TITUS

Titus 1

1 Mangso dah jyeidwis yahge Yesu Khristu dah lvgyo ngos Paulo maussauh lhaih kat. Mangso ka nyang khyen yoeus toh bang dah lomsjingh cho lhyi pangh toqh kat das zis yahge yah loms noq cho jyauh dah jyoeng cho lhyi yoh nyvng yoh seq shoq cho shwih she das nyhenshang ngos lyis khyen lha nhang kat. 2 Hauh lomsnoq cho ka vcaiq vto kang lhyi nghamhloms cho mha vpom kuot toh. Hwah cho ma bos dah Mangso ka gohlhain yah yang lyis vcaiq vto kang dyei das xiklyis dangthoengh dyei toh goeus. 3 Housoeh hauh shishenh jweh lyis hau vcaiq vto kang lhyi nyah dang mas chixoeuq kat. Hauh dang ngos lyis kyauh goeus las, yah khyuot yoeus Yhensain taiq toh zis yah dvyhangteh hauh yvlyis ngos taiq kyoh. 4 Yhensain Yesu lyis yang yah dvyhangteh lomsjingh cho mha dvgeh nghuot dah ngah lo gyingh Titu jyank mas ngos haih maussauh lhaih kat. Uwus Mangso yahge yah khyuot yoeus Yhensain Yesu Khristu gas nvng lyis jyehjuh yahge nyenstap cho dyei bas jungh. 5 Kreti goeujo mas kuot chah shih cho dvnganh lyis top jus shoq chank yoeuh chank chomp das zis yahge wus khanghmuh mas phung lhyi yoeuh dah yvwons s yoeus das logis jens toeuq kat toh das xiklyis ngos nvng lyis nyhei khoq. Ngos nvng lyis taiq shet goeus dang lyis comh aq. 6 Hauh phung logis gas yobos huon chank ma bos soeu, yhensain nyhiq dvyuk dvyoh soeu nghuot chah. Nyah lo jens gas lomsjingh bang nghuot chah. Ye dah wotwu yahge domsyos ma gyo cho nyings hoeuh dah lo jens yoh soeu ma gis nghuot. 7 Khasoeh ge lyis phung uhshe soeu ka Mangso dah muh lyis yvwons yoeus las wons wuq soeu nghuot las, yobos huon chank ma bos soeu nghuot gis. Nyang gas lhoq lhoq teh kuot soeu, phyiqkhyi chung soeu, yhei pauhzoe, dius bat, ngwis nyoqnoq soeu ma gis nghuot. 8 Nyang gas boengh mes daih, gis cho lhyi ngwis, vsainnyang gungs lyis seq joeu soeu, wot wons, dan, gyingshang, lyi chank soeu nghuot chah. 9 Nyang gas phung dah jyauh cho yahge xamxonh las loms gis dah Dang lyis wontang zwi zains toh soeu nghuot chah. Housoeh lyis nyang gas hau jyoeng dah jyauh cho yah dius jens lyis yomdyei ehnyet lyis yoh lang yoeus das zis yahge Dang lyis tyixo tomp gos bang dah shuot cho lhyi yoh tuonh shet das. 10 Khasoeh ge lyis nyamoq dah vjyuk ma bos dang yah phanh lo se kuot zis yah gohtoeu dah dius jens lyis mhuih jyomh bang nyoshoq bos, zes las Yuda lomsnoq cho mhayah thaiq wvng los bang mas bos. 11 Nyamoq dang taiq dah nhuot cauq toh dyei chah goeus: khasoeh ge lyis nyamoq gas ma gis jyauh cho lhyi jyauh las yhen gonh gonh tsain lhoq pi tyamp. Hau dvnganh gas nyamoq dah ngwis yoh das cho yah sen, vxoq vcaiq nghamh toeuq cho xiklyis nghuot. 12 Nyamoq mas nyamoq dah vnyau lvpe nghuot dah Kreti dius dvyuk taiq zis gas, Kreti dius jens vjangh hwah, Lhung dah yewus, lan dah womlvm bang nghuot, ge. 13 Hauh kanghjyoeng dang gas jus yvmvyah nyamoq gas Mangso lhyi jyoengh lomsjingh las lhom yoeus das nyhenshang eq, 14 Yuda jens dah mvnyei yahge jyoeng cho lhyi ngoek dah dius jens masyah thuq los dah tyingtoh dang lyis zwi zains toh bang ma nghuot lo das xiklyis eq nvng nyamoq lyis than than yoh nyho jyauh das. 15 Vsainnyang shangkyei nyeis goeus bang xiklyis dvnganh zis shangkyei; nghuot laus eq vsainnyang ma shangkyei lha Yhensain Yesu lyis ma lomsjingh bang xiklyis gas cha eq ma shangkyei. Khasoeh ge lyis Nyamoq dah nghamh cho yahge sohseq ehnyet gas vwot v-oeu nghuot. 16 Nyamoq Mangso lhyi seq, ge taiq laus eq nyamoq wotwu yah nyang lyis tsain ngoek tyamp. Nyamoq gas hoeng phoh bang, gis dah muh dvja ja kuot das zis yah ma huq bang yahge domsyos ma gyo bang nghuot.

Titus 2

1 Nghuot laus eq nvng gas jyoeng dah jyauh dang yah phi cho lhyi taiq kyoh las yoh jyauh nyeis das. 2 Lokhoq phauh jens lyis yhei ma yet, jyoeng zaih zis yah vsainnyang gungs lyis joeu das xiklyis jyauh aq. Nyamoq gas jyoeng dah lomsjingh cho, jyetdap ehnyet yah jhen ehnyet bos bas jungh. 3 Houyah dvyhangteh lokhoq nyih jens eq lomsjingh las gywes so lhyi phauh nyang bang kang dwis teh wotwu gis Chixoeuq las, khyangh ma pu, yhei dah jons ma duot, gis cho seq jyauh bang bweh bas jungh taiq shet aq. 4 Housoeh Mangso dah Dang gas loeusmus soq zo zis ma xauh bas jungh, lokhoq nyih jens eq nyamoq thoq lyis ngis dah nyhiq yvm jens lyis, vsainnyang dah yhensain phoq yahge lo jens lyis jyetdap, 5 vsainnyang gungs lyis joeu zis yah shangkyei lha gis dah yhen wons vmesbih duot las, vsainnyang yhensain phoq shwih khyvlyis chank bang yoh bweh das nyhenshang xuq nhang aq. 6 Houyah dvyhangteh, loyvm jens eq nyang gungs nyang joeu nyeis bas jungh, taiq kyingh yomdyei nyeis aq. 7 Dvnganh lyis nvnyang gis dah muhzoh yikhyoh Chixoeuq nyeis aq. Jyauh cho mha ehnyet dan zis yah yhaugyen zainsmuh khyvlyis kuot nyeis aq. 8 Nah jeswus jens gas yang lyis chah cho mha laus eq yobos ma yoh xo nyvng las xoqphuh bas jungh, nvng gas gohyuk dah yobos huon zis ma xauh shoq jyoeng dah dang yah taiq kyingh las jyauh nyeis aq. 9 Jons jens gas nyamoq dah yhensain jens dah o mha gyoh nyeis las cho khvt khanghmuh mas nyamoq lyis nhaiqdoeus nhang lha ma phuk toeuh bas jungh; 10 khauh cho ma kuot bas jungh, housoeh kuot das gungsthaiq, nyamoq gas khanhamp eq wontang dang jings bang nghuot cho yoh Chixoeuq das. Haih neh yah nyamoq gas vsainnyang kuot cho dvnganh mas, yah khyuot yoeus Soeu Mangso dah jyauh cho vsoenk lyis yoh tsain Chixoeuq das. 11 Khasoeh ge lyis Mangso ka dius nyau dvnganh lyis khyuot yoeus das xiklyis nyah jyehjuh lyis chi thuq xoeuq goeus. 12 Yang gas yah dah kuhxing Mangso ge, khyuot yoeus dah Yhensain Yesu Khristu dah phunk thuq los das ngelhoq buisnyeis lyis langh uhjyangh gywes ma tsungh ehnyet yahge mungkvn lyis nyetnau ehnyet doeuh tyamp das xiklyis eq, 13 wotwons zis yah vshih shih das cho, dan las gywes tsungh dah kang dwis cho yah haih mungkvn mas nyeis dyos das xiklyis eq, hau jyehjuh lyi gas yang lyis jyauh nyeis. 14 Yang lyis lyi lhyweq las ma gis ma shop dah yaunos masyah khyuot yoeus das xiklyis eq, yang gas ehnyet gyingshang lha nyang yah kyingh sen dah vnyau duot zis yah gis dah muh kuot das zis, nhaiq kank wvng dah vnyau duot das xiklyis eq, Khristu gas yah xiklyis nyah gungs dyei tyamp. 15 Nvng haih cho lhyi taiq kyoh las jyauh nyeis aq. Nvng yomdyei taiq kyingh las jyauh uhlyis nvng yoh dah toeuh bos ya bos zis yah taiq aq. Nvng lyis hank eq ma phauh ma danh dius ngis vyoeuh khyoq nhang.

Titus 3

1 Munghdan lyis guon bang yahge toeuh bos bang dah o mha gyoh las domsyos gyo nyeis das nyhenshang eq, gis dah muhzoh khanghmuh lyis kuot das xiklyis cicont nghuot joq das nyhenshang eq, nah phung dius jens lyis taiq kyingh nyeis aq. 2 Hank lyis eq ma gis zis ma taiq, nyenstap khyvlyis dapgoh nyeis das zis yahge dvnganhmoq lyis vjangh noeuh nhamp ehnyet Chixoeuq nyeis bas jungh, nyamoq lyis taiq kyingh nyeis aq. 3 Khasoeh ge lyis yang eq gohlhain ka koh, domsyos ma gyo zis yah chowhang whang bang nghuot. Yang gas gungsshoh dah obos zis yahge pyo cho vja ja chank kuot las hauh jons duot ku. Yang mas vjangh yah hoeng lha noh cho bos, nyang changh nyang hoeng goh bang tsain nghuot. 4 Nghuot laus eq yah khyuot yoeus soeu Mangso dah nhaiqbos cho yahge jyetdap cho thuq los uhlyis, 5 Yang gas khyuot yoeus zis xauh goeus. Hauh zis gas yvnyang kuot dah gis muhzoh gvng mas ma nghuot, nyah nhaiqnyen jyehjuh gvng mas dvnghuot. Hauh jyehjuh gas Gyingshang Dyos masyah jeis yah doms khoeu lha kang saiq xauh yoeus cho nghuot. 6 Yah khyuot yoeus soeu Yesu Khristu gvng mas Mangso ka yah thoq mas Gyingshang Dyos magons magoh huot khyoq dyei. 7 Heisoeh kuot cho ka, yang gas nyah jyehjuh yah Mangso nhaiqdoeus cho kham yoeus las yang nghamhloms nyeis, vcaiq vto kang xauh sain yoeus das xiklyis nghuot. 8 Haih dang gas wontang. Mangso lhyi lomsjingh bang gas dius yuk khanghmuh xiklyis gis las vkyuh bos muhzoh thoq mas taiq goeus dah cho jens lyis nhaiq wvng zis yah shishenh dyei las kuot nyeis bas jungh. 9 Nghuot laus eq vkyuh ma bos vkoh vpaq nyei, taiq phyen-goh dah nyeidang, xing dah sungson phant cho, lyi yah sen lha dyoqgoh cho lhyi jhank aq: khasoeh ge lyis hauh goeu gas vkyuh ma bos, vkom dvnghuot. 10 I loh gang lvn loh cho bweh nhang soeu lhyi dvlhain aiq lhain taiq kyingh zaih nhang thang lhyi ka nyang tsoq goh cho gohtoeu cha vkuot lo. 11 Housoeh teh soeu ka, dyoqbis loh las nyah yaunos gas nyang yobos yoh soeu nghuot yvlyis kanghjyoeng chixoeuq las nyang dang thang thyetzo nyeis yvlyis nvng seq. 12 Ngos nah jyank mas Artema yahge Tichiku dvyuk yuk nhang kat lyis, Nikopoli wus mas ngos lyis los zes langh das zis yoh yomkat nyhoq yomkat aq: khasoeh ge lyis hauh wus mas cungh nyeis ku das oen nghamh thyet toh. 13 Lyi dat Zena yahge Apolo lyis nyah aiq yuk dah gyung yoh suh das xiklyis chokhoq ma luk ma duons ma mus bas jungh, nyah aiq yuk lyis luk luk pangh kat aq. 14 Zo das, wuot das, nyeis yap das cho xiklyis jyoengh chah nyeis bang lyis yoh dyei shoq yah dius jens gis dah kang khoeu muh kuot yvmas nyamoq dah shishenh lyis seq yhung bas jungh oen zis yahge nyamoq gas vkyuh ma bos dah kang dwis cho ma kuot bas jungh jyauh aq. 15 Ngos yah dvgeh nyeis bang dvnganhmoq gas nvng lyis jeshuh kat. Lomsjingh cho mha ngamoq lyis jyetdap bang lyis bos jeshuh dyei aq. Jyehjuh gas namoq dvnganhmoq yah dvgeh joq bas jungh. Amen.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE