1 Thessalonians

1 Thessalonians 1

1 लास्‍सो थेसलोनिकेरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ङा पावलदेन सिलास ओच्‍छे तिमोथीग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! एनीगदे जम्‍मासेन परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै। 2 ङन्‍से प्रार्थना लबा धुइरी सदन एनीगदेदा ढन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 3 एनीगदेसे विश्‍वास लमाहेन्‍से गाते ज्‍यबा गे लबा मुला। ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा माया लसी गाते दुख लसी गे लबा मुला। ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खला भिसी एनीगदेसे लबा आश खाह्रङ्बा कोङ्बा मुला। चु जम्‍मान ताम ङन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाला ङाच्‍छा ढन्‍बा मुला। 4 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा, परमेश्‍वरसे माया लसी एनीगदेदा धम्‍बा मुबा भिसी ङन्‍दा था मुला। 5 ओच्‍छे ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार ताम जे आहिन। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादेन शक्तिग्‍याम ङन्‍सेनोन सेमहेन्‍से घोसी विश्‍वास लबा सत्‍य ताम मुबा। ओच्‍छे ङनी एनीगदेदेन छ्‌याम चिबा धुइरी एनीगदेला लागिरी ङनी खाह्रङ्बा मुबा भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 6 एनीगदे प्रभु येशूदेन ङनी ह्रङ्‌बान दोबा मुला। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे जस्‍तोन दुख पिन्‍सैनोन एनीगदे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी। 7 थेतबासेलमा एनीगदे माकेडोनियादेन अखैया भिबा अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेला गुङरी ज्‍यबा म्‍हि दोबा मुला। 8 तिग्‍दा भिसम एनीगदेग्‍याम परमेश्‍वरला बचन माकेडोनियादेन अखैया भिबा अञ्‍चलरी जे थेःना लबा आहिन। तर एनीगदेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा ताम जम्‍मान ग्‍लारी थेःबा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङन्‍से पाङ्तोःबा अर्गु ताम तिगै आरे। 9 तिग्‍दा भिसम ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा एनीगदेसे ङन्‍दा खाह्रङ् लसी मान लबा मुला। ओच्‍छे छोन्‍बोदेन सत्‍य परमेश्‍वरला गे लबारी मूर्तिगदेदा तेन्‍बा ख्‍लासी एनीगदे परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिबा ताम म्‍हिगदेसेन पाङ्ला। 10 थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे परमेश्‍वरला झा येशू स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुला। थेदा परमेश्‍वरसेन सिबाग्‍याम सोना लबा मुबा। ओच्‍छे थेसेन य्‍हाङदा पापला सजायग्‍याम थार्ना लला भिबा तामएनोन थेनीगदेसेन पाङ्ला।

1 Thessalonians 2

1 च्‍यागो आलेगदे, ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा ल्‍हानान ज्‍यबा तजी भिबा एनीगदेदा थानोन मुला। 2 थेह्रङ् लसीन ङाच्‍छा ङन्‍से फिलिप्‍पी भिबा शहररी दुखदेन म्‍हिला हेला नाजी भिबा तामएनोन एनीगदेदा था मुला। तर ङन्‍दा बिरोध लबागदे ल्‍हानान मुसैनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा आँट पिन्‍जी। 3 तिग्‍दा भिसम ङन्‍से लोप्‍बा तामगदे लुसीला तामएनोन आहिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे नइबा तामदेन एनीगदेदा जाल लसी लोप्‍बा तामएनोन आहिन्‍बा मुबा। 4 तर परमेश्‍वरसे ङन्‍दा च्‍यासीन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा जिम्‍मा ङन्‍दा पिन्‍बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा म्‍हिदा ताङ्ना लबारी आहिन तर य्‍हाङला सेमला ताम था याङ्बा परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी म्‍हिगदेदा थेःना लबा हिन्‍ना। 5 एनीगदेदाएनोन चु ताम थानोन मुला ङन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम तिगै चिप्‍ले तामएनोन आलनी ओच्‍छे तिगै याङ्ला भिसी लोभएनोन आलनी। चु ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 6 ङनी ख्रीष्‍टला मुल चेला तबासे लमा एनीगदेथोरी अधिकार लखम्‍सेला मुबा। तसैनोन ङन्‍से एनीगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिगदेसे ङन्‍दा ज्‍यबा म्‍हि भिगै भिसी आम्‍हाइनी। तर ह्राङला कोलागदेदा सयार लबा आमासे ह्रङ् लसी ङन्‍से एनीगदेदा माया लजी। 8 च्‍यागो आलेगदे, एनीगदेला मायासे लमा ङन्‍से एनीगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार जे आहिन, तर ङन्‍ना ज्‍यानएनोन एनीगदेला लागिरी पिन्‍बारी ङनी तयार मुबा। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से एनीगदेदा ल्‍हानान माया लमुबा। 9 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा थानोन मुला। ङन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा धुइरी खालैदा दुख आपिन्‍गे भिसी धिन म्‍हुननोन दुख लसी गे लबा मुबा। 10 विश्‍वासीगदेला गुङरी ङन्‍से लबा गे परमेश्‍वरदा सेम निबादेन चोखो ओच्‍छे तिगै दोष आरेबा मुबा। चु ताम एनीगदेदेन परमेश्‍वरदान था मुला। 11 ओच्‍छे आबासे ह्राङला झा झामेदेन छ्‌याम लबा ह्रङ्‌बान व्‍यवहार लसी ङन्‍से एनीगदेदा परमेश्‍वरदा सेम निबा ग्‍यामरी भ्रबाला लागिरी आँट पिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 12 थेतबासेलमा एनीगदेला चालचलन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थेला य्‍हुल्‍सा, शक्तिदेन य्‍हालरी ङ्‌योइबा मुला। 13 ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा बचनदा म्‍हिगदेला बचन आहिन तर परमेश्‍वरलान बचन हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लजी। थेनोन परमेश्‍वरला बचनसे एनीगदे न्‍हङरी गे लबान मुला। थेतबासेलमा चुलान लागिरी ङन्‍से सदन परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 14 तिग्‍दा भिसम एनीगदेएनोन ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा परमेश्‍वरला मण्‍डलीगदे ह्रङ्‌बान दोबा मुला। ओच्‍छे यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदेसे ह्राङलान म्‍हि यहूदीगदेग्‍याम दुख नाबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन ह्राङलान म्‍हिगदेग्‍याम दुख नाबा मुला। 15 चुनोन यहूदीगदेसे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन अगमवक्तागदेदा साइजी, ओच्‍छे ङन्‍दाएनोन दुख पिन्‍जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा बोमो खना लबादेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा बिरोध लबा मुला। 16 ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्‌गै भिसी थेःना लबा ताम यहूदीगदेसे ङन्‍दा थेःना लआपुङ्नी। थेह्रङ् लसी यहूदीगदेसे पापथोरी झन पाप लजी। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे यहूदीगदेदा सजाय पिन्‍बा मुला। 17 य्‍हाङ ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा न्‍हङरी तिगै धिनना लागिरी फेसै य्‍हाङला सेम फेबा आरे। थेतबासेलमा दोःसी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम ङन्‍दा ल्‍हानान मुला। 18 एनीगदे मुबा ग्‍लारी ङनी खबारी म्‍हाइमुबा। ओच्‍छे ङा पावल एनीगदे मुबा ग्‍लारी ल्‍हानान रेम खबारी म्‍हाइमुबा। तर ङनी खबारी म्‍हाइमा सदन शैतानसे ग्‍याम काजी। 19 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइरी थेला ङाच्‍छा ङन्‍से लबा आशदेन ताङ्तोःबा ताम एनीगदेन आहिन? हिन्‍ना। 20 ङन्‍से याङ्तोःबा मानदेन ङनी ताङ्तोःबा ताम भिबान एनीगदे हिन्‍ना।

1 Thessalonians 3

1 थेतबासेलमा एनीगदेग्‍याम फेसी चिबारी ङन्‍ना सेमसे आङ्‌यान्‍नी। ओच्‍छे ङनी चा एथेन्‍स भिबा ग्‍लारीन चिबारी ज्‍यबा छोर्सी थेरीन चिजी। 2 तर तिमोथीदा चा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबा मुला। तिग्‍दा भिसम थेसेन एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबारी आँट पिन्‍ना। य्‍हाङला आले तिमोथी चा ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लबा ङन्‍देन छ्‌यामनोन परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना। 3 थे धुइला दुखसे लमा एनीगदे खालैनोन याङयोङ थातगै भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुबा। य्‍हाङ सोतेधोना दुख मी खनोन खला भिबा ताम एनीगदेसेनोन घोसी जिन्‍बा मुला। 4 तिग्‍दा भिसम ङनी एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरीन य्‍हाङसे दुख नातोःला भिसी ङन्‍से ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा। ङन्‍से पाङ्बा ह्रङ् तनोन तजी, थे एनीगदेदाएनोन थानोन मुला। 5 थेतबासेलमा ङाइ नाआखम्‍ना एनीगदेला विश्‍वास खाह्रङ्बा चीम भिसी घोबाला लागिरी ङाइ एनीगदे मुबा ग्‍लारी तिमोथीदा पुइखबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा खालै म्‍हिसे लोभ उन्‍सी फसब लसी ङन्‍से लबा गेगदे गे आखेल्‍बा तना लजी वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुबा। 6 तर दान्‍दे तिमोथी एनीगदे मुबाग्‍याम ङनी मुबा ग्‍लारी खसी एनीगदेसे परमेश्‍वरदा लबा विश्‍वासदेन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चिमुला भिबा ज्‍यबा समाचार ङन्‍दा पाङ्जी। ओच्‍छे ङन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी म्‍हाइबा ह्रङ् एनीगदेसेएनोन ङन्‍दा ल्‍हानान ढन्‍सी सदन ह्रुप तबारी म्‍हाइबा मुला भिबा तामएनोन पाङ्जी। 7 थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा, ङन्‍दा दुख तसी सुर्दा तबा धुइरीनोन एनीगदेसे लबा विश्‍वासला बारेरी थेःसी ङनी ताङ्‍बा मुला। 8 तिग्‍दा भिसम एनीगदे प्रभुरी कोङ्‌सी चिबा मुला भिबा थेःसी ङनी ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला 9 एनीगदेसे लमा ङनी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्बा मुला। चुला लागिरी ङन्‍से परमेश्‍वरदा जतिन धन्‍यवाद पिन्‍सै आछ्‌यो। 10 एनीगदेला विश्‍वास अझ कोङ्‌ना लबा सेम लसी दोःसी एनीगदेदेन छ्‍याम ह्रुप तम्‍याङ्‌गै भिसी ङन्‍से धिन म्‍हुननोन झन्‍सी प्रार्थना लबा मुला। 11 दाहेन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशूसेन ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबाला लागिरी ग्‍याम स्‍होसी पिन्‍गै। 12 ङन्‍से एनीगदेदा माया लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी लबा मायादेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा लबा मायादा प्रभुसेन ल्‍हानान ल्‍हेना लगै। 13 य्‍हाङला प्रभु येशू ह्राङला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम दोःसी फेप्‍खबा धुइरी परमेश्‍वरसेन एनीगदेला सेमरी भङ पिन्‍सी थेला ङाच्‍छापट्टि तिगै दोष आरेबादेन चोखो म्‍हि स्‍होगै।

1 Thessalonians 4

1 दाहेन्‍से एनीगदे प्रभु येशूला म्‍हि तबासे लमा परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिबा ताम ङन्‍से लोप्‍सी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङन्‍से लोप्‍बा ह्रङ्नोन लबान मुला। थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, अझ एनीगदेसे थेह्रङ्बा ज्‍यबा गे लबान निउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। 2 तिग्‍दा भिसम ङन्‍से प्रभु येशूग्‍याम एनीगदेदा तिग तिग ताम कुल्‍बा मुबा थे ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 3 एनीगदे चोखो म्‍हि दोगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा तामरी संगतनोन थालउ। 4 एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङलान ल्‍हुइदा तहरी थान्‍बारी लोप्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम मान लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइदा चोखो थान्‍गो। 5 ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी खाल्दमनदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम थालउ। 6 चु तामरी आज्‍यबा गे लसी विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे न्‍हङरी खालैसे खालैदान न्‍होङ्ना थालगै। च्‍यागो, चुह्रङ्बा गे लजी भिसम प्रभुसेन सजाय पिन्‍ना भिसी ङन्‍से एनीगदेदा ङाच्‍छान घोना लसी जिन्‍बा मुला। 7 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा चुह्रङ्बा नइबा गे लबारी आहिन, तर तिगै दोष आरेबा चोखो म्‍हि दोसी भ्रबाला लागिरी ङ्‌योइबा हिन्‍ना। 8 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे चु तामदा वास्‍ता आल थेसे म्‍हिदा आहिन, तर एनीगदेदा ह्राङलान आत्‍मा पिन्‍बा परमेश्‍वरदा वास्‍ता आलबा हिन्‍ना। 9 विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा खाह्रङ् लसी माया लतोःला भिबा ताम ङन्‍से एनीगदेदा पाङ्आतोः। तिग्‍दा भिसम चु ताम एनीगदेदा परमेश्‍वरसेन लोप्‍सी जिन्‍बा मुला। 10 ओच्‍छे थेनोन अन्‍छार एनीगदेसे माकेडोनिया भिबा अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ल्‍हानान माया लबा मुला। थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, थेह्रङ् लसीन एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी अझ माया लसी चिउ भिबा ङन्‍ना अर्ती मुला। 11 ङाच्‍छा ङन्‍से एनीगदेदा लोप्‍बा तामरी ढुक्‍क तसी ह्राङ ह्राङला गे सेम लसी लबान ढिक्‍सी चिउ। 12 चुह्रङ् लसम एनीगदेदा म्‍हिगदेसेनोन मान लला। ओच्‍छे एनीगदेदा खाँचो तबा धुइरी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिला भर लआतोः। 13 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे सिबा विश्‍वासीगदेला बारेरी था याङ्‌गै भिबा ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुला। थेतबासेलमा आशनोन आरेबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी एनीगदे सुर्दा थालउ। 14 तिग्‍दा भिसम येशू सिबाग्‍याम दोःसी सोजी भिसी य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला। थेह्रङ् लसीन सिबा विश्‍वासीगदेदा परमेश्‍वरसेन येशूग्‍याम दोःसी सोना लसी थेदेन छ्‌यामनोन भला भिसीएनोन य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला। 15 प्रभुसे सुङ्बा ह्रङ् ङन्‍से पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो, प्रभु दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङ सोबागदे तिगै लसीन सिबा विश्‍वासीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा तआखम। 16 तिग्‍दा भिसम प्रभु ह्राङनोन घ्रेन काइरी कुल्‍बान मुल स्‍वर्गदूतला काइदेन परमेश्‍वरला बिगुलला काइरी स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला। थेनोन धुइरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सिबागदे चा ङाच्‍छान सोला। 17 जमाहेन्‍से य्‍हाङ सोबागदे मुरी ह्रुप तबारी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन खसुरी थीसी भोर्ला। ओच्‍छे य्‍हाङ सदनना लागिरी प्रभुदेन छ्‌यामनोन चिला। 18 थेतबासेलमा चु तामग्‍याम गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा आँट पिन्‍गो।

1 Thessalonians 5

1 तर ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु ताम खाइमा तला भिसी एनीगदेला लागिरी तिगै भ्रितोःबा आरे। 2 तिग्‍दा भिसम प्रभु फेप्‍खबा धुइरी म्‍हुनङ य्‍हो खबा ह्रङ् लसी फेप्‍खला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 3 थे धुइरी म्‍हिगदेसे “य्‍हाङदा शान्‍ति मुला तिगै लोङ्‌बा डोबा आरे भिसी भिला।” थेनोन धुइरी म्रिङम्‍हेमेदा कोला न्‍हबा धुइरी बेथा याङ्बा ह्रङ् थेनीगदे तिक्‍खुरीन नाश तला। जमाहेन्‍से थेनीगदे थेह्रङ्बा आपत विपतग्‍याम तिगै लसीन स्‍योर आम्‍याङ्‍। 4 तर ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे धोपधोपरी आरे। थेतबासेलमा एनीगदेला लागिरी प्रभु फेप्‍खबा धुइरी य्‍हो खबा ह्रङ्‌बा आत। 5 तिग्‍दा भिसम एनीगदे जम्‍मान धोपधोपदेन म्‍हुनङ भ्रबा म्‍हिला सन्‍तान आहिन, तर य्‍हालदेन धिनीरी भ्रबा म्‍हिला सन्‍तान हिन्‍ना। 6 थेतबासेलमा य्‍हाङ स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे ह्रङ् लसी म्‍हेर्बारी आत। तर होशियार तसी छोर्सी चितोःला। 7 तिग्‍दा भिसम म्‍हेर्बागदे म्‍हुनङनोन म्‍हेर्ला ओच्‍छे थुङ्बागदेएनोन म्‍हुनङनोन ङ्‌य्‍होइसी भ्रमुला। 8 तर य्‍हाङ चा धिनीरी भ्रबा म्‍हिला सन्‍तान तबासे लमा होशियार तसी भ्रतोःला। ओच्‍छे सेनासे ह्राङदा जोगब लबारी कुरी पाता थान्‍बा ह्रङ् लसी य्‍हाङसेनोन ह्राङदा जोगब लबाला लागिरी य्‍हाङला विश्‍वासदेन मायादा थोसी भ्रतोःला। थेह्रङ् लसीन य्‍हाङसे पूरा थार्बा याङ्ला भिसी लबा आशदा सेनागदेसे सदन टोप कूबा ह्रङ् लसी सदन कूतोःला। 9 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा सजाय पिन्‍बारी आहिन। तर प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम थार्बा पिन्‍बारी ङाच्‍छान धम्‍बा हिन्‍ना। 10 प्रभु फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङ सिसै सोसै प्रभुदेन छ्‌यामनोन सोगै भिसी प्रभु येशू य्‍हाङला लागिरी सिजी। 11 थेतबासेलमा एनीगदेसे दान्‍दे लबा ह्रङ्नोन गिकसे गिकदा आँट पिन्‍सी भङ्‍ना लबा गे लउ। 12 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेला गुङरी दुख लसी गे लबागदेदा मान लउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे प्रभुला लागिरी खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिबा ताम एनीगदेदा लोप्‍ला। 13 थेनीगदेसे ज्‍यबा गे लबासे लमा थेनीगदेदा मायादेन मान लउ। ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ। 14 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ब्‍लेगुगदेदा अर्ती पिन्‍बादेन हरेस चबागदेदा आँट पिन्‍गो। ओच्‍छे आखम्‍बागदेदा ह्रो लबादेन जम्‍मालान ओन्‍छाङरी ज्‍यबा गे लसी उन्‍गो भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। 15 ओच्‍छे खालैसे एनीगदेदा आज्‍यबा लजी भिदेमा एनीगदेसे थेदा आज्‍यबा थालउ। बरु गिकसे गिकदा ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा सदन ज्‍यबा व्‍यवहार लबारी म्‍हाइगो। 16 सदन ताङ्सी चिउ। 17 ओच्‍छे सदन प्रार्थना लउ। 18 दुख सुख जस्‍तोन तसै धन्‍यवाद पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा एनीगदेसे चुह्रङ्बा लगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। 19 ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा गेदा रोकब थालउ। 20 खालैसे परमेश्‍वरग्‍याम पाङ्बा तामदा हेला थालउ। 21 ओच्‍छे जम्‍मान ताम सेसी घोसी जुन ताम ज्‍यबा मुला थेनोन तामरी भङ्‍बा तसी चिउ। 22 ओच्‍छे जम्‍मान आज्‍यबा तामगदेग्‍याम थारेङ तसी चिउ। 23 शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा पूरा चोखो तना लगै, ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी एनीगदेला आत्‍मादेन सेम ओच्‍छे ल्‍हुइरी तिगै दोष आरेबा तगै। 24 एनीगदेदा ङ्‌योइबा परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेसेन एनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पूरा लसी पिन्‍ना। 25 थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे ङन्‍ना लागिरीनोन प्रार्थना लसी पिन्‍गो। 26 जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। 27 प्रभुला अधिकारग्‍याम ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो। एनीगदेसे चु चिठी जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा पढब लसी थेःना लउ। 28 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेथोरी तगै।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE