Acts

Acts 1

1 लास्‍सो, थियोफिलस, फ्‍याफुल्‍ला, ङाइ ह्राङदा येशूसे गे शुरु लबाहेन्‍से स्‍वर्गरी आभोर्तेधोना थेसे लबादेन लोप्‍बा जम्‍मान तामला बारेरी ङाच्‍छान भ्रिसी जिन्‍बा मुला। चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा येशूसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ह्राङसे धम्‍बा मुल चेलागदेसे तिग गे लतोःला भिसी सुङ्बा मुबा। 3 येशू सिसी जिन्‍माहेन्‍से ह्राङदा सिबाग्‍याम सोना लबा मुला भिबा ताम ल्‍हानान ग्‍यामसे उन्‍बाला लागिरी बोगल न्‍ही धिनधोना ह्राङला चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी सुङ्जी। 4 तिरेकुनु थेनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌यासी सोल छ्‌योइबा धुइरी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “एनीगदे यरूशलेम शहर ख्‍लासी खानङएनोन थानिउ। परमेश्‍वर आबासे ह्राङला आत्‍मा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल आयाङ्‌तेधोना भ्रान्‍सी चिउ। थे कबुलला बारेरी ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुला। 5 तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नासे क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी, तर दाहेन्‍से तिगै धिन लिच्‍छा एनीगदेला बप्‍तिस्‍मा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम तला।” 6 थेतबासेलमा थेनीगदे पोप तसी चिबा धुइरी चेलागदेसे येशूदा “प्रभु, दान्‍दे ह्राङसे इस्राएल य्‍हुल्‍सादा दोःसी छार स्‍होबारी छ्‌याइबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 7 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “चु ताम परमेश्‍वर आबासे तोगब लबा धिनदेन धुइगदेरी तनोन तला। तर थे तामगदे घोबारी म्‍हाइबा एनीगदेला गे आहिन। 8 तर परमेश्‍वरला आत्‍मा एनीगदेथोरी फेप्‍खमाहेन्‍से एनीगदेसे शक्ति याङ्ला। जमाहेन्‍से एनीगदे यरूशलेमहेन्‍से यहूदियादेन सामरिया अञ्‍चलरी, ओच्‍छे जम्‍बुलिङला कनाकुनीधोना ङाला साक्षी दोला।” 9 येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे च्‍याना च्‍यानान येशूदा स्‍वर्गरी भोर्जी। ओच्‍छे येशूदा खसुसे घप्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा आम्राङ्‌नी। 10 थेनीगदे एकोहोरो तसी मुपट्टि च्‍यासी चिबा धुइरी तिक्‍खुरीन तार क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हि न्‍ही थेनीगदेला ङामरी राप्‍जी। 11 ओच्‍छे थे म्‍हि न्‍हीसे थेनीगदेदा “गालीलला म्‍हिगदे, तिग्‍दा एनीगदे मुपट्टि च्‍यासी राप्‍सी चिबा? एनीगदे मुबाग्‍याम स्‍वर्गरी फेप्‍बा चुनोन येशू दान्‍दे एनीगदेसे खाह्रङ् लसी स्‍वर्गरी फेप्‍बान लबा म्राङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन थे दोःसी फेप्‍खला” भिसी भिजी। 12 जमाहेन्‍से थेनीगदे जैतून भिबा गङग्‍याम यरूशलेमपट्टि दोःजी। थेग्‍याम यरूशलेम शहररी धोबारी ओस्‍पन किलोमिटर गिक ते भ्रदोमुबा। 13 शहररी धोमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ चिबा दिमला तलाथोला कोठारी वाङ्‌जी। थेनीगदे पत्रुस, यूहन्‍ना, याकूब, अन्‍द्रियास, फिलिप, थोमा, बारथोलोमाइ, मत्ती, अल्‍फयसला झा याकूब, ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लबा म्‍हि भिबा सिमोन ओच्‍छे याकूबला झा यहूदा मुबा। 14 कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदेदेन येशूला आमा मरियम ओच्‍छे येशूला आलेगदेएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम सेम गिक लसी प्रार्थना लबाला लबान मुबा। 15 तिरेकुनु थेरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे ओस्‍पन ग्‍यार्जा गिकसे बोगल गिक ह्रुप तबा मुबा। थे धुइरी पत्रुस थेनीगदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, 16 “ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला बचनरी येशूदा चुङ्बा म्‍हिगदेला नेता यहूदाला बारेरी दाऊद ग्‍लेसे ङाच्‍छान परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्बा मुबा। थे बचनरी मुबा ताम पूरा तनोन तोःबा मुबा। 17 यहूदाएनोन ङनीगदे न्‍हङला गिक मुबा। ङन्‍से ह्रङ्नोन प्रभुला गे लबाला लागिरी थेदाएनोन धम्‍बा मुबा।” 18 ओच्‍छे यहूदासे आज्‍यबा गे लसी स्‍होबा टाङगासे बु गिक ग्‍लुजी। थे बुरी ह्राङनोन सिसी सरी ह्रिल्‍मा थेला फो थिसी ग्रुङ फो थोन्‍जी। 19 थे ताम यरूशलेमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्जी, ओच्‍छे थेनीगदेसे थे बुला मिन ह्राङलान ग्‍योइरी “आखेल्‍दामा” भिसी थान्‍जी। थेला अर्थ चा काला बु भिबा हिन्‍ना। 20 पत्रुससे दोःसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “‘थेला दिम थान्‍थान तगै, थेरी खालै थाचिगै।’ ओच्‍छे ‘थेसे याङ्बा अधिकार स्‍य्‍हान्‍दोसेन जिम्‍मा किन्‍गै’ भिसी व्‍हाइला किताबरी भ्रिबा मुला। 21 “थेतबासेलमा यहूदाला ग्‍लारी य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला गिक धम्‍तोःबा मुला। थे म्‍हि चा य्‍हाङ प्रभु येशूदेन छ्‌याम मुबा धुइरी सदन य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन भ्रबा म्‍हि ततोःला। 22 थे म्‍हि यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा धुइहेन्‍से प्रभु येशू य्‍हाङ मुबाग्‍याम स्‍वर्गरी भोर्बा धुइधोना य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन मुबा म्‍हि ततोःला। ओच्‍छे थे म्‍हि य्‍हाङदेन छ्‌याम तसी प्रभु येशू सिबाग्‍याम सोजी भिबा तामला साक्षी ततोःला।” 23 जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेसे म्‍हि न्‍हीला मिन पिन्‍जी। थे न्‍हीला मिन युस्‍तस भिबा योसेफ बारसाबासदेन मतियास मुबा। 24 थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “प्रभु, ह्राङदा जम्‍मान म्‍हिला सेमला ताम था मुला। थेतबासेलमा चु न्‍ही न्‍हङरी ह्राङसे खाल्‍दा धम्‍बा, ङन्‍दा उन्‍सी पिन्‍गो। 25 ओच्‍छे थे म्‍हिसे चा यहूदासे लबा मुल चेलाला गे लखम्‍गै। तिग्‍दा भिसम यहूदा चा थे गे ख्‍लासी थे जुन ग्‍लारी नितोःमुबा थेनोन ग्‍लारी निसी सिजी।” 26 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे म्‍हि न्‍हीला मिनरी चिट्ठा युजी, थे चिट्ठा मतियासला मिनरी परब तजी। जमाकुनुहेन्‍से थेदा च्‍युक गिक मुल चेलागदेदेन छ्‌याम झ्‍याजी।

Acts 2

1 पेन्‍तिकोसला धिनकुनु प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे जम्‍मान ग्‍ला गिकरीन पोप तबा मुबा। 2 थे धुइरी तिख्‍खुरी स्‍वर्गग्‍याम लाबा खबा ह्रङ्‌बा घ्रेन काइ खजी। थे काइसे थेनीगदे चिबा दिम प्‍लिङ्‌जी। 3 ओच्‍छे मेला ल्‍हाम ह्रङ्‌बा स्‍हेगदे थेनीगदे ह्राङ ह्राङथोरी भो भो तसी चिबा म्राङ्जी। थे मेला ल्‍हाम चा ले ह्रङ्‌बान म्राङ्‌मुबा। 4 जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्‌खम्‍बा शक्ति याङ्सी थेनीगदेसे पाङ्‌आसेबा अर्गु ग्‍योइगदेरी ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी 5 थे धुइरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा यहूदीगदे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुल्‍साग्‍याम यरूशलेमरी खसी चिबा मुबा। 6 चुह्रङ्बा काइ थेःमाहेन्‍से थेरी म्‍हिगदे पोप तजी। ओच्‍छे प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला ग्‍योइरी ताम पाङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍जी। 7 जमाहेन्‍से थेनीगदे उदेक तसी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “तिग चु ताम पाङ्बा जम्‍मान म्‍हिगदे गालीलला आहिन? 8 तर चुगदेसे खाह्रङ् लसी य्‍हाङ ह्राङ ह्राङला ग्‍योइ पाङ्‌खम्‍जी! 9 य्‍हाङ चुरी पार्थीला म्‍हिगदे, मादीला म्‍हिगदे, एलामला म्‍हिगदे, मेसोपोटामीयाला म्‍हिगदे, यहूदियाला म्‍हिगदे, कापाडोकियाला म्‍हिगदे, पोन्‍टसदेन एशियारी चिबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 10 ओच्‍छे फ्रिगियाला म्‍हिगदे, पामफिलियाला म्‍हिगदे, मिश्रदेन कुरेनीरी परब तबा लिबियाला ङाम ङामला ग्‍लागदेदेन रोमग्‍याम खबा 11 यहूदीदेन यहूदी धर्म तेन्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुला। ओच्‍छे क्रेट य्‍हुल्‍सारी चिबा म्‍हिगदेदेन अरबीला म्‍हिगदेएनोन मुला, थेनीगदेसे मी य्‍हाङला ह्राङ ह्राङलान ग्‍योइरी परमेश्‍वरसे लबा घ्रेन गेला बारेरी पाङ्‌बान चीम। 12 चुह्रङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे जम्‍मान उदेक तसी अलमल तसी गिकसे गिकदा “चु तिग तबा?” भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लबारी छ्‌याइजी। 13 तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे थेनीगदेदा “चुगदे मी कलिलो निङगुसे ङ्‌य्‍होइजीम” भिसी खिसी लजी। 14 जमाहेन्‍से पत्रुस च्‍युक गिक चेलागदेदेन छ्‌याम राप्‍सी जजाकी ङाच्‍छा निसी घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदिया अञ्‍चलग्‍याम ज्‍योङ्‍खबा यहूदी ह्रोगदेदेन यरूशलेमरी स्‍य्‍हूबा जम्‍मान म्‍हिगदे चु तिग तबा हिन्‍ना ङाइ ह्राङनीदा घोना लला। ह्राङनीसे ङाला ताम ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍गो। 15 ह्राङनीसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् चुगदे ङ्‌य्‍होइबा आरे। दान्‍दे स्‍य्‍होला नौ बजब जे तबा मुला, चु धुइरी खालैसेन निङगु आथुङ्‌। 16 तर चु ताम तला भिसी योएल अगमवक्तासे पाङ्बा मुबा। 17 ‘परमेश्‍वरसे सुङ्बा मुला, लिच्‍छाला धिनरी ङाइ जम्‍मान म्‍हिगदेथोरी ङाला आत्‍मा पुइखला, जमाहेन्‍से एनीगदेला झा झामेगदेसे अगमवाणी पाङ्ला, ओच्‍छे एनीगदेला ठिटा कोलागदेसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम म्राङ्ला, ओच्‍छे एनीगदेला आखे मम म्‍हेमेगदेसे म्‍हाङ म्राङ्ला। 18 थे धिनकुनु नोकरगदेथोरीनोन ङाइ ङाला आत्‍मा पुइखला, ओच्‍छे थेनीगदेसे लिच्‍छा तसेला ताम ङाच्‍छान पाङ्ला। 19 ङाइ तोर मुरी उदेकला गेगदेदेन मार जम्‍बुलिङरी उदेकला चिनुगदे उन्‍ना। चु चिनुगदे चा का, मेदेन म्‍युगुला मुस्‍लो हिन्‍ना। 20 परमप्रभु फेप्‍खबा घ्रेन य्‍हाल य्‍हाल्‍बा धिन भन्‍दा ङाच्‍छा धिनी धोपधोप तला ओच्‍छे लनी का ह्रङ्‌बान वाला तला। 21 ओच्‍छे जुन म्‍हिसे परमप्रभुदा ङादा ह्रो लउ भिसी भिला, थे म्‍हिसे थार्बा याङ्ला।’ 22 “इस्राएलला म्‍हिगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे येशूग्‍याम ह्राङनीला गुङरी शक्तिशाली गेगदे लबान उदेकला चिनुगदे उन्‍बा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। थे चिनुगदेग्‍याम परमेश्‍वरसे नासरतला येशूदा ङाइनोन पुइखबा हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुबा। 23 परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान म्‍हन्‍बा अन्‍छार येशूदा ह्राङनीसे चुङ्‌जी। ओच्‍छे येशूदा ह्राङनीसे पापी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍सी क्रुसरी टाँगब लसी साइपुङ्जी। 24 तर येशूदा सिबाला शक्तिसे साइबाला साइबान लबारी आखम्‍नी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे येशूदा सिबाला दुखग्‍याम फेसी सोना लजी। 25 तिग्‍दा भिसम दाऊद ग्‍लेसे येशूला बारेरी चुह्रङ् भिबा मुला, ‘ङाइ प्रभुदा सदन ङाला ङाच्‍छापट्टि म्राङ्‌मुला। थे ङादेन छ्‌यामनोन मुला। थेतबासेलमा ङाइ तिगै तामरी धन्‍दा सुर्दा लआतोः। 26 थेतबासेलमा ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्‍बा मुला, ओच्‍छे ताङ्बान ङाइ सेमहेन्‍सेन ङाला सुङग्‍याम प्रभुला जयजयकार लबा मुला। ओच्‍छे ङाला ल्‍हुइ सिसी निसैनोन ङा दोःसी सोला भिसी ङाइ प्रभुथोरी आश लबा मुला। 27 तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङाला प्राणदा सिबागदे निबा ग्‍लारी आख्‍ला। ओच्‍छे ह्राङदा जे तेन्‍बा म्‍हिला ल्‍हुइदा ह्राङसे नइना आल। 28 ह्राङसे ङादा ङा दोःसी सोला भिबा ताम उन्‍बा मुला, ओच्‍छे ह्राङ ङादेन छ्‌याम तसी ङादा ल्‍हानान ताङ्ना लला।’ 29 “ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ य्‍हाङला म्‍हेमे दाऊद ग्‍लेला बारेरी ढुक्‍क तसी पाङ्ला। थे सिसी ल्‍हुजी, ओच्‍छे दान्‍देधोना थेला धुर्सा मुनोन मुला। 30 दाऊद ग्‍ले अगमवक्ता तबासे लमा थेला ग्‍लारी ह्राङलान सन्‍तानना गिकदा परमेश्‍वरसे ग्‍ले स्‍होला भिसी परमेश्‍वरसे कबुल लबा ताम थेदा था मुबा। 31 परमेश्‍वरसे लिच्‍छा तिग लला भिसी दाऊदसे ङाच्‍छान म्राङ्‌मुबा। थेतबासेलमा थेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम सोला भिसी चुह्रङ् भिमुबा, ‘थेदा सिबागदे निबा ग्‍लारी आख्‍लानी ओच्‍छे थेला सिबा ल्‍हुइ नइना आलनी।’ 32 “ओच्‍छे चुनोन येशूदा परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लजी। चु तामला ङनी जम्‍मान साक्षी मुला। 33 परमेश्‍वर आबासे येशूदा घ्रेन मान पिन्‍सी ह्राङला दाहिने छ्‌यापट्टि थान्‍जी, ओच्‍छे कबुल लबा अन्‍छार परमेश्‍वरसे येशूदा ह्राङला आत्‍मा पिन्‍जी। दान्‍दे ह्राङनीसे म्राङ्बा चु तामदेन थेःबा तामगदे थेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा प्रभु येशूसे ङन्‍दा पिन्‍बा हिन्‍ना। 34 दाऊद ह्राङनोन स्‍वर्गरी आनिनी, तर थेसे चुह्रङ् भिसी भिबा मुला, ‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ङाइ एला शत्रुगदेदा भ्रेना आलतेधोना ए ङाला दाहिने यापट्टि चिउ’ 36 “थेतबासेलमा इस्राएलला जम्‍मान म्‍हिगदेसे चु ताम पक्‍का हिन्‍ना भिसी था याङ्‌गै, जुन येशूदा ह्राङनीसे क्रुसरी टाँगब लसी साइबा मुबा, थेनोन येशूदा परमेश्‍वरसे प्रभुदेन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट स्‍होबा मुला।” 37 जमाहेन्‍से पत्रुसला ताम थेःसी थेनीगदेला सेमरी ल्‍हानान दुख तजी, ओच्‍छे पत्रुसदेन स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेदा “दाहेन्‍से ङन्‍से तिग लतोःला ज्‍योज्‍यो आले?” भिसी ङ्‌योइमा, 38 पत्रुससे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “दाहेन्‍से एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। ओच्‍छे पाप माफ याङ्बाला लागिरी एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो। जमाहेन्‍से एनीगदेसे परमेश्‍वरला आत्‍माला मोलम याङ्ला। 39 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लबा चु कबुल एनीगदेदेन छ्‌याम एनीगदेला कोलागदेला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु परमेश्‍वरसे ङ्‌योइबा थारेङ थारेङ चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरीनोन हिन्‍ना।” 40 ओच्‍छे पत्रुससे ल्‍हानान तामग्‍याम होशियार तना लजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा अर्ती पिन्‍बान, “दान्‍देला नइबा म्‍हिगदेथोरी खबारी छ्‌याइबा सजायग्‍याम एनीगदे ह्राङनोन जोगब तसी चिउ” भिसी भिजी। 41 जमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेसे पत्रुससे पाङ्बा तामरी विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। थेनोन धिनकुनु थेनीगदेला गुङरी विश्‍वास लबा म्‍हिगदे ओस्‍पन हजार सोम ते बढब तजी। 42 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे मुल चेलागदेसे लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा, संगती लमुबा, प्रभु भोज चमुबा, ओच्‍छे सेम गिक तसी सदन प्रार्थना लमुबा। 43 मुल चेलागदेसे ल्‍हानान उदेकला गेगदेदेन उदेकला चिनुगदे उन्‍जी। थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान मान लजी। 44 प्रभुदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदे ग्‍ला गिकरीन ह्रुप तमुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा स्‍हेगदे जम्‍मालान हिन्‍ना भिसी चलब लमुबा। 45 ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा सम्‍पत्तिदेन मालसामान चूङ्सी जुन जुन म्‍हिदा जुन जुन स्‍हे खाँचो तबा मुला थे स्‍हे जम्‍मादान भो लसी पिन्‍मुबा। 46 ओच्‍छे थेनीगदे धिन धिननोन जम्‍मान सेम गिक तसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी ह्रुप तमुबा। ओच्‍छे थेनीगदे दिम दिमरी निसी प्रभु भोज चबादेन ज्‍यबा सेम थोसी ताङ्सी चबा थुङ्बा लमुबा। 47 ओच्‍छे सदन परमेश्‍वरला जयजयकार लमुबा। स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी भिमुबा। ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदे धिन धिननोन प्रभुसे थेनीगदेला गुङरी बढब लसी पिन्‍जी।

Acts 3

1 तिरेकुनु पत्रुसदेन यूहन्‍ना धिनना तीन बजेरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी निबान मुबा। थे धुइ चा प्रार्थना लबा धुइ मुबा। 2 परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्बा म्‍हिगदेदेन छ्‍याम टाङगा ह्रीगै भिसी न्‍हमाहेन्‍सेन कुज्‍या मुबा म्‍हि गिकदा म्‍हिगदेसे सदन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी वाङ्बा म्रापरी भसी थान्‍मुबा। थे म्रापदा जेबा म्राप भिसी भिमुबा। 3 थे कुज्‍या म्‍हिसे पत्रुसदेन यूहन्‍ना परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्बारी छ्‌याइबा म्राङ्सी टाङगा ह्रीजी। 4 जमाहेन्‍से पत्रुसदेन यूहन्‍नासे थे म्‍हिदा ज्‍यना लसी च्‍याजी, ओच्‍छे पत्रुससे थेदा “ङन्‍दा च्‍यागो” भिसी भिजी। 5 थेतबासेलमा थेनीगदेसे तिगै पिन्‍ना वा भिसी थे कुज्‍या म्‍हिसे थेनीगदेदा सेम लसी च्‍याजी। 6 जमाहेन्‍से पत्रुससे “ङादेन छ्‌याम म्‍हरदेन म्‍हुइ आरे। तर ङादेन छ्‌याम तिग मुला थे ङाइ एदा पिन्‍ना। नासरतला येशू ख्रीष्‍टला मिनरी ए रेःसी भ्रउ!” भिसी भिजी। 7 ओच्‍छे थेसे थे कुज्‍या म्‍हिला दाहिने यारी चुङ्सी थीजी, थीमैछ्‌याम थे कुज्‍या म्‍हिला काङदेन काङला जी जीरी भङ वाङ्‌जी। 8 जमाहेन्‍से थे कुज्‍या म्‍हि डोङ रेःसी क्‍यारमार भ्रबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे भ्रबान छ्‌योङ्‌सी परमेश्‍वरला जयजयकार लबान थेनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी वाङ्‌जी। 9 ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा भ्रबान लबादेन परमेश्‍वरला जयजयकार लबा म्राङ्जी। 10 थेनीगदेसे थे म्‍हिदा परमेश्‍वरला मन्‍दिरला जेबा भिबा म्रापरी ह्रीसी चिबा चुनोन हिन्‍ना भिसी ङोसेजी। ओच्‍छे थे खम्‍बा म्राङ्सी थेनीगदे ल्‍हानान उदेक तजी। 11 थे म्‍हिसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा चुङ्सी भ्रबा म्राङ्सी म्‍हिगदे ल्‍हानान उदेक तसी सोलोमन भिबा दलानरी यार्बान थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी। 12 चु म्राङ्सी पत्रुससे म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “इस्राएलला म्‍हिगदे, ह्राङनी तिग्‍दा चु तामरी उदेक म्‍हन्‍बा? तिग ङन्‍से ह्राङलान शक्तिदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बासे लमा चु म्‍हिदा भ्रना लखम्‍बा ह्रङ् छोर्सी ट्‌वल्‍ल तसी ङन्‍दा च्‍याबा? 13 य्‍हाङला आखे म्‍हेमे अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वरसे ह्राङला गे लबा येशूदा घ्रेन मान लजी। तर ह्राङनीसे चा चुङ्सी म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी, ओच्‍छे पिलातससे येशूदा पुइबारी छ्‌याइमा ह्राङनीसे थेदा पुइबारी आत भिसी पिलातसला ङाच्‍छापट्टि भिमुबा। 14 तर ह्राङनीसे तिगै दोष आरेबादेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदा चा पुइबारी आत, बरु म्‍हि साइबा म्‍हिदा चा पुइगो भिसी पाङ्जी। 15 ओच्‍छे ह्राङनीसे जुनी पिन्‍बादा साइजी। तर थेनोन येशूदा परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लजी, चु ताम म्राङ्बा चा ङनीन हिन्‍ना। 16 येशूलान मिनना शक्तिग्‍याम चु म्‍हिसे भङ याङ्जी। ह्राङनीसे म्राङ्बादेन ङोसेबा चु म्‍हिसे येशूदा विश्‍वास लबासे लमा ह्राङनी जम्‍मालान ङाच्‍छापट्टि चुदा खम्‍ना लबा मुला। 17 “च्‍यागो ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ह्राङनीसे लबा चु जम्‍मान गे आसेनान लबा हिन्‍ना भिसी ङादा था मुला। ओच्‍छे ह्राङनीला नेतागदेसेनोन थेह्रङ्नोन लजी। 18 तर थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे दुख नातोःला भिसी परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान जम्‍मान अगमवक्तागदेग्‍याम सुङ्बा अन्‍छार परमेश्‍वरसे चु गे पूरा लजी। 19 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङनीला पाप माफ लबाला लागिरी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। 20 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरग्‍याम ह्राङनीसे सुखला धिन याङ्ला, थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे ह्राङनीला लागिरी ङाच्‍छान धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट येशूदा पुइखला। 21 ओन्‍माहेन्‍सेन परमेश्‍वरसे ह्राङला अगमवक्तागदेग्‍याम सुङ्बा जम्‍मान स्‍हे दोःसी स्‍होबा धुइ आततेधोना येशू ख्रीष्‍ट स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌यातोःबा मुला। 22 मोशासे चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, ‘एनीगदेला परमप्रभु परमेश्‍वरसे ङादा पुइखबा ह्रङ् लसी एनीगदेला ज्‍योज्‍यो आलेगदे न्‍हङ‌ग्‍यामसेन एनीगदेला लागिरी अगमवक्ता गिक पुइखला। थेसे पाङ्बा जम्‍मान ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍तोःबा मुला। 23 थे अगमवक्ताला ताम आङ्‌यान्‍बा खजिबै म्‍हिदा चा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेग्‍याम फेसी नाश लला।’ 24 “शमूएल अगमवक्ताहेन्‍से लिच्‍छा खबा जम्‍मान अगमवक्तागदेसे चुनोन धिनगदेला बारेरी पाङ्जी। 25 ह्राङनी थेनोन अगमवक्तागदेदेन परमेश्‍वरसे लबा थेनोन कबुलला सन्‍तान हिन्‍ना। थे कबुल ह्राङनीला म्‍हेमे अब्राहामदेन छ्‌याम परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी लमुबा, ‘एला सन्‍तानग्‍यामनोन जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेसे मोलम याङ्ला।’ 26 ह्राङनीदा नइबा गेग्‍याम फेसी मोलम पिन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे ह्राङला झा येशूदा ङाच्‍छा ह्राङनी मुबा ग्‍लारी पुइखबा हिन्‍ना।”

Acts 4

1 पत्रुसदेन यूहन्‍ना म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ताम लबान लमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेदेन मन्‍दिर च्‍याबा सिपाहीगदेला कप्‍तान ओच्‍छे सदुकीगदे थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी। 2 थेनीगदेदा बोमो खजी, तिग्‍दा भिसम पत्रुसदेन यूहन्‍नासे येशू सिबाग्‍याम सोबा मुला, थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दो सिबा म्‍हिगदेएनोन थेग्‍याम सोला भिसी म्‍हिगदेदा लोप्‍बान मुबा। 3 थेतबासेलमा थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा चुङ्‌जी, ओच्‍छे थे धुइरी ङ्‍यसे तसी जिन्‍बासे लमा न्‍हङगरदङधोना झ्‍याल्‍खानरी थान्‍जी। 4 तर पत्रुसदेन यूहन्‍नासे पाङ्बा समाचार ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे न्‍हङरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे विश्‍वास लजी। विश्‍वास लबा म्‍हिगदे न्‍हङरी ओस्‍पन हजार ङा ते ह्रेम्‍कोलागदे मुबा। 5 ओच्‍छे न्‍हङगरदङ यहूदी नेतागदे, यहूदी धर्मगुरुगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे यरूशलेमरी पोप तजी। 6 थेरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हन्‍नासदेन छ्‌याम कैयाफा, यूहन्‍ना, अलेक्‍जेन्‍डर ओच्‍छे मुल म्‍हिला स्‍य्‍हान्‍दो ह्राङला म्‍हिगदेएनोन मुबा। 7 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा ह्राङला गुङरी भसी, “एनीगदेसे चु गे खाह्रङ्बा शक्तिदेन खाल्‍ला मिनग्‍याम लबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 8 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी पत्रुससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदी नेतागदेदेन यहूदी गन्‍बागदे, 9 चुदे ह्राङनीसे चु कुज्‍या म्‍हिला लागिरी तिनी ङन्‍से ज्‍यबा गे लबासे लमा चु म्‍हिदा खाह्रङ् लसी खम्‍ना लजी भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लबा हिन्‍सम, 10 चु ताम ह्राङनीदेन इस्राएलला जम्‍मान म्‍हिगदेदा था तगै, ह्राङनीसे क्रुसरी टाँगब लसी साइबादेन परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लबा नासरतला येशू ख्रीष्‍टला मिनरी चु म्‍हि ह्राङनीला ओन्‍छाङरी खम्‍सी राप्‍बा मुला। 11 चुनोन येशूला बारेरी बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘ह्राङनी डकर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा युङबा चुनोन हिन्‍ना, तर दान्‍दे चुनोन युङबा सुर युङबा दोबा मुला।’ 12 ओच्‍छे थेसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैसे य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बारी आखम, तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला गुङरी य्‍हाङदा सोना लबारी स्‍य्‍हान्‍दो खालैला मिन आरे।” 13 ओच्‍छे ल्‍हाना पढब आलबादेन तिगै तालिम आकिन्‍बा सोजो म्‍हि पत्रुसदेन यूहन्‍नासे म्‍हिगदेदा लोप्‍बा आँट लबा म्राङ्सी यहूदी नेतागदे, यहूदी धर्मगुरुगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे उदेक म्‍हन्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍ना येशूदेन छ्‌याम चिबा चीम भिसी था याङ्जी। 14 थे कुज्‍या म्‍हि खम्‍सी पत्रुस, यूहन्‍नादेन छ्‌याम राप्‍सी चिबा म्राङ्बासे लमा थेनीगदेसे तिगै पाङ्‌बारी आखम्‍नी। 15 थेतबासेलमा थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा अदालतग्‍याम मङग्‍यार निउ भिसी कुल्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी सल्‍लाह लबारी छ्‌याइजी, 16 “दाहेन्‍से य्‍हाङसे चु न्‍हीदा तिग लबा? तिग्‍दा भिसम चु न्‍हीसे लबा उदेकला गे यरूशलेमरी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे चु ताम य्‍हाङसेनोन आहिन भिबारी आखम। 17 तर चु ताम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे थाआयाङ्‌गै भिसी ‘दाहेन्‍से एनीगदेसे चु येशूला बारेरी खालै म्‍हिदा तिगै थापाङ्‍गो’ भिसी य्‍हाङसे चु न्‍हीदा पाङ्तोःला।” 18 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा ङ्‌योइसी, “च्‍यागो, दाहेन्‍से एनीगदेसे येशूला बारेरी खालैदा तिगै थापाङ्‍गो ओच्‍छे तिगै ताम थालोप्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 19 तर पत्रुसदेन यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला ताम आङ्‌यान्‍ना ह्राङनीला ताम ङ्‌यान्‍बारी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ठीक हिन्‍ना कि आहिन ह्राङनीसेन म्‍हन्‍गो। 20 तिग्‍दा भिसम ङन्‍से म्राङ्बादेन थेःबा ताम आपाङ्ना ङनी चिनोन आखम” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 21 थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा सजाय पिन्‍बारी तिगै ग्‍याम आम्राङ्‌माहेन्‍से पत्रुसदेन यूहन्‍नादा ल्‍हानान बङ्‌सी पुइजी। तिग्‍दा भिसम थेरी तबा उदेकला गेला लागिरी जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला जयजयकार लबान मुबा। 22 तिग्‍दा भिसम थे उदेकला गेग्‍याम खम्‍बा म्‍हि बोगल न्‍ही दिङ भन्‍दा ल्‍हाना तबा मुबा। 23 थेग्‍याम पुइमाहेन्‍से पत्रुसदेन यूहन्‍ना ह्राङला ह्रोगदे मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे पाङ्बा जम्‍मान ताम ह्रोगदेदा पाङ्सी पिन्‍जी। 24 थेनीगदेसे चु ताम थेःमाहेन्‍से सेम गिक लसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी, “प्रभु, मु जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्र ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मान स्‍हे ह्राङसेन स्‍होबा हिन्‍ना। 25 ओच्‍छे ह्राङला गे लबा ङन्‍ना आखे म्‍हेमे दाऊदला सुङग्‍याम ह्राङला आत्‍मासे चुह्रङ् सुङ्बा मुबा, ‘अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे तिग्‍दा बोमो खबा, ओच्‍छे म्‍हिगदेसे तिग्‍दा गे आखेल्‍बा तामगदे म्‍हन्‍बा? 26 जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदेदेन शासन लबागदे परमप्रभुदेन थेसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बिरोधरी लडाइ लबाला लागिरी तयार तजी।’ 27 “चु सत्‍य ताम हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम ह्राङसे धम्‍बा तिगै दोष आरेबा ह्राङला गे लबा येशूला बिरोधरी हेरोददेन पन्‍तियस पिलातस ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे, इस्राएलीगदेदेन छ्‌याम चुनोन शहररी ह्रुप तबा मुबा। 28 ङाच्‍छान ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बादेन ह्राङला शक्तिसे तिग लबारी म्‍हाइमुबा थे पूरा तबा मुला। 29 दाहेन्‍से प्रभु, थेनीगदेसे ङन्‍दा लोङ्‌ना लबा ताम ह्राङसे ढन्‍गो, ओच्‍छे ह्राङला गे लबा म्‍हि ङन्‍दा ह्राङला बचन म्‍हिगदेदा थेःना लबारी भङ पिन्‍गो। 30 ओच्‍छे ह्राङला शक्तिग्‍याम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लमा ह्राङला गे लबा तिगै दोष आरेबा येशूला मिनग्‍याम उदेकला चिनुदेन गे तगै।” 31 चुह्रङ् लसी प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदे पोप तबा ग्‍ला लिगलिग तजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। जमाहेन्‍से थेनीगदे आलोङ्ना परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी छ्‌याइजी। 32 चु धुइरी चा प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे न्‍हङला खालैसेनोन ह्राङला धन सम्‍पत्ति चु ङाला हिन्‍ना भिसी आभिमुबा। थेनीगदे जम्‍मालान सेम गिकनोन तबासे लमा थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति य्‍हाङला भिसी भिमुबा। 33 थे मुल चेलागदेसे परमेश्‍वरला घ्रेन शक्ति याङ्सी प्रभु येशू सिबाग्‍याम सोबा हिन्‍ना भिबा तामला साक्षी दोसी पाङ्मुबा, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेनीगदे जम्‍मादान ल्‍हानान मोलम पिन्‍जी। 34 थेनीगदेला न्‍हङरी खालैदान तिगै स्‍हेला खाँचो आतमुबा, तिग्‍दा भिसम वारी बु मुबादेन दिम मुबागदेसे थे चूङ्सी खबा टाङगा भसी, 35 मुल चेलागदेदा पिन्‍मुबा। ओच्‍छे जुन जुन म्‍हिदा खाँचो तमुबा थेनीगदेदा भो लसी पिन्‍मुबा। 36 ओच्‍छे साइप्रस य्‍हुल्‍साला लेवी वंशला योसेफ भिबा म्‍हिदा मुल चेलागदेसे बारनाबास भिसी मिन थान्‍मुबा (बारनाबास भिबा चा आँट पिन्‍बाला झा हिन्‍ना), 37 थेसे ह्राङला वारी बु चूङ्‌जी, ओच्‍छे टाङगा भसी मुल चेलागदेदा पिन्‍जी।

Acts 5

1 तर थेरी हननिया भिबा म्‍हि गिक मुबा, थेदेन थेला म्रिङ सफीरासे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा टोगल गिक वारी चूङ्‌जी। 2 थेन्‍नी ढिक्‍सी वारी चूङ्सी खबा टाङगाग्‍याम तिगै टाङगा चा ह्राङदेन छ्‌याम थान्‍जी। ओच्‍छे बाँकी टाङगा चा हननियासे मुल चेलागदे मुबा ग्‍लारी भसी जम्‍मान टाङगा चुदेन हिन्‍ना भिसी पाङ्जी। 3 जमाहेन्‍से पत्रुससे थेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “हननिया ए शैतानना तहरी चिसी तिग्‍दा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन छ्‌याम लुसीला ताम पाङ्बा? ओच्‍छे ह्राङला वारी चूङ्सी खबा टाङगा तिग्‍दा छुम्‍सी थान्‍बा? 4 तिग थे वारी आचूङ्‌तेधोना एलान आहिन? ओच्‍छे चूङ्सी खबा टाङगाएनोन एलान मुबा, चु टाङगा एसे जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबारी खम्‍सेला मुबा। तर एदा चुह्रङ्बा गे लबा सेम खाह्रङ् लसी खजी? च्‍यागो, एसे म्‍हिगदेदा आहिन, तर परमेश्‍वरदा लुसीला ताम पाङ्बा मुला। 5 चुह्रङ्बा ताम थेःमैछ्‌याम हननिया सरी पाप्‍सी सिजी। जमाहेन्‍से चु ताम थेःबा म्‍हिगदे जम्‍मादान ल्‍हानान लोङ्‌बा खजी। 6 जमाहेन्‍से थेरी मुबा भ्‍योन म्‍हिगदे रेःसी थेला लास क्‍वानसे रिल्‍जी ओच्‍छे धुर्सारी भोर्सी ल्‍हुजी। 7 ओस्‍पन घण्‍टा सोम लिच्‍छा चु ताम था आयाङ्‌नान हननियाला म्रिङ न्‍हङरी खजी। 8 जमाहेन्‍से पत्रुससे थेदा “एनीगदेसे वारी ओतेरीन चूङ्बा हिन्‍ना? ङादा पाङ्‍गो” भिसी भिमा, थेसे “लास्‍सो, ओतेरीन हिन्‍ना” भिसी भिजी। 9 जमाहेन्‍से पत्रुससे थेदा “एनीगदे ढिक्‍सी तिग्‍दा प्रभुला आत्‍मासे तिग लबा चीम भिसी च्‍याबारी म्‍हाइबा? च्‍यागो, एला ह्रेम्‍बोदा धुर्सारी ल्‍हुबागदे म्रापरीन मुला, एदाएनोन थेनीगदेसे मङग्‍यार भोर्ला” भिसी भिजी। 10 थेह्रङ् भिमैछ्‌याम थे पत्रुसला काङ ङामरी पाप्‍सी सिजी। जमाहेन्‍से थेला ह्रेम्‍बोदा ल्‍हुसी खबा भ्‍योनगदे न्‍हङरी खमा थे सिसी जिन्‍मुबा, ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदाएनोन भोर्सी थेला ह्रेम्‍बोला ङामरी ल्‍हुजी। 11 जमाहेन्‍से जम्‍मान मण्‍डलीदेन चु ताम थेःबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ल्‍हानान लोङ्‌बा खजी। 12 जमाहेन्‍से मुल चेलागदेग्‍याम म्‍हिगदेला गुङरी उदेकला गेगदे तबारी छ्‌याइजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान सोलोमनना दलानरी सेम गिकनोन तसी ह्रुप तमुबा। 13 तर प्रभु येशूदा विश्‍वास आलबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे न्‍हङला खालैसेनोन प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिबारी भङ आलनी, तसैनोन थेनीगदेसे प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला बारेरी ज्‍यबान ताम लमुबा। 14 जमाहेन्‍से प्रभुदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमेगदेला हुल झन बढब तबान निजी। 15 मुल चेलागदेसे लबा उदेकला गेला बारेरी थेःसी म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेथोरी पत्रुस खमा थेला क्रिपसे जे भिसै स्‍याप्‍गै भिसी आखम्‍बा म्‍हिगदेदा थेनीगदेला तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन भसी ग्‍याम ग्‍यामरी थान्‍मुबा। 16 ओच्‍छे यरूशलेमला क्‍यारक्‍युरला शहरग्‍यामसेनोन ल्‍हानान म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदेन म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदाएनोन थेरी भसी खमुबा। ओच्‍छे थे म्‍हिगदे जम्‍मान खम्‍मुबा। 17 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान सदुकीगदेसे मुल चेलागदेदा डाह लजी। 18 ओच्‍छे मुल चेलागदेदा चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। 19 तर म्‍हुनङ प्रभुला दूत गिक खसी झ्‍याल्‍खानना म्राप ठोङ्सी थेनीगदेदा मङग्‍यार भसी चुह्रङ् भिसी भिजी, 20 “एनीगदे निउ ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी राप्‍सी चु छार जुनीला बारेरी जम्‍मान ताम म्‍हिगदेदा थेःना लउ।” 21 स्‍वर्गदूतसे चुह्रङ् भिमाहेन्‍से थेनीगदे स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी वाङ्सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि, थेदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदे खजी, ओच्‍छे इस्राएली नेतागदे जम्‍मादान सभारी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से मुल चेलागदेदा झ्‍याल्‍खानग्‍याम भबारी म्‍हिगदे पुइजी। 22 तर परमेश्‍वरला मन्‍दिरला सिपाहीगदे झ्‍याल्‍खानरी धोखसी च्‍यामा थेनीगदेसे थेरी खालैदा आम्राङ्‌नी। थेतबासेलमा थेनीगदे दोःसी निसी चु ताम पाङ्जी। 23 “ङन्‍से झ्‍याल्‍खानरी ताल्‍चा लसी थान्‍बादेन पालेगदे म्रापरी राप्‍सी चिबा म्राङ्जी, तर ङन्‍से म्राप ठोङ्सी च्‍यामा न्‍हङरी खालैदा आस्‍याप्‍नी।” 24 परमेश्‍वरला मन्‍दिरला कप्‍तानदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे चु ताम थेःमाहेन्‍से दाहेन्‍से तिग तला भिसी थेनीगदे अलमल तजी। 25 थेनोन धुइरी थेरी खालै म्‍हि गिक खसी, “च्‍यागो, ह्राङनीसे झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी थान्‍बा म्‍हिगदे मी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी राप्‍सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बान मुला” भिसी भिजी। 26 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला मन्‍दिरला कप्‍तान निसी थेनीगदेदा कर आलना भजी। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा युङबासे तोला भिसी थेनीगदे लोङ्‌मुबा। 27 थेनीगदेसे थे मुल चेलागदेदा सभारी भसी ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे मुल चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 28 “एनीगदेदा ङन्‍से येशूला मिन लसी खालैदा तिगै ताम थालोप्‍गो भिसी कुल्‍मुबा। तर च्‍यागो, एनीगदेसे लोप्‍बा चु ताम यरूशलेम नाङनोन थेःना लसी जिन्‍जीम, ओच्‍छे येशूदा साइबाला दोष एनीगदेसे ङन्‍दा लबारी म्‍हाइबा मुला।” 29 तर पत्रुसदेन स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से म्‍हिगदेसे कुल्‍बा ताम आहिन, बरु परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चा ङ्‌यान्‍नोन तोःमुला। 30 ह्राङनीसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबा मुबा, तर य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला परमेश्‍वरसे येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 31 परमेश्‍वरसे इस्राएलीगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ओच्‍छे थेनीगदेला पापला दोष मेटब लबारी येशूदा शासन लबा म्‍हिदेन थार्बा पिन्‍बा म्‍हि स्‍होसी ह्राङला दाहिने छ्‌यापट्टि थान्‍जी। 32 चु जम्‍मान तामला साक्षी ङनी मुला, थेह्रङ्नोन लसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेदा पिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍माएनोन साक्षी मुला।” 33 चु ताम थेःमाहेन्‍से थेनीगदेदा ल्‍हानान बोमो रेःजी, ओच्‍छे मुल चेलागदेदा साइबारी सल्‍लाह लबान मुबा। 34 तर यहूदी धर्मगुरुदेन छ्‌याम जम्‍मासेन मान लबा गमलिएल भिबा फरिसीसे सभाला ङाच्‍छा रेःसी थेनीगदेदा छिन्‍नङ मङग्‍यार निउ भिसी भिजी। 35 ओच्‍छे थेसे सभाला म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “इस्राएलीगदे ह्राङनीसे चु म्‍हिगदेदा जे लबारी छ्‌याइबा मुला, थेरी होशियार तउ। 36 तिग्‍दा भिसम चु भन्‍दा ङाच्‍छाएनोन थूदास भिबा म्‍हिसे ङा घ्रेन म्‍हि हिन्‍ना भिसी भिमुबा। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ओस्‍पन ग्‍यार्जा ब्‍लि म्‍हिगदे भ्रमुबा, ओच्‍छे थेदा साइजी। जमाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम भ्रबा जम्‍मान म्‍हिगदे ससा बङबङ तजी, ओच्‍छे जम्‍मान गे आखेल्‍बा तजी। 37 चु म्‍हि भन्‍दा लिच्‍छाएनोन य्‍हुल्‍साला म्‍हि झ्‍याबा धुइरी गालीलग्‍याम यहूदा भिबा म्‍हि थोन्‍जी, ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिगदे थेला लिच्‍छा भ्रजी, थेदाएनोन साइजी। जमाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिगदे ससा बङबङ तजी। 38 दान्‍देला चु तामला बारेरीनोन ङाइ ह्राङनीदा पाङ्ला, चु म्‍हिगदेदा ह्राङनीसे तिगै आलना ख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम चुगदेसे लबा चु गेदेन ताम म्‍हिगदेग्‍याम हिन्‍सम थे ह्रङ्नोन म्‍हासी निला। 39 तर चु गे परमेश्‍वरग्‍याम तबा हिन्‍सम ह्राङनीसे रोकब लबारी आखम। रोकब लबारी म्‍हाइजी भिसम ह्राङनी परमेश्‍वरला बिरोधरी रेःजीम भिबा ताम था तला।” जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेला ताम ङ्‌यान्‍जी। 40 ओच्‍छे थेनीगदेसे मुल चेलागदेदा न्‍हङरी ङ्‌योइसी तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी। ओच्‍छे “दोःसी खाइमै येशूला मिन किन्‍सी तिगै ताम थापाङ्‍गो” भिसी थेनीगदेदा पुइजी। 41 जमाहेन्‍से येशूला मिनरी बेइज्‍जत नाबाधोनाला तजी भिबा तामरी ताङ्सी ताङ्सी मुल चेलागदे थे सभाग्‍याम थोन्‍सी निजी। 42 ओच्‍छे थेनीगदे धिन धिननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन दिम दिमरी निसी येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी आख्‍लानी।

Acts 6

1 थे धुइरी येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निमुबा। जमाहेन्‍से हिब्रू ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेला बिरोधरी ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेसे तामगन लबारी छ्‌याइजी। तिग्‍दा भिसम ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेला ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेसे धिनना धिन तोःतेधोना चबा थुङ्बा आयाङ्‌मुबा। 2 जमाहेन्‍से च्‍युक न्‍ही चेलागदेसे येशूदा विश्‍वास लबागदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे ख्‍लासी चबा थुङ्बा पिन्‍बा गे लबारी ङन्‍दा ठीक आत। 3 थेतबासेलमा आलेगदे, एनीगदे न्‍हङला परमेश्‍वरला आत्‍मादेन बुद्धिसे प्‍लिङ्बा, ओच्‍छे जम्‍मासेन मान लबा गोर निस म्‍हिदा धम्‍गो, ङन्‍से चु गे थेनीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍ना। 4 तर ङन्‍से चा प्रार्थना लबादेन परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे लला।” 5 चु ताम येशूदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा सेम निजी। ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मादान थे ताम ज्‍यबा छोर्सी थेनीगदेसे पूरा विश्‍वास मुबादेन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा स्‍तिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तीमोन, पर्मिनासदेन एन्‍टिओखिया भिबा शहरला यहूदी धर्म तेन्‍बा निकोलाउसदा धम्‍जी। 6 ओच्‍छे थे म्‍हिगदेदा मुल चेलागदे मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से मुल चेलागदेसे थे म्‍हिगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी प्रार्थना लजी। 7 परमेश्‍वरला बचन ल्‍हानान ग्‍लारी थेःबान निजी, ओच्‍छे यरूशलेमरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निजी। परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसेनोन प्रभु येशूदा विश्‍वास लजी। 8 जमाहेन्‍से स्‍तिफनस परमेश्‍वरला दयामायादेन शक्तिसे प्‍लिङ्‌सी म्‍हिगदेला गुङरी घ्रेन घ्रेन गेगदे लसी उदेकला चिनुगदे उन्‍बान मुबा। 9 तर दान्‍दे नोकर आहिन्‍बा म्‍हिगदे भिबा ह्रुप तबा दिमग्‍याम कोइ कोइ म्‍हिगदे स्‍तिफनस मुबा ग्‍लारी खसी आतोःबा आतोःबा ताम लबारी छ्‌याइजी। थे म्‍हिगदे चा अलेक्‍जेन्‍ड्रिया, कुरेनी, किलिकिया ओच्‍छे एशियाला म्‍हिगदे मुबा। 10 स्‍तिफनससे परमेश्‍वरला आत्‍मादेन बुद्धिग्‍याम पाङ्बा तामला जोहाब थेनीगदे खालैसेन पिन्‍आखम्‍नी। 11 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे न्‍हङ न्‍हङरी म्‍हिगदेदा थीसी घुस पिन्‍बान चुह्रङ् भिसी पाङ्‌पुङ्‌जी, “चुसे परमेश्‍वरदेन मोशाला बिरोध लसी ताम पाङ्बा ङन्‍से थेःजी।” 12 चुह्रङ्बा ताम लसी थेनीगदेसे म्‍हिगदे, यहूदी गन्‍बागदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेदा थीजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे स्‍तिफनसदा चुङ्सी यहूदी धर्मला अदालतरी भोर्जी। 13 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे स्‍तिफनसला बिरोध लसी लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेदा भजी। थे म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “चु म्‍हिसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन मोशाला ठिमला बिरोध लसी ताम पाङ्‌बारी आख्‍लानी। 14 तिग्‍दा भिसम चुसे मी ‘नासरतला येशूसे परमेश्‍वरला चु मन्‍दिरदा फुप्‍ला ओच्‍छे मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा रिमठिमएनोन पोसी पिन्‍ना’ भिबा ङन्‍से थेःजी।” 15 जमाहेन्‍से यहूदी धर्मला अदालतरी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा ज्‍यना लसी च्‍याजी। ओच्‍छे थेला ली स्‍वर्गदूतला ली ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा म्राङ्जी।

Acts 7

1 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे, “चु ताम सत्‍य हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 2 स्‍तिफनससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “आबागदेदेन ज्‍योज्‍यो आलेगदे चु ताम ङ्‌यान्‍गो। जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन शक्ति मुबा परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमे अब्राहाम हारान भिबा नाम्‍सारी फेप्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छा मेसोपोटामिया भिबा ग्‍लारी स्‍य्‍हूबा धुइरी थेसे परमेश्‍वरदा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि म्राङ्जी। 3 परमेश्‍वरसे थेदा ‘ए ह्राङला य्‍हुल्‍सादेन ह्राङला म्‍हिगदे ख्‍लासी ङाइ उन्‍बा य्‍हुल्‍सारी निउ’ भिसी सुङ्बा मुबा। 4 “जमाहेन्‍से थे कल्‍दीगदेला य्‍हुल्‍साग्‍याम थोन्‍सी हारान भिबा नाम्‍सारी खसी चिजी। ओच्‍छे थेला आबा सिमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे थेदा थे ग्‍लाग्‍याम दान्‍दे ह्राङनी स्‍य्‍हूबान लबा चु शहररी भजी। 5 परमेश्‍वरसे थेदा थे ग्‍लारी निसी सम्‍पत्ति मी आहिन काङ थान्‍बा ग्‍ला सुत्तै आपिन्‍नी। तर सन्‍तान आरेसैनोन परमेश्‍वरसे थे ग्‍ला थेदेन थेला सन्‍तानदा पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मुबा। 6 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेदा “एला सन्‍तान अर्गु य्‍हुल्‍सारी निसी चितोःबा मुला, थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा घ्‍यबा स्‍होसी ग्‍यार्जा ब्‍लि दिङधोना थेनीगदेसे नाआखम्‍बा दुख पिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी। 7 दोःसी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, ‘थेनीगदे जुन य्‍हुलला म्‍हिगदेला घ्‍यबा दोःसी चिला ङाइ थे य्‍हुलला म्‍हिगदेदा सजाय पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी चुनोन ग्‍लारी खसी ङादा तेन्‍ना।’ 8 “परमेश्‍वरसे अब्राहामदेन छ्‌याम खतनाला कबुल लजी। ह्राङला झा इसहाक न्‍हसी भ्रेःरे तमाकुनु अब्राहामसे थेला खतना लजी। इसहाकसेनोन ह्राङला झा याकूबला खतना लजी, थेह्रङ् लसीन याकूबसेनोन ह्राङला च्‍युक न्‍ही कोलागदेला खतना लजी। ओच्‍छे थेला च्‍युक न्‍ही कोलागदे य्‍हाङ जम्‍मालान आखे म्‍हेमे दोजी। 9 “थे आखे म्‍हेमेगदे न्‍हङरी योसेफ भिबादा थेला ज्‍योज्‍योगदेसे डाह लसी मिश्र य्‍हुल्‍सारी चूङ्सी पिन्‍जी। तसैनोन थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा। 10 योसेफदा परमेश्‍वरसे जम्‍मान दुखग्‍याम फेजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेदा ज्‍यबा बुद्धि पिन्‍बासे लमा मिश्र य्‍हुल्‍साला ग्‍ले फारोसे थेदा सेम निसी मान लजी। जमाहेन्‍से थेदा मिश्र य्‍हुल्‍सादेन ग्‍लेखाङला हाकिम स्‍होजी। 11 “लिच्‍छा मिश्र य्‍हुल्‍सादेन कनान य्‍हुल्‍सा नाङनोन अनिकाल तसी घ्रेन दुख तजी, थेतबासेलमा य्‍हाङला आखे म्‍हेमेसे चबा स्‍हे तिगैनोन आयाङ्नी। 12 तर याकूबसे मिश्र य्‍हुल्‍सारी चबा स्‍हे मुला भिबा ताम थेःमाहेन्‍से थेला झागदे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा थेरी पुइजी। थेनीगदे मिश्र य्‍हुल्‍सारी निबा चु ङाच्‍छारेम मुबा। 13 ओच्‍छे दोःसी ह्रुप तमा योसेफसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा ह्राङ खाल हिन्‍ना भिसी ङोसेना लजी। जमाहेन्‍से योसेफला जम्‍मान म्‍हेमेला बारेरी फारो ग्‍लेसे था याङ्जी। 14 जमाहेन्‍से योसेफसे ह्राङला आबा याकूबदेन ह्राङला म्‍हिगदेदा चुरी भसी खउ भिसी पुइजी। याकूबला ह्राङला म्‍हेमेदेन ह्राङला म्‍हिगदे लसी बोगल सोमसे च्‍युक ङा म्‍हि मुबा। 15 जमाहेन्‍से याकूब ह्राङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा भोर्सी मिश्र य्‍हुल्‍सारी निजी, ओच्‍छे थे थेरीन सिजी। थेह्रङ् लसीन थेला झागदे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेएनोन थेरीन सिजी। 16 लिच्‍छा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम थेनीगदेला सिबा ल्‍हुइदा शकेम भिबा ग्‍लारी भोर्सी धुर्सारी थान्‍जी। थे धुर्सा अब्राहामसे हमोर भिबा म्‍हिला झागदेदा टाङगा फासी ग्‍लुबा मुबा। 17 “परमेश्‍वरसे अब्राहामदेन छ्‌याम लबा कबुल पूरा तबारी छ्‌याइबा धुइ तसी जिन्‍बा मुबा, थे धुइरी मिश्र य्‍हुल्‍सारी य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला सन्‍तानगदे ल्‍हानान बढब तबान निजी। 18 जमाहेन्‍से मिश्र य्‍हुल्‍सारी योसेफदा ङोआसेबा स्‍य्‍हान्‍दो ग्‍लेसे शासन लबारी छ्‌याइजी। 19 थे ग्‍लेसे य्‍हाङला य्‍हुलला म्‍हिगदेदा धोका पिन्‍सी ल्‍हानान दुख पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला भर्खर न्‍हबा कोलागदेदा मङग्‍यार थान्‍पुङ्‌जी। चुह्रङ् लसी भर्खर न्‍हबा जम्‍मान कोलागदेदा सिना लजी। 20 “थेनोन धुइरी मोशा न्‍हजी। थे परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि जेबा म्‍हि मुबा। थेदा ला सोमधोना ह्राङलान आबाला दिमरी सयार लसी थान्‍जी। 21 थेदा मङग्‍यार भोर्सी थान्‍माहेन्‍से फारोला झामेसे थेदा भोर्जी, ओच्‍छे ह्राङलान झा स्‍होसी सयार लसी न्‍हजी। 22 जमाहेन्‍से मोशादा मिश्रीगदेला बुद्धि लोप्‍जी, ओच्‍छे मोशासे पाङ्बा तामदेन गे शक्तिशाली मुबा। 23 “बोगल न्‍ही दिङ तमाहेन्‍से मोशासे ह्राङला इस्राएली ज्‍योज्‍यो आलेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम लजी। 24 मिश्री गिकसे ह्राङला इस्राएली ज्‍योज्‍यो आले न्‍हङला गिकदा अन्‍याय लबा म्राङ्सी मोशासे थेदा जोगब लसी थे मिश्रीदा साइसी ह्राङला आलेथोरी लबा अत्‍याचारला बदला किन्‍जी। 25 ङाग्‍यामसेन परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा चु दुखग्‍याम फेला भिबा ताम ङाला ज्‍योज्‍यो आलेसे घोला भिसी मोशासे म्‍हन्‍बा मुबा। तर थेनीगदेसे थे ताम आघोनी। 26 न्‍हङगरदङ इस्राएली न्‍ही ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा लसी चिबा धुइरी मोशा खजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा ढिक्‍ना लबारी म्‍हाइसी ‘ह्रोगदे, एनीगदे मी ज्‍योज्‍यो आले हिन्‍ना, तिग्‍दा ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री छेबा?’ 27 “तर ह्राङला खिम्‍जेमदा अन्‍याय लबा म्‍हिसे थेदा धुर आङ्‍सी चुह्रङ् भिजी, ‘एदा ङन्‍दा शासन लबा म्‍हिदेन न्‍यायाधीश दोबारी खाल्‍से धम्‍जी? 28 तिग तिल्‍मा एसे थे मिश्रीदा साइबा ह्रङ्नोन ङादाएनोन साइबारी म्‍हाइबा?’ 29 चुह्रङ्बा ताम थेःसी मोशा मिद्यान भिबा य्‍हुल्‍सारी यार्सी विदेशी दोसी चिजी। थेरी थेला झा न्‍ही न्‍हजी। 30 “मिद्यान य्‍हुल्‍सारी चिबा बोगल न्‍ही दिङ तमा मोशासे सीनै भिबा गङला ङामरी तोङतोङबा ग्‍लारी लुङ्बा झाङरी मे ल्‍हामरी स्‍वर्गदूत गिक म्राङ्जी। 31 चु म्राङ्सी मोशा उदेक तजी, ओच्‍छे जजाकी ङामरी निसी च्‍यामा परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा थेःजी। 32 ‘ङा एला आखे म्‍हेमे अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना।’ चु थेःसी मोशा लोङ्सी फितफित धर्सी थेपट्टि च्‍याबारीन आखम्‍नी। 33 “जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे मोशादा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, ‘एला लखम स्‍युगो। तिग्‍दा भिसम ए राप्‍बा ग्‍ला चोखो ग्‍ला हिन्‍ना। 34 ङाइ मिश्र य्‍हुल्‍सारी मुबा ङाला म्‍हिगदेदा लबा अन्‍याय म्राङ्सी जिन्‍बा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेला दुखला तामएनोन थेःसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेदा थे अन्‍यायदेन दुखग्‍याम फेबाला लागिरी ङा मार फाप्‍बा हिन्‍ना। दाहेन्‍से ङाइ एदा मिश्र य्‍हुल्‍सारी पुइला।’ 35 “चुनोन मोशादा थेनीगदेसे ‘एदा खाल्‍से ङन्‍दा शासन लबा म्‍हिदेन न्‍यायाधीश स्‍होजी’ भिसी पत्‍याब आतमुबा, थेनोन मोशादा परमेश्‍वरसे लुङ्बा झाङला मे ल्‍हामरी म्राङ्बा स्‍वर्गदूतग्‍याम शासन लबा म्‍हिदेन इस्राएलीगदेदा दुखग्‍याम फेबा म्‍हि स्‍होसी पुइजी। 36 चुनोन मोशासे मिश्र य्‍हुल्‍सारी, वाला भिबा समुन्‍द्रदेन बोगल न्‍ही दिङधोना तोङतोङबा ग्‍लारी उदेकला गेगदेदेन चिनुगदे उन्‍बान इस्राएलीगदेदा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी भबा मुबा। 37 “चुनोन मोशासे इस्राएलीगदेदा ‘परमेश्‍वरसे ङादा पुइखबा ह्रङ् लसी एनीगदे न्‍हङ‌ग्‍यामसेन एनीगदेला लागिरी अगमवक्ता गिक पुइखला’ भिसी पाङ्मुबा। 38 चुनोन मोशा तोङतोङबा ग्‍लारी म्‍हिगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी स्‍वर्गदूतदेन छ्‌याम मुबा, थेनोन स्‍वर्गदूतसे सीनै भिबा गङरी य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम ताम पाङ्मुबा, थेसेन य्‍हाङदा पिन्‍बाला लागिरी छोन्‍बो बचन याङ्बा मुबा। 39 “थेसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍ना य्‍हाङला आखे म्‍हेमेसे थेदा ख्‍लासी मिश्र य्‍हुल्‍सारीन दोःसी निबा सेम लजी। 40 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे हारूनदा ‘य्‍हाङला ङाच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबा तिगै लगदे स्‍होसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङन्‍दा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी भबा चु मोशादा तिग तगेम य्‍हाङदा था आरे’ भिसी भिजी। 41 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे म्‍हे बहरला मूर्ति गिक स्‍होसी थेरी बलि पिन्‍जी, ओच्‍छे ह्राङसे लबा गेरी थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 42 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ख्‍लाजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्नोन मुरी मुबा सारगदेदा तेन्‍बारी ख्‍लासी पिन्‍जी। चु ताम अगमवक्तागदेसे ङाच्‍छान परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुबा, ‘इस्राएलीगदे तिग एनीगदे बोगल न्‍ही दिङधोना तोङतोङबा ग्‍लारी मुबा धुइरी एनीगदेसे ङादा जन्‍तुला बलिदेन भेटीगदे पिन्‍जी? आपिन्‍नी। 43 तर एनीगदेसे मोलोख भिबा लला पालदेन रेफन भिबा लला सार, ओच्‍छे एनीगदेसे तेन्‍बा लला मूर्तिगदे थीसी भोर्जी। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा सजाय पिन्‍बाला लागिरी बेबिलोन भिबा ग्‍लाग्‍याम क्‍याम्‍सङपट्टि पुइला।’ 44 “य्‍हाङला आखे म्‍हेमे तोङतोङबा ग्‍लारी मुबा धुइरी थेनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याबा पाल मुबा। थे पाल मोशासे म्राङ्बादेन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार स्‍होबा मुबा। 45 परमेश्‍वरसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा तेःसी थेनीगदेला य्‍हुल्‍सा य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा शासन लपुङ्‌जी। थे पाल यहोशूसे थेनीगदेला य्‍हुल्‍सा ढासी किन्‍बा धुइरी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन भजी। थेह्रङ् लसीन दाऊद ग्‍लेला धुइधोनान थे पाल थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुबा। 46 दाऊद ग्‍लेसे परमेश्‍वरला दयामाया याङ्सी थेसे याकूबला परमेश्‍वरला लागिरी दिम स्‍होम्‍याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लजी। 47 तर परमेश्‍वरला लागिरी दिम चा सोलोमन ग्‍लेसे स्‍होजी। 48 “तर म्‍हिसे स्‍होबा दिमरी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर धन्‍आछ्‌या, ओच्‍छे अगमवक्तागदेसेनोन चुह्रङ् पाङ्बा मुला। 49 परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ‘ङाला ठि स्‍वर्ग हिन्‍ना, ओच्‍छे जम्‍बुलिङ ङाला काङ थान्‍बा ग्‍ला हिन्‍ना। एनीगदेसे ङाला लागिरी खाह्रङ्बा दिम स्‍होजी? ओच्‍छे ङाइ ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला खानङ मुला? 50 तिग चु जम्‍मान स्‍हे ङालान यासे स्‍होबा आहिन?’” 51 दोःसी स्‍तिफनससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “युङबा ह्रङ्‌बा सेम थोबा म्‍हिगदे, एनीगदेसे ह्राङला सेमरी परमेश्‍वरदा खाइमै आथान्‍नी। ओच्‍छे एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे लबा ह्रङ्नोन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्‌बादा सदन बिरोध लजी। 52 एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे अगमवक्तागदे न्‍हङला खजिबा अगमवक्तादा चा दुख आपिन्‍नी तला? थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि फेप्‍खबान मुला भिसी थेःना लबागदे जम्‍मादान साइजी। दान्‍दे ह्राङनी चा परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिदा धोका पिन्‍बादेन साइबा म्‍हि दोजी। 53 ह्राङनीसे स्‍वर्गदूतगदेला याग्‍याम पिन्‍बा मोशाला ठिम मी याङ्जी। तर ह्राङनीसे थे ठिम आङ्‌यान्‍नी।” 54 स्‍तिफनसला चुह्रङ्बा ताम थेःसी थेनीगदे बोमोसे म्‍लाङ म्‍लाङ तसी स्‍वा क्रेबारी छ्‌याइजी। 55 तर स्‍तिफनस चा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी एकोहोरो स्‍वर्गपट्टि च्‍याजी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालरी येशूदा परमेश्‍वरला दाहिनेपट्टि राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्जी। 56 ओच्‍छे थेसे “च्‍यागो, ङाइ स्‍वर्ग ठोङ्‌बादेन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि येशूदा परमेश्‍वरला दाहिनेपट्टि राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्बा मुला” भिसी भिजी। 57 तर थेनीगदेसे नाब्‍यङ ख्‍यासी घ्रेन काइ लसी क्रिङ्सी तिक्‍खुरीन स्‍तिफनसदा व्‍हाजी। 58 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे युङबासे तोसी साइबाला लागिरी स्‍तिफनसदा शहरग्‍याम तेःसी भोर्जी। चुह्रङ् लबा म्राङ्बा म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला क्‍वान स्‍युसी शाऊल भिबा भ्‍योन म्‍हिदा जिम्‍मा लसी स्‍तिफनसदा युङबासे तोजी। 59 थेनीगदेसे चुह्रङ् लसी युङबासे तोबा धुइरी स्‍तिफनससे “प्रभु येशू ङाला आत्‍मा ह्राङसे किन्‍गो” भिसी प्रार्थना लजी। 60 जमाहेन्‍से थेसे पुइ जूसी घ्रेन काइ लसी, “प्रभु, चु पापला दोष थेनीगदेदा थाखगै” भिमैछ्‌याम थेला सा निजी।

Acts 8

1 स्‍तिफनसदा साइबारी शाऊलएनोन ढिक्‍बा मुबा। थेनोन धिनकुनुहेन्‍से यरूशलेमरी मुबा मण्‍डलीला बिरोधरी ल्‍हानान दुख तबारी छ्‌याइजी, ओच्‍छे मुल चेलागदे बाहेक थेनीगदे जम्‍मान ससा बङबङ तसी यहूदियादेन सामरियाला ग्‍लारीक्‍यार यार्जी। 2 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदेसे स्‍तिफनसला लासदा भोर्सी ल्‍हुजी, थे सिबासे लमा थेनीगदे ल्‍हानान क्राबा क्रिङ्‌बा लजी। 3 तर शाऊलसे चा येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा नाश लबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे दिम दिमरी वाङ्सी ह्रेम्‍फेबे, म्रिङम्‍हेमे जम्‍मादान छेङ्बान भोर्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। 4 जमाहेन्‍से थे ससा बङबङ तसी यार्बा म्‍हिगदेसे ह्राङ धोतेबा ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 5 फिलिप चा सामरियाला शहर गिकरी निसी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्जी। 6 फिलिपसे पाङ्‌बादेन थेसे लबा उदेकला चिनु म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदेसे थेला तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍जी। 7 तिग्‍दा भिसम थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम घ्रेन काइ लसी क्रिङ्‌बान म्‍हङ थोन्‍सी निबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थेरी मुबा काङ या चलब आतबादेन कुज्‍या म्‍हिगदेदाएनोन खम्‍ना लबा मुबा। 8 थेतबासेलमा थे शहरला म्‍हिगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 9 थे शहररी सिमोन भिबा म्‍हि गिक मुबा। थेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थे शहररी जादु लसी सामरियाला म्‍हिगदेदा उदेक तना लबा मुबा। ओच्‍छे थेसे ह्राङसे ह्राङदान ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी म्‍हन्‍मुबा। 10 थेदा य्‍हुल्‍साला जजाबा म्‍हिहेन्‍से घ्रेनधोनाला जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चु परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना” भिसी तेन्‍मुबा, “चुदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन शक्ति भिमुला।” 11 थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे सिमोनसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍सी थेदेन छ्‌याम भ्रमुबा। तिग्‍दा भिसम थेसे ल्‍हानान धुइहेन्‍से जादु लसी म्‍हिगदेदा उदेक तना लबा मुबा। 12 तर थेनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादेन येशू ख्रीष्‍टला मिनना समाचार थेःना लबा फिलिपला तामरी विश्‍वास लजी। जमाहेन्‍से ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे जम्‍मासेन बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 13 सिमोनसेनोन विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी, ओच्‍छे थे फिलिपदेन छ्‌याम भ्रबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे फिलिपसे लबा घ्रेन घ्रेन उदेकला गेदेन चिनुगदे म्राङ्सी सिमोन उदेक तजी। 14 सामरियाला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी भिबा थेःसी यरूशलेमरी मुबा मुल चेलागदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 15 थेनीगदे सामरियारी धोखसी थेरी मुबा विश्‍वासीगदेसे परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्‌गै भिसी पत्रुसदेन यूहन्‍नासे प्रार्थना लजी। 16 तिग्‍दा भिसम थे धुइधोना थेनीगदे न्‍हङला खालैथोरीनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा आरेमुबा। थेनीगदेला बप्‍तिस्‍मा प्रभु येशूला मिनरी जे तबा मुबा। 17 पत्रुसदेन यूहन्‍नासे थेनीगदेथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्जी। 18 मुल चेलागदेसे या थान्‍मा परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्बा म्राङ्माहेन्‍से सिमोनसे थेनीगदेदा टाङगा पिन्‍बारी छ्‌याइबान, 19 “ङादाएनोन चु शक्ति पिन्‍गो, ओच्‍छे ङाइ जुन म्‍हिथोरी या थान्‍ना थे म्‍हिसे परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्‌गै” भिसी भिजी। 20 तर पत्रुससे सिमोनदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एला टाङगा एदेन छ्‌यामनोन नाश तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मोलम टाङगासे ग्‍लुखम्‍ला भिसी एसे म्‍हन्‍जी। 21 परमेश्‍वरला ङाच्‍छा एला सेमसे म्‍हन्‍बा ताम ठीक आरेबासे लमा चु गेरी एला तिगै भोदेन अधिकार आरे। 22 थेतबासेलमा एसे म्‍हन्‍बा चु आज्‍यबा नइबा तामदा ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लसम एला सेमरी म्‍हन्‍बा चुह्रङ्बा तामदा परमेश्‍वरसे माफ पिन्‍ना तला। 23 तिग्‍दा भिसम एला सेम डाहसे प्‍लिङ्‌बादेन पापला तहरी मुला भिबा ताम ङादा था मुला।” 24 जमाहेन्‍से सिमोनसे “ह्राङनीसे सुङ्बा ताम ङाथोरी थाखगै भिसी ह्राङनीसेन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ङाला लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 25 ओच्‍छे पत्रुसदेन यूहन्‍नासे येशूसे लबा ह्राङसेन म्राङ्बा गेदेन प्रभुला बचनग्‍याम घोना लमाहेन्‍से सामरीगदेला ल्‍हानान नाम्‍सागदेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान थेनीगदे यरूशलेमरी धोजी। 26 जमाहेन्‍से प्रभुला दूत गिकसे फिलिपदा “ए रेःसी ल्‍होपट्टि यरूशलेमग्‍याम गाजापट्टि निउ। थे ग्‍याम तोङतोङबा मुला” भिसी भिजी। 27 थेतबासेलमा फिलिप रेःसी निजी, थेसे नपुंसक गिकदा स्‍याप्‍जी थे नपुंसक इथियोपिया भिबा य्‍हुल्‍साला कन्‍दाकी भिबा ग्‍लेस्‍याला टाङगाला गे लबा मुल म्‍हि मुबा। थे नपुंसक परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी यरूशलेमरी निबा मुबा। 28 थे नपुंसक ह्राङला दिमपट्टि दोःसी खबान मुबा, ओच्‍छे थे ह्राङला रथरी चिसी यशैया भिबा अगमवक्तासे भ्रिबा किताब पढब लबान मुबा। 29 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे फिलिपदा “ए थे रथला ङामरी निसी थेदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन निउ” भिसी सुङ्जी। 30 फिलिप थे मुबा ग्‍लारी यार्सी निमा थेसे यशैया भिबा अगमवक्तासे भ्रिबा किताब पढब लबान लबा थेःजी। जमाहेन्‍से फिलिपसे थेदा “ह्राङसे पढब लबान लबा चु ताम घोमुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 31 थेसे “खालैसे घोना आलतेधोना ङाइ खाह्रङ् लसी घोसे?” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेसे फिलिपदा रथरी ङादेन छ्‌यामनोन चिउ भिसी पाङ्जी। 32 थेसे पढब लबा परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुबा, थे साइबारी भोर्बा ग्‍यु ह्रङ्‌बान मुबा, ओच्‍छे ग्‍यु बोगो ह्राङला क्रा थामा कुटिसी चिमुला, थेह्रङ् लसीन थेसेनोन तिगै आसुङ्ना कुटिसी चिजी। 33 थेदा अत्‍याचार तबा धुइरी थेसे ठीक निसाफ आयाङ्नी। दाहेन्‍से थेला वंशला बारेरी खाल्‍से पाङ्ला? तिग्‍दा भिसम थेला जुनी जम्‍बुलिङग्‍याम भोर्जी। 34 जमाहेन्‍से थे नपुंसकसे फिलिपदा “चु अगमवक्तासे खाल्‍ला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना? थेसे ह्राङलान बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना? ङादा पाङ्सी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 35 जमाहेन्‍से फिलिपसे परमेश्‍वरला थेनोन बचनग्‍याम थेदा येशूला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार पाङ्जी। 36 ओच्‍छे थेनीगदे निबान लबा धुइरी क्‍युइ मुबा ग्‍लारी धोजी। जमाहेन्‍से थे नपुंसकसे फिलिपदा “च्‍यागो, चुरी क्‍युइ मुबा चीम, दाहेन्‍से ङादा बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी तिग्‍से रोकब लखम्‍ला?” भिसी भिजी। 37 फिलिपसे थे नपुंसकदा “ह्राङसे सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लसम ह्राङसे किन्‍खम्‍ला” भिसी भिमा थे नपुंसकसे, “येशू ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी ङाइ विश्‍वास लबा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 38 जमाहेन्‍से थे नपुंसकसे रथ रोकब लपुङ्‌जी ओच्‍छे फिलिपदेन थे क्‍युइरी वाङ्‌जी, जमाहेन्‍से फिलिपसे थेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी। 39 थेन्‍नीन क्‍युइग्‍याम पाखारी थोन्‍मैछ्‌याम प्रभुला आत्‍मासे फिलिपदा भोर्जी, जमाहेन्‍से नपुंसकसे फिलिपदा दोःसी आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे थे ताङ्बान दिमरी निजी। 40 तर फिलिपसे ह्राङ अश्‍‍दोद भिबा ग्‍लारी धोजीम भिबा था याङ्जी। ओच्‍छे कैसरिया भिबा ग्‍लारी आदोतेधोना जम्‍मान शहरगदेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान निजी।

Acts 9

1 थेनोन धुइरी शाऊलसे अझ धाग उन्‍बान प्रभुला चेलागदेदा साइबारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि मुबा ग्‍लारी निसी, 2 प्रभुदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे न्‍हङला जो स्‍याप्‍सै खीसी यरूशलेमरी भम्‍याङ्‌गै भिसी दमस्‍कस भिबा ग्‍लाला यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेतागदेला लागिरी चिठी भ्रिसी पिन्‍गो भिसी चिठी ह्रीजी। 3 जमाहेन्‍से शाऊल निबान लमा थे दमस्‍कस भिबा ग्‍लाला ङामरी धोजी। थेरी धोमा स्‍वर्गग्‍याम तिक्‍खुरीन थेला क्‍युर्नोन य्‍हाल तजी। 4 थे सरी ह्रिल्‍जी ओच्‍छे थेसे “शाऊल, शाऊल, एसे ङादा तिग्‍दा ल्‍हानान दुख पिन्‍बा?” भिबा काइ थेःजी। 5 ओच्‍छे थेसे “प्रभु ह्राङ खाल हिन्‍ना?” भिसी भिमा चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “ङा एसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा येशू हिन्‍ना। 6 दाहेन्‍से ए रेःसी शहररी निउ, ओच्‍छे एसे तिग लतोःबा थे ताम एदा उन्‍ना।” 7 थेदेन छ्‌याम निबा म्‍हिगदेसे थे काइ चा थेःजी, तर क्‍यारमार च्‍यामा खालैदा आम्राङ्‌बासे लमा थेनीगदे थोम तसी चिजी। 8 जमाहेन्‍से शाऊल रेःसी मी ठोङ्सी च्‍यामा थेसे तिगै आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबागदेसे थेला यारी चुङ्सी दमस्‍कस भिबा ग्‍लारी भोर्जी। 9 थेसे सोमरेधोना तिगै आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे चबा थुङ्‌बाएनोन आलनी। 10 दमस्‍कस भिबा ग्‍लारी हननिया भिबा प्रभुला चेला गिक मुबा। थेदा म्‍हाङरी प्रभुसे “हननिया” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे “लास्‍सो प्रभु” भिसी भिजी। 11 जमाहेन्‍से प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ए ‘सोजो’ भिबा ग्‍यामपट्टि निउ, थेरी यहूदाला दिमरी शाऊल भिबा टार्सस शहररी चिबा म्‍हिदा म्‍हाइगो, च्‍यागो, थेसे दान्‍दे प्रार्थना लबान मुला। 12 थेसे म्‍हाङरी हननिया भिबा म्‍हि गिक खसी म्राङ्‌खम्‍गै भिसी ह्राङथोरी हननियासे या थान्‍बा म्राङ्बा मुला।” 13 तर हननियासे चुह्रङ् भिसी भिजी, “प्रभु, चु म्‍हिसे मी यरूशलेमरी मुबा ह्राङला म्‍हिगदेदा गाते नइबा गे लसी दुख पिन्‍जी भिबा ताम ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेग्‍याम थेःबा मुला। 14 चुरीनोन ह्राङला मिन किन्‍बागदेदा खीबारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकार याङ्बा मुला।” 15 तर प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ए निउ, तिग्‍दा भिसम ङाइ थेदा ङादा तेन्‍बारी धम्‍बा मुला। थेसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे, ग्‍लेगदेदेन इस्राएलीगदेदा ङाला मिन थेःना लला। 16 दाहेन्‍से थेसे ङाला लागिरी गाते दुख नातोःला भिबा ताम ङाइ थेदा उन्‍ना।” 17 जमाहेन्‍से हननिया निसी थे दिमरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे शाऊलथोरी ह्राङला या न्‍हीनोन थान्‍सी चुह्रङ्‌ भिसी भिजी, “शाऊल आले, ए ग्‍यामरी खबान लबा धुइरी ए मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा प्रभु येशूसेन ङादा पुइखबा हिन्‍ना। एसे म्राङ्बारी खम्‍गै ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌गै भिसी ए मुबा ग्‍लारी पुइखबा हिन्‍ना।” 18 हननियासे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम थेला मीग्‍याम जजाबा पाप्रा ह्रङ्‌बा ताइजी ओच्‍छे थेला मीसे म्राङ्‌खम्‍जी। जमाहेन्‍से रेःसी थेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 19 ओच्‍छे थेसे चबा स्‍हे चसी भङ याङ्जी। शाऊल तिगै रेधोना येशूदा विश्‍वास लबागदेदेन छ्‌याम दमस्‍कसरी चिजी। 20 ओच्‍छे तुरुन्‍तन शाऊल यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निसी, “येशू परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 21 चुह्रङ् भिबा थेःबा म्‍हिगदे जम्‍मान उदेक म्‍हन्‍सी चुह्रङ् भिजी, “येशूला मिन किन्‍बा यरूशलेमरी मुबा म्‍हिगदेदा नाश लबादेन चुरीनोन येशूला मिन किन्‍बा म्‍हिगदेदा खीसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भोर्बा सेमसे खबा चुनोन म्‍हि आहिन?” 22 तर शाऊलसे थेःना लबा ताम झन झन शक्तिशाली तबान निजी ओच्‍छे येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी दमस्‍कसरी मुबा यहूदीगदेदा अलमल तना लजी। 23 ल्‍हानान रे निमाहेन्‍से शाऊलदा साइबारी यहूदीगदे ढिक्‍सी सल्‍लाह लजी। 24 तर थेनीगदेसे ह्राङदा साइबारी म्‍हाइबा ताम शाऊलसे था याङ्जी। शाऊलदा साइबारी थेनीगदेसे दमस्‍कस शहरला म्राप म्रापरी धिन म्‍हुननोन ख्रुङ्‌सी चिमुबा। 25 तर शाऊलदा स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदेसे म्‍हुनङनोन छाङरी युसी थे शहरला पर्खालग्‍याम मार पुइजी। 26 शाऊल यरूशलेमरी खमाहेन्‍से थेरी मुबा येशूला चेलागदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बारी म्‍हाइजी। तर थेनीगदेसे थे येशूला चेला हिन्‍ना भिसी विश्‍वास आतबासे लमा शाऊल म्राङ्सी जम्‍मान लोङ्जी। 27 तर बारनाबाससे मुल चेलागदे मुबा ग्‍लारी शाऊलदा ह्राङदेन छ्‌यामनोन भोर्जी। ओच्‍छे शाऊलसे प्रभुदा ग्‍यामरी म्राङ्बादेन प्रभुसे सुङ्बा तामला बारेरी पाङ्जी। थेह्रङ् लसीन दमस्‍कसरी आलोङ्नान येशूला बारेरी थेःना लजी भिबा ताम बारनाबाससे थेनीगदेदा पाङ्सी पिन्‍जी। 28 जमाहेन्‍से शाऊल यरूशलेमला जम्‍मान ग्‍लारी थेनीगदेदेन छ्‌याम छ्‌याम भ्रजी, ओच्‍छे शाऊल आलोङ्नान प्रभुला बारेरी थेःना लबान भ्रजी। 29 ओच्‍छे शाऊलदेन ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍बा ताम लमुबा, तर थे ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेसे चा शाऊलदा साइबारी म्‍हाइबान मुबा। 30 चु ताम था याङ्सी प्रभुदा विश्‍वास लबागदेसे शाऊलदा कैसरिया भिबा शहररी भोर्जी, ओच्‍छे थेग्‍याम टार्सस भिबा शहरपट्टि पुइजी। 31 जमाहेन्‍से यहूदियादेन गालील ओच्‍छे सामरिया भिबा ग्‍लारी मुबा जम्‍मान मण्‍डलीदा शान्‍ति तजी। ओच्‍छे प्रभुला चेलागदेसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम आँट याङ्जी ओच्‍छे मण्‍डलीएनोन बढब तजी। चेलागदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रमुबा ओच्‍छे प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेएनोन ल्‍हानान तबान निजी। 32 पत्रुस क्‍यारमारला नाम्‍सागदेरी कोर्बान निबा धुइरी लुड्डा भिबा ग्‍लारी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी धोखजी। 33 पत्रुससे थेरी एनियास भिबा कुज्‍या म्‍हि गिक म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी, थे म्‍हि कुज्‍या तबा भ्रेः दिङ तबा मुबा। 34 जमाहेन्‍से पत्रुससे थे कुज्‍या म्‍हिदा “एनियास, एदा येशू ख्रीष्‍टसे खम्‍ना लला। थेतबासेलमा ए रेःसी ह्राङला तीबा नान्‍बा दुइगो” भिसी भिमैछ्‌याम थे कुज्‍या म्‍हि डोङ रेःजी। 35 थे कुज्‍या म्‍हि खम्‍बा म्राङ्सी लुड्डादेन शारोन भिबा ग्‍लारी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। 36 योप्‍पा भिबा शहररी तबीता भिबा चेला गिक मुबा, थेदा ग्रीक ग्‍योइरी डोरकास भिमुबा। थेसे सदन प्राङबोगदेदा ह्रो लबादेन ज्‍यबा गे लमुबा। 37 पत्रुस लुड्डा भिबा ग्‍लारी मुबा धुइरी थे तबीता आखम्‍ना सिजी, ओच्‍छे म्‍हिगदेसे थेला लास ख्रुसी तलाथोला कोठा गिकरी भोर्सी थान्‍जी। 38 लुड्डा भिबा ग्‍ला योप्‍पा शहरला ङामरीन तबासे लमा चेलागदेसे पत्रुस थेरी मुला भिबा ताम थेःसी, “ङनी मुबा ग्‍लारी योना फेप्‍खउ भिउ” भिसी म्‍हि न्‍हीदा थे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 39 जमाहेन्‍से पत्रुस थेनीगदेदेन छ्‌याम निजी। थेरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदा तलाथोला कोठारी भोर्जी। जमाहेन्‍से थेरी मुबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदे पत्रुसला ङामरी राप्‍सी क्राबान मुबा, ओच्‍छे डोरकास भिबा तबीतासे थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी राबा क्‍वान उन्‍जी। 40 जमाहेन्‍से पत्रुससे थेनीगदे जम्‍मादान मङग्‍यार पुइसी पुइ जूसी प्रार्थना लजी, ओच्‍छे थे लासपट्टि च्‍यासी, “तबीता रेःगो” भिसी भिमा, तबीतासे मी ठोङ्‌जी ओच्‍छे थेसे पत्रुसदा म्राङ्सी रेःसी चिजी। 41 पत्रुससे तबीताला यारी चुङ्सी थीजी ओच्‍छे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा ङ्‌योइसी तबीता सोजी भिसी उन्‍जी। 42 जमाहेन्‍से चु ताम योप्‍पा शहर नाङनोन थेःजी, ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। 43 ओच्‍छे पत्रुस ल्‍हानान धिनधोना ढिला गे लबा सिमोन भिबा म्‍हिदेन छ्‌याम योप्‍पा शहररीन चिजी।

Acts 10

1 कैसरिया भिबा ग्‍लारी कर्नेलियस भिबा म्‍हि गिक मुबा, थे म्‍हि रोमी य्‍हुलला इटालिया भिबा सिपाहीला कप्‍तान मुबा। 2 थेसे परमेश्‍वरदा तेन्‍मुबा, ओच्‍छे थेदेन थेला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। थेसे आरेबागदेदा ज्‍यबा सेमसे पिन्‍मुबा। ओच्‍छे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम सदन प्रार्थना लमुबा। 3 तिरेकुनु थेसे धिनना तीन बजेरीक्‍यार प्रार्थना लबा धुइरी परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूत गिक ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबा म्राङ्जी। ओच्‍छे स्‍वर्गदूतसे थेदा “कर्नेलियस!” भिसी ङ्‌योइबा थेःजी। 4 जमाहेन्‍से कर्नेलियस लोङ्सी स्‍वर्गदूतदा ज्‍यना लसी च्‍यासी, “प्रभु, सुङ्‍गो” भिसी भिमा, स्‍वर्गदूतसे थेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एसे लबा प्रार्थनादेन एसे प्राङबोगदेदा दया लसी चबा थुङ्बारी पिन्‍बा जम्‍मान गे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा भेटी ह्रङ्‌बान दोबा मुला। 5 दाहेन्‍से एसे योप्‍पा भिबा शहररी म्‍हिगदे पुइसी पत्रुस भिबा सिमोनदा ङ्‌योइगो। 6 थे ढिला गे लबा सिमोन भिबा म्‍हिदेन छ्‌याम चिबा मुला, थे सिमोनना दिम समुन्‍द्रला कुनीरी मुला।” 7 ओते पाङ्माहेन्‍से स्‍वर्गदूत कर्नेलियस मुबाग्‍याम फेसी निजी। जमाहेन्‍से कर्नेलियससे ह्राङला नोकरगदे न्‍हङला नोकर न्‍हीदेन सदन ह्राङदा क्‍योङ्बा ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा सिपाही गिकदा ङ्‌योइजी। 8 ओच्‍छे थेनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पाङ्सी योप्‍पा भिबा शहररी पुइजी। 9 न्‍हङगरदङ थेनीगदे निबान लबा धुइरी धिनना बाह्र बजेरीक्‍यार योप्‍पा शहरला ङामरी धोखमा पत्रुस चा प्रार्थना लबारी दिमला कौसीरी निजी। 10 थे धुइरी पत्रुसदा फोख्रेन्‍जी, ओच्‍छे थेसे चबा स्‍हे चबारी म्‍हाइजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चबा स्‍हे स्‍होबान मुबा, थेनोन धुइरी थे एकोहोरो तजी। 11 जमाहेन्‍से थेसे स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी ओच्‍छे कुनी ब्‍लिरीन खीबा तन्‍ना ह्रङ्‌बा स्‍वर्गग्‍याम जम्‍बुलिङपट्टि मार खबान लबा म्राङ्जी। 12 थे तन्‍नारी जम्‍बुलिङला काङ ब्‍लि मुबा ल्‍हानान थरीला जन्‍तुदेन सरी भ्रबा जन्‍तु ओच्‍छे चरागदे मुबा। 13 जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “पत्रुस, ए रेःसी चुदा साइसी चउ।” 14 तर पत्रुससे “आहिन प्रभु, ङाइ चुह्रङ्बा चबारी आतबा नइबा स्‍हे खाइमै चबा आरे” भिसी भिजी। 15 दोःसीनोन पत्रुससे “परमेश्‍वरसे चोखो स्‍होसी जिन्‍बा स्‍हेदा एसे नइबा स्‍हे थाम्‍हन्‍गो” भिबा काइ थेःजी। 16 सोमरेमधोना चुह्रङ्बा काइ थेःजी, ओच्‍छे थे तन्‍ना तुरुन्‍तन स्‍वर्गपट्टि भोर्जी। 17 ह्राङसे म्राङ्बा तामला अर्थ तिग मुला तला भिसी पत्रुस अलमल तसी चिमुबा। थेनोन धुइरी कर्नेलियससे पुइबा म्‍हिगदे सिमोनना दिम म्‍हाइबान निमा दिम स्‍याप्‍सी म्रापरी राप्‍जी। 18 ओच्‍छे घ्रेन काइ लसी, “पत्रुस भिबा सिमोन चुरी धन्‍छ्‌यामुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 19 थे धुइरी पत्रुस ह्राङसे म्राङ्बा तामला बारेरी म्‍हन्‍सी चिबा मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एदा म्‍हि सोमसे म्‍हाइबान मुला। 20 थेतबासेलमा ए रेःसी धिरी निउ, ओच्‍छे शङ्का आलना थेनीगदेदेन छ्‌याम निउ, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा ङाइनोन पुइखबा हिन्‍ना।” 21 जमाहेन्‍से पत्रुस थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निसी, “च्‍यागो, एनीगदेसे म्‍हाइबा म्‍हि ङानोन हिन्‍ना। एनीगदे चुरी तिग्‍दा खबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 22 थेनीगदेसे पत्रुसदा “कर्नेलियस भिबा कप्‍तानसे ङन्‍दा पुइखबा हिन्‍ना। थे ज्‍यबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे यहूदीगदे जम्‍मासेन थेदा मान लमुला। थेला दिमरी ह्राङदा ङ्‌योइसी ह्राङसे सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो भिसी परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदे गिकसे कुल्‍बा मुला” भिसी भिजी। 23 थेतबासेलमा थेनीगदेदा न्‍हङरी ङ्‌योइसी पत्रुससे थेनीगदेदा क्‍योङ्‌जी। न्‍हङगरदङ पत्रुस थेनीगदेदेन छ्‌याम निजी, ओच्‍छे येशूदा विश्‍वास लबा योप्‍पा शहररी मुबा कोइ कोइ म्‍हिगदेएनोन थेदेन छ्‌याम निजी। 24 रेनीदङ थेनीगदे कैसरिया भिबा ग्‍लारी धोजी। कर्नेलियससे चा ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्राङदेन छ्‌याम ढिक्‍बा ह्रोगदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदेला ग्‍याम च्‍यासी चिबा मुबा। 25 पत्रुस न्‍हङरी खमाहेन्‍से कर्नेलियस थेदेन छ्‌याम ह्रुप तजी, ओच्‍छे थेदा फ्‍या लजी। 26 तर पत्रुससे थेदा थीसी, “रेःगो, ङाएनोन म्‍हि जे हिन्‍ना” भिसी भिजी। 27 ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ताम पाङ्‌बान दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी, थेरी पत्रुससे ल्‍हानान म्‍हिगदे ह्रुप तसी चिबा म्राङ्जी। 28 पत्रुससे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङनी यहूदीगदेला ठिमसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी आपिन्‍मुला भिबा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला, तर परमेश्‍वरसे ङादा खजिबै म्‍हिदा नइबादेन गे आखेल्‍बा थाम्‍हन्‍गो भिसी उन्‍बा मुला। 29 थेतबासेलमा ह्राङनीसे ङ्‍योइमैछ्‍याम तिगै आम्‍हन्‍ना ङा ह्राङनी मुबा ग्‍लारी खबा हिन्‍ना। ह्राङनीसे ङादा चुरी तिग्‍दा ङ्‌योइबा हिन्‍ना ङादा सुङ्‍गो।” 30 जमाहेन्‍से कर्नेलियससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ब्‍लिरे ङाच्‍छा ओस्‍पन चुनोन धुइरी ङा दिमरी तीन बजेला प्रार्थना लबान मुबा थे धुइरी य्‍हाल य्‍हाल्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हि गिक ङाला ङाच्‍छापट्टि राप्‍जी। 31 ओच्‍छे थे म्‍हिसे चुह्रङ् भिसी भिजी, ‘कर्नेलियस, एसे लबा प्रार्थना परमेश्‍वरसे थेःबा मुला, थेह्रङ् लसीन प्राङबोगदेदा दया लसी चबा थुङ्बा पिन्‍बा गे परमेश्‍वरसे ढन्‍बा मुला। 32 थेतबासेलमा एसे योप्‍पा शहररी म्‍हि पुइसी पत्रुस भिबा सिमोनदा ङ्‌योइगो। थे समुन्‍द्रला कुनीरी ढिला गे लबा सिमोनना दिमरी चिमुला।’ 33 थेतबासेलमा ङाइ तुरुन्‍तन ह्राङ मुबा ग्‍लारी म्‍हि पुइखबा हिन्‍ना, दान्‍दे ह्राङ ङन्‍ना लागिरी ल्‍हानान दुख लसी चुरी फेप्‍खजी। दाहेन्‍से प्रभुसे ह्राङदा कुल्‍बा जम्‍मान ताम ह्राङग्‍याम ङ्‌यान्‍बारी ङनी जम्‍मान परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ह्रुप तबा मुला।” 34 जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, “चु ताम सत्‍य हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे खालैला ली आच्‍याना जम्‍मादान गिकनोन व्‍यवहार लमुला भिबा ताम ङाइ म्राङ्बा मुला। 35 तर य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे न्‍हङला जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा मान लसी थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लला थे म्‍हि परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि तला। 36 ओच्‍छे येशू ख्रीष्‍टग्‍याम इस्राएलीगदेला गुङरी परमेश्‍वरसे पुइखबा शान्‍तिला समाचार ह्राङनीदा थानोन मुला। थेनोन येशू जम्‍मालान प्रभु हिन्‍ना। 37 यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍माला बारेरी थेःना लमाहेन्‍से गालीलहेन्‍से यहूदियाला जम्‍मान ग्‍लारी तबा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। 38 खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे नासरतला येशूथोरी ह्राङला आत्‍मादेन शक्ति पुइखजी। जमाहेन्‍से थेसे ज्‍यबा गेदेन शैतानसे दुख पिन्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबान भ्रजी, तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा। 39 “यहूदीगदेला य्‍हुल्‍सादेन यरूशलेमरी येशूसे लबा जम्‍मान गे ङन्‍से म्राङ्बा मुला। थेदा म्‍हिगदेसे क्रुसरी टाँगब लसी साइजी। 40 तर सोमरेमाकुनु परमेश्‍वरसे थेदा सोना लजी। थेतबासेलमा ङन्‍से दोःसी येशूदा म्राङ्‌म्‍याङ्‌जी। 41 थेदा जम्‍मान म्‍हिसे मी म्राङ्‌आम्‍याङ्‌नी, तर थे सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍से थेदेन छ्‌यामनोन चबा थुङ्बा लसी भ्रबा म्‍हि ङन्‍से जे म्राङ्जी। चुनोन ताम उन्‍बाला लागिरी ङाच्‍छान परमेश्‍वरसे ङन्‍दा धम्‍बा हिन्‍ना। 42 ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारीदेन येशूदा सिबादेन सोबा म्‍हिगदेला निसाफ लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे धम्‍बा हिन्‍ना भिसी पाङ्‍गो भिसी येशूसे ङन्‍दा कुल्‍बा मुला। 43 ओच्‍छे येशूथोरी विश्‍वास लबागदे जम्‍मालान पाप येशूला मिनरी माफ याङ्ला भिसी जम्‍मान अगमवक्तागदेसेनोन पाङ्बा मुला।” 44 पत्रुससे चु ताम पाङ्ना पाङ्नान पत्रुसला ताम थेःबा जम्‍मान म्‍हिथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 45 अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेथोरीएनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा म्राङ्सी पत्रुसदेन छ्‌याम खबा यहूदी विश्‍वासीगदे उदेक तजी। 46 तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे आसेबा ग्‍योइ पाङ्सी परमेश्‍वरला जयजयकार लबान लबा यहूदी विश्‍वासीगदेसे थेःजी। जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, 47 “य्‍हाङसे ह्रङ्नोन परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्बा चु म्‍हिगदेदा दाहेन्‍से क्‍युइला बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खाल्‍से रोकब लबा?” 48 थेतबासेलमा पत्रुससे थेनीगदेदा येशू ख्रीष्‍टला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदा तिगै धिन ङन्‍देन छ्‌याम स्‍य्‍हूगो भिसी भिजी।

Acts 11

1 यहूदियारी मुबा मुल चेलादेन स्‍य्‍हान्‍दो आलेगदेसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी भिबा ताम थेःजी। 2 ओच्‍छे पत्रुस यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से खतना लनोन तोःला भिबा यहूदी विश्‍वासीगदेसे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी बिरोध लजी, 3 “खतना आलबा म्‍हिगदेला दिमरी निसी थेनीगदेदेन छ्‌याम ह्राङसे तिग्‍दा चबा थुङ्बा लबा?” 4 जमाहेन्‍से पत्रुससे थेनीगदेदा मेलोसेन घोना लबारी छ्‌याइजी। 5 “च्‍यागो, ङा योप्‍पा भिबा शहररी प्रार्थना लमा सेम गिक तसी एकोहोरो तबा धुइरी कुनी ब्‍लिरी खीबा घ्रेन तन्‍ना ह्रङ्‌बा गिक मुग्‍याम मार खबान लबा तिगै स्‍हे ङाइ म्राङ्जी, थे तन्‍ना ह्रङ्‌बा स्‍हे ङा मुबा ग्‍लारी खजी। 6 थेरी ङाइ ज्‍यना लसी च्‍यामा जम्‍बुलिङरी मुबा काङ ब्‍लि मुबा ल्‍हानान थरीला जन्‍तुगदेदेन सरी भ्रबा जन्‍तुगदे ओच्‍छे चरागदेदा म्राङ्जी। 7 जमाहेन्‍से ‘पत्रुस रेःगो, एसे चुगदे साइसी चउ’ भिबा काइ ङाइ थेःजी। 8 “तर ङाइ ‘आहिन प्रभु, चुह्रङ्बा चबारी आतबा नइबा स्‍हेगदे ङाइ खाइमै चबा आरे’ भिसी भिमा, 9 “दोःसीनोन स्‍वर्गग्‍याम परमेश्‍वरसे चोखो स्‍होसी जिन्‍बा स्‍हेदा एसे नइबा स्‍हे भिसी थापाङ्‍गो भिबा काइ ङाइ थेःजी। 10 सोमरेमधोना चुह्रङ्‌नोन तजी, जमाहेन्‍से थे जम्‍मान स्‍हे दोःसी स्‍वर्गरीन भोर्जी। 11 “थेनोन धुइरी कैसरिया भिबा ग्‍लाग्‍याम ङा मुबा ग्‍लारी पुइखबा म्‍हि सोम ङा चिबा दिमरी धोखजी। 12 परमेश्‍वरला आत्‍मासे ङादा थेनीगदेदेन छ्‌याम शङ्का आलना निउ भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे चु ज्‍योज्‍यो आले ढुएनोन ङादेन छ्‌याम निमुबा, जमाहेन्‍से ङनी थे म्‍हिला दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी। 13 थेसे ङन्‍दा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, स्‍वर्गदूत गिक थेला दिमरी राप्‍सी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बान लबा म्राङ्जी, ‘एसे योप्‍पा भिबा शहररी म्‍हि पुइसी सिमोन भिबा पत्रुसदा ङ्‌योइसी भउ। 14 थेसे एदा जुन ताम पाङ्ला थे तामग्‍याम एदेन एला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्ला।’ 15 “ङाइ पाङ्‌बारी छ्‌याइमाहेन्‍से, ङाच्‍छा य्‍हाङथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा ह्रङ् लसी थेनीगदेथोरीनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 16 जमाहेन्‍से ‘यूहन्‍नासे एनीगदेदा क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी, तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेला बप्‍तिस्‍मा तला’ भिसी प्रभुसे सुङ्बा ताम ङाइ ढन्‍जी। 17 प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा मोलम पिन्‍जी, थेनोन मोलम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदाएनोन पिन्‍जी भिसम परमेश्‍वरदा रोकब लबा ङा खाल हिन्‍ना?” 18 चु ताम थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे बिरोध लबा ख्‍लाजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा जयजयकार लजी, ओच्‍छे “दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी सोबा मौका पिन्‍बा मुला” भिसी भिजी। 19 स्‍तिफनसला बारेरी खबा दुखसे लमा ससा बङबङ तबागदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा आहिन, तर यहूदीगदेदा जे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान, फोनिके भिबा ग्‍लादेन साइप्रस भिबा ग्‍ला ओच्‍छे एन्‍टिओखिया भिबा शहरधोना निजी। 20 तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ चेलागदे साइप्रसदेन कुरेनी भिबा ग्‍लाला मुबा। थेनीगदे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी खसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन प्रभु येशूला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 21 थेनीगदेदेन छ्‌याम प्रभुला शक्ति मुबासे लमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे विश्‍वास लसी प्रभुला चेला दोजी। 22 चु ताम यरूशलेमरी मुबा मण्‍डलीसे थेःजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी बारनाबासदा पुइजी। 23 बारनाबास थेरी खसी परमेश्‍वरसे दयामाया लबादेन मोलम पिन्‍बा म्राङ्सी ल्‍हानान ताङ्जी। ओच्‍छे थेसे थेनीगदे जम्‍मादान सदन सेमहेन्‍से प्रभुदा विश्‍वास लसी चिउ भिसी आँट पिन्‍जी। 24 बारनाबास परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌बादेन विश्‍वासरी कोङ्बा ज्‍यबा म्‍हि मुबा। थेतबासेलमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। 25 जमाहेन्‍से बारनाबास शाऊलदा म्‍हाइबारी टार्सस भिबा शहररी निजी। 26 थेसे शाऊलदा स्‍याप्‍माहेन्‍से एन्‍टिओखिया भिबा शहररी भजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे तिदिङधोना मण्‍डलीला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम स्‍याप्‍बान ल्‍हानान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बारी छ्‌याइजी। चेलागदेदा जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा एन्‍टिओखिया भिबा शहररीन ख्रीष्‍टियान भिसी भिजी। 27 थे धुइरी कोइ कोइ अगमवक्तागदे यरूशलेमग्‍याम एन्‍टिओखिया भिबा शहररी खजी। 28 थे अगमवक्तागदे न्‍हङला अगाबस भिबा अगमवक्ता रेःजी, ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे थेदा चु जम्‍बुलिङ नाङनोन घ्रेन अनिकाल तबारी छ्‌याइबा मुला भिसी पाङ्‌पुङ्‌जी। चु ताम लिच्‍छा क्‍लौडियस भिबा ग्‍लेला पालोरी पूरा तजी। 29 जमाहेन्‍से जम्‍मान चेलागदेसे ह्राङ ह्राङसे खम्‍तेधोना भेटी ह्रुप्‍सी यहूदिया भिबा ग्‍लारी चिबा विश्‍वासीगदेदा पिन्‍बारी पक्‍का लजी। 30 चुह्रङ् लसी बारनाबासदेन शाऊलसे भेटी ह्रुप्‍सी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी।

Acts 12

1 थे धुइरी हेरोद अग्रिपा भिबा ग्‍लेसे मण्‍डलीला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा चुङ्सी ल्‍हानान दुख पिन्‍बारी छ्‌याइजी। 2 थे ग्‍लेसे यूहन्‍नाला ज्‍योज्‍यो याकूबदा तरवारसे थासी साइपुङ्जी। 3 चुह्रङ् लमा यहूदीगदे ताङ्‍बा म्राङ्सी हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदाएनोन चुङ्‌पुङ्‌जी। हेरोद ग्‍लेसे चुह्रङ् लबा खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला धुइरी मुबा। 4 हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदा चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌माहेन्‍से सिपाहीगदेला समूह ब्‍लि स्‍होसी ख्रुङ्पुङ्जी। ओच्‍छे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड जिन्‍माहेन्‍से थेदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भसी ङ्‌योइबा छार्बा लबा सेम लजी। 5 थेतबासेलमा पत्रुसदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी, तर मण्‍डलीसे पत्रुसला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम झन प्रार्थना लबाला लबान लजी। 6 हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भबारी छ्‌याइबा धिनना ङाच्‍छाकुनुला म्‍हुनङ, पत्रुस सिपाही न्‍हीला गुङरी म्‍हेर्सी चिबा मुबा, थेदा च्‍याल्‍दा न्‍हीसे खीसी थान्‍बा मुबा। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो सिपाहीगदेसेनोन झ्‍याल्‍खानना म्रापरी ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा। 7 तिक्‍खुरीन प्रभुला दूत गिक पत्रुस मुबा ग्‍लारी खसी राप्‍जी, ओच्‍छे पत्रुसदा थान्‍बा कोठारी य्‍हाल तजी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतसे पत्रुसला राइरी थुर्सी, “ए योना रेःगो” भिसी पत्रुसदा छिङ्जी। स्‍वर्गदूतसे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम पत्रुसला यारी खीबा च्‍याल्‍दा ह्रङ्नोन ब्‍लसी सरी ताइजी। 8 जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूतसे थेदा “एसे क्‍वानदेन लखम क्‍वान्‍गो” भिसी भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लजी। दोःसीनोन स्‍वर्गदूतसे पत्रुसदा “ए घ नान्‍सी ङाला लिच्‍छा लिच्‍छा खउ” भिसी भिजी। 9 स्‍वर्गदूतसे थेह्रङ् भिमाहेन्‍से पत्रुस स्‍वर्गदूतला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रबारी छ्‌याइजी। स्‍वर्गदूतसे लबा चु गे साँच्‍चिन हिन्‍ना भिसी पत्रुसदा थानोन आरेबा। तर पत्रुससे चु ङाइ म्‍हाङ म्राङ्बान मुला भिसी म्‍हन्‍जी। 10 जमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानरी ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीला समूह न्‍हीदा वाइसी थेनीगदे शहरपट्टि निबा फाइला म्रापरी धोजी, थेरी धोमैछ्‌याम थे म्राप ह्रङ्नोन ठोङ्‌जी, जमाहेन्‍से थेनीगदे थोन्‍सी गल्‍लीला ग्‍याम तसी निना निनान स्‍वर्गदूतसे पत्रुसदा ख्‍लासी निजी। 11 थे धुइरी चा तिग तजी भिबा ताम पत्रुससे था याङ्सी चुह्रङ् भिजी, “प्रभुसे ह्राङला दूत पुइखसी हेरोद ग्‍लेला याग्‍यामदेन यहूदीगदेसे लबारी छ्‌याइबा गेग्‍याम फेबा ताम पक्‍का हिन्‍ना।” 12 चु ताम था याङ्माहेन्‍से थे मर्कूस भिबा यूहन्‍नाला आमा मरियमला दिमरी निजी। थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदे ह्रुप तसी प्रार्थना लसी चिबा मुबा। 13 थेसे म्राप ढ्वक ढ्वक लमाहेन्‍से रोदा भिबा नोकरस्‍या म्राप ठोङ्‌बारी खजी। 14 थेसे पत्रुसला काइ ङोसेसी ताङ्बासे लमा म्रापनोन आठोङ्‌ना न्‍हङरी यार्बान निसी, “पत्रुस म्रापरी राप्‍सी चिबा मुला” भिसी जम्‍मादान भिजी। 15 तर थेरी मुबागदेसे थेदा “ए म्‍योजीम” भिसी भिमा थेसे ढीपि लबान चु ताम पक्‍का हिन्‍ना भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “थे पत्रुसदा च्‍याबा स्‍वर्गदूत मुला तला” भिसी भिजी। 16 तर पत्रुससे चा म्राप ढ्वक ढ्वक लबाला लबान लजी। जमाहेन्‍से म्राप ठोङ्‌मा पत्रुसदा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। 17 तर पत्रुससे थेनीगदेदा “कुटिसी चिउ” भिसी यासे चाल लजी, ओच्‍छे प्रभुसे ह्राङदा खाह्रङ् लसी झ्‍याल्‍खानग्‍याम मङग्‍यार तेःजी भिबा ताम थेनीगदेदा पाङ्जी। ओच्‍छे चु ताम याकूबदेन विश्‍वास लबा स्‍य्‍हान्‍दो ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन पाङ्सी पिन्‍गो भिसी पत्रुस थेनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम अर्गु ग्‍लारी निजी। 18 स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से पत्रुस खानङ निजी भिसी सिपाहीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान हल्‍ली खल्‍ली तजी। 19 हेरोदसे पत्रुसदा म्‍हाइगो भिसी कुल्‍जी। तर थेनीगदेसे पत्रुसदा खानङएनोन आस्‍याप्‍नी। थेतबासेलमा सिपाहीगदेदा ङ्‌योइबा छार्बा लजी, तसैनोन तिगै जोहाब आपिन्‍माहेन्‍से थेनीगदेदा साइगो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से हेरोद चा यहूदियाग्‍याम कैसरिया भिबा ग्‍लारी निसी थेरीन चिजी। 20 टुरोसदेन सीदोन य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम हेरोद ल्‍हानान बोमो खबा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदे ढिक्‍सी हेरोद मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे ग्‍लेला गे लबा बलस्‍तस भिबा म्‍हिदा ह्रो स्‍होसी ग्‍लेदेन छ्‌याम ढिक्‍बाला लागिरी सल्‍लाह लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला चबा स्‍हे हेरोद ग्‍लेला य्‍हुल्‍साग्‍याम खतोःबा मुबा। 21 तोगब लबा धिनकुनु ग्‍लेसे जे क्‍वान्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍सी हेरोद ग्‍ले निसाफ लबा ठिरी चिसी म्‍हिगदेला ङाच्‍छा भाषण लजी। 22 जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे “चु काइ मी लला काइ हिन्‍ना, म्‍हिला आहिन!” भिसी क्रिङ्‌जी। 23 तर परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार आलबासे लमा थेनोन धुइरी स्‍वर्गदूत गिकसे हेरोद ग्‍लेदा आखम्‍बा तना लजी, जमाहेन्‍से स्‍याउँ स्‍याउँ च्‍योलोङ तसी थे सिजी। 24 तर परमेश्‍वरला बचन जुन जुन ग्‍लारी थेःजी थेरी ल्‍हानान विश्‍वासीगदे बढब तबान निजी। 25 ओच्‍छे बारनाबासदेन शाऊल ह्राङला गे जिन्‍ना लसी यरूशलेमग्‍याम दोःजी। थेनीगदेदेन छ्‌याम मर्कूस भिबा यूहन्‍नाएनोन मुबा।

Acts 13

1 एन्‍टिओखियाला मण्‍डलीरी मुबा अगमवक्तागदेदेन लोप्‍बा म्‍हिगदे चुनोन हिन्‍ना। बारनाबास, म्‍लाङगै भिबा शिमियोन, कुरेनी भिबा लुकियस, शासन लबा हेरोददेन छ्‌याम छर्बा मनेन ओच्‍छे शाऊल, 2 थेनीगदे फोइथान चिसी प्रार्थना लबान प्रभुदा तेन्‍बा धुइरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे “बारनाबासदेन शाऊलदा ङाला लागिरी फेसी थान्‍गो, ङाइ थेन्‍नीदा ङाला गे लबाला लागिरी धम्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 3 जमाहेन्‍से थेनीगदे फोइथान चिसी थेन्‍नीथोरी ह्राङ ह्राङला या थान्‍सी प्रार्थना लसी थेन्‍नीदा प्रभुला गे लबारी पुइजी। 4 परमेश्‍वरला आत्‍मासे बारनाबासदेन शाऊलदा पुइजी, ओच्‍छे थेन्‍नी सिलुकिया भिबा ग्‍लारी निजी। थे ग्‍लाग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी साइप्रसपट्टि निजी। 5 ओच्‍छे सलामिस भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से थेन्‍नीसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी परमेश्‍वरला बचन थेःना लजी। थेन्‍नीदा ह्रो लबारी मर्कूस भिबा यूहन्‍नाएनोन थेन्‍नीदेन छ्‌यामनोन मुबा। 6 जमाहेन्‍से थेनीगदे साइप्रस भिबा अञ्‍चलला शहर शहररी कोर्बान पाफोस भिबा ग्‍लाधोना धोखजी, थेरी थेनीगदेसे बार-येशू भिबा जादु लबा फट्टा यहूदी अगमवक्ता गिकदा स्‍याप्‍जी। 7 थे जादु लबा म्‍हि साइप्रस भिबा अञ्‍चलरी शासन लबा सर्गियस पौलुस भिबा म्‍हिला ह्रो मुबा। थे सर्गियस पौलुस बुद्धि मुबा म्‍हि मुबा। थेसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बा सेम लबासे लमा शाऊलदेन बारनाबासदा ङ्‌योइजी। 8 तर जादु लबा एलुमाससे सर्गियस पौलुससे थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालगै भिसी शाऊलदेन बारनाबासला बिरोध लजी। एलुमास भिबा चा ग्रीक ग्‍योइरी जादु लबा म्‍हि भिबा हिन्‍ना। 9 तर शाऊल, थेदा पावलएनोन भिमुबा, परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी थे एलुमासदा एकोहोरो च्‍याबाला च्‍याबान लसी चुह्रङ् भिसी भिजी, 10 “ए जम्‍मान ज्‍यबा गेला शत्रु, ओच्‍छे पापी सेमदेन नइबा सेमसे प्‍लिङ्बा शैतानना कोला, तिग एसे प्रभुग्‍याम लोप्‍बा सत्‍य तामगदेदा न्‍होङ्ना लबारी आख्‍ला? 11 च्‍यागो, दाहेन्‍से प्रभुसे एदा सजाय पिन्‍सी जिन्‍बा मुला, थेतबासेलमा छिन्‍नङधोना ए काना तसी धिनीला य्‍हालएनोन आम्राङ्” भिसी भिजी। थेह्रङ् भिमैछ्‌याम खसु ह्रङ्‌बा खसी थेला मी घप्‍जी, ओच्‍छे धोपधोप तसी थेसे तिगै आम्राङ्‌नी। जमाहेन्‍से खालैसे यारी चुङ्सी डोर्‍याब लला वा भिसी थे क्‍यारमार भ्रबारी छ्‌याइजी। 12 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थे ग्‍लारी शासन लबा म्‍हिसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। तिग्‍दा भिसम प्रभुला बचनग्‍याम लोप्‍बा तामरी थे उदेक तबा मुबा। 13 पावलदेन थेला ह्रोगदे पाफोसग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी पामफिलिया भिबा ग्‍लारी परब तबा पर्गा भिबा ग्‍लारी धोजी, ओच्‍छे मर्कूस भिबा यूहन्‍ना चा थेनीगदेग्‍याम फेसी यरूशलेमरी धोजी। 14 तर थेनीगदे चा पर्गा भिबा ग्‍लाग्‍याम पिसिदिया भिबा अञ्‍चलरी परब तबा एन्‍टिओखिया शहररी खजी, ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी निसी चिजी। 15 ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेतागदेसे मोशाला ठिमदेन अगमवक्तागदेसे भ्रिबा किताब पढब लमाहेन्‍से थेनीगदेदा “आलेगदे, ह्राङनीदेन छ्‌याम म्‍हिगदेदा अर्ती पिन्‍बा खाल्‍ला तिगै बचन मुसम सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 16 जमाहेन्‍से पावल राप्‍सी यासे चाल लबान चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “इस्राएलला ङाला ज्‍योज्‍यो आलेदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। 17 य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदे मिश्र य्‍हुल्‍सारी चिबा धुइरी इस्राएल य्‍हुलला परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा धम्‍सी घ्रेन म्‍हि स्‍होजी। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिशाली छ्‌यासे थेनीगदेदा थे य्‍हुल्‍साग्‍याम तेःसी भजी। 18 ओच्‍छे तोङतोङबा ग्‍लारी थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा बानीबेहोर नाबान ओस्‍पन बोगल न्‍ही दिङधोना परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ह्रो लजी। 19 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे कनान य्‍हुल्‍साला गोर निस य्‍हुलला म्‍हिगदेदा नाश लजी। ओच्‍छे थे य्‍हुल्‍सा परमेश्‍वरसे थेनीगदेला अधिकाररी पिन्‍जी। 20 चु जम्‍मान ताम ओस्‍पन ग्‍यार्जा ब्‍लिसे बोगल न्‍हीसे च्‍युइ दिङधोना तजी। “जमाहेन्‍से शमूएल अगमवक्ताला पालोधोना परमेश्‍वरसे न्‍यायाधीश पिन्‍जी। 21 जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे ग्‍ले ह्रीजी, थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे बेन्‍यामीनना वंशला कीश भिबा म्‍हिला झा शाऊलदा बोगल न्‍ही दिङधोना शासन लपुङ्‌जी। 22 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे शाऊलदा तेःमाहेन्‍से दाऊददा थेनीगदेला ग्‍ले स्‍होजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे दाऊदला बारेरी ‘ङाइ यिशै भिबा म्‍हिला झा दाऊददा ङाला सेमसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान म्‍हि स्‍याप्‍जी, थेसे ङाइ म्‍हन्‍बा जम्‍मान गे लला’ भिसी सुङ्जी। 23 “परमेश्‍वरसे कबुल लबा अन्‍छार चुनोन म्‍हिला सन्‍तानग्‍याम इस्राएलीगदेदा थार्बा पिन्‍बाला लागिरी येशूदा भजी। 24 येशू फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छा यूहन्‍नासे इस्राएलला जम्‍मान म्‍हिगदेदा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो भिसी थेःना लजी। 25 यूहन्‍नासे ह्राङला गे जिन्‍ना लबारी छ्‌याइमा ‘एनीगदेसे ङा खाल भिसी म्‍हन्‍बा मुला? ङा थे आहिन। तर च्‍यागो, थे ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खला, ङा थेला लखम स्‍युबाधोनाला आरे’ भिसी भिमुबा। 26 “अब्राहामला सन्‍तान, ङाला ज्‍योज्‍यो आलेदेन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा अर्गु य्‍हुलला आलेगदे चु थार्बा याङ्बा समाचार य्‍हाङला लागिरी पुइखबा मुला। 27 तर यरूशलेमरी चिबा म्‍हिगदेदेन ह्राङला नेतागदेसे थेदा ङोआसेनी, ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु पढब लबा अगमवक्तागदेसे भ्रिबा बचन आघोना थेदा सिबाला सजाय पिन्‍सी थे बचन पूरा लजी। 28 सिबाला सजाय पिन्‍तोःबा तिगै ताम आस्‍याप्‍सैनोन थेनीगदेसे थेदा साइनोन तोःला भिसी पिलातसदा भिजी। 29 ओच्‍छे थेनीगदेसे थेला बारेरी बचनरी भ्रिबा अन्‍छार जम्‍मान ताम लसी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा क्रुसग्‍याम मार तेःसी धुर्सारी थान्‍जी। 30 तर परमेश्‍वरसे थेदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 31 ओच्‍छे गालीलग्‍याम यरूशलेमधोना ह्राङदेन छ्‌याम खबा म्‍हिगदेसे थेदा ल्‍हानान धिनधोना म्राङ्जी, दान्‍दे म्‍हिगदेला लागिरी थेनीगदे थेला साक्षी हिन्‍ना। 32 “परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा थे कबुलला समाचार ङन्‍से ह्राङनीदा पाङ्ला। 33 परमेश्‍वरसे येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी थेनीगदेला कोलागदे य्‍हाङला लागिरी थे ताम पूरा लसी पिन्‍जी, थेला बारेरी दाऊद ग्‍लेसे भ्रिबा न्‍हीरेमला व्‍हाइरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला ‘ए ङाला झा हिन्‍ना, तिनी ङा एला आबा दोजी।’ 34 परमेश्‍वरसे येशूदा खाइमै नइना आलना सिबाग्‍याम सोना लबाला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ‘ङाइ दाऊददा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल चोखोदेन सत्‍य मोलम एनीगदेदा पिन्‍ना।’ 35 ओच्‍छे अर्गु व्‍हाइरीनोन चुह्रङ् भिबा मुला, ‘परमेश्‍वरसे ह्राङदा जे तेन्‍बा म्‍हिला ल्‍हुइ धुर्सारी नइआपुङ्‌।’ 36 तर चु ताम दाऊदसे ह्राङला बारेरी पाङ्बा आहिन। तिग्‍दा भिसम दाऊदसे ह्राङ सोतेधोना परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान गे लसी सिजी। ओच्‍छे थेदा थेला आखे म्‍हेमे ल्‍हुबा ग्‍लारीन ल्‍हुजी, ओच्‍छे थेला ल्‍हुइ नइसी निजी। 37 तर परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लबा येशूला ल्‍हुइ चा आनइनी। 38 “थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आलेगदे चु येशूग्‍यामसेन य्‍हाङला पाप माफ तला भिसी ङाइ पाङ्बा चु ताम ह्राङनीदा था तगै। 39 मोशाला ठिमग्‍याम ह्राङनी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आखम्‍नी। तर येशूदा विश्‍वास लबागदे जम्‍मान परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा मुला। 40 थेतबासेलमा होशियार लसी स्‍य्‍हूगो, आहिन्‍सम अगमवक्तागदेसे पाङ्बा चु ताम ह्राङनीथोरी खला। 41 अगमवक्तागदेसे चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुबा, ‘परमेश्‍वरसे सुङ्बा तामदा हेला लबागदे, उदेक तसी सिउ! एनीगदेला धुइरी ङाइ गे गिक लला, थे गेला बारेरी खालैसे पाङ्सी पिन्‍सैनोन एनीगदेसे खाइमै विश्‍वास आल।’” 42 पावलदेन बारनाबास यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी निबारी छ्‌याइमुबा, जमा म्‍हिगदेसे खबा साताला ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनुएनोन ङन्‍दा चु ताम लोप्‍सी पिन्‍गो भिसी थेनीगदेदा पाङ्‌बाला पाङ्‌बान लजी। 43 यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍माहेन्‍से ल्‍हानान यहूदीगदेदेन यहूदी धर्म तेन्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे पावलदेन बारनाबासला लिच्‍छा भ्रबारी छ्‌याइजी, जमाहेन्‍से पावलदेन बारनाबाससे थेनीगदेदा एनीगदे सदन परमेश्‍वरला दयामायारी चिउ भिसी भिजी। 44 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा अर्गु धिनकुनुएनोन शहरला जम्‍मान ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बारी पोप तजी। 45 चुदे ल्‍हाना म्‍हिला हुल म्राङ्सी कोइ कोइ यहूदीगदेदा ल्‍हानान डाह तजी, ओच्‍छे पावलसे पाङ्बा तामदा बिरोध लसी थेनीगदेसे पावलला बेइज्‍जत लजी। 46 तर पावलदेन बारनाबास ढुक्‍क तसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा परमेश्‍वरला बचन एनीगदे यहूदीगदेदान थेःना लतोःबा मुबा। तसैनोन चुदा एनीगदेसे ङ्‌यान्‍बारीन आम्‍हाइनी। चुह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‍बाधोनाला म्‍हि हिन्‍ना भिसी आम्‍हन्‍बासे लमा दाहेन्‍से ङनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी परमेश्‍वरला बचन थेःना लला। 47 तिग्‍दा भिसम प्रभुसे ङन्‍दा चुह्रङ् भिसी कुल्‍बा मुला, ‘जम्‍बुलिङला कनाकुनीधोना थार्बा याङ्बा समाचार धोना लबारी ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी य्‍हाल दोबारी ङाइ एनीगदेदा धम्‍बा मुला।’” 48 चु ताम थेःमाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे ताङ्सी परमेश्‍वरला बचनला जयजयकार लजी, ओच्‍छे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी धम्‍बागदेसे परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी। 49 जमाहेन्‍से विश्‍वासीगदेसे जम्‍मान ग्‍लारी प्रभुला बचन थेःना लजी। 50 तर पावलदेन बारनाबासला बिरोध लसी यहूदीगदेसे म्‍हिगदेग्‍याम मान याङ्बा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्रिङम्‍हेमेगदेदेन शहरला मुल म्‍हिगदेदा थीसी, पावलदेन बारनाबासदा ह्राङला ग्‍लाग्‍याम तेःजी। 51 थेतबासेलमा पावलदेन बारनाबाससे चा थेनीगदेला बिरोधरी ह्राङला काङला धुलु खर्सी आइकोनियन भिबा ग्‍लारी निजी। 52 तर एन्‍टिओखियारी मुबा चेलागदे चा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी ल्‍हानान ताङ्जी।

Acts 14

1 थेह्रङ् लसीन बारनाबासदेन पावल आइकोनियन भिबा शहररीनोन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी ज्‍यना लसी घोना लबासे लमा थेरी मुबा ल्‍हानान यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लजी। 2 तर विश्‍वास आलबा यहूदीगदेसे चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थीसी प्रभुरी विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आलेगदेला बिरोध लबारी छ्‌याइजी। 3 तसैनोन पावलदेन बारनाबास ल्‍हानान धिनधोना थेरीन चिजी। थेन्‍नीसे प्रभुथोरी विश्‍वास थान्‍सी आलोङ्नान ताम लजी। थेनीगदेग्‍याम प्रभुसे उदेकला चिनुगदेदेन गेगदे लसी ह्राङला दयामायाला बचन सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍जी। 4 तर थे शहरला म्‍हिगदे फेसी कोइ यहूदीगदेदेन छ्‌याम कोइ येशूला मुल चेलागदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बारी छ्‌याइजी। 5 जमाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन यहूदीगदे न्‍हीनोन नेतागदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी थेनीगदेदा दुख पिन्‍बादेन युङबासे तोबारी म्‍हाइजी। 6 पावलदेन बारनाबाससे चु था याङ्सी लुकोनिया भिबा शहरला लुस्‍त्रादेन डर्बी शहररी ओच्‍छे थे शहरला क्‍यारमारला जिल्‍ला तबान यार्सी निजी। 7 थेरीनोन थेनीगदेसे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसीन चिजी। 8 लुस्‍त्रा भिबा शहररी काङ चलब आतबा म्‍हि गिक मुबा। थे म्‍हि न्‍हमान कुज्‍या मुबा, थे खाइमै भ्रबा आरेमुबा। 9 थे म्‍हिसे पावलसे पाङ्‌मा ङ्‌यान्‍बान मुबा। ओच्‍छे थे म्‍हिसे ङाएनोन खम्‍ला भिसी विश्‍वास लबा ताम था याङ्सी पावलसे थे म्‍हिदा एकोहोरो च्‍यासी, 10 “ए काङ जूसी डोङ रेःगो” भिसी घ्रेन काइसे पाङ्जी। थेह्रङ् पाङ्‌मैछ्‌याम थे म्‍हि डोङ रेःसी भ्रबारी छ्‌याइजी। 11 म्‍हिला हुलसे पावलसे लबा चु गे म्राङ्माहेन्‍से लुकोनिया ग्‍योइरी क्रिङ्‌बान, “लगदे म्‍हि दोसी य्‍हाङ मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजीम” भिसी भिजी। 12 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे बारनाबासदा जिउस भिबा ल ओच्‍छे पावलदा हर्मेस ल भिसी भिबारी छ्‌याइजी, तिग्‍दा भिसम पावल चा ताम पाङ्बा मुल म्‍हि मुबा। 13 थे जिउसला मन्‍दिर थे शहरला ङामरीन मुबा। थेतबासेलमा थे मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिसे बहरगदेदेन म्‍हेन्‍दोला लुङ भसी शहरला म्रापरी खजी। जमाहेन्‍से मुल चेला बारनाबासदेन पावलला ङाच्‍छापट्टि थे बाहरगदे बलि पिन्‍बारी ठीक लजी। 14 तर मुल चेलागदे बारनाबासदेन पावलसे चु ताम था याङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला क्‍वान ढेबान म्‍हिला हुल न्‍हङरी यार्सी निसी क्रिङ्बान चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी। 15 “म्‍हिगदे! ह्राङनीसे तिग्‍दा चुह्रङ्बा गे लबा? ङनीएनोन ह्राङनी ह्रङ्‌बान दुख सुख नासी भ्रबा म्‍हिगदे हिन्‍ना, ओच्‍छे चुह्रङ्बा नइबा गेगदे ख्‍लासी स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङ ओच्‍छे समुन्‍द्रदेन थेरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे स्‍होबा छोन्‍बो परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ह्राङनीदा सत्‍य ताम पाङ्‌बारी ङनी थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी खबा हिन्‍ना। 16 दङबो धुइरी परमेश्‍वरसे जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ह्राङ ह्राङला ठिम अन्‍छार भ्रपुङ्‌जी, 17 तसैनोन परमेश्‍वरसे ह्राङला दयामायाला गे लबा आख्‍लाना स्‍वर्गग्‍याम नाम ताइना लसी चबा स्‍हेगदे रोना लजी। ओच्‍छे ल्‍हानान चबा स्‍हेगदे पिन्‍सी म्‍हिगदेला सेम ताङ्ना लजी। चुनोन गेगदेसे परमेश्‍वरला साक्षी पिन्‍बा मुला।” 18 चुह्रङ् भिसैनोन बलि थालउ भिसी थे म्‍हिगदेदा रोकब लबारी थेनीगदेदा गाह्रो तजी। तसैनोन म्‍हिला हुलदा बलि पिन्‍आपुङ्‌नी। 19 जमाहेन्‍से एन्‍टिओखियादेन आइकोनियन भिबा शहरग्‍याम कोइ कोइ यहूदीगदे थेरी धोखजी। थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा थीसी युङबासे तोपुङ्‌जी। जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे युङबासे तोजी, ओच्‍छे सिजी भिसी म्‍हन्‍सी थेनीगदेसे पावलदा डुइबान शहरग्‍याम मङग्‍यार भोर्जी। 20 तर प्रभुला चेलागदे खसी पावलला क्‍यारक्‍युर पोप तमा थे रेःसी शहर न्‍हङरी निजी। ओच्‍छे न्‍हङगरदङ बारनाबासदेन छ्‌यामनोन थे डर्बी भिबा शहररी निजी। 21 थेन्‍नीसे डर्बी भिबा शहररी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा येशूला चेला स्‍होजी। जमाहेन्‍से थेन्‍नी लुस्‍त्रादेन आइकोनियन ओच्‍छे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी दोःसी निजी। 22 थेन्‍नीसे थेरी मुबा चेलागदेदा आँट पिन्‍बान सदन विश्‍वासरी चिउ भिसी भिजी। ओच्‍छे य्‍हाङ सेमरी ल्‍हानान दुख नासी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌तोःला भिसी थेनीगदेदा भिजी। 23 जमाहेन्‍से बारनाबासदेन पावलसे जम्‍मान मण्‍डलीरी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे धम्‍सी थान्‍जी। ओच्‍छे फोइथान चिसी प्रार्थना लसी थेनीगदेदा ह्राङसे विश्‍वास लबा प्रभुला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 24 जमाहेन्‍से थेनीगदे पिसिदिया अञ्‍चलग्‍याम पामफिलिया भिबा अञ्‍चलरी खजी। 25 ओच्‍छे पर्गा भिबा शहररी परमेश्‍वरला बचन थेःना लसी थेनीगदे अटालिया भिबा शहररी निजी। 26 थेनीगदे अटालियाग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी एन्‍टिओखियारी दोःसी निजी। थेनोन शहररी पावलदेन बारनाबासदा प्रभुदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आलेगदेसे परमेश्‍वरला दयामायारी जिम्‍मा पिन्‍सी परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी पुइबा मुबा। दान्‍दे चु गे पावलदेन बारनाबाससे पूरा लजी। 27 एन्‍टिओखियारी धोखमाहेन्‍से पावलदेन बारनाबाससे मण्‍डलीला जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे परमेश्‍वर थेन्‍नीदेन छ्‌याम तसी लबा गेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन विश्‍वास लबारी खम्‍ला भिबा ताम थेनीगदेदा पाङ्सी पिन्‍जी। 28 जमाहेन्‍से थेनीगदे थेरी चेलागदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धिनधोना चिजी।

Acts 15

1 यहूदियाग्‍याम एन्‍टिओखियारी खबा कोइ कोइ म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा “एनीगदेसे मोशाला ठिम अन्‍छार खतना आलनी भिसम एनीगदेसे थार्बा आयाङ्‌” भिसी लोप्‍जी। 2 पावलदेन बारनाबासला ताम थेनीगदेदेन छ्‌याम आढिक्‍बासे लमा थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङलान ताम थान्‍जी। थेतबासेलमा पावलदेन बारनाबास ओच्‍छे कोइ कोइ विश्‍वासीगदेदा चु ताम सल्‍लाह लबारी यरूशलेमरी मुबा मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइबाला लागिरी धम्‍जी। 3 जमाहेन्‍से मण्‍डलीला म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा थे ग्‍याम पुइजी। थेनीगदे फोनिकेदेन सामरियाग्‍याम तबान निबा धुइरी स्‍याप्‍बा विश्‍वासीगदेदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लजी भिबा ताम पाङ्जी। चु ताम थेःसी थेरी मुबा विश्‍वासीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 4 थेनीगदे यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदेदा मण्‍डलीला म्‍हिगदेदेन मुल चेलागदे ओच्‍छे मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे मान लजी। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे थेनीगदेग्‍याम लबा जम्‍मान गे थेरी मुबागदेदा पाङ्जी। 5 जमाहेन्‍से फरिसी समूहला कोइ कोइ विश्‍वासीगदे राप्‍सी, “अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन खतना लसी मोशाला ठिम अन्‍छार भ्रतोःला भिसी पाङ्तोःला” भिसी भिजी। 6 चु तामला बारेरी सल्‍लाह लबाला लागिरी मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे ह्रुप तजी। 7 थेनीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान सल्‍लाह लसी जिन्‍माहेन्‍से पत्रुस राप्‍सी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “आलेगदे, ल्‍हानान धुइ ङाच्‍छा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे ङाला सुङग्‍याम थोन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी विश्‍वास लगै भिसी ह्राङनी न्‍हङ‍ग्‍याम परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍बा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। 8 ओच्‍छे परमेश्‍वर चा जम्‍मान म्‍हिला सेमला ताम था याङ्बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ह्रङ्नोन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङला आत्‍मा पिन्‍सी थेनीगदे ङाला हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। 9 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन थेनीगदे खालैला ली आच्‍याना गे लसी थेनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम थेनीगदेला सेम साङसाङ तना लजी। 10 थेतबासेलमा तिग्‍दा अर्गु य्‍हुलला विश्‍वासीगदेदा चु धोइ काप्‍सी परमेश्‍वरदा बोमो खना लबारी म्‍हाइबा? तिग्‍दा भिसम चु धोइ य्‍हाङला आखे म्‍हेमेसेनोन पुइआखम्‍नी ओच्‍छे य्‍हाङसेनोन पुइआखम्‍नी। 11 तर य्‍हाङसे ह्रङ्नोन थेनीगदेसेनोन प्रभु येशूला दयामायाग्‍याम थार्बा याङ्बा मुला भिसी य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला।” 12 पत्रुसला चुह्रङ्बा ताम थेःसी सभारी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे कुटिसी चिजी, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेग्‍याम खाह्रङ्बा उदेकला गेदेन चिनुगदे उन्‍बा ताम पावलदेन बारनाबाससे पाङ्‌मा थेनीगदे ङ्‌यान्‍सी चिजी। 13 पावलदेन बारनाबाससे पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से याकूबसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ज्‍योज्‍यो आलेगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, 14 परमेश्‍वरसे दया लसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा धम्‍सी ह्राङलान म्‍हि स्‍होजी। चु ताम मी सिमोनसे ह्राङदा दोलोन पाङ्सी जिन्‍बा मुला। 15 चुनोन तामदेन छ्‌याम अगमवक्ताला बचनएनोन ढिक्‍मुला। परमप्रभुसे सुङ्बा ताम अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, 16 ‘ङा दोःसी खला, ओच्‍छे दाऊदला फुप्‍बा दिम दोःसी स्‍होला, थेनोन फुप्‍बा दिमला जगथोरी दोःसी दिम स्‍होला, 17 थेह्रङ् लसीन बाँकी मुबा म्‍हिगदे ङा मुबा ग्‍लारी खगै, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ङाला म्‍हि स्‍होबाला लागिरी ङाइ ङ्‌योइबा मुला। 18 चु ताम ङा परमप्रभुसे ल्‍हानान ङाच्‍छाहेन्‍सेन था तना लबा मुला।’ 19 “थेतबासेलमा परमेश्‍वरपट्टि दोःबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा य्‍हाङसे दुख आपिन्‍गे भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 20 तर य्‍हाङसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भ्रिसी पुइगे, ‘एनीगदेसे मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे थाचउ। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, ओच्‍छे खारे च्‍यार्सी साइबा जन्‍तुला स्‍या थाचउ, ओच्‍छे तिगैलान का थाचउ।’ 21 तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छाला म्‍हिगदेला धुइहेन्‍सेन जम्‍मान शहररी मोशाला ठिमग्‍याम लो‍प्बान मुला, चु ठिम चा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी पढब लमुबा।” 22 जमाहेन्‍से मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे ओच्‍छे जम्‍मान मण्‍डली ढिक्‍सी ह्राङ न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा धम्‍सी पावलदेन बारनाबासदा छ्‌यामनोन एन्‍टिओखियारी पुइबा ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे विश्‍वासीगदे न्‍हङला मुल म्‍हिगदे यहूदा भिबा बारसाबासदेन सिलासदा धम्‍जी। 23 थेनीगदेदेन छ्‌याम चुह्रङ् भिसी भ्रिबा चिठी पुइजी, “ह्राङनीलान ज्‍योज्‍यो आले ङनी मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेग्‍याम एन्‍टिओखियादेन सिरिया ओच्‍छे किलिकियारी मुबा अर्गु य्‍हुलला विश्‍वासीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला। 24 “ङनी न्‍हङला कोइ कोइसे ङन्‍से आपाङ्बा तामगदे ह्राङनीदा लोप्‍सी ह्राङनीला सेम धरमर तना लसी ह्राङनीदा ल्‍हानान तामग्‍याम दुख पिन्‍बा मुला भिबा ताम ङन्‍से थेःबा मुला। 25 थेतबासेलमा ङनी जम्‍मान ढिक्‍सी लबा सल्‍लाह अन्‍छार कोइ कोइ म्‍हिगदेदा धम्‍सी थेनीगदेदा ङन्‍ना सेम निबा ह्रो बारनाबास ओच्‍छे पावलदेन छ्‌याम ह्राङनी मुबा ग्‍लारी पुइखबा ज्‍यबा छोर्जी। 26 चुगदे चुह्रङ्बा म्‍हिगदे हिन्‍ना, चुगदेसे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बारी छ्‌याइबा मुबा। 27 थेतबासेलमा ङन्‍से यहूदादेन सिलासदाएनोन पुइखबा मुला। थेनीगदेसेनोन चु ताम ह्राङनीदा पाङ्सी पिन्‍ना। 28 तिग्‍दा भिसम था ततोःबा ताम बाहेक अर्गु ल्‍हानान तामग्‍याम दुख आपिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन ङन्‍दा ज्‍यबा छोर्जी। 29 ह्राङनीदा था ततोःबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, ह्राङनीसे मूर्तिदा बलि पिन्‍बा तिगै स्‍हेगदे, कादेन खारे च्‍यार्सी साइबा जन्‍तुला स्‍या थासोल्‍गो, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ। चुह्रङ्बा तामगदेला संगतनोन आलनी भिसम ह्राङनीदा ज्‍यबा तला। दान्‍देदा चुदेन लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला।” 30 जमाहेन्‍से पावल, बारनाबास, यहूदादेन सिलास यरूशलेमग्‍याम एन्‍टिओखिया शहररी निजी। थेरी थेनीगदेसे विश्‍वासीगदेदा ग्‍ला गिकरी ङ्‌योइसी थेनीगदेदा थे चिठी पिन्‍जी। 31 चिठीरी भ्रिबा आँट पिन्‍बा ताम पढब लसी एन्‍टिओखियाला विश्‍वासीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 32 यहूदादेन सिलास चा अगमवक्ता मुबा। थेन्‍नीसे प्रभुदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा बचनग्‍याम ल्‍हानान आँट पिन्‍सी विश्‍वासरी कोङ्‌ना लजी। 33 थेनीगदे तिगै रेधोना थेरी चिमाहेन्‍से थेरी मुबा आलेगदेसे थेनीगदेदा पुइखबागदे मुबा ग्‍लारी ढुक्‍क तसी फेप्‍गो भिसी पुइजी। 34 तर सिलासदा चा थेरीन चिबा ज्‍यबा छोर्जी। 35 तर पावलदेन बारनाबास चा म्‍हिगदेदा लोप्‍बादेन प्रभुला बचन थेःना लबान ल्‍हानान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम एन्‍टिओखियारी चिजी। 36 तिगै धिन लिच्‍छा पावलसे बारनाबासदा “य्‍हाङसे ङाच्‍छा प्रभुला बचन थेःना लबा शहरला विश्‍वासीगदेदा दोःसी स्‍याप्‍बारी निइ ओच्‍छे थेनीगदे खाह्रङ्बा चीम च्‍यागे” भिसी भिजी। 37 बारनाबाससे मर्कूस भिबा यूहन्‍नादा भोर्बा सेम लजी। 38 तर पावलदा चा मर्कूसदा छ्‌यामनोन भोर्बारी ज्‍यबा आछोर्नी, तिग्‍दा भिसम पामफिलियारी मुबा धुइरी मर्कूस थेनीगदेग्‍याम फेसी निमुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा आरेमुबा। 39 चु तामरी पावलदेन बारनाबासला ताम आढिक्‍ना थेन्‍नी फेजी। ओच्‍छे बारनाबाससे मर्कूसदा भोर्सी पानी जहाजरी क्रेःसी साइप्रस भिबा ग्‍लारी निजी। 40 तर पावलसे चा सिलासदा धम्‍जी, ओच्‍छे प्रभुदा विश्‍वास लबा आलेगदेसे थेन्‍नीदा परमेश्‍वरला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍माहेन्‍से थेन्‍नी थेग्‍याम निजी। 41 पावलदेन सिलास सिरियादेन किलिकियारी निसी थेरी मुबा मण्‍डलीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबान भ्रजी।

Acts 16

1 पावल डर्बीदेन लुस्‍त्रा शहररीएनोन खजी। थेरी तिमोथी भिबा चेला गिक मुबा। थेला आमा यहूदी विश्‍वासी मुबा, तर आबा चा ग्रीक मुबा। 2 लुस्‍त्रादेन आइकोनियन शहरला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे तिमोथीदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्मुबा। 3 पावलसे तिमोथीदाएनोन छ्‌यामनोन भोर्बा सेम लजी। ओच्‍छे थेरी चिबा यहूदीगदेसे लमा पावलसे थेदा भोर्सी खतना लसी पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थेला आबा ग्रीक हिन्‍ना भिसी थेनीगदेदा था मुबा। 4 जमाहेन्‍से थेनीगदे शहर शहररी निबान यरूशलेमरी मुबा मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे पक्‍का लबा ताम ङ्‌यान्‍गो भिसी पाङ्‌बान भ्रजी। 5 थेतबासेलमा मण्‍डलीगदे विश्‍वासरी कोङ्बान धिन धिननोन प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निजी। 6 परमेश्‍वरला आत्‍मासे पावल, सिलासदेन तिमोथीदा एशियारी बचन थेःना लआपुङ्‌बासे लमा थेनीगदे फ्रिगियादेन गलातियाला ग्‍लागदे तबान निजी। 7 माइसिया भिबा ग्‍लाला साँधरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदे बिथिनिया भिबा ग्‍लापट्टि निबारी म्‍हाइजी। तर येशूला आत्‍मासे थेनीगदेदा थेपट्टि निआपुङ्‌नी। 8 थेतबासेलमा माइसिया तबान थेनीगदे त्रोआस भिबा ग्‍लारी निजी। 9 म्‍हुनङ म्‍हेर्बा धुइरी पावलसे माकेडोनियाला म्‍हि गिक राप्‍सी थेदा “माकेडोनियारी फेप्‍खउ ओच्‍छे ङन्‍दा ह्रो लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लसी चिबा म्राङ्जी। 10 थेसे चुह्रङ्बा म्राङ्माहेन्‍से ङनी माकेडोनियारी निबारी तयार तजी। तिग्‍दा भिसम थे ग्‍लाला म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा ङ्‌योइजीम भिबा ताम ङन्‍से था याङ्जी। 11 जमाहेन्‍से ङनी त्रोआसग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी सोजोन सामोथ्रेस भिबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे न्‍हङगरदङ नियापोलिस भिबा ग्‍लारी धोखजी। 12 थेग्‍याम माकेडोनियाला घ्रेन शहर फिलिप्‍पीरी निजी। थे शहररी चा रोमीगदेसे शासन लमुबा। थेरीन ङनी तिगै रेधोना चिजी। 13 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु ङनी शहरग्‍याम थोन्‍सी स्‍योङला कुनीरी निजी। तिग्‍दा भिसम थेरी प्रार्थना लबा ग्‍ला मुला तला भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुबा, थेरी कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदे ह्रुप तसी चिबा स्‍याप्‍जी। थेतबासेलमा ङनीएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम चिसी ताम लजी। 14 थेरी ङन्‍ना ताम ङ्‌यान्‍बागदे न्‍हङरी थिआटीरा भिबा शहररी चिबा वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान चूङ्बा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा लिडिया भिबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। पावलसे पाङ्‌मा ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍सी घोखम्‍गै भिबा सेम प्रभुसे थेदा पिन्‍बा मुबा। 15 थेदेन थेला दिमला जम्‍मान म्‍हेमेगदेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍माहेन्‍से थेसे “चुदे ह्राङनीसे ङादा प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हि म्‍हन्‍सम ङाला दिमरी फेप्‍खसी धन्‍छ्‌यागो” भिसी ङन्‍दा कर लसी ङ्‌योइजी। 16 ङनी प्रार्थना लबा ग्‍लारी निबान मुबा, थेरी ङन्‍से म्‍हङसे स्‍याप्‍बा नोकर स्‍या गिकदा स्‍याप्‍जी, थेसे थे म्‍हङला शक्तिग्‍याम म्‍हुदु च्‍यासी स्‍होबा ल्‍हानान टाङगा ह्राङला मालिकगदेदा पिन्‍मुबा। 17 ओच्‍छे थे नोकरस्‍यासे “चु म्‍हिगदे शक्तिशाली परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। चुगदेसे एनीगदेदा थार्बा याङ्बा ग्‍यामला बारेरी पाङ्‌बान मुला” भिसी क्रिङ्‌बान पावलदेन छ्‌याम ङन्‍ना लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रजी। 18 थे नोकरस्‍यासे ल्‍हानान धिनधोना चुह्रङ् पाङ्‌बाला पाङ्‌बान लबासे लमा पावल छेर्सी थेपट्टि फ्‍लिक दोःसी थे नोकरस्‍याला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ए थेला ल्‍हुइग्‍याम येशू ख्रीष्‍टला मिनरी थोन्‍सी निउ भिसी ङाइ कुल्‍बा मुला।” पावलसे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम थे म्‍हङ थोन्‍सी निजी। 19 थे नोकरस्‍याला मालिकगदेसे दाहेन्‍से चुला कमाइ चआम्‍याङनम भिबा म्राङ्सी पावलदेन सिलासदा चुङ्सी बजारला गुङरी मुबा नेतागदे मुबा ग्‍लारी डुइबा छेङ्‌बा लबान भोर्जी। 20 ओच्‍छे थेनीगदेदा थे शहरला हाकिमगदे मुबा ग्‍लारी भसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हिगदे यहूदी हिन्‍ना, चुगदेसे य्‍हाङला शहररी आतोःबा ताम लोप्‍सी ङन्‍दा कोल्‍ना लजी। 21 ओच्‍छे थेनीगदेसे य्‍हाङला ठिमसे लोप्‍बारी आतबा ताम लोप्‍बा मुला य्‍हाङ रोमी म्‍हिगदे तबासे लमा थेन्‍से लोप्‍बा ताम य्‍हाङसे विश्‍वास लसी ङ्‌यान्‍बारी आत।” 22 जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदे पावलदेन सिलासला बिरोधरी रेःजी। थे शहरला हाकिमगदेसे थेनीगदेला क्‍वान ढेसी भ्‍याङ्‍जी, ओच्‍छे थेनीगदेदा तोउ भिसी कुल्‍जी। 23 थेनीगदेदा ल्‍हानान तोमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी झ्‍याल्‍खानना हाकिमदा चु कैदीगदेदा यार्बारी आखम्‍ना लसी थान्‍गो भिसी कुल्‍जी। 24 चुह्रङ् भिमाहेन्‍से थे झ्‍याल्‍खानना हाकिमसे पावलदेन सिलासदा झ्‍याल्‍खानना न्‍हङला कोठारी भोर्सी ठिँगुरो लगब लसी थान्‍जी। 25 तर म्‍हुन गङसलरीक्‍यार पावलदेन सिलास प्रार्थना लबान परमेश्‍वरला व्‍हाइ गोबान मुबा, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो कैदीगदेसे चा ङ्‌यान्‍बान मुबा। 26 जमाहेन्‍से थेरी तिक्‍खुरीन घ्रेन सङगुल खसी झ्‍याल्‍खानना जग य्‍हङ य्‍होङ तसी तुरुन्‍तन झ्‍याल्‍खानना म्रापगदे ठोङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मादान खीबा स्‍हेगदेएनोन ह्रङ्नोन ब्‍लजी। 27 थे झ्‍याल्‍खानना हाकिम फातछोर्मा झ्‍याल्‍खानना जम्‍मान म्राप ठोङ्‌बा म्राङ्सी थेसे जम्‍मान कैदीगदे यार्जी भिसी म्‍हन्‍सी ह्राङसे ह्राङदान साइबारी तरवार स्‍याजी। 28 तर पावलसे थेदा “ह्राङसे ह्राङदान तिगै थालउ, तिग्‍दा भिसम ङनी जम्‍मान चुरीन मुला” भिसी घ्रेन काइसे क्रिङ्‌जी। 29 जमाहेन्‍से थेसे नाङसल ह्रीसी छ्‌योङ्बान न्‍हङरी खजी, थे लोङ्सी फितफित धर्बान पावलदेन सिलासला ङाच्‍छापट्टि ख्‍लुप तजी। 30 ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा मङग्‍यार भसी, “दाहेन्‍से ङाइ थार्बा याङ्बारी तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी। 31 पावलदेन सिलाससे “प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लउ, ओच्‍छे ह्राङदेन ह्राङला जम्‍मान म्‍हेमेगदेसे थार्बा याङ्ला” भिसी भिजी। 32 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदेन थेला दिमरी मुबा जम्‍मादान प्रभुला बचन थेःना लजी। 33 जमाकुनु म्‍हुनङला थेनोन धुइरी थेसे थेनीगदेदा भोर्सी थेनीगदेला पोर ख्रुसी पिन्‍जी। ओच्‍छे थेदेन थेला दिमरी मुबा जम्‍मासेन तुरुन्‍तन बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 34 जमाहेन्‍से थे झ्‍याल्‍खानना हाकिमसे पावलदेन सिलासदा ह्राङला दिमरी भसी सोल पिन्‍जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबासे लमा थेला दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे विश्‍वास लसी थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्जी। 35 तर य्‍हाल तमाहेन्‍से शहरला हाकिमगदेसे सिपाहीगदेदा “थे म्‍हिगदेदा पुइसी पिन्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 36 जमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानना हाकिमसे पावलदा “शहररी मुबा हाकिमगदेसे ह्राङनीदा पुइसी पिन्‍गो भिसी पाङ्बा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ह्राङनी थोन्‍सी ढुक्‍क तसी फेप्‍गो” भिसी भिजी। 37 तर पावलसे थे खबर भसी खबा सिपाहीगदेदा “ङनी रोमी म्‍हि तना तनान थेनीगदेसे रोमी ठिम अन्‍छार ङन्‍दा तिगै ङ्‌योइबा छार्बा आलना तोसी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। दान्‍दे चा ङन्‍दा सुटुक्‍क तेःबारी म्‍हाइबा? ङनी नीनोन आनि। थेह्रङ् भिसी कुल्‍बा हाकिमगदेन छ्‌याम खसी ङन्‍दा तेःतोःला” भिसी भिजी। 38 जमाहेन्‍से सिपाहीगदे हाकिमगदे मुबा ग्‍लारी निसी पावलसे पाङ्बा ताम पाङ्जी। पावलदेन सिलास रोमी म्‍हि चीम भिबा थेःसी थेनीगदे लोङ्जी। 39 जमाहेन्‍से थेनीगदे खसी पावलदेन सिलासदा माफ ह्रीजी, ओच्‍छे पावलदेन सिलासदा झ्‍याल्‍खानग्‍याम मङग्‍यार भोर्सी, “ङन्‍ना शहर ख्‍लासी फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 40 झ्‍याल्‍खानग्‍याम थोन्‍माहेन्‍से पावलदेन सिलास लिडिया भिबा म्रिङम्‍हेमेला दिमरी निजी। थेरी प्रभुदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदेन छ्‌याम ह्रुप तसी थेनीगदेदा प्रभुरी कोङ्‌सी चिउ भिसी आँट पिन्‍सी पावलदेन सिलास थेग्‍याम निजी।

Acts 17

1 जमाहेन्‍से पावलदेन सिलास अम्‍फिपोलिसदेन अ‍पोल्‍लोनिया भिबा शहरग्‍याम तबान थेसलोनिके भिबा शहररी खजी। थेरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम गिक मुबा। 2 सदला ह्रङ्नोन लसी पावल थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निजी, ओच्‍छे सोमरेम ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनधोना परमेश्‍वरला बचनग्‍याम थेनीगदेदेन छ्‌याम छलफल लजी। 3 थेसे परमेश्‍वरला बचनग्‍याम ख्रीष्‍टसे दुख नासी सिबाग्‍याम सोनोन तोःला भिसी प्रस्‍टन उन्‍सी घोना लजी। “चुनोन येशू थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी ङाइ ह्राङनीदा पाङ्‌बान मुला,” भिसी भिजी। 4 जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ल्‍हानान ग्रीकगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोसे मान लबा ल्‍हानान म्रिङम्‍हेमेगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लसी पावल, सिलासदेन छ्‌याम ढिक्‍सी भ्रजी। 5 तर यहूदीगदेसे डाह लसी गे आलना न्‍होङ्‌सी भ्रबा म्‍हिगदेदा थीसी शहररी हुल दङगा लपुङ्‌जी, ओच्‍छे यासोन भिबा म्‍हिला म्राप झ्‍याल छ्‌याकछिक लसी पावलदेन सिलासदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भबारी छ्‌याइजी। 6 थेनीगदेसे पावलदेन सिलासदा आस्‍याप्‍माहेन्‍से यासोनदेन स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइ ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा शहररी मुबा शासन लबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी डुइबा छेङ्‌बा लसी चुह्रङ् भिसी क्रिङ्‌बान भिजी, “जम्‍बुलिङ नाङनोन हल्‍ली खल्‍ली तना लबा चु म्‍हिगदे चुरीनोन धोखजीम। 7 थे म्‍हिगदे यासोनना डोन्‍बो दोबा मुला, थेनीगदे जम्‍मासेन येशू भिबा स्‍य्‍हान्‍दोन ग्‍ले गिक मुला भिसी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला ठिम अन्‍छार लतोःबा गेला बिरोध लबा मुला।” 8 चु थेःसी म्‍हिगदेदेन शहररी मुबा शासन लबा म्‍हिगदे आत्‍यब तजी। 9 जमाहेन्‍से यासोन ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबा बाँकी म्‍हिगदेदेन छ्‌याम धरौटी किन्‍सी पुइजी। 10 म्‍हुन तमैछ्‌याम पावलदेन सिलासदा विश्‍वासीगदेसे बेरिया भिबा ग्‍लारी पुइजी, ओच्‍छे थेनीगदे थेरी धोखमाहेन्‍से यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निजी। 11 थे ग्‍लाला यहूदीगदे थेसलोनिकेला म्‍हिगदे भन्‍दा ल्‍हानान फर्स्‍यालो मुबा। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन सेम लसी ङ्‌यान्‍मुबा, ओच्‍छे पावलसे पाङ्‌मा ढिक्‍बा चीम कि आढिक्‍बा चीम भिसी सदन परमेश्‍वरला बचनरी च्‍यामुबा। 12 थेतबासेलमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे मान लबा ल्‍हानान ग्रीक म्रिङम्‍हेमेगदेदेन ह्रेम्‍फेबेगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लजी। 13 तर परमेश्‍वरग्‍यामला बचन बेरिया भिबा ग्‍लारीनोन पावलसे थेःना लबान मुला भिबा थेसलोनिकेला यहूदीगदेसे था याङ्माहेन्‍से थेनीगदे थेरीनोन हुल दङगा लबारी म्‍हिगदेदा सुर्‍याब लबारी खजी। 14 जमाहेन्‍से विश्‍वासीगदेसे पावलदा तुरुन्‍तन समुन्‍द्रधोना सनिजी। तर सिलासदेन तिमोथी चा थेरीन चिजी। 15 पावलदा सबारी निबागदेसे पावलदा एथेन्‍स भिबा ग्‍लाधोना सनिजी। थेरी धोमाहेन्‍से पावलसे सिलासदेन तिमोथीदा खम्‍तेधोना योना खउ भिउ भिसी पाङ्‍गो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेदा सबागदे थेग्‍याम बेरियारी दोःसी निजी। 16 सिलासदेन तिमोथीदा पावलसे एथेन्‍स भिबा ग्‍लारी भ्रान्‍सी चिमा थेसे थे शहर नाङनोन लथाननोन लथान म्राङ्सी थेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। 17 थेतबासेलमा थेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदे, यहूदीगदेदेन छ्‌याम ओच्‍छे बजाररी स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम धिन धिननोन ङ्‌योइबा छार्बा लमुबा। 18 इपिक्‍युरीदेन स्‍तोइ भिबा धर्म तेन्‍बा म्‍हिगदेसेनोन थेदेन छ्‌याम ङ्‌योइबा छार्बा लजी। ओच्‍छे थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे “चु फतफतेसे तिग पाङ्‌बारी म्‍हाइबा हिन्‍ना?” भिसी भिमा, स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे “चुसे अर्गु य्‍हुल्‍साला ल लुला बारेरी पाङ्बा ह्रङ्‌बा मुला” भिसी भिजी। तिग्‍दा भिसम थेसे येशूदेन छ्‌याम सिबागदे दोःसी सोला भिबा तामला बारेरी पाङ्‌बान मुबा। 19 थेतबासेलमा थेनीगदेसे पावलदा अरियोपागसरी भोर्सी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ह्राङसे लोप्‍बा चु छार ताम खाह्रङ्बा हिन्‍ना, ङन्‍सेनोन घोबारी तला? 20 तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङन्‍दा उदेकला ताम लोप्‍बान मुला। थेतबासेलमा चु खाह्रङ्बा ताम हिन्‍ना थे ताम ङन्‍दाएनोन घोबा सेम मुला।” 21 दान्‍दे एथेन्‍सला जम्‍मान म्‍हिगदेदेन थे ग्‍लारी चिबा अर्गु य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे छार छार ताम पाङ्‌बादेन ङ्‌यान्‍सीन धिन निना लमुबा। 22 थेतबासेलमा पावलसे अरियोपागस भिबा सभाला गुङरी राप्‍सी चुह्रङ् भिसी भिजी, “एथेन्‍सला म्‍हिगदे, ह्राङनी जम्‍मान तामरी धर्म लबा चीम भिसी ङाइ म्राङ्बा मुला। 23 तिग्‍दा भिसम ङा कोर्बान निमा ह्राङनीसे तेन्‍बा लथानगदे म्राङ्जी। ओच्‍छे ग्‍ला गिकला भेटी फुल्‍बा ग्‍लारी चा ‘ङोआसेबा लला लागिरी’ भिसी ठ्वाइसी भ्रिसी थान्‍बाएनोन स्‍याप्‍जी। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङनीसे ङोआसेनान तेन्‍बा परमेश्‍वरला बारेरी ह्राङनीदा पाङ्ला। 24 “चु जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा परमेश्‍वर स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङला प्रभु हिन्‍ना, थेतबासेलमा यासे स्‍होबा मन्‍दिररी परमेश्‍वर धन्‍आछ्‌या। 25 ओच्‍छे म्‍हिला याग्‍याम फुल्‍बा स्‍हेगदे परमेश्‍वरदा तोःला भिसी थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर ह्राङसेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा जुनी, सादेन तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे पिन्‍बा मुला। 26 परमेश्‍वरसे म्‍हि गिकग्‍याम जम्‍बुलिङ नाङनोन चिबारी य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे स्‍होजी। ओच्‍छे थेनीगदे सोबा धुइदेन चिबा ग्‍लाएनोन तोगब लसी पिन्‍जी। 27 चुह्रङ् लबा चा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा आस्‍याप्‍तेधोना साम्‍सी म्‍हाइसी स्‍याप्‍गै भिबा परमेश्‍वरला सेम मुला। तसैनोन परमेश्‍वर य्‍हाङ जम्‍मानग्‍याम थारेङ आरे। 28 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन मुबासे लमा य्‍हाङ सोबा मुला, य्‍हाङ क्‍यारमार भ्रबा मुला ओच्‍छे य्‍हाङ जम्‍बुलिङरी मुला। ह्राङनीलान व्‍हाइ भ्रिबा म्‍हिगदेसेनोन ‘य्‍हाङ पक्‍कान परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना’ भिसी भिबा मुला। 29 य्‍हाङ परमेश्‍वरला सन्‍तान तबासे लमा परमेश्‍वर म्‍हर, म्‍हुइदेन युङबागदेला ल ह्रङ्‌बा हिन्‍ना भिसी य्‍हाङसे म्‍हन्‍बारी आत। चुगदे चा म्‍हिला सेमसे म्‍हन्‍सी म्‍हिला सीपसे स्‍होबा स्‍हे जे हिन्‍ना। 30 थेतबासेलमा ङाच्‍छा आसेना आघोना लबा धुइला गेदा परमेश्‍वरसे वास्‍ता आलनी। तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा “ह्राङ ह्राङला पापगदे ख्‍लासी ङापट्टि दोःगो” भिसी कुल्‍बा मुला। 31 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर ह्राङसेन धम्‍बा म्‍हिग्‍याम खालैला ली आच्‍याना जम्‍बुलिङला निसाफ लबारी परमेश्‍वरसे थे धिन तोगब लसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा चु धिन उन्‍बाला लागिरी येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी।” 32 सिबाग्‍याम सोना लजी भिबा ताम थेःसी थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे पावलदा खिसी लजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा “ह्राङसे पाङ्बा चु ताम ङन्‍दा दोःसी ङ्‌यान्‍बा सेम मुला” भिसी भिजी। 33 जमाहेन्‍से पावल सभाग्‍याम थोन्‍सी निजी। 34 तर कोइ कोइ म्‍हिगदे थेदेन छ्‌याम भ्रसी प्रभुदा विश्‍वास लजी। थेनीगदे न्‍हङला अरियोपागस भिबा सभाला डियनुसियस भिबा म्‍हिदेन दामारिस भिबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लजी।

Acts 18

1 जमाहेन्‍से पावल एथेन्‍सग्‍याम कोरिन्‍थ भिबा ग्‍लारी निजी। 2 थेरी पावलसे पोन्‍टस भिबा ग्‍लाला अकिलास भिबा यहूदी म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍जी। थे म्‍हि तिगै धिन ङाच्‍छा जे ह्राङला म्रिङ प्रिस्‍किलादेन छ्‌याम इटालिया भिबा ग्‍लाग्‍याम खबा मुबा। तिग्‍दा भिसम क्‍लौडियस भिबा ग्‍याल्‍बोसे जम्‍मान यहूदीगदेदा रोमग्‍याम थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुबा। पावल थेनीगदेदा स्‍याप्‍बारी निजी। 3 पावलदेन थेनीगदेला गे गिकनोन तबासे लमा थेनीगदे छ्‌यामनोन चिजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेएनोन पाल स्‍होबा गे लमुबा। 4 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनदङसेन पावल यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निसी छलफल लमुबा, ओच्‍छे यहूदीदेन ग्रीकगदेदा घोना लबारी म्‍हाइमुबा। 5 सिलासदेन तिमोथी माकेडोनियाग्‍याम खबा धुइरी पावल परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे लबादेन यहूदीगदेदा येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी घोना लबा गे जे लमुबा। 6 तर यहूदीगदेसे पावलला बिरोध लबान तामगन लबारी छ्‌याइजी, जमाहेन्‍से पावलसे ह्राङला क्‍वान खर्सी, “एनीगदे ह्राङलान दोषसे लमा नाश तजी भिसम चुला दोष ङादा लगब आत। दाहेन्‍से, ङा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निला” भिसी भिजी। 7 जमाहेन्‍से पावल थेग्‍याम परमेश्‍वरदा तेन्‍बा तीतस युस्‍तस भिबा म्‍हिला दिमरी निजी। थेला दिम यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला ङामरीन मुबा। 8 थेरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता क्रिस्‍पसदेन थेला दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी, ओच्‍छे कोरिन्‍थला म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसे पावलसे पाङ्बा परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 9 तिरेकुनु म्‍हुनङ म्‍हेर्बा धुइरी म्‍हाङरी पावलदा प्रभुसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ए थालोङ्‍गो, तर पाङ्‌बान निउ, ओच्‍छे कुटिसी थाचिउ। 10 तिग्‍दा भिसम ङा एदेन छ्‌याम मुला। थेतबासेलमा एदा खालैसे तिगै लआखम, तिग्‍दा भिसम चु शहररी ङाला म्‍हिगदे ल्‍हानान मुला।” 11 थेतबासेलमा परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बान पावल दिङ गिकसे ला ढुधोना थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिजी। 12 तर अखैया भिबा ग्‍लाला नेता गलियोनना धुइरी जम्‍मान यहूदीगदे ढिक्‍सी पावलदा चुङ्सी अदालतरी भोर्जी, 13 ओच्‍छे चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हिसे मोशाला ठिमला बिरोध लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍गो भिसी म्‍हिगदेदा व्‍हाम्‍बान लोप्‍बा मुला।” 14 पावलसे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइमा गलियोनसे थे यहूदीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदीगदे, चुदे चु ताम अन्‍यायदेन आज्‍यबा गेला बारेरी हिन्‍सम ङाइ एनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍नोन तोःबा मुबा। 15 तर एनीगदेसे पाङ्बा चु तामदेन मिन मोशासे पिन्‍बा एनीगदेलान ठिमला बारेरी तबासे लमा एनीगदेसेन ढिक्‍ना लउ। चुह्रङ्बा तामला निसाफ चा ङाइ आल।” 16 जमाहेन्‍से गलियोनसे थेनीगदेदा अदालतग्‍याम तेःजी। 17 जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मासेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला सोस्‍थेनेस भिबा नेतादा चुङ्सी अदालत न्‍हङरीन तोजी। तर गलियोनसे थे तामला तिगै वास्‍ता आलनी। 18 पावल कोरिन्‍थरी तिगै धिनधोना चिजी। जमाहेन्‍से विश्‍वासीगदेग्‍याम फेसी पावल पानी जहाजरी क्रेःबारी किंक्रिया भिबा ग्‍लारी निजी। थेदेन छ्‌याम प्रिस्‍किलादेन अकिलासएनोन मुबा। सिरिया भिबा ग्‍लारी निबाला लागिरी पानी जहाजरी क्रेःबा भन्‍दा ङाच्‍छा ह्राङसे लबा कबुल पूरा लबाला लागिरी किंक्रिया भिबा ग्‍लारी पावलसे ह्राङला क्रा भ्रेजी। 19 जमाहेन्‍से थेनीगदे एफिसस भिबा ग्‍लारी धोखजी, ओच्‍छे पावलसे प्रिस्‍किलादेन अकिलासदा थेरीन ख्‍लाजी। तर ह्राङ चा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम गिकरी वाङ्सी यहूदीगदेदेन छ्‌याम छलफल लबारी छ्‌याइजी। 20 पावलदा यहूदीगदेसे अझ तिगै धिनधोना चिउ भिसी भिमा पावलसे थेनीगदेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 21 थेनीगदेग्‍याम फेबा धुइरी पावलसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे सेम लजी भिसम ङा दोःसी ह्राङनी मुबा ग्‍लारी खला” भिसी पावल पानी जहाजरी क्रेःसी एफिससरी निजी। 22 जमाहेन्‍से कैसरिया शहररी धोखसी पावल यरूशलेमरी निसी थेरी मुबा मण्‍डलीला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तजी। ओच्‍छे पावल एन्‍टिओखिया शहररी धोजी। 23 पावल तिगै धिनधोना थेरीन चिजी। जमाहेन्‍से पावल गलातियादेन फ्रिगियाला जम्‍मान ग्‍लागदेरी निबान जम्‍मान चेलागदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबान भ्रजी। 24 अलेक्‍जेन्‍ड्रिया भिबा ग्‍लाला अपोल्‍लोस भिबा यहूदी गिक एफिससरी खजी। थे परमेश्‍वरला बचन सेबा घोबादेन ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌खम्‍बा म्‍हि मुबा। 25 थेसे थार्बा पिन्‍बा प्रभु येशूला बारेरी थेःबा मुबा, थेतबासेलमा सेमहेन्‍सेन ताङ्सी प्रभु येशूला बारेरी ज्‍यना लसी लोप्‍मुबा। तसैनोन थेदा यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍माला बारेरी जे था मुबा। 26 थे ढुक्‍क तसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। थेसे पाङ्‌मा प्रिस्‍किलादेन अकिलाससे थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा ह्राङला दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे थेदा परमेश्‍वरला गेला बारेरी ज्‍यना लसी घोना लसी पिन्‍जी। 27 जमाहेन्‍से अपोल्‍लोस अखैया भिबा ग्‍लारी निबा सेम लजी। थेतबासेलमा एफिससरी मुबा चेलागदेसे थेदा निबारी आँट पिन्‍सी, अपोल्‍लोसदा मान लगै भिसी चिठी गिक भ्रिसी पुइजी। अखैयारी धोमाहेन्‍से प्रभुला दयामायाग्‍याम विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा थेसे ल्‍हानान ह्रो लजी। 28 तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वरला बचनग्‍याम येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी यहूदीगदेदा तिगै पाङ्‌आखम्‍बा तना लजी।

Acts 19

1 अपोल्‍लोस कोरिन्‍थरी मुबा धुइरी पावल एशियाला गुङग्‍याम तबान एफिसस भिबा शहररी खजी। थेरी पावलसे कोइ कोइ चेलागदेदा स्‍याप्‍जी। 2 जमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे विश्‍वास लमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्जी?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे पावलदा “परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला भिसी ङन्‍से थेःबै आरे” भिसी भिजी। 3 दोःसीनोन पावलसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे खाह्रङ्बा बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे पावलदा “यूहन्‍नासे लोप्‍बा अन्‍छारला बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी” भिसी भिजी। 4 जमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा “यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा चा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा हिन्‍ना। थेसे ह्राङ भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबा म्‍हिदा विश्‍वास लउ भिसी म्‍हिगदेदा लोप्‍मुबा, थे म्‍हि येशू हिन्‍ना” भिसी पाङ्जी। 5 चु ताम थेःसी थेनीगदेसे प्रभु येशूला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 6 पावलसे थेनीगदेथोरी या थान्‍माहेन्‍से थेनीगदेथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे आसेबा ग्‍योइदेन परमेश्‍वरग्‍याम खबा ताम पाङ्जी। 7 थेनीगदे ओस्‍पन च्‍युक न्‍ही ते मुबा। 8 जमाहेन्‍से पावल ढुक्‍क तसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी वाङ्सी ला सोमधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी थेनीगदेदेन छ्‌याम छलफल लबान म्‍हिगदेदा घोना लजी। 9 तर थेरी कोइ कोइ म्‍हिगदे अटेरी तसी विश्‍वास आलना येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी थेरी मुबा समूहला बिरोध लबारी छ्‌याइजी। थेतबासेलमा पावल थेनीगदेग्‍याम फेसी चेलागदेदा छ्‌यामनोन भोर्सी टुरान्‍नस भिबा ग्‍लाला स्‍कूलरी धिन धिननोन छलफल लबारी छ्‌याइजी। 10 चु गे लबा न्‍ही दिङ तमा एशियारी चिबा जम्‍मान यहूदीदेन ग्रीकगदेसे प्रभुला बचन थेःजी। 11 थेरी परमेश्‍वरसे पावलग्‍याम म्‍हिसे लबारी आखम्‍बा उदेकला गेगदे लजी। 12 पावलला ल्‍हुइरी रूमाल तसै घ तसै थुर्सी आखम्‍बा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भोर्सी थेनीगदेला ल्‍हुइरी थुर्माहेन्‍से आखम्‍बा म्‍हिगदे खम्‍मुबा ओच्‍छे थेनीगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी यार्मुबा। 13 जमाहेन्‍से ङाबा स्‍युइबा लबा कोइ कोइ यहूदीगदे क्‍यारमार निसी प्रभु येशूला मिनग्‍याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बागदेदा “ङाइ एदा पावलसे थेःना लबा येशूला मिनरी थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुला” भिसी भिजी। 14 चुह्रङ्बा गे लबा चा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा यहूदी मुल म्‍हि स्‍केवासला झा निस मुबा। 15 तर तिरेकुनु चा म्‍हङसे थेनीगदेदा “ङाइ येशूदा ङोसेमुला, ओच्‍छे पावलदाएनोन ङोसेबा मुला, तर एनीगदे चा खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 16 जमाहेन्‍से थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि छ्‌योङ्बान थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मादान लछार पछार लसी तहरी थान्‍जी, जमाहेन्‍से थेनीगदे लिगन्‍डी तसी घाइते तसी थे दिमग्‍याम थोन्‍सी यार्जी। 17 चु ताम एफिससरी चिबा जम्‍मान यहूदीदेन ग्रीकगदेसे थेःसी थेनीगदे जम्‍मान लोङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे प्रभु येशूला मिननोन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना भिसी भिबारी छ्‌याइजी। 18 जमाहेन्‍से विश्‍वास लबा ल्‍हानान म्‍हिगदे खजी ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मासेन ह्राङ ह्राङसे लबा आज्‍यबा गेगदे म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी पाङ्जी। 19 जादु लबा म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला जादुला किताब ह्रुप लसी भजी, ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ख्राङ्‌जी। थेनीगदेसे भबा किताबला सय लमा ओस्‍पन बोगल न्‍हीसे हजार च्‍युइ म्‍हुइला डबल तजी। 20 चुह्रङ् तसी प्रभुला शक्तिशाली बचन खानङदमान थेःसी ल्‍हेबान निजी। 21 चुह्रङ् तमाहेन्‍से पावलसे माकेडोनियादेन अखैया तबान यरूशलेमरी निबारी पक्‍का लजी। ओच्‍छे थेरी धोमाहेन्‍से “ङा रोमरीएनोन निनोन तोःला” भिसी पावलसे भिजी। 22 ओच्‍छे पावलसे ह्राङदा ह्रो लबा तिमोथीदेन इरास्‍तसदा माकेडोनियारी ङाच्‍छा पुइजी। तर ह्राङ चा तिगै धिनधोना एशियारीन चिजी। 23 थे धुइरी थार्बा याङ्बा ग्‍यामला बारेरी थेःना लबासे लमा एफिससरी ल्‍हानान खल्‍बल तजी। 24 तिग्‍दा भिसम डेमेत्रियस भिबा म्‍हुइला मूर्तिगदे स्‍होबा म्‍हि गिकसे आर्तेमिस भिबा लुला जजाबा मन्‍दिरगदे स्‍होसी गे लबागदेदा ल्‍हानान गे पिन्‍बा मुबा। 25 ओच्‍छे थेसे थे गे लबागदेदेन अर्गु थेह्रङ्बान गे लबागदे जम्‍मादान ग्‍ला गिकरी ह्रुप लसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङाला ह्रोगदे, एनीगदेदा थानोन मुला, य्‍हाङदा चुनोन गेग्‍याम ल्‍हानान फाइदा मुला। 26 एनीगदेसे म्राङ्बादेन थेःबा तामगदे एफिससरी जे आहिन, तर एशियाला जम्‍मान ग्‍लारी पावल भिबा म्‍हिसे म्‍हिला याग्‍याम स्‍होबा ल लुगदे चा तिगै आहिन भिसी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा व्‍हाम्‍सी भोर्बा मुबा। 27 थेतबासेलमा य्‍हाङला व्‍यापार म्‍हासी निबा जे आहिन, तर आर्तेमिस भिबा घ्रेन लुला मन्‍दिरएनोन गे आखेल्‍बा तला, ओच्‍छे एशियाला जम्‍मान ग्‍लादेन जम्‍बुलिङ न्‍हङ‌नोन घ्रेन मान पिन्‍बा लुदा तेन्‍बा ख्‍लाला।” 28 चु ताम थेःसी थेनीगदेदा ल्‍हानान बोमो रेःजी, ओच्‍छे “एफिससला म्‍हिगदेला आर्तेमिसनोन घ्रेन हिन्‍ना” भिसी थेनीगदे क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 29 ओच्‍छे शहर न्‍हङ‌नोन हल्‍ली खल्‍ली तजी। जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान ढिक्‍सी माकेडोनियाला गायसदेन अरिस्‍तार्खस भिबा पावलला ह्रो न्‍हीदा चुङ्सी डुइबा छेङ्‌बा लसी रङगशाला न्‍हङरी भोर्जी। 30 पावलएनोन तिगै ताम पाङ्बा सेम लसी म्‍हिला हुल न्‍हङरी निबारी म्‍हाइजी, तर प्रभुदा विश्‍वास लबागदेसे थेदा निआपुङ्‌नी। 31 एशियाला सरकारला गे लबा कोइ कोइ मुल म्‍हिगदेएनोन पावलला ह्रो मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेसेनोन पावलदा रङगशाला न्‍हङरी थानिउ भिसी पाङ्सी पिन्‍गो भिसी कुल्‍सी पुइजी। 32 थेनोन धुइरी थेनीगदे न्‍हङरी गिकसेम गिक ह्राङ ह्राङला ताम लबान क्रिङ्सी हल्‍ली खल्‍ली लबान मुबा। तिग्‍दा भिसम थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेदा ह्राङ तिग्‍दा पोप तजी भिबा ताम सुत्तै था आरेमुबा। 33 जमाहेन्‍से म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम कोइ कोइ म्‍हिगदेसे अलेक्‍जेन्‍डर भिबा म्‍हिदा ङाच्‍छापट्टि भजी। थेदा यहूदीगदेसे तिगै ताम पाङ्सी चुगदेदा घोना लसी पिन्‍गो भिसी भिजी। ओच्‍छे अलेक्‍जेन्‍डरसे ह्राङ जोगब तबाला लागिरी याला चाल लबान तिगै पाङ्बा सेम लजी। 34 तर थेनीगदेसे थे म्‍हि यहूदी चीम भिबा था याङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे ढिक्‍सी ओस्‍पन घण्‍टा न्‍ही ते “एफिससला म्‍हिगदेला आर्तेमिसनोन घ्रेन हिन्‍ना” भिसी क्रिङ्‌जी। 35 जमाहेन्‍से शहरला हाकिमसे म्‍हिगदेदा कुटिसी चिना लमाहेन्‍से चुह्रङ् भिसी घोना लजी, “एफिससला म्‍हिगदे, एफिसस शहर चा घ्रेन आर्तेमिसला मन्‍दिरदेन मुग्‍याम ताइबा थेला मूर्तिदा जोगब लसी थान्‍बा मुला भिबा ताम खाल्‍दा था आरे? 36 चु ताम खालै म्‍हिसे आहिन भिसी पाङ्‌बारी आखम भिबा ह्राङनीदा थानोन मुला। थेतबासेलमा ह्राङनी कुटिसी स्‍य्‍हूगो, ओच्‍छे तिगै आम्‍हन्‍ना तिगै गे लबारी आत। 37 तिग्‍दा भिसम ह्राङनीसे भबा चु म्‍हिगदेसे य्‍हाङला लथान य्‍हो लबा आरे, ओच्‍छे य्‍हाङला लुदा बिरोधएनोन लबा आरे। 38 चुदे डेमेत्रियसदेन थेला गे लबागदेसे खालैला बिरोधरी उजुर लतोःबा मुसम अदालतगदे मुनोन मुला ओच्‍छे न्‍यायाधीशगदेएनोन मुनोन मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे गिकसे गिकदा बिरोध लबा हिन्‍सम मुद्दा युगै। 39 तर चु बाहेक अर्गुन ताम पाङ्बा सेम मुसम थे तामला निसाफ य्‍हाङला ठिम अन्‍छार गन्‍बागदे ह्रुप तसी सदन लबा सभारी ढिक्‍ना लला। 40 तिग्‍दा भिसम तिनी तबा चु हुल दङगाला दोष य्‍हाङथोरी खबारी खम्‍ला, चु थेह्रङ्नोन तबा हुल दङगा तिग्‍दा तजी भिसी य्‍हाङसे घोना लबारी आखम।” 41 चुदे भिसी थे हाकिमसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा पुइजी।

Acts 20

1 थे हल्‍ली खल्‍ली म्‍हमाहेन्‍से पावलसे प्रभुदा विश्‍वास लबागदेदा ङ्‌योइबारी पुइजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा आँट पिन्‍सी थेनीगदेग्‍याम फेसी थे माकेडोनिया भिबा ग्‍लापट्टि निजी। 2 माकेडोनियाग्‍याम तबान निमा थेसे प्रभुदा विश्‍वास लबा थे ग्‍लाला म्‍हिगदेदा ल्‍हानान आँट पिन्‍सी थे ग्रीस भिबा ग्‍लारी निजी। 3 थेरी पावल ला सोमधोना चिजी। ओच्‍छे पानी जहाजरी क्रेःसी सिरिया भिबा ग्‍लारी निबारी छ्‌याइमा थेदा यहूदीगदेसे साइबारी जाल लबा ताम था याङ्सी थेसे भ्रसीन माकेडोनिया तसी निबारी पक्‍का लजी। 4 ओच्‍छे बेरिया भिबा ग्‍लाला पुरस भिबा म्‍हिला झा सोपात्रोस, थेसलोनिके भिबा ग्‍लाला अरिस्‍तार्खसदेन सिकन्‍दस ओच्‍छे डर्बी भिबा ग्‍लाला गायसदेन तिमोथी ओच्‍छे एशिया भिबा ग्‍लाला तुखिकसदेन त्रोफिमसएनोन थेदेन छ्‌याम निजी। 5 चुगदे ङाच्‍छान त्रोआस भिबा ग्‍लारी धोसी ङन्‍दा भ्रान्‍सी चिबा मुबा। 6 ङनी चा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड निमाहेन्‍से फिलिप्‍पी भिबा ग्‍लाग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी खमा ङारेकुनु थेनीगदे मुबा ग्‍ला त्रोआसरी धोखजी, ओच्‍छे थेरी ङनी ङारेधोना चिजी। 7 साताला ङाच्‍छाकुनु ङनी प्रभु भोज चबारी पोप तजी, ओच्‍छे पावल चा न्‍हङगरदङनोन निबा सेम लबासे लमा थेनीगदेदेन छ्‌याम म्‍हुन गङसलधोना ताम लसी चिजी। 8 ङनी पोप तबा दिमला तलाथोला कोठारी चा ल्‍हानान नाङसलगदे मुबा। 9 युटिकस भिबा भ्‍योन म्‍हि चा झ्‍यालरी चिबा मुबा। पावलसे ल्‍हानान धुइधोना ताम लबासे लमा थेदा म्‍हेर्बा खसी छुप निजी। थेतबासेलमा थे तला सोमग्‍यामसे ताइजी, थेनीगदेसे थेदा थीमा सिसी जिन्‍बा स्‍याप्‍जी। 10 जमाहेन्‍से पावल मार फाप्‍जी, ओच्‍छे ख्‍लुप तसी थेदा हाप ख्‍वाइजी। पावलसे थेरी मुबागदेदा “थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु सोबान मुला” भिसी भिजी। 11 जमाहेन्‍से थे तलाथोरी निजी ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चमाहेन्‍से य्‍हाल आततेधोना ताम लसी चिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेग्‍याम पावल फेसी निजी। 12 ओच्‍छे थेनीगदेसे थे सिबाग्‍याम सोबा भ्‍योन म्‍हिदा दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे ल्‍हानान आँट याङ्जी। 13 त्रोआसग्‍याम पावल बाहेक ङनी जम्‍मान पानी जहाजरी क्रेःसी अस्‍सोस भिबा शहररी निजी। पावलसे चा अस्‍सोसधोना भ्रसी निबा सेम लबासे लमा थे अस्‍सोसधोना भ्रसी निजी। ओच्‍छे अस्‍सोसग्‍याम चा ङन्‍देन छ्‌यामनोन पानी जहाजरी क्रेःसी निबा पावलला सेम मुबा। 14 ङनी अस्‍सोसरी धोखमाहेन्‍से पावलएनोन ङन्‍देन छ्‌यामनोन पानी जहाजरी क्रेःसी ङनी जम्‍मान छ्‌यामनोन मितिलेने भिबा शहररी निजी। 15 थेग्‍याम ङनी पानी जहाजरी निसी न्‍हङगरदङ खियस भिबा ग्‍लाला ङामरी धोखजी, ओच्‍छे रेनीदङ सामोस भिबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे अर्गु धिनकुनु चा मिलेटस भिबा ग्‍लारी खजी। 16 पावलसे एशियारी चिबा सेम आलबासे लमा एफिससरी आवाङ्‌नान निबा सेम लजी। तिग्‍दा भिसम पावलसे खम्‍तेधोना पेन्‍तिकोसला धिनरी यरूशलेमरीन दोबारी भङ लबान मुबा। 17 पावलसे मिलेटसग्‍याम एफिससरी मुबा मण्‍डलीला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइबारी म्‍हि पुइजी। 18 थेनीगदे पावल मुबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एशियारी काङ न्‍हेःमाकुनुहेन्‍से ङा ह्राङनीला गुङरी खाह्रङ् लसी चिजी भिबा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। 19 ओच्‍छे यहूदीगदेसे जाल लसी ङादा फसब लबारी म्‍हाइबासे लमा ङादा ल्‍हानान दुख तजी, तसैनोन ङा सोजो तसी क्राबान प्रभुला गे लजी। 20 ओच्‍छे ह्राङनीदा ज्‍यबा ताम पाङ्बा धुइरी जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरीदेन एनीगदे जम्‍मालान दिम दिमरी निसी ङाइ ह्राङनीदा लोप्‍बा धुइरी ङाइ तिगै ताम बाँकी आथान्‍ना लोप्‍जी। 21 यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ङाइ ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लउ भिसी पाङ्बा मुला। 22 “च्‍यागो, ङा परमेश्‍वरला आत्‍माला करसे लमा यरूशलेमपट्टि निबान मुला, थेरी तिग तला भिबा ताम ङादा था आरे। 23 जम्‍मान शहररी ङादा दुख तबादेन झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे उन्‍बा ताम जे ङादा था मुला। 24 तसैनोन ङाइ ह्राङला ज्‍यानदा घ्रेन म्‍हन्‍बा आरे, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयामायाला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबादेन प्रभु येशूसे ङादा पिन्‍बा गे जिन्‍ना लखम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला। 25 “च्‍यागो, ङाइ ह्राङनी न्‍हङला जम्‍मादान परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान भ्रजी, दोःसी खाइमै य्‍हाङ ह्रुप आत भिबा ङादा था मुला। 26 थेतबासेलमा तिनी ङाइ ह्राङनीदा पाङ्ला, ह्राङनी न्‍हङला खालै नाश तसैनोन थेला दोष ङादा आत। 27 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा जम्‍मान ताम ङाइ एनीगदेदा गिकनोन बाँकी आथान्‍ना पाङ्बा मुला। 28 “दाहेन्‍से ह्राङ ह्राङलान लागिरी ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे ह्राङनीदा जिम्‍मा पिन्‍बा ग्‍युगदेला लागिरी होशियार तसी चिउ। परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ज्‍यना लसी च्‍याबा म्‍हि दोगो, तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूसे थे म्‍हिगदेदा ह्राङलान कासे ग्‍लुबा मुला। 29 तिग्‍दा भिसम ङा निमाहेन्‍से एनीगदेला गुङरी लोङ्‌बा खबा फार्बागदे ह्रङ्‌बान लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदे खला, थेसे म्‍हिगदेदा बाँकी आथान भिबा ताम ङादा था मुला। 30 ह्राङनीलान गुङग्‍यामएनोन न्‍होङ्ना लबा ताम पाङ्बा म्‍हिगदे थोन्‍ना, थेनीगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लबागदेदा ह्राङदेन छ्‌याम भोर्ला। 31 थेतबासेलमा ह्राङनी होशियार तसी स्‍य्‍हूगो, ङाइ सोम दिङधोना धिन म्‍हुननोन क्रासी क्रासी एनीगदे जम्‍मादान लोप्‍बा ताम थाम्‍लेःगो। 32 “दाहेन्‍से ङाइ ह्राङनीदा परमेश्‍वरदेन थेला दयामायाला बचनरी जिम्‍मा पिन्‍ना, थे बचनसेन ह्राङनीदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लला, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङला लागिरी फेसी थान्‍बा म्‍हिगदेसे याङ्बा हक एनीगदेसेनोन याङ्ला। 33 ङाइ खालै म्‍हिला म्‍हर, म्‍हुइदेन क्‍वान्‍ना लोभ आलनी। 34 ओच्‍छे ङाइनोन गे लसी ङाला खाँचो ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम मुबागदेदा खाँचो तबा स्‍हेगदे ङाइ पिन्‍बा ह्राङनीदा थानोन मुला। 35 ह्राङनीसेनोन ङाइ ह्रङ् लसी कमजोर म्‍हिगदेदा ह्रो लगै भिसी ङाइ सेमहेन्‍सेन लबा जम्‍मान गे ह्राङनीदा उन्‍बा मुला, तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूसेनोन ‘किन्‍बागदे भन्‍दा पिन्‍बागदेसे चा झन मोलम याङ्ला’ भिसी सुङ्बा मुला। थेतबासेलमा ह्राङनीसेनोन चु बचनदा ढन्‍सी ह्राङसेन गे लसी आखम्‍बागदेदा ह्रो लउ।” 36 चुदे पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से पावलसे पुइ जूसी थेनीगदेदेन छ्‌याम प्रार्थना लजी। 37 ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान क्रासी पावलदा हापख्‍वाइसी च्‍योक लजी। 38 पावलसे दोःसी खाइमै ह्रुप आत भिसी पाङ्बासे लमा थेनीगदेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे पावलदा पानी जहाज मुबा ग्‍लाधोना सबारी निजी।

Acts 21

1 थेनीगदेग्‍याम फेसी ङनी पानी जहाजरी क्रेःसी सोजोन कोस भिबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे न्‍हङगरदङ रोडस भिबा ग्‍लारी धोखजी थेग्‍याम पटारा भिबा ग्‍लारी धोखजी। 2 जमाहेन्‍से फोनिके भिबा ग्‍लारी निबा पानी जहाज गिक स्‍याप्‍जी ओच्‍छे ङनी थेरीन क्रेःसी निजी। 3 साइप्रस भिबा ग्‍ला म्राङ्माहेन्‍से थे ग्‍लाला देब्रेपट्टिग्‍याम ङनी सिरियापट्टि निसी टुरोस भिबा ग्‍लारी फाप्‍जी। तिग्‍दा भिसम पानी जहाजरी भबा मालसामान थेरी तेःतोःबा मुबा। 4 ओच्‍छे प्रभुदा विश्‍वास लबागदेदा म्‍हाइसी स्‍याप्‍माहेन्‍से ङनी निसरेधोना थेरीन चिजी। थेनोन धुइरी प्रभुदा विश्‍वास लबागदेसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पावलदा यरूशलेमरी थानिउ भिसी भिजी। 5 थे ग्‍लाग्‍याम निबा धुइ तमाहेन्‍से ङनी थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेला कोलागदेदेन म्‍हेमेगदे क्‍योङ्‌सेन ङन्‍दा शहर मङग्‍यारधोना सबारी खजी। जमाहेन्‍से ङनी जम्‍मासेन समुन्‍द्रला कुनीरी पुइ जूसी प्रार्थना लजी। 6 जमाहेन्‍से ङनी थेनीगदेग्‍याम फेसी पानी जहाजरी क्रेःजी, ओच्‍छे थेनीगदे चा ह्राङला दिमरी निजी। 7 टुरोसग्‍याम ङनी समुन्‍द्रला ग्‍याम तबान टोलेमाइस भिबा ग्‍लारी धोखजी। जमाहेन्‍से थेरी मुबा प्रभुदा विश्‍वास लबागदेदा स्‍याप्‍सी ङनी थेनीगदेदेन छ्‌याम तिरे चिजी। 8 न्‍हङगरदङ ङनी थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी कैसरिया भिबा शहररी धोखजी, ओच्‍छे ङनी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा फिलिप भिबा म्‍हिला दिमरी वाङ्‌जी। थे फिलिप यरूशलेमरी धम्‍बा गोर निस न्‍हङला गिक मुबा। 9 थे फिलिपला ब्‍याह आलबा झामे ब्‍लि मुबा। थेनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम खबा ताम पाङ्मुबा। 10 ङनी तिगै रेधोना थेरी चिबा धुइरी यहूदिया भिबा ग्‍लाग्‍याम अगाबस भिबा अगमवक्ता गिक ङनी मुबा ग्‍लारी खजी। 11 थे अगमवक्ता ङनी मुबा ग्‍लारी खसी पावलला केः किन्‍सी ह्राङलान काङ या खीजी। थेसे “चु केः जुन म्‍हिला हिन्‍ना थेदा यरूशलेमरी यहूदीगदेसे चुह्रङ्‌नोन लसी खीला। ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे सुङ्बा मुला” भिसी भिजी। 12 चु ताम थेःसी थेरी मुबागदेदेन ङन्‍से पावलदा यरूशलेमरी थाफेप्‍गो भिसी बिन्‍ती लजी। 13 तर पावलसे थेनीगदेदा “तिग्‍दा एनीगदे क्रासी ङाला सेम क्राना लबा? प्रभु येशूला लागिरी ङा झ्‍याल्‍खानरी चिबा जे आहिन, तर यरूशलेमरी सिबारीनोन तयार मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 14 ङन्‍से पावलला सेम दोःबारी आखम्‍माहेन्‍से “प्रभुसे जुन म्‍हन्‍बा मुला थे ताम पूरा तगै” भिसी ङनी कुटिसी चिजी। 15 जमाहेन्‍से ङनी ह्राङ ह्राङला सामानगदे तयार लसी यरूशलेमपट्टि निजी। 16 ङन्‍देन छ्‌याम कैसरिया भिबा ग्‍लाला कोइ कोइ प्रभुदा विश्‍वास लबागदेएनोन निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे ङन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन प्रभुदा विश्‍वास लबा साइप्रस भिबा ग्‍लाला मनासोन भिबा म्‍हिला दिमरी बास चिबाला लागिरी भजी। 17 ङनी यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से थेरी मुबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे ताङ्सी ङन्‍दा मान लजी। 18 ओच्‍छे न्‍हङगरदङ पावल ङन्‍देन छ्‌याम याकूब मुबा ग्‍लारी निजी। थेरी जम्‍मान मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे ह्रुप तबा मुबा। 19 थेनीगदेदा लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्माहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा ह्राङसे लबा गेग्‍याम अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी परमेश्‍वरसे खाह्रङ्बा गेगदे लजी भिबा जम्‍मान ताम थेनीगदेदा पाङ्जी। 20 चु ताम थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरला जयजयकार लजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पावलदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “आले, चुरीनोन झ्‍यासीन झ्‍याबारी आखम्‍बाधोनाला यहूदीगदेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लसी मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार ज्‍यना लसी भ्रमुला। 21 ह्राङसे अर्गु य्‍हुल्‍सारी चिबा यहूदीगदेदा एनीगदेसे ह्राङला कोलागदेला खतना थालउ। ओच्‍छे मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार आलसै तला भिसी लोप्‍बा मुला रो भिबा ताम थेनीगदेसे थेःबा मुला। 22 दाहेन्‍से तिग लसे? थेनीगदेसे ह्राङ चुरी फेप्‍खजी भिबा पक्‍कान थेःला। 23 थेतबासेलमा ङन्‍से ह्राङदा पाङ्बा अन्‍छार लउ, चुरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम कबुल लबा म्‍हि ब्‍लि ङन्‍देन छ्‌याम मुला। 24 चुगदेदा भोर्सी ह्राङएनोन चुगदेदेन छ्‌यामनोन चोख्‍याब तउ, ओच्‍छे चुगदेदा तोःबा खर्च ह्राङसेन युसी पिन्‍गो। जमाहेन्‍से चुगदेसे क्रा भ्रेगै। ह्राङसे चुह्रङ् लसी मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार लबा म्राङ्सी ह्राङला बारेरी चुगदेसे थेःबा जम्‍मान ताम सत्‍य आहिन्‍बा चीम भिसी था याङ्ला। 25 तर ङन्‍से सल्‍लाह लसी प्रभुदा विश्‍वास लबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ह्राङनीसे मूर्तिदा बलि पिन्‍बा तिगै स्‍हेगदे, कादेन खारे च्‍यार्सी साइबा जन्‍तुला स्‍या थाचउ, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ भिसी चिठी भ्रिबा मुला।” 26 जमाहेन्‍से न्‍हङगरदङ थे म्‍हि ब्‍लिदा भोर्सी ह्राङदाएनोन थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन चोख्‍याब लजी, ओच्‍छे चोख्‍याब लबा धिन खाइमा जिन्‍ना भिबादेन थे म्‍हिगदेला लागिरी बलि खाइमा फुल्‍बा भिसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा पाङ्‌बारी पावल परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्‌जी। 27 कबुल पूरा लबा निसरे तबारी छ्‌याइबा धुइरी एशियाला यहूदीगदेसे पावलदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी म्राङ्सी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा थीसी पावलदा चुङ्‌जी। 28 थेनीगदेसे क्रिङ्‌बान, “इस्राएलला म्‍हिगदे ङन्‍दा ह्रो लउ। तिग्‍दा भिसम खानङदमान य्‍हाङला य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन य्‍हाङला ठिम ओच्‍छे चु ग्‍लाला बिरोध लसी लोप्‍सी भ्रबा म्‍हि चुनोन हिन्‍ना। चुदे जे आहिन, चुसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा भसी चु चोखो ग्‍लादा नइबा तना लबा मुला” भिसी भिजी। 29 तिग्‍दा भिसम चु भन्‍दा ङाच्‍छा थे म्‍हिगदेसे एफिसस भिबा ग्‍लाला त्रोफिमस भिबा म्‍हिदा पावलदेन छ्‌याम म्राङ्बा मुबा। थेतबासेलमा पावलसे थेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भजी भिसी थे म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍जी। 30 जमाहेन्‍से शहर नाङनोन हल्‍ली खल्‍ली तसी म्‍हिगदे तिक्‍खुरीन यार्बान खजी। ओच्‍छे पावलदा चुङ्सी डुइबा छेङ्‌बा लसी परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम मङग्‍यार तेःसी तुरुन्‍तन मन्‍दिरला म्राप ढुङ्‌जी। 31 थेनीगदेसे पावलदा साइबारी म्‍हाइबा धुइरी यरूशलेम नाङनोन हल्‍ली खल्‍ली तबा मुला भिबा ताम रोमी सिपाहीगदेला हाकिमसे थेःजी। 32 जमाहेन्‍से थेसे तुरुन्‍तन सिपाहीदेन कप्‍तानगदेदा छ्‌यामनोन भोर्सी यार्बान पावलदा तोबान लबा ग्‍लारी खजी। पावलदा तोबागदेसे हाकिमदेन सिपाहीगदेदा म्राङ्सी पावलदा तोबा ख्‍लाजी। 33 ओच्‍छे रोमी सिपाहीगदेला हाकिम पावलला ङामरी खसी पावलदा चुङ्‌जी। ओच्‍छे चुदा च्‍याल्‍दा न्‍हीसे खीगो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेसे चु म्‍हि खाल हिन्‍ना? चुसे तिग लजी? भिसी ङ्‌योइजी। 34 तर थेरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङरी कोइसे तिग ताम लसी क्रिङ्सी हल्‍ली खल्‍ली लबासे लमा थेसे थे घटनाला बारेरी तिगै आघोनी। थेतबासेलमा थेसे पावलदा सिपाहीगदेला ब्‍यारेकरी भोर्गो भिसी कुल्‍जी। 35 पावल चामरी धोमा म्‍हिगदेसे पावलदा तोबारी खबासे लमा सिपाहीगदेसे थेदा पुइसी भोर्जी। 36 तिग्‍दा भिसम म्‍हिला हुलसे “चुदा साइनोन तोःला” भिसी क्रिङ्‌बान लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रबा मुबा। 37 सिपाहीगदेला ब्‍यारेक न्‍हङरी भोर्बारी छ्‌याइमा पावलसे सिपाहीगदेला हाकिमदा “ह्राङसे ङादा ताम पाङ्‌पुङ्‌सम तिगै ताम पाङ्बा सेम मुला” भिसी भिमा सिपाहीगदेला हाकिमसे पावलदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एसे ग्रीक ग्‍योइ सेमुला? 38 ङाच्‍छा रोमी सरकारदा बिरोध लसी हजार ब्‍लि बिरोध लबागदेदा तोङतोङबा ग्‍लारी भोर्सी निबा मिश्री एनोन आहिन?” 39 तर पावलसे “ङा मी किलिकिया भिबा ग्‍लाला टार्सस भिबा शहरला यहूदी हिन्‍ना, ङा जजाबा शहरला म्‍हि आहिन। थेतबासेलमा ङादा चु म्‍हिगदेदा तिगै पाङ्‌पुङ्‌गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 40 जमाहेन्‍से “तला” भिसी भिमाहेन्‍से पावल चामरी राप्‍सी म्‍हिगदेदा यासे चाल लजी, ओच्‍छे म्‍हिगदे कुटिसी चिजी। जमाहेन्‍से थेसे हिब्रू ग्‍योइरी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी।

Acts 22

1 “ङाला ह्रोगदे ह्राङनीला ओन्‍छाङरी ङाइ ङाला बारेरी पाङ्‌बारी छ्‌याइबा ताम ङ्‌यान्‍गो।” 2 पावलसे हिब्रू ग्‍योइरी ताम पाङ्बा थेःसी थेनीगदे झन कुटिसी चिजी। 3 जमाहेन्‍से पावलसे चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, “ङा किलिकिया भिबा ग्‍लाला टार्सस शहररी न्‍हबा यहूदी हिन्‍ना। तर ङा यरूशलेम शहररी गमलिएल भिबा म्‍हिला कुरी छर्बा हिन्‍ना। गमलिएल गुरुग्‍यामनोन ङाइ य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला ठिम अन्‍छार लोप्‍तोःबा जम्‍मान ताम लोप्‍जी। तिनी ह्राङनीसे सेमहेन्‍से परमेश्‍वरदा खाह्रङ् लसी तेन्‍बा मुला ङाइनोन थेह्रङ् लसीन तेन्‍बा मुबा। 4 ओच्‍छे ङाइ थार्बा याङ्बा ग्‍यामरी भ्रबा म्‍हिगदेदा सिबाधोनान तोसी ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे न्‍हीदान चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। 5 ङाइ पाङ्बा चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला गन्‍बागदेसेनोन पाङ्‌खम्‍ला। थेनीगदेसेन दमस्‍कस भिबा ग्‍लारी मुबा यहूदी ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा चिठी भ्रिसी ङादा पुइजी। थे चिठीरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबागदे जम्‍मादान चुङ्बा अधिकार ङादा पिन्‍बा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेदा खीसी यरूशलेमरी भसी सजाय पिन्‍बा सेमसे ङा दमस्‍कसरी निबा मुबा। 6 “ङा दमस्‍कसला ङामरी धोमा ओस्‍पन धिनी गङसल तजी तला, थेनोन धुइरी स्‍वर्गग्‍याम तिक्‍खुरीन ङाला क्‍युर्नोन य्‍हाल खसी झ्‍वालङ्‌ तजी। 7 ङा सरी ह्रिल्‍जी, ओच्‍छे ङादा ‘शाऊल, शाऊल, एसे ङादा तिग्‍दा दुख पिन्‍बा?’ भिबा काइ थेःजी। 8 “ओच्‍छे ङाइ ‘प्रभु, ह्राङ खाल हिन्‍ना?’ भिसी ङ्‌योइमा, थेसे ङादा ‘एसे दुख पिन्‍बान लबा नासरतला येशू ङानोन हिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी। 9 ङादेन छ्‌याम मुबागदेसे थे य्‍हाल मी म्राङ्जी, तर ङादेन छ्‌याम ताम पाङ्‌बाला काइ भिसम आथेःनी। 10 “थेनोन धुइरी ङाइ ‘प्रभु, दाहेन्‍से ङाइ तिग लउ?’ भिसी भिमा, प्रभुसे ङादा ‘ए रेःगो ओच्‍छे दमस्‍कस शहररी निउ, एसे लतोःबा जम्‍मान गे थेरी पाङ्सी पिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी। 11 थे य्‍हालसे लमा ङाइ तिगै आम्राङ्‌नी। थेतबासेलमा ङादेन छ्‌याम मुबागदेसे ङादा यारी चुङ्सी दमस्‍कस शहररी भजी। 12 “थे शहररी हननिया भिबा मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार भ्रबा म्‍हि गिक मुबा। थेदा दमस्‍कसरी चिबा जम्‍मान यहूदीगदेसे मान लमुबा। 13 थेनोन म्‍हि ङा मुबा ग्‍लारी खसी ङाला ङामरी राप्‍सी ङादा ‘शाऊल आले, एला मी दोःसी म्राङ्‍गै’ भिसी पाङ्‌मैछ्‌याम ङाइ म्राङ्‌खम्‍जी, ओच्‍छे ङाइ थेदा म्राङ्जी। 14 “ओच्‍छे थेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, ‘य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला परमेश्‍वरला सेम घोबादेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदा म्राङ्बारी ओच्‍छे थेसे पाङ्‌मा थेःबारी ह्राङदा धम्‍बा मुला। 15 तिग्‍दा भिसम ह्राङसे थेला बारेरी म्राङ्बादेन थेःबा तामला साक्षी दोसी ह्राङसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेःना लतोःबा मुला। 16 थेतबासेलमा दाहेन्‍से तिग्‍दा भ्रान्‍से? रेःगो, बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो, ओच्‍छे थेला मिनरी विश्‍वास लमाहेन्‍से ह्राङला पाप धा‍ला।’ 17 “यरूशलेमरी दोःसी खमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी प्रार्थना लबा धुइरी सेम गिक तसी ङा एकोहोरो तजी। 18 एकोहोरो तबा धुइरी ङाइ प्रभुदा म्राङ्जी, थेसे ङादा ‘योना लसी ए यरूशलेमग्‍याम थोन्‍सी निउ। तिग्‍दा भिसम ङाला बारेरी एसे पाङ्‌मा थेनीगदेसे विश्‍वास आल’ भिसी सुङ्जी। 19 “तर ङाइ चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, ‘प्रभु, जम्‍मान यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निसी ह्राङदा विश्‍वास लबागदेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा ताम यहूदीगदे जम्‍मादान था मुला। 20 ओच्‍छे ह्राङला बारेरी पाङ्बा स्‍तिफनसदा साइबारी ङाएनोन ढिक्‍सी ङामरीन राप्‍सी स्‍तिफनसदा साइबागदेला क्‍वान ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा।’ 21 “जमाहेन्‍से प्रभुसे ङादा ‘ए निउ, तिग्‍दा भिसम ङाइ एदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी थारेङ थारेङधोना पुइला’ भिसी सुङ्जी।” 22 पावलसे चुह्रङ् पाङ्‌तेधोना थेनीगदेसे ङ्‌यान्‍बान मुबा, ओच्‍छे ङ्‌यान्‍ना ङ्‌यान्‍नान “चुह्रङ्बा म्‍हिदा मी जम्‍बुलिङरी थान्‍बारी आत। तिग्‍दा भिसम सोबा भन्‍दा सिबान ज्‍यबा तला” भिसी थेनीगदे क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 23 ओच्‍छे थेनीगदे ह्राङ ह्राङला क्‍वान स्‍युसी साप्रा स्‍वाबान क्रिङ्‌जी। 24 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “चु म्‍हिगदेसे तिग्‍दा चुदा बिरोध लसी क्रिङ्‌बा चीम भिबा ताम था याङ्बाला लागिरी थेदा ब्‍यारेक न्‍हङरी भसी कोर्रासे तोबान ङ्‌योइबा छार्बा लउ।” 25 सिपाहीगदेसे पावलदा ढिला छोसे खीबारी छ्‌याइमा पावलसे ह्राङला ङामरी राप्‍सी चिबा कप्‍तानदा “तिग रोमीला ठिम अन्‍छार तिगै दोष आरेबा रोमी म्‍हिदा कोर्रासे तोबा ठीक हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 26 चु ताम थेःमाहेन्‍से कप्‍तान सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी खसी, “ह्राङसे चु तिग लबारी छ्‌याइबा? चु म्‍हि मी रोमी म्‍हि चीम” भिसी भिजी। 27 जमाहेन्‍से थे हाकिम खसी पावलदा “लु, ङादा पाङ्‍गो, ए पक्‍कान रोमी म्‍हि हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा पावलसे “हिन्‍ना” भिसी भिजी। 28 ओच्‍छे थे हाकिमसे “ङाइ ल्‍हानान टाङगा फासी ङा चु य्‍हुल्‍साला म्‍हि दोबा हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍मा, पावलसे “तर ङा मी न्‍हमान रोमी म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 29 पावलदा ङ्‌योइबा छार्बा लबारी तयार तबागदे जम्‍मान थेग्‍याम तुरुन्‍तन लिच्‍छापट्टि लेःजी। ओच्‍छे पावल रोमी म्‍हि चीम भिबा ताम था याङ्सी सिपाहीगदेला हाकिमएनोन लोङ्जी। तिग्‍दा भिसम पावलदा खीगो भिसी थेसे कुल्‍बा मुबा। 30 न्‍हङगरदङ यहूदीगदेसे तिग्‍दा बिरोध लजीम भिबा ताम घोबा सेम लसी थेदा ब्‍लसी पिन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जम्‍मान मुल म्‍हिगदेदेन यहूदीगदेला अदालतला नेतागदेदा पोप तउ भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से पावलदा अदालतरी भसी थेनीगदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्जी।

Acts 23

1 पावलसे अदालतरी मुबागदे जम्‍मादान च्‍यासी, “ज्‍योज्‍यो आलेगदे, तिनीला धिनधोना ङा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा सेमसे भ्रबा मुला” भिसी भिजी। 2 चु ताम थेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हननियासे पावलला ङामरी राप्‍सी चिबागदेदा थेला ग्रम्‍बारी तोउ भिसी कुल्‍जी। 3 जमाहेन्‍से पावलसे थेदा “ह्राङसे ह्राङदान ज्‍यबा म्‍हन्‍बा म्‍हि! च्‍यागो, एदाएनोन परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। ए मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार ङाला निसाफ लबारी चिसीनोन मोशाला ठिमदा ख्‍लासी एसे ङादा तोउ भिसी कुल्‍बा?” भिसी भिजी। 4 पावलला ङामरी राप्‍सी चिबागदेसे पावलदा “तिग एसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला बेइज्‍जत लबा?” भिसी भिजी। 5 पावलसे थेनीगदेदा “ङाला ज्‍योज्‍यो आलेगदे, थे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हिन्‍ना भिबा ङादा था आरेबा। तिग्‍दा भिसम ‘एसे ह्राङला य्‍हुलला नेताला बारेरी नइबा ताम थापाङ्‍गो’ भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला” भिसी भिजी। 6 तर अदालतरी सदुकीगदेला समूहदेन फरिसीगदेला समूह चीम भिबा था याङ्सी पावलसे “ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ङा फरिसीला कोला फरिसीन हिन्‍ना। ङाइ सिबागदे दोःसी सोला भिसी आश लबासे लमा ङादा चु मुद्दा तबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 7 पावलसे थेह्रङ् भिमाहेन्‍से फरिसीगदेदेन सदुकीगदेला ताम आढिक्‍ना थेनीगदे फेजी। 8 तिग्‍दा भिसम सदुकीगदेसे म्‍हि सिबाग्‍याम दोःसी आसो भिबादेन स्‍वर्गदूत ओच्‍छे आत्‍मा भिबा तिगै आरे भिसी भिमुबा। तर फरिसीगदेसे चा चु जम्‍मान मुला भिसी विश्‍वास लमुबा। 9 जमाहेन्‍से थेरी ल्‍हानान हल्‍ली खल्‍ली तजी। थेतबासेलमा फरिसी समूहला कोइ कोइ धर्मगुरुगदे राप्‍सी सदुकीगदेला बिरोध लबान, “ङन्‍से चु म्‍हिला तिगै दोष आस्‍याप्‍नी। तर आत्‍मा अथवा स्‍वर्गदूतसेन चु म्‍हिदा चुह्रङ् पाङ्बा हिन्‍सम तिग तजी?” भिसी भिजी। 10 थेरी थेनीगदेला ताम आढिक्‍ना छेबा बङ्बा तबासे लमा पावलदा थेनीगदेसे तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी साइला भिसी सिपाहीगदेला हाकिम लोङ्सी पावलदा थेग्‍याम भसी ब्‍यारेक न्‍हङरी भोर्गो भिसी सिपाहीगदेदा कुल्‍जी। 11 जमाकुनु म्‍हुनङ प्रभु पावलला ङामरी राप्‍सी, “पावल एसे भङ लउ। तिग्‍दा भिसम यरूशलेम शहररी एसे ङाला बारेरी पाङ्बा ह्रङ् लसी रोमरीनोन ङाला बारेरी पाङ्तोःला” भिसी सुङ्जी। 12 जमाहेन्‍से न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरी यहूदीगदे ह्रुप तसी पावलदा जाल लसी साइबारी सल्‍लाह लजी। ओच्‍छे पावलदा आसाइतेधोना तिगै चबा थुङ्बा आल भिसी घ्रान फाजी। 13 चुह्रङ् लसी जाल लबा म्‍हिगदे बोगल न्‍ही भन्‍दा ल्‍हानान मुबा। 14 थेनीगदे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे मुबा ग्‍लारी निसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से पावलदा आसाइतेधोना तिगै आच भिसी घ्रान फाबा मुला। 15 थेतबासेलमा ह्राङनीदेन अदालत ढिक्‍सी सिपाहीगदेला हाकिमदा चुह्रङ् भिसी पाङ्‍गो, चुला मुद्दाला बारेरी अझ ज्‍यना लसी छिनब लतोःला भिबा स्‍होसी थेदा तेःसी भउ। ओच्‍छे थे चुरी खना खनान ङन्‍से थेदा ग्‍यामरीन साइला।” 16 तर पावलला कोनसे चुह्रङ्बा जाल लबा था याङ्सी ब्‍यारेक न्‍हङरी निसी पावलदा पाङ्सी पिन्‍जी। 17 जमाहेन्‍से पावलसे कप्‍तानगदे न्‍हङला गिकदा ङ्‌योइसी, “चु भ्‍योन म्‍हिदा सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी ससी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चुसे थेदा पाङ्तोःबा ताम मुला” भिसी भिजी। 18 थेतबासेलमा कप्‍तानसे थेदा सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी भोर्सी, “झ्‍याल्‍खानरी मुबा पावलसे ङादा ङ्‌योइसी चु भ्‍योन म्‍हिदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भोर्गो भिसी पाङ्जी। तिग्‍दा भिसम चुसे ह्राङदेन छ्‌याम तिगै ताम पाङ्बा सेम मुला रो” भिसी भिजी। 19 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे थे भ्‍योन म्‍हिदा यारी चुङ्सी कुनी गिकरी भोर्सी, “एसे ङादा तिग ताम पाङ्‌बारी म्‍हाइबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 20 ओच्‍छे थे भ्‍योन म्‍हिसे हाकिमदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदीगदेसे पावलला बारेरी अझ ज्‍यना लसी ङ्‌योइबा छार्बा लतोःला भिबा निहुँ लसी न्‍हङगर थेदा अदालतरी भसी पिन्‍गो भिसी ह्राङदा बिन्‍ती लतोःला भिसी सल्‍लाह लबा मुला। 21 तर ह्राङसे थेनीगदेला ताम थाङ्‌यान्‍गो। तिग्‍दा भिसम बोगल न्‍ही भन्‍दा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे थेदा आसाइतेधोना तिगै चबा थुङ्बा आल भिसी घ्रान फासी थेदा साइबारी ख्रुङ्‌सी चिबा मुला। दान्‍दे थेनीगदेसे ह्राङसे तिग सुङ्बा चीम थे ताम जे भ्रान्‍सी चिबा मुला।” 22 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे थे भ्‍योन म्‍हिदा “एसे ङादा पाङ्बा चु ताम स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी पुइजी। 23 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे कप्‍तानगदे न्‍हङला न्‍हीदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “तिनी म्‍हुनना नौ बजेरीक्‍यार ग्‍यार्जा न्‍ही सिपाहीगदेदेन बोगल सोमसे च्‍युइ ताथोरी क्रेःबा म्‍हिगदे ओच्‍छे ग्‍यार्जा न्‍ही भाला पुइबा म्‍हिगदेदा कैसरिया भिबा ग्‍लाधोना निबारी ठीक लसी थान्‍गो। 24 ओच्‍छे पावलला लागिरीनोन ता गिक ठीक लसी थेदा बिरोध लबा म्‍हिगदेग्‍याम जोगब लसी यहूदिया अञ्‍चलाधीश फेलिक्‍स मुबा ग्‍लारी भोर्गो।” 25 थेसे चुह्रङ् भिसी चिठी भ्रिजी, 26 “माननीय अञ्‍चलाधीश फेलिक्‍सदा क्‍लौडियस लुसियसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! 27 चु म्‍हिदा यहूदीगदेसे चुङ्सी साइबारी छ्‌याइबा मुबा। तर चु रोमी म्‍हि चीम भिसी ङाइ था याङ्सी सिपाहीगदेदेन छ्‌याम निसी चुदा जोगब लबारी थेनीगदेला याग्‍याम फेसी भजी। 28 तिग तामरी चुदा थेनीगदेसे दोष लजीम भिसी घोबाला लागिरी ङाइ चुदा थेनीगदेला अदालतरीनोन भोर्जी। 29 थेनीगदेसे ह्राङलान ठिमला ङ्‌योइबा तामला बारेरी चुदा दोष लजीम। तर ङाइ चुदा साइतोःबा अथवा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌तोःबा ह्रङ्‌बा तिगै दोष आस्‍याप्‍नी। 30 चु म्‍हिदा जाल लसी साइबारी छ्‌याइबा ताम था याङ्सी ङाइ चु म्‍हिदा तुरुन्‍तन ह्राङ मुबा ग्‍लारी पुइखबा हिन्‍ना। ओच्‍छे चुदा बिरोध लबागदेदा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि बयान पिन्‍गो भिसी ङाइ पाङ्बा मुला।” 31 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे कुल्‍बा अन्‍छार पावलदा सिपाहीगदेसे म्‍हुनङनोन एन्‍टिपाट्रिस भिबा शहररी भोर्जी। 32 न्‍हङगरदङ ताथोरी क्रेःबा सिपाहीगदेदा पावलदेन छ्‌यामनोन निउ भिसी भिजी। ओच्‍छे भाला पुइबा सिपाहीगदे चा ब्‍यारेकरी दोःसी खजी। 33 कैसरिया भिबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थेनीगदेसे कैसरियाला मुल हाकिमदा चिठी पिन्‍जी। ओच्‍छे पावलदाएनोन थेला ङाच्‍छापट्टि भजी। 34 थेसे थे चिठी पढब लसी जिन्‍माहेन्‍से पावलदा ए खजिबा जिल्‍लाला हिन्‍ना भिसी ङ्‌योइमा, पावल किलिकिया भिबा ग्‍लाला चीम भिबा था याङ्जी। 35 थेसे “एदा दोष लबागदे खमाहेन्‍से ङाइ एला मुद्दा च्‍याला” भिसी भिजी। ओच्‍छे पावलदा हेरोद ग्‍लेसे स्‍होबा ग्‍लेखाङरी थान्‍गो भिसी कुल्‍जी।

Acts 24

1 ङारे लिच्‍छा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हननियादेन कोइ कोइ यहूदी गन्‍बागदे तर्तुल्‍लस भिबा वकीलदेन छ्‌याम थेरी खजी। थेनीगदेसे पावलदा बिरोध लबा ताम मुल हाकिम फेलिक्‍सदा घोना लजी। 2 पावलदा थेरी भमाहेन्‍से तर्तुल्‍लससे थेला बिरोध लसी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “माननीय फेलिक्‍स ह्राङग्‍याम ङन्‍से ल्‍हानान शान्‍ति याङ्बा मुला। ओच्‍छे ह्राङसे ङन्‍ना य्‍हुलला लागिरी ल्‍हानान ज्‍यबा गेगदे लबा मुला। 3 चु ताम ङन्‍से जम्‍मान ग्‍लारी सदन ढन्‍सी ह्राङदा ल्‍हानान धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 4 ङादा ह्राङदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताम पाङ्बा सेम आरे। तसैनोन दया लसी ह्राङसे ङन्‍ना ताम गिक ङ्‌यान्‍गो। 5 “तिग्‍दा भिसम चु म्‍हि जम्‍बुलिङ नाङलान यहूदीगदेला गुङरी हल्‍ली खल्‍ली लबादेन खानङदमान दुख पिन्‍सी भ्रबा नासरी भिबा समूहला मुल नेता हिन्‍ना। 6 ओच्‍छे चुसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदाएनोन नइबा तना लबारी छ्‌याइबान मुबा। थेनोन धुइरी ङन्‍से चुदा चुङ्‌जी। ङन्‍ना ठिम अन्‍छार निसाफएनोन लसेला मुबा। 7 तर सिपाहीगदेला हाकिम लुसियससे ङनी मुबा ग्‍लारी खसी जबरजस्‍ती थेदा ङनीग्‍याम ब्‍यन्‍सी भोर्जी। 8 ओच्‍छे चुदा बिरोध लबागदेदा ह्राङला ङाच्‍छा निउ भिसी कुल्‍जी। दाहेन्‍से ङन्‍से चुदा बिरोध लसी पाङ्‌मा ठीक हिन्‍ना कि आहिन भिसी ह्राङसेनोन ङ्‌योइबा छार्बा लमाहेन्‍से था याङ्ला।” 9 थेदेन छ्‌याम खबा यहूदीगदेसेनोन “चु जम्‍मान ताम ठीक हिन्‍ना” भिसी भिजी। 10 अञ्‍चलाधीशसे पावलदा ताम पाङ्‌पुङ्‌माहेन्‍से पावलसे चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ह्राङ ल्‍हानान दिङहेन्‍से यहूदी य्‍हुलला मुल हाकिमदेन न्‍यायाधीश हिन्‍ना भिबा ताम ङाइ था याङ्जी। थेतबासेलमा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि ङादा बिरोध लबा तामला बारेरी पाङ्‌म्‍याङ्‌मा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 11 ङा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी यरूशलेमरी निबा च्‍युक न्‍ही धिन भन्‍दा ल्‍हाना तबा आरे। चु ताम ह्राङसेनोन था याङ्‌खम्‍ला। 12 ओच्‍छे चुगदेसे ङाइ खालै म्‍हिगदेदेन छ्‌याम छलफल लबाएनोन स्‍याप्‍बा आरे। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी ओच्‍छे शहररी हुल दङगा लबाएनोन स्‍याप्‍बा आरे। 13 ओच्‍छे दान्‍दे चुगदेसे ङादा लबा दोषला तिगै सत्‍य ताम ह्राङदा उन्‍बारी आखम। 14 “तर चु ताम ङाइ ह्राङलान ङाच्‍छापट्टि पाङ्‌खम्‍ला। ङा थार्बा याङ्बा ग्‍यामरी भ्रसी ङन्‍ना आखे म्‍हेमेला परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला। चुनोन थार्बा याङ्बा ग्‍यामदा चुगदेसे लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेला समूह भिसी भिमुला। तर ङाइएनोन थेनीगदे भ्रबा ग्‍यामरीन भ्रसी मोशाला ठिमरी मुबा तामदेन अगमवक्तासे भ्रिबा किताबला जम्‍मान तामरी विश्‍वास लबान मुला। 15 थेनीगदेसे ह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे आलबा म्‍हि न्‍हीनोन सिबाग्‍याम दोःसी सोला भिसी ङाइएनोन परमेश्‍वरथोरी आश लबा मुला। 16 थेतबासेलमा ङाइ सदन परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा सेम थोसी भ्रबा मुला। 17 “ल्‍हानान दिङ लिच्‍छा ङा ह्राङलान यहूदीगदेदा टाङगा पिन्‍सी ह्रो लबारीदेन परमेश्‍वरदा भेटी फुल्‍बारी यरूशलेमरी खबा मुबा। 18 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भेटी फुल्‍बान लबा धुइरी चुगदेसे ङादा स्‍याप्‍बा हिन्‍ना। थे धुइरी ङाइ चोख्‍याब तबारी लतोःबा जम्‍मान गे लसी जिन्‍बा मुबा। चुगदेसे ङादा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी स्‍याप्‍मा ङादेन छ्‌याम खालै म्‍हिला हुल आरेबा ओच्‍छे हुल दङगाएनोन तबा आरेबा। 19 तर एशिया भिबा ग्‍लाग्‍याम खबा कोइ कोइ यहूदीगदेसे ङादा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी म्राङ्बा मुबा। चुदे ङाला बिरोधरी तिगै ताम पाङ्तोःबा मुसम थेनीगदे चा ह्राङ मुबा ग्‍लारी खसी ङाला बिरोधरी उजुर लदोमुबा। 20 आहिन्‍सम, ङा यहूदी अदालतला ङाच्‍छापट्टि राप्‍बा धुइरी ङाला तिग दोष स्‍याप्‍जी थे दोष चुरी मुबा म्‍हिगदेसेन पाङ्‌गै। 21 तर ङाइ थेनीगदेला ङाच्‍छा क्रिङ्सी चु ताम जे पाङ्बा हिन्‍ना, ‘सिबागदे दोःसी सोला’ भिसी विश्‍वास लबासे लमा तिनी ह्राङनीला ङाच्‍छा ङादा चु मुद्दा तबान मुला।” 22 चु तामला बारेरी फेलिक्‍सदा जम्‍मान ताम था तबासे लमा थेसे चु ताम थेःमाहेन्‍से पावलदा बिरोध लबागदेदा “सिपाहीगदेला हाकिम लुसियस चुरी खमाहेन्‍से ङाइ एनीगदेला मुद्दा छिनब लसी पिन्‍ना” भिबा स्‍होसी पुइजी। 23 जमाहेन्‍से फेलिक्‍ससे कप्‍तानदा “पावलदा ज्‍यना लसी ख्रुङ्‌सी चिउ, तर थेदा ल्‍हानान कडाएनोन थालउ। ओच्‍छे थेदा तोःबा स्‍हेगदे थेला ह्रोगदेसे पिन्‍बारी खमा थेला ह्रोगदेदा रोकब थालउ” भिसी कुल्‍जी। 24 तिगै धिन लिच्‍छा फेलिक्‍ससे ह्राङला यहूदी म्रिङ द्रूसिल्‍लादा छ्‌यामनोन भसी खजी, ओच्‍छे थेसे पावलदा ङ्‌योइसी ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा बारेला ताम पावलग्‍याम ङ्‌यान्‍जी। 25 पावलसे थेदा परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लतोःबा मुला ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍सी परमेश्‍वरसे लबा निसाफला बारेरी पाङ्‌मा फेलिक्‍स आत्तेब तसी पावलदा “दान्‍देदा ए निउ, तजी भिसम ङाइ एदा ङ्‌योइला” भिसी भिजी। 26 पावलसे थेदा टाङगा पिन्‍ना वा भिबा आश लसी पावलदा धुइ धुइरी ङ्‌योइसी ताम लमुबा। 27 न्‍ही दिङ लिच्‍छा फेलिक्‍सला ग्‍लारी पर्किअस फेस्‍तस भिबा हाकिम खजी। ओच्‍छे फेलिक्‍ससे यहूदीगदेदा ताङ्ना लबाला लागिरी पावलदा झ्‍याल्‍खानरीन थान्‍सी निजी।

Acts 25

1 फेस्‍तस मुल हाकिम दोबा सोमरे लिच्‍छा कैसरियाग्‍याम यरूशलेमरी निजी। 2 थेरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे पावलला बिरोधरी दोष लजी। 3 ङन्‍ना लागिरी पावलदा यरूशलेमरी पुइखसी ङन्‍दा दया लउ भिसी बिन्‍ती लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे पावलदा ग्‍यामरी खना खनान साइबारी जाल लबान मुबा। 4 तर फेस्‍तससे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “पावलदा कैसरियारीन झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुला, ओच्‍छे ङाएनोन योनान कैसरियारी दोःसी निबा सेम मुला। 5 एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ नेतागदे ङादेन छ्‌यामनोन कैसरियारी भ्रउ, ओच्‍छे थे म्‍हिसे तिगै आज्‍यबा गे लबा मुसम थेरी थेला दोष उन्‍गो।” 6 जमाहेन्‍से थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेस्‍तस भ्रेःरे च्‍युइरे भन्‍दा ल्‍हाना आचिना कैसरियारी दोःसी निजी। ओच्‍छे न्‍हङगरदङ निसाफ लबा ठिरी चिसी पावलदा भसी खउ भिसी कुल्‍जी। 7 पावल धोखमाहेन्‍से यरूशलेमग्‍याम खबा यहूदीगदे थेला क्‍युर्सीन राप्‍जी। ओच्‍छे पावलला बिरोधरी हिन्‍बा आहिन्‍बा तामला दोष लजी। तर थेनीगदे ह्राङसेन पाङ्‌मा सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍बारी आखम्‍नी। 8 जमाहेन्‍से पावलसे ह्राङला ताम पाङ्‌बान, “ङाइ यहूदीगदेदा मोशासे पिन्‍बा ठिम, परमेश्‍वरला मन्‍दिरला बिरोधरीदेन रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला बिरोधरी तिगै आज्‍यबा गे लबा आरे” भिसी भिजी। 9 तर फेस्‍तससे यहूदीगदेदा ताङ्ना लबाला लागिरी पावलदा “तिग ए यरूशलेमरी निसी थेरी ङाला ङाच्‍छा चु तामला बारेरी निसाफ लसी पिन्‍गै भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 10 तर पावलसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङा रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरसे निसाफ लबा ठिला ङाच्‍छा राप्‍सी चिबान मुला। थेतबासेलमा ङाला निसाफ चुरीन ततोःला। ङाइ यहूदीगदेदा तिगै नइबा गे लबा आरे भिबा ताम ह्राङदा थानोन मुला। 11 चुदे ङाइ ङादा साइतोःबाधोनाला गे लबा मुसम ङादा साइसैनोन ठीक मुला। तर ङादा यहूदीगदेसे लबा दोषला तिगै सत्‍य ताम उन्‍बारी आखम्‍सम ङादा खालैसे थेनीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बारी आम्‍याङ्‍। तर रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरसेन ङाला चु मुद्दा च्‍यासी पिन्‍गै भिबा ङाला बिन्‍ती मुला।” 12 जमाहेन्‍से फेस्‍तससे ह्राङदा सल्‍लाह पिन्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम सल्‍लाह लसी, “एसे रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा बिन्‍ती लजी। थेतबासेलमा ए रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर मुबा ग्‍लारीन नितोःला” भिसी भिजी। 13 तिगै धिन लिच्‍छा अग्रिपास ग्‍लेदेन थेला आङा बरनिकी फेस्‍तसदा मान लबारी कैसरियारी खजी। 14 थेरी थेनीगदे ल्‍हानान धिन चिमाहेन्‍से फेस्‍तससे पावलला मुद्दा ग्‍लेदा उन्‍बान चुह्रङ् भिसी भिजी, “चुरी फेलिक्‍ससे झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा म्‍हि गिक मुला। 15 थेला बारेरी ङा यरूशलेमरी निमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी गन्‍बागदेसे थेला बिरोधरी दोष लसी थेदा सिबाला सजाय पिन्‍तोःला भिसी ङादा पाङ्मुबा। 16 तर ङाइ थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, ‘दोष आस्‍याप्‍तेधोना खालै म्‍हिदा सिबाला सजाय पिन्‍बा रोमीगदेला ठिम आरे। ओच्‍छे दोष लबा म्‍हिला ओन्‍छाङरी दोष तबा म्‍हिसे ह्राङला बारेरी ताम पाङ्‌म्‍याङ्‍तोःला।’ 17 थेतबासेलमा थेनीगदे चुरी खमाहेन्‍से ङाइ योना लसीन न्‍हङगरदङनोन निसाफ लबा ठिरी चिसी थेदा भसी खउ भिसी कुल्‍जी। 18 जमाहेन्‍से पावलदा दोष लबा म्‍हिगदेसे राप्‍सी पावलसे लबा आज्‍यबा गेला दोष उन्‍ना भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुबा। तर थेनीगदेसे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार तिगै दोष उन्‍बारी आखम्‍नी। 19 बरु थेनीगदे न्‍हङरी आढिक्‍बा ताम चा सिसी जिन्‍बा येशूला बारेरीदेन थेनीगदेलान धर्मला बारेरी मुबा। ओच्‍छे पावलसे चा येशू अझ सोबान मुला भिसी पाङ्बा मुबा। 20 जमाहेन्‍से चु ताम तिग हिन्‍ना भिसी सत्‍य ताम था याङ्बारी ङा अलमल तबासे लमा चु तामला बारेरी निसाफ लबारी यरूशलेमरी निबा सेम मुला कि भिसी ङाइ पावलदा ङ्‌योइजी। 21 तर पावलसे रोमी ग्‍याल‍बोग्‍याम छिनब आततेधोना ङादा चुरीन झ्‍याल्‍खानरी थान्‍गो भिसी बिन्‍ती लबासे लमा थेदा रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर मुबा ग्‍लारी आपुइतेधोना चुरीन थान्‍गो भिसी कुल्‍जी।” 22 जमाहेन्‍से अग्रिपाससे फेस्‍तसदा “चु म्‍हिला ताम ङादाएनोन ङ्‌यान्‍बा सेम मुला” भिसी भिमा फेस्‍तससे अग्रिपासदा “थेला ताम ह्राङसे न्‍हङगर ङ्‌यान्‍म्‍याङ्‌ला” भिसी भिजी। 23 न्‍हङगरदङ अग्रिपास ग्‍लेदेन थेला आङा बरनिकी ओच्‍छे सिपाहीगदेला हाकिमगदे, शहरला मुल नेतागदेदेन छ्‌यामनोन सभा दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी, थेरी म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा ल्‍हानान मान लजी। जमाहेन्‍से फेस्‍तससे पावलदा भसी खउ भिसी कुल्‍बासे लमा पावलदा थेरी भजी। 24 जमाहेन्‍से फेस्‍तससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ग्‍ले अग्रिपासदेन चुरी य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ह्राङनीसे म्राङ्बा चु म्‍हिदा जम्‍मान यहूदीगदेसे क्रिङ्‌बान, ‘चु म्‍हिदा साइनोन तोःला’ भिसी यरूशलेमरीदेन चुरी ङादाएनोन थेसे ह्राङला ताम पाङ्बा मुबा। 25 तर ङाइ चुदा साइनोन तोःबा तिगै दोष आस्‍याप्‍नी ओच्‍छे चुसेनोन रोमी ग्‍याल्‍बोला ङाच्‍छा ह्राङला ताम थान्‍बा सेम लबासे लमा ङाइ चुदा रोमी ग्‍याल्‍बो मुबा ग्‍लारी पुइबा सेम लबा मुला। 26 चुला बारेरी ङाइ ङाला रोमी ग्‍याल्‍बोदा भ्रिसी पुइतोःबा खास ताम तिगै आरे। थेतबासेलमा ङाइ चुदा ह्राङनीला ङाच्‍छापट्टि ओच्‍छे खास लसी ह्राङ ग्‍ले अग्रिपासला ङाच्‍छापट्टि भबा मुला, दाहेन्‍से य्‍हाङसे चुदा ङ्‌योइबा छार्बा लमाहेन्‍से ङाइ भ्रिसी पुइतोःबा ताम स्‍याप्‍ला तला। 27 तिग्‍दा भिसम झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा म्‍हिला बारेरी तिगै दोष आउन्‍ना रोमी ग्‍याल्‍बो मुबा ग्‍लारी पुइबारी ङादा ज्‍यबा आछोर्नी।”

Acts 26

1 जमाहेन्‍से अग्रिपास ग्‍लेसे पावलदा “दाहेन्‍से एसे ह्राङला बारेरी ताम पाङ्‌म्‍याङ्‌ला” भिसी भिजी। ओच्‍छे पावलसे याला चाल लबान ह्राङला बारेरी चुह्रङ् भिसी ताम लबारी छ्‌याइजी। 2 “ग्‍ले अग्रिपास, यहूदीगदेसे ङादा लबा जम्‍मान दोषला बारेरी तिनी ह्राङला ङाच्‍छापट्टि पाङ्‌म्‍याङ्‌मा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 3 यहूदीगदेला जम्‍मान रिमठिमदेन थेनीगदे खाह्रङ्‌बाधोना मुला भिबा ह्राङदा ज्‍यना लसी था मुबासे लमा ङाला ताम आछेर्ना ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍सी पिन्‍गो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 4 “ङाला य्‍हुलला गुङरीदेन यरूशलेमरीनोन ङा जत्‍धुगुहेन्‍से दान्‍देधोना खाह्रङ् लसी भ्रबा मुला भिबा ताम यहूदीगदेदा था मुला। 5 ङन्‍ना यहूदी धर्म तेन्‍बा म्‍हिगदे न्‍हङला ह्राङसे तेन्‍बा ताम जे जम्‍मान भन्‍दा ठीक हिन्‍ना भिबा फरिसीगदेला समूह न्‍हङला ङाएनोन गिक मुबा भिबा ताम थेनीगदेदा था मुला। थेतबासेलमा चु ताम पाङ्बा सेम मुसम थेनीगदेसे पाङ्‌खम्‍ला। 6 परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा कबुलरी ङाइ विश्‍वास लबासे लमा तिनी ङादा चु मुद्दा तबा मुला। 7 अग्रिपास ग्‍ले य्‍हाङला च्‍युक न्‍ही वंशगदेसेन चु कबुल याङ्बाला लागिरी धिन म्‍हुननोन सेम गिक लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला। चुनोन कबुलरी ङाइ विश्‍वास लबासे लमा यहूदीगदेसे ङादा दोष लबा हिन्‍ना। 8 परमेश्‍वरसे सिबागदेदा दोःसी सोना लला भिबा तामरी विश्‍वास लबारी ह्राङनीदा तिग्‍दा गाह्रो तबा? 9 “हिन्‍बाम ङाइनोन खम्‍तेधोना नासरतला येशूला बिरोध लतोःला भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। 10 ङाइ यरूशलेमरी चुह्रङ् लसी बिरोध लजी। ङाइ परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकार किन्‍सी परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा साइबा गेरीनोन ह्रो लजी। 11 ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा जम्‍मान दिमगदेरी थेनीगदेदा ल्‍हानान रेम सजाय पिन्‍सी परमेश्‍वरदा बिरोध लउ भिसी कर लबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान बोमो खसी ङाइ थेनीगदेदा अर्गु य्‍हुल्‍साला शहरगदेरीनोन दुख पिन्‍जी। 12 “चुह्रङ् लसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकारदेन कुल्‍बा तामला चिठी याङ्माहेन्‍से ङा दमस्‍कस भिबा ग्‍लापट्टि निजी। 13 अग्रिपास ग्‍ले, ङनी निबान लमा धिनी गुङरी ङाइ स्‍वर्गग्‍याम धिनीला य्‍हाल भन्‍दा ल्‍हानान य्‍हाल खबा म्राङ्जी। थे य्‍हाल ङादेन ङाला ह्रोगदेला क्‍युर्सीन ज्‍वालङलङ तजी। 14 ओच्‍छे ङनी जम्‍मान सरी ह्रिल्‍जी। जमाहेन्‍से ङादा हिब्रू ग्‍योइरी “शाऊल, शाऊल एसे ङादा तिग्‍दा दुख पिन्‍बा? ङादेन छ्‌याम छेसी एसे ह्राङसे ह्राङदान दुख तना लबा मुला” भिबा काइ ङाइ थेःजी। 15 “जमाहेन्‍से ङाइ, ‘प्रभु, ह्राङ खाल हिन्‍ना?’ भिसी ङ्‌योइजी। “प्रभुसे ङादा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, ‘एसे दुख पिन्‍बान लबा येशू ङानोन हिन्‍ना।’ 16 ‘तर रेःगो, तिग्‍दा भिसम ङाइ एदा ङाला गे लबा म्‍हिदेन ङाला साक्षी पिन्‍बा म्‍हि स्‍होबाला लागिरी ङा ए मुबा ग्‍लारी खबा हिन्‍ना। एसे ङाला बारेरी म्राङ्बा तामदेन ङाइ एदा लिच्‍छा उन्‍बा तामगदेएनोन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थेःना लतोःला। 17 ओच्‍छे एदा ङाइ यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइबारी छ्‌याइबा मुला। थेनीगदेसे एदा पिन्‍बा दुखग्‍याम ङाइ एदा जोगब लला। 18 एसे थेनीगदेला मी म्राङ्ना लसी थेनीगदेदा धोपधोपग्‍याम य्‍हाल य्‍हाल मुबापट्टिदेन शैतानना शक्तिग्‍याम फेसी परमेश्‍वरपट्टि भतोःला। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पापग्‍याम माफ याङ्ला ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदे परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिम्‍याङ्ला। 19 “थेतबासेलमा अग्रिपास ग्‍ले, ङादा स्‍वर्गग्‍याम उन्‍बा ताम ङाइ ङ्‌यान्‍बा हिन्‍ना। 20 ङाइ ङाच्‍छा दमस्‍कसरी, जमाहेन्‍से यरूशलेमरीदेन यहूदिया य्‍हुल्‍सा नाङनोन चिबागदेदा, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा अन्‍छारला गे लउ भिसी थेःना लजी। 21 ङाइ चुह्रङ् लसी थेःना लबासे लमा यहूदीगदेसे ङादा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी चुङ्सी साइबारी म्‍हाइजी। 22 तिनीधोना परमेश्‍वरसे ङादा ह्रो लबान मुला। थेतबासेलमा ङा चुरी राप्‍सी य्‍हुल्‍साला जजा घ्रेन जम्‍मादान चु ताम पाङ्‌बान मुला। ओच्‍छे ङाइ अगमवक्तागदेदेन मोशासे पाङ्बा ताम पूरा तनोन तला भिबा ताम बाहेक अर्गु तिगै ताम पाङ्बा आरे। 23 थेनीगदेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे दुख नानोन तोःला, ओच्‍छे सिबागदे न्‍हङरी थे जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोसी ह्राङला य्‍हुलला म्‍हिदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी पाङ्ला।” 24 पावलसे चु ताम पाङ्‌बान लमा फेस्‍तससे “पावल ए म्‍योबा हिन्‍ना, एसे ल्‍हानान पढब लबासे लमा एदा थेसेन म्‍योना लबा हिन्‍ना” भिसी घ्रेन काइ लसी पाङ्जी। 25 तर पावलसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “जम्‍मासेन मान लबा फेस्‍तस, ङा म्‍योबा आहिन, तर ङाइ सत्‍य तामदेन बुद्धिला ताम जे पाङ्बा मुला। 26 चु तामला बारेरी अग्रिपास ग्‍लेदाएनोन था मुबासे लमा ङाइ ढुक्‍क तसी चु ताम पाङ्‌बान मुला। ङाइ पाङ्बा चु जम्‍मान ताम ग्‍लेदा थानोन मुला भिबा ताम ङादा पक्‍का था मुला। तिग्‍दा भिसम चु ताम खालैसे आम्राङ्बा ग्‍लारी लबा आहिन।” 27 जमाहेन्‍से पावलसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “अग्रिपास ग्‍ले, तिग ह्राङसे अगमवक्तागदेदा विश्‍वास लमुला? ङादा था मुला, ह्राङसे विश्‍वास लमुला।” 28 जमाहेन्‍से अग्रिपास ग्‍लेसे पावलदा “तिग एसे ङादा चुदे योनान ख्रीष्‍टियान स्‍होबारी म्‍हाइबा?” भिसी भिजी। 29 पावलसे “योना तसै घइसी तसैनोन चु च्‍याल्‍दागदे बाहेक, ह्राङ जे आहिन, तर तिनी ङाला ताम ङ्‌यान्‍बागदे जम्‍मान ङा ह्रङ्‌बान तगै भिसी ङाइ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लबा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 30 जमाहेन्‍से ग्‍लेदेन हाकिम ओच्‍छे बरनिकीदेन थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे रेःसी निबारी छ्‌याइजी। 31 ओच्‍छे थेनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍माहेन्‍से “चु म्‍हिसे साइनोन तोःबा अथवा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌तोःबाधोनाला तिगै गे लबा आरेम” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 32 ओच्‍छे अग्रिपाससे फेस्‍तसदा “चुसे रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला ङाच्‍छा ह्राङला ताम थान्‍बा सेम आलबा हिन्‍सम पुइसै तसेला” भिसी भिजी।

Acts 27

1 ङनी समुन्‍द्रग्‍याम तबान इटालिया भिबा ग्‍लारी नितोःला भिसी पक्‍का लमाहेन्‍से थेनीगदेसे पावलदेन स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइ झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हिगदेदा ग्‍याल्‍बो अगस्‍टसला सिपाहीगदेला कप्‍तान युलियस भिबा म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 2 जमाहेन्‍से ङनी एड्रामिटेनोस भिबा ग्‍लाग्‍याम खसी एशियारी परब तबा पानी जहाज थान्‍बा ग्‍लागदे तबान निबा पानी जहाजरी क्रेःसी निजी। थेरी ङन्‍देन छ्‌याम माकेडोनिया अञ्‍चलला थेसलोनिके भिबा ग्‍लाला अरिस्‍तार्खस मिन लबा म्‍हि गिकएनोन मुबा। 3 न्‍हङगरदङ ङनी सीदोन भिबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे युलियससे दया लसी पावलदा थेला ह्रोगदे मुबा ग्‍लारी निसी तोःतेबा स्‍हेगदे किन्‍पुङ्‌जी। 4 थेग्‍याम दोःसी ङनी मुबा पानी जहाज निजी, ओच्‍छे पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टिग्‍याम लाबा खबासे लमा ङनी समुन्‍द्रला गुङरी मुबा साइप्रस भिबा ग्‍लाला भर लसी कुनीग्‍याम तबान निजी। 5 जमाहेन्‍से किलिकियादेन पामफिलिया भिबा ग्‍लाला क्‍याम्‍सङपट्टिला समुन्‍द्ररी धोखमाहेन्‍से ङनी लुकिया भिबा ग्‍लाला माइरा भिबा शहररी धोखजी। 6 थेरी कप्‍तान युलियससे अलेक्‍जेन्‍ड्रिया भिबा शहरग्‍याम इटालिया भिबा य्‍हुल्‍सारी निबा पानी जहाज गिक स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे ङनी थे पानी जहाजरी क्रेःसी निजी। 7 ल्‍हानान धिनधोना दुख नासी ङनी गोल्‍से गोल्‍से लसी क्‍नीडस भिबा ग्‍लारी धोखजी। तर लाबासे अझ ङन्‍दा ङाच्‍छा निआपुङ्‌बासे लमा क्रेट भिबा गङला भर लसी कुनीग्‍याम तबान सालमोने भिबा ग्‍लारी निजी। 8 ल्‍हानान दुखसे ङनी थे ग्‍लाला कुनीग्‍याम पानी जहाज थान्‍बा जेबा भिबा ग्‍लारी खजी। थे ग्‍लाग्‍याम लासिया भिबा शहर ङामरीन मुबा। 9 समुन्‍द्रग्‍याम निबारी ल्‍हानान लोङ्‌बा खबा धुइ तबासे लमा ङनी ल्‍हानान धिनधोना थेरीन चिजी, ओच्‍छे फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धिनएनोन निसी जिन्‍बासे लमा पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सल्‍लाह पिन्‍जी। 10 “च्‍यागो ह्रोगदे, चु समुन्‍द्रग्‍याम निजी भिसम य्‍हाङदा ल्‍हानान दुख तला। पानी जहाजदेन मालसामान जे नाश तबा आहिन, तर य्‍हाङला ज्‍याननोन निखम्‍ला भिबा ताम ङाइ म्राङ्बा मुला” भिसी भिजी। 11 तर सिपाहीगदेला कप्‍तानसे पावलला तामदा भन्‍दा पानी जहाज चलब लबा म्‍हिदेन पानी जहाजला धनीला ताम जे विश्‍वास लजी। 12 चु ग्‍लारी सेर्खरी चिबारी गाह्रो तबासे लमा जस्‍तो लसीन फोनिक्‍स भिबा ग्‍लारी निसी खङ्‍बा ला निना लतोःला भिसी ल्‍हानान ह्रङ्‌बा म्‍हिगदेसे थेग्‍याम पानी जहाज चलब लतोःला भिसी सल्‍लाह पिन्‍जी। फोनिक्‍स भिबा ग्‍ला चा क्रेट भिबा गङला पानी जहाज थान्‍बा ग्‍ला हिन्‍ना। थे ग्‍ला चा ल्‍हो न्‍हुपदेन झ्‍याङ न्‍हुपपट्टि दोबा मुला। 13 ल्‍होग्‍याम गोल्‍से गोल्‍से लाबा खबारी छ्‌याइमाहेन्‍से थेनीगदेसे दाहेन्‍से य्‍हाङ निखम्‍ला भिसी म्‍हन्‍जी, ओच्‍छे फाइला अङ्‌कुसी तेःसी क्रेट भिबा ग्‍लाला कुनीन कुनी निबारी छ्‌याइजी। 14 तर छिन्‍नङ लिच्‍छा थे क्रेट भिबा गङग्‍याम घ्रेन लाबालुङसर खजी। चुह्रङ्बा लाबालुङसरदा स्‍यार झ्‍याङ लाबा भिसी भिमुबा। 15 जमाहेन्‍से थे लाबालुङसरसे पानी जहाजदा ङाच्‍छापट्टि निआपुङ्‌नी। तसैनोन पानी जहाज चलब लबा म्‍हिसे खम्‍तेधोना ङाच्‍छा निबारी भङ लजी, तर निबारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा ङन्‍से पानी जहाज खानङ खानङ निजी थेनोन पट्टि निपुङ्‌जी। 16 ओच्‍छे क्‍लौडा भिबा ग्‍लाला गङला भर लसी कुनीग्‍याम निमा ङन्‍से बल्‍ला बल्‍ला पानी जहाजला ग्‍यापपट्टि खीसी थान्‍बा जजाबा दोँगादा जोगब लखम्‍जी। 17 थे दोँगादा पानी जहाज न्‍हङरी झाङ्‌माहेन्‍से पानी जहाज चलब लबागदेसे पानी जहाज थान्‍होङ्‌गै भिसी पानी जहाजला क्‍युर्सीन घ्रेन छोसे खीजी। तसैनोन सिरटिस भिबा ग्‍लाला कुनीरीक्‍यार मुबा बलौटे सरी क्‍याला भिसी थेनीगदे लोङ्जी। जमाहेन्‍से पानी जहाज चलब लबागदेसे पानी जहाजला पाल तेःजी, ओच्‍छे पानी जहाजदा लाबाला भररी पुइजी। 18 थे लाबालुङसरसे ङन्‍दा प्‍लिङ लला ह्रङ्नोन लबासे लमा न्‍हङगरदङ थेनीगदेसे पानी जहाजरी मुबा मालसामान भ्‍याङ्बारी छ्‌याइजी। 19 ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबारी तोःबा स्‍हेगदेएनोन रेनीदङ थेनीगदेसेन भ्‍याङ्‍जी। 20 ल्‍हानान धिनधोना धिनीदेन सार तिगैनोन आम्राङ्‌नी। ओच्‍छे लाबालुङसरएनोन खबाला खबान लबासे लमा ङन्‍दा सोला भिबा आशनोन आरेबा। 21 ओच्‍छे ल्‍हानान धिनधोना थेनीगदेसे तिगै आचमाहेन्‍से पावल थेनीगदेला गुङरी राप्‍सी चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ह्रोगदे, ह्राङनीसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍सी क्रेटग्‍याम पानी जहाज चलब आलबा हिन्‍सम ह्राङनीसे चुह्रङ्बा दुख नाआतोःसेला मुबा। 22 तसैनोन दाहेन्‍से ह्राङनी थालोङ्‍गो, भङ लउ। तिग्‍दा भिसम ह्राङनी न्‍हङला खालैनोन आसि। तर पानी जहाज चा नाश तला। 23 तिग्‍दा भिसम ङा जुन परमेश्‍वरला हिन्‍ना ओच्‍छे ङाइ जुन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला, थेनोन परमेश्‍वरला दूत गिक दोलो म्‍हुनङ ङा मुबा ग्‍लारी खजी। 24 ओच्‍छे थेसे ङादा ‘थालोङ्‍गो पावल, तिग्‍दा भिसम ए रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर मुबा ग्‍लारी निनोन तोःला। च्‍यागो, एदेन छ्‌याम पानी जहाजरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे सोना लला’ भिसी भिजी। 25 थेतबासेलमा ह्रोगदे, ह्राङनी थालोङ्‍गो, भङ लउ। तिग्‍दा भिसम ङादा परमेश्‍वरसे जुन ताम सुङ्बा मुला थे ताम पूरा तला भिबा तामरी ङादा विश्‍वास मुला। 26 तसैनोन य्‍हाङला पानी जहाज खजिबै गङ गिकरी ठोक्‍तोःला।” 27 ङन्‍ना पानी जहाज लाबालुङसरसे लमा एड्रियास भिबा समुन्‍द्ररी याङयोङ तबा च्‍युक ब्‍लि धिन तसी जिन्‍बा मुबा। जमाहेन्‍से म्‍हुन गङसलरीक्‍यार पानी जहाज चलब लबागदेसे य्‍हाङ खजिबै ग्‍लाला ङामरी धोबारी छ्‌याइजीम भिसी म्‍हन्‍जी। 28 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे गाते नुप्‍बा चीम भिसी दप्‍सी च्‍यामा बोगल गिकसे च्‍युक ढु मिटर नुप्‍बा मुबा ओच्‍छे जजाकी क्‍याथाङ निसी दोःसी दप्‍सी च्‍यामा बोगल गिकसे मिटर ढु नुप्‍बा मुबा। 29 ओच्‍छे पानी जहाज खानङै युङबारी ठोक्‍ला भिसी लोङ्सी थेनीगदेसे पानी जहाजला ग्‍यापपट्टिग्‍याम गोर ब्‍लि फाइला अङ्‌कुसी मार पुइजी, ओच्‍छे य्‍हाल तगै भिसी प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी। 30 ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबागदे थे पानी जहाज ख्‍लासी यार्बाला लागिरी पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टिग्‍याम फाइला अङ्‌कुसी मार पुइबा स्‍होसी थे पानी जहाजरी मुबा दोँगा समुन्‍द्ररी तेःसी जिन्‍बा मुबा। 31 जमाहेन्‍से पावलसे सिपाहीगदेला कप्‍तानदेन सिपाहीगदेदा “चु म्‍हिगदे चुरी आचिनी भिसम ह्राङनी सोबारी आखम” भिसी भिजी। 32 चु ताम थेःसी सिपाहीगदेसे पानी जहाजरी खीसी थान्‍बा दोँगाला छो थासी पुइजी। 33 रमरम रिमरिम तबा धुइरी पावलसे थेनीगदे जम्‍मादान दाहेन्‍से सोल्‍बा छ्‌योइबा लउ भिसी बिन्‍ती लजी। ओच्‍छे पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “सुर्दा लसी ह्राङनीसे सोल्‍बा छ्‌योइबा आलबा तिनी च्‍युक ब्‍लि धिन तसी जिन्‍बा मुला। 34 थेतबासेलमा दाहेन्‍से ह्राङनीसे तिगै सोल्‍बा छ्‌योइबा लउ। ओच्‍छे तिगै सोल्‍बा छ्‌योइबा लमाहेन्‍से ह्राङनीदा भङ खला, थालोङ्‍गो, खालैनोन आसि।” 35 चुदे पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से पावलसे गेङ दुइसी जम्‍मालान ओन्‍छाङरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी गेङ क्‍युइसी चबारी छ्‌याइजी। 36 जमाहेन्‍से थेनीगदेसेनोन आँट याङ्सी तिगै चबा स्‍हेगदे चजी। 37 पानी जहाजरी ङनी जम्‍मान लसी ग्‍यार्जा न्‍हीसे बोगल सोमसे च्‍युक ढु म्‍हि मुबा। 38 थेनीगदेसे म्रेन्‍ना चमाहेन्‍से पानी जहाज याङ्ना लबारी पानी जहाजरी मुबा ग्‍वाएनोन भ्‍याङ्‍जी। 39 य्‍हाल तसैनोन थेनीगदेसे थे ग्‍ला ङोआसेनी। तर थेरी थेनीगदेसे कुनी गिकरी बलौटे स म्राङ्जी। जमाहेन्‍से खम्‍तेधोना पानी जहाजदा थे कुनीरी भोर्गे भिसी थेनीगदेसे सल्‍लाह लजी। 40 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे फाइला अङ्‌कुसीगदे तेःसी समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍जी, ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबा क्‍याबादा खीबा छोगदेएनोन ब्‍लसी समुन्‍द्ररी पुइजी। जमाहेन्‍से ङाच्‍छापट्टिला पालदा तोर ख्रेन्‍सी लाबापट्टि दोःसी पिन्‍जी, ओच्‍छे पानी जहाजदा कुनीपट्टि भोर्बारी छ्‌याइजी। 41 तर क्‍युइ न्‍हङरी मुबा बालुवाला उमरी ठोक्‍जी, ओच्‍छे पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टिला जो थेरीन भासब तसी चलब लबारीन आखम्‍नी। जमाहेन्‍से पानी जहाजला ग्‍यापपट्टिला जोरी समुन्‍द्रला छालसे टसी क्‍युइबारी छ्‌याइजी। 42 थेह्रङ् तमाहेन्‍से थेरी मुबा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा म्‍हिगदे समुन्‍द्ररी क्‍याल्‍सी यार्ला भिसी म्‍हन्‍सी सिपाहीगदेसे थेनीगदेदा साइगे भिसी सल्‍लाह लजी। 43 तर सिपाहीगदेला कप्‍तानसे पावलदा जोगब लबा सेम लसी थेनीगदेदा थेह्रङ् लआपुङ्नी। ओच्‍छे क्‍याल्‍बारी खम्‍बागदे ङाच्‍छा पानी जहाजग्‍याम छ्‌योङ्‌सी पाखारी थोन्‍गो भिसी सिपाहीगदेला कप्‍तानसे कुल्‍जी। 44 ओच्‍छे क्‍याल्‍बारी आखम्‍बागदे चा फल्‍याकगदेदेन पानी जहाजला क्‍युइबा टोगलगदे चुङ्सी निउ भिसी भिजी। चुह्रङ् लसी जम्‍मान ज्‍यना लसी पाखारी थोन्‍जी।

Acts 28

1 ङनी ज्‍यना लसी समुन्‍द्रला कुनीरी धोमाहेन्‍से थे ग्‍लाला मिन माल्‍टा चीम भिसी ङन्‍से था याङ्जी। 2 जमा धुइरी नाम खसी ल्‍हानान खङ्बासे लमा थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे ल्‍हानान दया लसी मे फुइसी ङनी जम्‍मादान मान लजी। 3 पावलसेनोन भम नाङ सिङ ह्रुप लसी मेरी युजी। मेला लेप्‍से लमा पुख्री गिक थोन्‍सी थेला यारी जीसीन चिजी। 4 थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे पावलला यारी पुख्रीसे जिबा म्राङ्सी, “चु म्‍हि पक्‍कान म्‍हि साइबा म्‍हि चीम। चु म्‍हि समुन्‍द्रग्‍यामसेम जोगब तसी खजी। तर ल लुला निसाफग्‍याम चा स्‍योर आम्‍याङ्नी” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी पाङ्जी। 5 जमाहेन्‍से पावलसे थे पुख्रीदा मेरी खर्सी पिन्‍जी। तर थेदा चा तिगै आतनी। 6 जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेसे पावलदा थे पुख्रीला बिखसे टाङ्सी तिक्‍खुरीन ह्रिल्‍सी सिला भिसी च्‍याबारी छ्‌याइजी। तसैनोन ल्‍हानान धुइधोना थेदा तिगै आतबा म्राङ्सी थेनीगदेसे ङाच्‍छा म्‍हन्‍बा ताम आहिन्‍बा चीम “तर चु मी ल चीम” भिसी भिजी। 7 थे ग्‍लाला पब्‍लियस भिबा मुल म्‍हिला बु वारी थे ग्‍लाला ङामरीन मुबा। थेसे ङन्‍दा मान लसी सोम‍रेधोना थेला दिमरी भोर्सी क्‍योङ्‌जी। 8 थे धुइरी पब्‍लियसला आबा मासी तसी छवा खसी आखम्‍बा मुबा। पावल थेदा च्‍याबारी निजी, ओच्‍छे थेथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लसी थेदा खम्‍ना लजी। 9 चुह्रङ् तबा था याङ्माहेन्‍से थे ग्‍लाला जम्‍मान आखम्‍बा म्‍हिगदेएनोन खजी, ओच्‍छे थेनीगदेएनोन खम्‍जी। 10 थेनीगदेसे ङन्‍दा ल्‍हानान मान लसी ल्‍हानान स्‍हेगदे पिन्‍जी। ओच्‍छे पानी जहाजरी क्रेःमाहेन्‍से ङन्‍दा तोःबा अर्गु स्‍हेगदेएनोन पानी जहाजरी झाङ्‌सी पिन्‍जी। 11 ला सोम लिच्‍छा ङनी अलेक्‍जेन्‍ड्रिया भिबा ग्‍लाग्‍याम खबा पानी जहाजरी क्रेःजी। चु पानी जहाज सेर्खरी माल्‍टा भिबा ग्‍लारीन मुबा। थे पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टि जौल्‍या लला मूर्ति स्‍होसी थान्‍बा मुबा। 12 जमाहेन्‍से सुराकुसाई भिबा शहररी धोखसी ङनी सोमरेधोना थेरीन चिजी। 13 थेग्‍याम ङनी कुनी कुनी तसी रेगियन भिबा ग्‍लारी धोखजी। न्‍हङगरदङ ल्‍होग्‍याम लाबा खजी, ओच्‍छे रेनीदङ ङनी पटिओली भिबा ग्‍लारी धोखजी। 14 थेरी ङन्‍से प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा स्‍याप्‍जी। थेनीगदेसे ङन्‍दा थेरी निसरेधोना चिउ भिसी भिजी। चुह्रङ् लसी ङनी रोमरी निजी। 15 ङनी खबान मुला भिबा ताम थेःसी रोमरी मुबा विश्‍वासीगदे ङन्‍दा ह्रुप तबारी अप्‍पियस भिबा बजारदेन तीन पाटी भिबा शहरधोना खजी। थेनीगदेदा म्राङ्सी पावल ताङ्सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। 16 ङनी रोमरी धोखमाहेन्‍से पावलदा सिपाही गिकला भररी थे गिकदा चिपुङ्जी। 17 थेरी धोखसी सोमरे लिच्‍छा पावलसे रोमला यहूदी गन्‍बागदेदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेनीगदे खमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ङाइ य्‍हाङला य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन आखे म्‍हेमेला रिमठिमला बिरोधरी तिगै गे लबा आरेमुबा। तसैनोन यरूशलेमहेन्‍सेन झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी ङादा रोमीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। 18 थेनीगदेसे ङ्‌योइबा छार्बा लमाहेन्‍से ङादा साइतोःबा तिगै दोष आस्‍याप्‍माहेन्‍से ङादा पुइबा सेम लमुबा। 19 तर यहूदीगदेसे बिरोध लबासे लमा ङाइ रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा ङाला ताम पाङ्‌नोन तोःबा तजी। तसैनोन ङाइ ङाला य्‍हुलला म्‍हिगदेदा बिरोध लसी दोष लतोःबा तिगै ताम आरेबा। 20 थेतबासेलमा ह्राङनीदेन छ्‌याम ह्रुप तसी ताम लबारी ङाइ ह्राङनीदा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम इस्राएलीगदेसे आश लबा ख्रीष्‍ट फेप्‍खजी भिसी ङाइ विश्‍वास लबासे लमा ङादा च्‍याल्‍दासे खीसी चुरी भबा हिन्‍ना। 21 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पावलदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से मी ह्राङला बारेरी यहूदियाग्‍याम तिगै खबर याङ्बा आरे। ओच्‍छे य्‍हाङला खालै यहूदी ज्‍योज्‍यो आलेगदे खसी ह्राङला बिरोधरी तिगै आज्‍यबा तामएनोन पाङ्बा आरे। 22 तर ङन्‍दा थे ताम ह्राङग्‍यामसेन ङ्‌यान्‍बा सेम मुला। तिग्‍दा भिसम चु समूहला बारेरी जम्‍मान ग्‍लारी म्‍हिगदेसे बिरोध लबा ताम जे ङन्‍दा था मुला।” 23 थेतबासेलमा पावलला ताम ङ्‌यान्‍बाला लागिरी थेनीगदेसे धिन तोगब लजी। थे धिनकुनु ल्‍हानान म्‍हिगदे पावल मुबा ग्‍लारी खजी। जमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा स्‍य्‍होहेन्‍से ङ्‌यसेधोनान मोशाला ठिमदेन अगमवक्तागदेला किताबग्‍याम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी जम्‍मान ताम घोना लसी येशूला बारेरी थेनीगदेदा विश्‍वास तना लबारी म्‍हाइजी। 24 पावलसे पाङ्बा तामरी कोइसे विश्‍वास लजी, कोइसे विश्‍वास आलनी। 25 जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍ना फेसी भ्रबारी छ्‌याइमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेला आखे म्‍हेमेदा यशैया अगमवक्ताग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्‌मा ठीकनोन मुबा भिसी ह्राङला ताम जिन्‍ना लबान चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी। 26 ‘चु म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी पाङ्‍गो एनीगदेसे थेःबाम थेःमुला, तर खाइमै आघोमुला, च्‍याबाम च्‍यामुला, तर खाइमै आम्राङ्‌मुला। 27 तिग्‍दा भिसम चु म्‍हिगदेला सेम कोङ्बा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेला नाब्‍यङ आथेःमुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे मी च्‍युम्‍बा मुला, आहिन्‍सम थेनीगदेसे म्राङ्सेला मुबा, ओच्‍छे थेःसेला मुबा, ओच्‍छे घोसी सेम दोःसेला मुबा, जमाहेन्‍से ङाइ थेनीगदेदा खम्‍ना लसेला मुबा।’ 28 थेतबासेलमा चु ताम ह्राङनीदा था तगै, दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पिन्‍बा चु थार्बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइबा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे चु ताम ङ्‌यान्‍ना।” 29 पावलसे चु ताम पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से यहूदीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ल्‍हानान छलफल लबान थेग्‍याम फेजी। 30 न्‍ही दिङधोना पावल रोमरी ह्राङसेन खर्च लसी चिजी, ओच्‍छे थे मुबा ग्‍लारी खबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा मान लजी। 31 आलोङ्ना थेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी, चुह्रङ् लसी प्रभु येशू ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍मा थेदा खालैसे रोकब आलनी।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE