Colosas


Col 1:1 I Pablo, a apostol nang Cristo Jesus king pamamilatan na ning kaburian na ning Dios, at i Timoteo a kekatang kapatad,

Col 1:2 Karing banal at tapat a kapatad kang Cristo a atiu karin Colosas: Kalam kekayu at kapayapan a manibatan king Dios a kekatang Ibpa.

Col 1:3 Pasalamat ke king Dios a Ibpa ning Guinu tang Jesucristo, panalangin dakong parati,

Col 1:4 Anti ning abalitan mi ing kasalpantayanan yu kang Cristo Jesus, at king lugud yu karing anggang banal,

Col 1:5 King uli na ning kapanayan yu a makaingat dikil kekayu karing banua a iti dimdam yu nang minuna king amanu nang katutuan ning evangelio,

Col 1:6 A iti miras ya kekayu; anti mo king mabilug a yatu mamunga ya at darakal, anti mu ing daraptan na naman kekayu, manibat king aldo a dimdam yu at abalu ing kalam na ning Dios king katutuan;

Col 1:7 Nung makananung pegaralan yu kang Epafras a kaluguran ming kayabe king pangatalasuyu, a metung a tapat a talapanibala nang Cristo king uli tamu,

Col 1:8 A ya mu naman ing memalita kekami king lugud yu king Espiritu.

Col 1:9 King uli na niti ikami man, manibat king aldo a dimdam mi iti, e ke patugut manalangin at magamuamu dikil kekayu, bang mikatmuan ko king beluan king keang kaburian king anggang kabiasnan at pamanalastas tungkul king espiritu,

Col 1:10 Bang lumakad kayu king karampatan king Guinu at patulan ye king keganagana, mamunga king anggang mayap a dapat, at darakal king beluan ning Dios;

Col 1:11 Mipasiknangan king anggang upaya, agpang king sikanan ning keang ligaya, king anggang kapibabatan at kalambutan a lub a maki tula;

Col 1:12 Babie pasalamat king Ibpa, a dinapat kekatamu batang maguing karampatan a maguing karake king mana ra ding banal king sala;

Col 1:13 A miligtas kekatamu king kayupayan na ning dalumdum, at linipat nakatamu king kayarian na ning Anak na ning keang lugud;

Col 1:14 A kea atiu ing kekatang pangayatbus, ing kapatawaran ning kekatang kasalanan:

Col 1:15 A iti yang larawan na ning Dios a e mayayakit, ing pangane king anggang melalang:

Col 1:16 Uling king uli na melalang ing keganaganang bague, karing banua at king babo ning labuad, ding bague mayayakit at ding bague a e mayayakit, maguing ding luklukan da man ding ari, o ding pamaniakup, o ding pekapun, o ding kayupayan, ding sablang bague melalang la king pamamilatan na at king uli na;

Col 1:17 At ya mumuna ya karing sablang bague, at ding sablang bague mabibie la kea.

Col 1:18 At ya ing buntuk na ning katawan, ning iglesia: a ya ing mula, ing pangane ibat karing mete; bang king sablang bague mirinan yang pangamatas.

Col 1:19 Uling ya ing birian na ning Ibpa a king ing mabilug a pangaganap manuknangan kea;

Col 1:20 At king pamamilatan na pakikasundu na kea mu rin ing anggang bague, king pamaniapat na king kapayapan king pamamilatan na ning daya ning keang cruz; king pamamilatan na, ngaku, maguing ding bague man keti babo ning labuad, o ding bague man karing banua.

Col 1:21 At ikayu, kanitang milabas a panaun pakakawani kayu at misalangsalang king kekong pamiisip karing kekong dapat a marawak,

Col 1:22 Makanian man ngeni pikasundu nakayu king katawan ning keang laman king pamamilatan na ning kamatayan, bang ayarap nakong banal at alang musing at alang pangapintas king keang arapan:

Col 1:23 Nung tune a manatili kayu king kasalpantayanan, at e makimut king kapanayan king evangeliong dimdam yu, a mipanaral king anggang melalang king lalam ning banua; a kaniti aku i Pablo a mialal talasiasat.

Col 1:24 Ngeni masaya ku king kakung kasakitan king uli yu, at kakatmuan ku king kakung dake itang kakulangan na pa ning kasakitan nang Cristo king kakung laman king uli na ning keang katawan, a iti ya ing iglesia;

Col 1:25 A kaniti aku mialal kung talasiasat, agpang king pamanibala na ning Dios a binie na kanaku dikil kekayu, bang matupad ing amanu na ning Dios,

Col 1:26 Aguiang ing misteriong misalikut king anggang panaun at karing dai: dapot ngeni mibulalag karing keang banal.

Col 1:27 A karela birian na ning Dios a ipabalu na nung nanu ing pibandian ning ligaya niting misterio a atiu libutad da ding Gentiles, a iti ya i Cristo a atiu kekayu, ing kapanayan king ligaya:

Col 1:28 A ya ing kekaming bubulalag, panimunan miya ing balang tau, at tuturu miya ing balang tau king anggang kabiasnan, bang ayarap miyang sakdal kang Cristo ing balang tau;

Col 1:29 King bague a iti aku man darapat ku, pagpilitan ku agpang king keang pamaniapat, a darapat kanakung maki kayupayan.Col 2:1 Uling buri ku abalu yu nung nuanti dagul ing pamagkapilit ku kekayu, at karing atiu Laodicea, at karetang anggang e menakit king lupa ku king laman;

Col 2:2 Balang mipatulan ding karelang pusu, king karelang pamiagumagum king lugud, at king anggang pibandian king lubus a kabitasan ning pamanalastas, bang akilala ra ing lijim na ning Dios, a ya i Cristo,

Col 2:3 A kea ding anggang pibandian ning kabiasnan at beluan makasalikut la.

Col 2:4 Iti sasabian ku, bang ninuman e naku apirait king amanung panamuyut.

Col 2:5 Uling aguia mang king laman ala ku king kekong arapan, makanian man ati ku kekayu king espiritu, tutula at lalawe king kekong kaayusan, at ning katibayan na ning kekong kasalpantayanan kang Cristo

Col 2:6 Nung makananu ye ping tinggap i Cristo Jesus a Guinu, lumakad kong makanian kea,

Col 2:7 Migyamut at mitalakad kea, at metibe king kekong pamanialpantaya, anti mu ing pangaturu yu, a kipnuan king pamipasalamat

Col 2:8 Mingat kayu magkang kekayu ating mamijag king pamamilatan na ning keang filosofia ampon ning pirait a alang kabaldugan, agpang king likaslikas a sabi ra ding tau, agpang karing mula ning yatu at e agpang kang Cristo:

Col 2:9 Uling kea manuknangan ing mabilug nang panga Dios king pamikatawan tau,

Col 2:10 At ikayu miganap ko kea, a ya ing buntuk ding anggang kapamajalan ampon kayupayan:

Col 2:11 A kea ikayu metuli kayu naman king tuling e depatan gamat, king pamagbalukas yu king katawan ning laman, king pangatuli nang Cristo;

Col 2:12 Anti ning mikutkut a kayabe na king binyag, a kaniti ikayu man mibangun kong kayabe na king pamamilatan na ning kasalpantayanan king pamaniapat ning Dios, a mibangun kea ibat karing mete.

Col 2:13 At ikayu, anti ning mete kayu king pamamilatan ning kekong pamanalangsang at ning e na pangatuli ning kekong laman, ikayu, sasabian ku, biniayan naku a kayabe na, a pepatawad na kekata ngan ing anggang kekatang kapanalangsangan;

Col 2:14 Pitda ne ing pitandanan a misulat karing tuntunan a laban kekatamu, at iti salang ya kekatamu: at ya leko ne king dalan, at pinaku ne king cruz;

Col 2:15 Anti ning alubas na no ding kapamajalan at kayupayan, guewa nong pialben king bulalag at migwagui ya karela kaniti.

Col 2:16 E yu pin itutulut kenu mang tau ing atulan nakayu king pamangan, o king pamaninum, o tungkul king aldo pista, king bayung bulan, o king metung a aldo sabbath:

Col 2:17 A deti metung la mung anino ra ding bague a datang; dapot ing katawan kang Cristo ya.

Col 2:18 E yu itutulut kenu mang tau ing panakawan na kekayu ing kekong ablas king pamamilatan na ning kusang kababan lub at pamaniamba karing angeles, manuknangan karing bague a keang akakit, magpalalu yang alang kabaldugan king malebuaran nang isip,

Col 2:19 At e kakalawat king Buntuk, a kea ibat ing mabilug a katawan, a alalayan at makalapat king pamamilatan da ding pikalukaluan at litid, a daragul kagum ning pangaragul king Dios.

Col 2:20 Nung ikayu mete kong abe nang Cristo ibat karing mula na ning yatu, uli nita, anti mong mabibie pa king yatu, pasakup yu pa ing sarili yu karing tuntunan,

Col 2:21 E ko tatalan, ni manlasa, ni tatagkil

Col 2:22 (Ding sablang bague a deti pawang masisira la king pamangamit), agpang karing utus at doctrina ding tau?

Col 2:23 A ding bague a deti atin lang aske king kabiasnan king nasang pamaniamba at pamagpakumbaba, at kabagsikan king katawan; dapot ala lang nanumang ulaga laban king kapatawaran ning laman.Col 3:1 Nung mibangun ko ping abe nang Cristo, panintunan yu ding bague a atiu babo, a nung nu ya karin i Cristo, makalukluk king wanan na ning Dios.

Col 3:2 Isipan yu ding bague karin babo, e ding bague keti sulip.

Col 3:3 Uling mete kayu, at ing kekong bie makasalikut a kayabe nang Cristo king Dios.

Col 3:4 Nung i Cristo, a kekatang bie, mibulalag ne, nung makanian ikayu man mibulalag kong abe na king ligaya.

Col 3:5 Paten yu pin nung makanian ding sangkap ning kekong katawan a atiu keti sulip: pamakipangalugud, karinatan, kaibugan, nasang marawak, at pamanangkamin, a iti pamaniambang idolo;

Col 3:6 A dikil karing bague a deti daratang ing mua ning Dios karing anak ning pamanalangsang:

Col 3:7 A kaniti ikayu man linakad kayu king misan a panaun, inyang mabibie kayu karing anti kareting bague;

Col 3:8 Dapot ngeni pisawili yu mu naman ing sablang iti: kasbung lub, kamua, pamamiukul, pamitua, amanung makarine ning kekong asbuk:

Col 3:9 E ko mipapaglaram ing metung at metung; anti ning likas yu na ing matuang pangatau kagum ning keang dapat,

Col 3:10 At sinulud yu ing pangataung bayu, a tune mibayu king beluan agpang king larawan na nitang kea linalang:

Col 3:11 A nung nukarin e ya malyari ing Griego ampon ing Judio, ing pangatuli ampon ing e pangatuli, barbaro, tau Scytha, alipan, timawa; dapot i Cristo ya ing sabla, at king sabla.

Col 3:12 Isulud yu nung makanian, anti mong pinili ning Dios, banal at kalugudlugud, ing metung a pusu ning kapakaluluan, ganaka, kababan lub, kamung lub, pamibabata;

Col 3:13 Pamibata king metung at metung, at pamipamatawad ning balang metung, nung ninuman mika atin yang sumbung salang king ninuman; anti mo ing Guinu pepatawaran nakayu, makanian mu naman ing daptan yu:

Col 3:14 At maiguit kareting anggang bague, isulud ye ing lugud, a ya ing tali na ning pangasakdal.

Col 3:15 At pabustan yung magari karing kekong pusu ing kapayapan nang Cristo, a king bague namang iti ikayu meaus kayu king metung mung katawan; at maguing mapasalamat ko sa.

Col 3:16 Manuknangan na sang ganap kekayu ing amanu nang Cristo; king sablang kabiasnan mituturuanan kayu at miuusukan ing metung at metung king salmos at kapurian at dalit a dikil king espiritu, dalit a maki kalam karing kekong pusu king Dios.

Col 3:17 At ing nanumang kekong daptan king amanu o king dapat, daptan yu ngan king laguiu ning Guinung Jesus, babie pasalamat king Dios Ibpa king pamamilatan na.

Col 3:18 Asawang babai, pasakup kayu karing kekong asawa, anti mo ing karampatan king Guinu.

Col 3:19 Asawang lalaki, luguran yu ding kekong asawa, at e ko sa maguing mapait laban karela.

Col 3:20 Anak, mamintu kayu karing kekong mangatua king keganaganang bague, uling iti yang binang makapalugud king Guinu.

Col 3:21 Tata e yu pasuklanan a lub ding kekong anak, bang e la mimina tetagan.

Col 3:22 Alipan, mamintu kayu king keganaganang bague karing panginuan yu agpang king laman; e king pamaniuyu king pamipakit, anti mo karing bisang palugud karing tau, nung e king kayapan a pusu, tatakut king Guinu:

Col 3:23 Nanumang kekong daptan, daptan yung laus king pusu, anti mong king Guinu, at e karing tau;

Col 3:24 Kekong pangabaluan a ibat king Guinu tanggapan yu ing ablas a mana: sumuyu kayu king Guinung Cristo.

Col 3:25 Uling ing darapat marawak, tanggapan nang pasibayu ing marawak a keang depatan; at alang pasubali karing tau.Col 4:1 Panginuan, ibie yu karing kekong alipan ing katuliran ampon ing pamipante; baluan yu king atin kayu namang metung a Panginuan karin banua.

Col 4:2 Manatili kong matibe king panalangin, a lumame ko kaniti king pamipasalamat;

Col 4:3 Pakipanalangin yu kami naman, baneng buklatan ning Dios kekami ing metung a pasbul dikil king amanu, baming asabi ing misterio nang Cristo, a king uli na ati ku naman king sukulan;

Col 4:4 Bang iti kakung ipasiag, anti mo ing kakung karampatan sabian.

Col 4:5 Lumakad ko king kabiasnan karetang atiu lual, samantalanan ing panaun.

Col 4:6 Paburen yung ing kekong pamangamanu kapilan man sa maki kalam, mipakalatan king asin, bang abalu yu nung makananu ing kekong ipakibat king balang katau.

Col 4:7 Ing keganaganang kakung kabagayan ipabalu nang Tiquico kekayu, a kalugudlugud a kapatad at talasiasat a tapat at kayabe talasuyu king Guinu:

Col 4:8 A yang pepabal ku kekayu dikil king kapakayan a iti, bang abalu yu ing kekeng bili, at banong patulan ding pusu yu;

Col 4:9 A kayabe ne i Onesimo, ing tapat at kalugudlugud a kapatad, a iti metung ya kekayu. Ila ding munie pabalu kekayu king anggang bague a malilyari keni.

Col 4:10 Pagmananuan nakong Aristarco a kayabe ku king sukulan, at i Marcos, a pisan nang Bernabe (a tungkul kea tinanggap na kong utus; nung datang ya kekayu tanggapan ye).

Col 4:11 At i Jesus a mayayaus Justo, a deti atilu king pangatuli: deti ila nang bukud kasaup ku tungkul king kayarian na ning Dios, tau lang meguing metung a paglimbang kaku.

Col 4:12 Pagmananuan nakong Epafras, a metung ya kekayu, metung a alipan nang Cristo Jesus, a iti magmalasakit yang parati tungkul kekayu karing keang panalangin, bakong talakad king pangasakdal at ganap a kabitasan king anggang kaburian na ning Dios.

Col 4:13 Uling aku patutu ku kea, king paipagal yang bina kekayu, at ding king Laodicea, ampon ding king Hierapolis.

Col 4:14 Pagmananuan nakong Lucas, ing kalugudlugud a manulu, ampon i Demas.

Col 4:15 Pagmananuan yula ding kapatad karin Laodicea, at i Nimfas, ampon ing iglesia a atiu king bale ra.

Col 4:16 At pati abasa ye ing sulat a iti kekayu, ipabasa yu ne man king iglesia ding tau Laodicea; at basan yuya naman ing sulat a menibatan Laodicea.

Col 4:17 At sabian yu kang Arquipo, Ingatan mu ing katungkulan a tinggap mu king Guinu, bamung atuparan.

Col 4:18 Ing pamagmananu ku, aku i Pablo king sarili kung gamat. Ganakan yu ing kakung pangasukul. Ing kalam miabie kekayu.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE