Galatians

गलाति

1 इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥ मनाहाॽलाम् नु मना युक्‍लाम् सेःक्‌युक्‍मिबा पोःक्‍खाङ्‌बा मे़ःन्, कर ये़सु ख्रिस्‍त नु खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ याप्‍मि सेगे़सिबारो॥ 2 इङ्‌गाॽनु सोरिक् के़वाॽबा काक् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽरे़आङ् गलातिया थुम्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ के़वाॽबाहाॽ सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ 3 पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम् नु कुसनारुङ्‌ङिन् खिनिॽ के़बिरिर॥ 4 आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍के ये़सुरे़ कन् ये़म्‍मोबा ताप्‍फे़ःम्‍बा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोलाम् ताङ्‌से़ःप्‍मा आसुक्‍ल फाॽआङ् आनिॽ लायो आजोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ ले़क्‌वा स्‍ये़रो॥ 5 सदादिङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लरो॥ आमे़न्‌! 6 इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽ मये़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् के़उःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आक्‍खे़न् हारा के़ले़रुम्‍माङ्‌ वेॽस्‍मा सुनाइङ्‌ङो के़बेगिर के़बत्‍छिबे॥ 7 से़क्‍खाःल्‍ले़ खे़ङ्‌ग कुजे़क् सुनाइङ् मे़ःन्‍लो, कर कुभा मनाहाॽरे़ग खिनिॽ पिर्बेःम्‍बो थामासि फाॽआङ् ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा सुनाइङ्‌ङिन् मे़इगु मे़ले़क्‍खुर मे़वाॽरो॥ 8 कर तगि आनिगे़ खिनिॽ इङ्‌भोःआसिगे़बा सुनाइङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ सुनाइङ्‌ङिन् आनिगे़ इङ्‌भोःसुम्‍बे़ॽ इग्र साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा माङ्‌लाइङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌भोःसुॽसाङ्‌ खे़न्‍निन् साङ्‌ग्राःल्‍ले़ ते़त्तुररो॥ 9 आनिगे़ तगि मे़त्तासिगे़बा हे़क्‍के याम्‍मोआङ् मे़त्तासिगे़ॽरो, आत्तिल्‍ले़ खिनिॽ के़दाःक्‍तुम्‍बा सुनाइङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मा सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌गे़भोःसि हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाङ्‌ग्राःन् खे़ल्‍ले़ कुसम्‍दाङ् चुक्‍लरो॥ 10 आल्‍ल इङ्‌गाॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा पिमा कोःत्तुङ्‌लो॥ आल्‍लसाङ् इङ्‌गाॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासिरक् कोःत्तुङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा मे़ःन्‍नाॽरो॥ 11 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌बा सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मिलाम् त्‍ये़बा मे़ःन्‍लो के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ्‌ के़निःत्तुम्‍ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 12 कङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मिलाम्‍बा खोःसुङ्‌बा मे़ःन्, आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् मे़हुॽराङ्‌बाआङ् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽ ये़सु ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ए ओसेःन्‍धाक्‍ताङ्‌ङाङ् खोःसुङ्‌बारो॥ 13 इङ्‌गाॽ तगि यहुदि साम्‌योःन्‌ इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आक्‍तङ्‌बा मना वयाङ् हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍खे़न् साॽरिक् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ 14 इङ्‌गाॽ यहुदि आबे़रे़हाॽनुःल्‍ले़आङ् यरिक् यहुदि साम्‌योओ पोःमा निङ्‌वाॽ पिरुङ् हे़क्‍क्‍याङ् आम्‍बा आन्‍धे़बाहाॽलाम् के़बोःङ्‌बा के़युःबा साम्‌योथिम्‍हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मा कुसिक् के़सम्‍बा वयाङ्‌लो॥ 15 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सामे़न्‌वाःन्‍छिङ्‌ङेआङ्धोए लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्, हे़क्‍क्‍याङ् सेगाङ्‌ङाङ् सेवा चोःक्‍से़ उःत्ताङ्‌लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुङ्‌सिङ्‌ल फाॽआङ् आबुगे़न् कुस्‍साःन् ओःन्‍धाक्‍मा कुसिराॽ थाङे़॥ खे़न् ये़म्‍मो इङ्‌गाॽ आत्तिन् मनाहाॽआङ् सुजा मे़नाःक्‍तुङ्‌सिङ्‌ङिन्, 17 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़ तगिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽओआङ् सुजा नाःक्‍से़ यरुसले़म ये़क्‌यक्‍को थो मे़म्‍बेःक्‍पे़न्लो, कर इङ्‌गाॽग खिमो अरबिया लाजेॽओ पेगाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दि इङ्‌गाॽ दमस्‍कस ये़क्‌यक्‍को नुःक्‍खाङ् त्‍याङ्‌लो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् तङ्‌बे सुम्‍सि एगाङ्‌लक् इङ्‌गाॽ यरुसले़म्‍मो पत्रुसरे़ कुदुम्‍से़ पेगाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽनुए थिक्-ङा (१५) ये़न् थारिक् युङाङ्‌लो॥ 19 खे़प्‍मो दाङ्‌बाल्‍ले़ कुन्‍साॽ याकुबे़न्‍नु वेॽ आत्तिन् सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽआङ् मे़दुमुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍लो॥ 20 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ से़क्‍खा पाःन् मे़त्‍निङ्‌लो, इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ इङ्‌ले़क् मे़ःन्‍लो॥ 21 खे़न् एगाङ् इङ्‌गाॽ सिरिया नु सिलिसिया थुम्‍मो पेगाङ्‌लो॥ 22 यहुदिया लाजेॽओबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़न्‍निए मे़वये़रो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽरे़ग तगि याप्‍मि तुक्‍खे के़जाःप्‍पाल्‍ले़ मे़ङ्‌मा कोःत्तुबा नसाःन्‍निन् अक्‍खेःल्‍ले़ इङ्‌भोःसुर वाॽरो के़लॽबा पाःन्‍निन्‍लक् मे़घे़प्‍सुआङ् मे़वये़रो॥ 24 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा मे़भोःसुरो॥

गलाति 2

1 तङ्‌बे थिक्-लि (१४) एगाङ् इङ्‌गाॽ बरनाबासे़न्‍नु याम्‍मो यरुसले़म थो पेगाङ्‌ङिल्‍ले़ तितसे़न्‍नाङ् इङ्‌गाॽनुए सोरिक् तेॽरुङ्‌ङाङ् वये़॥ 2 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खे़त्‍थो पेःक्‍माए पोःङ् लॽरिक् ओःन्‍धाक्‍ताङ्‌ङाङ् वये़॥ इङ्‌गाॽ खे़प्‍मो वयाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा लाम्‍लोःबासिरो फाॽआङ् मे़इःत्तुसिबाहाॽ स्‍वाःत्ताङ् तुमुङ्‌सिङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌सिङ्‌बा सुनाइङ्‌ङिन् चे़क्‍तुङ्‌सिङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ आबाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुर के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌ङाङ् वयाङ्, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा माङ्‌सेवाःन् हने़ के़बोःङ्‌बा वये़रो॥ 3 कर आन्‍देःङ्‌बा तितसे़न् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् वये़साङ् खे़ल्‍ले़ हर्दो हे़क्‍मा पोःङ् फाॽआङ् मे़म्‍बाःत्तुन्‍लो॥ 4 कर कुभा इङ्‌ले़क्‍के फुॽनुसाॽहाॽ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् खोःसुम्‍बे़बा चोःक्‌युम्‍भोःन् थोःम्‍से़ आनिगे़नु मे़भुत्‍छिङ्‌ङाङ् आनिगे़ योःक्‍पा हे़क्‍के चोःक्‍से़ खुनिॽ यहुदि साम्‌योथिम्‍हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ् लॽरिक् मे़मे़त्तिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् काक् पाःन्‍निन् पोगे़बारो॥ 5 कर आनिगे़ग से़क्‍खाबा सुनाइङ्‌ङिन् खिनिॽनु सदादिङ् वाॽर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़भोःक्‍खुबा पाःन्‍निन् सप्‍फाधिक्‍काङ् मे़घे़प्‍सुम्‍बे़न्‍लो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् सेसेहुप्‍लक्‍पा कुभा लाम्‍लोःबाहाॽग–के़ले़बा के़निःबा मे़जोःक्‍साङ् इङ्‌गाॽग थेआङ् मे़लेःत्तासिङ्‌ङिन्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽ मे़से़न्‍दुन्‍छिन्‍लो–खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌भोःसुङ्‌बा सुनाइङ्‌ङो थेआङ् मे़न्‍जक्‍तुन्‍लो॥ 7 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा खे़ङ्‌हाॽरे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पत्रुसे़न् यहुदिहाॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोसे़ पाङ्‌घुबा हे़क्‍केए इङ्‌गाॽआङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ सुनाइङ् इङ्‌भोःमासि फाॽआङ् लक्‍पे़न्‌ पिराङ्‌बान् मे़निःसुरो॥ 8 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ पत्रुसे़रे़ सेःक्‌युक्‍मिबा कुयाःम्‍बक्‍लाम् यहुदिहाॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याःम्‍बक् चोगुबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा आयाःम्‍बक्‍लाम्‍माङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽओ याःम्‍बक् चोगुरो॥ 9 सेसेहुप्‍लक्‍कोबा लाम्‍लोःबा मे़मे़त्तुसिबा याकुब, पत्रुस नु युहुन्‍नासिरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा माङ्‌सेवाओ मुॽइसाम् थाःसुबा मे़निःसुआङ् बरनाबासे़न् नु इङ्‌गाॽ मे़दाःक्‍ते़त्‍छिगे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽ आन्‍छिगे़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ पेःक्‍मा मे़दे़न्‍दे़ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ यहुदिहाॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःमा मे़दे़न्‍दे़रो॥ 10 खे़ङ्‌हाॽरे़ग खुनिॽ लुम्‍मोबा याङ्‌गे़साॽबाहाॽ फाॽमासि सुजा मे़बिरिगे़॥ हे़क्‍के चोःक्‍मा इङ्‌गाॽआङ् आसिराॽ थाङे़रो॥ 11 कर पत्रुसे़न् एन्‍तिओक ये़क्‌यक्‍को त्‍ये़ःल्‍ले़ वेॽ नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ तगिए इङ्‌गाॽ पाःन्‌ मे़त्तुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ याःम्‍बक् फेःन्‍दुआङ् वये़॥ 12 तगि खुने़ॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌बा नसानिबाहाॽनु सोरिक् चर वये़, कर याकुबरे़ यहुदि कुन्‍जुम्‍हाॽ खे़प्‍मो मे़द्‌ये़ल्‍ले़ खुने़ॽ सोरिक् युङ्‌माआङ् चामा ले़रु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़न्‍नाङ् हर्दो हे़क्‍माए पोःङ् के़लॽबा खे़न् मनाहाॽनु किःसे़आङ् वये़रो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ यहुदि नसानिबाहाॽरे़आङ् पत्रुसरे़ किस्रुक्‍पा कुये़प्‍ले़क्‍किन् मे़नाःत्तुरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ ये़प्‍ले़क्‍किल्‍ले़ बरनाबासे़न्‍नाङ् ले़क्‍खु तेॽरुरो॥ 14 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् से़क्‍खाबा पाःन्‍नो मे़म्‍बत्‍छे़म्‍बा निःसुङ्‌सिङ्‌ङाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तगिए पत्रुसे़न् अक्‍खे मे़त्तुङ्‌ल फे़ःक्‍तुङ्, “खे़ने़ॽग यहुदिने़साङ् यहुदि हे़क्‍के के़न्‌वाॽने़न्, कर थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् कुइसिःक् के़वाॽ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ने़ॽ इःप्‍मा नाःप्‍मा के़ले़रु के़देःसुबा यहुदि साम्‌योथिम्‍मिन् आक्‍खेलॽरिक् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ् लॽरिक् के़मे़त्तुसिबाबे?” 15 आनिॽ साआवाःन्‍छिङ्‌ङाङ्धोए यहुदिसि, थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् हे़क्‍तङ्‌बा “लायोबासि” मे़ःन्‍लो॥ 16 आत्तिन् मनाःन्‍नाङ् मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम्‍मिन् इःत्तु नाःत्तुआङ् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो, कर ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोगुआङ्‌लक् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा सुक् के़लॽबा पाःन्‍निन् आनिॽ कुसिङ्‌ निःप्‍मा पोःङ्‌लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽआङ् ख्रिस्‍तओबा नसाःन्‍लाम् आप्‍तिक् मे़ःन्‍ने आबोःङ्‌ल फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् आजोगुम्‍लो, कर साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् आइःत्तुम् आनाःत्तुम्‍बालाम् मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् इःत्तु नाःत्तुआङ् आत्तिन्‍नाङ् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 17 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोःक्‍मालाम् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा आगोःत्तुम्‍मिल्‍ले़ वेॽहाॽरे़ खिनिॽ लायोओ के़वाॽबानिङ् आम्‍मे़त्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा आले़रुम्‍माङ् आवाॽ॥ खे़न् फाॽइन् ख्रिस्‍तरे़ लायोओ लाम्‍आलोःबाबि? हे़क्‍के मे़ःन्‍लो! 18 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा इङ्‌गाॽ ले़रुङ्‌देःसुङ्‌बा पाःन्‍निन् याम्‍मो हुॽरुङ्‌सिङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ लायोबा पोःङ्‌ङारो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा कोःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ हाबा खे़न् साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिल्‍ले़ आप्‍तिक् कुःत्ताङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलागि हिङ्‌ङार फाॽआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माआङ् से़न्‍लप् खोःमा तम्‍सिन् चोःक्‍मा ले़रुङ्‌लो॥ 20 इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍ते़न्‍नु सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङो स्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लआङ्धो इङ्‌गाॽग मे़हिङ्‌ङान्, कर ख्रिस्‍ते़न्‌ इङ्‌गाॽओ हिङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽग कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को हिङ्‌ङाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुसाःओबा नसाःन्‍लाम् हिङ्‌ङारो॥ खुने़ॽए लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ् हे़क्‍क्‍याङ् आलागि कुहिङ्‌मन्‍निन् पिरुरो॥ 21 इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् थेनाधेबा मे़इःत्तान्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा आसुक्‍ने़ फाॽग्र ख्रिस्‍ते़न्‌ हने़रक् स्‍ये़रो॥

गलाति 3

1 गलाति के़युङ्‌बा नसानिबासे, थेआङ् खिनिॽ अदङ् कुइसिःक् के़जोगिबाबे? हाःत्‍ले़ के़ले़मिआङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ फे़त्‍लाःन्‍दु के़बिरिबे? खिनिॽ तगिए ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् स्‍ये़बा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् चे़क्‍कासिगे़आङ् वये़॥ 2 खिनिॽनु पाःन्‍धिक् कुसिङ्‌ निःप्‍मा आनिङ्‌वाॽ वाॽ–साम्‌योथिम्‍मिन् के़इःत्तुम् के़नाःत्तुम्‍माङ् सेसेमाङ्‌ङिन् के़घोःसुम्‍बाबि इ सुनाइङ् के़घे़प्‍सुम्‍माङ् नसाःन् के़जोगुम्‍बालाम् के़घोःसुम्‍बाबि? 3 थेआङ् कम्‍म्‍याक् साॽरिक् खिनिॽ अदङ् के़जोगिबाबे? खिनिॽ ख्रिस्‍तानि हिङ्‌मन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌लाम् के़हेःक्‍तुम्‍माङ् आल्‍ल आबाङे याःम्‍बक्‍लाम् कुलिङ्‌धो के़प्‍मा के़गोःत्तिबाबि? 4 सुनाइङ्‌ले़ लागि खिनिॽ कम्‍म्‍याक् यरिक् तुक्‍खे हने़ के़ज्‍ये़ॽइबि? से़क्‍खाःल्‍ले़ग तुक्‍खे हने़ के़न्‍ज्‍ये़ॽइन्‍लो॥ 5 खिनिॽ साम्‌योथिम्‍मिन् के़इःत्तुम् के़नाःत्तुम्‍माङ् मे़ःन्, कर के़घे़प्‍सुम्‍बा सुनाइङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोगुम्‍बाल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ सेसेमाङ्‌ङिन् के़बिरि हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ लुम्‍मो निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक् चोगुबारो॥ 6 हे़क्‍केलॽरिक्‍के अब्राहामरे़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्, “खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् चोगु, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुरो॥” 7 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽए अब्राहामरे़ कुस्‍साः कुम्‍मे़न्‍छाॽसि के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 8 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ खुनिॽ नसाःन्लाम् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिॽ के़लॽबा ताःन्‍दिबा पाःन्‍निन् साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्, हे़क्‍क्‍याङ् अब्राहाम्‍मिन् तगिसा अक्‍खेलॽरिक् सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भन् चोगु, “काक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ खे़ने़ॽलाम्‍बाए मुॽइसाम् मे़घोःसुॽरो॥” 9 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ अब्राहामरे़ नसाःन् चोगुआङ् मुॽइसाम् खोःसुबा कुइसिःक् ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ हाङ्‌वागे़न् मुॽइसाम् मे़घोःसुॽरो॥ 10 कर साम्‌योथिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽ के़रे़क् साङ्‌ग्रारे़ ते़त्तुसिआङ् मे़वाॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “साम्‌योथिम् साप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् के़बप्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए मे़न्‍इःप्‍मना मे़न्‍नाःप्‍मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ् खोःमा लाॽरुसिआङ्‌ वाॽरो॥” 11 साम्‌योथिम्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आत्तिन्‍हाॽआङ्‌ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा मे़म्‍बोःङ्‌ने़न् के़लॽबा पाःन्‍निन् से़क्‍खाए निःदे़त्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्‌, “साम्‌योनिबाङ्‌ग नसाःन्‍लाम्‍बाए हिङ्‌लो॥” 12 साम्‌योथिम्‍मिन् नु नसाःन्‍निन् मे़दङ्‌सिन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्, “साम्‌योथिम्‍मो के़बप्‍पा काक् इङ्‌जाःङ्‌हाॽ के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पे़न्‌ खे़न्‍लाम्‍मे हिङ्‌लो॥” 13 कर साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ तारुबा खुम्‍दिङ्‌ङिल्‍ले़ कुमे़ल्‍लुङ्‌ङिन्‌ ख्रिस्‍तरे़ हुङुआङ् आनिॽ आधे़ॽरे़रो॥ खुने़ॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् फोःन्‍छिङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ आबाङे आनिॽ खुम्‍दिङ्‌ङिन् कुयुदेॽरुरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्, “सिङ्सम्‍दाङ् के़भोःन्‍छिङ्‌बा के़सिःबाङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् पिरुबारो॥” 14 ख्रिस्‍तरे़ आनिॽ आधे़ॽरे़, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिन् पिरुबा मुॽइसाम्‍मिन् ख्रिस्‍त ये़सुलाम् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ पिरुसिआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा सेसेमाङ्‌ङिन् नसाःन्‍लाम् आघोःसुम्‍लो॥ 15 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ कप्‍मो मे़न्‍छाम् याप्‍मि थिम्‍लाम् कुबिधिक् पिनिङ्‌लो॥ ने़प्‍फुरे़ माङ्‌हे़क् चोःक्‍सुआङ् पाःन् तङ्‌सुबा साप्‍लाओ आत्तिल्‍ले़आङ् ले़ङ्‌मा नु योॽमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 16 हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिन् नु कुमुॽइदाङ्‌साहाॽ माङ्‌हे़क्‍हाॽ पिरुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ “कुमुॽइदाङ्‌साहाॽ” फाॽइङ्‌ग यरिक् मनाहाॽ मे़ःन्, कर “कुमुॽइदाङ्‌साःन्” लॽरिक् पाःत्तुआङ् पत्॥ खे़न् फाॽइङ्‌ग लत्‍छा मनाःल्‍ले़न् मिक्‍सेःन् पोःङ्, खे़ङ्‌ग ख्रिस्‍तरो॥ 17 कप्‍मो इङ्‌गाॽ थे पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बा फाॽले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिन् माङ्‌हुप् चोगुबान् कुगिप् लिसिआङ् सुम्‍बोःङ् (४३०) तङ्‌बे एगाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मोसाःन् साम्‌योथिम् पिरुल्‍ले़ खे़न् माङ्‌हुप्‍पिन् मे़घक्‍तुन्‍लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ खक्‍तुमे़न्॥ 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिनिङ् लॽरिक् चोगुबा मुॽइसाम्‍मिन् साम्‌योथिम् इःप्‍मा नाःप्‍मालाम् खोदे़त्‍ने़ फाॽग्र खे़न् माङ्‌हे़क्‍के मे़बोःङ्‌ने़न्॥ कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क्लाम्‍बाए अब्राहाम्‍मिन् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुआङ् कन् मुॽइसाम्‍मिन् पिरुरो॥ 19 हे़क्‍केःल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् थेआङ् पिरे़बाबे? माङ्‌हे़क् चोगुबा मुॽइदाङ्‌साःन् 20 आल्‍ल पाःन्‍दङ्‌ले़ लागि ने़प्‍फु मना चाहाबा चोःक्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग लत्‍थिक्‍लक् वाॽरो॥ 21 हे़क्‍केने़ फाॽग्र कुसाम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हे़क्‍हाॽ अत्तुबि? से़क्‍खाःल्‍ले़ग हे़क्‍के मे़ःन्‍लो! साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुसङ् हिङ्‌मन्‍निन् पिमा आसुक्‍ते़ल्‍ले़ग खे़न् साम्‌योथिम्‍मिन् आइःत्तुम् आनाःत्तुम्‍माङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा आसुक्‍ते़बारो॥ 22 कर लायोःल्‍ले़ काक् मनाहाॽ साक्‍पा के़धाःबा कुइसिःक् चोगुसिआङ् वाॽ फाॽआङ् साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ इङ्‌भन् चोगुआङ् वाॽ॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हुप्‍पिङ्‌ग ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोःक्‍माआङ्‌लक् खोःमा आसुक्‍तुम्‍लो॥ 23 ख्रिस्‍ते़न्‌ ताःमानुःल्‍ले़ तगि, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् नसाःन्‍निन् आनिॽ ओसेःन्‍मे़न्‍धाक्‍के थारिक् साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को आवये़आङ् आनिॽ के़रे़क् साक्‍पा के़धाःबा हे़क्‍के आजोगे़आङ् आवये़॥ 24 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् आनिॽ नसाःन्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आबोःङ्‌ल फाॽआङ् ख्रिस्‍तओ थारिक् लाम्‍लोःसे़ आनिॽ ओगे़मे़प्‍पा पोःक्‍खे़आङ् वये़रो॥ 25 आल्‍ल खे़न् नसाःन्‍निन् त्‍ये़आङ् वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ ओमे़प्‍मा चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ 26 ख्रिस्‍त ये़सुओबा खिनिॽ नसाःन्‍लाम् के़रे़क् निङ्‌वाॽफुसाः के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 27 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍तओ बप्‍तिस्‍मा के़बोःङ्‌बा के़रे़क्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ नुःबा कुनोस्रङ्‌ङिन् कुसङ् तेःत् के़जाक्‍खुम्‍बा कुइसिःक् के़जाक्‍खुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 28 आल्‍ल यहुदि, थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्, योःक् नु चोःक्‌युम्‍भोबा, ये़म्‍बित्‍छाॽ नु मे़न्‍छुमाॽ कुदङ्‌बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग ख्रिस्‍त ये़सुओ लत्‍छा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 29 खिनिॽ ख्रिस्‍तरे़ कुमना के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽने़ फाॽग्र खिनिॽग अब्राहामरे़ से़क्‍खा कुमुॽइदाङ्‌सानिङ्लो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिन् पिरुबा माङ्‌हे़क्‍किल्‍ले़न् लक् के़घोःबानिङ्‌लो॥

गलाति 4

1 इङ्‌गाॽ थे़मा पाःप्‍मा कोःत्तुङ्‌बा फाॽले़, लक् के़घोःबान् हिन्‍जाॽ वाॽर थारिक् यरिक् याङ्‌साकुन्‍धेरे़ कुन्‍दाङ्‌बा के़बोःङ्‌बा वाॽसाङ् योःक्‍पा कुइसिःक्‍के पोःङ्‌लो॥ 2 कुम्‍बारे़ युक्‍तिङ् चोगुबा लक् खोःमा तङ्‌बे मे़ङ्‌गे़त्ते थारिक् खुने़ॽग कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍पा नु ओगे़मे़प्‍पाल्‍ले़ कुहुक्‍कोए वाॽरो॥ 3 हे़क्‍केलॽरिक्‍के आनिॽआङ् हिन्‍जाॽ कुइसिःक् आवये़ल्‍ले़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा कुहेःक्‍सिङ्‌मोबा हने़बा खाहुन्‍हाॽरे़ योःक् आजोगे़आङ् आवये़रो॥ 4 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ युक्‍तिङ् चोगुबा ये़म्‍मिन् के़रे़ल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् पाङ्‌घु युःसुरो॥ खुने़ॽ सिसादिङ् मे़न्‍छुमाॽओलाम् साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को सावाःन्‍छिङ्‌ङाङ् वये़रो॥ 5 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍लाम् आनिॽ आधे़ॽर फाॽआङ् हे़क्‍क्‍याङ् आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साः आबोःङ्‌ल फाॽआङ् खुने़ॽ पाङ्‌घुरो॥ 6 खिनिॽ निङ्‌वाॽफुसाः के़बोःक्‍खिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् आनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो पाङ्‌घुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् पानुदिङ् आम्‍बौ लॽरिक् मे़त्तुॽरो॥ 7 आल्‍लआङ्धो खिनिॽग योःक् के़होःप्‍तिॽरो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुस्‍साः के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साः के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कत्तुबा काक् पाःन्‍हाॽरे़न् खिनिॽ लक् के़घोःबा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 8 खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ्‌ निःप्‍मानुःल्‍ले़ तगि खिनिॽग हने़बा माङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ योःक् के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिरो॥ 9 कर आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽ कुसिङ्‌ के़निःत्तुम्‍माङ् के़वयिॽ (इग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए खिनिॽ कुसिङ् के़निःत्तिआङ् वाॽ), हे़क्‍केःल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा कुसुम्‍मे़न्‍दम्‍मनाबा खाहुन्‍हाॽओ नुःङ्‌माआङ् योःक् पोःङ्‌मा खिनिॽ सिराॽ थाङ्‌बाबे? 10 खिनिॽग यहुदि साम्‌यो साक्‍थिम्‍हाॽ कुइसिःक्‍के ये़न्‍हाॽ, लाहाॽ, चुङ् वाःम्‍मा हाङ् वाःम्‍मा ये़म्‍हाॽ नु तङ्‌बेहाॽने़ के़इःत्तुम् के़नाःत्तुम्‍लो॥ 11 खिनिॽ लागि इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा याम्‍बुधिक्‍पा याःम्‍बक्‍किन् हने़ पोःङ्‌बिला फाॽआङ् किःसाङ्‌ङाङ् वयाङ्‌लो॥ 12 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खे़न् पाःन्‍हाॽलाम् इङ्‌गाॽ कुइसिःक् खिनिॽआङ् चोःक्‌युम्‍भोबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगि इङ्‌गाॽग खिनिॽ हे़क्‍के साम्‌यो साक्‍थिम्‍हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍मालाम् चोःक्‌युम्‍भोबा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वयाङ्‌लो॥खिनिॽग इङ्‌गाॽ थेआङ् ताप्‍फे़ःल्‍लिक् याप्‍मि के़म्‍मे़त्तिन्‍लो॥ 13 इङ्‌गाॽ खिनिॽओ सुनाइङ् इङ्‌भन् चोःक्‍से़ त्‍याङ्‌ङिल्‍ले़ आयाम्‌ तुगे़आङ् वये़बान् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍माङ् वाॽरो॥ 14 आयाम्‌ तुक्‍माल्‍ले़ तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइसाङ् याप्‍मि के़न्‍जिःत्तिन्, याप्‍मि के़न्‍नाॽरिन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा माङ्‌लाइङ्‌बा इग्र ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌ लाङ्‌ के़दाःक्‍तुम्‍बा कुइसिःक् याप्‍मि लाङ्‌ के़दाःक्‍तिरो॥ 15 खिनिॽ खे़न् ये़म्‍मो साॽरिक् के़सःत्तिआङ् के़वयिबान् थे पोःक्‍खे़आङ्‌बे? पोःङ्‌मा सुक्‍ते़ल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ कुभाॽ पिमारे़ लागि खिनिॽ मिक्‍हाॽआङ् के़यगुम् के़लःत्तुम्‍माङ् इङ्‌गाॽ याप्‍मि पिमा के़सुक्‍तिमे़न् फाॽआङ् पाःप्‍मा सुक्‍तुङ्॥ 16 कर इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्‌बाल्‍ले़ आल्‍लो खिनिॽ निङ्‌मि पोःक्‍खाङ्‌बाबि? 17 खे़न् मनाहाॽरे़ग 18 आल्‍ल इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वाॽआल्‍ले़रक् मे़ःन्, कर खिनिॽनु होःप्‍पासाङ् वेॽहाॽरे़ खिनिॽ लागि नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा सिक् सम्‍ने़ फाॽग्र नुःबारो॥ 19 आमिःम् आस्‍साःसे, ख्रिस्‍ते़न्‌ कुइसिःक्‍के खिनिॽ मे़म्‍बोःङ्‌ङे थारिक् इङ्‌गाॽग आल्‍लो याम्‍मो सावाःम्‍मा तुङ्‌ङिल्‍ले़ तरुमा मे़न्‍छुमाॽ कुइसिःक् पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 20 इङ्‌गाॽ आल्‍लो खिनिॽनु वाॽआल्‍ले़ अक्‍खे पाःप्‍मा मे़बोःक्‍खे़म्‍बा वये़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ हे़क्‍के के़लॽरिबाओ इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् वाॽरो॥ 21 खिनिॽ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को वाॽमा निङ्‌वाॽ के़जोगुम्‍बि? खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍माङ् के़वयिॽबि? 22 साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ अब्राहामरे़ कुस्‍साः ये़म्‍बित्‍छाॽ ने़त्‍छि वये़त्‍छि फाॽआङ् पाःत्तुॽ॥ थिक्‍किन् सेवारोमा 23 हागार मे़प्‍मनामा सेवारोमा कुमेःत्‍लाम् सागे़वाःन्‍छिङ्‌बान्‌ मे़न्‍छाम्‌ निङ्‌वाॽलाम्‌ सावाःन्‍छिङ्‌बारो॥ कर सारा मे़प्‍मनामा चोःक्‌युम्‍भोमा आबाङे कुमेःत्‍लाम् सागे़वाःन्‍छिङ्‌बाङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हे़क्‍लाम् पोःक्‍खे़बारो॥ 24 आल्‍ल कन् ने़प्‍फु मे़न्‍छुमाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा ने़त्‍छि माङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़ कुबिसिरो॥ सेवारोमा हागाररे़ङ्‌ग सिनाइ 25 आल्‍ल आल्‍लोबा यरुसले़म ये़क्‌यक्‍किन् अरब लाजेॽबा सिनाइ कोःक्‍मा कुइसिःक् चोःक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् ये़क्‌यक्‍किन् नु साम्‌योथिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा के़रे़क् साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयोःक् मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽरो॥ 26 कर चोःक्‌युम्‍भोमा साराःङ्‌ग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा यरुसले़म कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ खुने़ॽए आनिॽ मारो॥ 27 माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पाःत्तुआङ् वाॽ,“सामे़ङ्‌गप्‍मनामाए, सःत्ते़ॽओ! खे़ने़ॽ सागे़न्‌वाःन्‍दुन्‍छाङ् सःत्ते़ॽर अःक्‍ते़ॽओ! थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् वेॽ मे़न्‍छुमाॽनुःल्‍ले़आङ् सामे़ङ्‌गप्‍मनामाल्‍ले़ कुस्‍साःहाॽ यरिक् मे़बोःङ्‌लो॥” 28 आल्‍ल आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽग इसहाक कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा मुॽइदाङ्‌सानिङ्‌लो॥ 29 कर खे़न् योःक्‍मा मेःत्तिल्‍ले़ कुस्‍साः इस्‍माएलरे़ माङ्‌हे़क्‍लाम् सागे़वाःन्‍छिङ्‌बा इसहाक्‍किन् तुक्‍खे चाःत्तुबा कुइसिःक् सेसेमाङ्‌लाम् आनिॽ सागे़वाःन्‍छिङ्‌बाहाॽआङ् साम्‌योथिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽरे़ तुक्‍खे आम्‍जाःत्‍लो॥ 30 कर साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ थे पाःत्तुॽ? “सेवारोमा मे़न्‍छुमाॽइन्‌ नु कुस्‍साःन् नाःत्ते़देःसे़से़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सेवारोमाल्‍ले़ कुस्‍साःन्‌ चोःक्‌युम्‍भोमा मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुस्‍साःन्‍नु सोरिक् लक् के़घोःबा पोःङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥” 31 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिॽग सेवारोमा मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुस्‍साःसि मे़ःन्‍लो, कर आनिॽग चोःक्‌युम्‍भोमा मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुस्‍साःसिरो॥

गलाति 5

1 ख्रिस्‍तरे़ से़क्‍खाए चोःक्‌युम्‍भो आबिरे़आङ् वाॽ, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् चोःक्‌युम्‍भोओ मे़म्‍मुन्‍ने वये़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयोःक् याम्‍मो मे़बोःक्‍खे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 2 इङ्‌गाॽ पावलरे़ पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! हर्दो हे़क्‍मालाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ खिनिॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ के़जोगुम्‍ने़ फाॽग्र ख्रिस्‍तरे़ चोगुबा याःम्‍बक्‍किन्‌ खिनिॽ लागि हने़बारक् पोःङ्‌लो॥ 3 इङ्‌गाॽ याम्‍मो मे़त्‍निङ्, हर्दो हे़क्‍मालाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ खिनिॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ के़जोगुम्‍ने़ फाॽग्र साम्‌योथिम्‍मो के़बप्‍पा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ के़इःत्तुम् के़नाःत्तुम्‍लए पोःङ्‌लो॥ 4 खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा फाॽआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽ ख्रिस्‍तलाम् के़से़न्‍दि, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् माःङ्‌घा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 5 कर आनिॽ नसाःन्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आबोःङ् के़लॽबा निङ्‌साङ्‌ङिन् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ हाङ्‌मा आभाॽरो॥ 6 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुलागिग हर्दो हे़क्‍मा नु मे़न्‍हे़क्‍मा पाःन्‍निन् थेआङ् मे़ःन्‍लो॥ कर के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बा पाःन्‍निङ्‌ग आनिॽ नसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍तुम्‍सिम्‍लो॥ 7 खिनिॽग नुःरिक्‍काङ् नसाःन् के़जोगुम्‍माङ् के़वयिॽ, कर से़क्‍खाबा पाःन्‍निन् इःप्‍मा नाःप्‍मा हाःत्‍ले़ के़साक्‍तिबे? 8 कन् पाःन्‍निङ्‌ग से़क्‍खासाङ् खिनिॽ के़उःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् त्‍ये़बा मे़ःन्‍लो॥ 9 खरे़ःङ् के़भङ्‌बा च्‍यॽसिक् सिदाॽइल्‍ले़ के़रे़क् फेॽरुम्‍मिन् युक्‍तुबा कुइसिःक् लत्‍छा इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍निल्‍ले़ यरिक् मनाहाॽ फे़त्‍लाःन्‍दुसिॽरो॥ 10 खे़न् इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍निन् खिनिॽ नसाःन् के़न्‍जोगुम्‍मिन् फाॽआङ् दाङ्‌बान् ताःक्‍पो चोगुङ्‌लो॥ निङ्‌वाॽ के़भोःप्‍पा नु तुक्‍खे के़जाःप्‍पा आत्तिन्‍छाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् पिरुॽरो॥ 11 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, कुभारे़ मे़बाःत्तुबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ आल्‍लसाङ् हर्दो हे़क्‍माए पोःङ् लॽरिक् इङ्‌भन् चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ थेआङ् मनाहाॽरे़ इङ्‌गाॽ तुक्‍खे मे़जाःत्ताबाबे? इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍तरे़ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् चोगुबा कुयाःम्‍बक्‍कोलाम् से़न्‍लप् खोःदे़त्‍लो लॽरिक् इङ्‌भन् मे़जोगुङ्‌ङिन्‍ने़ फाॽग्र आत्तिल्‍ले़आङ् कुसिक् मे़घे़ङे़न्‍बामे़न्‌॥ 12 खिनिॽ निङ्‌वाॽ फे़त्‍के़लाःम्‍बाहाॽरे़ग हर्दो हे़क्‍मारक् मे़ःन्, कर कुबुङ् थे़रे़ःप् मे़हे़गुसाङ् पोःङ्‌बारो॥ 13 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोःक्‌युम्‍भो पोःङ्‌से़ के़उःत्तिआङ् के़वयिॽ॥ खे़ङ्‌ग लायोबा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ मुरा के़मे़त्तिबा कुइसिःक् खिनिॽ याम्‍दादा चोःक्‍मारे़ लागि मे़ःन्‍लो, कर लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌माआङ् कुभाॽ पिसिङ्‌मारे़ लागिने़रो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ काक् साम्‌योथिम्‍मिन् लत्‍छा इङ्‌जाःङ्‌ङो के़रे़आङ् वाॽरो, “आबाङे लुङ्‌माॽ के़दुक्‍सिङ्‌बा कुइसिःक् के़बाङ्‌भेॽसाबान् लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़ॽओ॥” 15 कर खिनिॽ के़हाॽआसि के़ये़ःङ्‌ङासिल्‍ले़ग मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो, कर सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र आबाङे के़मे़ङ्‌ङासिॽरो॥ 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ अक्‍खे मे़त्‍निङ्, सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्‍गे़लोःसिबा कुइसिःक् वये़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ लायोबा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा पाःन्‍निन् के़न्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ लायोबा निङ्‌वाॽइन्‌ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ पोःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिन्‍नाङ्‌ लायोबा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ पोःक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़दङ्‌सिन्‍लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् चोःक्‍मा के़इःत्तुम्‍बा नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽ सदादिङ् के़न्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ 18 कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्‍गे़लोःसिबा कुइसिःक् के़वयिॽने़ फाॽग्र अक्‍खे हे़क्‍के चोगे़ॽ फाॽआङ् मे़म्‍मे़त्ते साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍हाॽ के़रे़क् खिनिॽ आबाङे के़जोगुम्‍लो॥ 19 लायोबा निङ्‌वाॽलाम् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍हाॽ निधाःप्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ याम्‍बोःप्‍मा याःम्‍बक् मे़जोगुॽ, ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽ मे़जोगुॽ, सिरिङ् आममबा याःम्‍बक् मे़जोगुॽ, 20 नावाइत्‍लाःन् सेवा मे़जोगुॽ, कित्‍चाक् मे़जोगुॽ, मनाहाॽ मे़जिःत्तुसिॽ, खे़माॽ मे़भोःक्‍खुॽ, मनाहाॽ नामे़हे़त्तुसिॽ, खुनिॽ सिक् पोःक्, आनिगे़रक् चोगुम्‍बे़ पाःत्तुम्‍बे़ के़लॽबा निङ्‌वाॽ मे़जोगुॽ, एःक् से़न्‍छिङ्‌मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुॽ, थुक्‍सिङ्‌मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुॽ, 21 वेॽहाॽरे़ मे़जोगु मे़जबान् ओमे़प्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्, थिःल्‍ले़ मःसिङ्‌मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुॽ, याम्‍दादा फे़न् याःम्‍बक् मे़जोगुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् बा हे़क्‍तङ्‌बा वेॽ याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जोगुॽरो॥ तगिबा कुइसिःक् साम्‍दिङ् पिनिङ्‌लो, अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो लक् खोःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 22 कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्‍लोसुसिबा मनाहाॽरे़ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍तुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽ मे़सःत्, सनारुङ्‌ङो मे़वाॽ, नासि मे़धःत्, खे़ङ्‌हाॽरे़ वेॽहाॽ नुःरिक् मे़मे़त्तुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽ नुःबा याःम्‍बक् मे़जोःक्, निङ्‌वाॽइरे़ खोःप्‍तुसिबा मे़जोःक्, 23 खे़ङ्‌हाॽ नःम्‍नःम् मे़लॽ हे़क्‍क्‍याङ् नासि मे़धःत्‍लो॥ अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ थेआङ् थिम् होःप्‍लो॥ 24 ख्रिस्‍त ये़सुःन् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ग लायोबा निङ्‌वाॽ नु खे़ल्‍ले़ कुभे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुयुक्‍किन् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़भोःन्‍दुआङ् वाॽरो॥ 25 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ कुसङ् हिङ्‌मन् आबिरे़आङ् वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आनिॽ वयिरो॥ 26 आनिॽग आङ्‌दिङ् लॽरि मे़ःन्, सिक् फोःङ्‌सिङ्‌ पिसिङ्‌मा मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ् नाहे़त्‍छिङ्‌मा मे़ःन्‍लो॥

गलाति 6

1 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ नुसाॽधिक् लायोओ थाःल्‍ले़ खिनिॽ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्‍गे़लोसिबाहाॽरे़ नःम्‍नःम्‍माङ् खे़न् तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ कर हे़क्‍के के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खिनिॽआङ् लायोओ थाःमा के़सुक्‍तिॽरो॥ 2 इनोगे़न् तुक्‍खेओ फाॽआसिम्‍मे़ॽओ॥ अक्‍खेलॽरिक् ख्रिस्‍तरे़ आबिरे़बा साम्‌योथिम्‍मिन् के़गे़त्तुम्‍लो॥ 3 खे़ने़ॽ के़ये़क्‍पा के़न्‍जोःक्‍ने़न्‍छाङ् वेॽहाॽ कुभाॽ पिमासिओ वेॽ मनाहाॽनुःल्‍ले़ के़ये़क्‍पा चोःक्‍का लॽरिक् निङ्‌वाॽ के़इःत्‍छिङ्‌ने़ फाॽग्र आबाङे इङ्‌गे़ले़क्‍सिङ्‌लो॥ 4 कर खिनिॽ हिङ्‌मन्‍नो के़जोगुम्‍बा याःम्‍बक्‍किन् के़रे़क्‍ले़ आबाङे के़साॽरुम्‍ल पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽनु मे़न्‍दङ्‌सिङ्‌ङे खिनिॽ नुःरिक्‍काङ् के़जोगुम्‍बा याःम्‍बक्‍को खिनिॽ निङ्‌वाॽ ताःरो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क्‍ले़ कुःमा के़बोःङ्‌बा लक्‍पे़न्‌रे़न्‌ कक्‍हाॽ आबाङे कुःमाए पोःङ्‌लो॥ 6 पाःन्‍जाक् के़हुॽसिङ्‌बाल्‍ले़ खुने़ॽ कत्तुबा काक् नुःबा पाःन्‍हाॽ कुसिक्‍साम्‍बाहाॽनु हाःमा पोःङ्‌लो॥ 7 खिनिॽ इङ्‌मे़ले़क्‍कासिम्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् किनाःन्‍दि पिमा सुक्‍मे़दे़त्‍ने़न्‍लो॥ मनाःल्‍ले़ थे़माःन् तेःसुॽ, हाबा खे़न् सुप्‍सुॽरो॥ 8 आत्तिन् मनाःल्‍ले़ लायोबा कुनिङ्‌वाॽइन्‌ कुनिङ्‌वाॽ ताःमाओरक् तेःसुॽ, खे़ल्‍ले़ लायोबा कुनिङ्‌वाॽलाम् सिःमे़न् सुप्‍सुॽरो॥ कर आत्तिन् मनाःल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमाओ तेःसुॽ, खे़ल्‍ले़ग सेसेमाङ्‌लाम् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् सुप्‍सुॽरो॥ 9 आनिॽ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍माओ नाःस्‍सि मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा आल्‍ले़रुम्‍मिन्‍ने़ फाॽग्र सुये़म्‍मो आनिॽ मुॽइसाम् आसुप्‍सुम्‍लो॥ 10 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ सुये़म् आघोःसुम्‍मिल्‍ले़ काक् मनाहाॽ नुःरिक् मे़प्‍मासि पोःङ्‌लो॥ कुनो-कुबिॽओग आनिॽ नसानिबा हिम्‍सयङ्‌हाॽ नुःरिक् मे़प्‍मासि पोःङ्‌लो॥ 11 ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽओ, इङ्‌गाॽ आबाङे आहुक्‍किल्‍ले़ यम्‌यम्‍बा सक्‍सेॽहाॽओ कन् कुनुप् पाःन्‍हाॽ साप्‍तुङ्‌बारो॥ 12 खे़न् हर्दो हे़क्‍मा के़बाङ्‌बाहाॽरे़ वेॽहाॽरे़ नुःबा मे़निःसिगे़र फाॽआङ् हे़क्‍के मे़जोगुबारो॥ ख्रिस्‍तरे़ कुसिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङिन् इङ्‌भोःमाल्‍ले़ के़दाःबा तुक्‍खेःन् मे़गिरुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खिनिॽ हर्दो हे़क्‍मा के़म्‍बाङ्‌घिबारो॥ 13 कर खे़न् हर्दो के़हे़क्‍पाहाॽरे़ आबाङेआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् मे़न्‍नाःत्तुन्‍लो॥ हे़क्‍केसाङ् खे़ङ्‌हाॽ आङ्‌दिङ् लॽमा मे़घोःर फाॽआङ् हर्दो हे़क्‍मा थिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा के़म्‍बाङ्‌घिॽरो॥ 14 कर इङ्‌गाॽग आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ सिलाम्‍साक्‍मा कुसिङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ थे़माओआङ् आङ्‌दिङ् मे़लॽआन्‍लो॥ ख्रिस्‍ते़न्‌ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङो स्‍ये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽरे़ मे़इःत्तु मे़नाःत्तुबा पाःन्‍हाॽ आलागि थेआङ् मे़ःन्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लागिआङ् इङ्‌गाॽ थेआङ् मे़ःन्‍नारो॥ 15 हर्दो हे़क्‍मासाङ् मे़न्‍हे़क्‍मासाङ् थेआङ् मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो, कर कुसङ् मना पोःङ्‌मान्‍ने यम्‍बा पाःन्‍लो॥ 16 कन् पाःन्‍निन् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सनारुङ् के़बिरिर हे़क्‍क्‍याङ् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिररो॥ खे़ङ्‌हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा कुसङ् इस्राइलिसिरो॥ 17 कुनुप्‍माओ, इङ्‌गाॽ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् तुक्‍खे मे़न्‍जाःत्तान्‍लरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ ये़सुरे़ कुयोःक्‍पाआ फाॽआङ् नासिङ्‌गे़न् आधक्‍को मिक्‍सेःन्‍हाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 18 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥ आमे़न्॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE