1 JOHN

1 John 1

1 ङन्‍से एनीगदेदा दङबोहेन्‍सेन मुबा जुनी पिन्‍बा बचनना बारेरी भ्रिबा मुला। चु बचन ङन्‍से ह्राङसेन थेःबादेन ह्राङलान मीसे म्राङ्बा हिन्‍ना। ओच्‍छे ङन्‍से ह्राङलान यासे थुर्सी च्‍याबा हिन्‍ना। 2 थे जुनी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा उन्‍जी, ओच्‍छे ङन्‍से म्राङ्जी। ओच्‍छे ङन्‍से ह्राङसेन म्राङ्बा ताम पाङ्बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेदाएनोन ङन्‍से थे जुकजुकधोनाला जुनीला बारेरी थेःना लला। परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम मुबा थे जुकजुकधोनाला जुनी परमेश्‍वर आबासेन ङन्‍दा उन्‍जी। 3 एनीगदेएनोन ङन्‍देन छ्‌यामनोन संगती लगै भिसी ङन्‍से म्राङ्बादेन थेःबा जम्‍मान ताम एनीगदेदा पाङ्बा मुला। य्‍हाङला संगती चा परमेश्‍वर आबादेन थेला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम मुला 4 य्‍हाङला सेम पूरान ताङ्‌गै भिसी ङन्‍से चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 5 ङन्‍से परमेश्‍वरला झा येशूग्‍याम थेःबा समाचारनोन एनीगदेदा थेःना लबा मुला। थे समाचार चुनोन हिन्‍ना, परमेश्‍वरनोन य्‍हाल हिन्‍ना, परमेश्‍वरदेन छ्‌याम धोप भिबा मुनोन आरे। 6 चुदे सुङसे चा य्‍हाङ परमेश्‍वरला संगतीरी मुला भिसी पाङ्सी भ्रबा, तर थे अन्‍छार आभ्रना धोपधोपरीन भ्रजी भिसम य्‍हाङ सत्‍य ताम अन्‍छार आभ्रबा फट्टा हिन्‍ना। 7 तर परमेश्‍वर य्‍हाल मुबा ह्रङ् लसी चुदे य्‍हाङएनोन य्‍हालरी भ्रजी भिसम य्‍हाङला गुङरी संगती तला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला झा येशूला कासेन य्‍हाङला जम्‍मान पाप ख्रुसी धाना लला। 8 चुदे य्‍हाङसे ङाइ पाप लबान आरे भिसी पाङ्जी भिसम य्‍हाङसे ह्राङसे ह्राङदान धोका पिन्‍बा हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङदेन सत्‍य भिबा तनोन आत। 9 तर चुदे य्‍हाङसे ङाइ पाप लबा मुला भिसी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा पाङ्जी भिसम थेसे य्‍हाङला पापला दोष मेटब लला। तिग्‍दा भिसम थे विश्‍वास लखम्‍बा ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेसेन य्‍हाङला जम्‍मान आज्‍यबा गेग्‍याम य्‍हाङदा फेला। 10 चुदे य्‍हाङसे पाप लबा आरे भिसी पाङ्जी भिसम य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा फट्टा स्‍होबा हिन्‍ना, ओच्‍छे थेला बचन अन्‍छार य्‍हाङ आभ्र।

1 John 2

1 ङाला कोलागदे, एनीगदेसे पाप थालगै भिसी ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी भ्रिबान मुला। तर चुदे खालैसे पाप लनोन लजी भिसम य्‍हाङला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लसी पिन्‍बा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा येशू ख्रीष्‍ट य्‍हाङदेन छ्‌याम मुला। 2 थेनोन येशू ख्रीष्‍ट य्‍हाङला पाप माफ लबारी सिबा हिन्‍ना। तर थे य्‍हाङला लागिरी जे आहिन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेला पापला लागिरी सिबा हिन्‍ना। 3 चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामगदे ङ्‌यान्‍जी भिसम चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे थेदा ङोसेजीम भिसी था याङ्ला। 4 जुन म्‍हिसे ङाइ परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला भिसी पाङ्ला, तर थेसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम थे फट्टा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिदेन चा सत्‍य भिबा तनोन आत। 5 तर जुन म्‍हि परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार भ्रला, थेसे परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍सेन माया लबा तला। चुग्‍यामसेन य्‍हाङ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुला भिबा ताम पक्‍का तला। 6 परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रमुला भिबा म्‍हिसे ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोःसी भ्रतोःला। 7 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ङाइ एनीगदेदा भ्रिबा चु ताम परमेश्‍वरसे कुल्‍बा छार ताम आहिन। तर ङाच्‍छाहेन्‍सेन एनीगदेदा था मुबा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामनोन ङाइ भ्रिबान मुला। चु ताम एनीगदेसे ङाच्‍छान थेःबा बचन हिन्‍ना। 8 तसैनोन ङाइ एनीगदेदा चु कुल्‍बा तामदा छार ताम म्‍हन्‍सी भ्रिबान मुला। चु ताम चा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम मुला, ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे एनीगदेदाएनोन चु ताम म्राङ्ना लबा मुला। तिग्‍दा भिसम धोप म्‍हासी निबान मुला, ओच्‍छे सत्‍य य्‍हाल ङाच्‍छाहेन्‍सेन फेबान मुला। 9 जुन म्‍हिसे ङा य्‍हालरी मुला भिसी पाङ्ला, तर थेसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा हेला लजी भिसम थे म्‍हि अझ धोपधोपरीन तला। 10 जुन म्‍हिसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा माया लला थे म्‍हि य्‍हालरी तला, ओच्‍छे य्‍हालरी चिबा म्‍हिसे खालैदा न्‍होङ्ना आल। 11 तर जुन म्‍हिसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा हेला लला, थे चा धोपधोपरी तला। थेह्रङ्बा धोपधोपरी भ्रबा म्‍हिसे ह्राङ खानङ निबान मुला भिबा तामनोन था आत। तिग्‍दा भिसम धोपधोप तबासे लमा थेसे तिगै आम्राङ्। 12 ङाला कोलागदे, ख्रीष्‍टसे लमा एनीगदेला पापला दोष मेटब तबा मुला भिसी ङाइ एनीगदेदा चु ताम भ्रिबा मुला। 13 आखे ममगदे, ह्राङनीसे दङबोहेन्‍सेन मुबा परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङनीदा चु ताम भ्रिबा मुला। एनी भर्खरला म्‍हिगदेदाएनोन ङाइ चु ताम भ्रिबा मुला, एनीगदेसे शैतानदा ढाबा मुला। ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे परमेश्‍वर आबादा ङोसेबा मुला। थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेदा चु ताम भ्रिबा मुला। 14 आखे ममगदे, ह्राङनीसे दङबोहेन्‍सेन मुबा परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङनीदा चु ताम भ्रिबा मुला। एनी भर्खरला म्‍हिगदेदाएनोन ङाइ चु ताम भ्रिबा मुला, एनीगदेला सेम न्‍हङरी परमेश्‍वरला बचन मुबासे लमा एनीगदे भङ्‍सी शैतानदा ढाबा मुला। 15 एनीगदेसे जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेदा माया थालउ। जुन म्‍हिसे जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेदा माया लला, थेसे परमेश्‍वरदा खाइमै माया आल। 16 तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङरी मुबा य्‍हाङला सेमसे म्‍हाइबा स्‍हेदेन घमण्‍ड लबा ताम ओच्‍छे य्‍हाङला मीसे म्राङ्बा नइबा ताम चा परमेश्‍वर आबाग्‍याम खबा आहिन। चु जम्‍मान ताम चा जम्‍बुलिङग्‍याम खबा हिन्‍ना। 17 म्‍हिला सेमसे म्‍हाइबा जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हे नाश तसी निला, तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍सी भ्रबा म्‍हि चा खाइमै नाश आत। 18 ङाला कोलागदे, चु धुइ जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइ हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा म्‍हि खबान मुला भिबा ताम एनीगदेसे थेःबा मुला। ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा थेह्रङ्बा म्‍हिगदे दान्‍दे ल्‍हानान खसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे चु जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला भिसी था याङ्बा मुला। 19 थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि आहिन्‍बा चीम। थेतबासेलमान थेनीगदे य्‍हाङग्‍याम फेसी निजी। चुदे थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि हिन्‍बा हिन्‍सम य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन चिसेला मुबा। थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि आहिन भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी य्‍हाङग्‍याम फेसी निबा हिन्‍ना। 20 तर एनीगदे चा ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मासे धम्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे जम्‍मासेन सत्‍य ताम घोबा मुला। 21 एनीगदेसे सत्‍य ताम घोबा आरे भिसी ङाइ चु ताम भ्रिबा आहिन। तर सत्‍यग्‍याम खजिबै लुसीला ताम आख भिबा ताम एनीगदेसे घोबासे लमान ङाइ एनीगदेदा चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 22 तर लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि खाल हिन्‍ना? तिग येशूदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट आहिन भिसी पाङ्बा म्‍हिनोन लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि आहिन? हिन्‍ना। चुनोन ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा म्‍हि हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वर आबादेन थेला झादा सदन बिरोध लमुला। 23 जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा बिरोध लला थेसे परमेश्‍वर आबादाएनोन बिरोध लला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला थेसे परमेश्‍वर आबादाएनोन विश्‍वास लला। 24 थेतबासेलमा जुन ताम एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा मुला, थे ताम एनीगदेसे ह्राङला सेमरी थान्‍गो। चुदे एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा ताम ह्राङला सेमरी थान्‍जी भिसम एनीगदे परमेश्‍वर आबादेन थेला झादेन छ्‌याम तला। 25 थेसे य्‍हाङदा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल चा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। 26 चु जम्‍मान ताम ङाइ एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदेला बारेरी भ्रिबा हिन्‍ना। 27 तर एनीगदेसे ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्बा मुला, थे आत्‍मा एनीगदेदेन छ्‌याम सदन धन्‍छ्‌याला। थेतबासेलमा एनीगदेदा खालैसेन तिगै लोप्‍आतोः। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मासेन जम्‍मान तामला बारेरी एनीगदेदा लोप्‍ला। परमेश्‍वरला आत्‍मासे लोप्‍बा ताम चा लुसीला ताम आहिन, सत्‍य ताम हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला आत्‍मासे एनीगदेदा लोप्‍बा अन्‍छार एनीगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिउ। 28 ङाला कोलागदे, ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङसे आँट याङ्सी ख्रीष्‍टला ङाच्‍छा य्‍हाङ पेःआतोःगै भिसी सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिउ। 29 ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा प्रभु हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। चु ताम था तमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लबा जम्‍मान म्‍हिगदेएनोन परमेश्‍वरलान सन्‍तान हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे था याङ्‌तोःला।

1 John 3

1 च्‍यागो, य्‍हाङदा परमेश्‍वर आबासे गाते ल्‍हाना माया लबा मुला। परमेश्‍वरला मायासे लमान य्‍हाङदा परमेश्‍वरला सन्‍तान भिसी पाङ्बा हिन्‍ना, चु ताम सत्‍यएनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे य्‍हाङदा ङोआसेबा हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोआसेनी। 2 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, दान्‍दे चा य्‍हाङ परमेश्‍वरलान सन्‍तान हिन्‍ना। तर लिच्‍छा चा तिग तला थे ताम य्‍हाङदा उन्‍बा आरे। तर ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङएनोन ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोला। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी य्‍हाङसे ख्रीष्‍ट खाह्रङ्बा मुला थेह्रङ्बान म्राङ्ला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 3 ख्रीष्‍टथोरी चुह्रङ्बा आश थान्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेसे ख्रीष्‍ट खाह्रङ्बा चोखो मुला, ह्राङदाएनोन थेह्रङ्बान चोखो थान्‍मुला। 4 पाप लसीन चिबागदे जम्‍मासेन परमेश्‍वरला ठिम आङ्‌यान्‍बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ठिम आङ्‌यान्‍बान पाप हिन्‍ना। 5 म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबाला लागिरी तिगै पाप आरेबा ख्रीष्‍ट चु जम्‍बुलिङरी फेप्‍खजी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 6 थेतबासेलमा सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिबा म्‍हिगदेसे पाप आल। तर सदन पाप लसी चिबा म्‍हिसे ख्रीष्‍टदा न्‍ह म्राङ्बा मुला न्‍ह ङोसेबा मुला। 7 ङाला कोलागदे, एनीगदेदा खालैसेन फसब लआम्‍याङ्‍गै। जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लला, थे म्‍हि परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोला। 8 तर जुन म्‍हिसे सदन पाप लला, थे म्‍हि चा शैतानना हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम शैतानसे चा ङाच्‍छाहेन्‍सेन पाप लसीन खमुला। थेतबासेलमा शैतानना गेदा नाश लबाला लागिरी परमेश्‍वरला झा जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना। 9 परमेश्‍वरला सन्‍तान दोःसी न्‍हबा म्‍हिगदेसे सदन पाप लसी आचि, तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला बानीबेहोर तमुला। थेतबासेलमा थेसे सदन पाप लसी आचि, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरनोन थेला आबा हिन्‍ना। 10 जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा सेम निबा गेदेन स्‍य्‍हान्‍दो‍दा माया आल, थे चा परमेश्‍वरला सन्‍तान आहिन। थेतबासेलमा थेनीगदेला गेग्‍यामसेन खाल परमेश्‍वरला सन्‍तान, खाल शैतानना सन्‍तान हिन्‍ना भिसी प्रस्‍टन था याङ्बा मुला। 11 एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा समाचार चा चुनोन हिन्‍ना, “य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा माया लतोःला।” 12 कयिन शैतानना सन्‍तान दोसी ह्राङलान आलेदा साइजी। थेतबासेलमा य्‍हाङ कयिन ह्रङ्‌बा दोबारी आत। कयिनसे ह्राङलान आलेदा तिग्‍दा साइजी? तिग्‍दा भिसम थेला आलेसे लबा गे परमेश्‍वरदा सेम निबा गे मुबा, तर कयिनसे लबा गे परमेश्‍वरदा सेम आनिबा गे मुबा। 13 ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चुदे एनीगदेदा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे हेला लसम उदेक थाम्‍हन्‍गो। 14 य्‍हाङसे य्‍हाङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा माया लबासे लमा कालग्‍याम फेसी य्‍हाङसे छार जुनी याङ्जी भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। तर जुन म्‍हिसे माया आलनी थे दान्‍देधोना कालला तहरी मुला। 15 ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा हेला लबा म्‍हि चा ज्‍यानमारा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिला लागिरी जुकजुकधोनाला जुनी आरे भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 16 य्‍हाङदा माया लसी ख्रीष्‍टसे ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बासे लमा माया तिग हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङसे ज्‍यना लसी घोबा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङसेनोन ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍बारी तयार ततोःला। 17 तर जुन म्‍हिदेन छ्‌याम जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्ति मुला, थेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा खाँचो तबा म्राङ्सीनोन आपिन्‍नी भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरला माया तला? 18 ङाला कोलागदे, य्‍हाङसे सुङसे जे स्‍य्‍हान्‍दो‍दा माया लबा आहिन, तर य्‍हाङसे सेमहेन्‍सेन माया लतोःला। थेह्रङ्बा माया चा य्‍हाङसे लबा गेग्‍यामसेन म्राङ्ला। 19 चुग्‍यामसेन य्‍हाङ सत्‍यला म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम था याङ्ला। ओच्‍छे य्‍हाङ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ढुक्‍क तसी चिखम्‍ला। 20 तसैनोन य्‍हाङदा ह्राङला सेमसे मी दोष लमुला भिसम परमेश्‍वर मी झन य्‍हाङला सेम भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा जम्‍मान ताम था तला। 21 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, य्‍हाङला सेमसे य्‍हाङदा दोष आलनी भिसम य्‍हाङदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा निबारी ल्‍हानान आँट याङ्ला। 22 ओच्‍छे य्‍हाङसे ह्रीबा जम्‍मान स्‍हे परमेश्‍वरग्‍याम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लबा मुला। 23 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चा थेला झा येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबादेन येशू ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा अन्‍छार गिकसेम गिकदा माया लबा हिन्‍ना। 24 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम तला, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌यामएनोन परमेश्‍वर तला। परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम तला भिबा ताम चा य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामसेन य्‍हाङसे था याङ्बा मुला।

1 John 4

1 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला भिसी भ्रबा खजिबै म्‍हिदा विश्‍वास थालउ। तर थेनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला कि आरे भिसी च्‍यागो। तिग्‍दा भिसम लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तागदे जम्‍बुलिङ नाङनोन खसी जिन्‍बा मुला। 2 येशू ख्रीष्‍ट म्‍हिला रुपरी जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना भिसी पाङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम चा परमेश्‍वरला आत्‍मा तला। चुग्‍यामसेन एनीगदेसे थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला भिसी था याङ्ला। 3 येशू परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा हिन्‍ना भिबा तामदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला आत्‍मा आत। तर थेदेन छ्‌याम ख्रीष्‍टदा बिरोध लबाला आत्‍मा तला। थे आत्‍मा खाल भिबा ताम एनीगदेसे ङाच्‍छान थेःसी जिन्‍बा मुला। दान्‍दे थे आत्‍मा जम्‍बुलिङरी खसी जिन्‍बा मुला। 4 ङाला कोलागदे, एनीगदे चा परमेश्‍वरला हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे थे लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तागदेदा ढाबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङरी मुबा परमेश्‍वरला आत्‍मा चा जम्‍बुलिङरी मुबा आज्‍यबा आत्‍मा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। 5 थेनीगदे जम्‍बुलिङला हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेनीगदेसे जम्‍बुलिङला ताम जे लमुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे पाङ्बा ताम जम्‍बुलिङरी मुबागदेसे जे ङ्‌यान्‍मुला। 6 तर य्‍हाङ मी परमेश्‍वरला म्‍हि हिन्‍ना। जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला थेसे य्‍हाङला ताम ङ्‌यान्‍ना। ओच्‍छे जुन म्‍हि परमेश्‍वरला म्‍हि आहिन, थेसे य्‍हाङसे पाङ्बा ताम आङ्‌यान। चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे सत्‍य आत्‍मादेन फट्टा आत्‍मादा ङोसेखम्‍ला। 7 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा सदन माया लइ। तिग्‍दा भिसम माया परमेश्‍वरग्‍याम खमुला। जुन म्‍हिसे जम्‍मादान माया लला, थे परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला। 8 तर जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया आल, थेसे परमेश्‍वरदा ङोआसे। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरनोन माया हिन्‍ना। 9 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेग्‍याम य्‍हाङसे जुनी याङ्‌गै भिसी ह्राङला गिक जेन झादा जम्‍बुलिङरी पुइखसी य्‍हाङदा ह्राङला माया उन्‍जी। 10 चुनोन सत्‍य माया हिन्‍ना। चु य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा लबा माया आहिन, तर परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा लबा माया हिन्‍ना। थेतबासेलमान थेसे ह्राङला झा सिसी य्‍हाङला पाप माफ तगै भिसी ह्राङलान झादा जम्‍बुलिङरी पुइखजी। 11 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, परमेश्‍वरसे मी य्‍हाङदा चुह्रङ् लसी माया लबा मुला भिसम य्‍हाङसेनोन गिकसेम गिकदा माया लतोःला। 12 खालैसेन परमेश्‍वरदा खाइमै म्राङ्बा आरे। तर चुदे य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा माया लजी भिसम परमेश्‍वरएनोन य्‍हाङ न्‍हङरी धन्‍छ्‌याला। जमाहेन्‍से य्‍हाङसे लबा मायाएनोन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा लबा माया ह्रङ्‌बान तला। 13 चुह्रङ् लसी य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे ह्राङलान आत्‍मा पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम, ओच्‍छे परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 14 जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिदा थार्ना लबारी परमेश्‍वर आबासे ह्राङलान झादा जम्‍बुलिङरी पुइखजी भिबा ताम ङन्‍से म्राङ्बा मुला। चु तामनोन ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोदा पाङ्बा हिन्‍ना। 15 जुन म्‍हिसे येशूदा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला, थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याला, ओच्‍छे थे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम तला। 16 परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा गाते माया लमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला, ओच्‍छे य्‍हाङसे थेदा विश्‍वास लबा मुला। परमेश्‍वर चा माया हिन्‍ना, ओच्‍छे जुन म्‍हि थे मायारी भ्रला, थे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम तला, ओच्‍छे परमेश्‍वरएनोन थेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याला। 17 परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी य्‍हाङ ढुक्‍क तसी चिबाला लागिरी य्‍हाङसे स्‍य्‍हान्‍दोदा लबा मायाएनोन परमेश्‍वरसे लबा माया ह्रङ्‌बान स्‍होबा मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट जस्‍तो मुला य्‍हाङएनोन चु जम्‍बुलिङरी थे ह्रङ्‌बान दोबा मुला। 18 परमेश्‍वरसे लबा ह्रङ्‌बान माया लबा म्‍हि खाइमै आलोङ्‍। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा मायारी लोङ्‌बा भिबा तनोन आत। तर परमेश्‍वरसे लबा ह्रङ्‌बान माया आलबा म्‍हि चा सजाय याङ्ला भिसी लोङ्ला। 19 ङाच्‍छा परमेश्‍वरसेन य्‍हाङदा माया लबासे लमा य्‍हाङसेनोन परमेश्‍वरदा माया लबा मुला। 20 चुदे खालै म्‍हिसे “ङाइ परमेश्‍वरदा माया लमुला” भिसी पाङ्सी भ्रला, तर ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा चा हेला लमुला भिसम थे फट्टा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ह्राङला मीसे म्राङ्बा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा मी माया लबारी आखम्‍बासे आम्राङ्बा परमेश्‍वरदा माया लबारी आखम। 21 जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा माया लला, थेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादाएनोन माया लला। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङदा ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा ताम चुनोन हिन्‍ना।

1 John 5

1 येशूदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लबागदे जम्‍मान परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे आबादा माया लला, थे म्‍हिसे थेला सन्‍तानदाएनोन माया लला। 2 चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा माया लसी थेसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे परमेश्‍वरला कोलागदेदा माया लमुला भिबा ताम था याङ्ला। 3 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा माया लबा भिबा चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबारी गाह्रोएनोन आरे। 4 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला जम्‍मान कोलागदेसे जम्‍बुलिङथोरी ढाबारी खम्‍ला। य्‍हाङसे जम्‍बुलिङदा ढाबा चा य्‍हाङला विश्‍वासग्‍यामनोन हिन्‍ना। 5 खाल्‍से जम्‍बुलिङथोरी ढाखम्‍ला? जुन म्‍हिसे येशूदा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला, थेसे जे जम्‍बुलिङथोरी ढाखम्‍ला। 6 येशू ख्रीष्‍टदा क्‍युइदेन काग्‍याम उन्‍जी। क्‍युइग्‍यामसे जे आहिन, काग्‍यामसेनोन हिन्‍ना। चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासेन पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मा सत्‍य हिन्‍ना। 7 चु तामला साक्षी सोम मुला। 8 क्‍युइदेन का ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्बा ताम गिकनोन हिन्‍ना। 9 चुदे य्‍हाङसे म्‍हिसे पाङ्बा ताम मी विश्‍वास लमुला भिसम परमेश्‍वरसे सुङ्बा ताम मी य्‍हाङसे झन विश्‍वास लनोन तोःबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङलान झा ख्रीष्‍टला बारेरीनोन य्‍हाङदा सुङ्बा मुला। 10 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लला, थेला ह्राङलान सेम न्‍हङरी चु जम्‍मान ताम था तला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास आल, थेसे परमेश्‍वरसे सुङ्बा सत्‍य तामदान लुसीला ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङला झाला बारेरी सुङ्बा तामनोन थेसे विश्‍वास आल। 11 य्‍हाङसे म्राङ्बा ताम चा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा पिन्‍बा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। थे जुकजुकधोनाला जुनी चा परमेश्‍वरला झादेन छ्‌याम मुला। 12 थेतबासेलमा जुन म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला झा मुला, थेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी मुला। जुन म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला झा आरे, थेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी आरे। 13 परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लबा म्‍हि एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा मुला भिबा ताम था याङ्‌गै भिसीन ङाइ चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 14 परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङसे जुन स्‍हे ह्रीसैनोन पूरा लला भिबा तामरी य्‍हाङ परमेश्‍वरथोरी ढुक्‍क मुला। 15 य्‍हाङसे जुन स्‍हे ह्रीसैनोन परमेश्‍वरसे पूरा लमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ओच्‍छे य्‍हाङसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ह्रीबा स्‍हेगदेएनोन याङ्सी जिन्‍बा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 16 चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङासे सिना आलबा पाप लबा म्राङ्जी भिसम थेला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लसी पिन्‍गो। थेह्रङ् लसी एनीगदेसे प्रार्थना लजी भिसम थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। तर सिना लबा पापएनोन मुला, थेह्रङ्बा पाप लबा म्‍हिगदेला लागिरी चा प्रार्थना लउ भिसी ङाइ एनीगदे खालैदान आपाङ्। 17 जम्‍मान खाल्‍ला नइबा गेगदे पाप हिन्‍ना, तसैनोन सिना आलबा पापएनोन मुला। 18 परमेश्‍वरला कोलागदे खालैसेन सदन पाप आलमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला झासे थेदा जोगब लसी थान्‍ना, ओच्‍छे शैतानसे थेदा थुर्बारी आखम। 19 चु जम्‍बुलिङ शैतानना यारी मुसैनोन य्‍हाङ परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 20 परमेश्‍वरला झा फेप्‍खजी, ओच्‍छे थे सत्‍य परमेश्‍वर हिन्‍ना भिबा ताम घोखम्‍गै भिसी य्‍हाङदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। य्‍हाङ थेला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तबासे लमा दान्‍दे य्‍हाङ सत्‍य परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुला। थेनोन सत्‍य परमेश्‍वर जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। 21 थेतबासेलमा ङाला कोलागदे, एनीगदेसे मूर्तिदा तेन्‍बा ख्‍लागो। एनीगदेसे ह्राङला सेमरी परमेश्‍वरदा बाहेक अर्गु तिगैदान थाथान्‍गो।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE