Philippians

Philippians 1

1 लास्‍सो, ख्रीष्‍ट येशूदा तेन्‍बा ङा पावलदेन तिमोथीग्‍याम फिलिप्‍पीरी मुबा ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि ओच्‍छे मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेदा फ्‍याफुल्‍ला! 2 य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै। 3 एनीगदेदा ढन्‍मा ङाइ ङाला परमेश्‍वरदा सदन धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 4 ङाइ प्रार्थना लबा धुइरी सदन एनीगदेला लागिरी ताङ्सी ताङ्सी प्रार्थना लमुला। 5 तिग्‍दा भिसम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरी ङाच्‍छाहेन्‍से दान्‍देधोना एनीगदेसे सेम गिक लसी ङादा ह्रो लबा मुला। 6 परमेश्‍वरसे एनीगदेला गुङरी शुरु लबा ज्‍यबा गे येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइधोनारी थेसेन पूरा लला भिबा ताम ङादा पूरा विश्‍वास मुला। 7 ङाइ एनीगदेला बारेरी चुह्रङ्बा ताम म्‍हन्‍बाएनोन ठीक हिन्‍ना। एनीगदे सदन ङाला सेमरी मुला। तिग्‍दा भिसम ङा झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरीनोन ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार जोगब लबारीदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थेःना लबा चु गे न्‍हीरीन परमेश्‍वरला दयामायारी एनीगदेसे सेम गिक लसी ङादा ह्रो लबा मुला। 8 ङाइ ख्रीष्‍ट येशूला मायाग्‍यामसे एनीगदे जम्‍मादान गाते ढन्‍बा मुला भिबा ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 9 परमेश्‍वरग्‍याम ज्ञान बुद्धि याङ्सी एनीगदेला माया झन झन ल्‍हेबान निगै भिसी ङाइ प्रार्थना लबा मुला। 10 चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा ताम तिग हिन्‍ना, थे फेबारी खम्‍ला। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइला लागिरी एनीगदे तिगै दोष आरेबा चोखो म्‍हि दोला। 11 परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोरसे एनीगदेला सेम प्‍लिङ्‌गै। 12 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ नाबा चु दुखग्‍याम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे झन ल्‍हानान तबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 13 ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबासे लमान ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा हिन्‍ना भिसी ग्‍लेखाङला जम्‍मान सिपाहीगदेदेन अर्गु जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। 14 ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबासे लमा ल्‍हानान विश्‍वासीगदे प्रभुरी कोङ्बा मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे आलोङ्नान परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी आँट याङ्बा मुला। 15 हिन्‍बाम कोइ कोइसे चा डाह लसी स्‍य्‍हान्‍दोसे भन्‍दा ङाइ ज्‍यबा गे लबा मुला भिसी उन्‍बारी म्‍हाइमुला, तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा ज्‍यबा सेमसे ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबा मुला। 16 थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरीन परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍बा हिन्‍ना भिसी था याङ्बागदेसे चा माया लसी सेमहेन्‍सेन चु गे लबा मुला। 17 डाह लबागदेसे चा ज्‍यबा सेमसे आहिन। तर झ्‍याल्‍खानरी ङाइ अझ ल्‍हानान दुख याङ्‌गै भिसी ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होबा सेमसे ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना। 18 ज्‍यबा सेमसे लसै आज्‍यबा सेमसे लसै ठीकनोन मुला, जस्‍तो लसीन ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्सी भ्रतोःबा हिन्‍ना। चु तामरी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 19 हिन्‍ना ङा ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा प्रार्थनादेन येशू ख्रीष्‍टला आत्‍मासेन ह्रो लसी चु दुखग्‍याम फेला भिबा ताम ङादा था मुला। 20 ङाइ सेमहेन्‍सेन घ्रेन आश लसी चिबा मुला, ङाइ लतोःबा जम्‍मान गेरी ङा खाइमै पेःआतोः। तर ङादेन छ्‌याम ल्‍हानान आँट मुला। ओच्‍छे ङा सिसै सोसै सदाला ह्रङ् लसीन ङाला चु ज्‍यानसे ख्रीष्‍टलान मान लला। 21 तिग्‍दा भिसम ङा सोबा चा ख्रीष्‍टदा तेन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। ओच्‍छे सिबा चा ङाला लागिरी झन ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 22 ङाला चु ल्‍हुइ सोतेधोना ङाइ अझ ज्‍यबा गे लला। तर ङा सिबा कि सोबा चु न्‍ही न्‍हङरी खजिबा चा धम्‍तोःबा थे ताम ङादा था आरे। 23 ङादा दोधार तबा मुला। चु जम्‍बुलिङ ख्‍लासी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम चिबा सेमएनोन ल्‍हानान मुला। तिग्‍दा भिसम ङाला लागिरी चु ल्‍हानान ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 24 तर एनीगदेला लागिरी चा ङा सोसीन चितोःबा मुला। 25 थेतबासेलमा एनीगदेदा विश्‍वासरी ल्‍हेना लबारीदेन ताङ्ना लबारी ङा अझ सोसी एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम चिला भिबा ङादा पक्‍का था मुला। 26 दाहेन्‍से ङा दोःसी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तमा ङाग्‍याम ख्रीष्‍टसे लबा गे म्राङ्सी एनीगदे अझ ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। 27 मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना, जे तसैनोन एनीगदेला बानीबेहोर ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार ततोःला। थेतबासेलमा ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तसै आतसै थार्बा पिन्‍बा समाचाररी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे विश्‍वास लगै भिसी एनीगदे सेम गिक तसी ढिक्‍सी दुख लबान गे लबा मुला भिबा ताम ङाइ थेःम्‍याङ्‍गै। 28 ओच्‍छे बिरोध लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी एनीगदे थालोङ्‍गो। चु थेनीगदेला लागिरी चा नाश तबाला चिनु हिन्‍ना। तर एनीगदेला लागिरी चा थार्बा याङ्ला भिसी म्राङ्बा चिनु हिन्‍ना। थार्बा याङ्बा चा परमेश्‍वरग्‍यामनोन हिन्‍ना। 29 एनीगदेदा पिन्‍बा मौका ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा जे आहिन, तर ख्रीष्‍टला लागिरी दुख नाबारीनोन हिन्‍ना। 30 ङाइ ङाच्‍छा नाबा दुख एनीगदेसे म्राङ्बा मुबा, थे दुख ङाइ दान्‍देनोन नाबान मुला भिसी एनीगदेसे थेःबा मुला। चुनोन दुख एनीगदेसेनोन नाबान मुला।

Philippians 2

1 तिग ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एनीगदेसे आँट याङ्बा मुला? ओच्‍छे तिग थेला मायासे एनीगदेसे ह्रो याङ्बा मुला? तिग परमेश्‍वरला आत्‍मादेन छ्‌याम संगती लबा मुला? तिग एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सेमहेन्‍सेन दया लबा मुला? 2 थेह्रङ् भिसम एनीगदे जम्‍मान सेम गिक तसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लउ, ओच्‍छे ढिक्‍सी छ्‌याम छ्‌यामनोन गे लसी ङादा ताङ्ना लउ। 3 ओच्‍छे ह्राङला जे ग्‍याम च्‍यासी गे लबादेन ह्राङ जे घ्रेन भिसी थाम्‍हन्‍गो। तर ह्राङ भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दोदा घ्रेन म्‍हन्‍सी सोजो तसी चिउ। 4 एनीगदे जम्‍मासेन ह्राङदा जे ज्‍यबा तगै भिसी थाम्‍हन्‍गो। तर स्‍य्‍हान्‍दोदाएनोन ज्‍यबा तगै भिसी म्‍हन्‍गो। 5 एनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूला ह्रङ्‌बान सेम थोगो। 6 येशू ख्रीष्‍ट ङाच्‍छाहेन्‍सेन परमेश्‍वर मुबा। तसैनोन थे परमेश्‍वर दोबारी आम्‍हाइनी। 7 बरु स्‍वर्गरी मुबा ह्राङला जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी म्‍हि दोसी जम्‍बुलिङरी केजी। ओच्‍छे नोकर ह्रङ्‌बान दोजी। 8 थे ह्राङनोन म्‍हि दोसी फेप्‍खसैनोन सोजो तसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी क्रुसरी सिबारीनोन तयार तजी। 9 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन स्‍होसी जम्‍मान स्‍हेगदेला भन्‍दा घ्रेन मिन थान्‍जी। 10 थेतबासेलमा स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङ ओच्‍छे जम्‍बुलिङ धिरी मुबा जम्‍मासेन येशूदा मान लबारी पुइ जूतोःला। 11 थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वर आबाला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी जम्‍मासेन येशू ख्रीष्‍टनोन प्रभु हिन्‍ना भिसी पाङ्तोःला। 12 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी एनीगदेसे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। दान्‍दे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम आरेमा झन ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍बा चा घ्रेन ताम हिन्‍ना। परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो ओच्‍छे थेदा मान लसी एनीगदेसे याङ्बा थार्बा अन्‍छारला गे लउ। 13 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा सेमदेन थेदा ताङ्ना लबा शक्ति पिन्‍सी एनीगदेला गुङरी गे लबान मुला। 14 थेतबासेलमा गनगनदेन कल आलना जम्‍मान गे ढिक्‍सी लउ। 15 थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदे पापीदेन न्‍होङ्बा म्‍हिगदेला गुङरी चोखोदेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि तसी परमेश्‍वरला सन्‍तान दोला। ओच्‍छे सारसे मुरी य्‍हाल तना लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी य्‍हाल य्‍हाल तना लला। 16 एनीगदेसे थेनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लजी भिसम ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइरी ङाइ दुख लसी लबा गे खेरोरी आनिनी भिसी ङा ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। 17 ओच्‍छे एनीगदेला विश्‍वासग्‍याम एनीगदेला ल्‍हुइ परमेश्‍वरदा फुल्‍बा बलि ह्रङ्‌बान दोबा मुला। ङाला ल्‍हुइएनोन एनीगदेला ल्‍हुइदेन छ्‌याम बलि ह्रङ् लसी फुल्‍तोःसैनोन ङा ताङ्ला। ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्ला। 18 थेह्रङ् लसीन एनीगदे ताङ्‍गो, ओच्‍छे ङादाएनोन ताङ्ना लउ। 19 ङाइ तिमोथीदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी योनान पुइखला भिसी प्रभु येशूथोरी आश लबा मुला। चुह्रङ् लसी थेग्‍याम एनीगदेला बारेरी था याङ्सी ङा ताङ्म्‍याङ्ला। 20 तिमोथीसे ह्रङ् लसी एनीगदेदा सेमहेन्‍सेन वास्‍ता लबा म्‍हि ङादेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे। 21 तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा येशू ख्रीष्‍टला तामदा तिगै वास्‍ता आलना ह्राङला जे ग्‍याम च्‍यासी भ्रमुला। 22 तर तिमोथी खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। तिग्‍दा भिसम झासे आबादा खाह्रङ् लसी ह्रो लमुला थेह्रङ् लसीन थेसे ङादा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ह्रो लबा मुला। 23 थेतबासेलमा ङादा तिग तबा चीम, थे ताम था याङ्मैछ्‌याम ङाइ थेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबा सेम मुला। 24 ओच्‍छे ङाएनोन योनान खम्‍याङ्ला भिसी प्रभुथोरीन भर लबा मुला। 25 एनीगदेसे ङादा ह्रो लबाला लागिरी पुइखबा प्रभुरी ङाला आले, ङादेन छ्‌याम ढिक्‍सी प्रभुला गे लबा ओच्‍छे ङादा ह्रो लबा ख्रीष्‍टला सिपाही इपाफ्रोडिटसदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखनोन तोःला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 26 तिग्‍दा भिसम थेसेनोन एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी ल्‍हानान सेम लबा मुला। थे आखम्‍बा मुला भिबा ताम एनीगदेसे थेःबासे लमा थेदा ल्‍हानान सुर्दा तबा मुला। 27 हिन्‍ना, थे ल्‍हानान आखम्‍ना सिबारीन छ्‌याइमुबा तर परमेश्‍वरसे थेदा दया लजी। थेदा जे आहिन, ङादाएनोन दुखथोरी झन दुख थातगै भिसी परमेश्‍वरसे दया लजी। 28 थेतबासेलमा थेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबारी ङाइ ल्‍हानान सेम लबा मुला। तिग्‍दा भिसम थेदा दोःसी म्राङ्माहेन्‍से एनीगदे ताङ्ला ओच्‍छे ङाला सुर्दाएनोन म्‍हाला। 29 एनीगदेसे थेदा प्रभुरी आले ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍सी सेमहेन्‍सेन ताङ्सी माया लउ। चुह्रङ्बा म्‍हिगदेदा चा मान लनोन तोःला। 30 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा लतोःबा ह्रो लबाला लागिरी ह्राङला ज्‍यान्‍ना तिगै वास्‍ता आलना ख्रीष्‍टला गे लबाला लागिरी थे सिबारीन तयार तजी।

Philippians 3

1 दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, प्रभुदेन गिक तबासे लमा एनीगदे ताङ्‍गो। एनीगदेला लागिरी ताम गिकनोन घरिघरि भ्रितोःसै ङा छेर्बा आरे। तिग्‍दा भिसम चु एनीगदेलान विश्‍वास जोगब लबाला लागिरी हिन्‍ना। 2 नइबा गे लबा नगी ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ। थेनीगदेसे खतना लतोःला भिसी पाङ्सी भ्रमुला। 3 य्‍हाङसे मी परमेश्‍वरदा आत्‍माग्‍याम तेन्‍बा मुला। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी ताङ्‍बा मुला। य्‍हाङसे लबा पक्‍का खतना चा चुनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा य्‍हाङ म्‍हिगदेला गेथोरी भर लबा म्‍हि आहिन। 4 थेह्रङ्बा म्‍हिगदेला गेथोरी भर लबा म्‍हि हिन्‍सम स्‍य्‍हान्‍दोसे भन्‍दा ङाइ ल्‍हानान भर लखम्‍सेला मुबा। 5 तिग्‍दा भिसम ङा इस्राएल य्‍हुलला बेन्‍यामीन वंशरी न्‍हबा म्‍हि हिन्‍ना। न्‍हसी भ्रेःरे तमाकुनु ङाला खतना तबा हिन्‍ना। ङा हिब्रूगदेलाएनोन हिब्रू हिन्‍ना, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम ङ्‌यान्‍बा फरिसीएनोन हिन्‍ना। 6 यहूदी धर्मलान ताम लबा हिन्‍सम ङाइ ह्राङला धर्मदा जोगब लबारी मण्‍डलीदा गाते ल्‍हानान दुख पिन्‍जी। ओच्‍छे ठिम अन्‍छार भ्रसी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍सम ङा तिगै दोष आरेबा म्‍हि हिन्‍ना। 7 तर थे धुइरी ङाइ लबा जम्‍मान गेगदेदेन म्‍हन्‍बा तामगदे ङाला लागिरी ज्‍यबान हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। दान्‍दे थे जम्‍मान गेदेन म्‍हन्‍बा तामगदे ख्रीष्‍टला लागिरी तिगै गे आखेल्‍बा चीम भिसी ङाइ था याङ्जी। 8 चुदे जे आहिन, ङाइ ख्रीष्‍ट येशूदा ङाला प्रभु भिसी ङोसेबा ज्ञान बुद्धिला ङाच्‍छा मी थे जम्‍मान स्‍हे तिगै गे आखेल्‍बा चीम भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ख्रीष्‍ट येशूदा अझ ज्‍यना लसी ङोसेखम्‍गै भिसी ङाइ थे जम्‍मान स्‍हेदा नइबा गे आखेल्‍बा स्‍हे म्‍हन्‍सी ख्रीष्‍टला लागिरी ख्‍लासी जिन्‍बा मुला। 9 ङा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा चा ङाइ ठिम ङ्‌यान्‍सी ङा ह्राङनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा आहिन। तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍ना। ङाला विश्‍वासदा च्‍यासी परमेश्‍वरसे ङादा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा हिन्‍ना। 10 ङाइ ख्रीष्‍टदा पूरान ङोसेसी थेदा सिबाग्‍याम सोना लबा शक्तिदा था याङ्‌खम्‍गै, ओच्‍छे थे सिबा धुइरी थेसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख ङाइ नाबारी खम्‍गै। 11 थेह्रङ् लसीन तजी भिसम सिबाग्‍याम दोःसी सोखम्‍गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 12 ङाइ जम्‍मान ताम याङ्सी पूरान पाको म्‍हि दोबा मुला भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइबा आहिन। तर चु जम्‍मान ताम याङ्बाला लागिरी ङाइ अझ भङ लबान मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूसे चुलान लागिरी ङादा ङाच्‍छान धम्‍बा मुला। 13 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु जम्‍मान तामगदे याङ्सी जिन्‍जी भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा आरे। तर गे गिक चा ङाइ लबा मुला। थे गे चा तिग हिन्‍ना भिसम ङाच्‍छाला तामगदेदा म्‍लेःसी लिच्‍छाला तामगदेदा जे च्‍यासी ङा भ्रबान मुला। 14 परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बारी ङादा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। स्‍वर्गला चु इनाम याङ्बाला लागिरी ङाइ भङ लबान मुला। 15 य्‍हाङ आत्‍मारी पाको तबागदे जम्‍मासेन चुह्रङ्बान सेम थोतोःला। एनीगदेसे कोइ कोइ तामला बारेरी चा अर्गु सेम थोबा मुसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा घोना लला। 16 ओच्‍छे य्‍हाङसे जुन ताम याङ्बा मुला, थे तामरीन भ्रइ। 17 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसेनोन ङाइ लबा ह्रङ्नोन लउ। ओच्‍छे ङन्‍से लबा ह्रङ्‌बान गे लसी भ्रबा म्‍हिगदेदा च्‍यासी थेनीगदेसे लबा ह्रङ्‌बान गे लउ। 18 ख्रीष्‍टसे क्रुसरी सिसी तिग लजी भिसी भ्रबा म्‍हिगदेला बारेरी ङाइ एनीगदेदा ल्‍हानान रेम पाङ्सी जिन्‍बा मुला। दान्‍देनोन ङाइ ङाला मी नाङ मीख्‍ली थोसी एनीगदेदा पाङ्बा मुला। 19 थेनीगदे नाश तसी म्‍हासी निला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला ल्‍हुइसे तिग म्‍हाइबा थेदान ल भिसी तेन्‍मुला। ओच्‍छे पेःबा खबा तामरीनोन थेनीगदे ताङ्‍बा चीम। थेनीगदेला सेमएनोन चुनोन जम्‍बुलिङला तामगदेरी जे मुला। 20 तर य्‍हाङ मी स्‍वर्गला म्‍हि हिन्‍ना। थार्बा पिन्‍बा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला भिसी य्‍हाङसे ग्‍याम च्‍यासी चिबा मुला। 21 ख्रीष्‍ट येशूसे जम्‍मान स्‍हेदा ह्राङला तहरी भबा शक्तिग्‍याम य्‍हाङला कमजोर ल्‍हुइदा थेला ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बादेन शक्तिशाली ल्‍हुइ स्‍होला।

Philippians 4

1 थेतबासेलमा ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेदा ङाइ माया लसी ल्‍हानान ढन्‍बा मुला। एनीगदेसे लमान ङा ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्बा मुला, ओच्‍छे ङाइ याङ्बा इनाम भिबान एनीगदे हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाला ह्रोगदे, एनीगदे सदन चुह्रङ् लसीन प्रभुदेन छ्‌याम गिक तसी चिउ। 2 इयोदियादेन सुन्‍तुखे, एनीगदे प्रभुदेन गिक तबासे लमा ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 3 ङाला विश्‍वास लखम्‍बा ह्रो, एदा ङाइ चु ताम पाङ्ला, चु म्रिङम्‍हेमेगदेदा एसे ह्रो लसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ङादेन छ्‌याम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे लबा मुला। ङादेन छ्‌याम जे आहिन, क्‍लेमेस भिबा म्‍हिदेन ङाला अर्गु ह्रोगदेदेन छ्‌यामएनोन थेनीगदेसे ढिक्‍सी गे लबा मुला। परमेश्‍वरसे थेनीगदे जम्‍मालान मिन जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बारी ह्राङला किताबरी भ्रिसी थान्‍बा मुला। 4 ओच्‍छे प्रभुदेन गिक तबासे लमा एनीगदे ताङ्‍गो, ङाइ दोःसीनोन पाङ्ला एनीगदे सदन ताङ्‍गो। 5 एनीगदेला सोजो बानीबेहोर जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्‌गै। तिग्‍दा भिसम प्रभु फेप्‍खसी जिन्‍बा मुला। 6 एनीगदेसे तिगै तामरी सुर्दा थालउ। तर जम्‍मान तामला लागिरी प्रार्थना लबान धन्‍यवाद पिन्‍सी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लउ। 7 म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा शान्‍तिसे एनीगदे जम्‍मालान म्‍हन्‍बा तामदेन सेमदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जोगब लसी थान्‍ना। 8 दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे जुन ताम सत्‍य मुला, जुन ताम मान याङ्बा खाल्‍ला मुला, जुन ताम ठीक मुला, जुन ताम चोखो मुला, जुन ताम ताङ्‍बा खाल्‍ला मुला, जुन ताम ढिक्‍बा मुला ओच्‍छे जुन ताम जम्‍मादान सेम निबा खाल्‍ला मुला थेनोन तामरी सेम लउ। 9 एनीगदेसे जुन ताम ङाग्‍याम लोप्‍जी, जुन ताम ङाग्‍याम याङ्जी, जुन ताम थेःजी ओच्‍छे जुन ताम म्राङ्जी, थेनोन ताम अन्‍छार भ्रउ। चुह्रङ् लजी भिसम शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वर एनीगदेदेन छ्‌याम तला। 10 एनीगदेसे ल्‍हानान धिन लिच्‍छा ङादा दोःसी ढन्‍बासे लमा ङा प्रभुदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। ङाला लागिरी एनीगदेसे ल्‍हानान सुर्दा लबा मुबा। तर एनीगदेसे ङादा पिन्‍बारी मौका आयाङ्नी। 11 ङादा खाँचो तजी भिसी पाङ्बा आहिन। तिग्‍दा भिसम जस्‍तोन धुइरी सन्‍तोक लसी चितोःमुला भिसी ङादा था मुला। 12 ओच्‍छे खाँचो तसै आतसै खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिसी ङादा था मुला। थेह्रङ् लसीन चम्‍याङ्सै चआम्‍याङ्सै, ल्‍हाना मुसै च्‍याङ्ना मुसै जस्‍तोन धुइरी सन्‍तोक लसी चितोःमुला भिसी ङादा था मुला। 13 ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा शक्तिग्‍यामनोन ङाइ चु जम्‍मान ताम लबारी खम्‍ला। 14 तसैनोन एनीगदेसे ङादा दुखरी ह्रो लसी ज्‍यबा लजी। 15 ङाच्‍छा ङाइ एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी माकेडोनिया भिबा ग्‍लाग्‍याम निबारी छ्‌याइमाएनोन चुह्रङ् लसी किन्‍बा पिन्‍बा गे लबा चा एनीगदे फिलिप्‍पीला म्‍हिगदे बाहेक अर्गु खजिबै मण्‍डली आरेमुबा। थे ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 16 थेह्रङ् लसीन ङा थेसलोनिके भिबा ग्‍लारी मुबा धुइरीनोन एनीगदेसे ल्‍हानान रेम चुह्रङ् लसीन ङादा ह्रो लमुबा। 17 ङाइ चु ताम पाङ्सी एनीगदेग्‍याम भेटी किन्‍बारी म्‍हाइबा आहिन। तर एनीगदेसे ङादा लबा ह्रोग्‍याम परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै भिबा ङाला आश मुला। 18 एनीगदेसे इपाफ्रोडिटसदा पुइखबा भेटीग्‍याम ङादा तोःतेधोना छ्‌योबा मुला। थे भेटी चा परमेश्‍वरदा सेम निबा बास्‍ना खबा बलि दोबा मुला। थे म्राङ्सी परमेश्‍वर ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 19 ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम ङाला परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी एनीगदेदा तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे थेला सम्‍पत्तिग्‍याम पिन्‍ना। 20 य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाला सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 21 ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी चिबा परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेदा फ्‍याफुल्‍ला। चुरी ङादेन छ्‌याम मुबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला। 22 परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे ओच्‍छे खास लसी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला गे लबा म्‍हिगदेसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 23 प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै।

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE