Marcos


Mar 1:1 Ing kamumulan ning evangelio nang Jesucristo, a Anak ning Dios.

Mar 1:2 Nung makananu ing makasulat kang Isaias a manula, Oini, ipabal ke ing tubud ku mumuna king arapan mu, Bang isadia ne ing dalan mu;

Mar 1:3 Ing siwala ning metung a kukulait king ilang, Isadia ye ing dalan na ning Guinu, Tuliran yula ding keang daklat.

Mar 1:4 Dinatang ya i Juan, maminyag ya king ilang, at panaral na ing binyag king pamanisi a makapatawad king kasalanan.

Mar 1:5 At linual la ngan kea ding mabilug nang labuad ning Judea at ding anggang karin Jerusalem; at bininyag nala king ilug ning Jordan, papasiag da ing karelang kasalanan.

Mar 1:6 At i Juan makaimalan yang bulbul camello, at atin yang babat a balat king keang awakan, at mamangan yang durun ampon pulut panilan:

Mar 1:7 At penaral na, ngana, Datang yang tutuki kanaku ing lalu pang mayupaya kanaku, a e ku bague mang dukung kalag karing tali ra ding keang sapin.

Mar 1:8 Aku bibinyagan dakayu king danum; dapot ya binyagan nakayu king Espiritu Santo.

Mar 1:9 At milyari king aldo a deta i Jesus ibat ya Nazaret karin Galilea, at bininyag naya namang Juan king Jordan.

Mar 1:10 At kanita mu ring sasaka ya king danum, ikit nong mebuklat bigla ding banua, at ing Espiritu, a miganyung patipati, kukuldas ya tulid na:

Mar 1:11 At dinatang ing siwala a ibat karing banua, Ika ing Anak kung kaluguran, atiu keka ing tula ku.

Mar 1:12 At agad neng dela ning Espiritu king ilang.

Mar 1:13 At karin ya king ilang apatapulung aldo tiksuan neng satanas; at abe re ding lasip a maliap at siyuan de ding angeles.

Mar 1:14 Inyang i Juan masukul ne mibalik ya Galilea i Jesus, panaral na ing evangelio ning Dios,

Mar 1:15 At sasabian na, Metupad na ing panaun, at linapit na ing kayarian ning Dios: sumisi kayu, at maniwala kayu king evangelio.

Mar 1:16 At inyang dadalan ya king lele ning dayatmalat ning Galilea, ikit ne i Simon at i Andres a kapatad nang Simon a babaldug de ing karelang lambat king dayatmalat; uling ila mamalakaya la.

Mar 1:17 At sinabi na karelang Jesus, Tuki ko kanaku, at gawan dakong mamalakaya karing tau.

Mar 1:18 A kanita mu rin likuan do ding lambat da, at tinuki la kea.

Mar 1:19 At milaut yang ditak, ikit ne i Santiago a anak nang Zebedeo at i Juan a kapatad na, deti man atilu king karelang bangka, lalarinan do ding lambat.

Mar 1:20 At kanita mu rin inaus nala: at ila likuan de king bangka i ibpa rang Zebedeo a kayabe ra ding ipus a makikiupa, at tinuki la kea.

Mar 1:21 At linub la karin Capernaum; at kanita mu rin king aldo na ning sabbath linub ya king sinagoga, at tinuru ya.

Mar 1:22 At mipapamulala la king keang ituturu: uling tiru nala anti mong maki kayupayan, at e anti ding escribas.

Mar 1:23 At kanita mu rin ating metung a tau king karelang sinagoga a maki espiritung mirinat; at iti sikan na ing siwala na,

Mar 1:24 Ngana, Nanung pakialam mi keka, Jesus a tau Nazaret? dinatang ka bang lipulan mukami? Akikilala raka, nung ninu ika, ing Banal na ning Dios.

Mar 1:25 At sebianan neng Jesus, ngana, Magtajimik ka at lual ka kea.

Mar 1:26 At ing espiritung marinat pepagalgalan ne at gugulisak yang masikan, at linual ya kea.

Mar 1:27 At mipamulala la ngan, nanupata pitatuan da, ngara, Nanu iti? metung a bayung turu iti! maki upaya yang mumutus pati na karing espiritung marinat, at pamintuan de.

Mar 1:28 At agadagad ing kabantugan na mibulalag karing anggang kakarinan a makapatulug king Galilea.

Mar 1:29 At agadagad inyang linual no king sinagoga, linub la king bale nang Simon at i Andres, abe nala i Santiago at i Juan.

Mar 1:30 At ing katiwangan nang babaing Simon atiu king pagkeran malalagnat ya; at kanita mu rin sinabi re kea:

Mar 1:31 At linapit ya, at telanan ne gamat, at telakad ne; at likuan ne ning lagnat, at sinuyu ya karela.

Mar 1:32 At panga gatpanapun, pangalbug ning aldo, dadala ro kea ding anggang sakitan, at ding ating demonios.

Mar 1:33 At ing mabilug a ciudad mitipun king pasbul.

Mar 1:34 At pepakayapan nala ding dakal a maki miayaliwang sakit, at pepalualan nala ding dakal a demonios; at e no buring paintulutan maniabi ding demonios, uling ya akikilala re.

Mar 1:35 At maranum a maranum, maluat pa bayu mayabak, mibangun ya at meko ya, at mine ya king metung a karinan a ilang at karin ya menalangin.

Mar 1:36 At i Simon at ding abe na, tinuki la kea;

Mar 1:37 At ikit de, at sinabi ra kea, Ding sabla panintunan daka.

Mar 1:38 At ya sinabi na karela, Tara ume ta karing nayun at karing kasiping a balayan, baku namang manaral karin; uling king anti kaniting bague inya mine ku keti.

Mar 1:39 At linub ya karing sinagogas da king mabilug a Galilea, manaral ya at papalual demonios.

Mar 1:40 At linapit ya kea ing metung a maki sakit lepra, magamuamu ya at sisiklauran ne, ngana kea, Nung buri mu, alinis muku.

Mar 1:41 At king pangalunus nang Jesus kea, guewang ne ing gamat na, at inapis ne, at sinabi na kea, Buri ku; luminis ka.

Mar 1:42 At kanita mu rin likuan ne ning lepra, at melinis ya.

Mar 1:43 At penabilinan neng matalik, at kanita mu rin pepalakuan ne,

Mar 1:44 At ngana, Lawan mu, e mu paniabian kaninu man: nung e mako ka, pakit ka king saserdote, at main ka king pangalinis mu anti mo ing inutus nang Moises, bang mipatutuan karela.

Mar 1:45 Dapot ya inyang milako ne, migmula neng binang memalita at bilalag na ing milyari, a inya i Jesus e ne milub bulalag king ciudad, nung e migbili ya karing karinan a ilang. At daratang la kea ibat king anggang karinan.Mar 2:1 At pangalabas ning pilan aldo i Jesus mibalik yang linub karin Capernaum, mebalu king atiu bale.

Mar 2:2 At mekitipun la ding dakal, nanupata e no mipaguiu mangga na king lele ning pasbul; at sinabi na karela ing amanu.

Mar 2:3 At dinatang la ding magdalang metung a lumpu, pupusanan de, apat la katau.

Mar 2:4 At anti ning e la malyaring milapit kea uli ning keraklan da ding tau, bisni re ing bubungan a tulid na; at inyang asira ra ne, kildas de ing langkayan a kabibilianan na ning lumpu.

Mar 2:5 At inyang akit na ping Jesus ing kasalpantayanan da sinabi na king lumpu, Anak a lalaki, ding kasalanan mu mipatawaran la.

Mar 2:6 Dapot atin karin makalukluk mapilan karing escribas, a mangatuliran king karelang pusu,

Mar 2:7 Baket makanian yang maniabi ing lalaking iti? manyumpa ya: ninu ing makapamatawad kasalanan nung e mu bukud ing Dios?

Mar 2:8 At kanita mu rin akilala nang Jesus king keang espiritu a mengatuliran lang makanian king sarili ra, sinabi na karela, Baket pibabadbaran yu ing anti kanian king pusu yu?

Mar 2:9 Isanung lalu pang mayan sabian king lumpu, Ding kasalanan mu mipatawad la; o sabian, Talakad ka, at kuanan me ing pagkeran mu, at lumakad ka?

Mar 2:10 Bang abalu yu pin, king ing Anak ning tau atin yang kayupayan keti sulip mamatawad kasalanan (sinabi na king lumpu),

Mar 2:11 Keka sasabian ku, Talakad ka, kuanan me ing pagkeran mu, at ume ka bale mu.

Mar 2:12 At tinalakad ya, at kanita mu rin dimput ne ing pagkeran na, meko ya king arapan da ngan; nanupata mipamulala la ngan at paligayan de ing Dios, ngara, Kapilan man e ke pa menakit anti kaniti.

Mar 2:13 At linual yang pepasibayu king lele dayatmalat; at ing mabilug a kekaldan tinuki kea, at ya tiru nala.

Mar 2:14 At king panlabas na, ikit ne i Levi a anak ng Alfeo, makalukluk ya king luklukan da ding manyingil buis, at sinabi na kea, Tuki ka kanaku. At tinalakad ya at tinuki ya kea.

Mar 2:15 At milyari king ya linukluk neng mangan karin king bale na, at dakal lang manyingil buis at makasalanan ding linukluk mu namang kasulu nang Jesus at ding keang alagad: uling malda la, at ila tikian de.

Mar 2:16 At ding escribas at Fariseos, inyang akit deng makipangan karing makasalanan at manyingil buis, ngara karing alagad, Baket makisulu yang mamangan at miminum karing manyingil buis at makasalanan?

Mar 2:17 At i Jesus pamanamdam na kaniti, sinabi na karela, Ding alang sakit e re kailangan ing manulu, nung e ding sakitan: e ku dinatang keting maus karing banal, nung e karing makasalanan.

Mar 2:18 At ding alagad nang Juan ampon ding karing Fariseos magayunu la: at ila linapit la at sinabi ra kea. Baket ding alagad nang Juan at ding karing Fariseos magayunu la, dapot ding alagad mu e la magayunu?

Mar 2:19 At i Jesus ngana karela, Malyari lang magayunu ding kayantabe na ning kakasal a lalaki kabang iti abe re? anggang abe re ing asawang lalaki e malyaring magayunu la.

Mar 2:20 Dapot datang ing aldo a milako ya karela ing asawang lalaki, at kanita magayunu la king aldo a ita.

Mar 2:21 Ninuman e ne ipanagpi ing imalan a bayu king aran: nung mipakanian ing penagping bayu igutan ne ing aran, at lalu pang dagul ing guisi.

Mar 2:22 Ninuman alang mibiling alak a bayu king aran a balat; nung mipakanian ing alak siran no ding balat, at mibulus ing alak, at ding balat masira la: nung e ing alak a bayu ibibili ra king balat a bayu.

Mar 2:23 At milyari, king ya dadalan ya libutad ding marangle ding binutil king aldo ning sabbath, at ding alagad, kabang lalakad la, pigmulan da ing pamanakdut king tinalague.

Mar 2:24 At ding Fariseos sinabi ra pin kea, Lawan mu, baket darapat la king aldo ning sabbath king e karampatan daptan?

Mar 2:25 At ya sinabi na karela, E yu wari abasa man ing depatan nang David, inyang midinan yang kailangan at meranup ya, ampon ding kayabe na?

Mar 2:26 Nung makananu yang linub king bale ning Dios, inyang panaun na ning matas a sacerdote Abiatar, at pengan no ding tinape pepagbanalan; a ninuman e no karampatan kanan, nung e mu ding sacerdotes: at dininan nala naman ding kayabe na?

Mar 2:27 At sinabi na karela, Megawa ya ing sabbath king uli na ning tau, at e ing tau king uli na ning sabbath:

Mar 2:28 Inya ing Anak ning tau guinu naya naman ning sabbath.Mar 3:1 At linub yang pasibayu king sinagoga; at karin ating metung a taung malangi metung a gamat.

Mar 3:2 At pagumasdan de nung pakayapan ne king aldo ning sabbath; bareng malyaring asumbung.

Mar 3:3 At ya kanita sinabi na king taung malangi gamat, Talakad ka king libutad.

Mar 3:4 At sinabi na karela, Karampatan wari ing dapat mayap king aldo ning sabbath o dapat marawak? miligtas bie, o makamate? Dapot ila tajimik la.

Mar 3:5 At inyang pepatulugan nong linawe maki mua, at malulungkut ya uli ning kasiasan ning pusu ra, sinabi na king lalaki, Yatyat me ing gamat mu. At inatyat ne; at ing gamat na kinayap ya.

Mar 3:6 At linual la ding Fariseos, at kanita mu rin kagum da ding Herodianos misangguni la laban kea, bang pisabian da nung makananu reng asintang.

Mar 3:7 I Jesus pin sinalikut ya king dayatmalat abe no ding keang alagad: at tinuki kea ing metung a kekaldan a tau, menibatan Galilea at Judea,

Mar 3:8 At menibatan Jerusalem at Idumea, at ding nangan na pa karin ning Jordan, ampon ding pakapatulug king Tiro at Sidon, metung lang maragul a kekaldan, inyang damdaman da ding mangaragul a bague depatan na, mine la ngan kea.

Mar 3:9 At sinabi na karing keang alagad king isadia re ing metung a bangka a malati, king uli ra ding kekaldan bang e re askupan:

Mar 3:10 Uling dakal ya pepakayapan; a inya sasaksakan de, bareng atagkil detang anggang maki miayaliwang sakit.

Mar 3:11 At ding espiritung marinat pamanakit da kea sisiklaud la king arapan na, at kukulisak la, ngara, Ika ing Anak ning Dios.

Mar 3:12 Dapot ya penabilinan nong matalik king e re bubulalag.

Mar 3:13 At minukiat ya king bunduk, at pepalapitan no kea detang balang aburi na; at ila pesilapit la kea.

Mar 3:14 At minalal yang labingadua, bang makiabe kea, at manaral;

Mar 3:15 At bang mika atin lang kayupayan makapalual karing demonios:

Mar 3:16 Ilan pin, i Simon a pepalayawan nang Pedro;

Mar 3:17 At i Santiago a anak nang Zebedeo, ampon i Juan a kapatad nang Santiago, a pemalayawan nong Boanerges, a ing kabaldugan na, Anak no ning duldul:

Mar 3:18 At i Andres, at i Felipe, at i Bartolome, at i Mateo, at i Tomas, at i Santiago a anak nang Alfeo, at i Tadeo, at i Simon a Tapat,

Mar 3:19 At i Judas Iscariote a iti naman yang miglingu kea. At mibalik la bale.

Mar 3:20 At mitipun pepasibayu ing kekaldan, nanupata ila e ra akua mang mangan tinape.

Mar 3:21 At inyang damdaman da iti ding kakaluguran na, inayan de bareng dakpan: uling sasabian da, Mamulang ya.

Mar 3:22 At ding escribas a menibatan Jerusalem, sinabi ra, Atiu kea i beelzebub; at, King principe ra ding demonios, papalualan no ding demonios.

Mar 3:23 Ya pepalapitan no pin kea, at sinabi na karela king alimbawa, Makananu nang arapat satanas palualan ne i satanas?

Mar 3:24 At nung ing metung a kayarian midadake ya salang king keang sarili, e malyaring manatili ing kayarian a ita.

Mar 3:25 At nung ing metung a bale midadake ya salang king keang sarili e malyaring manatili ing bale a ita.

Mar 3:26 At nung i satanas tinalakad ya laban king keang sarili at midadake ya, e malyaring manatili nung e miririnan neng kapupusan.

Mar 3:27 Dapot ninuman alang milub king bale na ning masikan a lalaki, at samsaman na ing keang pibandian, nung e ne pa gapusan ing masikan a lalaki; at kanita aluban na ne pin ing bale na.

Mar 3:28 Ing katutuan sasabian ku kekayu, Mipatawaran ing anggang kasalanan karing anak ding tau, at ding sumpa ra a karelang ipanyumpa.

Mar 3:29 Dapot ninumang manyumpa salang king Espiritu Santo kapilan man alang kapatawaran, nung e makasalanan ya king metung a kasalanan a alang kapupusan:

Mar 3:30 Uling sinabi ra, Atin yang espiritung marinat.

Mar 3:31 Dinatang la pin kanita i indu na at ding kapatad na; at anti ning ila atilu lual, mitubud la kea, at payaus de.

Mar 3:32 At ing kekaldan makalukluk a makapatulug kea: at sinabi ra kea, Oini i indu mu at ding kapatad mu panintunan daka king lual.

Mar 3:33 At ya pekibatan nala, at ngana, Ninu i indu ku, at ninu ding kapatad ku?

Mar 3:34 At lalawan no ngan ding anggang pakalukluk a makapatulug kea, ngana, Oini i indu ku at ding kapatad ko!

Mar 3:35 Uling ing ninu mang tutupad king kaburian na ning Dios, iti yang kapatad kung lalaki, at kapatad kung babai, at indu ku.Mar 4:1 At migmula yang pepasibayung tinuru lele dayatmalat. At linapit kea ing metung a maragul a kekaldan, nung inya linub ya king metung a bangka, at linukluk ya king dayatmalat; at ding kekaldan atilu king gabun lele dayatmalat.

Mar 4:2 At tiru nong dakal a bague king alimbawa, at sinabi na karela king keang tuturu,

Mar 4:3 Makiramdam kayu: Oini, ing mananaman linual ya bang tanam.

Mar 4:4 At milyari inyang tanam ya, ing aliwa king bini mebaldug king kekaban na ning dalan, at ding ayup dinatang la at pengan da.

Mar 4:5 At ing aliwa mebaldug king kabatuan, nung nukarin alang dakal a gabun; at tinubung agad, uling mababo mu ing gabun:

Mar 4:6 At pangaslag ning aldo, mepanat; at uli ning alang yamut, melangi.

Mar 4:7 At ing aliwa mebaldug king busal ning suksuk, at meragul ing suksuk, at mepuput ing bini, at e memunga.

Mar 4:8 At ing aliwa mebaldug king mayap a gabun, at inyang tumubu at mitas, memunga; at ing metung memunga yang atlungpulu, ing metung anamapulu, at ing metung dinalan.

Mar 4:9 At sinabi na, Ing maki balugbug a makiramdam, makiramdam ya.

Mar 4:10 At inyang migdilidili ne, detang makapatulug kea pati na ding labing adua, kitnan de tungkul karing alimbawa.

Mar 4:11 At ya sinabi na karela, Kekayu mipakilala ing misteriu na ning kayarian na ning Dios: dapot karing atiu lual, miparalan ngan king alimbawa:

Mar 4:12 Bang nung lalawe la akakit da at e ra atatalastas; at nung makiramdam la daramdaman da at e ra atitingid; a magkang miuman mibalik la lub, at ing kasalanan da mipatawaran.

Mar 4:13 At sinabi na karela, E ye atalastas iting alimbawa? at makananu yo ping atalastas ding anggang alimbawa?

Mar 4:14 Ing mananaman tatanam na ing amanu.

Mar 4:15 At deti ila pin detang karin king kekaban na ning dalan a nung nu mitanam ing amanu; at deti inyang damdaman da, kanita mu rin datang ya i satanas at dalan na ing amanung mitanam king lub da.

Mar 4:16 At makanian mu naman ini ing mitanam king kabatuan, deti, pangadimdam da ing amanu agad lang matulang tinanggap;

Mar 4:17 At e la migyamut king sarili ra, nung e sagasaguli lang panaun; inya, pamaniatang na ning lungkut o ligalig uli na ning amanu, agad lang mitakid.

Mar 4:18 At ding aliwa ding mitanam busal na ning suksuk; deti ilang makiramdam king amanu,

Mar 4:19 At ing kalingasngasan king yatu, ing pirait ning pibandian, at marawak a kapagnasan tungkul king miayaliwang bague, pamanlub na, mapuput ing amanu, at e na mamunga.

Mar 4:20 At deti ilang mitanam king gabun a mayap; pakiramdaman da ing amanu, at tatanggapan da, at mamunga titlungpulu, at tianamapulu at tiadinalan.

Mar 4:21 At sinabi na karela, Dadala ya wari ing sulu bayang ibili lalam na ning takalan o lalam na ning pagkeran, at e bayang ibili king pagsuluguian?

Mar 4:22 Uling alang nanumang bague makasalikut a e mibulalag; o nanumang makalijim a e midala king sala.

Mar 4:23 Nung ninu man ing maki balugbug a makiramdam, makiramdam ya.

Mar 4:24 At sinabi na naman karela, Tingiran yu ing kekong daramdaman; king sukad a kekong panyukad, karin ko masukad; at lalu ko pang midinan maiguit.

Mar 4:25 Uling ing maki atin midinan ya; at ing ala, ita mang atiu kea milako.

Mar 4:26 At sinabi na, Makanian ya ing kayarian na ning Dios, anti mo ing metung a taung misalbag bini king gabun;

Mar 4:27 At metudtud ya at mibangun king bengi at king aldo at ing bini tutubu at daragul a e na balu nung makananu.

Mar 4:28 Uling ing gabun talagang mamunga ya king keang sarili; ing muna bulung, tutuki ing tinalague at kaibat binutil a mangatmu king tinalague.

Mar 4:29 Dapot nung ing bunga matua na, agad nang palutan king lait, uling dinatang na ing pamamalut.

Mar 4:30 At sinabi na naman, Kaisanu taya ipakitulad ing kayarin na ning Dios? o kaisanung alimbawa a salesayan taya?

Mar 4:31 Katulad ne ning binutil ning mustasa, a pangatanam na king gabun, aguia mang malati yang dili karing anggang binutil king gabun,

Mar 4:32 Makanian man, pangatanam na, mitas ya, at laluan no pa dagul ding anggang gule, at manianga yang mangaragul; nanupata ding ayup banua makapagsantung la king keang lilung.

Mar 4:33 At karing dakal a anti kaniting alimbawa sasabian na karela ing amanu, agpang king aguiu na ning karelang pamanamdam;

Mar 4:34 At e no pekisabian nung e mu king alimbawa; dapot king makasalikut sasalesayan no ngan ding bague karing keang alagad.

Mar 4:35 At kanita mu ring aldo a ita, pangagatpanapun, sinabi na karela, Dalakit tamu kangatba.

Mar 4:36 At inyang lakuan na no ding malda, dela re nung makananu ing pangabili na king bangka. At atin naman karin abe nang aliwang bangka.

Mar 4:37 At tiniup ing metung a masikan a baguiu, at ing alun lulub king bangka, nanupata kakatmu ne.

Mar 4:38 At ya atiu king mulin, matudtud ya babo ning metung a ulunan: at guiguisingan de, at ngara kea, Maestro, e bala keka nanuman ing mate tamo?

Mar 4:39 At miguising ya, at sebianan na ing angin, at sinabi na king dayatmalat, Magpayapa ka, tajimik ka. At tinuknang ing angin, at mika maragul a karatunan.

Mar 4:40 At sinabi na karela, baket mitatakutan kayu? ala ko pang kasalpantayanan?

Mar 4:41 At ila bina lang mitakutan, at misabisabi la ing metung at metung, Ninu pin iti, a ing angin man at ing dayatmalat pamintuan de?Mar 5:1 At miras la kangatba na ning dayatmalat king balayan da ding tau Gadara.

Mar 5:2 At inyang linual ya king bangka, kanita mu rin selubungan neng agad ning metung a taung ibat karing kutkutan, a maki espiritung marinat,

Mar 5:3 At iti ding kutkutan ilang tuknangan na, at ninuman e re agapus, aguia mang karing tanikala:

Mar 5:4 Uling madalas a mipango ya at migapus karing tanikala, at ding tanikala apapamatlud nala, at ding pango apapamakli nala; at ninuman alang makasupil kea.

Mar 5:5 At kabang panaun, bengi at aldo, lalakad yang kukulait king kabundukan at karing kutkutan at pangarulan na ing keang katawan karing batu.

Mar 5:6 At inyang akit ne i Jesus king marayu, milai ya, at simban ne;

Mar 5:7 At kukulait yang masikan a siwala, ngana, Nanung pakialam ku keka, Jesus, a Anak na ning Dios a Kakataskatasan? susumpa ku keka king uli ning Dios e muku pasakitan.

Mar 5:8 Uling sasabian na kea, Lual ka king taung iti, espiritung marinat.

Mar 5:9 At kitnan ne, Nanu ing laguiu mu? At ya sinabi na kea, Kawan ing laguiu ku; uling dakal kami.

Mar 5:10 At bina nang pakisabing mayap kea king e no sa palualan ketang balayan a ita.

Mar 5:11 Atin naman karin, king libis ning bunduk, metung a kawan a babing mamangan.

Mar 5:12 At pekisabi rang mayap kea, ngara, Ipadala mukami karing babi, bakeng lungub karela.

Mar 5:13 At ya pepaintulutan nala. At pamanlako ra ding espiritung marinat, linub la karing babi: at ing kawan linuksu king pangpang a matas king dayatmalat (ating aduang libu); at mengalumud la king dayatmalat.

Mar 5:14 At ding magpastul karela tinakas la, at pigsalita ra king ciudad at king gutad. At linual la ding tau karin barang akit nung nanu ing mepalyari.

Mar 5:15 At mine la kang Jesus, at lalawan de ing ating demonio makalukluk ya, makaimalan at mayap a kaisipan, itang liban na ning kawan da ding demonios, at mirinan lang takut.

Mar 5:16 At pigsalita ra karela ding menakit, nung makananung milyari king maki demonios at itang milyari karing babi.

Mar 5:17 At migmula lang mekisabing mayap kea king mako ya sa king sakup ning karelang angganan.

Mar 5:18 At pamanlub na king bangka, itang mika ating demonios mekisabi ya kea, king paintulutan ne sang makiabe ya kea.

Mar 5:19 Dapot e ne pepaintulutan, nung e sinabi na kea, Muli ka bale mu, karing kakaluguran mu, at sabian mu karela ing maragul a bague a depatan na keka ning Guinu, at nung makananu yang mika pakalulu keka.

Mar 5:20 At ya meko ya, at pigmulan nang pengulait karin Decapolis ing maragul a bague a depatan nang Jesus kea: at ding sablang tau migmulala la.

Mar 5:21 At inyang dinalakit yang pepasibayu kangatba i Jesus king metung a bangka, mitipun a makapatulug kea ing metung a maragul a kekaldan; at ya atiu lele ning dayatmalat.

Mar 5:22 At linapit ya ing metung karing pekapun king sinagoga, a ing laguiu na Jairo; at inyang ikit ne, migsakab ya karing bitis na,

Mar 5:23 At migamuamu yang bina kea, ngana, Ing anak kung babaing malati magjingalu ya: ipagamuamu ku king ume ka karin, at itumpak mo ding gamat mu kea bayang kumayap at mie.

Mar 5:24 At tinuki ya kea; at tikian ne ning metung a maragul a kekaldan at sasaksakan de.

Mar 5:25 At ing metung a babai atin neng labingaduang banuang kayayagasan daya,

Mar 5:26 At misakitan yang bina karing dakal a manulu, at agugul na na ing anggang kayatinan na at e ya kinayap ditak man, nung e lalu pang mebayat,

Mar 5:27 Inyang damdaman no ding bague tungkul kang Jesus, linapit ya king kekaldan king gugulutan na at tigkilan na ing imalan na.

Mar 5:28 Uling sinabi na king lub na, Nung malyari keang atagkilan aguiang ing imalan namu, kumayap ku.

Mar 5:29 At kanita mu rin meampat ing agus ning keang daya; at akilala na king katawan na king ya mayap ne king batbat a ita.

Mar 5:30 At i Jesus, inyang akilala nang agad king kasarilinan na king ating upayang linual kea, belikdan na ing kekaldan, at sinabi na, Ninung tinagkil king imalan ku?

Mar 5:31 At ding alagad na sinabi ra kea, Akakit mung ding malda sasaksakan daka, at sasabian mu, Ninung tinagkil king imalan ku?

Mar 5:32 Dapot ya lalawe ya karing makapatulug baneng akit itang dinapat kaniting bague.

Mar 5:33 Dapot ing babai pin tatakut ya at gagalgal, pablasang abalu na ing milyari kea, linapit ya at siniklaud ya king arap na, at sinabi na kea ing anggang katutuan.

Mar 5:34 At ya sinabi na kea, Anak a babai, ing kasalpantayanan mu pepakayapan naka; mako kang payapa, at kumayap ka king kekang batbat.

Mar 5:35 Kabang maniabi ya ating dinatang ibat king pekapun ning sinagoga, ngana, Ing anak mung babai mete ne: baket lilingasngasan me pa ing Maestro?

Mar 5:36 Dapot i Jesus, e na pekiramdaman ing amanung mesabi, sinabi na king pekapun ning sinagoga, E ka tatakut, maniwala kamu.

Mar 5:37 At e na pepaintulutan ing tukian de ninuman nung e mu i Pedro at i Santiago ampon i Juan a kapatad nang Santiago.

Mar 5:38 At dinatang la king bale na ning pekapun king sinagoga; at ikit na ing alingongo ding manangis ampon ding maniambitan.

Mar 5:39 At pamanlub na kilub sinabi na karela, Baket malingongo kayu at manangis? ing anak a babai e mete, nung e matudtud ya.

Mar 5:40 At ila kailian de king sunu. Dapot inyang apalualan na no ngan, tiki ne ing tata at inda ning anak a babai ampon ding abe na, at linub ya kilub nung nu ya karin ing anak.

Mar 5:41 At inyang telanan ne ing gamat na ning anak, ngana kea, Talitha cumi; a ing kabaldugan na, Dalaga, sasabian ku keka, Talakad ka.

Mar 5:42 At ita mu rin ing dalaga tinalakad ya at linakad; atin neng labing aduang banua. At ila mengapamulala lang bina.

Mar 5:43 At ya penabilin nang matalik king ala sang makabalu ninuman: at sinabi na king pakanan de ing dalaga.Mar 6:1 At Meko, ya karin, at minuli ya king balayan na; at ding alagad na tutuki la kea.

Mar 6:2 At inyang miras ing sabbath migmula yang tinuru king sinagoga: at pamanamdam da ding malda, mengapamulala la, at ngara, Nuya mika atin kaniti ing lalaking iti? at, Nanung kabiasnan ing miabie kea? at, Nanu kabaldugan ing mangaragul a mala a daraptan na karing gamat na?

Mar 6:3 Aliwa iti ing aluagui a anak nang Maria, at kapatad nang Santiago, at i Jose, at i Judas at i Simon? at e tala abe keti ding kapatad nang babae? At ila mitakid la kea.

Mar 6:4 At i Jesus sinabi na karela, Ing manula e mayalang puri nung e king balayan na, at karing kamaganak na, at king sariling bale na.

Mar 6:5 At e mekarapat nanumang mala karin, bukud mu karing mapilan a sakitan a timpakanan na karing gamat na, at apakayap nala.

Mar 6:6 At mipapamulala ya king kayalan dang kasalpantayanan. At linakad yang tuturu karing balayan a pakasiping.

Mar 6:7 At pepalapitan nala ding labingadua, at pigmulan nong tinubud tiduatidua at dininan nong upaya dikil karing espiritung marinat;

Mar 6:8 At penabilin na karela king e la magdala nanuman king dalan, nung e mu bukud tukud; e la magdala nanumang tinape, aguiang suput, aguiang salapi king bulsa;

Mar 6:9 Nung e misulud lang tapakan: at, ngana pa, e la misusulud adua kapiblas a imalan.

Mar 6:10 At sinabi na karela, numan karin a milub kayu king metung a bale manuknangan ko karin angga king mako kong ibat karin.

Mar 6:11 At detang anggang karinan a e tanggap kekayu at e makiramdam kekayu, pamanlako yu karin, ipagpag yu ing alikabuk a atiu king kekong talampakan king pamipatutung salang karela.

Mar 6:12 At panlako ra, penaral da karing tau king pasisisi la.

Mar 6:13 At papalual lang dakal a demonios, at pupulisan dong laru ding dakal a salunan, at pepakayapan dala.

Mar 6:14 At dimdam na ning aring Herodes, uling ing laguiu na mibantug: at sinabi na, I Juan a Maminyag sinubli yang mebie karing mete, at inya iting maki kayupayan a dapat mararapat king uli na.

Mar 6:15 Dapot ding aliwa sinabi ra, Ya i Elias. At sasabian da naman ding aliwa, Manula ya, anti mong metung karing manula.

Mar 6:16 Dapot panamdam nang Herodes, sinabi na, Ya i Juan, a pinungut ku buntuk, sinubli yang mebie.

Mar 6:17 Uling i Herodes mu rin pepadala yang kawal at peparakap ne i Juan, at pepakulung king sukulan king uli nang Herodias a asawa nang Felipe a kapatad na; uling pepakasal ya kea.

Mar 6:18 Uling i Juan sinabi na kang Herodes, E karampatan a bandian me ing asawa na ning kapatad mu.

Mar 6:19 At king sangkan a iti akasaman na neng Herodias, at buri neng patayan; dapot e na arapat;

Mar 6:20 Uling i Herodes tinakut ya kang Juan, at baluan na king tau yang mayap at banal, at pepabustan neng timawa. At inyang damdaman ne bina yang mipamulala; at pekiramdaman neng matula.

Mar 6:21 At miras ing aldo a kebaitan nang Herodes, guewa na ing metung a apunan karing makamal at karing coronel at karing taung pekapun karin Galilea;

Mar 6:22 At inyang lungub ya ing anak nang babaing Herodias at teterak, apatula ne i Herodes ampon ding abe na king dulang; at ing ari sinabi na king dalaga, Aduan mu kaku ing anggang buri mu, at ibie ku keka.

Mar 6:23 At simpa na kea, ngana, Ing sablang aduan mu kaku ibie ku keka, angga king kapitna ning kayarian ku.

Mar 6:24 At linual ya, at sinabi na kang indu na, Nanung aduan ku? At ya sinabi na, Ing buntuk nang Juan a Maminyag.

Mar 6:25 Kanita pin ing dalaga linub yang balus a nung nukarin ya ing ari at inawad na, ngana, Ngeni mu rin buri ku ibie me kaku king metung a pinggan ing buntuk nang Juan a Maminyag.

Mar 6:26 At ing ari bina yang melungkut; dapot uli ning sumpa na, at ding kayabe na king dulang, e mekatanggui.

Mar 6:27 At minutus yang agad metung karing bante na at pepakua ne ing buntuk nang Juan. At iti meko ya at pinungut ne ing buntuk nang Juan karin king sukulan,

Mar 6:28 At dela ne ing buntuk king metung a pinggan, at binie ne king dalaga; at ing dalaga binie ne kang indu na.

Mar 6:29 At inyang ding keang alagad dimdam da, dinatang la at biwat de ing bangkala na, at binili re king metung a kutkutan.

Mar 6:30 At ding apostoles mekitipun la kang Jesus, selese ra ngan kea ing keganaganang depatan da at ing aggang tiru ra.

Mar 6:31 At ya sinabi na karela, Ume ko keni kawani tamu king metung a karinan a maratun at painawa kong ditak. Uling dakal la ding ume keni at ume karin; nanupata e ra akuaman ing mangan.

Mar 6:32 Linayag no ping makabangka pepaike king metung a karinan a maratun at makakawani.

Mar 6:33 At ding tau ikit dala kabang mamako la, at dakal la ding mekakilala karela, at ding karing anggang ciudad mine lang lalakad masalusu karin, at minuna lang dinatang karela.

Mar 6:34 At pamanlual nang Jesus, ikit na ing metung a maragul a kekaldan, at melunus ya karela, uling anti la mong tupang alang pastul: at pigmulan nong tirung dakal a bague.

Mar 6:35 At inyang mabengi na, dinatang la kea ding keang alagad, ngara, Ilang iting karinan a iti, at mabebengi na;

Mar 6:36 Palakuan mula; banong ume karing nayun at karing mikakanlapit a karinan, at sali lang apangan da.

Mar 6:37 Dapot ya pekibatan nala, ngana karela, Dinan yong apangan da. At ila sinabi ra kea, Mako ke pang saling aduang dalan a denariong tinape, a ibie ming pakan karela?

Mar 6:38 At ya sinabi na karela, Pilan la ding tinape yu? ume kayu at lawan yula. At ila inyang asiasat da nala, sinabi ra, Lima la, at aduang asan.

Mar 6:39 At inutus na king papagjiligan do ngang dakedake babo ning dikut a saguiwa.

Mar 6:40 At ila linukluk lang dakedake tiadinalan at tialimangpulu ing dake.

Mar 6:41 At kinua nala ding limang tinape at ding aduang asan, tinalanga ya banua, at binendiciunan nala; at pinisi no ding tinape, binie no karing alagad na, barong ibili king arapan da: at pirakerake nala ding aduang asan karela ngan.

Mar 6:42 At mengan la ngan, at kinabsi la.

Mar 6:43 At mibuat lang labingaduang salikap a mitmu karing pisipisi at anti mu rin ding asan.

Mar 6:44 At ding mengan karing tinape lima lang libu kataung lalaki.

Mar 6:45 At kanita mu rin pinilit na karing keang alagad king lungub no king bangka, at muna nong dalakit kea kangatba, karin Betsaida, kabang ya palakuan no ding tau.

Mar 6:46 At kaibat na nang memun karela, mine yang menalangin king bunduk.

Mar 6:47 At iniang mabebengi na, ing bangka atiu ne libutad ning dayatmalat at ya magdilidili ya king gabun.

Mar 6:48 At ikit na la magkakasakit lang babagse, uling makasalangsang la king angin, at iniang malapit na ing kapat a vigilia ning bengi, inayan na la lalakad ya babo ning dayatmalat; at anti no mong buring lagpusan:

Mar 6:49 Dapot ila iniang akit deng lalakad babo ning dayatmalat, inisip da king metung yang multu, at sikan da ing kulisak da;

Mar 6:50 Uling ikit de ngan at megulu la. Dapot kanita murin pekisabian na la, at sinabi na karela, Siknangan yu ing kekong lub: aku; e ko tatakut.

Mar 6:51 At sinampa ya karela king bangka; at tinuknang ing angin, at ila bina lang mengapamulala;

Mar 6:52 Pablasang e ra apiunusunus ing malang milyari tungkul karing tinape; nung e mengasias la pusu.

Mar 6:53 At iniang midalakit na la, miras la king sakup ning Genesaret, at mine la king sadsaran.

Mar 6:54 At iniang lual la king bangka, kanita murin, ding tau akilala re,

Mar 6:55 At pesipulai la ding king anggang karinan a ita, at pigmulan dong dela kea ding salunan a makalangkayan king nung nukarin a damdaman dang atiu.

Mar 6:56 At nu ya man lungub karing nayun, o ciudad, o karing gutad bibili ro ding sakitan karing plaza, at pagamuamu ra kea a paintulutan no sana aguiang tagkil mu man king lele ning keang imalan: at detang anggang mekatagkil, kinayap la ngan.Mar 7:1 At linele la king makapatulug kea ding Fariseos at mapilan a escribas, a menibatan Jerusalem,

Mar 7:2 At deti ikit dong mengan tinape ding mapilan karing alagad na a marinat la gamat, ngana wari, e menuas.

Mar 7:3 (Uling ding Fariseos at ding anggang Judios, nung e la pa manuas gamat, e la mangan; king pamanupad da king likaslikas dang sabi ding makatua;

Mar 7:4 At pangaibat da king plaza, nung e la mandilu e la mangan; at miayaliwang bague a tinggap da, bang tuparan anti mo ing pamanuas karing copa, at saru, at lulanan a tangsu at ding pagkeran.)

Mar 7:5 At kitnan de ding Fariseos ampon ding escribas, Baket e la lalakad ding kekang alagad a agpang king likaslikas a sabi ding makatua nung e mamangan lang tinape a marinat a gamat?

Mar 7:6 At ya sinabi na karela, Mayap ing pamanula nang Isaias kekayu, magbanal-banalan, anti mo ing makasulat, Ing balayan a iti karing labi na pupurian naku, Dapot ing pusu na marayu ya kanaku.

Mar 7:7 Dapot alang kabaldugan ing pamaniamba ra kaku, Uling ing doctrina a tuturu ra, Ila ding kautusan da ding tau.

Mar 7:8 Paimburisan yu ing utus ning Dios, at yang pamintuan yu ing likaslikas a sabi ding tau.

Mar 7:9 At sinabi na karela, Bina yung isasakuil ing utus na ning Dios, bang atuparan yu ing likaslikas yung sabi.

Mar 7:10 Uling i Moises sinabi na, Igalang me i ibpa mu ampon i indu mu; at, Ing maniabing marawak kang ibpa na at indu na, mate yang e sumala:

Mar 7:11 Dapot ikayu sasabian yu, Nung ninuman sasabian na kang ibpa na o indu na, Ing nanu pa mang malyaring apakinabang yu kanaku maguing Corban ya, ngana wari, Miabie king Dios;

Mar 7:12 At e ye paintulutan dapat nanuman tungkul kang ibpa na at indu na;

Mar 7:13 Gagawan yung alang kabaldugan ing amanu ning Dios king uli na ning likaslikas yung sabi, a kekong binie: at dakal a bague a katulad na niti a daraptan yu.

Mar 7:14 At inaus nong pepasibayu ding kekaldan, at ngana karela, Makiramdam ko ngan at talastasan yu:

Mar 7:15 Alang nanumang atiu lual ning tau a makamusing kea; dapot ding bague a manibatan kea ilang makamusing king tau.

Mar 7:16 Nung ninuman atin yang baluglug a makiramdam, makiramdam ya.

Mar 7:17 At iniang lungub ya king bale, mikawani ne karing kekaldan, kitnan de ding keang alagad tungkul king alimbawa.

Mar 7:18 At ya sinabi na karela, Ala kayu namang pamanalastas? E yu balu nung ing anggang atiu lual lungub king tau, e ne malyaring amusingan;

Mar 7:19 Uling e lulub king pusu na, nung e king keang atian, at lulual king lijim a karinan? Iti sinabi na, gagawan nang malinis ing anggang panasanan.

Mar 7:20 At sinabi na, Ing manibatan king tau, mumusingan ne ing tau.

Mar 7:21 Uling king lub ning pusu ra ding tau, manibatan ing kaisipan a marawak, ing pamipaliwas, ing pamanako, ing pamakamate, ing pamakipangalugud,

Mar 7:22 Ing pamaniakim, ing dewakan, ing pamamirait, ing kelabuaran, ing matang marawak, ing pamakitua, ing kapalaluan, ing kamangmangan:

Mar 7:23 Ing keganaganang bague a iti king lub ngan manibatan, at ilang makamusing king tau.

Mar 7:24 At tinulak ya ibat karin, at mine ya king angganan ning Tiro at Sidon. At linub ya king metung a bale, pagnasan na king ninuman alang makabalu kea; at e malyaring misalikut.

Mar 7:25 Dapot kanita mu rin abalitan ne ning metung a babai, a maki anak a babaing malati a ating espiritung marinat, linapit ya kea, at siniklaud ya karing bitis na.

Mar 7:26 Ing babai tau ya Grecia, Sirofenicia ing laji na. At pigamuamu na kea king palual ne sa ing demonio king anak na.

Mar 7:27 At ya sinabi na kea, Paburen mo pang kumabsi ding anak: uling e katuliran kuanan ing tinape karing anak, at yugse me karing asu.

Mar 7:28 Dapot ya pekibatan ne at sinabi na kea, Wa pin pu, Guinu; dapot ding asu man, lalam ning dulang mamangan la ketang babaldug dang mugmug ding anak.

Mar 7:29 At ya sinabi na kea, Uli na ning sinabi mung iti, mako naka; ing demonio linual ne king anak mu.

Mar 7:30 At minuli ne bale na, disnan ne ing anak a makakera king pagkeran, ala ne ing demonio kea.

Mar 7:31 At meko yang pepasibayu manibat king angganan ning Tiro, at linabas ya king Sidon paturu king dayatmalat ning Galilea, daralanan na ing angganan na ning Decapolis.

Mar 7:32 At dela re kea ing metung a maklak at gagu; at pagamuamu ra kea king itumpak ne kea ing gamat na.

Mar 7:33 At kewani ne karing keraklan, sinulud no ding keang taliri karing balugbug na, at linura ya, at tigkilan ne ing dila na;

Mar 7:34 At tinalanga ya banua, dinalung ya, at ngana, Ephphatha, ngana wari, Mabuklat.

Mar 7:35 At mebuklat la ding keang balugbug, at mekalag ing tali na ning keang dila, at miniabi yang masalese.

Mar 7:36 At inutus na karela king e ra paniaban kaninuman; dapot nung kapilan na lalung penabilin, kanita ra naman lalung bilalag.

Mar 7:37 At mipapamulala lang bina, ngara, Makapagmulala ngan ing depatan na; aguiang ding maklak daraptan nang mididinan lang pakiramdam, at ding pipi makapaniabi la.Mar 8:1 Karing aldo a deta, inyang mika ating pasibayung binang dakal a tau, at ala lang apangan, pepalapitan no kea ding keang alagad, at sinabi na karela,

Mar 8:2 Malulunus ku karing kekaldan, uling ngeni atlu nong aldo kayabe ku, at ala lang apangan:

Mar 8:3 At nung paulian ko bale ra a e mengan, mangaliping la king dalan; at ding aliwa karela marayu la pa naman a penibatan.

Mar 8:4 At ding alagad na pekibatan de, Nu manibatan at ninung makapakabsing tinape karing taung deni keti king ilang?

Mar 8:5 At kitang na karela, Pilan la ding tinape yu? At ila sinabi ra, Pitu la.

Mar 8:6 At inutus na karing kekaldan magjilig la king gabun: at kinua no ding pitung tinape, at kaibat nang pepasalamat, pinisi nala, at binie no karing keang alagad barong ibili arapan da; at ila binili ro king arapan na ning kekaldan.

Mar 8:7 At atin la namang mapilan a asan a mangalati: at kaibat nong binendiciunan, inutus na king ibili rala naman arapan da.

Mar 8:8 At mengan la pin at kinabsi la: at pitung salikap a mitmu ing karelang biwat king labis a pisipisi.

Mar 8:9 At ding mengan ating anggang apat a libu: at pepalakuan nala.

Mar 8:10 At linub ya kanita king bangka abe no ding keang alagad, at mine ya karing dake na ning Dalmanuta.

Mar 8:11 At linual la ding Fariseos, at migmula lang mekisuguiran kea, pakiduangan deng metung a tanda a manibatan king banua, susubukan de.

Mar 8:12 At ya dinalung yang malalam king keang espiritu, at sinabi na, Baket maniawad yang tanda ing daing iti? ing katutuan sasabian ku kekayu, Nanumang tanda e midinan ing daing iti.

Mar 8:13 At likuan nala, linub yang pepasibayu king bangka, at dinalakit ya kangatba.

Mar 8:14 At akalinguan dang migdalang tinape; at ala la nung e mu metung a tinape king bangka.

Mar 8:15 At inutus nala, ngana karela, Lawan yu, mingat ko king levadura ra ding Fariseos at king levadura nang Herodes.

Mar 8:16 At mibulebule la king sarili ra, sasabian da, Sasabian na iti uling ala tang tinape.

Mar 8:17 At iniang akilala nang Jesus, sinabi na karela, Baket mibulebule kayu, uli na ning ala kong tinape? e yu pa akikilala ni atatalastas? pepasias ye ing kekong puso?

Mar 8:18 Atin kong mata, e ko manakit? at atin kong balugbug, e ko makaramdam? at e yu agaganaka?

Mar 8:19 Iniang pinisi ko ding limang tinape karing limang libu, pilan lang salikap a mitmu king pisipisi ding biwat yu? Sinabi ra kea, Labi lang adua.

Mar 8:20 At iniang ding pitu karing apat a libu, pilan lang salikap a mitmu king pisipisi ding biwat yu? At sinabi ra kea, Pitu la.

Mar 8:21 At ya sinabi na karela, E yu pa atatalastas?

Mar 8:22 At dinatang la Betsaida. At pigdala reng metung a bulag, at pagamuamu ra kea a tagkilan ne sa.

Mar 8:23 At telan ne gamat ing bulag, dela ne lual ning nayun; at kaibat nong liran ding mata na, timpak no kea ding gamat na, at kitang na kea, Atin kang nanumang akaket?

Mar 8:24 At ya tinalanga ya, at ngana, Akakit ko ding tau, anti la mong dutung a lalakad.

Mar 8:25 Kanita binili nong pepasibayu ding gamat na karing keang mata, at linawe yang maratun, at kinayap ya, at masalese ikit na ing keganaganang bague.

Mar 8:26 At pepaulian na ne bale na, ngana kea, E ka lulub aguiang king nayun.

Mar 8:27 At mine ya i Jesus abe no ding keang alagad karing nayun ning Cesarea ning Filipo: at king dalan kitang na karing keang alagad, ngana karela, Ninu aku ing sasabian da ding tau?

Mar 8:28 At ila sinabi ra kea, ngara, I Juan a Maminyag; at ding aliwa, I Elias; dapot ding aliwa, Metung ka karing manula.

Mar 8:29 At ya kitang na karela, Dapot ikayu, ninu mo aku a sasabian yu? Pekibatan neng Pedro, ngana kea, Ika ing Cristo.

Mar 8:30 At penabilin nang matalik karela king kaninuman e ra sasabian nung ninu ya.

Mar 8:31 At pigmulan na nang selese karela king kailangan ing Anak ning tau mibata yang dakal a bague, at isakuil de ding makatua, at ding pun da ding sacerdotes, at ding escribas, at mate ya, at king katlung aldo subli yang mie.

Mar 8:32 At sinabi nang bulalag ing amanung iti. At i Pedro kewani neng dilidili, at sebianan ne.

Mar 8:33 Dapot ya, inyang malikid ya at linawe no ding keang alagad, sebianan ne i Pedro, ngana, Ume ka king gugulutan ku, satanas; uling e mu isipan ing bague a makatungkul king Dios, nung e ing makatungkul karing tau.

Mar 8:34 At pepalapitan na kea ing kekaldan pati na ding keang alagad, at sinabi na karela, Nung ninuman bisa yang tuki kanaku, payalian na ing keang sarili, at dalan ne ing keang cruz, at tuki ya kanaku.

Mar 8:35 Uling ing bisang miligtas king bie na, mawala ya kea; at ing mibating king bie na king uli ku at king uli na ning evangelio, aligtas ne.

Mar 8:36 Uling, nanung apakinabang ning tau akamtan na man ing mabilug a yatu, at mibayad ya ing bie na?

Mar 8:37 Uling nanung panatbus na ning tau king bie na?

Mar 8:38 Uling karing mikarine kaku at karing amanu ku king daing iti a makipangalugud at palpikasala, ing Anak ning tau pikarine naya naman nung datang ne king ligaya nang Ibpa na a kayabe no ding banal a angeles.Mar 9:1 At sinabi na karela, Ing katutuan sasabian ku kekayu. Ating mapilan karing atiu keti a e ra takman ing kamatayan, anggang e re akit datang ing kayarian na ning Dios a kambe na ing kayupayan.

Mar 9:2 At pangalabas na ning anam a aldo, tiki neng Jesus i Pedro at i Santiago ampon i Juan, at dela no king metung a matas a bunduk, a ila makakawani la; at migbayu ya aske king arapan da;

Mar 9:3 At ing imalan na meguing makislap, binang maputi; nanu pata ninu mang mamipi keti king yatu e makapaputing makanian.

Mar 9:4 At pepakit ya karela i Elias abe ne i Moises; pakisabian de i Jesus.

Mar 9:5 At mekibat ya i Pedro, ngana kang Jesus, Rabbi, mayap ing tuknang tana keti: at gawa ta ping atlung kubu; metung keka, metung kang Moises, at metung kang Elias.

Mar 9:6 Uling e na balu ing sukat nang ipakibat pablasang mengatakutan la.

Mar 9:7 At dinatang ya ing metung a lulam a lilungan nala: at linual ya ing metung a siwala king lulam, Iti ya ing Anak kung kaluguran: makiramdam ko kea.

Mar 9:8 At bigla lang linawe king makapaliguid, ala nong ikit ninuman nung e i Jesus na mu a kayabe ra.

Mar 9:9 At kabang kukuldas la king bunduk, inutus na karela king kenuman e ra sasabian ing ikit da, nung e anggang ing Anak ning tau subli yang mie manibat karing mete.

Mar 9:10 At tindanan da iting amanung iti, pibulebulayan da king kasarilinan da nung nanu ing subling mie manibat karing mete.

Mar 9:11 At kitang da kea, ngara, Makananu iti king ding escribas sasabian da king dapat yang munang datang pamu i Elias?

Mar 9:12 At ya sinabi na karela, I Elias king katutuan muna yang datang, at isubli na ing keganaganang bague: nung makananung misulat dikil king Anak ning tau a lumasa yang dakal a bague, at mayala yang ulaga.

Mar 9:13 Dapot sasabian ku kekayu king i Elias dinatang ne, at depatan da kea ing anggang buri ra, dikil king misulat kea.

Mar 9:14 At inyang dinatang la karing alagad, ikit da ing maragul a kekaldan a makapatulug karela at ding escribas a makitua karela.

Mar 9:15 At kanitang ikit ne pin ning mabilug a kekaldan, mipamulala la; at milai lang mine kea, guinalang la kea.

Mar 9:16 At kitnan nala, Nanung pakitua yu karela?

Mar 9:17 At ing metung karing kekaldan pekibatan ne, Maestro, dela ke keka ing anak ku a atin yang metung a espiritung marinat;

Mar 9:18 A iti nu ne man talanan daragsa ne; at bubula ya asbuk, at lalangitngit ya ipan at lalangi ya: at sinabi ku karing kekang alagad bareng palualan; at ila e ra arapat.

Mar 9:19 Dapot ya mekibat ya karela, ngana, O daing alang pamanyalpantaya, angga kapilan makayabe ku kekayu? angga kapilan pibabatan dakayu? Idala ye kanaku.

Mar 9:20 At linapit de kea: at panakit na kea, kanita pepagalgalan ne ning espiritu; at miragsa ya king gabun, kasatkasat ya at bubula asbuk.

Mar 9:21 At kitnan neng Jesus i tata na, Kapilan pang panaun malilyari kea iti? At sinabi na kea, Manibat pa king anak ya.

Mar 9:22 At maralas yugse ne king api at king danum baneng sintangan: dapot ika nung atin kang akarapat ditak muman, malunus ka kekami, at saupan mukami.

Mar 9:23 At i Jesus sinabi na kea, Nung ika malyari kang maniwala! Ding keganaganang bague malyari la ngan king talapaniwala.

Mar 9:24 At kanita mu rin ing tata na ning anak, kinulisak ya, at ngana, Maniwala ku; saupan mu ing kelan kung pamaniwala.

Mar 9:25 Panakit na ping Jesus king ing kekaldan dinatang pupulaing miagnan sebianan ne ing espiritung marinat, ngana kea, Espiritung pipi at maklak, yutus ku keka king lual ka kea, at e naka lulub kea.

Mar 9:26 Kanita kinulisak ya, at kaibat neng pepagalgalan masikan, meko ya: at ing anak a lalaki meguing anti yang mete; nanupata ding keraklan sasabian da, Mete ya.

Mar 9:27 Dapot telan ne gamat Jesus at telakad ne; at ya tinalakad ya.

Mar 9:28 At inyang lungub la bale ding keang alagad kitnan deng dilidili, Baket ikami e miya apalual?

Mar 9:29 At sinabi na karela, Ing anti kaniti alang makapalako kea, nung e mu ing panalangin.

Mar 9:30 At panlako ra karin, dinalan la Galilea; at e na buri a ing ninuman abalu na.

Mar 9:31 Uling tiru nala ding keang alagad at sinabi na karela, Ing Anak ning tau miabie ya king gamat da ding tau, at paten de; at pangamate na subli yang mie king katlung aldo.

Mar 9:32 Dapot ila e ra atalastas ing amanung iti, at tatakut lang kutang kea.

Mar 9:33 At dinatang la Capernaum: at inyang karin no bale kitang na karela, Nanung pitatua yu king dalan?

Mar 9:34 Dapot ila e la bubulad: uling king dalan pitatua ra nung ninu ing maragul dili.

Mar 9:35 At inyang makalukluk ne inaus no ding labingadua; at sinabi na karela, Nung ninuman buri na ing maguing mumuna yang dili, maguing tauli yang dili karela ngan at ya ing talasuyu ra ngan.

Mar 9:36 At telanan ne ing metung a malating anak, at binili ne libutad da: at sepupuan ne karing takde na, sinabi na karela,

Mar 9:37 Ing tanggap king metung karing anti kareting malating anak king laguiu ku akung tatanggapan na; at ing tatanggap kanaku, aliwa akung tatanggapan na, nung e itang kanaku mitubud.

Mar 9:38 I Juan sinabi na kea, Maestro, menakit keng metung a tau a king laguiu mu apapalual no ding demonios; at ikami bewalanan miya, uling e ya tutuki kekatamu.

Mar 9:39 Dapot i Jesus sinabi na, E ye babawal; uling ninuman alang makapalyaring mala king laguiu ku, nung maniabi yang marawak kanaku.

Mar 9:40 Uling ing e salang kekatamu, makausig ya kekatamu.

Mar 9:41 Uling ing painum metung a vasung danum kekayu, uling kang Cristo kayu, ing katutuan sasabian ku kekayu, e mawala ing ablas kea.

Mar 9:42 At ninumang munie katatakiran king metung karing anak a malating deni a maniwala kanaku, mayap pa kea king isabit ne king batal na ing metung guilingan a batu at magbaldug ya king dayatmalat.

Mar 9:43 At nung ing gamat mu pin makatakid ya keka, pututan me: mayap pa keka ing singkul kang lungub king bie, ketang atin kang aduang gamat, a ume king infierno, king aping e matatda:

Mar 9:44 A nung nu karin ing ulad da e ya mamamate, At ing api e matatda.

Mar 9:45 At nung ing bitis mu makatakid ya keka, pututan me; mayap pang lungub kang pile king bie, king atin kang aduang bitis, ume king infierno:

Mar 9:46 A nung nukarin ing ulad da, e ya mamamate, At ing api e matatda.

Mar 9:47 At nung ing mata mu makatakid ya keka dukitan me; mayap pang lungub kang metung a mata king kayarian ning Dios, e mu king atin kang aduang mata, a miugse king infierno:

Mar 9:48 A nung nukarin ing ulad da, e ya mamamate, At ing api e matatda.

Mar 9:49 Uling ing balang katau mipakalatan ya king api.

Mar 9:50 Mayap ing asin: dapot nung ing asin milako ya kalat, nanu ing panalat yu? Akambe yu king sarili yu ing asin, at mie kong payapa ing metung at metung.Mar 10:1 At tinalakad ya karin at meko ya, at mine ya king sakup ning Judea, nangan na pa karin ning Jordan: at ding kekaldan a tau mibalik lang mipamisan king makapatulug kea; at king sadia nang ugali, tiru nong pasibayu.

Mar 10:2 At dinatang la ding Fariseos, at kitnan de, Matulid king lalaki ing kawanian ne ing asawa na? Susubukan de.

Mar 10:3 At ya mekibat ya, at sinabi na karela, Nanung inutus na kekayung Moises?

Mar 10:4 At sinabi ra, I Moises pepaintulutan nang ibili king kasulatan ing pamikawani at ing pamangawani.

Mar 10:5 Dapot i Jesus sinabi na karela, King kasiasan na ning kekong pusu sinulat na kekayu ing kautusan a iti.

Mar 10:6 Dapot manibat pa king kamumulan na ning pangalalang na ning yatu, ding lalaki at babai lelangan no ning Dios.

Mar 10:7 King uli na niti ing lalaki lakuan ne i ibpa na at i indu na, at pakiabayan ne ing keang asawa;

Mar 10:8 At ding adua magmetung la mung laman. Inya e no adua, nung e metung nalang laman.

Mar 10:9 Ding piagum nang piabe ning Dios e no pin dapat pikawanian ning tau.

Mar 10:10 At karin bale inulit dang kitang kea ding alagad tungkul king bague a iti.

Mar 10:11 At sinabi na karela, Ing kawani king keang asawa, at makiasawa ya king aliwa, pepaliwas ya king asawa na:

Mar 10:12 At nung ing babai kawani ya king asawa na at makiasawa ya king aliwa, dinapat yang pamipaliwas.

Mar 10:13 At pagdala reng anak a maisak banong apisan: at ding alagad pengamanuan dala.

Mar 10:14 Dapot panakit nang Jesus kaniti migdala yang mua, at sinabi na karela, Paburen yong lumapit kanaku ding anak; e yo babawalan: uling kareti ya ing kayarian na ning Dios.

Mar 10:15 Ing katutuan sasabian ku kekayu, a ing e tanggap king kayarian na ning Dios anting malating anak, e lungub karin.

Mar 10:16 At kaibat nong kinaul, timpak no ding gamat na karela, at binendiciunan nala.

Mar 10:17 At kanitang mame ya king dalan, pupulai yang linapit kea ing katau, at siniklaud ya king arapan na, at kitang na kea, Mayap a Maestro, nanung daptan ku bakung manan ing bie alang angga?

Mar 10:18 At i Jesus sinabi na kea, Baket sasabian mu kung mayap? ninuman alang mayap nung e mu metung, a yamu ing Dios.

Mar 10:19 Ika balu mo ding kautusan, E ka makamate, E ka darapat paliwas, E ka manako, E ka patutu king e katutuan, E ka mamirait, Igalang me i ibpa mu at i indu mu.

Mar 10:20 At ya sinabi na kea, Maestro, iti ngan tiparan ku ibat pa king kayanakan ku.

Mar 10:21 At i Jesus kanita dinangat na kea ing panimanman na, liguran ne, at sinabi na kea, Metung a bague ing kulang keka: Ume ka, pisali mu ing anggang kayatinan mu, at ibie mu karing pakakalulu, at mika pibandian ka banua: at ume ka keni, tuki ka kanaku.

Mar 10:22 Dapot melungkut ing aske nang lupa king amanung iti, at malumbe yang meko: uling maragul ya pibandian.

Mar 10:23 Kanita i Jesus linawe ya king makapatulug, at sinabi na karing keang alagad, Kasakit dang binang lungub king kayarian ning Dios ding maki pibandian!

Mar 10:24 At ding alagad mipamulala la karing keang amanu. Dapot i Jesus mekibat ya, inulit nang sinabi karela, Anak, kasakit nang bina karing manalig king pibandian, ing lungub king kayarian ning Dios!

Mar 10:25 Mayan pang bina ing dumalan ya ing metung a camello king busbus ning karayum, king lungub ya ing metung a mabandi king kayarian na ning Dios.

Mar 10:26 At ila lalu la pang mipamulala, at sinabi ra kea, Ninu pin ing miligtas?

Mar 10:27 I Jesus dinangat na karela ing panimanman na, at sinabi na, Karing tau iti e mapalyari, dapot king Dios e makanian; uling ing keganaganang bague malyari ngan king Dios.

Mar 10:28 I Pedro kanita pigmulan na nang sinabi kea, Oini, ikami likuan mi ngan ing keganagana, at tinuki ke keka.

Mar 10:29 I Jesus ngana, Ing katutuan sasabian ku kekayu, king ala ninuman a likuan ne ing bale na, o ding kapatad nang lalaki, o ding kapatad nang babai, o inda, o tata, o anak, o gabun, king uli ku, at king uli ning evangelio.

Mar 10:30 A e tanggap makatadinalan a ukdu ngening panaun a iti, bale, o kapatad a lalaki, o kapatad a babai, o inda, o anak, o gabun, ampon king pangaligalig, at king panaun a da ratang bie alang angga.

Mar 10:31 Makanian man dakal la ding mumuna a mitauli; at ding tauli a miuna.

Mar 10:32 At ati no king dalan a mame Jerusalem; at i Jesus mumuna ya karela: at ila mengapamulala la; at detang tutuki kea, magdala lang takut. At tiki nong pepasibayu ding labingadua, at inulit nong selita karela ding bague a malyari kea,

Mar 10:33 Ngana, Oini, mumukiat tamu Jerusalem; at ing Anak ning tau miabe ya karing pun ding sacerdotes at escribas; at atulan deng mate, at ibie re karing Gentiles;

Mar 10:34 At deti libakan de, luran de, at batbatan de, at patayan de, at pangalabas ning atlung aldo subli yang mie.

Mar 10:35 At linapit la kea i Santiago at i Juan, a anak nang lalaking Zebedeo, sinabi ra kea, Maestro, pagnasan mi ing daptan mu kekami ing nanumang bague a aduan mi keka.

Mar 10:36 At ya sinabi na karela, Nanung buri yung daptan ku kekayu?

Mar 10:37 At ila sinabi ra kea, Paintulut mu kekami ing metung lukluk ya king wanan mu at ing metung king kaili mu, karin king ligaya mu.

Mar 10:38 Dapot i Jesus sinabi na karela, E yu balu ing aduan yu. Makainum kayu king copang inuman ko? o mabinyag kayu king binyag a kebinyag ko?

Mar 10:39 At sinabi ra kea, Arapat mi. At i Jesus sinabi na karela, King copang inuman ku, tutu pin ing minum kayu; at king peminyag da kanaku, mabinyag kayu naman:

Mar 10:40 Dapot ing lukluk kayu king wanan ku o kaili, aliwa akung makaibie: nung e kareta yang pisadianan.

Mar 10:41 At inyang ding apulu dimdam da iti, migmula lang mimua king uli ra di Santiago at i Juan.

Mar 10:42 At i Jesus pepalapitan no kea, at ngana karela, Baluan yu king ding mialal anting pekapun da ding Gentiles, ilang papanginu karela; at ding mangaragul karela gagamitan da karela ing kayupayan da.

Mar 10:43 Dapot kekayu e makanian: nung e bagkus, ing bisang maragul kekayu, yang maguing talasuyu yu;

Mar 10:44 At ing bisang maguing mumuna kekayu, yang maguing talasuyu ding sabla.

Mar 10:45 Uling aguiang ing Anak ning tau e mine keting suyuan da, nung e bayang sumuyu, at bang ibie na ing keang bie king ikayatbus da ding dakal.

Mar 10:46 At dinatang la kanita karin Jerico: at panlako na karin Jerico pati na ding keang alagad ampon ding kekaldan a tau ing anak nang lalaking Timeo, i Bartimeo, a metung a bulag a magpalimus, makalukluk ya lele ning dalan.

Mar 10:47 At panamdam na king ing daralan ya i Jesus Nazareno, migmula yang kinulait at miniabi, Jesus a Anak nang David, malunus ka kanaku.

Mar 10:48 At ding dakal sebianan de bayang tajimik: dapot ya lalu na pang sikan ing kulait na, Oh Anak nang David, pakaluluan muku.

Mar 10:49 At kanita tinuknang ya i Jesus, at sinabi na, Ausan ye. At inaus de ing bulag, at sinabi ra kea, Tumula ka: talakad ka, ausan naka.

Mar 10:50 At ya, pangaugse ning balabal na, linuksu yang tinalakad, at linapit ya kang Jesus.

Mar 10:51 At pekibatan neng Jesus, ngana Nanung buri mung daptan ku keka? Ing bulag sinabi na kea, Rabboni, tanggapan ku sa ing panimanman ku.

Mar 10:52 At i Jesus sinabi na kea, Ume ka king lakad mu; ing kasalpantayanan mu pepakayapan naka. At kanita mu rin tinggap na ing keang panimanman, at tinuki ya kea king dalan.Mar 11:1 At inyang milapit no Jerusalem, at miras no karin Betfage at Betania, lele ning bunduk Olivos, tiburan no ding adua karing keang alagad,

Mar 11:2 At sinabi na karela, Ume ko king nayun a tulid yu, at panlub yu karin, akit ye ing metung a pollino a makatali, a ninumang tau e ne pa sekayan; kalagan ye, at dalan ye.

Mar 11:3 At nung ating sumabi kekayu, Baket daraptan yu iti? sabian yu, Kailangan ne ning Guinu; at kanita mu rin padala ne keti.

Mar 11:4 At ila meko nala, at ikit de ing pollino a makatali ya lele ning pasbul, king lual dalan; at kakalagan de.

Mar 11:5 At ding aliwang atiu karin, sinabi ra karela, Nanu ing daraptan yu, kakalagan ye ing pollino?

Mar 11:6 At ila sinabi ra karela ing agpang king inutus nang Jesus: at pepaburen danong meko.

Mar 11:7 At dela re pin kang Jesus ing pollino; at timpak da babo na ing imalan da, at sinake ya kea.

Mar 11:8 At dakal la ding milalantang king dalan king imalan da; at ding aliwa kinutud lang sangang dutung a kinutud da karing gutad.

Mar 11:9 At ding mumuna at ding tutuki king gugulutan na kukulisak da, Hosanna; Nuan ya ing daratang king laguiu ning Guinu:

Mar 11:10 Nuan ya sa ing daratang a kayarian, ing kayarian ning ibpa tang David: Hosanna king katasan.

Mar 11:11 At linub ya karin Jerusalem, king pisamban; at kaibat nong kilala ding keganaganang karin pakapatulug, anti ning mabebengi na, mine ya Betania abe no ding labingadua.

Mar 11:12 At kabukasan na nita, panlako ra karin Betania, meranup ya.

Mar 11:13 At king marayu abatiawan ne ing metung a higuera, a maki bulung, lepitan ne, sakaling manakit yang nanuman kea: at inyang milapit ya kea, nanuman ala yang ikit nung e mu bulung; uling e ra pa panaun ding higos.

Mar 11:14 At miniabi ya i Jesus, ngana king higuera, Manibat ngeni ninuman ala nang mangan kapilan man karing bunga mu. At dimdam da iti ding keang alagad.

Mar 11:15 At miras la pin Jerusalem: at panlub nang Jesus king pisamban, pigmulan nong tinabi ding misasali at maniali king pisamban; at guiluan no ding dulang da ding mamanlibe salapi, at ding luklukan da ding magtindang patipati;

Mar 11:16 At e na pepaintulutan king ing ninu man magdala yang nanumang lulanan king pisamban.

Mar 11:17 At tiru nala, ngana karela, E wari makasulat, Ing bale ku mipalaguiuwan yang bale ning panalangin karing anggang bansa? dapot ikayu guewa yeng lukib ding mapanako.

Mar 11:18 At dimdam da iti ding pun ding sacerdotes at escribas, at manintun lang paralan a apate re: uling tatakut la kea, pablasang ing balayan mipapamulala ya king tuturu na.

Mar 11:19 At balang gatpanapun lulual ya king ciudad.

Mar 11:20 At itang abak, inyang lalabas la, ikit de ing higuera malangi ya manibat king yamut.

Mar 11:21 At inyang aganaka nang Pedro, sinabi na kea, Lawan mu, Rabbi, ing higuerang simpa mu melangi ya.

Mar 11:22 At i Jesus mekibat ya, sinabi na karela, Salpantaya ko king Dios.

Mar 11:23 Ing katutuan sasabian ku kekayu, Ing sumabi king bunduk a ini, Mabagut ka, at dulung ka king dayatmalat; at e mikakunu ing pusu na, nung e paniwalan na king mapalyari ing sasabian na, arapat na.

Mar 11:24 Inya pin sasabian ku kekayu, Ing anggang bague a ipanalangin yu at aduan paniwalan yu king tanggapan yu, at mapalyari.

Mar 11:25 At kapilan mang manalangin kayu, patawad yu, nung atin kong nanumang laban kaninuman; bang i Ibpa yung atiu banua patawaran nakayu king kasalanan yu.

Mar 11:26 Dapot nung ikayu e ko patawad, i Ibpa yu mang atiu banua, e nako patawaran king kasalanan yu.

Mar 11:27 At mibalik lang pasibayu Jerusalem: at inyang lalakad ya kilub pisamban, ding pun da ding sacerdotes, at ding escribas at ding makatua lepitan de;

Mar 11:28 At sinabi ra kea, King nanung kayupayan daraptan mo ding bague a deti? o ninung minie kaniting kayupayan bang daptan mo ding bague a deti?

Mar 11:29 At i Jesus sinabi na karela, Aku kutnan dako king metung a bague, at pakibatan yuku; kanita sabian ku kekayu nung kaisanung kayupayan daraptan ko deting bague.

Mar 11:30 Ing binyag nang Juan, ibat king banua o ibat karing tau? pakibatan yuku.

Mar 11:31 At ila mibalak la king kasarilinan da, sasabian da, Nung sabian tamu, Ibat king banua; sabian na, Baket pin e yu peniwalan?

Mar 11:32 Dapot nung sabian tamu, Ibat karing tau, -mitakutan la king balayan: uling ila ngan kikilalanan de i Juan a katutuan a manula.

Mar 11:33 At mekibat la kang Jesus, ngara kea, E mi balu. I Jesus pin sinabi na karela, Aku man e ku sabian nung kaisanung kayupayan daraptan ko ding bague a deti.Mar 12:1 At pigmulan nong pekisabian karing alimbawa. Ing metung a tau tinanam yang metung a uvasan, bekuran neng makapatulug, at kinulkul yang metung a karinan dikil king pipapaslan alak, at mitalakad yang metung a bantayan; at pepamajala ne karing makisamak, at mine ya king aliwang karinan.

Mar 12:2 At king panaun a karampatan, tinubud ne ing metung nang ipus karing makisamak, banong tanggapan karing makisamak ding bunga ning uvasan.

Mar 12:3 At ila dekapan de, at pemaluka re, at pepalakuan deng alang dadala.

Mar 12:4 At mitubud yang pasibayu karela aliwang ipus; at iti sinugat de buntuk at depat da kea ing pamipakarine.

Mar 12:5 Pepadala ya kanitang aliwa; at iti pete re: at dakal la pa ding aliwang tinubud na: ding aliwa bitbat dala, at ding aliwa pete rala.

Mar 12:6 Atin nemang anak a lalaki, bugtung ya mu, kaluguran neng bina, tinubud naya naman karela iti, yang katataulian, ngana, Ing anak kung lalaki galangan de.

Mar 12:7 Dapot ding makisamak pisabisabi ra king kasarilinan da, Iti yang talapagmana; ume ko keni, paten taya, at mike kekatamu ing mana.

Mar 12:8 At dekap de, at pete re, at inugse re lual ning uvasan.

Mar 12:9 Nanu ping daptan na ning guinu na ning uvasan? Datang ya at lipulan no ding makisamak, at ibie na king aliwa ing uvasan.

Mar 12:10 E ye abasa man ing kasulatan a iti: Ing batung sikuil da ding aluagui, Milyari yang pamuntuk king suluk;

Mar 12:11 Iti ibat ya king Guinu, At bague pagmumulalan karing kekatang mata?

Mar 12:12 At pigkapilitan deng dakpan; dapot tinakut la king balayan; uling atalastas da king salang karela sinabi ne ing alimbawa: at likuan de, at meko la.

Mar 12:13 At pepadala ro kea, ding mapilan karing Fariseos at Herodianos, bareng dakpan king pamaniabi.

Mar 12:14 At inyang miras la, sinabi ra kea, Maestro, balu mi king ika katutuan ka, at e ka mangimi kaninuman; uling e mu lalawan ing anyu ra ding tau, nung e tuturu me king katutuan ing dalan na ning Dios: Dapat ing munie buis king Cesar, o ali?

Mar 12:15 Munie kami, o ali kami? Dapot ya, pablasang akikilala na ing karelang pamagkanuari, sinabi na karela, Baket susubukan yuku? Pagdala yukung metung a denario, bakeng lawan.

Mar 12:16 At pigdala re. At sinabi na karela, Kaninu ya larawan ini, at ing makasulat? At ila sinabi ra kea, Kang Cesar.

Mar 12:17 At i Jesus sinabi na karela, Ibie yu kang Cesar ing bague a kang Cesar, at king Dios ing bague a king Dios. At mipamulala lang bina kea.

Mar 12:18 Kanita linapit la kea ding Saduceos a sasabi king alang pamanyublingmie; at kitang da kea, ngara,

Mar 12:19 Maestro, i Moises sinulat na kekami, Nung ing kapatad nang lalaki ning ninuman mate ya, at milakuan yang asawa, at alang melakuan a anak, kunan ne ning kapatad a lalaki ing asawa na, at dinan neng palipi ing kapatad na.

Mar 12:20 Ating pitung mikakapatad a lalaki: ing pangane mekiasawa ya, at mete ya e milakuan palipi;

Mar 12:21 At pengasawa ne ning kadua at mete ya e ya naman milakuan palipi: ing katlu makanian mu naman:

Mar 12:22 At ding pitu e la milakuan palipi. Mete ya naman ing babai, tauli karela ngan.

Mar 12:23 King pamanyublingmie, kaninu ya karela maguing asawa ing babai? uling ding pitu ayasawa re ngan.

Mar 12:24 I Jesus sinabi na karela, E ko magkamali kaniti mu ren, uling e yo balu ding kasulatan, aguiang ing kayupayan na ning Dios?

Mar 12:25 Uling nung subli lang mie manibat karing mete, e no makiasawa, at e no papakiasawa; nung e anti nong angeles a atiu banua.

Mar 12:26 Dapot tungkul karing mete, a sublingmie, kapilan man e yu pa abasa king libru nang Moises, king karinan dikil king Zarza, a nung makananu neng pekisabian ning Dios, ngana, Aku ing Dios nang Abraham, at Dios nang Isaac, at Dios nang Jacob?

Mar 12:27 E re Dios ding mete, nung e ding mabie: ikayu magkamali kong bina.

Mar 12:28 At linapit ya ing metung karing escribas, a iti, pamanamdam nang mitutua la, at inyang akit na king pekibatan nong mayap, kitang na kea, Isanu ing maragul dili karing atus?

Mar 12:29 I Jesus mekibat ya, Ing maragul dili ya ini, Makiramdam ka, Oh Israel; Ing Guinung kekatang Dios, ing Guinu metung ya mu:

Mar 12:30 At laguran me ing Guinung kekang Dios mabilug king pusu mu, at mabilug king kaladua mu, at mabilug king kaisipan mu, at mabilug king anggang sikanan mu.

Mar 12:31 At ing kadua ya ini, Luguran me ing lupa mung tau anti mu naman keka. Alang aliwang utus a miguit pa kareti.

Mar 12:32 At sinabi na kea ning escriba King katutuan, Maestro, sinabi mung mayap king metung ya mu; at bukud kea ala nang aliwa:

Mar 12:33 At nung luguran meng mabilug king pusu mu, at mabilug king kaladua mu, at mabilug king kaisipan mu, at mabilug king anggang sikanan mu, at nung luguran me ing lupa mung tau anti mu naman keka, miguit pa king keganaganang ain a durulukan at daun.

Mar 12:34 At inyang ikit nang Jesus a mekibat ya king binang kabiasnan sinabi na kea, E ka marayu king kayarian na ning Dios. At ala na ninuman kaibat na nita a mengangas mengutang nanu man kea.

Mar 12:35 At i Jesus mekibat ya at sinabi na, anti ning ya tuturu ya king pisamban, Baket sasabian da ding escribas king i Cristo anak neng David?

Mar 12:36 Uling i David mu rin yang sasabi king pamamilatan na ning Espiritu Santo, Sinabi na ning Guinu king Guinu ku: Lukluk ka wanan ku, Angga king ibili kula ding kekang kasalang lalam ding bitis mu.

Mar 12:37 I David mu rin ausan ne, Guinu: at nu ya ibat ing anak na? At ding taung keraklan matula reng pekiramdaman.

Mar 12:38 At king keang ituturu sinabi na, Mingat kayu karing escribas, a buri ra ing lalakad makaba abitu, at buri ra ing pupugayan king plaza,

Mar 12:39 At ding mumunang luklukan karing sinagogas, at ding mumunang pagkabilian karing abala:

Mar 12:40 Ila ding lalaklak karing bale ra ding babaing mebalu, at sasangkan da ing mangakabang panalangin; deti tanggap lang lalu pang mabagsik a parusa.

Mar 12:41 At linukluk ya i Jesus arapan na ning kaban a piainan, lalawan na ing pamamaldug nang salapi ning balayan king kaban na ning piainan: at malda la ding masalaping babaldug dakal.

Mar 12:42 Dinatang ya ing metung a malukang babaing mebalu, at mildug yang aduang utsabas a kaalaga ning metung a centimus.

Mar 12:43 At pepalapitan no kea ding alagad na at sinabi na karela, Ing katutuan sasabian ku kekayu king iting malukang babaing mebalu mildug yang maiguit karing keganaganang mildug king kaban na ning piainan:

Mar 12:44 Uling ila ngan mildug la king karelang labis; dapot iti, king keang kakaluluan bildug na ing anggang atiu kea pati na ing anggang pagkabie na.Mar 13:1 At inyang lual ne king pisamban, sinabi na kea ning metung karing keang alagad, Maestro, lawan mu, nanu la tang batu at nanu la tang bale deti!

Mar 13:2 At i Jesus sinabi na kea, Akakit mo deting mangaragul a bale? Ala ping mitagan a batung makatumpak king lupa nang batu a e malasak.

Mar 13:3 At inyang makalukluk ya king bunduk da ding Olivos, king arapan na ning pisamban, kitang da keang makabukud di Pedro at Santiago at Juan at i Andres, ngara,

Mar 13:4 Sabian mu kekami, Kapilan la malyari ding bague a deti? at nanung maguing tanda nung ume nong mituparan ding keganaganang bague a deti?

Mar 13:5 At i Jesus pigmulan nang sinabi karela, Mingat kayu bang ninuman e nako alili.

Mar 13:6 Dakal la ding datang king laguiu ku, sabian da, Aku pin ya; at ilili ro ding dakal.

Mar 13:7 At nung damdaman yu ing pamipamuk, at alingongo na ning pamipamuk, e ko paigulu lub: kailangan king mapalyari la deting bague, dapot aliwa pa ing kawakasan.

Mar 13:8 Uling ing bansa talakad salang king bansa, at ing kayarian salang king kayarian; at datang ing ayun king miayaliwang karinan; at mika danup: deting bague a deti mula no ning kasakitan.

Mar 13:9 Dapot ingatan yu ing kekong sarili: uling ibie rako karing piukuman; at karing sinagogas mabatbat kayu; at miarap ko karing gobernador ampon ari king uli ku, king pamipatutu karela.

Mar 13:10 At kailangan king ing evangelio mipanaral ya pamu karing anggang bansa.

Mar 13:11 Nung idala ra na ko pin karing piukuman, barakong ibie, e yu na kababalisa pamu ing kekong sabian; nung e itang miabie kekayu itang oras a ita yang sabian yu: uling aliwa ikayu ing maniabi, nung e ing Espiritu Santo.

Mar 13:12 At ing kapatad a lalaki ibie ne king kamatayan ing keang kapatad a lalaki, at ing ibpa ing keang anak; at ding anak talakad lang laban karing mangatua ra, at papate rala.

Mar 13:13 At ding sablang tau pikasaman dakayu king uli na ning laguiu ku, dapot ing manatili angga king kapupusan miligtas ya.

Mar 13:14 Dapot pamanakit yu pin king mabagsik a pangalasak a makatalakad king e na dapat pagbilian (ing babasa talastasan na), kanita ding manuknangan Judea tumakas lang ume karing bunduk:

Mar 13:15 At ing atiu king bubungan e ne kuldas, at e lungub kilub bang kuma nanumang bague king bale na:

Mar 13:16 At ing atiu king marangle e ne mibalik kuma king balabal na.

Mar 13:17 Dapot kalulu no ding mabuktut at pasusu karing aldo a deta!

Mar 13:18 At manalangin ko pin king e sa malilyari king panaun na ning dimla.

Mar 13:19 Uling karing aldo a deta mika ating kalungkutan a e pa milyari manibat king kamumulan a pamaglalang king lelangan na ning Dios angga ngeni, at kapilan man e na malyari.

Mar 13:20 At nung ing Guinu e no pakuyaran ding aldo a deta, nanumang laman alang miligtas; dapot king uli ra ding pili, a pinili na, pepakuyad no ding aldo a deta.

Mar 13:21 At kanita, nung ninuman sabian na kekayu, Oini i Cristo; o kaya, Oitang keta; e ko maniwala:

Mar 13:22 Uling lunto la ding e tutung Cristo, at e tutung manula, at pakit lang tanda at makapagmulala, balang makapirait, nung malyari, karing pili.

Mar 13:23 Dapot maningat ko pin, oini pepauna ku na ngang sinabi kekayu.

Mar 13:24 Dapot karing aldo a deta, pangalabas na ning kalungkutan a ita, ing aldo dalumdum ya at ing bulan e ne ibie ing sala na,

Mar 13:25 At manganabu la ding batuin, manibat banua, at pasigalgal la ding kayupayan a atiu banua.

Mar 13:26 At kanita ing Anak ning tau mayakit yang datang a atiu king biga, king maragul a kayupayan at ligaya.

Mar 13:27 At kanita tuburan no ding angeles, at tipunan do ding keang pili manibat karing apat a angin, manibat king wakas ning gabun angga king wakas ning banua.

Mar 13:28 Ngeni manibat king dutung a higuera pagaralan yu ing alimbawa na: nung sasaguiwa ne sanga at mamulung ne, balu yu na malapit na ing kaleldo;

Mar 13:29 Makanian mu naman ikayu pamanakit yung malilyari no ding bague a deti, balu yu na malapit ne king pasbul.

Mar 13:30 Ing katutuan sasabian ku kekayu, E lumipas ing daing iti, a e malyari iti ngan.

Mar 13:31 Ing banua at gabun lumipas: dapot ing sinabi ku e lumipas.

Mar 13:32 Dapot tungkul king aldo a ita at oras ninuman alang makabalu nung kapilan datang, ding angeles man banua, ni ing Anak man, nung e mu ing Ibpa.

Mar 13:33 Mingat kayu, maglame kayu at manalangin: uling e yu balu nung kapilan ing panaun.

Mar 13:34 Anti mo ing taung mine king aliwang labuad a likuan ne ing bale na, at binie na karing keang ipus ing kayupayan, at balang metung karela king sarili nang katungkulan, at inutus na naman king bante pasbul ing maglame ya.

Mar 13:35 Maglame ko pin: uling e yu balu nung kapilan ya datang ing guinu na ning bale, nung king gatpanapun, o nung king kapitangan bengi, o nung king pamanulauk ding manuk, o nung king abak;

Mar 13:36 Magkang datang yang bigla, dasnan nakong matudtud.

Mar 13:37 At ing sasabian ku kekayu, sasabian ku ngan karing sabla, Maglame kayu.Mar 14:1 Ngeni kaibat ning aduang aldo ya ing pista king pascua at king tinape alang levadura at ding pun da ding sacerdotes at ding escribas, manintun la nung makananu reng arakap king pirait, at paten de.

Mar 14:2 Uling sasabian da, E king pista, magkang magulu ing balayan.

Mar 14:3 At kabang karin ya Betania king bale nang Simon a leproso, kabang makadurup y king pamangan, dinatang ya ing metung a babai a magdalang metung a vasong alabastro a mitmung unguentong nardo a alang samut, at maragul a alaga; at bilbal ne ing vaso at tigtug na manibat king buntuk.

Mar 14:4 Dapot ating mapilan a mimua king kasarilinan da at sasabian da, Nanung kapagnasan niting depatan nang pamanyira king unguento?

Mar 14:5 Uling ing unguentong iti apisaling maiguit atlung dalan a denario at pimie sana karing maluka. At bilungan deng bina ing babai.

Mar 14:6 Dapot i Jesus sinabi na, Paburen ye; baket lilingasngasan ye? mayap a dapat ing depatan na kanaku.

Mar 14:7 Uling kapilan man abe yula ding maluka, at kapilan mang burian yu araptanan yong mayap: dapot aku e yuku abe kapilan man.

Mar 14:8 Ya depatan na ing aguiu na; migpauna neng kinuskus king katawan ku king pangakutkut.

Mar 14:9 Ing katutuan sasabian ku kekayu, Nu ya man mipanaral ing evangelio king mabilug a yatu, karin man misalita ing depatan na ning babaing iti king pamigaganaka kea,

Mar 14:10 At i Judas Iscariote a metung karing labingadua, mine ya karing pun da ding sacerdotes baneng ipamie karela.

Mar 14:11 At ila, inyang damdaman da iti, metula la, at pengakuanan deng dinan salapi. At ya manintun ya nung makananu ne sang apamie karela king masanting a panaun.

Mar 14:12 At king mumuna nang aldo ning tinape alang levadura, inyang gagawan da ing pamanain king pascua, ding alagad na sinabi ra kea, Nukarin ing buri mung ume kami at misadia bakang mangan king pascua?

Mar 14:13 At ya mitubud yang adua karing alagad na, at sinabi na karela, Ume ko king ciudad at salubungan nakayu ning metung a taung magdalang metung a bangang danum: tukian ye;

Mar 14:14 At nung nu ya man karin lungub, sabian yu king makibale, Ing Maestro sasabian na, Nu ya karin ing silid a malualas a pipanganan ku king pascua a kayabe ko ding alagad ku?

Mar 14:15 At ya ituru ne kekayu ing maragul a silid at matas, maki kasangkapan at makasadia: at misadia kong kekatamu karin.

Mar 14:16 At mine la ding alagad, at miras la kilub ciudad, at ikit da nung makananu ing sinabi na: at sidia ra ing pascua.

Mar 14:17 At inyang miras na ing gatpanapun, ya dinatang ne, kayabe no ding labingadua.

Mar 14:18 At inyang makalukluk na la at mamangan, i Jesus sinabi na, Ing katutuan sasabian ku kekayu king ing metung kekayu a kasulu ku paglinguan naku.

Mar 14:19 Ila migmula lang melungkut, at miniabing tunggal kea, Aku kaya?

Mar 14:20 At ya mekibat ya, ngana karela, Metung ya karing labingadua; itang makisulu kaku king pinggan.

Mar 14:21 Uling ing Anak ning tau ume ya, anti mo ing kea makasulat; dapot, kalulu ne itang tau a maglingu king Anak ning tau! mayap pa ketang taung ita ing e ne mibait.

Mar 14:22 At inyang mamangan na la i Jesus kinanua yang metung a tinape, at kaibat neng binendiciunan, pinisi ne, at binie ne karela, ngana, Kuanan ye: iti yang katawan ku.

Mar 14:23 At kinua ne ing copa, at kaibat nang pepasalamat, binie ne karela: at minimum la ngan.

Mar 14:24 At sinabi na karela, Iti yang daya ku, king bayung tipan, a mibulus king uli ra ding dakal.

Mar 14:25 Ing katutuan sasabian ku kekayu king e na ku minum king bunga na ning wake, angga king aldo a inuman kung bayu king kayarian na ning Dios.

Mar 14:26 At inyang mekadalit nong metung a himno, mine la king bunduk ning Olivos.

Mar 14:27 At i Jesus sinabi na karela, Iko ngan midinan kong ikamua: uling makasulat, Sugatan ke ing pastul At misalbag la ding tupa.

Mar 14:28 Dapot pamanyubli kung mie, ume kung muna kekayu Galilea.

Mar 14:29 Dapot sinabi nang Pedro kea, Aguiang ila ngan manakit lang ikamua, dapot aku ali ku.

Mar 14:30 At i Jesus sinabi na kea, Ing katutuan sasabian ku keka, king ika, ngening benging iti, bayu ya tulauk ing manuk a tatio makaladuang ukdu, ilingad mu kung makatatlu.

Mar 14:31 Dapot ya sinabi nang lalung matibe, Aguia mang kailangan ing mate kung kayabe mu, e raka ilingad kapilan man. Ila ngan makanian ing sinabi ra.

Mar 14:32 At miras la king metung a kakarinan a ausan dang Gethsemane: at sinabi na karing keang alagad, Lukluk ko keti, kabang aku manalangin ku.

Mar 14:33 At tiki ne i Pedro, i Santiago at i Juan, at migmula neng mengablad at melingasngas a bina.

Mar 14:34 At sinabi na karela, Malungkut yang bina ing kaladua ku angga king kamatayan, malakuan ko keti at maglame kayu.

Mar 14:35 At sinulung ya pang ditak, at migsakab ya king gabun, at menalangin ya, king nung malyari sa, milabas kea ing oras a ita.

Mar 14:36 At sinabi na, Oh Ibpa, ing keganaganang bague malyari ngan keka; idayu me kanaku ing copang iti: makanian man aliwa ing kaburian ku, nung e ing keka.

Mar 14:37 At mibalik ya, at disan nong matudtud, at sinabi na kang Pedro, Simon, matudtud ka? e ka makapaglame metung mu mang oras?

Mar 14:38 Maglame kayu at manalangin, bakong e lungub king tuksu: king katutuan ing espiritu makasadia ya, dapot ing laman maina ya.

Mar 14:39 At mine yang pepasibayu, at menalangin, ding amanu ila namang sinabi na.

Mar 14:40 At inyang mibalik yang pepasibayu, disnan nong matudtud; uling bina lang mitutundu; at ala lang balung ipakibat kea.

Mar 14:41 At linapit ya king katlung ukdu, at sinabi na karela, Matudtud na kayu, at painawa: makaguiu na; ing oras miras na; Oini, ing Anak ning tau mipaglinguan yang miabie king gamat da ding makasalanan.

Mar 14:42 Mibangun kayu, ume tamu: oini, ing maglingu kanaku lalapit ne.

Mar 14:43 At ita mu rin, kabang ya maniabi ya pa, dinatang ya i Judas, a metung karing labingadua, at abe na ing metung a kekaldan, maka talibung la at nagpaluka, menibat la karing pun da ding sacerdotes at escribas ampon makatua.

Mar 14:44 At ing miglingu kea, minie yang metung a tanda, ngana, Ing uman ku, ya ita; dakpan ye, at dalan ye king binang kaingatan.

Mar 14:45 At inyang miras ya, agad nang linapit kea, at ngana, Rabbi; at inuma ne.

Mar 14:46 Ila pin telanan de at dekapan.

Mar 14:47 Dapot metung ya karing atiu karin begut ne ing talibung na, at sinugat ne ing ipus ning matas a sacerdote, at leko ne metung a balugbug.

Mar 14:48 At mekibat ya i Jesus, sinabi na karela, Linual kayu anti mong salang king metung a tulisan, makatalibung kayu at magpaluka, bang dakpan yu ko?

Mar 14:49 Aldo-aldo abe yuku at tuturu ku king pisamban, at e yuku dekapan: dapot iti merapat bang matupad ing kasulatan.

Mar 14:50 At ding anggang abe na likuan de, at tinakas la.

Mar 14:51 At tikian ne ning metung a baintau, makabalabal yang metung a ulas a lienzo ing lubas nang katawan: at dekapan de;

Mar 14:52 Dapot ya likuan ne ing ulas a lienzo, at tinakas yang lubas.

Mar 14:53 At dela re i Jesus king matas a sacerdote: at mekitipun la kea ding anggang pun da ding sacerdotes, at ding makatua, ampon ding escribas.

Mar 14:54 At tikian neng Pedro king makarayu, angga king lub ning patio ning matas a sacerdote; at makiluklukan ya karing manibala, at magsalab ya king api.

Mar 14:55 Ngeni ding pun da ding sacerdotes, at ing mabilug a concillo manintun lang saksi salang kang Jesus bareng apapate; at e la menakit.

Mar 14:56 Uling dakal lang minie patutung kalaraman salang kea, at ing karelang pamipatutu e mikakaagpang.

Mar 14:57 At tinalakad la ding mapilan a sasaksi lang kalaraman salang kea, ngara,

Mar 14:58 Ikami dimdam ming sinabi na, Aku lasakan ke iting pisamban a guewang gamat, at king lub ning atlung aldo mitalakad kung aliwa a e guewang gamat.

Mar 14:59 Makanian man e pa mikakaagpang ing pamipatutu ra.

Mar 14:60 At tinalakad ya kanita ing matas a sacerdote king libutad, kitang na kang Jesus, ngana, E ka makibat nanuman? nanu iting sasaksi ra salang keka?

Mar 14:61 Dapot ya e bubulad at e mekibat. Kitang nang pasibayu kea ning matas a sacerdote, at sinabi na kea, Ika ing Cristo, ing Anak na ning Nuan?

Mar 14:62 At i Jesus sinabi na kea, Aku pin: at ikayu akit ye ing Anak ning tau makalukluk ya king wanan na ning Upaya, at tipa yang kambe na ing biga ning banua.

Mar 14:63 At ing matas a sacerdote guinabak na ing imalan na, sinabi na, Nanan tala pang kailangan ding saksi?

Mar 14:64 Dimdam yu ing pamanyumpa: nanu ing isipan yu? At ila ngan inatulan de king karampatan ya king kamatayan.

Mar 14:65 At ding aliwa pigmulan da neng liran, at tikpan a lupa, at penampaling de, at sasabian da kea, Ulan mu: at pinyintuk de ding manibala.

Mar 14:66 At anti ning i Pedro atiu kilub ning patio, linapit ya ing metung a babaing ipus ning matas a sacerdote;

Mar 14:67 At panakit na kang Pedro, a magsalab ya, linawe ne, at sinabi na, Ika abe naka naman ning Nazareno a i Jesus.

Mar 14:68 Dapot ya lingad na, ngana, E ku balu at e atatalastas ing sasabian mu: at linual ya nangan king pasbul; at tinulauk ya ing manuk a tatio.

Mar 14:69 At ikit ne ning ipus a babai, at pigmulan nang sinabing pepasibayu karetang pakatalakad karin, Ini metung ya karela.

Mar 14:70 Dapot ya lingad neng pepasibayu. At miuman ditak, detang atiu karin pakatalakad sinabi rang pepasibayu kang Pedro, Katutuan metung ka karela; uling tau ka Galilea.

Mar 14:71 Dapot ya migmula yang menagkas at sinumpa, ngana, E ke akikilala ing taung iti a sasabian yu.

Mar 14:72 At kanita mu rin, king kaduang ukdu, tinulauk ya ing manuk a tatio. At i Pedro aganaka na ing amanung sinabi nang Jesus kea, Bayu ya tulauk makaladua ing manuk a tatio, ilingad mukung makatatlung ukdu. At inyang aisip na ita, kiniak ya.Mar 15:1 At inyang abak na mipulung la ding pun da ding sacerdotes abe ro ding makatua at ding escribas ampon ing mabilug a Sinedrio, misasangguni la, guinapus de i Jesus, pepadala re at binie kang Pilato.

Mar 15:2 At kitnan neng Pilato, Ika ing ari ra ding Judios? At ya mekibat ya, ngana kea. Ika sasabian mu.

Mar 15:3 At ding pun da ding sacerdotes dakal a bague ing susumbung da kea.

Mar 15:4 Kitnan neng pepasibayung Pilato, ngana, E ka makibat nanu man? Lawan mu nung nu anti karakal a bague ing susumbung da keka.

Mar 15:5 Dapot i Jesus e ne mekibat nanu man; nanu pata migmulala ya i Pilato.

Mar 15:6 Ngeni king pista piugalian ing papalual metung a makasukul, nung ninung aduan da.

Mar 15:7 At ating metung a milaguiung Barrabas, makasukul ya, pati na ding abe na king pamangulu, deti king kaguluan a depatan da mekapate la.

Mar 15:8 At linapit la ding kekaldan, pigmulan dang inawad king daptan na ing sadia nang daraptan karela.

Mar 15:9 At i Pilato pekibatan nala, ngana, Buri yung ibulus ke kekayu ing Ari ra ding Judios?

Mar 15:10 Uling balu na pin, king uli na ning diria, ding pun da ding sacerdotes binie re kea.

Mar 15:11 Dapot ding pun ding sacerdotes inaguiag do ding kekaldan, barang aduan king mayap pang ibulus ne karela i Barrabas.

Mar 15:12 At pasibayu mekibat ya i Pilato, sinabi na karela, Nanung buri yu ping daptan ku king ausan yung Ari ra ding Judios?

Mar 15:13 At ila pepasibayu lang kinulisak, sasabian da, Ipaku ya.

Mar 15:14 At i Pilato sinabi na karela, Nanu ping marawak a depatan na? Dapot ila lalu la pang kinulisak, Ipaku ya.

Mar 15:15 At king kaburian nang Pilato a munie lub king balayan, binulus ne karela i Barrabas at binie ne i Jesus, kaibat nang mebatbat, bayang mipaku.

Mar 15:16 Ding kawal pin dela re king lub ning patio, ngana wari, king Pretorio; at tinipun da ing mabilug a tapuk.

Mar 15:17 At pepaimalanan deng purpura, at miliko lang metung a coronang suksuk, pinutung de kea;

Mar 15:18 At pigmulan deng pigayan, Ba pu, Ari ra ding Judios!

Mar 15:19 At sinugat de buntuk king metung a kawayan, at liran de, at sisiklauran deng simban.

Mar 15:20 At kaibat deng pilmuran, likas da kea ing purpura, at pepasulud da ing imalan na. At dela re bareng ipaku.

Mar 15:21 At pinilit de ing metung a lalabas a i Simon Cirineo, tata ra ri Alejandro at Rufo, ibat ya king marangle, baneng pusanan ing cruz nang Jesus.

Mar 15:22 At dela re king karinan a ausan dang Golgota, a ing kabaldugan na, Karinan ning bungu.

Mar 15:23 At inalukan deng alak a maki samut mirra: dapot ya e na tinggap.

Mar 15:24 At ila pinaku re, at pirake ra ing keang imalan, a karelang pipaningalman nung isanu ing dalan na ning balang katau.

Mar 15:25 At katlu ne ing oras inyang ipaku re.

Mar 15:26 At ing sulat king sumbung kea a sinulat de tulid na, ING ARI RA DING JUDIOS.

Mar 15:27 At pinaku rong kayabe na ding aduang tulisan; ing metung king wanan na, at ing metung king kaili na.

Mar 15:28 At metupad ing Kasulatan a sasabi: At ya mibilang ya karing mangarawak.

Mar 15:29 At ding lalabas lilibakan de, pipiling do ding karelang buntuk, at sasabian da, Aha! ika ing maka lasak king pisamban, at king lub ning atlung aldo italakad me,

Mar 15:30 Iligtas mu ing sarili mu, at kuldas ka ding cruz.

Mar 15:31 Makanian mu naman, ding pun da ding sacerdotes lilibakan de, sasabian na ning metung at metung, pati na ding escribas, Ding aliwa linigtas nala; ing sarili na e na aligtas.

Mar 15:32 Paburen ye ing Cristo, ing Ari king Israel, kuldas ya ngeni king cruz bami yang akit at paniwalan. Makanian mu naman ding abe nang makapaku, lilibakan de.

Mar 15:33 At inyang oras nang kanam, medalumdum king meto sikluban, angga king oras a kasiam.

Mar 15:34 At inyang kasiam ne ing oras kinulait yang masikan i Jesus, ELOI, ELOI, LAMA SABACHTHANI? a ing kabaldugan na, ngana wari, Dios ko, Dios ko, baket pepaimburisan muku?

Mar 15:35 At ding mapilan a atiu karin, panamdam da kaniti, sinabi ra, Oini, i Elias ausan ne.

Mar 15:36 At milai ya ing metung karela, besa neng aslam ing metung a esponja, at inyang abili ne king metung a timbu at pepainum ne kea, ngana, Paburen ye, lawan tamu nung datang ya i Elias baneng ikuldas.

Mar 15:37 At i Jesus kinulisak yang masikan, at binie ne ing espiritu.

Mar 15:38 At ing tabing ning pisamban megabak yang mepidua manibat babo angga lalam.

Mar 15:39 At inyang ing centurion a atiu tulid na ikit na king binie ne ing espiritu, sinabi na, Katutuan pin ing taung ini Anak ne ning Dios.

Mar 15:40 Atin mu naman karin mapilan a babai a babatio makarayu, at kareti atiu i Maria Magdalena, at i Mariang indu nang Santiago ing malati at i Jose ampon i Salome;

Mar 15:41 At deti, inyang karin ya Galilea, tinuki la kea at siyuan de; at aliwa pang dakal a tinuki kea Jerusalem.

Mar 15:42 At inyang miras na ing gatpanapun, uling ya pin ing Pamiadia, ngana wari, ing aldo a mumuna king sabbath,

Mar 15:43 Dinatang ya i Jose a tau Arimatea a kutnanan a mapuring pangabili, a iti manaya ya naman king kayarian na ning Dios; at matapang yang linub king kabilian nang Pilato, at inawad ne ing katawan nang Jesus.

Mar 15:44 At i Pilato pigmulalan na nung ya mete ne; at inaus ne kanita ing centurion kitang na kea nung maluat neng mete.

Mar 15:45 At inyang abalu na king centurion, binie ne ing bangke kang Jose.

Mar 15:46 At sinali yang metung a ulas a lienzo, at kildas ne king cruz, binalut ne king ulas a lienzo, at binili ne king metung a kutkutan a kilkul king metung a batu; at peparulang ne ing metung a batu king pasbul ning kutkutan.

Mar 15:47 At i Maria Magdalena, ampon i Mariang indu nang Jose linawe re nung nu ya mibili.Mar 16:1 At inyang milabas na ing sabbath i Maria Magdalena ampon i Mariang indu nang Santiago, at i Salome sinali lang unguentong mabanglu bareng ayan pulisan.

Mar 16:2 At maranun a maranun king mumunang aldo ning paruminggu, dinatang la king kutkutan, makaslag ne ing aldo.

Mar 16:3 At pisabisabian ra, Ninu ing autus tamung paparulang king batung atiu king pasbul ning kutkutan?

Mar 16:4 At inyang yatna ro ding mata ra, ikit da king ing batu makatulang ne: uling bina yang maragul.

Mar 16:5 At panlub da king kutkutan, ikit de ing metung a baintau, makalukluk ya nangan wanan, at misusulud yang imalan a maputing makaba; at mengasdan la.

Mar 16:6 Dapot ya sasabian na karela, E ko masasdan: panintunan ye i Jesus a tau Nazaret, a mipaku: sinubli neng mebie; ala ne keni: lawan ye ing karinan a pibilian da kea!

Mar 16:7 Dapot ume kayu, sabian yu karing keang alagad at kang Pedro, Ya magpauna neng ume kekayu Galilea: karin ye akit nung makananu nang sinabi kekayu.

Mar 16:8 At linual la, at meko la king kutkutan, uling pesigalgal la at mengatilijan: at kaninuman ala lang sinabi nanuman, uling tinakut la.

Mar 16:9 Ngeni inyang subli neng mie i Jesus, galingaldo pa, king mumunang aldo ning paruminggu, pepakit yang minuna kang Maria Magdalena a nung kaninu no tinabi ding pitung demonios.

Mar 16:10 Ya meko ne at pepabalu na karing kayabe na, a deti magsalbat la at manangis.

Mar 16:11 At ila, panamdam da king mabie ya, at ikit ne, e re peniwalan.

Mar 16:12 At kaibat na niti, pepakit ya king aliwang aske karing adua karela, a lalakad mame king marangle.

Mar 16:13 At ila meko la at pepabalu ra karing aliwa: dapot ila man e ro peniwalan.

Mar 16:14 At kaibat nita pepakit ya karin mu ring labingmetung, inyang makalukluk nong mangan; at sebianan no king kakulangan dang pamanialpantaya at kasiasan da pusu, uling e ro peniwalan ding menakit kea king pamanyubli nang mebie.

Mar 16:15 At sinabi na karela, Ume ko king mabilug a yatu, at panaral ye ing evangelio karing anggang tau.

Mar 16:16 Ing maniwala at mabinyag miligtas ya; dapot ing e maniwala miparusan ya.

Mar 16:17 At ding tandang deti mantabe la karing talasalpantaya: king laguiu ku makapalual lang demonios; makapaniabi lang aliwang amanu;

Mar 16:18 Makatalan lang ubingan, at nung makainum lang nanumang bague makamate, e no ananu balang; karing masakit itumpak do ding gamat da, at kumayap la.

Mar 16:19 Nung inya ing Guinung Jesus kaibat nong akasabi, metanggap ya babo banua, at linukluk ya wanan na ning Dios.

Mar 16:20 At ila, pesilako la, at menaral la king anggang karinan; kakasian no ning Guinu, at patutuan na ing pengaku na king makatuking tanda. Yanasa.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE