PAMPANGO Guibo


Act 1:1 Ing mumunang kasalesayan a guewa ku, Oh Teofilo, makatungkul king keganaganang bague e pigmulan nang Jesus bang daptan at bang ituru,

Act 1:2 Angga king aldo a metanggap ya king katasan kaibat nang binie ing kautusan na king pamamilatan na ning Espiritu Santo karing apostoles a pinili na:

Act 1:3 A karela pepakit na naman ing sarili na mabie kaibat ning keang lasa king dakal a kamasalan, pepakit ya karela, king lub ning apatapulung aldo; at pekipagsalitan nala karing bague a makatungkul king kayarian ning Dios:

Act 1:4 At, inyang makipulung ya karela, inutus na king e la mamako Jerusalem, nung e panayan da ing pangaku ning Ibpa, a sinabi na, iti dimdam yu kanaku:

Act 1:5 Uling i Juan king katutuan meminyag ya king danum; dapot ikayu mabinyag kayu king Espiritu Santo a e na dakal a aldo manibat ngeni.

Act 1:6 Ila kanita, inyang mipulung la, kitnan de, ngara, Guinu, isubli me king panaun a iti ing kayarian king Israel?

Act 1:7 At ya sinabi na karela, E kekayu bang apakibaluan yo ding panaun o ding kapanaunan, a sidia ning Ibpa king sarili nang kayupayan.

Act 1:8 Dapot tanggap kong upaya, pamaniatang na ning Espiritu Santo kekayu: at ikong maguing saksi ku karin Jerusalem at king mabilug a Judea, at Samaria, at angga pa king kawakasan na ning labuad.

Act 1:9 At inyang asabi no deting bague, kabang lalawan de, mitas ya babo; at ing metung a biga kinua ne king karelang panimanman.

Act 1:10 At kabang makalawe la ping maratun banua kabang darayu ya, oreni ding aduang lalaki a miimalan maputi pesitalakad la king siping da;

Act 1:11 A miniabi mu naman, Lalaki ning Galilea, baket makatalakad kong makalawe banua? iti mu ring Jesus, a meakua kekayu babo banua, makanian ya namang datang nung makananu yeng ikit mine banua.

Act 1:12 Kanita mibalik la Jerusalem manibat king bunduk, a ausan dang Olivete, a malapit Jerusalem, ing dayu na lakaran metung a sabbath.

Act 1:13 At inyang dinatang la, menik la king metung a silid a matas, a nung nu la manuknangan; i Pedro at i Juan at i Santiago at i Andres, i Felipe at i Tomas, i Bartolome at i Mateo, i Santiago a anak nang Alfeo, at i Simeon a Zelote, ampon i Judas a anak nang Santiago.

Act 1:14 Deti ngan misasanmetung lang menatili king pamanalangin, abe ro ding babai, at i Maria a indu nang Jesus, ampon kambe ro ding kapatad na.

Act 1:15 Karing aldo a deta tinalakad ya i Pedro libutad ding kapatad at sinabi na (at ing metung a kekaldan ding taung makatipun miabe-abe ating dinalan aduangpulu).

Act 1:16 Kapatad, kailangan ing matupad ya ing kasulatan, king ing Espiritu Santo sinabi na neng minuna king asbuk nang David tungkul kang Judas, a talapanimuna karing dinakap kang Jesus.

Act 1:17 Uling ya makabilang ya kekatamu, at tinanggap yang dake king pamanibalang iti.

Act 1:18 (Ngeni ing taung iti ikua ne ing metung a marangle a kagum ning ablas ning keang dewakan; at pepaibaldug yang makatuag, mitdas yang mesagsag libutad at misalbag ing anggang laman na king lub.

Act 1:19 At mibulalag iti karing anggang manuknangan Jerusalem; nanupata king karelang amanu ing labuad a ita mipalaguiuwan yang Aceldama, ngana wari, Ing marangle ning daya.)

Act 1:20 Uling makasulat king libru Ding Dalit Ing keang tuknangan milako ya tau, At e paintulutan ing ninumang tau tuknang ya kea: at, Ing katungkulan na kuanan na ning aliwa.

Act 1:21 Karing taung deti a mekiabe pin kekatamu king kabang panaun a ing Guinung Jesus linub ya at linual ya kekatamu,

Act 1:22 Manibat king pamaminyag nang Juan, angga king aldo a metanggap ya babo menibat kekatamu, ing metung mu rin kareti maguing saksi yang abe tamu king pamanyubli nang mebie.

Act 1:23 At telaga kong mumuna ding adua, i Jose a mayayaus Barsabas a mipalayawan Justo, at i Matias.

Act 1:24 At menalangin la, ngara, Ika, Guinu, a maki balu karing pusu ding sablang tau, ituru mu nung ninu kareting adua ing pinili mu,

Act 1:25 Banang kuanan ing lugal ning pamamajala at pangaapostol a nung nu ya menabu i Judas, bang ume ya king tune nang karinan.

Act 1:26 At binie ro ding pipaningalman karela; at menabu ing kalma kang Matias; at ya mibilang ya karing labingmetung a apostoles.Act 2:1 At inyang dinatang na ing kayaldawan na ning Pentecostes, ila ngan makatipun la king metung mung karinan.

Act 2:2 At biglang dinatang ibat banua ing biung anti mo ing bilis na ning masikan a angin, at kitmuan ne ngan ing mabilug a bale a nung nu la mipakalukluk.

Act 2:3 At pepakit la karela ding dila a mikawakawani, a anti mong api; at digpa king tulid ning balang metung karela.

Act 2:4 At ila ngan kitmuan la king Espiritu Santo, at migmula lang miniabi king miayaliwanag amanu, agpang king binie na karela ning Espiritu king pamaniabi.

Act 2:5 Ngeni manuknangan la Jerusalem ding Judios a taung banal a menibatan karing anggang bansa lalam ning banua.

Act 2:6 At inyang ing biung meramdam, mitipun la ding kekaldan, at magugulu la, uling daramdaman dong maniabi ing balang metung king sarili rang amanu.

Act 2:7 At mengaumum la ngan at mengapamulala, ngarang sasabi, Oini, dening maniabi e la ngan Galileos?

Act 2:8 At makananu ta ping daramdaman balang metung ing sariling amanu tang sisuan?

Act 2:9 Ding tau Partia at ding tau Media at tau Elam, at ding manuknangan king Mesopotamia, king Judea at Capadocia, king Ponto at king Asia.

Act 2:10 King Frigia at Pamfilia, king Egipto at king aliwa nang dake ning Libia a siping ning Cirene, at ding makapakasaut a manibatan Roma, anti naman ding Judios ampon ding meyagyag.

Act 2:11 Ding tau Creta at tau Arabia daramdaman talang maniabi king kekatang sariling amanu karing dapat nang maki kayupayan ning Dios.

Act 2:12 At meumum la ngan, ampon mipamulala, sinabi na ning metung at metung, Nanu ing kabaldugan na niti?

Act 2:13 Dapot ding aliwa mamiru la sasabian da, Mitmu la king alak a bayu.

Act 2:14 Dapot i Pedro, makatalakad yang kayabe ra ding labingmetung, sikan na ing siwala na, at miniabi ya karela, Lalaking tau Judea, at ikong anggang manuknangan Jerusalem, talastasan yu sa iti, at pakiramdaman yu ing kakung amanu.

Act 2:15 Uling deti e la malasing, anti ing balak yu; akakit yu king katlu na pamung oras ning aldo;

Act 2:16 Dapot iti ing sinabi nang Joel a manula

Act 2:17 At malyari king karing tauling aldo, sasabian na ning Dios, Itugtug keng bigla ing Espiritu ku babo ning anggang laman: At ding anak yung lalaki ampon anak yung babai manula la, At ding kekong kayanakan manakit lang malikmata, At ding kekong makatua maninap lang paninap:

Act 2:18 Wa, at karing talasuyu kung lalaki at talasuyu a babai karing aldo a deta, Itugtug keng bigla ing kakung Espiritu, at manula la.

Act 2:19 At pakit kung mala babo banua, At tanda keti sulip; Daya, at api, ampon singo ning asuk:

Act 2:20 Ing aldo maguing dalumdum ya, At ing bulan maguing daya ya, Bayu datang ing kayaldawan na ning Guinu, Itang maragul at mayulagang aldo:

Act 2:21 At malyari, king ing ninu mang maus king laguiu ning Guinu miligtas ya.

Act 2:22 Lalaki king Israel, pakiramdaman yu ing amanung iti: I Jesus a tau Nazaret, a lalaking pepatutuan na ning Dios kekayu king mayupayang dapat at makapagmulala at tanda nang depatan na ning Dios king uli na king libutad yu, aguia mang pangabaluan yu king kekong kasarilinan;

Act 2:23 Itang, miabie king mearing kayatulan at talaga ning Dios, ikayu king uli ring gamat da ding tampalasan pinaku ye at pete:

Act 2:24 A pepasublian neng mebie ning Dios, inyang aligtas na ne karing pikamandagan na ning kamatayan: uling e malyaring apiguil ne niti.

Act 2:25 Uling i David sasabian na tungkul kea, Aku lalawan keng parati ing Guinu king arapan ku; Uling atiu wanan ku, bang e ku makimut:

Act 2:26 Uli na niti ing pusu ku, metula ya at migsaya ya ing dila ku: Maiguit kaniti ing laman ku naman manuknangan ya king kapanayan;

Act 2:27 Uling e me lakuan ing kaladua ku king Hades, Ni e mu paintulutan a ing kekang Banal manakit yang kabulukan.

Act 2:28 Depatan mung pepabalu mo kaku ding dalan na ning bie; Kakatmuan mukung tula king arapan mu.

Act 2:29 Kapatad, paintulut yung sabian kung maki katimawan kekayu tungkul king patriarca David, a mete at mikutkut, at ing kutkutan na atiu libutad tamu angga king aldo ngeni.

Act 2:30 Dapot uling ya manula ya, at anti ning balu na king simpa na kea ning Dios a king bunga na ning keang awakan, talakad ya ing metung a lukluk babo ning keang luklukan:

Act 2:31 Ya pablasang akakit na na iti, miniabi ya tungkul king pamanyubli nang mie ning Cristo, a ya ni e melakuan king Hades, ni ing katawan na e manakit king kabulukan.

Act 2:32 Iting Jesus binangun ne ning Dios, kaniti ike ngan saksi kami.

Act 2:33 Pablasa ping king wanan na ning Dios siplala ne, at inyang tinggap ne king Ibpa ing pangaku ning Espiritu Santo, ya tigtug na iting akakit yu at daramdaman.

Act 2:34 Uling i David e minukiat karing banua; Dapot ya mu rin sasabian na king sarili na, Ing Guinu sinabi na king Guinu ku, Lukluk ka king wanan ku,

Act 2:35 Angga king ibili kula ding kekang salang lalam ding bitis mu.

Act 2:36 Paburen yu king ing mabilug nang bale ning Israel abalu na king ing Dios guewa neng Guinu at Cristo, i Jesus mu ring iti a kekong pinaku.

Act 2:37 Ngeni inyang dimdam da iti, menamdam la karing karelang pusu, at sinabi ra kang Pedro ampon karing aliwang apostoles, Kapatad a lalaki, nanung daptan mi?

Act 2:38 At i Pedro sinabi na karela, Sumisi kayu, at pabinyag kayu balang metung kekayu king laguiu nang Jesuscristo king kapatawaran ning kasalanan yu; at tanggapan yu ing kalam ning Espiritu Santo.

Act 2:39 Uling kekayu pin ing pangaku, at karing anak yu, ampon karetang anggang makarayu kea, aguiang karetang anggang ausan na ning Guinung Dios tamu.

Act 2:40 At king dakal a miayaliwang amanu pepatutuan na, ampon inusukan nala, ngana, Pailigtas ko king daing marawak a iti.

Act 2:41 Deta ping anggang tinanggap king amanu na mebinyag la; at mekianib la karela king aldo mu ring ita ating atlung libung kaladua.

Act 2:42 At sindu ra ing pamanatili king turu ra ding apostoles at pamiagum, king pamamisi king tinape at karing panalangin.

Act 2:43 At ing takut dinatang king balang kaladua at dakal a makapagmulala ampon tanda ing milyari king pamamilatan da ding apostoles.

Act 2:44 At ding anggang meniwala mipapamisan la, at ing anggang bague kayatinan da dikil da karela ngan;

Act 2:45 At pisali ra ngan ing kayatinan da, at pirakerake ra karing sabla, agpang king kailangan na ning sikakatau.

Act 2:46 At aldoaldo isusundu ra king katapatan ing pamisanmetung a nasa king pisamban, at pipising tinape king pibalebale, kakanan da ing karelang pamangan a maki tula at kalinisan king pusu,

Act 2:47 Pupurian de ing Dios, at maki mayap lang pangakilala king mabilug a balayan. At ing Guinu daragdagan nala aldoaldo, detang miligtas.Act 3:1 Ngeni i Pedro at i Juan menik la king pisamban king oras ning pamanalangin, ing king kasiam.

Act 3:2 At ing metung a tau pile ya manibat pa king atian nang indu na darala re karin, a ibibili re aldoaldo king pasbul a mayayaus Malagu ning pisamban bang maniawad limus karing lulub king pisamban;

Act 3:3 Iti panakit na kang Pedro at kang Juan a lulub king pisamban, miniawad ya bang tanggap limus.

Act 3:4 At i Pedro dinangat na kea ing panimanman na, pati na i Juan, at sinabi na, Lawan mukami.

Act 3:5 At ya linawe nala, manaya yang tanggap karela nanu mu man.

Act 3:6 Dapot i Pedro sinabi na, Pilak at guintu ala kanaku; dapot ing atiu kanaku, ita ibie ku keka. King laguiu nang Jesucristo a tau Nazaret, lumakad ka.

Act 3:7 At telan ne king wanan nang gamat, at telakad ne: at agadagad ding bitis na at bukungbukung tinanggap lang sikanan.

Act 3:8 At kaluksu na, tinalakad ya, at migmula yang linakad; at mekiagnan yang linub karela king pisamban, lalakad ya, at luluksu, at pupuri ya king Dios.

Act 3:9 At ding sablang tau ikit deng lalakad at pupuri king Dios:

Act 3:10 At akilala re, king ya ing tune a parating lulukluk magpalimus king Pasbul nang Malagu ning pisamban; at ila kitmuan lang pamagmulala at pangaumum makauli king mepalyari kea.

Act 3:11 At inyang tinalan ya kang Pedro at kang Juan, ding anggang tau milai la ngang mine karela, king pasbul a mayayaus kang Salomon, bina lang mipapamulala.

Act 3:12 At panakit nang Pedro, mekibat ya karing tau, Lalaking tau Israel, baket migmulala ko kaniting tau? o baket dadangat yo ding panimanman yu kekami, anti waring king sarili ming upaya at kadiosan pepalakaran miya iti?

Act 3:13 Ing Dios nang Abraham, at nang Isaac, at nang Jacob, ing Dios ding mangatua tamu, pepaligayan ne ing Talasuyu nang i Jesus; a binie yu, at sikuil king arapan nang Pilato, inyang iti linutas nang ibulus ne.

Act 3:14 Dapot ikayu sikuil ye ing Banal at ing Matulid, at inawad ye ing metung a taung makamate tau king pagkalub de kekayu.

Act 3:15 At pete ye ing Principe ning bie; ing binangun ning Dios ibat karing mete; a kaniti saksi kami.

Act 3:16 At king kasalpantayanan king laguiu na ing laguiu na ya ing pepalyaring maguing masikan ya ing taung iti, iting kekong lalawan at balu: wa, ing kasalpantayanan a king pamamilatan na binie na kea iting tune a pangakayap king arapan yu iko na ngan.

Act 3:17 At ngeni, kapatad, aku balu ku a king e yu pangabaluan, depatan yu iti anti mu naman ding pekapun yu.

Act 3:18 Dapot ding bague a pepaunan nang belita ning Dios king asbuk da ding anggang manula, king lumasa ya ing keang Cristo, metupad a makanian.

Act 3:19 Sumisi ko pin, at mibalik kong pasibayu, bang makalis ing kekong kasalanan, bang datang ing panaun ning kapasnawan ibat king arapan na ning Guinu;

Act 3:20 At bang ipadala ne ing Cristo a telaga nang minuna kekayu, ya pin i Jesus:

Act 3:21 At iti ing banua tanggapan ne, angga king panaun na ning pamanyubli king keganaganang bague, a sinabi na ning Dios king asbuk da ding banal nang manula, a linto manibat pa king mula.

Act 3:22 I Moises katutuan sinabi na, Ing metung a manula italakad ne ning Guinung Dios kekayu ibat king libutad ding kekong kapatad, katulad ke; yang pakiramdaman yu king anggang bague sabian na kekayu.

Act 3:23 At malyari king ninumang kaladuang e makiramdam king manulang ita, sintangan yang lubus libutad ning balayan.

Act 3:24 Wa at ding anggang manula manibat kang Samuel at ding tinuki kaibat, ding anggang miniabi, ila man belita ro, deting aldo.

Act 3:25 Ikayu anak dako ding manula, at king tipan a depatan na ning Dios karing mangatua yu, a ngana kang Abraham, at king bini mu ding anggang sapni keti king labuad mipanuanan la.

Act 3:26 Kekayu mumuna ing Dios, inyang ibangun ne ing Talasuyu na tinubud ne banakong panuanan, king pamangwani na ning balang metung kekayu king karawakan na.Act 4:1 At kabang maniabi la king balayang ding sacerdotes at ing capitan king pisamban at ding Saduceos, dinatang la karela.

Act 4:2 Mikakasbu la uling tuturu la king balayan, at bubulalag da ing kang Jesus king pamanyublingmie ibat karing mete.

Act 4:3 At dekapan dala, at binili ro king pangapiguil angga inyang kabukasan; uling gatpanapun na.

Act 4:4 Dapot, ding dakal a mekaramdam king amanu meniwala la, at ing bilang ding tau disan dang ating anggang limang libu.

Act 4:5 At milyari king kabukasan na nita, king ding pekapun da at ding makatua ampon ding escribas mitipun la Jerusalem;

Act 4:6 At i Annas a matas a sacerdote atiu karin, ampon i Caifas, at i Juan, at i Alejandro, at detang anggang daing matas a sacerdote.

Act 4:7 At inyang abili ro libutad da kitnan dala, King kaisanung kayupayan, o kaninung laguiu depatan yu iti?

Act 4:8 Kanita i Pedro, mitmu ya king Espiritu Santo, sinabi na karela, Pekapun ning balayan, at makatua.

Act 4:9 Nung king aldo ngeni susulitan yukami tungkul king mayap a dapat a milyari king metung a taung maki sakit, nung ninung mekapakayap;

Act 4:10 Pakibaluan yu iko na ngan, at ikong anggang tau na ning Israel, a king laguiu nang Jesucristo a tau Nazaret, a pinaku yu, a binangun ning Dios ibat karing mete, at king uli na mu rin, iti makatalakad ya king arapan yu ngan.

Act 4:11 Iti ya ing batung pepayalan yung ulaga ikong manalakad, a iti meguing pamuntuk ya king suluk.

Act 4:12 At kaninu pa man alang kaligtasan; uling ala metung mang laguiu lalam ning banua, a miabie karing tau, a makakabus kekatamu.

Act 4:13 At inyang ikit da ing tetagan nang Pedro ampon i Juan, at inyang atalastas da king tau lang alang pegaralan at beluan, mengapamulala la; at kilala rala, king akayabe nong Jesus.

Act 4:14 At akakit de ing taung kinayap a makatalakad abe ra, ala lang asabing laban kaniti.

Act 4:15 Dapot inyang pepalualan da no king concillo, misabisabi la king sarili ra,

Act 4:16 Ngara, Nanung daptan tamu karing taung deti? uling masala a ing metung a malang maragul mepalyari king uli ra, mipakilala karing anggang manuknangan Jerusalem, at itamu e tamu alingad.

Act 4:17 Dapot, bang iti e na mikalat karing tau, balan tala, ban e no maniabi king laguiung iti kaninumang tau.

Act 4:18 At inaus dala, at inutus da karela king e la maniabi nanuman at turu king laguiu nang Jesus.

Act 4:19 Dapot i Pedro ilang Juan mekibat la at sinabi ra karela, Nung katuliran king arap ning Dios ing ikayu pamu ing pakiramdaman mi bayu ing Dios, atulan yu.

Act 4:20 Uling e mi arapat ing e ke maniabi karing bague a ikit mi at dimdam tungkul kekami.

Act 4:21 At ila, kaibat do pang belan, binulus dala, anti ning ala lang ikit nung makananung aparusan dala, king uli na ning balayan; uling ding anggang tau pepaligaya la king Dios uli na ning mepalyari:

Act 4:22 Uling ing tau maiguit neng apatapulung banua nung kaninu milyari ing malang pangaulu.

Act 4:23 Inyang mabulus nala, inayan do ding karelang abe, at selese ra ing keganaganang sinabi ra karela ding pun ding sacerdotes ampon ding makatua.

Act 4:24 At ila, inyang damdaman da iti, pikametung dang tinas ing siwala ra king Dios, king pamisanmetung ngarang sasabi, O Guinu, ika a guinawa king banua, at king labuad, at king dayatmalat, at king keganaganang atiu karela:

Act 4:25 A king uli na ning Espiritu Santo king asbuk ning kekatang ibpang i David a talasuyu mu sinabi mu, Baket ding Gentiles mimua la, At ing balayan minisip yang alang kabaldugan?

Act 4:26 Ding arian king labuad pesitalakad lang mikakametung, At ding pekapun mikakametung la, Salang king Guinu, at salang king keang Linian:

Act 4:27 Uling ing katutuan king ciudad a iti salang king banal mung Talasuyu a i Jesus, a kekang linian, i Herodes at i Poncio Pilato, pati na ding Gentiles, ampon ding balayan ning Israel mitipun la,

Act 4:28 Bang daptan da ing telaga mu nang minuna karing gamat mu at ing kekang nasa a dapat marapat.

Act 4:29 At ngeni, Guinu, lawan mu ing karelang bala; at paintulut mu karing kekang alipan ing maniabi la king amanu mu, king lubus a tetagan,

Act 4:30 Kabang iyatyat me ing gamat mu bang pakayap; at bang ding tanda ampon mala marapat la king laguiu na ning banal mung Talasuyu a i Jesus.

Act 4:31 At inyang mekapanalangin nala ing karinan a pititipunan dang miabeabe minugun ya at kitmuan la ngan king Espiritu Santo; at miniabi la king amanu ning Dios king tetagan.

Act 4:32 At ing kekaldan karela a meniwala mikakametung la pusu at kaladua; at ninuman alang sasabin bandi neng tune ing nanu mang bague king kayatinan na; dapot ing keganaganang bague dikil da karela ngan.

Act 4:33 At king maragul a kayupayan minie lang patutu ding apostoles king pamanyubli nang mebie ning Guinung Jesus; at dakal a kalam ing atiu karela ngan.

Act 4:34 Uling alang metung mang kakulangan karela; uling ding anggang makigabun o maki bale, pisali ra, at dela ra ing alaga ning bague pisali,

Act 4:35 At binili ra king bitis ding apostoles: at pirakerake ra king balang metung, agpang king kailangan ning ninuman.

Act 4:36 At si Jose, a ding apostoles pemalaguiuwan dang Bernabe (a nung salesayan, Anak ning Kausukan), a metung a Levita, a tubu Chipre king keang laji.

Act 4:37 Atin yang labuad, pisali ne, at dela no ding salapi, at binili no king bitis ding apostoles.Act 5:1 Dapot ating taung milaguiung Ananias abe ne i Safira a keang asawa, pisali ra ing kayatinan da;

Act 5:2 At selikut na ing metung a dake ning alaga na, ing keang asawa balu na naman lijim, dela ra naman ing metung a dake, at binili na king bitis ding apostoles.

Act 5:3 Dapot i Pedro sinabi na, Ananias, baket kitmuan neng Satanas ing pusu mu bang maglaram ka king Espiritu Santo, at bang isalikut mu ing metung a dake ning alaga na ning gabon?

Act 5:4 Kaba ning menatili keka e wari ita menatiling kekang sarile? At pangayaring mipisali e wari atiu mu naman king kayupayan mo?

Act 5:5 At i Ananias panamdam na king amanung iti miragsa ya at mepatad ya inawa: at dinatang ing maragul a takut karing sablang mekaramdam kaniti.

Act 5:6 At memanalakad la ding kayanakan a lalaki, binalut de, at dela re lual, at kitkut de.

Act 5:7 At inyang milabas na ing lub ning atlung oras, ing asawa na, ala yang balu king mepalyari linub ya.

Act 5:8 At i Pedro mekibat ya kea; Sabian mu kaku, nung pisali yu ing gabun king anti kanitang alaga. At ing babai sinabi na, Wa, king anti kanita.

Act 5:9 Dapot i Pedro sinabi na kea, Makananu pin at pikametung yu ing subukan ye ing Espiritu ning Guinu? Oreni ding bitis da ding mikutkut king kekang asawa king pasbul, at ika man dalan daka lual.

Act 5:10 At kanita mu rin miragsa ya karing bitis na, at mepatad ya inawa: at ding kayanakan a lalaki linub la at ikit deng mete; at dela re lual kitkut de king siping ning asawa na.

Act 5:11 At ing maragul a takut dinatang king mabilug a iglesia, at karing anggang mekaramdam karing bague a deti.

Act 5:12 At karing gamat da ding apostoles dakal a tanda ampon makapagmulala ing mepalyari libutad ning balayan; at ila ngan pikakametung da ing mititipun la king pasbul nang Salomon;

Act 5:13 Dapot karing makatagan alang taung mengangas makiabe karela: makanian man ing balayan parangalan nala;

Act 5:14 At ding talapaniwala lalu lang miraragdagan king Guinu, karing keraklan a lalaki at babai:

Act 5:15 Nanu pata ding salunan dadalan do king dalan, at bibili karing pagkeran at duyan, bang i Pedro, nung dumalan ya, ing anino na muman tumakad ya kenuman karela.

Act 5:16 At karin dinatang la naman ding keraklan ibat karing ciudad a pakapatulug Jerusalem, dadalan do ding salunan, ampon ding pasakitan ding espiritung mangarinat: at deti kinayap la ing balang metung.

Act 5:17 Dapot ing matas a sacerdote tinalakad ya pati na detang abe na (ing secta ding Saduceos), at kitmuan la king diria,

Act 5:18 At dekapan do ding apostoles, at binili ro king sukulan malda.

Act 5:19 Dapot ing angel ning Guinu king bengi biklat no ding pasbul ning sukulan, at dela no lual, sinabi na,

Act 5:20 Ume kayu, at talakad kayu at sabian yo king pisamban king balayan ding sablang amanu niting Bie.

Act 5:21 At inyang damdaman da iti, linub la king pisamban pangaabak, at tinuru la. Dapot, ing matas a sacerdote ampon ding kayabe na, tinipun da ing kapisanan, at ding anggang senado karing anak ning Israel; at mitubud la king sukulan bang kuanan dala.

Act 5:22 Dapot ding manibala a mine karin e ro disan king sukulan; at mibalik la, sinabi ra,

Act 5:23 Ngara, Ing sukulan disan miyang makakabat king lalung katibayan, at ding bante makatalakad la karing pasbul; dapot inyang buklatan miya ala keng ikit ninuman karin kilub.

Act 5:24 Ngeni inyang ing capitan king pisamban at ding pekapun ding sacerdotes damdaman da ing amanung iti, bina lang meumum dikil kaniti nung nanu ing maguing wakas na.

Act 5:25 At dinatang ya ing katau, sinabi na karela, Oini, ding lalaking binili yu king sukulan, atilu king pisamban makatalakad la, at tuturu la king balayan.

Act 5:26 Kanita ing capitan mine ya kayabe no ding keang manibala at dela rala, e king pilit; uling tatakut la king balayan, a magkang pamatuan dala.

Act 5:27 At inyang adala ra na la, dinurup do arap ning concillo at ing matas a sacerdote kitnan nala,

Act 5:28 Ngana, Inutus ming matalik kekayu king e ko tuturu king laguiung iti: at oini kitmuan ye king aral yu ing Jerusalem, at pagnasan yung ipabpa kekami ing daya ning taung iti.

Act 5:29 Dapot i Pedro ampon ding aliwang apostoles mekibat la at ngara, Kailangan ing mamintu ke king Dios bayu karing tau.

Act 5:30 Ing Dios ding mangatua tamu binangun ne i Jesus a kekong pete, at sinabit king metung a dutung.

Act 5:31 Iti, ing Dios siplala ne king wanan na bang maguing Principe at Magligtas, baneng dinan pamanisi ing Israel, at mamatawad king kasalanan.

Act 5:32 At ikami saksi ke kareting bague; at anti naman ing Espiritu Santo a binie ning Dios karing mamintu kea.

Act 5:33 Dapot ila panamdam da kaniti, mesugat la pusu, at pisangguni ra ing patayan dala;

Act 5:34 Dapot ating metung a tinalakad libutad ning concillo metung yang Fariseo, a milaguiuwan Gamaliel, metung yang doctor king kautusan, mapupuri ya king mabilug a balayan, at inutus na king palualan do saguli ding taung deta.

Act 5:35 At sinabi na karela, Lalaki ning Israel, lawan yu ing kekong sarili, king buri yung daptan kareting tau.

Act 5:36 Uling minuna karing aldo a deti tinalakad ya i Teudas, pakilala na ing sarili na anti mong marangal a tau; ating apat a dalan kataung mekiagum kea: iti pete re; at ding anggang memintu kea misalbag la, at minuli la king ala.

Act 5:37 Kaibat na niting taung iti tinalakad ya i Judas ning Galilea, karing aldo na ning pamipasulat, at mituki yang mapilan king balayan king gugulutan na: ya man mete ya; at ding anggang memintu kea misalbag la.

Act 5:38 Ngeni pin sasabian ku kekayu, Kawani ko karing taung deti, at paburen yula; uling nung ing usuk a iti o ing dapat a iti, karing tau, malabag;

Act 5:39 Dapot nung king Dios, e yu alabag: magkang ibili rako pang makilaban king Dios.

Act 5:40 At kea mekipanusig la: at inyang ayaus dano ding apostoles arapan da, pepabatbat dala at inutus da karela king e no maniabi king laguiu nang Jesus, at pepaintulutan danong meko.

Act 5:41 Ila kanita meko la king arapan na ning concillo, matula la uling bibili rang binang karampatan ing mibata lang kalibakan king uli na ning Laguiu.

Act 5:42 At aldoaldo, king pisamban ampon king pibalebale, e la patugut tuturu at manaral king i Jesus ya ing Cristo.Act 6:1 Ngeni karing aldo a deti, inyang ding bilang da ding alagad merakal la mika atin lang pibulungbulungan karing Judio Grecia salang karing Hebreos, uling ding mebalu rang babai mipaimburisan la king karelang pangalingap aldoaldo.

Act 6:2 At ding labingadau, inaus dala ding keraklan karing alagad, sinabi ra, E karampatan ing ikami paburen mi ing amanu na ning Dios, at sumuyu karing dulang.

Act 6:3 Manintun ko pin, kapatad, kekayu pitu kataung mangayap a ugali, kitmuan king Espiritu Santo at kabiasnan, a ilang ibili tamu king kapaniasatan a iti:

Act 6:4 Dapot manatili kami king pamanalangin, at king pamanibala king amanu.

Act 6:5 At ing amanu meyapan da ding kekaldan; at pinili re i Esteban, taung mitmu king kasalpantayanan at king Espiritu Santo, at i Felipe, at i Procoro, at Nicanor, at i Timon, at i Parmenas, at i Nicolas, a bayung meyagyag karin Antioquia;

Act 6:6 A inarap da karing apostoles: at inyang mekapanalangin nala, timpak do karela ding gamat da.

Act 6:7 At ing amanu na ning Dios dinakal; at ing bilang da ding alagad miragdag lang bina karin Jerusalem; at ing metung a maragul a katipunan da ding sacerdotes meguing mapamintu la naman king kasalpantayanan.

Act 6:8 At i Esteban, mitmu ya king kalam at kayupayan, dinapat yang maragul a pagmumulalan at tanda king balayan.

Act 6:9 Dapot ating pesitalakad karing mapilan karela king sinagoga a mayayaus sinagoga ding Libertos, at ding Cirineos at ding Alejandrinos, at ding king Cilicia at ding king Asia, pakiaskalan de i Esteban.

Act 6:10 At e la milyaring mibata king kabiasnan at king Espiritu ning keang pamaniabi.

Act 6:11 Kanita, sinusup lang tau, nung ninung sinabi, Dimdam miyang miniabing amanung pamaniumpa salang kang Moises, at salang king Dios.

Act 6:12 At guiluan da ing balayan, at ding makatua, ampon ding escribas, at linapit la kea, at sigmit de, at dela re king concillo,

Act 6:13 At mitalakad lang saksing mangalaram, a sinabi, Ing taung iti e patugut maniabing amanung salang king banal a karinan a iti, at king kautusan.

Act 6:14 Uling dimdam miyang maniabi, king iting Jesus a tau Nazaret lasakan ne ing karinan a iti, at alilan no ding ugali a binie nang Moises kekatamu.

Act 6:15 At ding anggang pakalukluk king concillo, dinangat do kea ding mata ra, ikit de ing lupa na anti ya mo ing lupa ning metung a angel.Act 7:1 At ing matas a sacerdote sinabi na, Makanian la ding bague a dete?

Act 7:2 At ya sinabi na, Kapatad a lalaki, at ibpa, makiramdam kayu: Ing Dios ning ligaya pepakit ya kang ibpa tamung Abraham inyang karin ya Mesopotamia, bayu ya menuknangan Haran;

Act 7:3 At sinabi na kea, Mako ka king labuad mu at manibat king libutad ding kamaganak mu, at ume ka king labuad a ituru ku keka.

Act 7:4 Kanita, meko ya king labuad ding Caldeos, menuknangan ya Haran: at ibat karin, inyang i Ibpa na mete ne, ing Dios linipat ne king labuad a iti, a nung nu ko manuknangan ngeni.

Act 7:5 At e ne dininan mana karin, ali ne, aguiang metung mu mang bakas talampakan; at pengaku na kea king ibie nang mana kea iti, at karing keang dai kaibat na, inyang ala ya pang anak.

Act 7:6 At ing Dios miniabi yang anti kanini, a king ding dai na manuknangan lang aliwang balayan; a deti alipan dala, at pasakitan dala, apat a dalan a banua.

Act 7:7 At ing bansa a nung nu maguing alipan la atulan ke, ngana ning Dios: at kaibat na nita mako la, at suyuwan daku king karinan a iti.

Act 7:8 At binie na kea ing pangaku king pamanuli: at kanita i Abraham penganak ne i Isaac, at tilian ne king kawalung aldo; at i Isaac penganak ne i Jacob, at i Jacob ding labingaduang patriarcas.

Act 7:9 At ding patriarcas, mekimut la king usuk ning diria salang kang Jose, pisali re Egipto: at ing Dios atiu kea.

Act 7:10 At kinabus ne king anggang keang kasakitan, at dininan neng kalam at kabiasnan king arapan nang Faraon a ari Egipto; at guewa neng gobernador karin Egipto at king mabilug nang bale.

Act 7:11 Ngeni dinatang ing danup king mabilug a Egipto at Cana at ing maragul a kasakitan: at ding mangatua tamu e la menakit apangan da.

Act 7:12 Dapot inyang i Jacob damdaman na king ating trigu Egipto, tinubud no ding mangatua tamu king minunang ukdu.

Act 7:13 At king kaduang ukdu i Jose pepakilala ya karing kapatad na; at ing dai nang Jose mipabalu kang Faraon.

Act 7:14 At mitubud ya i Jose, peparakit ne i Jacob a ibpa na, pati na ding anggang kamaganakan na, bilang lang pitungpulu at lima katau.

Act 7:15 At i Jacob kinuldas ya pin Egipto; at mete ya, ya kabud at ding mangatua tamu;

Act 7:16 At dela ro king Sichem, at binili ro king kutkutan a seli nang Abraham king alagang pilak, karing anak nang Hamor, king Sichem.

Act 7:17 Dapot kabang lalapit ing panaun ning pangakung simpa na ning Dios kang Abraham, ing balayan meragul, at merakal king Egipto,

Act 7:18 Angga king tinalakad ya ing aliwang ari Egipto a e ne balu i Jose.

Act 7:19 Iti, guinamit yang kalalangan king dai tamu, pepasakitan no ding mangatua tamu, bang iyuse ro ding karelang pungul king imbut a balang e mie.

Act 7:20 King panaun a iti mibait ya i Moises, at bina yang malagu; at mesese yang atlung bulan king bale nang ibpa na:

Act 7:21 At inyang miugse ya, ing anak nang babaing Faraon pinulut ne, at iti sinese neng anti mong anak na.

Act 7:22 At i Moises mituru ya king anggang kabiasnan da ding Egipcios, at meguing mayupaya ya king amanu na ampon king dapat.

Act 7:23 Dapot inyang miganap neng apatapulung banua, linub king pusu na ing nasang dalawan no ding keang kapatad, ding anak ning Israel.

Act 7:24 At inyang ikit ne ing metung mayayalipit ya king kamalian, pinlualu ne, at inablas ne ing mayayalipit, pete ne ing Egipcio:

Act 7:25 At inisip na king ding kapatad na atalastas da king ing Dios king uli ra ding gamat na iligtas nala; dapot ila e ra atalastas.

Act 7:26 At king tutuking aldo pepakit ya karela kabang mipapate la, at papayapa nala, ngana, Makamal, mikapatad kayu; baket mipanalipit kayu ing metung at metung?

Act 7:27 Dapot itang menalipit king lupa nang tau tinulak neng marayu nganang sinabi, Ninung mialal keka a maguing pun mi at ukum?

Act 7:28 Buri muku waring patayan, anti ing pamakamate mu king Egipcio napon?

Act 7:29 At i Moises king amanung iti, tinakas ya at mine yang menaliwang balayan king labuad ning Midian; a nung nu ya mika aduang anak.

Act 7:30 At inyang ing apatapulung banua miganap na pepakit ya kea ing metung a angel king ilang ning bunduk Sinai, king lablab ning api, king metung a mababang tanaman.

Act 7:31 At inyang ikit nang Moises, mipamulala ya king linto; at inyang linapit ya bang pagumasdan ne, dinatang ing siwala ning Guinu:

Act 7:32 Aku ing Dios ding mangatua mu, ing Dios nang Abraham, at nang Isaac, at nang Jacob. At i Moises kanita guinalgal ya, at e ne pangangasan linawe.

Act 7:33 At ing Guinu sinabi na kea, Ilukas mo ding sapin ding bitis mu: uling ing karinan a kabilian mu, gabun a banal.

Act 7:34 Ikit ku, ing pangayalipit na ning kanakung balayan a atiu king Egipto, at dimdam ku ing dalung da, at tinipa ku bakong iligtas: ngeni pin ume ka keni, tuburan daka Egipto.

Act 7:35 Iting Moises a iti a sikuil da, a sasabian da, Ninung minalal keka a maguing pun mi at ukum? iti mu rin yang tinubud ning Dios anting pun at manatbus, king pamamilatan na ning angel a pepakit kea king mababang tanaman.

Act 7:36 Iti kinua nala, inyang dinapat yang mala ampon tanda Egipto, at king dayatmalat a Malutu, ampon king ilang king lub ning apatapulung banua.

Act 7:37 Iti ya itang Moises, a sinabi karing anak ning Israel, Ing metung a manula, ing Dios italakad ne kekayu karing kapatad yu, katulad ke.

Act 7:38 Iti ya ing atiu king iglesia king ilang, a kayabe ning angel a miniabi kea king bunduk Sinai, at abe no ding mangatua tamu: a tinanggap karing wagang mabie bang ibie no kekatamu:

Act 7:39 A kea ding mangatua tamu, e la mebisang memintu, dapot sikuil de, at mibalik la ding pusu ra Egipto.

Act 7:40 Sinabi ra kang Aaron, Igawa mukeng dioces a manimuna king arapan mi; uling tungkul kang Moises a iti, a kinanua kekami king labuad ning Egipto, e mi balu nung nanung milyari kea.

Act 7:41 At guinawa lang metung a biserung vaca karing aldo a deta, at migdala lang metung a ain king idolo, at migsaya la karing dapat da ding karelang gamat.

Act 7:42 Dapot ing Dios guilutan nala, at pepaimburisan nong sumuyu la king ejercito ning banua; agpang king makasulat king libru ding manula, Inainan yuku waring animal a pete at daun King apatapulung banua king ilang, Oh bale nang Israel?

Act 7:43 At dela ye ing tabernaculo nang moloc, At ing batuin ning Dios refan, A larawan a guewa yu bang samban yula: At aku dalan dakayu nangan na pa karin ning Babilonia.

Act 7:44 Karing mangatua tamu atiu ing tabernaculo ning pamipatutu king ilang, agpang king inutus na nitang minutus kang Moises agpang king larawan a ikit na.

Act 7:45 At iti mu rin ding mangatua tamu naman, king panaun da, migdala lang abe nang Josue, inyang linub la king pamaniakup karing bansa, a pepalakuan no ning Dios king arapan da ding mangatua tamu, angga karing aldo nang David.

Act 7:46 Iti menakit yang kalam karing mata na ning Dios, at inawad na king manakit ya sang metung a tuknangan king Dios nang Jacob.

Act 7:47 Dapot i Salomon pepatali neng metung a bale.

Act 7:48 Aguia mang makanian ing Kakataskatasan e manuknangan karing bale guewang gamat, agpang king sasabian na ning manula,

Act 7:49 Ing banua ya ing kakung luklukan, At ing labuad ya ing dalpakan ding bitis ku: Nanu yang adle bale ing patali yu kanaku? ngana ning Guinu: O nanu ya ing karinan a pipainawan ku?

Act 7:50 E no guewa ning gamat ku ding sablang bague a dete?

Act 7:51 Mangasias a tundun at e metuli pusu ampon balubug; ikayu kapilan man sasalangsang ko king Espiritu Santo: anti ing depatan da ding mangatua yu, ya namang daraptan yu.

Act 7:52 Isanu karing manula ing e ra ligaligan ding mangatua yu? At ila pete ro detang minunang memalita king paniatang na ning Banal a kea ko ngeni meguing talapaglingu ampon makamate:

Act 7:53 Ikayung tinanggap king kautusan king pamanibala ra ding angeles, at e ye iningat.

Act 7:54 At inyang damdaman do deting bague, mengasugat la pusu, at pititiguisan do kea ding karelang ipan.

Act 7:55 Dapot ya, pablasang kitmuan ya king Espiritu Santo, lalawe yang maratun banua, at ikit ne ing ligaya na ning Dios, at i Jesus, makatalakad ya wanan na ning Dios;

Act 7:56 At sinabi na, Oini, aku akakit ko ding banua mebuklat la, at ing Anak ning tau makatalakad ya king wanan na ning Dios.

Act 7:57 Dapot memangulisak la king masikan a siwala, at tikpan do ding balugbug da, at bigla reng lepitan king pamikametung.

Act 7:58 At tinabi re lual ning ciudad, pemasibas deng batu; at ding saksi penilas da ing imalan na karing bitis ning metung a kayanakan a milaguiuwan Saulo.

Act 7:59 At pemasibas deng batu i Esteban, daralung ya king Guinu at ngana, Guinung Jesus, tanggapan me ing espiritu ku.

Act 7:60 At siniklaud ya, at kinulisak yang masikan a siwala, Guinu e mu bibilang karela ing kasalanan a iti. At inyang asabi na na iti, metudtud ya.Act 8:1 At i Saulo pemayapan na ing kamatayan na. At tinalakad king aldo ita ing maragul a kaligaligan salang king iglesia a atiu Jerusalem; at ding sabla misalbag la king labuad ning Judea at Samaria, subali karing apostoles.

Act 8:2 At ding taung maki lub king kabanalan kitkut de i Esteban at penagulelen daya.

Act 8:3 Dapot i Saulo lilipulan ne ing iglesia, lulub ya king balang bale; at tataguyud nala ding lalaki at babai, at bibili no king sukulan.

Act 8:4 Deta ping mengasalbag pesipaglakbe la at penaral da ing amanu.

Act 8:5 At i Felipe kinuldas ya king ciudad ning Samaria, at bilalag ne karela ing Cristo.

Act 8:6 At ding kekaldan mikakametung lang mekiramdam king sablang bague a sasabian nang Felipe, inyang dimdam da at ikit ing tanda a depatan na.

Act 8:7 Uling karing dakal a maki espiritung marinat, deti lulual la kukulisak la king masikan a siwala: at ding dakal a lumpu ampon pile kinayap la.

Act 8:8 At ating dakal a tula king ciudad a ita.

Act 8:9 Dapot ating metung a tau, milaguiuwan Simon, a ketang minuna king ciudad palague yang anting mala, at papagmulalan nala ding tau Samaria, at sasabian na king ya metung yang taung marangal:

Act 8:10 A kaniti ila ngan mekiramdam la kea, manibat king malati angga king maragul, ngarang sasabi, Ing taung iti ya itang upaya na ning Dios a palaguiuwan dang Maragul.

Act 8:11 At mekiramdam la kea, uling makaba nang panaun ing apapagmulalan nala king anti nang mala.

Act 8:12 Dapot inyang meniwala no kang Felipe a ipanaral na karela ing mayap a balita tungkul king kayarian na ning Dios at ing laguiu nang Jesucristo, pepabinyag la, ding lalaki anti naman ding babai.

Act 8:13 At i Simon man meniwala ya; at kaibat nang pepabinyag, mekiabe ya kang Felipe; at panakit na karing tanda at mangaragul a malang mararapat, mipamulala ya.

Act 8:14 Ngeni inyang ding apostoles a atiu Jerusalem, damdaman da king ing Samaria tinggap na ing amanu ning Dios, pepadala ro karela i Pedro ampon i Juan;

Act 8:15 Deti inyang datang nala, penalangin dala, bang tanggapan de ing Espiritu Santo:

Act 8:16 Uling angga man kanita e pa tinipa kaninuman karela: nung e mebinyag la mu king laguiu ning Guinung Jesus.

Act 8:17 Kanita mu rin ding karelang gamat timpak do babo ra at tinggap de ing Espiritu Santo.

Act 8:18 Ngeni inyang akit nang Simon, a king pamanumpak da karing gamat da ding apostoles, miabie ya ing Espiritu Santo, inalukan nong salapi.

Act 8:19 Ngana, Ibie yu naman kanaku ing upayang iti, bang ninumang itumpak ko kea ding gamat ku, tanggapan ne ing Espiritu Santo.

Act 8:20 Dapot i Pedro sinabi na kea, Ding pilak mu mipajamak lang abe mu, uling inisip mu king kamtan mu ing kalam na ning Dios karing salapi mu.

Act 8:21 Ala kang dake ni e ka kayabe king bague a iti; uling ing pusu mu e matulid king arapan na ning Dios.

Act 8:22 Sumisi ka pin kaniting dewakan mu, at manalangin ka king Guinu, magkang sakali ing kaisipan na ning pusu mu mipatawad keka.

Act 8:23 Uling akakit ku king ati ka mu king atdu ning kapaitan, at king talikala ning dewakan.

Act 8:24 At i Simon mekibat ya, at ngana, Ipanalangin yuku king Guinu bang ala nanuman, king bague a sinabi yu, dumpa kanaku.

Act 8:25 Ila pin, inyang apatutuan da na at sinabi ra ing amanu ning Guinu, mibalik la Jerusalem, penaral de ing evangelio karing dakal a nayun ding Samaritanos.

Act 8:26 Dapot ing angel ning Guinu miniabi ya kang Felipe, ngana, Talakad ka at ume ka nangan abagatan king dalan a mame ibat Jerusalem a angga Gaza: iti mu rin ilang.

Act 8:27 At ya tinalakad ya, at mine; at oini, ing metung a taung tubu Etiopia, kapun ya, a maki kayupayan, a sakup neng Candace, a reina ra ding Etiopes, at yang mimingat king sablang pibandian na, a iti dinatang ya Jerusalem bang samba;

Act 8:28 At mibabalik ne, at makalukluk ya king keang karu, babasan ne i Isaias a manula.

Act 8:29 At ing Espiritu sinabi na kang Felipe, Lumapit ka, at makiabe king karung iti.

Act 8:30 At i Felipe milai ya kea, at dimdam neng babasan na i Isaias a manula; at sinabi na, Atatalastas mu ing babasan mo?

Act 8:31 At sinabi na, Makananu ku ping atalastas nung e naku patnubayan ning ninuman? At inagkat ne i Felipe mukiat at makiluklukan kea.

Act 8:32 Ngeni ing bague a babasan na king kasulatan, ya iti: Anti ya mong tupa a yatad king pipapatayan; At anti yang tupang mepipi king arapan na ning gugunting kea, Inya e ne bubuklat ing asbuk na:

Act 8:33 King keang kapakumbaban milalako kea ing kayatulan na, King dai na ninung manalese? Uling ing bie na milako keti king labuad.

Act 8:34 At ing kapun mekibat ya kang Felipe, at sinabi na, Panigapu ku keka, kaninu na sasabian ning manula iti? kea mu ring sarile o king aliwa?

Act 8:35 At i Felipe biklat ne ing asbuk na at pigmulan na king kasulatan a iti, inaral ne kea i Jesus.

Act 8:36 At inyang sinulung dana ing panlakad da, miras la king metung a danuman; at ing kapun sinabi na, Oini, ing danum; nanung makasangkan kaku king pangabinyag?

Act 8:37 At i Felipe sinabi na, Nung paniwalan mung mabilug king pusu mu, malyari, at ya makibat ya kanita, ngara, Maniwala ku king i Jesucristo Anak ne ning Dios.

Act 8:38 At inutus na king ing karo tuknang ya: at ilang adua dinulung la king danum, i Felipe at makanian mu naman ing kapun; at bininyag ne.

Act 8:39 At inyang sinaka no king danum, ing Espiritu ning Guinu simsam ne i Felipe; at ing kapun e na ne ikit, uling sinulung yang matula king panlakad na.

Act 8:40 Dapot i Felipe meakit ya mu rin Azoto: at inyang daralan ya, penaral ne ing evangelio karing anggang ciudad, angga king miras ya Cesarea.Act 9:1 Dapot i Saulo, anti ning pangisnawa na pa ing bala at pamakamate salang karing alagad ning Guinu, mine ya king matas a sacerdote,

Act 9:2 At miniawad yang sulat a dalan na Damasco, a ipabal karing sinagogas, bang nung manakit ya ninuman a king Dalan, lalaki ya man o babai, idala nong makagapus Jerusalem.

Act 9:3 At inyang lalakad ne, milyari king milapit ya Damasco, at bigla yang sinlag king makapatulug kea ing metung a salang ibat banua:

Act 9:4 At miragsa ya kin labuad, at dimdam ne ing metung a siwala a ngana kea, Saulo, Saulo, baket liligaligan muku?

Act 9:5 At ya sinabi na, Ninu ika, Guinu? At ya mekibat ya, Aku i Jesus, a liligaligan mu:

Act 9:6 Dapot talakad ka, at lungub ka king ciudad, at karin da sabian keka ing sukat mung daptan.

Act 9:7 At ding lalaking abe nang lalakad tinuknang lang e mekapaniabi, daramdaman da ing siwala, dapot ala lang akakit metung mang tau.

Act 9:8 At i Saulo tinalakad ya pin king gabun; at inyang mabuklat la ding mata na, e manakit nanuman; at tinaid de gamat at dela re Damasco.

Act 9:9 At atlu yang aldo e manakit; e mengan at e mininum.

Act 9:10 Ngeni ating metung a alagad karin Damasco, a milaguiung Ananias; at ing Guinu sinabi na kea king malikmata, Ananias. At ya sinabi na, Oini, atiku keni, Guinu.

Act 9:11 At ing Guinu sinabi na kea, Talakad ka, at ume ka king dalan a mayayaus Matulid, ume ka king bale nang Judas, ikutang me ing metung a milaguiung Saulo, metung a tau Tarso: uling oini, manalangin ya;

Act 9:12 At ikit ne ing metung a taung milaguiung Ananias, a iti lulub ya, at tutumpak no ding gamat na kea, bang tanggapan na ing keang panimanman.

Act 9:13 Dapot i Ananias mekibat ya, Guinu, dimdam ku karing dakal ing tungkul king taung iti, nung nu anti karakal ing depatan nang dewakan karing banal mu karin Jerusalem:

Act 9:14 At keti man atin yang upayang ibat karing pun ding sacerdotes a migapus karing anggang mamaus king laguiu mu.

Act 9:15 Dapot ing Guinu sinabi na kea, Ume ka: uling iti metung yang mepiling lulanan kanaku, bang dalan ne ing laguiu ku arapan ding Gentiles at arian, ampon karing anak ning Israel;

Act 9:16 Uling ipakit ku kea nung nu anti la karakal ding bague a kailangan nang pibatan king uli na ning laguiu ku.

Act 9:17 At i Ananias meko ya at linub ya king bale; at pangatumpak da ding gamat na kea sinabi na, Kapatad a Saulo, ing Guinu, a i Jesus, a pepakit keka king dalan a nung nu ka menibatan, tinubud naku keka bamung tanggapan ing panimanman mu, at kumatmu ka king Espiritu Santo.

Act 9:18 At kanita mu rin mebalag la karing mata na ding anting kaliskis, at tinggap na ing panimanman na; at tinalakad ya ampon mebinyag;

Act 9:19 At mengan ya at sinubli ing sikanan na. At mekiabe yang pilan aldo karing alagad a atiu Damasco.

Act 9:20 At kanita mu rin karing sinagogas, penaral ne i Jesus king ya ing Anak ning Dios.

Act 9:21 At detang anggang mekaramdam kea mipamulala la, at ngara, Aliwa ya iti itang karin Jerusalem a lilipul karing tutunggue king laguiung ite? at mine ya naman keti king nasa mu ring iti, bang yatad nong makagapus king arapan ding pun ding sacerdotes.

Act 9:22 Dapot i Saulo lalu ya pang mesikan a lub, a inumum no ding Judios a manuknangan Damasco, mamasalan na king iti ya ing Cristo.

Act 9:23 At inyang ding dakal a aldo miganap nala, ding Judios pikametung da ing paten de:

Act 9:24 Dapot ing bala ra abalu nang Saulo. At babantayan dala mu rin ding pasbul king aldo at bengi bang apate re:

Act 9:25 Dapot ding alagad na kinua reng bengi, linolo re king kuta, inugus deng makalulan king metung a buslu.

Act 9:26 At inyang miras ne Jerusalem, pekikuanan nang mekiabe karing alagad: at ila ngan tatakut la kea, e la maniwala king ya metung yang alagad.

Act 9:27 Dapot i Bernabe kinua ne at dela ne karing apostoles, at pigsalita na karela nung makananu neng ikit ing Guinu king dalan, at king ya pekisabian ne, at nung makananung karin Damasco menaral ya king lalung katapangan king laguiu nang Jesus.

Act 9:28 At ya kayabeabe reng lulub at lulual karin Jerusalem,

Act 9:29 Manaral ya king lalung katapangan king laguiu ning Guinu: at mekisabi ya at mekiaskal karing tau Grecia a Judios; dapot deti pagkapilitan da ing apate re.

Act 9:30 At inyang ding kapatad abalu ra iti, inatad de Cesarea, at pepadala re Tarso.

Act 9:31 Inya ing iglesia king mabilug a Judea at Galilea ampon Samaria, mirinan yang kapayapan, king pangapasiknangan at, lalakad ya king takut na king Guinu, ampon king pamipatula na ning Espiritu Santo, lalu pang miraragdag.

Act 9:32 At milyari kabang i Pedro lalakad ya king anggang dake, mine ya naman karing banal a manuknangan Lidda.

Act 9:33 At karin ikit de ing metung a taung milaguiuwan Eneas, a iti walu neng banuang makarate king keang pagkeran; uling lumpu ya.

Act 9:34 At i Pedro sinabi na kea, Eneas, i Jesucristo pakayapan naka: talakad ka, at ilulun me ing pagkeran mu. At kanita mu rin tinalakad ya.

Act 9:35 At ding anggang manuknangan Lidda ampon Saron ikit de, at mibalik la king Guinu.

Act 9:36 Atin naman karin Joppe metung a alagad a babai a milaguiuwan Tabitha; laguiu a ing keang kabaldugan Dorcas: ing babaing iti mitmu ya king dapat a mayap ampon king limus a depatan na.

Act 9:37 At pangalabas da ding aldo a deta, inyang menamdaman ya, mete ya: at inyang adilu ra ne, binurul de king metung a matas a silid.

Act 9:38 At anti ning i Lidda malapit ya mu Joppe, ding alagad inyang damdaman da king i Pedro atiu karin, mitubud lang adua katau kea, a pagamuamu ra kea, E ka magluat king pamunta mu keni kekami.

Act 9:39 At tinalakad ya i Pedro, at tinuki ya karela. At inyang datang ya, dela re king silid a matas; at ding anggang babaing mebalu makatalakad la siping na, manangis la, at papakit do kea ding tunica ampon ing imalan a guewa nang Dorcas, kabang abe re.

Act 9:40 Dapot i Pedro pepalualan no ngan, at siniklaud ya at menalangin; at minarap ya king bangke, sinabi na, Tabitha, talakad ka. At ya biklat no ding mata na; at panakit na kang Pedro, mibangun ya.

Act 9:41 At inabut ne ing gamat na kea, at telakad ne; at inaus no ding banal ampon ding mebalung babai, inarap neng mabie.

Act 9:42 At mebalu king mabilug a Joppe: at dakal la ding meniwala king Guinu.

Act 9:43 At milyari king ya menuknangan yang dakal a aldo Joppe, kang Simon, a mangulting balat.Act 10:1 At ating metung a tau Cesarea, Cornelio ing laguiu na, centurion ya king metung a tapuk da ding kawal a mayayaus tapuk tau Italia,

Act 10:2 Tau yang banal at matakut king Dios, pati na ing mabilug nang bale, a minie dakal a limus king balayan at parati yang manalangin king Dios:

Act 10:3 Ya ikit neng masalese king malikmata, a mekad kasiam yapa ing oras ning aldo, ing metung a angel ning Dios, lulub ya kea, at sinabi na kea, Cornelio.

Act 10:4 At ya, linawe neng maratna, at ya mitakutan ya, sinabi na, Nanu iti, Guinu? At ya sinabi na kea, Ding panalangin mu at pamanlimus minukiat lang anti mong pamigaganaka king arapan ning Dios.

Act 10:5 At ngeni mitubud kang tau Joppe, at yutus meng ume i Simon, a maki pangaduang laguiung Pedro;

Act 10:6 Makipanlayunan ya king milaguiung Simon, a mangulting balat, a ing bale na atiu lele dayatmalat.

Act 10:7 At inyang ing angel a maniabi kea meko ne, minaus yang adua karing keang ipus, at metung a kawal a tapat, a susuyung parati kea;

Act 10:8 At inyang asalita na no ngan deting bague, tinubud no Joppe.

Act 10:9 Ngeni kabukasan, kabang atilu king karelang lakbayan, at milapit no king ciudad, i Pedro menik ya king babo ning bale, bang manalangin, malapit king oras a kanam.

Act 10:10 At meranup ya, at bisang mangan: dapot kabang magsadia la, mipalilu ya;

Act 10:11 At ing banua ikit neng makabuklat, at ing metung a lulanan a kukuldas, a anti mo ing metung a ulas a malapad, a makabitin king apat nang suluk, bababa ya king labuad.

Act 10:12 A karin atilu ngan ding miayaliwang animal a tiapat a bitis, at ding gagapang a bague king labuad ampon ding ayup banua.

Act 10:13 At dinatang ya ing metung a siwala kea, Talakad ka, Pedro; makamate ka at mangan ka.

Act 10:14 Dapot i Pedro sinabi, E malyari, Guinu; uling kapilan man e ku pa mengan nanumang bague marinat at e malinis.

Act 10:15 At dinatang ya kea ing metung a siwala king kaduang ukdu, Ing lininis ning Dios, e mu ausan marinat.

Act 10:16 At iti merapat mekatatlung ukdu, at kanita ing lulanan metanggap ne babo banua.

Act 10:17 Ngeni kabang i Pedro mikakunu ya king sarili na, dikil king maguing kabaldugan na ning malikmata a ikit na, oini, ding taung tinubud nang Cornelio, inyang apangutang de ing bale nang Simon, tinalakad la arapan na ning pasbul,

Act 10:18 At minaus la, at kinutang nung i Simon, a maki pangaduang laguiung Pedro, manlayunan ya karin.

Act 10:19 At kabang i Pedro isipan na ing malikmata, ing Espiritu sinabi na kea, Oini, ding atlu katau panintunan daka.

Act 10:20 Dapot talakad ka, at tipa ka, at tuki ka karela, alang pikakunuan, uling aku tinubud kula.

Act 10:21 At i Pedro tinipa ya a nung nu la karin ding tau, at sinabi na, Oini, aku ing panintunan yu: nanu pin ing sangkan a dinatang kayu?

Act 10:22 At ila sinabi ra, I Cornelio, metung yang centurion, taung banal at metung a maki takut king Dios, at mayap a pangapakilala king mabilug a bansa ding Judios, mipabaluan ya king Dios, king pamamilatan na ning metung a banal a angel king yutus nakang ume bale na, at makiramdam karing amanu a ibat keka.

Act 10:23 Inya inaus no kilub at pepalayunan nala. At kabukasan, tinalakad ya, at tinuki ya karela, at ding mapilan a kapatad karin Joppe tikian de.

Act 10:24 At kabukasan na nita linub la Cesarea. At i Cornelio panayan na la, layun tinipun no ding kamaganakan na ampon ding matalik nang kakaluguran.

Act 10:25 At milyari inyang linub ya, i Pedro i Cornelio selubungan ne, at migsiklaud ya karing bitis na, simban ne.

Act 10:26 Dapot i Pedro telakad ne, ngana, Talakad ka, uling aku tau ku naman.

Act 10:27 At inyang mekipagsalita ya kea, linub ya, at disan no ding dakal a makatipun:

Act 10:28 At sinabi na karela, Ikayu balu yu king e makapaintulut king metung a tau a Judio ing makiabe ya o aguiang lumapit mu king metung a aliwang bansa; at makanian man, kanaku, ing Dios tiru na king ninumang tau e ke ausan marinat o e malinis:

Act 10:29 Uli na niti mine ku pin keting e tinutul, inyang mipadala ku. Kukutang ku pin nung nanung kasangkanan pituburan yuku.

Act 10:30 At i Cornelio sinabi na, Apat nang aldo ing milabas angga ngening oras a iti, a tutupad ku king panalangin king oras a kasiam, bale ku, at oini, ing metung a lalaki migtalakad ya arapan ku, mininingning ya imalan,

Act 10:31 At sinabi na, Cornelio, ing kekang panalangin meramdam at ing limus mu magaganaka king panimanman na ning Dios.

Act 10:32 Mitubud ka pin karin Joppe, at ausan me keka i Simon, a maki palayo Pedro: manlayunan ya king bale nang Simon a mangulting balat, lele dayatmalat.

Act 10:33 Agad ku ping mitubud keka, at ika mayap ing depatan mu king dinatang ka. Ngeni pin ike ngan ati ke keti makarap king panimanman na ning Dios, bang makiramdam king keganaganang bague a inutus na keka ning Dios.

Act 10:34 At i Pedro biklat ne ing asbuk na, ngana, Ing katutuan akikilala ku king ing Dios e mamiling tau:

Act 10:35 Dapot king balang bansa, itang tatakut kea, ampon darapat katuliran matatanggap ya kea.

Act 10:36 Ing amanung pepadala na karing anak ning Israel, panaral de ing mayap a balita ning kapayapan king pamamilatan nang Jesuscristo (iti Guinu re ding sabla),

Act 10:37 Ikayu masasabi balu yu ing balitang mibulalag king mabilug a Judea, magmula Galilea, agpang king pamaminyag a penaral nang Juan;

Act 10:38 A i Jesus pin king Nazaret, nung makananu neng linian ning Dios king Espiritu Santo at king kayupayan: iti lalakad yang darapat mayap, at pakayapan nala ding anggang pasakitan na ning diablo; uling ing Dios atiu kea.

Act 10:39 At saksi kami king anggang bague a depatan na king kakarinan ding Judios, at king Jerusalem man; a iti pete rea naman a sinabit king metung a dutung.

Act 10:40 Ya binangun ne ning Dios king katlung aldo, at binie na kea ban talagang mibulalag,

Act 10:41 E king mabilug a balayan nung e karing saksing pinili nang minuna ning Dios, a ikami pin, a mengan ampon mininum abe na kaibat nang mibangun ibat karing mete.

Act 10:42 At ya inutus na king manaral ke king balayan, at patutuan mi king iti ya itang inalal ning Dios bang maguing Ukum de ding mabie ampon mete.

Act 10:43 Iti mu rin ya ing patutuan da ding anggang manula, a king laguiu na detang anggang kea maniwala, kamtan da ing kapatawaran king kasalanan da.

Act 10:44 Kabang i Pedro sasabian no deting amanu, ing Espiritu Santo tinipa ya babo ding anggang makiramdam king amanu.

Act 10:45 At ding atiu king pangatuli a meniwala mengapamulala la karing anggang tinuki kang Pedro, uling karing Gentiles man mitugtug ya ing kalam ning Espiritu Santo.

Act 10:46 Uling dimdam do ping maniabi king aliwang amanu, ampon parangalan de ing Dios. Kanita mekibat ya i Pedro,

Act 10:47 Arapat na ning ninuman a ibawal na ing pamangamit king danum, bang deti e la mabinyag, a deti tinggap de ing Espiritu Santo anti mo itamo?

Act 10:48 At inutus na pin king binyagan la king laguiu nang Jesucristo. Kanita pigamuamu ra kea king pailakuan ya pang mapilan aldo.Act 11:1 Ngeni ding apostoles ampon ding kapatad a atiu Judea dimdam da king ding Gentiles man tinggap da ing amanu ning Dios.

Act 11:2 At inyang i Pedro minukiat ne Jerusalem detang anggang atiu king pangatuli pekiaskalan de,

Act 11:3 Sasabian da, Ika linub ka king katipunan da ding taung e tuli, at mekisulu kang mengan karela.

Act 11:4 Dapot i Pedro pigmulan na, at selese tukituki karela, ngana,

Act 11:5 Karin ku king ciudad ning Joppe manalangin: at king metung a pangapalilu ku ikit ku ing metung a malikmata, a ing metung a lulanan kukuldas ya, anti ya mong metung a ulas a malapad, makabitin ya banua karing apat nang suluk; at miras ya angga kanaku:

Act 11:6 At kaniti inyang lawan keng maratun karing kakung mata pagumasdan ke at ikit ko ding animal a tiapat a bitis king labuad ampon ganid at ding bague a gagapang at ding ayup banua.

Act 11:7 At dimdam ku naman ing metung a siwala, a sasabian na kaku, Talakad ka, Pedro: makamate ka at mangan.

Act 11:8 Dapot aku sinabi ku, E malyari, Guinu: uling kapilan man e linub king asbuk ku ing nanumang marinat o e malinis.

Act 11:9 Dapot ing siwala mekibat yang kaduang ukdu manibat banua, Ing lininis na ning Dios, e mu ausan marinat.

Act 11:10 At iti milyaring mekatatlu; at mitas la ngang pepasibayu banua.

Act 11:11 At oini, king kanita mu rin ding atlu katau, a mipadalang ibat Cesarea angga kanaku, migtalakad la tulid ning bale a nung nu ke karin.

Act 11:12 At ing Espiritu sinabi na kanaku king tuki ku karela, a alang gagawan nanumang pamialiwa. At ding anam a kapatad a reni tinuki la naman kanaku at linub ke bale na ning taung ita:

Act 11:13 At ye salita na kekami nung makananu neng ikit ing angel bale na a makatalakad ya at sasabian na kea, Mitubud ka Joppe, at yutus mung ume ya keti i Simon, a maki pangaduang laguiung Pedro:

Act 11:14 Nung ninung maniabi keka karing amanu, nung nukarin miligtas ka, ika ampon ing mabilug mung bale.

Act 11:15 At inyang magmula kung maniabi, ing Espiritu Santo tinipa ya tulid da, nung makananu mu naman tulid mi ketang minuna.

Act 11:16 At aganaka ke ing amanu ning Guinu, nung makananu nang sinabi, I Juan king katutuan meminyag ya king danum, dapot ikayu mabinyag ko king Espiritu Santo.

Act 11:17 Nung ing Dios pin binie na karela ing kalam mu ring ita a pepaintulut na kekatamu inyang meniwala tamu king Guinung Jesucristo, ninu ta akung makasalangsang king Dios?

Act 11:18 At inyang damdaman do deting bague migtajimik la, at pepaligayan de ing Dios, ngara, Nung makanian karing Gentiles ing Dios pin pepaintulut na naman ing pamanisi a painturu king bie.

Act 11:19 Deta ping misalbag king kaligaligan a milyari king uli nang Esteban, mine la angga Fenicia, at Chipre, ampon Antioquia, e ra sinabi kenu man ing amanu nung e mu karing Judios.

Act 11:20 Dapot ating mapilan karela a tau la Chipre at Cirene, a deti, inyang dinatang la Antioquia, miniabi la naman karing Griegos, panaral de ing Guinung Jesus.

Act 11:21 At ing gamat ning Guinu atiu karela; at ing metung a maragul a kabilangan a meniwala pesibalik la lub king Guinu.

Act 11:22 At ing balita tungkul karing bague a deti miras karing balugbug ning iglesia a atiu Jerusalem; at tinubud de i Bernabe angga Antioquia:

Act 11:23 Iti inyang datang ya, at ikit na ing kalam ning Dios, metula ya; at inusukan no ngan, ban kagum ning kapakayan king pusu manatili lang makayanib king Guinu:

Act 11:24 Uling mayap yang tau at kitmuan ya king Espiritu Santo ampon king kasalpantayanan: at dakal lang tau ding minanib king Guinu.

Act 11:25 At mine ya Tarso ban panintunan ne i Saulo;

Act 11:26 At inyang akit ne, inatad ne Antioquia. At milyari, a king lub ning pabanuang ganap, mitipun lang miabeabe king iglesia, at tiru ro ding dakal a tau; at ding alagad minuna rong inaus Cristianos karin Antioquia.

Act 11:27 Ngeni karing aldo a deta ating dinatang a manula a ibat Jerusalem angga Antioquia.

Act 11:28 At tinalakad ya ing metung karela a milaguiuwan Agabo, pepabalu na, king uli na ning Espiritu, king ating datang a maragul a danup laganap king meto yatu; a iti milyari karing aldo nang Claudio.

Act 11:29 At ding alagad, king kaguiuwan na ning balang katau, inari rang padalang kasaupan karing kapatad dang manuknangan Judea:

Act 11:30 Iti depatan da naman, pepadala ra karing makatua king gamat nang Bernabe at kang Saulo.Act 12:1 Ngeni king panaun a ita i Herodes a ari inatiat no ding gamat na bang apasakitan no ding mapilan king iglesia.

Act 12:2 At pete ne i Santiago a kapatad nang Juan king sandata.

Act 12:3 At inyang ikit na king iti akapad da ding Judios, tiglus na naman ing pamaniakap na kang Pedro. At deta ila ding aldo ding tinape alang levadura.

Act 12:4 At inyang arakap ne, binili ne king sukulan, at binie ne karing apat a tapuk a kawal, tiapat balang metung, bareng bantayan; king nasang kaibat ning Pasku iyarap de king balayan.

Act 12:5 I Pedro pin mipiguil ya king sukulan: dapot ing panalangin ning iglesia milyaring alang patugut king uli na.

Act 12:6 At inyang kuanan ne sang Herodes, king bengi mu ring ita matudtud ya i Pedro libutad ding aduang kawal, makagapus karing aduang tanikala, at ding bante arap ning pastul, babantayan de ing sukulan.

Act 12:7 At oini, ing metung nang angel ning Guinu tinalakad ya siping na at ing metung a sulu sinlag ya king silid: at timpa ne i Pedro king katalindikingan, guinising ne, nganang sinabi, Talakad kang marapa. At mebalag la ding tanikala karing gamat na.

Act 12:8 At ing angel sinabi na kea, Magbabat ka, at isulud mo ding tapakan mu. At ya makanian ing depatan na. At sinabi na kea, ibalabal me keka ing kekang imalan, at tuki ka kanaku.

Act 12:9 At linual ya, tinuki ya; at e na balu king katutuan ing depatan na ning angel, dapot inisip na king menakit yang metung a malikmata.

Act 12:10 At inyang milabas no king mumuna at kaduang bante, miras la king pasbul a bakal a painturu king ciudad; a iti mebuklat yang dili na: at linual la, at linabas la king metung a dalan; at kanita ing angel kinawani ya kea.

Act 12:11 At inyang i Pedro dinatang ya king sarili na, sinabi na, Ngeni tune kung balu, king ing Guinu tinubud ne ing keang angel, at linigtas naku king gamat nang Herodes, ampon king pamanaya na ning balayan ding Judios.

Act 12:12 At inyang pibalak na na ing bague, mine ya king bale nang Maria a indu nang Juan a maki pangaduang laguiung Marcos; a nung nu la pakatipun ding dakal, at manalangin.

Act 12:13 At inyang tigtig ya king takap na ning pasbul, ing metung a dalaga linapit ya bang makibat, ya ing milaguiung Roda.

Act 12:14 At inyang abalu na ing siwala nang Pedro, e ne biklat ing pasbul, king tula na, nung e milai ya kilub, at pepabalu na karela king i Pedro atiu makatalakad arapan ning pasbul.

Act 12:15 At ila sinabi ra kea, Mamulang ka. Dapot ya titilimid nang tune king tutu pin. At sinabi ra, Ya pin ing angel na.

Act 12:16 Dapot i Pedro susundu na ing pamanigtig na: at inyang buklatanan de, ikit de, at mipamulala la.

Act 12:17 Dapot mamanyu ya king gamat na a magpayapa la, selita na karela nung makananu neng delang liwal ning Guinu king sukulan. At sinabi na, Pabalu yu iting bague kang Santiago, ampon karing kapatad. At meko ya, at mine ya king aliwang karinan.

Act 12:18 Ngeni inyang mayabak na, e ditak ing kaguluan a milyari karing kawal, tungkul king mepalyari kang Pedro.

Act 12:19 At inyang i Herodes penintun ne, at e ne ikit, pengutnan no ding bante, at inutus na king mibili la king kamatayan. At mine yang kinuldas ibat Judea king Cesarea, at menaya ya karin.

Act 12:20 At bina yang mimua salang king Tiro at Sidon: at ila pisanmetung da ing ume kea, at inyang mekapakikaluguran la kang Blasto a katiwala king bale ning ari inawad da ing kapayapan, uling ing karinan da kakua yang pagkabie king karinan ning ari.

Act 12:21 At king metung a aldo a pitipan, i Herodes, misulud yang imalan ari, at linukluk ya king luklukan na, at menalumpati ya karela.

Act 12:22 At ing balayan sikan na ing kulisak na, ngana, Siwala ne ning metung a dios, at e ning metung a tau.

Act 12:23 At kanita mu rin ing angel ning Guinu sinugat ne uling e na binie king Dios ing kaligayan: at pengan de ding ulad, at mepatad ya inawa.

Act 12:24 Dapot ing amanu ning Guinu tinubu at mikarakal.

Act 12:25 At i Bernabe ampon i Saulo mibalik lang ibat Jerusalem, inyang makatupad nala king katungkulan da, tiki re i Juan a ing keang palayo Marcos.Act 13:1 Ngeni ating atiu Antioquia, king iglesia karin, a manula la at talaturu, i Bernabe, ampon i Simeon a mayayaus Niger, at i Lucio a tubu Cirene, at i Manaen a kapatad nang Herodes a tetrarca king pamanusu, ampon i Saulo.

Act 13:2 At kabang deti susuyu la king Guinu, at migayunu ing Espiritu Santo sinabi na, Ikalilua yo kaku i Bernabe at i Saulo, a makatalaga king dapat a inaus ku karela.

Act 13:3 Kanita, inyang ibat nong migayunu ampon menalangin at timpak do karela ding gamat da, pepalakuan da nala.

Act 13:4 Ila pin, anti ning tubud no ning Espiritu Santo, pepaibaba la Seleucia; at manibat karin miglayag la Chipre.

Act 13:5 At inyang karin no Salamina, pisiag da ing amanu ning Dios karing sinagogas ding Judios; at abe raya naman i Juan anting kasaup.

Act 13:6 At inyang alibutan dane ing mabilug a pulu angga Pafo, ikit de ing metung a mago, a malaran a manula, Judio ya, a ing laguiu na Bar-Jesus.

Act 13:7 Iti abe ne ning proconsul, Sergio Paulo, metung a taung maisip. Inaus ne pin kea niti i Bernabe ampon i Saulo, at pignasan nang damdaman ing amanu ning Dios.

Act 13:8 Dapot i Elimas a mago (ya pin ing laguiu na niti, nung pibaldugan me) sasalangsangan nala, panintunan na ing akawani ne ing proconsul king kasalpantayanan.

Act 13:9 Dapot i Saulo, a milaguiuwan mu namang Pablo, mitmu ya king Espiritu Santo, dengatan neng maratun karing mata na.

Act 13:10 Ngana, Oh mitmu king anggang miayaliwang kapiraitnan at king anggang dewakan, anak na ning diablo, kasalang ning anggang katuliran, e ka patugut parawak karing matulid nang dalan ning Guino?

Act 13:11 At ngeni pin, oini ing gamat ning Guinu atiu keka, at mabulag ka, e me akit ing aldo king ditak a panaun. At agadagad dimpa kea ing ulap at dalumdum; at dudurut yang lalakad manintun yang kataung tumaid kea king gamat.

Act 13:12 Kanita, panakit ning proconsul king milyari, meniwala ya, mipapamulala ya king turu na ning Guinu.

Act 13:13 Ngeni i Pablo at ding abe na meko la Pafo, dinatang la Perga karin Pamfilia; at i Juan, kinawani ya karela, at mibalik ya Jerusalem.

Act 13:14 Dapot ila, inyang milabas la Perga, dinatang la Antioquia ning Pisidia; at linub la king sinagoga, king aldo ning sabbath at linukluk la.

Act 13:15 At pangayari nang mebasa ning kautusan at ding manula, ding pun king sinagoga mitubud la karela, ngarang sasabi, Kapatad a lalaki, nung atin kong amanung usuk king balayan, sabian yu.

Act 13:16 At i Pablo tinalakad ya, at inanyu ne ing gamat na, sinabi na, Lalaki ning Israel, ampon ikong tatakut king Dios, makiramdam kayu.

Act 13:17 Ing Dios na niting balayan Israel pinili no ding mangatua tamu, at siplala na ing balayan, kanitang manuknangan la king labuad na ning Egipto, at kambe ning metung a maulagang takde kinua no karin.

Act 13:18 At king lub ning metung a apatapulung banua anti mong malingap a ibpa pibata no king ilang.

Act 13:19 At kaibat nong sinira ding pitung bansa king labuad ning Cana, pirake nang pepamana ing gabun da, a mekad malapit apat a dalan limangpulung banua:

Act 13:20 At pangalabas da deting bague dininan nong ukum angga kang Samuel a manula.

Act 13:21 At kaibat da meniawad lang metung a ari: at ing Dios binie ne karela i Saul a anak nang Cis, lalaki yang atiu king dai nang Benjamin, king lub ning apatapulung banua.

Act 13:22 At inyang leko na ne niti, telakad ne i David bang yang maguing ari ra; a iti pepatutuan naya naman, nganang sinabi, Ikit ke i David anak nang Isai, taung makayagpang king pusu ku, a tupad king anggang kaburian ku.

Act 13:23 King dai na niti ing Dios agpang king pangaku dela ne king Israel ing metung a Magligtas a i Jesus.

Act 13:24 Inyang i Juan penaral na neng minuna bayu ing paniatang na ing pamaminyag king pamanisi, king mabilug a balayan ning Israel.

Act 13:25 At inyang tutuparan nang Juan ing katungkulan na, sinabi na, Nanung balak yu nung ninu aku? Aliwa aku ya; dapot oini ating datang king tauli ku a karing sapin na king bitis e ku bague mang kalag.

Act 13:26 Kapatad a lalaki, anak ning supling nang Abraham, at ikong maki takut king Dios, kekatamu mipadala ya ing amanung iti ning kaligtasan.

Act 13:27 Uling ding manuknangan Jerusalem, ampon ding karelang pekapun uling ere balu, ni ing siwala ra man ding manula a mababasa balang sabbath, tiparan dala king pamanatui kea.

Act 13:28 At bistat man e la menakit kea kasalanan a dapat nang ikamate, makanian man inawad da kang Pilato king mate ya sa.

Act 13:29 At inyang atuparan da na ing keganaganang bague misulat tungkul kea, kildas de king dutung at binili re king metung a kutkutan.

Act 13:30 Dapot ing Dios binangun neng ibat karing mete:

Act 13:31 At ikit de ding dakal a aldo detang abe nang minukiat ibat Galilea mame Jerusalem, a deti ilang kea saksi ngeni king balayan.

Act 13:32 At ikami pagdala rakayung mayap a balita ning pangakung ita, a megawa karing ibpa:

Act 13:33 A ing Dios tiparan na iti karing kekatamung anak, king pamipabangun na kang Jesus; anti mu rin makasulat king kaduang dalit, Ika ing Anak ku, king aldo iti aku penganak daka.

Act 13:34 At tungkul kanita binangun neng ibat karing mete, ngeni e ne subling pasibayu kapilan man king kabulukan, makanian ing sinabi na, Ibie ku kekayu ing banal at tune pamipanuan nang David.

Act 13:35 Uling sasabian na naman king aliwang dalit, Ika e me paintulutan ing kekang Banal a manakit yang kabulukan.

Act 13:36 Uling i David, kaibat nang king kea mu ring kapanaunan sinuyu king kausaukan ning Dios, metudtud ya, at miabe ya karing mangatua na, at ikit na ing kabulukan:

Act 13:37 Dapot itang binangun na ning Dios e manakit kabulukan.

Act 13:38 Baluan yu pin, kapatad a lalaki, a king pamamilatan na ning taung iti mipanaral kekayu ing kapatawaran ning kasalanan;

Act 13:39 At king pamamilatan na ing balang metung a maniwala matanggap yang banal karing anggang bague nung nukarin e malyaring matanggap banal king uli ning kautusan nang Moises.

Act 13:40 Mingat ko pin, magkang malyari kekayu ing mesabi karing manula:

Act 13:41 Lawan yu, mapanlibak, at magmulala kayu at mate; Uling dapat kung metung a dapat karing kayaldawan yu, Dapat a king makananu mang bague e ko maniwala, nung ninuman salesayan na kekayu.

Act 13:42 At inyang lual nala, pekisabi ra kea king deting amanu masabi la karela king daratang a sabbath.

Act 13:43 Ngeni inyang mikalat no ding king sinagoga, dakal la karing Judios at karing tapat a mekianib ding tinuki kang Pablo ampon kang Bernabe; a deti, inyang makisabi la karela, pipilit da king manatili lang matibe king kalam na ning Dios.

Act 13:44 At king tutuking sabbath mitipun la sa ding king mabilug a ciudad bang makiramdam king amanu na ning Dios.

Act 13:45 Dapot inyang ding Judios ikit do ding kekaldan a tau, kinatmu lang kapangalaluan, at sasalansangan do ding bague a sasabian nang Pablo, ampon memaniumpa la.

Act 13:46 At i Pablo ilang Bernabe miniabi la king lalung tetagan, at sinabi ra, Kailangan ing amanu ning Dios mipasiag pamu kekayu. Anti ning mayayakit ing pamisakuil yu, at atulan yu king e karampatan kekayu ing bie alang angga, oini, mibalik kami karing Gentiles.

Act 13:47 Uling makanian, ing Guinu, inutus na kekami, ngana, Aku binili rakang sulu ding Gentiles, Bang ika maguing kaligtasan ka angga king wakas ning labuad.

Act 13:48 At panamdam da kaniti ding Gentiles, metula la, at pepaligayan da ing amanu ning Dios: at detang anggang mitalaga king bie alang angga, meniwala la.

Act 13:49 At ing amanu ning Guinu mikalat king mabilug a labuad a ita.

Act 13:50 Dapot ding Judios inamuyut do ding babaing tapat a mapuri pangabili, ampon ding lalaking pekapun king ciudad, at telakad da ing kaligaligan salang kang Pablo ilang Bernabe, at tinabi ro lual ning karelang angganan.

Act 13:51 At ila, pigpag dang salang karela ing alikabuk karing bitis da, at mine la Iconio.

Act 13:52 At ding alagad kitmuan lang tula ampon king Espiritu Santo.Act 14:1 At milyari king karin Iconio, inyang linub lang miagnan king sinagoga ra ding Judios, at nanupata king pamaniabi ra, ding maragul a kekaldan karing Judios at Griegos meniwala la.

Act 14:2 Dapot ding Judios a e memintu tinalakad lang salang karing kaladua ra ding Gentiles, at guinawa lang marawak a kapanamdaman salang karing kapatad.

Act 14:3 Maluat la ping panaun mindatun karin, maniabi la king lalung tetagan ingguil king Guinu; a patutuan na ing amanu ning keang kalam, paintulutan no ping dapat tanda ampon pagmulalan king gamat da.

Act 14:4 Dapot ding kekaldan king ciudad mikawakawani la; ding aliwa mekiabe la karing Judios, at ding aliwa karing apostoles.

Act 14:5 At inyang daptan da na ing pamanampalasan ding Gentiles anti naman ding Judios, mangga na ding karelang pekapun, bang libakan dala at pamatuan,

Act 14:6 Atingid da iti, at tinakas lang mine Licaonia, ciudad ning Listra at Derbe, at karing labuad a makapatulug;

Act 14:7 At karin, penaral de ing evangelio.

Act 14:8 At karin Listra ating makalukluk a metung a tau, e no akimut man ding bitis na, lumpu ya ibat pa king atian nang indu na, a kapilan man e pa linakad.

Act 14:9 Iti dimdam neng miniabi i Pablo: a iti, linawe neng maratun at panakit na king atin yang kasalpantayanan a kumayap ya,

Act 14:10 Sinabi na king masikan a siwala, Talakad kang matulid karing bitis mu. At ya linuksu ya at linakad.

Act 14:11 At inyang ding kekaldan, ikit da ing depatan nang Pablo, sikan da ing siwala ra, sinabi ra king amanung Licaonia, Ding dioces kinuldas la kekatamu a kalupa lang tau.

Act 14:12 At inaus de i Bernabe, Jupiter; at i Pablo, Mercurio, uling ya ing pun talapanasbuk.

Act 14:13 At ing sacerdote nang Jupiter a ing pisamban na makatulid ya king ciudad, migdala yang vaca ampon guirnalda karing pasbul, at buri nang yain a kayabe no ding malda.

Act 14:14 Dapot inyang ding apostoles, i Bernabe at i Pablo; dimdam da iti, guinabak da ing karelang imalan, at linuksu la libutad ding malda, kukulait la.

Act 14:15 At ngara, Makamal, baket daraptan yu iting bague? Ikami man tau keng anti ikayu kapanamdaman, at pagdala rakayung mayap a balita bang manibat kareting alang kabaldugan a bague mibalik ko king Dios a mabie, a linalang king banua at king labuad at king dayatmalat, at king keganaganang atiu karela:

Act 14:16 Iti karing milabas a dai pepaintulut na karing anggang bansa a lumakad king sarili rang dalan.

Act 14:17 At makanian man e migpabustang pepatutu king keang sarili, king ya dinapat yang mayap at binie na kekayu ibat banua ing uran ampon panaun a mabsi, kakatmuan ne ing pusu yu king pamangan ampon saya.

Act 14:18 At kareting amanu masakit dong binang piniguil ding malda bang e ro daunan ain.

Act 14:19 Dapot ating dinatang a Judios a ibat Antioquia at Iconio: at inyang ayamuyut do ding keraklan, pematu re i Pablo, at guinuyud de lual ning ciudad, balak da mete ne.

Act 14:20 Dapot kabang ding alagad, makatalakad lang makapatulug kea tinikdo ya, at linub ya king ciudad: at kabukasan tinuki ya kang Bernabe mine la Derbe.

Act 14:21 At inyang penaral de ing evangelio king ciudad a ita, at aparakal da nala ding alagad, mibalik la Listra, at Iconio, at Antioquia.

Act 14:22 Patibayan do ding kaladua ra ding alagad, at usukan dala king manatili la king kasalpantayanan, at king uli na ning dakal a kasakitan kailangan ing lungub tamu king kayarian ning Dios.

Act 14:23 At inyang mekayalal no karela makatua king balang iglesia, at mekapanalangin nala kambe ning pamagayunu, penabilin do king Guinu, a nung kaninu la meniwala.

Act 14:24 At linabas la Pisidia, at dinatang la Pamfilia.

Act 14:25 At inyang asabi rane ing amanu karin Perga, kinuldas la Atalia;

Act 14:26 At manibat karin miglayag lang papunta Antioquia, a nung nu ro penabilin king kalam na ning Dios dikil king dapat a karela nang atupad.

Act 14:27 At pangaras da, at tinipun de ing iglesia miabeabe, selese ra karela ing anggang bague a ing Dios depatan na karela, at nung makananu neng biklat ing pasbul ning kasalpantayanan karing Gentiles.

Act 14:28 At menuknangan la karin e ditak a panaun abe ra ding alagad.Act 15:1 At ating mapilan kataung kinuldas manibat Judea at tinuru la karing kapatad, ngara, Anggang e ko patuli, agpang king kaugalian nang Moises, e ko malyaring miligtas.

Act 15:2 At anti ning i Pablo ilang Bernabe mirinan lang e ditak a pamakisalangsangan at pamakitua karela, ding kapatad pikayari ra king i Pablo ampon i Bernabe, at ding aliwa pang mapilan karela, dapat ing ume la Jerusalem karing apostoles ampon karing makatua tungkul king pisasabian a iti.

Act 15:3 Ila pin, pablasang pitnube no king dalanan da ning iglesia, dinalan la Fenicia at Samaria, papasiag da ing pamibalik da lub ding Gentiles: at meguing sangkan no ning maragul a tula karing anggang kapatad.

Act 15:4 At inyang miras no Jerusalem, tinggap no ning iglesia ampon ding apostoles at ding makatua, at selita ra karela ing keganaganang bague a depatan na ning Dios karela.

Act 15:5 Dapot tinalakad la ding mapilan king secta ra ding Fariseos a meniwala, ngara, Kailangan ing tulian la, at panabilinan lang tupad king kautusan nang Moises.

Act 15:6 At ding apostoles ampon ding makatua, mitipun la bang pisabian da ing bague a iti.

Act 15:7 At inyang atin nang maluat a pamitua, i Pedro tinalakad ya, at sinabi na karela, Kapatad a lalaki, ikayu baluan yu king manibat pa king minunang aldo ing Dios memili ya kekayu, a king uli ning asbuk ku ding Gentiles damdaman da ing amanu ning evangelio, at maniwala la.

Act 15:8 At ing Dios, a maki balu king pusu, pepatutuan na karela, binie ne karela ing Espiritu Santo, anti mo ing depatan na kekatamu:

Act 15:9 At ya e dinapat pamialiwa kekatamu at karela, lilinisan no pusu king uli ning kasalpantayanan.

Act 15:10 Ngeni pin baket tutuksuan ye ing Dios, king pamibili yung metung a paud king tundun ding alagad, a ding mangatua tamu ni itamu e ta adala?

Act 15:11 Dapot itamu maniwala tang miligtas king uli na ning kalam ning Guinu tang Jesucristo, anti mu naman ila.

Act 15:12 At ding malda migtajimik la at pekiramdaman de i Bernabe at i Pablo a magsalita king tanda at malang depatan na ning Dios karing Gentiles king pamamilatan da.

Act 15:13 At kaibat dang migpayapa, i Santiago mekibat ya, ngana, Kapatad a lalaki, pakiramdaman yuku:

Act 15:14 I Simeon selita na nung makananu king mumuna ing Dios inapa no ding Gentiles, bang kuma yang balayan karela king laguiu na.

Act 15:15 At kaniti miagpang la ding amanu ding manula; agpang king makasulat,

Act 15:16 Kaibat da deting bague mibalik ku, At italakad deng pasibayu ing tabernaculo nang David, a miragsa; At isubli keng larinan ing kasiran na, Ampon italakad ke:

Act 15:17 Bang ding mitagan a tau panintunan de ing Guinu, At ding anggang Gentiles nung kenu mayaus ing laguiu ku,

Act 15:18 Ngana ning Giunu, a pabalu karing bague a deti ibat pa king minunang panaun.

Act 15:19 King uli na niti, ing kanakung kayatulan ya iti, king e tala lilingasngasan detang karing Gentiles a mibalik a lub king Dios;

Act 15:20 Nung e bagkus sulatanan tala king panginlagan da ing ikayawa ra karing idolos, ampon king pamakipangalugud, ampon itang nanu mang bibiktian, at king daya.

Act 15:21 Uling i Moises ibat pa king minunang panaun ati na king balang ciudad mipanaral a tungkul kea, a babasan da karing sinagogas king balang sabbath.

Act 15:22 Kanita meyapan da ding apostoles ampon ding makatua, pati na ing mabilug a iglesia, a malal lalaki karing kayabe ra at padala ro Antioquia a kayabe nang Pablo ampon i Bernabe; ila pin, i Judas a milaguiuwan Barsabas, at i Silas, a pekapun karing kapatad:

Act 15:23 At sinulat lang makanian king kapamilatan da, Ding apostoles at ding makatua, kapatad, karing kapatad karing Gentiles a atiu Antioquia at Siria at Cilicia, pamagmananu:

Act 15:24 Uling agpang king kekeng dimdam king ding mapilan kataung linual kekatamu guiluan dakayu karing amanu, pakisiran do ding kaladua yu; a deti e mila dininan kautusan;

Act 15:25 Babalakan ming mayap kekami, kekeng pisanmentung, ing malal kaming lalaki at pabal mila kekayu, a kayabe ra ding kekatang pakamalan a Bernabe at Pablo,

Act 15:26 Taung binili ra king panganib ing bie ra king uli na ning laguiu na ning Guinu tang Jesucristo.

Act 15:27 Pepadala miya pin i Judas ampon i Silas, a deti igkas dala mu rin kekayu deting bague king amanu ning asbuk.

Act 15:28 Uling mayap king Espiritu Santo, ampon kekami, e rako papagdalan mabayat a pusan nung e mu deting kailangan a bague:

Act 15:29 King panginlagan yu ing miain na karing idolos, at king daya, at karing bague bibiktian, at king pamakipangalugud; nung apanginlagan yu ing bague a iti, kayapan ing atiu kekayu. Mayap a pamipamun.

Act 15:30 Ila pin, inyang palakuan da nala, kinuldas la Antioquia; at inyang atipun dano ding keraklan binie re ing sulat.

Act 15:31 At kaibat deng binasa, mesaya la king uli na ning pamipatula ra karela.

Act 15:32 At i Judas ilang Silas, anti ning ila man manula la, inusukan do ding kapatad king dakal a amanu at pepagtibayan dala.

Act 15:33 At inyang atin nong pilan panaun karin, pepalakuan dong payapa ding kapatad ban ume karing mitubud karela.

Act 15:34 Makanian man pepamayapan na pang Silas ing malakuan la pa karin.

Act 15:35 Dapot i Pablo ilang Bernabe menatili la Antioquia, tuturu ra at ipanaral ing amanu ning Guinu, pati na ding dakal a aliwang abe ra.

Act 15:36 At kaibat ning pilan aldo, i Pablo sinabi na kang Bernabe, Mibalik ta na ngeni at yapa tala ding kapatad king balang ciudad a nung nu ta pisiag ing amanu ning Guinu, at lawan ta nung makananu na.

Act 15:37 At i Bernabe buri neng ituki mu naman a kayabe ra i Juan, ing milaguiuwan Marcos.

Act 15:38 Dapot i Pablo inisip na e ne kailangan ituki na itang kinawani karela ibat pa Pamfilia, at e mine tinuki karela king pamaniapat.

Act 15:39 At kanita linto ing matalas a pamitua angga king mikawani la ilang adua ing metung king metung at i Bernabe kinua ne i Marcos at miglayag la Chipre:

Act 15:40 Dapot i Pablo pinili ne i Silas at meko ya, a penabilin de ding kapatad king kalam ning Guinu.

Act 15:41 At minta ya Siria at Cilicia, patibayan nala ding iglesia.

Act 16:1 At dinatang ya naman Derbe at Listra: at oini, ing metung a alagad atiu karin, ing milaguiuwan Timoteo, anak ne ning metung a Judiang talasalpantaya; dapot i ibpa na Griego ya.

Act 16:2 A iti atin yang mayap a pangapatutuan karing kapatad nang atiu Listra at Iconio.

Act 16:3 Birian nang Pablo king iti tuki ya kea; at kinua ne at tilian ne uli ra ding Judios a atiu king karinan a ita: uling balu ra ngan king i ibpa na Griego ya.

Act 16:4 At kabang lalakad la libutad ding ciudad, binie ra ing kabitasan karela barang isimpan ing pikakametung da ding apostoles at ding makatuang manuknangan Jerusalem.

Act 16:5 Inya ding iglesia metibe la king kasalpantayanan, at miraragdag la kabilangan king aldoaldo.

Act 16:6 At minta la king labuad ning Frigia at Galacia, layun binawal na karela ning Espiritu Santo king e re panaral ing amanu karin Asia;

Act 16:7 At inyang miras la tulid ning Misia, pekikuanan dang linub Bitinia; at ing Espiritu nang Jesus e no pepaintulutan.

Act 16:8 Inyang dumalan la lele ning Misia, kinuldas la Troas.

Act 16:9 At ing metung a malikmata pepakit ya kang Pablo king bengi: Ating metung a tau Macedonia makatalakad ya, magamuamu ya kea, at ngana, Dalakit ka Macedonia, at saupan mukami.

Act 16:10 At inyang ikit na ing malikmata, kanita mu rin pekikuanan ming mine Macedonia, uling piunusunusan mi king ing Dios inaus nakami bang ipanaral ing evangelio karela.

Act 16:11 Panulak mi ping miglayag manibat Troas, tinuru keng matulid Samotracia, at kabukasan na nita, Neapolis;

Act 16:12 At manibat karin mine ke Filipos, a ciudad ning Macedonia, ing mumuna nang dake ning kaukuman, sasakupan na ning Roma: at tinuknang ke king ciudad a iti mapilan aldo.

Act 16:13 At king aldo ning sabbath linual kami lual ning pasbul lele ning ilug, a nung nu mi binalak king ating metung a karinan a pipanalanginan, at linukluk kami, at mekisabi ke karing babaing dinatang a mekitipun:

Act 16:14 At ing metung a babaing milaguiuwan Lidia, mangalakal yang purpura, king ciudad ning Tiatira, metung yang sasamba king Dios, dimdam nakami: a ing pusu na biklat ne ning Guinu bang talastasan na ing bague a sasabian nang Pablo.

Act 16:15 At inyang mabinyag ne, anti mu rin ding abe na bale, pigamuamu na kekami, ngana, Nung inatul yung tapat ku king Guinu, lungub ko bale ku, at manuknangan kayu karin. At pinilit nakami.

Act 16:16 At milyari inyang mame kami king karinan ning pipanalanginan, ing metung a dalagang maki espiritu king pamanula, selubungan nakami, a iti pigdala no ding guinu na dakal a panakitan king pamanula na.

Act 16:17 Iti kabang tutuki ya gugulutan nang Pablo at kekami kinulait ya, nganang sasabi, Ding taung deti talasuyu no ning Dios a Kakataskatasan, a deti kakalat dang papasiag kekayu ing dalan na ning kaligtasan.

Act 16:18 Iti depatan na king dakal a aldo. Dapot i Pablo, anti ning melingasngas ya, melikid ya at sinabi na king espiritu, Aku yutus ku keka king laguiu nang Jesucristo lual ka kea. At linual ya king oras mu ring ita.

Act 16:19 Dapot inyang ding guinu na ikit da pin king mewala ing kapanayan king panakitan da, dekap de i Pablo ampon i Silas, at guinuyud dong dela king Agora; arapan ding pekapun;

Act 16:20 At inyang inarap do pin karing ukum, sinabi ra, Ding atung deti, Judios la, guguluan deng bina ing kekatang ciudad,

Act 16:21 At tuturu ra ing ugaling e ta dapat tanggapan, at tuparan, uling Romanos tamu.

Act 16:22 At ing kekaldan miagnan tinalakad salang karela: at ding ukum pengabak do imalan, at pepabatbat dong tukud.

Act 16:23 At inyang apaniugat danong dakal, sinulud do king sukulan, inutus da king bante sukulan king samasan nong ingatan:

Act 16:24 Iti, inyang tanggapan na ing utus a iti, linub no kakilubkiluban ning sukulan at karing bitis da tinalik ne ing pango.

Act 16:25 Dapot mekad kapitangan nang bengi, i Pablo at i Silas manalangin la at dadalit lang himno king Dios, at ding makasukul pakiramdaman dala;

Act 16:26 At biglang minayun masikan, nanupata mengaugan la ding pitatalakaran na ning sukulan; at kanita mu rin mebuklat la ding anggang pasbul ning sukulan: at mekalag ngan ing gapus da.

Act 16:27 At ing bante sukulan, pangaguising na pin at panakit nang makabuklat la ding pasbul ning sukulan, kinua ne ing talibung, at magpakamate ya sa, uling isipan na king ding makasukul tinakas la.

Act 16:28 Dapot i Pablo kinulait yang masikan a siwala, ngana, E mu nananan balang ing sarili mu: uling ati ke ngan keni.

Act 16:29 At miniawad yang sulu, at linub yang bigla, at, gagalgal ya king takut, migsakab ya arapan nang Pablo at Silas,

Act 16:30 At dela no lual at sinabi na, Makamal, nanung daptan ku bakung miligtas?

Act 16:31 At ila sinabi ra, Maniwala ka king Guinung Jesus, at miligtas ka, ika at ing bale mu.

Act 16:32 At sinabi re ing amanu ning Guinu kea, pati na ding atiu king keang bale.

Act 16:33 At kinua nala, king oras na mu ring ita ning bengi, at inuas no ding sugat da; at mebinyag yang agad, ya at ing sablang kea.

Act 16:34 At penik no bale na, at inapag na karela ing pamangan, at migsaya yang maragul, pati na ing mabilug nang bale, a maniwala king Dios.

Act 16:35 Dapot inyang aldo na, ding ukum tinubud do ding manibala, ngara, Palakuan yo ding taung den.

Act 16:36 At ing bante sukulan inulat na kang Pablo ing amanu, ngana, Ding ukum mitubud la bang ibulus dakayu: ngeni pin lual na kayu, at ume kong payapa.

Act 16:37 Dapot i Pablo sinabi na pin karela, Pepabatbat dakami king bulalag, e rake inatulan, aguian mang tau ke Roma, linub dakami king sukulan; at ngeni ipalual dake waking alimet? Ali, e pin malyari; nung e ila mu rin ing ume keti at ibulus dakami.

Act 16:38 At ding manibala inulat da ing amanung iti karing ukum; a deti mitakutan la panamdam da king tau la Roma;

Act 16:39 At inayan dala, at pekisabian dong mayap; at inyang dalan dano lual, inawad da karela king mako no sa king ciudad.

Act 16:40 At linual la king sukulan, at linub la bale nang Lidia: at panakit da karing kapatad pepatulan dala, at meko la.Act 17:1 Ngeni inyang lumabas nala Ampifolis at Apolonia, dinatang la Tesalonica, nung nukarin la ating metung a sinagoga ding Judios:

Act 17:2 At i Pablo, agpang king ugali na, liban nala, at king lub ning atlung sabbath migmatulid ya karela karing kasulatan,

Act 17:3 Bubuklatan na at sasalesayan king kailangan a ing Cristo pailasa ya, at mibangun yang pasibayu ibat karing mete, at i Jesus a iti nung ninu, ngana, ing ipanaral ku kekayu, ya ing Cristo.

Act 17:4 At ding aliwa karela meamuyut la, layun lang mekiabe kang Pablo ampon kang Silas; at karing tapat a Griegos dakal la, at karing babaing pekapun e la ditak.

Act 17:5 Dapot ding Judios, anti ning mekimut la king diria, mituki lang mapilan a mangarawak a kayabe karetang luyunluyun, at tinipun do ding anggang keraklan a tau, guiluan de ing ciudad; at liban de ing bale nang Jason, pakikuanan do sang dalan iyarap king balayan.

Act 17:6 At inyang e ro disan, guinuyud de i Jason at ding mapilan pang kapatad arapan ding pekapun king ciudad, kukulisak la, Deting mitutumbalik king meto yatung iti mine la naman keti;

Act 17:7 A i Jason tinggap nala: at deti ngan daraptan da ing makasalangsang king kautusan nang Cesar, sasabian da king ating aliwang ari, ya i Jesus.

Act 17:8 At guiluan do ding dakal a tau mangga na ding pun a sasakup king ciudad, inyang damdaman da iting bague.

Act 17:9 At kaibat deng pepangakuan i Jason ampon ding makatagan, pepaburen da nong meko.

Act 17:10 At ding kapatad pepadala rong agad i Pablo ilang Silas, pangabengi, karin Berea; a deti pangaras da karin, linub la king sinagoga ra ding Judios.

Act 17:11 Ngeni deti tapat la lub a maiguit karetang karin Tesalonica, a tinggap da pin ing amanu king lalung pangasadia ning kaisipan, sisiasatan do ding kasulatan aldoaldo; nung deting bague makanian la pin.

Act 17:12 Ding keraklan karela pin meniwala la; anti mu naman ding melapupuring babaing Griega, at e ditak a lalaki.

Act 17:13 Dapot inyang ding Judios karin Tesalonica atalus da king ing amanu na ning Dios, panaral nang Pablo karin Berea, mine la naman karin, panamuyutan dala at guguluan ding malda.

Act 17:14 At kanita mu rin, ding kapatad tinubud de i Pablo, bang ume ya angga king dayatmalat: at i Silas at i Timoteo menuknangan la pa karin

Act 17:15 Dapot detang minatad kang Pablo, dela re Atenas: at inyang tinanggap lang utus tungkul kang Silas at kang Timoteo, a king ume lang malagawa kea kinalilua na la.

Act 17:16 Ngeni kabang i Pablo panayan no Atenas, ing keang espiritu mikasbu king keang sarili panakit nang ing mabilug a ciudad mitmu yang idolos.

Act 17:17 Inya migmatulid ya pin king sinagoga a kagum ding Judios at ding tapat a tau; ampon king plaza aldoaldo karetang mame kea.

Act 17:18 At anti mu rin ding mapilan a filosofong Epicureo at karing Estoico makitua la kea. At ding mapilan sinabi ra, Nanung buri nang sabian niting masalakata? At ding aliwa, Balamu metung yang mamalita karing aliwang dioses: uling panaral ne i Jesus ampon ing pamaniublingmie.

Act 17:19 At kanita pin kinua re, at dela re king Areopago, ngara, Malyari ming abalu nung nanu iting bayung turu a kekang sasabian?

Act 17:20 Uling dadalan mu ing miayaliwang bague karing balugbug mi: buri mi ping abalu nung nanung kabaldugan na niti.

Act 17:21 (Ngeni ding anggang tau Atenas ampon ding aliwang balayan a manuknangan karin, ala lang aliwang daraptan nung e maniabi o makiramdam metung a bague bayu.)

Act 17:22 At i Pablo tinalakad ya libutad ning Areopago, at sinabi na, Makamal a tau Atenas, king keganaganang bague akakit ku king ikayu bina kong matupad king pamaniamba.

Act 17:23 Uling inyang lalabas ku, at pagumasdan ko ding bague ning kekong pamaniamba, ikit kuya naman ing metung a altar a nung nu makasulat, KING DIOS A E BALU. Ing sasamban yu ping iti king e yu balu, yang pakilala ku kekayu.

Act 17:24 Ing Dios a linalang king yatu, at king sablang makalaman, iti, anti mong Guinu na ning banua at labuad e manuknangan karing pisamban a megawa king gamat;

Act 17:25 Ni e re susuyuwan karing gamat ding tau, a anti waring ya magkailangan yang nanuman, anti ning ya mu rin ing minie karing sabla king bie, king pangisnawa at king sablang bague;

Act 17:26 At guewa ne king metung ing balang bansa ding tau bang manuknangan la king babo ning labuad, mibukud ing panaun da, ampon ing dulun ning tuknangan da;

Act 17:27 Bang panintunan de ing Dios, nung sakali man, panadaman deng miamasamas at akit de; bistat e man marayu kaninuman kekatamu:

Act 17:28 Uli ping kea mabibie tamu, at kikimut, at atiu ing pangatau tamu; anti mo ing sinabi ra ding mapilan karing talagale yu, Uling ikami man sulul nakami.

Act 17:29 Inya anti ning sulul nakatamu ning Dios, e ta dapat isipan king ing Pangadios katulad ne ning guintu, o ning pilak, o ning batu a medukit a larawan king kabiasnan at pantas nang pamaniapat ning tau.

Act 17:30 Ing panaun na pin ning kamangmangan pepalipas na ning Dios; dapot ngeni iyutus na karing tau, king ila ngan, nukarin pa man, king sumisi la:

Act 17:31 Anti na ning ya mitalaga yang aldo a ipanukum na king meto yatu king matulid, king pamamilatan na ning metung a lalaking telaga na; a iti pepatutuan na karing sablang tau ketang ya ibangun neng ibat karing mete.

Act 17:32 At panamdam dang sinabi na ing pamaniubli rang mie ding mete ding aliwa miniunu la; at ding aliwa sasabian da, Pakiramdaman dakang pasibayu tungkul pa kaniti.

Act 17:33 Kanita i Pablo meko ya libutad da.

Act 17:34 Dapot ding mapilan katau mekiabe la kea, at meniwala la: a kareti metung ya i Dionisio a Areopagita, ampon ing metung a babaing milaguiuwan Damaris, at aliwa pang abe ra.Act 18:1 Kaibat na niti, meko ya Atenas, at mine ya Corinto.

Act 18:2 At panakit na king metung a Judio a milaguiuwan Aquila, tubu ya Ponto, bayu yang dinatang ibat Italia, pati i Priscila, a keang asawa, anti ning i Claudio inutus na king mako la Roma ding anggang Judios, mekiabe ya karela.

Act 18:3 At anti ning mikakametung la king kapanintunan, minlayunan ya karela, at miabe lang darapat; uling ing kapanintunan da mangawang tolda.

Act 18:4 At mangatuliran ya king sinagoga balang sabbath at pagpilitan nong ayamuyut ding Judios ampon Griegos.

Act 18:5 Dapot inyang i Silas ampon i Timoteo dinatang lang ibat Macedonia, i Pablo mapipilit ya king amanu, patutuan na karing Judios, king i Jesus ya ing Cristo.

Act 18:6 At inyang ila sinalangsang la at miniabing kapaniumpan, pigpag na ing imalan na, nganang sinabi karela, Ing kekong daya mabaldug babo ding buntuk yu mu rin; aku malinis ku: ibat ngeni ume ku karing Gentiles.

Act 18:7 At inyang mako ya karin, linub ya king bale na ning metung a taung milaguiuwan Tito Justo, a sasamba king Dios, a ing bale na siping ne ning sinagoga.

Act 18:8 At i Crispo, a pekapun king sinagoga, meniwala ya king Guinu pati na ing mabilug nang bale; at ding dakal karing tau Corinto panamdam da meniwala la, at pepabinyag la.

Act 18:9 At ing Guinu sinabi na kang Pablo pangabengi king metung a malikmata, ngana, E ka tatakut, nung e maniabi ka, at e ka tatajimik:

Act 18:10 Uling ati ku keka, at ninuman alang tikdo salang keka at manampalasan: uling dakal ku tau king ciudad a iti.

Act 18:11 At menatili yang pabanua at anam a bulan karin, tuturu na karela ing amanu ning Dios.

Act 18:12 Dapot inyang i Galion yang proconsul Acaya, ding Judios pikametung deng dekapan i Pablo at dela re arapan na ning piukuman,

Act 18:13 Sasabian da, Iti pipilitan no ding tau king samba la king Dios a makasalangsang king kautusan.

Act 18:14 Dapot i Pablo inyang ume na neng buklatan ing asbuk na, i Galion sinabi na karing Judios, Nung metung sang dapat a kamalian o metung a marawak a kasalanan, Oh Judios, matulid ing pibatan dakayu.

Act 18:15 Dapot nung pamitua mu king amanu, at king laguiu, at king kautusan yu mu rin, ikayu nang bala; aku e ku bisang maguing ukum king bague a anti kanian.

Act 18:16 At tinabi no arapan ning piukuman.

Act 18:17 Kanita ila ngan dekapan de i Sostenes, a pekapun ning sinagoga, at pemaldu re tulid ning piukuman: dapot i Galion ala yang pekialaman nanuman kaniti.

Act 18:18 At i Pablo, kaibat nang tinuknang dakal a aldo pa, memun ya karing kapatad, at miglayag ya, bang ume ne Siria at pati na i Priscila at i Aquila; kaibat neng sitsat ing buntuk na karin Cencrea; uling atin yang metung a panata.

Act 18:19 At Sinadsad la Efeso, at likuan de karin king sinagoga, at migmatulid ya karing Judios.

Act 18:20 At inyang deti inawad da kea king manatili ya sang mapilan pang aldo, karela, e na pepaintulutan;

Act 18:21 Nung e memun ya karela, nganang sinabi, Mibalik kung pasibayu kekayu nung buri na ning Dios, at linayag ya ibat Efeso.

Act 18:22 At panguldas na Cesarea, pepaitas ya Jerusalem, at kaibat nang binie ing kagalangan king iglesia, pepaibaba ya Antioquia.

Act 18:23 At inyang milabas ing mapilan panaun karin, meko ya, at lekaran nang pitukituki ing labuad ning Galacia at ning Frigia, bayang mitatag alagad.

Act 18:24 Ing metung a Judiong milaguiuwan Apolos, a tubu Alejandria, tau yang makawiling maniabi, dinatang ya kanita Efeso; at mayupaya ya dikil karing kasulatan.

Act 18:25 Iti mituruan ya king dalan ning Guinu; at pablasang malablab ya ing keang espiritu, sasabian na at tuturu nang parati itang makaingguil kang Jesus, ing bukud mung balu na ing pamaminyag nang Juan:

Act 18:26 At migmula yang miniabi king lalung tetagan king sinagoga, Dapot inyang damdaman neng Priscila ampon i Aquila, tiki re, at selese ra kea king lalung katunayan ing dalan na ning Dios.

Act 18:27 At anti ning pagnasan na ing lumabas ya Acaya, ding kapatad pemasiknangan de lub kaniti, at sinulat la karing alagad, bang tanggapan deng miamasamas: at inyang miras ya, seupan nalang maiguit detang meniwala king uli na ning kalam;

Act 18:28 Uling sinaul no ding Judios king lalung kayupayan, king keraklan ding tau, pakilala na king pamamilatan na ning kasulatan king i Jesus ya ing Cristo.Act 19:1 At kabang i Apolos atiu Corinto, milyari king i Pablo, kaibat nong lebasan ding mangatas a karinan, dinatang ya Efeso, at menakit yang mapilan a alagad,

Act 19:2 Sinabi na karela, Tinggap ye ing Espiritu Santo inyang meniwala kayo? At mekibat la kea, E mi dimdam man king ing Espiritu Santo miabie ya,

Act 19:3 At ya sinabi na, Kaisanu ko pin mebinyag? At sinabi ra, King binyag nang Juan.

Act 19:4 At i Pablo sinabi na, I Juan meminyag ya king binyag ning pamanisi, nganang sasabi king balayan king maniwala la kanitang datang tauli na, ngana wari, kang Jesus.

Act 19:5 At panamdam da kaniti, mebinyag la king laguiu ning Guinung Jesus.

Act 19:6 At kaibat nong timpak Pablo karela ding gamat na, kinuldas ya karela ing Espiritu Santo; at miniabi lang miayaliwang amanu, at menula la.

Act 19:7 At ila ngan atin labingaduang lalaki.

Act 19:8 At linub ya king sinagoga, at miniabi yang alang gulat king lub ning atlung bulan, mangatuliran ya at manamuyut dikil king kayarian na ning Dios.

Act 19:9 Dapot inyang ding mapilan migkasias la at e la bisang maniwala, paniabianan deng marok ing Dalan king arapan ding malda, kinawani ya karela, at kelilua no ding alagad, mangatuliran ya aldoaldo king escuela nang Tirano.

Act 19:10 At iti milyari lub ning aduang banua; nanupata ding anggang manuknangan karing ukuman ning Asia dimdam da ing amanu ning Guinu, ding Judios anti mu naman ding Griegos.

Act 19:11 At ing Dios dinapat yang makabukud a mala karing gamat nang Pablo:

Act 19:12 Nanupata karing salunan ing paniu at tapitaping mipulis king katawan na dela ra, at kinawani karela ing sakit, at linual la ding espiritung mangarawak.

Act 19:13 Dapot ding mapilan a lilibut a Judios, a papalual espiritung marinat, mengangas lang sibukan deng sambitlan ing laguiu ning Guinung Jesus karing maki marawak a espiritu, ngara, Iyutus ku kekayu king uli nang Jesus, a ipanaral nang Pablo.

Act 19:14 At ating pitung anak ning metung a Judiong milaguiuwan Sceva, pekapun de ding sacerdotes, a ilang dinapat king anti kaniti.

Act 19:15 At mekibat ya ing espiritung marawak, at sinabi na karela, I Jesus balu ke, at i Pablo balu ke; dapot ikayu ninu ikayu?

Act 19:16 At liksuan nala ning taung maki espiritung marinat, asupil nala at adaig, nanupata pesitakas lang lubas at sugatan king bale a ita.

Act 19:17 At iti abalu ra ding sabla, ding Judios anti mu naman ding Griegos, a manuknangan Efeso; at ila ngan mengatakutan la, at ing laguiu ning Guinung Jesus mipangaralan ya.

Act 19:18 Ding keraklan mu naman karing meniwala dinatang la, patutuan da at bubulalag ing dapat na.

Act 19:19 At e la ditak ding guinamit king kabiasnan king anting mala ding migdala at tinipun karing karelang aklat at dilukan dala arapan ding sabla; at binilang da ing alaga ra, at ikit da king miras limangpulung libung kapirasung pilak.

Act 19:20 King kayupayan tinubu ya ing amanu ning Guinu at migtagumpe.

Act 19:21 Ngeni pangalabas ding bague a deti, i Pablo pignasan na king keang espiritu a kaibat nang libutan ing Macedonia at Acaya, ing ume ya Jerusalem, ngana, Kaibat ku karin, kailangan ing akit ku naman ing Roma.

Act 19:22 At inyang apadala na no Macedonia ding adua karing susuyu kea, ila pin, i Timoteo at Erasto, ya mu rin tinuknang ya pang mapilan aldo Asia.

Act 19:23 At king panaun a ita e ditak ing gulung milyari dikil king Dalan.

Act 19:24 Uling ing metung a pande-pilak a milaguiuwan Demetrio, a mangawang mangalating pisamban a pilak nang Diana, e ditak a pakinabang ing babie na karing pande;

Act 19:25 Deti tinipun nala, pati na ding talagalo king anti kanitang kapanintunan, at ngana, Makamal, balu yu king king pamamilatan ning kapanintunan a iti mibabandi tamu.

Act 19:26 At akakit yu at daramdaman king e mu bukud Efeso, nung e lasa king mabilug nang ukuman ning Asia, i Pablong iti king pamanamuyut na dakal lang taung akakawani na, sasabian na king e la dioses ding magagawang gamat:

Act 19:27 At e mu ing kapanintunan tamu yang mipanganib mayalang kabaldugan, nung e pa naman ing pisamban ning marangal a diosang diana mayayala yang kabaldugan, at masira ya ing dangalan na nitang a ing mabilug a Asia at ing meto yatu sasamban de.

Act 19:28 At inyang damdaman da iti kinatmu lang mua, at kinulisak la, ngarang sinabi, Marangal ya i diana ding tau Efeso.

Act 19:29 At ing ciudad kinatmu king kaguluan: at pisanmetung da ing milai lang mabilis king teatro, dekapan de pin i Gayo ampon i Aristarco, a lalaking tubu Macedonia, a abe nong Pablo king pamaglakbe.

Act 19:30 At inyang i Pablo bisa ya sang lungub king balayan e re pepaintulutan ding alagad.

Act 19:31 At ding mapilan mu rin karing mangapia king ukuman na ning Asia a keang kakaluguran, mitubud la kea, at pekisabi ra king e mame king teatro.

Act 19:32 Ding aliwa kilisak da pin ing metung a bague, at ding aliwa, ing aliwang bague: uling ing katipunan magugulu; at ding keraklan e ra balu nung nanung sangkan mitipun la.

Act 19:33 At pepaukiatan de i Alejandro, karetang keraklan king tribuna itutulak de ding Judios. At i Alejandro inanyu ne ing gamat na, buri na ping gawan ing keang pamanlualu arapan ning balayan.

Act 19:34 Dapot ila, inyang akilala ra king Judio ya, ila ngan king metung a siwala, ating aduang oras kinulisak la: Marangal ya I Diana ding tau Efeso.

Act 19:35 At inyang apayapa no ning kalijim ding malda, sinabi na karela, Mangapiang tau Efeso, ninu karing taung e na balu king ing ciudad ding tau Efeso bina yang makatupad king pamaniamba king marangal a diana, ampon king larawan nang tinipang ibat kang jupiter?

Act 19:36 Anti ning e pin apalaraman ing bague a iti, dapat kong magmanene, at e ko darapat nanumang e piisipsipan.

Act 19:37 Uling dela yo keti ding taung deti, a e la mapanako king pisamban, ni e la manlibak king kekong diosa.

Act 19:38 Nung i Demetrio pin at ding abe nang pande, atin lang pisasabian salang king kenuman, makabuklat la ding piukuman, at ating proconsul: paburen yong mipapandaluman.

Act 19:39 Dapot nung ating kong pakibaluan tungkul king aliwang bague, dapat malutas king piugalian a pamitipun.

Act 19:40 Uling makapanganib tamung isumbung dang mapangulu king uli na ning sigalut a iti ngeni, anti ning alang nanumang sangkang kaniti: at king pamakialam tamu eta malyaring amatuliranan ing pamitipun a iti.

Act 19:41 At inyang asabi na iti, pepalakuan na ing pamitipun.Act 20:1 At pangalabas ning gulu, kaibat nong tinipun Pablo ding alagad, ampon inusukan, memun ya karela, at meko yang mine Macedonia.

Act 20:2 At inyang alibutan na na ing labuad a ita, at aibie na na ing dakal a usuk, mine ya Grecia.

Act 20:3 At inyang milabas ing atlung bulan karin, at belan da ne ding Judios, inyang ume neng maglayag Siria, inari na king lub na king mibalik ya Macedonia.

Act 20:4 At seupan de di Sopatrong tubu Berea, anak nang Pirro; angga king ukuman ning Asia, at karing tau Tesalonica, i Aristarco ampon i Segundo; at i Gayong tubu Derbe, ampon i Timoteo; at karin Asia, I Tiquico ilang Trofimo.

Act 20:5 At deti, anti ning minuna la, panayan dakami Troas.

Act 20:6 At ikami miglayag kami manibat Filipos, kaibat ning aldo ning Azimos; at miras ke karela karin Troas king lub ning limang aldo; a nung nu ke menuknangan pitung aldo.

Act 20:7 At king mumuna nang aldo ning paruminggu, inyang mitipun na kami bang pisian ing tinape, i Pablo panaralan nala, magnasa neng mako kabukasan na nita; at mekaba ing pamagsalita na anggang kapitangan bengi.

Act 20:8 At dakal la ding sulu king silid a matas, a nung nu ke makatipun.

Act 20:9 At ing metung a kayanakan a milaguiuwan Eutico makalukluk ya king awang, maniaman ya tudtud, at kabang i Pablo kakaba na ing pamagsalita na, menabu yang manibat king katlung susun, at sigmit deng mete.

Act 20:10 At i Pablo kanita tinipa ya, at sikban ne, at inyang kinaul ne, sinabi na, E ko paibalisa; uling ing bie na atiu kea.

Act 20:11 Kanita inyang manik ne, at pinisi ne ing tinape, at pengan, miniabi ya pang binang makaba, angga king sasala; at meko ne.

Act 20:12 At ila dela reng mabie ing kayanakan, at e ditak ing karelang tula.

Act 20:13 Dapot ikami sinake keng minuna king daung, linayag keng mine Asos, a nung nu miya pagnasan isake i Pablo; uling makanian ing inari na king lub na, kaburian na ing mine yang linakad.

Act 20:14 At inyang selubungan nake Asos, seke miya, at mine ke Mitilene,

Act 20:15 At panlako mi karin, kabukasan dinatang ke tulid ning Chio; at kabukasan na pa niti sinadsad ke Samos; at kabukasan dinatang ke Mileto.

Act 20:16 Uling inari nang Pablo lagpasan mi ing Efeso, bang e gumugul panaun Asia; mamirapal ya, bang miras ya Jerusalem nung malyari, king kayaldawan na ning Pentecostes.

Act 20:17 Manibat Mileto mitubud ya Efeso, at inaus no ding makatua king iglesia.

Act 20:18 At inyang dinatang la kea, sinabi na karela, Baluan yu ikong tune, ibat pa king kamumulan a aldo a dilpak ko ding bitis ku Asia, nung nanung inasal ku kekayu king kabang panaun.

Act 20:19 Susuyu ku king Guinu king lalung kapakumbaban a isip at kambe ing lua, ampon ing kasakitan a mengaras kanaku king uli na ning pamamala ra ding Judios:

Act 20:20 Nung makananung e ku pigkait ing menalese kekayu king nanumang bague a pakinabangnan, at mituru kekayu king bulalag, ampon karing balang bale;

Act 20:21 Patutuan ku karing Judios, anti naman karing Griegos, ing pamanisi king Dios at ing kasalpantayanan king Guinu tang Jesucristo.

Act 20:22 At ngeni, oini, ume kung makagapus king espiritu king Jerusalem a e ku balu nung nanu ing malyari kanaku karin:

Act 20:23 Subaling patutuan na kanaku ning Espiritu Santo king balang ciudad, sasabian nang panayan daku ding talikala at kasakitan.

Act 20:24 Dapot e ku paulagan ing bie ku anti mong mal king kakung sarili, bang aganap ku mu ing kakung katungkulan, at ing pamanibalang tinggap kung ibat king Guinung Jesus, bang patutuan ke ing evangelio ning kalam na ning Dios.

Act 20:25 At ngeni, oini, balu ku king iko ngan, a libutan kung penaralan king kayarian, e yu ne akit pa ing lupa ku.

Act 20:26 Uli na niti patutuan ku kekayu king aldo a iti, king malinis ku king daya ra ding sablang tau.

Act 20:27 Uling e ku pin pigkait selese kekayu ing anggang usuk ning Dios.

Act 20:28 Ingatan yu ing sarili yu, ampon ding anggang kawan, a nung kenu ing Espiritu Santo binili nakong obispo, bang pakanan ye ing iglesia na ning Guinu a seli na king tune nang daya.

Act 20:29 Balu ku king panlako ku, luban dako ding lobong ganid, a e re pasayangan ing kawan;

Act 20:30 At lunto la kekayu mu rin ding taung maniabi king bague mangarawak, bang akawani ro ding alagad a patukian do karela.

Act 20:31 King uli na niti maglame kayu, ganakan yu king lub ning atlung banua e ku tinuknang a aralan ke ing balang metung aldo at bengi a kambe ing lua.

Act 20:32 At ngeni pagsakdal dako king Dios ampon king amanu ning keang kalam, a iti mayupaya yang patibe kekayu, at pamana karing anggang pepagbanalan.

Act 20:33 E ke inangkamin ing pilak ning ninu mang tau, o guintu, o imalan.

Act 20:34 Baluan yu king dening gamat ku ilang siniasat king kailangan ku, ampon karing abe ku.

Act 20:35 King keganaganang bague minie kung alimbawa kekayu king anti kaniting kapagalan, dapat yong saupan ding mangaina, at ganakan yu ing amanu ning Guinung Jesus, a ya mu rin sinabi na, Lalung kanuanan ing munie kesa king tanggap.

Act 20:36 At kaibat nang miniabing makanian, siniklaud ya, at menalangin pati na ila ngan.

Act 20:37 At ila ngan kiniak lang kapaitpaitan, at kinaul la king batal nang Pablo, at penuma re,

Act 20:38 Penamdaman dang lalu king sabla ing amanung sinabi na, king e ra ne akit a lupa. At pitnubayan de king dalan na angga king daung.Act 21:1 At inyang malyari na ing linayag kami, kaibat ming kinawani karela, tinuru keng matulid Cos, at kabukasan karin Rodas; at ibat karin tinuru ke Patara:

Act 21:2 At panakit mi king metung a daung a mame Fenicia, sinake kami, at linayag.

Act 21:3 At inyang abatiawan miya ing Chipre, lalakuan miya king nangan kaili, linayag keng mame Siria, at sinadsad ke Tiro, uling ing daung ikuldas na karin ing lulan na.

Act 21:4 At inyang akit mila ding alagad, menuknangan keng pitung aldo karin: at ila sinabi ra kang Pablo, king pamamilatan na ning Espiritu, king e ya tutuklu Jerusalem.

Act 21:5 At inyang malyari na ing milabas ke karing aldo a deta, meko kami at tinaglus ke king kekeng pamaglakbe; pitnube rakami ila ngan, pati na ding asawa ra ampon anak, angga king lual ning ciudad: at pesisiklaud kami king pangpang, menalangin kami, at mipamun kami ing metung at metung;

Act 21:6 At ikami sinake kami king daung, dapot ila pesibalik la bale.

Act 21:7 At inyang ayari mi ing pamaglayag ibat Tiro, dinatang ke Tolemaida; at pigmananuan mila ding kapatad, at menuknangan keng patingapun karela.

Act 21:8 At kabukasan meko kami, at dinatang ke Cesarea: at panlub mi bale nang Felipe a evangelista, a metung ya karing pitu, tinuknang ke kea.

Act 21:9 Ngeni ing taung iti atin yang apat a anak a dalagang alang bakas, a menula.

Act 21:10 At anti ning tinuknang keng mapilan aldo karin, kinuldas yang ibat Judea ing metung a manula, a milaguiuwan Agabo.

Act 21:11 At inyang milapit ya kekami, at kinua ne ing babat nang Pablo, guinapus no ding sariling gamat at bitis, at sinabi na, Makanian ing sasabian na ning Espiritu Santo, Makanian deng gapusan ding Judios karin Jerusalem ing taung maki babat kaniti, at ibie re karing gamat da ding Gentiles.

Act 21:12 At inyang damdaman mila deting bague ikami ampon ding king karinan a ita pigamuamu mi kea king e ya mumukiat Jerusalem.

Act 21:13 Kanita i Pablo mekibat ya, Nanung daraptan yu, manangis kayu at lalasawan ye ing pusu ko? uling makasadia ku e mu ing gapusan, nung e mate mu naman Jerusalem king laguiu ning Guinung Jesus.

Act 21:14 At inyang e pepayamuyut, ikami tinuknang kami, sasabian mi, Ing kaburian na ning Guinu matupad.

Act 21:15 At pangalabas ding aldo a deta kinua mi ing balutan mi, at pepaitas ke Jerusalem.

Act 21:16 At tinuki la naman kekami ding mapilan karing alagad manibat Cesarea, abe re ing kataung milaguiuwan Mnason a tubu Chipre, metung yang minunang alagad, a kaniti ke sukat makipanlayunan.

Act 21:17 At inyang datang ke Jerusalem, ding kapatad masaya rakeng tinggap.

Act 21:18 At king tutuking aldo i Pablo linub yang kayabe nakami kang Santiago; at ding anggang makatua pakarungut la.

Act 21:19 At inyang mekapagmananu ne karela, selese nang tunggal tunggal karela ing bague a depatan na ning Dios karing Gentiles king pamamilatan na ning pamamajala na.

Act 21:20 At ila, inyang damdaman da iti pepaligayan de ing Dios; at sinabi ra kea, Akakit mu pin, kapatad, nung pilan lang libu karing Judios ding meniwala; at ila ngan matupad la king kautusan;

Act 21:21 At mibalitanan la tungkul keka, king tuturu mo ding sablang Judios a atiu karing Gentiles a paimburisan de i Moises, ngamung sasabi karela king e ro patuli ding anak da, ni e lalakad agpang karing kaugalian.

Act 21:22 Nanu pin? kapilitan ing damdaman da king dinatang ka.

Act 21:23 Inya daptan mu iting sabian mi keka: Atin tang apat katau a maki panata;

Act 21:24 Ituki mo pin deti, at linisan me ing sarili mung kayabe ra, at pigugulan mula, bang pasatsat do ding buntuk da: at kaniti abalu ra ila ngan king alang katutuan king kaisanumang bague a abalitan da dikil keka; nung e ika man lalakad ka king ayus, tutupad king kautusan.

Act 21:25 Dapot tungkul karing Gentiles a meniwala, sinulat tamu, a minie tang atul king manginlag la king bague a inain da karing idolos, at king daya, at king binikti, ampon king pamipaliwas.

Act 21:26 Kanita i Pablo tiki no ding lalaki, at king tutuking aldo inyang mekapaglinis neng kayabe ra linub ya king pisamban, sasalesayan na ing panaun ning pamaglinis, angga king ing ain e ya miain dikil king balang metung karela.

Act 21:27 At inyang ding pitung aldo ume nong mapupus, ding Judios a ibat king Asia, panakit da kea king pisamban, inagyag do ding kekaldan, at telanan de,

Act 21:28 Kukulait da, Lalaki king Israel, sumaup kayu: Iti ya ing taung lalakad tuturu karing sabla, king anggang karinan, salang king balayan, at king kautusan, at king karinan a iti; at aliwa pa kaniti pepaluban nala naman ding Griegos king pisamban, at misingan ne iting banal a karinan.

Act 21:29 Uling ikit deng minuna a kayabe ne king ciudad i Trofimo a tubu Efeso, binalak da king i Pablo pepaluban ne king pisamban.

Act 21:30 At megulu ing mabilug a ciudad, at mitipun ing balayan; at dekapan de i Pablo, liwal deng tataguyud king pisamban: at layun pengabat do ding pasbul.

Act 21:31 At kabang pagpilitan deng patayan, miras ing balita king coronel ding tapuk, king ing mabilug a Jerusalem gulu.

Act 21:32 At agadagad, kinanua yang kawal at centurion, at milai yang mine karela: at panakit da king coronel, ampon karing kawal, tiknangan deng pemaluka i Pablo.

Act 21:33 Kanita ing coronel linapit ya, at telanan ne, at pepagapus ne karing aduang talikala; at kitang na nung ninu ya, ampon nung nanung depatan na.

Act 21:34 At ding mapilan kilait da ing metung a bague, ding mapilan ing aliwa, libutad ding malda: at inyang e na pin malyaring abalu ing katutuan tungkul king alingongo, pepadala ne king castillo.

Act 21:35 At inyang ati ne king balitang, timbayuk da na yamu ding kawal uli na ning sasalakban de ding malda;

Act 21:36 Uling ing keraklan ning balayan tutukian de, at kukulait, Ibating ya.

Act 21:37 At inyang ume ra neng yatad i Pablo king lub ning castillo, sinabi na king coronel, Malyari mukung paintulutan maniabing ditak keka? Kaniti ya sinabi na, Biasa kang Griego?

Act 21:38 Aliwa pin ika itang tau Egipto, a minuna king aldo a iti Guinawa yang metung a kaguluan at dela no king ilang ding apat a libu katau ning Pamakamate?

Act 21:39 Dapot i Pablo sinabi na, Aku Judiu ku, tau ku Tarso karin Cilicia, metung kung makabalen king metung a ciudad a e mu ditak a dangalan: at pakisabi ku keka, paintulutan mukung mako bang maniabi king balayan.

Act 21:40 At inyang mipaintulutan ya, i Pablo, makatalakad ya king balitang, minanyu ya king gamat na king balayan; at inyang migdatun na, pekisabian no king amanung Hebreo, ngana,Act 22:1 Kapatad at ibpa, pakiramdaman yu ing matulid kung yapse ngeni king arapan yu.

Act 22:2 At inyang damdaman da king pakisabian no king amanung Hebreo, lalu lang migmaratun; at ya sinabi na,

Act 22:3 Aku Judiu kung mibait Tarso, karin Cilicia, dapot meragul ku king ciudad a iti, karing bitis nang Gamaliel, mituruan ku agpang king makatuntun king kautusan ding mangatua tamu, matupad ku ketang makatungkul king Dios, nung makananu kayu naman iko ngan angga king aldo ngeni.

Act 22:4 At ligaligan ke ing Dalan a iti angga king pamakamate, gagapus kula at lulub king sukulan ding lalaki at ding babai.

Act 22:5 Anti mu rin ing matas a sacerdote patutuanan naku, pati na ding anggang makatua: a kareti tinanggap ku namang sulat a ibie karing kapatad, at miglakbe nakung mine Damasco bang dalan ku no mang makagapus karin Jerusalem ding atiu karin balang miparusan.

Act 22:6 At milyari, king inyang maglakbe naku, at milalapit naku Damasco, malapit nang ugtung aldo, bigla yang sinlag ibat banua ing metung a maragul a sala king makapatulug kaku.

Act 22:7 At miragsa ku king gabun, at dimdam ke ing metung a siwala a sasabi kaku, Saulo, Saulo, baket liligaligan muku?

Act 22:8 At aku mekibat ku, Ninu ika, Guinu? At ya sinabi na kanaku, Aku i Jesus ning Nazaret a kekang liligaligan.

Act 22:9 At ding abe ku, king katutuan, ikit de ing sala, dapot e ra dimdam ing siwala na nitang miniabi kanaku.

Act 22:10 At sinabi ku, Nanung daptan ku Guinu? At ing Guinu sinabi na kanaku, Talakad ka at ume ka Damasco; at karin no salesayan keka ding keganaganang bague a mitalaga kekang daptan mu.

Act 22:11 At inyang e ku manakit, king uli na ning ningning na nitang sala, tinaid daku king gamat ding abe ku, mine ku Damasco.

Act 22:12 At ing metung a milaguiuwan Ananias, lalaking banal agpang king kautusan, a patutuan deng mayap ya ding anggang Judios a manuknangan karin,

Act 22:13 Dinatang ya kaku, at tinalakad ya king siping ku sinabi na kaku, Kapatad a Saulo, tanggapan mu ing kekang panimanman, at king oras mu ring ita linawe ke.

Act 22:14 At sinabi na, Ing Dios ding mangatua tamu pinili naka bang abalu mu ing keang kaburian, at bang manakit ketang Banal, at damdam metung a siwala a ibat king asbuk na.

Act 22:15 Uling ikang maguing saksi na karing anggang tau king ikit mu at dimdam.

Act 22:16 At ngeni, baket manenaya ka pa? talakad ka, at pabinyag, at wasan mu ing kekang kasalanan, ausan me ing laguiu na.

Act 22:17 At milyari, king, inyang mibalik naku Jerusalem, at kabang manalangin ku kilub pisamban, meumum ku,

Act 22:18 At ya ikit ke, a sasabian na kaku, Mirapal ka, at agad kang mako Jerusalem; uling e ra tanggapan ing pamipatutu mu dikil kanaku.

Act 22:19 At aku sinabi ku, Guinu, ila mu rin balu ra king aku pasukul kula at babatbatan kula king balang sinagoga detang meniwala keka:

Act 22:20 At inyang mikalat ing daya na ning saksi mung i Esteban, aku makarungut ku, at makanayun, at ingatan ku ing imalan ding mekamate kea.

Act 22:21 At ya sinabi na kanaku, Mako ka: uling aku tuburan dakang marayu keti karing Gentiles.

Act 22:22 At mekiramdam la angga king amanu nang iti; at sikan da kanita ing siwala ra, at ngara, Ilako me keti sulip ing taung anti kaniti: uling e dapat ing mie ya.

Act 22:23 At kabang kukulisak la at pamasibas da ing karelang imalan, at mumugse lang alikabuk king angin,

Act 22:24 Inutus na ning coronel king dalan de kilub ning castillo, at penabilin na king usisan de king pamamilatan ning paluka, banang abalu nung nanung sangkan kukulisak lang makanian salang kea.

Act 22:25 At inyang talian da ne karing lubid, sinabi nang Pablo king centurion a makarungut, Karampatan wari kekayu ing palukan ye ing metung a tau Roma, at e pa miatulan?

Act 22:26 At panamdam na kaniti ning centurion, mine ya king coronel at binie nang pabalu kea, ngana, Nanung makasadiang daptan mu? uling ing taung iti tau ya Roma.

Act 22:27 At ing coronel linapit ya kea, sinabi na, Sabian mu kaku, tau ka wari Roma? At ya sinabi na, Wa.

Act 22:28 At ing coronel mekibat ya, King matas a alaga apakikuanan ku ing pamakipamalayan kung iti. Kaniti i Pablo pekibat na, Dapot aku kebait ku ing tau Roma.

Act 22:29 Kanita mu rin detang malapit nang musisa kea likuan de: at ing coronel man mitakutan ya inyang abalu na king tau ya Roma, at uling guinapus ne.

Act 22:30 Dapot kabukasan na nita, anti ning buri nang abalung bitasa nung nanung kasangkanan delum de ding Judios, binulus ne, at inutus na karing pun ding sacerdotes ampon king mabilug a concillo ing mitipun la, at dela ne i Pablo, inarap ne karela.Act 23:1 I Pablo kanita inyang linawe nang maratun ing concillo, sinabi na, Kapatad a lalaki mabie ku king arapan na ning Dios king mayap a pilubluban angga king aldo iti.

Act 23:2 At ing matas a sacerdoteng Ananias inutus na karetang makalapit kea king tampalingan de king asbuk.

Act 23:3 Kanita i Pablo sinabi na kea, Ing Dios sugatan naka, pader a pitian: at makalukluk ka pin bang atulan muku agpang king kautusan, at iyutus mu king sugatan daku at makasalangsang man king kautusan?

Act 23:4 At detang makalapit kea sinabi ra, Paniumpan me ing matas a sacerdote ning Dios?

Act 23:5 At i Pablo sinabi na, E ku balu, kapatad, king ya meguing matas yang sacerdote: uling makasulat, E ka maniabing marawak king metung a pekapun ning balayan mu.

Act 23:6 Dapot inyang austa nang Pablo king ding kapitna Saduceos la at ding kapitna Fariseos la, kinulisak ya king concillo, Kapatad a lalaki, Aku Fariseo ku, anak kung Fariseos: at dikil king kapanayan tamu, at king pamanyubli rang mie ding mete, mekutang ku.

Act 23:7 At inyang sinabi na iti, milyari ing metung a pamitaltalan da ding Fariseos ila ding Saduceos; at midake ing pulung.

Act 23:8 Uling ding Saduceos sasabian da king alang pamanyublingmie aguiang angel, ampon espiritu; dapot ding Fariseos patutuan da iting aduang bague.

Act 23:9 At milyari ing maragul a kulisakan: at tinalakad la pin ding mapilan karing escribas a kampi karing Fariseos, at mekiaskal la, ngarang sinabi, Ala keng ikit nanumang dewakan king taung iti: at nanu, nung pekisabian ne man ning metung a espiritu o metung a angel?

Act 23:10 At inyang milyari king mika atin lang metung a maragul a pamitaltalan, king takut ning coronel a magkang panlapakan de i Pablo, pepatipan no ding kawal at pepasamsam ne libutad da, at layun pepadala ne king castillo.

Act 23:11 At king kabengian a tinuki kanita, ing Guinu tinikdo ya siping na, at sinabi na, Magpakasaya ka: uling nung makananu pin ing pamipatutu mu kanaku Jerusalem, kailangan mu naman ing patutuan muku karin Roma.

Act 23:12 At inyang abak na, ding Judios mitipun la, at guinawa lang metung a pamisapakat lalam na ning pamisumpanan, ngara king e la mangan ni minum anggang e re apate i Pablo.

Act 23:13 At maiguit la king apatapulu ding misumpanan kaniti.

Act 23:14 At mine la karing pun ding sacerdotes ampon ding makatua, at sinabi ra, Ikami pisumpanan ming matibe, king e ke takman nanumang bague anggang e miya apate i Pablo.

Act 23:15 Ngeni pin, daptan yu kambe ning concillo, pasabi yu king coronel, king dalan de arapan yu, anti yu mong usisan miamasamas ing bague a makatungkul kea; at ikami, bayu ya miras keti makasadia nakeng makamate kea.

Act 23:16 Dapot ing anak nang lalaki ning kapatad nang babaing Pablo, dimdam na ing daptan dang kalalangan, at meko ya at linub ya king castillo at sinabi na iti kang Pablo.

Act 23:17 At i Pablo inaus ne kea ing metung karing centurion, at sinabi na, Dalan me king coronel ing kayanakan a ini; uling atin yang sabian kea.

Act 23:18 Kanita pin tiki ne, at dela ne king coronel, at sinabi na, I Pablo a makasukul, inaus naku kea, at pekisabi nang mayap king dalan ke keka ing kayanakan a ini, a atin yang sabian keka.

Act 23:19 At ing coronel telan ne gamat, at pangakalilua ra kitnan neng lijim, Nanung buri mung sabian kanaku?

Act 23:20 At ya sinabi na, Ding Judios pikametung dang pakisabi keka king ipadala me bukas i Pablo arapan na ning concillo anti mu mong usisan miamasamas ing bague a makatungkul kea.

Act 23:21 Ika e ka pin payamuyut karela; uling makasandata la ding babalang ating apatapulu karela, a deti pipangakuanan da king lalam na ning metung a sumpa, king e la mangan ni minum anggang e re apate: at ngeni makasadia nala, panayan da na mu ing pangaku a ibat keka.

Act 23:22 Ing coronel pin pepalakuan ne ing kayanakan, penabilin na kea, E mu sasabian kenuman ing pepabalu mu kanaku iting bague.

Act 23:23 At inaus no pin kea ding aduang centurion, at sinabi na, Isadia yo ding aduang dalan a kawal a ume angga Cesarea, ampon pitungpulung makasake kabayu, at aduang dalan a magtandus, king katlung oras ning bengi:

Act 23:24 At inutus na king misadia lang animal, a pisakayan da kang Pablo, at yatad deng alang panganib kang Felix a gobernador.

Act 23:25 At sinulat yang metung a sulat a anti kanini:

Act 23:26 I Claudio Lisias, king kasakdalsakdalan a gobernador Felix, Pamagmananu.

Act 23:27 Ing taung iti dekapan de ding Judios, at malapit da neng patayan, inyang dinatang ku karela a abe ku la ding kawal, at linigtas ke, inyang abalitan ku king metung yang tau Roma.

Act 23:28 At king kapagnasan bang mabalu nung nanung sangkan simbung de, dela ke king arapan na ning karelang concillo:

Act 23:29 Ikit ku a ya simbung de tungkul king kabagayan king karelang kautusan, dapot alang nanumang sumbung a karampatan kea ing kamatayan o kaya ing sukulan.

Act 23:30 At inyang mipabalu kanaku king mika metung a bala laban king taung iti, kaniti mu rin pepatad ke keka, a inutus ku naman karing susumbung kea king sabian da arapan mu ing nanumang salang kea.

Act 23:31 Ding kawal pin, agpang king miutus karela, kinua re i Pablo, layun inatad deng bengi Antipatris.

Act 23:32 Dapot kabukasan na nita, likuan do pin ding makasake kabayu bang tukian de, at mibalik la king castillo:

Act 23:33 At ila, inyang miras no Cesarea, at aibie ra ne ing sulat king gobernador, inarap daya naman i Pablo kea.

Act 23:34 At kaibat neng binasa iti kitang na nung nuya karing lalawigan; at inyang atalastas na king ya tubu ya Cilicia.

Act 23:35 Pakiramdaman ku ing anggang sabian mu, ngana, pamaniatang da naman ding susumbung keka: at inutus na king bantayan de king Pretorio nang Herodes.Act 24:1 At pangalabas ning limang aldo, kinuldas ya ing matas a sacerdote Ananias, abe no ding mapilan a makatua, ampon abe re ing metung a talapanasbuk a milaguiung Tertullo; at minarap la king gobernador salang kang Pablo.

Act 24:2 At inyang meaus ne, i Tertullo pigmulan na neng simbung, ngana, Anti ning king uli mu magkamit keng maragul a kapayapan, at king pamaningat mu milyari ing marawak mauuman king bansang iti,

Act 24:3 Tatanggapan mi king sablang panaun at king sablang karinan, kasakdalsakdalan a Felix, king maragul a kapasalamatan.

Act 24:4 Dapot, bang e ku binang makatikal keka, pakisabi kung mayap king uli na ning pakalulu mu pakiramdaman muke saguli.

Act 24:5 Uling ikit mi king ing taung iti makasalut ya, at talapanalakad yang gulu karing anggang Judios king mabilug a yatu, at pekapun ya king secta ding Nazarenos:

Act 24:6 At iti pigkapilitan na namang lepastanganan ne ing pisamban: a dekapan miya.

Act 24:7 At buri miya sanang atulan agpang king kekeng kautusan. Dapot inyang datangan nake ning coronel Lisias, king sapilitan leko ne king gamat mi.

Act 24:8 A kaibat meng pengutnan malyari mung ausisa tungkul king keganaganang bague a susumbung mi kea.

Act 24:9 At ding Judios man mekiabe la king sumbung, patutuan da king ing bague a iti makanian pin.

Act 24:10 At inyang ing gobernador minie yang anyu kea bang maniabi, i Pablo mekibat ya. Anti ning baluan ku pin king dakal a banua ikang ukum king bansang iti, matula kung gawan ing kakung pamanlualu:

Act 24:11 Malyari mu ping atalastas king ala pang labingaduang aldo ing pamamanik ku Jerusalem bang samba:

Act 24:12 At ni king pisamban e raku ikit makitaltalan kaninuman at e ku gagawang gulu karing malda, ni karing sinagogas, ni king ciudad man.

Act 24:13 Ni e ra amasalan keka ing bague a susumbung da kanaku ngeni.

Act 24:14 Dapot iti kukumpisal ku keka, a agpang king Dalan a ila ausan dang metung a secta, makanian ing pamaniuyu ku king Dios ding mangatua mi, paniwalan mi ngan ing anggang bague a makayagpang king kautusan, at ing makasulat karing manula:

Act 24:15 Manaya ke pin king Dios, king ila man panayan da, king ating pamanyubli rang mie e mu ding banal nung e ding e banal.

Act 24:16 Kanita ku naman sasane ing sarili ku bang mika atin kung pilubluban a e makamua king Dios ampon karing tau kapilan man.

Act 24:17 Ngeni pangalabas ning mapilan banua mine kung magdalang limus king bansa ku, ampon ain:

Act 24:18 Inya ping sisiasatan ku ing pamiain kaniti, ila ikit da na kung malinis na king pisamban, alang abe a kekaldan, at alang kaguluan ditak man: dapot ating mapilan a Judios a ibat king Asia-

Act 24:19 A deti dapat la namang ume keti king arapan mu, at gawang sumbung da, nung atin la mang laban kanaku.

Act 24:20 O deti mu rin igkas da nung nanung asal a marawak ing ikit da inyang ati ku arapan na ning concillo.

Act 24:21 Bukud mu kaniting metung a pasiwala, king kinulisak ku libutad da, Dikil mu king pamanyubli rang mie ding mete mekutang ku king arap yu king aldo iti.

Act 24:22 Dapot i Felix, a maki lubus pangabaluan tungkul king Dalan, liniban nala, nganang sinabi, Pamanguldas ning coronel Lisias, lutasan ku ing pisasabian yu.

Act 24:23 At inutus na king centurion king ingatan de, layun ibie ra kea ing kalingapan; at e re ibawal ing ninuman karing kakaluguran na a sumuyu ya kea.

Act 24:24 At pangalabas ning pilan aldo, dinatang ya i Felix abe ne i Drusila, a keang asawa, iti babai yang Judia, at pepayaus ne i Pablo, at pekiramdaman ne tungkul king kasalpantayanan kang Cristo Jesus.

Act 24:25 At inyang mangatuliran ya tungkul king katuliran, at king pamangawat king sarili, ampon king pamanukum a daratang, i Felix misdan ya, layun mekibat, Ngeni ume na ka pa; at pamika atin kung panaun a karampatan, ausan daka.

Act 24:26 Panayan na naman ing dinan neng salaping Pablo: king uli na naman niti madalas neng pitutuburan, at makipagsalita ya kea.

Act 24:27 Dapot inyang miganap na ing aduang banua, i Felix mialilan ya kang Poncio Festo; at anti ning pagnasan nang aluguran de ding Judios i Felix, likuan ne i Pablo king sukulan.Act 25:1 I Festo pin, panlub na king lalawigan pangalabas ning atlung aldo minukiat ya Jerusalem manibat Cesarea.

Act 25:2 At ding pun ding sacerdotes, at ding taung mangapia karing Judios, minarap la kea salang kang Pablo; at pekisabi rang mayap kea,

Act 25:3 Maniawad la ping kapagnayunan salang kea, bang padala ne Jerusalem; anti ning minili lang bala bang patayan de king dalan.

Act 25:4 Makanian man i Festo mekibat ya, king i Pablo atiu babantayan da Cesarea, at king ya man ume yang agad karin.

Act 25:5 Inya pin, ya sinabi na, detang maki upaya kekayu tuki lang kuldas kanaku, at nung ating karawakan na ning tau, isumbung de.

Act 25:6 At kaibat nang mekiabe karela walu o apulung aldo, kinuldas ya Cesarea; at kabukasan na nita, linukluk ne king piukuman, at pepakua ne i Pablo.

Act 25:7 At, inyang dinatang ne, ding Judios a kinuldas ibat Jerusalem, pepatulugan de, pagdala reng dakal at mangabayat a sumbung salang kea, a iti e ra amasalan;

Act 25:8 Kabang i Pablo sasabian na ing keang pamanlualu, Ni salang king kautusan da ding Judios, ni salang king pisamban, ni salang king Cesar, e ku migkamit kasalanan nanuman.

Act 25:9 Dapot i Festo, anti ning buri nang aluguran de ding Judios, mekibat ya kang Pablo ngana, Bisa kang mukiat Jerusalem, at payatul karin tungkul king bague a iti king arapan ko?

Act 25:10 Kaniti sinabi nang Pablo, Atiku ngeni king arapan na ning piukuman ning Cesar a nung nu ku dapat miatulan: salang karing Judios ala kung depatan nanumang dewakan, ika man bina mu nang atatalastas.

Act 25:11 Nung aku pin talapaniapat kung marawak, at atin kung depatan dapat a sukat ikamate, e ku tatangguian ing kamatayan; dapot nung alang nanumang katutuan ketang susumbung da kaku deti, ninuman e raku aibie karela king utang mung lub. Magsakdal ku kang Cesar.

Act 25:12 Kanita i Festo, inyang mekakutang ne king concillo, mekibat ya, Magsakdal ka kang Cesar: kang Cesar ka ume.

Act 25:13 At pangalabas ning mapilan aldo, ing aring Agripa ampon i Bernice dinatang la Cesarea, at pigmananuan de i Festo.

Act 25:14 At anti ning menuknangan la karin dakal a aldo, i Festo inapag na king ari ing pisasabian nang Pablo, ngana, Ating metung a taung likuan nang makasukul Felix;

Act 25:15 A tungkul kaniti, inyang karin ku Jerusalem, ding pun ding sacerdotes ampon ding makatua karing Judios minarap la kanaku, aduan da ing kayatulan salang kea.

Act 25:16 A kareti mekibat ku, king e ugali karing tau Roma ing ibie ya ing ninumang tau, king pamamie mung lub anggang alalu arapan na ning susumbung ding misusumbung, at e pa mekapanlualu king susumbung da salang kea.

Act 25:17 Inyang makatipun no pin keti, eku binalam, dapot kabukasan na nita linukluk ku king piukuman, at pepayaus ke ing tau.

Act 25:18 Tungkul kea, inyang marap no ding susumbung, ala lang adalang nanumang sumbung king asal a marawak, agpang king binalak ku;

Act 25:19 Nung e atin lang ditak a pisasabian salang kea tungkul king karelang sariling religion, at dikil king metung a milaguiung Jesus, a mete na, a patutuan nang Pablo king mabie ya.

Act 25:20 At aku, king pamikakunu ku tungkul king pamanusisa king bague a iti, kitang ku kea nung bisa yang ume Jerusalem, at payatul karin tungkul kareting kabagayan.

Act 25:21 Dapot inyang makapagsakdal ya I Pablo king ingatan de bang atulan ne ning emperador, inutus ku king ingatan de angga king apabal ke kang Cesar.

Act 25:22 At i Agripa sinabi na kang Festo, Aku man buri keng pakiramdaman ing taung iti. Bukas, ngana, damdaman me.

Act 25:23 Inya kabukasan na nita, inyang dinatang ne i Agripa ampon i Bernice, king maragul a dangalan, at inyang lungub no king piukuman, pati na ding coroneles at ding lalaking mangapia king ciudad, king utus nang Festo, linub de i Pablo.

Act 25:24 At i Festo sinabi na, Aring Agripa, at iko na ngang mangapiang atiu keting abe mi, lawan ye ing taung iti, a ingguil kea ing mabilug a kekaldan ding Judios pindalum da kanaku, karin Jerusalem, at keti man, kukulisak da king e ne dapat mie pa.

Act 25:25 Dapot aku ikit ku king alang depatan nanumang dapat nang ikamate: at anti ning ya migsakdal ya king emperador inari ku king padala ke.

Act 25:26 A tungkul kea nanumang bague ala kung balung isulat king guinu ku. King uli na niti inarap ke kekayu, at lalu na keka, aring Agripa, bang, nung masiasat ne, ditak mu man atin kung nanu mang asulat.

Act 25:27 Uling babalakan kung ala king matulid, ing padala ya ing makasukul, a e na salesayan man ing sumbung a makalaban kea.Act 26:1 At i Agripa sinabi na kang Pablo, Mipaintulutan kang maniabi king dikil keka. Kanita i Pablo, inatyat ne ing gamat na, depat na ing keang pamaglualu:

Act 26:2 Kaliligaya ku, Oh aring Agripa king daptan ku ing kakung pamaglualu king arapan mu tungkul king keganaganang bague a susumbung da kaku ding Judios:

Act 26:3 Lalu at lalu na uling bina mung akikilala ing sablang ugali ampon ing pisasabian a malilyari karing Judios: uli na niti pagamuamu ku keka king mibata ka sang makiramdam kaku.

Act 26:4 Ing dikil king kabiayan ku, ibat na pin king kayanakan ku, a manibat king mula karing tune kung kalaji at karin Jerusalem, baluan da iti ding anggang Judios;

Act 26:5 A deti balu raku ibat na king mipapauna, nung bisa lang patutu, king agpang king palalung matulid a secta ning religion mi, aku mebie kung metung Fariseo.

Act 26:6 At ngeni makarap ku bang miatulan, king uli na ning kapanayan king pangakung binie na ning Dios karing mangatua mi;

Act 26:7 A kaniting pangaku ding kekeng labingaduang dai, king malablab dang pamaniuyu king Dios, bengi at aldo, manalig lang kumit. At tungkul king kapanayan a iti, simbung daku ding Judios, Oh ari!

Act 26:8 Baket linutas yu a e sukat paniwalan, a ing Dios pasublian nong mie ding mete?

Act 26:9 Aku ing katutuan inisip ku king sarili ku king sukat kung daptan ing dakal a bague makasalangsang king laguiu nang Jesus ning Nazaret.

Act 26:10 At iti depatan ku naman Jerusalem: at aku mu rin kilung ko king sukulan ding keraklan karing banal, inyang tinggap ku na ing kayupayan karing pun ding sacerdotes, at inyang karela nong papate, binie ku ing panayun ku salang karela.

Act 26:11 At madalas ko ping paparusan karing anggang sinagogas, layun pamilitan kong maniabing kapaniumpan; at pablasang mua ku laban karela, penalukian kong liligaligan angga karing aliwang ciudad.

Act 26:12 At inyang mame ku Damasco, king sangkan mu ring iti, magdala kung upaya ampon utus a ibat karing pun ding sacerdotes.

Act 26:13 King ugtung aldo, Oh ari, ikit ke king dalan ing metung a salang ibat banua, maslag ya pa king sala ning aldo, aslagan na ing makapatulug kaku at karing abe kung lalakad.

Act 26:14 At inyang mengasubsub ke ngan king gabun, dimdam ku ing metung a siwala a maniabi kaku king amanung Hebreo, Saulo, Saulo, baket liligaligan muku? binang masakit a bague keka king paldakan me ing matilus.

Act 26:15 At sinabi ku, Ninu ika, Guinu? At ing Guinu sinabi na kanaku, Aku i Jesus, a kekang liligaligan.

Act 26:16 Dapot mibangun ka, at talakad ka karing bitis mu: uling king sangkan a iti pepakit ku pin keka, bang yalal dakang talapanibala ku, at saksi bague ping ikit mu anti mu rin kareting bague a nung nu pakilala ku keka;

Act 26:17 Iligtas daka king balayan, at karing Gentiles, a nung kaninu tutubud daka.

Act 26:18 Bang ibuklat mo mata, ba ping mibalik la ibat king dalumdum a ume la king sala at mako la king kayupayan nang satanas a ume la king Dios, bang tanggapan da ing kapatawaran king kasalanan at mana karing migbanal king pamamilatan na ning kasalpantayanan kanaku.

Act 26:19 King uli na niti, Oh aring Agripa, e ku sinalangsang king malikmatang ibat banua:

Act 26:20 Bagkus pang pisiag kung minuna karing tau Damasco, at Jerusalem man, ampon karing anggang karinan ning Judea, at anti naman karing Gentiles, king sumisi la at pasibalik a lub king Dios, daptan da ing dapat a karampatan king pamanisi.

Act 26:21 A king uli na niti, ding Judios dekapan daku king pisamban, at pagpilitan dakung apate.

Act 26:22 Anti ning tinggap ku pin ing saup a ibat king Dios, makatalakad ku angga king aldo, ngeni, patutuan ku karing mangalati ampon karing mangaragul mu naman, a ala kung sabian nanumang bague nung e bukud mu king bague a sinabi rang mapalyari ding manula ampon i Moises;

Act 26:23 Nung makananung ing Cristo lumasa ya, at nung makananung ya ing muna king pamanyublingmie ding mete, ya ing mibulalag a sulu karing tau at karing Gentiles.

Act 26:24 At inyang makanian nang depatan ing pamanlualu na king sarili na, i Festo sinabi nang masikan, Pablo, mamulang ka; ing dakal mung kabiasnan yang mekamulang keka.

Act 26:25 Dapot i Pablo sinabi na, E ku mamulang, karangaldangalan a Festo; nung e maniabi kung amanung katutuan ampon talas a isip.

Act 26:26 Uling ing ari balu no ding bague a deti, a king arapan na naman maniabi kung timawa: uling maniwala ku king alang e na balu nanuman king bague a iti; pablasang iti e merapat king metung a suluk.

Act 26:27 Aring Agripa, maniwala ka karing manula? Balu ku king maniwala ka.

Act 26:28 At i Agripa mekibat ya kang Pablo, King ditak a amuyut buri mu kung gawan Cristiano.

Act 26:29 Kaniti sinabi nang Pablo, Pagkalub na nasa ning Dios, a king ditak o king dakal man, e mu ika, nung e pa naman ding sablang makiramdam kanaku ngeni, maguing anti la sa kanaku, subali mu karening talikala.

Act 26:30 At ing ari, tinalakad ya, at ing gobernador, at i Bernice, mangga na ding abe rang pakalukluk;

Act 26:31 At inyang kinalilua la, misabisabi la, ngara, Ing taung iti alang nanumang karampatan a sukat nang ikamate o ikasukul.

Act 26:32 At i Agripa sinabi na kang Festo, Dapat yang mabulus na ing taung iti, nung e ya migsakdal kang Cesar.Act 27:1 At inyang malutas na king ume keng maglayag Italia, binie re i Pablo ampon ding mapilan a aliwang makasukul king metung a centurion a milaguiung Julio, karing tapuk nang Augusto.

Act 27:2 At inyang sake na kami king metung a daung Adrumeto, a ume maglayag karing kakarinan king pampangan ning Asia, tinulak keng linayag, abe miya pin a Aristarco, a tau Macedonia karin Tesalonica.

Act 27:3 At kabukasan na nita, sinadsad ke Sidon; at i Julio inalala neng maganaka i Pablo, a pepaintulut na keang ume ya karing kakaluguran na at ilimbang ing sarili na.

Act 27:4 At inyang tumulak na kami manibat karin, mine keng linayag a migkanlung king Chipre, anti ning makasalangsang ke king angin.

Act 27:5 At inyang adalakitan mi ne ing dayatmalat a tulid ning Cilicia at Pamfilia, dinatang ke Mira a metung nang ciudad ning Lisia.

Act 27:6 At karin, ing centurion menakit yang metung a daung ning Alejandria a lalayag paike Italia; at seke nake karin.

Act 27:7 At inyang mekalayag nakeng manene dakal a aldo, at migkasakit keng miras king tulid ning Gnido, e nake buring tulutan ning angin, linayag keng migkanlung Creta, tulid ning Salmone:

Act 27:8 At linayag keng maki kasakitan king bebe na, dinatang ke king metung a kakarinan a mayayaus Mayap a Sadsaran; king siping na atiu ing ciudad ning Lasea.

Act 27:9 At inyang ing dakal a panaun milabas na, at anti ning mapanganib na ing pamaglayag, uling milabas na ing Pamagayunu i Pablo sebianan nala.

Act 27:10 At sinabi na karela, Makamal, akakit ku king ing pamaglayag a iti munie maragul a kapanganiban ampon dakal a mawala ing malyari, e mu bukud king lulan at king daung, nung e pa naman pati na karing bie tamu.

Act 27:11 Dapot ing centurion maki kapanaligan ya pa king piloto ampon king maki bandi king daung, kesa karetang bague a sinabi nang Pablo.

Act 27:12 At anti ning ing sadsaran e ya mayap tuknangan king panaun na ning kauran, ding kareklan singguni ra ing tumulak lumayag manibat karin, a magkang malyaring miras la Fenix, at makipagkauran karin; iti metung neng sadsaran ning Creta, a makarap king pilatan na ning nangan amianan-aslagan ampon ning abagatan-aslagan.

Act 27:13 At inyang tiniup nang manene ing abagat babalakan da king kamtan da na ing nasa ra; tinas de ing sinepete at linayag la king bebe ning Creta, binang malapit king pampang.

Act 27:14 Dapot e binang meluat, sinapul ing masikan a baguiu, a mayayaus Euroclidon:

Act 27:15 At inyang ing daung merakap ya, at e ya malyaring misalangsang king angin, migpabaya na kami, at dela nakami.

Act 27:16 At anti ning pupulai yang kakanlung king metung a malating pulu a mayayaus Clauda, atibe miya rin, king maragul a kasakitan, ing bangka.

Act 27:17 At inyang abuat de, guinawa lang paralan, inaptas de ing daung; at king takut dang mipungkul ya king kabatuan ning Sirte, pemaba ro ding layag; at migpadala nala mung makanian.

Act 27:18 At inyang bina na keng sasapulan ning baguiu, kabukasan na nita pigmulan da nang inugse ing makalulan:

Act 27:19 At king katlung aldo, karing tune rang gamat inugse ra ing kasangkapan na ning daung.

Act 27:20 At inyang ala ping sinlag a aldo, ni batuin man, king makabang aldo, at atiu kekami ing baguiu a e malati, ing anggang kapanayan ming miligtas mebating.

Act 27:21 At anti ning makaba nong aldo e mamangan, kanita i Pablo tinalakad ya libutad da, at sinabi na, Makamal, mekiramdam ko sa kanaku, at e ko tinulak linayag manibat Creta, at e akamtan ing panganib a iti, ampon kasiran.

Act 27:22 Dapot ngeni iyusuk ku kekayu king tumula kayu; uling e mawala bie ing ninuman kekayu, nung e bukud mu ing daung.

Act 27:23 Uling lepitan naku nabengi ning metung nang angel ning Dios, a yang maki bandi kanaku, at yang susuyuwan ku,

Act 27:24 Ngana, E ka tatakut, Pablo; kailangan ing marap ka kang Cesar: at oini, ing Dios pigkalub no keka ding anggang abe mung maglayag.

Act 27:25 King uli na niti, makamal, tumula kayu: uling paniwalan ke ing Dios, king malyari ing kabud sinabi na kanaku.

Act 27:26 Dapot kailangan ing mipalpal tamu king metung a pulu.

Act 27:27 At inyang miras na ing kalabingapat a bengi, king pamipato-pato ming murung at sumulung king dayatmalat ning Adriatico, inyang kapitangan nang bengi binalak da ding marinero king milalapit la king metung a kakarinan:

Act 27:28 At terukan de, at ikit da king adua pang pulu kabpa kalalam ing danum; at pamanlakad da pang ditak, terukan deng pepasibayu, at ikit da king labi pang lima kabpa.

Act 27:29 At king takut da ping mipungkul ke king kabatuan, bildug do king mulin ding apat a sinepete, at pignasan dang lubus king miras na sana ing abak.

Act 27:30 At inyang pagpilitan dang tumakas king daung ding marinero, at inyang akuldas da ne ing bangka king dayatmalat kanuari mo king mibaldug lang sinepete king sumanga,

Act 27:31 I Pablo sinabi na king centurion ampon karing kawal, Subaling deti manatili la king daung, ikayu e ko miligtas.

Act 27:32 Kanita ding kawal pinutut do ding tali ning bangka, at pepaburen deng mebaldug.

Act 27:33 At kabang mayayabak na, i Pablo pigamuamu na karela ngan king mangan la, nganang sinabi, Ing aldo iti yang kalabingapat a aldo ning pamanaya at pamanatili king pamagayunu, nanuman ala kong pengan.

Act 27:34 King uli na niti pagamuamu ku kekayu king mangan kayu: uling iti dikil king ikaligtas yu: uling ala ping ninuman kekayu a kawalan metung mang buak king buntuk.

Act 27:35 At kaibat nang sinabi iti, at kinanua yang tinape, pepasalamat ya king Dios king arapan ding sabla; at pinisi ne, at migmula yang mengan la.

Act 27:36 Kanita ila ngan mesikan la lub; at ila man mengan la.

Act 27:37 At ike ngan king daung adua keng dalan pitungpulu at anam a kaladua.

Act 27:38 At inyang mabsi na la king pamangan da, pepakayanan de ing daung, yugse ra pin ing trigu king dayatmalat.

Act 27:39 At inyang abak na, e re akikilala ing kakarinan: dapot abatiawan de ing metung a likung maki pasigan, a keti pisasangguni rang isadsad de ing daung nung apalyari ra.

Act 27:40 At inugse ro ding sinepete, likuan do king dayatmalat, at kanita mu rin agad dong kelagan ding tali ding timon; at lidlad de king angin ing layag king nangan sumanga, tinuru la nangan king pasigan.

Act 27:41 Dapot inyang miras la king metung a karinan a nung nu la misasagana ding aduang dayatmalat, bera re ing daung; at ing sumanga kinutkut ya, at e mikimut, dapot ing mulin migmula yang mesira king sikan ning alun.

Act 27:42 At ding kawal pibalak da king patayan do ding makasukul, magkang ing ninuman kawe ya, at tumakas.

Act 27:43 Dapot ing centurion, king pangaburi nang aligtas ne i Pablo, sebat nala king nasa ra; at inutus na king ding makakawe muna lang luksu king danum, at sadsad lang muna king mamala;

Act 27:44 At ding aliwa, magtimbulan lang tabla, at ding aliwa king aliwang kasangkapan na ning daung. At makanian ing milyari, a ila ngan mitakas lang miligtas king mamala.Act 28:1 At inyang mitakas na kami, kanita mi abalu king ing pulu milaguiuwan yang Melita.

Act 28:2 At detang taung barbaro pepakitanan dakeng mayap a lub a e karaniwan: uling pepatau lang api, at tinggap dake ngan, uli na ning uran ampon ning dimla.

Act 28:3 Dapot inyang i Pablo atipun na ing kaptas a mangalating sangang dutung at binili na king api, ing metung a ubingan linual ya kanita king uli na ning pali, at tinaid ya king gamat na.

Act 28:4 At inyang ding taung barbaro ikit de ing melalang a kamandagan makabitin ya king gamat na, sinabi ra king metung at metung karela, Alang kapikakunuan ing taung iti makamate yang kalupa nang tau, a bistat man mitakas ya king dayatmalat, ing Justicia e na pepaintulut mie ya.

Act 28:5 Dapot ya pigpag ne ing ubingan king api, at e ya ninanu balang.

Act 28:6 Dapot ila panayan da ing mangalbag ya, o mipase yang biglang mate: dapot inyang maluat nong manaya, at ikit da king nanumang sakit alang miras kea, migbayu la ping mibalak, at ngara king metung yang dios.

Act 28:7 Ngeni king makalapit king karinan a ita, atiu karin ing gabun na ning taung pekabuntuk king pulu, a iti milaguiuwan yang Publio; iti tinggap nakami, at pepalayunan nakaming atlung aldo king mayap a kalang-alang.

Act 28:8 At makanian ing milyari, king ing tata nang Publio atiu king dase, malalagnat ya at managuilid: iti liban neng Pablo king nung nu ya karin, at kaibat nang menalangin, timpak no kea ding gamat na, at pepakayapan ne.

Act 28:9 At inyang malyari iti, ding aliwa naman king pulung iti a maki sakit, dinatang la, at kinayap la:

Act 28:10 A deti man peparangalan dakami king dakal a dangalan; at inyang tumulak na keng linayag, seke ra king daung ing bague a kailangan mi.

Act 28:11 At inyang milabas ing atlung bulan, tinulak keng linayag king metung a daung ning Alejandria a mitigagal king pulu king panaun na ning kauran, a ing laguiu na Ding Kambal a Lalaki.

Act 28:12 At linabas ke Siracusa, tinuknang keng atlung aldo karin.

Act 28:13 At ibat karin, liniguid kami at sinadsad ke Regio; at pangalabas ning metung a aldo, tiniup ing abagat, at king kaduang aldo dinatang ke Puteoli;

Act 28:14 A nung nu mila ikit ding kapatad, at inagkat dakeng tuknang pitung aldo karela: at kanita dinatang ke Roma.

Act 28:15 At ibat pa karin ding kapatad, inyang abalitan dakami, selubungan dakami angga king Plaza nang Apio ampon Ding Atlung Tabernas; panakit na kareting Pablo, pepasalamat ya king Dios, at misublian yang tetagan.

Act 28:16 At inyang lungub, na ke Roma, i Pablo mipaintulut kea ing mibalebale yang dili a abe ne ing metung a kawal a babante kea.

Act 28:17 At milyari, a inyang milabas ing atlung aldo, tinipun no ding pekabuntuk karing Judios: at inyang mitipun la, sinabi na karela, Aku, kapatad, bistat ala ku mang depatan bague makasalang king balayan, o karing kaugalian ding mangatua tamu, makanian man binie rakung makasukul, manibat Jerusalem karing gamat ding tau Roma:

Act 28:18 A deti, inyang ausisa ra na ku, buri rakung ibulus, uling ala lang ikit kanaku a dapat a ikamate.

Act 28:19 Dapot inyang miniabi la laban kaniti ding Judios, mepilit kung migsakdal kang Cesar; e ing aku atin kung nanumang isumbung king kanakung bansa.

Act 28:20 King uli na niti, inaus dako pin, bang akit dakayu, at akasabi rakayu: uling king uli na ning kapanayan ning Israel, inya makagapus ku king talikalang ini.

Act 28:21 At ila sinabi ra kea, Ikami e ke tinanggap sulat ibat Judea a makatungkul keka, ni ninuman karing kapatad alang dinatang keti bang pamalita o sabian ing nanumang sakunang milyari keka.

Act 28:22 Dapot buri ming pakiramdaman keka ing isipan mu: uling tungkul king sectang iti, baluan mi a king nukarin pa man salang kaniti ing pisasabian da.

Act 28:23 At inyang atalaga ra kea ing metung a aldo, dinatang la kea ding dakal king panlayunanan na; a kareti selese na ing kabagayan, patutuan na ping tune ing kayarian na ning Dios, at amuyutan nala tungkul kang Jesus, king pamamilatan na ning kautusan nang Moises at karing manula, manibat king abak angga king bengi.

Act 28:24 At ding aliwa peniwalan do ding bague a mesabi, at ding aliwa e la meniwala.

Act 28:25 At inyang e la mikakametung, meko la kaibat nang sinabi karelang Pablo ing metung pang amanu, Mayap nang sinabi ning Espiritu Santo, king pamamilatan nang Isaias a manula karing mangatua yu,

Act 28:26 Ngana, Ume ka king balayan a iti, at sabian mu: King pamakiramdam yu damdaman yu, at e yu atalastas; At lawan yu kekong akit, at e yu amalas:

Act 28:27 Uling ing pusu na ning balayan a iti, mekapal ya, At ding balugbug da mabayat lang makaramdam, At ding mata ra piniak dala; At magkang amalas da karing mata ra, At damdaman karing balugbug da, At atalastas king pusu ra, At mibalik la lub pasibayu, At pakayapan kula.

Act 28:28 Sukat pin ing abalu yu, king ing kaligtasan nang iti ning Dios pepadala na karing Gentiles: ila man pakiramdaman da.

Act 28:29 At inyang sinabi na no deting amanu, pesilako la ding Judios, maragul a pamitaltalan ing milyari karela king metung at metung.

Act 28:30 At menatili yang aduang banuang ganap king sarili nang katuknangan a upajan, at tinggap nala detang anggang kea mame makikit;

Act 28:31 Panaral ne ing kayarian na ning Dios, at tuturu na ing bague a makatungkul king Guinung Jesucristo king ganap a tetagan, ninuman e re ambanganan.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE