II Tesalonica


2Th 1:1 I Pablo at i Silvano, ampon i Timoteo, king iglesia ding tau Tesalonica king Guinung Jesucristo;

2Th 1:2 Kalam kekayu at kapayapan a ibat king Dios Ibpa at king Guinung Jesucristo;

2Th 1:3 Ikami atin keng katungkulan kapatad, a pasalamat keng parati king Dios king uli yu, anti ning yang karampatan, uli ning binang masikan tumubu ing kekong kasalpantayanan, at ing lugud ning balang metung kekayu king metung at metung merakal;

2Th 1:4 Nung inya ikami king kekeng sarili maligaya kami king uli yu karing iglesia na ning Dios king uli ning kekong kapibabatan at kasalpantayanan king anggang kekong kaligaligan ampon kasakitan a kekong pibabatan;

2Th 1:5 A iti metung a bulalag a tanda ning matulid nang kayatulan ning Dios; bang king tauli mibilang kong karampatan king kayarian na ning Dios, a king uli na ikayu man magkasakit kayu:

2Th 1:6 Nung makanian metung a bague matulid king Dios ing ablasan no king kasakitan ding keko pasakit,

2Th 1:7 At ikong mipasakitan painawa kong kayabe mi, king pamipatilip na ning Guinung Jesus manibat banua kayantabe no ding angeles ning keang upaya king lablab ning api,

2Th 1:8 Ablasan nala ding e maki balu king Dios, ampon detang e mamintu king evangelio ning Guinung Jesus;

2Th 1:9 A mibata la king parusa, king alang anggang kasiran manibat king arapan ning Guinu at king ligaya ning keang sikanan,

2Th 1:10 Nung datang ne bang mipaligayan karing keang banal, at maguing pagmulalan karetang anggang meniwala (uling ing kekeng patutu kekayu mepaniwala) king aldo ita.

2Th 1:11 King kawakasan a iti panalangin dakong parati mu naman, bang ing kekatang Dios ibilang nakong karampatan king kekong keaus, at tuparan a maki kayupayan ing sablang nasang mayap at ing dapat ning kasalpantayanan;

2Th 1:12 Bang ing laguiu ning Guinu tang Jesus mipaligayan ya kekayu, at ikayu kea, agpang king kalam ning kekatang Dios ampon ning Guinung Jesucristo.2Th 2:1 Ngeni ipagamuamu mi kekayu, kapatad, tungkul king pamaniatang na ning Guinu tang Jesucristo, at king kekatang pangatipun a makapamisan kea;

2Th 2:2 King kawakasan a e ko sa pakimut agad king kekong kaisipan, ni e kayu naman pailingasngas, aguiang king uli na ning espiritu, o king uli na ning amanu, o king uli na ning sulat a anti waring manibat kekami, anti mong ing kayaldawan na ning Guinu malapit na;

2Th 2:3 E yu paintulutan a king ninumang tau apirait nako king makananu mang paralan uling iti e malyari, anggang e datang muna ing pamipainggulut, at mibulalag ya ing taung makasalanan, ing anak ning kapajamakan,

2Th 2:4 Itang sasalangsang at mitatas king sarili na laban king anggang mayayaus Dios, o itang sasamban; nanupata lukluk ya king pisamban ning Dios, ibili na ing keang sarili a anti mong Dios.

2Th 2:5 E yu wari agaganaka, king inyang abe yuku pa, sinabi ku kekayu deting bague?

2Th 2:6 At ngeni balu yu ing makapiguil, king kawakasan a bayang mipabalu king sarili nang panaun.

2Th 2:7 Uling ing misterio ning kealan kautusan darapat ne; atin mung metung a kakawat ngeni, anggang ya milako ya king dalan.

2Th 2:8 At kanita mibulalag ya ing tampalasan, a ya patayan ne ning Guinung Jesus king pangisnawa ning keang asbuk, at ibili ne king pangawala king pangapakilala na king keang paniatang;

2Th 2:9 A ya pin, a itang keang paniatang makayagpang king pamaniapat nang satanas kambe na ing anggang upaya at tanda at kalaraman a makapagmulala,

2Th 2:10 At kagum ning anggang kapamiraitnan ning e matulid dikil karetang mamamate; uling e ra tinggap ing lugud na ning katutuan, bang miligtas la.

2Th 2:11 At king uli na niting sangkan ing Dios parala ne karela ing maniapat king kabalatungan, ba la ping maniwala king kalaraman:

2Th 2:12 Balang miatulan detang anggang e maniwala king katutuan, nung e pitutulan da ing e katuliran.

2Th 2:13 Dapot ikami atin keng katungkulan pasalamat parati king Dios dikil kekayu, kapatad a kaluguran na ning Guinu, anti ning pinili nako ning Dios manibat king mula dikil king pangakabus king pamagpakabanal king Espiritu ampon king pamaniwala king katutuan:

2Th 2:14 A kaniti inaus nakayu king pamamilatan na ning kekeng evangelio, king pamagkamit king ligaya ning Guinu tang Jesucristo.

2Th 2:15 Inya pin, kapatad, magtibe kayu, at kawatan yu ing likas likas a sabi a mituru kekayu, maguing king uli ning amanu, o king uli na ning kekeng sulat.

2Th 2:16 Ngeni ing Guinu tamu mu ring Jesucristo, at ing Dios a Ibpa tamu, a ya liguran nakatamu at binie na kekatamu ing alang anggang tula ampon ing mayap a kapanayan king pamamilatan na ning kalam.

2Th 2:17 Patulan no ding kekong pusu, at papagtibayan no king balang dapat a mayap at amanu.2Th 3:1 Katataulian, kapatad, panalangin yukami, bang ing amanu ning Guinu sumulung masalusu at mipaligayan, makanian mu naman ing mapalyari kekayu;

2Th 3:2 At bang miligtas kami karing taung alang katuliran at mangarawak; uling ding sabla ala lang kasalpantayanan.

2Th 3:3 Dapot tapat ya ing Guinu, a ya patibayan nakayu, at ingatan nako king marawak.

2Th 3:4 At atin keng kapanaligan king Guinu tungkul kekayu, king ikayu daraptan yu at daptan ing bague yutus mi.

2Th 3:5 At ing Guinu patnubayan no ding kekong pusu king lugud ning Dios, ampon king kapibabatan nang Cristo.

2Th 3:6 Ngeni yutus mi kekayu, kapatad, king laguiu ning Guinu tang Jesucristo, a pasikalilua ko sa king kenu mang kapatad a lalakad king kagutgutan, at e agpang king likas likas a salita a tinggap da kekami.

2Th 3:7 Uling ikayu balu yu nung makananung dapat yu keng tularan: uling ikami e ke menugaling gutgut libutad yu;

2Th 3:8 Ni e ke mengan tinape alang nanu na man king gamat ning ninuman, nung e king kapagalan, at kasakitan, bengi't aldo darapat kami, bang ikami e ke maguing pusan king kaninuman kekayu:

2Th 3:9 E king ikami ala keng matulid, nung e bang ikami maguing uliran ke kekayu, bang ikayu tularan yukami.

2Th 3:10 Uling aguiang ketang abe yukami, inutus mi kekayu iti, Nung ninuman e ya dapat, e ya naman mamangan.

2Th 3:11 Uling kekami lang ababalitan ding mapilan kekayu a lalakad king kagutgutan, a e la darapat nanuman, nung e palpakialam la king pisasabian ding aliwa.

2Th 3:12 Karing anti kareti pin yutus mi karela at yusuk a king Guinung Jesucristo, king kagum ning katajimikan dapat la, at mangan la king sarili tang tinape.

2Th 3:13 Dapot ikayu, kapatad, e ko sa manamdaman kapagalan king pamaniapat mayap.

2Th 3:14 At nung ninuman e mamintu king kekeng amanu king pamamilatan na ning sulat a iti, tandanan ye ing taung ita, bang e ko makiabe kea, bang king kawakasan dumine ya.

2Th 3:15 At makanian man e ye bibilang anting metung a kasalang, nung e sabianan yeng anting metung a kapatad.

2Th 3:16 Ngeni ing Guinu na mu rin ning kapayapan ibie na kekayu ing kapayapan king sablang panaun king sablang paralan. Ing Guinu mantabe ya sa kekayu ngan.

2Th 3:17 Ing pamagmananu ku aku i Pablo king tune kung gamat, a iti yang tanda king balang sulat: makanian kung susulat.

2Th 3:18 Ing kalam ning Guinu tang Jesucristo mantabe sa keko ngan.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE