1 Corinthians

1 Corinthians 1

1 लास्‍सो, परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला दोबारी धम्‍बा ङा पावलदेन य्‍हाङला आले सोस्‍थेनेसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! 2 चु चिठी ङन्‍से कोरिन्‍थ शहररी मुबा परमेश्‍वरला मण्‍डलीला म्‍हिगदेदा भ्रिबान मुला। परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङलान म्‍हिगदे दोबारी ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम चोखो स्‍होबा मुला। थेसे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा जम्‍मान ग्‍लारी मुबा म्‍हिगदेदा ह्राङला म्‍हि स्‍होबा ह्रङ् लसीन एनीगदेदाएनोन ह्राङला म्‍हि स्‍होबारी ङ्‌योइबा मुला। थेनीगदेदेन य्‍हाङला प्रभु गिकनोन हिन्‍ना। 3 य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टसे एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति पिन्‍गै। 4 एनीगदे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा दयामाया लबासे लमा ङाइ एनीगदेला लागिरी सदन ङाला परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 5 एनीगदे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एनीगदेदा परमेश्‍वरला बारेरी ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌खम्‍बा शक्तिदेन जम्‍मान ताम घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। 6 तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टला बारेरी ङन्‍से पाङ्‌मा सत्‍य हिन्‍ना भिसी एनीगदेदा पक्‍का मुला। 7 थेतबासेलमा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइ आततेधोना भ्रान्‍सी चिमा परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी एनीगदेदा तोःबा जम्‍मान मोलम याङ्बा मुला। 8 ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा एनीगदेदा तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसेन लिच्‍छाधोना एनीगदेला विश्‍वास कोङ्‌ना लला। 9 परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेसे ह्राङला झा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम ढिक्‍सी सेम गिक तबारी एनीगदेदा ङ्‌योइबा मुला। 10 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला अधिकारग्‍याम एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। ओच्‍छे मण्‍डली न्‍हङरी तिगै आढिक्‍बा ताम खआपुङ्‌गो। बरु एनीगदेसे लबारी म्‍हाइबा तामगदेरी सेम गिक तसी चिउ। 11 तिग्‍दा भिसम ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी कल लमुला भिबा ताम ङादा क्‍लोए भिबा म्‍हिला म्‍हेमेगदे न्‍हङला खालैसे पाङ्जी। 12 एनीगदेला बारेरी ङाइ थेःबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी कोइसे “ङा पावलला हिन्‍ना,” कोइसे “ङा अपोल्‍लोसला हिन्‍ना,” कोइसे “ङा पत्रुसला हिन्‍ना” ओच्‍छे कोइसे “ङा ख्रीष्‍टला हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌मुला रो। 13 तिग ख्रीष्‍ट भो लबा मुला? तिग एनीगदेला लागिरी ङा पावल क्रुसरी सिबा हिन्‍ना? ओच्‍छे ङा पावलला मिनरी एनीगदेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा हिन्‍ना? आहिन। 14 ङाइ क्रिस्‍पसदेन गायसदा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा बप्‍तिस्‍मा आपिन्‍नी, परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै। 15 थेतबासेलमा ङाला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी भिसी एनीगदे खालैसेन पाङ्‌आम्‍याङ्‍। 16 हिन्‍बाम, ङाइ स्‍तिफनासला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेदाएनोन बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी। चु बाहेक ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी कि आपिन्‍नी थे ङाइ ढन्‍बा आरे। 17 तिग्‍दा भिसम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बारी आहिन, तर थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरी ख्रीष्‍टसे ङादा पुइबा हिन्‍ना। चु तामगदे ङाइ ह्राङलान ज्ञान बुद्धिग्‍याम पाङ्बा आहिन। चुदे ङाइ ह्राङलान ज्ञान बुद्धिग्‍याम पाङ्जी भिसम ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबा खेरो निला। 18 ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबाला बारेला समाचार नाश तबागदेसे मूर्ख ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। तर य्‍हाङ थार्बा याङ्‌बागदेला लागिरी चा परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना। 19 परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “ङाइ बुद्धि मुबागदेला बुद्धि नाश लला ओच्‍छे चलाकगदेला घोखम्‍बा शक्ति म्‍हाना लला।” 20 खइ, बुद्धि मुबा म्‍हिगदे खानङ मुला? खइ, यहूदी धर्मगुरुगदे खानङ मुला? ओच्‍छे ल्‍हानान ताम पाङ्बा चु धुइला म्‍हिगदे खइ? च्‍यागो, परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धिदा गे आखेल्‍बा स्‍होबा मुला। 21 जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे ह्राङला ज्ञान बुद्धिग्‍याम परमेश्‍वरदा ङोआसे भिबा ताम परमेश्‍वरसे ह्राङला ज्ञान अन्‍छार म्‍हन्‍जी। बरु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा ङन्‍से थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा थार्ना लबा परमेश्‍वरदा ज्‍यबा छोर्जी। 22 च्‍यागो, यहूदीगदेसे चा उदेकला चिनु उन्‍गो भिसी पाङ्‌मुला। ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे चा जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धि म्‍हाइमुला। 23 तर ङन्‍से क्रुसरी साइबा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्‌मुला। चु ताम यहूदीगदेला लागिरी चा छेर्ना लबा ताम दोजी, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी चा गे आखेल्‍बा ताम दोजी। 24 तर यहूदी हिन्‍सै अर्गु य्‍हुलला म्‍हि हिन्‍सै परमेश्‍वरसे धम्‍बागदेला लागिरी चा ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला शक्तिदेन ज्ञान बुद्धि हिन्‍ना। 25 तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे लबा ताम चा मूर्ख ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍सैनोन परमेश्‍वरला ताम म्‍हिला ज्ञान बुद्धि भन्‍दा घ्रेन मुला, ओच्‍छे म्‍हिगदेसे परमेश्‍वर कमजोर मुला भिसी म्‍हन्‍सैनोन परमेश्‍वर म्‍हिला शक्ति भन्‍दा शक्तिशाली मुला। 26 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे धम्‍बा धुइरी एनीगदे खाह्रङ्बा मुबा? थे ताम ढन्‍गो। म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदे न्‍हङला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा म्‍हि ज्ञान बुद्धि आरेबा मुबा। एनीगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हि शक्तिशाली आरेबा मुबा, ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला घ्रेन म्‍हिला म्‍हेमेलाएनोन आहिन मुबा। 27 तर ङा ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा पेःना लबारी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे मूर्ख भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा धम्‍जी। ओच्‍छे ङनी शक्ति मुबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बागदेदा पेःना लबारी कमजोर म्‍हिगदेदा धम्‍जी। 28 ओच्‍छे चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे घ्रेन म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा गे आखेल्‍बा स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसे म्‍हिगदेसेन हेला लसी गे आखेल्‍बा भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा धम्‍जी। 29 खालैसेन ह्राङला ङाच्‍छापट्टि घमण्‍ड थालगै भिसीन परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 30 बरु परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होबा मुला। परमेश्‍वरग्‍यामसेन ख्रीष्‍ट य्‍हाङला ज्ञान बुद्धि दोबा मुला। थेह्रङ् लसी ख्रीष्‍टग्‍यामसेन य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि स्‍होजी ओच्‍छे य्‍हाङला पापला सय फासी य्‍हाङदा चोखो स्‍होसी फेबा मुला। 31 थेतबासेलमा परमेश्‍वरला बचनरीनोन “चुदे खालै म्‍हिसे ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी पाङ्बा सेम मुसम, थेसे प्रभुसे लबा गे गाते ज्‍यबा मुला भिसी पाङ्‌गै” भिसी भ्रिबा मुला।

1 Corinthians 2

1 ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला बारेरी पाङ्‌बारी ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा ङाइ ङाला ज्ञान बुद्धिरी घमण्‍ड लसी एनीगदेदेन छ्‌याम घ्रेन घ्रेन ताम आलनी। 2 तिग्‍दा भिसम ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी येशू ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबा ताम बाहेक अर्गु तिगै ताम एनीगदेदा आपाङ्बा पक्‍का लबा मुबा। 3 एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा धुइरी ङा कमजोर मुबा, ओच्‍छे लोङ्सी ङाला तिङ धर्बा मुबा। 4 ङाइ एनीगदेदेन छ्‌याम ताम लबान बचनग्‍याम पाङ्‌मा एनीगदेदा व्‍हाम्‍बारी ङाला ज्ञान बुद्धिदेन शक्तिग्‍याम तिगै ताम आपाङ्नी, तर ङाला गेग्‍यामसेन परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्ति उन्‍जी। 5 एनीगदेला विश्‍वास म्‍हिला ज्ञान बुद्धिथोरी आहिन, तर परमेश्‍वरला शक्तिथोरी तगै भिसी ङाइ थेह्रङ् लबा हिन्‍ना। 6 तसैनोन पाको म्‍हिगदेदा ङन्‍से ज्ञान बुद्धिला ताम लोप्‍बा मुला। तर ङन्‍से लोप्‍बा ज्ञान बुद्धिला ताम चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदेन शासन लबागदेला ज्ञान बुद्धिला ताम आहिन। थेह्रङ्बा ज्ञान बुद्धि थोबा म्‍हिगदे चा नाश तसी निला। 7 तर ङन्‍से चा म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम घोबारी आखम्‍बा परमेश्‍वरला ज्ञान बुद्धिला बारेरी थेःना लबा मुला। चु ज्ञान बुद्धि चा जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान य्‍हाङदा य्‍हालदेन शक्ति पिन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार फेसी थान्‍बा मुबा। 8 चु जम्‍बुलिङरी शासन लबागदे खालैसेन चु ताम आघोनी। चुदे थेनीगदेसे घोबा हिन्‍सम य्‍हालदेन शक्ति मुबा प्रभुदा क्रुसरी टाँगब आलसेला मुबा। 9 तर बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “खालैसेन खाइमै आम्राङ्बा, खाइमै आथेःबा, खाइमै सेमरी आम्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरसे ह्राङदा माया लबा म्‍हिगदेला लागिरी ठीक लबा मुला।” 10 परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍माग्‍यामसेन य्‍हाङदा थे जम्‍मान ताम उन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मादा जम्‍मान ताम था मुला। ओच्‍छे म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला सेमला तामगदेएनोन परमेश्‍वरला आत्‍मादान था मुला। 11 म्‍हिला सेमला ताम थे न्‍हङरी मुबा ह्राङलान आत्‍मासे जे घोला, थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला सेमला ताम परमेश्‍वरला आत्‍मासे जे घोला। 12 य्‍हाङसे जम्‍बुलिङरी मुबा आत्‍मा याङ्बा आहिन, तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान मोलमगदे घोबारी खम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसेन ह्राङला आत्‍मा य्‍हाङदा पिन्‍बा मुला। 13 ङन्‍से थेःना लबा ताम म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम लोप्‍बा तामगदे आहिन, तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे ङन्‍दा लोप्‍बा तामगदे हिन्‍ना। थेनोन तामगदे ङन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मा मुबागदेदा लोप्‍बा मुला। 14 तर जुन म्‍हिदेन परमेश्‍वरला आत्‍मा आरे थेसे परमेश्‍वरला आत्‍माला तामगदेरी विश्‍वास आल। तिग्‍दा भिसम थेला लागिरी थे तामगदे चा मूर्ख ताम हिन्‍ना। थे जम्‍मान तामगदे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामसे जे घोबारी खम्‍बा तामगदे तबासे लमा थेसे घोबारी आखम। 15 परमेश्‍वरला आत्‍मा मुबा म्‍हिसे जम्‍मान स्‍हे ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याबारी खम्‍ला। तर परमेश्‍वरला आत्‍मा आरेबा स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिसे थेदा ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याबारी आखम। 16 तिग्‍दा भिसम बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “खाल्‍से प्रभुला सेम घोखम्‍ला? ओच्‍छे खाल्‍से प्रभुदा लोप्‍बारी खम्‍ला?” तर य्‍हाङसे मी ख्रीष्‍टला सेम याङ्बा मुला।

1 Corinthians 3

1 ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङाइ परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ह्रङ् लसी एनीगदेदेन छ्‌याम ताम लबारी आखम्‍नी। तर ङाइ एनीगदेदेन छ्‌याम ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदेन छ्‌याम ह्रङ् लसी ताम लजी। ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदेन छ्‌याम विश्‍वासरी पाको आरेबा म्‍हिगदेदा ह्रङ् लसी ताम लबा मुला। 2 थे धुइरी एनीगदेसे कोङ्बा चबा स्‍हे चबारी आखम्‍बासे लमा ङाइ एनीगदेदा ङ्‍हे जे ख्‍वाजी। दान्‍देधोनाएनोन एनीगदेसे चबा स्‍हे चबारी खम्‍बा आरे। 3 अझ एनीगदे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिला ह्रङ्‌बान बानीबेहोर थोसी भ्रबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा डाह लबान छेबा बङ्बा लमुला। थेतबासेलमा एनीगदे अझ ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि ह्रङ्‌बान मुला। 4 तिग्‍दा भिसम एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन कोइसे “ङा पावलला हिन्‍ना,” कोइसे “ङा अपोल्‍लोसला हिन्‍ना” भिमाहेन्‍से एनीगदे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बान आतनी? तजी। 5 अपोल्‍लोसदेन पावल घ्रेन हिन्‍ना? आहिन। ङनी मी प्रभुसे कुल्‍बा अन्‍छार गे लबा म्‍हि जे हिन्‍ना। ङन्‍से परमेश्‍वरथोरी विश्‍वास लबाला लागिरी एनीगदेदा ह्रो लबा जे हिन्‍ना। 6 ङाइ चा सूजी, ओच्‍छे अपोल्‍लोससे क्‍युइ युजी। तर थेदा परमेश्‍वरसेन ल्‍हेना लजी। 7 थेतबासेलमा सूबादेन क्‍युइ युबा म्‍हि तिगै आहिन, तर ल्‍हेना लबा परमेश्‍वर चा घ्रेन हिन्‍ना। 8 सूबादेन क्‍युइ युबा म्‍हि तिगै फरक आरे। थेन्‍नीसेन ह्राङ ह्राङसे लबा गे अन्‍छारला ज्‍याला याङ्ला। 9 तिग्‍दा भिसम ङनी न्‍ही चा परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना, एनीगदे चा परमेश्‍वरला बु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे परमेश्‍वरला दिम ह्रङ्बाएनोन हिन्‍ना। 10 परमेश्‍वरसे ङादा पिन्‍बा दयामायाग्‍याम ङाइ मुल कर्मीसे ह्रङ् लसी जग थान्‍बा मुला। स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा थे जगथोरी दिम स्‍होबान मुला, तर थे जगथोरी दिम स्‍होबागदेसे होशियार लसी स्‍होगै। 11 तिग्‍दा भिसम थे जग चा येशू ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। थे जग बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैसे अर्गु जग थान्‍बारी आखम। 12 चुदे खालै म्‍हिसे थे जगथोरी म्‍हर, म्‍हुइदेन महँगो खाल्‍ला युङबा, सिङ, सो ओच्‍छे परालसे दिम स्‍होजी भिसम, 13 थे जम्‍मान म्‍हिगदेसे लबा गे परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु था याङ्ला। तिग्‍दा भिसम निसाफ लबा धुइरी परमेश्‍वरसे मेरी युसी थेनीगदेसे लबा गे खाह्रङ्बा चीम भिसी च्‍याला। 14 चुदे थे जगथोरी दिम स्‍होबा म्‍हिला गे मेरी युमा आक्रोनी भिसम थे म्‍हिसे इनाम याङ्ला। 15 चुदे खालै म्‍हिला गे क्रोसी नाश तजी भिसम थेसे इनाम आयाङ्‌। तर थे म्‍हि चा मेग्‍याम स्‍योर्बा ह्रङ् तसी जोगब तला। 16 एनीगदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिर हिन्‍ना, ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मा एनीगदे न्‍हङरी धन्‍छ्‌यामुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 17 चुदे खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा नाश लजी भिसम परमेश्‍वरसेन थेदा नाश लला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मन्‍दिर चोखो मुला, ओच्‍छे थे मन्‍दिर चा एनीगदेन हिन्‍ना। 18 खालैसेन ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। एनीगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान ङा चु जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍जी भिसम थे तिगै था आरेबा मूर्ख म्‍हि ह्रङ्‌बा दोतोःला। जमाहेन्‍से थे ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि दोला। 19 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला लागिरी जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धि चा मूर्ख ताम ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। बचनरीनोन चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेसे लबा चलाक गेग्‍यामसेन परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा चुङ्‌ला।” 20 दोःसी चुह्रङ् भिसीएनोन भ्रिबा मुला, “ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा ताम गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी परमप्रभुदा था मुला।” 21 थेतबासेलमा खालैसेन म्‍हिसे लबा गेरी घमण्‍ड थालगै। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हे एनीगदेलान हिन्‍ना, 22 पावलदेन अपोल्‍लोस ओच्‍छे पत्रुस, चु जम्‍बुलिङ, दान्‍देला धुइ, लिच्‍छाला धुइ, सिसै सोसै जम्‍मान एनीगदेलान हिन्‍ना। 23 ओच्‍छे एनीगदे चा ख्रीष्‍टला हिन्‍ना, ओच्‍छे ख्रीष्‍ट चा परमेश्‍वरला हिन्‍ना।

1 Corinthians 4

1 म्‍हिगदेसे ङन्‍दा ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हिदेन म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला सेमला ताम घोना लबा जिम्‍मा याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍तोःला। 2 चुदे जे आहिन, चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हि चा मालिकसे विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि ततोःला। 3 तर एनीगदेदेन म्‍हिगदेला निसाफ लबा अदालतसे ङाला निसाफ लसैनोन थे ताम ङाला लागिरी तिगै आहिन। ओच्‍छे ङाइएनोन ह्राङसे ह्राङदान निसाफ आल। 4 ङाइ तिगै आज्‍यबा गे लबा मुला भिसी ङादा था आरे, तर चुह्रङ् भिदेमा ङाला तिगै गल्‍ती आरे भिसी पाङ्‌बारी आखम। प्रभुसेन ङाला निसाफ लला। 5 थेतबासेलमा प्रभुसे तोगब लबा धुइ भन्‍दा ङाच्‍छान एनीगदेसे खालैदान निसाफ थालउ। बरु प्रभु फेप्‍खबा धुइ भ्रान्‍सी चिउ। धोपधोपरी लबा जम्‍मान ताम प्रभुसेन य्‍हालरी भसी म्‍हिला सेमला जम्‍मान ताम उन्‍ना। थे धुइरी चा जम्‍मान म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम ह्राङ ह्राङला गे अन्‍छार याङ्तोःबा इनाम याङ्ला। 6 दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु तामग्‍यामसेन एनीगदेसे ज्‍यना लसी घोखम्‍गै भिसी ङाइ ङादेन अपोल्‍लोसला बारेरी पाङ्बा मुला। परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा भन्‍दा तिगै अर्गु ताम थालउ। ओच्‍छे एनीगदेसे कोइदा मान लबा, कोइदा मान आलबा थालउ। 7 खाल्‍से एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे भन्‍दा घ्रेन स्‍होजी? तिग एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हे परमेश्‍वरसेन पिन्‍बा आहिन? परमेश्‍वरसे पिन्‍बा स्‍हेगदेन एनीगदेदेन छ्‌याम मुला भिसम दोःसी तिग्‍दा एनीगदे ह्राङसेन स्‍होबा ह्रङ् लसी घमण्‍ड लबा? 8 ह्राङदा तोःबा जम्‍मान स्‍हे याङ्सी एनीगदे फ्‍युक्‍पो तसी जिन्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङनी आरेसै ग्‍ले दोबारी खम्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला। एनीगदेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदे ग्‍लेनोन दोबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम ङन्‍सेनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन शासन लबारी खम्‍सेला मुबा। 9 तर ङनी मुल चेलागदेदा सिबाला सजाय याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छापट्टि थान्‍बा मुला भिसी म्‍हन्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन ङनी चा जम्‍बुलिङरी स्‍वर्गदूतगदेदेन म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी जम्‍मासेन म्राङ्‍गै भिसी उन्‍बारी थान्‍बा स्‍हे ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍बा मुला। 10 ङन्‍से ख्रीष्‍टदा तेन्‍बासे लमा ङनी मूर्ख म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, तर एनीगदेदा चा ख्रीष्‍टसे बुद्धि मुबा म्‍हि स्‍होबा मुला। ङनी कमजोर म्‍हि हिन्‍ना, एनीगदे चा भङ्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे ङन्‍दा हेला लमुला, तर एनीगदेदा चा म्‍हिगदेसे मान लमुला। 11 दान्‍देएनोन ङनी चबा थुङ्बा आयाङ्ना फोइथाननोन भ्रबा मुला, क्‍वान्‍बारी ज्‍यबा क्‍वान आरे। ओच्‍छे ङन्‍दा म्‍हिगदेसे तोबा ग्‍याङ्‍बा लबा मुला, ओच्‍छे ङन्‍ना दिमनामएनोन आरे। 12 चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बाला लागिरी ङनी ह्राङसेन दुख लसी गे लमुला। स्‍य्‍हान्‍दोसे बेइज्‍जत लमा ङन्‍से थेन्‍दा मोलम पिन्‍मुला, ओच्‍छे दुख पिन्‍मा ङन्‍से नामुला। 13 ङन्‍ना बेइज्‍जत लमाएनोन ङन्‍से थेन्‍दा माया लसी ताम पाङ्बा मुला। दान्‍देधोनाएनोन म्‍हिगदेला लागिरी ङनी जम्‍बुलिङरी तिगै गे आखेल्‍ना भ्‍याङ्‌तोःबा स्‍हेदेन फोहोर ह्रङ्‌बान तबा मुला। 14 चु ताम ङाइ एनीगदेदा पेःना लबाला लागिरी भ्रिबा आहिन, तर एनीगदेदा ङाइ माया लबा ङालान कोलागदेदा ह्रङ् लसी अर्ती पिन्‍बारी भ्रिबा हिन्‍ना। 15 एनीगदेदा ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍बा म्‍हिगदे झ्‍याबारीन आखम्‍बाधोना मुसैनोन एनीगदेला आबा ल्‍हाना आरे, तर गिक जे मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ख्रीष्‍ट येशूदा ङोसेना लबासे लमा ङा एनीगदेला आबा ह्रङ्‌बान दोबा मुला। 16 थेतबासेलमा एनीगदे ङा ह्रङ्‌बान दोगो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 17 थेतबासेलमा ङाइ माया लबा तिमोथीदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान मुला। थे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबादेन विश्‍वास लखम्‍बा ङाला झा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ङाइ जम्‍मान ग्‍लाला मण्‍डलीगदेरी लोप्‍बा अन्‍छार येशू ख्रीष्‍टरी ङा खाह्रङ् लसी भ्रबा मुला भिबा ताम थेसेन एनीगदेदा ढन्‍ना लला। 18 एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ चा ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी आख भिबा म्‍हन्‍सी घमण्‍ड लसी भ्रमुला रो, 19 तर प्रभुसे सेम लजी भिसम ङा योनान एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला। ओच्‍छे थे घमण्‍ड लसी भ्रबा म्‍हिसे पाङ्बासे लमा आहिन, तर थेनीगदेला शक्ति खाह्रङ्बा चीम थे च्‍याला। 20 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा ज्‍यबा तामग्‍याम जे आहिन, तर शक्तिग्‍याम म्राङ्‌मुला। 21 ङा थेरी धोखमाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तिग लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला? एनीगदेदा कडीसे सजाय पिन्‍गो कि सोजो तसी माया लउ?

1 Corinthians 5

1 ङाइ एनीगदेला गुङरी स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रमुला रो भिबा ताम थेःबान मुला। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला गिकसे मी ह्राङलान आमच्‍याङदा म्रिङ स्‍होबा मुला भिबा ताम ङाइ थेःबा मुला। चुह्रङ् लसी मी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेएनोन ब्रेल्‍सी आभ्रमुला। 2 तर एनीगदेसे मी घमण्‍ड लबा मुला। बरु एनीगदेसे मी दुख म्‍हन्‍तोःमुबा, ओच्‍छे थेह्रङ्बा गे लबा म्‍हिदा एनीगदेला गुङग्‍याम तेःतोःमुबा। 3 ङा ल्‍हुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम आरेसै ङाला सेम मी एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुला। ओच्‍छे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा ह्रङ् लसीन थेह्रङ्बा गे लबा म्‍हिदा ङाइ निसाफ लसी जिन्‍बा मुला। 4 एनीगदे य्‍हाङला प्रभु येशूला मिनरी ग्‍ला गिकरीन ह्रुप तमा, ङाला सेमएनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला, ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशूला शक्तिएनोन थेरीन तला। 5 थे धुइरी थेला पाप लबा ल्‍हुइ नाश तगै भिसी एनीगदेसे थेदा शैतानना यारी जिम्‍मा लसी पिन्‍गो। ओच्‍छे प्रभु दोःसी फेप्‍खसी निसाफ लबा धुइरी थेला आत्‍मा चा थार्ला। 6 एनीगदेसे घमण्‍ड लबा ज्‍यबा आहिन। ज्‍योप्‍बा ब्रारी जजाकी खमीर युमाहेन्‍से ज्‍योप्‍बा जम्‍मान ब्रादा भोना लमुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 7 खमीर आयुना ज्‍योप्‍बा छार ब्रा दोबारी एनीगदेसे ङाच्‍छाला थे आज्‍यबा खमीर तेःसी भ्‍याङ्‍गो। जमाहेन्‍से एनीगदे खमीर आयुना ज्‍योप्‍बा छार ब्रा ह्रङ्‌बान दोला, तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट चा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी बलि फुल्‍बा ग्‍यु बोगो ह्रङ्‌बान दोसी य्‍हाङला लागिरी बलि तसी जिन्‍बा मुला। 8 थेतबासेलमा थे खमीर ह्रङ्‌बा आज्‍यबा बानीबेहोर थोसी आहिन, तर सेमरी तिगै आज्‍यबा ताम आथान्‍ना सत्‍य ग्‍यामरी भ्रसी खमीर आयुबा गेङ ह्रङ्‌बान दोसी चाड धङ्‌गे। 9 ङाइ ङाच्‍छान एनीगदेदा ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम संगतनोन थालउ भिसी अर्गु चिठीरी भ्रिबा मुबा। 10 तर चु जम्‍बुलिङरी मुबा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलना ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, लोभ लबागदे, य्‍हो लबागदेदेन मूर्तिदा तेन्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम संगतनोन थालउ भिबारी म्‍हाइबा आहिन। थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे चु जम्‍बुलिङनोन ख्‍लातोःला। 11 ङाइ भ्रिबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना। ङा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङसे चा पाङ्सी भ्रबा, तर गेसे चा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, लोभ लबा, मूर्तिदा तेन्‍बा, म्‍हिला तामगन लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन य्‍हो लबा म्‍हिदेन छ्‌याम चा संगतनोन थालउ भिबा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम मी चबा थुङ्‌बाएनोन थालउ। 12 ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा मण्‍डली न्‍हङरी आरेबा म्‍हिगदेला निसाफ लबा गे ङाला आहिन। तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा मण्‍डली न्‍हङला म्‍हिगदेला निसाफ लबा गे एनीगदेला हिन्‍ना। 13 ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा मण्‍डली न्‍हङरी आरेबा म्‍हिगदेला निसाफ मी परमेश्‍वरसेन लला। परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “नइबा गे लबा म्‍हिदा एनीगदेला गुङग्‍याम तेःगो।”

1 Corinthians 6

1 एनीगदे न्‍हङरी खालैला स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासी गिकदेन छ्‌याम छेबा बङ्बा तजी भिसम तिग्‍दा निसाफ लसी पिन्‍गो भिसी परमेश्‍वरला म्‍हि मुबा ग्‍लारी आनिना परमेश्‍वरदान विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निबा? 2 परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला निसाफ लला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? चुह्रङ् लसी एनीगदेसेन जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला मी निसाफ लला भिसम तिग जजाबा ताम चा ढिक्‍ना लबारी आखम? 3 य्‍हाङसे स्‍वर्गदूतगदेलाएनोन निसाफ लला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेह्रङ् भिसम तिग चु धुइला तामगदे निसाफ लबारी गाह्रो मुला? 4 चुह्रङ् लसी छेबा बङ्बा तमा तिग्‍दा एनीगदे मण्‍डलीसे मान आलबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी निसाफ लसी पिन्‍गो भिसी पाङ्बा? 5 एनीगदेदा मी पेःबा खतोःबा। तिग ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा छेबा बङ्बा लमा निसाफ लखम्‍बा बुद्धि मुबा म्‍हि एनीगदे न्‍हङरी खालै आरे? 6 तर एनीगदे मी विश्‍वासीगदे न्‍हङरी गिकसेम गिकला बिरोध लसी परमेश्‍वरदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला ङाच्‍छा निसाफ लसी पिन्‍गो भिसी अदालतरी निमुला। 7 एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकला बिरोध लसी मुद्दा लबासे लमा एनीगदे भ्रेःसी जिन्‍बा मुला। बरु मुद्दा आलना जस्‍तोन तसै एनीगदेसे नासी चितोःमुबा। ओच्‍छे ठगब लसै एनीगदेसे नासी चितोःमुबा। 8 तर एनीगदेसे मी ह्राङलान विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन दुख पिन्‍सी ठगब लबा मुला। 9 आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्‌ भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, 10 य्‍हो लबागदे, लोभ लबागदे, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबागदे, म्‍हिला तामगन लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोला ब्‍यन्‍सी चबागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्‌। 11 एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ ङाच्‍छा थेह्रङ्बान मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेला पाप ख्रुसी परमेश्‍वरसे चोखो म्‍हि स्‍होबा मुला। ओच्‍छे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन य्‍हाङला परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा मुला। 12 एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “ङाइ जे लसै ठीक मुला” भिसी पाङ्‌मुला तला, तर जम्‍मान तामग्‍याम एनीगदेदा ज्‍यबा आत। ङाइएनोन पाङ्‌खम्‍सेला मुबा, “ङाइ जे लसै तला,” तर ङा खजिबै तामला नोकर आदो। 13 एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “चबा स्‍हे फोला लागिरी ओच्‍छे फो चबा स्‍हेला लागिरी हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌मुला। थे ताम ठीकनोन हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे थे न्‍हीदान नाश लला। म्‍हिला ल्‍हुइ ब्रेल्‍सी भ्रबाला लागिरी आहिन, तर परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे य्‍हाङला ल्‍हुइ चा प्रभुलान हिन्‍ना। 14 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङलान शक्तिग्‍याम प्रभुदा सोना लजी, य्‍हाङदाएनोन थेलान शक्तिग्‍याम थेसेन सोना लला। 15 एनीगदेला ल्‍हुइ ख्रीष्‍टला या काङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेह्रङ् भिसम तिग ङाइ ख्रीष्‍टला छ्‍यादेन स्‍‍य्‍हापदा भोर्सी बेश्‍यादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बारी तला? आत, चु तनोन आखम्‍बा ताम हिन्‍ना! 16 बेश्‍यादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा म्‍हि चा बेश्‍यादेन छ्‌याम ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन “थे न्‍ही ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला” भिसी भ्रिबा मुला। 17 तर जुन म्‍हि प्रभुदेन छ्‌याम गिक तला, थे म्‍हि प्रभुदेन छ्‌याम आत्‍मारीनोन गिक तला। 18 थेतबासेलमा खाइमै ब्रेल्‍सी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम अर्गु पापसे भन्‍दा ब्रेल्‍सी भ्रबा पापसे चा म्‍हिला ह्राङलान ल्‍हुइदा ल्‍हानान न्‍होङ्ना लमुला। 19 एनीगदेला ल्‍हुइ परमेश्‍वरला आत्‍माला मन्‍दिर हिन्‍ना। एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम याङ्बा आत्‍मा एनीगदे न्‍हङरी धन्‍छ्‌यामुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेतबासेलमा एनीगदेला ल्‍हुइ एनीगदेलान आहिन, 20 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा सय फासी ग्‍लुबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइग्‍याम परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लउ।

1 Corinthians 7

1 दाहेन्‍से एनीगदेसे भ्रिबा तामगदेला बारेरी ङाइ पाङ्ला। म्‍हिसे ब्‍याह आलबान ज्‍यबा हिन्‍ना। 2 तर ल्‍हानान ब्रेल्‍सी भ्रबासे लमा जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेला ह्राङ ह्राङलान म्रिङ तगै, ओच्‍छे जम्‍मान म्रिङम्‍हेमेलाएनोन ह्राङ ह्राङलान ह्रेम्‍बो तगै। 3 ह्रेम्‍बो ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम म्‍हेर्बा ख्‍लाबारी आत। ओच्‍छे म्रिङएनोन ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम म्‍हेर्बा ख्‍लाबारी आत। 4 ओच्‍छे म्रिङसे ह्राङला ल्‍हुइथोरी ह्राङसेन अधिकार लआम्‍याङ्‌, तर ह्रेम्‍बोला अधिकार तला। थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍बोसेनोन ह्राङला ल्‍हुइथोरी ह्राङसेन अधिकार लआम्‍याङ्‌, तर म्रिङसे अधिकार लला। 5 म्रिङ ह्रेम्‍बो खाइमै छ्‌यामनोन म्‍हेर्बा थाख्‍लागो। सल्‍लाह लसी तिगै धिनना लागिरी प्रार्थना लबाला लागिरी छ्‌यामनोन आम्‍हेर्सैनोन प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से चा छ्‌यामनोन म्‍हेर्गो। आहिन्‍सम एनीगदेसे सेम नाबारी आखम्‍बासे लमा शैतानसे एनीगदेदा फसब लला। 6 चुह्रङ् लसी लनोन तोःला भिसी ङाइ एनीगदेदा कुल्‍बा आहिन। तर एनीगदेसे लबारी तला भिसी जे पाङ्बा हिन्‍ना। 7 हिन्‍बाम जम्‍मान म्‍हि ङा ह्रङ् लसी ब्‍याह आलना चिगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। तर जम्‍मान म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम थरी थरीला मोलम याङ्बा मुला, कोइसे ब्‍याह आलना चिबा मोलम याङ्बा मुला ओच्‍छे कोइसे ब्‍याह लसी चिबा मोलम याङ्बा मुला। 8 दाहेन्‍से ब्‍याह आलबा म्‍हिगदेदेन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला लागिरी ङाइ चु ताम पाङ्‌बान मुला, थेनीगदे चा ङा ह्रङ् लसीन ब्‍याह आलना चिबान थेनीगदेला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना। 9 तर थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बारी आखम्‍नी भिसम ब्‍याह लगै। तिग्‍दा भिसम सेम नाबारी आखम्‍ना चिबा भन्‍दा बरु ब्‍याह लबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना। 10 दाहेन्‍से ङाइ ब्‍याह लबा म्‍हिगदेदा पाङ्ला, म्रिङसे ह्रेम्‍बोदा थाख्‍लागो। चु ङाइ कुल्‍बा ताम आहिन, तर प्रभुसे कुल्‍बा ताम हिन्‍ना। 11 तर फेसी चिसैनोन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह थालउ। स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा भन्‍दा मी बरु दोःसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌यामनोन ढिक्‍सी चिउ। ओच्‍छे ह्रेम्‍बोसेनोन ह्राङला म्रिङदा ख्‍लाबारी आत। 12 तर स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मादान ङाइ चुह्रङ् भिसी पाङ्ला, चु ताम प्रभुसे सुङ्बा ताम आहिन। तर ङाइनोन पाङ्बा हिन्‍ना। चुदे प्रभुदा विश्‍वास लबा खालै ज्‍योज्‍यो आलेला म्रिङसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा आरे, तसैनोन थेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम चिबा सेम लजी भिसम थे म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा थाख्‍लागै। 13 चुह्रङ् लसीन खालै म्रिङम्‍हेमेला ह्रेम्‍बोसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन थेसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम चिबा सेम लजी भिसम थेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोदा थाख्‍लागै। 14 तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍बोसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन म्रिङसे विश्‍वास लबासे लमा ह्रेम्‍बो परमेश्‍वरला म्‍हि दोखम्‍ला। ओच्‍छे म्रिङसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन ह्रेम्‍बोसे विश्‍वास लबासे लमा म्रिङ परमेश्‍वरला म्‍हि दोखम्‍ला। थेह्रङ् आतबा हिन्‍सम थेनीगदेला कोलागदे चोखो आतसेला मुबा। तर थेह्रङ् तबासे लमा थेनीगदे मी परमेश्‍वरदा सेम निबा मुला। 15 तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिसे चा ख्‍लाबारी म्‍हाइसम ख्‍लापुङ्‌गो। जमाहेन्‍से म्रिङ मुसै ह्रेम्‍बो मुसै थेनी गिकसेम गिकला तहरी चिआतोः। थेतबासेलमा थेन्‍नीदा खालैसेन कर लसी ग्‍ला गिकरी थाथान्‍गो। थेन्‍नी चा फेसी चिबान ठीक मुला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा छेबा बङ्बा लसी चिबारी आहिन, तर ढिक्‍सी चिबाला लागिरी धम्‍बा हिन्‍ना। 16 तिग ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्रिङम्‍हेमेसे विश्‍वास आलबा ह्राङला ह्रेम्‍बोदा थार्ना लखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेसे विश्‍वास आलबा ह्राङला म्रिङदा थार्ना लखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 17 प्रभुसे एनीगदे जम्‍मादान खाह्रङ् लसी भ्रगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला थेनोन अन्‍छार भ्रउ। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाच्‍छा परमेश्‍वरसे धम्‍माहेन्‍से खाह्रङ् लसी भ्रमुबा थेह्रङ् लसीन भ्रउ। ङाइ पाङ्बा चु ताम जम्‍मान मण्‍डलीगदेला लागिरी हिन्‍ना। 18 परमेश्‍वरसे धम्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छान खतना लसी जिन्‍बा मुसम थे म्‍हिसे दोःसी खतना आलबा म्‍हि दोबारी थाम्‍हाइगो। ओच्‍छे खतना आलमान परमेश्‍वरसे थेदा धम्‍जी भिसैनोन थेसे खतना थालउ। 19 तिग्‍दा भिसम खतना लसै आलसै तिगै आहिन। तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चा घ्रेन ताम हिन्‍ना। 20 परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा धम्‍बा धुइरी थेनीगदे खाह्रङ्बा मुबा थेनोन अन्‍छार लसी चिगै। 21 परमेश्‍वरसे धम्‍बा धुइरी ए खालैला नोकर मुसैनोन एसे धन्‍दा सुर्दा थालउ। तर ए थेग्‍याम थोन्‍म्‍याङ्‌सम थोन्‍गो। 22 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि प्रभुसे धम्‍बा धुइरी नोकर मुबा थेदा दान्‍दे प्रभुसे थेग्‍याम फेबा मुला। थेह्रङ् लसीन प्रभुसे धम्‍बा धुइरी जुन म्‍हि खालैला नोकर दोबा आरेबा थे दान्‍दे ख्रीष्‍टला नोकर दोबा मुला। 23 परमेश्‍वरसे एनीगदेदा सय फासी ग्‍लुबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे म्‍हिला नोकर थादोगो। 24 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे एनीगदेदा धम्‍बा धुइरी एनीगदे खाह्रङ्बा मुबा थेनोन अन्‍छार सदन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम चिउ। 25 ब्‍याह आतबा म्‍हिगदेदा प्रभुसे कुल्‍बा ताम ङादेन छ्‌याम तिगै आरे। तर प्रभुला दया याङ्सी विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि तबासे लमा ङाइ एनीगदेदा चु सल्‍लाह पिन्‍ना। 26 चु धुइला दुखदा म्राङ्‌माम एनीगदे खाह्रङ् लसी चिबा मुला थेह्रङ् लसीन चिबा ज्‍यबा तला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 27 चुदे एसे ब्‍याह लसी जिन्‍बा मुसम ह्राङला म्रिङदा ख्‍लाबारी थाम्‍हाइगो। ओच्‍छे ब्‍याह लबा आरेसै ब्‍याह लबारी थाम्‍हाइगो। 28 तर ब्‍याह लजी भिसै पाप आहिन। ब्‍याह आलबा म्रिङकोलासे ब्‍याह लजी भिदेमा थेसे पाप लबा आहिन। तर ब्‍याह लबा म्‍हिगदेसे चु जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान दुख नातोःला ङाइ मी एनीगदेदा चु दुखग्‍यामसे जे जोगब लबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना। 29 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना। दाहेन्‍से य्‍हाङला प्रभु फेप्‍खबा धुइ ल्‍हाना आरेबासे लमा म्रिङ मुबागदेसे म्रिङ आरेबागदे ह्रङ् लसी चिउ। 30 क्राबागदे आक्राबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी चिउ ओच्‍छे ताङ्बागदे आताङ्‌बा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी चिउ। ओच्‍छे तिगै ग्‍लुसी भबागदेसे ह्राङदेन छ्‌याम तिगै आरेबा ह्रङ् लसी चिउ। 31 थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङला स्‍हे चलब लबा म्‍हिगदेसे थे स्‍हेगदेदा वास्‍तान आलबा ह्रङ् लसी चिउ। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङ म्‍हासी निबान मुला। 32 एनीगदे जम्‍मान धन्‍दा सुर्दा आलना चिगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ब्‍याह आलबा म्‍हिसे चा खाह्रङ् लसी प्रभुदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी सेमहेन्‍सेन प्रभुला लागिरी गे लमुला। 33 तर ब्‍याह लबा म्‍हिसे चा खाह्रङ् लसी ह्राङला म्रिङदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी जम्‍बुलिङला तामगदेरी धन्‍दा सुर्दा लमुला। 34 थेह्रङ्बा म्‍हिला सेम चा पट्टि न्‍ही तला। थेह्रङ् लसीन दोःसी ब्‍याह आलना चिबा म्रिङम्‍हेमेदेन खाइमै ब्‍याह आलबा म्रिङकोलासे चा ह्राङला ल्‍हुइदेन आत्‍मा परमेश्‍वरलान हिन्‍ना भिबा तामरी जे धन्‍दा सुर्दा लमुला। तर ब्‍याह लबा म्रिङम्‍हेमेसे चा खाह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी जम्‍बुलिङला तामरी धन्‍दा सुर्दा लमुला। 35 ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तगै भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। एनीगदेसे चु लबारी तला, चु लबारी आत भिसी ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी ठिम स्‍होसी पिन्‍बा आहिन। तर एनीगदे प्रभुरी ज्‍यना लसी भ्रबारी खम्‍गै ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसैनोन प्रभुदा तेन्‍बारी खम्‍गै। 36 चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला सेम तहरी थान्‍बारी आखम्‍ना ह्राङसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा म्रिङकोलादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम खजी भिसम थेदा ब्‍याह लपुङ्‌गो। चुह्रङ् लबा पाप आहिन। 37 थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीसी जिन्‍बा म्रिङकोलादेन छ्‌याम खालैसे कर लसी आहिन, तर ह्राङलान सेमसे ब्‍याह आल भिसी ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍मुला भिसम थे म्‍हिसेनोन ज्‍यबान लबा हिन्‍ना। 38 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला, थेसे ज्‍यबान लबा हिन्‍ना। तर जुन म्‍हिसे ब्‍याह आल, थेसे झन ज्‍यबा लबा हिन्‍ना। 39 ह्रेम्‍बो सोतेधोना म्रिङ ह्रेम्‍बोलान तहरी तला। तर ह्रेम्‍बो सिमाहेन्‍से थेदा ब्‍याह लइ म्‍हन्‍जी भिसम थेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह लबारी खम्‍ला। थे म्‍हि चा प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हि ततोःला। 40 तर थे म्रिङम्‍हेमे ब्‍याह आलना चिजी भिसम थेला लागिरी झन ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना। चु ङाइ म्‍हन्‍बा ताम जे हिन्‍ना, तसैनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा ङादेन छ्‌याम मुला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।

1 Corinthians 8

1 दाहेन्‍से मूर्तिगदेदा फुल्‍बा स्‍हेला बारेरी ङाइ पाङ्ला। य्‍हाङ जम्‍मानदेन छ्‌याम ज्ञान बुद्धि मुला भिबा ताम य्‍हाङ जम्‍मादान था मुला। थे ज्ञान बुद्धिसे चा य्‍हाङदा घमण्‍डी स्‍होला। तर मायासे चा मण्‍डलीदा भङ्‍ना लला। 2 चुदे खालै म्‍हिसे “ङाइ जम्‍मान ताम सेबा मुला” भिसी म्‍हन्‍मुला भिसम थेसे जुन ताम सेतोःमुबा थे ताम चा सेबान आरे। 3 तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा माया लला परमेश्‍वरसे थेदा ङोसेला। 4 थेतबासेलमा मूर्तिगदेदा फुल्‍बा चबा स्‍हेला बारेरी च्‍यागे। जम्‍बुलिङरी मुबा मूर्ति तिगै आहिन। ओच्‍छे परमेश्‍वर बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे भिबा ताम य्‍हाङदा थानोन मुला। 5 मुदेन जम्‍बुलिङरी मिन जेला ल लु मुला तला। चुह्रङ् लसी म्‍हिसे ल्‍हानान ल लुदेन प्रभुगदे तेन्‍सैनोन, 6 य्‍हाङला लागिरी चा परमेश्‍वर आबा गिक जे मुला, जम्‍मान स्‍हे थेसेन स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङ थेलान लागिरी सोबा हिन्‍ना। य्‍हाङला लागिरी प्रभु गिक जे मुला थे चा येशू ख्रीष्‍ट हिन्‍ना। थेग्‍यामसेन जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे थेग्‍यामसेन य्‍हाङ सोबा मुला। 7 तर जम्‍मान म्‍हिदा चु ताम था आरे। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा भन्‍दा ङाच्‍छान मूर्तिदा पूजा लसी खबासे लमा दान्‍देधोनाएनोन थेह्रङ्बा चबा स्‍हे चमा चु चा मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। ओच्‍छे ज्‍यबा आज्‍यबा फेबारी खम्‍बा थेनीगदेला ज्ञान कमजोर तबासे लमा थेनीगदेसे “ङाइ पाप लजी” भिसी म्‍हन्‍मुला। 8 चबा स्‍हेसे य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि आस्‍हो। ओच्‍छे थेह्रङ्बा चबा स्‍हे चसैनोन य्‍हाङदा न्‍होङ्ना आल, आचसैनोन य्‍हाङदा ज्‍यबा तना आल। 9 तर एनीगदे होशियार तउ, एनीगदेला लागिरी जम्‍मान स्‍हे चबारी तसैनोन विश्‍वासरी कमजोर मुबागदेसे पाप लआम्‍याङ्‍गै। 10 चुदे कमजोर सेम मुबागदेसे एनीगदे सेबा घोबा म्‍हिगदेदा मूर्तिला मन्‍दिररी चबा थुङ्बा लसी चिबा म्राङ्जी भिसम, तिग थेनीगदेसे मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हेगदे चबा आँट आल? 11 एला ज्ञान बुद्धि अन्‍छारला गे लबासे लमा थे विश्‍वासरी कमजोर मुबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे नाश तला। तर ख्रीष्‍ट थेनीगदेला लागिरीनोन सिसी जिन्‍बा मुला। 12 थेह्रङ् लसी एनीगदेसे विश्‍वासरी कमजोर मुबा स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदेला सेम न्‍होङ्ना लबा चा ख्रीष्‍टला बिरोधरी पाप लबा हिन्‍ना। 13 चुदे ङाइ चबा चबा स्‍हेसे लमा स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदे पापरी फसब तला भिसम ङाइ खाइमै स्‍या आच। चुह्रङ् लसी स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदेदा पापरी फसब लबा ङाला सेम आहिन।

1 Corinthians 9

1 ङा खजिबै स्‍हेला तहरी आरे। ङा मुल चेला हिन्‍ना। ङाइ य्‍हाङला प्रभु येशूदा म्राङ्बा मुला। ङाइ य्‍हाङला प्रभुला लागिरी लबा गेग्‍यामसेन एनीगदेसे थेदा विश्‍वास लबा हिन्‍ना। 2 स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे ङादा मुल चेला आहिन भिसैनोन एनीगदेसे मी ङादा मुल चेला हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। एनीगदेसे प्रभुदा लबा विश्‍वासग्‍यामसेन ङा मुल चेला हिन्‍ना भिसी उन्‍मुला। 3 ङाला अधिकारला बारेरी बिरोध लसी ताम पाङ्बा म्‍हिगदेदा ङाइ चुनोन ताम पाङ्ला, 4 तिग एनीगदेग्‍यामसेन चबा थुङ्बा किन्‍बा ङन्‍ना हक आरे? 5 तिग स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेदेन प्रभुला आलेगदे ओच्‍छे पत्रुससे ह्रङ् लसी ङन्‍सेनोन छ्‌याम छ्‌यामनोन प्रभुदा विश्‍वास लबा म्रिङ थोसी भ्रबा हक आरे? 6 तिग बारनाबासदेन ङाइ जे सोबाला लागिरी ह्राङसेन गे लतोःबा हिन्‍ना? 7 तिग सिपाहीसे सरकारग्‍याम चबा थुङ्बा आयाङ्‌? याङ्ला। तिग अङगुर सूबा म्‍हिसे अङगुर आच? चला। तिग म्‍हे मुइ न्‍हबा म्‍हिसे ङ्‍हे म्‍हुइ आथुङ्‌? थुङ्ला। 8 चु ताम ङाइ म्‍हिसे म्‍हन्‍बा ताम अन्‍छार जे पाङ्बा आहिन। तर परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला। 9 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी “दाइँ लबा ग्‍लापला सुङरी बोर थाक्‍वान्‍गो” भिसी भ्रिबा मुला। तिग परमेश्‍वरसे म्‍हेगदेला लागिरी वास्‍ता लबा हिन्‍ना? 10 तिग परमेश्‍वरसे य्‍हाङला लागिरीन चु ताम सुङ्बा आहिन? हिन्‍ना। य्‍हाङला लागिरी चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम मोइबा म्‍हिदेन दाइँ लबा म्‍हिसे ह्राङला भो याङ्ला भिबा आशसेन गे लमुला। 11 ङन्‍से एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा चा ब्‍लु ढ्वबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना भिसम एनीगदेग्‍याम ङन्‍से बाली दुइबा ह्रङ् लसी तिगै स्‍हे किन्‍मा उदेक म्‍हन्‍तोःला? 12 चुदे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे एनीगदेग्‍याम तिगै स्‍हे याङ्बा हक मुला भिसम झन ङन्‍ना मी घ्रेन हक मुला। तर ङन्‍से थे हक अन्‍छार आकिन्‍नी। बरु ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा विश्‍वास लबारी गाह्रो थातगै भिसी जम्‍मान ताम नासी चिजी। 13 तिग परमेश्‍वरला मन्‍दिररी गे लबा म्‍हिसे मन्‍दिरग्‍यामसेन चबा स्‍हे चला भिबादेन बलि फुल्‍बा ग्‍लारी गे लबा म्‍हिसे बलि फुल्‍बा स्‍हेग्‍यामसेन भो किन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 14 चुह्रङ् लसीन थार्बा पिन्‍बा समाचार पाङ्बा म्‍हिगदेसेनोन थे गेग्‍यामसेन चबा थुङ्बा लउ भिसी प्रभुसे कुल्‍बा मुला। 15 तर ङाइ याङ्तोःबा हक एनीगदेग्‍याम तिगै म्‍हाइबा आरे। दान्‍देनोन एनीगदेसे थे जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लगै भिसीएनोन ङाइ चु ताम भ्रिबा आहिन। चुह्रङ् लसी ङा ताङ्सी ताङ्सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा ङाला गेदा खालै म्‍हिसे गे आखेल्‍बा स्‍होजी भिसम बरु ङा सिबान ज्‍यबा तला। 16 ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लमा ङाइ घमण्‍ड लतोःबा ताम आरे। तिग्‍दा भिसम चु ङाइ थेःना लतोःबान समाचार हिन्‍ना। चुदे ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना आलनी भिसम ङाला लागिरी चु भन्‍दा दुखला ताम अर्गु तिगै आरे। 17 तिग्‍दा भिसम चु गे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार लजी भिसम ङाइ इनाम याङ्ला। तर चु गे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आल। परमेश्‍वरसेन ङादा चु गे लउ भिसी जिम्‍मा पिन्‍बासे लमान चु गे लबा हिन्‍ना। 18 थेह्रङ् भिसम ङाइ याङ्बा इनाम चा तिग हिन्‍ना? थे इनाम चा ङाइ याङ्बा हक अन्‍छार तिगै स्‍हे आकिन्‍ना थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा चा ङाइ याङ्बा इनाम हिन्‍ना। 19 ङा खालै म्‍हिला नोकर आहिन। तसैनोन ल्‍हानान म्‍हिगदेदा ङाइ ख्रीष्‍ट मुबा ग्‍लारी भबारी खम्‍गै भिसी ङा जम्‍मान म्‍हिला नोकर दोजी। 20 यहूदीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङा यहूदीगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला तहरी भ्रबा म्‍हिगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङाएनोन थे ठिमला तहरी चिजी। 21 ओच्‍छे थे ठिम अन्‍छार आभ्रबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङाएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी। चु भिबा चा ङाइ परमेश्‍वरला ठिमदा ख्‍लाजी भिसी पाङ्बा आहिन, तर ङा ख्रीष्‍टला ठिम अन्‍छार भ्रबा मुला। 22 ओच्‍छे विश्‍वासरी पाको आरेबा म्‍हिगदे विश्‍वासरी पाको तगै भिसी ङाएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान तसी भ्रजी। चुह्रङ् लसी जम्‍मान म्‍हिसे ख्रीष्‍टग्‍याम थार्बा याङ्‌गै भिसी जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी ङा जम्‍मान थरीला म्‍हि दोसी भ्रजी। 23 चु थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम मोलम याङ्ला भिबा आश लसीन ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी चु जम्‍मान गे लबा हिन्‍ना। 24 इनाम याङ्ला भिसी छ्‍योङ्‍बा म्‍हिगदे न्‍हङरी गिकसे जे इनाम याङ्ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेतबासेलमा एनीगदेएनोन इनाम याङ्‍बालान लागिरी छ्‌योङ्‍गो। 25 तिगै खेलरी भो किन्‍बा म्‍हिसे जम्‍मान थरीला तालिम किन्‍तोःला। थेनीगदेसे म्‍हासी निबा इनाम याङ्बाला लागिरी थेह्रङ् लमुला। तर य्‍हाङसे चा खाइमै आम्‍हबा इनाम याङ्बाला लागिरी थेह्रङ् लबा मुला। 26 थेतबासेलमा ङा ह्राङ धोतोःबा ग्‍लारी आधोतेधोना छ्‌योङ्‌बारी आख्‍ला। थेह्रङ् लसी म्‍हाङदुङरी छेक्‍बा म्‍हिसे ह्रङ् लसी ङाइ आछेक। 27 तर ङाइ ङाला ल्‍हुइदा दुख पिन्‍सी तहरी थान्‍ना। थेह्रङ् आलनी भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लना लनान ङाइ याङ्तोःबा इनाम आयाङ्‌।

1 Corinthians 10

1 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे चु ताम था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेदा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम खसुसे ग्‍याम उन्‍सी भोर्जी। ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान ज्‍यना लसी समुन्‍द्र गुङग्‍याम निखम्‍जी। 2 ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान मोशाला लिच्‍छा भ्रसी खसुदेन समुन्‍द्ररी बप्‍तिस्‍मा याङ्जी। 3 थेनीगदे जम्‍मासेन परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा चबा स्‍हे चजी। 4 ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन मुबा पहराग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा क्‍युइ थेनीगदे जम्‍मासेन थुङ्‌जी। थे पहरा ख्रीष्‍टनोन मुबा। 5 तसैनोन थेनीगदे न्‍हङला ल्‍हानान ह्रङ्‌बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर आताङ्‌नी। ओच्‍छे थेनीगदे थे तोङतोङबा ग्‍लारीन सिजी। 6 थेनीगदेसे ह्रङ्नोन य्‍हाङसेनोन आज्‍यबा सेम थाथोगै भिसीन य्‍हाङदा घोना लबाला लागिरी चु ताम तबा हिन्‍ना। 7 थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे मूर्तिदा तेन्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेसे थातेन्‍गो। थेनीगदेला बारेरी बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “म्‍हिगदेसे चबा थुङ्बा लबारी चिजी ओच्‍छे रेःसी मोजमजा लजी।” 8 थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदे ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रङ् लसी य्‍हाङ ब्रेल्‍सी भ्रबारी आत। थेनीगदेसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे लबासे लमान तिरेरीन बोगल गिकसे हजार सोम म्‍हि सिजी। 9 थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेसे प्रभुला सेम च्‍याबा ह्रङ् लसी य्‍हाङसे थेला सेम च्‍याबारी आत। प्रभुला सेम च्‍याबासे लमा थेनीगदे पुख्रीसे जीसी सिजी। 10 थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे गनगन लबा ह्रङ् लसी य्‍हाङसे गनगन लबारी आत। गनगन लबासे लमा थेनीगदेदा नाश लबा दूतसे नाश लजी। 11 थे तामगदे य्‍हाङदा घोना लबाला लागिरी थेनीगदेदा तबा मुबा। थे तामगदे जिन्‍बारी छ्‌याइबा धुइरी य्‍हाङदा होशियार तना लबाला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना। 12 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ङा ठीक मुला भिसी म्‍हन्‍ना, थे म्‍हि चा होशियार तसी चिगै। आहिन्‍सम थे म्‍हि ह्रिल्‍ला। 13 एनीगदेदा लोभ उन्‍सी फसब लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा लोभरी फसब लबा ह्रङ्‌बान तला। तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेला सेमसेन नाआखम्‍बाधोनाला लोभ उन्‍सी फसब लबारी आपिन। एनीगदेदा फसब लबारी लोभ उन्‍मा थेग्‍याम फेबारी परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ग्‍याम उन्‍सी पिन्‍ना। 14 थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदेसे मूर्ति थातेन्‍गो। 15 सेबा घोबा म्‍हि म्‍हन्‍सी ङाइ एनीगदेदा पाङ्‌बान मुला। ङाइ पाङ्बा चु ताम सत्‍य हिन्‍ना कि आहिन, एनीगदेसेन पक्‍का लउ। 16 प्रभु भोजला खोरे थोसी य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी थुङ्मा य्‍हाङ ख्रीष्‍टला कारी गिक तबा हिन्‍ना। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चमा य्‍हाङ ख्रीष्‍टला ल्‍हुइरी गिक तबा हिन्‍ना। 17 गेङ गिकनोन हिन्‍ना, थेतबासेलमा य्‍हाङ ल्‍हानान मुसैनोन ल्‍हुइ चा गिकनोन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ जम्‍मासेन गेङ गिकग्‍यामसेन चबा मुला। 18 इस्राएलीगदेदा च्‍यागो, परमेश्‍वरदा फुल्‍बा स्‍हे चबागदे परमेश्‍वरदा बलि फुल्‍बा ग्‍लादेन छ्‌याम गिक तबा मुला। 19 ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा तिग हिन्‍ना भिसम, मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे तिगै आहिन, ओच्‍छे मूर्तिएनोन तिगैनोन आहिन। 20 तर मूर्तिदा बलि फुल्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा आहिन, म्‍हङ म्‍हुङदा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे म्‍हङ म्‍हुङदेन गिक थातगै भिबा ङाला सेम मुला। 21 एनीगदेसे प्रभुदेन म्‍हङ म्‍हुङ न्‍हीलान खोरेग्‍याम थुङ्बारी आखम। ओच्‍छे प्रभुदेन म्‍हङ म्‍हुङ न्‍हीलान टेबुलरी चिसीनोन चबारी आखम। 22 थेह्रङ् लजी भिसम प्रभुदा डाह तला। तिग एनीगदेसे य्‍हाङ प्रभु भन्‍दा भङ्‍बा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा? 23 जम्‍मान ताम लम्‍याङ्‌मुला, तर जम्‍मान ताम य्‍हाङला लागिरी ज्‍यबा आरे। जम्‍मान ताम लम्‍याङ्‌मुला, तर जम्‍मान तामसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा ज्‍यबा तना आल। 24 एनीगदे खालैसेन ह्राङसे ह्राङदा ज्‍यबा लबारी थाम्‍हाइगो। तर ह्राङला खिम्‍जेमदा ज्‍यबा लबारी म्‍हाइगो। 25 एनीगदेला सेम आन्‍होङ्‌बाला लागिरी स्‍या पसलरी निसी खानङग्‍याम भबा हिन्‍ना भिसी ङ्‌योइबा छार्बा आलना भसी चउ। 26 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हे प्रभुलान हिन्‍ना।” 27 ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा खालै म्‍हिसे एनीगदेदा चबारी ङ्‌योइमा एनीगदेदा निबा सेम खजी भिसम ह्राङला सेम आन्‍होङ्‌बाला लागिरी एनीगदेसे तिगै ङ्‌योइबा छार्बा आलना थेरी चबारी पिन्‍बा जम्‍मान स्‍हे चउ। 28 तर खालै म्‍हिसे एदा “चु मी बलि फुल्‍बा स्‍हे हिन्‍ना” भिजी भिसम थेह्रङ् पाङ्बा म्‍हिदेन थेला सेमला लागिरी एसे थे चबा स्‍हे थाचउ। 29 ङाइ एला लागिरी पाङ्बा आहिन, तर एदा थे ताम था याङ्ना लसी पिन्‍बा म्‍हिला सेमला लागिरी पाङ्बा हिन्‍ना। ङाइ जे लसै तबा तामरी तिग्‍दा स्‍य्‍हान्‍दोला सेमसे निसाफ लपुङ्‌से? 30 चुदे ङाइ परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी चबान मुला भिसम धन्‍यवाद पिन्‍सी चबा स्‍हेला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दोसे तिग्‍दा ङादा बिरोध लबा? 31 थेतबासेलमा एनीगदेसे चसै, थुङ्‌सै, जे लसैनोन परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार पिन्‍बाला लागिरी एनीगदेसे जम्‍मान गे लउ। 32 एनीगदेसे यहूदीदा तसै, अर्गु य्‍हुलला म्‍हिदा तसै, परमेश्‍वरला मण्‍डली तसै खालैदान न्‍होङ्ना लबा गे थालउ। 33 जम्‍मान गेग्‍याम ङाइ जम्‍मान म्‍हिदा ताङ्ना लबारी म्‍हाइबा मुला। ङाइ खाइमै ह्राङदा ज्‍यबा तगै भिसी खजिबै गे लबारी आम्‍हाइनी। तर थेनीगदेसे थार्बा याङ्‌गै भिसी ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी ज्‍यबा गे लबारी म्‍हाइबा मुला।

1 Corinthians 11

1 ङाइ ख्रीष्‍टसे लबा ह्रङ्नोन लसी भ्रबा मुला, एनीगदेएनोन ङाइ लबा ह्रङ्नोन लसी भ्रउ। 2 ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा सदन ढन्‍बा मुला, ओच्‍छे ङाइ लोप्‍बा अन्‍छार एनीगदे भ्रबा मुला। 3 तर एनीगदेसे चु ताम घोतोःला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ख्रीष्‍ट चा जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेला थोबो हिन्‍ना ओच्‍छे ह्रेम्‍बो चा म्रिङला थोबो हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वर चा ख्रीष्‍टला थोबो हिन्‍ना। 4 थोबो घप्‍सी प्रार्थना लबादेन अगमवाणी पाङ्बा ह्रेम्‍फेबेसे ह्राङलान थोबोला बेइज्‍जत लबा हिन्‍ना। 5 तर थोबो आघप्‍ना प्रार्थना लबादेन अगमवाणी पाङ्बा म्रिङम्‍हेमेसे चा ह्राङला ह्रेम्‍बोला बेइज्‍जत लबा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्रिङम्‍हेमे चा क्रा भ्रेसी भ्रबा म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 6 खालै म्रिङम्‍हेमेसे ह्राङला थोबो आघप्‍नी भिसम थेसे क्रा भ्रेसी भ्रगै। तर क्रा थाबादेन भ्रेबा चा म्रिङम्‍हेमेला लागिरी पेःबा खबा ताम तबासे लमा थेसे थोबो घप्‍तोःला। 7 परमेश्‍वरसे ह्राङदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेम्‍फेबेदा ह्राङ ह्रङ्‌बान स्‍होजी। थेतबासेलमा ह्रेम्‍फेबेसे थोबो घप्‍बारी आत। तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍फेबेला गे चा परमेश्‍वरदा मान लबा हिन्‍ना। तर म्रिङम्‍हेमेला गे चा ह्रेम्‍फेबेदा मान लबा हिन्‍ना। 8 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ह्रेम्‍फेबे म्रिङम्‍हेमेग्‍याम स्‍होबा आहिन, तर म्रिङम्‍हेमे चा ह्रेम्‍फेबेग्‍याम स्‍होबा हिन्‍ना। 9 थेह्रङ् लसीन म्रिङम्‍हेमेला लागिरी ह्रेम्‍फेबे स्‍होबा आहिन, तर ह्रेम्‍फेबेला लागिरी म्रिङम्‍हेमे स्‍होबा हिन्‍ना। 10 ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदेसे म्राङ्बासे लमा म्रिङम्‍हेमेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिबा मुला भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी थोबो घप्‍तोःला। 11 तसैनोन प्रभुला म्‍हिगदेला गुङरी म्रिङ ह्रेम्‍बोला तहरी चितोःला ओच्‍छे ह्रेम्‍बोएनोन म्रिङला तहरी चितोःला। 12 तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍फेबेग्‍याम म्रिङम्‍हेमे स्‍होजी। थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍फेबे म्रिङम्‍हेमेग्‍याम न्‍हला। ओच्‍छे जम्‍मान ताम चा परमेश्‍वरग्‍यामसेन तबा हिन्‍ना। 13 चु ताम एनीगदेसेन पक्‍का लउ, तिग म्रिङम्‍हेमेसे थोबो आघप्‍ना परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लमा जेला? 14 थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍फेबेसे क्रा न्‍हजी भिसम थेला लागिरी पेःबा खबा ताम हिन्‍ना भिसी तिग एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन तसी खबा तामग्‍याम था याङ्बा आरे? 15 तर चुदे म्रिङम्‍हेमेला क्रा ह्रेङ्बा मुसम थेला लागिरी ताङ्‍बा ताम हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेला थोबो घप्‍बाला लागिरीन थेदा ह्रेङ्बा क्रा पिन्‍बा हिन्‍ना। 16 तर चु तामदा खालैसे बिरोध लबारी म्‍हाइजी भिसम य्‍हाङदेन परमेश्‍वरला मण्‍डलीदेन छ्‌याम चु बाहेक अर्गु खजिबै ठिम आरे। 17 दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा चु तामगदेला बारेरी पाङ्‌मा एनीगदेसे ज्‍यबा लजी भिसी ङाइ पाङ्‌बारी आखम। तिग्‍दा भिसम एनीगदे ह्रुप तबा धुइरी ज्‍यबा ताम भन्‍दा ल्‍हानान आज्‍यबा ताम लबा मुला। 18 ङाच्‍छा एनीगदे मण्‍डलीरी ह्रुप तबा धुइरी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍मुला भिबा ताम ङाइ थेःबा मुला। चु ताम हिन्‍ना तला भिसी ङाइ विश्‍वास लबा मुला। 19 खाल ठीक मुला, खाल ठीक आरे भिसी ङोसेबाला लागिरी एनीगदेला गुङरी आढिक्‍बा तामगदेएनोन खतोःला। 20 एनीगदे ग्‍ला गिकरी पोप तसी चबा थुङ्बा लबा चा प्रभु भोज आहिन। 21 तिग्‍दा भिसम चबा थुङ्बा धुइरी जम्‍मासेन खालैसे खालैदा आभ्रान्‍ना ह्राङ ह्राङला भो चला। ओच्‍छे कोइ फोइथान तला, कोइ चा थुङ्सी ङ्‌य्‍होइला। 22 एनीगदेसे ह्राङ ह्राङलान दिमरी चसै आत? तिग एनीगदेसे परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा गे आखेल्‍बा भिसी म्‍हन्‍बा? ओच्‍छे तिगै आरेबा म्‍हिगदेदा पेःना लबारी म्‍हाइबा? दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तिग पाङ्से? तिग एनीगदेसे चुह्रङ् लबा ज्‍यबा हिन्‍ना भिसी पाङ्से? अहँ, ङाइ आपाङ्। 23 तिग्‍दा भिसम ङाइ जुन ताम प्रभुग्‍याम लोप्‍बा मुला थे ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्‌बारी छ्‌याइबा मुला। प्रभु येशूदा चुङ्‌बाकुनु म्‍हुनङ थेसे गेङ थोजी। 24 ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी थे गेङ क्‍युइजी। जमाहेन्‍से “चु एनीगदेला लागिरी ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना। ङादा ढन्‍सी चिबाला लागिरी एनीगदेसे चुह्रङ्‌नोन लउ” भिसी सुङ्जी। 25 थेह्रङ् लसीन भोज चसी जिन्‍माहेन्‍से प्रभुसे खोरे थोसी, “चु खोरेला निङगु एनीगदेला लागिरी ङाला काग्‍याम स्‍होबा छार कबुल हिन्‍ना। जुन जुन धुइरी एनीगदेसे चु थुङ्ला थे, थे धुइरी ङादा ढन्‍बाला लागिरी सदन चुह्रङ् लउ” भिसी सुङ्जी। 26 चुह्रङ् लसी गेङ चबादेन अङगुरला निङगु थुङ्बा धुइरी प्रभु आफेप्‍खतेधोना प्रभु य्‍हाङला लागिरी सिजी भिसी एनीगदेसे जम्‍मादान थेःना लमुला। 27 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे तिगै ताम वास्‍ता आलना प्रभुला गेङ चबादेन प्रभुला खोरेग्‍याम थुङ्ला थेसे प्रभुला ल्‍हुइदेन कादा बेइज्‍जत लबासे लमा पापला दोष तला। 28 जम्‍मान म्‍हिसे ङाच्‍छा ह्राङसे ह्राङदान ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍यासी जे थे गेङ चउ, ओच्‍छे खोरेग्‍याम थुङ्‍गो। 29 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे प्रभुला ल्‍हुइला बारेरी आघोना चबा थुङ्बा लला, थेसे थेह्रङ् लसी चबा थुङ्बा लबासे लमा सजाय याङ्ला। 30 थेतबासेलमा एनीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान कमजोरदेन आखम्‍बा मुला, ओच्‍छे कोइ कोइ मी सिसी जिन्‍जी। 31 तर य्‍हाङसे ह्राङसे ह्राङदान ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याजी भिसम य्‍हाङसे सजाय नाआतोः। 32 तर निसाफ लबा धुइरी जम्‍बुलिङला दोष स्‍याप्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेला दोष थास्‍याप्‍गै भिसी य्‍हाङदा प्रभुसे ह्राङला तहरी थान्‍ना। 33 थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, प्रभु भोज चबारी ग्‍ला गिकरी पोप तबा धुइरी गिकसेम गिकदा भ्रान्‍गो। 34 खालै फोख्रेन्‍बा मुसम थेसे दिमरीन चगै, ओच्‍छे प्रभु भोज चबा धुइरी एनीगदे खालैसेन परमेश्‍वरग्‍याम सजाय थायाङ्‌गै। अर्गु तामला बारेरी ङा खसीन पाङ्ला।

1 Corinthians 12

1 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा मोलमला बारेरी एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 2 एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा भन्‍दा ङाच्‍छा तिगै स्‍हेसे एनीगदेदा उन्‍बा आज्‍यबा ग्‍यामरी भ्रसी तामनोन पाङ्‌आखम्‍बा मूर्तिगदेदा तेन्‍जी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 3 परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदे खालैसेन “येशू गे आखेल्‍बा हिन्‍ना” भिसी आपाङ्। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे ह्रो आलतेधोना खालैसेन “येशून प्रभु हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌बारी आखम भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 4 परमेश्‍वरसे पिन्‍बा मोलम ल्‍हानान थरीला मुला, तर मोलम पिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍मा चा गिक जे हिन्‍ना। 5 तेन्‍बाला लागिरी ल्‍हानान थरीला तामगदे मुला, तर प्रभु चा गिक जे मुला। 6 ओच्‍छे गेगदे ल्‍हानान थरीला मुला, तर जम्‍मान म्‍हिदा गे लखम्‍बा शक्ति पिन्‍बा चा थेनोन परमेश्‍वर जे हिन्‍ना। 7 जम्‍मान विश्‍वासीदा ह्रो लबाला लागिरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे य्‍हाङ जम्‍मादान मोलम पिन्‍बा मुला। 8 परमेश्‍वरला आत्‍मासेन कोइदा बुद्धिला ताम पाङ्‌बारी, थेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मासे कोइदा ज्ञानना ताम पाङ्‌बारी मोलम पिन्‍बा मुला। 9 थेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मासे कोइदा विश्‍वास लखम्‍बा, कोइदा आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मोलमगदे पिन्‍बा मुला। 10 ओच्‍छे कोइदा उदेकला गे लखम्‍बा, कोइदा अगमवाणी पाङ्बा, कोइदा ज्‍यबा आज्‍यबा आत्‍मा फेखम्‍बा, कोइदा थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा, कोइदा चा थेनोन थरी थरीला ग्‍योइ जम्‍मादान घोना लखम्‍बा मोलमगदे पिन्‍बा मुला। 11 तर परमेश्‍वरला आत्‍मा गिकनोन हिन्‍ना ओच्‍छे चु जम्‍मान गेगदे थे आत्‍मालान हिन्‍ना। ओच्‍छे चु मोलम परमेश्‍वर ह्राङसेन म्‍हन्‍बा अन्‍छार गिक गिकदा पिन्‍ना। 12 य्‍हाङला ल्‍हुइरी ल्‍हानान स्‍हे मुला। ल्‍हानान स्‍हेगदे मुसैनोन ल्‍हुइ चा गिक जे हिन्‍ना, ख्रीष्‍टला ल्‍हुइएनोन थेह्रङ्बान हिन्‍ना। 13 य्‍हाङ यहूदी हिन्‍सै, अर्गु य्‍हुलला म्‍हि हिन्‍सै, नोकर हिन्‍सै आहिन्‍सै य्‍हाङसे गिकनोन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ल्‍हुइ गिकरीन बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा मुला। ओच्‍छे य्‍हाङ जम्‍मासेन परमेश्‍वरला आत्‍मा गिकनोन याङ्बा मुला। 14 तिग्‍दा भिसम ल्‍हुइला स्‍हे गिकग्‍यामसे जे म्‍हिला ल्‍हुइ स्‍होबा आहिन, तर ल्‍हुइला ल्‍हानान स्‍हेगदे ढिक्‍सी म्‍हिला ल्‍हुइ स्‍होबा हिन्‍ना। 15 चुदे काङसे “ङा या आहिन, थेतबासेलमा ङा ल्‍हुइरी मुबा स्‍हे आहिन” भिजी भिदेमा थे ल्‍हुइला स्‍हे आहिन? हिन्‍ना। 16 ओच्‍छे नाब्‍यङसे “ङा मी आहिन, थेतबासेलमा ङा ल्‍हुइला स्‍हे आहिन” भिजी भिदेमा थे ल्‍हुइला स्‍हे आहिन? हिन्‍ना। 17 चुदे ल्‍हुइरी जम्‍मान मीनोन मी जे मुबा हिन्‍सम तिग्‍से थेःबा? ओच्‍छे ल्‍हुइरी जम्‍मान नाब्‍यङ जे मुबा हिन्‍सम तिग्‍से थाङ नाबा? 18 तर परमेश्‍वरसे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङला ल्‍हुइरी जम्‍मान स्‍हे ढिक्‍ना लसी थान्‍बा मुला। 19 चुदे थे जम्‍मान स्‍हे गिक जे मुबा हिन्‍सम ल्‍हुइनोन आदोसेला मुबा। 20 तर ल्‍हुइरी ल्‍हानान स्‍हेगदे मुसैनोन ल्‍हुइ चा गिक जे हिन्‍ना। 21 मीसे यादा “ए ङादा आतोः” भिसी पाङ्‌आखम, ओच्‍छे थोबोसेनोन काङदा “एनीगदे ङादा आतोः” भिसी पाङ्‌आखम। 22 बरु ल्‍हुइरी मुबा कमजोर स्‍हेगदे झन आरेना आतमुला। 23 य्‍हाङसे जजा म्‍हन्‍बा ल्‍हुइला थे स्‍हेगदेदा झन ज्‍यना लसी थान्‍मुला। ओच्‍छे उन्‍बारी आखम्‍बा स्‍हेगदेदा झन जोगब लसी थान्‍मुला। 24 तर य्‍हाङसे उन्‍बारी खम्‍बा स्‍हेगदेदा चा थेह्रङ् लसी जोगब लसी थान्‍आतोः। बरु ल्‍हुइला कमजोर स्‍हेगदेदा चा मान लगै भिसी परमेश्‍वरसे ढिक्‍ना लसी थान्‍जी। 25 ल्‍हुइरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ढिक्‍सी गिकसेम गिकला वास्‍ता लगै भिसीन हिन्‍ना। 26 चुदे ल्‍हुइला स्‍हे गिकदा दुख तजी भिसम ल्‍हुइला जम्‍मान स्‍हेदा दुख तला। ओच्‍छे ल्‍हुइला स्‍हे गिकसे मान याङ्जी भिसम ल्‍हुइला जम्‍मान स्‍हेगदे ताङ्ला। 27 एनीगदे जम्‍मान ख्रीष्‍टला ल्‍हुइ हिन्‍ना, ओच्‍छे एनीगदे गिक गिक ख्रीष्‍टला ल्‍हुइला स्‍हेगदे हिन्‍ना। 28 परमेश्‍वरसेन मण्‍डलीरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा मुल चेलागदे, जमाहेन्‍से अगमवक्तागदे, जमाहेन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हिगदे, ओच्‍छे उदेकला गे लबा म्‍हिगदे, आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबा मोलम याङ्बा म्‍हिगदे, स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबा म्‍हिगदे, जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लबा म्‍हिगदे, ओच्‍छे थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदा धम्‍सी थान्‍बा मुला। 29 तिग जम्‍मान म्‍हिगदे मुल चेला हिन्‍ना? आहिन। तिग जम्‍मान म्‍हिगदे अगमवक्ता हिन्‍ना? आहिन। तिग जम्‍मान म्‍हिगदे स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हि हिन्‍ना? आहिन। तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे उदेकला गे लला? आल। 30 तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबा मोलम याङ्ला? आयाङ्‌। तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्ला? आपाङ्। तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे थे थरी थरीला ग्‍योइ जम्‍मादान घोना लबारी खम्‍ला? आखम। 31 तर एनीगदेसे अझ घ्रेन घ्रेन मोलम याङ्बा सेम लउ। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाइ झन जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा ग्‍याम उन्‍ना।

1 Corinthians 13

1 ङाइ म्‍हिगदेदेन स्‍वर्गदूतगदेला ग्‍योइरी ताम पाङ्सैनोन स्‍य्‍हान्‍दोदा माया आलनी भिसम ङा चा स्‍याङदेन बुप्‍जेल ह्रङ्‌बा जे तला। 2 ङाइ अगमवाणी पाङ्‌खम्‍सैनोन म्‍हिला ज्ञान बुद्धिसे घोआखम्‍बा ताम घोसैनोन, जम्‍मान ज्ञान बुद्धि याङ्‌सैनोन, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम गङगदे लेःखम्‍बा विश्‍वास मुसैनोन ङाइ स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लआखम्‍नी भिसम ङा तिगैनोन आहिन। 3 चुदे ङाइ ङाला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति स्‍य्‍हान्‍दोदा भो लसी पिन्‍जी, ओच्‍छे ङाइ ङाला ल्‍हुइनोन मेरी ख्राङ्‌पुङ्‌सैनोन ङाइ स्‍य्‍हान्‍दोदा माया आलनी भिसम ङादा तिगै ज्‍यबा आत। 4 स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हिसे जम्‍मान ताम भ्रान्‍बारी खम्‍ला ओच्‍छे दया लला। स्‍य्‍हान्‍दोदा डाह आल, ङा जे ज्‍यबा भिसी आपाङ् ओच्‍छे घ्रेन दोसीनोन आभ्र। 5 स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हि चा ह्रिक्‍बा आरेबा म्‍हि ह्रङ्‌बा आत मुला, ह्राङदा जे ज्‍यबा तगै भिसीएनोन आम्‍हन, स्‍य्‍हान्‍दोदेन आछेर, ओच्‍छे ह्राङदा बिरोध लबा तामलाएनोन वास्‍ता आल। 6 स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हि आज्‍यबा तामरी आताङ्‍, थे सत्‍य तामरी जे ताङ्ला। 7 स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हिसे जम्‍मान ताम जोगब लला, जम्‍मान तामएनोन विश्‍वास लला, ओच्‍छे जम्‍मान ताम तला भिसी आश लला, जम्‍मान तामरी कोङ्‌सी चिला। 8 माया खाइमै म्‍हासी आनि। तर अगमवाणी पाङ्बा ख्‍लाला, थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा ख्‍लाला, ओच्‍छे ज्ञान बुद्धिला तामगदे गे आखेल्‍बा तला। 9 य्‍हाङसे पाङ्बा अगमवाणीदेन य्‍हाङला ज्ञान बुद्धि पूरा आरे। 10 तर जम्‍मान ताम पूरा तमाहेन्‍से चा पूरा आतबा जम्‍मान तामगदे म्‍हासी निला। 11 ङा जजा मुबा धुइरी ङाइ जत्‍धुगुलान ताम पाङ्मुबा, ओच्‍छे जत्‍धुगुसे म्‍हन्‍बा तामनोन म्‍हन्‍मुबा, जत्‍धुगुसे घोबा ह्रङ् लसीन घोमुबा। तर भ्‍योन तमाहेन्‍से ङाइ जत्‍धुगुला जम्‍मान बानीबेहोरगदे ख्‍लाजी। 12 दान्‍दे चा य्‍हाङसे ज्‍यना लसी आम्राङ्बा ऐनारी म्राङ्बा ह्रङ् जे म्राङ्‌मुला, तर लिच्‍छा चा ज्‍यना लसी म्राङ्ला। दान्‍दे ङाइ पूरान ताम आघोसैनोन थे धुइरी चा परमेश्‍वरसे ङाला बारेरी जम्‍मान ताम था याङ्बा ह्रङ् ङाइएनोन जम्‍मान ताम घोला। 13 विश्‍वास, आशदेन माया चा खाइमै आम्‍हा। तर चु सोम न्‍हङरी घ्रेन चा माया हिन्‍ना।

1 Corinthians 14

1 थेतबासेलमा एनीगदेसे ल्‍हानान म्‍हाइदोबा चा माया हिन्‍ना। ओते जे आहिन, परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा मोलमगदे याङ्‌बारीनोन ल्‍हानान सेम लउ। ओच्‍छे अगमवाणी पाङ्‌बारी चा झन ल्‍हानान सेम लउ। 2 तिग्‍दा भिसम अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिसे म्‍हिगदेदेन छ्‌याम आहिन, परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ताम पाङ्‌मुला। थेसे परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिग्‍याम म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम पाङ्बासे लमा स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिसे आघोमुला। 3 तर अगमवाणी पाङ्बा म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे घोखम्‍बा ताम पाङ्‌मुला। थेसे पाङ्बा तामग्‍याम म्‍हिगदेसे विश्‍वासरी कोङ्बा आँटदेन शान्‍ति याङ्ला। 4 अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिसे ह्राङलान विश्‍वास कोङ्‌ना लला। तर अगमवाणी पाङ्बा म्‍हिसे चा मण्‍डलीलान विश्‍वास कोङ्‌ना लला। 5 एनीगदे जम्‍मासेन अर्गु ग्‍योइ पाङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। तर थे भन्‍दा झन ल्‍हाना चा एनीगदेसे अगमवाणी पाङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। मण्‍डलीला विश्‍वास कोङ्‌ना लबाला लागिरी अर्गु ग्‍योइ म्‍हिगदेदा घोना लसी पिन्‍बा म्‍हि खालै आरेसम अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हि भन्‍दा अगमवाणी पाङ्बा म्‍हि चा घ्रेन हिन्‍ना। 6 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चुदे ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी अर्गु ग्‍योइ जे पाङ्जी भिसम तिग एनीगदेदा ज्‍यबा तला? आत। तर चुदे ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम, ज्ञान बुद्धिला ताम, अगमवाणीदेन तिगै लोप्‍तोःबा ताम लोप्‍जी भिसम एनीगदेदा ज्‍यबा तला। 7 बाँसुरीदेन वीणा ह्राप्‍मा थेला काइ ज्‍यना लसी आथोन्‍नी भिसम तिग ह्राप्‍जी भिसी खाह्रङ् लसी था याङ्बा? 8 चुदे बिगुल ह्राप्‍मा ज्‍यना लसी आथेःनी भिसम लडाइ लबाला लागिरी खाह्रङ् लसी तयार तला? 9 थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन अर्गु ग्‍योइरी आघोबा ताम पाङ्जी भिसम एनीगदेसे तिग पाङ्जी भिसी खाल्‍से था याङ्से? एनीगदेसे पाङ्बा चा तिगै गे आखेल्‍बा तला। 10 जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान थरीला ग्‍योइगदे मुला। थे ग्‍योइगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे आघोबा ग्‍योइ चा गिकनोन आरे। 11 चुदे खालै म्‍हिसे पाङ्‌मा ङाइ आघोनी भिसम थे ङाला लागिरी विदेशी तला, ओच्‍छे थेला लागिरी ङा विदेशी तला। 12 थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम याङ्बा मोलमगदे याङ्बारी ल्‍हानान सेम लबासे लमा मण्‍डलीदा ल्‍हेना लबाला लागिरी जुन मोलमसे आँट याङ्सी भङ्‍ना लला थे मोलम म्‍हाइगो। 13 थेतबासेलमा अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिसे थे ताम घोना लखम्‍बा शक्ति याङ्बाला लागिरी प्रार्थना लतोःला। 14 तिग्‍दा भिसम ङाइ अर्गु ग्‍योइरी प्रार्थना लमा ङाला आत्‍माग्‍याम प्रार्थना लला। तर थे ताम ङाइएनोन आघो। 15 थेह्रङ् भिसम ङाइ तिग लसे? ङाइ आत्‍माग्‍याम प्रार्थना लला, तर ङाइ घोबाला लागिरी सेमसेनोन प्रार्थना लला। ओच्‍छे आत्‍मासे परमेश्‍वरला जयजयकार लसी व्‍हाइ गोला, तर ङाइ घोबाला लागिरी सेमसेनोन व्‍हाइ गोला। 16 चुदे एसे आत्‍माग्‍याम परमेश्‍वरला जयजयकार लसी धन्‍यवाद पिन्‍सी प्रार्थना लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे आघोनी भिसम खाह्रङ् लसी, “आमेन” भिखम्‍ला? 17 एसे ज्‍यना लसी धन्‍यवाद पिन्‍ना तला, तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे आघोनी भिसम थेला विश्‍वास कोङ्बा आत। 18 ङाइ परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे भन्‍दा झन ङाइ ल्‍हानान रेम अर्गु ग्‍योइ पाङ्‌मुला। 19 तर मण्‍डलीरी आघोबा ग्‍योइग्‍याम हजार च्‍युइ ताम पाङ्बा भन्‍दा मी बरु ङाइ ह्राङलान सेमग्‍याम गोर ङा ताम जे पाङ्सी स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा चा ज्‍यबा तला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 20 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे कोलागदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् लसी थाम्‍हन्‍गो। आज्‍यबा तामगदेला लागिरी एनीगदे तिगै आसेबा कोलागदे ह्रङ्‌बान दोगो। तर म्‍हन्‍बा धुइरी चा पाको म्‍हिसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍गो। 21 बचनरीनोन परमप्रभुसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदेन विदेशीग्‍याम ङाइ चु म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ताम पाङ्ला। तसैनोन थेनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍बा सेम आल।” 22 थेतबासेलमा अर्गु ग्‍योइगदे पाङ्बा चा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला लागिरी आहिन, विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला लागिरी चिनु हिन्‍ना। तर अगमवाणी पाङ्बा चा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला लागिरी आहिन, विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना। 23 थेतबासेलमा एनीगदे मण्‍डलीरी ह्रुप तबा धुइरी अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा धुइरी विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदेन थे ताम आघोबा म्‍हिगदे थेरी खजी भिसम थेनीगदेसे एनीगदेदा म्‍योजीम भिसी भिला। 24 तर जम्‍मासेन अगमवाणी पाङ्‌बान लबा धुइरी विश्‍वास आलबा खालै म्‍हिदेन घोबा सेम थोसी खबा म्‍हि थेरी खजी भिसम जम्‍मासेन पाङ्बा तामग्‍याम थेसे ह्राङसे लबा पाप था याङ्ला ओच्‍छे थेसे ह्राङ ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याला। 25 खालैदा था आरेबा थेला सेमला तामगदेएनोन था याङ्ला। जमाहेन्‍से ख्‍लुप तसी थेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना, ओच्‍छे “पक्‍कान, एनीगदेला गुङरी परमेश्‍वर मुला” भिसी थेसे पाङ्ला। 26 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ एनीगदेदा पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, एनीगदे ह्रुप तसी संगती लबा धुइरी कोइसे व्‍हाइ गोला, कोइसे बचनग्‍याम लोप्‍ला, कोइसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम घोना लला, कोइसे अर्गु ग्‍योइ पाङ्ला, कोइसे थे ग्‍योइग्‍याम पाङ्बा ताम जम्‍मादान घोना लला। चु जम्‍मान तामगदे चा मण्‍डलीदा भङ्‍ना लबारी लतोःला। 27 एनीगदे न्‍हङरी खालैसे अर्गु ग्‍योइ पाङ्‌मुला भिसम, पालो पालो लसी न्‍ही सोमसे जे पाङ्‍गो, स्‍य्‍हान्‍दो गिकसे चा थे अर्गु ग्‍योइ जम्‍मादान घोना लतोःला। 28 तर थे ताम घोना लबारी थेरी खालै म्‍हि आतनी भिसम थे ताम पाङ्बा म्‍हि चा मण्‍डलीरी कुटिसी चिगै। ओच्‍छे थे ह्राङनोन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम जे ताम लगै। 29 अगमवाणी पाङ्बा म्‍हि चा न्‍ही सोमधोना तगै, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे चा थेनीगदेसे पाङ्‌मा परमेश्‍वरग्‍याम खबा हिन्‍ना कि आहिन भिसी च्‍यागै। 30 तर थेरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङरी गिकदा परमेश्‍वरसे तिगै ताम उन्‍सी पाङ्‌पुङ्‌जी भिसम ङाच्‍छा पाङ्‌बान लबा म्‍हि चा तिगै आपाङ्ना कुटिसी चिगै। 31 अगमवाणी पाङ्बा एनीगदे जम्‍मासेन पालो पालो लसी अगमवाणी पाङ्‌खम्‍ला, ओच्‍छे ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे लोप्‍खम्‍ला ओच्‍छे जम्‍मासेन आँट याङ्ला। 32 अगमवक्तागदेसे ह्राङला सेमदा ह्राङसेन तहरी थान्‍तोःला। 33 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर अलमल तना लबा परमेश्‍वर आहिन, तर शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे जम्‍मान मण्‍डलीला ठिम अन्‍छार, 34 मण्‍डलीरी संगती लबान लबा धुइरी म्रिङम्‍हेमेगदे कुटिसी चितोःला। थे धुइरी थेनीगदेसे ताम पाङ्‌आम्‍याङ्‍। तर ह्राङला ठिमसे पाङ्बा अन्‍छार थेनीगदे तहरी चितोःला। 35 तिगै तामला बारेरी ङ्‌योइबा सेम मुसम थेनीगदेसे दिमरी ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम ङ्‌योइगै। तिग्‍दा भिसम मण्‍डलीरी ताम पाङ्बा चा म्रिङम्‍हेमेगदेला लागिरी पेःबा खबा ताम हिन्‍ना। 36 तिग परमेश्‍वरला बचन एनी कोरिन्‍थला म्‍हिगदेसे थेःना लबारी शुरु लबा हिन्‍ना? आहिन। तिग परमेश्‍वरला बचन एनीगदेसे जे थेःबा हिन्‍ना? आहिन। 37 खालै म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान अगमवक्ता अथवा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला भिसम, थेसे ङाइ भ्रिबा चु ताम प्रभुसे कुल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी था याङ्‌तोःला। 38 तर खालै म्‍हिसे चु तामगदेदा वास्‍ता आलनी भिसम थेला तामदाएनोन खालैसेन वास्‍ता आल। 39 थेतबासेलमा ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, अगमवाणी पाङ्‌बारी ल्‍हानान सेम लउ, ओच्‍छे अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदाएनोन थाकागो। 40 तर जम्‍मान गे ज्‍यना लसी ढिक्‍ना लसी लतोःला।

1 Corinthians 15

1 दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचारला बारेरी ङाइ एनीगदेदा दोःसी पाङ्ला। थे समाचाररी विश्‍वास लसी एनीगदे थेनोन अन्‍छार भ्रबान मुला। 2 चुदे ङाइ थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लबा आख्‍लानी भिसम जे एनीगदेसे थार्बा याङ्ला, आहिन्‍सम एनीगदेसे लबा विश्‍वास गे आखेल्‍बा तला। 3 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार ख्रीष्‍ट य्‍हाङला पापला लागिरी सिजी भिसी ङाइ था याङ्बा मुल तामनोन ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा मुला। 4 थेदा ल्‍हुजी ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार थे सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम दोःसी सोजी। 5 ओच्‍छे थेदा पत्रुससे म्राङ्जी, जमाहेन्‍से थेदा च्‍युक न्‍ही मुल चेलासे म्राङ्जी। 6 जमाहेन्‍से थेदा ह्राङदा विश्‍वास लबा ग्‍यार्जा ङा भन्‍दा ल्‍हाना ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे तिक्‍खुरीन म्राङ्जी। थेनीगदे न्‍हङला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे दान्‍देधोनाएनोन मुला, तर कोइ कोइ चा सिसी जिन्‍जी। 7 जमाहेन्‍से थेदा याकूबसे म्राङ्जी, ओच्‍छे लिच्‍छा जम्‍मान मुल चेलागदेसे म्राङ्जी। 8 थेदा जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा चा ङाइ म्राङ्जी। थे धुइरी चा ङा ला आछ्‌योना न्‍हबा कोला ह्रङ्‌बान मुबा। 9 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान मुल चेलागदे ङा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना, थेनीगदे न्‍हङरी ङा चा तिगैनोन आहिन। तिग्‍दा भिसम ङाइ परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ल्‍हानान दुख पिन्‍बासे लमा ङा मुल चेला भिबाधोनाला आरे। 10 तर दान्‍दे ङा परमेश्‍वरला दयामायासे लमान मुल चेला दोबा मुला। ओच्‍छे थेसे ङादा लबा दयामाया खेरोरी आनिनी। बरु ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेसे भन्‍दा ल्‍हानान गे लजी। तर चु जम्‍मान गे ङाइ लबा आहिन, ङादेन छ्‌याम मुबा परमेश्‍वरला दयामायासेन हिन्‍ना। 11 थेतबासेलमा ङाइ थेःना लसै, थेनीगदेसे थेःना लसै, ङन्‍से थेःना लबा ताम चा गिकनोन हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनोन तामरी एनीगदेसे विश्‍वास लबा मुला। 12 ङन्‍से चा ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम सोजी भिसी थेःना लसी भ्रमुला भिसम एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे चा तिग्‍दा सिबागदे दोःसी आसो भिसी पाङ्बा? 13 तर चुदे सिबागदे दोःसी आसो भिसम ख्रीष्‍टएनोन सिबाग्‍याम सोबा आहिन। 14 चुदे ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम आसोबा हिन्‍सम ङन्‍से थेःना लबा ताम गे आखेल्‍बा तला, ओच्‍छे एनीगदेसे लबा विश्‍वासएनोन गे आखेल्‍बा तला। 15 थे भन्‍दाएनोन ङनी परमेश्‍वरला बारेरी लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि दोला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लजी भिसी ङन्‍से परमेश्‍वरला बारेरी थेःना लबा मुला। तर च्‍यागो, सिबागदे दोःसी आसोबा हिन्‍सम परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदाएनोन सोना आलसेला मुबा। 16 सिबागदे आसोमुला भिसम परमेश्‍वरसेनोन ख्रीष्‍टदा सोना लबा आहिन। 17 ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम आसोबा हिन्‍सम एनीगदेसे लबा विश्‍वास गे आखेल्‍बा तला, ओच्‍छे एनीगदे अझ पापरीन तला। 18 थेह्रङ् भिसम ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सिबा म्‍हिगदेएनोन जम्‍मान सिबाला सिबान तजी। 19 चुदे चु जुनी मुदेधोनाला लागिरी जे य्‍हाङदा ख्रीष्‍टग्‍याम ज्‍यबा तला भिसी आश लबा हिन्‍सम स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मान म्‍हिगदे भन्‍दा य्‍हाङ चा ल्‍हाना दया याङ्तोःबा म्‍हि दोला। 20 तर ख्रीष्‍ट मी सिबाग्‍याम सोबा हिन्‍ना। सिबागदे न्‍हङ‍ग्‍याम ख्रीष्‍ट जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोसी स्‍य्‍हान्‍दो सिबागदेएनोन सोला भिसी उन्‍बा मुला। 21 तिग्‍दा भिसम म्‍हि गिकसे लमान जम्‍मान म्‍हि सिबा मुला। थेह्रङ् लसीन गिकसे लमान सिबागदेएनोन दोःसी सोला। 22 आदमग्‍याम जम्‍मान म्‍हि सिबा मुला। थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍टग्‍याम चा जम्‍मान म्‍हि सोला। 23 तर जम्‍मान म्‍हि ह्राङ ह्राङला पालो अन्‍छार सिबाग्‍याम सोला। ख्रीष्‍ट चा सिबाग्‍याम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोजी। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी चा थेदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेएनोन सिबाग्‍याम सोला। 24 जमाहेन्‍से चु जम्‍बुलिङ नाश तला। थे धुइरी ख्रीष्‍टसे जम्‍मान अधिकारगदे, शक्तिगदेदेन शासन लबागदेदा नाश लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा परमेश्‍वर आबादान जिम्‍मा पिन्‍ना। 25 तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टसे जम्‍मान शत्रुगदेदा भ्रेना लसी ह्राङला काङ धिरी आथान्‍तेधोना थेसे शासन लतोःला। 26 जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा चा शत्रु कालदा नाश लबान मुला। 27 तिग्‍दा भिसम बचनरी “परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हेगदे ख्रीष्‍टला स्‍य्‍हाप धिरी थान्‍ना” भिसी भ्रिबा मुला। चु भिबा चा परमेश्‍वरएनोन ख्रीष्‍टला तहरी तला भिसी पाङ्बा आहिन। तर परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हेगदेथोरी ख्रीष्‍टदा शासन लपुङ्ला भिबा हिन्‍ना। 28 जम्‍मान स्‍हे ख्रीष्‍टला शासनरी भमाहेन्‍से ख्रीष्‍टएनोन परमेश्‍वरला तहरी धन्‍छ्‌याला। ओच्‍छे जम्‍मान स्‍हेथोरी परमेश्‍वरसेन शासन लला। 29 सिबाग्‍याम दोःसी आसोबा हिन्‍सम सिबागदेला लागिरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा म्‍हिगदेदा तिग फाइदा तला? चुदे सिबाग्‍याम आसो भिसम थेनीगदेसे थेला लागिरी तिग्‍दा बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा? 30 ओच्‍छे ङनीएनोन तिग्‍दा सदन ह्राङला ज्‍यान गोजाला धाररी थान्‍सी भ्रसे? 31 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे य्‍हाङला प्रभु ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङाइ सेमहेन्‍सेन चु ताम पाङ्ला, “ङा धिन धिननोन सिबारी तयार मुला।” 32 म्‍हिसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार जे एफिसस शहररी ङा ह्रि जन्‍तुदेन छ्‌याम छेबा तामसे ङादा तिग फाइदा तला? चुदे सिबागदे दोःसी आसो भिसम म्‍हिगदेसे पाङ्बा ह्रङ्नोन “य्‍हाङएनोन चबा थुङ्बा लइ, तिग्‍दा भिसम न्‍हङगर मी य्‍हाङ सिनोन सिला!” 33 चु तामरी एनीगदे झ्‍युक्‍याब थातउ। आज्‍यबा म्‍हिला संगत लजी भिसम ज्‍यबा बानीबेहोरएनोन न्‍होङ्ला। 34 दाहेन्‍से एनीगदेसे ठीक ताम म्‍हन्‍गो, ओच्‍छे पाप थालउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङला गाते म्‍हिसे मी परमेश्‍वरदा ङोसेबान आरे। ङाइ चु ताम पाङ्‌मा एनीगदेदा पेःबा खतोःबा। 35 तर खालै म्‍हिसे “सिबागदे दोःसी खाह्रङ् लसी सोला? ओच्‍छे सोमाहेन्‍से थेनीगदेला ल्‍हुइ खाह्रङ्बा तला?” भिसी ङ्‌योइला। 36 मूर्ख म्‍हि! एसे जुन स्‍हेला ब्‍लु ढ्वला थे ब्‍लु आनइतेधोना आफुइ। 37 एनीगदेसे ग्‍वा तसै, अर्गु तिगैला ब्‍लु मुसै, थेला गेडा ढ्वबा हिन्‍ना, तर दोङनोन ढ्वबा आहिन। 38 तर परमेश्‍वरसे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार थे ब्‍लुगदेदेन अर्गु ब्‍लुगदेदा जेबा ल्‍हुइ पिन्‍ना। 39 जम्‍मान ल्‍हुइ खाल गिकलान आत। म्‍हिला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला, जन्‍तुगदेला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला, चरागदेला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला ओच्‍छे तार्ङागदेला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला तला। 40 मुरी मुबा स्‍हेगदेला ह्राङ ह्राङलान रुपदेन य्‍हाल तला ओच्‍छे जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेलाएनोन ह्राङ ह्राङलान रुप तला। 41 धिनीला य्‍हाल अर्गुन खाल्‍ला तला, लनीला य्‍हाल अर्गु खाल्‍ला तला ओच्‍छे सारगदेला य्‍हाल अर्गुन खाल्‍ला तला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान सारगदेला य्‍हाल गिकनोन आत। 42 सिबागदेएनोन थेह्रङ् लसीन सोला। सिमाहेन्‍से ल्‍हुबा ल्‍हुइ चा नइसी निला, तर सिबाग्‍याम दोःसी सोमाहेन्‍से चा खाइमै आसि। 43 सिमाहेन्‍से ल्‍हुबा य्‍हाङला ल्‍हुइ आज्‍यबादेन कमजोर तला। ओच्‍छे सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍सेला ल्‍हुइ जेबादेन शक्तिशाली तला। 44 ल्‍हुबा धुइरी स्‍या काला ल्‍हुइरी ल्‍हुला, तर सोबा धुइरी थे आत्‍माला ल्‍हुइरी सोला। स्‍यादेन काला ल्‍हुइ तला भिसम आत्‍माला ल्‍हुइएनोन तनोन तला। 45 थेतबासेलमा बचनरीनोन, “जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छाला म्‍हि आदम चा सोबा म्‍हि दोजी” भिसी भ्रिबा मुला। तर लिच्‍छाला आदम चा स्‍य्‍हान्‍दोदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा आत्‍मा तजी। 46 आत्‍माला ल्‍हुइ ङाच्‍छा खबा आहिन, तर स्‍या काला ल्‍हुइ चा ङाच्‍छा खबा हिन्‍ना। जमाहेन्‍से जे आत्‍माला ल्‍हुइ खबा हिन्‍ना। 47 ङाच्‍छाला म्‍हि आदम चा जम्‍बुलिङला साप्राग्‍याम स्‍होबा म्‍हि मुबा। तर थे भन्‍दा लिच्‍छाला म्‍हि ख्रीष्‍ट चा स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा मुबा। 48 जम्‍बुलिङरी मुबा म्‍हिगदे चा थे साप्रासे स्‍होबा म्‍हि ह्रङ्‌बान मुला, ओच्‍छे स्‍वर्गरी मुबा म्‍हिगदे चा स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा म्‍हि ह्रङ्‌बान मुला। 49 दान्‍दे य्‍हाङसे साप्रासे स्‍होबा म्‍हिला रुप किन्‍बा ह्रङ् लसी लिच्‍छा चा य्‍हाङसे स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा म्‍हिला रुप किन्‍म्‍याङ्‌ला। 50 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, चु स्‍या काला ल्‍हुइदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बा हक आरे। ओच्‍छे नाश तसी निबा ल्‍हुइसे खाइमै आसिबा जुनी आयाङ्‌। 51 च्‍यागो, ङाइ एनीगदेदा म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम गिक पाङ्ला। य्‍हाङ जम्‍मान मी आसि, तर य्‍हाङ जम्‍मालान ल्‍हुइ पोला। 52 य्‍हाङला मी चीम जे तमा छिन्‍नङरीन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छारेम बिगुलला काइ थेःला। जमाहेन्‍से तुरुन्‍तन सिबागदे दोःसी खाइमै नाश आतबा जुनी किन्‍सी सोला, ओच्‍छे य्‍हाङला ल्‍हुइ पोला। 53 तिग्‍दा भिसम सिबा ल्‍हुइ खाइमै आसिबा ततोःला, ओच्‍छे चु नइसी निबा ल्‍हुइ दोःसी खाइमै आनइबा ततोःला। 54 सिबा ल्‍हुइ खाइमै आसिबादेन नइसी निबा ल्‍हुइ खाइमै आनइबा दोमाहेन्‍से बचनरी “कालदाएनोन ढाजी” भिसी भ्रिबा ताम पूरा तला। 55 “काल एसे खानङ ढाबा मुला? काल खाइ एला शक्ति?” 56 पापग्‍याम कालसे दुख पिन्‍बा शक्ति याङ्ला ओच्‍छे ठिमग्‍याम पापसे शक्ति याङ्ला। 57 तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै, थेसे य्‍हाङदा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम ढाना लबान मुला। 58 थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे विश्‍वासरी कोङ्‌सी याङयोङ आतना चिउ। ओच्‍छे झन्‍सी प्रभुला गे लउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे दुख लसी लबा प्रभुला गे खाइमै खेरोरी आनि भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।

1 Corinthians 16

1 दाहेन्‍से ङाइ परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरी भेटी ह्रुप्‍बाला बारेरी भिबान मुला, ङाइ गलातियाला मण्‍डलीदा पाङ्बा ह्रङ् लसीन एनीगदेसे ह्रुप्‍गो। 2 एनीगदेसे ह्राङसे गे लसी स्‍होबा टाङगाग्‍याम साताला शुरुला धिनकुनु सा‍तैदङसेन जजाकर भेटी ह्रुप्‍सी थान्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम ङा खबा धुइरी एनीगदेसे भेटी ह्रुप आतोः। 3 ओच्‍छे ङा खमाहेन्‍से एनीगदेसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा ङोसेना लबा चिठी पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसेन थे भेटी यरूशलेमरी भोर्सी निला। 4 ओच्‍छे ङाएनोन निमा ज्‍यबा तला भिसम थेनीगदे ङादेन छ्‌यामनोन निला। 5 ङा माकेडोनिया तसी खबा धुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी खला। तिग्‍दा भिसम दान्‍दे चा ङा माकेडोनिया तसी निबारी छ्‌याइबा मुला। 6 एनीगदेदेन छ्‌याम ङा तिगै धिनधोना चिखम्‍ला तला, तजी भिसम सेर्ख भरनोन एनीगदेदेन छ्‌याम चिखम्‍ला। जमाहेन्‍से ङा जुन ग्‍लारी निसैनोन एनीगदेसे ङादा ग्‍यामरी तोःबा जम्‍मान स्‍हे ढिक्‍ना लखम्‍ला। 7 चु पाल्‍से चा एनीगदेदेन छिन्‍नङ जे ह्रुप तबारी खबा आहिन, प्रभुला सेम तजी भिसम तिगै धिनधोना एनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिम्‍याङ्ला भिसी ङाइ आश लबा मुला। 8 तर पेन्‍तिकोस भिबा चाडधोना ङा एफिसस शहररीन चिला। 9 ङादा बिरोध लबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुसैनोन थेरी प्रभुला घ्रेन गे लबारी ङाइ ज्‍यबा मौका याङ्बा मुला। 10 चुदे तिमोथी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी भिसम थेदा एनीगदेदेन छ्‌याम ज्‍यना लसी चिपुङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसेनोन ङाइ ह्रङ् लसीन प्रभुला गे लबान मुला। 11 थेतबासेलमा थेदा खालैसेन हेला थालउ। तर थे ङा मुबा ग्‍लारी खमा एनीगदेसे थेदा ज्‍यना लसी पुइखउ। तिग्‍दा भिसम चुरी मुबा विश्‍वासीगदेदेन ङाइ थेदा भ्रान्‍सी चिबा मुला। 12 आले अपोल्‍लोसदा ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो ज्‍योज्‍यो आलेगदेदेन छ्‌याम एनीगदे मुबा ग्‍लारी निउ भिसी ल्‍हानान पाङ्बा मुला। तर थेसे दान्‍दे एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा सेम आलनी, तजी भिसम थे लिच्‍छा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला। 13 एनीगदे होशियार तसी चिउ। ओच्‍छे विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ। थेह्रङ् लसी आलोङ्ना आँट थोसी भ्रउ। 14 एनीगदेसे जुन जुन गे लला थे जम्‍मान गे मायाग्‍याम लउ। 15 अखैया भिबा अञ्‍चलला जम्‍मान म्‍हिगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा स्‍तिफनासदेन थेला म्‍हेमेगदेसे विश्‍वास लबा हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थेनीगदेसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे लबा गेरी सेमहेन्‍सेन ह्रो लबा मुला। ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाला चु बिन्‍ती मुला, 16 थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदेन थेह्रङ्बा गे लबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे पाङ्‌मा ङ्‌यान्‍गो। 17 स्‍तिफनास, फोर्टुनाटसदेन अखाइकस खमा ङा ल्‍हानान ताङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एनीगदे आरेबासे लमा ङादा तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे पिन्‍बा मुला। 18 थेनीगदेसे एनीगदेदा ह्रङ्नोन ङादाएनोन आँट पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा मान लउ। 19 एशियारी मुबा मण्‍डलीगदेसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। अकिलासदेन प्रिस्‍का ओच्‍छे थेनीगदेला दिमरी मुबा मण्‍डलीसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 20 चुरी मुबा जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। 21 ङा पावल ह्राङलान यासे फ्‍याफुल्‍ला भिसी भ्रिबा मुला। 22 जुन म्‍हिसे प्रभुदा माया आल थेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्‌गै। प्रभु, ह्राङ फेप्‍खउ! 23 प्रभु येशूला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै। 24 ओच्‍छे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा एनीगदे जम्‍मादान ङाइ माया लला, आमेन।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE