2 Corinthians

2 Corinthians 1

1 लास्‍सो, कोरिन्‍थ शहररी मुबा परमेश्‍वरला मण्‍डलीदेन अखैया अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला दोबारी धम्‍बा ङा पावलदेन य्‍हाङला आले तिमोथीग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। 2 य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेसे दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै। 3 य्‍हाङदा ल्‍हानान दया लबादेन दुखरी ह्रो लबा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला आबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै। 4 परमेश्‍वरसेन य्‍हाङदा जम्‍मान दुखरी ह्रो लबा मुला। तिग्‍दा भिसम दुखरी परब तबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा ह्रो लखम्‍गै भिसीन थेसे य्‍हाङदा दुखरी ह्रो लबा मुला। 5 ख्रीष्‍टसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख य्‍हाङसेनोन ल्‍हानान नाबासे लमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ख्रीष्‍टग्‍यामसेन ल्‍हानान ह्रो लबा मुला। 6 ङन्‍से दुख नाजी भिसम थे एनीगदेला लागिरी ह्रोदेन थार्बा याङ्बाला लागिरी हिन्‍ना। ङन्‍से दुखरी ह्रो याङ्जी भिसम एनीगदेसेनोन दुखरी ह्रो याङ्ला। ओच्‍छे ङन्‍से दुख नाखम्‍बा शक्ति याङ्बा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन दुख नाखम्‍बा शक्ति याङ्ला। 7 एनीगदेथोरी ङन्‍दा पूरान विश्‍वास मुला। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से नाबा ह्रङ्‌बा दुख एनीगदेसेनोन नाबा मुला, ओच्‍छे दुखरी ङन्‍से याङ्बा ह्रङ्‌बान ह्रो एनीगदेसेनोन याङ्बा मुला भिसी ङन्‍दा था मुला। 8 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङन्‍से एशिया अञ्‍चलरी नाबा दुखला बारेरी एनीगदेसेनोन था याङ्‌गै भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुला। थेरी ङन्‍दा नाबारीन आखम्‍बा दुख तजी, थे दुखसे लमा सोला भिबा ङन्‍दा आशनोन आरेबा। 9 ङन्‍से मी सिबान तजी भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। चु तबा चा ह्राङसे ह्राङदान भर लगै भिसी आहिन, तर सिबागदेदा सोना लबा परमेश्‍वरथोरी भर लगै भिसी चुह्रङ् तजीम। 10 थेह्रङ्बा लोङ्‌बा खबा दुखग्‍याम ङन्‍दा परमेश्‍वरसेन फेजी, थेसे य्‍हाङदा फेनोन फेला। ओच्‍छे थेसे य्‍हाङदा सदन फेला भिसी ङन्‍से पूरा विश्‍वास लबा मुला। 11 चुला लागिरी एनीगदेसे ङन्‍दा ल्‍हानान प्रार्थना लसी पिन्‍गो। एनीगदेसे ङन्‍ना लागिरी प्रार्थना लबासे लमा परमेश्‍वरसे ङन्‍दा मोलम पिन्‍ना, ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङन्‍ना लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना। 12 चु तामला लागिरी ङनी ताङ्‍बा मुला, जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला ङाच्‍छा जे आहिन, तर एनीगदेला ङाच्‍छाएनोन ङनी परमेश्‍वरसे उन्‍बा सत्‍य ग्‍यामरी सेमहेन्‍सेन भ्रबा मुला भिबा ताम ङन्‍से सेमहेन्‍सेन पाङ्‌खम्‍ला। चुह्रङ्बा बानीबेहोर चा ङन्‍से म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम याङ्बा आहिन, परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम याङ्बा हिन्‍ना। 13 एनीगदेसे पढब लखम्‍बादेन घोबारी खम्‍बा तामगदे जे ङन्‍से एनीगदेदा भ्रिबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे पूरान ताम घोखम्‍ला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 14 तसैनोन दान्‍दे एनीगदेदा ङन्‍ना बारेरी जजाकर जे था मुला, लिच्‍छा एनीगदेसे ङन्‍ना बारेरी जम्‍मान ताम था याङ्ला। ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू फेप्‍खबा धुइरी एनीगदे ङन्‍ना लागिरी ताङ्म्‍याङ्बा ह्रङ् लसी ङनीएनोन एनीगदेला लागिरी ताङ्म्‍याङ्ला। 15 य्‍हाङ जम्‍मान ताङ्म्‍याङ्ला भिबा तामरी ङा ढुक्‍क तबा मुला। ङा माकेडोनियारी निबा धुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम मुबा, थेह्रङ् लसीन थेग्‍याम दोःसी खमाएनोन एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम मुबा। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे दोब्‍बर मोलम याङ्‌गै भिबा ङाला सेम मुबा। ओच्‍छे एनीगदेग्‍याम फेसी ङा यहूदिया अञ्‍चलरी निमा एनीगदेसे ङादा ह्रो लला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुबा। 17 तर ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी आखम्‍नी। तिग ङाइ तिगै ताम आम्‍हन्‍ना ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी छ्‌याइबा भिसी म्‍हन्‍बा? तिग ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी छ्‌याइमा ख्रीष्‍टदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् खाइमाम‌ “तला” खाइमाम‌ “आत” भिसी ङाइ पाङ्बा हिन्‍ना? आहिन। 18 तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाइएनोन ताम गिकदान खाइमाम‌ “तला” खाइमाम‌ “आत” भिसी खाइमै आपाङ्। 19 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍टला बारेरी सिलास, तिमोथीदेन ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा ताम चा खाइमाम‌ “हिन्‍ना” खाइमाम‌ “आहिन” भिबा ताम आहिन्‍मुबा। तर परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम चा सदन “हिन्‍ना” भिबा ताम जे मुला। 20 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लबा जम्‍मान हिन्‍ना भिबा कबुलगदे येशू ख्रीष्‍टग्‍यामसेन पूरा तबा मुला। थेतबासेलमा येशू ख्रीष्‍टग्‍यामसेन परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तगै भिसी य्‍हाङसे थेला मिन किन्‍सी, “आमेन” भिमुला। 21 ङन्‍देन एनीगदेदा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी भङ्‍बा स्‍होबादेन य्‍हाङदा धम्‍बा चा परमेश्‍वरसेन हिन्‍ना। 22 थेह्रङ् लसी ङालान हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा छापएनोन लबा मुला। ओच्‍छे थेसे य्‍हाङदा जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना। तर य्‍हाङसे जम्‍मान स्‍हे आयाङ्देधोनाला लागिरी थेसे ह्राङला आत्‍मा बैनाला रूपरी य्‍हाङला सेमरी थान्‍सी पिन्‍बा मुला। 23 ङा कोरिन्‍थ शहररी आखबा चा ङाइ एनीगदेदा बङ्‌सी एनीगदेला सेम स्‍हु थाखगै भिसी हिन्‍ना। चु ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 24 एनीगदेसे विश्‍वास लबा तामथोरी ङन्‍से खाइमै अधिकार आल। तर एनीगदे ताङ्‌गै भिसी एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे विश्‍वासरी कोङ्बा मुला।

2 Corinthians 2

1 थेतबासेलमा एनीगदेदा सुर्दा थातगै भिसी ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी आखबा पक्‍का लजी। 2 ङादा ताङ्ना लबा चा एनीगदेन हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेला सेम स्‍हु खना लजी भिसम ङादा खाल्‍से ताङ्ना लबा? 3 थेतबासेलमा ङा खमा ताङ्ना लबा म्‍हिगदेग्‍याम ङादा सुर्दा थातगै भिसीन ङाइ थे चिठी भ्रिबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङा ताङ्‍बा धुइरी एनीगदेएनोन ताङ्ला भिबा ङादा पक्‍का विश्‍वास मुला। 4 ङादा सेमरी सुर्दा तबा मुबा ओच्‍छे सेम ल्‍हानान स्‍हु खसी क्राबान थे चिठी भ्रिबा मुबा। ङाइ थे चिठी एनीगदेदा दुख तना लबारी भ्रिबा आहिन, तर ङाइ एनीगदेदा गाते माया लबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी भ्रिबा मुबा। 5 खालै म्‍हिसे दुख पिन्‍बा मुसम थेसे एनीगदे जम्‍मादान भन्‍दा ङादा ल्‍हाना दुख पिन्‍बा हिन्‍ना। पाङ्‌नोन तोःमा थे ताम जस्‍तोन मुसैनोन दाहेन्‍से ङादा थे भन्‍दा ल्‍हाना पाङ्बा सेम आरे। 6 थेह्रङ्बा म्‍हिदा एनीगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदे ढिक्‍सी पिन्‍बा सजायसे छ्‌योबा मुला। 7 थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदेसे थेदा माफ लतोःला, ओच्‍छे थेदा ह्रो लतोःला। आहिन्‍सम सेमरी ल्‍हानान दुख तसी थेदा झन सुर्दा तला। 8 थेतबासेलमा एनीगदेसे थे म्‍हिदा अझ सेमहेन्‍सेन माया लउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 9 एनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍बा चीम कि आङ्‌यान्‍बा चीम भिसी च्‍याबाला लागिरीन ङाइ एनीगदेदा थे चिठी भ्रिबा मुबा। 10 एनीगदेसे जुन म्‍हिदा माफ लबा मुला ङाइएनोन थेदा माफ लला। चुदे ङाइ तिगै तामरी खालैदा माफ लबा मुसम एनीगदेलान लागिरी ङाइ ख्रीष्‍टला ङाच्‍छापट्टि थेदा माफ लबा मुला। 11 शैतानसे य्‍हाङदा फसब लआम्‍याङ्‍गै भिसीन ङाइ थेह्रङ् लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम शैतानना जम्‍मान जुक्तिगदे य्‍हाङदा था मुला। 12 ङा त्रोआस भिबा शहररी ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी खमा प्रभुसे ङादा थेला गे लबा मौका पिन्‍जी। 13 तर ङाइ थेरी य्‍हाङला आले तीतसदा आस्‍याप्‍मा ङाला सेमरी शान्‍ति आरेबा। थेतबासेलमा ङा थेनीगदेग्‍याम फेसी माकेडोनिया भिबा अञ्‍चलरीक्‍यार निजी। 14 तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै, तिग्‍दा भिसम थेसे य्‍हाङदा सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम ढाबा ग्‍यामरी थोला। ओच्‍छे ङनीग्‍यामसेन थेसे ज्‍यबा बास्‍ना खबा ह्रङ्‌बा ख्रीष्‍टला ज्ञान बुद्धिला तामगदे जम्‍मान ग्‍लारी धोना लला। 15 तिग्‍दा भिसम थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेदेन नाश तसी निबा म्‍हिगदेला गुङरीनोन ङनी परमेश्‍वरला लागिरी ख्रीष्‍टग्‍याम ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूप हिन्‍ना। 16 नाश तसी निबा म्‍हिगदेला लागिरी चा य्‍हाङ कालला थाङ हिन्‍ना, ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेला लागिरी चा सोना लबा बास्‍ना हिन्‍ना। चुह्रङ्बा गे लखम्‍बा म्‍हि खाल मुला? 17 तिग्‍दा भिसम ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला बचन व्‍यापार लबा आरे। तर ङन्‍दा परमेश्‍वरसेन पुइखबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ओन्‍छाङरी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी ङन्‍से ज्‍यबा सेमसे पाङ्ला।

2 Corinthians 3

1 तिग दोःसी ङन्‍से ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना? आहिन। तिग स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ङादा मान लउ भिसी एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे चिठी भ्रितोःला? भ्रिआतोः। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन ङादा मान लउ भिसी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा चिठी भ्रिआतोः। 2 जम्‍मान म्‍हिगदेसे घोबादेन पढब लखम्‍बा ङन्‍ना सेमरी भ्रिबा चिठी एनीगदेन हिन्‍ना। 3 एनीगदे ख्रीष्‍टसे भ्रिबा चिठी हिन्‍ना, ओच्‍छे चिठी सबा चा ङनी हिन्‍ना। चु चिठी मसीसे भ्रिबा आहिन, तर छोन्‍बो परमेश्‍वरला आत्‍मासे भ्रिबा हिन्‍ना। ओच्‍छे चु युङबाला पाटीरी भ्रिबा चिठी आहिन, तर य्‍हाङला सेमला पाटीरी भ्रिबा हिन्‍ना। 4 परमेश्‍वरला ओन्‍छाङरी ङनी ख्रीष्‍टग्‍याम ढुक्‍क तबा मुला। 5 खजिबै ताम ङनी ह्राङसेन लबारी खम्‍ला भिसी आपाङ्, तर जम्‍मान ताम परमेश्‍वरग्‍याम लबारी खम्‍ला। 6 परमेश्‍वरसे छार कबुल लबा मुला ओच्‍छे ङन्‍दा थे कबुल अन्‍छार गे लखम्‍बा म्‍हि स्‍होबा मुला। चु कबुल परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा कबुल हिन्‍ना, भ्रिबा ठिमसे लबा कबुल आहिन। भ्रिबा ठिमसे सिना लमुला, तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे सोना लमुला। 7 ठिम युङबाला पाटीरी ठ्वाइसी भ्रिसी पिन्‍बा धुइरी परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्ति खजी। थे य्‍हाल मोशाला लीरी परब तजी, लिच्‍छा थे य्‍हाल म्‍हाबान निजी। तसैनोन थे य्‍हालसे लमा इस्राएलीगदेसे मोशाला लीरी च्‍याबारी आखम्‍नी। सिना लबा ठिम याङ्बा धुइरी मी थेह्रङ्बा य्‍हाल तजी भिसम 8 परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा गेग्‍याम झन गाते य्‍हाल य्‍हाल तला। 9 तिग्‍दा भिसम म्‍हिला दोष उन्‍बा गे मी थेह्रङ्बा य्‍हाल तजी भिसम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा गे झन ल्‍हानान य्‍हाल तला। 10 पाङ्‌नोन तोःमा छार ग्‍यामला य्‍हाल चा थे ङाच्‍छाला य्‍हाल भन्‍दा झन उदेकला य्‍हाल मुबासे लमा थे ङाच्‍छाला य्‍हाल म्‍हासी निजी। 11 छिन्‍नङला लागिरी खबा स्‍हे मी य्‍हालरी खजी भिसम सदनना लागिरी खबा स्‍हे मी झन ल्‍हानान य्‍हाल य्‍हाल तला। 12 ङन्‍से थेह्रङ्बा आश लबासे लमान ङन्‍से ल्‍हानान आँट याङ्बा मुला। 13 य्‍हाङ मी मोशा ह्रङ्‌बा आहिन, थेसे थे म्‍हासी निबा य्‍हाल इस्राएलीगदेसे थाम्राङ्‍गै भिसी ह्राङला ली घप्‍मुबा। 14 तर थेनीगदेला सेम कोङ्बा मुबा, तिग्‍दा भिसम दान्‍देधोनाएनोन थेनीगदेसे थे ङाच्‍छाला कबुल पढब लबा धुइरी ह्राङला सेम घप्‍मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे सत्‍य ताम घोबारी आखम। थे घप्‍बा स्‍हे चा ख्रीष्‍टसे जे तेःखम्‍ला। 15 दान्‍देधोनाएनोन मोशाला ठिम पढब लबा धुइरी थे घप्‍बा स्‍हेसे ह्राङला सेम घप्‍बासे लमा थेनीगदेसे आघोमुला। 16 तर म्‍हि प्रभुपट्टि दोःमैछ्‌याम थे घप्‍बा स्‍हे थेग्‍याम तेःला। 17 तिग्‍दा भिसम प्रभु आत्‍मा हिन्‍ना। थेतबासेलमा जुन म्‍हिदेन छ्‌याम प्रभुला आत्‍मा मुला थे म्‍हि खालैला तहरी आत। 18 य्‍हाङ जम्‍मासेन ली आघप्‍ना प्रभुला य्‍हालदेन शक्ति उन्‍बा मुला। प्रभु आत्‍मा हिन्‍ना, ओच्‍छे थेग्‍याम खबा थेनोन य्‍हालसे य्‍हाङदा थे ह्रङ्‌बान स्‍होबान झन ल्‍हानान य्‍हालरी भोर्बान मुला।

2 Corinthians 4

1 परमेश्‍वरसे ह्राङसेन दया लसी ङन्‍दा चु गे पिन्‍बासे लमा ङन्‍से सुर्दा लआतोः। 2 ङन्‍से लतोःबा जम्‍मान पेःबा खबा गेगदे ख्‍लासी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा जाल लसी फसब लबा ताम लबा आरे। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बा धुइरी बचनरी मुबा तिगै ताम पोबा आरे। बरु ङन्‍से परमेश्‍वरला सत्‍य बचन म्‍हिगदेदा घोना लबान ङनी खाल हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेदा उन्‍बा मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ङनी खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी था याङ्ला। 3 चुदे ङन्‍से थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचार घप्‍बा मुसम थे नाश तसी निबा म्‍हिगदेला लागिरी जे घप्‍बा मुला। 4 चु जम्‍बुलिङरी शासन लबा ल लुसे विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला सेम घप्‍सी पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ख्रीष्‍टला घ्रेन मानना बारेरी उन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचारला य्‍हालदेन शक्ति थेनीगदेसे म्राङ्बा आरे। ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला रुप हिन्‍ना। 5 ङन्‍से ह्राङलान बारेरी थेःना लबा आहिन, तर येशू ख्रीष्‍टनोन प्रभु हिन्‍ना भिसी थेःना लबा मुला। ओच्‍छे येशूला लागिरी ङनी एनीगदेला नोकर हिन्‍ना भिसी थेःना लबा मुला। 6 “धोपधोपरी य्‍हाल तउ” भिसी सुङ्बा परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टला स्‍य्‍हालग्‍याम तबा य्‍हाल परमेश्‍वरला घ्रेन मानना ज्ञान बुद्धिदा घोबारी खम्‍गै भिसी ङन्‍ना सेमरी थेसे य्‍हाल तना लजी। 7 दाहेन्‍से ङन्‍ना सेमरी चु य्‍हाल मुला, तर ङनी ह्राङनोन चा साप्राला ताङ ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङन्‍देन छ्‌याम मुबा चु शक्ति ङनी ह्राङलान आहिन, तर परमेश्‍वरग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना भिबा ताम प्रस्‍टन था तला। 8 ङन्‍से सदन ह्रङ्‌बा दुख याङ्बा मुला, तसैनोन ङन्‍ना सेम सिबा आरे। ओच्‍छे ङनी तिग लबा भिसी अलमल तबा मुला, तसैनोन ङन्‍ना सोबा आश म्‍हाबा आरे। 9 ङन्‍से ल्‍हानान दुख याङ्बा मुला, तसैनोन परमेश्‍वरसे ङन्‍दा ख्‍लाबा आरे। ङन्‍दा म्‍हिगदेसे ल्‍हानान तोबा मुला, तसैनोन ङनी नाश तसी निबा आरे। 10 ङन्‍ना चु ल्‍हुइग्‍याम येशूला ह्रङ्‌बा जुनी म्राङ्‌खम्‍गै भिसी थेसे सिबा धुइरी नाबा ह्रङ्‌बान दुख ङन्‍सेनोन सदन नाबा मुला। 11 तिग्‍दा भिसम दान्‍दे ङनी सोतेधोना ङन्‍ना ल्‍हुइग्‍याम येशूला जुनी म्राङ्‍गै भिसी ङनी सदन येशूला लागिरी सिबारीनोन तयार मुला। 12 थेह्रङ् लसीन ङनी सितोःसैनोन ङन्‍से एनीगदेला गुङरी ख्रीष्‍टला गे लबान मुला, तर चुग्‍याम एनीगदे सोबा मुला। 13 “ङाइ विश्‍वास लबासे लमा ङाइ पाङ्बा मुला” भिसी बचनरी भ्रिबा म्‍हिदेन छ्‌याम विश्‍वास लबा आत्‍मा मुबा ह्रङ्नोन ङन्‍देन छ्‌यामएनोन विश्‍वास लबा आत्‍मा मुला। थेतबासेलमा ङन्‍से विश्‍वास लला ओच्‍छे पाङ्ला। 14 ङन्‍दा था मुला, प्रभु येशूदा सिबाग्‍याम सोना लबा परमेश्‍वरसे ङन्‍दाएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन सोना लला, ओच्‍छे परमेश्‍वरसेन ङन्‍दा एनीगदेदेन छ्‌याम ह्राङ मुबा ग्‍लारी भोर्ला। 15 चु जम्‍मान ताम एनीगदेला लागिरीन तबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जति ल्‍हानान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला दयामाया याङ्ला ओतेन म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा गे बढब तबान निखम्‍गै। 16 थेतबासेलमा ङन्‍दा तिगै सुर्दा आरे। ङन्‍ना चु ल्‍हुइ कमजोर तसी निसैनोन ङन्‍ना आत्‍मा चा धिन धिननोन छार दोबान निला। 17 ङन्‍से दान्‍दे तिगै धिनना लागिरी नाबा जजाबा दुखग्‍यामसेन ङन्‍ना लागिरी जुकजुकधोना चिबा य्‍हालदेन शक्ति याङ्ला। चु दुखगदे भन्‍दा चु य्‍हालदेन शक्ति चा ल्‍हानान घ्रेन मुला। 18 ङन्‍से म्राङ्बा स्‍हेगदेदा आहिन, तर आम्राङ्बा स्‍हेगदेदा च्‍याबा मुला। तिग्‍दा भिसम म्राङ्बा स्‍हेगदे मी छिन्‍नङला लागिरी जे तला, तर आम्राङ्बा स्‍हेगदे मी जुकजुकधोनान चिला।

2 Corinthians 5

1 तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला चु स्‍या काला ल्‍हुइ फुप्‍सी निबा दिम ह्रङ्‌बान मुला। तसैनोन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा स्‍वर्गरी जुकजुकधोना चिबा ल्‍हुइ पिन्‍ना। चु ल्‍हुइ चा म्‍हिला यासे स्‍होबा फुप्‍सी निबा दिम ह्रङ्‌बा आहिन, तर परमेश्‍वरसे स्‍होबा हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 2 भिनोन तोःमा चुरी य्‍हाङ ल्‍हुइरी ल्‍हानान ब्‍लप्‍सी चिबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा ल्‍हुइ किन्‍बारी य्‍हाङसे ल्‍हानान सेम लबा मुला। 3 तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हुइ किन्‍माहेन्‍से स्‍वर्गरी य्‍हाङला आत्‍मा थे ल्‍हुइदेन छ्‌यामनोन तला। 4 य्‍हाङदा चु जम्‍बुलिङरी सोतेधोना दुख मी तनोन तला। चु भिबा चा य्‍हाङ सिबारीदेन य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा चु ल्‍हुइ ख्‍लाबारी म्‍हाइबा चा आहिन। बरु य्‍हाङला चु सिबा ल्‍हुइ पोबाला लागिरी य्‍हाङसे सदन सोबा छार ल्‍हुइ किन्‍बारी म्‍हाइबा हिन्‍ना। 5 दाहेन्‍से चुनोन छार ल्‍हुइला लागिरी य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङदा थेसे ह्राङला आत्‍मा बैना पिन्‍सी पक्‍का लबा मुला। 6 ङनी चु सिसी निबा ल्‍हुइरी मुतेधोना प्रभुग्‍याम थारेङ मुसैनोन छार ल्‍हुइ याङ्ला भिबा तामरी सदन ढुक्‍क मुला। 7 थेतबासेलमा ङनी विश्‍वासग्‍याम भ्रबा मुला, ङन्‍ना मीसे म्राङ्बा ताम अन्‍छार आहिन। 8 चु सिसी निबा ल्‍हुइरी चिबा भन्‍दा मी परमेश्‍वरला दिमरी प्रभुदेन छ्‌यामनोन चिला भिबा तामरी ङनी पूरान ढुक्‍क मुला। 9 थेतबासेलमा ङनी चुरी मुसैनोन, प्रभुदेन छ्‌याम मुसैनोन ङन्‍ना सेम चा प्रभुदा ताङ्ना लबा जे हिन्‍ना। 10 तिग्‍दा भिसम निसाफ लबा धुइरी य्‍हाङ जम्‍मान ख्रीष्‍टला ङाच्‍छा राप्‍तोःला। थे धुइरी य्‍हाङसे ल्‍हुइरी मुबा धुइरी ज्‍यबा आज्‍यबा खाह्रङ्बा गे लबा मुला, थे अन्‍छार य्‍हाङदा ख्रीष्‍टसे निसाफ लला। 11 परमेश्‍वरदेन छ्‌याम लोङ्‌बा भिबा तिग हिन्‍ना, थे ताम था याङ्सी ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोगदेदाएनोन थे अन्‍छार भ्रपुङ्मुला। परमेश्‍वरसे ङन्‍दा ज्‍यना लसी ङोसेबा मुला। ओच्‍छे ङनी खाह्रङ्बा मुला भिबा ताम एनीगदेसेनोन था याङ्सी जिन्‍बा मुला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 12 एनीगदेसे ङन्‍दा मान लगै भिसी ङन्‍से दोःसी चु ताम पाङ्बा आहिन। तर सेमला तामदा वास्‍ता आलना मीसे म्राङ्बा तामरी घमण्‍ड लबा म्‍हिगदेदा एनीगदेसे ज्‍यना लसी जोहाब पिन्‍खम्‍गै, ओच्‍छे ङन्‍ना बारेरी था याङ्सी एनीगदे ताङ्‍खम्‍गै भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। 13 चुदे ङन्‍ना सेम ग्‍लारी आरे भिसम थे परमेश्‍वरला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे चुदे ङन्‍ना सेम ग्‍लारी मुला भिसम थे एनीगदेला लागिरी हिन्‍ना। 14 ङनी ख्रीष्‍टला मायाला तहरी मुला, तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ जम्‍मालान लागिरी ख्रीष्‍ट सिबा मुला। थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हि सिबा मुला भिबा ताम ङन्‍दा पक्‍का विश्‍वास मुला। 15 ख्रीष्‍ट जम्‍मान म्‍हिला लागिरी सिजी। थेतबासेलमा दाहेन्‍से सोबागदे ह्राङला लागिरी आहिन, तर थेनीगदेला लागिरी सिबाग्‍याम सोबा ख्रीष्‍टला लागिरी सोतोःला। 16 दाहेन्‍से ङन्‍से खालैदान जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् लसी म्‍हन्‍बारी आत। ङाच्‍छा मी ङन्‍सेनोन ख्रीष्‍टदा थे म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् लसीन म्‍हन्‍बा मुबा। तर दाहेन्‍से ङन्‍से ख्रीष्‍टदा थेह्रङ् लसी आम्‍हन। 17 थेतबासेलमा चुदे खालै म्‍हि ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी जिन्‍बा मुला भिसम थे छार दोसी जिन्‍बा मुला, पुरानो तामगदे जम्‍मान म्‍हासी जिन्‍बा मुला। च्‍यागो, थे जम्‍मान ताम छार दोसी जिन्‍बा मुला। 18 चु जम्‍मान ताम चा य्‍हाङदा ख्रीष्‍टग्‍याम ह्राङदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबा परमेश्‍वरग्‍याम तबा हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङदेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दोदा ढिक्‍ना लबा गे ङन्‍दा पिन्‍बा मुला। 19 थेनोन परमेश्‍वर ह्राङनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तसी जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा ह्राङदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबान मुबा। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेसे लबा पापला तिगै सय आकिन्‍नी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबा गे ङन्‍दा जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। 20 थेतबासेलमा ङनी ख्रीष्‍टला समाचार भोर्बा म्‍हि हिन्‍ना। परमेश्‍वर ह्राङनोन ङन्‍देन छ्‌याम तसी एनीगदेदा ङ्‍योइबान मुला। ङनीएनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तसी एनीगदे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍गो भिसी बिन्‍ती लला। 21 य्‍हाङ ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोगै भिसी पापनोन आलबा ख्रीष्‍टदा परमेश्‍वरसे य्‍हाङला जम्‍मान पाप काप्‍सी पिन्‍जी।

2 Corinthians 6

1 ङनी परमेश्‍वरदेन छ्‌यामनोन गे लबा म्‍हि तबासे लमा एनीगदेदा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा दयामाया खेरो निना थालउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। 2 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ठीक धुइरी ङाइ एसे लबा बिन्‍ती थेःबा मुला, ओच्‍छे थार्ना लतोःबा धिनरी ङाइ सदन ह्रो लजी।” च्‍यागो, ठीक धुइदेन थार्ना लबा धिन चा दान्‍देन हिन्‍ना। 3 ङन्‍से लबा गेदा खालैसेन बिरोध थालगै भिसी ङन्‍से खालैदान दुख पिन्‍बा गे आल। 4 तर ङन्‍से जम्‍मान तामग्‍याम ङनी परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍ना। ङन्‍से जम्‍मान दुख, गाह्रो तबा ताम, आपत विपतला ताम सोजो तसी नाबा मुला। 5 ङन्‍दा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी, झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी, बिरोध लसी म्‍हिगदेसे हुल दङगा लजी, दुख लसी गे लजी, म्‍हेर्बारी आम्‍याङ्नी ओच्‍छे चआम्‍याङ्‌नी। 6 ङन्‍से ज्‍यबा बानीबेहोर, ज्ञान बुद्धि, दुख नाखम्‍बा शक्ति, दया, परमेश्‍वरला आत्‍मादेन सत्‍य माया थोसी भ्रबा मुला। 7 ङन्‍से सत्‍य बचनग्‍याम ओच्‍छे परमेश्‍वरलान शक्तिग्‍याम थेला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। नइबा तामगदेथोरी ढाबारीदेन जम्‍मान तामग्‍याम जोगब तबाला लागिरी थोबा हतियारगदे चा परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर हिन्‍ना। 8 खालैसे ङन्‍दा मान लजी, खालैसे ङन्‍दा बेइज्‍जत लजी। खालैसे ङन्‍दा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्जी, खालैसे ङन्‍दा बिरोध लजी। ओच्‍छे खालैसे ङन्‍दा लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी पाङ्जी। तर ङन्‍से सत्‍य ताम पाङ्बा मुला। 9 ङन्‍दा ङोआसेबा म्‍हिदा ह्रङ् लसैनोन ङन्‍दा जम्‍मासेन ङोसेबा मुला। सिबा ह्रङ्‌बान तसैनोन ङनी सोबान मुला, ओच्‍छे तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी तर ङन्‍दा साइबा आरे। 10 ङन्‍ना सेमरी ल्‍हानान दुख मुला, तसैनोन ङनी सदन ताङ्‍बा मुला। ङनी प्राङबो मुसैनोन ङन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेदा विश्‍वासरी फ्‍युक्‍पो स्‍होला। ओच्‍छे तिगै आरेसैनोन ङन्‍देन छ्‌याम जम्‍मान स्‍हे मुला। 11 कोरिन्‍थला ङाला ह्रोगदे, ङन्‍से एनीगदेदा जम्‍मान ताम घोना लसी पाङ्बा मुला, एनीगदेदा ङन्‍ना सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लबा मुला। 12 ङन्‍से एनीगदेदा माया लबा ख्‍लाबा आरे, बरु एनीगदेसे चा ङन्‍दा ल्‍हाना माया आलमुला। 13 थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेदा ङालान कोलागदेदा ह्रङ् लसी पाङ्ला, एनीगदेसेनोन ङन्‍दा सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लउ। 14 म्‍हे मोइबा धुइरी जुवा गिकरीन म्‍हेदेन ता नारब आलबा ह्रङ् लसी एनीगदेएनोन ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम गिक तसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम ज्‍यबादेन पाप खाइमै ढिक्‍बारी आखम ओच्‍छे धोपदेन य्‍हाल खाइमै ग्‍ला गिकरी आत। 15 ख्रीष्‍टदेन शैतान खाइमै गिक आत ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेदेन विश्‍वास आलबागदेएनोन खाइमै गिक आत। 16 मूर्तिगदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिर खाइमै गिक आत। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ चा छोन्‍बो परमेश्‍वरला मन्‍दिर हिन्‍ना। परमेश्‍वरसेनोन चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “‘ङादा तेन्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिला, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन भ्रला। ङा थेनीगदेलान परमेश्‍वर दोला, ओच्‍छे थेनीगदे चा ङाला म्‍हि दोला। 17 थेतबासेलमा एनीगदे थेनीगदेग्‍याम फेसी खउ, ओच्‍छे फेसी चिउ। नइबा स्‍हेगदे तिगैनोन थाथुर्गो, ङाइ एनीगदेदा ङालान म्‍हि स्‍होला’ भिसी परमप्रभुसे सुङ्बा मुला।” 18 “‘ङा एनीगदेला आबा दोला, ओच्‍छे एनीगदे चा ङाला झा झामे दोला’ भिसी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभुसे सुङ्बा मुला।”

2 Corinthians 7

1 थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन छ्‌याम थे कबुलगदे लबासे लमा य्‍हाङसे य्‍हाङला ल्‍हुइदेन आत्‍मादा आज्‍यबा तना लबा जम्‍मान नइबा स्‍हेगदेदा भ्‍याङ्‍सी चोखो म्‍हि दोगे। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा मान लसी तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोसी भ्रइ। 2 एनीगदेसे ङन्‍दा सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लउ। ङन्‍से खालैदान आज्‍यबा व्‍यवहार लबा आरे। ओच्‍छे ङन्‍से खालैला विश्‍वास न्‍होङ्ना लबादेन खालै म्‍हिग्‍याम फाइदा किन्‍बाएनोन आरे। 3 चु ताम ङाइ एनीगदेदा दोष लबारी पाङ्बा आहिन। तिग्‍दा भिसम एनीगदे ङन्‍ना सेमरी मुला भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुला। ङनी एनीगदेदेन छ्‌यामनोन सितोःसै सोतोःसै तयार मुला। 4 ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ढुक्‍क मुला। एनीगदेदा ङोसेबासे लमा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला, एनीगदेसे ङादा ल्‍हानान तामरी आँट पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङन्‍से नातोःबा जम्‍मान दुखरीनोन ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 5 तिग्‍दा भिसम माकेडोनियारी खसीनोन ङन्‍से ब्‍लप्‍बा न्‍हआम्‍याङ्‌नी। ङन्‍दा झन जम्‍मानग्‍याम आपत विपत तजी। ङन्‍दा ल्‍हानान म्‍हिसे बिरोध लसी बङ्जी ओच्‍छे सेमरी ल्‍हानान लोङ्‌बा खजी। 6 तर तीतस ङनी मुबा ग्‍लारी खबा तामग्‍याम दुख तबागदे जम्‍मादान आँट पिन्‍बा परमेश्‍वरसे ङन्‍दा आँट पिन्‍जी। 7 थे खबासे लमा जे आहिन, तर एनीगदेसे थेदा पिन्‍बा आँटग्‍याम ङन्‍से आँट याङ्बा मुला। एनीगदेसे ङादेन छ्‌याम ह्रुप तबारी ल्‍हानान सेम लबा मुला भिसी थेसे ङन्‍दा पाङ्जी। ओच्‍छे ङाच्‍छा ङाला सेम स्‍हु खना लबा ताम ढन्‍सी एनीगदेसे ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍बा मुला भिबादेन ङादा ल्‍हानान वास्‍ता लबा मुला भिबा तामएनोन थेसे ङन्‍दा पाङ्जी। चु ताम थेःसी ङा झन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 8 ङाइ भ्रिबा चिठीग्‍याम एनीगदेदा सुर्दा तजी भिसी ङाइ दुख म्‍हन्‍बा आरे, हिन्‍बाम ङाच्‍छा ङादाएनोन सुर्दा तबा मुबा। थे चिठीसे एनीगदेदा छिन्‍नङला लागिरी जे तसैनोन सुर्दा तना लजी भिबा ताम ङाइ था याङ्जी। 9 एनीगदेदा सुर्दा तजी भिसी ङा ताङ्‍बा आहिन, तर थे सुर्दाग्‍याम एनीगदेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गेगदे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसी ताङ्‍बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङनीग्‍याम एनीगदेदा तिगै सुर्दा थातगै भिसी एनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला दुख नाजी। 10 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा ढन्‍सी लबा सुर्दा चा परमेश्‍वरदा सेम निबा सुर्दा हिन्‍ना। चुनोन सुर्दासे थार्बा याङ्बाला लागिरी म्‍हिदा ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्ला। ओच्‍छे थे तामसे सेमरी तिगै दुख आत। तर जम्‍बुलिङला सुर्दासे चा म्‍हिदा सिना लला। 11 तिग्‍दा भिसम च्‍यागो, परमेश्‍वरग्‍याम खबा सुर्दासे एनीगदेदा गाते आँट पिन्‍बा मुला। थे सुर्दासे एनीगदेदा ह्राङ तिगै दोष आरेबादेन ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बारी आँट पिन्‍बा मुला। थे सुर्दासे एनीगदेला गुङरी पाप लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी बोमो खना लबा मुला। ओच्‍छे एनीगदेदा ङादेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम पिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन पापग्‍याम याङ्बा सजाय म्राङ्सी लोङ्बादेन पाप गे लबा म्‍हिदा सजाय पिन्‍बा सेम खना लला। चु तामग्‍यामसेन एनीगदे तिगै दोष आरेबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी था याङ्ला। 12 ङाइ थे चिठी दुख पिन्‍बा अथवा दुख याङ्बा म्‍हिला लागिरी भ्रिबा आहिन। तर परमेश्‍वरला ङाच्‍छा एनीगदेसे ङन्‍दा गाते ढन्‍बा मुला भिबा ताम था याङ्बाला लागिरीन ङाइ भ्रिबा हिन्‍ना। 13 थेतबासेलमा ङन्‍से आँट याङ्बा मुला। ङन्‍से आँट जे आहिन, एनीगदेसे तीतसदा ताङ्ना लबासे लमा ङनीएनोन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 14 तिग्‍दा भिसम ङाइ एनीगदेला बारेरी तीतसदेन छ्‌याम घमण्‍ड लसी ताम लमुबा, तसैनोन ङा पेःआतोःनी। ङन्‍से एनीगदेदा सत्‍य ताम पाङ्बा ह्रङ् लसीन तीतसदेन छ्‌याम घमण्‍ड लसी पाङ्‌माएनोन सत्‍य दोजी। 15 एनीगदे लोङ्सी तीतससे पाङ्बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍सी थेदा मान लजी। थे ताम ढन्‍सी थेसे एनीगदेदा झन ल्‍हानान माया लबा मुला। 16 एनीगदेथोरी पूरान भर लखम्‍बासे लमा ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला।

2 Corinthians 8

1 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, माकेडोनिया अञ्‍चलरी मुबा मण्‍डलीगदेदा परमेश्‍वरसे लबा दयामायाला बारेरी ङन्‍से एनीगदेदा पाङ्बा सेम मुला। 2 स्‍य्‍हान्‍दोसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा धुइरीनोन थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्‍बा मुबा। ओच्‍छे ल्‍हानान प्राङबो तसैनोन थेनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ज्‍यबा सेमसे दान पिन्‍मुबा। 3 थेनीगदेसे पिन्‍खम्‍बा भन्‍दा ल्‍हानान ह्राङला सेमहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी पिन्‍बा मुबा भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला। 4 थेनीगदेसे यरूशलेमरी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ह्रो लबा मौका पिन्‍गो भिसी ङन्‍देन छ्‌याम घरिघरि बिन्‍ती लजी। 5 थेनीगदेसे ङन्‍से म्‍हन्‍नोन आम्‍हन्‍बा ताम लजी। जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङदा प्रभुला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान ङन्‍ना यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 6 थे भेटी ह्रुप्‍बा ज्‍यबा गे ङाच्‍छा तीतससेन शुरु लजी। थेतबासेलमा एनीगदेला गुङरीनोन थे गे पूरा लबाला लागिरी एनीगदेदा ह्रो लउ भिसी ङन्‍से थेदान बिन्‍ती लजी। 7 तर एनीगदे विश्‍वास लबारी, पाङ्‌बारी, ज्ञान बुद्धिरी, जम्‍मान तामरी आँट पिन्‍बारीदेन ङन्‍दा माया लबा चु जम्‍मान ताम एनीगदेसे ज्‍यना लसी लबान मुला। थेह्रङ् लसीन पिन्‍बा गेएनोन एनीगदेसे ल्‍हानान लबान निउ। 8 चु चा ङाइ एनीगदेदा लनोन तोःला भिसी कुल्‍बा आहिन। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे सेमहेन्‍सेन ह्रो लबा तामग्‍याम एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा लबा माया सत्‍य हिन्‍ना कि आहिन भिसी था याङ्बाला लागिरी ङाइ चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 9 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टसे लबा दयामाया एनीगदेदा थानोन मुला। थे ल्‍हानान फ्‍युक्‍पो मुबा। तसैनोन थे एनीगदेला लागिरी प्राङबो दोजी। तिग्‍दा भिसम ह्राङ प्राङबो दोसी एनीगदे फ्‍युक्‍पो दोखम्‍गै भिसीन थेसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 10 एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तगै भिबा ङाला चु सल्‍लाह मुला। तिग्‍युङमा एनीगदेसे पिन्‍बा गे शुरु लबा जे आहिन, तर थे गे लबारीनोन ल्‍हानान सेम लबा मुबा। 11 दाहेन्‍से एनीगदेसे थे गे पूरा लउ। शुरु लबा धुइरी एनीगदेसे ल्‍हानान पिन्‍बा सेम लबा अन्‍छार खम्‍तेधोना पिन्‍सी पूरा लउ। 12 पिन्‍बा सेम मुसम म्‍हिसे ह्राङदेन छ्‌याम आरेबा स्‍हे आहिन, तर जुन स्‍हे ह्राङदेन छ्‌याम मुला थे अन्‍छार पिन्‍मा परमेश्‍वर ताङ्ला। 13 एनीगदेदा चा गाह्रो तगै, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा सजिलो तगै भिसी ङाइ चु ताम पाङ्बा आहिन। तर जम्‍मान च्‍योच्‍यो ततोःला भिसी ङाइ चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 14 दान्‍दे एनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान मुबा स्‍हेग्‍याम आरेबागदेदा पिन्‍गो। ओच्‍छे लिच्‍छा थेनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान तबा धुइरी एनीगदेदा खाँचो तमा थेनीगदेसेनोन एनीगदेदा पिन्‍ना। थेह्रङ् लजी भिसम जम्‍मान च्‍योच्‍यो तला। 15 बचनरीनोन चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “ल्‍हानान दुइबा म्‍हिदाएनोन ल्‍हाना आतनी, ओच्‍छे च्‍याङ्ना दुइबा म्‍हिदाएनोन आछ्‌योबा आतनी।” 16 तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै। तिग्‍दा भिसम थेसे एनीगदेला लागिरी तीतसदाएनोन ङाला ह्रङ्‌बान सेम पिन्‍जी। 17 तिग्‍दा भिसम थे ङन्‍से पाङ्बासे लमा जे एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी खबा आहिन, तर थे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी ताङ्सी ह्राङनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबान मुला। 18 ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी भ्रमा जम्‍मान मण्‍डलीसे मान लबा आलेदाएनोन ङन्‍से थेदेन छ्‌याम पुइखबान मुला। 19 चुदे जे आहिन, मण्‍डलीसे ह्रुप लबा भेटी यरूशलेमरी भोर्बा धुइरी चु आलेदा ङन्‍देन छ्‌यामनोन निगै भिसी धम्‍बा मुला। चु ज्‍यबा गे ङन्‍से प्रभुला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी ओच्‍छे आरेबागदेदा ह्रो लबा सेम ङन्‍दा मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी लबा हिन्‍ना। 20 ज्‍यबा सेमसे पिन्‍बा चु भेटी यरूशलेमरी भोर्सी थेला विश्‍वासीगदेदा भो लसी पिन्‍बा धुइरी ङन्‍दा चु भेटीला बारेरी खालैसेन दोष थालगै भिसी ङनी होशियार तसी गे लमुला। 21 तिग्‍दा भिसम ङन्‍दा प्रभुला ङाच्‍छापट्टि जे आहिन, तर म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टिएनोन जुन ताम ज्‍यबा मुला थेनोन ताम लबा सेम मुला। 22 थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दो आले गिकदाएनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान मुला। ङन्‍से ल्‍हानान रेम च्‍यामा थे प्रभुला गे लबारी ल्‍हानान झन्‍बा म्राङ्जी। ओच्‍छे थेसे एनीगदेथोरी भर लबासे लमा थेसे झन ल्‍हानान गे लबारी आँट याङ्बा मुला। 23 तीतस चा ङादेन छ्‌यामनोन ढिक्‍सी गे लबा ङाला ह्रो हिन्‍ना। थेसे एनीगदेसे ह्रो लबा गेरी ङादा ह्रो लमुला। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम खबा स्‍य्‍हान्‍दो आलेगदे चा मण्‍डलीगदेसे पुइखबा आलेगदे हिन्‍ना। थेनीगदेएनोन ख्रीष्‍टला मानदेन जयजयकार लबागदे हिन्‍ना। 24 थेतबासेलमा चु म्‍हिगदेदा एनीगदेसे ह्राङला माया उन्‍गो। ओच्‍छे ङनी एनीगदे म्राङ्सी तिग्‍दा ताङ्‍बा मुला थे ताम थेनीगदेदा उन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चु ताम जम्‍मान ग्‍लाला मण्‍डलीगदेसे था याङ्‌गै।

2 Corinthians 9

1 यरूशलेमरी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरी पिन्‍बारी छ्‌याइबा भेटीला बारेरी ङाइ एनीगदेदा भ्रितोःबा ताम तिगै आरे। 2 तिग्‍दा भिसम एनीगदे सदन स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबारी तयार मुला भिबा ताम ङादा था मुला। एनीगदे अखैया अञ्‍चलरी मुबागदे तिग्‍युङमाहेन्‍सेन स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबारी तयार तबासे लमा ङा ताङ्‍बा ताम माकेडोनिया अञ्‍चलला म्‍हिगदेदा पाङ्बा मुबा। चु ताम थेःसी माकेडोनियाला ल्‍हानान म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबा आँट याङ्जी। 3 तर ङनी एनीगदेला जुन गेला बारेरी थेःसी ताङ्‍बा मुला। थे ताङ्‍बा ताम खेरोरी थानिगै भिसी ङाइ आलेगदेदा पाङ्बा अन्‍छार एनीगदे भेटी पिन्‍बारी तयार तसी चिउ। ङाइ आलेगदेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान मुला। 4 चुदे माकेडोनिया अञ्‍चलला खालै म्‍हि ङादेन छ्‌याम खबा धुइरी एनीगदे तयार आरेबा स्‍याप्‍जी भिसम ङनी पेःतोःला। ओच्‍छे एनीगदेएनोन ल्‍हानान पेःतोःला। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से एनीगदेथोरी ल्‍हानान भर लबा मुला। 5 थेतबासेलमा एनीगदेसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा भेटी ङा खबा भन्‍दा ङाच्‍छान ढिक्‍ना लबाला लागिरी ङाइ आलेगदेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे चु भेटी खालैला करकापसे आहिन, तर ह्राङलान सेमग्‍याम पिन्‍बा भेटी तगै। 6 तर च्‍याङ्ना ढ्वबा म्‍हिसे च्‍याङ्नान बाली दुइला, ओच्‍छे ल्‍हाना ढ्वबा म्‍हिसे ल्‍हानान बाली दुइला भिबा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो। 7 ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार पिन्‍गो। पिन्‍गे आम्‍हन्‍सम खालैला करकापरी तसी थापिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम सेमहेन्‍सेन ताङ्सी पिन्‍बा म्‍हिदा परमेश्‍वरसे माया लमुला। 8 परमेश्‍वरसे एनीगदेदा जम्‍मान स्‍हे तोःबा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍ना। जमाहेन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम सदन ल्‍हानान स्‍हेगदे तला, ओच्‍छे एनीगदेसे ज्‍यबा गेला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पिन्‍बारी खम्‍ला। 9 बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “थेसे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी प्राङबोगदेदा पिन्‍ना। ओच्‍छे थेसे लबा ज्‍यबा गे जुकजुकधोनान चिला।” 10 खेती लबा म्‍हिदा परमेश्‍वरसेन ढ्वबारी ब्‍लुदेन चबारी चबा स्‍हे पिन्‍ना, थेसेन एनीगदेदा ब्‍लु पिन्‍ना ओच्‍छे फुइना लसी ल्‍हेना लला। एनीगदेसे लबा थे ज्‍यबा गेरी परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍बासे लमा स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा ह्रो लबारी खम्‍ला। 11 एनीगदेसे ज्‍यबा सेमसे पिन्‍खम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा जम्‍मान स्‍हेरी मोलम पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदेसे पिन्‍बा भेटी ङन्‍से अर्गु मण्‍डलीगदेदा पिन्‍मा थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना। 12 एनीगदेसे पिन्‍बा भेटीग्‍याम परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला खाँचो जे टारेब तबा आहिन। तर एनीगदेसे पिन्‍बा भेटीसे लमा थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान धन्‍यवाद पिन्‍ना। 13 एनीगदेसे लबा थे ज्‍यबा गेग्‍याम एनीगदेसे ह्राङ खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। एनीगदेसे ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचारदा विश्‍वास लसी कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा, एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा स्‍हेगदे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी थेनीगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोदा पिन्‍बा ताम म्राङ्बासे लमा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लला। 14 परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ल्‍हानान दयामाया लबासे लमा थेनीगदेसे एनीगदेदा ल्‍हानान माया लसी एनीगदेला लागिरी प्रार्थना लला। 15 पाङ्सी पाङ्‌बारी आखम्‍बा मोलम पिन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै।

2 Corinthians 10

1 एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम चिमा चा सोजो तसी ताम लमुला, ओच्‍छे एनीगदेग्‍याम फेसी निमाहेन्‍से चा बङ्मुला भिसी पाङ्‌मुला। दाहेन्‍से ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा सेमदेन दयाग्‍याम एनीगदेदा ङा पावलला बिन्‍ती मुला। 2 जुन म्‍हिगदेसे ङन्‍दा जम्‍बुलिङला आज्‍यबा बानीबेहोर थोबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा मुला, थे म्‍हिगदेदा ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा धुइरी ङाइ बङ्‍‌आतोःगै। 3 हिन्‍ना, दान्‍दे य्‍हाङ जम्‍बुलिङरी मुला, तसैनोन ख्रीष्‍टदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी य्‍हाङसे लडाइ आल। 4 ङन्‍से लडाइरी थोबा हतियारगदे चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे थोबा हतियार ह्रङ्‌बा आहिन। तर ङन्‍से थोबा हतियार चा शैतानना शक्तिदेन ङन्‍ना गुङरी मुबा लुसीला तामगदेदा नाश लखम्‍बा परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना। 5 घमण्‍ड लसी परमेश्‍वरला ज्ञान बुद्धिला बिरोध लबा जम्‍मान तामगदेदा ङन्‍से नाश लबा मुला। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हन्‍बा तामगदेदा ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसी ङन्‍से तहरी थान्‍बा मुला। 6 एनीगदे पूरान कुल्‍बा ताम अन्‍छार भ्रमाहेन्‍से कुल्‍बा ताम अन्‍छार आभ्रबागदे जम्‍मादान सजाय पिन्‍बारी ङनी तयार मुला। 7 एनीगदेसे ह्राङसे म्राङ्बा स्‍हेगदेदा जे च्‍यामुला। एनीगदे न्‍हङला खालैसे ङा ख्रीष्‍टला म्‍हि हिन्‍ना भिसी पूरान विश्‍वास लबा मुला भिसम थेसे ङनीएनोन ख्रीष्‍टला म्‍हि हिन्‍ना भिसी घोतोःला। 8 ङन्‍से याङ्बा अधिकारला बारेरी ङाइ ल्‍हानान घमण्‍ड लसी पाङ्बा मुसैनोन ङा पेःआतोः। तिग्‍दा भिसम चु अधिकार एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबाला लागिरी आहिन, तर एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्बा स्‍होबाला लागिरीन प्रभुसे पिन्‍बा हिन्‍ना। 9 ङाइ एनीगदेदा भ्रिबा चिठीगदे एनीगदेदा लोङ्‌ना लबाला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना भिसी थाम्‍हन्‍गो। 10 तिग्‍दा भिसम कोइ कोइसे “पावलसे चिठीगदे भ्रिबा धुइरी चा ङन्‍दा बङ्‌सी भ्रिमुला। तर य्‍हाङदेन छ्‌याम ह्रुप तबा धुइरी चा कमजोर तमुला, ओच्‍छे थेसे पाङ्‌मा तिगै गे आखेल्‍बा तमुला” भिसी पाङ्‌मुला। 11 थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ङन्‍से चिठीरी जुन ताम भ्रिबा मुला, थेनोन अन्‍छार एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तमाएनोन लला भिबा ताम घोतोःला। 12 कोइ कोइ म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन म्‍हि भिसी म्‍हन्‍मुला, थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ङनी ह्राङसे ह्राङदान दाँजब लसी च्‍याबा सेम आरे। तर थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी दाँजब लसी च्‍याजी भिसम थेनीगदे तिगै आघोबा मूर्ख म्‍हि दोला। 13 तर परमेश्‍वरसे पिन्‍बा अधिकारला बारेरी जे ङन्‍से घ्रेन दोसी ताम पाङ्ला। परमेश्‍वरसे पिन्‍बा गेला बारेरी भन्‍दा अर्गु खजिबै तामला बारेरी ङन्‍से घ्रेन दोसी ताम आल। थेह्रङ् लसी घ्रेन दोसी लबा गे एनीगदे मुबा ग्‍लारीनोन धोखबा मुला। 14 एनीगदे मुबा ग्‍लारी खनोन आखबा म्‍हिसे ह्रङ् लसी ङन्‍से मुबा आरेबा तामगदेरी ताङ्सी भ्रबा आरे। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हि ङनीन हिन्‍ना। 15 स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे लबा गेदा ङन्‍से लबा हिन्‍ना भिसी ताङ्सी आभ्र, तर ङनी ह्राङसेन लबा गेरी जे ताङ्ला। एनीगदेला विश्‍वास ल्‍हेबान निमा एनीगदेला गुङरी ङन्‍से लबा गे झन बढब तबान निला भिबा ङन्‍दा आश मुला। 16 चुह्रङ् लसी ङन्‍से लबा गे एनीगदेला गुङरी बढब तबान निजी भिसम ङन्‍से एनीगदेग्‍याम अर्गु य्‍हुल्‍सारीनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी खम्‍ला। थेह्रङ् तजी भिसम ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे ङाच्‍छान गे लबा ग्‍लारी निबा सेम आल। तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे लबा गेदा ङन्‍से लबा हिन्‍ना भिसी ताङ्सी भ्रबा सेम आरे। 17 तर बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “जुन म्‍हिदा ताङ्‍बा सेम मुला थे म्‍हि प्रभुला बारेरी ताङ्‌गै।” 18 तिग्‍दा भिसम खालैसे ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिदेमा थे ज्‍यबा म्‍हि आत। तर जुन म्‍हिदा प्रभुसे ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङ्ला, थेनोन ज्‍यबा म्‍हि तला।

2 Corinthians 11

1 ङाइ मूर्ख ताम लसैनोन एनीगदेसे नाला भिबा ङाइ आश लबा मुला। एनीगदेसे ङादा नासी पिन्‍गो या। 2 परमेश्‍वरसे एनीगदेदा लबा ह्रङ्‌बान वास्‍ता ङाइएनोन लबा मुला। तिग्‍दा भिसम आबासे झामेदा म्‍हाछारला यारी जिम्‍मा पिन्‍बारी कबुल लबा ह्रङ् लसी ङाइ एनीगदेदाएनोन चोखो म्रिङकोलादा ह्रङ् लसी ख्रीष्‍टला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍बा सेम लसी कबुल लबा मुला। 3 तर शैतानसे पुख्रीला रुप किन्‍सी हव्वादा फसब लबा ह्रङ् लसी खालैसे एनीगदेला ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा चोखो सेम न्‍होङ्ना लला वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। 4 तिग्‍दा भिसम चुदे खालै म्‍हि खसी एनीगदेदा ङन्‍से पाङ्बा येशूला बारेरी भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दो येशूला बारेरी पाङ्जी भिसम एनीगदेसे सेम लसी ङ्‌यान्‍बा चीम। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाच्‍छा पाङ्बा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन थार्बा पिन्‍बा समाचारला बारेरी भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दो आत्‍मादेन समाचारला बारेरी पाङ्जी भिसम थे ताम एनीगदेसे तुरुन्‍तन विश्‍वास लबा चीम। 5 थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुल चेला दोबा स्‍होबा म्‍हिगदे भन्‍दा ङा तिगै तामरी जजा मुला भिसी म्‍हन्‍बा आरे। 6 ङा ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌बारी आसेबा म्‍हि तसैनोन ङादेन छ्‌याम ज्ञान बुद्धि चा मुला। चु जम्‍मान ताम ङन्‍से ङाच्‍छान एनीगदेदा ज्‍यना लसी घोना लसी उन्‍बा मुला। 7 एनीगदेदा घ्रेन स्‍होबाला लागिरी ङा जजा दोसी एनीगदेग्‍याम तिगै आकिन्‍ना परमेश्‍वरला समाचार थेःना लमा तिग ङाइ पाप लबा हिन्‍ना? 8 ङाइ एनीगदेदा ह्रो लबाला लागिरी अर्गु मण्‍डलीगदेग्‍याम टाङगा किन्‍मा अर्गु मण्‍डलीगदेदा ङाइ ठगब लबा ह्रङ्‌बान तजी। 9 एनीगदेदेन छ्‌याम चिमा ङादा खाँचो तबा धुइरी ङाइ एनीगदेदा दुख आपिन्‍नी। ङादा खाँचो तबा धुइरी जम्‍मान स्‍हेगदे माकेडोनियाग्‍यामसेन आलेगदेसे भसी पिन्‍मुबा। दान्‍देनोन एनीगदेदा दुख पिन्‍बा सेम आरे। चु तामला लागिरी ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छाएनोन दुख आपिन्‍नी, दाहेन्‍सेनोन ङाइ एनीगदेदा दुख आपिन। 10 अखैया अञ्‍चलरी ङाइ ताङ्सी पाङ्बा चु तामदा थापाङ्‍गो भिसी खालैसेन पाङ्‌बारी आखम। तिग्‍दा भिसम ङाला सेमरी ख्रीष्‍टला सत्‍य बचन मुला। 11 ङाइ तिग्‍दा चुह्रङ् लबा हिन्‍ना? तिग ङाइ एनीगदेदा माया आलबासे लमा हिन्‍ना? ङाइ एनीगदेदा माया लमुला भिबा ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 12 तर ङन्‍से लबा ह्रङ्‌बान गे लबा मुला भिसी ताङ्बारी म्‍हाइबा थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुल चेला दोबा स्‍होबा म्‍हिगदेदा ताङ्सी भ्रबा मौका आपिन्‍बाला लागिरी ङाइ दान्‍दे जुन गे लबान मुला थे गे सदन लला। 13 तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदे ख्रीष्‍टला मुल चेला दोबा स्‍होसी स्‍य्‍हान्‍दोदा छल लसी भ्रबा फट्टा चेलागदे हिन्‍ना। 14 चु तिगै उदेक म्‍हन्‍तोःबा ताम आहिन। तिग्‍दा भिसम शैतानसेनोन म्‍हिदा फसब लबाला लागिरी य्‍हाल य्‍हाल्‍बा स्‍वर्गदूत ह्रङ्‌बान दोसी खमुला। 15 थेतबासेलमा शैतानना नोकरगदेएनोन परमेश्‍वरदा सेम निबागदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी भिदेमा तिगै उदेक म्‍हन्‍तोःबा ताम आरे। परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी थेनीगदेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गेला सजाय नातोःला। 16 ङाइ दोःसीनोन पाङ्ला, ङादा खालैसेन मूर्ख थाम्‍हन्‍गो। चुदे एनीगदेसे ङादा मूर्ख म्‍हन्‍बा मुसम मूर्खन म्‍हन्‍सी ङाइ पाङ्‌मा विश्‍वास लउ। जमाहेन्‍से ङाइएनोन तिगै तामरी जजाकर भिसै ताङ्म्‍याङ्ला। 17 हिन्‍ना, ताङ्‍बा तामला बारेरी ङाइ मूर्खसे ह्रङ् लसीन ताम लबान मुला। चु ताम चा ङादा प्रभुसे कुल्‍बासे लमा पाङ्बा आहिन। 18 ल्‍हानान म्‍हिगदे जम्‍बुलिङला तामगदेथोरी ताङ्बासे लमा ङाइएनोन ताङ्ला। 19 एनीगदे मी ल्‍हानान ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि दोजीम। ओच्‍छे मूर्ख म्‍हिगदेसे पाङ्‌माएनोन ताङ्सी ताङ्सी नाबा चीम। 20 चुदे खालै म्‍हिसे एनीगदेदा नोकर स्‍होसैनोन, ठगब लसैनोन, ब्‍यन्‍सैनोन, एनीगदेदा धाक उन्‍सैनोन ओच्‍छे ग्रम्‍बारीन तोसैनोन एनीगदेसे थे जम्‍मान नाबा चीम। 21 एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे लबा ह्रङ्‌बान ङन्‍से लआखम्‍नी भिसी ङा पेःतोःबा हिन्‍ना? आहिन। तर खालै म्‍हि तिगै तामरी ताङ्‍बा मुसम ङाइएनोन थे तामरी ताङ्ला। हिन्‍ना, ङाइ मूर्ख म्‍हिसे ह्रङ् लसीन ताम लबान मुला। 22 तिग थेनीगदे हिब्रू हिन्‍ना? ङाएनोन हिब्रू हिन्‍ना। तिग थेनीगदे इस्राएली हिन्‍ना? ङाएनोन इस्राएली हिन्‍ना। तिग थेनीगदे अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना? ङाएनोन अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना। 23 तिग थेनीगदे ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना? म्‍योबा म्‍हिसे ह्रङ् लसीन ङाइ चु तामगदे पाङ्‌बान मुला। थेनीगदे भन्‍दा मी ङा झन ज्‍यना लसी ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना। थेनीगदेसे भन्‍दा ङाइ ल्‍हानान दुख लसी गे लजी। ओच्‍छे थेनीगदे भन्‍दा ङा ल्‍हानान रेम झ्‍याल्‍खानरी परब तजी। थेनीगदेदा भन्‍दा ङादा कोर्रासेनोन ल्‍हानान तोजी। ओच्‍छे गाते रेम मी ङा सिला ह्रङ्नोन तजी। 24 ङादा यहूदीगदेसे ङारेमधोना चुङ्सी तोजी। थेनीगदेसे ङादा ङारेम ङारेमधोनान बोगल गिकसे च्‍युक कुरेमधोना कोर्रासे तोजी। 25 सोमरेमधोना ङादा कडीसे तोजी। तिरेम युङबासेनोन तोजी। सोमरेमधोना ङा क्रेःबा पानी जहाजएनोन न्‍होङ्जी। ओच्‍छे धिन गिक म्‍हुन गिक ङा समुन्‍द्ररीन चिजी। 26 ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लसी भ्रमा ङा स्‍योङरी परब तसी, ओच्‍छे य्‍होगदेग्‍याम, ह्राङलान म्‍हि यहूदीगदेग्‍याम, अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेग्‍याम, शहररीनोन, तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार निमाएनोन, समुन्‍द्रग्‍याम भ्रमाएनोन, लुसीला ताम पाङ्सी भ्रबा आलेगदेग्‍याम दुख नातोःजी। 27 ङा गाते रेम मी म्‍हेर्बारी आम्‍याङ्नी तसैनोन आब्‍लेना दुख लसी गे लजी, गाते रेम चबा थुङ्बा आयाङ्ना फोइथाननोन चितोःजी ओच्‍छे क्‍वान आरेबासे लमा खङ्‍बा नासीनोन चितोःजी। 28 ओते जे आहिन, मण्‍डलीगदेला बारेरीनोन ङादा धिन धिननोन सुर्दा तमुबा। 29 खालै म्‍हि विश्‍वासरी कमजोर तबा म्राङ्जी भिसम ङाएनोन कमजोर तबा ह्रङ्नोन छोर्मुला, ओच्‍छे खालै म्‍हि पापरी फसब तबा म्राङ्जी भिसम ङादा सेमरी ल्‍हानान दुख तमुला। 30 चुदे ङा ताङ्‌नोन तोःजी भिसम ङाला कमजोर तामगदे उन्‍मा ताङ्ला। 31 ङाइ पाङ्बा तामगदे लुसीला ताम आहिन भिबा प्रभु येशूला आबा य्‍हाङला परमेश्‍वरदान था मुला। थेदा य्‍हाङसे सदन जयजयकार लतोःला। 32 दमस्‍कस भिबा शहररी मुबा धुइरी अरितस भिबा ग्‍लेला हाकिमसे ङादा चुङ्बाला लागिरी ग्‍ला ग्‍लारी सिपाहीगदे थान्‍मुबा। 33 तर ङादा सदुनरी झाङ्‌सी पर्खालला झ्‍यालग्‍याम मार पुइबासे लमा ङा थे ग्‍लेला यारी परब आतनी।

2 Corinthians 12

1 तिगै फाइदा आरेसैनोन ङा ताङ्ला। ओच्‍छे ङादा प्रभुसे उन्‍बा तामदेन ङाइ म्राङ्बा म्‍हाङला बारेरी एनीगदेदा पाङ्ला। 2 च्‍युक ब्‍लि दिङ ङाच्‍छाला ताम हिन्‍ना, ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हि गिकदा स्‍वर्गला जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ग्‍लाधोनान भोर्जी। थे म्‍हिदा ङाइ ङोसेबा मुला, तर थेदा ल्‍हुइरी साँच्‍चिन भोर्बा हिन्‍ना कि आहिन थे ताम ङादा था आरे, परमेश्‍वरदान था मुला। 3 ङाइ दोःसी पाङ्ला, स्‍वर्गधोनान भोर्बा थे म्‍हिदा ङाइ ङोसेबा मुला। तर ल्‍हुइरीन भोर्बा हिन्‍ना कि आहिन, थे ताम ङादा था आरे, परमेश्‍वरदान था मुला। 4 थेदा स्‍वर्गरी थीसी भोर्जी, थेरी थेसे म्‍हिसे पाङ्‌आखम्‍बा घ्रेन घ्रेन ताम थेःजी, थेह्रङ्बा ताम म्‍हिदा पाङ्‌आपुङ्‌मुला। 5 थेह्रङ्बा म्‍हिला बारेरी ङा ताङ्ला, ङा ह्राङलान बारेरी चा आताङ्‍। तर ङा चा ङाला कमजोर ताम उन्‍बा धुइरी जे ताङ्ला। 6 ङाइ ताङ्‌सीन भ्रबा सेम लसैनोन ङा मूर्ख म्‍हि चा आदो। तिग्‍दा भिसम ङाइ सत्‍य ताम पाङ्बा मुला। ङाइ लबा गे म्राङ्बादेन ङाला बारेरी थेःबा भन्‍दा ल्‍हाना घ्रेन म्‍हि भिसी खालैसेन थाम्‍हन्‍गै भिबा ङाला सेम मुला। 7 ङाइ प्रभुसे उन्‍बा म्‍हाङ म्राङ्जी भिसी घ्रेन दोसी थाभ्रगै भिसी ङाला ल्‍हुइरी पुजुसे भ्‍लोबा ह्रङ्‌बान स्‍हेर पिन्‍जी। थेसे शैतानना दूतसे ह्रङ् लसी ङादा धुइ धुइरी ताङ्सी थाभ्रगै भिसी दुख पिन्‍मुला। 8 “ङादा चु दुखग्‍याम फेसी पिन्‍गो” भिसी ङाइ प्रभुदा सोमरेमधोना बिन्‍ती लजी। 9 तर प्रभुसे ङादा “ङाइ एदा ल्‍हानान दयामाया लबा मुला, ए कमजोर मुबा धुइरी ङाला शक्ति एग्‍याम उन्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। थेतबासेलमा ङा कमजोर मुबा धुइरी ङा झन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टला शक्ति ङाग्‍याम उन्‍बा मुला। 10 थेतबासेलमा ख्रीष्‍टला लागिरी कमजोर तसैनोन, ङादा बेइज्‍जत लसैनोन, बिरोध लसैनोन, स्‍य्‍हान्‍दोसे दुख पिन्‍सैनोन, ओच्‍छे आपत विपत तसैनोन ङा ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम कमजोर तबा धुइरी ङा झन भङ्‍बा तला। 11 ङा मूर्ख ह्रङ्‌बा दोबा मुला, ङादा मूर्ख ह्रङ्‌बान स्‍होबा चा एनीगदेन हिन्‍ना। एनीगदेसे ङाला बारेरी ज्‍यबा ताम लतोःमुबा। पाङ्‌नोन तोःमा ङा तिगैनोन आहिन, तर थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुल चेला दोबा स्‍होबा म्‍हिगदे भन्‍दा ङा जजा आहिन। 12 ङाइ एनीगदेला गुङरी जम्‍मान दुख नाबान शक्तिशाली चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लसी ङा पक्‍कान मुल चेला हिन्‍ना भिसी एनीगदेदा उन्‍बा मुला। 13 खजिबा तामला बारेरी एनीगदे अर्गु मण्‍डलीगदे भन्‍दा जजा तजी? चु ताम जे हिन्‍ना, ङाइ अर्गु मण्‍डलीगदेरी लबा गे गिक चा एनीगदेला लागिरी आलनी। थे गे चा तिग हिन्‍ना भिसम ङाइ एनीगदेग्‍याम टाङगा आकिन्‍नी। चु ङाला गल्‍ती हिन्‍ना, चुला लागिरी ङादा माफ लउ। 14 ङा दोःसीनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी छ्‌याइबा मुला। दान्‍दे खमा ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा सोमरेम तला। तर एनीगदेसे ङाला लागिरी तिगै खर्च लआतोः। ङाइ एनीगदेला सम्‍पत्ति म्‍हाइबा आहिन, ङाइ मी एनीगदेदा चा म्‍हाइबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम आबा आमासे कोलागदेग्‍याम आकिन, तर आबा आमासे चा कोलागदेला लागिरी सोसी थान्‍ना। 15 ङादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ङाइ एनीगदेदा ताङ्सी ताङ्सी पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी ङा सिबारीनोन तयार मुला। ङाइ एनीगदेदा सेमहेन्‍सेन ल्‍हानान माया लबा मुला भिसम तिग्‍दा एनीगदेसे चा ङादा जजाकर जे माया लबा? 16 एनीगदेसे ङाला लागिरी तिगै खर्च लआतोःनी, चु ताम एनीगदेदान था मुला। तर ङा बाठो तसी ङाइ एनीगदेदा फसब लजी भिसी खालैसे पाङ्‌मुला। 17 तिग ङाइ पुइखबा म्‍हिगदेग्‍याम एनीगदेदा फसब लसी ङाइ तिगै स्‍हे किन्‍बा मुला? 18 ङाइ तीतसदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी निउ भिसी पुइखजी, ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो आलेदाएनोन पुइखबा मुबा। तीतससेनोन एनीगदेग्‍याम तिगै स्‍हे आकिन्‍नी। थेदेन ङा सेम गिक तसी गे गिकनोन लबा मुला। 19 चु जम्‍मान ताम ङन्‍से ह्राङदान जोगब लबाला लागिरी पाङ्बा हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍मुला तला। चु जम्‍मान ताम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी ङन्‍से पाङ्‌बान मुला। ङन्‍ना सेम निबा ह्रोगदे, ङन्‍से चु जम्‍मान गे लबा चा एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्बा स्‍होबाला लागिरीन हिन्‍ना। 20 तिग्‍दा भिसम ङा थेरी खबा धुइरी ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदेदा आस्‍याप, ओच्‍छे एनीगदेसेनोन ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ङादा आस्‍याप वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा लबा, डाह लबा, बोमो लबा, ह्राङला जे फाइदा च्‍याबा, स्‍य्‍हान्‍दोदा बङ्बा, म्‍हिला तामगन लबा, ह्राङसे ह्राङदान ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी म्‍हन्‍बागदे ओच्‍छे अलमल तना लबा म्‍हिगदे स्‍याप्‍ला वा भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। 21 ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी दोःसी खमा ङादा ङाला परमेश्‍वरसे एनीगदेला ङाच्‍छा जजा स्‍होला भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। ओच्‍छे ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी सुर्दा लतोःला। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा नइबा गे लबादेन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा ओच्‍छे सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी पाप लबा म्‍हिगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा आरे तला।

2 Corinthians 13

1 ङा दोःसीनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला, दान्‍दे खमा सोमरेम तला। बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा ताम ढन्‍गो, “खालै म्‍हिदा सजाय पिन्‍बाला लागिरी थेसे लबा गे म्राङ्बा म्‍हि न्‍ही सोमसे पाङ्बाग्‍यामसेन सजाय पिन्‍तोःबा कि पिन्‍आतोःबा भिसी था याङ्ला।” 2 न्‍हीरेमला पालरी ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङाइ एनीगदेदा होशियार तना लबा मुबा। दान्‍दे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम आरेबा धुइरीनोन ङाइ एनीगदेदा होशियार तना लबान मुला। ङा दोःसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा ङाच्‍छा ङाच्‍छा पाप लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोगदे खालैदान ङाइ आख्‍ला। 3 थे धुइरी ख्रीष्‍ट ङादेन छ्‌याम गिक तसी ङाग्‍याम ताम पाङ्बा चीम कि आपाङ्बा चीम भिसी एनीगदेसे च्‍याबारी म्‍हाइबा ताम था याङ्ला। एनीगदेला गुङरी गे लमा ख्रीष्‍ट खाइमै कमजोर आत, तर शक्तिशाली तला। 4 तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट कमजोर तसी क्रुसरी सिजी। तर परमेश्‍वरला शक्तिसे थेदा सोना लजी। थेह्रङ् लसीन ङनीएनोन ख्रीष्‍ट ह्रङ्नोन कमजोर तबा मुला। तर एनीगदेला गुङरी गे लबाला लागिरी परमेश्‍वरसेन ह्राङला शक्तिग्‍याम ङन्‍दा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम सोना लला। 5 एनीगदेसे पक्‍का विश्‍वास लबा मुला कि आरे भिसी ह्राङसे ह्राङदान च्‍यागो। चुह्रङ् लसी च्‍यामा येशू ख्रीष्‍ट एनीगदेदेन छ्‌याम आस्‍याप्‍नी भिसम एनीगदेसे पक्‍का विश्‍वास लबा आरेबा चीम भिसी था याङ्ला। 6 ओच्‍छे ङन्‍से पक्‍का विश्‍वास लबा मुला भिबा तामएनोन एनीगदेसे था याङ्ला भिसी ङाइ आश लबा मुला। 7 एनीगदेसे आज्‍यबा गे थालगै भिसी ङन्‍से परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लबान मुला। ङनी चा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी ङन्‍से चुह्रङ् लसी प्रार्थना लबा आहिन। तर एनीगदेसे ङनी पक्‍का मुल चेला आहिन भिसी म्‍हन्‍सैनोन एनीगदेसे चा ठीक ठीक गे जे लखम्‍गै भिसी ङन्‍से प्रार्थना लबा हिन्‍ना। 8 तिग्‍दा भिसम ङनी सत्‍य तामला बिरोध लसी गे आल, तर सत्‍य तामला लागिरी जे गे लला। 9 ङनी कमजोर तसैनोन एनीगदे चा भङ्‍बा तजी भिसम ङनी ताङ्ला। ओच्‍छे एनीगदे झन विश्‍वासरी पूरान पाको म्‍हि दोगै भिसी ङन्‍से प्रार्थना लबा मुला। 10 ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा प्रभुसे ङादा पिन्‍बा अधिकारग्‍याम ङाइ एनीगदेदा बङ्‍‌आतोःगै भिसीन ङा एनीगदेदेन छ्‌याम आरेबा धुइरी चु चिठी भ्रिबान मुला। एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबाला लागिरी आहिन, तर एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्बा स्‍होबाला लागिरीन थे अधिकार प्रभुसे ङादा पिन्‍बा हिन्‍ना। 11 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, दाहेन्‍से ङादा विदा पिन्‍गो। एनीगदे सेमहेन्‍सेन ज्‍यबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइगो, ओच्‍छे गिकसेम गिकदा आँट पिन्‍सी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। जमाहेन्‍से शान्‍तिदेन माया पिन्‍बा परमेश्‍वर एनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याला। 12 ओच्‍छे गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। 13 परमेश्‍वरला चुरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला। प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामायादेन परमेश्‍वरला माया ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माला संगती एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम तगै।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE