PAMPANGO TITUS


Tit 1:1 I Pablo, a alipan na ning Dios, at apostol nang Jesucristo, agpang king kasalpantayanan ding pinili ning Dios, ampon king beluan king katutuan a makayagpang king kabanalan,

Tit 1:2 King kapanayan king bie alang angga, a ing Dios, a e malyaring maglaram, pengaku na nang minuna king panaun a lang kapupusan;

Tit 1:3 Dapot king keang sariling panaun pepakilala na ing amanu king balita, nung kaisanu ku mipanibalan agpang king utus ning Dios a kekatang Talapagligtas;

Tit 1:4 Kang Tito, a tune kung anak, agpang king kasalpantayanan malda; Kalam at kapayapan a ibat king Dios a Ibpa at kang Cristo Jesus a kekatang Talapagligtas.

Tit 1:5 King uli na niti likuan daka Creta, bang ika ibili mu king kasalesean ing bague kakulangan pa, at mialal kang presbitero king balang ciudad, nung makananu kung inutus keka;

Tit 1:6 Nung ninumang lalaki a alang pangapintas, a asawa na ning metung mung babai, ating anak a talapaniwala, a e misumbung king pamangulu o pamanlabag kautusan.

Tit 1:7 Uling ing obispo sukat yang alang kapintasan, anting katiwala ning Dios; e mamintu king sariling lub na, e agad mimumua, e mapamulio, e tampalasan, e mapagimbut king marinat a pakinabang;

Tit 1:8 Nung e mapanampun ya, malugud king mayap, maisip, matulid, banal, supil na ing sarili;

Tit 1:9 Manatili king amanung tapat a makaagpang king mituru, bayang makausuk king mayap a doctrina, at papaniwalan ding sasalangsang.

Tit 1:10 Uling dakal la ding lalaking mapangulu, masalitang alang kabaldugan at mapamiraya, lalu na ding king pangatuli,

Tit 1:11 A ding karelang asbuk sukat lang mituknang; taung nung ninu ding sisira king mabilug a bale, tuturu karing bague a e ra sukat, uli na ning marinat a pakinabang.

Tit 1:12 Ing metung mu rin karela, a karelang sariling manula, sinabi na, Ding tau Creta kapilan man malaram la, marawak lang lasip, matamad a matako.

Tit 1:13 Ing pamipatutung iti tune. King uli na niti sabianan mong mangataram, balang kumayap king kasalpantayanan,

Tit 1:14 A e la makiramdam king pikatsa ra ding Judios, at karing utus ding tau a kakawani king katutuan.

Tit 1:15 Karetang mangalinis ding sablang bague mangalinis la: dapot karing marawak ampon e talapaniwala nanuman alang malinis; dapot marawak ing karelang kaisipan at ing karelang pilubluban.

Tit 1:16 Bubulalag dang balu re ing Dios; dapot king dapat da payalian de, anti ning makasumami la pin, at e la talapamintu, at mipangamanuan la king balang dapat a mayap.Tit 2:1 Dapot ika sabian mu ding bague a mapakinabang king doctrinang mayap:

Tit 2:2 King ding lalaking makatua mapaniti la sa, matenakan, maisip, mayap king kasalpantayanan, king lugud, king kapibabatan:

Tit 2:3 King ding babaing makatua magalang la naman sa king karelang pangilus, e mapamikatsang amanu ni e makaalipan king dakal a alak, talaturu ketang nung isanu ing mayap;

Tit 2:4 Bang ituru rala ding kayanakan a babai king luguran do ding karelang asawa, king luguran do ding karelang anak,

Tit 2:5 King maguing maisip la, malinis, darapat king pibalebale, maganaka, pasakup la karing tune rang asawa, bang e malilibak ing amanu ning Dios:

Tit 2:6 Ding kayanakan a lalaki makanian mu naman usukan mung maguing maisip:

Tit 2:7 King keganaganang bague pakilala ka king ika metung kang uliran karing mayap a dapat; king kekang doctrina pakilala mu ing alang kasiran, ing kataimtiman,

Tit 2:8 Pamaniabing mayap, a e malyaring misumpa; bang itang kakampi king kasalang dumie ya, anti ning alang nanumang marawak a bague masabi kekatamu.

Tit 2:9 Usukan mula ding alipan king pasakup la sa karing tune rang panginuan, at patulan dalang mayap king keganaganang bague; e la sa mapamakibat;

Tit 2:10 E mapamiraya, dapot ipakit da ing anggang mayap a katapatan; bang pamutian da king keganaganang bague ing doctrina ning Dios a kekatang Talapagligtas.

Tit 2:11 Uling mipakilala ing kalam ning Dios, a iti daralan na ing pangakabus karing anggang tau,

Tit 2:12 Ituturu nakatamu, king kapagnasan a, tumikus tamu king dewakan at king kapagnasan king kelabuaran, itamu sukat tang mie maisip at matulid at banal kaniting yatung salukuyan;

Tit 2:13 Manaya king nuan a kapanayan ampon king pangalto na ning ligaya ning marangal a Dios at ning Talapagligtas tamung i Jesucristo;

Tit 2:14 A iti binie na ing keang sarili king uli tamu, bang atbusan naka tamung ibat king anggang dewakan, at linisan ne king sarili na ing metung a tau a tune nang bandi, mapagmalasakit king mayap a dapat.

Tit 2:15 Ding bague a deti sabian mu at yusuk at pangamanu king ganap a kayupayan. E mu paburen a ing ninumang tau libakan naka.Tit 3:1 Ibili mu king karelang pamiisip ing pamipasakup karing pekapun karing maki upaya, a maguing talapamintu la, a makatalaga king balang dapat a mayap.

Tit 3:2 E maniabing marawak kaninumang tau, e palpakitua, magmajinjin, ipakit ing anggang kamung lub karing sablang tau.

Tit 3:3 Uling itamu man king misan mangmang tamu, e mapamintu, mepiraya, susuyu king miayaliwang kelabuaran at king pitutulan, mabibie king marawak a pamagnasa at diria, palpimua, masama king metung at metung.

Tit 3:4 Dapot inyang ing ganaka ning Dios a kekatang Talapagligtas, at ing lugud na karing tau, mipakilala,

Tit 3:5 E king dapat a merapat king katuliran, a depatan tang sarili, dapot agpang king keang pakalulu ya kinabus nakatamu, king pamamilatan na ning pamanaus ning pangabait pasibayu at ning pamipabayu na ning Espiritu Santo.

Tit 3:6 A ya mabandi nang tigtug kekatamu, king pamamilatan nang Jesucristo a kekatang Talapagligtas;

Tit 3:7 Bang, king pamaguing banal king pamamilatan na ning keang kalam, maguing talapagmana tamu dikil king pamanaya king bie alang angga.

Tit 3:8 Tapat ya ing kasebian, at tungkul karing bague a deti pagnasan ku king kabitasan king ika patutu ka, king nais a ding meniwala king Dios maguing maingat la bang abandi ra ing mayap a dapat. Ding bague deti mayap la at mapakinabang karing tau:

Tit 3:9 Dapot pisawili mu ing tutulan a kamangmangan, at ing pamanalese karing pipunpunan, at ing pamisalangsang, at pamakipate tungkul king kautusan; uling ala lang pakinabang at kabaldugan.

Tit 3:10 King taung palpakitua kaibat na ning mumuna at kaduang pamangamanu kea isakuil me;

Tit 3:11 Pangabaluan mu king ing anti ita milisia ya, at mikakasala ya, anti ning atulan ne ning keang sarili.

Tit 3:12 Keng itubud ke keka i Artemas, o i Tiquico, munie kang sipagan a ume kaku keni Nicopolis: uling inari ku na king karin ku makipagkauran.

Tit 3:13 Pasulungan me i Zenas a abogado, at i Apolos, a ating sipagan king karelang pamaglakbe, balang e magkulang nanuman.

Tit 3:14 At tulutan lang magaral ding tau tamu king pamagkamit king mayap a dapat king kailangan a gagamitan balang e mayalang bunga.

Tit 3:15 Pagmananuan daka ding anggang abe ku. Pagmananuan ko ding anggang lulugud kekatamu king kasalpantayanan. Ing kalam miabie sa keko ngan.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE