' qid mae lhao" re: ashi: mazaui:- agyi: mae" phan" pye' yang: jhag' shid: ra" sag' jam: gae we' dau: ako". 13 Alao" yao: bam wa panglai: mae" qu" gyaug sho' ra" bang: lhung" we' dau gemung:- bang: lhung" qid nyab we' dakhyo: yao: bam: aqho' aqhid mung: ra" lo, mau" re qhu" byid' ako". Yao: bam wa Mao"So yao: bam re no; thao" ra" mug: cad' khug mae apyad ato jo, qo jaung: to: byid' ra" su" lae" qin" ra" kyi jham we' dau: ako". 14 Adam mae" khyaug' qae" ein: qae" mae" Enog wa ce: khyo we' sin: yang:- Asang wa yao" gyang" lho" ra" mug: lagyo: ajham ataung myo: sho' we' joe" li" mung: 15 byu alhab' mo, re dao: kho' li" nae". Byu alhab' mo, re yao: bam zaui: so" lo: ra" Mao"So re malam: ra" lo, mau" jham: qhid' mae" we' Mao"So re malam: ra" qobo jab qe Mao"So re jhau: shad' ko" ra" gyo" gyaug gyo" lhaung sho' ra" dao: jham: qhid' mae" dao: phyid' li" nae" ga: ganhae" gaco' mae" lapa pa: to" ra". 16 Ai: byu qe wa khonhae" re: nyhung mung: su gaje qere qobo vhin: ako". Yao: bam wa yao: bam yao" makhyang" ra" gaung sho: shab' ra" khyo re cao" ra" mo, ngad: ako". Yao: yao" gaung re phug mo, ngad: ako". Yao: yao: o: rure qo" yu nae" qhid' mae" su gaje qere khin" zo: mo, ngad: ako". 17 Ngadqere: nga" ba nam qe we"- Ngonhaung" Asang Yesu Khristu nho: lagyo: qeyang ganhae" naonhaung" re ta" kyo" to: ko" ra" dao: re myid: beim: ge, 18 yao: bam wa lo" thao" ra" ba na mae naonhaung" re jung" gaui: ra" mo,- yao: bam: Mao"So re malam: ra" kao bau myid: o: ra" khyo re cao" ra" mo, thug' li" genae" ga: naonhaung" re ta" to" ako". 19 Ai: byu qe wa phung: jho" kho' nhao: ra" mo,- azhao: mae" yao: bam yao" gaung sho: kao bau myid: o: ruyang eib khang" ra" qao: mae na mo,- Byo re maqo" yu: ra" mo, ngad: ako". 20 Naonhaung" kam" wa- nga" ba nam qe we"- naonhaung" gyang" lho" thao" ra" lam khug: ra" khyo mae naonhaung" yao" gaung re qi" qhang: li" sho' xo' yang: zao: to' na ge,- Gyang" Lho" Byo: qam: so' mae ngha mung: akyu" mho' ge,- 21 ngonhaung" Asang Yesu Khristu yao" nhag' khyag' shogu: ra" myid khyo" yang naonhaung" re apyad ato: kaoso' byid: nae" rure myid khyo" yang myid: lao" na zo" re" Mao"So: jhid'de; myid khug mae naonhaung" na: jo, ge,. 22 Aug' o: myid bo: ra" mo, re nhag' khyag' shogu: myid qhu" byid: ge,- 23 su gaje qere myi: mae" she: khyad' thug' yu yang: khyad' yu ge,- gaje re gyaug myid bo: ra" nhag' khyag' shogu: ra" myid qhu" byid: ge,- ngadqere: yao: bam: gaung sho: shab' ra" qobo lo, mau" yang abe, alhau: kad' pye' ra" yao: bam: mai bau: jham re ca' nghang" pye' ge,. 24 Naonhaung" re magyang: lang" lo" nhao lo: qo" zaui" zag: ci byid: mung: qobo made, lo: ngaui bau: ngaui yao we' yao" phungbao bao: ra" qhid' kheim: khyo qo" jhui" vao ye" ra" yaug- 25 date: za: ngad: ra" ngonhaung" khyad' yu: Asang Mao"So wa ngonhaung" Asang Yesu Khristu khyo" yang phungbao- eib: ra" phung: dagu"- qam: so' we' kheim: so' ganhae" gaco' mae" re:- ana" re:- apyad ato khonhae" re: bo: jo, vashao: wo". Amen

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE