1 Peter

1 Peter 1

1 लास्‍सो, पोन्‍टस, गलातियादेन कापाडोकिया ओच्‍छे एशियादेन बिथिनिया भिबा ग्‍लारी क्‍यार यार्सी ससा बङबङ तसी परदेशी दोसी चिबा परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा ङा येशू ख्रीष्‍टला मुल चेला पत्रुसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। 2 परमेश्‍वर आबासे ङाच्‍छाहेन्‍सेन म्‍हन्‍बा अन्‍छार थेला आत्‍मासे एनीगदेदा ह्राङलान म्‍हि स्‍होबारी धम्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसी एनीगदेदा थेला काग्‍याम तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबा मुला। एनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामायादेन शान्‍ति ल्‍हानान तगै। 3 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला आबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लसी य्‍हाङदा ल्‍हानान दया लबासे लमा य्‍हाङसे छार जुनी याङ्बा मुला। दान्‍दे य्‍हाङदेन छ्‍याम खाइमै आसिबा आश मुला। 4 थेह्रङ् लसीन एनीगदेला लागिरी परमेश्‍वर आबासे खाइमै नाश आतबा, म्‍हासी आनिबा, न्‍होङ्‌सी आनिबा मोलमगदे स्‍वर्गरी ठीक लसी थान्‍बा मुला। 5 ओच्‍छे एनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरला शक्तिसे एनीगदेदा थार्ना लबाला लागिरी जोगब लसी थान्‍ना। चु ताम चा एनीगदेसे परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी म्राङ्ला। 6 दान्‍दे एनीगदेसे तिगै धिनना लागिरी ल्‍हानान थरीला दुख नातोःसै जमा धुइरी एनीगदे ताङ्ला। 7 एनीगदेसे चुह्रङ् लसी दुख नाबा चा एनीगदेसे लबा विश्‍वास सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। नाश तसी निबा म्‍हरदा मी म्‍हर हिन्‍ना कि आहिन भिसी था याङ्बाला लागिरी मेरी ख्राङ्मुला भिसम एनीगदेला विश्‍वास मी थे म्‍हर भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। थेह्रङ्बा विश्‍वाससे लमा येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा एनीगदे उदेक तला। जमा धुइरी एनीगदेसे थेदेन छ्‌यामनोन मानदेन इज्‍जत याङ्ला, ओच्‍छे एनीगदेदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्ला। 8 एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टदा आम्राङ्सैनोन माया लबा मुला। दान्‍दे एनीगदेसे थेदा आम्राङ्सैनोन विश्‍वास लबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे गाते ताङ्ला भिबा तामदेन एनीगदेसे परमेश्‍वरदा गाते मानदेन जयजयकार लला भिबा ताम खालैसेन पाङ्‌बारी आखम। 9 एनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम याङ्बा इनाम चा एनीगदे थार्बा हिन्‍ना। 10 परमेश्‍वरसे एनीगदेदा लबा दयामायाला बारेरी अगमवक्तागदेसे ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे एनीगदेसे याङ्बा चु थार्बाला बारेरी थेनीगदेसे ल्‍हानान ङ्‌योइबा छार्बा लमुबा। 11 थे अगमवक्तागदेसे चु खाह्रङ् लसी तला, खाइमा तला भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लमुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेदा ख्रीष्‍टला आत्‍मासे ङाच्‍छा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे दुख नातोःला, ओच्‍छे थेसे दोःसी ल्‍हानान मान याङ्ला भिबा ताम ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुबा। 12 अगमवक्तागदेसे थे धुइरी पाङ्बा ताम ह्राङला लागिरी आहिन, तर एनीगदेलान लागिरी पाङ्बा हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा घोना लमुबा। चु ताम स्‍वर्गग्‍याम पुइखबा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्बागदेसे दान्‍दे एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा मुला। चु ताम स्‍वर्गदूतगदेसेनोन च्‍याबारी ल्‍हानान सेम लमुला। 13 थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङला सेमदा तहरी थान्‍सी तयार तउ। ओच्‍छे सोजो तसी येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी एनीगदेदा गाते दयामाया लला भिबा तामरी पूरान आश लसी चिउ। 14 एनीगदे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा कोलागदे तबासे लमा एनीगदेसे ङाच्‍छा आसेना आघोना ह्राङला सेमसे म्‍हाइबा जम्‍मान आज्‍यबा तामगदे ख्‍लागो। 15 एनीगदेदा धम्‍बा परमेश्‍वर तिगै दोष आरेबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेला जम्‍मान तामगदेएनोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दोष आरेबा ततोःला। 16 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “एनीगदे तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोगो, तिग्‍दा भिसम ङा तिगै दोष आरेबा परमेश्‍वर हिन्‍ना।” 17 खालैलान ली च्‍यासी आहिन, तर म्‍हिसे लबा गे अन्‍छार निसाफ लबा परमेश्‍वरदा एनीगदेसे आबा भिसी प्रार्थना लबासे लमा जम्‍बुलिङरी परदेशी दोसी चितेधोना एनीगदे परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो। 18 तिग्‍दा भिसम आखे म्‍हेमेहेन्‍से तेन्‍सी खबा गे आखेल्‍बा रिमठिमग्‍याम एनीगदेदा फेबाला लागिरी परमेश्‍वरसे गाते ल्‍हानान पापला सय फाजी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थे सय चा नाश तसी निबा म्‍हर म्‍हुइग्‍याम फाबा सय ह्रङ्‌बा आहिन। 19 तर ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा ख्रीष्‍टला काग्‍याम एनीगदेला पापला सय फासी एनीगदेदा थार्ना लबा हिन्‍ना। ख्रीष्‍ट बलि पिन्‍बा तिगै दोषदेन दाग आरेबा ग्‍यु बोगो ह्रङ्‌बान दोजी। 20 चुला लागिरी परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदा जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान धम्‍बा मुबा। तर चु लिच्‍छाला धुइरी एनीगदेलान लागिरी ख्रीष्‍ट फेप्‍खजी। 21 ख्रीष्‍ट येशूग्‍यामसेन एनीगदेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा हिन्‍ना। थेनोन परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मान पिन्‍जी। थेतबासेलमान एनीगदेसे परमेश्‍वरथोरी विश्‍वासदेन आश लमुला। 22 दाहेन्‍से एनीगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍सी ह्राङला सेम चोखो स्‍होबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा चोखो माया लमुला। ओच्‍छे गिकसेम गिकदाएनोन सेमहेन्‍सेन चोखो माया लउ। 23 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे खाइमै नाश आतबादेन छोन्‍बो परमेश्‍वरला बचनग्‍याम नाश तसी निबा आहिन, तर नाश आतबा छार जुनी याङ्बा मुला। 24 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “जम्‍मान म्‍हिगदे छे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, ओच्‍छे थेनीगदेला मानदेन जेबा ह्रिरी खबा छेला म्‍हेन्‍दो ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। छे ह्रेला ओच्‍छे म्‍हेन्‍दो ताइला। 25 तर प्रभुला बचन जुकजुकधोनान चिला।” दान्‍दे एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचार चु बचननोन हिन्‍ना।

1 Peter 2

1 थेतबासेलमा एनीगदेसे जम्‍मान आज्‍यबा ताम, छल लबा, सेमरी पाप ताम थान्‍बा, डाह लबादेन स्‍य्‍हान्‍दोला तामगन लबा चु जम्‍मान ताम ख्‍लागो। 2 लैनु कोलासे ङ्‍हे थुङ्बारी म्‍हाइबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे चा परमेश्‍वरला सत्‍य बचनदा म्‍हाइगो। तिग्‍दा भिसम चु बचनग्‍यामसेन एनीगदे ह्राङसे याङ्बा थार्बारी ल्‍हेबान निला। 3 प्रभुसे गाते ल्‍हाना दया लबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। 4 एनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खबान मुला, थे चा छोन्‍बो युङबा हिन्‍ना। थेदा म्‍हिगदेसे गे आखेल्‍बा युङबा भ्‍याङ्‍बा ह्रङ् लसी भ्‍याङ्मुबा। तर परमेश्‍वरसे थेदा धम्‍सी ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा युङबा स्‍होजी। 5 एनीगदेएनोन छोन्‍बो युङबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङला मन्‍दिर स्‍होबा मुला। परमेश्‍वरला लागिरी फेसी थान्‍बा पूजा लबा म्‍हिगदे दोःसी येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदे परमेश्‍वरदा सेम निबा आत्‍माला बलि फुल्‍बा म्‍हि दोबा मुला। 6 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “च्‍यागो, ङाइ ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा सुर युङबा धम्‍सी सियोन भिबा ग्‍लारी थान्‍बा मुला। जुन म्‍हिसे थेदा विश्‍वास लला थे म्‍हि खाइमै पेःआतोः।” 7 थेतबासेलमा विश्‍वास लबागदेला लागिरी येशू ख्रीष्‍ट ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा युङबा दोजी। तर विश्‍वास आलबागदेला लागिरी चा बचनरी भ्रिबा चु ताम ढिक्‍मुला, “जुन युङबा दिम स्‍होबा म्‍हिगदेसे गे आखेल्‍बा युङबा भिसी भ्‍याङ्‍जी, थेनोन युङबा चा दिमला सुर युङबा दोजी।” 8 ओच्‍छे “म्‍हिगदेदा तोइबा युङबा चुनोन हिन्‍ना। ल्‍हानान म्‍हिगदे तोइसी पाप्‍ला।” परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामरी विश्‍वास आलबासे लमान थेनीगदे पाप्‍ला। थेनीगदे चुह्रङ् तबा चा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारनोन हिन्‍ना। 9 तर एनीगदेदा धोपधोपग्‍याम ह्राङला उदेकला य्‍हालरी भबा परमेश्‍वरसे थेला उदेकला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा पाङ्‌बाला लागिरी एनीगदेदा थेसे धम्‍बा म्‍हि, जम्‍मानथोरी शासन लबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि, ओच्‍छे परमेश्‍वरला लागिरी जे फेसी थान्‍बा य्‍हुलदेन ह्राङलान सन्‍तान स्‍होजी। 10 ङाच्‍छा एनीगदे परमेश्‍वरला सन्‍तान आहिन्‍मुबा। तर दान्‍दे एनीगदे परमेश्‍वरला सन्‍तान दोबा मुला। ङाच्‍छा एनीगदेसे दया आयाङ्‌मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेसे दया याङ्बा मुला। 11 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे चु जम्‍बुलिङला लागिरी विदेशीदेन परदेशी हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी, सेमसे लबारी म्‍हाइबा आज्‍यबा गेगदे थालउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 12 ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला गुङरी एनीगदेला बानीबेहोर ज्‍यबा तगै। तिग्‍दा भिसम खालैसे एनीगदेदा बिरोध लसी आज्‍यबा ताम पाङ्सैनोन एनीगदेसे लबा ज्‍यबा गेगदे थेनीगदेसे म्राङ्ला। चुह्रङ् लजी भिसम ख्रीष्‍ट निसाफ लबारी फेप्‍खबा धुइरी थेनीगदेसे एनीगदेला ज्‍यबा बानीबेहोर म्राङ्सी परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लला। 13 म्‍हिगदेसे य्‍हुल्‍सा चलब लबारी स्‍होबा रिमठिम मुसैनोन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ग्‍ले मुसैनोन प्रभुला लागिरी एनीगदे थेनीगदेला तहरी चिउ। 14 थेह्रङ् लसीन य्‍हुल्‍सा चलब लबा म्‍हिगदेला तहरीनोन चिउ। तिग्‍दा भिसम आज्‍यबा गे लबागदेदा सजाय पिन्‍बारीदेन ज्‍यबा गे लबागदेदा मान पिन्‍बारी परमेश्‍वरसेन थेनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। 15 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा ज्‍यबा गे म्राङ्सी मूर्ख म्‍हिगदेसे आघोना पाङ्बा आतोःबा तामगदे ख्‍लागै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। 16 थेतबासेलमा एनीगदे खालैला नोकर तबा ह्रङ् लसी थाभ्रउ, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थार्ना लबा मुला। तर परमेश्‍वरसे थार्ना लजी भिदेमा आज्‍यबा गे चा थालउ। बरु परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदे ह्रङ् तसी भ्रउ। 17 ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा मान लउ। थेह्रङ् लसीन येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा माया लउ। ओच्‍छे परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो। ग्‍लेदाएनोन मान लउ। 18 नोकरगदे, एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला मालिकगदेदा मान लसी थेनीगदेला तहरी चिउ। एनीगदेदा दया लबा मालिकगदेदा जे आहिन, तर दया आरेबा मालिकगदेदाएनोन मान लउ। 19 खालै म्‍हिसे ह्राङसे नाआतोःबा दुख परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम ढन्‍सी नाजी भिसम थे म्राङ्सी परमेश्‍वर ताङ्ला। 20 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे आज्‍यबा गेरी दुख नासी तिग याङ्ला? तर एनीगदेसे ज्‍यबा गे लसीनोन दुख नाजी भिसम एनीगदे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि दोला। 21 चुलान लागिरी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टसेनोन एनीगदेला लागिरी दुख नासी उन्‍जी। थेतबासेलमा एनीगदेएनोन ख्रीष्‍टसे उन्‍बा ग्‍यामरी भ्रबारी तयार ततोःला। 22 “थेसे तिगै पाप आलनी, ओच्‍छे थेसे खालैदा छलएनोन आलनी।” 23 म्‍हिगदेसे जस्‍तोन हेला लसैनोन ख्रीष्‍टसे थेनीगदेदा हेला आलनी। ओच्‍छे जस्‍तोन दुख पिन्‍सैनोन थेसे खालैदा तिगै आलनी। तर थेसे खालैला ली आच्‍याना ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वरथोरी भर लजी। 24 य्‍हाङसे पाप लबा ख्‍लासी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोगै भिसी ख्रीष्‍टसे य्‍हाङला जम्‍मान पाप ह्राङलान ल्‍हुइरी पुइसी क्रुसरी टाँगब लजी। थेनोन ख्रीष्‍टला घाउगदेग्‍याम एनीगदे खम्‍बा मुला। 25 ङाच्‍छा एनीगदे गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ्नोन ससा बङबङ तबा मुबा। तर दान्‍दे एनीगदे ह्राङला आत्‍मादा वास्‍ता लबा गोठालो मुबा ग्‍लारी दोःसी खबा मुला।

1 Peter 3

1 थेह्रङ् लसीन म्रिङम्‍हेमेगदे, एनीगदे ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिउ। चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे प्रभुला बारेरी तिगै ताम आपाङ्सैनोन एनीगदेला ज्‍यबा बानीबेहोरसे लमा परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बा ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला सेम ढाला। 2 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा मानदेन एनीगदेला चोखो बानीबेहोर थेनीगदेसे म्राङ्ला। 3 एनीगदे म्‍हिदा उन्‍बाला लागिरी म्‍हर म्‍हुइदेन ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍सी क्रा स्‍होसी ज्‍योसी थाभ्रउ। 4 बरु एनीगदेला सेमरी चा खाइमै नाश आतबा ज्‍यबा शीलस्‍वभाव थोबादेन सोजो तसी चिउ। चु चा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ल्‍हानान ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 5 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरथोरी आश थान्‍सी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ङाच्‍छा ङाच्‍छाला म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिसी चुह्रङ् लसीन ज्‍योमुबा। 6 सारासे खाह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बो अब्राहामदा मालिक भिसी थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे ह्राङला ह्रेम्‍बो म्राङ्सी आलोङ्ना ज्‍यबा लजी भिसम एनीगदे सारालान झामेगदे दोला। 7 थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍बोसेनोन जम्‍मान म्‍हि साप्राला ताङ ह्रङ्‌बान कमजोर मुला भिबा ताम घोउ। थेतबासेलमा ह्राङला म्रिङदा ह्राङ भन्‍दा कमजोर म्‍हन्‍सी मान लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम याङ्बा जुनीरी थेनी गिकनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा प्रार्थना लमा तिगै तामसे रोकब थालगै भिसी गिकसेम गिकदा ज्‍यबा व्‍यवहार लउ। 8 दाहेन्‍से एनीगदे जम्‍मान सेम गिक तसी चिउ। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा तबा दुख ह्राङदान तबा ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍गो, ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा ह्रङ् लसी माया लउ ओच्‍छे सोजो तसी चिबादेन ज्‍यबा बानीबेहोर थोगो। 9 खालैसे आज्‍यबा लसैनोन एनीगदेसे थेनीगदेदा आज्‍यबा थालउ। ओच्‍छे केःबागदेदा एनीगदेसे थाकेःगो। बरु थेनीगदेदा मोलम पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे मोलम याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। 10 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “जुन म्‍हिसे ह्राङला ल्‍हुइदा माया लबादेन सुखला धिन च्‍याबा सेम लला थेसे पाप तामदेन लुसीला ताम पाङ्बा ख्‍लातोःला। 11 थेसे आज्‍यबा गे लबा ख्‍लासी ज्‍यबा गे लगै, ओच्‍छे शान्‍ति म्‍हाइसी शान्‍तिलान लागिरी गे लगै। 12 तिग्‍दा भिसम प्रभुसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबा म्‍हिदा वास्‍ता लसी थेनीगदेला प्रार्थना सान्‍‍मुला। तर आज्‍यबा गे लबागदेदा परमप्रभुसे बिरोध लमुला।” 13 चुदे एनीगदेसे ज्‍यबा गे लबा सेम मुजी भिसम एनीगदेदा खाल्‍से न्‍होङ्ना लला? 14 तर ज्‍यबा गे लमाएनोन दुख नातोःजी भिसम परमेश्‍वरग्‍याम एनीगदेसे मोलम याङ्ला। थेतबासेलमा एनीगदे खालै म्राङ्सी लोङ्आतोः, ओच्‍छे सुर्दाएनोन लआतोः। 15 बरु ख्रीष्‍टदा प्रभु हिन्‍ना भिसी एला सेमहेन्‍सेन थेदा मान लउ। ओच्‍छे एनीगदेसे लबा आशला बारेरी खालै म्‍हिसे ङ्‌योइजी भिसम पाङ्‌बारी सदन तयार तसी चिउ। 16 तर थेनीगदेदा पाङ्बा धुइरी सोजो तसी थेनीगदेदा मान लसी पाङ्‍गो। ओच्‍छे एनीगदेला सेमदा सदन चोखो थान्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा याङ्बा ज्‍यबा बानीबेहोर म्राङ्सी एनीगदेदा बिरोध लसी हेला लबागदे ह्राङनोन पेःला। 17 चुदे परमेश्‍वरसे चुह्रङ्बान म्‍हन्‍बा मुसम आज्‍यबा गे लसी दुख नाबा भन्‍दा मी ज्‍यबा गे लसी दुख नाबान ज्‍यबा हिन्‍ना। 18 तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला पापला लागिरी ख्रीष्‍ट तिरेम सदनना लागिरी दुख नासी सिजी। थेसे खाइमै पाप आलनी, तर पापीगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भोर्बारी सिजी। थे ल्‍हुइरी सिसी निसै थेदा परमेश्‍वरसे आत्‍मारी सोना लजी। 19 थेनोन आत्‍माला शक्तिरी ख्रीष्‍ट फेप्‍सी च्‍युप्‍सी थान्‍बा आत्‍मागदेदाएनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 20 थे आत्‍मागदे चा ओन्‍मा नोआ भिबा म्‍हिसे पानी जहाज स्‍होबा धुइरी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी ह्राङ मुबा ग्‍लारी खला वा भिसी परमेश्‍वरसे भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदे मुबा। तर थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍नी। थेतबासेलमा पानी जहाजरी मुबा म्‍हि भ्रे जे नामदेन भालग्‍याम जोगब तजी। 21 थे नामदेन भाल चा बप्‍तिस्‍माला चिनु हिन्‍ना। चु बप्‍तिस्‍मा चा ल्‍हुइला खिदि भ्‍याङ्बारी नुहाब लबा ह्रङ्‌बा आहिन, तर य्‍हाङला सेम चोखो स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन छ्‌याम लबा कबुल हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम सोबासे लमा बप्‍तिस्‍मा चा एनीगदे थार्बाला चिनु हिन्‍ना। 22 येशू ख्रीष्‍ट स्‍वर्गरी फेप्‍जी, ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदे, शासन लबागदेदेन शक्तिगदेदा ह्राङला तहरी थान्‍सी परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुबा ठिरी धन्‍छ्‌याबा मुला।

1 Peter 4

1 थेतबासेलमा ख्रीष्‍टसे खाह्रङ् लसी ल्‍हुइरी दुख नाजी एनीगदेएनोन थेह्रङ्बान दुख नाबारी तयार तउ। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ल्‍हुइरी दुख नाला थेसे पाप लबा ख्‍लाला। 2 दाहेन्‍से थे म्‍हि थेसे म्‍हन्‍बा आज्‍यबा ताम अन्‍छार आहिन, तर चु ल्‍हुइ सोतेधोना परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रला। 3 ङाच्‍छा मी एनीगदे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बान स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी भ्रबा, ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्सी मोजमजा लसी भ्रबादेन मूर्तिदा परमेश्‍वर भिसी ल्‍हानान पूजा लसी नइबा खबा गे लसी भ्रजी। 4 ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबागदे दान्‍दे एनीगदेसे थेनीगदेदेन छ्‌याम आज्‍यबा गे आलबा म्राङ्सी उदेक तबा मुला। ओच्‍छे एनीगदेला बिरोध लमुला। 5 तर सोबागदेदेन सिबागदेला निसाफ लबारी तयार तसी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङसे लबा गेला हिसाब उन्‍तोःला। 6 थेतबासेलमान सिबागदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा हिन्‍ना। जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा ह्रङ्नोन सिबा म्‍हिगदेदाएनोन ल्‍हुइरी मुबा धुइरी निसाफ लबा मुबा। तसैनोन आत्‍मारी परमेश्‍वर ह्रङ् लसीन सोगै भिसी सिबागदेदाएनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा हिन्‍ना। 7 जम्‍मान ताम नाश तबा धुइ खसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे प्रार्थना लबाला लागिरी ह्राङला सेम खीसी होशियार तसी चिउ। 8 जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ताम चा ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सेमहेन्‍सेन माया लसी ढिक्‍सी चिबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम मायासे ल्‍हानान थरीला पापगदे माफ लमुला। 9 एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला दिमरी खबा डोन्‍बोदा आछेर्ना क्‍योङ्‍गो। 10 एनीगदेसे परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम थरी थरीला मोलमगदे याङ्बा मुला। एनीगदेसे थे मोलम अन्‍छार गिकसेम गिकला लागिरी गे लउ। 11 चुदे खालैसे ताम पाङ्बा मोलम याङ्बा मुसम थेसे परमेश्‍वरसे पाङ्बा अन्‍छार पाङ्‌गै, चुदे खालैसे ह्रो लबा मोलम याङ्बा मुसम थेसे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा शक्तिग्‍याम ह्रो लगै। थेतबासेलमा जम्‍मान तामदेन येशू ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तगै। थेदा सदन जम्‍मान मानदेन जयजयकार ओच्‍छे शक्ति तगै। आमेन। 12 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ल्‍हानान दुख तबा धुइरी चु खाइमै आतबा ताम तजी भिसी उदेक थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चु चा एनीगदेला विश्‍वास खाह्रङ्बा मुला भिसी च्‍याबा हिन्‍ना। 13 बरु ख्रीष्‍टसे नाबा दुख य्‍हाङसेनोन नाम्‍याङ्जी भिसी ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टला घ्रेन शक्ति म्राङ्मा एनीगदे ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। 14 चुदे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा खालैसे एनीगदेला बेइज्‍जत लजी भिसम एनीगदेसे ह्राङ परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि भिसी म्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍माला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति एनीगदेदेन छ्‌याम तला। 15 तर म्‍हि साइबा, य्‍हो लबा, आज्‍यबा गे लबादेन म्‍हिला गेरी या झाङ्‌बा म्‍हिगदेसे नाबा ह्रङ्‌बा दुख एनीगदे न्‍हङरी खालैसेन थानागो। 16 तर खालैसे ख्रीष्‍टियान तबासे लमा दुख नामुला भिसम थापेःगो। बरु ख्रीष्‍टला लागिरी दुख नाम्‍याङ्जी भिसी परमेश्‍वरला जयजयकार लगै। 17 तिग्‍दा भिसम निसाफ लबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला, परमेश्‍वरसे निसाफ लमा ङाच्‍छा ह्राङलान म्‍हिगदेला लला। चुदे य्‍हाङदान ङाच्‍छा निसाफ लबारी चुला भिसम परमेश्‍वरला समाचार थेःसीनोन विश्‍वास आलबागदेला गति खाह्रङ्बा तला? 18 परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हिदा मी थार्ना लबारी चुह्रङ्बा गाह्रो मुला भिसम परमेश्‍वरदा आतेन्‍बादेन पापी म्‍हिगदेला गति झन खाह्रङ्बा तला?” 19 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार दुख नाबागदेसे ज्‍यबा गे लबारी थाख्‍लागो। ओच्‍छे ह्राङला आत्‍मा जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वरदा जिम्‍मा पिन्‍गो।

1 Peter 5

1 थेतबासेलमा एनीगदे न्‍हङला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ङाइ चु बिन्‍ती लला। तिग्‍दा भिसम ङाएनोन ख्रीष्‍टसे नाबा दुख म्राङ्बा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा थेसे याङ्बा य्‍हालदेन शक्ति ङाइनोन याङ्ला। 2 परमेश्‍वरसे एनीगदेला विश्‍वासरी ख्‍लासी पिन्‍बा थेला म्‍हिगदेदा गोठालोसे ग्‍युगदेदा च्‍याबा ह्रङ् लसी ज्‍यना लसी च्‍यागो। चु गे टाङगाला लोभदेन करसे आहिन, तर ह्राङला सेमहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी लउ। तिग्‍दा भिसम चु परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम हिन्‍ना। 3 एनीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हिगदेदा एनीगदेसे ह्राङला तहरी थान्‍बारी थाम्‍हाइगो। तर एनीगदेसे ङाच्‍छा थेनीगदेला लागिरी ज्‍यबा गे लसी उन्‍गो। 4 थेह्रङ् लजी भिसम मुल गोठालो येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खमा एनीगदेसे खाइमै आन्‍होङ्बा झक्‍झक्‍बा मुकुट याङ्ला। 5 थेह्रङ् लसीन भ्‍योन म्‍हिगदे गन्‍बागदेला तहरी चिउ। ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सोजो तसी गिकसेम गिकला ताम ङ्‌यान्‍सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमेश्‍वरसे घमण्‍ड लबा म्‍हिगदेदा बिरोध लमुला, तर सोजो म्‍हिगदेदा दयामाया लमुला।” 6 थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङनोन सोजो तसी परमेश्‍वरला घ्रेन शक्तिला तहरी चिउ। ओच्‍छे धुइ तमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा म्‍हिगदेला गुङरी मान याङ्बा म्‍हि स्‍होला। जमाहेन्‍से एनीगदेसे मान याङ्ला। 7 एनीगदेला जम्‍मान धन्‍दा सुर्दा परमेश्‍वरथोरी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा वास्‍ता लला। 8 तसैनोन एनीगदे सदन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला शत्रु शैतान खाल्‍दा स्‍याप्‍ला थेदान चतोःला भिसी ङ्‌हार्सी भ्रबा च्‍यानसे ह्रङ् लसी म्‍हाइसी भ्रमुला। 9 थेतबासेलमा विश्‍वासरी कोङ्‌सी थे शैतानना बिरोध लउ। तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङ नाङलान विश्‍वासीगदेसेनोन एनीगदेसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख नाबान मुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 10 जम्‍मान दयामायासे प्‍लिङ्बा परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जुकजुकधोना चिबा ह्राङला य्‍हालदेन शक्तिरी ङ्‌योइबा मुला। एनीगदेसे तिगै धिन दुख नामाहेन्‍से परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा पाको म्‍हि स्‍होला, ओच्‍छे एनीगदेला विश्‍वास कोङ्‌ना लला। 11 जम्‍मान शक्तिदेन शासन सदन परमेश्‍वरलान हिन्‍ना। आमेन। 12 परमेश्‍वरला जम्‍मान सत्‍य दयामाया एनीगदेदा घोना लबारीदेन आँट पिन्‍बारी ङाइ विश्‍वास लखम्‍बा आले सिलासदा चु चिठीरी जजाकी ताम भ्रिपुङ्बा हिन्‍ना। परमेश्‍वरला चु दयामायारी एनीगदे कोङ्‌सी चिउ। 13 एनीगदेदा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे धम्‍बा चु बेबिलोन भिबा शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदेन प्रभुरी ङाला झा मर्कूससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 14 ओच्‍छे गिकसे गिकदा सेमहेन्‍से माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। एनीगदे ख्रीष्‍टला म्‍हिगदे जम्‍मादान शान्‍ति तगै।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE