PAMPANGO 1 JOHN


Jn 1:1 Itang manibat king mula, ing dimdam mi, ing ikit mi karing kekeng mata, ing atangalan mi, at asalat ding kekeng gamat, tungkul king Verbo ning bie;

1Jn 1:2 (At ing bie mipakilala ya, at ikit miya, at babie keng patutu, at babalita miya kekayu ing bie, itang bie alang angga, a kagum ning Ibpa, at mipakilala kekami;)

1Jn 1:3 A ing ikit mi pin ampon dimdam pamalita mi naman kekayu, bang iko naman makiagum kayu kekami; wa, at ing kekeng pamakiagum atiu king Ibpa, ampon king keang Anak, a i Jesucristo.

1Jn 1:4 At ding bague a deti susulat mila bang ing kekatang tula miganap.

1Jn 1:5 At iti ya ing balita a dimdam mi kea at pamalita mi kekayu, king ing Dios sulu ya, at kea alang dalumdum nanuman.

1Jn 1:6 Nung sabian tamu king atin tang pamakiagum kea at lalakad tamu king dalumdum, maglaram tamu, at e tamu daraptan ing katutuan:

1Jn 1:7 Dapot nung lalakad tamu king sala, anti mo ya atiu king sala, atin tang pamakiagum king metung at metung, at ing daya nang Jesus a keang Anak lilinisan nakatamu king sabla tang kasalanan.

1Jn 1:8 Nung sabian tamu king ala tang kasalanan, pipiraitnan tamu ing kekata mu ring sarili, at ing katutuan alayu kekatamu.

1Jn 1:9 Nung ipasiag tamu ing kekatang kasalanan, ya tapat ya at banal bang patawaran nakatamu king kekatang kasalanan, at linisan nakatamu king sablang dewakan.

1Jn 1:10 Nung sabian tamu king e ta mikasala, gagawan tayang malaram, at ing keang amanu alayu kekatamu.1Jn 2:1 Mangalati kung anak, ding bague a deti susulat kula kekayu bang e ko mikasala. At ninuman ing mikasala, atin tamung metung a Pintakasi king Ibpa, a ya pin, i Jesucristo ing banal;

1Jn 2:2 At ya naman ing panampat mua king kekatang kasalanan; at e mu bukud king kekatamu, nung e pa naman king uli na ning mabilug a yatu.

1Jn 2:3 At kaniti baluan tamu king akikilala taya, nung tutuparan tala ding keang utus.

1Jn 2:4 Ing sasabi, Aku balu ke, at e no tutuparan ding utus na, malaram ya, at ala kea ing katutuan:

1Jn 2:5 Dapot ing tutupad king keang amanu, katutuan king kaniti meguing sakdal ing lugud ning Dios. Kaniti pin balu tamu king ati tamu kea.

1Jn 2:6 Ing sasabi king manuknangan ya kea, dapat ya mu rin namang lumakad anti mo ing linakad na.

1Jn 2:7 Kakung kaluguran, nanu mang kautusan a bayu ala kung susulat kekayu, nung e ing utus a matua a atiu kekayu manibat king mula: itang matuang utus ya ing amanung dimdam yu.

1Jn 2:8 Pasibayu, ing metung a bayung utus isulat ke kekayu, bague a katutuan kea ampon kekayu; uling ing dalumdum lilipas na, at ing sulung katutuan saslag ne.

1Jn 2:9 Ing sasabi king atiu king sala at pikakasaman ne ing kapatad na, atiu king dalumdum angga ngeni.

1Jn 2:10 Ing lulugud king keang kapatad, manuknangan ya king sala, at ala kea ing nanumang sangkan a makatakid.

1Jn 2:11 Dapot ing masama king keang kapatad, atiu king dalumdum, at lalakad ya king dalumdum at e na balu nung nu ya ume, uling ing dalumdum binulag ne mata.

1Jn 2:12 Susulat ku kekayu, mangalati kung anak, uling ing kekong kasalanan mipatawad kekayu king uli na ning keang laguiu.

1Jn 2:13 Susulat ku kekayu, ibpa, uling balu ye itang manibat pa king mula. Susulat ku, kekayu kayanakan a lalaki, uling deigan ye ing marawak. Mekasulat ku kekayu mangalating anak, uling balu ye ing Ibpa.

1Jn 2:14 Mekasulat ku kekayu, ibpa, uling balu ye itang manibat pa king mula. Mekasulat ku kekayu, kayanakan a lalaki, uling mangasikan kayu, at ing amanu ning Dios manuknangan kekayu, at adaig ye ing marawak.

1Jn 2:15 E ye luluguran ing yatu, ni ding bague mang atiu king yatu. Nung ninuman kaluguran ne ing yatu, ing lugud ning Ibpa alayu kea.

1Jn 2:16 Uling ing keganaganang atiu king yatu, ing kaibugan ning laman at ing kaibugan da ding mata, at kaparangalan ning bie, alayu king Ibpa, nung e king yatu.

1Jn 2:17 At ing yatu lilipas ya, at ing kelabuaran a atiu kea; dapot ing darapat king kaburian na ning Dios manatili ya angga king mangga.

1Jn 2:18 Mangalating anak, oras nang katataulian; at anti ning dimdam yu king datang ya ing anticristo, ngeni man dakal lang tinalakad a anticristo; inya abalu tamu king dinatang na ing oras a katataulian.

1Jn 2:19 Linto la king libutad tamu, dapot e la kekatamu; uling nung kekatala, menatili la sang kayabe tamu; makanian man linto la, bang mipabalu king ila ngan e la kekatamu.

1Jn 2:20 At ikayu atin kong metung a pangalanian ibat king Banal, at balu yula ding keganaganang bague.

1Jn 2:21 E rako silatanan a uling ala kong malit king katutuan, nung e uling balu yu, at uling alang nanumang kalaraman king katutuan.

1Jn 2:22 Ninu ing malaram nung e itang payali king i Jesus ya ing Cristo? Iti ya ing anticristo, ya ing payali king Ibpa at king Anak.

1Jn 2:23 Ninuman ing payali king Anak, ya mu rin ala yu kea ing Ibpa: ing mipapasiag king Anak, atiu naman kea ing Ibpa.

1Jn 2:24 Tungkul kekayu, paburen yung manatili kekayu ing dimdam yu manibat king mula. Nung manatili kekayu ing dimdam yu manibat king mula, ikayu man manatili kayu king Anak, ampon king Ibpa.

1Jn 2:25 At iti ya ing pangakung pengaku na kekatamu, a ya pin, ing bie alang angga.

1Jn 2:26 Deting bague a deti sinulat ko kekayu tungkul karing bisang milili kekayu.

1Jn 2:27 At tungkul kekayu, king pangalanian a kea tinggap yu, manatili kekayu, at e yu kailangan a ituru nakayu ning ninuman: nung e nung makananu ing keang pangalanian tuturu nakayu tungkul karing keganaganang bague, at katutuan, at e kalaraman, at nung makananung mituru kekayu, makanian kong manatili kea.

1Jn 2:28 At ngeni, mangalati kung anak, manatili ko kea; bang, nung mipasiag ne, mika atin tang tetagan, at e ta dumine king arapan na king keang paniatang.

1Jn 2:29 Nung balu yu king ya banal ya, baluan yu naman king detang anggang darapat katuliran penganak nala.1Jn 3:1 Lawan yu nung makananung lugud ing binie na kekatamu ning Ibpa, bang mayaus tang anak ning Dios; at deti itamu pin. King uli na niti ing yatu e nakata akikilala, pablasang e ya kinilala kea.

1Jn 3:2 Kakung kaluguran, ngeni anak nakatamu ning Dios, at e pa mipabalu ing kekatang kararasan. Baluan tamu, nung mipabalu ne, itamu mitulad ta kea, uling akit taya anti mo ing pangabili na.

1Jn 3:3 At ing balang ating kapanayan a binili na kea maglinis ya, anti mo ya malinis ya.

1Jn 3:4 Ing balang darapat kasalanan, darapat ya naman salang king kautusan; at ing kasalanan salang king kautusan.

1Jn 3:5 At balu yu king mipabalu ya bang ilako no ding kasalanan, at kea alayu ing kasalanan.

1Jn 3:6 Ing ninumang manuknangan kea e ya mikakasala: ninuman ing mikakasala e ne akit, ni abalu man.

1Jn 3:7 Mangalati kung anak, e yu pabustan king ing ninuman ilili nakayu: ing darapat katuliran banal ya, anti mo ya banal ya.

1Jn 3:8 Ing darapat kasalanan king diablo ya; uling manibat king mula ing diablo mikakasala ya. King kabagayan a iti mipakilala ya ing Anak ning Dios, bang lasakan nala ding dapat ning diablo.

1Jn 3:9 Ing ninumang penganak ning Dios e ya mikakasala, uling itang keang bini manatili ya kea: at ya e malyaring mikasala, uli na ning ya penganak ne ning Dios.

1Jn 3:10 Kaniti ding anak ning Dios mipakilala la at ding anak ning diablo: itang e darapat katuliran e king Dios, ni itang e lulugud king keang kapatad mu naman.

1Jn 3:11 Uling iti ya ing balita a dimdam yu manibat king mula, king mikakalugud tamu ing metung at metung.

1Jn 3:12 E anti kang Cain a iti king marawak ya, at pete ne ing keang kapatad. At nanung sangkan pete ne? Uling ding keang dapat mangarawak la, at ding king keang kapatad, matulid la.

1Jn 3:13 E yu pagmulalan, kapatad, nung kasaman nakayu ning yatu.

1Jn 3:14 Balu tamu king linabas ta king kamatayan at milipat king bie, uling luluguran tala ding kapatad. Ing e lulugud, manuknangan ya king kamatayan.

1Jn 3:15 Ing ninumang mimumua king keang kapatad makamate ya; at balu yu king ninumang makamate alang bie alang angga a manuknangan kea.

1Jn 3:16 Kaniti balu tamu ing lugud, uling dinaun na ing keang bie king uli tamu; at itamu dapat tang idaun ing kekatang bie king uli ra ding kapatad.

1Jn 3:17 Dapot ing maki atin king pibandian ning yatung iti, at akakit ne ing keang kapatad a magkailangan, at kakabat na kea ing keang lunus, makananung manuknangan kea ing lugud ning Dios?

1Jn 3:18 Mangalati kung anak, e ta lulugud king amanu, ni king dila, nung e king dapat at king katutuan.

1Jn 3:19 Kaniti akikilala tamu king itamu ati ta king katutuan at pipilitan taya ing kekatang pusu king arapan na;

1Jn 3:20 Uling nung ing kekatang pusu paparusan nakatamu, ing Dios maiguit ya pa king kekatang pusu, at balu na ing keganaganang bague.

1Jn 3:21 Kakung kaluguran, nung ing kekatang pusu e nakata paparusan, atin tang tetagan king Dios;

1Jn 3:22 At ing nanumang aduan tamu, tatanggapan ta kea; uling tutupad ta karing keang utus, at gagawan tala ding bague a kalugudlugud king panimanman na.

1Jn 3:23 At iti ya ing keang utus: king maniwala tamu king laguiu na ning keang Anak, a i Jesucristo, at mikakalugud tamu ing metung at metung, agpang king utus a binie na kekatamu.

1Jn 3:24 At ing tutupad karing keang utus manuknangan ya kea, at ya kea. At kaniti balu tamu king ya manuknangan ya kekatamu king uli ning Espiritung binie na kekatamu.1Jn 4:1 Kakung kaluguran, e ko maniwala king balang espiritu, nung e subukan yula ding espiritu, nung king Dios la; uling dakal la ding e tune manula a linto king yatu.

1Jn 4:2 Kaniti akikilala taya ing Espiritu ning Dios: ing balang espiritung manalese king i Jesucristo mine ya keting mikatawan tau, king Dios ya;

1Jn 4:3 At ing balang espiritung e mipapasiag kang Jesus, e ya king Dios: at iti yang espiritu na ning anticristo, a dimdam yu king datang ya; at ngeni ati ne king yatu.

1Jn 4:4 Ikayu king Dios kayu, mangalati kung anak, at deigan yula; uling maragul ya ing atiu kekayu, king kaniting atiu king yatu.

1Jn 4:5 Ila king yatu la; inya maniabi la tungkul king yatu, at ing yatu pakiramdaman nala.

1Jn 4:6 Itamu king Dios tamu: ing maki balu king Dios makiramdam ya kekatamu; ing e king Dios, e makiramdam kekatamu: kaniti ababalu taya ing espiritu ning katutuan, ampon ing espiritu ning kamalian.

1Jn 4:7 Kakung kaluguran, mikakalugud tamu ing metung at metung: uling ing lugud king Dios ya, at ing balang metung a lulugud, penganak ne ning Dios, at balu ne ing Dios.

1Jn 4:8 Ing e lulugud, e ne balu ing Dios; uling ing Dios lugud ya.

1Jn 4:9 Kaniti mipabalu ing lugud ning Dios kekatamu, a pepabal ne ning Dios king yatu ing bugtung nang Anak, bang mie tamu king pamamilatan na.

1Jn 4:10 Atiu kaniti ing lugud, e king itamu ing linugud king Dios, nung e king ya ing linugud kekatamu, at pepabal ne ing Anak na anti mong pagpalambut lub king uli ra ding kasalanan tamu.

1Jn 4:11 Kakung kaluguran, a nung makananu nakatang liguran ning Dios, itamu naman daptan tang mikalugud tamu ing metung at metung.

1Jn 4:12 Ninuman e re ikit ing Dios kapilan mang panaun; nung mikalugud tamu ing metung at metung, ing Dios manuknangan ya kekatamu, at ing keang lugud maguing lubus kekatamu.

1Jn 4:13 Kaniti abalu tamu king manuknangan tamu kea, at ya kekatamu, uling dininan nakatamu king keang Espiritu.

1Jn 4:14 At ikami ikit miya at patutuan mi king ing Ibpa tinubud ne ing Anak a maguing Talapagligtas king yatu.

1Jn 4:15 Ninuman ing mipasiag king i Jesus ya ing Anak ning Dios, ing Dios manuknangan ya kea, at ya king Dios.

1Jn 4:16 At abalu tamu at peniwalan ing lugud na ning Dios at atiu kekatamu. Ing Dios lugud ya; at ing manuknangan king lugud, manuknangan ya king Dios, at ing Dios manuknangan ya kea.

1Jn 4:17 Kaniti melubus kekatamu ing lugud, batang mika ating tetagan king kayaldawan na ning pamanukum; uling nung makananu ya, makanian tamu itang king yatung iti.

1Jn 4:18 Alang takut king lugud: nung e ing lugud a tune lalako na ing takut; pablasang ing takut atin yang kaparusan: at ing tatakut e pa megawang sakdal king lugud.

1Jn 4:19 Itamu lulugud tamu, uling yang minunang linugud kekatamu.

1Jn 4:20 Nung ninuman sasabian na, Aku kaluguran ke ing Dios, at pikasaman ne ing keang kapatad, metung yang malaram: uling ing e lulugud king keang kapatad a keang akakit, e ya malyaring makalugud king Dios a e na ikit.

1Jn 4:21 At ing utus a iti atiu kekatamu a ibat kea, king ing lulugud king Dios, lulugud ya naman king keang kapatad.1Jn 5:1 Ing ninumang maniwala king i Jesus ya ing Cristo penganak ne ning Dios: at ing ninumang lulugud king menganak, lulugud ya naman king penganak na.

1Jn 5:2 Kanita abalu tamu king lulugud tamu karing anak ning Dios ngening lulugud tamu king Dios, at tutuparan la ding utus na.

1Jn 5:3 Uling iti ya ing lugud king Dios, king tuparan tala ding utus na: at ding keang utus e la mangabayat.

1Jn 5:4 Uling ninuman ing penganak na ning Dios dadaigan ne ing yatu: at iti ya ing pamagwaguing dadaig king yatu, a ya pin ing kekatang kasalpantayanan.

1Jn 5:5 At ninu ing dadaig king yatu, nung e itang maniwala king i Jesus ya ing Anak ning Dios?

1Jn 5:6 Iti ya itang dinatang king pamamilatan na ning danum ampon ning daya, a ya pin i Jesucristo: e mu bukud king danum, nung e king danum ampon king daya.

1Jn 5:7 At ing Espiritu ya ing babie patutu, pablasang ing Espiritu ya ing katutuan.

1Jn 5:8 Uling atlu la ding babie patutu, ing Espiritu at ing danum ampon ing daya: at deting atlu pikakasunduan da ing pamikametung.

1Jn 5:9 Nung tatanggapan tamu ing pamipatutu ding tau, ing pamipatutu ning Dios lalu na; uling ing pamipatutu ning Dios ya ini, king ya pepatutu ya king keang Anak.

1Jn 5:10 Itang maniwala king Anak ning Dios atin yang pamipatutu king sarili na: itang e maniwala king Dios, guewa neng metung a malaram; uling e maniwala king pamipatutung binie na ning Dios tungkul king keang Anak.

1Jn 5:11 At iti ya ing pamipatutu, king ing Dios binie na kekatamu ing bie alang angga, at ing bie a iti atiu king keang Anak.

1Jn 5:12 Itang nung ninu ing atiu kea ing Anak atiu kea ing bie; itang nung ninu ing alayu kea ing Anak alayu kea ing bie.

1Jn 5:13 Deting bague sinulat ko kekayu, bang abalu yu king atin kong bie alang angga; aguiang kekayu a maniwala king laguiu ning Anak ning Dios.

1Jn 5:14 At iti yang tetagan a atiu kekatamu tungkul kea, a, nung maniawad tamu nanuman agpang king keang kaburian, ya pakiramdaman nakatamu:

1Jn 5:15 At nung balu tamu king pakiramdaman nakatamu king nanumang aduan tamu kea, balu tamu king kamtan tamu ing kayaduanan a inawad tamu kea.

1Jn 5:16 Nung ing ninuman akakit ne ing keang kapatad mikakasala ya king kasalanan a e ikamate, dapat yang mawad, at ing Dios dinan neng bie karing e mikakasalang ikamate. Ating kasalanan a ikamate: e tungkul kaniti ing sasabian kung dapat nang aduan.

1Jn 5:17 Ing anggang e katuliran kasalanan: at ating kasalanan a e ikamate.

1Jn 5:18 Balu tamu king ninu mang penganak ning Dios, e ya mikakasala: dapot ing penganak ning Dios, ingatan ne ing sarili na, at e ne tagkilan ning marawak.

1Jn 5:19 Balu tamu king bandi nakatamu ning Dios, at ing mabilug a yatu makayungyung ya king marawak.

1Jn 5:20 At balu tamu king ing Anak ning Dios dinatang ya, at dininan nakatang pamangilala, bang abalu taya itang katutuan, at itamu ati ta king katutuan, ngana wari, king keang Anak a i Jesucristo. Iti ya ing katutuan a Dios, at bie alang angga.

1Jn 5:21 Mangalati kung anak, ingatan yu ing sarili yu karing idolos.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE