PAMPANGO EPHESIANS


Eph 1:1 I Pablo, a apostol nang Cristo Jesus king pamamilatan ning kaburian na ning Dios, karing banal a atiu king Efeso, at ding tapat kang Cristo Jesus:

Eph 1:2 Kalam kekayu at kapayapan a ibat king Dios a Ibpa tamu ampon ning Guinung Jesucristo.

Eph 1:3 Nuan ya ing Dios at ibpa ning kekatang Guinung Jesucristo, a pepanuan kekatamu king keganaganang pamipanuan dikil king espiritu karing kakarinan banua kang Cristo.

Eph 1:4 Dikil king pangapili ta na kea bayu melalang ing yatu, batang maguing banal a alang pangapintas king arapan na king lugud:

Eph 1:5 Anti ning telaga nakatamu king pangatanggap anak king pamamilatan nang Jesucristo king keang sarili, agpang king meyapan na ning keang kaburian,

Eph 1:6 King kapurian king ligaya na ning keang kalam, a pigkalub nang timawa kekatamu king uli na ning keang Kalugudlugud:

Eph 1:7 A kea atiu ing kekatang pangayatbus king pamamilatan na ning keang daya, ing pangapatawaran ning kapanalangsangan tamu, agpang king pibandian na ning keang kalam,

Eph 1:8 A peparakal na kekatamu king anggang kabiasnan at kapantasan,

Eph 1:9 A pepakilala na kekatamu ing misteriu ning keang kaburian, agpang king keang minamayapan a pignasan na king keang sarili

Eph 1:10 Tungkul king pangaibie na ning pangatupad ding panaun, bang tipunan ing keganaganang bague kang Cristo, ding bague atiu karing banua, at ding bague atiu babo ning labuad; king kea, sasabian ku,

Eph 1:11 King kea mu naman megawa tamung talapagmana, a telaga na nakatamu a minuna pa agpang king pignasan na nitang linalang king sablang bague dikil king usuk na ning keang kaburian;

Eph 1:12 King nasang maguing kapurian nakatamu ning keang ligaya, itamu a mika kapanayan nang makauna kang Cristo:

Eph 1:13 A kea ikayu man, pamanamdam yu king amanu ning katutuan, ing evangelio ning kekong kaligtasan, a kea, meniwala kayu naman, mitatakan ko king Espiritu Santo ning pangaku,

Eph 1:14 A iti ya ing sangla na ning kekatang mana, angga king pangayatbus ning pibandian nang talaga ning Dios, king kapurian ning ligaya na.

Eph 1:15 Dikil kaniti, aku man, inyang damdaman ku ing kasalpantayanan yu king Guinung Jesus a atiu libutad yu, at ing lugud a pepakit yu karing anggang banal,

Eph 1:16 E ku tutuknang pasalamat king uli yu, at sasaglawayan dakayu karing kakung panalangin;

Eph 1:17 Bang ing Dios ning Guinu tang Jesucristo, ing Ibpa ning ligaya, pagkalaman nakung espiritu ning kabiasnan at pamipatilip king keang beluan;

Eph 1:18 Anti ning mesala la ding mata ning kekong pusu, bang abalu yu nung isanu ing kapanayan na ning keang pamaniaus, nung nanu ing pibandian na ning ligaya ning keang mana karing banal,

Eph 1:19 At nung nanu ing kasasakdalan nang degulan ning keang upaya dikil kekatamung maniwala, agpang ketang daraptan na ning sikanan na ning keang kaguiuwan

Eph 1:20 A depatan na kang Cristo, inyang binangun neng ibat karing mete, at likluk ne king wanan na karing karinan ning banua,

Eph 1:21 King kakataskatasan ning keganaganang pamaniakup, at kapalyarian, at upaya at pamajalan, at balang laguiung mipalaguiuwan, e mu king yatung iti, nung e kanita pang daratang:

Eph 1:22 At binili na ing sablang bague king pangasakup lalam ding keang bitis, at binie na kea ing pamagbuntuk king sablang bague king iglesia,

Eph 1:23 A iti ya ing katawan na, ing kasakdalan na nitang kakatmuan na ing sabla king sabla.Eph 2:1 At ikayu biniayan nakayu, kanitang mete kayu king kapanalangsangan at king kasalanan,

Eph 2:2 Nung nukarin linakad kayu king misan a panaun agpang king kaugalian na niting yatu, agpang king principi ra ding kayupayan na ning angin, king espiritu a ngeni darapat karing anak ning kapanalangsangan;

Eph 2:3 King libutad da deti mu naman ita ngan king misan a panaun mabibie tamu karing nasa na ning kekatang laman, kekatang daraptan ing kaburian ning laman at ning kaisipan, at meguing katutubu tamu ing anak nakatamu ning mua, anti mu ding aliwa:

Eph 2:4 Dapot ing Dios, pablasang mabandi ya king pakalulu, uli na ning maragul nang lugud a ligud na kekatamu,

Eph 2:5 Aguiang keta pang mete tamu karing kekatang kapanalangsangan, biniayan nakatamu a kayabe nang Cristo (king uli na ning kalam mikabus kayu),

Eph 2:6 At binangun nakatamung kayabe na, at pepaluklukan nakatamung kayabe na karing karinan king banua, kang Cristo Jesus:

Eph 2:7 Bang king panaun a daratang ipakit na ing maragul nang pibandian ning keang kalam king ganaka kekatamu kang Cristo Jesus:

Eph 2:8 Uling king kalam makakabus kayu king pamamilatan na ning kasalpantayanan; at e ibat kekayu mu rin, iti kalam na ning Dios;

Eph 2:9 E king uli ra ding dapat, bang ninuman e ya magmarangal.

Eph 2:10 Uling talapaniapat nakatamu, melalang kang Cristo Jesus dikil karing mayap a dapat, a deti ing Dios sidia na nang minuna, bang lumakad ta kareti.

Eph 2:11 King uli na niti ganakan yu, a king misan a panaun ikayu, Gentiles kayu king laman, a meaus E pangatuli kanitang meaus king Pangatuli, king laman, megawa king gamat;

Eph 2:12 A king panaun a ita makakawani ko kang Cristo, makaaliwa kayu king pangatau Israel, at aliwa kong balayan tungkul karing pitandanan king pangaku, ala ko ping kapanayan at ala kong Dios king yatu.

Eph 2:13 Dapot ngeni kang Cristo Jesus ikayung king misan a panaun mirayu milapit kayu king uli na ning daya nang Cristo.

Eph 2:14 Uling ya ing kekatang kapayapan, a iti ding adua guewa nong metung, at lesakan ne ing kuta a makapamilatan a papikawani karela,

Eph 2:15 A inugse na king keang laman ing pamipagkamua, a ya ing kautusan ding utus a atiu karing tuntunan; bang karing adua lalangan ne king keang sarili ing metung a taung bayu, a kaniti guewa na ing kapayapan;

Eph 2:16 At bang apikasundu nala ilang adua a miabe king metung mung katawan king Dios king pamamilatan na ning cruz, pete na ing pamipagkamua kaniti:

Eph 2:17 At dinatang ya at penaral na ing kapayapan kekong makarayu ampon ing kapayapan karing makalapit:

Eph 2:18 Uling king pamamilatan na itamu atin tang panlub king uli na ning metung mu ring Espiritu paike king Ibpa.

Eph 2:19 Inya pin e na ko aliwang balayan ampon mamaglakbe, nung e kabalayan da na ko ding banal, at karing katubale na ning Dios,

Eph 2:20 A mitalakad king babo na ning pitatalakaran da ding apostoles at ding manula, a i Cristo Jesus mu rin ya ing batung pamuntuk ning suluk;

Eph 2:21 A kea ing balang mabilug a bale, a mayap a pangalapat makapamisan, daragul bang magawang metung a banal a pisamban king Guinu;

Eph 2:22 A kea mitalakad kayu namang makapamisan bang maguing metung a tuknangan ning Dios king Espiritu.Eph 3:1 King uli na niting sangkan aku i Pablo, a makasukul nang Cristo Jesus, king uli yu Gentiles,

Eph 3:2 Nung tune mekad dimdam yu na king kapanibalan na nitang kalam ning Dios, a kaku miabie dikil kekayu;

Eph 3:3 Nung makananu a king uli ning pamipatilip mipabalu kanaku ing misterio, anti ing sinulat ku nang makauna karing mapilan a amanu,

Eph 3:4 Nung isanu, nung abasa yu, malyari yung akilala ing kakung pamanalastas king misterio nang Cristo;

Eph 3:5 A karing aliwang panaun e mipabalu karing anak ding tau, a anti mu ing pangapatilip na ngeni karing keang banal a apostoles at manula king uli ning Espiritu;

Eph 3:6 Bang mabalu, king ding Gentiles maguing kamana la, at abe lang dake king katawan, at karake la king pangaku kang Cristo Jesus, king pamamilatan na ning evangelio,

Eph 3:7 A kaniti aku mialal kung talapanibala, agpang king pigkalub nitang kalam ning Dios a miabie kaku agpang king pamaniapat na ning keang upaya.

Eph 3:8 Kanaku a mababa karing mababang dili karing anggang banal, miabie ing kalam a iti, bang ipanaral karing Gentiles ing pibandian nang Cristo a e abut tarukan;

Eph 3:9 At daptan a king ding anggang tau akit da nung isanu ing pamanibala king misterio a king makabang panaun misalikut king Dios a linalang king keganaganang bague;

Eph 3:10 King imbut a bang ngeni karing kapamajalan at upaya karing karinan ning banua mipabalu king pamamilatan na ning iglesia ing miayaliwang kabiasnan na ning Dios,

Eph 3:11 A makayagpang king nasang alang angga a mitalaga kang Cristo Jesus, a kekatang Guinu:

Eph 3:12 A kea atin tang tetagan at pamaglapit king kapanaligan king pamamilatan na ning kekatang kasalpantayanan kea.

Eph 3:13 King uli na niti pagamuamu ku kekayu king e yu sa painan ing lub yu king uli na ning kasakitan ku dikil kekayu, a iti kekong ligaya.

Eph 3:14 King uli na niting sangkan sisiklaud ko ding tud ku king Ibpa,

Eph 3:15 A kea ing balang sapni king banua at king labuad mipalaguiuwan ya,

Eph 3:16 Bang pagkalubanan nakayu, agpang king pibandian na ning keang ligaya, king mipasikanangan ko sa king upaya king pamamilatan na ning keang Espiritu king pangataung atiu kilub;

Eph 3:17 Bang I Cristo manuknangan ya karing kekong pusu king pamamilatan na ning kasalpantayanan; king wakas a bang ikayu, anti ning makakawat ko yamut at makausad king lugud,

Eph 3:18 Malyari kong sikan king pamanalastas a kagum ding anggang banal nung nanu ya ing liwalas at kaba at katas at lalam.

Eph 3:19 At bang abalu yu ing lugud nang Cristo a mimiguit pa king beluan, king bang mikatmuan kayu king sablang pangaganap na ning Dios.

Eph 3:20 Ngeni kea a malyaring makarapat king lalung dakal a maiguit king anggang malyaring aduan o isipan, agpang king kayupayan a darapat king kekatamu,

Eph 3:21 Kea na sa ing ligaya king iglesia at kang Cristo Jesus karing anggang panaun a angga king mangga. Yanasa.Eph 4:1 Aku pin, a makasukul king Guinu, pagamuamu ku kekayu king tuntun ko sa ketang karampatan a aus a ke kong keaus,

Eph 4:2 Kambe ning sablang kababan at kamung lub, kambe ning kapibabatan, pibabatan ya ing metung at metung king lugud;

Eph 4:3 Pagkasipagan ingatan ing pamisanmetung king Espiritu king tali ning kapayapan.

Eph 4:4 Ating metung a katawan, at metung a Espiritu, anti naman ing pangayaus yu king metung mung kapanayan ning kekong pangayaus;

Eph 4:5 Metung a Guinu, metung a kasalpantayanan, metung a binyag,

Eph 4:6 Metung a Dios at Ibpa ding sabla, a iti atiu babo ding sabla, at king pamamilatan ding sabla, at king sabla.

Eph 4:7 Dapot king balang metung kekatamu miabie ing kalam agpang king sukad ning pigkalub nang Cristo.

Eph 4:8 King uli na niti sasabian na, Inyang minukiat ya king katasan, dela na ing pangabijag ding bijag, At minie yang pigkalub karing tau.

Eph 4:9 (Ngeni oiti, Ya minukiat ya, nanu pin nung e mu king ya kinuldas ya karing lalung makalalam nang dake ning labuad?

Eph 4:10 Ing kinuldas ya mu rin ing pepaitas babo ra pa ding anggang banua, bang akatmuan no ding anggang bague.)

Eph 4:11 At ding mapilan inalal nung apostoles; at ding mapilan manula: at ding mapilan, evangelista; at ding mapilan, pastor at talaturu;

Eph 4:12 Tungkul king ikasakdal ding banal, dikil king dapat ning pamanibala, angga king pangatalakad na ning katawan nang Cristo:

Eph 4:13 Angga king ita ngan miras tamu king pamikametung king kasalpantayanan, at king beluan ning Anak ning Dios, angga king pangataung ganap king ketuan, angga king sukad na ning katas ning pangaganap nang Cristo:

Eph 4:14 Bang e ta na maguing anak pa, a balabalandang keni at karin, at daralan na king misusumangid ning balang angin ning doctrina, king pamamilatan na ning pirait ding tau, king kalalangan, agpang king dapat a kapamiraitnan ning kabalatungan;

Eph 4:15 Nung e igkas ing katutuan king lugud, dagul kayu king keganaganang bague makatungkul kea, a ya ing bunduk, ngana wari, a ya i Cristo;

Eph 4:16 A kaniti ing mabilug a katawan a mayap a pangalapat at pangayagum king keang sarili king pamamilatan na ning saup ning balang metung a pikalukaluan, agpang king pamaniapat a makatungkul king balang dake, paragul ya king katawan king ikatibe na ning keang sarili king lugud.

Eph 4:17 Iti pin sasabian ku, at patutuan king Guinu, a e na ko lalakad anti mu ing pamanlakad da naman ding Gentiles, king pamagpalalu na ning karelang kaisipan,

Eph 4:18 A atiu king karalumduman ing karelang pamanalastas, mikawani king bie na ning Dios, king uli ning kealan balu a atiu karela, king uli na ning kasiasan ning pusu ra;

Eph 4:19 A deti anti ning mewala na ing panamdam da king kamarinayan binie ra ing sarili ra king kalibian, bang dapat king anggang karinatan a kagum ning katakawan.

Eph 4:20 Dapot ikayu e ko megaral king anti kaniti kang Cristo;

Eph 4:21 Nung tune king ya ing pekiramdaman yu, at mituruan ko kea, a king ing katutuan atiu kang Jesus:

Eph 4:22 King maglubas kayu, tungkul king kabiayan yung minuna, ing matuang pangatau, a mipakarawak na dikil king kelabuaran a pirait;

Eph 4:23 At mibayu ko sa king espiritu ning kekong kaisipan,

Eph 4:24 At misulud ko king taung bayu, a iti dikil king lelangan na ning Dios king katuliran at kabanalan ning katutuan.

Eph 4:25 Uli na niti, isakuil ing kalaraman, sabian yu ing katutuan balang metung kekayu king lupa nang tau: uling itamu dake nakatamu ning metung at metung.

Eph 4:26 Mimua kayu, at e ko mikakasala: e ye paburen lalbug ing aldo king kekong mua:

Eph 4:27 Ni e ye dirinan karinan ing diablo.

Eph 4:28 Ing mekano e ne sa manako: nung e bagkus paburen yang dapat, a daptan na karing keang gamat ing bague a mayap, bang atin yang aibie king magkailangan.

Eph 4:29 Nanuman sang amanung marinat e lulual king kekong asbuk, nung e bagkus ing mayap a makapagtibe agpang king makabague, bang munie kalam karing makiramdam.

Eph 4:30 At e ye palungkutan ing Espiritu Santo ning Dios, a kaniti mitatakan kayu king kayaldawan na ning pangakabus.

Eph 4:31 Ing anggang pait, at kasbu, at mua, at kulisak, at pamanlibak, milako sa kekayu, pati na ing anggang kapamiukulan:

Eph 4:32 At maguing maganaka kayu king metung at metung, malambut a pusu, mipapamatawad ing metung at metung, nung makananung ing Dios kang Cristo pepatawaran nakayu.Eph 5:1 Makitulad ko pin king Dios, anting anak a kalugudlugud;

Eph 5:2 At lumakad ko king lugud, nung makananung i Cristo liguran nakayu, at dinaun na ing keang sarili king uli tamu, metung a daun at metung a ain king Dios dikil king mayubung bau.

Eph 5:3 Dapot ing pamakipangalugud, at ing anggang karinatan, o pamanangkamin, e dapat mang saglawayan yu, anti mu ing karampatan karing banal;

Eph 5:4 Ni ing makasuklam, ni ing mangmang a pamaniabi, o ing kabiruan, a deti e la karampatan: nung e bagkus munie pasalamat.

Eph 5:5 Uling iti balu yu nang lubus, king alang paliwas, ni taung marinat, ni taung mapanangkamin, a iti sasamba ya karing idolos, a atin yang pamagmana king kayarian nang Cristo at ning Dios.

Eph 5:6 E yu paburen a ing ninuman piraitnan nakayu karing amanung alang kabaldugan: uling king uli ra pin ding bague a deti daratang ing mua na ning Dios karing anak ning kapanalangsangan.

Eph 5:7 E ko pin makidake karela;

Eph 5:8 Uling king misan a panaun dalumdum kayu, dapot ngeni sala kayu king Guinu: lumakad kong anting anak ning sala

Eph 5:9 (Uling ing bunga na ning sala atiu king anggang kayapan at katuliran at katutuan),

Eph 5:10 Usisan yu ing nanumang makatula king Guinu;

Eph 5:11 At e ko makiabe karing alang bungang dapat ning dalumdum, nung e bagkus sabianan yula;

Eph 5:12 Uling ing bague a depatan da king lijim aguiang sabian mu makarine.

Eph 5:13 Dapot ding keganaganang bague panga misabianan la pakilala no ning sala: uling ing balang bague mipakilala sala.

Eph 5:14 King uli na niti masasabi, Miguising ka ikang matudtud, at mibangun ka ibat karing mete, at i Cristo sunlag ya keka.

Eph 5:15 Lawan yu ping miamasamas nung makananu kong lalakad, e anting e biasa, nung e anting biasa;

Eph 5:16 Samantalanan ing panaun, uling ding aldo, mangarawak la.

Eph 5:17 King uli na niti e ko sa mangmang, nung e talastasan yu nung nanu ing kaburian na ning Guinu.

Eph 5:18 At e ko pailasing king alak, a kaniti ating kaguluan, nung e magpakatmu ko king Espirutu;

Eph 5:19 Mipapagsalita kayu ing metung at metung karing dalit ampon himnos at gale a makaingguil king espiritu, gumale at dapat kong kapurian king kekong pusu king Guinu;

Eph 5:20 Babie pasalamat kapilan man king keganaganang bague king laguiu na ning Guinu tang Jesucristo king Dios a ya ing Ibpa;

Eph 5:21 Pasakup yu ing sarili yu king metung at metung king takut kang Cristo.

Eph 5:22 Asawang babai, pasakup kayu karing kekong tune asawa, anti mo king Guinu.

Eph 5:23 Uling ing asawang lalaki ya ing bunduk ning asawang babai, anti mu i Cristo ya ing buntuk ning iglesia, a ya mu rin ing magligtas ning katawan.

Eph 5:24 Dapot nung makananung ing iglesia makasakup ya kang Cristo, makanian mu naman ding asawang babai pasakup la karing karelang asawa king keganaganang bague.

Eph 5:25 Asawang lalaki, luguran yu ding kekong asawa, nung makananung i Cristo liguran ne ing iglesia, at dinaun na ing keang sarili king uli na;

Eph 5:26 Bang gawan neng banal, kaibat neng lininis king pamanuas king danum kagum ning amanu,

Eph 5:27 Bang ayarap ne ing iglesia king keang sarili a metung a iglesiang maligaya, a alang musing o kulutun o aliwa mang bague a katulad na; nung e bayang banal at alang musing.

Eph 5:28 Makanian mu naman ding asawang lalaki dapat dong luguran ding tune rang asawa anti mong tune rang katawan, ing lalaking malugud king asawa na kaluguran na ing sarili na:

Eph 5:29 Uling ala pang taung pikasaman na ing sarili nang laman; nung e lingapan ne at palayawan anti mo i Cristo king iglesia;

Eph 5:30 Uling itamu dake nakatamu ning keang katawan.

Eph 5:31 King uli na niting sangkan lakuan ne ning lalaki i ibpa na at i indu na, at makiabe ya king keang asawa; at ding adua maguing metung metung lang laman.

Eph 5:32 Iting misterio maragul: dapot aku maniabi ku tungkul kang Cristo at king iglesia.

Eph 5:33 Makanian man, dikil naman kekayu, luguran ne ning balang lalaki ing tune nang asawa anti mo king keang sarili; at ing babai tumakut ya sa king keang asawa.Eph 6:1 Anak, mamintu ko karing mangatua yu king Guinu: uling iti yang matulid.

Eph 6:2 Igalang me i ibpa mu ampon i indu mu (a iti ya ing mumunang utus a ating pangaku),

Eph 6:3 Bang mipakayap ka, at kumaba ka bie keti sulip.

Eph 6:4 At, ikong ibpa, e yo pamungkasian ding kekong anak king mua: nung e sesen yula king tuntunan at king usuk ning Guinu.

Eph 6:5 Alipan, maguing mapamintu kayu karela a dikil king laman kekayu lang panginuan, kagum ning takut at galgal, king kayapan na ning kekong pusu, anti mong kang Cristo;

Eph 6:6 E king paralan ning pamaniuyu a babanten, anti mo ding palugud karing tau; nung e anti mong alipan nang Cristo, a daraptan ibat king pusu ing kaburian na ning Dios;

Eph 6:7 King mayap a lub darapat king kasuyuan, anti mong king Guinu, at e anting karing tau:

Eph 6:8 Anti ning balu yu a king nanumang bague mayap a daptan na ning balang metung, iti mu rin yang pasibayu nang tanggapan king Guinu, alipan ya man, o timawa.

Eph 6:9 At, ikong panginuan, daptan yu naman iti karela, at lakuan yu ing pamamala; anti ning balu yu king ing karelang Guinu at kekayu atiu banua, at ala lang pamialiwa kea ding tau.

Eph 6:10 Katataulian magpakasikan kayu king Guinu, at king upaya na ning keang sikanan.

Eph 6:11 Misulud ko king anggang gayak ning Dios, bakong malyaring tumibe salang king pirait ning diablo.

Eph 6:12 Uling ing kekatang pamakilaban e salang king laman ampon daya, nung e salang karing pekapun, salang karing upaya, salang karing sasakup king yatu ding kaniting kayarian ning dalumdum, salang karing ejercitu ning espiritu ning karawakan karing karinan ning banua.

Eph 6:13 King uli na niti kuanan yu ing anggang baluti na ning Dios, bakong malyaring milaban king aldo a marawak, at, nung arapat yu na ngan, magtibe kayu.

Eph 6:14 Magtibe ko pin, a panga ding kekong awakan ababatan yo king katutuan, at asulud ye ing baluting salu ning katuliran,

Eph 6:15 At apapagsapinan yo ding kekong bitis king pamisadia king evangelio ning kapayapan;

Eph 6:16 A kagum niti nung adala ye ing kalasag na ning kasalpantayanan, king uli na niti, malyari yung apatda ing anggang mamapi nang paslu ning marawak.

Eph 6:17 At dalan ye ing kupiang bakal ning kaligtasan, at ing talibung ning Espiritu, a ya ing amanu na ning Dios:

Eph 6:18 Kambe ning panalangin at dalung manalangin kayu king sablang panaun king Espiritu, at lumame a manatiling tune king daing a dikil karing anggang banal,

Eph 6:19 At king uli ku, bang ing pamangamanu miabie kanaku king pamibuklat king asbuk ku, bang apabalu ku king tetagan ing misteriu na ning evangelio,

Eph 6:20 A king uli na niti aku metung kung tubud a makatalikala; bang kaniti mika tetagan kung maniabi, anti mo ing karampatan a kakung sabian.

Eph 6:21 Dapot bang abalu yu naman ing kanakung kabagayan, nung makananu kung daraptan, i Tiquico, ing kalugudlugud a kapatad at tapat a talapanibala king Guinu, ipabalu na kekayu ing keganaganang bague:

Eph 6:22 A tinubud ke kekayu kaniting kabud sangkan, bayung abalu ing kekeng pangabili, at bang ya patulan no ding kekong pusu.

Eph 6:23 Kapayapan karing kapatad, at lugud a kagum ning kasalpantayanan, a ibat king Dios a Ibpa at king Guinung Jesucristo.

Eph 6:24 Ing kalam kamtan da ngan sa ding anggang malugud king Guinu tang Jesucristo kagum ning metung a e masisirang lugud.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE