1 Timothy

1 Timothy 1

1 लास्‍सो, विश्‍वासरी ङाला झा तिमोथी, ङा पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। ङा य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन आश पिन्‍बा ख्रीष्‍ट येशूसे कुल्‍बा अन्‍छार ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला हिन्‍ना। एसे य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम मोलमदेन दया ओच्‍छे शान्‍ति याङ्‌गै। 3 ङा माकेडोनिया भिबा ग्‍लारी निबा धुइरी एदा पाङ्बा अन्‍छार लुसीला ताम लोप्‍बागदेदा थेह्रङ् थालउ भिसी कुल्‍बाला लागिरी ए एफिससरीन चिउ। 4 थेनीगदेदा अनुमान लसी सेमरी म्‍हन्‍सी पाङ्बा कथा ओच्‍छे आखे म्‍हेमेला बारेरी खाइमै आजिन्‍बा तामला लिच्‍छा थाभ्रउ भिसी पाङ्‍गो। थेह्रङ्बा तामसे चा य्‍हाङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा तना लमुला, ओच्‍छे विश्‍वासग्‍याम घोखम्‍बा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा तामदा जे न्‍होङ्ना लमुला। 5 चु कुल्‍बा ताम चा ज्‍यबा सेमदेन सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी ओच्‍छे ज्‍यबा विश्‍वासग्‍याम खबा माया ल्‍हेना लबाला लागिरी हिन्‍ना। 6 कोइ कोइ म्‍हिगदे चा चु जम्‍मान तामगदेदा वास्‍ता आलना गे आखेल्‍बा तामगदेरी कोल्‍सी चिमुला। 7 थेनीगदे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम लोप्‍बा म्‍हि दोबारीम म्‍हाइमुला, तर ह्राङसेन पक्‍का लसी पाङ्बा ताम ह्राङसेन आघोमुला। 8 चुदे खालैसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम ठीक लसी तेन्‍जी भिसम थे ठिम ल्‍हानान ज्‍यबा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 9 ओच्‍छे य्‍हाङदा चु तामएनोन था मुला, थे ठिम ज्‍यबा म्‍हिला लागिरी आहिन। तर थे ठिम अन्‍छार आभ्रबागदेदेन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदे ओच्‍छे परमेश्‍वरदा आतेन्‍बागदे, पापीगदे, नइबा सेम मुबागदे, परमेश्‍वरदा बिरोध लबागदे, आबा आमादा साइबागदेदेन म्‍हि साइबागदे, 10 ओच्‍छे खाल्‍दमानदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन ब्रेल्‍सी ह्रेम्‍फेबेगदेदेन छ्‌याम भ्रबागदे, नोकर चूङ्‍बा ग्‍लुबा लसी भ्रबागदे, लुसीला ताम पाङ्बागदेदेन लुसीला तामरी साक्षी दोसी भ्रबागदे ओच्‍छे सत्‍य तामदा आहिन भिसी बिरोध लसी भ्रबागदेला लागिरी हिन्‍ना। 11 थे सत्‍य ताम ङादा जिम्‍मा पिन्‍बा ल्‍हानान ज्‍यबा परमेश्‍वरला ल्‍हानान घ्रेन थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार मुला। 12 ङादा भङ पिन्‍बा य्‍हाङला प्रभु ख्रीष्‍ट येशूदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम थेसे ङादा विश्‍वासला म्‍हि म्‍हन्‍सी थेला गे लबारी ङादा धम्‍जी। 13 ङाइ ङाच्‍छा प्रभुदा बिरोध लसी बेइज्‍जत लजी। थे धुइरी ङाइ ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबासे लमा चु जम्‍मान गे आसेना आघोना लजी। थेतबासेलमा ङाइ प्रभुग्‍याम दया याङ्जी। 14 य्‍हाङला प्रभुसे ङादा ल्‍हानान दयामाया लजी। ओच्‍छे विश्‍वासदेन माया पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम य्‍हाङदा गिक स्‍होबा हिन्‍ना। 15 जस्‍तो लसीन चु जम्‍मासेन ङ्‌यान्‍तोःबादेन विश्‍वास लतोःबा ताम हिन्‍ना। पापीगदेदा थार्बा पिन्‍बारी ख्रीष्‍ट येशू जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना। ओच्‍छे पापीगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा पापी चा ङानोन हिन्‍ना। 16 ङा पापीगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा पापी तसैनोन ङाला लागिरी ख्रीष्‍ट येशूसे गाते दुख नाजी भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे ङादा दया लजी। चुह्रङ् लबा चा थेदा विश्‍वास लसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बागदेदा उन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। 17 खालैसे म्राङ्‍आखम्‍बादेन खाइमै आजिन्‍बा ओच्‍छे जुकजुकधोना चिबा ग्‍ले परमेश्‍वर गिकदा जे सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 18 ङाला झा तिमोथी, ङाइ एदा चु ताम कुल्‍बा मुला, एला बारेरी परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान पाङ्बा अन्‍छार एसे आँट याङ्सी विश्‍वासला लागिरी ज्‍यबा लडाइ लउ। 19 थे धुइरी एसे ह्राङला विश्‍वासदेन सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिसे सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी ख्‍लाबासे लमा थेनीगदेसे ह्राङला विश्‍वासदा नाश लबा मुला। 20 थेह्रङ् लसी नाश लबागदे न्‍हङरी हुमेनियसदेन अलेक्‍जेन्‍डर हिन्‍ना। थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा बिरोध लबा ख्‍लागै भिसी ङाइ थेनीगदेदा शैतानना यारी जिम्‍मा पिन्‍बा मुला।

1 Timothy 2

1 जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा एसे जम्‍मालान लागिरी प्रार्थना लउ, एसे थेनीगदे जम्‍मालान लागिरी परमेश्‍वरग्‍याम मोलम ह्रीसी पिन्‍गो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो। 2 ग्‍लेगदेदेन घ्रेन घ्रेन पदरी मुबागदे जम्‍मालान लागिरीनोन प्रार्थना लउ। थेह्रङ् लजी भिसम य्‍हाङ सदन सुख शान्‍तिरी ढुक्‍क तसी परमेश्‍वरदा तेन्‍सी थेदा मान लसी चिम्‍याङ्ला। 3 चुह्रङ् लबा ल्‍हानान ज्‍यबा हिन्‍ना, य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदाएनोन चुह्रङ्बान सेम निमुला। 4 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिसे सत्‍यदा ङोसेसी थार्बा याङ्‌गै भिबा परमेश्‍वरला सेम मुला। 5 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर गिक जे मुला ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि भबा म्‍हिएनोन गिक जे मुला। थे म्‍हि चा ख्रीष्‍ट येशू हिन्‍ना। 6 येशू ख्रीष्‍टसे जम्‍मान म्‍हिगदेला पापला सय फाबारी ह्राङलान ल्‍हुइ बलिदान पिन्‍जी, चु ताम चा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा धुइरीन उन्‍जी। 7 चुलान लागिरी ङादा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा विश्‍वासदेन सत्‍यला बारेरी लोप्‍बाला लागिरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा म्‍हिदेन मुल चेला स्‍होजी। ङाइ पाङ्बा चु ताम पूरान सत्‍य हिन्‍ना, लुसीला ताम आहिन। 8 थेतबासेलमा संगती लबा जम्‍मान ग्‍लारी ह्रेम्‍फेबेगदेसे तिगै बोमोदेन कल आलना ह्राङ ह्राङला तिगै दोष आरेबा या थीसी प्रार्थना लगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 9 थेह्रङ् लसीन म्‍ह्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ल्‍हाना क्रा स्‍होसी ज्‍योबादेन म्‍हर, मोती ओच्‍छे ल्‍हानान सयला क्‍वान क्‍वान्‍सी आहिन, तर सोजो तसी स्‍वाहब तबा क्‍वान क्‍वान्‍सी भ्रगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 10 तर जुन म्रिङम्‍हेमेगदेसे ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला थेनीगदे चा ज्‍यबा गेग्‍याम ज्‍योसी भ्रगै। 11 ओच्‍छे म्रिङम्‍हेमेगदे कुटिसी तहरी चिसी लोप्‍गै। 12 म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्रेम्‍फेबेगदेदा तहरी थान्‍बादेन परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बा अधिकार चा ङाइ आपिन, तर थेनीगदे कुटीसीन चितोःला। 13 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ङाच्‍छा आदमदा स्‍होसी जे हव्वादा स्‍होबा हिन्‍ना। 14 ओच्‍छे ङाच्‍छा आदमदा आहिन, तर म्रिङम्‍हेमेदा चा शैतानसे पापरी फसब लबा हिन्‍ना। 15 तसैनोन थेसे ज्‍यना लसी विश्‍वास लसी परमेश्‍वरला मायादेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोसी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा तसी चिजी भिसम थेदा कोला न्‍हबा धुइरी जोगब लला।

1 Timothy 3

1 चु सत्‍य ताम हिन्‍ना। खालै म्‍हिसे मण्‍डलीदा च्‍याबा गे लबारी म्‍हाइबा चा ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। चु चा थेला सेमसे लबारी म्‍हाइबा ज्‍यबा गे हिन्‍ना। 2 थेतबासेलमा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा खालैसे दोष उन्‍बारी आखम्‍बा, म्रिङ गिक जे मुबा, ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बा, जम्‍मासेन मान लबा, डोन्‍बोदा मान लबादेन ज्‍यना लसी लोप्‍बारी खम्‍बा ततोःमुला। 3 ओच्‍छे झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन छेबा बङ्बा लबा आहिन, तर जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍बा, सोजो, टाङगाला लिच्‍छा आभ्रबादेन, 4 थेसे ह्राङला दिम परिवारदा ज्‍यना लसी च्‍यातोःला। ओच्‍छे थेला कोलागदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेदा मान लतोःला। 5 चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला दिमला म्‍हिगदेदा तहरी थान्‍बारी आखम्‍नी भिसम थेसे खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा च्‍याबारी खम्‍ला? 6 मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा भर्खर प्रभुदा विश्‍वास लबा छार म्‍हि तबारी आत। आहिन्‍सम थेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी घमण्‍ड लसी भ्रला। ओच्‍छे शैतानसे याङ्बा सजायरी थेएनोन परब तला। 7 थे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरीनोन ज्‍यबा म्‍हि ततोःला, आहिन भिसम जम्‍मासेन थेला तामगन लसी भ्रला ओच्‍छे शैतानना यारी परब तला। 8 थेह्रङ् लसीन मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हिगदेएनोन जम्‍मासेन मान लबा म्‍हि ततोःला, ओच्‍छे ले न्‍ही मुबा ह्रङ् लसी ताम पाङ्‌बारी आत, झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइबादेन टाङगाला लोभ लबारी आत, 9 बरु थेनीगदेसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लसी सत्‍य विश्‍वासदा जोगब लसी थान्‍तोःला। 10 ङाच्‍छा थेनीगदे ठीक मुला कि आरे भिसी मण्‍डलीसे च्‍यागै। ओच्‍छे तिगै दोष आरेसम थेनीगदेसे मण्‍डलीरी ह्रो लगै। 11 थेह्रङ् लसीन मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हिला म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन स्‍य्‍हान्‍दोग्‍याम मान याङ्बादेन खालैला तामगन आलबा ततोःला। ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍खम्‍बादेन जम्‍मान तामरी म्‍हिगदेसे विश्‍वास लखम्‍बा ततोःला। 12 मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हिलाएनोन म्रिङ गिक जे ततोःला ओच्‍छे थेसेनोन ह्राङला कोलागदेदेन दिम परिवारदा ज्‍यना लसी च्‍याखम्‍तोःला। 13 तिग्‍दा भिसम मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेसे ज्‍यना लसी गे लजी भिसम थेनीगदेसे मान याङ्ला। ओच्‍छे थेनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूदा लबा विश्‍वासला बारेरीनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पाङ्‌बारी आँट याङ्ला। 14 ए मुबा ग्‍लारी योनान खबा सेम मुला, तसैनोन ङाइ एदा चु चिठी भ्रिबान मुला। 15 तिग्‍दा भिसम तिगै लसी ङा खबारी घइजी भिसम चु चिठीग्‍यामसेन परमेश्‍वरला दिम य्‍हाङला छोन्‍बो परमेश्‍वरला मण्‍डलीरी खाह्रङ् लसी गे लतोःला भिबा ताम एसे था याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मण्‍डली चा सत्‍य तामला भर ताबा थामदेन जग हिन्‍ना। 16 य्‍हाङदा था मुला कि य्‍हाङसे लबा विश्‍वास म्‍हिसे था आयाङ्‍बा घ्रेन मुला, “य्‍हाङसे येशूदा म्‍हि ल्‍हुइरी म्राङ्जी, थे परमेश्‍वरदा सेम निबा मुला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे उन्‍जी। ओच्‍छे थेदा स्‍वर्गदूतगदेसेनोन म्राङ्जी। थेला बारेरी य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी थेःजी, थेदा जम्‍बुलिङरी विश्‍वास लजी, ओच्‍छे थे घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी तोर फेप्‍जी।”

1 Timothy 4

1 लिच्‍छा खबा धुइरी फट्टा आत्‍मादेन म्‍हङ म्‍हुङला ताम ङ्‌यान्‍सी कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्रस्‍टन सुङ्बा मुला। 2 चुह्रङ्बा लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेला जालसे लमान चुह्रङ् तला, थेह्रङ्बागदेला ज्ञान बुद्धि चा लेप्‍बा फाइसे ख्राङ्‌सी सिबा ह्रङ्‌बान तला। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ज्‍यबा नइबा तिग हिन्‍ना थे फेबारी आखम। 3 चुह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ब्‍याह लबारी आत भिमुला, ओच्‍छे गाते चबा स्‍हेगदे चा चबारी आत भिसी लोप्‍मुला। तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सत्‍य ताम घोबागदेसे परमेश्‍वरसे स्‍होबा चबा स्‍हेगदे धन्‍यवाद पिन्‍सी चबारी तला। 4 परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हे ज्‍यबा मुबा। थेतबासेलमा जम्‍मान स्‍हे चबारी तला। तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी जे चतोःला। 5 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनदेन प्रार्थनाग्‍याम थे चबारी तबा चोखो स्‍होला। 6 चुदे एसे चु जम्‍मान तामला बारेरी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा लोप्‍जी भिसम, ए भ्रबा ज्‍यबा तामदेन विश्‍वासला बचनरी पाको म्‍हि दोला, ओच्‍छे ए ख्रीष्‍ट येशूला गे लबा ज्‍यबा म्‍हि दोला। 7 परमेश्‍वरदा आतेन्‍बादेन टाना गा जोला ताम पाङ्बागदेग्‍याम होशियार तसी थारेङ चिउ, ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार भ्रबारी भङ लसी गे लउ। 8 तिग्‍दा भिसम ल्‍हुइला लागिरी लबा गे तिगै धिनना लागिरी जे फाइदा तला। तर आत्‍माला लागिरी लबा गे चा जुन लसै फाइदा तला। तिग्‍दा भिसम चु गेग्‍याम दान्‍देला जुनीदेन लिच्‍छाला जुनीला लागिरी कबुल लबा ताम हिन्‍ना। 9 चु चा सेमहेन्‍सेन ङ्‌यान्‍सी विश्‍वास लतोःबा ताम हिन्‍ना। 10 चुलान लागिरी य्‍हाङसे दुख लसी गे लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे छोन्‍बो परमेश्‍वरथोरी आश लबा मुला। परमेश्‍वर चा जम्‍मान म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना। अझ पाङ्‌नोन तोःमा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना। 11 चुनोन ताम लोप्‍सी कुल्‍गो। 12 ए भ्‍योन तसैनोन एदा खालैसेन हेला थालगै। तर विश्‍वासीगदेला ओन्‍छाङरी एला बोली बचनदेन बानीबेहोर ओच्‍छे एसे चोखो सेम थोसी स्‍य्‍हान्‍दोदा लबा मायादेन परमेश्‍वरदा लबा विश्‍वास उन्‍गो। 13 ङा थेरी आखतेधोना एसे सेम लसी परमेश्‍वरला बचन पढब लसी थेःना लउ, ओच्‍छे बचनग्‍याम लोप्‍सी आँट पिन्‍बादेन अर्ती पिन्‍बा गे लउ। 14 एदा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा मोलमदेन शक्तिदा ज्‍यना लसी चलब लउ। एसे थे मोलम मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे एदा मोलम पिन्‍बारी या थान्‍सी प्रार्थना लबादेन अगमवक्तागदेसे एला बारेरी पाङ्बा धुइरी याङ्बा मुबा। 15 एसे लबा ज्‍यबा गे जम्‍मासेन म्राङ्बाला लागिरी एदा जिम्‍मा पिन्‍बा थे गेगदे सेमहेन्‍सेन लसी चिउ। 16 ओच्‍छे ह्राङला बारेरीदेन ह्राङसे लोप्‍बा तामला बारेरी होशियार तसी चिउ। ओच्‍छे चु गे लसीन चिउ। थेह्रङ् लजी भिसम एसे लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बागदेदेन ए ह्राङएनोन थार्ला।

1 Timothy 5

1 एसे खेप्‍बा दोबा म्‍हिदा थाबङ्‌गो, तर थेदा आबादा ह्रङ् लसी सम्‍झब लउ। ओच्‍छे ह्राङ भन्‍दा जजागदेदा आलेदा ह्रङ् लसी व्‍यवहार लउ। 2 थेह्रङ् लसी खुइ दोबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा आमादा ह्रङ् लसी ओच्‍छे ह्राङ भन्‍दा जजा म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्राङला आङादा ह्रङ् लसी ज्‍यबा व्‍यवहार लउ। 3 साँच्‍चिलान, खालै आरेबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेदा वास्‍ता लउ। 4 तर चुदे खालै ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेला कोलागदेदेन छाया छुया मुसम थेनीगदेसे सयार लसी ह्राङला आबा आमाला गुण फागै। ओच्‍छे थेनीगदेसे ङाच्‍छा ह्राङलान दिमरी परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार गे लगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा चुनोन ताम सेम निमुला। 5 तर साँच्‍चिलान, खालै आरेबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेसे चा परमेश्‍वरथोरी आश लसी धिन म्‍हुननोन प्रार्थना लसी चिमुला। 6 तर चुह्रङ् आलना थेसे मोजमजा लसी भ्रजी भिसम थे सिबा तेबान तला। 7 विश्‍वासीगदेदा तिगै दोष आतबाला लागिरी चु ताम थेनीगदेदा लोप्‍गो। 8 तर चुदे खालैसे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्राङला दिमला म्‍हेमेगदेदा चबा क्‍वान्‍बा आपिन्‍नी भिसम थेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे थे विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे भन्‍दाएनोन गे आखेल्‍बा तला। 9 ह्रेम्‍बो सिसैनोन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला मिन भ्रिबा खातारी मिन भ्रिसी थान्‍बाला लागिरी बोगल सोम दिङ छ्‌योबा ततोःला, ह्राङला ह्रेम्‍बोला सतरी चिबा ततोःला, 10 ओच्‍छे थेसे ज्‍यबा गे लसी मान याङ्बा, कोलागदे ज्‍यना लसी च्‍याबा, डोन्‍बोगदेदेन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी क्‍योङ्बा, दुख याङ्बागदेदा ह्रो लबा ह्रङ्‌बा ज्‍यबा गेरी सेम लबा म्‍हि ततोःला। 11 तर छामे म्रिङम्‍हेमेला ह्रेम्‍बो सिसैनोन थेला मिन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला मिन भ्रिबा खातारी थाभ्रिउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला सेमसे आङ्‌यान्‍नी भिसम थेनीगदेसे ख्रीष्‍टदा ख्‍लासी दोःसी ब्‍याह लला। 12 चुह्रङ् लसी थेनीगदेसे ङाच्‍छा लबा कबुल अन्‍छार आभ्रबासे लमा थेनीगदेसे सजाय याङ्ला। 13 ओच्‍छे थेनीगदे म्‍हिला दिम दिमरी कोर्सी भ्रबादेन ब्‍लेगु दोसी भ्रबा जे आहिन, तर म्‍हिला तामगन लसी भ्रबा ओच्‍छे म्‍हिसे लबा गेरी या झाङ्‌बादेन पाङ्‌बारीन आतबा ताम पाङ्सी भ्रबा तला। 14 थेतबासेलमा ह्रेम्‍बो सिबा छामे म्रिङम्‍हेमेसे दोःसी ब्‍याह लसी कोलागदे तगै ओच्‍छे थेसे ह्राङला दिमनाम स्‍होगै। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला शत्रुगदेसे य्‍हाङदा दोष लआम्‍याङ्‍गै भिबा ङाला सेम मुला। 15 तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ ह्रेम्‍बो सिबा छामे म्रिङम्‍हेमेगदे मी ङाच्‍छान शैतानपट्टि निसी जिन्‍बा मुला। 16 चुदे खालै विश्‍वासी म्रिङम्‍हेमेला ह्राङला म्‍हि न्‍हङरी ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे मुसम थेसे ह्रो लगै, ओच्‍छे मण्‍डलीदा तिगै दुख थातगै। थेतबासेलमा मण्‍डलीसे चा साँच्‍चिन खालै आरेबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्रो लबारी खम्‍गै। 17 ल्‍हानान दुख लसी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा मान लसी थेनीगदेदा गेला ज्‍यालाएनोन याङ्तोःबा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍गो, ओच्‍छे दुख लसी परमेश्‍वरला बचन थेःना लबादेन लोप्‍बा म्‍हिसे मी झन चु याङ्नोन तोःला। 18 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी “दाइँ लबा ग्‍लापला सुङरी भोर थाक्‍वान्‍गो” भिसी भ्रिबा मुला। ओच्‍छे “गे लमाहेन्‍से ज्‍याला याङ्नोन तोःला” भिसी सुङ्बा मुला। 19 म्‍हि न्‍ही सोम साक्षी आरेतेधोना मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा लबा दोष थाङ्‌यान्‍गो। 20 स्‍य्‍हान्‍दोगदेसेनोन पाप गे थालगै भिसी सदन पाप गे लसी भ्रबा म्‍हिगदेदा जम्‍मालान ओन्‍छाङरी बङ्‍‌गो। 21 परमेश्‍वरदेन ख्रीष्‍ट येशूला ङाच्‍छापट्टि ओच्‍छे परमेश्‍वरसे धम्‍बा स्‍वर्गदूतगदेला ङाच्‍छापट्टि एसे खालैला ली च्‍यासी गे आलना जम्‍मादान च्‍योच्‍यो लसी चु ठिमगदे ङ्‌यान्‍गो भिसी ङाइ एदा कुल्‍ला। 22 खालै म्‍हिथोरी हतार लसी या थान्‍सी प्रार्थना लसी मण्‍डलीला गे जिम्‍मा थापिन्‍गो। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला पापरी थाभ्रउ। ओच्‍छे सदन पापग्‍याम जोगब तसी चिउ। 23 ङाच्‍छा ह्रङ् क्‍युइ जे आहिन, तर एला फो धुइ धुइरी आखम्‍बासे लमा एसे जजाकर अङगुरला निङगु थुङ्‍गो। 24 कोइ कोइ म्‍हिला पाप चा प्रस्‍टन म्राङ्‌मुला ओच्‍छे थेनीगदे निसाफरी परब तमुला। तर स्‍य्‍हान्‍दो गाते म्‍हिला पाप चा लिच्‍छा जे म्राङ्‌मुला। 25 थेह्रङ् लसी गाते ज्‍यबा गेगदे ङाच्‍छान प्रस्‍टन म्राङ्‌मुला ओच्‍छे प्रस्‍टन आम्राङ्बा गेगदे मुसैनोन जम्‍मासेन था याङ्ला।

1 Timothy 6

1 परमेश्‍वरला मिनदेन य्‍हाङसे लोप्‍बा तामदा खालैसे दोष आलबाला लागिरी जम्‍मान नोकरगदेसे ह्राङ ह्राङला मालिकला तहरी चिसी मालिकसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍तोःला भिसी म्‍हन्‍गो। 2 विश्‍वासरी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा तजी भिदेमा विश्‍वास लबा मालिकदा विश्‍वास लबा नोकरगदेसे मान आलबा आहिन। बरु थेनीगदेसे ह्राङला मालिकदा अझ ज्‍यना लसी मान लगै। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे लबा गेग्‍याम ह्राङलान सेम निबा विश्‍वासीगदेदान फाइदा तबा हिन्‍ना। चु अन्‍छार गे लउ भिसी थेनीगदेदा लोप्‍सी आँट पिन्‍गो। 3 चुदे खालै म्‍हिसे लोप्‍बा ताम य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला सत्‍य बचनदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी लोप्‍बा तामदेन आढिक्‍नी भिसम 4 थे म्‍हिसे ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रमुला, तर थेसे तिगै आघोमुला। थे भिथाला ताम लबादेन ताम गिक गिकरी कल लबा रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। चुह्रङ्बा तामगदेसे डाह लबा, कल लबा बिरोध लबादेन नइबा म्‍हन्‍बा ताम खना लमुला। 5 ओच्‍छे बुद्धि न्‍होङ्‍बादेन सत्‍य ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम कल लमुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा भिबा चा धन सम्‍पत्ति स्‍होबारी हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुला। 6 ह्राङदेन छ्‌याम जुन स्‍हे मुला थेरीन सन्‍तोक लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍जी भिसम थेनोन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन सम्‍पत्ति हिन्‍ना। 7 तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे चु जम्‍बुलिङरी न्‍ह तिगै भसी खजी न्‍ह तिगै भोर्सी निला। 8 तर चबादेन क्‍वान्‍बारी जे छ्‌योजी भिसम य्‍हाङ ओतेरीन सन्‍तोक तला। 9 तर फ्‍युक्‍पो दोबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदे चा थेनीगदेला सेमरी खबा आज्‍यबा तामदेन न्‍होङ्बा सेमसे लमा थेनीगदे फसब तला। चु जम्‍मान नइबा म्‍हन्‍बा तामगदेसे थेनीगदेदा नर्गरी धोना लला। 10 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान न्‍होङ्ना लबा तामगदे खबान टाङगाला लिच्‍छा भ्रबासे लमा हिन्‍ना। टाङगाला लिच्‍छा भ्रबासे लमा कोइ कोइ म्‍हिसे मी विश्‍वास लबान ख्‍लासी आज्‍यबा ग्‍यामपट्टि भ्रबा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेला सेम ल्‍हानान दुखसे क्रोबा मुला। 11 तर परमेश्‍वरला म्‍हि एसे चु जम्‍मान आज्‍यबा तामगदे ख्‍लागो। ओच्‍छे जुन ताम सत्‍यदेन ज्‍यबा मुला थे तामला लिच्‍छा भ्रउ। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी, परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी, विश्‍वासरी भ्रबारी, माया लबारी, सेम नाबारीदेन सोजो तसी भ्रबारी भङ लउ। 12 थेतबासेलमा ए जुकजुकधोनाला जुनीला लागिरी विश्‍वासरी सदन ङाच्‍छा बढब तउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एदा चुलान लागिरी ङ्‌योइबा मुबा। एसे थे जुकजुकधोनाला जुनीला बारेरी ल्‍हानान म्‍हिला ओन्‍छाङरी ज्‍यना लसी उन्‍बा मुला। 13 जम्‍मादान जुनी पिन्‍बा परमेश्‍वर ओच्‍छे पन्‍तियस पिलातसला ङाच्‍छा सत्‍य ताम सुङ्बा ख्रीष्‍ट येशूला ङाच्‍छा ङाइ एदा कुल्‍ला। 14 एदा खालैसे दोष आलबाला लागिरी ङाइ एदा कुल्‍बा चु ताम य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी आफेप्‍खतेधोना ढुक्‍क तसी पूरान ङ्‌यान्‍गो। 15 परमेश्‍वर जम्‍मादान मोलम पिन्‍बादेन जम्‍मानथोरी शासन लबा, ओच्‍छे ग्‍लेगदेलाएनोन ग्‍ले, प्रभुगदेलाएनोन प्रभु परमेश्‍वर हिन्‍ना। धुइ पूरा तमाहेन्‍से थेसेन ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइ उन्‍ना। 16 खाइमै आसिबा चा थे जे हिन्‍ना, ओच्‍छे थे खालै निआखम्‍बा य्‍हालरी धन्‍छ्‌यामुला। थेदा खालै म्‍हिसे खाइमै म्राङ्बा आरे ओच्‍छे म्राङ्बारीएनोन आखम। ओच्‍छे थेनोन परमेश्‍वरदा सदन मानदेन शक्ति तगै। आमेन। 17 चु जम्‍बुलिङला फ्‍युक्‍पोगदेदा ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबारी आत भिसी कुल्‍गो। ओच्‍छे नाश तसी निबा सम्‍पत्तिरी आहिन, तर य्‍हाङदा ताङ्ना लबारी जम्‍मान स्‍हे ल्‍हानान पिन्‍बा परमेश्‍वरथोरी आश लउ भिसी पाङ्‍गो। 18 थेनीगदेला टाङगा ज्‍यबा गेरी चलब लउ भिसी पाङ्‍गो, ओच्‍छे थेनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोदा ज्‍यबा सेमसे भो लसी पिन्‍बा ज्‍यबा गेरी फ्‍युक्‍पो दोगो भिसी कुल्‍गो। 19 चुह्रङ् लसी धन सम्‍पत्ति सोजी भिसम थेनीगदेदा खबा धिनगदेरी ज्‍यबा तला। चु थेनीगदेसे याङ्बा पक्‍का जुनी हिन्‍ना। 20 तिमोथी, एदा जुन गे जिम्‍मा पिन्‍बा मुला, थे जोगब लसी थान्‍गो। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा तामदेन आतोःबा तामगदे चा भिथाला ज्ञान जे हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेह्रङ्बा तामगदे ख्‍लागो। 21 चु तामगदे ङ्‌यान्‍सी भ्रबा गाते म्‍हिगदेसे विश्‍वास लबान ख्‍लाबा मुला। एदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामाया तगै।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE