The Old Testament of the Holy Bible

Dens Qit 1

Wangc Menl daengv menl daengv dih

1 Dens qit, Wangc Menl daengv menl daengv dih. 2 Xic jah dees dih mans mans mongh mongh, naengl mix wenp yangh, bens dengv dus dus. Guaenl Wangc Menl xonh nyaoh wul naemx. 3 Jav Wangc Menl baov: "Yuv lis guangl," suh lis guangl. 4 Maoh nuv guangl lail. Lenc, maoh suh deic guangl nyimp dengv pieek bail. 5 Wangc Menl hap sint guangl weex "maenl", sint dengv weex "nyaemv". Aenl nyaemv touk aenl hedp suh jangs maenl jih edl. 6 Wangc Menl yuh baov: "Nyaoh wangp naemx daengl juml doiv jah yuv wenp longh dav." 7 Jav suh il naih yangh. Wangc Menl deic naemx wul naemx dees pieek bail. 8 Maoh suh sint doiv wul jah weex "menl". Sil naih nyaoh maenl jih nyih wenp yangx. 9 Wangc Menl yuh baov: "Nyaoh dees menl naemx yuv daengl juml, lail ugs doiv sot map." Jav suh il naih yangh. 10 Wangc Menl sint doiv sot jah weex "dees dih", sint doiv naemx daengl juml jah weex "heit". Maoh naengc oil naih jangs lail. 11 Wangc Menl yuh baov: "Dees dih yuv xunv ugs begs hangc weenh yangh nyangt meix. Yuv lis maenv wenp oux, eengv lis maenv wenp demh." Jav suh il naih yangh. 12 Dees dih suh lis begs hangc weenh yangh nyangt meix. Lis maenv wenp oux, eengv lis maenv wenp demh. Wangc Menl naengc oil naih jangs lail. 13 Sil naih nyaoh maenl jih samp wenp yangx. 14 Wangc Menl yuh baov: "Menl yuv lis dens guangl, jav hap lail map pieek maenl nyaemv. Dens guangl naih yuv weex meel, nyenh nyinc jongp nguedx yais, dangs sigs nguedx buh. 15 Juh maoh yuv dah menl weds guangl map xiuv dees dih." Jav suh il naih yangh. 16 Il naih, Wangc Menl suh daengv yac jagc dens guangl: dav menl daengh nyanl donc. Jagc mags jah, dav menl, gonx aenl maenl; jagc uns jah, nyanl donc, gonx aenl nyaemv. Maoh eengv daengv oil xedl menl. 17 Wangc Menl deic dens guangl songk nyaoh wul menl, lail xiuv guangl dees dih, 18 map gonx maenl janl, pieek guangl dengv. Wangc Menl naengc oil naih jangs lail. 19 Sil naih nyaoh maenl jih siik wenp yangx. 20 Wangc Menl yuh baov: "Dees dih yuv lis begs hangc duc xeengp, menl yuv lis begs hangc duc mogc." 21 Jav Wangc Menl suh daengv duc mags aox heit, begs hangc duc neip aox naemx, eengv begs hangc duc mogc. Maoh naengc oil naih jangs lail. 22 Wangc Menl suh pieek lail saip juh maoh, baov: "Bal yuv wedt digs heit, mogc yuv wedt digs dih." 23 Sil naih nyaoh maenl jih ngox wenp yangx. 24 Wangc Menl yuh baov: "Dees dih naengl yuv lis begs hangc duc xeengp aox yanc, duc xeengp aox jenc, duc bac dees dih, maenv mags maenv uns." Jav suh il naih yangh. 25 Il naih, Wangc Menl daengv dees dih begs hangc duc xeengp. Maoh naengc oil naih jangs lail. 26 Wangc Menl yuh baov: "Daol xic naih daengv nyenc, aol nyenc xongs daol. Juh maoh yuv lis legc gonx duc soh - bal nyaoh heit, mogc nyaoh wul menl, duc xeengp aox yanc, duc xeengp aox jenc, duc bac dees dih, maenv mags maenv uns." 27 Il naih, Wangc Menl suh daengv nyenc, aol nyenc xongs maoh. Maoh daengv banl buh daengv miegs. 28 Wangc Menl pieek lail saip juh maoh wah: "Xaop yuv sangx lis sinp sinp weenh weenh, saip saemh lenc xaop nyaoh digs dees mas menl. Xaop map gonx dees dih, naengl gonx maenv bal, mogc, eengv begs hangc duc xeengp. 29 Yaoc yuv pieek begs yangh oux nyimp demh nyaoh wul meix saip dos xaop, weex maenv jil. 30 Yaoc buh aol oil hangc nyangt daengh mal sup saip dos duc xeengp daengh mogc jil." Jav suh il naih yangh. 31 Maenv Wangc Menl daengv map jah, maoh ags naengc ags qingk lail gungc. Sil naih nyaoh maenl jih liogc wenp yangx.

Dens Qit 2

1 Il naih wul menl dees dih weenh yangh ledp daengv wenp yangx. 2 Nyaoh maenl jih sedp, weex wenp maenv ongl maoh weex jah, Wangc Menl suh sav soh yangx. 3 Maoh buh pieek lail dos maenl jih sedp, aol maenl jah weex maenl sinp, yenl yuih maoh touk maenl jah map daengv wenp begs yangh, suh sav soh yangx. 4 Menl dih suh jangs il naih daengv map.

Nyenc banl daengh nyenc miegs nyaoh yanp wap

Xus Wangc Menl daengv menl dih map xic jah, 5 dees dih naengl mix lis nyangt meix, mix lis mal sup, yenl yuih maoh naengl mix songk bienl luih map, buh naengl mix lis nyenc sags ongl. 6 Danl sil lis naemx dah dees dih ugs map, xemk dees dih. 7 Xus Wangc Menl suh aol magx weex mungx nyenc banl, deic soh mingh xuip laos naengl maoh bail. Nyenc banl jah buh wenp mungx nyenc soh map. 8 Xus Wangc Menl suh nyaoh mangv dongl dih wangp Yih Dieenv eip jagc yanp wap, deic mungx nyenc maoh daengv map songk nyaoh jah. 9 Xus Wangc Menl suh aol dees dih ugs sinp hangc weenh yangh meix map, meix jah buh lail yagc, wenp demh buh lail jil. Nyaoh aox dav yanp wap jah maoh songk ongl meix pieek mingh, eengv ongl meix saip nyenc wox meel lail yax. 10 Buh naengl lis jiuc nyal dah Yih Dieenv ugs bail, aol naemx xonh dah yanp wap, lenc pieek weex siik beev. 11 Jiuc jih edl sint weex nyal Piip Xenl, xonh dah daengc dih wangp Hah Wic Lah. Dih wangp jah lis jeml. 12 Jeml jah lail; dih wangp jah buh lis labx meix dangl nyimp jinl baos. 13 Jiuc jih nyih sint weex nyal Jih Xenl, xonh dah daengc guagl Gux Xic. 14 Jiuc jih samp sint weex nyal Dix Geec Liix Sih, xonh dah mangv dongl Yal Xul. Jiuc jih siik sint weex nyal Youl Fah Lah Dih. 15 Xus Wangc Menl suh deic nyenc banl jah songk nyaoh yanp wap Yih Dieenv, xais maoh sags ongl gonx yanp. 16-17 Xus Wangc Menl baov maoh: "Douv laot demh ongl meix wox meel lail yax dah mangv, gal demh wul meix aox yanp naih nyac ledp jil lis. Nuv baov nyac jil demh ongl meix wox meel lail yax jah bail, nyac bens douh deil." 18 Xus Wangc Menl yuh wah: "Laot mungx nyenc banl naih ags nyaoh eis lail. Yaoc yuv daengv il duc douh xebl maoh jah map bangl maoh." 19 Il naih, Xus Wangc Menl suh aol magx weex begs yangh duc xeengp duc mogc. Maoh suh deic bail touk dav nas mungx nyenc jah, nuv maoh daengv guanl mangc dos oil maoh. Nyenc jah saip oil maoh ags yangh ags lis guanl. 20 Nyenc jah nyimp begs yangh duc xeengp duc mogc daengv guanl wenp yangx, buh eis lis il duc douh xebl maoh map bangl maoh. 21 Xah il naih, Xus Wangc Menl hap aol mungx nyenc jah nagp yaeml bail. Maoh suh dah xenp nyenc jah neel jiuc lags hedp ugs map, dah lenc xih deic nanx abs lail. 22 Xus Wangc Menl hap deic jiuc lags naih daengv wenp mungx nyenc miegs, daiv maoh touk dav nas mungx nyenc banl jah bail. 23 Nyenc banl jah wah: "Wah! Naih hap jangs lags yaoc, padt nanx yaoc. Yaoc yuv sint maoh weex nyenc miegs, yenl yuih maoh dah nyenc banl ugs map." 24 Xah il naih, nyenc banl yuv liic bux neix, nyimp maix daengl abs, yac nyenc ebl wenp il xenp. 25 Xic jah, nyenc banl daengh maix maoh ledp jangs das dus, buh eis wox pak nas.

Dens Qit 3

Nyenc eeuv sungp Wangc Menl suh lis soix

1 Xus Wangc Menl daengv begs yangh duc xeengp, suic jangs jiv jods zeil gungc. Suic haemk nyenc miegs jah: "Jangs nyaengc il? Maenv demh aox yanp jah, Wangc Menl lebc xaop ledp bix jil il?" 2 Nyenc miegs xunp: "Maenv demh aox yanp naih jiul ledp jil lis. 3 Gobs gal laot ongl demh dav yanp jah eis saip jiul jil. Wangc Menl baov eis saip jiul jil ongl demh jah, eengv eis saip jiul bail daeml. Nuv jiul eis qingk baov, suh douh deil. 4 Suic xunp: "Eis jangs weex naih! Xaop deil eis lis! 5 Wangc Menl il naih wah, yenl yuih maoh wox xaop jil ongl demh jah, suh guangl dal map. Xaop suh xongs Wangc Menl laot yangh, wox meel lail yax." 6 Nyenc miegs nuv demh naih lail yagc, yuh lail jil, jil map saip maoh yuh diux, nyaengc ugs xogp gungc. Il naih, maoh suh bul demh map jil. Maoh buh aol dos saox maoh, saox buh jil yangx. 7 Yac maoh il jil demh jah, dal suh guangl map, hap wox ags jangs das dus, laengx pak nas yangx. Xah il naih, yac eep laengx bail aol bav meix ongp wap map weex went biedc xenp. 8 Maenl jah jodx nyaemv, yac eep qingk Xus Wangc Menl nyaoh yanp qamt, il naih laengx lebl laos liungh meix bail. 9 Xus Wangc Menl sint nyenc banl jah: "Nyac nyaoh nup ah?" 10 Nyenc banl xunp: "Yaoc qingk nyac qamt map, laengx lebl yangx. Yaoc qingk yaot yenl yuih yaoc das dus." 11 Xus Wangc Menl haemk: "Nouc lebc nyac jangs das dus leel? Nyac jil ongl demh yaoc eis saip jil jah yangx il?" 12 Nyenc banl xunp: "Jangs. Nyac pieek mungx nyenc miegs dos yaoc jah, aol demh jah dos yaoc jil, yaoc jil yangx." 13 Xus Wangc Menl haemk mungx nyenc miegs jah: "Nyac mangc yuv il naih weex lieel?" Nyenc miegs xunp: "Duc suic jah dingv yaoc, yaoc hap jil."

Wangc Menl panp soix

14 Il naih, Xus Wangc Menl doiv suic wah: "Nyac yuv yuih maenv sil naih douh wedt. Nyaoh begs yangh duc xeengp, gobs lis laot nyac dogl meix guav naih. Nyac yuv daengc saemh aol dux qamt kuenp, daengc xenp bac magx. 15 Dah xic naih qit, yaoc yuv aol nyac nyimp nyenc miegs jah daengl saengl. Saemh lenc maoh nyimp saemh lenc nyac bens yuv daengl saengl. Saemh lenc maoh yuv jabc mieev gaos nyac, nyac yuv idx xongp dinl juh maoh." 16 Xus Wangc Menl buh doiv nyenc miegs wah: "Nyac qak xenp sangx lagx xic jah, yaoc yuv aol nyac gungc gungc jil kuip. Xuip weex naih, nyac naengl yuv liangp saox nyac. Maoh naengl yuv gonx nyac." 17 Xus Wangc Menl buh doiv nyenc banl jah wah: "Yenl yuih nyac qingk maix nyac baov, laengx jil demh yaoc eis saip nyac jil jah, yaoc guav dih magx yangx. Nyac daengc saemh sags ongl jil kuip xih lis jil. 18 Dih magx yuv ugs biac sunp, nyac naengl yuv jil mal sup nyaoh dih jah. 19 Nyac yuv il saemh sags ongl daengc xenp beeuv benv, jav hap lis jil. Touk xic nyac deil, xonv laos magx. Yenl yuih nyac jangs aol magx daengv map, hap yuv xonv magx." 20 Yal Dangh aol maix maoh guanl Xal Wac (*"Xal Wac" nyaoh sungp Yiv Box Laix jangs "mingh"), yenl yuih Xal Wac jangs weex neix dos nyenc menc. 21 Xus Wangc Menl hap aol bic nyaenp weex ugs xenp dos Yal Dangh daengh maix maoh daens.

Yal Dangh nyimp Xal Wac douh jul ugs yanp wap

22 Dah lenc, Xus Wangc Menl wah: "Yac mungx nyenc jah xic naih nyimp daol laot yangh, wox meel lail yax. Nuv baov yac maoh buh jil ongl demh pieek mingh jah bail, yuh nup yangh leel? Jav yac maoh suh eis deil hap!" 23 Xah il naih, Xus Wangc Menl deic yac maoh jul ugs yanp wap Yih Dieenv bail, xais Yal Dangh sags jinc dih. Yal Dangh buh jangs dah magx daengv map. 24 Jul yac maoh ugs bail yangx, Xus Wangc Menl suh pait mieengc mungx ags nyaoh yanp wap mangv dongl. Eengv lis xangv miax buil, xonh nyaoh siik mangv, xut jiuc kuenp bail touk ongl meix pieek mingh jah.

Dens Qit 4

Gaih Yenx daengh Yal Boc

1 Yal Dangh nyimp maix maoh Xal Wac daengl ebl, Xal Wac suh lis lagx qak xenp. Touk xic sangx lis Gaih Yenx, Xal Wac suh wah: "Xus bangl yaoc, yaoc sangx lis il banl yangx!" 2 Dah lenc, maoh yuh sangx lis il banl, aol maoh guanl Yal Boc. Yac maoh mags map, Yal Boc sangx liees, Gaih Yenx sags yav. 3 Touk xic xup map jah, Gaih Yenx dah yav xup lis map oil jah deic maenv sunx saip Xus. 4 Yal Boc buh dah oil liees xeenx maenv saemh edl map sat, deic maenv yuc lail jah sunx saip Xus. Yal Boc douh sais Xus, Xus haengt sibs maenv yangh xonh maoh. 5 Danl sil Gaih Yenx eis douh sais Xus, Xus eis haengt sibs maenv yangh xonh maoh. Xah il naih, Gaih Yenx nyaengc qingk yax gungc eengv dengv nas dengv naengl. 6 Xus haemk Gaih Yenx: "Nyac weex mangc il naih yax? Mangc dengv nas dengv naengl? 7 Nuv baov nyac weex maenv sil dogl weex jah, yaoc eis sibs maenv nyac il? Danl sil nuv baov nyac eis haengt weex maenv sil dogl weex jah, nyac yuv menh! Soix yuv map dos nyac weex pak nyac, jav nyac yuv ags dah soix." 8 Dah lenc, Gaih Yenx doiv nongx maoh Yal Boc wah: "Yac daol bail naengc yav bax!" Yac maoh nyaoh yav xic jah, Gaih Yenx suh heeup nongx maoh, deic maoh sat deil. 9 Lenc, Xus haemk Gaih Yenx: "Nongx nyac Yal Boc nyaoh nup?" Gaih Yenx xunp: "Yaoc eis wox. Yaoc jangs weex nyenc naengc nongx bail nup il?" 10 Xus haemk maoh: "Nyac weex sil mangc? Padt nongx nyac dah dees dih nees map sint yaoc. 11 Nyac sat maoh xic jah, dees dih eip ebl map taenp padt maoh. Nyac xic naih yuv dah dus dih douh guav. 12 Eis heenk nyac il nup yagp weex ongl, dih magx eengv eis nyimp nyac lis xingc xup. Dah xic naih qit, nyac yuv wenp nyenc wiup wav, xonh dah dees dih naih." 13 Gaih Yenx xunp Xus: "Douh wedt qaenp il naih yaoc dangs eis lis. 14 Nyac jul yaoc ugs dih naih bail, eis saip yaoc nuv nas nyac. Jodx lenc yaoc yuv wenp nyenc wiup wav. Eis heenk nouc deml yaoc, ledp xangk sat yaoc." 15 Xus xunp: "Eis jangs weex naih, yenl yuih nouc sat nyac yaoc yuv wedt maoh qaenp dah wedt nyac sedp benh." Xus suh nyaoh wul xenp Gaih Yenx weex jagc meel, eis saip eep sat maoh. 16 Il naih, Gaih Yenx suh liic dav nas Xus, map touk Yih Dieenv mangv dongl, nyaoh aox dih wangp Nox Deex (*"Nox Deex" nyaoh Xiv Box Laix wah sungp jah jangs yil sih "wiup wav") jah nyaoh.

Saemh lenc Gaih Yenx

17 Maix Gaih Yenx suh lis lagx qak xenp, sangx lis il banl. Juh maoh aol maoh guanl Yix Nol. Gaih Yenx weex jagc xingc xic jah, aol xingc naih jaemh guanl lagx maoh, sint weex xingc Yix Nol. 18 Yix Nol lis Yiv Nax, Yiv Nax lis Mix Huc Yax Lil, Mix Huc Yax Lil lis Max Tup Sax Lil, Max Tup Sax Lil lis Lah Mail. 19 Lah Mail aol lis yac maix, guanl Yal Dal daengh Xix Lah. 20 Yal Dal sangx lis lagx banl Yax Bah. Yax Bah wenp nyenc jih edl yuh nyaoh bongc dingc bic duc xeengp yuh nyaoh nugs weex sangh sangx duc xeengp. 21 Nongx maoh guanl Yuc Bah. Yuc Bah wenp nyenc jih edl sangh al, wox guegs bac xuip jigx. 22 Xix Lah, maix jih nyih Lah Mail, sangx lis lagx banl Tux Bah Gaih Yenx. Tux Bah Gaih Yenx wenp nyenc jih edl sangh dunv kuedp dunv dongc. Nongx miegs Tux Bah Gaih Yenx guanl Nac Max. 23 Lis il maenl, Lah Mail doiv yac maix maoh wah: "Yal Dal, Xix Lah, xaop qingk yaoc wah. Yaoc sat lagx liix, yenl yuih maoh haik yaoc yangx. 24 Nuv baov nouc sat Gaih Yenx yuv douh wedt sedp benh, nouc map sat yaoc yuv douh wedt sedp xebc sedp benh."

Sail Teep daengh Yix Noc Xil

25 Yal Dangh eengv nyimp Xal Wac daengl ebl, Xal Wac yuh sangx lis il banl. Xal Wac aol maoh guanl Sail Teep, wah: "Wangc Menl saip yaoc eengv lis lagx, tiik Yal Boc, lagx douh Gaih Yenx sat jah." 26 Sail Teep daengl eel sangx lis il banl, aol maoh guanl Yix Noc Xil. Nyaoh saemh Yix Noc Xil, nyenc suh qit sint Wangc Menl weex Xus eengv baiv Xus.

Dens Qit 5

Yal Dangh touk Noc Yal

1 Mangv dees naih jangs saemh lenc Yal Dangh. Wangc Menl daengv nyenc xic jah, aol nyenc xongs maoh. 2 Maoh daengv banl daengv miegs, pieek lail dos juh maoh, naengl sint juh maoh weex 'nyenc menc'. 3 Yal Dangh lis il begs samp xebc nyinc xic jah, sangx lis Sail Teep. Sail Teep xongs Yal Dangh laot yangh. 4 Lenc, Yal Dangh naengl nyaoh beds begs nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 5 Maoh deil xic jah lis jus begs samp xebc nyinc. 6 Sail Teep lis il begs liingc ngox nyinc xic jah, sangx lis Yix Noc Xil. 7 Lenc, Sail Teep naengl nyaoh beds begs liingc sedp nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 8 Maoh deil xic jah lis jus begs edl xebc nyih nyinc. 9 Yix Noc Xil lis jus xebc nyinc xic jah, sangx lis Gaih Nanc. 10 Lenc, Yix Noc Xil naengl nyaoh beds begs edl xebc ngox nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 11 Maoh deil xic jah lis jus begs liingc ngox nyinc. 12 Gaih Nanc lis sedp xebc nyinc xic jah, sangx lis Max Lal Lieel. 13 Lenc, Gaih Nanc naengl nyaoh beds begs siik xebc nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 14 Maoh deil xic jah lis jus begs edl xebc nyinc. 15 Max Lal Lieel lis liogc xebc ngox nyinc xic jah, sangx lis Yax Lieel. 16 Lenc, Max Lal Lieel naengl nyaoh beds begs samp xebc nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 17 Maoh deil xic jah lis beds begs jus xebc ngox nyinc. 18 Yax Lieel lis il begs liogc xebc nyih nyinc xic jah, sangx lis Yix Nol. 19 Lenc, Yax Lieel naengl nyaoh beds begs nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 20 Maoh deil xic jah lis jus begs liogc xebc nyih nyinc. 21 Yix Nol lis liogc xebc ngox nyinc xic jah, sangx lis Max Tup Sax Lah. 22 Lenc, Yix Nol naengl nyaoh samp begs nyinc, nyaoh aox xic jah bens nyimp Wangc Menl daengl jaenx bail map, naengl lis banl lis miegs. 23 Yix Nol nyaoh lis samp begs liogc xebc ngox nyinc. 24 Maoh il saemh bens nyimp Wangc Menl daengl jaenx bail map. Lenc, eis nuv maoh hap, yenl yuih Wangc Menl sibs maoh bail yangx. 25 Max Tup Sax Lah lis il begs beds xebc sedp nyinc xic jah, sangx lis Lah Mail. 26 Lenc, Max Tup Sax Lah naengl nyaoh sedp begs beds xebc nyih nyinc, naengl lis banl lis miegs. 27 Maoh deil xic jah lis jus begs liogc xebc jus nyinc. 28 Lah Mail lis il begs beds xebc nyih nyinc xic jah, sangx lis il banl. 29 Lah Mail aol maoh guanl Noc Yal (*Noc Yal = xaok sais), suh wah: "Xus guav dees dih, aol daol weex ongl jil kuip, danl sil lagx naih nyaoh daol weex ongl jil kuip xic jah, aol daol lis xaok sais." 30 Lenc, Lah Mail naengl nyaoh ngox begs jus xebc ngox nyinc, naengl lis banl lis miegs. 31 Maoh deil xic jah lis sedp begs sedp xebc sedp nyinc. 32 Noc Yal lis ngox begs nyinc xic jah, maoh suh lis samp banl: guanl Xanp, Hanc daengh Yax Fuc.

Dens Qit 6

Nyenc menc weex lonh

1 Nyenc menc lis nyenc gungc map digs dees dih, eengv sangx lis oil lagx miegs xic jah, 2 maenv 'lagx wul menl' nuv lagx miegs nyenc menc lail miegs, aox sais qingk xogp suh aol map weex maix. 3 Jav Xus wah: "Guaenl yaoc eis yuv nyimp nyenc nyaoh jaengl yais, yenl yuih juh maoh laot jangs xenp nanx. Dah xic naih qit, juh maoh eis yuv xus laox il begs nyih xebc nyinc." 4 Nyaoh nyanl maenl jah, dees dih lis nyenc pangp mags, yenl yuih lagx wul menl nyimp lagx miegs dees dih daengl ebl xic jah, suh sangx lis lagx wenp nyenc pangp mags, nyaoh xic unv lis guanl. 5 Jav Xus naengc nyenc ledp nup weex pak, eengv wox meix xangk nyenc bens jangs pak lieeux. 6 Xah il naih, Xus ags qingk maoh eis dogl daengv nyenc menc map. Qingk ids sais gungc, 7 maoh suh wah: "Yaoc yuv weex gaemv nyenc menc yaoc daengv map jah, eengv yuv weex gaemv begs yangh duc xeengp duc mogc. Yaoc nyaengc eis dogl daengv juh maoh map." 8 Danl sil Noc Yal naengl douh sais Xus.

Noc Yal

9 Sil Noc Yal xap nyaoh mangv dees naih. Noc Yal jangs mungx nyenc saengc. Xic jah, nyaoh daengc dees dih laot maoh eis weex sil pak mangc. Maoh bens nyimp Wangc Menl daengl jaenx bail map. 10 Noc Yal lis samp banl: Xanp, Hanc daengh Yax Fuc. 11 Naengl gal nyenc mih, nyaoh Wangc Menl naengc ledp jangs nyenc pak. Daengl sat weex lanh xemk daengc dees dih yangx. 12 Wangc Menl naengc dees dih ledp jangs pak gungc, maoh buh nuv nyenc dees dih ledp weex eis lail. 13 Il naih, Wangc Menl doiv Noc Yal wah: "Yaoc xangk lail yangx, yuv weex gaemv nyenc menc eengv begs yangh duc soh jah, yenl yuih dees dih juh maoh weex sil pak digs yangx. Jangs, yaoc yuv deic oil maoh nyaoh dees mas menl weex gaemv lieeux! 14 "Nyac yuv xeenx meix lail map weex xigs lol, nyaoh aox lol weex eenl sumx, nugs aox ledp yuv qak yuc lol. 15 Lol yais yuv lis siik begs ngox xebc xigt, kuangt sedp xebc ngox xigt, pangp siik xebc ngox xigt. 16 Dees bongc yuv weex dol sings, pangp il xigt jodx. Aox lol yuv pieek weex wul, dav, dees samp saengc. Geel lol yuv weex dol. 17 "Yaoc yuv songk naemx biingc labx map yemv daengc dees dih, weex gaemv begs yangh duc soh, eengv begs yangh dees dih. 18 Danl sil yaoc yuv nyimp nyac weex yot. Nyac deic maix nyac, lagx nyac eengv lagx lias nyac laos lol bail. 19 Nyac naengl yuv aol begs yangh duc xeengp dees dih naih yangh yangh aol il gouv - il seit il meix - nyimp nyac weex laot laos lol bail, lail lail baos mingh juh maoh. 20 Il gouv meix il jongs duc xeengp, duc mogc, duc bac dees dih, yuv map touk nyac baos mingh. 21 Nyac yuv deic begs yangh maenv jil juml dos nyenc yanc nyac daengh maenv duc xeengp naih." 22 Il naih, Noc Yal edl edl nyih nyih qingk Wangc Menl bail weex.

Dens Qit 7

Naemx biingc labx

1 Xus doiv Noc Yal wah: "Nyac nyimp daengc yanc nyac weex laot laos lol bail, yenl yuih yaoc nuv daengc dees dih naih gobs lis nyac hap jangs nyenc saengc. 2 Nyac buh yuv deic begs yangh duc xeengp weex laot laos bail. Maenv xeengt pieek saip yaoc lis jah, meix il hangc aol sedp gouv, maenv mih jah meix il hangc aol il gouv. 3 Naengl gal begs yangh duc mogc, meix il hangc buh yuv aol sedp gouv, meix il gouv yuv lis seit meix. Jav il naih begs yangh duc xeengp duc mogc dees dih xih sibs lis waenc. 4 Dah lis sedp maenl yaoc yuv songk bienl map siik xebc maenl janl, deic yaoc daengv map maenv soh jah weex gaemv lieeux." 5 Il naih, Noc Yal suh qingk Xus edl edl nyih nyih weex yangx. 6 Noc Yal liogc begs nyinc xic jah, naemx biingc labx yemv dees dih. 7 Maoh nyimp maix maoh, lagx, eengv lagx lias ledp laos lol bail, laengh naemx biingc labx. 8 Eengv begs yangh duc xeengp - maenv xeengt sunx saip Wangc Menl lis jah nyimp maenv mih jah - eengv lis begs yangh mogc daengh duc bac dees dih, 9 il gouv il gouv laos lol bail, anl Wangc Menl nyimp Noc Yal baov dah. 10 Dah lis sedp maenl, naemx biingc labx suh map touk dees dih yangx. 11 Noc Yal lis liogc begs nyinc nyinc jah, nyaoh nyih nguedx xebc sedp, naemx dah dingv dih beeuv ugs map, dogl bienl laox map, dol naemx wul menl eip bienl daov luih map. 12 Dogl bienl laox map lis siik xebc maenl janl. 13 Eev nyaoh maenl jah, Noc Yal nyimp maix maoh, lagx maoh - Xanp, Hanc, Yax Fuc - daengh lagx lias weex laot laos lol yangx. 14 Eengv begs yangh duc xeengp - maenv nyaoh jenc daengh maenv nyaoh yanc, maenv mags daengh maenv uns - nyimp begs yangh mogc daengh duc bens, 15 ledp wenp gouv, weex laot qak lol map, 16 il seit il meix, anl Wangc Menl baov dah. Dah lenc, Xus ngabc dol lol yangx. 17 Naemx biingc labx il map suh lis siik xebc maenl, il weex il qak pangp, lol suh mungl yangx. 18 Naemx il qak pangp, lol suh mungl nyaoh wul naemx bail map. 19 Naemx laox yemv dees dih, deic maenv boul jenc pangp ledp yemv lieeux, 20 naengl pangp dah gaos jenc nyih xebc nyih xigt. 21 Duc soh dees dih ledp deil lieeux - maenv duc mogc, duc jenc, duc yanc, duc bac qamt dees dih eengv nyenc weex laot. 22 Nyaoh dees dih eis heenk duc mangc lis soh buh deil yangx. 23 Xus weex gaemv dees dih begs yangh lis soh - nyenc daengh duc xeengp mags duc xeengp uns, eengv mogc. Juh maoh ledp douh weex gaemv lieeux. Gobs gal Noc Yal nyimp oil maoh nyaoh lol jah xih naengl nyaoh. 24 Naemx biingc labx yemv dees dih lis il begs ngox xebc maenl.

Dens Qit 8

Naemx biingc labx denl lieeux

1 Wangc Menl naengl nyenh Noc Yal nyimp maenv duc xeengp aox lol jah. Maoh aol lemc xuip wul naemx, jav naemx suh dangv qit denl yangx. 2 Naemx dingv dih buh eis beeuv hap, dol naemx wul menl buh ngabc, bienl laox buh duv yangx. 3 Il naih, naemx biingc labx dangv qit denl bail. Dah lis il begs ngox xebc maenl, 4 touk sedp nguedx xebc sedp, lol suh eeul nyaoh gaos jenc Yal Lah Lal. 5 Naemx buh bens naengl denl luih, dos weex touk xebc nguedx xup edl gaos jenc hap ugs map. 6 Eengv dah lis siik xebc maenl, Noc Yal eip dol sings 7 songk duc al ugs bail. Duc al naih bens bail bens map, hap weex touk xic dees dih sot. 8 Noc Yal yuh songk duc bouc ugs bail, nuv nuv semh deml dih sot mix, 9 danl sil naemx laox naengl yemv dees dih, naengl mix lis doiv sav dinl, duc bouc suh xonv bens map. Noc Yal suh duh miac sibs bouc xonv laos lol. 10 Jav hap yuh gas lis sedp maenl, Noc Yal xih eengv songk bouc ugs bail. 11 Daov naih, touk aenl jodx nyaemv, bouc jah suh aeml bangh bav meix ganv lanx liix, xonv map touk Noc Yal. Il naih, Noc Yal suh wox naemx denl yuv lieeux yangx. 12 Yuh gas lis sedp maenl, maoh xonv songk bouc ugs bail. Daov naih duc bouc il bail suh eis xonv yangx. 13 Touk Noc Yal lis liogc begs liingc il nyinc xic jah, nyaoh xingl nguedx xup edl, naemx dees dih dangv sot map. Noc Yal eip hongp bongc lol naengc, nuv naemx dees dih yuv sot yangx. 14 Touk nyih nguedx nyih xebc sedp, dees dih sot lieeux! 15 Wangc Menl doiv Noc Yal wah: 16 "Nyac nyimp maix, lagx daengh lagx lias weex laot ugs lol bail. 17 Songk maenv duc xeengp daengh mogc ledp ugs bail, saip oil maoh yaengt lis gungc map, digs nyaoh dees dih naih." 18 Il naih, Noc Yal suh nyimp maix, lagx daengh lagx lias weex laot ugs lol yangx. 19 Naengl gal begs yangh duc xeengp nyimp mogc buh il jongs il jongs ugs lol map.

Noc Yal sunx yangh xonh saip Xus

20 Noc Yal weex jagc sagx daengc dos Xus. Maoh suh dah oil duc xeengp nyimp mogc xeengt sunx saip Wangc Menl lis jah, meix il hangc aol il duc map, songk nyaoh wul sagx daengc daos saip Wangc Menl. 21 Soh dangl jah douh sais Xus. Maoh aox longc xangk: "Yaoc eis eengv yuih nyenc weex maenv pak jah guav dees dih, eis eengv deic dees dih duc soh weex gaemv lieeux; yaoc yuh wox nyenc dah naengl uns bens lis sais yax buh weex sil pak. 22 Gobs yuv dees dih naengl nyaoh, bens yuv lis dos lis xup, lis liagp lis udt, lis hak lis dongl, lis maenl lis janl."

Dens Qit 9

Wangc Menl nyimp Noc Yal weex yot

1 Wangc Menl pieek lail saip Noc Yal daengh oil lagx maoh, lebc juh maoh: "Xaop yuv aol saemh lenc lis nyenc digs dees dih naih. 2 Dees dih duc xeengp, eis heenk mags uns, oil mogc daengh bal ledp yuv yaot xaop. Yaoc saip xaop lis legc gonx oil maoh. 3 Yaoc aol maenv duc soh naih saip xaop weex ebl jil, xongs yaoc dah unv aol mal sup dos xaop laot yangh. 4 Danl sil xaop bix yuv jil maenv nanx sabx padt, yenl yuih mingh nyaoh padt. 5 Yaoc eis saip nyenc xup mingh nyenc. Nouc xup mingh nyenc nouc yuv douh beis mingh. Eis heenk duc xeengp mangc haik mingh nyenc, duc xeengp jah buh yuv douh sat. 6 Nyenc jangs xongs Wangc Menl daengv map. Il naih, nouc sat nyenc, maoh yuv douh sat. 7 Xaop yuv lis nyenc gungc map, aol saemh lenc xaop digs nyaoh dees dih naih!" 8 Dah lenc Wangc Menl lebc Noc Yal eengv lagx maoh: 9 "Yaoc xic naih nyimp xaop daengh saemh lenc xaop weex yot, 10 eengv nyimp dees dih begs yangh duc soh xaop dah lol daiv ugs map jah - oil duc mogc, nyimp duc xeengp aox yanc ax jenc. 11 Yaoc liingc xaop: yaoc eis eengv songk naemx biingc labx map weex gaemv begs yangh duc soh nyimp dees dih hap." 12 Wangc Menl eengv wah: "Yaoc nyimp xaop eengv begs yangh duc soh naih weex jagc meel, touk jaengl yais. 13 Yaoc songk yings liongc nyaoh aox mas menl yangx. Maoh yuv map meel yaoc nyimp dees dih weex yot. 14 Yaoc aol mas menl xal dees dih xic jah, lis nuv yings liongc nyaoh aox mas menl, 15 yaoc laengx nyenh yaoc nyimp xaop daengh begs yangh duc soh weex yot dah. Naemx biingc labx eis yuv eengv map weex gaemv dees dih begs yangh duc soh hap. 16 Eev yaoc nuv liongc jil naemx nyaoh aox mas menl, yaoc yuv nyenh yaoc nyimp begs yangh duc soh weex yot touk jaengl yais." 17 Il naih, Wangc Menl nyimp Noc Yal wah: "Jagc meel naih jangs meel yaoc nyimp begs yangh duc soh nyaoh dees dih weex yot."

Noc Yal nyimp lagx maoh

18 Samp banl Noc Yal dah lol ugs map jangs Xanp, Hanc daengh Yax Fuc. (Hanc jangs bux Jah Nanc.) 19 Nyenc menc sank nyaoh dees dih naih ledp dah samp banl Noc Yal map. 20 Noc Yal qit sags ongl map. Maoh weex yanp ids. 21 Lis il maenl, maoh wumx kuaot jaengv bail, das dus nunc nyaoh aox bongc dingc maoh. 22 Bux Jah Nanc - Hanc - nuv bux das dus lieeux, suh ugs bail lebc yac jaix. 23 Jav Xanp daengh Yax Fuc suh deic meix xanh yais map, songk nyaoh wul sap, denl laos bongc bail, deic meix xanh yais jah xal laos wul xenp bux. Juh maoh weex xic jah, aol nas wenp nugs map, jav hap eis nuv bux das dus. 24 Noc Yal jaengv kuaot liop map xic jah, wox banl uns maoh, Hanc, weex maenv sil jah, 25 maoh wah: "Jah Nanc dogl douh guav! Haengt maoh weex nuc zeil taemk dos Xanp daengh Yax Fuc." 26 Noc Yal buh wah: "Haengt Xus, Wangc Menl yaoc, pieek lail dos Xanp; haengt saemh lenc Jah Nanc weex nuc dos saemh lenc Xanp. 27 Haengt Wangc Menl saip Yax Fuc lis dih wangp il weex il gungc, haengt saemh lenc maoh nyimp saemh lenc Xanp ebl nyaoh; haengt Jah Nanc buh weex nuc dos Yax Fuc." 28 Naemx biingc labx dah bail yangx, Noc Yal naengl nyaoh lis samp begs ngox xebc nyinc. 29 Maoh deil xic jah lis jus begs ngox xebc nyinc.

Dens Qit 10

Saemh lenc samp banl Noc Yal

1 Saemh lenc samp banl Noc Yal - Xanp, Hanc daengh Yax Fuc - xap nyaoh mangv dees naih. Naemx biingc labx dah bail, samp banl naih sangx lis lagx gungc.

Saemh lenc Yax Fuc

2 Saemh lenc Yax Fuc jangs Goh Mieel, Max Gol, Mix Diix Yal, Yax Wanc, Tup Bah, Mix Xeel daengh Tiip Lah. 3 Saemh lenc Goh Mieel jangs Yal Xic Jih Nac, Liil Fax daengh Top Jah Max. 4 Saemh lenc Yax Wanc jangs Yix Liih Xah, Tap Xih, Jih Tip daengh Doh Tanp. 5 Saemh lenc oil maoh jangs nyenc nyaoh maenv guagl geel heit jah, ags dous ags yongh sungp bens.

Saemh lenc Hanc

6 Saemh lenc Hanc jangs Guv Sex, Aih Jic, Fuc daengh Jah Nanc. 7 Saemh lenc Guv Sex jangs Xih Bah, Hah Wic Lah, Sax Fuc Tat, Lah Max daengh Sax Fuc Tip Jah. Saemh lenc Lah Max jangs Xeel Bah daengh Dix Danl. 8 Guv Sex sangx lis Nyimc Lul. Nyimc Lul nyaoh dees dih wenp mungx daengl heeup ags gungc. 9 Nyaoh Xus naengc map, maoh nyaengc dos nyaenp ags gungc. Jav xih nyaoh sungp aov wah: 'Xongs Nyimc Lul, nyaoh Xus naengc map nyenc jah, nyaengc dos nyaenp ags'. 10 Xic jah, nyaoh dih wangp Bah Biix Lunc, xingc Bah Bieex, Yix Lil, Yal Jax daengh Kap Neeh, Nyimc Lul qit jiml wenp guagl map. 11 Guagl maoh dah geel jah hap weex touk Yal Xul mangv jah bail. Nyaoh Yal Xul maoh weex xingc Nyic Nyic Weih, Lil Hoc Boc, Jah Nanc 12 daengh xingc laox Lil Xeenh, nyaoh dav Nyic Nyic Weih nyimp Jah Nanc. 13 Saemh lenc Aih Jic jangs nyenc Lul Diih, nyenc Yal Nac Mix, nyenc Lil Hah Bix, nyenc Nac Fuc Tup, 14 nyenc Pap Sih Lux Sil, nyenc Jah Sih Lul daengh nyenc Keep Liix Teep. Nyenc Feih Liih Sil jangs nyenc saemh lenc nyenc Keep Liix Teep. 15 Banl mags Jah Nanc jangs Xih Dunl, ongs bux nyenc Xih Dunl. Jah Nanc buh jangs ongs bux nyenc Heel, 16 nyenc Yeeh Bul Sih, nyenc Yal Moc Lil, nyenc Gic Jah Sax, 17 nyenc Xih Wil, nyenc Yal Jih, nyenc Xih Nyic, 18 nyenc Yal Wax Dil, nyenc Xix Max Lil daengh nyenc Hah Mol. Dah lenc, dous Jah Nanc sank bail yangx, 19 dih wangp juh maoh dah Xih Dunl lads touk Jah Sal, jaenx Jih Lah Eev; eengv bail touk Sox Doh Max, Ngoc Moc Lah, Ads Max daengh Xix Bieenx, jaenx Lah Xah. 20 Saemh lenc Hanc jangs il naih, anl dous, sungp, dih wangp, guagl daengl pieek.

Saemh lenc Xanp

21 Jaix Yax Fuc - Xanp - buh lis lagx. Xanp jangs ongs bux saemh lenc Xih Bos. 22 Saemh lenc Xanp jangs Yix Lanc, Yal Sul, Yal Fac Sah, Lul Dic daengh Al Lamh. 23 Saemh lenc Al Lamh jangs Wuh Sih, Huh Leec, Jih Teep daengh Max Xih. 24 Yal Fac Sah jangs bux Xah Lah, Xah Lah jangs bux Eev Beec. 25 Eev Beec sangx lis yac banl. Banl jih edl guanl Fac Leec (*= daengl pieek), yenl yuih nyaoh il saemh maoh jah nyenc menc daengl pieek eengv sank bail. Nongx maoh guanl Yol Danh. 26 Yol Danh jangs ongs bux Yal Moc Dac, Xeeh Lieel, Hah Sal Max Feih, Yeeh Lah, 27 Hah Doh Lanc, Uh Sal, Dil Lah, 28 Oc Bah, Yal Biix Max Lil, Xeel Bah, 29 Oh Feix, Hah Wic Lah daengh Yoh Bah. Maenv nyenc naih ledp jangs saemh lenc Yol Danh. 30 Juh maoh nyaoh dih wangp Mix Xah lads wenp mangv dongl, hap weex touk jenc Xih Fah. 31 Saemh lenc Xanp jangs il naih, anl dous, sungp, dih wangp, guagl daengl pieek. 32 Nyenc dah lagx Noc Yal map jangs il naih, anl ags guagl ags dous xap lail. Naemx biingc labx dah bail, nyenc menc dees dih ledp dah dous naih sangx luih map.

Dens Qit 11

Xus weex lonh sungp nyenc

1 Unv jav nyenc dees mas menl gobs lis laot hangc lix, gobs wah laot yangh sungp. 2 Juh maoh qamt touk mangv dongl xic jah, map touk biingc wangp nyaoh dih wangp Bah Biix Lunc, suh nyaoh jah nyaoh. 3 Juh maoh daengl baov: "Oil daol weex xonl, deic xonl daos guas map." Jav il naih juh maoh suh weex xonl, yuh aol yuc bial naeml map deic xonl jibx qak. 4 Juh maoh yuh wah: "Oil daol map weex jagc xingc laox, aox xingc yuv lis jagc tax, semp tax yuv pangp daeml mas maenl bail. Il naih, daol lail map liuuc guanl oil daol nyaoh, mieenx lis oil daol daengl pieek dah dees dih bail." 5 Xus luih map, naengc oil nyenc naih weex xingc weex tax. 6 Maoh wah: "Nuv ah! Oil maoh ledp jangs il yangh nyenc, jungh wah il yangh sungp. Xic naih gobs qit weex. Nuv bens il naih, jodx lenc juh maoh hangc mangc buh ledp weex lis! 7 Map bax! Daol luih bail weex lonh sungp juh maoh, aol oil maoh wah sungp eis daengl wox hap." 8 Jav il naih, Xus suh deic juh maoh siup sank dah dees mas maenl bail, juh maoh suh sav ongl weex xingc. 9 Jagc xingc jah hap sint weex Bah Bieex (*= weex lonh), yenl yuih nyaoh xingc jah Xus weex lonh sungp nyenc, deic juh maoh siup sank dah dees mas maenl.

Saemh lenc Xanp

10 Mangv dees naih jangs saemh lenc Xanp. Naemx biingc labx dah bail lis yac nyinc, Xanp lis il begs nyinc xic jah, maoh sangx lis Yal Fac Sah. 11 Lenc, Xanp eengv nyaoh ngox begs nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 12 Yal Fac Sah lis samp xebc ngox nyinc xic jah, sangx lis Xah Lah. 13 Lenc, Yal Fac Sah eengv nyaoh siik begs liingc samp nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 14 Xah Lah lis samp xebc nyinc xic jah, sangx lis Xih Boc. 15 Lenc, Xah Lah eengv nyaoh siik begs liingc samp nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 16 Xih Boc lis samp xebc siik nyinc xic jah, sangx lis Fac Leec. 17 Lenc, Xih Boc eengv nyaoh siik begs samp xebc nyinc, naengl lis banl lis miegs. 18 Fac Leec lis samp xebc nyinc xic jah, sangx lis Lah Wuc. 19 Lenc, Fac Leec eengv nyaoh yac begs liingc jus nyinc, naengl lis banl lis miegs. 20 Lah Wuc lis samp xebc nyih nyinc xic jah, sangx lis Xih Lul. 21 Lenc, Lah Wuc eengv nyaoh yac begs liingc sedp nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 22 Xih Lul lis samp xebc nyinc xic jah, sangx lis Nac Hol. 23 Lenc, Xih Lul eengv nyaoh yac begs nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 24 Nac Hol lis nyih xebc jus nyinc xic jah, sangx lis Tat Lah. 25 Lenc, Nac Hol eengv nyaoh il begs edl xebc jus nyinc, aox xic jah naengl lis banl lis miegs. 26 Tat Lah lis sedp xebc nyinc dah lenc, suh wenp bux Yal Boc Lanc, Nac Hol daengh Hah Lanc.

Saemh lenc Tat Lah

27 Mangv dees naih jangs saemh lenc Tat Lah. Tat Lah jangs bux Yal Boc Lanc, Nac Hol daengh Hah Lanc. Hah Lanc sangx lis Loc Deec. 28 Hah Lanc nyaoh xingc Wuc Eev dih wangp Bah Biix Lunc, doiv maoh ugs menl guangl jah, suh deil yangx. Xic jah, bux maoh Tat Lah naengl nyaoh. 29 Yal Boc Lanc aol Sax Laic weex maix. Nac Hol aol Miil Jah, lagx miegs Hah Lanc, weex maix. (Hah Lanc buh jangs bux Yil Jah.) 30 Sax Laic sangx eis lis lagx. 31 Tat Lah deic lagx maoh Yal Boc Lanc, lagx lias Sax Laic daengh lagx kuanp Loc Deec (lagx Hah Lanc), dongc dah xingc Wuc Eev nyaoh dih wangp Bah Biix Lunc bail dih wangp Jah Nanc. Danl sil juh maoh map touk dih wangp Hah Lanc xic jah, suh nyaoh jah nyaoh. 32 Tat Lah lis yac begs liingc ngox nyinc xic jah, nyaoh Hah Lanc deil yangx.

Dens Qit 12

Xus xais Yal Boc Lanc liic guagl bens

1 Xus doiv Yal Boc Lanc wah: "Nyac yuv liic guagl bens, senp singc daengh yanc bux nyac, bail touk dih wangp yaoc xais nyac bail jah. 2 Yaoc yuv aol nyac lis saemh lenc gungc, saip juh maoh wenp guagl laox. Yaoc yuv pieek lail saip nyac, aol nyac ugs guanl. Yaoc buh yuv yaml nyac pieek lail dos eep. 3 Maenv nyenc doiv nyac lail, yaoc yuv pieek lail saip maoh. Maenv nyenc doiv nyac eis lail, yaoc buh yuv wedt juh maoh. Yaoc yuv yaml nyac pieek lail dos weenh guagl." 4-5 Il naih, Yal Boc Lanc qingk Xus baov suh ugs bail. Maoh liic xingc Hah Lanc baov bail dih wangp Jah Nanc xic jah, lis sedp xebc ngox nyinc. Maoh daiv maix maoh Sax Laic daengh lagx ov maoh Loc Deec, nyimp daengc yangh xonh maoh, eengv maenv lagx nuc nyaoh Hah Lanc jeis jah, bail Jah Nanc. Juh maoh map touk Jah Nanc yangx, 6 bens naengl bail, xih map touk dih wangp Xeel Jeenl, eip bongc dingc nyaoh geel meix laox dih wangp Moc Lil. Xic jah, nyenc Jah Nanc buh naengl nyaoh dih wangp jah. 7 Xus ugs map dos Yal Boc Lanc nuv, doiv maoh wah: "Yaoc yuv aol dih wangp naih pieek saip saemh lenc nyac." Yal Boc Lanc suh jiml jagc sagx daengc baiv Xus, nyaoh jah doiv maoh ugs map. 8 Dah lenc, maoh yuh wenp mangv namc, map touk jenc jih nyaoh dav yac jagc xingc, Boc Teep Lil mangv sip, Ail mangv dongl. Maoh nyaoh jah eip bongc dingc eengv weex jagc sagx daengc, buh baiv Xus. 9 Dah lenc, maoh yuh dangv dangv bonc touk mangv namc wenp biingc wangp Neex Geh.

Yal Boc Lanc daengh Sax Laic nyaoh Aih Jic

10 Xic jah dih wangp Jah Nanc ugs luv oux nangs gungc. Il naih Yal Boc Lanc eengv luih mangv namc bail, touk guagl Aih Jic nyaoh il pungt. 11 Maoh map touk geel, yuv laos guagl Aih Jic xic jah, Yal Boc Lanc doiv maix maoh Sax Laic wah: "Sax Laic, nyac lail miegs gungc! 12 Nyenc Aih Jic nuv nyac xic jah, yuv il naih wah: 'Naih jangs maix maoh. Daol sat maoh bail, lenc daol aol lis maix maoh!' 13 Il naih, nyac lebc eep nyac jangs nongx yaoc. Jav oil nyenc Aih Jic jah hap yuv yuih nyac daiv yaoc lail, jav hap liuuc mingh yaoc." 14 Juh maoh laos guagl Aih Jic xic jah, nyenc Aih Jic ledp baov Sax Laic nyaengc lail miegs gungc. 15 Nyenc mungx aox xeeuc wangc nuv maoh xic jah, buh nyaoh dav nas wangc bus maoh, jav Sax Laic suh douh daiv laos xeeuc wangc bail. 16 Wangc suh yuih Sax Laic sunx oil yangh xonh saip Yal Boc Lanc - oil liees miinc, senc, max, loc toc, lagx nuc banl, lagx nuc miegs. 17 Danl sil Xus aol wangc nyimp maenv nyenc aox xeeuc jah ledp lis hangc biingh ganl ugs yaot gungc, yenl yuih lis sil Sax Laic, maix Yal Boc Lanc. 18 Il naih, wangc suh sint Yal Boc Lanc map, haemk maoh: "Nyac mangc doiv yaoc weex naih? Weex mangc eis lebc yaoc maoh jangs maix nyac? 19 Mangc yuh baov maoh jangs nongx nyac, douv yaoc aol maoh? Maix nyac nyaoh naih! Deic maoh bail!" 20 Wangc laengx xais nyenc maoh yenx Yal Boc Lanc daengh maix maoh, nyenc aox yanc maoh daengh yangh xonh maoh, ledp weex laot ugs guagl bail.

Dens Qit 13

Yal Boc Lanc nyimp Loc Deec daengl pieek

1 Il naih, juh maoh liic Aih Jic, wenp mangv bagl bail, laos Neex Geh - Yal Boc Lanc, maix maoh, nyimp maenv yangh xonh juh maoh, eengv Loc Deec nyimp yangh xonh maoh. 2 Lenc Yal Boc Lanc wenp nyenc lis yangx, lis oil oil duc xeengp eengv jeml nyaenc. 3 Dah lenc, maoh yuh dangv dangv wenp mangv bagl bail, jaenx geel xingc Boc Teep Lil. Maoh map touk dav Boc Teep Lil nyimp Aih, laengx jangs doiv nyungl maoh nyaoh jah weex bongc dah, 4 weex sagx daengc dah. Maoh yuh nyaoh jah baiv Xus. 5 Loc Deec, nyimp Yal Boc Lanc dongc bail jah, buh wenp nyenc lis. Maoh lis liees miinc daengh senc, aox bongc eengv lis nyenc maoh nyimp lagx nuc. 6 Danl sil dih wangp jah xengc eis lis nyenc yanc Yal Boc Lanc daengh nyenc yanc Loc Deec nyimp oil duc xeengp daengl jaenx il naih. Duc xeengp nyaengc gungc, eis lis nyangt kaemk juh maoh jil hap. 7 Nyaoh xic jah nyenc Jah Nanc nyimp nyenc Biix Liih Xih buh naengl nyaoh dih wangp jah.Xah il naih nyenc sangx duc xeengp Yal Boc Lanc nyimp nyenc sangx duc xeengp Loc Deec daengl daenl map. 8 Jav Yal Boc Lanc doiv Loc Deec wah: "Yac daol jangs senp singc jaenx, nyenc sangx duc xeengp daol buh eis yuv daengl daenl! 9 Yac daol daengl pieek bail bah! Nyac xangk kuaik dih nup lail, nyac laengx xeenx kuaik dih jav. Nuv baov nyac xeenx dih jav, yaoc suh liuuc nyaoh naih. Nuv baov nyac liuuc nyaoh naih, yaoc suh bail mangv jav." 10 Loc Deec naengc saoc nyal Yoh Danl naengc touk xingc Sox Eev. Daengc biingc wangp naih lis naemx, xongs yanp Xus (*yanp naih jangs yanp Yal Dangh nyimp Xal Wac nyaoh jah, nyaoh 1-3 sint weex Yanp Wap Maengx) buh xongs saoc nyal Aih Jic laot yangh. (Xic jah Xus naengl mix weex gaemv xingc Sox Doh Max daengh xingc Ngoc Moc Lah.) 11 Il naih, Loc Deec suh xeenx saoc nyal Yoh Danl, kuaik dih jah, nyaoh mangv dongl. Jav maoh bonc touk mangv jav, nyimp Yal Boc Lanc daengl pieek. 12 Yal Boc Lanc liuuc nyaoh Jah Nanc, daov Loc Deec suh bail saoc nyal Yoh Danl jaenx Sox Doh Max weex bongc, nyaoh dav maenv xingc aox biingc wangp jah. 13 Nyenc dih wangp jah weex sais pak ags, nyaengc dagl soix Xus gungc.

Yal Boc Lanc bonc bail Xih Boc Lunc

14 Loc Deec bail yangx, Xus nyimp Yal Boc Lanc wah: "Nyac wenp dongl, sip, namc, bagl naengc bail. 15 Yaoc yuv aol dih wangp nyac naengc nuv jah ledp pieek dos nyac daengh saemh lenc nyac, touk jaengl yais. 16 Yaoc buh yuv saip nyac lis saemh lenc gungc, xah xongs bungv dees dih yeih eis lis. 17 Nyac bail siik mangv nuv, naengc dih naih: yaoc yuv deic oil naih ledp pieek saip nyac." 18 Dah lenc, Yal Boc Lanc laengx bonc bongc maoh touk geel maenv meix laox nyenc guanl Mant Lil, nyaoh dih wangp Xih Boc Lunc. Maoh nyaoh jah nyimp Xus jiml jagc sagx daengc.

Dens Qit 14

Yal Boc Lanc juv Loc Deec

1 Xic jah yac mangv, qit daengl dos map. Siik mungx wangc - Anl Lah Feih wangc dih wangp Xih Nac (*Xih Nac buh sint weex guagl Bah Biix Lunc), Yal Liox wangc dih wangp Yix Lah Sax, Jih Dac Laox Max wangc guagl Yix Lanc daengh Tiip Dac wangc nyenc Goh Yinl - daengl ebl 2 nyimp ngox mungx wangc daengl dos: Bix Lah wangc Sox Doh Max, Biix Xah wangc Ngoc Moc Lah, Xih Nax wangc Ads Max, Xanl Yix Beec wangc Xiv Peenh daengh wangc Bix Lah (yuh sint weex Sox Eev). 3 Bienl max ngox wangc naih daengl juml nyaoh saoc jenc Xih Dienl. (Dih wangp jah jangs xic naih Heit Deil.) 4 Oil maoh ledp douh Jih Dac Laox Max wangc gonx map xebc nyih nyinc yangx, danl sil nyaoh nyinc xebc samp, juh maoh daov xangk dos maoh. 5 Nyaoh nyinc xebc siik, Jih Dac Laox Max wangc nyimp wangc guagl mih bangl maoh jah map touk yangx. Oil maoh nyaoh Yal Teep Lol Jah Nyingv heeup xux nyenc Lil Fac Yenh, nyaoh Hah Mail heeup xux nyenc Suh Xih, nyaoh biingc wangp Jih Lieel Tienp heeup xux nyenc Yix Miix, 6 yuh nyaoh jenc jih Xih Eev heeup xux nyenc Hoc Lil, laeml oil maoh touk dih wangp Yih Lil Bah Lanc geel biingc wangp bail. 7 Dah lenc, juh maoh hap daiv bienl max xonv map Anh Miil Bah (xic naih sint weex Jah Dih Xih), yuh heeup xux nyenc Yal Max Lil, buh heeup xux nyenc Yal Moc Lil nyaoh dih wangp Hah Xix Xenl Tat Max. 8-9 Jih Dac Laox Max wangc Yix Lanc nyimp maenv wangc Goh Yinl, Xih Nac daengh Yix Lah Sax heeup xux oil eep yangx, bienl max maenv wangc Sox Doh Max, Ngoc Moc Lah, Ads Max, Xiv Peenh daengh Bix Lah (xic naih sint weex Sox Eev), weex laot daengl juml nyaoh saoc jenc Xih Dienl, yuv nyimp siik wangc jah daengl dos. 10 Jav saoc jenc Xih Dienl ags lis oil jemc magx nyangh naeml. Maenv bienl max wangc Sox Doh Max daengh wangc Ngoc Moc Lah laengh xic jah, lis maenv suh dogl laos longh jemc bail, gal maenv laengh qak jenc. 11 Siik mungx wangc heeup xux eep jah suh xeengl maenv eel jiv xingc Sox Doh Max daengh xingc Ngoc Moc Lah, eengv xeengl maenv ebl jil nyaoh jah, ledp deic weex laot bail. 12 Juh maoh buh sabp Loc Deec - lagx ov Yal Boc Lanc nyaoh Sox Doh Max jah - naengl xeengl eel jiv maoh bail lieeux. 13 Nyaoh aox oil nyenc laengh jah lis il mungx suh map lebc maenv sil naih dos Yal Boc Lanc, nyenc Xih Boc Laic. Yal Boc Lanc naengl nyaoh bongc, nyaoh geel maenv meix laox Mant Lil, nyenc Yal Moc Lil. Mant Lil nyimp senp singc Yix Xic Gol daengh Yal Naix, ledp jangs biingc banx lail Yal Boc Lanc. 14 Yal Boc Lanc lis qingk Loc Deec douh sabp bail, laengx sint oil nyenc banl daengl juml, jangs maenv nyenc nuc wox daengl dos nyaoh yanc maoh sangx map jah. Weex laot lis samp begs edl xebc beds mungx nyenc. Juh maoh laeml bienl max siik mungx wangc jah, hap weex touk xingc Danl. 15 Nyaoh jah Yal Boc Lanc deic nyenc maoh pieek weex mieengc bangh, banv janl heeup laos bail, heeup xux oil maoh. Siik mangv bienl max laengh bail, danl sil Yal Boc Lanc laeml hap weex touk xingc Hoc Bah, mangv bagl xingc Gal Max Sih Goc. 16 Yal Boc Lanc deic maenv eel jiv douh xeengl bail jah ledp aol xonv map, buh juv lagx ov maoh Loc Deec eengv eel jiv, nyimp maenv nyenc miegs daengh eep douh sabp jah.

Mail Jih Sih Deec haengt Wangc Menl pieek lail dos Yal Boc Lanc

17 Yal Boc Lanc heeup xux Jih Dac Laox Max nyimp wangc mih xonv map xic jah, wangc Sox Doh Max uv map saoc jenc Xah Weih (yuh sint weex saoc jenc Wangc), nyaoh jah nuv maoh. 18 Lenc, Mail Jih Sih Deec, wangc Sah Lenc (*Sah Lenc jangs Yeeh Lul Sax Lenc) - buh jangs sangh liix sunx [*sangh liix tiik nyenc sunx yangh xonh saip Wangc Menl eengv tiik nyenc nyimp Wangc Menl yogc yuih] Wangc Menl Mungx Zeil Pangp jah - deic siic nyimp kuaot map saip Yal Boc Lanc. 19 Mail Jih Sih Deec pieek lail dos Yal Boc Lanc, wah: "Haengt Wangc Menl Mungx Zeil Pangp, mungx daengv menl daengv dih jah, pieek lail dos Yal Boc Lanc. 20 Haengt Wangc Menl Mungx Zeil Pangp, mungx aol nyac dos xux nyenc saengl nyac, lis bus." Dah lenc, Yal Boc Lanc deic maenv xeengl lis xonv map jah xebc benh aol il benh sunx saip Mail Jih Sih Deec. 21 Wangc Sox Doh Max nyimp Yal Boc Lanc wah: "Nyenc yaoc douh sabp jah, xonv aol dos yaoc. Gal maenv yangh xonh xonv xeengl lis map jah, nyac ledp deic bail." 22 Yal Boc Lanc xunp: "Yaoc jiml miac doiv Xus, Wangc Menl Mungx Zeil Pangp, mungx daengv menl daengv dih jah, map liix: 23 Yaoc eis yuv nyac jiuc qemp jiuc sanv, mieenx lis jodx lenc nyac baov: 'Jangs yaoc aol Yal Boc Lanc wedt seic!' 24 Yaoc eis beis nyac maenv nyenc yaoc jil dah jah. Danl sil saip biingc banx yaoc Yal Naix, Yix Xic Gol daengh Mant Lil, aol maenv benh juh maoh dogl lis jah."

Dens Qit 15

Xus nyimp Yal Boc Lanc weex yot

1 Eis lis mangc jaengl, nyaoh yaens janl Xus nyimp Yal Boc Lanc wah: "Yal Boc Lanc, bix yaot, yenl yuih yaoc yuv baos nyac, gungc saip dos nyac." 2 Danl sil Yal Boc Lanc xunp: "Xus Wangc Menl ah! Yaoc yuh eis lis lagx, nyac saip yaoc gungc lis mangc yongh lieel? Sibs eel jiv yaoc gobs lis Yix Liih Yix Xeec, nyenc xingc Gal Max Sih Goc, nyaoh yanc yaoc sangx mags map jah. 3 Naih, nyac eis saip lagx dos yaoc, jav maenv nyenc nyaoh yanc yaoc sangx mags map jah, yuv lis il mungx weex nyenc sibs eel jiv yaoc." 4 Xus suh nyimp maoh wah: "Eis jangs Yix Liih Yix Xeec sibs eel jiv nyac, yenl yuih nyac ags yuv lis lagx bens nyac, maoh buh yuv sibs maenv yaoc pieek dos nyac." 5 Xus laengx daiv Yal Boc Lanc touk mangv nugs bail, nyimp maoh wah: "Nyac naengc wul menl xik yeih xedl menl lis nup gungc. Saemh lenc nyac yuv lis gungc xongs xedl menl laot yangh!" 6 Jav Yal Boc Lanc senk Xus, Xus buh sint maoh weex nyenc saengc yenl yuih maoh lis dens sais naih. 7 Xus buh lebc maoh: "Yaoc jangs Xus, daiv nyac dah xingc Wuc Eev nyaoh guagl Bah Biix Lunc ugs bail, aol dih wangp naih pieek saip nyac." 8 Danl sil Yal Boc Lanc xunp: "Xus Wangc Menl ah! Yaoc nup wox nyac yuv aol dih wangp naih pieek saip yaoc?" 9 Xus suh lebc maoh: "Deic duc meix senc, duc meix liees jenc, duc dags liees miinc, ledp lis samp nyinc, duc jiuh biongp daengh duc lagx bouc touk geel yaoc map." 10 Jav Yal Boc Lanc suh aol maenv duc xeengp naih ledp sat. Duc duc maoh ledp lav wenp yac mangv, songk nyaoh daengl doiv; maenv duc mogc jah maoh eis lav. 11 Lis maenv aeml bens luih map yuv jil maenv nanx jah, danl sil Yal Boc Lanc jul juh maoh bail. 12 Nyaemv jah, dav menl yuv dogl jenc xic jah, Yal Boc Lanc suh nagp yaeml yangx. Maoh nyaoh yaens janl daih yunv qingk yaot gungc. 13 Xus suh nyimp Yal Boc Lanc wah: "Nyac yuv wangk semp saemh lenc nyac yuv touk dih wangp eep nyaoh, douh biigs weex nuc siik begs nyinc. 14 Danl sil yaoc yuv wedt guagl aol juh maoh weex nuc jah. Dah lenc, juh maoh liic guagl xic jah yuv deic oil eel jiv ugs bail. 15 Nyac ags xuh laox, taik taik biingc biingc liic menl guangl bail. 16 Dah lieeux siik saemh, saemh lenc nyac yuv xonv touk geel naih. Touk xic jah, soix nyenc Yal Moc Lil digs yangx." 17 Dav menl dogl jenc menl dengv xic jah, Yal Boc Lanc lis nuv jagc luc buil ugs guaenc nyimp maenv mas buil siic dah dav yac kuaik nanx jah bail. 18 Il naih, Xus nyaoh maenl jah nyimp Yal Boc Lanc weex yot wah: "Yaoc aol dih wangp naih pieek saip saemh lenc nyac, dah biinl Aih Jic hap weex touk nyal mags Youl Fah Lah Dih. 19 Dih wangp naih jangs dih wangp nyenc Jih Nic, nyenc Jih Nic Xix, nyenc Jax Moc Nic, 20 nyenc Heel, nyenc Biix Liih Xih, nyenc Lil Fac Yenh, 21 nyenc Yal Moc Lil, nyenc Jah Nanc, nyenc Gic Jah Sax daengh nyenc Yeeh Bul Sih."

Dens Qit 16

Yix Xic Max Lil ugs menl guangl

1 Jav Sax Laic, maix Yal Boc Lanc, nyimp maoh sangx eis lis lagx. Danl sil maoh lis miegs nuc, nyenc Aih Jic guanl Xal Jax. 2 Il naih, maoh map nyimp Yal Boc Lanc wah: "Xus aol yaoc eis lis lagx. Nyac bail ebl miegs nuc yaoc bax! Yaot xic maoh tiik yaoc lis lagx." Jav Yal Boc Lanc buh liingx Sax Laic. 3 Il naih, Sax Laic suh aol Xal Jax weex "weix" dos Yal Boc Lanc. (Yal Boc Lanc nyaoh Jah Nanc lis xebc nyinc, xih lis sil naih.) 4 Yal Boc Lanc ebl Xal Jax, Xal Jax suh lis lagx qak xenp map. Xal Jax wox maoh lis lagx qak xenp, suh naengc eis qit xus nyenc maoh Sax Laic. 5 Sax Laic suh nyimp Yal Boc Lanc wah: "Bens nyac eis douh! Touk xic naih, miegs nuc yaoc lis lagx qak xenp, maoh daov naengc eis qit yaoc, yuh jangs yaoc xais maoh map nyimp nyac nunc. Haengt Xus nyimp yac daol weex dav!" 6 Yal Boc Lanc xunp: "Lail bax! Yenl yuih maoh jangs miegs nuc nyac, songc nyac nup yangh map daiv maoh." Il naih, Sax Laic suh daiv Xal Jax eis lail, Xal Jax hap laengh bail. 7 Nyenc menl Xus deml Xal Jax nyaoh geel naemx menv jenc wangp, nyaoh dav kuenp Xuh Eev. 8 Nyenc menl doiv maoh wah: "Xal Jax, miegs nuc Sax Laic ah! Nyac dah nup map? Yuv bail nup?" Maoh xunp: "Yaoc dah xus nyenc yaoc laengh map." 9 Nyenc menl Xus wah: "Nyac xonv touk xus nyenc nyac bail, saip maoh gonx nyac." 10 Nyenc menl yuh wah: "Yaoc yuv aol saemh lenc nyac lis nyenc gungc, hap weex yeih eis lieeux. 11 Nyac lis lagx qak xenp yangx, yuv lis il banl. Nyac aol maoh guanl Yix Xic Max Lil (*= Wangc Menl qingk), yenl yuih Xus qingk dah meix kuip nyac. 12 Lagx nyac naih mus lenc yuv wenp nyenc ags, xongs max jenc. Maoh bens yuv nyimp eep daengl dos, eep buh yuv dos maoh. Maoh bens yuv nyimp senp singc jaix nongx eis daengl douh." 13 Dah lenc, Xal Jax aol mungx nyimp maoh wah jah guanl "Wangc Menl, Mungx naengc yaoc", yenl yuih maoh baov: "Yaoc nuv dah Mungx naengc yaoc jah yangx!" 14 Sil naih dah bail lenc, eep hap aol jagc menv jah guanl Bil Eev Lah Haik Laic (*= nyaoh geel naemx menv lis Mungx naengc yaoc). Naengl lis naemx menv jah, nyaoh dav Jah Dih Xih daengh Bah Lieex. 15 Il naih, Xal Jax nyimp Yal Boc Lanc sangx lis il banl. Yal Boc Lanc aol maoh guanl Yix Xic Max Lil. 16 Nyaoh xic jah, Yal Boc Lanc lis beds xebc liogc nyinc.

Dens Qit 17

Wangc Menl eengv nyimp Yal Boc Lanc weex yot

1 Yal Boc Lanc lis jus xebc jus nyinc xic jah, Xus nyaoh dav nas maoh ugs map nyimp maoh wah: "Yaoc jangs Wangc Menl Mungx Ags. Nyac laox xedc bonc buih yaoc, bens weex nyenc saengc. 2 Yaoc yuv nyimp nyac weex yot, aol nyac lis saemh lenc gungc." 3 Yal Boc Lanc bebc nyaoh dees dih. Wangc Menl suh nyimp maoh wah: 4 "Yaoc nyimp nyac weex yot jangs il naih: Yaoc yuv aol nyac weex ongs bux dos weenh guagl! 5 Dah xic naih qit, guanl nyac eis sint weex Yal Boc Lanc hap, nyac daov yuv guanl Yal Boc Lah Hank (*'Yal Boc Lanc' yil sih jangs 'bux banh pangp', 'Yal Boc Lah Hank' yil sih jangs 'bux oil'), yenl yuih nyac yuv weex ongs bux dos weenh guagl. 6 Yaoc yuv aol nyac lis saemh lenc sinp sinp weenh weenh, wenp oil guagl. Nyaoh aox juh maoh buh yuv lis oil wangc. 7 "Yaoc yuv nyimp nyac anl yot naih weex touk jaengl yais, hap weex touk saemh saemh diih diih. Jagc yot naih jangs yaoc nyimp saemh lenc nyac weex touk jaengl jaengl yais yais. Yaoc bens yuv weex Wangc Menl dos nyac eengv saemh lenc nyac. 8 Yaoc yuv aol daengc dih wangp Jah Nanc nyac nyaoh naih pieek dos nyac daengh saemh lenc nyac, touk jaengl yais. Yaoc buh yuv weex Wangc Menl dos juh maoh."

Meel liix ads

9 Wangc Menl lebc Yal Boc Lah Hank: "Nyac bens yuv qingk yot yaoc luih bail. Nyac daengh saemh lenc nyac bens ledp yuv il naih weex. 10 Nyac daengh saemh lenc nyac yuv anl yot naih weex: Nyaoh aox xaop nyenc banl ledp yuv sibs liix ads; 11 bic lieit maoh yuv douh ads. Il naih weex jangs weex meel xaop nyimp yaoc weex yot yangx. 12 Lagx banl ugs menl guangl lis beds maenl, ledp yuv sibs liix ads. Eis heenk jangs lagx xaop, lagx nuc nyaoh yanc xaop lis map xih lagx nuc dah guagl mih jeis map, 13 ledp yuv sibs liix ads. Il naih weex, xenp xaop yuv lis meel nyenh yaoc nyimp xaop weex yot touk jaengl yais. 14 Nyenc banl nup eis sibs liix ads jah yuv dah dav begs singk yaoc beengl ugs bail, yenl yuih maoh duv yot naih bail." 15 Wangc Menl buh nyimp Yal Boc Lah Hank wah: "Nyac bix eengv sint maix nyac guanl Sax Laic. Dah xic naih qit, guanl maoh yuv sint weex Sax Lah (*= lagx miegs wangc). 16 Yaoc yuv pieek lail saip maoh, aol maoh nyimp nyac sangx lis lagx map. Jangs, yaoc yuv gungc gungc pieek lail saip maoh, aol maoh wenp neix dos weenh guagl. Saemh lenc maoh yuv lis maenv wangc." 17 Yal Boc Lah Hank bebc nyaoh dees dih, danl sil maoh liagc gol, ags nyimp bens wah: "Yaoc lis il begs nyinc yangx weex nup naengl lis lagx? Sax Lah buh lis jus xebc nyinc yangx naengl sangx lis lagx il?" 18 Yal Boc Lah Hank nyimp Wangc Menl wah: "Haengt nyac pieek lail saip Yix Xic Max Lil!" 19 Danl sil Wangc Menl xunp: "Maix nyac Sax Lah yuv nyimp nyac sangx lis il banl. Nyac yuv aol maoh guanl Yix Sax. Yaoc buh yuv nyimp maoh eengv saemh lenc maoh weex yot, touk jaengl yais. 20 Wah touk Yix Xic Max Lil, yaoc buh yuv qingk nyac wah, pieek lail saip maoh. Yaoc yuv aol maoh lis saemh lenc gungc, wenp guagl laox. Nyaoh aox saemh lenc maoh yuv lis xebc nyih mungx nyenc douc. 21 Danl sil yot yaoc jangs nyimp Yix Sax, lagx mus nyinc xic naih Sax Lah nyimp nyac sangx lis jah." 22 Wangc Menl nyimp Yal Boc Lah Hank wah wenp maenv sungp naih, suh liic maoh bail. 23 Eev nyaoh maenl jah, Yal Boc Lah Hank anl Wangc Menl baov bail weex, suh deic lagx maoh Yix Xic Max Lil nyimp maenv nyenc banl nyaoh aox yanc maoh, ledp map weex liix ads. 24 Yal Boc Lah Hank weex liix ads xic jah lis jus xebc jus nyinc yangx, 25 lagx maoh Yix Xic Max Lil lis xebc samp nyinc. 26 Yac maoh siic nyaoh il maenl weex liix ads, 27 nyimp nyenc banl aox yanc weex laot, eis heenk nyaoh yanc lis map xih dah douc mih jeis map.

Dens Qit 18

Liix Yal Boc Lah Hank yuv lis lagx

1 Xus doiv Yal Boc Lah Hank ugs map nyaoh geel maenv meix laox Mant Lil jah. Eev maenl jah zeil udt, Yal Boc Lah Hank suiv nyaoh bags dol bongc dingc. 2 Maoh jiml dal naengc, daih yunv nuv lis samp mungx nyenc jenc nyaoh doiv nas maoh. Maoh laengx jenc bieeuv bail sibs juh maoh, bebc nyaoh dees dih. 3 Maoh wah: "Xus yaoc ah! Nuv baov nyac haengt, jouc nyac nyaoh geel naih sav soh nyil. 4 Xaop nyaoh dees meix naih sav soh. Yaoc sint nyenc aol naemx map dos xaop xugs dinl. 5 Yaoc buh bail beenh nyil maenv jil map dos xaop jil. Jil jaengv, hap lail qamt kuenp. Xaop touk yanc yaoc map, douv yaoc bonc xaop." Juh maoh xunp: "Lail bax. Anl sungp nyac wah jah bail weex." 6 Il naih, Yal Boc Lah Hank suh bieeuv laos bongc bail, nyimp Sax Lah wah: "Hoik jeengx! Deic samp benc benv mieens lail ugs map, pieengp lail dos." 7 Yal Boc Lah Hank yuh bieeuv bail bangh senc, xeenx duc lagx senc yuh buic yuh nyix map, aol dos lagx nuc bail sat, beenh hoik nyil. 8 Beenh lail maenv jil yangx, maoh suh deic siic mis, mis senc daengh nanx senc baiv nyaoh dav nas samp eep. Juh maoh jil xic jah, Yav Beex Lah Hanx jenc nyaoh dees meix bonc juh maoh. 9 Juh maoh haemk maoh: "Maix nyac Sax Lah nyaoh nup?" Maoh xunp: "Nyaoh aox bongc jah." 10 Juh maoh lis il mungx wah: "Nyinc sac xic naih yaoc yuv xonv map, maix nyac Sax Lah buh yuv lis il lagx banl." Sax Lah nyaoh bags dol, qingk maenv sungp naih. 11 Yenl yuih Yal Boc Lah Hank daengh Sax Lah nyinc jih pangp yangx, Sax Lah buh eis weex xenp lagx miegs hap, 12 Sax Lah hap liagc gol. Maoh xangk: "Il mungx miegs xongs yaoc nyinc jih pangp weex naih, naengl sangx lis lagx il? Nyenc banl yaoc nyinc jih pangp il jav yaoc naengl lis maenv sil lail naih il?" 13 Jav Xus nyimp Yal Boc Lah Hank wah: "Sax Lah weex mangc gol yangx? Maoh weex mangc wah: 'Il mungx miegs xongs yaoc nyinc jih pangp weex naih, naengl sangx lis lagx il?'? 14 Xus lis sil mangc weex eis wenp lieel? Nyinc sac xic naih, anl yaoc wah dah, yaoc yuv xonv map, Sax Lah buh yuv lis il lagx banl." 15 Yenl yuih Sax Lah qingk yaot, maoh suh wah: "Yaoc eis gol mangc." Danl sil mungx jah xunp: "Eis jangs. Nyac nyaengc gol yangx."

Yal Boc Lah Hank yuih Sox Doh Max map jouc

16 Dah lenc, samp eep jenc map wenp mangv xingc Sox Doh Max bail. Yal Boc Lah Hank nyimp juh maoh bail, yuv sunx juh maoh daems saengx. 17 Xus ags wah: "Yaoc xangk weex maenv sil jah, yuv jings Yal Boc Lah Hank il? 18 Saemh lenc maoh yuv wenp guagl mags guagl ags. Weenh guagl dees dih buh yuv yuih maoh deml lail. 19 Yaoc xeenx maoh, jangs yuv maoh eeus saemh lenc maoh map qingk sungp Xus weex lail, weex saengc. Jav maenv yaoc liingx Yal Boc Lah Hank dah, yaoc ledp yuv yuih maoh weex." 20 Il naih, Xus lebc Yal Boc Lah Hank: "Yaoc qingk baov nyenc Sox Doh Max daengh nyenc Ngoc Moc Lah digs soix yangx, weex ugs sil mangc ledp jangs pak. 21 Yaoc luih bail naengc maenv yaoc qingk baov jangs nyaengc xih eis. Lenc yaoc hap wox." 22 Yac mungx mih liic geel jah wenp Sox Doh Max bail, danl sil Xus naengl liuuc nyimp Yal Boc Lah Hank. 23 Yal Boc Lah Hank dah bail doiv Xus wah: "Nyac yuv deic nyenc saengc nyimp nyenc lis soix weex laot sat gaemv bail il? 24 Nuv baov aox xingc naengl lis ngox xebc mungx nyenc saengc, nyac buh yuv weex gaemv daengc xingc lieeux il? Nyac eis yuih ngox xebc mungx nyenc naih nyangh xingc jah il? 25 Nyac bens eis weex hangc sil naih, deic nyenc saengc nyimp nyenc lis soix weex laot sat gaemv lieeux! Nuv nyac il naih weex, nyenc saengc nyimp nyenc lis soix ledp douh wedt laot yangh! Nyac bens eis il naih weex! Mungx Panp soix nyenc menc eis jangs weex saengc il?" 26 Xus xunp: "Nuv yaoc nyaoh Sox Doh Max semh deml ngox xebc mungx nyenc saengc, yaoc laengx yuv yuih juh maoh nyangh daengc xingc jah." 27 Yal Boc Lah Hank eengv wah: "Yenl yuih yaoc qit wah yangx, jouc nyac saip yaoc eengv nyimp nyac Xus wah, yaoc yuh gobs jangs nyenc bungv magx. 28 Nuv baov aox xingc naengl lis siik xebc ngox mungx nyenc saengc, nyac yuv yuih yuns ngox mungx nyenc deic daengc xingc weex gaemv lieeux il?" Xus xunp: "Nuv yaoc semh deml siik xebc ngox mungx nyenc saengc, yaoc buh eis yuv weex maoh gaemv!" 29 Yal Boc Lah Hank yuh wah: "Nuv gobs lis siik xebc mungx lieel?" Xus xunp: "Nuv baov gobs lis siik xebc mungx, yaoc buh eis yuv weex maoh gaemv bail." 30 Yal Boc Lah Hank yuh wah: "Xus yaoc ah! Jouc nyac bix qingk yax. Douv yaoc eengv haemk: Nuv baov gobs semh deml samp xebc mungx lieel?" Xus xunp: "Nuv yaoc semh deml samp xebc mungx, yaoc buh eis yuv weex maoh gaemv." 31 Yal Boc Lah Hank eengv wah: "Yenl yuih yaoc bov laox ams nyimp Xus angs, jouc nyac douv yaoc eengv wah: Nuv baov gobs semh lis nyih xebc mungx lieel?" Xus xunp: "Jav yuih nyih xebc mungx jah yaoc buh eis yuv weex maoh gaemv bail." 32 Dah lenc, Yal Boc Lah Hank wah: "Xus ah! Jouc nyac bix qingk yax. Douv yaoc eengv nyimp nyac wah il daov! Nuv baov aox jah gobs semh lis xebc mungx lieel?" Xus xunp: "Jav, yuih xebc mungx jah yaoc buh eis yuv weex maoh gaemv." 33 Xus nyimp Yal Boc Lah Hank wah wenp suh bail yangx. Yal Boc Lah Hank buh xonv bail yanc.

Dens Qit 19

Nyenc Sox Doh Max weex sil pak

1 Maenl jav jodx nyaemv, yac mungx nyenc menl jah map touk dol singl Sox Doh Max xic jah, Loc Deec eev suiv nyaoh geel jah. Maoh lis nuv yac eep suh laengx jenc map sibs juh maoh haemk lail eengv bebc nyaoh dees dih, 2 wah: "Xus yaoc ah! Xaop map yanc yaoc xugs dinl, sav soh il nyaemv. Hedp mus xaop jenc saemp, seik ganx kuenp." Jav yac eep xunp: "Eis. Jiul yuv nyaoh sagx naih dah nyaemv." 3 Loc Deec bens eeul, il naih yac eep hap nyimp maoh bail yanc maoh. Loc Deec laengx nyimp yac maoh beenh maenv jil, naengl xigs maenv siic ongp bins jil. Juh maoh jil yangx, 4 naengl mix bail nagp xic jah, xingc Sox Doh Max doiv doiv nyenc banl laox niv ledp map lionh yanc Loc Deec. 5 Juh maoh doiv Loc Deec heemx: "Yac mungx nyenc map yanc nyac dah nyaemv jah nyaoh nup? Deic yac maoh ugs map, yenl yuih jiul yuv nyimp maoh ebl nunc." 6 Loc Deec ugs bail xonv deic dol ngabc map, 7 nyimp juh maoh wah: "Oil jaix nongx yaoc, jouc xaop, bix weex sil pak naih. 8 Xaop qingk ah! Yaoc lis yac lagx beix naengl jangs miegs seit. Xaop haengt nyimp yac maoh weex mangc, ledp weex lis, danl sil bix haik yac mungx naih, yenl yuih yac maoh jangs egt yaoc, yaoc dogl baos juh maoh." 9 Danl sil oil maoh xunp: "Dah geel, nyac nyenc ags guagl dah gail! Jiul saip nyac nyaoh dih wangp jiul nyaoh, touk xic naih map nyac xangk gonx jiul, lebc jiul weex mangc! Jiul yuv daiv nyac biix yac eep eengv eis lail." Juh maoh wongt Loc Deec bail, yuv weex dol pak. 10 Danl sil yac mungx nyenc menl suh duh miac ugs map deic Loc Deec gaic laos yanc bail, deic dol ngabc lail. 11 Yac maoh yuh deic oil nyenc nugs dol jah ledp weex wap dal lieeux, suh semh eis deml dol hap.

Loc Deec liic Sox Doh Max

12 Yac mungx nyenc menl haemk Loc Deec: "Aox xingc naih nyac naengl lis senp singc mangc xih eis? Lis lagx saox, lagx banl, lagx miegs xih senp singc mih? Nuv baov lis, nyac laengx xais juh maoh ledp liic dih wangp naih bail. 13 Yenl yuih jiul yuv deic xingc naih weex gaemv lieeux. Xus qingk baov nyenc aox naih nyaengc pak gungc, hap sint jiul map weex Sox Doh Max gaemv bail." 14 Il naih, Loc Deec laengx ganx ugs yanc bail, semh yac mungx meel weex lagx saox jah, lebc juh maoh: "Hoik jeengx! Liic geel naih bail! Xus yuv deic xingc naih weex gaemv lieeux." Danl sil lagx liix jah ledp xangk maoh gobs wah lail gol. 15 Hedp lenc maenl gobs guangl xic jah, nyenc menl nyaengc ganx Loc Deec gungc: "Nyac hoik nyil! Deic maix nyac daengh yac lagx miegs nyac laengx dah geel naih laengh bail, mieenx lis xaop yuih xingc naih weex laot douh weex gaemv." 16 Jav Loc Deec xangk bail xangk eis bail xic jah, yac mungx nyenc menl suh gaic miac maoh, nyimp miac maix maoh daengh miac yac lagx miegs maoh ganx yenx oil maoh touk doiv nugs xingc taik biingc jah, yenl yuih Xus yagc sac juh maoh. 17 Nyenc menl baov: "Xaop hoik laengh mingh bail! Bix nyaoh gueengv jenc sav dinl, buh bix gonh nas naengc lenc! Laengh touk gaos jenc bail, xaop hap eis deil." 18 Loc Deec xunp: "Xus yaoc ah! Jouc xaop bix yuv il naih. 19 Xaop doiv yaoc lail buh juv mingh yaoc, eengv yagc sac yaoc gungc yangx. Danl sil jenc jah yais gungc, yaoc bail eis lis. Yaot yaoc laengh nanh bail naengl mix touk ags eis gal mingh. 20 Nuv! Geel naih lis jagc senl uns, liic geel naih eis yais. Saip yaoc touk jav bail. Senl jah uns gungc, jangs eis? Jav mingh yaoc suh lis juv." 21 Mungx nyenc menl jah wah: "Lail, yaoc liingx nyac. Yaoc eis weex gaemv senl uns jah hap. 22 Jav xaop hoik nyil! Xaop naengl mix bail touk, yaoc buh mix neip miac." (Il naih, senl jah guanl Sox Eev.) (*= uns).

Wangc Menl weex gaemv Sox Doh Max daengh Ngoc Moc Lah

23 Dav menl gobs ugs jenc xic jah, Loc Deec map touk Sox Eev. 24 Xus laengx dah wul menl songk buil daengh wangc xongv luih map, dogl laos xingc Sox Doh Max daengh Ngoc Moc Lah. 25 Maoh deic yac jagc xingc nyimp daengc biingc wangp ledp weex gaemv lieeux. Daengc nyenc aox xingc nyimp begs yangh lis soh eengv mal meix ledp gaemv lieeux. 26 Maix Loc Deec enl nyaoh mangv lenc gonh nas il naengc, suh laengx biinv wenp dungh gol bail yangx. 27 Hedp lenc, Yal Boc Lah Hank jenc saemp touk doiv nyimp Xus daengl juml dah jah bail. 28 Maoh naengc wenp Sox Doh Max nyimp Ngoc Moc Lah eengv biingc wangp, nuv daengc biingc wangp beeuv ugs guaenc laox, xongs guaenc buil luc mags laot yangh. 29 Danl sil Wangc Menl weex gaemv yac jagc xingc nyaoh biingc wangp xic jah, maoh naengl nyenh Yal Boc Lah Hank, hap saip Loc Deec laengh mingh.

Loc Deec daengh yac lagx miegs maoh

30 Dah lenc, Loc Deec liic Sox Eev yangx, yenl yuih maoh yaot nyenc dih wangp jah. Maoh suh nyimp yac lagx miegs maoh touk jenc laos jagc longh bial bail nyaoh. 31 Lis il maenl, beix mags doiv beix uns wah: "Bux daol nyinc jih pangp, nyaoh daengc dih wangp naih buh eis lis nyenc banl nyimp daol daengl eel. 32 Map, yac daol aol bux jil jaengv kuaot bail, hap lail bail nyimp maoh nunc. Xah il naih, daol dah bux lis saemh lenc map." 33 Jav, nyaemv jah yac eep suh aol bux jil jaengv kuaot yangx. Beix mags suh laos bail nyimp bux nunc. Maoh nyimp bux nunc eengv jenc map, bux nyaengc nyil eis wox. 34 Maenl jih nyih, beix mags yuh nyimp beix uns wah: "Nyaemv nyungl yaoc nyimp bux nunc yangx. Map, nyaemv naih yac daol eengv aol maoh jil jaengv kuaot, jav nyac siip bail nyimp maoh nunc. Xah il naih, yac daol hap siic dah bux lis saemh lenc map." 35 Il naih, nyaemv jah yac eep eengv aol bux jil jaengv kuaot yangx. Beix uns suh laos bail nyimp maoh nunc. Lagx miegs maoh nyimp maoh nunc eengv jenc map, Loc Deec buh nyaengc nyil eis wox. 36 Il naih, yac lagx miegs Loc Deec ledp dah bux lis lagx qak xenp map. 37 Beix mags suh sangx lis il banl, aol maoh guanl Moc Yah. Lagx naih wenp ongs bux nyenc xic naih sint weex nyenc Moc Yah. 38 Beix uns buh sangx lis il banl, aol maoh guanl Bienl Yac Mix. Lagx naih wenp ongs bux nyenc xic naih sint weex nyenc Yal Menc.

Dens Qit 20

Yal Boc Lah Hank nyimp Yal Biix Mix Leec

1 Yal Boc Lah Hank bonc touk mangv namc bail, touk dih wangp Neex Geh. Pungt jah maoh nyaoh Jih Lah Eev, dav Jah Dih Xih daengh Xuh Eev. 2 Maoh doiv nyenc dih wangp jah wah, maix maoh Sax Lah jangs nongx miegs maoh. Xah il naih, Yal Biix Mix Leec, wangc Jih Lah Eev, suh pait nyenc bail sibs Sax Lah map xeeuc maoh. 3 Danl sil lis il nyaemv, Yal Biix Mix Leec nyaoh yaens janl Wangc Menl map doiv maoh wah: "Nyac yuv dogl deil, yenl yuih beix nyac aol map jah jangs maix eep." 4 Xic jah Yal Biix Mix Leec daov naengl mix nyimp Sax Lah ebl nunc. Jav maoh hap wah: "Xus ah! Yaoc eis weex sil pak mangc. Nyac nyaengc yuv sat yaoc daengh begs singk yaoc? 5 Yal Boc Lah Hank lebc yaoc: 'Maoh jangs nongx miegs yaoc'. Sax Lah buh wah: 'Jangs. Maoh jangs jaix banl yaoc.' Ugs maenv sil naih yaoc jeengx jeengx eis lis soix." 6 Nyaoh yaens janl Wangc Menl xunp maoh: "Jangs. Yaoc buh wox nyac eis lis soix. Il naih yaoc eis saip nyac dagl soix yaoc. Jav yaoc hap sagl nyac nyimp maoh nunc. 7 Nyac xonv sunx beix naih bail dos saox maoh. Saox maoh jangs sangh duh sungp Wangc Menl, yuv yuih nyac nyimp Wangc Menl wah sungp. Jav nyac hap eis douh deil. Yaoc baov nyac, nuv nyac eis deic beix naih sunx bail dos saox maoh, nyac nyimp nyenc yanc nyac ledp yuv deil lieeux." 8 Hedp lenc jenc saemp, Yal Biix Mix Leec suh sint nyenc geel bal maoh daengl juml map. Maoh deic maenv sil naih lebc saip juh maoh qingk, oil maoh ledp qingk yaot lieeux. 9 Yal Biix Mix Leec suh sint Yal Boc Lah Hank map, doiv maoh wah: "Nyac doiv jiul weex mangc yangx? Yaoc nyaoh wangp nup dagl soix nyac, xais nyac daiv yaoc weex naih, aol yaoc daengh nyenc guagl yaoc weex ugs soix mags naih? Nyac eis dogl doiv jiul il naih weex! 10 Nyac yuih mangc il naih weex lieel?" 11 Yal Boc Lah Hank xunp: "Yaoc yaot dih wangp naih eis lis nyenc qaenp juiv Wangc Menl. Yaoc xangk: 'Juh maoh yuih maix yaoc yuv deic yaoc sat bail.' 12 Eengv wah, maoh nyaengc jangs nongx miegs yaoc. Maoh nyimp yaoc jungh bux eis jungh neix, yaoc hap aol maoh weex maix. 13 Wangc Menl xais yaoc liic senl bens nyaoh guagl mih wiup wav xic jah, yaoc lebc Sax Lah: 'Eis heenk yac daol bail touk nup, nyac baov: 'Maoh jangs jaix yaoc', suh jangs nyac doiv yaoc lail.'" 14 Xah il naih, Yal Biix Mix Leec xonv aol Sax Lah dos Yal Boc Lah Hank, eengv sunx saip maoh oil liees miinc, senc daengh lagx nuc banl, lagx nuc miegs. 15 Maoh lebc Yal Boc Lah Hank: "Nyac naengc dih wangp yaoc, haengt nyaoh doiv nup laengx nyaoh doiv jah." 16 Maoh buh nyimp Sax Lah wah: "Yaoc aol il sinp liangx nyaenc dos 'jaix nyac'. Nyaenc naih jangs map beis nyac yuih yaoc pak nas, eengv eis saip nouc yuih sil naih map wah nyac." 17-18 Yenl yuih sil Sax Lah, maix Yal Boc Lah Hank, Xus nyungl jah aol nyenc miegs aox yanc Yal Biix Mix Leec sangx eis lis lagx. Il naih, Yal Boc Lah Hank nyimp Wangc Menl wah sungp, Wangc Menl suh yih lail biingh Yal Biix Mix Leec, maix maoh, eengv oil miegs aox yanc maoh. Jav oil nyenc miegs naih hap xonv xenp sangx lis lagx.

Dens Qit 21

Yix Sax ugs menl guangl

1 Xus anl dah unv maoh liingx dah jah, pieek lail dos Sax Lah. 2 Sax Lah lis lagx qak xenp, nyaoh Yal Boc Lah Hank nyinc jih pangp xic jah suh sangx lis il banl dos maoh. Lagx naih lis map eev hov nyungl Wangc Menl baov dah xic jah. 3 Yal Boc Lah Hank aol lagx maoh guanl Yix Sax (*= maoh gol). 4 Yix Sax digs beds maenl, Yal Boc Lah Hank anl Wangc Menl baov dah aol maoh map weex liix ads. 5 Yix Sax ugs menl guangl xic jah, Yal Boc Lah Hank lis il begs nyinc yangx. 6 Sax Lah baov: "Wangc Menl aol yaoc maengx gol. Maenv nyenc lis qingk sil naih buh ledp yuv nyimp yaoc gol!" 7 Maoh yuh wah: "Nyungl lis nouc nyimp Yal Boc Lah Hank wah touk yaoc naengl sangx lis lagx lieel? Yal Boc Lah Hank yuh nyinc jih pangp yangx, yaoc naengl nyimp maoh sangx lis il banl."

Xal Jax daengh Yix Xic Max Lil douh xais ugs yanc

8 Jav Yix Sax dangv dangv mags map. Maenl maoh duv nyox, Yal Boc Lah Hank suh eip kuaot sint egt. 9 Danl sil Sax Lah nuv Yix Xic Max Lil aol Yix Sax weex ees. (Yix Xic Max Lil laengx jangs lagx Yal Boc Lah Hank nyimp Xal Jax, lagx miegs nuc Aih Jic, lis jah. 10 Jav, Sax Lah suh map nyimp Yal Boc Lah Hank baov: "Nyac deic miegs nuc jah daengh lagx maoh jul bail. Eis yuv lagx maoh nyimp lagx yaoc Yix Sax siic sibs eel jiv nyac!" 11 Sil naih saip Yal Boc Lah Hank ids sais gungc, yenl yuih Yix Xic Max Lil buh jangs lagx maoh. 12 Danl sil Wangc Menl lebc Yal Boc Lah Hank: "Nyac bix yuih lagx daengh miegs nuc ids sais. Laot anl Sax Lah lebc nyac jah bail weex, yenl yuih xic jav yaoc liingx saemh lenc nyac jangs dah Yix Sax map. 13 Naengl gal Yiv Sec Max Liis, yaoc yuv saip saemh lenc maoh ags wenp il guagl, yenl yuih maoh buh jangs lagx nyac." 14 Hedp lenc jenc saemp, Yal Boc Lah Hank deic oux nyimp deix naemx ugs map, songk nyaoh wul sap Xal Jax, suh xais yac eep neix lagx ugs yanc bail. Xal Jax bail touk biingc wangp Bieec Xeel Bah, nyaoh jah qamt bail map. 15 Naemx jil lieeux yangx, Xal Jax douv lagx nyaoh dees ongl meix. 16 Maoh dah mangv geel bail egs lagx il begs miic qak luih, suh suiv luih map. Maoh ags wah: "Yaoc yaens eis lis naengc lagx naih deil heih!" Eev xic jah Xal Jax nees map yangx. 17 Wangc Menl qingk soh lagx nees, nyenc menl suh dah wul menl nyimp Xal Jax wah: "Xal Jax, il nup yangh? Bix yaot! Lagx nyac nyaoh geel jav nees, Wangc Menl lis qingk yangx. 18 Nyac bail louc maoh, yenl yuih yaoc yuv aol saemh lenc maoh wenp guagl mags." 19 Dah lenc, Wangc Menl aol Xal Jax guangl dal map, suh nuv lis jagc menv. Xal Jax laengx aol deix map xengc digs naemx, deic bail dos lagx jil. 20 Lagx nyaoh jenc wangp Pap Lanc dangv dangv mags map. Xic jah Wangc Menl nyimp maoh siic nyaoh. Maoh wenp sangh beengv nat. 21 Neix maoh dah Aih Jic aol il beix map weex maix saip maoh.

Yal Boc Lah Hank nyimp Yal Biix Mix Leec weex yot

22 Xic jah, Yal Biix Mix Leec nyimp nyenc douc gax xaip maoh Feih Gol, map nuv Yal Boc Lah Hank, doiv maoh wah: "Nyac weex sil mangc ledp lis Wangc Menl bangl nyac. 23 Nyac nyimp yaoc nyaoh dav nas Wangc Menl map liix eis yuv dingv yaoc daengh lagx yaoc xih saemh lenc yaoc. Yaoc bens lail lail daiv nyac. Nyac buh bens yuv lail lail daiv yaoc nyimp guagl nyac nyaoh naih." 24 Yal Boc Lah Hank xunp: "Lail, yaoc nyimp nyac map liix." 25 Wah wenp, Yal Boc Lah Hank guaiv Yal Biix Mix Leec yenl yuih lagx nuc Yal Biix Mix Leec mant jagc menv lagx nuc maoh bail. 26 Yal Biix Mix Leec xunp: "Nouc weex sil naih yaoc eis wox. Nyac buh eis lebc yaoc dah, xic naih gobs qingk wah." 27 Jav Yal Boc Lah Hank aol liees daengh senc pieek saip Yal Biix Mix Leec, yac maoh suh weex yot. 28 Yal Boc Lah Hank aol sedp duc seik liees songk nyaoh il mangv xic jah, 29 Yal Biix Mix Leec haemk maoh: "Nyac weex mangc il naih weex?" 30 Yal Boc Lah Hank xunp: "Nyac dah miac yaoc sibs sedp duc seik liees naih, weex dav nyac liingx jagc menv naih jangs yaoc eip." 31 Il naih, dih wangp jah hap sint weex Bieec Xeel Bah (*= menv liix), yenl yuih yac maoh nyaoh jah daengl liix. 32 Yac maoh nyaoh Bieec Xeel Bah weex yot wenp yangx, Yal Biix Mix Leec suh nyimp nyenc douc gax xaip maoh Feih Gol xonv dih wangp Feih Liih Sil. 33 Jav Yal Boc Lah Hank nyaoh Bieec Xeel Bah miac il ongl meix liangc lioux, buh nyaoh jah baiv Xus, Wangc Menl Bens Soh. 34 Yal Boc Lah Hank nyaoh dih wangp Feih Liih Sil jaengl gungc.

Dens Qit 22

Wangc Menl xik Yal Boc Lah Hank

1 Dah lieeux il pungt, Wangc Menl xik Yal Boc Lah Hank. Wangc Menl sint maoh: "Yal Boc Lah Hank!" Yal Boc Lah Hank xunp: "Yaoc nyaoh naih." 2 Wangc Menl wah: "Deic lagx nyac Yix Sax, lagx dogc nyac eiv jah, touk dih wangp Moc Liih Yal bail. Nyaoh jagc jenc yaoc yuv lebc nyac jah deic maoh daos map sunx saip yaoc." 3 Hedp lenc jenc saemp, Yal Boc Lah Hank songk anl nyaoh wul max. Maoh deic yac mungx lagx nuc daengh Yix Sax nyimp maoh weex laot. Maoh dadl jedl beenh lail weex liix xangh siul yongc, laengx wenp dih wangp Wangc Menl lebc maoh jah bail. 4 Maenl jih samp, Yal Boc Lah Hank dah gail gail naengc dih wangp jah. 5 Maoh nyimp lagx nuc wah: "Yac xaop deic max nyaoh geel naih dos. Yac jiul bux lagx dah mangv jav bail unv. Jiul nyaoh jah baiv wenp, laengx xonv map." 6 Yal Boc Lah Hank suh deic jedl weex liix xangh siul yongc songk nyaoh wul sap Yix Sax. Maoh ags deic miax daengh buil. Yac bux lagx weex laot qamt bail xic jah, 7 Yix Sax suh haemk: "Bux?" Bux xunp: "Lagx yaoc ah! Lis sil mangc?" Yix Sax wah: "Buil daengh jedl ledp lis yangx, jav lagx liees weex liix xangh nyaoh nup?" 8 Yal Boc Lah Hank xunp: "Lagx yaoc ah! Lagx liees weex liix xangh jah, Wangc Menl ags wox beenh." Jav yac maoh eengv bail yangx. 9 Yac maoh map touk dih wangp Wangc Menl lebc maoh jah, Yal Boc Lah Hank suh weex jagc sagx daengc, deic jedl songk nyaoh wul lail. Jav maoh laengx sugx lagx maoh Yix Sax, buh songk maoh nyaoh wul jedl sagx daengc. 10 Yal Boc Lah Hank suh jiml miax map, yuv sat lagx maoh. 11 Eev nyaoh xic jah, nyenc menl Xus dah wul menl heemx maoh: "Yal Boc Lah Hank! Yal Boc Lah Hank!" Maoh xunp: "Yaoc nyaoh naih." 12 Nyenc menl wah: "Bix neip miac. Nyil dos bix haik lagx uns! Xic naih yaoc wox nyac nyaengc yaot Wangc Menl, yenl yuih nyac haengt aol lagx dogc nyac sunx saip Wangc Menl." 13 Yal Boc Lah Hank suh jiml gaos naengc, nuv duc dagc liees eeul baol nyaoh biac jah. Il naih, maoh aol dagc liees jah map tiik lagx maoh nyaoh sagx daengc weex liix xangh siul yongc. 14 Yal Boc Lah Hank suh aol dih wangp jah guanl 'Xus wox beenh'. Touk xic naih map sungp jah wenp sungp aov: 'Wul jenc Xus, ags lis beenh'. 15 Nyenc menl Xus eengv dah wul menl sint Yal Boc Lah Hank: 16 "Xus wah: 'Yenl yuih nyac qingk sungp yaoc, buh haengt aol lagx dogc nyac sunx saip yaoc, yaoc aol guanl bens map liix, 17 yaoc yuv gungc pieek lail saip nyac. Yaoc yuv saip nyac lis saemh lenc gungc, xongs xeep geel heit, xedl wul menl laot yangh. Saemh lenc nyac yuv xeengl lis dih wangp maenv nyenc saengl, aol juh maoh nyaoh dees miac. 18 Yuih saemh lenc nyac yaoc yuv pieek lail dos weenh guagl - yenl yuih nyac qingk sungp yaoc." 19 Jav yac bux lagx laengx xonv touk lagx nuc jah bail, suh weex laot xonv bail Bieec Xeel Bah, nyaoh jav nyaoh. 20 Dah lieeux il pungt, Yal Boc Lah Hank qingk wah nongx banl maoh Nac Hol nyimp Miih Lic Jah sangx lis beds lagx. 21 Banl mags guanl Wuh Sih, naengl lis Bul Sih, Jih Mux Lil, 22 Jih Xeeh, Hah Sox, Piip Dac, Yix Lah daengh Bix Xil Lil. (Jih Mux Lil jangs bux Al Lamh.) 23 Bix Xil Lil jangs bux Lic Baix Jah. Beds lagx naih, ledp jangs Miil Lic Jah nyimp Nac Hol, nongx Yal Boc Lah Hank, sangx lis map. 24 Nac Hol nyimp neix weix guanl Liouc Max eengv lis siik lagx: Tip Bah, Jah Hanc, Tat Xac daengh Max Jah.

Dens Qit 23

Yal Boc Lah Hank jeis dih wenc

1 Sax Lah nyaoh menl guangl lis il begs nyih xebc sedp nyinc. 2 Maoh dah xenp nyaoh Jih Lieel Yal Bah (xic naih sint weex Xih Boc Lunc), nyaoh dih wangp Jah Nanc. Maoh eis nyaoh hap, Yal Boc Lah Hank nyaengc ids sais nees gungc. 3 Dah lenc, Yal Boc Lah Hank liic geel xenp maix maoh map, bail doiv nyenc Heel wah: 4 "Nyaoh dih wangp xaop naih yaoc jangs nyenc nugs. Jouc xaop beel kuaik dih dos yaoc, sangv nyenc miegs yaoc." 5 Nyenc Heel xunp Yal Boc Lah Hank: 6 "Xeengp saenp. Nyac nyaoh dav jiul jangs mungx nyenc mags. Jiul ledp haengt nyac nyaoh dih wangp jiul naih xeenx kuaik dih wenc zeil lail map sangv nyenc miegs nyac." 7 Jav Yal Boc Lah Hank suh bebc luih map nyimp nyenc Heel wah: 8 "Nuv baov xaop haengt saip yaoc sangv nyenc miegs yaoc nyaoh naih, jouc xaop bangl yaoc haemk Yix Fuc Lenc, lagx Sox Xac, 9 saip yaoc jeis longh bial Mail Bix Lah, nyaoh peep yav maoh jah. Jouc maoh beel jagc longh jah dos yaoc. Yaoc buh nyaoh dav nas xaop aol al sinc digs dos maoh. Jav yaoc hap bens lis dih jah weex dih wenc." 10 Yix Fuc Lenc suiv nyaoh geel dol xingc, nyimp nyenc Heel gaenx nyaoh. Maoh nyaoh dav nas juh maoh xunp Yal Boc Lah Hank, saip eep ledp lis qingk: 11 "Xeengp saenp, eis yongh il naih. Qingk yaoc wah. Yaoc deic jagc longh jah eengv kuaik yav jah weex laot pieek saip nyac; nyaoh dav nas oil jaix nongx yaoc, pieek saip nyac. Nyac bail sangv nyenc deil nyac bax." 12 Yal Boc Lah Hank eengv nyaoh dav nas nyenc Heel bebc luih map, 13 daengl nas wagx jenl doiv Yix Fuc Lenc wah: "Jouc nyac qingk yaoc wah. Yaoc yuv nyimp nyac jeis kuaik dih naih lieeux. Yaoc bens yuv aol al sinc digs dos nyac, hap lail deic nyenc miegs yaoc sangv nyaoh jah." 14 Yix Fuc Lenc xunp: 15 "Xeengp saenp. Kuaik dih jah gobs jegc siik begs liangx nyaenc. Sinc naih nyaoh dav yac daol sonk lis mangc lieel? Nyac bail sangv nyenc deil nyac bax!" 16 Il naih, Yal Boc Lah Hank suh eip sinc dos Yix Fuc Lenc, nyaoh dav nas wagx jenl wah dah al sinc jah: siik begs liangx nyaenc, anl guiuv dih wangp jah. 17 Xah il naih, Yal Boc Lah Hank jeis kuaik dih Yix Fuc Lenc, nyaoh Mail Bix Lah, geel Mant Lil. Nyaoh aox kuaik dih maoh jeis jah, lis longh bial eengv oil meix. 18 Ledp wenp maenv Yal Boc Lah Hank. Maenv nyenc Heel nyaoh geel dol xingc jah buh weex dav. 19 Jav Yal Boc Lah Hank deic maix maoh Sax Lah sangv nyaoh Jah Nanc, longh Mail Bix Lah, geel Mant Lil, nyaoh dih wangp Xih Boc Lunc. 20 Il naih, Yal Boc Lah Hank nyimp nyenc Heel jeis kuaik dih daengh longh, dah xic jah map bens aol weex dih wenc.

Dens Qit 24

Yix Sax aol Lic Baix Jah weex maix

1 Dah lenc, Yal Boc Lah Hank laox gungc yangx, Xus hangc hangc ledp pieek lail dos maoh. 2 Lis il maenl, Yal Boc Lah Hank doiv nyenc nuc gonx yanc, nyinc jih zeil pangp jah, wah: "Aol miac nyac map songk nyaoh aox bal yaoc. 3 Aol guanl Xus, Wangc Menl daengv menl daengv dih jah, map liix, nyac bix saip lagx yaoc aol lagx miegs Jah Nanc naih weex maix; 4 nyac daov bail dih wangp bens yaoc, senp singc yaoc, nyaoh jah semh il beix weex maix dos lagx yaoc, Yix Sax." 5 Nyenc nuc haemk maoh: "Nuv baov lagx miegs jah eis haengt nyimp yaoc touk dih wangp naih map, il nup weex lieel? Jav yaoc yuv deic lagx nyac xonv touk bens senl nyac bail il?" 6 Yal Boc Lah Hank xunp: "Eis jangs! Nyac nyaengc bix yuv deic lagx yaoc xonv touk jav bail. 7 Yenl yuih Xus, Wangc Menl wul menl jah, daiv yaoc liic yanc bux dih wangp bens jah, nyimp yaoc liix dah, yuv aol dih wangp naih pieek saip saemh lenc yaoc. Maoh yuv paik mungx nyenc menl bail dah unv nyac, bangl nyac nyaoh dih wangp jah semh deml il beix weex maix dos lagx yaoc. 8 Nuv baov beix jah eis haengt nyimp nyac xonv map, liix naih laengx eis lis mangc gaic yedx. Danl sil nyac sinp weenh bix daiv lagx yaoc touk jav bail." 9 Il naih, nyenc nuc suh songk miac nyaoh dees eengx xus nyenc maoh Yal Boc Lah Hank, map liix. 10 Maoh suh dah xus nyenc deic lis xebc duc loc toc eengv deic hangc maenv lail jah wenp mangv Mix Sox Bol Dac Miix Yal, touk xingc nongx Yal Boc Lah Hank, Nac Hol, nyaoh jah bail. 11 Touk yangx, nyenc nuc xais loc toc bebc nyaoh geel menv nugs xingc. Jangs aenl jodx nyaemv, nyenc miegs aox xingc ugs map aol naemx. 12 Nyenc nuc yogc yuih: "Xus ah, Wangc Menl xus nyenc yaoc, Yal Boc Lah Hank! Jouc nyac maenl naih saip yaoc beenh wenp sil naih. Jouc nyac ugs aenl singc saip xus nyenc yaoc, Yal Boc Lah Hank. 13 Nuv ah. Yaoc jenc nyaoh geel menv naih. Lagx miegs aox xingc ledp ugs map aol naemx. 14 Yaoc weex naih jouc. Yaoc yuv gaiv lagx miegs aol naemx dos yaoc jil. Nuv baov maoh xunp: 'Jil bax. Yaoc eengv aol naemx dos loc toc nyac jil daengh', jav maoh suh jangs beix nyac meel weex maix dos lagx nuc nyac Yix Sax. Il naih, yaoc buh lis wox nyac nyimp xus nyenc yaoc ugs aenl singc yangx." 15 Maoh naengl yogc yuih xic jah, lis il beix guanl Lic Baix Jah unl angl map. Bux maoh jangs Bix Xil Lil, jangs lagx Nac Hol nyimp Miil Lic Jah. Nac Hol laengx jangs nongx Yal Boc Lah Hank. 16 Lic Baix Jah nyaengc lail miegs gungc, naengl jangs lagx miegs seit; eis lis nyenc banl jaenx maoh dah. Maoh luih bail menv, xengc naemx digs angl, xonv map. 17 Nyenc nuc bieeuv bail wah: "Jouc nyac saip naemx dos yaoc jil." 18 Lagx miegs xunp: "Xeengp saenp, nyac jil", ganx songk angl luih miac duh saip maoh jil. 19 Maoh jil jaengv yangx, Lic Baix Jah wah: "Yaoc buh aol naemx dos loc toc nyac jil daengh, saip oil maoh jil jaengv bail." 20 Maoh laengx deic naemx angl daov laos benc bail, xonv bieeuv bail menv aol naemx map dos loc toc jil weex jaengv. 21 Nyenc nuc bens naengc maoh, bags sungp buh eis wah, xangk wox Lic Baix Jah jangs eis jangs lagx miegs Xus yuv maoh deml jah. 22 Loc toc jil naemx jaengv yangx, nyenc nuc suh pieek jeengv jeml dos naengl (qaenp lis mangv liangx) daengh il jouh jogx jeml (qaenp lis xebc liangx) saip dos Lic Baix Jah. 23 Nyenc nuc haemk: "Nyac jangs lagx miegs nouc? Jouc nyac lebc yaoc, yanc bux nyac lis doiv dos jiul nyaoh nyaemv eis?" 24 Lagx miegs xunp: "Yaoc jangs lagx Bix Xil Lil. Ongs sax yaoc jangs Nac Hol nyimp Miil Lic Jah. 25 Yanc jiul lis nyangt lis bangl kaemk loc toc jil, eengv lis doiv dos xaop nyaoh." 26 Jav nyenc nuc suh bebc nyaoh dees dih baiv Xus, wah: 27 "Xus ah, Wangc Menl xus nyenc yaoc, haengt nyac lis bus! Nyac bens eiv Yal Boc Lah Hank doiv maoh laox xedc, yenl yuih nyac saengc daiv yaoc map touk jaix nongx xus nyenc yaoc." 28 Lagx miegs suh bieeuv bail deic maenv sil naih lebc neix nyimp nyenc aox yanc. 29-30 Lic Baix Jah lis il jaix banl guanl Lah Banh. Maoh nuv nongx naengl daens jeengv jeml, miac daens jogx jeml, yuh qingk maoh wah mungx nyenc jah il jah wah, jav maoh suh ganx touk menv bail, nuv mungx nyenc nuc jah naengl nyimp loc toc jenc nyaoh geel menv. 31 Lah Banh doiv maoh wah: "Mungx lis Wangc Menl pieek lail, nyac map nyimp jiul nyaoh. Nyac mangc naengl jenc nyaoh nugs naih? Yaoc nyimp nyac beenh sumx, buh nyimp loc toc beenh lis doiv yangx!" 32 Il naih, nyenc nuc nyimp Lah Banh bail yanc. Lah Banh suh deic kuak nyaoh wul loc toc xup map, buh aol bangl nyangt dos juh maoh jil, eengv aol naemx dos nyenc nuc nyimp nyenc enl maoh map jah xugs dinl. 33 Baov jil oux nyaemv xic jah, nyenc nuc wah: "Gas jeengx! Douv yaoc wah wenp sil naih unv seik jil." Lah Banh xunp: "Jav nyac wah bax!" 34 Il naih, maoh wah: "Yaoc jangs nyenc nuc Yal Boc Lah Hank. 35 Xus Wangc Menl pieek lail gungc saip xus nyenc yaoc, aol maoh wenp nyenc lis, lis oil liees miinc daengh senc, jeml nyaenc, eengv oil nuc banl nuc miegs, loc toc daengh max. 36 Maix xus nyenc yaoc, Sax Lah, nyinc jih pangp xic jah, hap sangx lis il banl dos xus nyenc yaoc. Jav xus nyenc yaoc deic eel jiv ledp aol dos lagx naih yangx. 37 Xus nyenc yaoc xais yaoc nyimp maoh liix, yuv yaoc eis saip lagx maoh aol lagx miegs Jah Nanc weex maix. 38 Maoh daov xais yaoc map yanc bux maoh, nyaoh aox senp singc semh il beix weex maix dos lagx maoh. 39 "Yaoc haemk xus nyenc yaoc: 'Nuv baov beix jah eis haengt nyimp yaoc map, il nup weex lieel?' 40 Maoh xunp: 'Xus, Mungx yaoc baiv jah, ags yuv paik nyenc menl nyimp nyac bail, aol nyac beenh lail jagc sil naih. Il naih, nyac yuv dah aox senp singc yanc bux yaoc, semh il beix weex maix dos lagx yaoc. 41 Laot yuv nyac touk senp singc yaoc bail, juh maoh eis saip lagx miegs nyimp nyac map, liix naih laengx nyimp nyac eis lis mangc gaic yedx.' 42 "Jav maenl naih yaoc touk geel menv map, laengx yogc yuih: 'Xus ah, Wangc Menl xus nyenc yaoc, Yal Boc Lah Hank. Nuv baov nyac haengt, jouc nyac saip yaoc beenh lail sil yaoc douh weex naih. 43 Nuv. Yaoc jenc nyaoh geel menv naih. Yaoc yuv doiv il mungx lagx miegs map aol naemx wah: 'Jouc nyac saip naemx dos yaoc jil.' 44 Nuv baov maoh xunp: 'Jil bax! Yaoc eengv aol naemx dos loc toc nyac jil daengh', nyaengc haengt maoh jangs beix nyac meel weex maix dos lagx xus nyenc yaoc.' 45 "Yaoc yogc yuih mix wenp, laengx nuv Lic Baix Jah, unl angl map. Maoh luih bail menv, aol naemx digs angl, yaoc buh nyimp maoh wah: 'Jouc nyac saip naemx dos yaoc jil.' 46 Maoh ganx songk angl dah sap luih map, eengv wah 'Nyac jil. Yaoc buh aol naemx dos loc toc nyac jil daengh.' Il naih, yaoc jil, maoh buh aol naemx dos loc toc jil yangx. 47 Yaoc haemk maoh: 'Nyac jangs lagx miegs nouc?' "Maoh xunp: 'Yaoc jangs lagx Bix Xil Lil. Ongs sax yaoc jangs Nac Hol nyimp Miil Lic Jah.' Yaoc suh xaengp jeengv laos naengl maoh, daens jogx laos yac inp maoh. 48 "Jav yaoc hap bebc nyaoh dees dih baiv Xus. Yaoc bus Xus, laengx jangs Wangc Menl xus nyenc yaoc Yal Boc Lah Hank, yenl yuih maoh saengc daiv yaoc map touk yanc nongx xus nyenc yaoc, aol yaoc semh deml lagx kuanp nongx maoh weex maix dos lagx maoh. 49 Il naih, xaop lebc yaoc: Xaop aol eiv daengh laox xedc map daiv xus nyenc yaoc, haengt xih eis? Yaoc hap wox nup yangh beenh." 50 Lah Banh daengh Bix Xil Lil xunp: "Ugs maenv sil naih bens jangs Xus beenh map, jiul naengl lis mangc wah lieel? 51 Lic Baix Jah nyaoh geel naih. Nyac daiv maoh bail. Anl Xus baov jah, douv maoh weex maix dos lagx xus nyenc nyac." 52 Nyenc nuc Yal Boc Lah Hank qingk juh maoh il naih wah, suh bebc nyaoh dees dih baiv Xus. 53 Dah lenc, maoh aol nyaenc maenv eengv ugs meik pieek dos Lic Baix Jah. Maoh yuh aol liix xangh juiv pieek dos mungx jaix banl daengh neix Lic Baix Jah. 54 Jil oux nyaemv wenp, nyenc nuc daengh nyenc enl maoh map jah suh nyaoh jah sav il nyaemv. Hedp lenc jenc saemp, nyenc nuc wah: "Douv yaoc xonv bail xus nyenc yaoc." 55 Danl sil jaix banl daengh neix Lic Baix Jah, yac maoh wah: "Douv Lic Baix Jah eengv nyaoh naih xebc maenl qak luih, xaop siip bail." 56 Nyenc nuc xunp: "Xaop bix deic yaoc, yenl yuih Xus bangl yaoc beenh wenp sil naih. Douv yaoc xonv bail xus nyenc yaoc bah!" 57 Juh maoh xunp: "Daol sint Lic Baix Jah map haemk qingk." 58 Jav juh maoh sint Lic Baix Jah map haemk: "Nyac haengt nyimp nyenc naih bail xih eis?" Lic Baix Jah xunp: "Yaoc haengt bail." 59 Il naih, juh maoh suh sunx Lic Baix Jah daengh miegs nuc, laengx jangs nyenc xic unv weex neix sangx nyox maoh, nyimp nyenc nuc Yal Boc Lah Hank daengh nyenc enl maoh map jah gaenx bail. 60 Nyenc yanc maoh naengt Lic Baix Jah deml lail wah: "Beix jiul ah! Haengt saemh lenc nyac lis sinp sinp weenh weenh! Haengt juh maoh xeengl lis dih wangp nyenc saengl, aol nyenc saengl nyaoh dees miac!" 61 Lic Baix Jah nyimp maenv miegs nuc maoh laengx suiv nyaoh wul loc toc, enl nyenc nuc Yal Boc Lah Hank bail yangx. 62 Yix Sax nyaoh Jah Nanc mangv namc nyaoh, gobs dah jenc wangp Piix Eev Lah Laix bonc map. 63 Lis il maenl jodx nyaemv, Yix Sax touk geel yav bail mieeh xic jah, maoh jiml dal nuv lis il bangl loc toc dah map. 64 Lic Baix Jah buh jiml dal nuv Yix Sax. Maoh suh dah loc toc luih map 65 haemk nyenc nuc Yal Boc Lah Hank: "Mungx nyenc nyaoh yav qamt dah map jah jangs nouc?" Nyenc nuc xunp: "Maoh jangs xus nyenc yaoc." Il naih, Lic Baix Jah laengx aol yal xal nas. 66 Jav nyenc nuc suh deic sil maoh weex jah edl edl nyih nyih lebc saip Yix Sax qingk. 67 Yix Sax suh deic Lic Baix Jah laos bongc dingc neix maoh Sax Lah xic jav nyaoh jah bail, nyimp maoh daengl ebl. Yix Sax eiv Lic Baix Jah gungc. Eev neix maoh dah xenp bail, xic naih Yix Sax hap lis xaok sais.

Dens Qit 25

Saemh lenc Yal Boc Lah Hank nyimp Jih Tup Lah

1 Yal Boc Lah Hank yuh aol weix, guanl Jih Tup Lah. 2 Maoh nyimp Yal Boc Lah Hank sangx lis Xenh Lanc, Yoh Xanh, Mix Danl, Miix Deenl, Yih Xih Bah daengh Xuh Yal. 3 Yoh Xanh weex bux dos Seh Bah daengh Dih Danl. Saemh lenc Dih Danl jangs nyenc Yal Xuh Liih, nyenc Lix Duh Xil, eengv nyenc Lix Wuh Miix. 4 Lagx Miix Deenl jangs Yix Fax, Yix Fuc, Hah Nol, Yal Biix Dal daengh Yix Lil Dal. Nyenc naih ledp jangs saemh lenc Jih Tup Lah. 5 Yal Boc Lah Hank deic eel jiv ledp pieek dos Yix Sax. 6 Danl sil, Yal Boc Lah Hank naengl nyaoh xic jah, deic liix xangh pieek dos lagx mieengc duc weix maoh. Dah lenc, maoh paik maenv lagx jah touk dongl wangp bail, eis saip jaenx Yix Sax.

Yal Boc Lah Hank dah xenp

7-8 Yal Boc Lah Hank xuh laox gungc. Maoh lis il begs sedp xebc ngox nyinc nyinc jah suh xongs ongs bux maoh laot yangh dah bail. 9 Lagx maoh Yix Sax nyimp Yix Xic Max Lil deic maoh sangv nyaoh longh Maiv Bix Lah, nyaoh Mant Lil mangv dongl. Longh naih nyaoh yav Yix Fuc Lenc, lagx Sox Xac, nyenc Heel. 10 Kuaik yav naih jangs Yal Boc Lah Hank nyimp nyenc Heel jeis map. Jav Yal Boc Lah Hank daengh maix maoh Sax Lah ledp sangv nyaoh jah. 11 Yal Boc Lah Hank deil bail, Wangc Menl yuh pieek lail saip lagx maoh Yix Sax. Xic jah, Yix Sax nyaoh jaenx geel Piix Eev Lah Laix nyaoh.

Saemh lenc Yix Xic Max Lil

12 Mangv dees naih jangs saemh lenc Yix Xic Max Lil. Maoh jangs lagx Yal Boc Lah Hank nyimp Xal Jax sangx lis. Xal Jax jangs lagx miegs Aih Jic, miegs nuc Sax Lah. 13 Lagx Yix Xic Max Lil, anl mags uns xap nyaoh naih: Nic Bail Yoh, Jih Dac, Yal Dic Beec, Miix Bix Sah, 14 Miix Xih Max, Dul Max, Max Sax, 15 Hah Dadl, Tit Max, Yih Tup, Nac Feih Xih daengh Jih Dih Max. 16 Xebc nyih lagx Yix Xic Max Lil naih, dah lenc wenp nyenc douc xebc nyih dous nyenc, juh maoh nyaoh senl xaih jah ags mungx ags anl guanl mungx sint. 17 Yix Xic Max Lil lis il begs samp xebc sedp nyinc nyinc jah buh xongs ongs bux maoh laot yangh dah bail. 18 Nyenc saemh lenc maoh sank nyaoh dih wangp jah, dah Hah Wic Lah touk Xuh Eev; dih wangp Xuh Eev laengx jangs nyaoh Aih Jic mangv dongl wenp Yal Xul. Yix Xic Max Lil daengh saemh lenc maoh eis nyimp saemh lenc Yal Boc Lah Hank mih gaenx nyaoh.

Yix Saox daengh Yal Gol ugs menl guangl

19 Mangv dees naih jangs saemh lenc Yix Sax, lagx Yal Boc Lah Hank. 20 Yix Sax siik xebc nyinc xic jah aol Lic Baix Jah weex maix. Lic Baix Jah jangs lagx Bix Xil Lil buh jangs nongx Lah Banh. (Bix Xil Lil jangs nyenc Al Lamh dah dih wangp Bah Danl Al Lamc map.) 21 Yix Sax jouc Xus saip lagx dos Lic Baix Jah, yenl yuih maoh sangx eis lis lagx. Xus qingk Yix Sax yogc yuih, Lic Baix Jah suh lis lagx kongs keengk qak xenp. 22 Maoh jagl lagx xic jah, yac lagx nyaoh aox longc daengl xeengl. Il naih, maoh haemk Xus: "Yaoc weex mangc deml hangc sil naih?!" 23 Xus lebc maoh: "Yac duc lagx aox longc nyac jah yuv wenp yac guagl daengl biix. Il guagl yuv ags dah il guagl. Mus lenc, saemh lenc duc mags douh bonc saemh lenc duc uns." 24 Lic Baix Jah sangx lagx touk xic yangx, jav maoh hap sangx lis il gouv lagx banl kongs keengk. 25 Mungx edl ugs map xenp xangh yak. Daengc xenp lis biaeml, xongs daens ugs biaeml laot yangh; xah il naih, aol maoh guanl Yix Saox. (*'Yix Saox' yil sih jangs 'biaeml'.) 26 Mungx nyih ugs map, miac suh nyaeml xongp dinl Yix Saox jaens guadl; xah il naih, aol maoh guanl Yal Gol. (*'Yal Gol' yil sih jangs 'nyaeml xongp dinl'.) Lis yac lagx naih map xic jah, Yix Sax lis liogc xebc nyinc yangx.

Yix Saox beel banh weex jaix

27 Yac lagx mags map, Yix Saox wenp mungx sangh dos nyaenp, haengt nyaoh mangv nugs; Yal Gol daov xogp gemv gius, haengt nyaoh yanc. 28 Yix Sax gungc eiv Yix Saox, yenl yuih Yix Saox bens deic nanx duc jenc jih dos maoh jil. Danl sil Lic Baix Jah gungc eiv Yal Gol. 29 Lis il maenl, Yal Gol dungl eengl xic jah, Yix Saox gobs dah jenc dos nyaenp map, nyaengc qingk yags oux, 30 suh nyimp Yal Gol wah: "Yaoc yags oux yuv deil yangx! Nyac saip eengl doh yak dos yaoc jil." (Yenl yuih il naih, Yix Saox buh lis guanl sint weex 'Yix Dongh' - yil sih jangs 'yak'.) 31 Yal Gol xunp: "Jav nyac aol banh weex jaix jah wanh dos yaoc unv." 32 Yix Saox wah: "Lail! Yaoc yags yuv deil yangx! Nuv yaoc deil bail, banh weex jaix doiv yaoc lis mangc yongh lieel?" 33 Yal Gol yuh wah: "Nyac map nyimp yaoc liix unv." Il naih, Yix Saox laengx liix deic banh weex jaix wanh saip Yal Gol. 34 Yal Gol hap pieek siic daengh eengl doh saip Yix Saox jil. Yix Saox jil wumx, jenc map ugs bail yangx. Il naih, maoh nyaengc naengc qat banh weex jaix gungc.

Dens Qit 26

Yix Sax nyaoh Jih Lah Eev nyaoh

1 Nyaoh xic jah, dih wangp jah yuh ugs nanh luv yags, xongs saemh Yal Boc Lah Hank deml nanh luv yags laot yangh. Il naih, Yix Sax hap bail Jih Lah Eev nyaoh, baengh Yal Biix Mix Leec, wangc Feih Liil Sil. 2 Xus doiv Yix Sax ugs map wah: "Bix bail Aih Jic. Nyac nyaoh dih wangp yaoc lebc nyac nyaoh jah. 3 Nyac nyaoh geel naih il pungt, yaoc buh yuv nyimp nyac gaenx nyaoh, pieek lail saip nyac. Yaoc yuv deic dih wangp naih ledp saip nyac, eengv saemh lenc nyac, xongs yaoc xic jav nyimp bux nyac Yal Boc Lah Hank liix dah. 4 Yaoc yuv aol saemh lenc nyac gungc xongs xedl menl laot yangh, aol dih wangp naih ledp pieek dos juh maoh. Yaoc buh yuv yaeml saemh lenc nyac pieek lail saip weenh guagl. 5 Yaoc yuv il naih weex, yenl yuih Yal Boc Lah Hank qingk sungp yaoc, eengv anl banh liix yaoc nyimp yaoc baov jah bail weex." 6 Xah il naih, Yix Sax suh nyaoh Jih Lah Eev. 7 Nyenc banl dih wangp jah map haemk touk Lic Baix Jah xic jah, Yix Sax xunp: "Maoh jangs nongx miegs yaoc." Yix Sax eis ams wah Lic Baix Jah jangs maix maoh. Maoh souc nyenc banl dih wangp jah yuv sat maoh xeengl Lic Baix Jah bail, yenl yuih Lic Baix Jah lail miegs gungc. 8 Yix Sax nyaoh dih wangp jah jaengl yangx. Lis il maenl, Yal Biix Mix Leec, wangc Feih Liil Sil, dah dol sings nuv Yix Sax nyaoh buds maix maoh Lic Baix Jah. 9 Il naih, Yal Biix Mix Leec sint Yix Sax map wah: "Heix! Maoh jangs maix nyac! Nyac weex mangc baov maoh jangs nongx nyac lieel?" Yix Sax xunp: "Yenl yuih yaoc yaot eep map sat yaoc, xeengl maoh bail." 10 Yal Biix Mix Leec baov: "Nyac doiv jiul weex mangc yangx? Nuv baov lis nyenc nyimp maix nyac nunc, nyac suh aol jiul lis soix." 11 Jav Yal Biix Mix Leec suh xonc sungp luih bail, baov daengc guagl begs singk: "Nouc haik nyenc naih xih maix maoh suh yuv douh deil!"

Yuih menv daengl daenl

12 Yix Sax nyaoh dih wangp jah sags jinc dih, nyinc jah maoh xup lis xingc pangp, biix maoh dos jah gungc begs benh, yenl yuih Xus pieek lail saip maoh. 13 Maoh suh wenp nyenc lis, eel jiv il weex il gungc. 14 Maoh lis bangl laox liees miinc, liees jenc daengh senc, eengv lis lagx nuc gungc. Il naih, nyenc Feih Liil Sil suh ids sais maoh, 15 aol magx emv oil menv maoh bail. Menv jah ledp jangs nyungl lagx nuc bux maoh Yal Boc Lah Hank weds map. 16 Yal Biix Mix Leec doiv Yix Sax wah: "Nyac bail dih wangp mih, yenl yuih nyac biix jiul yaengt ags gungc." 17 Il naih, Yix Sax suh liic dih wangp jah, bonc bail saoc jenc Jih Lah Eev weex bongc nyaoh. 18 Yal Boc Lah Hank deil bail dah lenc, menv maoh weds jah ledp douh nyenc Feih Liil Sil aol magx emv lieeux. Yix Sax xonv dah jodx deic menv weds map, ledp anl guanl bux maoh sint jah jiml guanl dos. 19 Maenv nyenc nuc Yix Sax nyaoh saoc jenc jah, weds deml naemx beeuv. 20 Jav nyenc sangx liees Jih Lah Eev nyimp nyenc sangx liees Yix Sax daengl daenl map, wah: "Naemx naih jangs naemx jiul." Il naih, Yix Sax hap aol menv jah guanl "Daengl Daenl", yenl yuih eep yuih menv jah nyimp maoh daengl daenl yangx. 21 Nyenc nuc Yix Sax yuh weds il jagc menv, eep buh yuih menv jah daengl dos. Jav Yix Sax suh aol menv naih guanl "Daengl Dos". 22 Yix Sax siip bail wangp mih eip jagc menv, xonh naih eis lis nyenc daengl xeengl menv yangx. Yix Sax suh sint menv jah guanl "Wangp Kuangt". Maoh baov: "Xus hap aol dih wangp kuangt naih saip jiul, jiul yuv nyaoh naih yaengt map." 23 Yix Sax dah dih wangp jah yuh bail Bieec Xeel Bah. 24 Maoh touk nyaemv jah, Xus ugs map doiv maoh wah: "Yaoc jangs Wangc Menl bux nyac Yal Boc Lah Hank. Nyac bix yaot, yenl yuih yaoc nyimp nyac gaenx nyaoh. Yaoc yuv pieek lail saip nyac, aol nyac lis saemh lenc gungc, yenl yuih yaoc nyimp nyenc nuc yaoc Yal Boc Lah Hank liix dah." 25 Jav Yix Sax suh nyaoh jah jiml jagc sagx daengc, baiv Xus yangx. Maoh buh nyaoh jah jiml bongc dingc nyaoh, nyenc nuc maoh yuh weds jagc menv.

Yix Sax daengh Yal Biix Mix Leec weex yot

26 Lis il maenl, Yal Biix Mix Leec wangc dah Jih Lah Eev daiv Yal Hul Sax daengh Feih Gol map nuv Yix Sax. Yal Hul Sax jangs nyenc bangl miac wangc, Feih Gol jangs nyenc douc gax xaip. 27 Yix Sax haemk juh maoh: "Xaop weex mangc map nuv yaoc? Dah unv xaop saengl yaoc, beengl yaoc ugs guagl xaop bail." 28 Juh maoh xunp: "Jiul xic naih hap lis wox Xus nyimp nyac gaenx nyaoh. Il naih, jiul xangk lail yangx, daol dogl map weex yot. 29 Nyac bix haik jiul, xah xongs jiul eis haik nyac dah laot yangh. Dah unv jiul buh doiv nyac lail, saip nyac taik biingc liic jiul bail. Xic naih Xus pieek lail saip nyac yangx!" 30 Xah il naih, Yix Sax suh yuih juh maoh beenh kuaot nanx, nyimp juh maoh dongc jil wumx. 31 Hedp lenc jenc saemp, oil maoh suh map liix, eis yuv daengl haik. Yix Sax suh sunx juh maoh bail, juh maoh taik biingc liic maoh bail yangx. 32 Eev nyaoh maenl jah, maenv nyenc nuc Yix Sax deic jagc sil weds menv map lebc maoh wah: "Daol lis naemx yangx!" 33 Jav Yix Sax suh aol menv jah guanl "Ses Bax" (*yil sih jangs 'weex yot'). Dah xic jah touk xic naih, xingc nyaoh jah sint weex Beex Ses Bah - "menv weex yot".

Yix Saox aol yac beix Heel weex weix

34 Yix Saox siik xebc nyinc xic jah, aol lis yac beix Heel map weex maix: il beix guanl Yuc Diih, lagx Bix Liih; beix guanl Bah Seec Mah, lagx Yix Lunc. 35 Yac lias naih saip Yix Sax daengh Lic Baix Jah nyaengc eis lail dah gungc.

Dens Qit 27

Yix Sax wah lail dos Yal Gol

1 Yix Sax laox yangx, dal buh wap bail, mangc buh eis nuv hap. Jav maoh sint banl mags Yix Saox map, doiv maoh wah: "Lagx yaoc ah!" Yix Saox xunp: "Bux, jangs yaoc!" 2 Yix Sax wah: "Yaoc nyinc jih pangp yangx, eis wox naengl nyaoh nup jaengl. 3 Deic nat ugs jenc bail, beengv duc jenc map dos yaoc. 4 Nyac anl yaoc xogp jil jah beenh map saip yaoc. Yaoc yuv nyaoh xic mix deil naih, pieek lail saip nyac." 5 Yix Sax nyimp lagx maoh Yix Saox daengl baov xic jah, Liis Beex lis qingk. Il naih, Yix Saox bail jenc dos nyaenp xic jah, 6 Lic Baix Jah nyimp lagx maoh Yal Gol wah: "Heix, yaoc lis qingk bux nyac nyimp Yix Saox il naih wah: 7 'Nyac aol duc jenc map, beenh maenv lail jil dos yaoc. Yaoc yuv nyaoh xic mix deil naih, nyaoh dav nas Xus, pieek lail saip nyac.'" 8 Lic Baix Jah yuh wah: "Lagx yaoc, nyac xic naih yuv qingk lail, anl yaoc lebc nyac bail weex bah! 9 Nyac bail bangl liees jenc deic yac duc lagx liees buic buic map dos yaoc. Il naih, yaoc yuv nyimp bux nyac beenh maenv lail jil, anl maoh xogp jil jah weex. 10 Nyac suh deic bail pieek bux jil. Jav maoh nyaoh xic mix deil naih, yuv wah lail saip nyac." 11 Danl sil Yal Gol xunp neix: "Jaix yaoc Yix Saox daengc xenp ugs biaeml. Yaoc eis lis. 12 Nuv baov bux mol yaoc, lis wox yaoc map dingv maoh, nup yangh weex lieel? Maoh lis wox yaoc map dingv maoh. Il naih, maoh eis pieek lail saip yaoc, daov naengl guav yaoc." 13 Neix maoh yuh xunp: "Lagx yaoc! Nuv baov nyac douh guav, yaoc tiik nyac dabs. Anl yaoc lebc bail weex bah! Nyac bail aol liees map dos yaoc." 14 Il naih, Yal Gol suh bail aol yac duc lagx liees saip neix. Neix suh anl bux xogp jil jah beenh. 15 Maoh yuh deic maenv ugs xenp zeil lail Yix Saox, nyaoh yanc jah, saip Yal Gol daens. 16 Maoh eengv aol bic biaeml liees jenc dugs inp dugs nyenh Yal Gol lieeux, 17 yuh aol maenv nanx dangl daengh siic jaoh dos maoh. 18 Yal Gol bail geel bux wah: "Bux yaoc ah!" Bux xunp: "Lagx yaoc! Nyac jangs Yix Saox xih Yal Gol?" 19 Yal Gol xunp: "Yaoc jangs banl mags nyac Yix Saox. Yaoc anl nyac lebc bail weex map. Jouc nyac jenc map suiv jil maenv nanx duc jenc yaoc beengv map naih, seik map wah lail saip yaoc." 20 Yix Sax haemk: "Lagx yaoc, nyac mangc semh deml naih hoik bail?" Yal Gol xunp: "Yenl yuih Xus, Wangc Menl nyac, bangl yaoc semh deml." 21 Yix Sax nyimp Yal Gol wah: "Lagx yaoc, dah map saip yaoc mol nyac, wox nyac nyaengc jangs Yix Saox xih eis." 22 Il naih, Yal Gol laengx dah bail, bux suh mol maoh wah: "Soh nyac jangs soh Yal Gol, danl sil miac nyac yuh jangs miac Yix Saox." 23 Jav bux suh eis wox meel ugs Yal Gol hap, yenl yuih inp maoh lis biaeml xongs inp Yix Saox laot yangh. Il naih, bux baov pieek lail saip maoh xic jah, 24 yuh haemk il daov: "Nyac nyaengc jangs lagx yaoc Yix Saox il?" Yal Gol xunp: "Yaoc nyaengc jangs." 25 Yix Sax wah: "Lagx yaoc, deic nanx dah map. Yaoc jil wenp xih wah lail saip nyac." Yal Gol suh deic nanx dah bail, Yix Sax jil yangx, yuh deic kuaot dah bail, bux wumx yangx. 26 Jav Yix Sax wah: "Lagx yaoc ah! Dah map xudt nas yaoc." 27 Il naih, Yal Gol dah bail xudt nas maoh. Yix Sax nenx ugs xenp Yal Gol, maenv soh dangl jah, suh doiv maoh wah lail: "Heix, lagx yaoc weds ugs soh dangl, xah xongs soh dangl jinc dih lis Xus pieek lail laot yangh. 28 Haengt Wangc Menl pieek naemx munc map saip dees dih nyac lis magx buic! Haengt maoh saip nyac xup lis xingc lail, lis kuaot lail gungc! 29 Haengt weenh guagl weex nuc dos nyac, haengt weenh douc bebc nyaoh dav nas nyac. Haengt jaix nongx nyac aol nyac weex xus, haengt saemh lenc neix nyac ledp bebc nyaoh dav nas nyac. Haengt maenv nyenc guav nyac ags douh guav, maenv nyenc wah lail saip nyac ags deml lail."

Yix Saox jouc bux doiv maoh wah lail

30 Yix Sax wah lail saip Yal Gol wenp. Yal Gol gobs ugs bail xic jah, jaix maoh Yix Saox hap dos nyaenp xonv map. 31 Yix Saox suh beenh maenv lail jil map, deic dos bux jil. Maoh wah: "Bux yaoc! Nyac jenc map suiv jil maenv nanx duc jenc yaoc beengv map naih, seik map wah lail saip yaoc." 32 Yix Sax haemk: "Nyac jangs nouc?" Yix Saox xunp: "Yaoc jangs lagx nyac, banl mags Yix Saox." 33 Yix Sax laengx deil sanv haemk: "Jav xic jul deic nanx nyaenp dos yaoc jil jah yuh jangs nouc? Nyac mix touk map, yaoc gobs jil wenp, yaoc buh wah lail saip maoh wenp yangx. Jodx naih bail lenc, maoh buh bens wox lis lail!" 34 Yix Saox qingk sungp naih, suh ids sais songk soh nees banl: "Bux yaoc ah! Jouc nyac buh wah lail saip yaoc!" 35 Bux xunp: "Nongx nyac map dingv yaoc xeengl maenv lail nyac bail yangx!" 36 Yix Saox wah: "Eis guaiv maoh hap guanl Yal Gol (*'Yal Gol' yil sih jangs 'dingv'), yenl yuih maoh dingv yaoc yac daov yangx. Maoh xeengl banh lagx mags bail, xic naih buh xeengl maenv lail yaoc dogl lis jah bail! Nyac nyaengc eis liuuc nyil lail saip yaoc il?" 37 Yix Sax nyimp Yix Saox wah: "Yaoc aol Yal Gol weex xus dos nyac, eengv aol maenv senp singc jaix nongx maoh ledp weex nyenc nuc saip maoh. Yaoc buh saip maoh sox digs liangc, bangc digs kuaot. Lagx yaoc ah, yaoc naengl gal mangc pieek nyac lieel?" 38 Yix Saox jouc bux wah: "Bux yaoc ah! Nyac gobs lis laot hangc wah lail il? Bux yaoc, jouc nyac buh wah lail saip yaoc!" Wah wenp, Yix Saox laengx songk soh laox nees. 39 Bux xunp: "Dih wangp nyac nyaoh jah yuv yuns lis naemx munc, yuns lis magx buic. 40 Nyac yuv baengh xangp miax sangx soh. Nyac yuv weex lagx nuc dos nongx nyac. Lis il maenl, nyac yuv laengh todt dees miac maoh, suh eis douh maoh gonx yangx."

Yal Gol laengh bail Hah Lanc

41 Yix Saox nyaengc saengl Yal Gol, yenl yuih Yal Gol xeengl maenv bux yuv wah lail dos Yix Saox bail. Yix Saox ags xangk: "Bux laox yangx, buh nyaoh eis nup jaengl. Gas bux dah bail, sangv wenp, yaoc laengx yuv sat Yal Gol." 42 Lic Baix Jah lis wox Yix Saox lis jiv jods naih, suh sint Yal Gol map, lebc maoh: "Jaix nyac Yix Saox yuv nyimp nyac sonk jangk, yuv map sat nyac. 43 Lagx yaoc ah! Nyac anl sungp yaoc bail weex. Nyac yuv laengh bail dih wangp Hah Lanc, baengh jaix yaoc Lah Banh, 44 touk xic jaix nyac eis qingk yax hap. 45 Gas jaix nyac lamc maenv sil nyac doiv maoh weex jah, yaoc siip paik nyenc sibs nyac xonv map. Yaoc eis haengt nyaoh il maenl douv bail yac duc lagx!" 46 Il naih, Lic Baix Jah suh doiv Yix Sax wah: "Yaoc nyaengc saengl yac maix Yix Saox, lagx miegs nyenc Heel naih. Nuv baov Yal Gol jungh xongs Yix Saox aol lagx miegs nyenc Heel weex maix, jav yaoc nyaoh menl guangl nyaengc qingk eis lis nyil mangc lail!"

Dens Qit 28

1 Il naih, Yix Sax suh sint Yal Gol map, wah lail saip maoh, yuh doiv maoh baov: "Nyac bix nyimp lagx miegs Jah Nanc daengl eel. 2 Nyac suh laengx bail Bah Danl Al Lamc, yanc dal nyac Bix Xil Lil, aol lagx miegs juc nyac Lah Banh weex maix. 3 Haengt Wangc Menl Mungx Zeil Ags jah pieek lail saip nyac, aol nyac lis saemh lenc gungc, saip saemh lenc nyac wenp oil douc. 4 Haengt Wangc Menl pieek lail dos nyac daengh saemh lenc nyac xongs maoh pieek dos Yal Boc Lah Hank laot yangh. Haengt dih wangp xic naih nyac nyaoh naih weex eel jiv dos nyac, yenl yuih Wangc Menl saip dih wangp naih dos Yal Boc Lah Hank." 5 Il naih, Yix Sax sunx Yal Gol bail. Yal Gol bail Bah Danl Al Lamc, nyimp juc maoh Lah Banh nyaoh. Lah Banh jangs lagx Bix Xil Lil, yac bux lagx jangs nyenc Al Lamh. Lah Banh buh jangs jaix Lic Baix Jah. Lic Baix Jah jangs neix Yal Gol daengh Yix Saox.

Yix Saox eengv aol weix

6 Yix Saox wox bux wah lail saip Yal Gol, xais maoh bail Bah Danl Al Lamc aol maix, nyaoh wah lail xic jah lebc maoh bix aol lagx miegs Jah Nanc. 7 Yix Saox buh wox Yal Gol qingk sungp bux neix bail Bah Danl Al Lamc yangx. 8 Jav Yix Saox hap wox bux nyaengc eis xogp lagx miegs Jah Nanc. 9 Xah il naih, maoh suh bail yanc Yix Xic Max Lil, lagx Yal Boc Lah Hank, aol lagx miegs maoh weex weix, jav hap yuh qimp il maix. Beix naih guanl Max Hah Lah. Maoh jangs nongx miegs Nic Bail Yoh.

Yal Gol nyaoh Boc Teep Lil yaens janl

10 Yal Gol liic Bieec Xeel Bah, wenp Hah Lanc bail. 11 Dav menl dogl jenc xic jah, maoh map touk il jagc dih wangp sav nyaemv. Maoh suh aol bial map weex bunl gaos, nunc nagp yangx. 12 Maoh nyaoh aox yaens janl lis nuv jiuc guees, dah dees dih qak touk wul menl, yuh lis nuv nyenc menl nyaoh guees qamt qak luih. 13 Xus jenc nyaoh gaos guees, doiv Yal Gol wah: "Yaoc jangs Xus, Wangc Menl ongs nyac, Yal Boc Lah Hank, buh jangs Wangc Menl bux nyac, Yix Sax. Yaoc yuv aol dih wangp xic naih nyac nunc jah pieek saip nyac eengv saemh lenc nyac. 14 Nyac yuv lis saemh lenc gungc, xongs bungv dees dih laot yangh! Juh maoh yuv sank digs dongl sip namc bagl. Dees dih weenh douc ledp yuv yuih nyac daengh saemh lenc nyac deml lail. 15 Yaoc yuv nyimp nyac gaenx nyaoh. Eis heenk nyac bail touk nup, yaoc bens yuv baos nyac. Yaoc buh yuv yenx nyac xonv map dih wangp naih. Yaoc bens eis liic nyac, hap weex touk weex wenp maenv sil yaoc liingx nyac naih." 16 Yal Gol liop nagp map xic jah, maoh xangk: "Xus nyaengc nyaoh naih, eev map yaoc buh eis wox!" 17 Maoh qingk yaot wah: "Dih wangp naih nyaengc ugs yaot gungc, nyaengc jangs yanc Wangc Menl, buh jangs dol wul menl!" 18 Hedp lenc jenc saemp, Yal Gol suh aol bial bunl gaos jiml map, weex dungh nyenh lail wangp jah. Maoh siip youv yuc laos wul dungh bial bail. 19 Maoh suh aol dih wangp jah guanl Boh Teex Lis, yil sih jangs "yanc Wangc Menl". Xic jah, senl mangv geel jah guanl Lul Sih. 20 Yal Gol nyimp Wangc Menl liix wah: "Nuv baov nyac nyimp yaoc gaenx nyaoh, yaoc qamt kuenp ags lis nyac bagc, eengv pieek ebl jil xenp daens dos yaoc, 21 daiv yaoc taik biingc xonv touk yanc bux yaoc bail, jav yaoc yuv aol nyac weex Wangc Menl yaoc. 22 Dungh bial yaoc jiml naih yuv wenp doiv baiv nyac; eis heenk nyac pieek mangc dos yaoc, yaoc xebc benh buh yuv pieek il benh dos nyac."

Dens Qit 29

Yal Gol map touk yanc Lah Banh

1 Yal Gol yuh bail, jav hap map touk dongl wangp. 2 Maoh nuv geel yav lis jagc menv, yuh lis samp bangl liees miinc sav nyaoh mangv geel, yenl yuih naemx dos liees jil laengx dah menv jah map. Lis kuaik bial laox xal ebl menv. 3 Nyenc sangx liees gas liees map gaenx xic jah, siip wongt bial aol naemx dos liees, gas liees jil yangx suh xonv deic bial xal laos bail. 4 Yal Gol dah bail haemk nyenc sangx liees: "Jaix nongx, xaop nyaoh dih wangp nup?" Juh maoh xunp: "Jiul nyaoh dih wangp Hah Lanc." 5 Maoh yuh haemk: "Lagx kuanp Nac Hol, guanl Lah Banh, xaop wox meel eis?" Juh maoh xunp: "Wox." 6 Jav Yal Gol haemk: "Naih maoh lail, eis?" Juh maoh xunp: "Lail gungc. Nyac nuv, lagx miegs maoh Lah Jeec nyimp liees dah map yangx." 7 Yal Gol wah: "Dav menl naengl pangp, mix touk xic deic liees map daengl juml. Aol naemx saip oil maoh jil, siip songk juh maoh bail jil nyangt." 8 Juh maoh xunp: "Jiul weex eis lis. Jiul yuv gas liees touk gaenx unv xih wongt bial bags menv, jav seik aol naemx dos liees." 9 Yal Gol eev nyimp juh maoh wah sungp xic jah, Lah Jeec nyimp liees bux maoh dah map, yenl yuih Lah Jeec laengx jangs nyenc sangx liees. 10 Yal Gol nuv Lah Jeec, lagx juc maoh Lah Banh, nyimp liees juc maoh, laengx dah bail wongt bial bags menv, aol naemx dos liees jil. 11 Weex wenp, Yal Gol suh xudt nas Lah Jeec, lail sais nees map. 12 Maoh lebc Lah Jeec: "Yaoc jangs lagx kuanp bux nyac, neix yaoc jangs Lic Baix Jah." Il naih, Lah Jeec suh bieeuv bail lebc bux maoh Lah Banh. 13 Lah Banh il qingk wah Yal Gol, lagx nongx miegs maoh, map yangx, maoh laengx ganx ugs bail sibs, wums maoh, xudt nas, yenx laos yanc map. Yal Gol suh deic maenv sil maoh edl edl nyih nyih lebc Lah Banh qingk. 14 Lah Banh nyimp maoh wah: "Nyac nyaengc jangs nanx padt yaoc ah!"

Yal Gol nyimp yac lagx miegs Lah Banh daengl eel

Yal Gol nyaoh jah lis il nyanl yangx, 15 Lah Banh nyimp maoh wah: "Nyac yuh jangs senp singc yaoc, nyac dogl nyimp yaoc weex ongl bagx il? Lebc yaoc nyac yuv il nup sinc ongl?" 16 Jav Lah Banh lis yac beix. Beix mags guanl Lil Yal, beix uns guanl Lah Jeec. 17 Gouv dal Lil Yal lail nuv gungc, danl sil Lah Jeec yuh lail xenp seic yuh lail miegs. 18 Yal Gol eiv Lah Jeec, nyimp Lah Banh wah: "Nuv baov nyac eev Lah Jeec weex maix dos yaoc, yaoc haengt nyimp nyac weex ongl sedp nyinc." 19 Lah Banh xunp: "Lail! Eev maoh dos nyac biix eev dos nyenc nugs lail. Nyac bens nyimp yaoc nyaoh bah!" 20 Yal Gol yuih aol Lah Jeec weex sedp nyinc ongl, gobs qingk xongs mieengc maenl laot yangh, yenl yuih maoh eiv Lah Jeec gungc. 21 Yal Gol suh nyimp Lah Banh wah: "Nyanl maenl digs yangx. Hap naih nyac aol maix yaoc dos yaoc, saip yac jiul daengl ebl bah." 22 Xah il naih, Lah Banh suh eip kuaot maix, sint nyenc donh xaih ledp map weex egt. 23 Nyaemv jah, Lah Banh daiv beix mags maoh Lil Yal dos Yal Gol, Yal Gol xangk jangs Lah Jeec suh nyimp maoh nunc. 24 Lah Banh buh aol miegs nuc maoh Xih Pap, sunx dos Lil Yal, weex nyenc nuc. 25 Touk hedp lenc jenc saemp, Yal Gol hap wox jangs Lil Yal, laengx bail nyimp Lah Banh wah: "Nyac weex mangc doiv yaoc weex naih? Yaoc yuih Lah Jeec nyimp nyac weex ongl. Nyac mangc map dingv yaoc lieel?" 26 Lah Banh xunp: "Dih wangp jiul eis gueenv lis nongx eev dah unv beix. 27 Gas dah sedp sedp maenl kuaot naih, nyac buh aol Lah Jeec weex maix lis - jav nyac naengl yuv nyimp yaoc weex ongl sedp nyinc, siip weex lis." 28 Il naih, Yal Gol yuh liingx weex ongl sedp nyinc. Yal Gol aol Lil Yal weex maix dah lis sedp maenl, Lah Banh buh aol Lah Jeec weex maix dos maoh. 29 Lah Banh buh aol miegs nuc maoh Biil Hah, sunx dos Lah Jeec, weex nyenc nuc. 30 Yal Gol buh nyimp Lah Jeec ebl nunc, gungc eiv Lah Jeec, yuns eiv Lil Yal. Jav maoh yuh nyimp Lah Banh weex ongl sedp nyinc.

Oil lagx Yal Gol

31 Xus nuv Yal Gol eiv Lah Jeec gungc dah Lil Yal, maoh saip Lil Yal sangx lagx lis. Lah Jeec daov sangx eis lis. 32 Lil Yal lis lagx qak xenp, sangx lis il banl, aol maoh guanl Lux Benl (*yil sih jangs "Nuv, jangs lagx banl!" xih "Wox meix kuip yaoc."). Maoh wah: "Xus wox meix kuip yaoc. Xic naih saox yaoc saengc eiv yaoc." 33 Maoh yuh lis lagx qak xenp, eengv sangx lis il banl, aol maoh guanl Xih Mieens (*yil sih jangs "Mungx wox"). Maoh wah: "Xus wox saox yaoc eiv yaoc yuns, hap saip yaoc yuh lis lagx." 34 Lil Yal yuh lis lagx qak xenp, eengv sangx lis il banl, aol maoh guanl Lil Weil (*yil sih jangs "daengl sabs"). Maoh wah: "Xonh naih, saox yaoc bens nyimp yaoc eeul jaens nyil, yenl yuih yaoc nyimp maoh sangx lis samp lagx!" 35 Maoh yuh lis lagx qak xenp, yuh sangx lis duc banl, aol maoh guanl Yuc Dal (*yil sih jangs "bus"). Maoh wah: "Daov naih yaoc yuv bus Xus!" Dah xic jah map, maoh sav lis lagx yangx.

Dens Qit 30

1 Lah Jeec nyimp Yal Gol eis lis lagx, suh bens qingk ids sais beix maoh. Maoh nyimp Yal Gol wah: "Nyac saip lagx dos yaoc, eis yaoc suh deil bail!" 2 Yal Gol qingk yax dos Lah Jeec, xunp: "Yaoc jangs Wangc Menl il? Jangs maoh eis saip lagx dos nyac." 3 Jav Lah Jeec lebc maoh: "Miegs nuc yaoc Biil Hah nyaoh naih. Nyac nyimp maoh nunc, aol maoh tiik yaoc lis lagx. Il naih, yaoc dah maoh wenp neix map." 4 Xah il naih, Lah Jeec aol miegs nuc maoh Biil Hah weex maix dos saox maoh. Yal Gol suh nyimp Biil Hah nunc yangx. 5 Biil Hah lis lagx qak xenp, suh nyimp Yal Gol sangx lis il banl. 6 Lah Jeec aol maoh guanl Danv (*yil sih jangs "weex dav"), wah: "Wangc Menl nyimp yaoc weex dav! Maoh qingk yaoc jouc maoh, jav hap pieek lagx banl naih dos yaoc." 7 Biil Hah yuh lis lagx qak xenp, nyimp Yal Gol sangx lis banl jih nyih. 8 Lah Jeec aol maoh guanl Nac Fuc Tat Liih (*yil sih jangs "daengl qip"), wah: "Yaoc nyimp beix yaoc daengl qip lis lagx gungc, naih yaoc yuv weex xuh maoh." 9 Lil Yal wox bens xenp sav lis lagx, suh aol miegs nuc maoh Xih Pap weex maix dos Yal Gol. 10 Jav Xih Pap buh nyimp Yal Gol sangx lis lagx banl. 11 Lil Yal aol maoh guanl Jah Deec (*yil sih jangs "mingh lail"), wah: "Yaoc lis mingh lail gungc!" 12 Xih Pap nyimp Yal Gol sangx lis banl jih nyih. 13 Lil Yal aol maoh guanl Yav Xeec (*yil sih jangs "xeengp sais"), wah: "Yaoc nyaengc qingk maengx gungc ah! Nyenc miegs ledp yuv sint yaoc weex nyenc xeengp sais." 14 Xup oux megx xic jah, Lux Benl nyaoh yav semh deml 'demh lis lagx' (*'Demh lis lagx' jangs il hangc demh ems bangl nyenc miegs lis lagx, gax sint weex 'fengh jah'), jav hap deic bail saip neix maoh Lil Yal. Lah Jeec jouc Lil Yal pieek nyil dos maoh. 15 Danl sil Lil Yal xunp: "Nyac xeengl saox yaoc naengl mix kaemk il? Naih nyac buh xangk xeengl 'demh lis lagx' lagx yaoc semh lis map il?" Jav Lah Jeec wah: "Nuv baov nyac pieek nyil 'demh lis lagx' dos yaoc, nyaemv naih yaoc saip Yal Gol nyimp nyac nunc." 16 Il naih, nyaemv jah, Yal Gol dah yav map xic jah, Lil Yal suh ugs bail sibs maoh wah: "Nyaemv naih nyac yuv nyimp yaoc nunc! Yaoc aol 'demh lis lagx' lagx yaoc semh lis map wanh nyac yangx." Xah il naih, nyaemv jah Yal Gol suh ebl Lil Yal nunc. 17 Wangc Menl qingk Lil Yal yogc yuih, jav Lil Yal eengv lis lagx qak xenp, nyimp Yal Gol sangx lis banl jih ngox. 18 Lil Yal aol maoh guanl Yix Sal Jah (*yil sih jangs "beis singc"), wah: "Wangc Menl beis singc yaoc, yenl yuih yaoc aol miegs nuc yaoc weex maix dos saox yaoc". 19 Lil Yal yuh lis lagx qak xenp, nyimp Yal Gol sangx lis banl jih liogc. 20 Lil Yal aol maoh guanl Xih Bul Lunc (*yil sih jangs "naengc lis qit"), wah: "Wangc Menl pieek liix xangh juiv saip yaoc. Naih saox yaoc bens wox naengc yaoc lis qit, yenl yuih yaoc nyimp maoh sangx lis liogc banl". 21 Dah lenc, Lil Yal sangx lis il beix, suh aol maoh guanl Diix Nac. 22 Jav Wangc Menl nyenh Lah Jeec. Maoh qingk Lah Jeec yogc yuih, saip maoh lis lagx. 23 Lah Jeec lis lagx qak xenp, sangx lis il banl. Maoh wah: "Wangc Menl deic meix pak nas yaoc naih xup bail yangx." 24 Lah Jeec aol lagx naih guanl Yoh Seel (*yil sih jangs 'haengt maoh qimp'), wah: "Haengt Xus eengv saip duc banl dos yaoc."

Yal Gol daengh Lah Banh angs av

25 Lah Jeec lis Yoh Seel map, Yal Gol nyimp Lah Banh wah: "Douv yaoc xonv bail senl bens bah! 26 Douv yaoc deic maix daengh lagx yaoc bail, yenl yuih yaoc yuih oil maoh weex ongl dos nyac. Yaoc yuv liic dih wangp naih. Nyac ags wox yaoc nyimp nyac weex il nup ongl." 27 Lah Banh xunp: "Jouc nyac bix liic yaoc, yenl yuih yaoc sonk ugs lis wox Xus yaml nyac pieek lail dos yaoc. 28 Nyac yuv il nup sinc ongl lieel? Nyac wah map, yaoc hap wox eip il nup dos nyac." 29 Yal Gol xunp: "Nyac wox yaoc nup yangh doiv nyac weex ongl, buh wox yaoc sangx lis duc xeengp gungc lis nup gungc. 30 Yaoc naengl mix map xic jah, eel jiv nyac yuns; yaoc il touk map, eel jiv nyac il weex il gungc. Eis heenk yaoc weex mangc, Xus buh yaml yaoc pieek lail dos nyac! Touk xic naih map, yaoc buh ags yuv yuih yanc bens juml eel jiv." 31 Lah Banh eengv haemk: "Nyac yuv yaoc aol mangc dos nyac lieel?" Yal Gol xunp: "Eis yuv nyac aol mangc dos yaoc. Gobs yuv nyac liingx yaoc laot jagc sil, yaoc buh bens nyimp nyac sangx liees. 32 Nyac saip yaoc maenl naih bail dav oil liees nyac jah, xeenx maenv liees eenv bagx, liees eenv dimv, nyimp lagx liees miinc naeml weex laot. Gobs yuv oil liees naih tiik sinc ongl dos yaoc. 33 Jodx lenc, nyac xangk wox yaoc laox xedc suh yil lis: anl eenv map naengc yaoc jangs lagx liees nyac xih eis." 34 Lah Banh xunp: "Lail, lail! Daol anl nyac bail weex." 35 Eev nyaoh maenl jah, Lah Banh deic maenv dagc liees jenc eenv bagx xih eenv dimv, nyimp maenv meix liees jenc eenv bagx xih eenv dimv (maenv lis bagx jah), eengv maenv liees miinc naeml ledp xeenx ugs map. Maoh aol oil liees naih dos lagx banl maoh gonx. 36 Dah lenc, juh maoh deic liees naih liic Yal Gol bail, egs lis samp maenl kuenp yais. Jav Yal Gol bens naengl nyimp Lah Banh sangx oil liees mih jah. 37 Yal Gol suh aol beev xeengp samp hangc meix bagx aox, weex laot bogs bic ugs jiuc bagx map. 38 Maoh xebt maenv beev naih nyaoh geel benc naemx liees. Il naih, liees Lah Banh map jil naemx xic jah laengx nyaoh jah aol gaox, suh nuv maenv meix naih. Liees suh nyaoh jah aol gaox. 39 Il naih, liees nyaoh dav nas beev naih aol gaox, lagx liees ledp wenp eenv jiuc, maenv eenv bagx daengh maenv eenv dimv. 40 Yal Gol suh deic oil lagx liees naih dah liees Lah Banh pieek ugs map songk laos bangl liees maoh. Maoh douv oil liees mih jah nyimp maenv liees eenv jiuc daengh liees naeml Lah Banh daengl nuv. Lah Banh il naih weex liees maoh il weex il gungc. 41 Maenv meix liees buic yuv aol gaox xic jah, Yal Gol suh deic maenv beev bogs bic ugs bagx jah songk nyaoh benc naemx liees bail, juh maoh suh nyaoh geel beev aol gaox. 42 Danl sil maenv meix liees wuml jah, maoh suh eis il naih weex. Jav maenv liees wuml jah wenp maenv Lah Banh, maenv buic jah wenp maenv Yal Gol. 43 Il naih, Yal Gol suh wenp nyenc lis map. Maoh nyaengc lis duc xeengp gungc, yuh nuc banl nuc miegs, loc toc daengh max.

Dens Qit 31

Yal Gol laengh Lah Banh

1 Yal Gol qingk wah lagx Lah Banh baov: "Maenv bux daol lis jah ledp douh Yal Gol xeengl bail lieeux! Naih maoh wedt seic, ledp dah bux daol lis map." 2 Yal Gol buh wox Lah Banh doiv maoh eis xongs dah unv lail yangx. 3 Xus doiv Yal Gol wah: "Xonv bail dih wangp ongs bux nyac, touk senp singc nyac. Yaoc yuv nyimp nyac gaenx nyaoh." 4 Xah il naih, Yal Gol lebc nyenc bail sint maix maoh Lah Jeec daengh Lil Yal touk yav liees maoh nyaoh jah map. 5 Yal Gol doiv yac maoh wah: "Yaoc qingk bux xaop doiv yaoc eis xongs dah unv lail yangx. Danl sil Wangc Menl bux yaoc nyimp yaoc gaenx nyaoh. 6 Yac xaop buh wox yaoc songk xenp nyimp bux xaop weex ongl. 7 Danl sil maoh dingv yaoc yangx, xebc xonh gaix sinc ongl yaoc. Wangc Menl daov eis saip maoh haik yaoc. 8 Nuv bux xaop wah deic liees eenv bagx weex sinc ongl dos yaoc, liees lis lagx map buh ledp jangs lagx eenv bagx. Nuv baov maoh wah aol maenv eenv jiuc saip yaoc, xic naih liees lis lagx map buh ledp jangs lagx liees eenv jiuc. 9 Il naih, Wangc Menl suh deic duc xeengp bux xaop aol dos yaoc. 10 "Lis il daov, nyaoh xic liees aol gaox pungt jah, yaoc nyaoh yaens janl lis nuv dagc liees aol gaox ledp jangs maenv eenv jiuc, eenv bagx daengh eenv dimv. 11 Nyenc menl Wangc Menl nyaoh yaens janl doiv yaoc wah: 'Yal Gol!' Yaoc xunp: 'Yaoc nyaoh naih.' 12 Maoh baov: 'Nyac nuv! Dagc liees aol gaox jah ledp jangs maenv eenv jiuc, eenv bagx daengh eenv dimv. Yaoc il naih weex, yenl yuih Lah Banh doiv nyac weex jah, yaoc ledp lis nuv yangx. 13 Yaoc laengx jangs Wangc Menl, nyac nyaoh Boc Teep Lil deml jah. Nyaoh doiv jah nyac youv yuc laos wul jagc dungh bial bail, naengl doiv yaoc liix dah. Nyac suh laengx liic dih wangp naih bah! Xonv touk dih wangp nyac ugs menl guangl jah bail.'" 14 Lah Jeec daengh Lil Yal xunp: "Mus jiul buh eis dah bux sibs lis eel jiv mangc. 15 Maoh daiv jiul xongs nyenc nugs laot yangh. Maoh beel jiul lis maenv sinc jah, maoh buh ledp yongh lieeux. 16 Wangc Menl dah bux jiul aol lis eel jiv map jah, ledp jangs benh daol nyimp lagx daol. Jav, Wangc Menl lebc nyac weex mangc, nyac suh weex!" 17 Il naih, Yal Gol aol maix maoh daengh lagx maoh qak loc toc bail, 18 jul oil duc xeengp maoh nyaoh dah unv, nyimp maenv yangh xonh maoh nyaoh Bah Danl Al Lamc xup lis jah ledp weex laot, wenp Jah Nanc bail, dih wangp bux maoh Yix Sax nyaoh jah. 19 Lah Banh ugs bail kebl biaeml liees yangx, Lah Jeec deic maenv bux sac yanc bux maoh liagc map. 20 Yal Gol jings Lah Banh, laengx bail gemv gius. 21 Yal Gol laengh bail, buh deic eel jiv bens ledp bail lieeux. Maoh dah nyal Youl Fah Lah Dih, wenp jenc Jih Lieel bail.

Lah Banh laeml Yal Gol

22 Dah lis samp maenl, Lah Banh xih lis qingk Yal Gol laengh bail yangx. 23 Maoh suh daiv senp singc maoh bail laeml Yal Gol, laeml lis sedp maenl, hap nyaoh jenc Jih Lieel jidx maoh. 24 Nyaemv jah, Wangc Menl nyaoh yaens janl ugs map doiv Lah Banh wah: "Nyac yuv xingl ngic! Bix doiv Yal Gol lonh wah mangc!" 25 Lah Banh laeml touk map xic jah, Yal Gol nyaoh jenc Jih Lieel weex dingc yangx. Lah Banh nyimp jaix nongx maoh buh nyaoh jah weex dingc. 26 Lah Banh doiv Yal Gol wah: "Nyac il naih laengh jangs yil sih mangc? Nyac jings yaoc, buh deic lagx miegs yaoc bail xongs nyenc nyaoh daengl heeup xic jah douh sabp laot yangh. 27 Nyac weex mangc laengh map gemv gius, jings yaoc? Nuv baov nyac lebc yaoc, yaoc buh wox duis gungc heeup deengl xeengp sais sunx xaop! 28 Nyac weex mangc eis saip yaoc nyimp lagx miegs yaoc daengh lagx kuanp yaoc xudt nas, lail lail daengl pieek? Sil naih, nyac ees gungc. 29 Yaoc lis legc haik nyac, danl sil nyaemv nyungl Wangc Menl bux nyac nyimp yaoc wah: 'Nyac yuv xingl ngic! Bix doiv Yal Gol lonh wah mangc!' 30 Yaoc wox nyac xangk yanc bux nyac gungc, hap bail. Danl sil nyac weex mangc liagc maenv bux sac yaoc lieel?" 31 Yal Gol xunp: "Yaoc yaot, yenl yuih yaoc xangk nyac yuv xeengl lagx miegs nyac dah yaoc bail. 32 Wah touk bux sac nyac, nuv baov nyac semh deml nouc lis, nouc suh dogl deil! Nyaoh dav nas senp singc daol, nyac ags nuv lis yangh xonh nyac nyaoh geel yaoc naih, suh ags deic bail." Yal Gol buh eis wox Lah Jeec liagc bux sac Lah Banh map. 33 Il naih, Lah Banh laos dingc Yal Gol bail semh, yuh laos dingc Lil Yal eengv laos dingc yac mungx miegs nuc jah, ledp semh eis lis mangc. Jav maoh hap laos dingc Lah Jeec. 34 Lah Jeec saemp deic maenv bux sac jah jings nyaoh aox deih anl loc toc. Xic jah, maoh uv suiv nyaoh wul anl. Xah il naih, bux semh dingc maoh lail yangx, buh semh eis deml bux sac. 35 Lah Jeec wah: "Bux ah! Bix qingk yax dos yaoc. Yaoc nyaoh dav nas nyac jenc eis lis, yenl yuih yaoc weex xenp nyenc miegs!" Il naih, Lah Banh semh, buh semh eis deml maenv bux sac maoh. 36 Yal Gol laengx qingk qik gungc, guav Lah Banh wah: "Yaoc weex sil pak mangc? Yaoc lis soix mangc nyac yuv laeml yaoc? 37 Nyac kaop lieeux yangh xonh yaoc. Touk xic naih map, nyac semh deml maenv yangh xonh nyac xih eis? Deic maoh ugs map nyaoh dav nas senp singc daol, saip oil maoh weex dav nyac daengh yaoc! 38 "Yaoc nyimp nyac lis nyih xebc nyinc, bens sangx liees miinc liees jenc nyac, gonx juh maoh yaengt map, nanx liees dagc nyac yaoc buh eis jil dah. 39 Nuv baov lis nyaenp map idx deil liees nyac, yaoc buh eis deic map dos nyac nuv, ags xonv beis nyac. Eis heenk maenl janl duc xeengp douh liagc bail, nyac buh bens map xais yaoc beis. 40 Yaoc maenl douh kangp xak, janl douh meel liaemt, eis lis nagp lail; nyimp nyac weex ongl bens jangs il naih. 41 Nyih xebc nyinc ongl: xebc siik nyinc yuih yac beix nyac, liogc nyinc yuih duc xeengp nyac. Nyac naengl xebc daov gaix sinc ongl yaoc! 42 Nuv baov eis lis Wangc Menl ongs yaoc Yal Boc Lah Hank, laengx jangs Wangc Menl bux yaoc Yix Sax qingk yaot jah, eis nyimp yaoc gaenx nyaoh, nyac nyaengc yuv jul yaoc miac mih ugs map. Danl sil Wangc Menl nuv meix kuip yaoc eengv nuv maenv ongl yaoc weex jah, nyaemv nyungl maoh hap guav nyac."

Yal Gol daengh Lah Banh weex yot

43 Lah Banh xunp Yal Gol: "Maenv nyenc miegs naih jangs lagx miegs yaoc, lagx uns naih buh jangs lagx kuanp yaoc, liees buh jangs maenv yaoc - maenv nyac nuv naih ledp jangs maenv yaoc. Danl sil yaoc liuuc eis lis lagx miegs yaoc daengh lagx kuanp yaoc. 44 Map bah! Yac daol map weex yot, aol yot naih weex dav!" 45 Il naih, Yal Gol aol kuaik bial map jiml weex dungh meel, 46 buh xais senp singc maoh juml bial weex il beengc. Juml lail yangx, Yal Gol daengh Lah Banh suh suiv nyaoh geel bial naih jil oux. 47 Juh maoh jiml guanl dos beengc bial jah, yil sih jangs 'aol bial weex dav': nyaoh sungp Lah Banh sint weex 'Yih Jah Eev Sax Hah Dul Tap'; nyaoh sungp Yal Gol sint weex 'Jah Leil Deec'. 48 Lah Banh wah: "Beengc bial naih suh jangs weex dav dos yac daol, xais daol nyenh yot naih." Jav hap, sint dih wangp naih weex Jah Leil Deec, 49 buh sint weex Miix Sih Bah (*yil sih jangs "weex tac naengc"), yenl yuih Lah Banh wah: "Yac daol daengl pieek, haengt Wangc Menl nyaoh dav nas daol xac naengc. 50 Nuv baov nyac doiv lagx miegs yaoc eis lail xih baov aol weix, laengx sonk eis lis nyenc wox, nyac yuv nyenh lis Wangc Menl naengc xac yac daol. 51 Beengc bial daengh dungh bial naih 52 nyaoh dav nas yac daol weex dav yac daol weex yot naih. Yaoc eis yuv yabs dah mangv jav map haik nyac, nyac buh bix dah map haik yaoc. 53 Haengt Wangc Menl ongs bux daol, ongs nyac Yal Boc Lah Hank daengh ongs yaoc Nac Hol, nyaoh dav nas yac daol map pank." Il naih, Yal Gol suh nyaoh dav nas Wangc Menl bux maoh Yix Sax qingk yaot jah map liix. 54 Maoh suh nyaoh jenc jah deic yangh xonh sunx saip Wangc Menl, buh sint senp singc maoh map jil wumx. Juh maoh jil wenp yangx, nyaoh jenc dah il janl. 55 Hedp lenc jenc saemp, Lah Banh suh xudt nas lagx kuanp daengh lagx miegs maoh, doiv juh maoh wah lail. Maoh suh liic jah xonv bail yanc.

Dens Qit 32

Yal Gol beenh nuv Yix Saox

1 Yal Gol yuh bail xic jah, lis oil nyenc menl Wangc Menl map jinv maoh. 2 Maoh nuv juh maoh xic jah, suh wah: "Dih wangp naih jangs doiv gax xaip Wangc Menl." Il naih, maoh sint dih wangp jah weex Max Hah Nyeenh (*yil sih jangs "yac bangl gax xaip"). 3 Yal Gol paik nyenc bail dah unv, jinv jaix maoh Yix Saox, nyaoh dih wangp Xih Eev, guagl Yix Dongh. 4 Maoh lebc juh maoh: "Xaop yuv doiv xus yaoc Yix Saox il naih wah: 'Nyenc nuc nyac Yal Gol haemk nyac lail! Maoh nyimp Lah Banh nyaoh, touk xic naih. 5 Naih maoh lis senc daengh max, liees miinc liees jenc, lagx nuc banl lagx nuc miegs. Xic naih maoh paik jiul map jinv nyac, dos sais nyac doiv maoh lail.'" 6 Nyenc douh paik bail jah xonv map nyimp Yal Gol wah: "Jiul touk jaix nyac Yix Saox bail yangx. Maoh daiv siik begs nyenc banl map sibs nyac." 7 Yal Gol nyaengc qingk yaot gungc. Maoh suh deic oil nyenc nyimp maoh jah pieek weex yac bangl, buh laot yangh pieek liees, senc daengh loc toc. 8 Maoh aox longc xangk: "Nuv baov Yix Saox map bagc heeup il bangl, naengl gal il bangl laengh lis mingh." 9 Jav Yal Gol yogc yuih: "Nyac jangs Wangc Menl ongs yaoc Yal Boc Lah Hank, buh jangs Wangc Menl bux yaoc Yix Sax! Xus ah, nyac lebc yaoc xonv map dih wangp bens daengh senp singc yaoc, naengl liingx saip yaoc dah lis lail. 10 Nyac doiv yaoc aenl singc laox xedc, yaoc lagx nuc nyac nyaengc eis pik. Dah unv yaoc dah nyal Yoh Danl, gobs lis laot jiuc guanv. Xic naih, yaoc daov lis yac bangl naih. 11 Jouc nyac juv yaoc todt miac jaix yaoc Yix Saox! Yaoc yaot maoh map sat yaoc, nyimp neix lagx yaoc. 12 Nyac buh wah dah: 'Yaoc bens yuv saip nyac dah lis lail, yuv aol saemh lenc nyac gungc xongs xeep geel heit, yeih buh yeih eis wenp.'" 13 Nyaemv jah Yal Gol nyaoh jah sav nyaemv, buh beenh lail liix xangh saip jaix maoh Yix Saox: 14 meix liees jenc yac begs duc, dagc liees jenc nyih xebc duc, meix liees miinc yac begs duc, dagc liees miinc nyih xebc duc, 15 loc toc lis lagx jil nyox jah samp xebc duc, meix senc siik xebc duc, dagc senc xebc duc, meix max nyih xebc duc, dagc max xebc duc. 16 Yal Gol aol xeengp naih pieek wenp mieengc bangl, meix bangl aol nyenc nuc gonx. Maoh lebc nyenc nuc: "Xaop bail dah unv yaoc, ags bangl ags nyaoh, yuv daengl egs il saengx. 17 Yal Gol lebc mungx nyenc nuc gonx bangl dah unv jah: "Jaix yaoc Yix Saox deml nyac xic jah, maoh bens haemk: 'Xus nyenc nyac jangs nouc? Nyac bail nup? Maenv duc xeengp naih jangs maenv nouc?' 18 Nyac yuv xunp: 'Maenv naih jangs maenv nyenc nuc nyac Yal Gol. Maoh aol maenv naih sunx weex liix xangh saip xus maoh Yix Saox! Maoh naengl dah lenc jiul map.'" 19 Yal Gol buh il naih lebc nyenc nuc gonx bangl jih nyih, bangl jih samp eengv bangl mih: "Xaop deml Yix Saox xic jah, ledp yuv nyimp maoh il naih wah. 20 Xaop bens yuv baov: 'Lagx nuc nyac Yal Gol naengl dah lenc jiul map.'" Yenl yuih maoh xangk: "Yaoc yuv deic maenv liix xangh naih map dos maoh aol yax wenp lail. Gas touk daengl deml xic jah, yaot xic Yix Saox yuv lail lail sibs yaoc." 21 Il naih, maoh suh paik nyenc deic liix xangh dah unv bail. Yal Gol ags nyaoh dingc dah nyaemv.

Yal Gol nyimp Wangc Menl daengl begx

22 Janl jah, Yal Gol jenc map paik yac maix maoh eengv yac weix daengh xebc edl lagx banl, touk mangv lanl nyal Yax Boc bail. 23 Maoh paik oil eep touk mangv lanl yangx, lenc paik nyenc deic yangh xonh maoh ledp bail lieeux. 24 Il naih, gal laot Yal Gol naengl nyaoh jah, laengx lis mungx nyenc map nyimp maoh daengl begx, dos weex yuv guangl menl. 25 Mungx nyenc jah wox maoh dos eis xuh Yal Gol, suh heeup bal senc maoh miedl bail. 26 Mungx nyenc jah suh wah: "Menl yuv guangl yangx, douv yaoc bail." Danl sil Yal Gol xunp: "Nuv nyac eis wah lail saip yaoc, yaoc eis songk nyac bail." 27 Nyenc jah haemk: "Nyac guanl mangc?" Maoh xunp: "Yal Gol." 28 Nyenc jah wah: "Xah il naih, jodx lenc nyac suh eis guanl Yal Gol hap, nyac yuv guanl Yix Seec Lieec (*yil sih jangs 'mungx nyimp Wangc Menl daengl begx'), yenl yuih nyac dos xuh Wangc Menl nyimp nyenc yangx." 29 Yal Gol haemk: "Jouc nyac lebc yaoc, nyac guanl mangc?" Maoh xunp: "Nyac weex mangc haemk guanl yaoc?" Maoh laengx nyaoh jah wah lail dos Yal Gol. 30 Yal Gol suh jiml guanl dos doiv jah, sint weex Pip Nyih Lil - 'nas Wangc Menl' - yenl yuih maoh wah: "Yaoc daengl nas nuv Wangc Menl yangx, yaoc buh naengl eis deil." 31 Yal Gol gobs ugs Pip Nyih Lil xic jah, dav menl suh qak map yangx. Maoh qamt kuenp suh leiv bads leiv bads bail, yenl yuih maoh miedl bal yangx. 32 Touk xic naih map, nyenc Yix Seec Lieec buh bens eis jil enl bal senc, yenl yuih Yal Gol douh heeup nyaoh enl bal senc.

Dens Qit 33

Yal Gol nyimp Yix Saox daengl deml

1 Naengl egs yais xic jah, Yal Gol nuv Yix Saox daiv siik begs nyenc banl doiv nas map. Maoh suh laengx deic oil lagx pieek weex samp, jaoh dos Lil Yal daengh Lah Jeec eengv yac weix gonx. 2 Maoh pait yac weix nyimp lagx yac maoh bail dah unv, gal Lil Yal daengh lagx Lil Yal dos mangv lenc, Lah Jeec daengh Yoh Seel eengv mangv lenc. 3 Yal Gol suh qamt dah unv juh maoh. Maoh eev yuv jaenx jaix maoh xic jah, suh sedp daov bebc nyaoh dees dih. 4 Yix Saox suh bieeuv map sibs Yal Gol wums maoh xudt nas maoh. Yac maoh ledp nees yangx. 5 Yix Saox jiml dal naengc maenv nyenc miegs nyimp lagx, suh haemk: "Maenv nyenc nyimp nyac dongc map naih, jangs nouc?" Yal Gol xunp: "Juh maoh ledp jangs lagx yaoc, Wangc Menl yagc sac pieek map saip yaoc, lagx nuc nyac." 6 Il naih, yac weix nyimp lagx ledp map bebc nyaoh dav nas Yix Saox. 7 Jav Lil Yal daengh lagx maoh buh map bebc nyaoh dees dih. Zeil lenc, Lah Jeec daengh Yoh Seel buh map bebc. 8 Yix Saox haemk: "Yaoc deml bangl duc xeengp dah unv jah jangs nup yangh?" Yal Gol xunp: "Ledp jangs weex liix xangh dos nyac, dos sais nyac doiv yaoc lail." 9 Jav Yix Saox wah: "Nongx yaoc, naih yaoc ags lis kaemk. Maenv nyac jah nyac ags liuuc bah!" 10 Yal Gol xunp: "Jav eis! Nuv baov nyac haengt doiv yaoc lail, jouc nyac sibs liix xangh yaoc bail! Nyac doiv yaoc il naih lail, naih yaoc nuv nas nyac xongs nuv nas Wangc Menl laot yangh. 11 Jouc nyac sibs liix xangh yaoc daiv map naih, yenl yuih Wangc Menl bens daiv yaoc lail, yaoc eis xiut hangc mangc." Yal Gol bens jouc samp jouc siik, jav Yix Saox hap sibs yangx. 12 Yix Saox wah: "Daol bail bah! Yaoc nyimp nyac daiv kuenp." 13 Yal Gol xunp: "Xus nyenc yaoc lis nuv maenv lagx yaoc buh naengl uns gungc, liees senc buh lis lagx. Nuv baov jul oil maoh eengv qamt il maenl kuenp, oil duc xeengp naih ledp yuv deil! 14 Il naih, haengt xus nyenc yaoc bail dah unv. Jiul enl dah lenc map. Anl duc xeengp daengh maenv lagx uns naih il nup yangh hoik, jiul suh il jah qamt. Jiul nyaoh Xih Eev yuv deml nyac." 15 Yix Saox wah: "Nuv baov il naih, douv yaoc liuuc il bangl nyenc nyimp nyac." Jav Yal Gol xunp: "Eis yongh weex naih! Laot yuv nyac doiv yaoc lail, suh weex lis yangx." 16 Il naih, maenl jah Yix Saox laengx xonv wenp Xih Eev bail yangx. 17 Yal Gol daov bail Suh Goh, nyaoh jah weex yanc, buh weex dingc daems duc xeengp maoh. Xah il naih, dih wangp jah hap guanl Suh Goh (*yil sih jangs "dingc"). 18 Yal Gol dah Bah Danl Al Lamc xonv map, taik biingc touk xingc Xeel Jeenl nyaoh dih wangp Jah Nanc, suh nyaoh nugs xingc jah weex dingc. 19 Maoh aol il begs liangc nyaenc nyimp nyenc saemh lenc Hah Mol, bux Xeel Jeenl, jeis kuaik dih jah. 20 Maoh yuh nyaoh jah weex jagc sagx daengc, jiml guanl Yih Lil Yih Lol Yih - Yix Seec Lieec (*yil sih jangs 'Wangc Menl jangs Wangc Menl Yix Seec Lieec').

Dens Qit 34

Xeel Jeenl sabp Diix Nac nyimp maoh nunc

1 Lil Yal nyimp Yal Gol sangx lis lagx miegs guanl Diix Nac jah, lis il maenl ugs bail nyimp lagx miegs donh xaih weex banx. 2 Hah Mol nyenc Xih Wil nyaoh dih wangp jah weex nyenc douc. Lagx maoh Xeel Jeenl lis nuv Diix Nac xic jah, suh sabp maoh map nyimp maoh nunc. 3 Dah lenc, Xeel Jeenl nyaengc eiv Diix Nac gungc, aol sungp lail lix wap xaok sais maoh, dos sais maoh nyimp daengl lail. 4 Xeel Jeenl naengl doiv bux maoh Hah Mol wah: "Nyac bangl yaoc aol beix naih map weex maix." Lagx Yal Gol yuih Diix Nac sat Xeel Jeenl eengv oil eep 5 Yal Gol lis wox lagx miegs maoh Diix Nac douh weex ees xic jah, lagx banl maoh naengl nyaoh yav songk duc xeengp. Xah il naih, maoh suh yaens eis xunp hap, gas oil lagx xonv map. 6 Jav Hah Mol, bux Xeel Jeenl, map nyimp Yal Gol wah sil naih. 7 Maoh map touk xic jah, lagx Yal Gol buh touk yanc yangx. Juh maoh qingk maenv sil naih, nyaengc qingk liogp eengv qingk yax gungc, yenl yuih Xeel Jeenl sabp lagx miegs Yal Gol nunc, doiv yanc maoh weex ugs jagc sil pak nas naih. Maoh nyaengc eis dogl il naih weex! 8 Hah Mol doiv juh maoh wah: "Lagx yaoc Xeel Jeenl nyaengc eiv lagx miegs xaop gungc, haengt aol maoh weex maix. Jouc xaop saip lagx yaoc nyimp lagx miegs xaop daengl eel. 9 Haengt daol jodx lenc weex senp: lagx banl jiul aol lagx miegs xaop; lagx banl xaop buh aol lagx miegs jiul. 10 Xaop nyaoh senl jiul buh nyaoh lis; songc xaop xogp nyaoh geel nup. Xaop nyaoh naih nyaoh, weex weenk, juml eel jiv." 11 Lenc, Xeel Jeenl nyimp bux Diix Nac eengv oil jaix maoh wah: "Jouc xaop doiv yaoc lail, saip yaoc aol maoh weex maix. Songc xaop yuv mangc yaoc buh saip xaop. 12 Eis heenk xaop yuv nup gungc nyaenc sinc xih liix xangh mangc, yaoc buh anl beenh - gobs yuv xaop saip maoh weex maix dos yaoc." 13 Oil lagx Yal Gol uv dingv Xeel Jeenl daengh bux maoh Hah Mol, yenl yuih Xeel Jeenl aol nongx miegs juh maoh weex ees. 14 Juh maoh wah: "Jiul weex eis lis! Jiul eis aol nongx jiul weex maix dos nyenc eis weex liix ads. Nuv baov jiul il naih weex, doiv jiul (gaiv??) pak nas gungc. 15 Gobs lis laot jiuc saip jiul haengt: Nuv baov nyenc banl xaop ledp xongs jiul laot yangh, mungx mungx map weex liix ads, 16 jav jiul hap saip lagx miegs jiul dos xaop, aol lagx miegs xaop weex maix, nyimp xaop nyaoh, ebl wenp il douc. 17 Nuv baov xaop eis haengt weex liix ads, jiul yuv deic nongx miegs jiul laengx bail." 18 Jav yac eep bux lagx, Hah Mol daengh Xeel Jeenl, qingk jiuc naih douh. 19 Xeel Jeenl laengx anl bail weex, yenl yuih maoh eiv lagx miegs Yal Gol gungc. Nyaoh aox yanc Hah Mol, eep ledp naengc Xeel Jeenl weex nyenc zeil juiv. 20 Il naih, Hah Mol nyimp lagx maoh Xeel Jeenl suh touk doiv daengl juml geel dol xingc jah bail. Yac maoh nyimp nyenc aox xingc wah: 21 "Maenv nyenc banl naih jangs biingc banx daol. Daol saip oil maoh nyaoh dih wangp daol naih nyaoh, weex weenk. Dih wangp daol xengc lis juh maoh. Daol aol lagx miegs juh maoh buh weex lis, juh maoh aol lagx miegs daol buh weex lis. 22 Danl sil lis il jiuc juh maoh hap haengt nyimp daol ebl wenp il douc: Nyenc banl daol mungx mungx ledp yuv weex liix ads, xongs nyenc banl juh maoh laot yangh. 23 Daol il naih weex, maenv duc xeengp, eel jiv juh maoh eis jangs wenp maenv daol il? Daol map liingx juh maoh, il naih juh maoh yuv map nyimp daol nyaoh." 24 Nyenc banl xingc jah ledp qingk maenv sungp Hah Mol daengh Xeel Jeenl wah jah buh douh. Xah il naih, nyenc banl xingc jah suh ledp weex liix ads. 25 Dah lis samp maenl, juh maoh naengl ids xic jah, yac banl Yal Gol, jaix Diix Nac, Xih Mieenx daengh Lil Weil, suh deic miax, liagc liagc laos xingc bail, deic oil nyenc banl jah sat lieeux. 26 Hah Mol daengh lagx maoh Xeel Jeenl buh douh sat yangx. Jav yac jaix hap dah yanc Xeel Jeenl deic Diix Nac liic jah bail. 27 Gal maenv lagx banl Yal Gol, yenl yuih nongx juh maoh douh aol weex ees suh laos doiv nyenc douh sat bail, lonh xeengl yangh xonh ugs xingc map. 28 Juh maoh xeengl liees, senc, max, eengv kuak nyaoh xingc nyaoh yav. 29 Duc mangc jegc sinc juh maoh ledp xeengl bail, naengl xeengl nyenc miegs daengh lagx uns lieeux, begs yangh aox yanc buh ledp deic lieeux. 30 Dah lenc, Yal Gol doiv Xih Mieenx daengh Lil Weil wah: "Yac xaop haik yaoc yangx. Xaop aol yaoc nyaoh dav nyenc Jah Nanc daengh nyenc Biix Liih Xih, nyenc nyaoh dih wangp naih nyaoh jah, lis guanl nyenl yangx. Daol lis nyenc yuns. Nuv baov eep gaenx juml map dos daol, jav daengc yanc daol ledp yuv deil lieeux!" 31 Danl sil juh maoh xunp: "Maoh dogl daiv nongx jiul xongs lagx miegs beel xenp laot yangh il?"

Dens Qit 35

Yal Gol xonv bail Boc Teep Lil

1 Wangc Menl doiv Yal Gol wah: "Nyac bail Boc Teep Lil nyaoh. Nyaoh jah jiml jagc sagx daengc baiv yaoc. Yaoc jangs Wangc Menl nyaoh xic nyac laengh jaix nyac Yix Saox doiv nyac ugs map jah." 2 Xah il naih, Yal Gol suh nyimp daengc yanc nyenc eengv maenv nyenc nyimp maoh jah wah: "Aol maenv bux sac xaop dah nugs deic map jah weex laot baenv bail. Xaop ags yuv xeengt singh, wanh ugs wop daens, beenh map baiv Wangc Menl. 3 Xic naih daol bail Boc Teep Lil. Nyaoh jah yaoc yuv nyimp Wangc Menl jiml jagc sagx daengc. Yaoc jil kuip xic jah, yaoc nyimp maoh yogc yuih, maoh buh qingk yaoc. Eis heenk yaoc bail nup, maoh buh bens nyimp yaoc." 4 Il naih, juh maoh suh deic bux sac nyimp jeengv (*xic jah juh maoh aol jeengv map bagc xenp) juh maoh ledp aol saip Yal Gol. Maoh suh deic maenv naih weex laot mogl nyaoh dees ongl meix laox jaenx xingc Xeel Jeenl. 5 Juh maoh ugs bail xic jah, Wangc Menl aol maenv nyenc nyaoh yac mangv xingc jah ledp yaot juh maoh gungc. Jav hap, eis lis nyenc ams map laeml juh maoh. 6 Yal Gol nyimp maenv nyenc gaenx bail jah ledp map touk Lul Sih - xic naih sint weex Boc Teep Lil - nyaoh dih wangp Jah Nanc. 7 Maoh nyaoh jah weex jagc sagx daengc, jav hap sint dih wangp jah guanl Yih Lil Boc Teep Lil (*yil sih jangs "Wangc Menl Boc Teep Lil"), yenl yuih maoh laengh jaix maoh xic jah, Wangc Menl suh nyaoh jah doiv maoh ugs map. 8 Dil Boh Lah, neix sangx nyox Lic Baix Jah, deil yangx, douh sangv nyaoh dees meix laox, nyaoh saoc jenc dees Boc Teep Lil. Xah il naih, meix jah hap sint weex "Ongl meix nees". 9 Yal Gol dah Bah Danl Al Lamc xonv map yangx, Wangc Menl yuh nyimp maoh ugs map, wah lail saip maoh. 10 Wangc Menl doiv maoh wah: "Naih nyac guanl Yal Gol (*yil sih jangs "maoh nyaeml xongp dinl"). Dah xic naih qit, nyac yuv guanl Yix Seec Lieec (*yil sih jangs "mungx nyimp Wangc Menl daengl begx")." Il naih, Wangc Menl aol guanl Yix Seec Lieec dos maoh. 11 Wangc Menl buh doiv maoh wah: "Yaoc jangs Wangc Menl, Mungx Zeil Ags. Nyac yuv lis saemh lenc gungc bah! Dees dih lis oil guagl, yuv dah nyac map, buh yuv lis oil wangc nyaoh saemh lenc nyac. 12 Dih wangp yaoc pieek dos Yal Boc Lah Hank daengh Yix Sax jah yaoc buh yuv pieek dos nyac. Yaoc buh yuv pieek dih wangp naih dos saemh lenc nyac." 13 Jav Wangc Menl nyimp Yal Gol nyaoh dih wangp jah wah wenp, maoh suh liic bail yangx. 14 Yal Gol nyaoh doiv Wangc Menl nyimp maoh wah sungp jah jiml jagc dungh bial weex meel. Maoh youv kuaot youv yuc laos wul dungh bail sunx saip Wangc Menl. 15 Yal Gol sint dih wangp jah weex Boc Teep Lil.

Lah Jeec deil yangx

16 Dah lenc, juh maoh liic Boh Teex Lis bail. Egs Yix Fac Tat naengl yais xic jah, Lah Jeec sangx lagx nyanl maenl touk yangx. Yuv sangx lagx map, maoh nyaengc nanc gungc. 17 Eev maoh sangx lagx jil kuip xic jah, nyenc sibs lagx doiv maoh wah: "Nyac bix yaot, yenl yuih nyac yuh lis il banl." 18 Eev Lah Jeec duv soh yuv deil xic jah, maoh aol lagx guanl Bieenx Oc Nyic (*yil sih jangs 'lagx aol yaoc jil kuip'). Yal Gol daov aol maoh guanl Bienl Yax Miinx (*yil sih jangs 'lagx bangl yaoc'). 19 Jav Lah Jeec deil bail, suh sangv nyaoh geel kuenp wenp Yix Fac Tat jah. (Yix Fac Tat laengx jangs Boc Lil Henx.) 20 Yal Gol nyaoh nas wenc jiml kuaik bial muh. Touk xic naih bial jah bens naengl weex meel wenc Lah Jeec. 21 Yal Gol yuh naengl bail, nyaoh mangv lenc tat Yix Deec weex dingc.

Lagx banl Yal Gol

22 Yal Gol nyaoh dih wangp jah nyaoh xic jah, Lux Benl nyimp Biil Hah, weix bux maoh, ebl nunc. Yal Gol buh lis qingk sil naih. Yal Gol lis xebc nyih lagx banl. 23 Lagx Lil Yal guanl Lux Benl (banl mags Yal Gol), Xih Mieenx, Lil Weil, Yuc Dal, Yix Sal Jah daengh Xih Bul Lunc. 24 Lagx Lah Jeec guanl Yoh Seel daengh Bienl Yax Miinx. 25 Lagx Biil Hah, miegs nuc Lah Jeec, jangs Danl daengh Nac Fuc Tat Liih. 26 Lagx Xih Pap, miegs nuc Lil Yal, jangs Jah Deec daengh Yav Xeec. Lagx naih ledp jangs lagx Yal Gol nyaoh Bah Danl Al Lamc lis map.

Yix Sax deil yangx

27 Yal Gol map touk dih wangp Mant Lil, yanc bux maoh Yix Sax nyaoh jah. Dih wangp naih jaenx Jih Lieel Yal Bah (laengx jangs Xih Boc Lunc), dih wangp dah unv Yal Boc Lah Hank daengh Yix Sax nyaoh dah jah. 28 Yix Sax xup laox lis il begs beds xebc nyinc, 29 buh xongs ongs bux maoh laot yangh dah bail. Lagx maoh Yix Saox daengh Yal Gol suh deic maoh bail sangv.

Dens Qit 36

Saemh lenc Yix Saox

1 Saemh lenc Yix Saox xap nyaoh mangv dees naih. (Yix Saox buh sint weex Yix Dongh.) 2 Yix Saox aol yac beix Jah Nanc weex maix: Yal Dal, lagx miegs Yix Lunc, nyenc Heel; daengh Ah Hoc Liih Bah Max, lagx miegs Yal Nac, buh jangs lagx kuanp Jic Bieenl, nyenc Xih Wil. 3 Maoh buh aol Bah Seec Mah weex maix: jangs lagx miegs Yix Xic Max Lil, buh jangs nongx Nic Bail Yoh. 4 Yal Dal nyimp Yix Saox sangx lis Yix Lil Fax. Bah Seec Mah lis Liouc Eev. 5 Ah Hoc Liih Bah Max sangx lis Yeeh Wuh Xih, Al Lamh daengh Kop Lah. Oil lagx banl naih ledp jangs banl Yix Saox, nyaoh dih wangp Jah Nanc sangx lis. 6 Yix Saox deic maenv maix, lagx, lagx nuc, duc xeengp, eengv maenv eel jiv maoh nyaoh Jah Nanc juml lis jah, liic nongx maoh Yal Gol touk dih wangp mih bail. 7 Yix Saox daengh Yal Gol lis eel jiv gungc, duc xeengp buh ngedl gungc, nyaengc eis lis doiv xengc hap. 8 Il naih, Yix Saox (buh guanl Yix Dongh) hap map touk jenc jih Xih Eev nyaoh.

Yix Saox daengh saemh lenc maoh nyaoh Xih Eev

9 Mangv dees naih jangs saemh lenc Yix Saox, ongs bux nyenc Yix Dongh. Juh maoh nyaoh jenc Xih Eev nyaoh. 10 Yal Dal, maix Yix Saox, nyimp maoh sangx lis lagx banl guanl Yix Lil Fax. Bah Seec Mah, buh jangs maix Yix Saox, nyimp maoh sangx lis il banl guanl Liouc Eev. 11 Lagx banl Yix Lil Fax jangs Tip Mant, Ah Mah, Xix Boh, Jah Tanp daengh Jih Nal Sih. 12 Yix Lil Fax eengv lis duc lagx guanl Yal Max Lil, jangs weix maoh Tienp Nal sangx lis. Maenv lagx naih ledp jangs lagx kuanp Yal Dal, maix Yix Saox. 13 Lagx banl Liouc Eev jangs Nac Hah, Xeel Lah, Xah Max daengh Mix Sax. Juh maoh ledp jangs lagx kuanp Bah Seec Mah, maix Yix Saox. 14 Maix Yix Saox, Ah Hoc Liih Bah Max, lagx miegs Yal Nac, buh jangs lagx kuanp Jic Bieenl. Maoh buh nyimp Yix Saox lis lagx banl, guanl Yeeh Wuh Xih, Jav Lanx daengh Kop Lah. 15-16 Saemh lenc Yix Saox wenp nyenc douc dos oil douc, xap nyaoh mangv dees naih. Lagx Yix Lil Fax wenp nyenc douc dos douc Tip Mant, Ah Mah, Xix Boh, Jih Nal Sih, 16 Kop Lah, Jah Tanp daengh Yal Max Lil. Maenv douc naih nyaoh dih wangp Yix Dongh ledp jangs saemh lenc Yix Lil Fax. Yix Lil Fax jangs banl mags Yix Saox, nyimp maix maoh Yal Dal sangx lis jah. 17 Maenv lagx Liouc Eev wenp nyenc douc dos douc Nac Hah, Xeel Lah, Xah Max daengh Mix Sax. Maenv douc naih nyaoh dih wangp Yix Dongh ledp jangs saemh lenc Liouc Eev. Liouc Eev jangs lagx Yix Saox daengh Bah Seec Mah. 18 Maenv lagx Yix Saox nyimp maix maoh Ah Hoc Liih Bah Max lis jah wenp nyenc douc dos douc Yeeh Wuh Xih, Al Lamh daengh Kop Lah. Maenv douc naih jangs saemh lenc maix Yix Saox, Ah Hoc Liih Bah Max, lagx miegs Yal Nac. 19 Maenv douc naih ledp jangs saemh lenc Yix Saox (Yix Saox buh guanl Yix Dongh).

Saemh lenc Xih Eev

20-21 Mangv dees naih jangs nyenc xic unv nyaoh dih wangp Yix Dongh jah, jangs lagx banl Xih Eev, nyenc Hoc Lil: Loc Tanp, Xol Bah, Jic Bieenl, Yal Nac, Diix Xonl, Yix Qat daengh Diix Xanh. Lagx Xih Eev naih buh ledp jangs nyenc douc dos douc Hoc Lil. 22 Lagx banl Loc Tanp jangs Hoc Lil daengh Xih Mant. Nongx miegs Loc Tanp guanl Tienp Nal. 23 Lagx banl Xol Bah jangs Yal Lil Waenc, Max Nac Hac, Yix Bah Luh, Xeel Boh daengh Ah Nanc. 24 Lagx banl Jic Bieenl jangs Yal Yax daengh Yal Nac. Lis il daov, Yal Nac bail jenc jih wangp sangx max bux maoh xic jah, deml doiv naemx saos beeuv. 25 Lagx banl Yal Nac jangs Diix Xonl, beix guanl Ah Hoc Liih Bah Max. 26 Lagx banl Diix Xonl jangs Xenh Danl, Yih Xih Banh, Yil Lanc daengh Jih Lanc. 27 Lagx banl Yix Qat jangs Biil Hanx, Sax Wanh daengh Yal Ganh. 28 Lagx banl Diix Xanh jangs Wuh Sih daengh Al Lanc. 29 Guanl nyenc douc dos douc Hoc Lil jangs Loc Tanp, Xol Bah, Jic Bieenl, Yal Nac, 30 Diix Xonl, Yix Qat daengh Diix Xanh. Douc Hoc Lil anl guanl maenv nyenc douc naih jiml guanl. Maenv nyenc douc naih ledp jangs nyaoh dih wangp Xih Eev nyaoh.

Wangc Yix Dongh

31 Dah unv Yix Seec Lieec eis lis nyenc weex wangc xic jah, nyenc mangv dees naih weex wangc gonx dih wangp Yix Dongh. 32 Bix Lah, lagx Bix Ox, dah xingc maoh Tienp Hah Bah gonx. 33 Bix Lah deil xic jah, Yoh Bah map weex wangc. Yoh Bah jangs lagx Xeel Lah, buh jangs nyenc dih wangp Boh Sih Lah. 34 Yoh Bah deil xic jah, Hup Xanh map weex wangc. Hup Xanh jangs nyenc dih wangp Tip Mant. 35 Hup Xanh deil xic jah, Hah Dadl map weex wangc. Hah Dadl jangs lagx Bix Dac. Xingc maoh guanl Yal Wil Deec. Jangs maoh nyaoh dih wangp Moc Yah heeup xus nyenc Miix Deenl. 36 Hah Dadl deil xic jah, Sangh Lah map weex wangc. Sangh Lah jangs nyenc xingc Max Sil Lil Jah. 37 Sangh Lah deil xic jah, Xaop Lol map weex wangc. Xaop Lol jangs nyenc geel nyal Youl Fah Lah Dih xingc Lil Hoc Boc. 38 Xaop Lol deil xic jah, Bah Lil Hah Nanc map weex wangc. Bah Lil Hah Nanc jangs lagx Yal Gol Bah. 39 Bah Lil Hah Nanc deil xic jah, Hah Dax map weex wangc. Maoh nyaoh xingc Bah Wuh. Maix Hah Dax jangs Mix Xih Tat Bieec, lagx miegs Max Teep Lieel, lagx kuanp Mix Sal Hoc. 40 Mangv dees naih jangs nyenc mungx douc Yix Saox. Oil maoh anl guanl juh maoh jiml guanl dos dih wangp juh maoh nyaoh jah: Tienp Nal, Yal Lil Wac, Yeeh Teep, 41 Ah Hoc Liih Bah Max, Yix Lah, Biix Nenx, 42 Jih Nal Sih, Tip Mant, Miix Bix Sal, 43 Max Jih Dieec daengh Yix Laenc. Guanl naih jangs guanl douc Yix Saox, ongs bux nyenc Yix Dongh. Ags douc ags aol guanl dos dih wangp maoh nyaoh jah.

Dens Qit 37

Yoh Seel yaens janl

1 Yal Gol bens naengl nyaoh Jah Nanc, dih wangp dah unv bux maoh nyaoh jah. 2 Sil yanc nyenc Yal Gol xap nyaoh mangv dees naih. Yoh Seel lis xebc sedp nyinc xic jah, nyimp oil jaix bail sangx liees. Oil jaix naih jangs lagx yac weix, Biil Hah daengh Xih Pap. Yoh Seel lebc bux oil jaix maoh weex maenv sil pak. 3 Jav bux bens gungc eiv Yoh Seel, yuns eiv oil eep, yenl yuih maoh nyinc jih pangp yangx hap lis Yoh Seel map. Yal Gol buh weex meix ugs xanh lail saip dos Yoh Seel. 4 Oil jaix nuv bux il naih piinp buih eiv Yoh Seel, suh saengl Yoh Seel. Juh maoh eis lis sungp lail doiv Yoh Seel wah. 5 Lis il nyaemv, Yoh Seel lis meix yaens janl. Maoh deic yaens janl lebc oil jaix xic jah, oil jaix suh saengl maoh gungc. 6 Maoh nyimp oil maoh wah: "Xaop qingk meix yaens janl yaoc naih. 7 Nyaoh aox yaens janl, daol ledp nyaoh yav sugx oux megx. Maenv yaoc sugx jah ledp jenc map. Maenv oil xaop sugx jah buh ledp jenc map, lionh maenv yaoc, baiv maoh." 8 Oil jaix haemk maoh: "Nyac xangk mus lenc nyac yuv weex wangc map gonx jiul il?" Xah yuih yaens janl Yoh Seel daengh maenv sungp maoh wah jah, oil eep suh eengv saengl maoh gungc. 9 Dah lenc, Yoh Seel yuh lis meix yaens janl. Maoh map lebc oil jaix: "Xaop qingk, yaoc yuh lis meix yaens janl. Yaoc lis nuv dav menl, nyanl donc eengv xebc edl jagc xedl menl, ledp baiv yaoc." 10 Daov naih maoh eis laot lebc jaix, maoh buh lebc bux. Bux hap guav maoh wah: "Meix yaens janl nyac naih sonk yaens janl duc mangc? Bux neix nyac eengv oil jaix nyaengc yuv map baiv nyac il?" 11 Oil jaix maoh ids sais Yoh Seel, gal bux daov deic maenv sil naih songk nyaoh aox longc.

Yoh Seel douh beel touk Aih Jic

12 Lis il daov, oil jaix Yoh Seel bail Xeel Jeenl sangx liees bux. 13 Yal Gol doiv Yoh Seel wah: "Oil jaix nyac nyaoh geel Xeel Jeenl sangx liees. Yaoc yuv paik nyac touk juh maoh bail." Yoh Seel xunp: "Yaoc haengt bail!" 14 Il naih, Yal Gol eengv wah: "Nyac bail naengc oil jaix nyac daengh liees lail xih eis, xonv map lebc yaoc." Jav Yal Gol dah gueengv jenc Xih Boc Lunc sunx maoh bail. Yoh Seel touk Xeel Jeenl xic jah, 15 lis mungx nyenc banl deml maoh nyaoh yav qamt bail qamt map, jav suh haemk maoh: "Nyac semh mangc?" 16 Yoh Seel xunp: "Yaoc semh oil jaix yaoc. Nyac wox juh maoh nyaoh nup sangx liees eis?" 17 Mungx nyenc jah wah: "Juh maoh liic naih bail yangx. Yaoc qingk juh maoh wah yuv bail Doh Tanp." Xah il naih, Yoh Seel suh enl bail Doh Tanp, nyaoh jah semh deml juh maoh. 18 Yoh Seel yuv touk juh maoh xic jah, jaix maoh nuv maoh map, suh daengv jiv sat maoh. 19 Juh maoh daengl baov: "Mungx yaens janl jah map yangx! 20 Map! Daol sat maoh, deic maoh baenv laos menv sot bail. Daol suh nyimp eep wah maoh douh nyaenp jil yangx. Daol nuv maenv yaens janl mus lenc ugs xih eis!" 21 Lux Benl lis qingk jiv jods naih, suh xangk juv Yoh Seel. Maoh wah: "Daol bix sat maoh. 22 Dabc maoh laos menv sot naih bail, daov eis yongh haik maoh." Lux Benl wah weex naih, xangk juv lis Yoh Seel xonv deic bail dos bux. 23 In naih, Yoh Seel touk jaix xic jah, oil jaix laengx xeengl ugs xanh lail maoh, 24 buh deic maoh baenv laos jagc menv sot bail yangx. 25 Eev juh maoh suiv jil oux xic jah, jiml dal lis nuv bangl nyenc Yix Xic Max Lil dah Jih Lieel map. Loc toc juh maoh aemv naemx dangl daengh labx meix dangl wenp Aih Jic bail. 26 Yuc Dal nyimp oil jaix nongx wah: "Sat nongx bens eengv jings jagc soix naih, daol lis mangc lail lieel? 27 Map. Daol deic Yoh Seel beel dos nyenc Yix Xic Max Lil naih bail, eis yuv sat maoh. Maoh yuh jangs nongx daol, buh nyimp daol jungh padt nanx map." Oil jaix nongx maoh buh ledp haengt jiuc sungp naih. 28 Il naih, nyenc Miix Deenl weex weenk jah dah map xic jah, oil jaix suh deic Yoh Seel dah aox menv gaic qak map, aol maoh beel weex nyih xebc liangx nyaenc. Maenv nyenc Yix Xic Max Lil suh daiv maoh bail Aih Jic yangx. 29 Lux Benl xonv map geel menv, eis nuv Yoh Seel hap, jav maoh ids sais deic ugs xenp yags duv lieeux. 30 Maoh xonv bail oil jaix nongx wah: "Eis nuv lagx jah yangx! Yaoc yuv nup yangx weex lieel?" 31 Jav oil maoh suh deic duc liees jenc map sat, aol ugs xanh Yoh Seel yebc laos padt bail. 32 Juh maoh deic ugs xanh touk geel bux wah: "Jiul deml meix ugs xanh naih. Jangs ugs lagx nyac eis?" 33 Yal Gol laengx wox meel ugs jah wah: "Heix! Nyaengc jangs ugs xanh lagx yaoc ah! Maoh douh nyaenp jil bail yangx lox! Yoh Seel douh yags lanx lieeux!" 34 Jav Yal Gol ags yags duv ugs lieeux, siip aemv miinc anl yal siik. Maoh yuih lagx naih pak sais jaengl gungc. 35 Maenv lagx banl lagx miegs ledp map xaok sais maoh. Maoh eis yuv xaok sais, suh wah: "Touk xic yaoc deil, yaoc buh naengl yuih lagx yaoc pak sais." Il naih, maoh bens naengl yuih Yoh Seel nees gungc. 36 Xic jah, nyaoh Aih Jic, nyenc Miix Deenl suh beel Yoh Seel dos Boh Tiip Fac, nyenc mungx wangc Aih Jic, buh jangs douc gax xaip geel bal wangc.

Dens Qit 38

Yuc Dal daengh Tat Max

1 Xic jah, Yuc Dal liic jaix nongx maoh bail xingc Yal Dul Lanc, touk yanc Xih Lah nyaoh il pungt. 2 Yuc Dal nyaoh jah deml lagx miegs Jah Nanc, lagx Xuh Yal, nyimp maoh daengl eel. 3 Nyenc miegs jah lis lagx qak xenp, suh sangx lis il banl. Yuc Dal aol maoh guanl Eev. 4 Maix Yuc Dal eengv lis lagx qak xenp sangx lis il banl, aol maoh guanl Oc Nanc. 5 Maoh lis banl jih samp xic jah, aol maoh guanl Xeel Lah. Lis Xeel Lah map xic jah, bux neix nyaoh senl Jih Xih. 6 Yuc Dal aol maix dos Eev, banl mags maoh. Beix jah guanl Tat Max. 7 Danl sil Eev nyaoh Xus naengc map jangs nyenc pak. Jav Xus aol maoh deil bail. 8 Yuc Dal hap nyimp Oc Nanc wah: "Nyac bail nyimp maix jaix ebl nunc. Nyac weex nongx dogl il naih, nyimp jaix sibs saemh lenc." 9 Danl sil Oc Nanc wox saemh lenc eis jangs maenv maoh. Il naih, maoh ebl maix jaix nunc xic jah, bens aol naemx lieit laos dees dih bail, eis haengt bangl jaix lis lagx. 10 Nyaoh Xus naengc map, Oc Nanc il naih weex jangs sil pak. Jav Xus buh xais Oc Nanc deil bail. 11 Il naih, Yuc Dal map nyimp lias maoh Tat Max wah: "Nyac xonv bail yanc bux, weex sax liingh unv. Gas lagx yaoc Xeel Lah mags map." Maoh wah weex naih yenl yuih yaot Xeel Lah buh deil, xongs yac jaix laot yangh. Il naih, Tat Max xonv bail yanc bux. 12 Jaengl yangx, maix Yuc Dal buh deil bail. Meix lonh buh dah yangx, Yuc Dal nyimp biingc banx maoh Xih Lah, nyenc Yal Dul Lanc, bail Tienp Nac jinv nyenc kuebl biaeml liees maoh. 13 Jav hap lis nyenc map lebc Tat Max: "Ongs nyac qit dinl bail Tienp Nac kuebl biaeml liees yangx." 14 Tat Max wox Xeel Lah, banl uns Yuc Dal, mags yangx, buh naengl mix aol maoh bail weex maix. Jav maoh suh todt ugs sax liingh, aol yal map xal nas. Maoh suiv nyaoh bags dol xingc Yih Nac Yenl, nyaoh geel kuenp Tienp Nac. 15 Yuc Dal nuv maoh xic jah, xangk jangs lagx miegs beel xenp, yenl yuih nas maoh xal yangx. 16 Xah il naih, maoh eis wox jangs lagx lias bens, hap dah bail geel kuenp wah: "Map bah! Saip yaoc nyimp nyac nunc." Maoh haemk: "Nyac nyimp yaoc nunc yuv aol mangc dos yaoc lieel?" 17 Yuc Dal wah: "Yaoc dah bangl liees yaoc yuv aol il lagx liees dos nyac." Maoh haemk: "Nyaoh xic nyac naengl mix aol liees dos yaoc naih, nyac haengt aol mangc map meel unv?" 18 Yuc Dal haemk: "Nyac yuv mangc map meel?" Maoh xunp: "Jagc jangh env nyac nyimp jiuc seel jangh env, eengv jiuc guanv aox miac nyac jah." Il naih, Yuc Dal suh deic maenv naih aol dos Tat Max. Yac eep ebl nunc, Tat Max laengx lis lagx qak xenp. 19 Tat Max xonv bail yanc, hap todt yal nas, xonv daens ugs sax liingh. 20 Yuc Dal paik biingc banx maoh Xih Lah, nyenc Yal Dul Lanc, sunx lagx liees bail saip nyenc miegs, aol maenv yangh xonh weex meel jah xonv map, danl sil Xih Lah semh eis deml maoh. 21 Xih Lah haemk nyenc banl nyaoh dih wangp jah: "Mungx nyenc miegs beel xenp suiv nyaoh geel kuenp xingc Yih Nac Yenl nyaoh nup?" Juh maoh xunp: "Dih wangp naih eev map eis lis nyenc miegs beel xenp dah." 22 Xih Lah xonv map lebc Yuc Dal: "Yaoc semh eis deml maoh. Nyenc banl nyaoh dih wangp jah buh wah: 'Dih wangp naih eev map eis lis nyenc miegs beel xenp.'" 23 Yuc Dal wah: "Maenv yangh xonh jah douv dos maoh bail, mieenx lis eep gol daol. Yaoc aol duc lagx liees dos maoh, nyac daov semh eis deml maoh." 24 Dah lis samp nyanl qak luih, lis nyenc lebc Yuc Dal: "Lagx lias nyac Tat Max weex nyenc beel xenp. Il naih, maoh lis lagx qak xenp yangx." Yuc Dal heemx: "Gaic maoh ugs map, daos maoh deil bail!" 25 Tat Max eev douh daiv ugs map xic jah, paik nyenc deic sungp naih dos ongs maoh qingk: "Yaoc lis lagx qak xenp dah xus nyenc maenv yangh xonh naih map. Nyac nuv jangh env naih nyimp seel jangh env, eengv jiuc guanv. Maenv naih nyac wox jangs maenv nouc lieel?" 26 Yuc Dal lis wox, suh wah: "Maoh biix yaoc saengc, yenl yuih yaoc eis anl yaoc wah dah jah aol maoh weex maix dos lagx yaoc Xeel Lah." Yuc Dal eengv eis ebl maoh nunc hap. 27 Nyanl maenl sangx lagx touk yangx, Tat Max lis gouv lagx kongp keengv. 28 Eev sangx lagx xic jah, lis il duc duh miac map. Nyenc sibs lagx suh deic jiuc sanv yak sugx nyaoh miac maoh, wah: "Duc naih ugs map dah unv." 29 Danl sil maoh xonv lebl miac laos bail, duc mih jah xonv dah unv map. Nyenc sibs lagx jah wah: "Nyac xonv xeengl ugs map unv il?" Jav Yuc Dal hap aol lagx naih guanl Fac Leec Seh (*yil sih jangs "xeengl ugs map"). 30 Jav duc miac sugx jiuc sanv yak jah, xonv ugs dah lenc, aol maoh guanl Xeel Lah (*yil sih jangs "yak").

Dens Qit 39

Yoh Seel daengh maix Boh Tiip Fac

1 Nyenc Yix Xic Max Lil weex weenk jah deic Yoh Seel touk Aih Jic map, suh beel maoh dos Boh Tiip Fac, nyenc mungx wangc Aih Jic. Boh Tiip Fac jangs nyenc douc gax xaip geel bal wangc. 2 Xus nyimp Yoh Seel gaenx nyaoh, saip maoh lail dah. Maoh nyaoh yanc xus nyenc maoh, nyenc Aih Jic jah. 3 Boh Tiip Fac lis wox Xus nyimp Yoh Seel gaenx nyaoh, Xus buh saip maoh beenh sil mangc buh beenh lis lail, 4 jav Boh Tiip Fac nyaengc xogp maoh gungc. Il naih, Boh Tiip Fac hap aol Yoh Seel weex lagx nuc geel bal maoh; weex nyenc gonx yanc. Maoh buh ledp aol eel jiv dos Yoh Seel gonx. 5 Dah xic jah qit, Xus yuih Yoh Seel pieek lail saip Boh Tiip Fac. Xus pieek lail saip maenv Boh Tiip Fac lis jah, eis heenk nyaoh yanc xih nyaoh yav. 6 Boh Tiip Fac deic begs hangc weenh yangh ledp saip Yoh Seel gonx. Douv laot jil wumx dah mangv, Boh Tiip Fac il hangc buh eis gonx. Yoh Seel yuh yaengt yuh lail hank. 7 Eis lis mangc jaengl, maix Boh Tiip Fac xangk yuv Yoh Seel, eeul Yoh Seel nyimp maoh nunc. 8 Yoh Seel eis haengt, suh doiv maoh wah: "Nyac nuv! Lis yaoc nyaoh yanc, xus nyenc yaoc eis douh souc mangc hap. xus nyenc yaoc aol begs yangh aox yanc dos yaoc gonx. Lis yaoc nyaoh yanc, maoh buh eis douh souc mangc hap. 9 Aox yanc naih eis lis nyenc biix yaoc lis env. Douv nyac dah mangv - yenl yuih nyac jangs maix maoh - eis lis yangh mangc xus nyenc yaoc eis saip yaoc gonx. Yaoc eis ams weex sil pak naih. Naih jangs dagl soix Wangc Menl!" 10 Maix Boh Tiip Fac maenl maenl map qink maoh, Yoh Seel bens eis haengt nyimp maoh nunc taok, buh songk xenp weengh maoh. 11 Lis il maenl, Yoh Seel laos yanc bail beenh sil, buh eis lis il mungx nyenc nuc nyaoh yanc. 12 Maix xus nyenc suh map nyaeml ugs xanh Yoh Seel, wah: "Map nyimp yaoc nunc bah!" Yoh Seel daov laengh ugs nugs yanc bail, douv ugs xanh maoh nyaoh aox miac nyenc miegs jah. 13 Nyenc miegs nuv ugs xanh Yoh Seel naengl nyaoh miac maoh, Yoh Seel buh laengh ugs yanc bail yangx, 14 maoh suh sint nyenc nuc map, doiv juh maoh wah: "Xaop nuv! Saox yaoc aol mungx nyenc Xih Boc Laic naih map aol daol weex ees! Maoh laos naih map sabp yaoc xangk nyimp yaoc nunc, yaoc hap heemx map. 15 Maoh qingk yaoc heemx suh laengh ugs bail, douv ugs xanh maoh nyaoh geel yaoc naih." 16 Nyenc miegs suh songk ugs xanh Yoh Seel nyaoh geel xenp, gas touk xus nyenc xonv map yanc. 17 Jav maoh nyimp saox maoh il naih wah: "Lagx nuc nyac, nyenc Xih Boc Laic nyac deic map jah, touk map xangk aol yaoc weex ees. 18 Yaoc il heemx xic jah, maoh laengh ugs bail yangx, douv ugs xanh maoh nyaoh geel yaoc naih." 19 Qingk maix maoh wah: "Mungx nyenc nuc nyac il naih daiv yaoc", Boh Tiip Fac nyaengc qingk yax gungc! 20 Maoh laengx deic Yoh Seel daems laos laoc bail, laoc nyenc douh wangc daems jah. Yoh Seel suiv laoc xic jah, 21 Xus bens nyimp maoh gaenx nyaoh, pieek lail saip maoh. Xah il naih, mungx nyenc gonx laoc buh xogp Yoh Seel, 22 jav hap aol maoh gonx oil nyenc douh daems laos laoc jah, sil mangc buh jaoh dos maoh. 23 Nyenc gonx laoc eengv eis douh souc mangc hap, yenl yuih sil mangc Yoh Seel buh ledp wox beenh. Xus nyimp Yoh Seel gaenx nyaoh, aol maoh hangc mangc buh ledp beenh lis lail.

Dens Qit 40

Yoh Seel eip yac meix yaens janl

1 Sil naih dah bail, nyenc gonx kuaot daengh nyenc gonx ebl jil wangc Aih Jic ledp dagl soix wangc yangx. 2-3 Wangc qingk yax dos yac nyenc mungx naih gungc, suh deic yac maoh daems laos laoc nyenc douc gax xaip jah, nyimp Yoh Seel jungh nyaoh il laoc. 4 Boh Tiip Fac pait Yoh Seel gonx juh maoh. Yac maoh nyaoh laoc jaengl yangx, 5 lis il nyaemv, nyenc gonx kuaot daengh nyenc gonx ebl jil ledp lis meix yaens janl, yil sih eis laot yangh. 6 Hedp lenc jenc saemp, Yoh Seel map touk, nuv yac maoh dengv nas dengv naengl, 7 jav hap haemk: "Xaop maenl naih weex mangc dengv nas naih bail?" 8 Yac maoh xunp: "Nyaemv nyungl yac jiul ags mungx ags lis meix yaens janl, aox naih yuh eis lis nyenc wox eip maenv yaens janl naih jangs yil sih mangc." Yoh Seel wah: "Jangs Wangc Menl saip nyenc lis bens siih eip yaens janl. Xaop lebc yaoc jangs yaens janl mangc!" 9 Il naih, mungx gonx kuaot jah doiv Yoh Seel wah: "Nyaoh yaens janl yaoc, yaoc nuv dav nas lis ongl ids. 10 Ongl ids naih lis samp beev, meix il xunv ngeep laengx eip wap, demh ids buh xogc yangx. 11 Bil wangc nyaoh miac yaoc. Yaoc bul demh ids map, piagp naemx ids laos bil bail, duh bil laos miac wangc." 12 Yoh Seel wah: "Yaens janl nyac jangs yil sih naih. Samp beev jah jangs samp maenl. 13 Dah lis samp maenl, wangc yuv aol nyac ugs laoc bail, xonv weex ongl aov. Nyac yuv eengv saip kuaot dos wangc, nyimp xic unv nyac weex nyenc gonx kuaot maoh laot yangh. 14 Nyac begs hangc lail dah xic jah, jouc nyac nyenh yaoc yagc sac yaoc; nyaoh dav nas wangc wah touk yaoc, jouc maoh aol yaoc ugs laoc naih bail. 15 Yenl yuih yaoc dah dih wangp nyenc Xih Boc Laic douh sabp map, nyaoh naih yuh eis weex sil mangc pak dogl suiv laoc." 16 Nyenc gonx ebl jil nuv Yoh Seel eip meix yaens janl jih edl jah wah lis lail gungc, laengx doiv Yoh Seel wah: "Nyaoh yaens janl yaoc, lis samp jagc mungl xengc digs siic oux megx, songk nyaoh wul gaos yaoc. 17 Jagc mungl wul jah xengc oil yangh siic dos wangc jil, daov lis mogc map jil." 18 Yoh Seel wah: "Meix yaens janl nyac jangs yil sih naih. Samp jagc mungl jah jangs samp maenl. 19 Dah lis samp maenl, wangc yuv dadl gaos nyac, deic xenp xangh nyac dags nyaoh wul dungh. Mogc yuv map jil xenp nanx nyac." 20 Dah lis samp maenl, wangc dah xedl nyedc. Maoh suh eip kuaot mags, sint oil nyenc mungx maoh ledp map weex egt. Maoh buh sint nyenc gonx kuaot daengh nyenc gonx ebl jil ugs laoc map, daiv touk dav nas oil nyenc mungx. 21 Maoh xonv aol nyenc gonx kuaot map gonx kuaot, 22 daov deic nyenc gonx ebl jil dags deil nyaoh wul dungh. Maenv sil naih ugs map ledp xongs Yoh Seel wah dah laot yangh. 23 Nyenc gonx kuaot daov laengx eis nyenh Yoh Seel hap, deic maoh lamc bail.

Dens Qit 41

Yoh Seel eip yaens janl wangc

1 Dah lis yac nyinc, Fax Laox yaens janl maoh jenc nyaoh geel nyal Nic Loc, 2 nuv lis sedp duc meix senc buic buic mags mags dah nyal ugs map, nyaoh geel nyal jil nyangt. 3 Dah lenc, yuh lis sedp duc meix senc, maenv wuml wuml eis lail nuv, dah nyal ugs map, nyaoh baengv nyal jenc nyaoh geel sedp duc buic jah. 4 Jav sedp duc wuml eis lail nuv jah xonv deic sedp duc buic mags jah jil lieeux bail! Eev xic jah, Fax Laox suh liop map. 5 Maoh yuh nagp yangx, yuh lis meix yaens janl, nuv lis il ongl oux megx, wenp lis sedp nadl maenx maenx top top. 6 Dah lenc, naengl beeuv lis sedp nadl jius jius sot sot nyaoh ongl jah, douh lemc mangv dongl xuip sot. 7 Jav sedp nadl jius jah xonv deic sedp nadl maenx top jah taenp lieeux bail! Xic jah Fax Laox liop map, hap wox jangs yaens janl. 8 Hedp lenc, yac meix yaens janl naih saip Fax Laox nyaos longc gungc. Maoh hap paik nyenc bail lah maenv sangh juis daengh sangh diux nyaoh guagl Aih Jic ledp touk map. Wangc deic yaens janl lebc saip juh maoh qingk, danl sil eis lis il mungx wox eip. 9 Xic jah, nyenc gonx kuaot doiv Fax Laox wah: "Maenl naih yaoc xangk touk yaoc weex eis douh yangx! 10 Dah unv, nyac yax dos yaoc daengh nyenc gonx ebl jil, deic yac jiul daems laos laoc yanc nyenc douc gax xaip [xut Fax Laox]. 11 Lis il nyaemv nyenc gonx ebl jil daengh yaoc ledp yaens janl, yaens janl jah yil sih eis laot yangh. 12 Lis il mungx lagx liix Xih Boc Laic nyimp jiul dongc nyaoh jah, weex nyenc nuc dos nyenc douc gax xaip. Jiul deic yaens janl lebc maoh, maoh hap eip dos yac jiul, doiv meix il mungx eip yaens janl maoh. 13 Dah lenc, ugs maenv sil jah nyaengc xongs maoh wah dah laot yangh: Nyac xonv aol yaoc weex nyenc gonx kuaot, aol nyenc gonx ebl jil dags nyaoh wul dungh [hanged??]." 14 Il naih, Fax Laox paik nyenc bail aol Yoh Seel map, Yoh Seel douh ganx dah laoc daiv map. Maoh xugs nas suic xenp dah lenc, map touk dav nas Fax Laox. 15 Fax Laox doiv maoh wah: "Yaoc lis meix yaens janl eis lis nyenc wox eip. Yaoc qingk baov nyac qingk yaens janl suh wox eip." 16 Yoh Seel xunp: "Fax Laox ah! Yaoc weex eis lis, danl sil Wangc Menl yuv lebc nyac jangs yil sih mangc, saip nyac wangk semp." 17 Il naih, Fax Laox wah: "Yaoc yaens janl, yaoc jenc nyaoh baengv/geel nyal Nic Loc, 18 nuv lis sedp duc meix senc buic buic mags mags dah nyal ugs map, nyaoh geel nyal jil nyangt. 19 Dah lenc, yuh lis sedp duc meix senc, maenv wuml wuml eis lail nuv, dah nyal ugs map. Yaoc nyaoh daengc guagl Aih Jic eev map eis lis nuv senc eis lail nuv il jav. 20 Sedp duc wuml eis lail nuv jah xonv deic sedp duc buic mags dah unv map jah jil lieeux bail! 21 Danl sil [laengx sonk] juh maoh jil lieeux, nouc buh naengc eis ugs map; juh maoh naengl xongs xic unv eis lail yagc laot yangh. Jav yaoc suh liop map. 22 "Yaoc yuh lis meix yaens janl, nuv il ongl oux megx, wenp lis sedp nadl maenx maenx top top. 23 Dah lenc, naengl beeuv lis sedp nadl jius jius sot sot nyaoh ongl jah, douh lemc mangv dongl xuip sot. 24 Sedp nadl jius jah xonv deic sedp nadl maenx jah taenp lieeux bail! Yaoc deic maenv yaens janl naih lebc saip sangh juis qingk, danl sil eis lis il mungx wox eip." 25 Yoh Seel suh doiv Fax Laox wah: "Yac meix yaens janl naih yil sih laot yangh. Wangc Menl saip nyac wox maoh yuv weex mangc. 26 Sedp duc senc buic buic daengh sedp nadl oux megx maenx maenx jah ledp jangs sedp nyinc xup xingc lail. 27 Sedp duc senc wuml wuml daengh sedp nadl oux megx jius jius douh lemc mangv dongl xuip sot jah ledp jangs sedp nyinc luv yags. 28 Eev jangs yaoc doiv nyac wah jah: Wangc Menl saip nyac wox maoh yuv weex mangc. 29 Sedp nyinc qit naih daengc guagl Aih Jic xup lis xingc pangp. 30 Dah lenc, laengx lis sedp nyinc luv yags map, dos nyenc eis nyenh nyinc dah lail jah hap, yenl yuih luv yags yuv weex gaemv dees dih. 31 Nyinc xup xingc pangp jah nyenc yuv lamc lieeux, yenl yuih luv yags jah nyaengc nangs gungc. 32 Nyac lis meix yaens janl naih yac daov, yenl yuih Wangc Menl bens yuv aol maenv sil naih ugs map, eis il nup jaengl maoh buh laengx yuv weex yangx. 33 "Xic naih, haengt Fax Laox semh lis il mungx nyenc nuv bail yais, longc diux, aol maoh gonx guagl Aih Jic. 34 Sedp nyinc xup xingc lail naih, haengt Fax Laox jiml oil nyenc mungx gonx dih wangp naih, ngox benh xup xingc Aih Jic aol il benh map. 35 Baov juh maoh nyaoh mieengc nyinc lail naih juml lail oux liangc, ags xingc ags xup laos sox Fax Laox, 36 liuuc dos guagl Aih Jic nyaoh aox sedp nyinc luv yags. Il naih, begs singk hap eis douh luv deil."

Yoh Seel douh jiml weex nyenc douc gonx Aih Jic

37 Fax Laox daengh maenv nyenc mungx maoh ledp qingk jiuc sungp naih lail. 38 Il naih, Fax Laox doiv oil nyenc mungx jah wah: "Eengv eis lis nyenc xuh Yoh Seel, yenl yuih xenp maoh digs Guaenl Wangc Menl." 39 Fax Laox suh doiv Yoh Seel wah: "Eis lis nyenc biix nyac nuv bail yais, longc diux, yenl yuih Wangc Menl deic maenv naih ledp saip nyac wox. 40 Nyac yuv gonx xeeuc yaoc. Begs singk yaoc buh ledp yuv qingk nyac baov. Gobs lis yaoc, suiv nyaoh daengv wangc, yuv lis env pangp dah nyac." 41 Il naih, Fax Laox doiv Yoh Seel wah: "Xic naih yaoc jiml nyac weex nyenc gonx daengc guagl Aih Jic!" 42 Fax Laox suh todt kuanp miac env wangc daens laos miac Yoh Seel. Maoh aol ugs xanh lail map saip Yoh Seel daens, deic sot jeml daens laos nyenh maoh bail. 43 Fax Laox aol ceeh jih nyih lail pieek dos Yoh Seel suiv. Lis nyenc qamt dah unv maoh heemx eep: "Dah gail bail!" Il naih, Fax Laox jiml Yoh Seel weex nyenc gonx daengc guagl Aih Jic. 44 Fax Laox suh doiv Yoh Seel wah: "Yaoc jangs Fax Laox, danl sil nyaoh daengc guagl Aih Jic naih, nuv baov nyac eis eip ebl, nouc buh eis ams neip." 45-46 Wangc hap aol guanl sungp Aih Jic dos Yoh Seel, sint weex: Sax Fax Nal Teep - Bah Nil Yal (*yil sih jangs 'Wangc Menl yuh wah sungp buh naengl soh'). Maoh buh aol lagx miegs Boh Tiip Feih Lah, guanl Yal Xih Nal, weex maix dos Yoh Seel. Boh Tiip Feih Lah jangs nyaoh xingc Onh weex sangh douv sac. Yoh Seel qit bangl wangc Aih Jic weex ongl xic jah, nyinc jih lis samp xebc. Maoh dah dav nas wangc ugs bail, qamt dah daengc guagl. 47 Nyaoh sedp nyinc lis gungc pungt jah, daengc guagl lis xup xingc lail. 48 Yoh Seel deic il benh oux liangc Aih Jic weex laot juml laos sox xingc bail. Yac mangv xingc nup lis yav, oux suh laos xingc jah. 49 Yoh Seel nyaengc juml lis oux liangc gungc, xongs xeep geel heit laot yangh. Maoh sav sonk hap, yenl yuih sonk eis lis. 50 Nyinc luv yags naengl mix touk xic jah, Yal Xih Nal nyimp Yoh Seel sangx lis yac banl yangx. (Yal Xih Nal jangs lagx miegs Boh Tiip Feih Lah. Boh Tiip Feih Lah jangs sangh douv sac nyaoh xingc Onh.) 51 Yoh Seel wah: "Maenv kuip yaoc daengh nyenc yanc bux yaoc, Wangc Menl aol yaoc ledp lamc bail lieeux", jav suh aol banl mags guanl Max Nac Xih (*yil sih jangs 'lamc bail'). 52 Maoh yuh wah: "Wangc Menl aol yaoc nyaoh dih wangp jil kuip naih xonv lis lagx map", jav hap aol banl uns guanl Yix Fax Lieenc (*yil sih jangs 'lis lagx'). 53 Guagl Aih Jic sedp nyinc lail dah jah lieeux yangx, 54 jav sedp nyinc luv yags qit map, nyaengc xongs Yoh Seel wah dah laot yangh. Guagl yac mangv buh ledp lis luv yags, danl sil daengc guagl Aih Jic lis ebl jil. 55 Daengc begs singk Aih Jic qit luv yags xic jah, hap map jouc Fax Laox aol oux. Fax Laox suh doiv juh maoh wah: "Xaop bail semh Yoh Seel. Maoh nup yangh baov, xaop suh nup yangh weex." 56-57 Luv yags dah daengc guagl [nangs] xic jah, Yoh Seel hap eip sox beel oux liangc saip nyenc Aih Jic jeis. Nyenc guagl mih buh ledp map Aih Jic dah Yoh Seel jeis oux bail, yenl yuih daengc dees mas menl luv yags nangs gungc.

Dens Qit 42

Jaix nongx Yoh Seel bail Aih Jic jeis oux

1 Yal Gol qingk wah Aih Jic lis oux xic jah, doiv lagx maoh wah: "Xaop weex mangc bens gobs daengl nuv lieel? 2 Yaoc qingk wah Aih Jic lis oux. Xaop bail jeis map, saip daol lis soh, eis douh yags deil." 3 Jav il naih xebc jaix Yoh Seel bail Aih Jic jeis oux. 4 Danl sil Yal Gol eis xais Bienl Yax Miinx, nongx Yoh Seel jah, nyimp oil maoh dongc bail, yenl yuih souc maoh deml sil pak mangc. 5 Il naih, oil lagx Yal Gol jungh nyimp eep bail jeis oux, yenl yuih dih wangp Jah Nanc buh lis luv yags. 6 Yoh Seel weex nyenc douc gonx daengc guagl Aih Jic, mungx gonx beel oux dos daengc begs singk. Il naih, oil jaix Yoh Seel touk map xic jah, nyaoh dav nas maoh bebc nas daengh dih. 7 Yoh Seel il nuv oil jaix maoh suh wox meel yangx, danl sil maoh uv weex eis wox, yadx haemk juh maoh: "Xaop dah nup map?" Juh maoh xunp: "Jiul dah Jah Nanc map naih jeis oux." 8 Yoh Seel wox meel oil jaix, oil jaix daov eis wox meel maoh. 9 Maoh xangk touk dah unv lis yaens janl yuih oil jaix nongx jah, suh doiv juh maoh wah: "Xaop jangs nyenc saengl map liagc naengc dih wangp jiul doiv nup eis bagc lail!" 10 Juh maoh xunp: "Xus jiul ah! Eis jangs weex naih! Nyenc nuc nyac nyaengc jangs map jeis oux. 11 Jiul ledp jangs lagx laot mungx nyenc. Jiul jangs nyenc laox xedc, eis jangs nyenc saengl map liagc naengc." 12 Yoh Seel wah: "Eis jangs il naih! Xaop jangs map nuv dih wangp jiul doiv nup eis bagc lail." 13 Jav juh maoh xunp: "Mungx mags ah! Jiul dah unv lis xebc nyih jaix nongx, lagx laot mungx nyenc, yanc nyaoh Jah Nanc. Gal laot nongx uns nyimp bux nyaoh yanc. Naengl gal il nongx xic naih eis nyaoh yangx." 14 Yoh Seel doiv juh maoh wah: "Bens jangs jul yaoc baov jah: Xaop jangs nyenc saengl map liagc naengc! 15 Yaoc yuv il naih xik xaop: Yaoc xiv mingh Fax Laox map liix, eis saip xaop liic dih wangp naih hap weex touk nongx uns xaop touk geel naih map. 16 Aox xaop aol il mungx bail yanc, daiv nongx xaop map. Naengl gal yuv weex laot daems nyaoh laoc. Yaoc yuv naengc sungp xaop wah jah, jenl xih eis. Nuv wah eis jenl, yaoc xiv mingh Fax Laox map liix, xaop jangs nyenc map liagc naengc!" 17 Jav il naih, Yoh Seel deic juh maoh daems lis samp maenl. 18 Maenl jih samp, Yoh Seel doiv juh maoh wah: "Yaoc buh yaot Wangc Menl. Jav, xaop yuv anl naih bail weex, suh lis mingh. 19 Nuv baov xaop nyaengc jangs nyenc laox xedc, douv il mungx liuuc nyaoh laoc naih. Naengl gal xaop deic oux xonv bail, juv nyenc nyaoh yanc luv yags jah. 20 Danl sil xaop bens yuv daiv nongx xaop touk geel yaoc map, jav hap weex dav xaop jangs wah jenl. Il naih, xaop hap eis douh deil." Juh maoh suh anl bail weex. 21 Jav juh maoh daengl baov wah: "Heix! Daol xic naih douh wedt yenl yuih daol doiv nongx weex sil jah lis soix yangx. Maoh jouc daol liuuc mingh xic jah, daol nuv maoh aox longc qingk kuip, buh eis gonx maoh. Jav nanh naih hap dogl touk daol map." 22 Lux Bienl wah: "Xic jah yaoc eis qonk xaop bix haik lagx jah il? Xaop daov eis qingk! Xic naih soix ugs padt maoh semh daol map beis!" 23 Juh maoh eis wox Yoh Seel qingk wox sungp juh maoh, yenl yuih Yoh Seel doiv juh maoh wah sungp ledp lis nyenc piat wah. 24 Yoh Seel gonh liic oil maoh bail nees. Dah lenc, maoh xonv map, eengv doiv juh maoh wah sungp. Maoh xeenx Xih Mieenx, xais nyenc daengl nas juh maoh sugx maoh.

Jaix nongx Yoh Seel xonv bail Jah Nanc

25 Yoh Seel lebc nyenc aol oux xengc digs deih oux oil jaix maoh jah, deic nyaenc sinc meix mungx xonv songk laos deih bail, naengl pieek yangh xonh jil dos juh maoh dah kuenp. Duc mangc buh beenh lail, 26 jav oil maoh deic oux jeis map jah songk nyaoh wul laic liic, suh liic bail yangx. 27 Juh maoh map touk doiv sav nyaemv, lis mungx eip deih baov aol oux map piap liic, jav hap lis nuv nyaenc sinc bens naengl nyaoh aox deih, 28 doiv oil jaix nongx maoh wah: "Nyaenc sinc yaoc jah xonv toik map yangx, naengl nyaoh deih oux yaoc naih!" Jav oil maoh nyaengc qingk yaot gungc, hap danc xut daengl wah: "Wangc Menl doiv daol weex mangc lieel?" 29 Juh maoh map touk dih wangp Jah Nanc, suh deic maenv sil ugs map jah edl edl nyih nyih lebc saip Yal Gol, bux juh maoh. Juh maoh wah: 30 "Bux ah! Mungx nyenc douc gonx Aih Jic jah doiv jiul yadx wah sungp, daiv jiul xongs nyenc douh paik bail liagc naengc guagl maoh laot yangh. 31 Jiul xunp maoh: 'Jiul jangs nyenc laox xedc, eis jangs nyenc saengl map liagc naengc. 32 Bux sangx lis xebc nyih jiul jaix nongx. Lis il nongx eis nyaoh yangx, naengl gal nongx uns nyimp bux nyaoh Jah Nanc.' 33 Nyenc douc guagl jah suh wah: 'Xaop wah laox xedc xih eis, yaoc yuv il naih hap wox. Xaop douv il mungx nyaoh naih. Naengl gal xaop ledp deic oux xonv bail saip nyenc luv yags nyaoh yanc jah. 34 Danl sil yuv daiv nongx uns xaop touk geel yaoc map. Il naih, yaoc hap wox xaop jangs wah laox xedc, eis jangs map liagc naengc jiul. Xic jah yaoc seik aol jaix nongx xaop xonv dos xaop, xaop buh nyaoh dih wangp naih weex weenk lis.' 35 Eev juh maoh deic deih oux daov ugs map xic jah, jav hap lis wox meix mungx aox deih oux ledp lis deih nyaenc. Oil maoh bux lagx il nuv deih sinc, nyaengc qingk yaot. 36 Jav Yal Gol hap doiv juh maoh wah: "Xaop aol yaoc xidx lagx! Yoh Seel eis lis yangx! Xih Mieenx buh eis lis yangx! Xic naih xaop naengl yuv daiv Bienl Yax Miinx bail. Sil eis lail bens map doiv yaoc!" 37 Lux Bienl suh doiv bux maoh wah: "Nuv baov yaoc eis daiv Bienl Yax Miinx xonv map, nyac suh deic yac lagx yaoc sat bail. Douv nongx map saip yaoc gonx, yaoc bens yuv daiv maoh xonv map." 38 Danl sil Yal Gol xunp: "Duc lagx yaoc naih eis saip nyimp xaop bail jav! Jaix bens maoh deil yangx, naih gobs gal laot maoh. Nuv nyaoh dav kuenp maoh deml mangc eis lail, jav xaop aol yaoc nyenc laox gaos bagx naih banh sais laos mangv yeml bail!"

Dens Qit 43

Oil jaix daiv Bienl Yax Miinx touk Aih Jic

1 Xic jah, luv yags nyaoh dih wangp Jah Nanc naengl nangs gungc. 2 Il naih, maenv oux juh maoh dah Aih Jic jeis map jah jil lieeux yangx, Yal Gol hap doiv oil lagx wah: "Xaop xonv bail eengv jeis nyil oux map bah!" 3 Yuc Dal daov xunp: "Mungx nyenc jah nyaengc doiv jiul yadx baov dah: 'Nuv baov nongx xaop eis nyimp dongc map, jav xaop eis lis eengv jinv yaoc.' 4 Nuv baov nyac saip nongx nyimp jiul dongc bail, jiul bail jeis oux dos nyac. 5 Nuv baov nyac eis saip maoh bail, jiul buh eis bail, yenl yuih mungx nyenc jah doiv jiul wah: 'Nuv baov nongx xaop eis nyimp dongc map, jav xaop eis lis eengv jinv yaoc.'" 6 Jav Yix Seec Lieec wah: "Heix! Xaop weex mangc aol yaoc jil kuip naih, lebc nyenc jah xaop naengl lis nongx lieel?" 7 Juh maoh xunp: "Nyenc jah dah siiv xac haemk jiul daengh nyenc yanc daol gungc. Maoh haemk: 'Bux xaop naengl nyaoh xih eis? Xaop naengl lis daeml mungx jaix nongx eis?' Jiul anl maoh haemk jah lebc maoh, nup wox maoh yuv wah daiv nongx touk Aih Jic bail?" 8 Yuc Dal suh doiv bux maoh wah: "Nyac saip nongx nyimp yaoc dongc bail. Jiul suh laengx bail. Jav daol daengh lagx daol hap lis soh, eis douh luv deil! 9 Yaoc ams baos maoh taik biingc. Aol maoh dos yaoc, nyac lis wangk semp. Nuv baov yaoc eis daiv maoh taik biingc xonv map dos nyac, jav yaoc haengt dabs soix naih il saemh. 10 Nuv baov daol eis ngaic, jiul touk Aih Jic lis yac daov bail map yangx." 11 Jav Yix Seec Lieec, bux juh maoh, hap wah: "Heix! Nuv baov bens douh weex, xaop suh il naih weex bah. Deic yangh xonh dih wangp daol zeil lail jah songk laos deih bail, deic bail weex liix xangh pieek dos mungx nyenc jah: nyil naemx dangl, nyil dangc medc, liaop dangl, ems dangl, daengh nyuih demh dangl. 12 Xaop naengl deic yac benh nyaenc sinc bail, yenl yuih xaop dogl toik nyaenc sinc daov unv xonv songk laos deih xaop map jah. Yaot xic jangs weex cot yangx. 13 Daiv nongx xaop laengx touk geel mungx nyenc jah bail! 14 Haengt Wangc Menl Mungx Ags xais mungx nyenc jah yagc sac xaop, saip Xih Mieenx daengh Bienl Yax Miinx ledp nyimp xaop xonv map. Wah touk yaoc, nuv baov yaoc douh douv yac lagx, suh douv bail bah, yuih yac maoh banh sais." 15 Il naih, juh maoh hap daiv Bienl Yax Miinx eengv liix xangh daengh yac benh nyaenc sinc, ganx touk Aih Jic bail jinv Yoh Seel. 16 Yoh Seel nuv Bienl Yax Miinx nyimp juh maoh map yangx, suh doiv mungx nyenc gonx yanc maoh wah: "Deic maenv nyenc naih touk yanc yaoc bail, sat duc xeengp dos, beenh lail oux nanx. Yaoc yuv nyimp juh maoh nyaoh banv maenl jil oux." 17 Jav nyenc gonx yanc suh anl bail weex, daiv juh maoh touk yanc Yoh Seel bail. 18 Juh maoh douh daiv bail yanc Yoh Seel suh qingk yaot, wah: "Maoh daiv daol touk naih map, yenl yuih sinc daov jih edl xonv songk laos deih daol jah. Xic naih, maoh xangk dos daol xuh daol, nyaeml daol weex nuc saip maoh, xeengl liic daol bail."

Yoh Seel yuih jaix nongx eip kuaot

19 Il naih, juh maoh map touk bags dol yanc, suh doiv mungx gonx yanc Yoh Seel wah: 20-21 "Xeengp saenp. Daov unv jiul map jeis oux jah, xonv bail yanc nyaoh doiv sav nyaemv xic jah, eip deih oux hap wox nyaenc sinc jeis oux naengl nyaoh deih. Nyaenc sinc jah eis yuns il wenp il liic, ledp naengl nyaoh jah. Daov naih jiul xonv map, nyaenc sinc jah buh deic map yangx, 22 buh naengl deic nyaenc sinc map jeis oux. Jiul eis wox daov unv nouc songk nyaenc sinc xonv laos deih jiul map." 23 Nyenc gonx yanc xunp: "Xaop wangk semp dos. Bix yaot. Wangc Menl xaop, laengx jangs Wangc Menl bux xaop, pieek jeml baos laos deih xaop. Nyaenc sinc xaop yaoc sibs lis yangx." Wah wenp, nyenc gonx yanc daiv Xih Mieenx ugs map touk dav nas juh maoh. 24 Mungx gonx yanc daiv juh maoh laos yanc Yoh Seel bail, aol naemx saip juh maoh xugs dinl, eengv aol maenv jil dos juh maoh piap liic. 25 Oil maoh qingk wah yuv nyaoh jah jil oux, jav suh beenh lail liix xangh, gas Yoh Seel banv maenl touk map. 26 Yoh Seel touk yanc yangx, oil maoh deic liix xangh saip maoh, yuh bebc nyaoh dav nas maoh. 27 Jav Yoh Seel haemk juh maoh lail wah: "Xaop nup yangh?", lenc yuh haemk: "Dah unv xaop wah bux xaop nyenc laox jah, maoh yaengt eis? Naengl nyaoh eis?" 28 Juh maoh xunp: "Bux jiul, nyenc nuc nyac, naengl nyaoh naengl yaengt." Il naih, juh maoh yuh bebc nas daengh dih qaenp juiv maoh. 29 Yoh Seel nuv nongx maoh Bienl Yax Miinx, jungh neix sangx jah, suh haemk: "Mungx naih jangs nongx zeil uns xaop, doiv yaoc wah dah jah il? Lagx liix, haengt Wangc Menl pieek aenl singc saip nyac." 30 Yoh Seel nuv nongx bens, nyaengc qingk neip sais gungc, yaens eis lis naemx dal, ganx ugs bail, laos sumx maoh, nyaoh jah nees il gabx. 31 Xugs nas yangx, maoh suh ugs map, ags weex sais guas xais nyenc daiv oux nanx map. 32 Juh maoh bonc buih Yoh Seel ags nyaoh il siic banc, jaix nongx maoh ags nyaoh il siic banc. Nyenc Aih Jic buh ags suiv siic banc, yenl yuih nyenc Aih Jic naengc eis qit nyenc Xih Boc Laic, eis haengt jungh siic banc jil. 33 Lagx nuc pait siic banc nyaoh dav nas Yoh Seel aol oil jaix nongx anl laox liix map suiv. Jaix nongx daengl nuv, qingk liogp sais eep nup wox daol nouc laox nouc liix. 34 Yoh Seel dah wul siic banc maoh deic oux mal pieek dos oil jaix nongx. Bienl Yax Miinx biix oil jaix gungc lis ngox benh. Xah il naih, juh maoh hap biingc longc nyimp Yoh Seel jil kuaot.

Dens Qit 44

Bil nyaenc nyaoh deih Bienl Yax Miinx

1 Yoh Seel baov mungx gonx yanc maoh wah: "Deic deih oil maoh xengc digs oux bail, dos weex kaemk legc juh maoh, xonv songk nyaenc sinc meix il mungx laos deih bail. 2 Dah lenc, deic bil nyaenc yaoc songk laos deih nongx uns oil maoh, nyimp nyaenc sinc maoh deic map jeis oux jah weex laot." Mungx gonx yanc anl Yoh Seel wah bail weex. 3 Hedp lenc guangl menl xic jah, lis nyenc sunx oil jaix nongx nyimp liic ugs bail. 4 Juh maoh ugs xingc bail eis lis mangc gail, Yoh Seel suh doiv nyenc gonx yanc wah: "Hoik jeengx. Nyac bail laeml juh maoh! Laeml jibx yangx suh haemk: 'Xaop weex mangc aol yax beis lail lieel? 5 Xaop weex mangc liagc bil nyaenc xus yanc yaoc, bil maoh sonk mingh jah bail? Xaop nyaengc weex sil pak yangx!'" 6 Nyenc gonx yanc laeml jibx juh maoh, suh deic sungp Yoh Seel doiv juh maoh wah. 7 Jav juh maoh xunp: "Xeengp saenp. Nyac weex mangc wah maenv sungp naih? Jiul nyaengc eis weex hangc sil naih! 8 Daov unv jiul wox aox deih lis maenv nyaenc sinc jah, buh dah Jah Nanc daiv map xonv saip nyac yangx. Il naih, jiul yuv liagc jeml nyaenc yanc xus nyenc nyac weex mangc lieel? 9 Nuv baov nyac nyaoh xenp nouc semh deml bil nyaenc, suh deic maoh sat bail, gal jiul buh haengt weex nuc dos nyac." 10 Nyenc gonx yanc wah: "Lail bah. Daol suh il naih weex. Bil nyaenc nyaoh nouc semh deml, nouc suh weex nyenc nuc dos yaoc. Naengl gal eis lis soix, laengx songk bail." 11 Il naih, juh maoh ganx songk deih luih map, ags mungx ags eip. 12 Jav nyenc gonx yanc suh dah deih duc mags lah bil touk duc uns. Bil nyaoh deih Bienl Yax Miinx lah deml. 13 Xic jah, oil jaix nongx ids sais yags duv ugs xenp, siip deic deih songk nyaoh wul liic, xonv laos xingc bail. 14 Yuc Dal daengh jaix nongx maoh map touk xic jah, Yoh Seel naengl nyaoh yanc. Oil jaix nongx nyaoh dav nas Yoh Seel bebc daengh dih. 15 Yoh Seel haemk juh maoh: "Xaop weex sil mangc yangx? Xaop eis wox nyenc xongs yaoc, bens yongh sonk mingh suh wox ugs sil mangc?" 16 Yuc Dal xunp: "Xus yaoc ah! Jiul naengl lis sungp mangc wah lieel? Jiul nup yangh eeuv lieel? Eis lis mangc weex dav jiul eis lis soix. Wangc Menl xac ugs soix jiul yangx. Xah il naih, jiul daengh mungx lis bil nyac jah ledp weex nuc saip nyac!" 17 Yoh Seel xunp: "Yaoc bens eis weex hangc sil naih! Nouc liagc bil, [laot] mungx jah douh weex nuc dos yaoc. Naengl gal, taik biingc xonv bail yanc bux."

Yuc Dal yuih Bienl Yax Miinx jouc

18 Yuc Dal suh bail jaenx Yoh Seel wah: "Xus yaoc ah! Env nyac jangs nyimp Fax Laox laot yangh. Jouc nyac saip yaoc wah bags sungp. Bix yax dos lagx nuc nyac. 19 Xus yaoc haemk jiul dah: 'Xaop naengl lis bux eis? Lis daeml mungx jaix nongx eis?' 20 Jiul xunp: 'Jiul lis bux, laox gungc yangx, daengh il nongx uns, bux nyinc jih pangp xic jah hap lis maoh. Jaix lagx naih deil yangx, neix maoh gobs gal laot maoh il lagx. Bux nyaengc eiv maoh gungc.' 21 Nyac doiv jiul wah: 'Daiv nongx map saip yaoc nuv.' 22 Jiul xunp xus yaoc: 'Lagx jah liic bux weex eis lis. Nuv baov maoh liic bux, bux saengc deil.' 23 Danl sil nyac buh lebc jiul: 'Nuv baov xaop eis daiv nongx xaop map, xaop eis lis eengv jinv yaoc.' 24 Xah il naih, jiul xonv bail yanc lebc bux maenv sungp xus yaoc wah jah. 25 Dah lenc, bux wah: 'Xaop xonv bail eengv jeis nyil oux map.' 26 Jiul hap xunp: 'Jiul xonv bail eis lis. Nongx nyimp jiul dongc bail jiul hap bail, siip lis jinv mungx douc jah.' 27 Bux yuh doiv jiul wah: 'Xaop wox maix yaoc Leix Jeec gobs sangx lis yac banl dos yaoc. 28 Lis il banl liic yaoc bail. Maoh bens jangs douh duc jenc gaic lanx lieeux. Dah maoh ugs bail xic jah, yaoc eis nuv maoh hap. 29 Nuv baov xaop buh dah dav nas yaoc daiv nongx maoh bail, maoh deml sil mangc eis lail, jav xaop aol yaoc nyenc laox gaos bagx naih banh sais laos mangv yeml bail.' 30 Xus yaoc ah! Nuv baov nongx eis nyimp jiul xonv bail yanc, mingh bux buh nyaoh wul xenp maoh, 31 bux lis nuv nongx eis nyaoh hap, yuv banh sais deil bail. Il naih yangh, jiul nyenc nuc nyac yuv aol bux jiul nyenc gaos bagx jah banh sais laos mangv yeml bail. 32 Yaoc nyenc nuc nyac nyimp bux wah dah, yuv baos nongx lis taik biingc. Yaoc doiv bux liix dah: 'Nuv baov yaoc eis daiv nongx xonv map dos nyac, yaoc haengt dabs soix naih il saemh!' 33 Xus yaoc ah! Yaoc xic naih jouc nyac aol yaoc tiik nongx weex nuc saip nyac. Jouc nyac saip nongx dongc oil jaix xonv bail yanc! 34 Eis lis nongx dongc yaoc bail, nup yangh lis xonv bail jinv bux lieel? Yaoc yaens eis lis nuv bux banh sais jil kuip."

Dens Qit 45

Yoh Seel lebc jaix nongx maoh jangs nouc

1 Jav Yoh Seel nyaoh dav nas nyenc geel bal maoh yaens eis lis hap, doiv juh maoh heemx wah: "Xaop ledp ugs bail!" Il naih, Yoh Seel saip jaix nongx wox meel maoh xic jah, eis lis nyenc mih nyaoh. 2 Yoh Seel nyaengc songk soh laox nees, nyenc Aih Jic lis qingk. Dah lenc, daengc yanc Fax Laox buh lis wox sil naih. 3 Yoh Seel doiv jaix nongx maoh wah: "Yaoc jangs Yoh Seel! Bux yaoc naengl nyaoh il?" Danl sil jaix nongx maoh wah eis ugs sungp map. Oil maoh nyaoh dav nas Yoh Seel qingk deil yunv gungc. 4 Yoh Seel doiv juh maoh wah: "Map jaenx nyil." Juh maoh map jaenx, maoh suh wah: "Yaoc laengx jangs nongx xaop, Yoh Seel, mungx douh xaop beel touk Aih Jic map jah! 5 Xic naih, xaop bix yuih dah unv beel yaoc touk naih map nanc dah yax dos bens, yenl yuih jangs Wangc Menl paik yaoc map naih dah unv xaop, baos mingh nyenc! 6 Xic naih dees dih luv yags lis yac nyinc yangx. Naengl gal ngox nyinc buh sags jinc dih eis lis, xup eis lis mangc. 7 Wangc Menl paik yaoc touk naih map dah unv xaop, yuv baos saemh lenc xaop, naengl yuv baos mingh xaop weex sil juv mags naih. 8 Il naih, eis jangs xaop sunx yaoc touk naih map, jangs Wangc Menl! Maoh aol yaoc wenp nyenc geel bal Fax Laox, gonx daengc yanc maoh, buh weex nyenc douc gonx daengc guagl Aih Jic. 9 "Xaop xic naih hoik xonv bail lebc bux yaoc: 'Lagx nyac Yoh Seel baov: Wangc Menl aol yaoc wenp nyenc douc gonx daengc Aih Jic yangx. Jouc nyac touk geel yaoc map, bix ngaic! 10 Nyac map dih wangp Goh Xanh nyaoh, jaenx yaoc. Daiv lagx daengh lagx kuanp, liees senc, nyimp eel jiv mangc mih weex laot map. 11 Yaoc yuv nyaoh jah sangx nyac, yenl yuih naengl gal ngox nyinc luv yags, mieenx lis nyac daengh daengc yanc nyenc hut map luv yags jil kuip.' 12 "Xaop daengh nongx yaoc Bienl Yax Miinx dal lis nuv yaoc nyaengc jangs Yoh Seel. 13 Xaop deic sil nyenc Aih Jic ledp qaenp juiv yaoc jah daengh maenv xaop lis nuv dah jah, ledp lebc bux yaoc qingk. Jav xaop ganx hoik sunx maoh map." 14 Yoh Seel suh wums nongx maoh Bienl Yax Miinx nees, Bienl Yax Miinx buh nees. 15 Yoh Seel yuh xudt nas meix mungx jaix nongx maoh, nees. Dah lenc, oil jaix nongx suh nyimp maoh daengl wah sungp.

Fax Laox sint bux Yoh Seel map Aih Jic

16 Oil jaix nongx Yoh Seel map touk Aih Jic, sil naih xonc touk xeeuc Fax Laox xic jah, Fax Laox daengh maenv nyenc geel bal maoh ledp qingk xeengp sais. 17 Fax Laox doiv Yoh Seel wah: "Nyac lebc jaix nongx nyac beenh duc xeengp oil maoh aemv kuak xonv bail Jah Nanc, 18 sibs bux daengh nyenc yanc juh maoh touk geel yaoc map. Yaoc yuv deic jinc dih Aih Jic zeil lail jah pieek saip juh maoh, douv juh maoh nyaoh dih wangp magx buic jah lis mas sais. 19 Nyac buh lebc jaix nongx nyac dah Aih Jic deic ceeh bail, sibs neix lagx daengh bux map. 20 Bix miv eel jiv nyaoh Jah Nanc, yenl yuih nyaoh daengc Aih Jic lis yangh mangc zeil lail jah buh jangs benh juh maoh." 21 Il naih, lagx Yix Seec Lieec anl Fax Laox bail weex. Yoh Seel saip ceeh daengh yangh jil dah kuenp dos oil jaix nongx. 22 Maoh yuh pieek meix jaix il xongc xenp meik, danl sil saip Bienl Yax Miinx ngox xongc daengh samp begs liangx nyaenc. 23 Yoh Seel buh saip bux maoh xebc duc dagc liic yuh aemv maenv kuak zeil lail Aih Jic jah, eengv xebc duc meix liic aemv oux, siic daengh yangh jil, saip bux nyaoh wul kuenp lis yongh. 24 Dah lenc maoh sunx jaix nongx bail. Baov daengl pieek xic jah maoh doiv juh maoh wah: "Xaop nyaoh wul kuenp bix daengl daenl!" 25 Jav il naih, juh maoh suh liic Aih Jic touk dih wangp Jah Nanc, yanc bux jah bail. 26 Oil maoh lebc bux: "Yoh Seel naengl nyaoh! Maoh weex nyenc douc gonx daengc guagl Aih Jic!" Jav Yal Gol qingk deil yunv, eis senk juh maoh. 27 Danl sil oil maoh deic sungp Yoh Seel baov jah ledp lebc maoh, maoh yuh nuv oil ceeh Yoh Seel sunx map sibs maoh xonv bail jah, sais longc maoh suh liop map. 28 Yal Gol wah: "Nyaengc jangs jenl! Lagx yaoc Yoh Seel naengl nyaoh! Yaoc naengl mix deil xic naih, yuv bail naengc maoh."

Dens Qit 46

Daengc yanc Yal Gol bail Aih Jic

1 Yix Seec Lieec aol maenv maoh lis jah ledp deic bail. Map touk senl Bieec Xeel Bah, maoh aol yangh xonh sunx saip Wangc Menl bux maoh, Yix Sax. 2 Nyaemv jah, Wangc Menl nyaoh yings liogp doiv maoh wah: "Yal Gol! Yal Gol!" Maoh xunp: "Yaoc nyaoh naih." 3 Wangc Menl wah: "Yaoc jangs Wangc Menl, laengx jangs Wangc Menl bux nyac. Nyac bix yaot bail Aih Jic, yenl yuih yaoc nyaoh jah yuv aol saemh lenc nyac wenp guagl laox. 4 Yaoc nyimp nyac touk Aih Jic bail, buh daiv saemh lenc nyac xonv touk naih map. Nyac deil xic jah, lis Yoh Seel nyaoh geel xenp nyac." 5 Yal Gol suh ugs Bieec Xeel Bah map. Oil lagx deic bux, lagx uns daengh maix juh maoh, suiv nyaoh ceeh Fax Laox sunx map jah. 6 Juh maoh buh deic eel jiv daengh duc xeengp, nyaoh Jah Nanc lis jah. Il naih, Yal Gol daengh lagx kuanp maoh weex laot touk Aih Jic bail. 7 Yal Gol daiv lagx banl lagx miegs, lagx kuanp banl, lagx kuanp miegs ledp nyimp maoh touk Aih Jic bail. 8 Guanl nyenc Yix Seec Lieec, laengx jangs saemh lenc Yal Gol, bail Aih Jic jah, xap nyaoh mangv dees naih. Lux Bienl jangs banl mags Yal Gol. 9 Lagx Lux Bienl jangs Hah Nol, Fac Lul, Xih Sih Lunc daengh Jah Miix. 10 Lagx Xih Mieenx jangs Yeeh Mux Lil, Yax Miinx, Ah Xac, Yax Jinh, Sox Xac daengh Xaop Lol. (Neix Xaop Lol jangs lagx miegs nyenc Jah Nanc.) 11 Lagx Lil Weil jangs Geec Xonc, Goh Xac daengh Mix Lah Liih. 12 Lagx Yuc Dal jangs Seel Lah, Fac Leec Sih daengh Xeel Lah. (Yuc Dal naengl lis yac duc lagx, Eev daengh Oc Nanc, danl sil yac maoh nyaoh Jah Nanc deil yangx.) Lagx Fac Leec Sih jangs Xih Sih Lunc daengh Hah Mux Leec. 13 Lagx Yix Sal Jah jangs Toc Lah, Pup Wax, Yoh Boc daengh Xenh Lunc. 14 Lagx Xih Bul Lunc jangs Xih Lieel, Yix Lunc daengh Yax Lil. 15 Maenv nyenc mangv wul naih jangs saemh lenc Lil Yal nyimp Yal Gol, nyaoh Bah Danl Al Lamc sangx lis map. Lil Yal naengl nyimp Yal Gol sangx lis Diix Nac, lagx miegs jah. Saemh lenc Yal Gol dah Lil Yal sangx map, banl miegs weex laot lis samp xebc samp mungx nyenc. 16 Lagx Jah Deec jangs Xix Feih Yunc, Hah Jih, Xuh Nyic, Yix Sih Benx, Yix Lil, Yal Loc Dih daengh Yal Lieel Liih. 17 Lagx Yal Xeel jangs Yenh Nac, Yil Xih Wax, Yil Xih Wic daengh Bix Liih Yal. Nongx miegs oil maoh jangs Xih Lah. Lagx Bix Liih Yal jangs Xih Bieec daengh Max Jeec. 18 Maenv nyenc mangv wul naih jangs Xih Pap nyimp Yal Gol sangx lis map, weex laot lis xebc liogc mungx nyenc. (Xih Pap jangs miegs nuc, Lah Banh saip dos Lil Yal, lagx miegs maoh jah.) 19 Lagx Lah Jeec, maix Yal Gol, jangs Yoh Seel daengh Bienl Yax Miinx. 20 Nyaoh Aih Jic, Yoh Seel lis yac duc banl, guanl Max Nac Xih daengh Yix Fax Lieenc. Yal Xih Nal, maix Yoh Seel, sangx lis lagx naih dos maoh. Yal Xih Nal jangs lagx miegs Boh Tiip Feih Lah, mungx sangh sunx senl Onh jah. 21 Lagx Bienl Yax Miinx jangs Bix Lah, Bix Jeec, Yal Xic Bieec, Jih Lah, Naix Manc, Yix Xih, Loc Xic, Mux Pienc, Hup Pienc daengh Yal Leec. 22 Maenv nyenc mangv wul naih jangs Lah Jeec nyimp Yal Gol sangx lis map, weex laot lis xebc siik mungx nyenc. 23 Lagx Danl jangs Hup Xenh. 24 Lagx Nac Fuc Tat Liih jangs Yax Xeeh, Guh Nyic, Yeeh Seel daengh Xic Lengh. 25 Maenv nyenc mangv wul naih jangs Biil Hah nyimp Yal Gol sangx lis map, weex laot lis sedp mungx nyenc. (Biil Hah jangs miegs nuc, mungx Lah Banh saip dos Lah Jeec, lagx miegs maoh jah.) 26 Nyenc saemh lenc Yal Gol nyimp maoh touk Aih Jic bail douv lias dah mangv, weex laot lis liogc xebc liogc mungx. 27 Eengv qimp Yoh Seel nyaoh Aih Jic sangx lis yac banl, daengc yanc Yal Gol nyaoh Aih Jic weex laot lis sedp xebc mungx.

Yanc nyenc Yal Gol map touk Goh Xanh

28 Yal Gol paik Yuc Dal dah unv maoh bail jinv Yoh Seel, haemk kuenp bail Goh Xanh. Juh maoh map touk dih wangp Goh Xanh xic jah, 29 Yoh Seel beenh lail ceeh max, bail Goh Xanh nuv bux maoh. Maoh il nuv bux, laengx wums maoh nees jaengl laox. 30 Yal Gol doiv Yoh Seel wah: "Yaoc nuv nyac naengl nyaoh, deil buh nyabp dal." 31 Dah lenc Yoh Seel doiv jaix nongx daengh nyenc yanc bux maoh wah: "Yaoc yuv bail lebc Fax Laox: 'Jaix nongx yaoc daengh nyenc yanc bux yaoc dah dih wangp Jah Nanc touk geel yaoc map yangx. 32 Juh maoh jangs nyenc sangx liees, sangx senc, buh daiv liees, senc daengh maenv eel jiv mih ledp touk naih map.' 33 Fax Laox sint xaop laos map haemk: 'Xaop weex ongl mangc?' xic jah, 34 xaop yuv xunp: 'Jiul nyimp ongs bux jiul laot yangh, dah naengl uns map bens jangs nyenc sangx liees, sangx senc.' Jav maoh hap saip xaop nyaoh dih wangp Goh Xanh, yenl yuih nyenc Aih Jic saengl nyenc sangx liees."

Dens Qit 47

Yal Gol daiv bux bail jinv Fax Laox

1 Yoh Seel suh bail jinv Fax Laox, lebc maoh: "Bux yaoc daengh jaix nongx yaoc dah dih wangp Jah Nanc daiv liees, senc eengv eel jiv mih ledp touk naih map yangx. Xic naih juh maoh nyaoh dih wangp Goh Xanh jah." 2 Yoh Seel xeenx ngox mungx jaix nongx, yenx bail jinv Fax Laox. 3 Fax Laox haemk juh maoh: "Xaop weex ongl mangc?" Juh maoh xunp: "Wangc ah! Jiul nyimp ongs bux jiul laot yangh, jangs nyenc sangx liees. 4 Nyaoh dih wangp Jah Nanc luv yags nangs gungc, eis lis jenc jih sangx liees, jiul map naih nyaoh il pungt. Xah il naih, jouc nyac saip jiul nyaoh dih wangp Goh Xanh!" 5 Fax Laox doiv Yoh Seel wah: "Xic naih bux nyac, jaix nongx nyac ledp touk geel nyac map yangx. 6 Dih wangp Aih Jic nyaoh dav nas nyac, nyac ags xeenx. Yaoc baov saip juh maoh nyaoh Goh Xanh, dih wangp nyaoh guagl naih zeil lail jah. Nuv baov aox juh maoh lis nyenc xeip sangx duc xeengp nangs, suh paik map gonx duc xeengp yaoc." 7 Jav Yoh Seel suh daiv bux maoh bail jinv Fax Laox. Yal Gol pieek sungp lail dos Fax Laox, 8 Fax Laox haemk maoh: "Nyac lis nup nyinc yangx?" 9 Yal Gol xunp: "Yaoc nyaoh menl guangl lis il begs samp xebc nyinc yangx. Nyanl maenl yaoc dah map naih, yuh yuns yuh kuip, eis xongs saemh ongs bux yaoc xuh laox!" 10 Yal Gol yuh pieek sungp lail dos Fax Laox, dah lenc suh liic maoh bail yangx. 11 Il naih, Yoh Seel bangl bux daengh oil jaix nongx maoh map touk Aih Jic nyaoh. Maoh anl Fax Laox baov, pieek doiv dih wangp zeil lail jah weex eel jiv dos juh maoh, laengx jangs nyaoh aox saent Lanc Saih. 12 Yoh Seel buh pieek oux dos bux daengh oil jaix nongx, anl meix yanc lis nup nyenc pieek dos juh maoh.

Nanh luv yags

13 Luv yags nangs gungc, daengc dih wangp eis lis mangc jil. Xic jah nyenc Aih Jic daengh nyenc Jah Nanc ledp luv yags soic lieeux. 14 Juh maoh nyimp Yoh Seel jeis oux, Yoh Seel buh xup lis sinc Aih Jic daengh Jah Nanc lieeux, jaoh laos xeeuc Fax Laox bail. 15 Nyenc Aih Jic daengh nyenc Jah Nanc ledp yongh sinc lieeux yangx, begs singk Aih Jic map jinv Yoh Seel, wah: "Naih jiul sinc buh lieeux, jouc nyac pieek nyil oux dos jiul bah! Mieenx lis jiul nyaoh dav nas nyac yags deil!" 16 Yoh Seel xunp: "Nuv baov xaop yongh sinc lieeux yangx, xaop deic duc xeengp map saip yaoc, yaoc suh deic oux nyimp xaop wanh." 17 Xah il naih, juh maoh daiv duc xeengp touk Yoh Seel jah bail, maoh suh aol oux bail nyimp juh maoh wanh max, liees miinc, liees jenc, senc daengh liic. Il naih, nyinc jah Yoh Seel aol oux nyimp juh maoh daengl wanh duc xeengp, bangl begs singk sangx soh. 18 Nyinc jih nyih, juh maoh yuh map jinv Yoh Seel, doiv maoh wah: "Jiul nyaoh dav nas xus nyenc jiul jings eis lis sil mangc. Sinc jiul yongh lieeux, duc xeengp buh ledp dos nyac lieeux. Douv laot mingh jiul daengh daeml yav dah mangv, mangc buh eis gal dos xus nyenc jiul yangx. 19 Jiul weex mangc nyaoh dav nas nyac douh gaemv bail? Daeml yav jiul weex mangc wangp bail? Jouc nyac aol oux map wanh jiul daengh daeml yav jiul. Il naih, Fax Laox lis daeml yav jiul, jiul buh haengt weex nuc dos maoh. Jouc nyac pieek baenl oux dos jiul, jav jiul hap gal jiuc mingh naih naengl nyaoh eis douh deil, daeml yav buh eis douh wangp." 20 Il naih, Yoh Seel jeis daengc dih wangp Aih Jic saip Fax Laox. Nyenc Aih Jic luv yags nangs gungc. Il naih, juh maoh ags mungx ags beel daeml yav, jinc dih wunx dos Fax Laox lieeux. 21 Yoh Seel aol begs singk Aih Jic, dah mangv guagl naih touk mangv jav, ledp weex nyenc nuc dos Fax Laox. 22 Gobs gal jinc dih sangh sunx jah, Yoh Seel hap eis jeis map, yenl yuih Fax Laox bens bogl oux kaemk sangh sunx. Xah il naih, juh maoh hap eis douh beel jinc dih. 23 Yoh Seel doiv begs singk wah: "Yaoc xic naih nyimp Fax Laox jeis xaop daengh jinc dih xaop map. Jav yaoc buh pieek baenl oux saip xaop bail dos. 24 Touk xic xup map, ngox benh aol il benh dos Fax Laox. Naengl gal siik benh jangs dos xaop, weex baenl daengh sangx soh xaop, nyenc yanc xaop daengh lagx xaop." 25 Juh maoh xunp: "Xus jiul ah! Nyac juv mingh jiul! Haengt jiul douh sais nyac. Jiul buh weex nuc dos Fax Laox." 26 Xah il naih, Yoh Seel nyaoh guagl Aih Jic weex jiuc banc liix, jiuc banc liix naih touk maenl naih buh naengl yongh: Dah jinc dih Aih Jic xup lis map, ngox benh yuv jaoh il benh dos Fax Laox. Gobs gal jinc dih sangh sunx hap eis wenp maenv Fax Laox; il naih, sangh sunx eis douh anl jiuc banc liix naih.

Yal Gol yuv deil xic jah jouc

27 Xah il naih, nyenc Yix Seec Lieec nyaoh Aih Jic, dih wangp Goh Xanh. Juh maoh nyaoh jah juml lis eel jiv, suh wedt seic map, nyenc buh lis gungc. 28 Yal Gol nyaoh Aih Jic lis xebc sedp nyinc. Maoh dah xenp xic jah, lis il begs siik xebc sedp nyinc. 29 Maoh yuv deil xic jah, paik nyenc bail sint lagx maoh Yoh Seel map, doiv maoh wah: "Nuv baov yaoc douh sais nyac, deic miac nyac songk laos aox bal yaoc map liix, nyac aol meix eiv daengh laox xedc daiv yaoc, bix sangv yaoc nyaoh Aih Jic. 30 Yaoc deil bail xic jah, nyac deic yaoc ugs Aih Jic, sangv nyaoh dih wenc ongs bux yaoc jah." Yoh Seel xunp: "Yaoc bens anl nyac bail weex." 31 Yix Seec Lieec wah: "Nyac doiv yaoc liix bah!" Yoh Seel suh nyimp maoh map liix. Il naih, Yix Seec Lieec baengh gonv baiv Wangc Menl yangx.

Dens Qit 48

Yal Gol pieek sungp lail dos yac banl Yoh Seel

1 Dah lieeux il pungt, lis nyenc map lebc Yoh Seel: "Bux nyac ids qaenp yangx." Xah il naih, Yoh Seel bail naengc bux, deic lagx maoh Max Nac Xih daengh Yix Fax Lieenc dongc maoh bail. 2 Yal Gol qingk lagx maoh Yoh Seel map naengc maoh, jav hap dos legc jenc map ags suiv nyaoh wul xangc. 3 Yal Gol doiv Yoh Seel wah: "Wangc Menl Mungx Ags nyaoh Jah Nanc dih wangp Lul Sih doiv yaoc ugs map dah, pieek lail saip yaoc. 4 Maoh doiv yaoc wah: 'Yaoc yuv aol nyac yaengt lis saemh lenc gungc, aol saemh lenc nyac wenp lis oil guagl. Yaoc buh yuv pieek dih wangp naih dos saemh lenc nyac weex eel jiv, touk jaengl yais.'" 5 Yal Gol yuh wah: "Yoh Seel ah! Yaoc naengl mix touk Aih Jic map nuv nyac xic jah, yac banl nyac nyaoh naih ugs guangl. Yix Fax Lieenc daengh Max Nac Xih sonk jangs lagx yaoc, xongs Lux Bienl daengh Xih Mieenx laot yangh. 6 Nuv baov nyac eengv sangx lis lagx laengx sonk weex lagx nyac. Dih wangp juh maoh sibs weex eel jiv jah jangs nyaoh aox eel jiv Yix Fax Lieenc daengh Max Nac Xih. 7 Yaoc il naih weex yuih neix nyac Lah Jeec. Eev yaoc dah Bah Danl xonv map xic jah, maoh nyaoh dih wangp Jah Nanc deil bail, liic Yix Fac Tat eis gail. Yaoc nyaengc qingk pak sais, hap deic maoh sangv nyaoh geel kuenp bail Yix Fac Tat jah." (Yix Fac Tat jangs xic naih Boc Lil Henx.) 8 Yal Gol naengc yac lagx Yoh Seel suh haemk: "Maenv lagx naih jangs nouc?" 9 Yoh Seel xunp: "Jangs lagx yaoc, Wangc Menl nyaoh Aih Jic pieek saip yaoc jah." Yal Gol xunp: "Daiv touk geel yaoc map, saip yaoc pieek sungp lail dos juh maoh." 10 Dal Yal Gol wap yangx yenl yuih nyinc jih pangp, maoh nuv eis tingp hap. Il naih, Yoh Seel deic yac lagx touk geel bux maoh bail. Yal Gol suh xudt nas, wums yac maoh. 11 Yal Gol doiv Yoh Seel wah: "Yaoc nyaengc xangk eis touk eengv lis nuv nyac. Xic naih Wangc Menl saip yaoc naengl nuv lagx nyac." 12 Yoh Seel suh dah dav nas bux aol yac lagx dah geel, hap ags bebc nas daengh dih. 13 Yoh Seel aol Yix Fax Lieenc jenc nyaoh mangv xees ongs, Max Nac Xih nyaoh mangv wap, ledp map jaenx ongs. 14 Danl sil Yal Gol deic yac miac daengl gius, aol miac wap songk nyaoh wul gaos Yix Fax Lieenc, laengx sonk maoh jangs nongx; miac xees songk nyaoh wul gaos Max Nac Xih, laengx sonk maoh jangs jaix. 15 Maoh suh pieek sungp lail dos Yoh Seel, wah: "Haengt Wangc Menl, mungx ongs bux yaoc Yal Boc Lah Hank daengh Yix Sax bonc buih jah, mungx xongs sangh liees daiv yaoc il saemh hap weex touk maenl naih jah, 16 mungx Nyenc Menl juv yaoc todt nanh lieeux jah, pieek lail dos yac lagx naih. Haengt guanl yaoc, daengh guanl ongs bux yaoc Yal Boc Lah Hank daengh Yix Sax jah, yaml yac maoh liuuc luih map! Haengt yac maoh sangx lis saemh lenc gungc nyaoh daengc dees dih!" 17 Yoh Seel nuv bux songk miac wap nyaoh wul gaos Yix Fax Lieenc, suh qingk eis douh sais. Xah il naih, maoh suh deic miac wap bux nyaoh wul gaos Yix Fax Lieenc jah, yuv wanh laos wul gaos Max Nac Xih bail. 18 Maoh doiv bux wah: "Bux ah! Bix il naih. Mungx naih hap jangs banl mags. Songk miac wap nyaoh wul gaos maoh." 19 Bux sagl maoh wah: "Lagx yaoc ah! Yaoc wox. Yaoc wox. Saemh lenc Max Nac Xih buh yuv wenp il dous, dous maoh buh yuv mags. Danl sil nongx maoh yuv biix maoh eengv mags. Saemh lenc nongx maoh yuv wenp oil guagl!" 20 Il naih, maenl jah Yal Gol pieek sungp lail saip yac maoh, wah: "Nyenc Yix Seec Lieec yuv yaml guanl xaop map pieek sungp lail dos nyenc. Juh maoh yuv wah: 'Haengt Wangc Menl aol xaop xongs Yix Fax Lieenc daengh Max Nac Xih laot yangh." Xah il naih, Yal Gol jiml Yix Fax Lieenc pangp dah Max Nac Xih. 21 Dah lenc, Yal Gol doiv Yoh Seel wah: "Yaoc yuv deil yangx, danl sil Wangc Menl bens nyimp xaop gaenx nyaoh, daiv xaop xonv touk dih wangp ongs bux xaop nyaoh jah bail. 22 Xic jav yaoc yongh miax nat dah miac nyenc Yal Moc Lil xeengl lis dih wangp jah, buh pieek saip nyac, aol nyac biix oil jaix nongx gungc lis il benh."

Dens Qit 49

Yal Gol pieek sungp lail dos lagx maoh

1 Yal Gol suh sint oil lagx maoh, wah: "Map naih daengl juml, yaoc deic jodx lenc xaop yuv deml maenv sil jah, lebc xaop. 2 Oil lagx Yal Gol ah! Xaop juml map qingk; qingk Yix Seec Lieec, bux xaop jah, wah sungp. 3 Lux Bienl ah! Nyac jangs banl mags yaoc, jangs legc yaoc. Nyaoh yaoc ags legc xic jah sangx lis nyac map. Nyac biix oil nongx lis banc pangp, buh lis env. 4 Danl sil nyac xongs naemx laox laot yangh, ags sagl eis lis, eep buh sagl eis lis. Nyac eis lis banc pangp yangx, yenl yuih nyac nyimp maix yaoc nunc, aol xangc yaoc wav! 5 Xih Mieenx daengh Lil Weil, yac jaix nongx naih, aol xangp miax weex mans ugs yaot. 6 Guaenl yaoc ah! Bix nyimp yac maoh weex hangc jiv jods naih, bix sabx juh maoh weex bangl. Yenl yuih yac maoh qingk yax suh sat nyenc, lonh dadl enl dinl senc. 7 Longc qik juh maoh douh guav, yenl yuih yadx gungc; meix yax juh maoh buh douh guav, yenl yuih tent wodx! Yaoc yuv deic saemh lenc yac maoh sank dah daengc dih wangp Yix Seec Lieec. 8 Yuc Dal ah! Jaix nongx nyac yuv bus nyac. Miac nyac yuv piagp oc nyenc saengl nyac. Jaix nongx nyac yuv bebc nyaoh dav nas nyac. 9 Yuc Dal xongs duc lagx jenh lienc laot yangh, sat deil duc jenc jil jaengv xonv map. Maoh nunc bebc, xongs duc dagc jenh lienc; yuh xongs duc meix jenh lienc, eis lis nouc ams daeml maoh. 10 Yuc Dal il saemh bens deic env wangc. Saemh lenc maoh bens sibs env, hap weex touk mungx lis env jah map. Weenh guagl ledp yuv anl mungx jah bail weex. 11 Yuc Dal deic lagx liic maoh sugx nyaoh geel meix ids, meix ids zeil lail jah. Maoh aol kuaot ids sagl ugs xenp, yenl yuih maoh xup lis xingc lail. 12 Maoh lis kuaot gungc jil map suh yak dal, lis nyox gungc jil map suh bagx biaenl. 13 Xih Bul Lunc yuv nyaoh geel heit nyaoh. Doiv maoh nyaoh jah yuv wenp doiv bagc lol. Geel biinl maoh touk Xih Dunl. 14 Yix Sal Jah xongs duc liic gav top, nunc nyaoh dav yac dangl liees. 15 Maoh xogp doiv lail nyaoh, liangp doiv magx buic. Il naih maoh dabs qaenp ungx laic, wenp nyenc nuc douh bangl eep weex ongl. 16 Danl yuv donv luh begs singk dous maoh, aox Yix Seec Lieec il dous; xongs dous mih Yix Seec Lieec laot yangh. 17 Maoh xongs duc suic lis duc nyaoh geel kuenp, idx xongp dinl max, dos nyenc qic max dogl luih map. 18 Xus ah! Yaoc gas nyac map juv jiul! 19 Jah Deec yuv douh bangl jangc daoc map dos, maoh daov dos xuh, naengl laeml juh maoh. 20 Daeml yav Yal Xeel yuv xup lis xingc lail, naengl lis yangh jil pik sunx dos wangc. 21 Nac Fuc Tat Liih xongs duc meix luc songk ugs map, sangx lis lagx luc lail yagc gungc. 22 Yoh Seel xongs ongl meix nyaoh geel naemx beeuv lis demh lail. Ah maoh jah eiv yos dah kaik bail. 23 Maenv nyenc xeip beengv nat yuv haik maoh, beengv maoh, biigs maoh nangs. 24 Danl sil nat maoh nyaeml jaens. Inp maoh buh xeip, yenl yuih Wangc Menl Mungx Ags Yal Gol jah bangl maoh, laengx jangs mungx Sangx Liees, mungx Bial Duc Yix Seec Lieec jah. 25 Jangs Wangc Menl bux nyac bangl nyac, Wangc Menl Mungx Ags pieek lail saip nyac. Maoh deic maenv lail wul menl dingv dih, eengv lagx gungc duc xeengp gungc ledp pieek dos nyac. 26 Lagx yaoc ah! Maenv lail yaoc jouc Wangc Menl pieek dos nyac jah, biix maenv lail jenc aov bens nyaoh jah eengv mags. Haengt maenv lail naih map touk wul gaos Yoh Seel, mungx nyaoh aox jaix nongx weex nyenc douc jah. 27 Bienl Yax Miinx xongs duc biungl ngah laot yangh, aenl hedp jil maenv sabp lis map jah, aenl nyaemv pieek maenv xeengl lis map jah." 28 Mangv wul naih jangs xebc nyih dous nyenc Yix Seec Lieec. Bux pieek sungp lail dos lagx xic jah, wah maenv sungp naih. Maoh anl ags mungx ags dogl lis sungp lail jah, pieek dos juh maoh.

Yal Gol deil bail buh sangv yangx

29 Yal Gol yuh lebc oil lagx wah: "Yaoc yuv deil yangx. Xaop sangv yaoc nyaoh dih wenc ongs bux yaoc, longh aox kuaik dih Yix Fuc Lunc, nyenc Heel jah 30 Longh naih nyaoh Jah Nanc, Mant Lil mangv dongl, aox kuaik dih guanl Mail Bix Lah jah. Yal Boc Lah Hank nyimp Yix Fuc Lunc, nyenc Heel jah, jeis longh daengh dih map weex dih wenc. 31 Yal Boc Lah Hank daengh maix maoh Sax Laic sangv nyaoh jah. Yix Sax daengh maix maoh Lic Baix Jah buh sangv nyaoh jah. Yaoc buh deic Lil Yal sangv nyaoh jah yangx. 32 Kuaik dih daengh longh nyaoh aox jah jangs nyimp nyenc Heel jeis map." 33 Yal Gol doiv lagx maoh lebc wenp sungp naih, xonv nunc lail map, suh duv soh yangx.

Dens Qit 50

1 Yoh Seel bebc nyaoh wul bux nees, xudt nas maoh. 2 Dah lenc, Yoh Seel lebc maenv sangh ems aol ems dangl dos xenp bux maoh eis saip nyenl, sangh ems suh anl beenh. 3 Sil naih yongh lieeux siik xebc maenl, yenl yuih dos ems naih laos xenp yongh siik xebc maenl. Nyenc Aih Jic yuih Yal Gol banh sais lis sedp xebc maenl. 4 Sil banh sais dah bail, Yoh Seel map doiv nyenc mungx Fax Laox wah: "Jouc xaop deic sungp naih bail lebc wangc. 5 'Bux yaoc baov deil xic jah, yuv yaoc map liix, xais yaoc deic maoh bail dih wangp Jah Nanc wenc beenh lail jah sangv. Xah il naih jouc nyac douv yaoc bail sangv bux yaoc, beenh wenp laengx xonv map." 6 Fax Laox xunp: "Nyac anl bux yuv nyac liix jah, bail sangv maoh." 7 Xah il naih, Yoh Seel bail sangv bux maoh. Maenv nyenc mungx Fax Laox - nyenc aox xeeuc daengh yangp laox Aih Jic jah - ledp banx Yoh Seel bail. 8 Naengl lis daengc yanc nyenc Yoh Seel, jaix nongx maoh daengh daengc yanc nyenc bux maoh buh dongc bail. Gobs gal oil lagx uns nyimp duc xeengp liuuc nyaoh Goh Xanh. 9 Enl maoh bail jah yuh lis nyenc deic ceeh max daengh gax xaip qit max, wenp bangl nyenc mags gungc. 10 Juh maoh map touk geel beit oux Yal Dac, jaenx nyal Yoc Danl, nyaoh jah soh laox pak sais nees. Yoh Seel nyaoh jah yuh nees bux sedp maenl. 11 Nyenc Jah Nanc dih wangp jah nuv oil maoh nyaoh beit oux Yal Dac jah nees, suh wah: "Nyenc Aih Jic nees, nyaengc pak sais gungc." Il naih, jaenx nyal Yoc Danl doiv jah sint weex Yal Boc Mail Xih (*yil sih jangs "nyenc Aih Jic nees"). 12 Il naih, oil lagx Yal Gol anl bux wah jah beenh, 13 suh jungl maoh touk Jah Nanc, sangv nyaoh longh aox kuaik dih guanl Mail Bix Lah, Mant Lil mangv dongl. Xic nyungl Yal Boc Lah Hank nyimp Yix Fuc Lunc, nyenc Heel jah, jeis longh naih daengh dih map weex dih wenc. 14 Yoh Seel sangv bux maoh wenp, suh nyimp oil jaix nongx, eengv oil nyenc dongc map sangv bux maoh jah, xonv bail Aih Jic.

Yoh Seel xaok sais oil jaix nongx

15 Bux deil bail yangx, oil jaix nongx Yoh Seel wah: "Nuv baov Yoh Seel qingk yax dos daol, anl daol dah unv doiv maoh weex jah map beis, jav daol nup yangh weex lieel?" 16 Xah il naih, juh maoh paik nyenc bail jinv Yoh Seel wah: "Bux nyac naengl mix deil xic jah, 17 baov jiul lebc nyac bags sungp. 'Oil jaix nongx dagl soix nyac dah, daiv nyac eis lail, jouc nyac nyangh juh maoh.' Xah il naih, jiul jangs nyenc nuc Wangc Menl bux nyac; jouc nyac nyangh jiul." Yoh Seel qingk sungp naih, suh nees yangx. 18 Dah lenc, oil jaix maoh ags map jinv maoh, bebc nyaoh dav nas maoh wah: "Jiul jangs nyenc nuc nyac." 19 Yoh Seel daov doiv juh maoh wah: "Bix yaot. Yaoc eis lis env wedt xaop, gobs Wangc Menl hap lis. 20 Dah unv xaop xangk haik yaoc, danl sil meix xangk Wangc Menl jangs lail. Maoh yuv aol wenp maenv sil xic naih ugs map jah, laengx jangs juv mingh oil nyenc. 21 Xah il naih, xaop bix yaot. Yaoc ags sangx xaop daengh lagx xaop." Yoh Seel yongh sungp lail xaok sais juh maoh.

Yoh Seel deil

22 Yoh Seel nyimp nyenc yanc bux maoh jah bens naengl nyaoh Aih Jic. Maoh deil xic jah lis il begs edl xebc nyinc. 23 Maoh nyaoh menl guangl naengl lis nuv samp saemh lagx maoh Yix Fax Lieenc, buh wums dah lagx kuanp Max Nac Xih, laengx jangs lagx Max Jic jah. 24 Dah lenc, Yoh Seel doiv oil jaix nongx maoh wah: "Yaoc yuv deil yangx, danl sil Wangc Menl ags yuv map bangl xaop, daiv xaop liic dih wangp naih, touk dih wangp maoh liix pieek dos Yal Boc Lah Hank, Yix Sax daengh Yal Gol jah bail." 25 Yoh Seel suh xais lagx Yix Seec Lieec map liix, wah: "Wangc Menl daiv xaop touk Jah Nanc bail xic jah, xaop buh yuv deic lags yaoc nyimp xaop dongc bail." 26 Il naih, Yoh Seel lis il begs edl xebc nyinc suh deil yangx. Juh maoh aol ems dangl dos xenp maoh wenp, songk laos jons liuuc nyaoh Aih Jic.

Lul Deec 1

Yix Liih Mix Leec daengc yanc bonc bail Moc Yah

1 Unv jav, nyaoh nyanl maenl nyenc douc donv luh gonx Yix Seec Lieec xic jah, dogl nanh luv oux. Jav lis mungx nyenc dah senl Boc Lil Henx dih wangp Yuc Dal map, liic yanc bail. Maoh yenx maix nyimp yac banl maoh touk guagl Moc Yah bail sav nyaoh jah. 2 Mungx nyenc jah guanl Yix Liih Mix Leec, maix maoh guanl Nac Oc Meix. Yac lagx maoh il mungx guanl Max Lenc, mungx guanl Jih Lieenc. Ledp jangs dous nyenc Yix Fax Tap, dah senl Boc Lil Henx dih wangp Yuc Dal map. Juh maoh nyaoh guagl Moc Yah xic jah, 3 Yix Liih Mix Leec deil yangx, naengl gal maix maoh Nac Oc Meix nyimp yac lagx. 4 Yac lagx naih ledp aol lagx miegs Moc Yah weex maix, il beix guanl Oc Eev Bah, beix guanl Lul Deec. Nyaoh jah xebc nyinc qak luih, 5 Max Lenc, Jih Lieenc yac maoh buh deil yangx. Naengl gal Nac Oc Meix, eis lis saox buh eis lis lagx hap.

Nac Oc Meix daengh Lul Deec xonv bail Boc Lil Henx

6 Jav Nac Oc Meix naengl nyaoh Moc Yah xic jah, qingk touk Xus pieek lail dos begs singk nyaoh Yuc Dal jah, saip oil maoh xup lis xingc. Il naih, Nac Oc Meix nyimp yac lias maoh baov dah Moc Yah xonv bail senl bens. 7 Oil maoh dongc qamt kuenp bail Yuc Dal. 8 Nyaoh banv kuenp xic jah, Nac Oc Meix nyimp yac lias wah: "Yac xaop xonv bail yanc neix bah! Haengt Xus eiv xaop, xongs xaop eiv yaoc daengh saox xaop dah bail jah laot yangh. 9 Yaoc haengt Xus aol xaop deml doiv lail, siip eev." Il naih, Nac Oc Meix nyimp yac lias xudt nas baov songk pieek. Xic jah, yac lias songk soh nees map, 10 doiv maoh wah: "Eis! Jiul yuv nyimp nyac touk jaix nongx nyac bail." 11 Danl sil Nac Oc Meix xunp: "Lias ah! Xaop weex mangc xangk nyimp yaoc bail lieel? Yaoc naengl sangx lis lagx map, weex saox saip xaop il? 12 Lias yaoc ah, xaop xonv bail yanc bax! Yaoc laox gungc yangx, eev eis lis hap. Nuv baov yaoc naengl eev lis, nyaemv naih bail saox, laengx lis lagx map, 13 xaop naengl haengt gas juh maoh mags map il? Naengl haengt gas, eis haengt eev bail il? Eis, lias yaoc! Xaop jil kuip eis xongs yaoc il naih nangs; Xus aol yaoc jil kuip." 14 Juh maoh songk soh nees map. Jav Oc Eev Bah nyimp sax xudt nas pieek kuenp, danl sil Lul Deec nyaeml sax eis liic. 15 Il naih, Nac Oc Meix doiv maoh wah: "Lul Deec! Neix laox nyac Oc Eev Bah xonv bail begs singk jaix nongx bens daengh maenv xenc juh maoh. Nyac buh enl maoh bail bax!" 16 Jav Lul Deec xunp: "Bix xais yaoc liic nyac bail. Nyac bail nup yaoc buh bail jah. Nyac nyaoh nup, yaoc buh nyaoh jah. Jaix nongx nyac jungh jangs jaix nongx yaoc, Wangc Menl nyac jungh jangs Wangc Menl yaoc. 17 Nyac deil nyaoh nup yaoc buh deil nyaoh jah, siic sangv nyaoh jah. Nuv baov yaoc deil dah unv liic nyac bail, haengt Xus wedt yaoc qaenp qaenp." 18 Nac Oc Meix nuv Lul Deec bens yuv nyimp maoh bail, jav buh eis eengv sagl maoh hap. 19 Jav yac maoh suh bail yangx, map touk Boc Lil Henx xic jah, daengc nyenc aox senl ledp naenv map. Maenv nyenc miegs aox jah haemk: "Mungx naih nyaengc jangs Nac Oc Meix il?" 20 Nac Oc Meix lebc oil maoh: "Xaop bix sint yaoc weex Nac Oc Meix, [*kuanp sais] daov sint yaoc weex Max Lah [*aemc] bax, yenl yuih Mungx Ags aol mingh kuip dos yaoc! 21 Yaoc dah naih ugs bail xic jah, miac digs, danl sil Xus yenx yaoc xonv map miac mih. Xaop weex mangc naengl sint yaoc weex Nac Oc Meix lieel? Xus aol yaoc jil kuip, Mungx Ags buh qimp kuip dos yaoc." 22 Xah il naih, Nac Oc Meix nyimp lias maoh Lul Deec, lagx miegs Moc Yah jah, dah Moc Yah xonv map. Yac maoh touk Boc Lil Henx xic jah, eep gobs qit xup oux megx.

Lul Deec 2

Lul Deec nyaoh yav Boh Ah Sih jebl oux megx (*Aox naih sint oux naih weex 'oux megx', danl sil maoh nyimp oux megx eis daengl xongs.) 1 Xic jah nyaoh Boc Lil Henx lis mungx nyenc guanl Boh Ah Sih, lis env yuh lis sinc. Maoh jangs senp singc [biingc banx] saox Nac Oc Meix, Yix Liih Mix Leec. 2 Lis il maenl, Lul Deec nyimp Nac Oc Meix wah: "Saip yaoc touk yav eep bail, jebl oux megx dogl gal jah. Nouc doiv yaoc lail, yaoc laengx jebl nyaoh mangv lenc maoh." Nac Oc Meix xunp: "Lias yaoc, nyac bail bax!" 3 Il naih, Lul Deec touk yav bail, nyaoh mangv lenc nyenc xup oux megx jebl maenv dogl jah. Nouc wox, yav Lul Deec jebl oux megx jah laengx jangs yav Boh Ah Sih. 4 Eev Lul Deec naengl nyaoh yav xic jah, Boh Ah Sih dah Boc Lil Henx map, doiv oil nyenc xup oux megx haemk lail: "Haengt Xus nyimp xaop dongc nyaoh!" Juh maoh xunp: "Haengt Xus pieek lail saip nyac!" 5 Jav Boh Ah Sih haemk nyenc deic ongl: "Mungx lagx miegs jah jangs nouc?" 6 Nyenc deic ongl xunp: "Maoh jangs lagx miegs Moc Yah, nyimp Nac Oc Meix xonv map. 7 Maoh hedp naih jouc yaoc saip maoh jebl maenv oux megx dogl nyaoh geel maenv sugx lail jah eengv maenv dogl nyaoh mangv lenc nyenc weex ongl jah. Maoh dah jenc saemp jebl touk xic naih, gobs nyaoh dingc jah sav aol yimk jeengx." 8 Boh Ah Sih suh dah bail doiv Lul Deec wah: "Nongx ah, qingk yaoc wah. Nyac gobs nyaoh geel naih jebl oux megx. Bix bail yav eep hap, jaemh lenc oil miegs ongl yaoc nyaoh naih. 9 Naengc oil maoh xup doiv nup, nyac suh enl juh maoh bail. Yaoc lebc oil banl ongl yaoc yangx, eis saip juh maoh haik nyac, aol nyac weex ees. Nyac yags naemx, laengx bail wongk oil maoh yenl map jah jil." 10 Jav Lul Deec bebc nas daengh dih nyaoh geel dinl Boh Ah Sih wah: "Nyaengc lail nyac!" Maoh buh haemk: "Nyac weex mangc doiv yaoc il naih lail? Yaoc jangs lagx miegs ags guagl." 11 Boh Ah Sih xunp: "Yaoc wox. Eev dah saox nyac deil bail, nyac doiv sax hangc hangc weex lail, yaoc buh ledp wox. Nyac liic bux neix dah guagl nyac ugs map nyimp oil nyenc eis wox daengl meel naih gaenx nyaoh, yaoc buh wox yangx. 12 Yaoc haengt Xus nuv maenv nyac weex jah buic singc nyac. Haengt Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec, gungc gungc pieek lail dos nyac. Maoh jangs mungx nyac map baengh, mungx baos nyac jah, xongs meix mogc baos lagx mogc nyaoh dees bav laot yangh." 13 Lul Deec xunp: "Xus nyenc yaoc ah! Yaoc haengt yaoc bens saip nyac douh sais. Yaoc weex miegs nuc saip nyac buh eis pik, nyac naengl wah oil sungp lail naih xaok sais yaoc." 14 Touk jil oux hedp xic jah, Boh Ah Sih doiv Lul Deec wah: "Dah map jil nyil siic oux megx naih, aol siic gogl laos sous bail." Il naih, Lul Deec suh nyimp oil nyenc weex ongl jah gaenx suiv luih map. Boh Ah Sih suh duh siic oux megx xigs saip maoh jil. Lul Deec jil jaengv yangx buh naengl gal. 15 Lul Deec xonv bail jebl oux megx xic jah, Boh Ah Sih lebc oil nyenc ongl maoh: "Nuv maoh dah maenv oux megx xaop sugx lail jah neel nyil bail, xaop buh saip maoh, bix aol maoh pak nas. 16 Xaop eengv yuv uv dah aox miac dogl nyil bail saip maoh jebl, bix guav maoh." 17 Il naih, Lul Deec suh nyaoh yav jah jebl oux megx, hap weex touk menl dengv. Maoh deic maenv oux megx jebl jah begx lail, lis nyih xebc siik jaenl qak luih. 18 Maoh suh unl oux megx xonv laos yanc bail saip sax nuv, yuh aol maenv siic dah oux hedp jil gal map jah saip sax. 19 Nac Oc Meix haemk maoh: "Maenl naih nyac dah nup jebl lis oux megx gungc naih bail? Nyac nyaoh yav nouc jebl? Yaoc haengt Xus pieek lail dos mungx nyenc yagc sac nyac jah!" Jav Lul Deec lebc sax: "Yaoc maenl naih jebl nyaoh yav Boh Ah Sih." 20 Nac Oc Meix doiv Lul Deec wah: "Yaoc haengt Xus pieek lail dos Boh Ah Sih. Xus bens eis sav eiv daol daengh nyenc yanc daol deil bail jah. Boh Ah Sih jangs nyenc dous daol, senp singc jaenx, dogl gonx daol." 21 Lul Deec wah: "Maoh naengl xais yaoc jaemh lenc nyenc weex ongl maoh jah jebl oux megx, hap weex touk xic xup lieeux." 22 Nac Oc Meix suh nyimp Lul Deec wah: "Lias, nyaengc lail ax! Il naih weex suh lail: Nyac nyaoh yav Boh Ah Sih nyimp miegs ongl maoh. Nuv baov nyac touk yav mungx mih bail, yaot eep aol nyac weex ees." 23 Il naih, Lul Deec jaemh lenc miegs nuc Boh Ah Sih jebl oux megx, touk xic oux megx saemh laox saemh liix ledp xup lieeux. Maoh bens nyimp sax gaenx nyaoh.

Lul Deec 3

Lul Deec lah doiv dogl

1 Lis il maenl, Nac Oc Meix doiv Lul Deec wah: "Lias yaoc, yaoc bens douh nyimp nyac lah wangp dogl, lis wangp baengh. 2 Boh Ah Sih saip nyac jaemh lenc miegs ongl maoh, maoh eis jangs senp singc [biingc banx] daol il? Jav, nyac qingk yaoc angs. Maoh nyaemv naih yuv nyaoh beit waenk oux megx. 3 Il naih, nyac bail xugs xenp, miads nyil naemx dangl, wanh meix ugs lail. Dah lenc, nyac touk beit oux megx bail, danl sil gas touk Boh Ah Sih jil wenp wumx jaengv xih saip maoh wox nyac nyaoh jah. 4 Nyac yuv naengc lail maoh nunc wangp nup. Gas maoh nagp yaeml xic jah, suh bail geel dinl maoh eip dans, nunc nyaoh jah. Maoh ags wox lebc nyac weex hangc mangc." 5 Lul Deec xunp: "Nyac nup yangh angs yaoc suh il jah weex." 6 Il naih, nyaemv jah Lul Deec touk beit oux megx bail, anl sax lebc maoh jah weex. 7 Boh Ah Sih jil wenp wumx jaengv, aox longc kuanp sais, suh bail geel beengc oux megx nagp yangx. Dah il xic, Lul Deec seik seik qamt dah bail eip dans geel dinl maoh, nunc nyaoh jah. 8 Touk banv janl Boh Ah Sih dah yunv piat xenp liop map, xangk eis touk lis mungx nyenc miegs nunc nyaoh geel dinl, 9 suh haemk: "Nyac jangs nouc?" Lul Deec xunp: "Xus nyenc yaoc ah! Yaoc jangs miegs nuc nyac Lul Deec. Nyac jangs senp singc jaenx yaoc, jouc nyac aol xanh nyac ebc yaoc. (*Nyaoh aox sungp Xih Boc Laic wah 'aol xanh nyac ebc yaoc' yil sih jangs 'nyac aol yaoc weex maix, eengv jeis yav saox yaoc deil jah.'") 10 Boh Ah Sih wah: "Nongx yaoc, haengt Xus pieek lail dos nyac. Dah unv, nyac doiv sax sais saengc. Xic naih, nyac doiv dous nyenc saox nyac buh sais saengc. Nyac naengl bail lagx hank lis, eis heenk maoh hut meec, nyac eis il naih weex. 11 Nongx, nyac eis yongh souc mangc. Yaoc yuv weex wenp maenv sil nyac jouc yaoc weex jah. Daengc nyenc aox senl buh ledp wox nyac jangs lagx miegs longc lail. 12 Yaoc nyaengc jangs senp singc jaenx nyac, dogl gonx nyac, danl sil naengl lis mungx nyenc biix yaoc eengv jaenx nyac. 13 Nyaemv naih nyac suh nyaoh naih. Hedp mus yaoc yuv nyimp maoh wah. Nuv baov maoh haengt gonx nyac, suh saip maoh aol nyac. Nuv baov maoh eis haengt, yaoc xiv Xus, Mungx Bens Nyaoh jah, map liix, yaoc yuv aol nyac weex maix! Nyac nyaoh geel naih nunc touk guangl menl bail." 14 Il naih, Lul Deec nunc nyaoh geel dinl Boh Ah Sih. Yuv guangl menl mix wox meel nyenc xic jah, maoh laengx jenc map, yenl yuih Boh Ah Sih wah dah: "Eis xangk saip nyenc wox lis nyenc miegs map beit oux megx naih." 15 Boh Ah Sih buh nyimp Lul Deec wah: "Aol meix ugs nugs nyac map, ebc nyaoh dees dih." Lul Deec suh il naih weex, Boh Ah Sih laengx youv liogc xebc jaenl oux megx laos bail, nyimp maoh yenl qak sap. Jav Boh Ah Sih suh xonv laos senl bail yangx. 16 Lul Deec xonv map touk yanc xic jah, Nac Oc Meix haemk maoh: "Lias ah, nup yangh?" Lul Deec suh deic Boh Ah Sih yuih maoh weex dah maenv sil jah lebc saip Nac Oc Meix qingk, 17 yuh wah: "Maoh naengl baov yaoc eis yuv miac mih xonv touk nyac map, naih maoh yuh saip oil oux megx naih dos yaoc." 18 Nac Oc Meix doiv maoh wah: "Lias yaoc, nyac songk sais gas nyil, naengc jagc sil naih nup yangh ugs map. Maenv sil naih mix beenh lail, Boh Ah Sih maenl naih bens eis sav."

Lul Deec 4

Boh Ah Sih aol Lul Deec weex maix

1 Eev nyaoh xic jah, Boh Ah Sih touk geel dol singl bail, nyaoh doiv nyenc wagx beenh sil jah suiv. Xangk eis touk, maoh wah dah mungx nyenc senp singc jaenx Yiv Lis Mix Leex jah, dah map yangx. Boh Ah Sih laengx heemx: "Biingc banx! Dah map geel naih suiv!" Il naih, maoh suh dah map suiv. 2 Boh Ah Sih dah yangp laox aox senl jah sint xebc mungx map, xais juh maoh suiv map qingk. 3 Maoh suh nyimp mungx senp singc jaenx jah wah: "Yaoc yuv nyimp nyac wah kuaik dih senp singc daol Yiv Lis Mix Leex. Nac Oc Meix, dah Moc Yah xonv map yangx, yuv beel kuaik dih jah. 4 Yaoc xangk yaoc dogl lebc nyac jagc sil naih. Nuv baov nyac yuv aol dih jah, suh nyaoh dav nas oil yangp laox nyimp wagx jenl naih wah lail. Nuv baov nyac eis yuv jeis dih jah map gonx, suh lebc yaoc. Nyac lis env dah unv, lenc xih touk yaoc." Mungx nyenc jah xunp: "Lail. Yaoc yuv jeis map gonx." 5 Boh Ah Sih suh lebc maoh: "Lail. Nuv baov nyac nyimp Nac Oc Meix jeis kuaik dih jah, nyac naengl yuv aol Lul Deec sax liingh nyenc Moc Yah weex maix. Il naih, maoh sangx lis lagx map lail liuuc guanl saox maoh, jav hap liuuc kuaik dih jah nyaoh yanc nyenc dah xenp bail jah." 6 Mungx senp singc jah xunp: "Jav nuv baov il naih, yaoc weex eis lis, yenl yuih yaoc yaot weex pak[!!] eel jiv yaoc. Nyac jeis dih jah map gonx! Yaoc weex eis lis!" 7 Xic jah nyenc Yix Seec Lieec beel jeis eel jiv bens lis il hangc liix, suh jangs mangv beel jah todt jigs haic saip mangv jeis. Juh maoh il naih weex, suh jangs wenp beel jeis. 8 Il naih, mungx senp singc jah doiv Boh Ah Sih wah: "Nyac jeis bax!", maoh suh todt haic dos Boh Ah Sih. 9 Jav Boh Ah Sih doiv maenv yangp laox eengv oil nyenc gaenx nyaoh sagx jah wah: "Maenl naih xaop ledp jangs nyenc dav. Eel jiv Yiv Lis Mix Leex eengv yac lagx maoh Jih Lieenc daengh Max Lenc yaoc nyimp Nac Oc Meix ledp jeis lieeux. 10 Yaoc buh aol Lul Deec, nyenc miegs Moc Yah, sax liingh Max Lenc, weex maix. Il naih, maoh sangx lis lagx map sibs guanl saox maoh eis nyaoh jah. Lagx maoh buh yuv sibs lis eel jiv saox maoh, eis saip guanl saox maoh xap nyaoh dous daol, senl daol dah bail. Maenl naih xaop ledp jangs nyenc dav sil naih." 11 Yangp laox nyimp oil nyenc gaenx xunp: "Jangs! Jiul weex dav! Jiul haengt Xus saip maix meik nyac lis oil lagx, xongs Lah Jeec nyimp Lil Yal laot yangh. Daengc guagl Yix Seec Lieec dah yac mungx naih map. Haengt nyac nyaoh Yix Fac Tat lis bens siih, nyaoh Boc Lil Henx lis guanl. 12 Haengt Xus yaml beix miegs uns naih lis saemh lenc dos nyac, xais yanc nyac xongs yanc Fac Leec Sih, lagx Yuc Dal nyimp Tat Max lis map jah.

Saemh lenc Boh Ah Sih

13 Il naih, Boh Ah Sih aol Lul Deec weex maix, nyimp maoh daengl eel. Xus saip Lul Deec lis lagx qak xenp, sangx lis banl. 14 Nyenc miegs aox senl doiv Nac Oc Meix wah: "Xus nyaengc dogl bus! Maenl naih maoh aol lagx kuanp naih map gonx nyac! Jiul haengt lagx naih nyaoh daengc guagl Yix Seec Lieec lis guanl! 15 Lagx uns naih yuv aol mingh meik dos nyac, bens sangx nyac jodx laox, yenl yuih lagx lias, mungx eiv nyac naih, sangx maoh map. Lis lias naih biix lis sedp duc lagx eengv lail." 16 Nac Oc Meix gonx lagx uns naih, sangx maoh xongs lagx bens laot yangh. 17 Il naih, maenv nyenc miegs donc xaih daengl baov: "Nac Oc Meix yuh lis lagx yangx!" Juh maoh aol lagx naih guanl Oc Bil Deec. Maoh mags map sangx lis Yeeh Xih, Yeeh Xih sangx lis Dal Wil. 18 Ongs bux Dal Wil (*Dal Wil jangs wangc Yix Seec Lieec) dah Fac Leec Sih map jangs weex naih: Fac Leec Sih, Xih Sih Lunc, 19 Lanc, Yal Miix Nac Dac, 20 Nac Sunl, Sah Menc, 21 Boh Ah Sih, Oc Bil Deec, 22 Yeeh Xih, Dal Wil.

Sax Mux Eev (Unv) 1

Yix Lil Jah Nac daengh nyenc yanc maoh

1 Nyungl lis il mungx nyenc guanl Yix Lil Jah Nac. Maoh jangs dous nyenc Suh Fuc. Maoh nyaoh senl Lah Max, dih wangp jenc jih Yix Fax Lieenc. Bux maoh jangs Yeeh Lox Hanp, ongs jangs Yiv Liis Fus, ongs mangh jangs Toc Fus. Toc Fus buh jangs lagx Suh Fuc. Suh Fuc jangs nyenc Yix Fax Lieenc. 2 Yix Lil Jah Nac lis yac duc maix: il mungx guanl Hah Nal, il mungx guanl Bix Nyic Nal. Bix Nyic Nal lis lagx, Hah Nal daov eis lis. 3 Yix Lil Jah Nac nyinc nyinc liic senl bens touk senl Xil Loc bail baiv Xus Mungx Ags, sunx yangh xonh saip maoh. Nyaoh jah lis yac banl Yix Liih, guanl Hoc Fuc Nyic daengh Feih Nyic Hah, weex sangh sunx dos Xus. 4 Yix Lil Jah Nac sunx yangh xonh saip Xus maenl jah, bens dah aox yangh xonh aol nanx map pieek saip nyenc yanc maoh. Maoh deic il benh map saip Bix Nyic Nal, buh saip lagx banl lagx miegs Bix Nyic Nal il mungx il benh. 5 Xus eis saip Hah Nal sangx lis lagx, danl sil Yix Lil Jah Nac bens eiv Hah Nal, gungc pieek maoh il benh. 6 Bix Nyic Nal bens aol Hah Nal weex ees, aol maoh pak nas, yenl yuih Xus eis saip Hah Nal sangx lis lagx. 7 Nyinc nyinc bens laot yangh: oil maoh map touk bongc miinc Xus xic jah, Bix Nyic Nal aol Hah Nal weex ees, nees map, mangc buh eis haengt jil. 8 Saox maoh bens haemk: "Hah Nal, nyac weex mangc nees? Mangc buh eis haengt jil hap? Nyac weex mangc pak sais lieel? Nyac lis yaoc eiv eis xuh lis xebc duc lagx banl il?"

Hah Nal yogc yuih yuv lis lagx banl

9 Lis il daov, oil maoh nyaoh Xil Loc jil oux wenp yangx, Hah Nal jenc map bail yogc yuih. Eev xic jah Yix Liih, sangh sunx, suiv daengv nyaoh geel dol bongc Xus. 10 Hah Nal nyaengc qingk pak sais, nees gungc map yogc yuih Xus. 11 Maoh liix wah: "Xus Mungx Ags ah! Jouc nyac nuv meix kuip miegs nuc nyac naih! Jouc nyac nyenh yaoc. Bix lamc yaoc, miegs nuc nyac, pieek duc lagx banl saip yaoc. Nuv baov nyac pieek, yaoc haengt deic maoh xonv pieek saip nyac. Maoh il saemh eis qik gaos, weex meel maoh douh sunx saip nyac." 12 Eev Hah Nal bens naengl yogc yuih Xus xic jah, Yix Liih songk dal naengc ebl maoh. 13 Hah Nal nyaoh aox longc yogc yuih, eis ugs soh gobs neip duml ebl. Yix Liih xangk maoh wumx kuaot jaengv yangx, 14 suh doiv maoh wah: "Nyac yuv jaengv touk xic nup? Baenv kuaot nyac bail bah!" 15 Hah Nal xunp: "Laox sangh, eis jangs! Yaoc eis wumx kuaot nyeemh buh eis wumx kuaot yadt. Jangs aox longc yaoc qingk kuip gungc, hap doiv Xus wah meix kuip naih ugs map. 16 Bix naengc miegs nuc nyac jangs miegs qat. Yaoc xah bens naengl pak sais gungc, hap yogc yuih." 17 Yix Liih wah: "Jav il naih, nyac taik biingc bail bah! Haengt Wangc Menl Yix Seec Lieec anl nyac jouc jah pieek saip nyac!" 18 Hah Nal xunp: "Lail nyac, laox sangh! Haengt miegs nuc nyac nyaoh dav nas nyac deml lail." Maoh suh liic Yix Liih bail jil yangh xonh yangx, jav buh eis dengv nas hap.

Sax Mux Eev ugs menl guangl daengh sunx saip

19 Hedp lenc jenc saemp, daengc yanc nyenc Yix Lil Jah Nac bail baiv Xus, lenc suh xonv map senl bens Lah Max. Yix Lil Jah Nac nyimp maix maoh Hah Nal daengl ebl, Xus buh nyenh Hah Nal. 20 Dah lis il pungt, Hah Nal lis lagx qak xenp, sangx lis il banl. Hah Nal aol maoh guanl Sax Mux Eev. Maoh wah: "Yaoc jouc Xus pieek maoh saip yaoc." (*'Sax Mux Eev' yil sih jangs 'Wangc Menl qingk yangx'.) 21 Nyinc lenc, Yix Lil Jah Nac daengh nyenc yanc maoh bail sunx yangh xonh nyinc nyinc il daov saip Xus, anl maoh liingx dah Xus jah. 22 Hah Nal daov eis bail. Maoh doiv saox maoh wah: "Gas lagx naih duv nyox, yaoc yenx maoh touk bongc Xus. Xic jah yaoc sunx maoh saip Xus, douv maoh daengc saemh nyaoh jah." 23 Saox maoh Yix Lil Jah Nac xunp: "Nyac xangk il nup, suh il jah. Gas maoh duv nyox, lenc seik bail. Haengt Xus bangh nyac anl nyac liingx dah jah bail weex." Jav il naih Hah Nal liuuc nyaoh yanc gonx lagx, hap weex touk lagx duv nyox. 24 Lagx duv nyox yangx, Hah Nal daiv maoh bail bongc Xus nyaoh Xil Loc. Maoh yidx duc dagc senc samp nyinc, eengv deic nyih xebc jaenl benv mieenl daengh il deih kuaot bail. 25 Juh maoh sat senc sunx saip Xus yangx, suh yenx lagx touk geel Yix Liih bail. 26 Hah Nal doiv maoh wah: "Laox sangh ah! Nyac nyenh yaoc eis? Yaoc jangs nyenc miegs dah unv jenc nyaoh geel nyac naih yogc yuih Xus jah. 27 Yaoc jouc lis duc lagx naih, Xus buh anl yaoc jouc jah pieek saip yaoc yangx. 28 Jav yaoc xic naih sunx maoh saip Xus. Maoh il saemh bens dogl bonc buih Xus." Juh maoh suh nyaoh jah baiv Xus yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 2

Hah Nal yogc yuih bus Wangc Menl

1 Jav Hah Nal yogc yuih wah: "Sais longc yaoc yuih Xus qingk maengx! Legc yaoc dah Xus map. Yaoc doiv nyenc saengl wah sungp pangp, yaoc qingk maengx yenl yuih Xus juv yaoc. 2 Eis lis nouc sinp xongs Xus! Douv nyac dah mangv, eengv eis lis Wangc Menl mangc, laot Wangc Menl xongs Bial Duc baos lis daol. 3 "Xaop bix wah sungp mags il naih, buh bix wah sungp pangp il jav, yenl yuih Xus jangs Wangc Menl yangh mangc ledp wox. Nyenc daol weex mangc, maoh buh ledp yuv donv. 4 Kaemt nat bienl max legc ags jah douh eeus dagl, danl sil maenv nyenc douh leix jah jenc map lis legc. 5 Maenv nyenc xic unv lis jil jaengv jah xic naih yuih ebl jil weex nyenc nuc. Maenv nyenc xic unv luv yags jah xic naih lis jil jaengv. Nyenc miegs xic unv sangx eis lis lagx, xic naih sangx lis sedp duc lagx. Nyenc miegs xic unv sangx lis lagx gungc, xic naih soic bail eis lis lagx hap. 6 Xus yuv nyenc deil suh deil, yuv soh suh soh. Maoh aol nyenc luih mangv yeml, buh aol nyenc xonv mangv yangc. 7 Xus aol nyenc wenp nyenc hut, buh aol nyenc wenp nyenc meec. Maoh aol nyenc dogl taemk, buh aol nyenc qak pangp. 8 Maoh dah dav bungv jiml nyenc hut; dah beengc eex aol nyenc jil kuip qak map. Maoh aol oil maoh nyimp lagx wangc gaenx nyaoh, suiv daengv lis mungl guanl. Yenl yuih daengc dees dih jangs Xus daengv map, maoh buh deic weenh yangh songk nyaoh dees dih. 9 Maenv nyenc doiv maoh sais saengc, eis heenk juh maoh bail nup, Xus ledp baos. Maenv nyenc sais oms jah daov yuv deil nyaoh mangv dengv. Daol baengh legc daol ags eis lis. 10 Maenv nyenc eeuv Xus jah yuv douh gaemv. Xus dah wul menl yuv songk bias jabc juh maoh. Maenv nyenc nyaoh dees dih Xus ledp yuv pank. Maoh yuv pieek legc dos mungx wangc maoh jiml jah, aol maoh lis mungl guanl." 11 Dah lenc, Yix Lil Jah Nac xonv bail yanc nyaoh Lah Max jah, eis daiv Sax Mux Eev bail, douv maoh nyimp Yix Liih sangh sunx bonc buih Xus.

Yac lagx Yix Liih sais pak

12 Yac lagx Yix Liih ledp jangs sais pak. Yac maoh eis qaenp juiv Xus 13 buh eis anl banc liix sangh sunx weex. Eev nyenc sunx yangh xonh saip Xus xic jah, yac lagx Yix Liih bens paik mungx nyenc nuc deic qah samp yaenx dah bail. Naengl dungl nanx duc xeengp deic map sunx saip xic jah, 14 nyenc nuc suh qogs qah laos daol bail. Maoh qogs lis duc mangc, suh aol map, sonk weex benh yac lagx Yix Liih. Maenv nyenc Yix Seec Lieec map Xil Loc baiv Xus jah ledp douh daiv weex naih. 15 Eis jangs gobs weex naih, maenv nanx buic naengl mix daos xic jah, nyenc nuc sangh sunx bens map doiv nyenc sunx yangh xonh saip Xus jah wah: "Saip kuaik nanx dos sangh sunx xigs. Maoh eis yuv maenv nanx dungl dah, gobs yuv nanx xeengp." 16 Nuv baov mungx nyenc jah xunp: "Nanx buic yuv douh daos unv, lenc eis heenk xaop deic nup gungc bail!", jav nyenc nuc sangh sunx wah: "Eis. Laengx yuv xic naih saip. Nuv eis, yaoc suh xeengl bail!" 17 Nyaoh Xus naengc map, soix yac lagx liix naih mags gungc, yenl yuih yac maoh naengc eis qit maenv yangh xonh saip Xus jah.

Sax Mux Eev nyaoh Xil Loc

18 Danl sil Sax Mux Eev, maoh yuh naengl uns, bens bonc buih Xus. Maoh daens ugs miinc anl yiv foc deex. (*Yiv foc deex jangs nugs ugs xenp sangh sunx daens.) 19 Nyinc nyinc neix maoh bens nyimp maoh weex il meix xanh uns. Neix nyinc nyinc nyimp saox maoh bail sunx yangh xonh saip Xus xic jah, deic xanh bail saip Sax Mux Eev. 20 Yix Liih bens pieek sungp lail dos Yix Lil Jah Nac daengh maix maoh. Maoh doiv Yix Lil Jah Nac wah: "Haengt Xus yaml maix nyac eengv pieek lagx dos nyac, map tiik duc lagx maix nyac yogc yuih lis map sunx saip Xus jah." Dah lenc, Yix Lil Jah Nac nyimp maix maoh xonv bail yanc. 21 Xus pieek lail saip Hah Nal. Hah Nal yuh sangx lis samp banl yac beix. Sax Mux Eev nyaoh dav nas Xus dangv dangv mags map.

Yix Liih qonk yac lagx maoh

22 Xic jah Yix Liih laox gungc yangx. Maoh bens qingk wah yac lagx maoh doiv nyenc Yix Seec Lieec weex maenv sil jah, buh qingk baov yac lagx nyimp maenv nyenc miegs weex ongl nyaoh geel dol bongc miinc Xus jah, ebl nunc. 23 Il naih Yix Liih doiv yac lagx wah: "Xaop mangc weex maenv sil naih? Xaop weex maenv sil pak jah begs singk ledp map lebc yaoc. 24 Heix, lagx yaoc eeh! Bix eengv weex sil naih hap! Begs singk Xus xonc wah maenv sil pak xaop weex jah. 25 Nuv baov lis nyenc dagl soix nyenc, Xus naengl bangh maoh weex dav, danl sil nuv baov lis nyenc dagl soix Xus, nouc naengl bangh maoh weex dav lieel?" Yac lagx Yix Liih daov eis qingk bux qonk, yenl yuih Xus xangk lail yuv sat yac maoh. 26 Wah touk Sax Mux Eev lagx naih, maoh dangv dangv mags map. Xus daengh nyenc menc il weex il xogp maoh.

Baov yanc Yix Liih yuv douh nanh

27 Xic jah, lis il mungx nyenc Wangc Menl map jinv Yix Liih, lebc maoh: "Xus doiv nyac il naih wah: 'Nyac wox ongs bux nyac nyaoh Aih Jic weex nyenc nuc dos Fax Laox xic jah, yaoc doiv juh maoh ugs map. 28 Yaoc dah oil dous nyenc Yix Seec Lieec xeenx ugs ongs bux nyac Yal Lunc map weex sangh sunx dos yaoc, nyaoh sagx daengc sunx yangh xonh, daos yangp, nyaoh dav nas yaoc daens ugs yiv foc deex bonc buih yaoc. Yaoc buh pieek env dos ongs bux nyac Yal Lunc daengh saemh lenc maoh aol lis il benh nanx nyaoh sagx daengc daos jah. 29 Nyac weex mangc naengc qat maenv yangh xonh yaoc yuv begs singk deic map sunx saip yaoc jah lieel? Nyac weex mangc naengc lagx nyac naengl qaenp dah yaoc? Nyac daengh yac maoh deic maenv nanx zeil lail begs singk yaoc Yix Seec Lieec sunx map jah ags jil bail, aol xaop il weex il buic. 30 "Il naih, Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec, wah: 'Yaoc liingx dah nyenc yanc nyac bens yuv weex sangh sunx yaoc, touk jaengl yais jah, danl sil xic naih yaoc eis saip xaop weex yangx. Yaoc yuv qaenp juiv maenv nyenc qaenp juiv yaoc. Jav maenv nyenc naengc yaoc qat, juh maoh buh douh naengc qat. 31 Yaoc xup legc nyac daengh dous nyenc nyac, yuv touk xic yangx. Oil maoh ledp yuv deil saemp, eis lis nyenc xuh laox. 32 Nyac yuv nuv nanh nyaoh doiv yaoc nyaoh jah. Laengx sonk nyenc Yix Seec Lieec yuv deml lail, yanc nyac buh eengv eis lis nyenc xuh laox hap. 33 Saemh lenc nyac maenv nyenc naengl nyaoh, weex sangh sunx bonc buih yaoc jah, yuv nees hap weex touk pap dal, buh naengl pak sais. Lagx juh maoh buh ledp deil saemp. 34 Yac lagx nyac, Hoc Fuc Nyic daengh Feih Nyic Hah, yuv dongc maenl deil. Naih laengx jangs weex meel dos maenv sungp yaoc doiv nyac wah naih ledp yuv ugs map. 35 "Yaoc yuv siip jiml il mungx map weex sangh sunx. Maoh ags wox sais saengc bonc buih yaoc, anl meix xangk yaoc beenh sil. Yaoc yuv pieek lail dos yanc maoh, saip maoh daengh saemh lenc maoh bens weex nyenc bonc buih wangc yaoc xeenx map jah touk jaengl yais. 36 Saemh lenc nyac maenv nyenc naengl nyaoh jah, yuv bebc nyaoh dav nas maoh jouc lis nyil sinc xih jeengx ebl jil, wah: 'Jouc nyac saip jiul lis ongl nyaoh dav nas sangh sunx naih weex, il naih xih lis jil.'"

Sax Mux Eev (Unv) 3

Xus doiv Sax Mux Eev wah sungp

1 Sax Mux Eev lagx naih anl Yix Liih eeus jah bail bonc buih Xus. Nyaoh nyanl maenl jah, nyaengc yuns lis sungp dah Xus map, buh yuns lis Xus songk yaens janl map. 2 Yix Liih nyenc laox dal saemp wap yangx, nuv mangc buh eis tingp. Lis il nyaemv, maoh nunc nyaoh xangc bens. 3 Buil yuc Wangc Menl naengl mix naeml, Sax Mux Eev nunc nyaoh aox bongc Xus, longx yot Wangc Menl buh nyaoh jah. 4 Xus sint: "Sax Mux Eev!" Sax Mux Eev xunp: "Yaoc nyaoh naih!" 5 Maoh suh bieeuv touk geel Yix Liih bail, wah: "Yaoc nyaoh naih. Nyac sint yaoc weex mangc?" Yix Liih xunp: "Yaoc eis sint nyac. Xonv bail nunc bah!" Il naih, Sax Mux Eev suh xonv bail nunc. 6 Xus eengv sint: "Sax Mux Eev!" Sax Mux Eev yuh jenc bail geel Yix Liih wah: "Yaoc nyaoh naih. Nyac sint yaoc weex mangc?" Yix Liih xunp: "Lagx ah! Yaoc eis sint nyac. Xonv bail nunc bah!" 7 Xic jah Sax Mux Eev naengl mix wox meel Xus, yenl yuih Xus mix nyimp maoh wah sungp dah. 8 Xus daov jih samp sint Sax Mux Eev. Sax Mux Eev yuh jenc map, touk geel Yix Liih bail wah: "Yaoc nyaoh naih. Nyac sint yaoc weex mangc?" Jav Yix Liih hap wox jangs Xus sint lagx naih. 9 Il naih, Yix Liih doiv Sax Mux Eev wah: "Xonv bail nunc bah! Nuv baov [maoh Jeremiah is against this] eengv sint nyac, nyac xunp: 'Xus ah! Nyac wah bah! Yaoc, nyenc nuc nyac, nyaoh naih qingk.'" Il naih, Sax Mux Eev xonv bail doiv maoh nagp jah, eengv nunc yangx. 10 Xus yuh map, jenc nyaoh mangv geel, xah xongs daov unv sint laot yangh: "Sax Mux Eev! Sax Mux Eev!" Sax Mux Eev xunp: "Nyac wah bah! Yaoc, nyenc nuc nyac, nyaoh naih qingk!" 11 Xus doiv maoh wah: "Nyac qingk ah! Yaoc yuv nyaoh aox nyenc Yix Seec Lieec weex jagc sil, aol maenv nyenc qingk jah ledp yunv lieeux. 12 Nyaoh xic jah, nyungl yaoc doiv yanc Yix Liih wah dah yuv weex sil jah, yaoc yuv dah daens weex touk peep. 13 Yaoc lebc maoh dah, yaoc yuv wedt yanc maoh touk jaengl yais, yenl yuih lagx maoh weex sil pak gungc, maoh buh eis sagl yac maoh. 14 Yaoc yadc baov nyenc yanc Yix Liih dah: 'Eis heenk xaop deic liix xangh mangc map xogc soix, buh mieenv eis lis.'"

Sax Mux Eev aol sungp Xus lebc Yix Liih

15 Sax Mux Eev nunc touk guangl menl, xih jenc map eip dol bongc Xus. Maoh eis ams deic maenv sungp Xus nyimp maoh wah jah lebc dos Yix Liih qingk. 16 Danl sil Yix Liih sint Sax Mux Eev map, wah: "Lagx ah! Sax Mux Eev!" Sax Mux Eev xunp: "Yaoc nyaoh naih." 17 Yix Liih haemk: "Xus doiv nyac wah duc mangc? Duc mangc ledp lebc yaoc lieeux bah! Nyac bix jings yaoc. Nuv baov nyac jings il bags, haengt Wangc Menl wedt nyac qaenp gungc." 18 Il naih, Sax Mux Eev deic maenv sungp jah ledp lebc Yix Liih, il bags buh eis jings. Yix Liih xunp: "Maoh jangs Xus. Maoh xangk weex nup lail, haengt maoh suh weex jah."

Jiml Sax Mux Eev weex sangh duh sungp Xus

19 Sax Mux Eev mags map, Xus bens nyimp maoh gaenx nyaoh, aol maenv sungp maoh wah jah, eis lis il bags dah mih. 20 Dah Danl touk Bieec Xeel Bah, nyenc Yix Seec Lieec buh ledp wox Sax Mux Eev nyaengc jangs nyenc duh sungp Xus. 21 Xus bens naengl nyaoh Xil Loc ugs map, lebc sungp saip Sax Mux Eev qingk. Sungp Sax Mux Eev buh xonc dah daengc Yix Seec Lieec.

Sax Mux Eev (Unv) 4

Longx yot douh xeengl

1 Nyaoh nyanl maenl jah, nyenc Yix Seec Lieec ugs bail nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl dos. Nyenc Yix Seec Lieec nyaoh Yix Bieenl Yix Seel weex dingc, nyenc Feih Liil Sil buh nyaoh Yal Ful. 2 Nyenc Feih Liil Sil beenh lail, suh heeup nyenc Yix Seec Lieec, daengl dos il weex il wodx. Nyenc Feih Liil Sil heeup xuh juh maoh, nyaoh doiv daengl dos jah sat deil siik sinp nyenc Yix Seec Lieec qak luih. 3 Bienl max Yix Seec Lieec xonv map touk dingc xic jah, yangp laox haemk: "Maenl naih Xus weex mangc saip nyenc Feih Liil Sil dos xuh daol lieel? Daol dah Xil Loc deic longx yot Xus jungl touk geel naih map bah! Nuv baov longx yot nyimp daol bail daengl dos, suh juv daol todt miac nyenc saengl." 4 Jav il naih juh maoh suh paik nyenc bail Xil Loc, dah jah deic longx yot Xus Mungx Ags jungl xonv map. Xus Mungx Ags suiv daengv wangc nyaoh wul longx yot, nyaoh dav yac duc jih luv bos (*??). Yac lagx Yix Liih, Hoc Fuc Nyic daengh Feih Nyic Hah, buh nyimp longx yot Wangc Menl gaenx map. 5 Longx yot Xus map touk doiv lis dingc xic jah, bienl max Yix Seec Lieec ledp qingk maengx songk soh heemx map, dos dees dih buh naenv. 6 Nyenc Feih Liil Sil qingk maenv soh laox jah suh haemk: "Nyenc Xih Boc Laic nyaoh doiv lis dingc jah weex mangc heemx soh il naih laox?" Juh maoh wox longx yot Xus map yangx, 7 suh qingk yaot wah: "Lis xenc map touk dingc juh maoh yangx," yuh wah: "Daol yuv douh nanh! Eev map eis lis hangc sil il naih. 8 Daol deml nanh yangx! Nouc juv lis daol laengh todt miac maenv xenc ags naih lieel? Maenv xenc naih laengx jangs xic unv nyaoh jenc jih wangp aol nanh naih nanh jav bail dos nyenc Aih Jic jah! 9 Nyenc Feih Liil Sil ah! Xaop yuv guas sais! Weex ugs legc nyenc banl, mieenx lis daol douh weex nuc saip nyenc Xih Boc Laic, xah xongs oil maoh weex nuc saip daol dah laot yangh. Daol weex ugs legc nyenc banl, nyimp juh maoh daengl dos bah!" 10 Il naih, nyenc Feih Liil Sil mags bov map dos, yuh heeup xuh nyenc Yix Seec Lieec. Nyenc Yix Seec Lieec ags mungx ags laengh laos dingc mungx bail. Lis oil nyenc douh heeup deil; maenl jah bienl max Yix Seec Lieec deil bail samp weenh. 11 Longx yot Wangc Menl douh xeengl bail. Yac lagx Yix Liih, Hoc Fuc Nyic daengh Feih Nyic Hah, buh douh sat yangx.

Yix Liih dah xenp

12 Maenl jah lis mungx dous nyenc Bienl Yax Miinx laengh ugs doiv daengl sat map touk Xil Loc. Maoh ags yags duv ugs xenp, aol bungv songk nyaoh wul gaos, meel maoh pak sais. 13 Maoh map xic jah, Yix Liih suiv nyaoh geel kuenp dos sais gas naengc, yenl yuih maoh souc longx yot Wangc Menl. Nyenc jah laos xingc lebc eep daengl dos weex nup yangh, daengc nyenc aox xingc ledp pak sais songk soh heemx nees. 14 Yix Liih qingk maenv soh naih suh haemk: "Heemx soh laox naih bail jangs yil sih mangc?" Nyenc jah ganx touk geel Yix Liih map. 15 Xic jah Yix Liih lis jus xebc beds nyinc, dal buh wap yangx buh eis nuv tingp hap. 16 Nyenc jah lebc maoh: "Yaoc jangs daengl dos nyaoh doiv daengl sat. Maenl naih yaoc dah jav laengh map." Yix Liih haemk maoh: "Lagx ah! Sil nup yangh?" 17 Nyenc sunx sungp jah xunp: "Bienl max Yix Seec Lieec douh laengh dos nyenc Feih Liil Sil lieeux, nyenc daol deil gungc. Yac lagx nyac Hoc Fuc Nyic daengh Feih Nyic Hah buh deil yangx, longx yot Wangc Menl buh douh xeengl bail." 18 Nyenc sunx sungp wah touk longx yot Wangc Menl, Yix Liih dah daengv nyaoh geel dol xingc jah baengl wenp lenc, dagl nyenh bail suh deil yangx, yenl yuih maoh nyinc jih laox, yuh buic. Yix Liih weex nyenc douc Yix Seec Lieec lis siik xebc nyinc.

Maix Feih Nyic Hah yuv deil yangx

19 Lias Yix Liih, maix Feih Nyic Hah, lis lagx qak xenp yuv touk xic sangx yangx. Maoh il qingk longx yot Wangc Menl douh xeengl bail, ongs maoh saox maoh buh deil yangx, laengx yagl xenp ids map, suh sangx lagx. Maoh daov yaens eis lis kuip sangx lagx. 20 Maoh hoik yuv deil xic jah, maenv nyenc miegs gonx maoh sangx lagx jah wah: "Bix yaot, nyac sangx lis il banl yangx!" Maoh eis xunp, eis kaop/mangc. 21 Jav maoh aol lagx naih guanl Yix Jah Boc (*yil sih jangs 'Mungl guanl nyaoh nup?'), wah: "Mungl guanl liic Yix Seec Lieec yangx." Jangs yuih longx yot Wangc Menl douh xeengl, eengv yuih ongs maoh saox maoh deil. 22 Maoh wah: "Mungl guanl liic Yix Seec Lieec, yenl yuih longx yot Wangc Menl douh xeengl."

Sax Mux Eev (Unv) 5

Longx yot nyaoh Feih Liil Sil

1 Nyenc Feih Liil Sil xeengl longx yot Wangc Menl bail, suh deic maoh dah Yix Bieenl Yix Seel touk xingc Yal Seec Tuc. 2 Juh maoh suh jungl longx yot laos miiuh Dal Gonh bail, songk nyaoh geel bux sac Dal Gonh. 3 Maenl lenc jenc saemp, nyenc Yal Seec Tuc map. Juh maoh bail miiuh xic jah, nuv bux sac Dal Gonh baengl yangx, nas daengh dees dih doiv nas longx yot Xus jah! Oil maoh aol Dal Gonh xonv songk lail map. 4 Hedp jih nyih juh maoh map xic jah, Dal Gonh eengv baengl yangx, nas daengh dees dih doiv nas longx yot Xus! Daov naih gaos Dal Gonh daengh yac miac maoh buh ledp douh dagl map, nunc nyaoh yinc dol, gobs gal laot xenp xangh maoh. 5 Yenl yuih il naih, maenv sangh douv sac Dal Gonh daengh nyenc mih laos miiuh Dal Gonh nyaoh Yal Seec Tuc xic jah, ledp eis xait yinc dol miiuh, hap weex touk maenl naih. 6 Xus suh wedt qaenp nyenc Yal Seec Tuc nyimp nyenc senl yac mangv jah, aol oil maoh jil kuip gungc, lis biingh ids singl. 7 Nyenc Yal Seec Tuc nuv sil naih suh wah: "Longx yot Wangc Menl Yix Seec Lieec nyimp daol liuuc nyaoh naih weex eis lis, yenl yuih Wangc Menl jah wedt daol daengh xenc daol, Dal Gonh, nangs gungc!" 8 Il naih, juh maoh sint nyenc top xingc Feih Liil Sil ledp map daengl juml, haemk: "Daol yuv deic longx yot Wangc Menl Yix Seec Lieec il nup weex lieel?" Nyenc top xunp: "Deic maoh bonc touk Jah Teep bail." Jav juh maoh deic longx yot bonc touk jav bail. 9 Danl sil touk jav bail yangx, Xus buh wedt xingc jah. Xus dos daengc xingc nyenc jah, eis heenk laox liix, buh ledp lis biingh ids singl. Nyenc ledp qingk yaot nangs lonh lieeux. 10 Il naih, oil maoh yuh deic longx yot Wangc Menl bonc touk xingc Yix Goc Lunc. [Danl sil] nyenc Yix Goc Lunc nuv longx yot Wangc Menl laos map xic jah, heemx wah: "Juh maoh deic longx yot Wangc Menl Yix Seec Lieec bonc touk daol naih map, jangs yuv sat daol lieeux." 11 Il naih, juh maoh suh sint nyenc top xingc Feih Liil Sil ledp map, doiv juh maoh wah: "Jouc xaop deic longx yot Wangc Menl Yix Seec Lieec xonv bail doiv bens, mieenx lis maoh map sat jiul lieeux." Lis maenv nyenc deil yangx, daengc xingc nyenc ledp yaot nangs lonh lieeux; yenl yuih Wangc Menl wedt xingc naih qaenp gungc. 12 Maenv nyenc naengl mix deil jah lis biingh ids singl, jiuc soh jouc juv jah dah dees dih touk wul menl.

Sax Mux Eev (Unv) 6

Nyenc Feih Liil Sil xonv denl longx yot

1 Longx yot Xus sav nyaoh dih wangp Feih Liil Sil sedp nyanl yangx, 2 nyenc Feih Liil Sil sint maenv sangh douv sac daengh sangh sonk mingh map, haemk: "Daol dogl deic longx yot Xus il nup weex? Lebc jiul weex nup deic maoh sunx xonv doiv bens bail." 3 Juh maoh xunp: "Nuv baov xaop sunx longx yot Wangc Menl Yix Seec Lieec xonv bail, jav bix gobs sunx longx yot bail, bens yuv sunx liix xangh bail xogc soix. Il naih, biingh xaop hap lis yih, xaop hap buh wox Wangc Menl yuih mangc aol biingh naih map wedt xaop." 4 Nyenc Feih Liil Sil haemk: "Jiul dogl sunx liix xangh mangc bail xogc soix lieel?" Juh maoh xunp: "Aol jeml bail weex ngox jagc yangh singl, ngox duc yangh not, meix il yangh suh deic map tiik il mungx nyenc top xaop, yenl yuih nyenc top xaop jungh nyimp xaop lis biingh naih. 5 Xaop weex yangh singl daengh maenv weex pak daems yav xaop yangh not jah, buh aol mungl guanl dos Wangc Menl Yix Seec Lieec. Yaot xic maoh sav wedt xaop, maenv xenc xaop eengv dih wangp xaop. 6 Xaop weex mangc guas sais xongs wangc Aih Jic daengh begs singk maoh lieel? Wangc Menl wedt juh maoh qaenp xic jah, juh maoh hap haengt songk nyenc Yix Seec Lieec bail! 7 "Xah il naih, xaop beenh il jigs ceeh meik, nyimp yac duc meix senc gobs lis lagx mix duv nyox jah, naengl mix guags kuak dah taok. Deic meix senc sugx nyaoh mangv unv ceeh, daov deic oil lagx senc xonv daems laos dangl. 8 Deic longx yot Xus songk nyaoh wul ceeh. Mangv geel songk il jagc longx, aox longx jah songk maenv yangh singl jeml daengh not jeml, laengx jangs liix xangh xogc soix, xaop sunx bail dos Xus jah. Lenc, aol senc ags guags ceeh bail. 9 Xaop naengc longx yot douh guags wenp nup bail. Nuv baov maoh bail dih wangp bens, wenp mangv Boc Xeel Mail, daol suh wox nanh mags naih jangs Xus songk dos daol. Nuv baov maoh eis touk jav bail, daol suh wox eis jangs Xus songk nanh dos daol: nanh naih gobs jangs daol ags deml." 10 Il naih, juh maoh anl bail weex, deic yac duc meix senc sugx nyaoh mangv unv ceeh, buh deic lagx senc daems laos dangl bail. 11 Juh maoh buh deic longx yot Xus songk nyaoh aox ceeh, songk jagc longx xengc not jeml daengh yangh singl jeml gaenx nyaoh jah. 12 Yac duc meix senc jah suh saengc qamt kuenp wenp Boc Xeel Mail bail, eis wenp wap xees bens dos bail saengc. Juh maoh mangv bail, mangv banl. Maenv nyenc top Feih Liil Sil enl juh maoh hap weex touk biinl Boc Xeel Mail. 13 Xic jah, begs singk Boc Xeel Mail nyaoh saoc yav xup oux megx. Juh maoh jiml dal nuv longx yot xic jah, oil maoh nyaengc qingk maengx gungc! 14 Qeeh jah laos yav nyenc dih wangp Boc Xeel Mail, guanl Yoh Xuh Yal. Qeeh sav nyaoh geel kuaik bial duc. Begs singk deic ceeh bail deev, buh deic senc sat yangx daos weex liix xangh siul yongc saip Xus. 15 Maenv dous nyenc Lil Weil deic longx yot Xus daengh longx xengc maenv yangh jeml jah jungl luih map songk nyaoh wul bial duc jah. Maenl jah begs singk Boc Xeel Mail buh aol oil liix xangh siul yongc eengv yangh xonh mih sunx saip Xus. 16 Ngox mungx nyenc top Feih Liil Sil naengc juh maoh weex maenv sil naih, suh nyaoh maenl jah xonv bail Yix Goc Lunc. 17 Ngox jagc singl jeml nyenc Feih Liil Sil deic map weex liix xangh xogc soix sunx saip Xus jah, jangs liix xangh nyenc top Yal Xic Tup, Jah Sal, Yal Xic Jih Lunc, Jah Teep daengh Yix Goc Lunc. 18 Ngox jagc not jeml tiik ngox jagc xingc Feih Liil Sil daengh senl xaih yac mangv. Xingc jah ags xingc ags lis nyenc top gonx. Jagc bial duc nyaoh Boc Xeel Mail juh maoh songk longx yot Xus nyaoh wul jah, bial duc jah touk maenl naih bens naengl nyaoh yav Yoh Xuh Yal, weex dav ugs maenv sil naih.

Longx yot nyaoh xingc Jih Lieel Yeeh Lienc

19 Xus daov sat deil sedp xebc mungx nyenc Boc Xeel Mail, yenl yuih juh maoh naengc aox longx yot. Xus weex deil oil nyenc naih, begs singk nyaengc pak sais ags. 20 Nyenc Boc Xeel Mail haemk: "Nouc jenc lis jaens nyaoh dav nas Xus, Wangc Menl mungx sinp naih lieel? Daol deic longx yot sunx bail nup lieel?" 21 Il naih, juh maoh paik maenv nyenc sunx sungp bail xingc Jih Lieel Yeeh Lienc wah: "Nyenc Feih Liil Sil xonv sunx longx yot Xus map yangx. Jouc xaop map naih sibs maoh touk dih wangp xaop bail."

Sax Mux Eev (Unv) 7

1 Il naih, nyenc Jih Lieel Yeeh Lienc suh map sibs longx yot Xus, jungl touk jagc jenc uns, laos yanc Yal Biix Nac Dac bail. Juh maoh xeenx Yix Lil Yal Sax, lagx Yal Biix Nac Dac, map xut naengc longx yot Xus naih.

Sax Mux Eev yogc yuih, nyenc Yix Seec Lieec lis ags

2 Longx yot Xus liuuc nyaoh xingc Jih Lieel Yeeh Lienc nyaengc jaengl, weex laot lis nyih xebc nyinc. Nyaoh nyanl maenl jav nyenc Yix Seec Lieec ledp pak sais lieeux, buh ledp dos sais Xus map bangh. 3 Jav Sax Mux Eev doiv daengc nyenc Yix Seec Lieec wah: "Nuv baov xaop daengc semp haengt xonv map nyimp Xus, xaop suh baenv maenv xenc dous mih, buh baenv maenv bux sac Yal Sih Tah Luc weex laot, il semp il sais map nyimp Xus, bonc buih laot maoh. Jav maoh hap juv xaop todt miac nyenc Feih Liil Sil." 4 Il naih, nyenc Yix Seec Lieec suh baenv maenv bux sac Bah Lil daengh bux sac Yal Sih Tah Luc bail, bonc buih laot Xus yangx. 5 Sax Mux Eev suh lebc juh maoh: "Sint nyenc Yix Seec Lieec ledp map Miix Sih Bah daengl juml. Yaoc yuv yuih xaop yogc yuih Xus." 6 Oil maoh ledp touk Miix Sih Bah bail daengl juml xic jah, suh aol naemx dah menv map youv nyaoh dav nas Xus. Nyaoh maenl jah oil maoh jih ebl jil, buh liingx juh maoh dagl soix Xus yangx. (Sax Mux Eev wenp nyenc douc Yix Seec Lieec jangs dah Miix Sih Bah qit.) 7 Nyenc Feih Liil Sil qingk wah nyenc Yix Seec Lieec daengl juml nyaoh Miix Sih Bah, maenv nyenc top Feih Liil Sil daiv bienl max map dos juh maoh. Nyenc Yix Seec Lieec lis wox, suh ledp qingk yaot lieeux. 8 doiv Sax Mux Eev wah: "Nyac bix sav jouc Xus, Wangc Menl daol, juv jiul todt miac nyenc Feih Liil Sil." 9 Jav Sax Mux Eev suh deic duc lagx liees miinc bail sat, aol daengc duc lagx liees weex liix xangh siul yongc saip Xus. Maoh jouc Xus bangh nyenc Yix Seec Lieec, Xus buh liingx maoh yangx. 10 Eev Sax Mux Eev deic liix xangh siul yongc sunx saip xic jah, nyenc Feih Liil Sil suh touk map dos yangx. Danl sil maenl jah, Xus songk bias ungt soh laox map dos nyenc Feih Liil Sil, dos juh maoh yaot nangs lonh lieeux, suh nyaoh dav nas nyenc Yix Seec Lieec laengh bail. 11 Nyenc Yix Seec Lieec suh dah Miix Sih Bah ganx ugs map laeml nyenc Feih Liil Sil, sogc kuenp sat juh maoh hap weex touk geel Boc Jax. 12 Dah lenc, Sax Mux Eev aol kuaik bial jiml nyaoh dav Miix Sih Bah daengh Sanl. Maoh aol bial naih guanl Yix Bieenl Yix Seel (*yil sih jangs 'bial bangl'), wah: "Xus bens bangl daol touk xic naih!" 13 Il naih, nyenc Feih Liil Sil douh heeup laengh, jaengl eis eengv laos Yix Seec Lieec map daengl dos. Sax Mux Eev naengl nyaoh menl guangl xic jah, miac ags Xus bens eeuv nyenc Feih Liil Sil. 14 Maenv senl xaih nyenc Feih Liil Sil dah nyenc Yix Seec Lieec xeengl bail jah, dah xingc Yix Goc Lunc touk xingc Jah Teep, ledp xonv aol dos Yix Seec Lieec. Nyenc Yix Seec Lieec buh deic daengc dih wangp mangv geel nyenc Feih Liil Sil xeengl jah aol map. Nyaoh nyanl maenl jah, nyenc Yix Seec Lieec nyimp nyenc Yal Moc Lil lis taik biingc. 15 Sax Mux Eev naengl nyaoh xic jah, bens weex nyenc donv luh dos nyenc Yix Seec Lieec. 16 Nyinc nyinc maoh qamt dah Boc Teep Lil touk Jic Jax, eengv Miix Sih Bah, doiv doiv nyimp nyenc Yix Seec Lieec donv luh. 17 Maoh buh bens xonv xingc bens Lah Max bail, nyaoh jah nyimp nyenc Yix Seec Lieec donv luh, buh nyaoh jah nyimp Xus jiml jagc sagx daengc.

Sax Mux Eev (Unv) 8

Begs singk Yix Seec Lieec jouc lis wangc

1 Sax Mux Eev laox yangx, suh jiml maenv lagx banl maoh nyaoh Yix Seec Lieec weex nyenc donv luh. 2 Banl mags guanl Yoh Eev, banl jih nyih guanl Yal Biix Yal. Yac maoh nyaoh Bieec Xeel Bah donv luh. 3 Yac lagx beenh sil eis xongs bux, daov taemp sinc. Yac maoh jil sinc wedl, donv luh buh piinp liix. 4 Il naih, yangp laox Yix Seec Lieec ledp daengl juml map, touk Lah Max bail nuv Sax Mux Eev, 5 doiv maoh wah: "Nyac laox yangx, maenv lagx banl nyac yuh eis xongs nyac. Nyac xic naih jiml mungx wangc map daiv jiul, xongs weenh guagl laot yangh." 6 Juh maoh wah 'Saip mungx wangc gonx jiul' xic jah, Sax Mux Eev qingk eis douh sais, suh yogc yuih Xus. 7 Xus lebc maoh: "Anl begs singk wah maenv sungp naih bail weex. Eis jangs juh maoh miav nyac, jangs miav yaoc weex wangc dos juh maoh. 8 Eev yaoc dah Aih Jic yenx oil maoh ugs map touk xic naih, juh maoh bens liic yaoc bail, daov bail bonc buih xenc mih. Xic naih oil maoh doiv nyac buh il naih weex. 9 Nyac anl sungp juh maoh bail weex. Jav nyac yuv yidc baov juh maoh dah unv, mus lenc wangc yuv nup yangh gonx juh maoh."

Env wangc

10 Il naih, Sax Mux Eev deic sungp Xus ledp lebc dos maenv nyenc jouc maoh saip wangc jah. 11 Maoh wah: "Mungx wangc map gonx xaop jah yuv il naih weex. Maoh yuv biigs maenv lagx banl xaop deic ceeh songk heeup, aol maenv buh qic max, eengv aol maenv bieeuv dah unv ceeh. 12 Lis maenv douh jiml weex nyenc douc sinp bienl xih weex nyenc douc ngox xebc bienl. Lis maenv douh bangl wangc sags jinc dih xup oux liangc. Eengv lis maenv douh saoh xangp miax daengh maenv yangh xonh daengl heeup nyaoh wul ceeh jah. 13 Maoh yuv biigs lagx miegs xaop weex naemx dangl, beenh ebl jil, daengh xigs siic. 14 Maoh yuv aol maenv daeml yav, yanp ids daengh yanp ganv lanx xaop, maenv zeil lail jah, pieek dos nyenc nuc maoh. 15 Oux liangc daengh ids xaop, xebc benh yuv aol il benh dos nyenc geel bal daengh nuc maoh. 16 Maoh yuv aol nuc banl nuc miegs xaop bail weex nyenc nuc dos maoh. Senc max xaop, maenv zeil lail jah, maoh buh yuv aol bail yongh. 17 Aox bangl liees xaop, xebc benh buh douh aol il benh dos maoh. Xaop buh ags douh weex nuc dos maoh. 18 Touk maenl jav, xaop yuv jouc Xus xais mungx wangc xaop ags xeenx map jah yagc sac, Xus daov eis gonx." 19 Danl sil begs singk eis haengt qingk sungp Sax Mux Eev baov jah. Juh maoh wah: "Laengx sonk il naih, jiul buh yuv lis mungx wangc gonx jiul. 20 Saip jiul xongs weenh guagl laot yangh, lis wangc gonx jiul, daiv jiul ugs bail daengl dos." 21 Sax Mux Eev qingk begs singk wah maenv sungp naih, suh deic map nyaoh dav nas Xus wah. 22 Xus xunp: "Nyac qingk sungp juh maoh, jiml wangc dos juh maoh." Jav Sax Mux Eev suh doiv nyenc Yix Seec Lieec wah: "Xaop ags mungx ags xonv senl mungx bah!"

Sax Mux Eev (Unv) 9

Saol Loc jinv Sax Mux Eev

1 Dous nyenc Bienl Yax Miinx lis il mungx guanl Jih Xil. Maoh jangs nyenc meec, eep buh qaenp juiv maoh. Maoh jangs lagx Yal Bieec, Yal Bieec jangs lagx Xix Loc, Xix Loc jangs lagx Bix Goh Lah, Bix Goh Lah jangs lagx Yal Feih Yal, Yal Feih Yal buh jangs dous nyenc Bienl Yax Miinx. 2 Jih Xil lis il lagx guanl Saol Loc. Lagx naih lail hank gungc, aox nyenc Yix Seec Lieec eis lis il mungx biix lis maoh. Maoh pangp dah eep il gaos. 3 Lis il maenl, Jih Xil douv mieengc duc max. Jih Xil suh doiv lagx maoh Saol Loc wah: "Nyac daiv mungx lagx nuc nyimp nyac bail lah max." 4 Jav Saol Loc suh dah jenc jih Yix Fax Lieenc, yuh dah dih wangp geel Xah Liih Xah bail, ledp semh eis deml max. Juh maoh laos dih wangp Xah Lienc bail, eengv daengc dih wangp Bienl Yax Miinx, buh ledp semh eis deml. 5 Jav hap, bail touk dih wangp Suh Fuc, Saol Loc doiv nyenc nuc wah: "Daol xonv bail yanc bah! Mieenv lis bux yaoc eis souc max, daov souc daol." 6 Nyenc nuc daov xunp: "Gas jeengx! Aox senl naih lis mungx nyenc Wangc Menl. Wagx jenl ledp qaenp juiv maoh gungc. Eis heenk maoh wah mangc lenc ledp ugs map. Daol bail semh maoh bah! Yaot xic maoh lebc daol dogl kuenp nup semh." 7 Saol Loc doiv nyenc nuc wah: "Nuv baov daol bail, lis liix xangh mangc saip maoh lieel? Ebl jil daol aox deih jah jil lieeux yangx. Daol buh eis lis liix xangh mangc pieek mungx nyenc Wangc Menl hap. Jav il nup weex lieel?" 8 Nyenc nuc xunp Saol Loc wah: "Nuv, yaoc naengl lis liangx nyaenc. Yaoc saip nyaenc naih dos nyenc Wangc Menl bail, jouc maoh lebc daol dogl kuenp nup semh." 9 (Xic unv nyaoh Yix Seec Lieec, nuv baov nyenc xangk wox Wangc Menl wah sungp mangc, nyenc jah baov: "Daol bail haemk nyenc wox unv lenc bah!", yenl yuih sangh duh sungp Wangc Menl xic unv sint weex nyenc wox unv lenc.) 10 Saol Loc doiv nyenc nuc wah: "Lail! Daol bail bah!" Il naih, juh maoh suh wenp senl mungx nyenc Wangc Menl nyaoh jah bail. 11 Eev yac maoh qak jenc wenp senl bail xic jah, deml maenv lagx miegs ugs map aol naemx, haemk juh maoh: "Nyenc wox unv lenc jah nyaoh naih eis?" 12 Juh maoh xunp: "Nyaoh naih. Maoh nyaoh mangv unv xaop. Hoik bail bah! Xaop il laos senl bail yuv deml maoh. Maenl naih maoh gobs map touk senl jiul, yenl yuih begs singk yuv sunx yangh xonh nyaoh sagx daengc. 13 Xaop hoik nyil, laengx qak bail. Maoh naengl mix qak sagx daengc bail jil xic jah, xaop laengx deml maoh. Begs singk yuv gas maoh map hap jil, yenl yuih maoh douh yuih maenv yangh xonh jah yogc yuih unv." 14 Il naih, juh maoh qak touk senl. Eev laos bail xic jah, Sax Mux Eev nyaoh jah, doiv nas dah map, yuv qak sagx daengc bail. 15 Jav Saol Loc mix touk map maenl dah unv jah, Xus doiv Sax Mux Eev wah yangx: 16 "Maenl mus xic naih qak luih, yaoc paik mungx nyenc dah dih wangp Bienl Yax Miinx map touk nyac. Nyac youv yuc laos wul gaos maoh [*], meel maoh weex nyenc douc dos nyenc Yix Seec Lieec yaoc. Maoh yuv juv begs singk yaoc todt miac nyenc Feih Liil Sil. Yaoc nuv begs singk yaoc qingk yagc sac, yenl yuih soh jouc juh maoh touk yaoc map yangx." 17 Sax Mux Eev il nuv Saol Loc xic jah, Xus doiv maoh wah: "Mungx nyenc naih laengx jangs yaoc doiv nyac wah dah jah. Maoh yuv gonx begs singk yaoc." 18 Saol Loc bail touk dav nas Sax Mux Eev nyaoh geel dol singl haemk maoh: "Jouc nyac lebc yaoc, yanc nyenc wox unv lenc jah nyaoh nup?" 19 Sax Mux Eev xunp: "Yaoc laengx jangs nyenc wox unv lenc jah! Xaop dah unv yaoc qak sagx daengc bail, maenl naih nyimp yaoc dongc jil oux. Hedp mus yaoc lebc xaop maenv sil xaop xangk wox jah, seik sunx xaop bail. 20 Wah touk max samp maenl dah unv douv bail jah, xaop bix souc mangc; semh deml yangx. Begs singk Yix Seec Lieec ledp dos sais nouc map daiv juh maoh lieel? Eis jangs nyac daengh nyenc yanc bux nyac il?" 21 Saol Loc xunp: "Danl sil yaoc gobs jangs dous nyenc Bienl Yax Miinx! Nyaoh Yix Seec Lieec dous naih jangs dous zeil uns. Nyaoh dous nyenc Bienl Yax Miinx yanc yaoc buh zeil uns! Nyac weex mangc doiv yaoc wah maenv sungp naih lieel?" 22 Jav Sax Mux Eev suh yenx Saol Loc daengh nyenc nuc Saol Loc touk doiv jil oux jah bail, aol juh maoh suiv nyaoh dens siic banc. Aox jah lis samp xebc mungx egt qak luih. 23 Sax Mux Eev doiv mungx nyenc beenh ebl jil jah wah: "Yaoc aol maenv nanx dos nyac songk nyaoh il mangv jah, xic naih nyac aol ugs map." 24 Il naih, nyenc beenh ebl jil jah deic kuaik nanx bal jah ugs map songk nyaoh dav nas Saol Loc. Sax Mux Eev wah: "Nanx naih jangs yuih nyac liuuc map. Nyac jil bail! Yenl yuih yaoc sint egt xic jah, uv yuih nyac liuuc nanx naih." Jav maenl jah Saol Loc nyimp Sax Mux Eev dongc suiv siic banc. 25 Juh maoh dah sagx daengc wul jenc xonv luih senl map, Sax Mux Eev suh nyimp Saol Loc nyaoh wul yanc wah sungp. 26 Hedp lenc gobs guangl menl xic jah, juh maoh jenc map. Saol Loc nyaoh wul yanc, Sax Mux Eev sint maoh wah: "Beenh lail bah! Yaoc sunx xaop bail." Saol Loc beenh lail yangx, dongc Sax Mux Eev ugs bail. 27 Juh maoh bail touk geel senl xic jah, Sax Mux Eev doiv Saol Loc wah: "Lebc nyenc nuc nyac bail dah unv." Nyenc nuc suh dah unv bail yangx, Sax Mux Eev eengv wah: "Nyac gas jeengx, yenl yuih yaoc lis sungp Wangc Menl lebc nyac."

Sax Mux Eev (Unv) 10

Sax Mux Eev jiml Saol Loc weex wangc

1 Sax Mux Eev suh deic biingc yuc youv laos gaos Saol Loc, xudt nas maoh wah: "Xus jiml nyac weex nyenc douc begs singk Yix Seec Lieec maoh. 2 Maenl naih nyac liic yaoc bail xic jah, yuv deml yac mungx nyenc nyaoh geel wenc Lah Jeec, dih wangp Xeel Sax, biinl dih wangp Bienl Yax Miinx. Yac eep yuv doiv nyac wah: 'Nyac ugs bail lah mieengc duc max jah semh deml yangx. Xic naih bux nyac eis qingk souc max, daov souc nyac, haemk: "Yaoc nup yangh semh lis deml lagx yaoc lieel?"' 3 "Nyac suh eengv bail. Touk geel meix laox Tap Boc xic jah, nyac yuv deml samp mungx nyenc bail Boc Teep Lil baiv Wangc Menl. Il mungx deic samp duc lagx liees jenc, mungx deic samp bangh siic, mungx deic il deih kuaot. 4 Juh maoh yuv nyimp nyac haemk lail, saip yac bangh siic dos nyac. Nyac dah miac juh maoh sibs siic jah map. 5 "Dah lenc, nyac touk jenc Wangc Menl, nyaoh Jih Bix Yal jah. Lis bienl max Feih Liil Sil xut bagc nyaoh jah. Nyac yuv touk senl xic jah, yuv deml il bangl sangh duh sungp Wangc Menl dah sagx daengc wul jenc luih map. Aox juh maoh lis nyenc duic gungl, heeup deengl, xuip jigx, guegs bac, oil maoh buh wah sungp Wangc Menl. 6 Guaenl Xus yuv lis legc map touk xenp nyac, nyac ags yuv gaenx nyimp oil maoh xonc sungp Wangc Menl. Nyac yuv biinv wenp nyimp dah unv nyaengc eis laot yangh. 7 Maenv meel naih ugs yangx, nyac suh weex maenv sil Wangc Menl xais nyac weex jah, yenl yuih maoh nyimp nyac gaenx nyaoh. 8 Nyac bail Jic Jax dah unv. Yaoc ags wox touk nyac map, sunx liix xangh siul yongc daengh liix xangh taik biingc. Nyac douh nyaoh jah gas sedp maenl, yaoc touk map lebc nyac nup yangh weex."

Yangh meel Sax Mux Eev ugs yangx

9 Saol Loc gonh xenp liic Sax Mux Eev bail xic jah, Wangc Menl laengx aol maoh biinv, lis sais longc meik. Maenv yangh meel Sax Mux Eev wah dah jah ledp nyaoh maenl jah ugs yangx. 10 Saol Loc daengh nyenc nuc maoh touk Jih Bix Yal xic jah, lis il bangl sangh duh sungp Wangc Menl map deml juh maoh. Guaenl Wangc Menl suh lis legc map touk xenp Saol Loc, Saol Loc buh nyimp oil eep gaenx xonc sungp Wangc Menl map. 11 Maenv nyenc dah unv wox meel Saol Loc jah, nuv maoh nyimp oil sangh duh sungp Wangc Menl weex laot xonc sungp Wangc Menl, suh daengl haemk: "Lagx Jih Xil weex mangc il naih yangx? Saol Loc buh wenp sangh duh sungp Wangc Menl il?" 12 Lis mungx nyenc bens senl jah xunp: "Bux maenv nyenc naih jangs nouc?" Il naih, lis sungp aov wah: "Saol Loc buh wenp sangh duh sungp Wangc Menl il?" 13 Saol Loc xonc sungp Wangc Menl wenp yangx, suh qak sagx daengc bail. 14 Ov Saol Loc haemk maoh daengh nyenc nuc maoh: "Xaop touk nup bail?" Saol Loc xunp: "Jiul bail semh max. Lah mix deml xic jah, jiul bail haemk Sax Mux Eev." 15 Ov wah: "Jav Sax Mux Eev doiv xaop weex nup wah?" 16 Saol Loc xunp: "Maoh lebc jiul bix souc, max jah semh deml yangx." Maenv sil weex wangc, Sax Mux Eev lebc jah, Saol Loc eis lebc ov maoh.

Sabp jouh lis Saol Loc weex wangc

17 Sax Mux Eev sint begs singk Yix Seec Lieec ledp daengl juml nyaoh Miix Sih Bah dav nas Xus. 18 Maoh doiv juh maoh wah: "Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec, il naih wah: 'Yaoc deic xaop nyenc Yix Seec Lieec dah Aih Jic daiv ugs map, juv xaop todt miac nyenc Aih Jic, yuh juv xaop todt nyenc guagl mih biigs xaop jah.' 19 Danl sil maenl naih xaop eis yuv Wangc Menl xaop, mungx juv xaop todt ugs maenv ebs nanh, jil kuip jah. Xaop buh wah: 'Jiul bens yuv lis mungx wangc map gonx jiul!' Il naih, xaop xic naih anl ags dous ags yanc map touk dav nas Xus." 20 Sax Mux Eev sint oil dous nyenc Yix Seec Lieec touk dav nas Xus map sabp jouh, laengx ugs dous nyenc Bienl Yax Miinx. 21 Jav maoh aol dous nyenc Bienl Yax Miinx anl ags yanc ugs map sabp jouh, laengx ugs yanc Max Teep Lil. Zeil lenc, nyenc yanc Max Teep Lil yuh sabp jouh, laengx ugs Saol Loc, lagx Jih Xil. Danl sil begs singk semh maoh xic jah, semh eis deml. 22 Il naih, oil maoh jouc haemk Xus: "Mungx nyenc jah touk naih map xih eis?" Xus xunp: "Map yangx. Maoh lebl nyaoh doiv jenh duh xaop daiv map jah." 23 Juh maoh suh bieeuv bail, daiv maoh ugs map. Maoh jenc nyaoh dav begs singk, biix oil eep pangp il gaos. 24 Sax Mux Eev doiv begs singk wah: "Nyenc naih jangs Xus xeenx map weex wangc dos xaop. Nyaoh begs singk daol eis lis il mungx biix lis maoh." Begs singk suh heemx: "Haengt wangc xuh laox weenh nyinc!" 25 Sax Mux Eev suh deic banc liix wangc - maenv env wangc daengh maenv wangc yuv weex jah - lebc saip begs singk qingk. Maoh xap banc liix naih nyaoh wul leec, songk nyaoh dav nas Xus. Lenc, Sax Mux Eev xais begs singk ags mungx ags sank bail yanc. 26 Saol Loc buh xonv bail yanc bens, nyaoh Jih Bix Yal. Wangc Menl xais bangl nyenc bov mags. Wangc Menl xais juh maoh lis udt sais sais, nyimp maoh dongc bail. 27 Danl sil lis maenv nyenc jul saengl wah: "Mungx nyenc naih nup yangh juv lis daol lieel?" Juh maoh naengc eis qit Saol Loc, buh eis saip liix xangh dos maoh. Saol Loc daov eis wah duc mangc.

Sax Mux Eev (Unv) 11

Saol Loc heeup xuh nyenc Yal Menc

1 Dah il nyanl qak luih, Nac Xac, wangc Yal Menc, daiv bienl max touk xingc Yax Bix Jih Lieel nyaoh Yix Seec Lieec. lionh xingc jah yuv dos maoh. Jav nyenc Yax Bix ledp doiv Nac Xac wangc wah: "Nyac nyimp jiul weex yot, jiul suh weex nuc dos nyac." 2 Nac Xac xunp: "Lail, yaoc haengt, danl sil lis il jiuc: Yaoc yuv loul dal wap xaop meix il mungx nyenc; il naih weex, aol daengc Yix Seec Lieec pak nas." 3 Yangp laox xingc Yax Bix doiv maoh wah: "Saip jiul lis sedp maenl paik nyenc bail haemk daengc guagl nyenc Yix Seec Lieec unv. Nuv baov eis lis nyenc map juv jiul, jiul suh weex mas dos nyac." 4 Maenv nyenc daiv sungp naih map touk Jih Bix Yal, doiv Saol Loc nyaoh jah, deic jiuc naih lebc. Begs singk lis qingk, ledp songk soh laox nees. 5 Xic jah Saol Loc eev jul senc dah yav xonv map, suh haemk: "Ugs sil mangc yangx? Begs singk weex mangc ledp nees lieel?" Jav juh maoh hap deic maenv sungp nyenc Yax Bix jah lebc saip maoh qingk. 6 Saol Loc qingk maenv sungp naih, Guaenl Wangc Menl suh lis legc map touk xenp maoh. Maoh nyaengc qingk qik gungc, 7 laengx aol yac duc senc sat, deic nanx nyagl soiv lieeux, aol nyenc sunx nanx dah daengc dih wangp Yix Seec Lieec wah: "Nouc eis ugs map enl Saol Loc daengh Sax Mux Eev, senc maoh buh il naih laot yangh." Xus aol begs singk nyaengc qingk yaot gungc, oil maoh suh ledp dongc semp ugs map xongs laot mungx nyenc. 8 Saol Loc aol juh maoh nyaoh Bix Seel daengl juml xic jah, lis samp xebc weenh nyenc Yix Seec Lieec daengh samp weenh nyenc Yuc Dal. 9 Saol Loc doiv maenv nyenc map lebc sungp jah wah: "Xaop doiv nyenc Yax Bix Jih Lieel il naih wah: 'Maenl mus banv maenl, xaop yuv lis juv!'" Nyenc lebc sungp jah xonv bail lebc nyenc Yax Bix xic jah, oil nyenc Yax Bix nyaengc qingk xeengp sais gungc. 10 Nyenc Yax Bix suh doiv nyenc Yal Menc wah: "Jiul maenl mus weex mas dos xaop. Xaop haengt weex nup daiv jiul, suh weex jah." 11 Hedp jih nyih, Saol Loc deic bienl max maoh pieek weex samp bangl. Naengl mix guangl menl xic jah, juh maoh heeup laos doiv lis dingc nyenc Yal Menc, sat juh maoh, hap weex touk banv menl. Maenv nyenc Yal Menc eis deil jah ledp siup sank lieeux, eis lis yac mungx nyenc nyaoh daengl eeul.

Begs singk nyaoh Jic Jax jiml Saol Loc weex wangc

12 Begs singk Yix Seec Lieec suh doiv Sax Mux Eev wah: "Nouc baov: 'Saol Loc eis dogl weex wangc dos daol lieel?' Deic maenv nyenc jah touk naih map, jiul wox sat juh maoh." 13 Saol Loc daov xunp: "Maenl naih eis saip sat nyenc, yenl yuih maenl naih Xus juv nyenc Yix Seec Lieec yangx." 14 Sax Mux Eev suh doiv begs singk wah: "Map bah. Daol touk Jic Jax bail, lail nyaoh jah eengv jiml Saol Loc weex wangc dos daol." 15 Il naih, begs singk ledp bail Jic Jax, nyaoh dav nas Xus jiml Saol Loc weex wangc. Juh maoh suh sunx liix xangh taik biingc saip Xus, Saol Loc nyimp begs singk Yix Seec Lieec ledp weex maengx gungc.

Sax Mux Eev (Unv) 12

Sax Mux Eev daov zeil lenc doiv nyenc Yix Seec Lieec wah sungp

1 Sax Mux Eev doiv daengc nyenc Yix Seec Lieec wah: "Xaop nyimp yaoc jouc dah maenv jah, yaoc buh anl weex yangx, yuih xaop jiml il mungx wangc. 2 Xic naih xaop lis wangc weex nyenc gonx xaop. Wah touk yaoc, yaoc laox gaos bagx yangx. Lagx banl yaoc buh ledp nyimp xaop nyaoh geel naih. Yaoc dah naengl liix touk maenl naih, bens weex nyenc douc xaop. 3 Yaoc nyaoh naih! Xaop nyaoh dav nas Xus daengh wangc maoh xeenx jah weex dav map aov yaoc. Yaoc xeengl senc xeengl max nouc dah? Dingv nouc dah? Biigs nouc dah? Yaoc dah miac nouc aol sinc wedl donv luh piinp liix? Nuv baov yaoc weex dah maenv sil naih, yaoc yuv beis." 4 Begs singk xunp: "Nyac eis lis dingv dah, buh eis lis biigs dah jiul. Nyac eis lis nyimp nouc aol yangh mangc." 5 Sax Mux Eev baov: "Maenl naih Xus daengh wangc maoh xeenx jah jangs nyenc dav yaoc, miac yaoc xeengt singh." Begs singk wah: "Jangs. Xus jangs weex dav." 6 Sax Mux Eev yuh wah: "Jangs Xus xeenx Moc Xih daengh Yal Lunc. Jangs maoh daiv ongs bux xaop dah Aih Jic ugs map. 7 Xaop xic naih jenc nyaoh geel naih qingk lail. Yaoc nyaoh dav nas Xus lebc xaop nyenh lail, maenv sil saengc nyungl Xus yuih xaop daengh ongs bux xaop weex dah jah. 8 "Daengc yanc nyenc Yal Gol nyaoh Aih Jic jouc Xus juv xic jah, Xus paik Moc Xih daengh Yal Lunc daiv ongs bux xaop ugs Aih Jic, yenx map touk dih wangp naih. 9 Danl sil juh maoh lamc Xus Wangc Menl juh maoh. Il naih, Xus hap saip Xih Xih Lah, nyenc douc gax xaip senl Xal Sox jah, heeup xuh juh maoh eengv saip nyenc Feih Liil Sil daengh wangc Moc Yah heeup xuh juh maoh. 10 Juh maoh suh soh laox sint Xus wah: "Jiul lis soix yangx, yenl yuih jiul liic nyac bail, bonc buih bux sac Bah Lil daengh Yal Sih Tah Luc. Danl sil nuv baov nyac juv jiul todt miac nyenc saengl, jiul suh map bonc buih laot nyac!" 11 Xus suh paik Yeeh Lul Bah Lil, Bix Danl (Bah Lah), Yeeh Fuc Tap daengh yaoc, Sax Mux Eev, map juv xaop todt miac yac mangv nyenc saengl. Jav xaop hap nyaoh lis taik biingc. 12 Danl sil xaop nuv Nac Xac, wangc Yal Menc, map dos xaop xic jah, xaop suh doiv yaoc wah: "Jiul bens yuv lis wangc map gonx jiul," laengx sonk Xus Wangc Menl xaop jangs wangc xaop. 13 Xic naih, wangc xaop xeenx jah nyaoh naih. Xaop jouc lis wangc, Xus buh jiml mungx naih weex wangc. 14 Nuv baov xaop qaenp juiv Xus, bonc buih maoh, senk sungp maoh, buh eis eeuv maenv maoh xais xaop weex; nuv baov xaop daengh wangc gonx xaop jah enl Xus Wangc Menl xaop - laengx jangs lail! 15 Danl sil nuv baov xaop eis senk sungp Xus, eeuv maenv maoh xais xaop weex, miac maoh yuv dos xaop, xongs xic unv dos ongs bux xaop laot yangh. 16 Xic naih xaop jenc lail, naengc Xus nyaoh dav nas xaop weex jagc sil mags naih! 17 Naih eis jangs xic xup oux megx il? Yaoc yuv sint Xus maenl naih ungt bias dogl bienl. Xaop suh lis wox, sil xaop jouc lis wangc jah nyaoh Xus naengc map jangs nup yangh pak." 18 Il naih, Sax Mux Eev sint Xus, Xus maenl jah ungt bias dogl bienl. Jav begs singk ledp yaot Xus daengh Sax Mux Eev gungc. 19 Begs singk ledp doiv Sax Mux Eev wah: "Jouc nyac yuih maenv nyenc nuc nyac yogc yuih Xus Wangc Menl, mieenx lis jiul douh gaemv! Yenl yuih xic naih jiul douv maenv soix mih dah mangv eengv qimp soix jouc lis wangc jah." 20 Sax Mux Eev xunp: "Xaop bix yaot. Laengx sonk xaop weex dah maenv sil pak jah, naih xaop bix eengv liic Xus bail, gobs yuv daengc semp bonc buih maoh. 21 Bix xonv bail baiv maenv bux sac eis lis yongh. Juh maoh doiv xaop eis lis mangc lail, buh juv eis lis xaop. Juh maoh eis lis mangc yongh! 22 Xus haengt xeenx xaop weex begs singk dos maoh. Yenl yuih guanl mags maoh, eis baenv begs singk maoh. 23 Wah touk yaoc, yaoc bens yuv eis sav nyimp xaop yogc yuih, mieenx lis dagl soix Xus. Yaoc buh bens yuv eeus xaop maenv lail maenv saengc. 24 Gobs yuv xaop yaot Wangc Menl, laox xedc daengc semp bonc buih maoh. Xangk touk maoh nyimp xaop weex dah maenv sil mags jah. 25 Danl sil nuv baov xaop bens eengv weex pak, jav xaop daengh wangc xaop ledp yuv douh gaemv."

Sax Mux Eev (Unv) 13

Nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl dos

1 Saol Loc lis samp xebc nyinc xic jah, qit weex wangc, nyaoh Yix Seec Lieec gonx lis siik xebc nyih nyinc. 2 Saol Loc dah nyenc Yix Seec Lieec xeenx lis samp sinp nyenc weex bienl max, douv nyenc mih ags mungx ags xonv bail yanc. Yac sinp nyenc nyimp Saol Loc nyaoh Miil Mah daengh jenc jih Boh Teec Liis. Il sinp nyenc nyimp lagx maoh Yoh Nac Danh bail Jih Biiv Yav, dih wangp Bienl Yax Miinx. 3 Lis il maenl, Yoh Nac Danh heeup nyenc Feih Liil Sil nyaoh Jah Bah weex dingc jah, nyenc Feih Liil Sil lis qingk jagc sil naih. Saol Loc suh xais nyenc nyaoh daengc dih wangp jah xuip baol, xais nyenc Xih Boc Laic ledp lis qingk. 4 Jav begs singk Yix Seec Lieec ledp lis qingk wah Saol Loc heeup nyenc Feih Liil Sil, buh qingk wah nyenc Feih Liil Sil saengl nyenc Yix Seec Lieec gungc. Il naih, nyenc Yix Seec Lieec douh sint map Jic Jax nyimp Saol Loc daengl juml. 5 Nyenc Feih Liil Sil juml map nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl heeup. Juh maoh lis samp sinp av ceeh daengl heeup, liogc sinp bienl max deic ceeh, naengl lis bienl max qamt, gungc xongs xeep geel heit laot yangh! Juh maoh qak Miil Mah bail weex dingc, nyaoh Beec Yal Wenp mangv dongl. 6 Nyenc Yix Seec Lieec nuv ugs yangh eis lail nyaengc qingk yaot, suh lebl nyaoh longh jenc, liungh meix, liungh bial, aox haop xih aox menv. 7 Lis maenv nyenc dadl dah nyal Yoh Danl, laengh touk dih wangp Jah Deec daengh Jih Lieel. Saol Loc liuuc nyaoh Jic Jax, maenv bienl max nyimp maoh jah ledp yaot danc lieeux. Saol Loc douh guav 8 Saol Loc anl Sax Mux Eev wah dah gas sedp maenl yangx, jav Sax Mux Eev buh naengl mix touk Jic Jax map. Maenv bienl max Saol Loc jah qit dangv dangv liic maoh bail. 9 Il naih, Saol Loc baov: "Deic liix xangh siul yongc daengh liix xangh taik biingc touk yaoc map." Maoh suh ags sunx liix xangh siul yongc. 10 Liix xangh naih maoh gobs sunx wenp, Sax Mux Eev touk map yangx. Saol Loc suh ugs bail doiv maoh haemk lail. 11 Sax Mux Eev haemk: "Nyac weex mangc yangx?" Saol Loc xunp: "Yaoc nuv nyenc ledp liic yaoc bail, nyac eis anl xic nyac wah dah map touk, nyenc Feih Liil Sil buh juml nyaoh Miil Mah, 12 jav yaoc aox longc xangk: 'Nyenc Feih Liil Sil beenh lail map touk Jic Jax heeup yaoc, yaoc naengl mix jouc Xus bangh yaoc!' Xah il naih, yaoc hap wangc yah deic liix xangh siul yongc sunx bail." 13 Sax Mux Eev wah: "Nyac weex sil jah ees gungc! Nyac eis anl Xus Wangc Menl nyac baov jah bail weex. Nuv baov nyac senk baov yangx, Xus suh yuv nyaoh Yix Seec Lieec aol nyac weex wangc touk jaengl yais. 14 Xic naih nyac weex wangc eis jaengl yangx. Xus semh lis mungx nyenc hoc sais Xus yangx, aol nyenc naih weex wangc dos begs singk maoh, yenl yuih nyac eis senk Xus baov."

Bienl max Yix Seec Lieec eis lis xangp miax

15 Sax Mux Eev suh liic Jic Jax bail. Naengl gal begs singk dongc Saol Loc bail nyimp bienl max daengl juml. Oil maoh dah Jic Jax bail Jih Bix Yal, dih wangp Bienl Yax Miinx. Saol Loc yeih maenv nyenc naengl nyimp maoh jah, gobs lis liogc begs nyenc qak luih. 16 Saol Loc daengh lagx maoh Yoh Nac Danh eengv maenv nyenc nyimp juh maoh jah nyaoh Jih Bix Yal, dih wangp Bienl Yax Miinx; nyenc Feih Liil Sil jiml dingc nyaoh Miil Mah. 17 Bienl max Feih Liil Sil pieek weex samp bangl dah doiv lis dingc ugs bail. Bangl jih edl wenp Ol Fuc Lah, dih wangp Xuh Yal. 18 Bangl jih nyih wenp Boc Hoc Lunc. Bangl jih samp wenp biinl saoc jenc Xix Boh Yinh, nyaoh dav nas jenc jih wangp. 19 Xic jah daengc dih wangp Yix Seec Lieec eis lis il mungx sangh dunv kuedp, yenl yuih nyenc Feih Liil Sil wah: "Yaot xic nyenc Xih Boc Laix dunv miax dunv xangp!" 20 Il naih, begs singk Yix Seec Lieec baenc keip, qidt, guanl xih liimc xic jah, ledp douh touk nyenc Feih Liil Sil jah bail baenc. 21 Baenc keip baenc qidt douh eip yac liangx nyaenc, baenc gaix baenc guanl xih xaok qah douh eip laot liangx nyaenc. 22 Il naih, touk maenl daengl heeup, douv Saol Loc daengh Yoh Nac Danh dah mangv, nyenc Yix Seec Lieec eis lis il mungx lis xangp miax. 23 Wah touk nyenc Feih Liil Sil, juh maoh paik bangl bienl max bail dih wangp Miil Mah bagc bags kuenp sogl.

Sax Mux Eev (Unv) 14

Yoh Nac Danh heeup xuh nyenc Feih Liil Sil

1 Lis il maenl Yoh Nac Danh, lagx Saol Loc, doiv mungx lagx liix nyimp maoh deic yangh xonh daengl heeup jah wah: "Map, daol dah touk doiv nyenc Feih Liil Sil bagc (mai2fu4) nyaoh mangv jav jah bail." Maoh daov eis lebc bux maoh. 2 Saol Loc weex dingc nyaoh dees meix sic lioux, nyaoh geel biinl Jih Bix Yal, dih wangp Miix Jih Lunc. Nyenc nyimp maoh jah lis liogc begs mungx. 3 Aox maenv nyenc naih lis mungx sangh sunx guanl Yal Xih Yal, daens ugs yiv foc deex. Maoh jangs lagx Yal Xih Tup. Yal Xih Tup jangs jaix nongx Yix Jah Boc yuh jangs lagx Feih Nyic Hah, buh jangs lagx kuanp Yix Liih. Xic jav, Yix Liih nyaoh Xil Loc weex sangh sunx dos Xus. Yoh Nac Danh liic doiv lis dingc nyenc Yix Seec Lieec bail, eep ledp eis wox. 4 Yoh Nac Danh douh dah bags kuenp sogl hap touk dingc nyenc Feih Liil Sil jah lis. Bags kuenp yac mangv lis yac nadl boul jenc sagl, il boul guanl Boh Xeeh, boul guanl Xih Nyic. 5 Il boul wenp mangv bagl, dih wangp Miil Mah, il boul wenp namc, dih wangp Jah Bah. 6 Yoh Nac Danh doiv lagx liix deic yangh xonh jah wah: "Daol dah bail, touk doiv lis dingc maenv bienl max mix weex liix ads jah bail. Yaot xic Xus bangh daol. Eis heenk lis nyenc gungc xih nyenc yuns, eis lis mangc dangs lis Xus juv." 7 Mungx deic yangh xonh jah xunp: "Anl meix xangk nyac bail weex bah! Eis heenk nyac weex mangc, yaoc buh daengc sais nyimp nyac weex." 8 Yoh Nac Danh wah: "Jav map bah! Daol dah bail, saip maenv nyenc mangv jav nuv daol. 9 Nuv baov juh maoh doiv daol wah: 'Xaop bix neip. Gas jiul touk geel xaop jah map,' jav daol suh bix neip, bix qak touk doiv jav bail. 10 Nuv baov juh maoh [daov] wah: 'Xaop touk geel jiul naih map,' jav daol suh qak bail, yenl yuih sungp naih suh jangs meel Xus yuv deic juh maoh jaoh nyaoh aox miac daol." 11 Jav yac maoh suh saip bienl max Feih Liil Sil nuv juh maoh. Nyenc Feih Liil Sil heemx: "Nuv ah! Nyenc Xih Boc Laic lebl nyaoh longh jah bac ugs map yangx!" 12 Nyenc bagc geel jah doiv Yoh Nac Danh daengh nyenc deic yangh xonh heemx: "Xaop qak naih map, jiul lis jagc sil eeus xaop!" Il naih, Yoh Nac Danh doiv nyenc deic yangh xonh wah: "Nyac enl lenc yaoc, daol bac qak bail. Xus aol juh maoh jaoh laos miac nyenc Yix Seec Lieec yangx!" 13 Yoh Nac Danh suh bac qak bail, mungx deic yangh xonh buh enl lenc. Yoh Nac Danh heeup baengl nyenc Feih Liil Sil, mungx deic yangh xonh buh enl nyaoh mangv lenc sat. 14 Nyaoh jih edl daov daengl heeup, Yoh Nac Danh daengh mungx deic yangh xonh nyaoh aox siik xebc dengc dih wul dees, sat bail nyih xebc mungx nyenc qak luih. 15 Bienl max Feih Liil Sil suh ledp qingk yaot nangs lonh lieeux - maenv nyaoh aox dingc, nyaoh yav eengv maenv bagc nyaoh jah daengh maenv ugs bail daengl heeup jah. Eev xic jah dees dih buh naenv map. Jangs Wangc Menl aol juh maoh qingk yaot nangs weex naih.

Nyenc Yix Seec Lieec dos xuh nyenc Feih Liil Sil

16 Nyaoh Jih Biiv Yav, dih wangp Bienl Yax Miinx, bienl max Saol Loc weex nyenc xut naengc jah lis nuv bienl max Feih Liil Sil ledp dah siik mangv siup sank lieeux. 17 Saol Loc suh doiv begs singk nyimp maoh jah wah: "Xaop deic bienl max juml map, nuv aox daol naih lis nouc ugs bail yangx." Jav oil maoh daengl juml xih wox lis Yoh Nac Danh daengh mungx nyimp maoh deic yangh xonh daengl heeup jah eis nyaoh yangx. 18 Saol Loc doiv Yal Xih Yal wah: "Nyac aol longx yot map, haemk Xus sil naih!" (Xic jah longx yot nyaoh dav nas nyenc Yix Seec Lieec.) 19 Saol Loc eev doiv sangh sunx wah xic jah, soh lonh nyaoh dingc Feih Liil Sil jah il weex il laox. Il naih, Saol Loc doiv sangh sunx wah: "Sav unv bah! Eis hoik yangx!" 20 Saol Loc nyimp nyenc maoh suh daengl juml, touk doiv daengl heeup bail. Juh maoh nuv nyenc Feih Liil Sil ledp ags daengl sat nyaol nyens lieeux. 21 Maenv nyenc Xih Boc Laic xic unv nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl sabx, gaenx nyaoh dingc jah, xic naih xonv map bangh nyenc Yix Seec Lieec nyimp Saol Loc daengh Yoh Nac Danh. 22 Maenv nyenc Yix Seec Lieec lebl nyaoh jenc wangp Yix Fax Lieenc jah, lis qingk wah nyenc Feih Liil Sil laengh, suh ugs map laeml juh maoh. 23 Il naih, maenl jah Xus juv nyenc Yix Seec Lieec. Juh maoh heeup nyenc Feih Liil Sil hap weex touk dih wangp Beec Yal Wenp.

Bux liix, Yoh Nac Danh eis wox

24 Maenl jah, bienl max Yix Seec Lieec jil kuip deil hut gungc, yenl yuih Saol Loc xais juh maoh ledp liix wah: "Maenl naih mix touk nyaemv, nyimp nyenc saengl daengl dos mix wenp, nouc jil yangh xonh suh douh Wangc Menl wedt." Xah il naih, daengc maenl jah eis lis il mungx bienl max ams jil yangh mangc. 25 Juh maoh ledp laos aox das meix bail, aox jah lis dangc medc nyaoh dees dih. 26 Juh maoh nuv lis dangc medc liuuh ugs map, danl sil eis lis il mungx ams songk miac bail yebc laos ebl, yenl yuih oil maoh yaot maenv sungp liix dah jah. 27 Yoh Nac Danh daov eis lis qingk wah bux maoh xais bienl max liix. Il naih, Yoh Nac Danh suh duh gonv maoh laos dous medc dangc bail, aol miac yebc laos ebl. Jil wenp, maoh qingk lis legc yangx. 28 Jav lis il mungx bienl max suh lebc maoh: "Bux nyac maenl naih yadc bienl max map liix: 'Maenl naih nouc jil mangc suh douh Wangc Menl wedt!' Yenl yuih il naih, jiul ledp qingk deil wenk gungc." 29 Yoh Nac Danh xunp: "Bux yaoc aol daol ledp jil kuip. Xaop nuv, yaoc jil jeengx dangc medc naih suh qingk lail nyaoh gungc yangx. 30 Nuv baov maenl naih daol jil lis maenv yangh xonh dah nyenc saengl xeengl lis map jah, jav sat deil nyenc Feih Liil Sil eis jangs eengv gungc il!?" 31 Maenl jah, nyenc Yix Seec Lieec laeml sat nyenc Feih Liil Sil dah Miil Mah hap weex touk Yal Yax Lunc, il weex il qingk deil wenk. 32 Nyaemv jah, juh maoh ganx touk geel yangh xonh xeengl map jah, aol liees miinc, senc daengh lagx senc map laengx sat, jil nanx sabx padt bail. 33 Lis nyenc map lebc Saol Loc wah: "Nuv ah! Begs singk jil nanx sabx padt, dagl soix Xus yangx." Saol Loc xunp: "Xaop weex pak yangx. Laengx semh bial laox liaop touk geel naih map." 34 Saol Loc yuh wah: "Xaop sank laos begs singk bail, lebc juh maoh: 'Ags mungx ags yidx senc daengh liees miinc touk geel yaoc naih map, sat jil bail. Bix jil maenv nanx sabx padt jah, dagl soix Xus.'" Il naih, nyaemv jah begs singk ledp yidx senc map nyaoh jah sat. 35 Jav Saol Loc suh yuih Xus jiml il jagc sagx daengc. Daov naih jangs daov jih edl maoh il naih weex. 36 Saol Loc suh wah: "Daol janl naih bail laeml nyenc Feih Liil Sil xeengl yangh xonh juh maoh, hap weex touk guangl menl. Daol eis saip juh maoh lis il mungx nyenc soh." Maenv nyenc maoh xunp: "Nyac naengc il nup lail, daol suh il jah weex." Sangh sunx daov wah: "Daol haemk Wangc Menl unv." 37 Il naih, Saol Loc haemk Wangc Menl: "Yaoc bail laeml nyenc Feih Liil Sil xih eis? Nyac deic oil maoh jaoh nyaoh aox miac nyenc Yix Seec Lieec il?" Maenl jah, Wangc Menl daov eis xunp maoh. 38 Xah il naih, Saol Loc wah: "Nyenc douc bienl max, ledp map geel naih bah! Daol xac naengc maenl naih lis soix mangc yangx. 39 Yaoc aol guanl Xus, Mungx juv nyenc Yix Seec Lieec jah, map liix, nyenc lis soix jah bens douh deil, eis heenk maoh jangs lagx yaoc, Yoh Nac Danh!" Danl sil bienl max eis lis il mungx xunp. 40 Saol Loc suh doiv nyenc Yix Seec Lieec wah: "Xaop jenc nyaoh geel jah. Yaoc daengh lagx yaoc, Yoh Nac Danh, jenc nyaoh geel naih." Maenv nyenc jah xunp Saol Loc: "Nyac baov il nup lail, suh il jah weex bah." 41 Saol Loc suh yogc yuih: "Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec ah! Jouc nyac lebc yaoc nouc lis soix, nouc eis lis soix. Soix jangs soix yaoc daengh Yoh Nac Danh xih soix eep nyaoh naih lieel?" Jav juh maoh suh sabp jouh, laengx ugs Yoh Nac Danh daengh Saol Loc, begs singk eis lis soix mangc. 42 Saol Loc suh wah: "Xaop eengv map sabp jouh, nuv jangs yaoc xih lagx yaoc Yoh Nac Danh." Jav laengx sabp ugs Yoh Nac Danh map. 43 Saol Loc suh doiv Yoh Nac Danh wah: "Lebc yaoc nyac weex sil mangc." Il naih, Yoh Nac Danh lebc maoh: "Yaoc gobs aol jiuc gonv yaoc yebc laos dangc medc bail qingk. Xic naih yaoc laengx dogl deil il?" 44 Saol Loc wah: "Jangs! Nyac bens douh deil! Nuv baov nyac eis douh sat deil, haengt Wangc Menl heeup yaoc deil!" 45 Begs singk doiv Saol Loc wah: "Yoh Nac Danh mungx maenl naih juv begs singk Yix Seec Lieec nyaengc douh deil il? Nyaengc weex eis lis! Jiul xiv Xus Bens Nyaoh map liix, Yoh Nac Danh il jiuc biaeml gaos buh eis dogl dih, yenl yuih maenl naih Xus bangh maoh weex sil mags naih." Jav begs singk juv Yoh Nac Danh, maoh eis douh deil yangx. 46 Saol Loc suh eis bail laeml nyenc Feih Liil Sil hap, nyenc Feih Liil Sil buh xonv dih wangp bens bail yangx.

Saol Loc dos xuh eep

47 Saol Loc nyaoh Yix Seec Lieec wenp wangc yangx, heeup nyenc saengl yac mangv: nyenc Moc Yah, nyenc Yal Menc, nyenc Yix Dongh, maenv wangc Sox Bah daengh nyenc Feih Liil Sil. Maoh eis heenk wenp nup bail, ledp dos xuh eep. 48 Saol Loc bov mags heeup, daiv bienl max heeup xuh nyenc Yal Max Liix, juv nyenc Yix Seec Lieec todt miac nyenc xeengl yangh xonh juh maoh dah jah. 49 Lagx banl Saol Loc jangs Yoh Nac Danh, Yil Xih Wic daengh Maih Jih Xuh Yal. Lagx miegs mags maoh guanl Miix Lax, beix uns guanl Miix Jax. 50 Maix Saol Loc guanl Yal Xih Nonx, jangs lagx miegs Yal Xih Max Sih. Nyenc top gax xaip Saol Loc guanl Yah Nic Eev, jangs lagx Nic Eev. Nic Eev jangs ov Saol Loc. 51 Bux Saol Loc, Jih Xil, daengh bux Yah Nic Eev, Nic Eev ledp jangs lagx Yal Bieec. 52 Saol Loc il saemh, bens daiv nyenc Yix Seec Lieec nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl dos nangs gungc. Il naih, Saol Loc nuv lagx liix ags xih bov mags xic jah, ledp aol map weex bienl max dos maoh.

Sax Mux Eev (Unv) 15

Saol Loc weex gaemv nyenc Yiv Mav Liic

1 Lis il maenl, Sax Mux Eev doiv Saol Loc wah: "Yaoc jangs nyenc Xus paik map aol yuc youv laos gaos nyac, jiml nyac weex wangc dos begs singk Yix Seec Lieec maoh. Jav, nyac qingk sungp Xus naih! 2 Xus Mungx Ags il naih wah: 'Yaoc yuv wedt nyenc Yal Max Liix, yenl yuih nyenc Yix Seec Lieec ugs Aih Jic map xic jah, nyenc Yal Max Liix heeup juh maoh. 3 Nyac xic naih bail heeup nyenc Yal Max Liix, aol begs hangc yangh xonh juh maoh weex gaemv lieeux. Eis heenk banl miegs; lagx uns, lagx jil nyox; senc, liees miinc; loc toc, max; bix yuv liuuc, ledp sat lieeux.'" 4 Il naih, Saol Loc sint bienl max map Tiic Lah Yenh daengl juml. Lis nyih xebc weenh bienl max dah Yix Seec Lieec map, naengl lis il weenh nyenc Yuc Dal. 5 Saol Loc daiv bienl max touk xingc guanl Yal Max Liix, lebl nyaoh saoc jenc gas daengl heeup. 6 Maoh suh lebc nyenc Jih Nic: "Xaop liic dih wangp nyenc Yal Max Liix naih bail, mieenx lis yaoc deic xaop nyimp juh maoh ledp weex gaemv lieeux. Yenl yuih nyenc Yix Seec Lieec dah Aih Jic ugs map xic jah, xaop suh doiv juh maoh lail." Il naih, nyenc Jih Nic dah nyenc Yal Max Liix bonc bail yangx. 7 Jav Saol Loc heeup nyenc Yal Max Liix, dah Hah Wic Lah hap weex touk Xuh Eev, nyaoh Aih Jic mangv dongl. 8 Maoh sabp lis Yal Jax, jangs wangc Yal Max Liix, sat lieeux begs singk maoh. 9 Danl sil Saol Loc daengh bienl max maoh eis sat Yav Jax. Juh maoh buh liuuc maenv liees miinc daengh senc zeil lail, lagx senc buic daengh lagx liees buic - yangh mangc lail buh ledp eis sat. Maenv lail jah juh maoh eis haengt weex gaemv. Gal maenv eis jegc sinc eis lis legc jah juh maoh ledp sat lieeux.

Xus eis yuv Saol Loc weex wangc

10 Xus doiv Sax Mux Eev wah: 11 "Jiml Saol Loc weex wangc xic naih yaoc ids sais yangx, yenl yuih maoh dah yaoc xonh bail, eis anl sungp yaoc bail weex." Jav Sax Mux Eev nyaengc qingk eis lail sais gungc, daengc janl songk xenp yogc yuih Xus. 12 Hedp lenc Sax Mux Eev jenc saemp map, bail jinv Saol Loc. Lis nyenc lebc Sax Mux Eev: "Saol Loc touk Jah Mil bail yangx. Maoh nyaoh jah ags jiml jagc bial map nyenh bens, dah lenc xih touk Jic Jax bail." 13 Sax Mux Eev map touk geel Saol Loc xic jah, Saol Loc doiv maoh wah: "Haengt Xus pieek lail saip nyac! Yaoc anl Xus baov jah bail weex yangx." 14 Sax Mux Eev daov xunp: "Jav kap yaoc qingk soh liees miinc, soh senc banl naih, jangs duc mangc lieel?" 15 Saol Loc wah: "Bienl max dah nyenc Yal Max Liix daiv juh maoh map, eis sat maenv liees miinc, senc zeil lail jah, yenl yuih xangk aol weex liix xangh sunx saip Xus Wangc Menl nyac. Naengl gal maenv mih jah, jiul ledp sat gaemv lieeux." 16 Sax Mux Eev doiv Saol Loc wah: "Sav ebl bah! Douv yaoc deic maenv sungp Xus nyaemv nyungl doiv yaoc wah jah lebc saip nyac." Saol Loc xunp: "Wah duc mangc?" 17 Sax Mux Eev wah: "Laengx sonk xic jav nyac ags qingk nyac jangs nyenc uns, nyac eis jangs wenp nyenc douc Yix Seec Lieec yangx il? Xus xais yaoc youv yuc laos gaos nyac, jiml nyac weex wangc dos Yix Seec Lieec. 18 Xus buh paik nyac weex sil, wah: 'Bail weex gaemv nyenc Yal Max Liix lis soix jah, dos juh maoh gaemv lieeux.' 19 Nyac mangc eis senk sungp Xus baov? Mangc ganx xeengl maenv eel jiv jah, weex maenv sil nyaoh Xus naengc map jangs pak jah?" 20 Saol Loc eengv wah: "Yaoc nyaengc anl sungp Xus baov, weex maenv sil maoh paik yaoc weex jah. Yaoc deic nyenc Yal Max Liix ledp weex gaemv lieeux, buh deic Yav Jax, wangc juh maoh, xonv map. 21 Bienl max dah maenv eel jiv xeengl map jah xeenx maenv liees miinc, senc zeil lail, yuv nyaoh Jic Jax aol weex liix xangh sunx saip Xus Wangc Menl nyac." 22 Danl sil Sax Mux Eev xunp: "Aol Xus douh sais jangs mangc: maenv liix xangh siul yongc daengh liix xangh mih xih baov senk sungp maoh? Senk sungp ags dah sunx liix xangh, senk baov ags dah dagl liees miinc buic. 23 Xonv eeuv Xus nyimp sangh juis soix laot yangh, guas sais buh nyimp baiv bux sac soix laot yangh. Yenl yuih nyac eeuv sungp Xus yangx, Xus buh eeuv nyac weex wangc."

Saol Loc liingx soix

24 Jav Saol Loc suh doiv Sax Mux Eev wah: "Yaoc lis soix yangx. Yaoc eis senk Xus baov buh eis anl nyac baov bail weex, yenl yuih yaoc yaot begs singk, hap anl juh maoh baov bail weex. 25 Naih yaoc jouc nyac mieenv soix yaoc, nyimp yaoc dongc xonv bail, yaoc lail baiv Xus." 26 Sax Mux Eev daov xunp: "Yaoc eis nyimp nyac dongc xonv bail! Nyac xonv eeuv sungp Xus, Xus buh xonv eeuv nyac weex wangc dos Yix Seec Lieec!" 27 Sax Mux Eev xonv xenp baov bail xic jah, Saol Loc suh nyaeml dinl xanh maoh, dos duv xanh bail. 28 Jav Sax Mux Eev doiv maoh wah: "Xus maenl naih deic guagl Yix Seec Lieec dah nyac yags bail, aol dos mungx mih - mungx jah biix nyac lail. 29 Mungx Mungl Guanl Yix Seec Lieec jah bens eis wah dingv, buh eis biinv sais. Maoh nyimp nyenc menc eis laot yangh, bens eis biinv sais." 30 Saol Loc xunp: "Yaoc lis soix yangx. Danl sil jouc nyac saip nas dos yaoc nyaoh dav nas yangp laox daengh begs singk Yix Seec Lieec, nyimp yaoc dongc xonv bail, yaoc lail baiv Xus Wangc Menl nyac." 31 Il naih, Sax Mux Eev hap nyimp Saol Loc dongc xonv bail, Saol Loc buh baiv Xus yangx.

Sax Mux Eev sat Yav Jax

32 Jav, Sax Mux Eev suh wah: "Deic Yav Jax, wangc Yal Max Liix jah, touk geel yaoc map." Yav Jax suh nyaengc wangk semp map touk geel maoh, aox longc xangk: "Sil deil dah yangx, eis douh sat hap!" 33 Sax Mux Eev daov wah: "Nyac nup yangh sat lagx neix eep, lagx neix nyac buh jungh il naih douh sat." Jav Sax Mux Eev sat Yav Jax nyaoh Jic Jax dav nas Xus. 34 Dah lenc, Sax Mux Eev xonv bail Lah Max, Saol Loc xonv bail yanc maoh, nyaoh Jih Bix Yal. 35 Sax Mux Eev eengv eis bail nuv Saol Loc, hap weex touk maenl deil, danl sil Sax Mux Eev yuih Saol Loc pak sais. Xus jiml Saol Loc weex wangc dos Yix Seec Lieec buh qingk ids sais.

Sax Mux Eev (Unv) 16

Sax Mux Eev youv yuc laos gaos Dal Wil

1 Lis il maenl, Xus doiv Sax Mux Eev wah: "Nyac yuih Saol Loc pak sais touk xic nup? Yaoc eis yuv maoh weex wangc dos Yix Seec Lieec yangx. Deic baol map xengc digs yuc, bail Boc Lil Henx. Yaoc paik nyac touk nyenc guanl Yeeh Xih jah bail, yenl yuih nyaoh aox oil lagx maoh yaoc xeenx il mungx weex wangc." 2 Sax Mux Eev daov haemk: "Yaoc nup ams bail lieel? Saol Loc lis wox, suh sat yaoc." Xus wah: "Daiv duc seik senc nyimp nyac bail, wah: 'Yaoc map jangs deic liix xangh sunx saip Xus.' 3 Sint Yeeh Xih map jil nanx liix xangh jah. Yaoc ags wox lebc nyac nup yangh weex. Yaoc lebc nyac mungx nyenc jah, nyac douh youv yuc laos gaos maoh." 4 Sax Mux Eev anl sungp Xus bail weex. Maoh touk Boc Lil Henx xic jah, yangp laox aox senl ledp danc xut xut map sibs maoh, haemk: "Nyac jangs yuih taik biingc map xih eis?" 5 Sax Mux Eev xunp: "Jangs, yuih taik biingc map. Yaoc map sunx liix xangh saip Xus. Xaop ags yuv xeengt singh, nyimp yaoc dongc map jil nanx liix xangh naih." Sax Mux Eev bangh Yeeh Xih daengh lagx maoh weex liix xeengt singh, sint oil maoh map jil nanx liix xangh jah. 6 Juh maoh map touk xic jah, Sax Mux Eev nuv Yix Liih Jax, aox longc xangk: "Mungx nyenc naih bens jangs mungx nyenc Xus xeenx map weex wangc jah." 7 Xus daov doiv Sax Mux Eev wah: "Bix naengc miinh mogc maoh xih baov il nup pangp mags, yenl yuih yaoc eis xeenx maoh. Xus eis xongs nyenc naengc nyenc qaenp qat. Nyenc naengc miinh mogc, danl sil Xus naengc aox longc." 8 Yeeh Xih suh sint Yav Biiv Nac Dac dah dav nas Sax Mux Eev map. Sax Mux Eev daov wah: "Xus buh eis xeenx mungx naih." 9 Yeeh Xih suh sint Xah Max dah map, danl sil Sax Mux Eev wah: "Xus buh eis xeenx mungx naih." 10 Yeeh Xih sint sedp duc lagx maoh touk dav nas Sax Mux Eev map, danl sil Sax Mux Eev doiv maoh wah: "Juh maoh il mungx Xus buh eis xeenx." 11 Il naih, Sax Mux Eev haemk Yeeh Xih: "Douv oil lagx naih dah mangv, nyac naengl lis lagx eis?" Yeeh Xih xunp: "Naengl lis banl zeil uns. Danl sil maoh nyaoh jenc sangx liees miinc." Sax Mux Eev wah: "Paik nyenc bail sint maoh map. Daol gas maoh map xih seik jil." 12 Il naih, Yeeh Xih paik nyenc bail daiv Dal Wil map. Miinh mogc maoh bagx yak, gouv dal tingp singh (fine appearance), xenp seik xonc xuh. Xus suh wah: "Laengx jangs maoh. Jenc map youv yuc laos gaos maoh bah!" 13 Il naih, Sax Mux Eev deic baol yuc youv laos gaos Dal Wil, nyaoh dav nas jaix nongx maoh. Dah maenl jah qit, Guaenl Xus lis legc map touk xenp Dal Wil. Sax Mux Eev suh xonv bail Lah Max.

Dal Wil bonc buih Saol Loc

14 Jav Guaenl Xus liic Saol Loc yangx, lis juis yax dah Xus map nyaol nyens maoh. 15 Maenv nyenc nuc Saol Loc doiv maoh wah: "Naih lis juis yax dah Wangc Menl map nyaol nyens nyac. 16 Wangc ah! Douv jiul bail semh il mungx nyenc wox guegs bac. Touk xic juis yax dah Wangc Menl map nyaol nyens nyac jah, maoh guegs bac, nyac buh qingk lail nyaoh." 17 Il naih, Saol Loc doiv juh maoh wah: "Lail. Xaop bail semh mungx guegs bac lail jah, daiv maoh touk geel yaoc map." 18 Lis mungx nyenc nuc xunp: "Yaoc nuv dah il mungx wox guegs bac lail. Maoh jangs lagx Yeeh Xih, nyenc Boc Lil Henx. Maoh jangs mungx bov mags, wox daengl heeup, lis ebl naengl, wenp nyenc miinh mogc xonc xuh, Xus buh nyimp maoh gaenx nyaoh." 19 Saol Loc suh paik nyenc bail jinv Yeeh Xih wah: "Paik lagx banl nyac, Dal Wil, mungx sangx liees jah, touk geel yaoc map." 20 Il naih, Yeeh Xih xais Dal Wil touk Saol Loc bail. Maoh buh aol duc max aemv siic, il deih kuaot daengh duc lagx liees jenc dos Dal Wil sunx saip Saol Loc. 21 Dal Wil touk geel Saol Loc bail, bonc buih maoh. Saol Loc xogp maoh gungc. Dal Wil suh wenp mungx nyenc deic yangh xonh daengl heeup dos Saol Loc. 22 Saol Loc suh paik nyenc bail doiv Yeeh Xih wah: "Douv Dal Wil liuuc nyaoh naih bonc buih yaoc, yenl yuih maoh douh sais yaoc gungc." 23 Meiv daov juis dah Wangc Menl map nyaol nyens Saol Loc xic jah, Dal Wil suh guegs bac. Saol Loc suh qingk wangk biinh yangx, juis yax buh liic maoh bail.

Sax Mux Eev (Unv) 17

Goh Liih Yal yuv nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl dos

1 Nyenc Feih Liil Sil juml bienl max map daengl dos, nyaoh Soh Goh, dih wangp Yuc Dal. Juh maoh weex dingc nyaoh Yix Fuc Dal Miinh, nyaoh dav Soh Goh daengh Yal Xih Jah. 2 Saol Loc nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl juml, weex dingc nyaoh saoc jenc Yix Lah. Juh maoh nyaoh jah beec lail daengl beenh nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl heeup. 3 Nyenc Feih Liil Sil nyaoh jenc naih, nyenc Yix Seec Lieec nyaoh jenc jav, lis saoc jenc egs dav. 4 Goh Liih Yal, nyenc xingc Jah Teep, jangs bienl max Feih Liil Sil mungx zeil ags. Maoh dah dingc Feih Liil Sil ugs map jenc nyaoh dav nas nyenc Yix Seec Lieec. Maoh pangp lis jus xigc dah! 5 Gaos daens meeuh dongc, xenp daens ugs dongc il begs edl xebc siik jaenl. 6 Yac bal maoh aol dongc map dugs, sap unl jiuc xangp dongc. 7 Dens xangp maoh mags xongs anh miinc, gaos xangp kuedp jah lis xebc siik jaenl. Lis mungx bienl max deic bangh daengs maoh qamt dah unv. 8 Goh Liih Yal jenc nyaoh geel jah doiv bienl max Yix Seec Lieec heemx: "Xaop weex mangc map geel naih? Xaop weex mangc jangs beec map daengl heeup lieel? Yaoc jangs nyenc Feih Liil Sil, xaop gobs jangs weex nuc dos Saol Loc! Xeenx il mungx ugs map nyimp yaoc daengl heeup bah! 9 Nuv baov maoh ags, sat yaoc, jiul laengx weex nuc dos xaop. Nuv baov yaoc ags, sat maoh, xaop laengx weex nuc dos jiul! 10 Maenl naih yaoc doiv xaop bienl max Yix Seec Lieec map daengl dos! Xaop xeenx il mungx map nyimp yaoc daengl dos." 11 Saol Loc daengh nyenc Yix Seec Lieec qingk maenv sungp naih, ledp qingk dengv longc lieeux buh qingk yaot gungc.

Dal Wil nyaoh doiv dingc nyenc Yix Seec Lieec

12 Dal Wil jangs lagx Yeeh Xih. Yeeh Xih jangs nyenc Yix Fac Tat, nyaoh xingc Boc Lil Henx, dih wangp Yuc Dal. Saol Loc weex wangc xic jah, Yeeh Xih nyinc jih pangp yangx. Maoh lis beds banl. 13 Samp banl mags maoh enl Saol Loc bail heeup jangv. Banl mags guanl Yix Liih Jax, banl jih nyih guanl Yav Biiv Nac Dac, banl jih samp guanl Xah Max. 14 Dal Wil jangs banl zeil uns. Samp jaix maoh nyimp bienl max Saol Loc nyaoh weex laot, 15 danl sil Dal Wil lis daems xic liic Saol Loc, xonv bail Boc Lil Henx bangh bux maoh songk liees miinc. 16 Lis siik xebc maenl jaengl, Goh Liih Yal hedp nyaemv bens ugs map nyaoh dav nas nyenc Yix Seec Lieec sint nyenc map nyimp maoh daengl dos. 17 Lis il maenl, Yeeh Xih doiv Dal Wil wah: "Nyac daiv nyih xebc jaenl oux megx xigs lail daengh xebc bangh siic, ganx bail dingc pieek oil jaix nyac. 18 Nyac eengv deic xebc bangh siic nyox jaoh dos mungx nyenc douc sinp bienl juh maoh. Naengc oil jaix nyac weex nup yangh, dah juh maoh daiv lis sungp touk yaoc map saip yaoc wangk semp. 19 Samp jaix nyac nyimp Saol Loc daengh begs singk Yix Seec Lieec ledp nyaoh saoc jenc Yix Lah, nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl heeup." 20 Hedp lenc jenc saemp, Dal Wil deic liees miinc jaoh dos mungx sangx liees jah naengc, anl sungp bux maoh lebc jah deic maenv liix xangh bail. Maoh touk dingc bail xic jah, bienl max gobs ugs bail doiv daengl dos, aox jah banl soh daengl dos. 21 Nyenc Yix Seec Lieec daengh nyenc Feih Liil Sil ledp nas doiv nas, beec lail. 22 Dal Wil jaoh maenv yangh xonh maoh dos nyenc gonx yangh xonh jah xut, bieeuv touk doiv daengl heeup jah bail, haemk oil jaix maoh lail. 23 Maoh nyimp oil maoh wah sungp xic jah, Goh Liih Yal, mungx nyenc Feih Liil Sil zeil ags dah Jah Deec map jah, dah aox bienl max Feih Liil Sil ugs map, buh wah maenv sungp eis lail qingk maoh wah dah jah. Dal Wil ledp qingk yangx. 24 Bienl max Yix Seec Lieec il nuv mungx nyenc jah, suh ledp yaot buh laengh lieeux. 25 Nyenc Yix Seec Lieec daengl liangc wah: "Mungx nyenc naih bens ugs map, xaop nuv xih eis? Maoh maenl maenl ugs map wah sungp eis sonk nyenc Yix Seec Lieec. Nouc sat lis maoh, wangc pieek nouc yangh xonh gungc. Wangc buh aol lagx miegs wangc weex maix saip maoh, naengl mieenv yanc bux maoh eip sinc liangc." 26 Dal Wil haemk maenv nyenc jenc mangv geel jah wah: "Nuv baov lis nyenc sat mungx nyenc Feih Liil Sil naih, kat meix pak nas nyenc Yix Seec Lieec bail, yuh lis mangc pieek maoh lieel? Mungx Feih Liil Sil mix sibs liix ads naih jangs nouc? Maoh mangc ams doiv bienl max Wangc Menl Mungx Soh wah maenv sungp naih?" 27 Juh maoh yuh deic sungp juh maoh daengl liangc dah jah, lebc saip Dal Wil: "Maenv nyac qingk dah jah jangs douh: Nouc sat deil Goh Liih Yal nouc suh lis gungc pieek." 28 Yix Liih Jax, jaix mags Dal Wil, qingk Dal Wil nyimp maenv nyenc naih wah xic jah, qingk yax dos Dal Wil gungc, doiv maoh wah: "Nyac map naih weex duc mangc? Nyac aol mieengc duc liees miinc nyaoh jenc jah jaoh dos nouc sangx? Yaoc wox nyac il nup weex mags, sais nyac il nup pak! Nyac gobs map naih naengc eep daengl heeup!" 29 Dal Wil xunp: "Naih yaoc weex mangc yangx? Yaoc haemk bags sungp, buh weex eis lis il?" 30 Dal Wil suh gonh xenp jungh haemk eep sil jah, eep jungh il jah xunp. 31 Lis nyenc qingk sungp Dal Wil wah jah, lebc Saol Loc yangx. Saol Loc suh paik nyenc bail sint Dal Wil map.

Dal Wil sat Goh Liih Yal

32 Dal Wil doiv Saol Loc wah: "Daol bix yuv yuih mungx nyenc Feih Liil Sil naih pak bov. Yaoc, nyenc nuc nyac, bail nyimp maoh dos." 33 Saol Loc xunp: "Weex eis lis! Nyac nup yangh nyimp nyenc Feih Liil Sil naih dos lieel? Nyac naengl uns, maoh dah xic naengl liix bens jangs mungx bienl ags." 34 Dal Wil wah: "Wangc ah! Yaoc bangl bux yaoc sangx liees miinc. Lis memx xih meel map sabp liees bail xic jah, 35 yaoc laengx laeml maoh heeup maoh, dah ebl maoh juv liees map. Nuv baov memx xih meel gonh map dos yaoc, yaoc laengx nyaeml dees angx maoh, deic maoh heeup deil. 36 Yaoc lis heeup deil memx daengh meel dah, yah buh heeup lis deil mungx nyenc Feih Liil Sil mix sibs liix ads naih, yenl yuih maoh wah sungp eis sonk bienl max Wangc Menl Mungx Soh. 37 Xus mungx juv yaoc todt xeeus memx daengh meel, buh yuv juv yaoc todt miac mungx nyenc Feih Liil Sil naih!" Saol Loc hap doiv Dal Wil wah: "Lail! Nyac bail bah! Haengt Xus nyimp nyac gaenx nyaoh." 38 Saol Loc aol ugs daengl heeup maoh jah saip Dal Wil daens: ugs kuedp dos xenp, meeuh dongc dos gaos. 39 Dal Wil jagl miax Saol Loc songk lail nyaoh geel ugs kuedp jah, xangk qamt jeengx xik xik nuv, yenl yuih maoh daens maenv naih eis gueenv. Maoh doiv Saol Loc wah: "Yaoc daens maenv naih bail eis lis, yenl yuih yaoc eis gueenv." Il naih, maoh suh todt maenv jah luih map lieeux. 40 Dal Wil ags deic gonv maoh, yuh dah guis jebl ngox nadl jinl liaenl lail lail, songk nyaoh aox deih nyenc sangx liees aemv jah. Dah lenc, deic jiuc angl beengv jinl, maoh suh qamt wenp nyenc Feih Liil Sil jah. 41 Goh Liih Yal doiv Dal Wil qamt map, nyenc bangl maoh deic daengs qamt dah unv, il map il jaenx. 42 Goh Liih Yal nuv Dal Wil tingp tut, suh naengc eis qit maoh, yenl yuih maoh nyinc jih naengl qat, nas naengl bagx yak, miinh mogc xonc xuh. 43 Maoh doiv Dal Wil wah: "Nyac deic jiuc gonv map weex mangc? Nyac xangk yaoc jangs duc nguap il?" Jav maoh xiv guanl maenv xenc maoh guav Dal Wil, 44 wah: "Map naih bah! Yaoc yuv deic xenp nanx nyac baenv saip mogc daengh nyaenp jil!" 45 Dal Wil xunp nyenc Feih Liil Sil: "Nyac baengh miax, baengh xangp map heeup yaoc, danl sil yaoc baengh guanl Xus Mungx Ags jah map heeup nyac. Maoh jangs Wangc Menl bienl max Yix Seec Lieec, nyac buh wah sungp eis sonk maoh dah. 46 Maenl naih Xus yuv jaoh nyac nyaoh aox miac yaoc, yaoc buh yuv heeup kaemk nyac, dadl gaos nyac. Maenl naih yaoc yuv aol xenp xangh maenv bienl max Feih Liil Sil saip mogc daengh nyaenp jil, aol daengc nyenc dees dih ledp yuv lis wox nyaoh Yix Seec Lieec lis Wangc Menl. 47 Maenv nyenc nyaoh naih daengl juml jah ledp yuv lis wox Xus juv begs singk maoh, eis yongh xangp, miax. Heeup jangv ags, xuip ledp songc Xus, maoh buh yuv deic xaop ledp jaoh nyaoh aox miac jiul." 48 Goh Liih Yal baov dah map heeup Dal Wil xic jah, Dal Wil ganx bieeuv touk dav nas maoh bail. 49 Dal Wil songk miac laos deih aol nadl jinl ugs map, aol angl yiuc jinl, beengv laos aox biags nyenc Feih Liil Sil, nyenc jah laengx kaemk daengh dih yangx. 50 Il naih, Dal Wil gobs yongh jiuc angl daengh nadl jinl suh ags dah nyenc Feih Liil Sil. Maoh eis yongh miax, buh heeup maoh kaemk, sat maoh. 51 Dal Wil bieeuv dah bail jenc nyaoh geel xenp Goh Liih Yal. Maoh gaic miax Goh Liih Yal dah bagl ugs map, deic maoh sat bail, buh dadl duv gaos maoh.

Nyenc Yix Seec Lieec laeml nyenc Feih Liil Sil

Maenv nyenc Feih Liil Sil nuv nyenc ags juh maoh deil yangx, suh ledp gonh xenp laengh lieeux. 52 Jav bienl max Yix Seec Lieec daengh bienl max Yuc Dal suh songk soh laox heemx, ganx laeml nyenc Feih Liil Sil, hap weex touk xingc Jah Teep daengh dol xingc Yix Goc Lunc. Dah Xah Lah Yinh ugs map daengc kuenp lis nyenc Feih Liil Sil douh sat, hap weex touk Jah Teep daengh Yix Goc Lunc. 53 Nyenc Yix Seec Lieec laeml nyenc Feih Liil Sil xonv map xic jah, naengl xeengl maenv yangh xonh nyaoh dingc juh maoh. 54 (Dal Wil deic gaos Goh Liih Yal map touk Yeeh Lul Sax Lenc, deic maenv yangh xonh daengl heeup maoh songk nyaoh dingc bens.) 55 Saol Loc nuv Dal Wil ugs bail heeup nyenc Feih Liil Sil xic jah, suh haemk Yah Nic Eev, nyenc top gax xaip: "Yah Nic Eev ah! Lagx liix jah jangs lagx mungx nouc?" Yah Nic Eev xunp: "Wangc ah! Yaoc nyaengc eis wox!" 56 Wangc wah: "Nyac bail xac haemk lagx liix jah jangs lagx nouc!" 57 Eev Dal Wil sat deil Goh Liih Yal xonv map xic jah, Yah Nic Eev yenx maoh touk geel Saol Loc bail, Dal Wil naengl nyaeml gaos Goh Liih Yal. 58 Saol Loc haemk maoh: "Lagx liix ah! Nyac jangs lagx mungx nouc lieel?" Dal Wil xunp: "Yaoc jangs lagx Yeeh Xih, laengx jangs lagx nyenc nuc nyac. Maoh jangs nyenc Boc Lil Henx."

Sax Mux Eev (Unv) 18

Saol Loc ids sais Dal Wil

1 Dal Wil nyimp Saol Loc wah wenp yangx, Yoh Nac Danh, lagx Saol Loc, nyimp Dal Wil songk douh gungc. Yoh Nac Danh eiv Dal Wil xongs eiv mingh bens laot yangh. 2 Dah maenl jah qit, Saol Loc aol Dal Wil nyimp maoh, eis saip maoh xonv yanc bux maoh bail. 3 Yoh Nac Danh nyimp Dal Wil weex yot, yenl yuih maoh eiv Dal Wil xongs eiv mingh bens laot yangh. 4 Yoh Nac Danh deic ugs xanh maoh daens jah todt saip Dal Wil, yuh deic ugs kuedp, miax nat daengh seel guis maoh jaoh dos Dal Wil. 5 Eis heenk Saol Loc paik Dal Wil weex mangc, maoh buh weex lis lail. Il naih, Saol Loc suh aol maoh weex nyenc douc bienl max, xais begs singk daengh nyenc geel bal Saol Loc ledp qingk douh sais. 6 Dal Wil sat deil mungx nyenc Feih Liil Sil jah, bienl max Yix Seec Lieec xonv map yanc, maenv nyenc miegs dah meix senl Yix Seec Lieec ugs map dos al weex yeeh sibs Saol Loc wangc. Oil maoh dos al nyongc sais buh duih gungl guegs bac. 7 Juh maoh weex yeeh dos al il naih wah: "Saol Loc sat deil sinp sinp, Dal Wil sat deil weenh weenh." 8 Al naih dos Saol Loc nyaengc qingk yax gungc. Maoh eis maengx al naih, aox longc xangk: "Juh maoh aol weenh weenh dos Dal Wil, gobs aol sinp sinp dos yaoc. Gobs gal weex wangc naengl mix aol dos maoh!" 9 Dah xic jah qit, Saol Loc bens ids sais naengc Dal Wil. 10 Maenl lenc, lis juis yax dah Wangc Menl lis legc map touk xenp Saol Loc. Maoh nyaoh yanc deenh sungp deenh wah xongs nyenc ees laot yangh, Dal Wil anl maoh gueenv jah guegs bac. Saol Loc aox miac deic xangp. 11 Maoh daih yunv beengv xangp dah bail, aox longc xangk: "Yaoc deic Dal Wil mungv daengh kaik bail." Danl sil Dal Wil yac daov ledp weengh maoh. 12 Saol Loc qingk yaot Dal Wil, yenl yuih Xus liic Saol Loc nyimp Dal Wil gaenx nyaoh. 13 Xah il naih, Saol Loc paik Dal Wil liic maoh bail, jiml Dal Wil weex nyenc douc sinp bienl. Dal Wil daiv bienl max ugs bail daengl heeup. 14 Dal Wil weex sil mangc buh wenp lail, yenl yuih Xus nyimp maoh gaenx nyaoh. 15 Saol Loc nuv Dal Wil nyaengc wox beenh luv, suh eengv qingk yaot maoh. 16 Danl sil begs singk Yix Seec Lieec daengh begs singk Yuc Dal ledp eiv Dal Wil, yenl yuih maoh wox daiv juh maoh ugs bail daengl heeup lail.

Dal Wil wenp lagx saox dos wangc

17 Lis il maenl, Saol Loc doiv Dal Wil wah: "Lagx miegs mags yaoc Miix Lax nyaoh geel naih. Yaoc yuv eev maoh weex maix saip nyac, gobs yuv nyac lis bov mags bonc buih yaoc, heeup maenv jangv Xus jah." Yenl yuih Saol Loc aox longc xangk: "Yaoc eis ags songk miac haik maoh, yaml nyenc Feih Liil Sil map haik maoh!" 18 Dal Wil daov xunp Saol Loc: "Yaoc jangs nouc? Yanc yaoc xih dous bux yaoc nyaoh dav Yix Seec Lieec sonk duc mangc? Yaoc nup yangh pik weex lagx saox dos wangc lieel?" 19 Il naih, touk xic Miix Lax, lagx miegs Saol Loc, yuv eev bail Dal Wil, Saol Loc daov deic maoh eev weex maix dos Yal Deec Lieel, nyenc Mix Hoc Lah. 20 Jav Miix Jax, beix uns Saol Loc, eiv Dal Wil. Lis nyenc deic sil naih lebc Saol Loc xic jah, maoh qingk douh sais. 21 Maoh aox longc xangk: "Yaoc yuv deic Miix Jax saip Dal Wil, aol maoh map weex jiv jods yaoc, lail douv nyenc Feih Liil Sil map haik Dal Wil." Il naih, Saol Loc doiv Dal Wil wah: "Xic naih jangs daov jih nyih yaoc sint nyac weex lagx saox yaoc." 22 Saol Loc suh doiv nyenc geel bal maoh baov: "Xaop ags yuv liagc liagc doiv Dal Wil wah: 'Nyac douh sais wangc, nyenc geel bal maoh buh ledp xogp nyac. Xic naih nyac wenp lagx saox wangc.'" 23 Jav nyenc geel bal Saol Loc wah sungp naih saip Dal Wil qingk xic jah, Dal Wil xunp: "Xaop xangk wenp lagx saox wangc jangs sil uns il? Yaoc jangs nyenc hut, nyenc guanl sic taemk." 24 Nyenc geel bal Saol Loc deic maenv sungp Dal Wil naih lebc saip Saol Loc qingk xic jah, 25 Saol Loc xunp: "Xaop doiv Dal Wil wah: 'Wangc eis yuv liix xangh mangc. Gobs yuv il begs nadl bic lieit nyenc Feih Liil Sil, map beis gaiv (revenge) nyenc saengl yangx.'" Jagc jiv jods Saol Loc naih jangs yuv aol Dal Wil douh nyenc Feih Liil Sil sat bail. 26 Nyenc geel bal Saol Loc deic sungp naih lebc saip Dal Wil xic jah, Dal Wil qingk lail sais, yenl yuih maoh haengt weex lagx saox dos wangc. Il naih, naengl mix touk maenl meel maix jah, 27 Dal Wil daiv nyenc maoh ugs bail sat yac begs nyenc Feih Liil Sil. Maoh deic bic lieit juh maoh ledp daiv map jaoh saip wangc, yuv weex lagx saox dos wangc. Il naih, Saol Loc deic Miix Jax, lagx miegs maoh, weex maix saip Dal Wil. 28 Saol Loc wox Xus nyimp Dal Wil gaenx nyaoh, yuh wox Miix Jax, lagx miegs maoh, eiv Dal Wil, 29 jav maoh naengl eengv yaot Dal Wil gungc, hap touk maenl deil bens aol Dal Wil weex nyenc saengl dos maoh. 30 Maenv nyenc douc gax xaip Feih Liil Sil bens eis sav ugs map nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl dos. Meiv daov daengl dos Dal Wil beenh sil bens biix nyenc douc gax xaip mih Saol Loc jah beenh lis lail. Xah il naih, Dal Wil ugs guanl yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 19

Saol Loc xangk sat Dal Wil

1 Xic naih, Saol Loc xais lagx maoh, Yoh Nac Danh, daengh nyenc geel bal maoh sat Dal Wil. Danl sil Yoh Nac Danh xogp Dal Wil gungc, 2 suh lebc maoh: "Bux yaoc Saol Loc daengv jiv sat nyac. Jav hedp mus nyac yuv xingl ngic, lebl nyaoh yav gas. 3 Yaoc ags ugs map nyimp bux touk yav nyac lebl jah. Yaoc nyimp maoh wah touk nyac, jiul wah mangc yaoc seik lebc nyac." 4 Hedp lenc, Yoh Nac Danh doiv bux maoh Saol Loc wah touk Dal Wil, wah maenv sil lail. Maoh wah: "Wangc ah! Nyac bix doiv lagx nuc nyac Dal Wil weex sil pak mangc. Eev map maoh eis weex sil mangc doiv eis lis nyac. Maoh nyimp nyac weex maenv sil jah, ledp jangs doiv nyac lis lail gungc. 5 Xic jah maoh nabx mingh bens bail sat Goh Liih Yal, nyenc Feih Liil Sil jah. Xus bangl nyenc Yix Seec Lieec heeup xuh nyenc saengl, gungc gungc lis ags. Xic jah, nyac buh nuv yangx, nyaengc qingk xeengp sais. Dal Wil il naih lail, nyac mangc yuv doiv maoh weex sil pak, eis lis biingv mangc sat maoh!" 6 Saol Loc qingk Yoh Nac Danh wah, suh liix: "Yaoc xiv guanl Xus Mungx Soh map liix: yaoc eis sat Dal Wil." 7 Il naih, Yoh Nac Danh sint Dal Wil map, deic maenv sungp daengl baov jah ledp lebc maoh. Lenc maoh daiv Dal Wil touk geel Saol Loc bail, Dal Wil buh xongs dah unv bonc buih Saol Loc. 8 Dah lenc, eengv ugs sil daengl heeup, Dal Wil buh bail nyimp nyenc Feih Liil Sil daengl heeup. Maoh songk xenp heeup juh maoh nangs gungc, dos juh maoh dah dav nas maoh laengh bail. 9 Danl sil lis il maenl, Saol Loc suiv nyaoh aox yanc xic jah, aox miac deic xangp, lis juis yax dah Wangc Menl map touk xenp maoh. Eev Dal Wil guegs bac xic jah, 10 Saol Loc beengv xangp yuv mungv maoh daengh kaik bail. Dal Wil daov weengh xangp laengh bail, Saol Loc buh beengv xangp laos kaik. Nyaemv jah Dal Wil laengh todt yangx.

Miix Jax juv Dal Wil

11 Saol Loc suh paik maenv nyenc bail xut naengc yanc Dal Wil, hedp lenc sat maoh. Danl sil Miix Jax, maix Dal Wil, baov maoh: "Nuv nyaemv naih nyac laengh eis todt mingh, hedp mus nyac bens douh sat." 12 Il naih, Miix Jax suh aol lamh jeeuv Dal Wil dah dol sings luih bail, Dal Wil suh liic geel jah bail laengh todt yangx. 13 Miix Jax deic duc bux sac songk nyaoh xangc, deic biaeml liees songk nyaoh gaos bux sac jah weex bunl gaos, aol ugs xenp xal bux sac lail. 14 Maenv nyenc douh Saol Loc paik map sabp Dal Wil jah map yangx, Miix Jax wah: ""Maoh ids yangx." 15 Saol Loc yuh paik juh maoh xonv bail yanc Dal Wil, baov: "Xaop deic maoh nyimp xangc weex laot jungl touk geel yaoc map, yaoc lail sat maoh." 16 Danl sil maenv nyenc douh paik jah laos bail, nyaoh wul xangc gobs lis duc bux sac, nyaoh geel gaos songk lis biaeml liees. 17 Saol Loc doiv Miix Jax wah: "Nyac mangc il naih dingv yaoc, songk nyenc saengl yaoc bail, saip maoh laengh todt lieel?" Miix Jax xunp: "Maoh doiv yaoc wah: 'Nyac songk yaoc bail. Nuv eis, yaoc sat nyac.'" 18 Dal Wil laengh todt yangx, bail Lah Max jinv Sax Mux Eev, deic Saol Loc doiv maoh weex maenv sil jah ledp lebc Sax Mux Eev. Jav maoh suh nyimp Sax Mux Eev bail senl Nac Yoh nyaoh. 19 Lis nyenc lebc Saol Loc: "Dal Wil nyaoh senl Nac Yoh, dih wangp Lah Max." 20 Il naih, Saol Loc paik maenv nyenc bail sabp Dal Wil. Danl sil juh maoh nuv Sax Mux Eev daiv il bangl sangh duh sungp Wangc Menl gaenx siic wah sungp Wangc Menl xic jah, Guaenl Wangc Menl map touk xenp maenv nyenc Saol Loc paik map jah, juh maoh buh ags wah sungp Wangc Menl map yangx. 21 Saol Loc qingk sil naih, yuh paik nyenc mih bail. Nyenc naih buh wah sungp Wangc Menl yangx. Jav Saol Loc daov jih samp paik nyenc bail, juh maoh buh jungh il naih. 22 Dah lenc, Saol Loc hap ags bail Lah Max, map touk menv laox nyaoh Xih Juc. Maoh haemk: "Sax Mux Eev daengh Dal Wil nyaoh nup?" Lis nyenc lebc maoh: "Yac eep nyaoh senl Nac Yoh, dih wangp Lah Max." 23 Il naih, Saol Loc suh wenp Nac Yoh, Lah Max bail. Danl sil Guaenl Wangc Menl buh map touk xenp maoh, maoh suh mangv bail mangv wah sungp Wangc Menl, hap weex touk Nac Yoh. 24 Maoh todt ugs xenp das dus nyaoh dav nas Sax Mux Eev buh wah sungp Wangc Menl. Maoh das dus nunc nyaoh jah il maenl il janl. Il naih, lis sungp gueenv wah: 'Saol Loc buh jangs sangh duh sungp Wangc Menl il?'

Sax Mux Eev (Unv) 20

Yoh Nac Danh bangh Dal Wil

1 Dal Wil suh dah Nac Yoh, dih wangp Lah Max, laengh map jinv Yoh Nac Danh, haemk maoh: "Yaoc weex sil mangc? Lis soix mangc yangx? Yaoc nup yangh dagl soix bux nyac, aol maoh bens yuv sat yaoc lieel?" 2 Yoh Nac Danh xunp: "Eis jangs weex naih! Nyac bens eis douh sat! Nyac qingk! Bux yaoc weex sil eis heenk mags uns, ledp saip yaoc wox. Jagc sil naih maoh weex mangc yuv jings yaoc lieel? Eis lis weex naih!" 3 Dal Wil suh liix wah: "Bux nyac bens wox yaoc daengh nyac jangs biingc banx lail. Maoh aox longc xangk: 'Bix saip Yoh Nac Danh wox jagc sil naih, mieenx lis maoh pak sais.' Yaoc xiv Xus Mungx Soh jah daengh mingh nyac map liix, yaoc liic deil gobs xap il jangs." 4 Yoh Nac Danh doiv Dal Wil wah: "Nyac yuv yaoc weex duc mangc, yaoc bens bangl nyac weex wenp." 5 Dal Wil xunp: "Nyac qingk! Maenl mus dah sigs xup edl. Yaoc dogl nyimp wangc dongc suiv siic banc jil oux. Danl sil, jouc nyac douv yaoc bail yav lebl, gas touk maenl nas jodx nyaemv. 6 Nuv baov bux nyac haemk yaoc nyaoh geel nup, nyac suh wah: 'Dal Wil jouc yaoc douv maoh ganx xonv bail senl bens Boc Lil Henx yangx, yenl yuih daengc dous maoh sunx liix xangh saip Xus, nyinc nyinc weex il daov jah.' 7 Nuv baov maoh wah: 'Lail!', nyenc nuc nyac suh taik biingc. Nuv baov maoh nyaengc qingk yax gungc, nyac suh lis wox maoh bens yuv sat yaoc. 8 Wah touk nyac, nyac aol aenl singc map daiv yaoc, nyenc nuc nyac, yenl yuih nyac nyimp yaoc nyaoh dav nas Xus weex yot dah. Nuv baov yaoc lis soix, nyac suh ags sat yaoc! Weex mangc deic yaoc jaoh dos bux nyac lieel?" 9 Yoh Nac Danh wah: "Bens eis lis sil naih! Nuv baov yaoc lis wox jeengx bux yaoc bens yuv sat nyac, yaoc eis wox map lebc nyac il?" 10 Dal Wil haemk: "Nuv baov bux nyac yax map, nouc yuv map lebc yaoc lieel?" 11 Yoh Nac Danh xunp: "Map. Daol touk yav bail." Il naih, yac eep suh weex laot touk jah bail. 12 Yoh Nac Danh suh doiv Dal Wil wah: "Haengt Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec, weex dav: touk maenl mus xih maenl nas nyaoh xic naih, yaoc bens yuv nyimp bux yaoc wah jagc sil naih! Nuv baov maoh doiv nyac lail yangx, yaoc yuv saip nyac wox. 13 Nuv baov bux yaoc bens uv xangk sat nyac, yaoc yuh eis lebc nyac, yuh eis douv nyac taik taik biingc biingc liic bail, haengt Xus sat yaoc. Haengt Xus nyimp nyac gaenx nyaoh, xongs maoh dah unv nyimp bux yaoc gaenx nyaoh laot yangh. 14 Yaoc naengl soh xic jah, jouc nyac laox xedc map eiv yaoc xongs Xus eiv laot yangh, aol yaoc eis douh sat. Nuv baov yaoc deil bail, 15 laengx sonk Xus dah dees dih xup lieeux mingh nyenc saengl nyac, nyac bens bix duv meix eiv nyac dah yanc yaoc bail." 16 Il naih, Yoh Nac Danh nyimp Dal Wil weex yot, wah: "Haengt Xus aol nyenc saengl nyac weex gaemv lieeux." 17 Jav Yoh Nac Danh yuv Dal Wil eengv liix, bens eiv Yoh Nac Danh, yenl yuih Yoh Nac Danh eiv Dal Wil xongs eiv mingh bens laot yangh. 18 Yoh Nac Danh suh doiv Dal Wil wah: "Maenl mus jangs sigs xup edl. Daengv nyac nyaoh mih, eep yuv xangk touk nyac. 19 Maenl nas, jodx nyaemv xic jah, nyac touk doiv dah unv nyac lebl jah bail, nyaoh geel bial laox Yix Seel jah gas. 20 Yaoc yuv beengv samp nat touk geel bial jah, xongs beengv beec laot yangh. 21 Yaoc suh paik lagx uns bail, wah: 'Bail, semh nat xonv map!' Nuv baov yaoc doiv maoh wah: 'Nuv ah! Nat nyaoh mangv lenc nyac naih, jebl xonv map,' nyac suh map, yenl yuih yaoc xiv guanl Xus Mungx Soh map liix, nyac lis taik biingc, eis lis mangc yaot. 22 Nuv baov yaoc doiv lagx uns jah wah: 'Nuv ah! Nat nyaoh dav nas nyac,' nyac suh yuv liic bail, yenl yuih Xus paik nyac bail. 23 Maenl naih yac daol wah maenv sil jah, nyac nyenh lail: lis Xus nyaoh dav nas yac daol weex dav, touk jaengl yais." 24 Il naih, Dal Wil suh bail yav lebl. Touk maenl sigs xup edl, wangc suiv map jil oux. 25 Wangc suiv nyaoh doiv geel kaik maoh bens suiv jah, doiv nas Yoh Nac Danh. Yah Nic Eev suiv nyaoh geel Saol Loc. Daengv Dal Wil eis lis nyenc suiv. 26 Maenl jah Saol Loc eis wah sungp mangc, yenl yuih maoh aox longc xangk: "Dal Wil deml sil aol maoh eis xeengt yangx, map dah sigs eis lis." 27 Danl sil touk maenl xup nyih, daengv Dal Wil naengl mix lis nyenc suiv. Saol Loc suh haemk lagx maoh Yoh Nac Danh: "Lagx Yeeh Xih maenl nyungl, maenl naih weex mangc eis map jil oux lieel?" 28 Yoh Nac Danh xunp: "Dal Wil songk xenp jouc yaoc douv maoh bail Boc Lil Henx. 29 Maoh wah: 'Douv yaoc bail, yenl yuih dous jiul sunx liix xangh saip Xus, jaix yaoc buh xais yaoc bail. Nuv yaoc nyaoh dav nas nyac deml lail, jouc nyac douv yaoc dah naih bail jinv jaix nongx yaoc.' Xah il naih, Dal Wil hap eis map suiv siic banc wangc." 30 Saol Loc nyaengc qingk yax dos Yoh Nac Danh, guav maoh wah: "Nyac laengx xongs neix nyac ees laot yangh, eis lis mangc yongh! Yaoc wox nyac bangh lagx Yeeh Xih. Nyac daengh neix sangx nyac jah ags gaiv pak nas! 31 Nuv baov lagx Yeeh Xih naengl soh nyaoh dees dih, nyac nyimp guagl nyac bens nyaoh eis jaens. Nyac xic naih paik nyenc bail deic maoh touk geel yaoc map, yenl yuih maoh dogl deil!" 32 Yoh Nac Danh haemk bux maoh: "Maoh weex mangc dogl deil lieel? Maoh weex sil mangc yangx?" 33 Saol Loc suh deic xangp beengv wenp Yoh Nac Danh, yuv sat maoh. Xah il naih, Yoh Nac Danh lis wox bux nyaengc yuv sat Dal Wil. 34 Yoh Nac Danh liic siic banc bail, nyaengc qingk qik gungc. Nyaoh maenl xup nyih jah maoh buh eis jil oux, yenl yuih maoh qingk pak sais bux maoh doiv Dal Wil weex sil pak nas naih. 35 Hedp lenc, Yoh Nac Danh bail yav, anl maoh nyimp Dal Wil wah dah jah. Maoh yenx il lagx uns nyimp maoh bail. 36 Yoh Nac Danh doiv lagx uns wah: "Nyac bieeuv bail semh maenv nat yaoc yuv beengv bail jah." Lagx uns bieeuv bail xic jah, Yoh Nac Danh suh beengv nat piat dah unv maoh. 37 Lagx uns bail touk doiv nat Yoh Nac Danh dogl jah, Yoh Nac Danh suh heemx: "Nat eis jangs nyaoh dav nas nyac il?" 38 Maoh yuh heemx: "Hoik nyil! Hoik bail! Bix sav!" Lagx uns suh deic nat jebl map, xonv touk geel xus nyenc maoh. 39 (Lagx uns eis wox jangs yil sih mangc. Gobs lis Yoh Nac Danh daengh Dal Wil wox.) 40 Yoh Nac Danh suh jaoh nat dos lagx uns, doiv maoh wah: "Bail, deic nat xonv laos senl bah." 41 Lagx uns il bail, Dal Wil dah geel bial mangv namc jenc map, samp daov nyaoh dav nas Yoh Nac Danh bebc nas daengh dih. Yac eep suh daengl xudt nas, gaenx nees map. Dal Wil biix Yoh Nac Danh eengv nees gungc. 42 Yoh Nac Danh doiv Dal Wil wah: "Nyac taik biingc bail bah, yenl yuih yac daol xiv guanl Xus map liix dah weex biingc banx, wah: 'Haengt Xus nyaoh dav nas yac daol buh nyaoh dav nas saemh lenc yac daol weex dav, hap weex touk jaengl yais.'" Dal Wil suh liic bail, Yoh Nac Danh buh xonv map senl yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 21

Dal Wil jinv Yal Xih Mix Leec

1 Dal Wil bail xingc Noc Boc, jinv sangh sunx Yal Xih Mix Leec. Yal Xih Mix Leec nuv maoh xic jah laengx yaot danc xut, haemk: "Weex mangc laot nyac map? Mangc eis lis nyenc enl nyac map lieel?" 2 Dal Wil xunp: "Wangc lebc yaoc beenh jagc sil, baov yaoc bix saip eep wox yaoc beenh sil mangc. Wah touk nyenc enl yaoc, yaoc lebc juh maoh ags nyaoh il doiv gas yaoc. 3 Xic naih, nyac lis mangc jil eis? Pieek yaoc ngox bangh siic, xih baov mangc mih nyac semh lis jah." 4 Sangh sunx xunp Dal Wil: "Yaoc eis lis siic mih, gobs lis siic sunx saip Xus dah jah. Laot maenv nyenc il maenl aox eis nyimp nyenc miegs nunc jah hap jil lis siic naih." 5 Dal Wil xunp: "Xic mih jiul ugs bail beenh sil, bens eis nyimp nyenc miegs nunc. Jav naengl yuv wah sil mags maenl naih il?" 6 Il naih, sangh sunx deic siic sunx saip Xus dah pieek dos Dal Wil, yenl yuih nyaoh jah eis lis siic mih. Laot gal siic sinp naih, maenl jah gobs dah dav nas Xus wanh siic saos daiv ugs map. 7 Eev maenl jah, lis mungx nyenc nuc Saol Loc nyaoh jah, nyaoh dav nas Xus lis sil weex. Maoh guanl Doh Yil, jangs nyenc Yix Dongh, weex nyenc gonx nyenc sangx liees Saol Loc. 8 Dal Wil haemk Yal Xih Mix Leec: "Nyac lis xangp miax xih eis? Yaoc eis hoik deic miax yaoc xih yangh xonh daengl heeup mih map, yenl yuih sil wangc naih ganx gungc." 9 Sangh sunx xunp: "Miax Goh Liih Yal, mungx nyenc Feih Liil Sil, nyac nyaoh saoc jenc Yix Lah sat jah, nyaoh naih. Miax jah aox miinc dugs lail nyaoh mangv lenc ugs yiv foc deex. Nuv baov nyac yuv, laengx deic maoh. Douv miax naih dah mangv, eengv eis lis yangh mangc mih." Dal Wil wah: "Miax naih lail gungc, eis lis mangc biix lis! Saip yaoc bah!"

Dal Wil nyaoh Jah Teep uv weex nyenc ees

10 Maenl jah Dal Wil dah Saol Loc laengh bail, touk Yax Jic wangc, nyaoh Jah Teep. 11 Danl sil maenv nyenc nuc Yax Jic doiv wangc wah: "Mungx naih eis jangs Dal Wil, wangc Yix Seec Lieec il? Nyenc dos al weex yeeh eis jangs xiv maoh wah: 'Saol Loc sat deil sinp sinp, Dal Wil sat deil weenh weenh' il? 12 Dal Wil suh deic maenv sungp naih songk nyaoh aox longc, yuh nyaengc yaot Yax Jic, wangc Jah Teep jah. 13 Il naih, Dal Wil suh nyaoh dav nas oil maoh uv weex nyenc ees. Maoh xongs nyenc ees nyaoh dol xingc lonh xap lonh jadc, douv naemx ngueec yedc luih mudx bail. 14 Yax Jic doiv maenv nyenc nuc maoh wah: "Naengc mungx nyenc jah! Maoh jangs nyenc ees! Xaop mangc daiv maoh touk geel yaoc map lieel? 15 Dih wangp yaoc naih nyenc ees naengl mix kaemk gungc il? Xaop mangc naengl daiv mungx nyenc daov daov ngav ngav naih map dav nas yaoc? Mungx nyenc naih dogl laos yanc yaoc il?"

Sax Mux Eev (Unv) 22

Dal Wil nyaoh longh Yal Dul Lanc

1 Il naih, Dal Wil liic Jah Teep, laengh touk longh Yal Dul Lanc bail. Oil jaix nongx daengh senp singc maoh lis wox xic jah, suh ledp touk jav bail nyimp maoh nyaoh. 2 Maenv nyenc douh biigs, nyenc xiut jangv daengh nyenc lis longc eis lail ledp bail nyimp maoh nyaoh. Jav Dal Wil wenp nyenc douc dos siik begs nyenc qak luih. 3 Dal Wil suh dah jah bail senl Miix Sih Bah, dih wangp Moc Yah. Maoh doiv wangc Moc Yah wah: "Jouc nyac saip bux neix yaoc nyimp nyac nyaoh geel naih, gas yaoc wox Wangc Menl nup yangh bangh yaoc." 4 Il naih, Dal Wil nyaoh xaih bagc nup jaengl, maoh buh douv bux neix nyimp wangc Moc Yah nyaoh nup jaengl. 5 Lis il maenl, Jah Teec, sangh duh sungp Wangc Menl, doiv Dal Wil wah: "Bix nyaoh doiv naih hap. Xonv touk dih wangp Yuc Dal bail." Il naih, Dal Wil touk das meix Hah Lieel bail yangx. 6 Saol Loc lis qingk Dal Wil daengh nyenc maoh touk Yuc Dal map. Xic jah, wangc suiv nyaoh dees meix liangs liouc, nyaoh jenc Jih Bix Yal, miac deic xangp, buh lis oil nyenc geel bal jenc nyaoh yac mangv. 7 Saol Loc doiv oil maoh wah: "Nyenc Bienl Yax Miinx ah! Xaop lail lail qingk! Lagx Yeeh Xih yuv deic daeml yav daengh yanp ids pieek dos xaop meix il mungx il? Maoh yuv aol xaop weex nyenc douc sinp bienl, begs bienl il? 8 Jangs yenl yuih il naih xaop ledp map daengv jiv eis yuv yaoc weex wangc lieel? Lagx yaoc nyimp lagx Yeeh Xih daengl liix xic jah, eis lis il mungx lebc yaoc. Lagx yaoc xogt nyenc nuc yaoc Dal Wil daengv jiv map sat yaoc, aox xaop buh eis lis nyenc souc yaoc, lebc yaoc." 9 Xic jah Doh Yil, nyenc Yix Dongh, nyimp nyenc geel bal Saol Loc gaenx jenc nyaoh jah. Maoh suh wah: "Yaoc nyaoh Noc Boc nuv lagx Yeeh Xih map touk geel Yal Xih Mix Leec, lagx Yal Xih Tup. 10 Yal Xih Mix Leec yuih maoh haemk Xus. Maoh buh pieek ebl jil dos maoh, yuh deic miax Goh Liih Yal, nyenc Feih Liil Sil jah, saip maoh."

Sangh sunx douh sat

11 Saol Loc laengx paik nyenc bail sint Yal Xih Mix Leec, lagx Yal Xih Tup, sangh sunx jah map, nyimp daengc yanc bux maoh weex laot, nyenc nyaoh Noc Boc weex sangh sunx jah. Juh maoh suh ledp map touk geel wangc. 12 Saol Loc wah: "Lagx Yal Xih Tup ah! Nyac qingk lail!" Maoh xunp: "Wangc yaoc ah! Lis sil mangc?" 13 Saol Loc doiv maoh wah: "Nyac weex mangc nyimp lagx Yeeh Xih daengv jiv haik yaoc? Nyac weex mangc saip ebl jil daengh miax dos maoh, yuh yuih maoh haemk Wangc Menl? Nyac weex mangc dos soh xais maoh map haik yaoc, xongs maoh xic naih yuv weex." 14 Yal Xih Mix Leec xunp: "Nyaoh aox nyenc nuc wangc, nouc biix lis Dal Wil doiv wangc sais saengc lieel? Maoh jangs lagx saox nyac, yuh weex nyenc douc nyenc xut nyac, nyaoh aox yanc nyac naengl jangs nyenc juiv! 15 Yaoc maenl jah yuih maoh haemk Wangc Menl jangs daov jih edl il? Bens eis jangs! Haengt wangc bix aov yaoc, nyenc nuc nyac, daengh yanc bux yaoc, lis soix naih, yenl yuih haik nyac sil naih, yaoc jeengx eis wox." 16 Wangc wah: "Yal Xih Mix Leec ah! Nyac nyimp daengc yanc bux nyac ledp yuv douh deil!" 17 Wangc suh doiv bienl max geel xenp wah: "Xaop deic sangh sunx Xus naih ledp sat bail, yenl yuih oil maoh nyimp Dal Wil. Juh maoh wox Dal Wil dah yaoc laengh bail, buh eis lebc yaoc." Danl sil nyenc geel bal Saol Loc eis haengt songk miac sat sangh sunx Xus. 18 Wangc suh doiv Doh Yil baov: "Nyac sat sangh sunx naih bail bah!" Il naih, Doh Yil, nyenc Yix Dongh jah, sat sangh sunx yangx. Maenl jah maoh sat beds xebc ngox mungx nyenc daens ugs yiv foc deex anl yal siik. 19 Maoh buh bail Noc Boc, senl sangh sunx jah, sat banl miegs, lagx uns daengh lagx naengl jil nyox; eengv senc, max, liees, ledp sat lieeux. 20 Gobs lis laot Yal Biix Yal Tat, lagx Yal Xih Mix Leec, laengh todt, touk [geel] Dal Wil map. 21 Yal Biix Yal Tat deic sil Saol Loc sat sangh sunx Xus jah ledp lebc Dal Wil. 22 Dal Wil suh doiv Yal Biix Yal Tat wah: "Maenl jav, yaoc nuv Doh Yil, nyenc Yix Dongh, nyaoh jah, buh wox maoh bens yuv lebc Saol Loc. Daengc yanc bux nyac douh haik deil jangs yuih yaoc. 23 Nyac nyimp yaoc nyaoh naih. Eis yongh yaot. Nyenc semh mingh nyac buh semh mingh yaoc. Nyac nyimp yaoc nyaoh yuv lis taik biingc."

Sax Mux Eev (Unv) 23

Dal Wil juv nyenc senl Jih Yih Lah

1 Lis nyenc lebc Dal Wil: "Nyenc Feih Liil Sil heeup nyenc senl Jih Yih Lah, maenv oux liangc gobs xup lail jah buh xeengl bail." 2 Dal Wil haemk Xus: "Yaoc dogl bail heeup nyenc Feih Liil Sil xih eis?" Xus xunp maoh: "Bail, heeup nyenc Feih Liil Sil, buh juv nyenc Jih Yih Lah." 3 Danl sil nyenc enl Dal Wil doiv maoh wah: "Daol nyaoh dih wangp Yuc Dal naih qingk yaot. Weex mangc naengl bail Jih Yih Lah heeup nyenc Feih Liil Sil lieel?" 4 Jav Dal Wil eengv haemk Xus, Xus xunp maoh: "Nyac luih bail Jih Yih Lah, yenl yuih yaoc yuv deic nyenc Feih Liil Sil jaoh nyaoh aox miac nyac." 5 Il naih, Dal Wil nyimp nyenc maoh touk Jih Yih Lah bail, heeup nyenc Feih Liil Sil, xeengl duc xeengp juh maoh. Lis oil nyenc Feih Liil Sil douh sat. Il naih, Dal Wil juv nyenc Jih Yih Lah. 6 (Eev Yal Biix Yal Tat, lagx Yal Xih Mix Leec, dah Saol Loc laengh touk geel Dal Wil xic jah, maoh nyaoh Jih Yih Lah jinv buh deic ugs yiv foc deex map.) 7 Lis nyenc lebc Saol Loc: "Dal Wil touk Jih Yih Lah yangx." Saol Loc wah: "Wangc Menl deic maoh jaoh dos miac yaoc, yenl yuih jagc senl Dal Wil laos jah lis dol singl jaens lail. Maoh ags daems maoh nyaoh aox." 8 Jav Saol Loc suh sint bienl max maoh map daengl juml baov bail Jih Yih Lah daengl heeup, lionh Dal Wil daengh nyenc Dal Wil jah. 9 Dal Wil wox Saol Loc daengv jiv haik maoh, suh doiv sangh sunx Yal Biix Yal Tat wah: "Deic ugs yiv foc deex map." 10 Dal Wil suh yogc yuih: "Xus ah! Wangc Menl Yix Seec Lieec! Yaoc, lagx nuc nyac, qingk wah Saol Loc bens yuv map Jih Yih Lah, yuih yaoc weex gaemv jagc senl naih. 11 Nyenc Jih Yih Lah yuv deic yaoc jaoh nyaoh miac Saol Loc xih eis? Saol Loc anl sungp yaoc qingk wah jah luih map xih eis? Xus ah! Wangc Menl Yix Seec Lieec! Jouc nyac lebc yaoc lagx nuc nyac bah!" Xus xunp: "Saol Loc yuv map." 12 Dal Wil eengv haemk: "Begs singk Jih Yih Lah yuv deic yaoc daengh nyenc yaoc jaoh nyaoh miac Saol Loc xih eis?" Jav Xus xunp: "Jangs, juh maoh yuv il naih weex."

Dal Wil [lebl??] nyaoh jenc wangp

13 Il naih, Dal Wil nyimp nyenc maoh jah, lis liogc begs nyenc qak luih, suh liic Jih Yih Lah bail, bens qamt dah il doiv yuh il doiv. Saol Loc lis qingk Dal Wil dah Jih Yih Lah laengh bail yangx, suh eis bail jav hap. 14 Dal Wil lebl nyaoh xaih bagc jenc jih wangp, buh nyaoh jenc wangp Xih Fuc. Saol Loc maenl maenl semh Dal Wil, danl sil Wangc Menl eis jaoh Dal Wil laos miac maoh. 15 Dal Wil nyaoh Hoc Lieel, jenc wangp Xih Fuc, xic jah, lis qingk Saol Loc ugs map yuv sat maoh. 16 Yoh Nac Danh, lagx Saol Loc, bail Hoc Lieel jinv Dal Wil, bangl maoh dos soh baengh Wangc Menl lis legc. 17 Yoh Nac Danh wah: "Bix yaot. Bux yaoc Saol Loc sat nyac eis lis! Nyac bens yuv weex wangc dos Yix Seec Lieec. Yaoc yuv weex mungx top nyaoh geel bal nyac. Sil naih bux yaoc Saol Loc buh wox." 18 Yac maoh nyaoh dav nas Xus eengv weex yot. Yoh Nac Danh suh xonv bail yanc, Dal Wil naengl nyaoh Hoc Lieel. 19 Lis maenv nyenc Xih Fuc bail Jih Biiv Yav jinv Saol Loc wah: "Dal Wil lebl nyaoh dih wangp jiul, xaih bagc Hoc Lieel, jenc jih Hah Jih Lah, Yeeh Xih Monc mangv namc. 20 Wangc ah! Nyac beenh lail xic jah laengx map. Jiul yuv sabp maoh jaoh laos miac nyac." 21 Saol Loc xunp: "Haengt Xus pieek lail dos xaop, yenl yuih xaop souc yaoc. 22 Xonv bail eengv xac lail, naengc Dal Wil touk doiv nup bail. Yaoc qingk eep wah maoh lis jiv jods gungc. 23 Doiv maoh lebl jah xaop ledp nyenh lail, seik xonv map jinv yaoc. Xic jah yaoc nyimp xaop dongc bail. Nuv baov maoh nyaoh dih wangp naih, eis heenk maoh nyaoh Yuc Dal geel nup sinp dol weenh dol, yaoc buh yuv semh maoh ugs map." 24 Il naih, nyenc Xih Fuc dah unv Saol Loc xonv bail Xih Fuc. Xic jah, Dal Wil nyimp nyenc maoh naengl nyaoh jenc wangp Max Yunl, saoc jenc Yal Lah Bah, Yeeh Xih Monc mangv namc. 25 Saol Loc daengh nyenc maoh bail semh Dal Wil. Dal Wil lis wox, suh touk geel bial mags jah map, liuuc nyaoh jenc wangp Max Yunl. Saol Loc qingk yangx, suh laos jenc wangp Max Yunl bail laeml Dal Wil. 26 Saol Loc qamt nyaoh jenc mangv naih, Dal Wil daengh nyenc maoh qamt nyaoh doiv nas mangv jav, ganx bail yuv laengh todt Saol Loc. Eev Saol Loc daengh nyenc maoh jaenx Dal Wil daengh nyenc Dal Wil map yuv sabp oil maoh xic jah, 27 daih yunv lis nyenc daiv sungp map touk Saol Loc wah: "Nyac hoik nyil xonv map! Nyenc Feih Liil Sil xeengl dih wangp daol yangx." 28 Il naih, Saol Loc suh eis laeml Dal Wil hap, xonv bail heeup nyenc Feih Liil Sil. Dah xic jah qit, dih wangp jah douh sint weex Xih Lah Hah Mav Xih Loc Jeec (*yil sih jangs 'bial laengh todt'). 29 Dal Wil suh dah jah map, bail xaih bagc Yenx Jih Diix nyaoh.

Sax Mux Eev (Unv) 24

Dal Wil eis sat Saol Loc

1 Saol Loc laeml nyenc Feih Liil Sil xonv map xic jah, lis nyenc lebc maoh: "Dal Wil nyaoh jenc wangp Yenx Jih Diix." 2 Il naih, Saol Loc dah aox Yix Seec Lieec xeenx ugs samp sinp bienl max zeil ags, daiv juh maoh ugs bail semh Dal Wil daengh nyenc enl Dal Wil jah, jaenx maenv Bial Liees Jenc jah. 3 Saol Loc map touk dangl liees geel kuenp, mangv geel jah lis jagc longh. Maoh laos longh kat xenp, Dal Wil daengh nyenc maoh ledp lebl nyaoh dens longh. 4 Nyenc Dal Wil nyimp maoh wah: "Maenl naih laengx jangs maenl Xus liingx nyac wah dah: 'Yaoc yuv deic mungx nyenc saengl nyac jaoh nyaoh aox miac nyac, songc nyac il nup daiv maoh.'" Jav Dal Wil suh gemh dah bail, ads baol xanh Saol Loc, Saol Loc buh eis wox. 5 Dah lenc, Dal Wil yuih ads baol xanh Saol Loc lis longc eis biingc. 6 Maoh doiv nyenc maoh wah: "Haengt Xus sagl yaoc doiv xus nyenc yaoc weex hangc sil naih. Yaoc eis dogl haik maoh, yenl yuih maoh laengx jangs nyenc Xus xeenx map weex wangc jah." 7 Dal Wil aol sungp naih sagl nyenc maoh, eis saip juh maoh sat Saol Loc. Jav Saol Loc ugs longh map, suh bail yangx. 8 Dal Wil buh ugs longh map, nyaoh mangv lenc Saol Loc heemx: "Xus yaoc, wangc yaoc ah!" Saol Loc gonh nas naengc xic jah, Dal Wil suh bebc nas daengh dih. 9 Dal Wil doiv Saol Loc wah: "Nyac mangc senk sungp eep wah, yaoc yuv haik nyac lieel? 10 Maenl naih dal nyac ags lis nuv yangx, nyac nyaoh longh Xus aol nyac jaoh laos miac yaoc. Lis maenv nyenc eeul yaoc sat nyac, danl sil yaoc miv nyac. Yaoc wah: 'Yaoc eis yuv haik xus nyenc yaoc, yenl yuih maoh jangs nyenc Xus xeenx map weex wangc.' 11 Bux yaoc ah! Nyac nuv! Naengc kuaik xanh nyac naih nyaoh aox miac yaoc! Yaoc ads baol xanh nyac, buh eis sat nyac. Nyac xic naih dogl wox yaoc eis ugs soix mangc buh eis eeuv nyac. Yaoc eis dagl soix nyac, nyac naengl laeml yaoc yuv sat yaoc. 12 Haengt Xus donv yac daol nouc lail yax. Haengt maoh yuih maenv sil yax nyac doiv yaoc weex dah jah wedt nyac. Wah touk yaoc, yaoc eis haik nyac touk jaengl yais. 13 Lis sungp gueenv wah: 'Dah nyenc pak ugs sil pak.' Xah il naih, yaoc eis haik nyac touk jaengl yais. 14 Wangc Yix Seec Lieec ugs map sabp nouc, laeml nouc lieel? Yaoc gobs xongs duc nguap deil xih duc nguadp eis jegc mangc. 15 Haengt Xus pank daol, donv yac daol nouc lail yax. Haengt maoh xac naengc sil yaoc naih, bagc yaoc. Haengt maoh juv yaoc todt miac nyac, jav hap wox yaoc eis lis soix." 16 Dal Wil wah wenp maenv sungp naih, Saol Loc xunp: "Lagx yaoc Dal Wil, ah! Jangs soh nyac il?" Jav Saol Loc suh songk soh nees map, 17 doiv Dal Wil wah: "Nyac biix yaoc saengc. Nyac aol lail daiv yaoc, yaoc daov aol yax daiv nyac. 18 Maenl naih nyac weex maenv jah jangs weex ugs nyac aol lail daiv yaoc. Xus aol yaoc jaoh nyaoh aox miac nyac, nyac daov eis sat yaoc. 19 Nuv baov nyenc sabp lis nyenc saengl, naengl songk maoh taik biingc bail il? Haengt Xus yuih nyac maenl naih doiv yaoc weex maenv sil naih, map buic singc nyac. 20 Yaoc wox nyac bens yuv weex wangc, guagl Yix Seec Lieec buh yuv nyaoh aox miac nyac jiml jenc map. 21 Nyac xic naih xiv Xus doiv yaoc liix, bix sat saemh lenc yaoc, buh bix dah aox yanc bux yaoc miads guanl yaoc." 22 Jav Dal Wil suh doiv Saol Loc map liix. Saol Loc suh xonv bail yanc. Dal Wil daengh nyenc maoh buh xonv bail xaih bagc yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 25

Sax Mux Eev dah xenp

1 Jav Sax Mux Eev deil yangx, begs singk Yix Seec Lieec ledp juml nees maoh, deic maoh sangv nyaoh senl bens Lah Max.

Nac Bal aol Dal Wil qingk yax

Dal Wil suh luih bail, touk jenc jih wangp Max Yunl. 2 Nyaoh Max Yunl lis il mungx nyenc meec, nyaoh xaih Jah Mil lis eel jiv gungc. Maoh lis liees jenc il sinp duc, liees miinc samp sinp duc. (Eev jangs xic kuebl biaeml liees miinc.) 3 Nyenc jah guanl Nac Bal. Maix maoh guanl Ail Biix Gaih. Nyenc miegs naih yuh diux yuh lail miegs. Saox maoh Nac Bal daov sais guas, bens daiv eep eis lail. Maoh jangs dous nyenc Jah Leec. 4 Dal Wil nyaoh jenc jih wangp xic jah, qingk wah Nac Bal kuebl biaeml liees. 5 Il naih, Dal Wil paik xebc mungx lagx liix bail Jah Mil, aol guanl maoh haemk Nac Bal lail, deic sungp naih lebc dos Nac Bal: 6 'Haengt nyac xuh laox! Haengt nyac, nyenc yanc nyac daengh begs yangh nyac taik biingc! 7 Yaoc qingk wah xic naih jangs xic kuebl biaeml liees. Nyungl nyenc sangx liees nyac nyimp jiul nyaoh Jah Mil pungt jah, jiul bens eis daiv juh maoh eis lail, juh maoh buh eis douv mangc dah. 8 Haemk nyenc nuc nyac, juh maoh ags wox sungp naih jangs nyaengc. Il naih, haengt nyac daiv lagx liix yaoc lail, yenl yuih xic naih laengx jangs nyanl maenl dah sigs. Jouc nyac deenh lis yangh mangc saip nyil dos maenv nyenc nuc nyac daengh lagx nyac Dal Wil.'" 9 Lagx liix Dal Wil touk yangx, aol guanl Dal Wil deic sungp naih ledp lebc Nac Bal qingk, suh gas maoh xunp. 10 Nac Bal xunp nyenc nuc Dal Wil: "Dal Wil mungx nyenc naih jangs nouc? Lagx Yeeh Xih naih jangs nouc? Nyanl maenl naih, lis nyenc nuc gungc laengh xus nyenc. 11 Nanx naih gobs beenh dos maenv nyenc kuebl biaeml liees yaoc. Yaoc weex mangc lonh aol siic, naemx daengh nanx yaoc pieek dos maenv nyenc eis wox dah nup map jah lieel? 12 Jav lagx liix Dal Wil xonv bail yangx, deic sungp Nac Bal naih ledp lebc Dal Wil. 13 Dal Wil doiv juh maoh wah: "Xaop ags mungx ags daiv miax!" Il naih, juh maoh ledp deic miax, Dal Wil buh deic. Enl Dal Wil bail lis siik begs nyenc qak luih, gal yac begs nyenc liuuc xut yangh xonh. 14 Lis il mungx nyenc nuc Nac Bal bail lebc Ail Biix Gaih, maix Nac Bal: "Dal Wil dah jenc jih wangp paik nyenc map haemk xus nyenc daol lail, xus nyenc daol daov wah sungp dagl soix dos juh maoh pak nas. 15 Nyungl jah maenv nyenc naih daiv jiul lail gungc. Juh maoh bens eis daiv jiul eis lail. Jiul nyimp juh maoh nyaoh yav wangp bail map xic jah, jiul buh bens eis douv mangc dah. 16 Jiul jaenx juh maoh sangx liees xic jah, juh maoh maenl janl bagc jiul lail, xongs kaik xingc bagc laot yangh. 17 Naih nyac xangk lail nup yangh weex, yenl yuih ebs nanh yuv dogl laos xus nyenc daol daengh daengc yanc maoh. Maoh jangs nyenc sais tent gungc, eis lis nyenc nyimp maoh wah lis!" 18 Ail Biix Gaih eis xangk mangc. Maoh laengx deic yac begs bangl siic, yac deih kuaot, ngox duc liees miinc beenh wenp ebl jil, yac dabs oux megx xigs, il begs bangl siic ids, yac begs bangl siic demh ongp wap, ledp songk laos wul laic max. 19 Maoh suh doiv nyenc nuc maoh wah: "Xaop bail dah unv, yaoc enl xaop map." Maoh weex sil naih, buh eis lebc saox maoh. 20 Ail Biix Gaih qic max touk gueengv jenc map xic jah, lis nuv Dal Wil daengh nyenc Dal Wil doiv nas map, nyimp juh maoh daengl deml. 21 Dal Wil gobs wah dah: "Bangh mungx nyenc naih eis lis mangc yongh. Jiul nyaoh jenc wangp xut begs yangh maoh, maoh bens eis douv mangc dah. Maoh daov aol yax map beis lail. 22 Nuv baov yaoc touk hedp mus naengl mix sat lieeux daengc yanc nyenc banl maoh, haengt Wangc Menl heeup sat yaoc!"

Ail Biix Gaih jouc Dal Wil

23 Ail Biix Gaih nuv Dal Wil yangx, laengx ganx luih max map, nyaoh dav nas Dal Wil bebc nas daengh dih. 24 Maoh jogc nyaoh geel dinl Dal Wil wah: "Xus nyenc yaoc ah! Haengt soix naih jangs soix laot yaoc. Jouc nyac saip miegs nuc nyac nyimp nyac wah sungp. Jouc nyac qingk sungp miegs nuc nyac naih. 25 Haengt nyac bix xongl kap Nac Bal nyenc pak jah. Maoh xongs guanl maoh laot yangh - guanl maoh jangs 'Ees', maoh buh jangs nyenc ees. Danl sil wah touk yaoc, miegs nuc nyac, yaoc eis lis nuv maenv lagx liix nyac paik map jah. 26 "Xus nyenc yaoc ah! Yenl yuih Xus eis saip nyac sat nyenc, eis saip nyac ags aol miac bens beis gaiv, yaoc xic naih xiv Xus Mungx Soh, nyaoh dav nas nyac map liix: Haengt nyenc saengl nyac daengh nyenc daengv jiv haik nyac jah ledp douh wedt xongs Nac Bal laot yangh. 27 Haengt nyac sibs liix xangh miegs nuc nyac deic dos nyac naih, pieek saip lagx liix enl nyac jah. 28 Jouc nyac nyangh soix miegs nuc nyac. Xus bens yuv yuih nyac jiml jagc guagl touk jaengl yais, yenl yuih nyac yuih Xus bail daengl heeup. Haengt il saemh nyac, eis tags soix mangc. 29 "Nuv baov lis nyenc map laeml nyac, yuv xup mingh nyac, Xus Wangc Menl nyac ags yuv bagc nyac lail, xongs bagc jinl baos laot yangh. Mingh maenv nyenc saengl nyac jah ags yuv douh Xus baenv bail, xah xongs angl baenv jinl bail laot yangh. 30 Xus ags anl maoh liingx dah yuv yuih nyac weex maenv sil lail naih lieeux. Maoh aol nyac weex wangc dos Yix Seec Lieec xic jah, 31 nyac eis yuv songk dabs qaenp naih nyaoh longc: maenv padt nyenc eis dogl ugs jah daengh maenv yuih bens beis gaiv jah. Xus yuih nyac weex maenv sil lail naih xic jah, jouc nyac nyenh yaoc, miegs nuc nyac." 32 Dal Wil xunp Ail Biix Gaih: "Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec, Mungx maenl naih paik nyac map jinv yaoc, jangs dogl lis bus! 33 Haengt nyac deml lail: yuih meix diux nyac eengv yuih nyac maenl naih map sagl yaoc sat nyenc daengh nyac sagl yaoc beis gaiv. 34 Yaoc xiv Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec Mungx Soh, Mungx eis saip yaoc haik nyac jah, map liix: Nuv baov nyac eis ganx map jinv yaoc, jav touk hedp mus jenc saemp, yanc Nac Bal eis lis il mungx nyenc banl naengl soh." 35 Dal Wil suh sibs maenv liix xangh Ail Biix Gaih daiv map jah, lebc maoh: "Nyac taik biingc xonv bail yanc bah! Yaoc qingk sungp nyac wah buh liingx yangx." 36 Ail Biix Gaih touk geel Nac Bal bail xic jah, Nac Bal eev nyaoh yanc suiv siic banc jil oux, xongs wangc laot yangh. Nac Bal aox longc xeengp xeengp sais sais, wumx kuaot jaengv gungc. Xah il naih, Ail Biix Gaih mangc buh eis lebc maoh, gas touk hedp lenc jenc saemp. 37 Touk hedp lenc, Nac Bal tingp kuaot yangx, maix maoh suh deic maenv sil naih ledp lebc maoh. Semp maoh daih yunv ids bail, laengx ids guas yangx. 38 Dah lis xebc maenl qak luih, Xus aol Nac Bal deil, Nac Bal suh deil yangx.

Dal Wil aol Ail Biix Gaih weex maix

39 Dal Wil qingk baov Nac Bal deil yangx, wah: "Xus jangs dogl lis bus, yenl yuih Nac Bal naengc eis qit yaoc Xus wedt maoh. Xus yuh sagl yaoc, nyenc nuc maoh, eis saip weex sil dagl soix. Xus hap aol meix yax Nac Bal xonv beis Nac Bal." Dah lenc, Dal Wil paik nyenc daiv sungp dos Ail Biix Gaih, jouc Ail Biix Gaih weex maix dos maoh. 40 Nyenc nuc Dal Wil touk Jah Mil bail jinv Ail Biix Gaih, doiv maoh wah: "Dal Wil paik jiul touk nyac map, jouc nyac weex maix saip maoh." 41 Ail Biix Gaih bebc nas daengh dih, wah: "Miegs nuc xaop nyaoh naih. Yaoc haengt weex maix dos Dal Wil, naengl haengt xugs dinl nyenc nuc maoh." 42 Ail Biix Gaih ganx qak wul max, daiv ngox beix miegs nuc enl maoh, nyimp nyenc Dal Wil paik map jah bail. Il naih, Ail Biix Gaih wenp maix dos Dal Wil yangx. 43 Dah unv, Dal Wil buh aol Yal Xih Nonx, nyenc Yeeh Seh Lieec, weex maix. Yac maoh ledp jangs maix Dal Wil. 44 Wah touk Miix Jax, dah unv weex maix dos Dal Wil jah, bux maoh Saol Loc daov aol maoh eev saip Pax Tiic, lagx Yis Lah, nyenc Jah Lienc.

Sax Mux Eev (Unv) 26

Dal Wil yuh il daov eis sat Saol Loc

1 Lis maenv nyenc dah Xih Fuc touk Jih Bix Yal map jinv Saol Loc wah: "Dal Wil lebl nyaoh jenc Hah Jih Lah, doiv nas Yeeh Xih Monc!" 2 Il naih, Saol Loc daiv samp sinp bienl max Yix Seec Lieec uiv ags touk jenc wangp Xih Fuc bail, lah Dal Wil. 3 Saol Loc weex dingc nyaoh geel kuenp jenc Hah Jih Lah, doiv nas Yeeh Xih Monc. Dal Wil naengl nyaoh jenc wangp. Maoh wox Saol Loc touk jah map semh maoh, 4 suh paik bienl xac naengc ugs bail, lis wox Saol Loc nyaengc touk map yangx. 5 Nyaemv jah, Dal Wil ugs bail touk doiv lis dingc Saol Loc. Maoh lis nuv Saol Loc daengh nyenc top bienl max maoh Yah Nic Eev, lagx Nic Eev jah, nyaoh jah nagp. Saol Loc nunc dingc dav, bienl max buh nyaoh dingc lionh geel. 6 Dal Wil haemk Yas Xih Miiv Lex, nyenc Heel jah, daengh Yas Biiv Sois, lagx Xiv Lus Yav, buh jangs nongx Yoc Jax: "Nouc haengt nyimp yaoc laos dingc Saol Loc bail?" Yas Biiv Sois xunp: "Yaoc haengt." 7 Il naih, nyaemv jah Dal Wil daengh Yas Biiv Sois laos doiv lis dingc Saol Loc bail, suh lis nuv Saol Loc nagp nyaoh aox, xangp maoh nyagc dees dih nyaoh geel gaos maoh. Gal Yah Nic Eev daengh bienl max nagp lionh geel maoh. 8 Yas Biiv Sois doiv Dal Wil wah: "Wangc Menl nyaemv naih deic mungx nyenc saengl nyac jaoh nyaoh aox miac nyac! Xic naih douv yaoc deic xangp xebt maoh daengh dih bail; eis yongh xebt yac daov!" 9 Danl sil Dal Wil wah: "Bix sat maoh! Nouc haik mungx nyenc Xus xeenx map weex wangc jah suh lis soix. 10 Xus Mungx Soh jah ags wox sat Saol Loc: xih baov Saol Loc touk maenl deil yangx, xih baov maoh deil nyaoh doiv daengl sat. 11 Haengt Xus sagl yaoc sat mungx nyenc maoh xeenx weex wangc jah! Daol dah geel gaos maoh deic xangp daengh biingc naemx, bail bah!" 12 Il naih, Dal Wil dah geel gaos Saol Loc deic xangp daengh biingc naemx, yac maoh suh liic geel jah bail. Eis lis nyenc nuv buh eis lis nyenc wox sil naih, buh eis lis il mungx liop map. Juh maoh ledp nagp, yenl yuih Xus aol juh maoh nagp yaeml yangx. 13 Dal Wil suh touk jenc mangv jav bail, jenc nyaoh gaos unx, egs gail laox. 14 Jav maoh hap soh laox sint bienl max Saol Loc daengh Yah Nic Eev: "Weix! Yah Nic Eev, nyac lis qingk yaoc xih eis?" Yah Nic Eev haemk: "Nouc nyaoh jah lonh heemx, dos wangc liop map lieel?" 15 Dal Wil xunp: "Yah Nic Eev! Nyac eis jangs mungx ags il? Nyaoh daengc Yix Seec Lieec bail nup naengl lis nyenc ags xongs nyac? Nyac weex mangc eis lail lail bagc xus nyac wangc nyac lieel? Lis nyenc gobs laos aox dingc bail, yuv sat xus nyac wangc nyac. 16 Nyac nyaengc weex eis lail! Yaoc xiv Xus Mungx Soh map liix, nyac daengh nyenc nyac dogl deil yangx, yenl yuih xaop eis bagc xus nyenc lail, laengx jangs mungx Xus xeenx map weex wangc jah. Nyac nuv nuv! Xangp wangc daengh biingc naemx, nyaoh geel gaos maoh jah, xic naih nyaoh nup yangx?" 17 Jav Saol Loc wox meel soh Dal Wil, suh wah: "Lagx yaoc, Dal Wil ah! Jangs nyac il?" Dal Wil xunp: "Jangs, xus yaoc wangc yaoc ah! 18 Nyac weex mangc laeml nyenc nuc nyac lieel? Yaoc weex mangc dah ? Tags soix mangc yangx? 19 Xus yaoc wangc yaoc ah! Jouc nyac qingk yaoc, lagx nuc nyac, wah. Nuv baov Xus xogt nyac heeup yaoc, haengt maoh sibs liix xangh yaoc sunx saip maoh jah nyangh yaoc. Nuv baov jangs nyenc xogt nyac weex, haengt juh maoh nyaoh dav nas Xus douh wedt! Yenl yuih juh maoh deic yaoc dah yanc yaoc jul ugs map, eis saip yaoc nyaoh dav begs singk Xus lis benh, yuh wah: 'Nyac bail bonc buih xenc mih bah!' 20 Jouc nyac bix douv padt yaoc ugs nyaoh dih wangp liic Xus yais. Wangc Yix Seec Lieec ugs map lah duc nguadp il? Maoh xongs nyenc dos nyaenp lah duc mogc wul jenc laot yangh!" 21 Saol Loc suh wah: "Yaoc lis soix yangx. Lagx yaoc, Dal Wil ah! Nyac xonv map bah! Yaoc bens eis eengv haik nyac, yenl yuih nyac maenl naih naengc mingh yaoc juiv gungc. Yaoc weex nyaengc xongs nyenc ees gungc, naengl lis soix qaenp gungc." 22 Jav Dal Wil xunp: "Wangc ah! Xangp nyac nyaoh geel naih. Xais mungx lagx liix nyac map aol bail bah! 23 Xus anl nyenc weex saengc laox xedc map buic singc nyenc. Maenl naih maoh deic nyac jaoh nyaoh aox miac yaoc, jav yaoc buh eis haengt haik wangc Xus xeenx map jah. 24 Haengt Xus xongs yaoc maenl naih naengc mingh nyac juiv, buh naengc mingh yaoc juiv, aol yaoc laengh todt begs hangc meix nanh." 25 Saol Loc suh doiv Dal Wil wah: "Lagx yaoc, Dal Wil ah! Haengt nyac deml lail! Maenv sil nyac yuv weex jah ledp wenp lail, ags lis." " Il naih, Dal Wil suh liic geel jah, Saol Loc buh xonv bail yanc yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 27

Dal Wil nyaoh dih wangp Feih Liil Sil

1 Dal Wil aox longc xangk: "Lis maenl yaoc bens douh deil nyaoh aox miac Saol Loc. Yaoc zeil lail laengh touk dih wangp nyenc Feih Liil Sil bail. Saol Loc hap wox deil sais, eengv eis nyaoh dih wangp Yix Seec Lieec semh yaoc. Jav yaoc hap laengh todt miac maoh." 2 Il naih, Dal Wil daiv liogc begs nyenc maoh liic bail, map touk geel Yax Jic wangc, lagx Mav Oc, nyaoh xingc Jah Teep jah. 3 Dal Wil daengh nyenc maoh nyaoh Jah Teep nyaoh, xingc Yax Jic gonx jah. Meiv il mungx buh lis nyenc yanc gaenx nyaoh. Yac maix Dal Wil buh nyaoh jah: Yal Xih Nonx nyenc Yeeh Seh Lieec, daengh nyenc miegs dah unv weex maix dos Nac Bal jah, Ail Biix Gaih nyenc Jah Mil. 4 Saol Loc lis qingk Dal Wil laengh bail Jah Teep xic jah, suh eengv eis semh maoh hap. 5 Lis il maenl, Dal Wil doiv Yax Jic wah: "Nuv baov yaoc douh sais nyac, jouc nyac nyaoh senl xaop saip doiv dos yaoc nyaoh. Yaoc, nyenc nuc nyac, weex mangc nyimp nyac nyaoh aox xingc wangc nyaoh lieel?" 6 Il naih, maenl jah Yax Jic suh deic senl Xix Geec Lah pieek saip Dal Wil. (Eev dah xic jah map, Xix Geec Lah wenp senl wangc Yuc Dal, touk xic naih.) 7 Dal Wil nyaoh dih wangp nyenc Feih Liil Sil nyaoh lis il nyinc dah siik nyanl. 8 Nyaoh pungt jah Dal Wil daengh nyenc maoh bail heeup nyenc Jih Xiv, nyenc Jih Xeex eengv nyenc Yal Max Liix. (Maenv nyenc naih eev map bens jaenx dih wangp Xuh Eev, sogc kuenp Aih Jic, nyaoh.) 9 Dal Wil touk dih wangp nup bail heeup, eis heenk banl miegs ledp sat lieeux. Maoh naengl xeengl liees, senc, max, loc toc daengh ugs xenp. Dah lenc, maoh xonv map jinv Yax Jic wangc. 10 Yax Jic bens haemk: "Xaop maenl naih bail xeengl dih wangp nup lieel?" Dal Wil wah: "Jiul maenl naih xeengl dih wangp mangv namc Yuc Dal" yuh wah "xeengl nyenc Yeeh Lah Mieev" yuh wah "xeengl nyenc Jih Nic." 11 Eis heenk banl miegs, maoh ledp sat gaemv lieeux, buh eis liuuc il mungx naengl soh daiv touk Jah Teep map, yenl yuih maoh aox longc xangk: "Yaot lis nyenc deic maenv sil jiul weex naih lebc eep: 'Dal Wil il naih weex.'" Eev Dal Wil nyimp nyenc Feih Liil Sil nyaoh xic jah, bens il naih weex. 12 Yax Jic senk Dal Wil, aox longc wah: "Maoh nyaoh aox nyenc Yix Seec Lieec maoh wenp nyenc lis guanl nyenl. Maoh hap douh weex nyenc nuc dos yaoc, touk jaengl yais."

Sax Mux Eev (Unv) 28

Saol Loc semh sangh juis

1 Nyaoh nyanl maenl jah, nyenc Feih Liil Sil juml bienl max map, yuv dos nyenc Yix Seec Lieec. Jav Yax Jic doiv Dal Wil wah: "Nyac dogl wox, nyac daengh maenv nyenc nyac ledp douh weex bienl max nyimp yaoc ugs bail heeup jangv." 2 Dal Wil xunp: "Jav nyenc nuc nyac weex lis nup ags, nyac yuv lis wox!" Yax Jic suh lebc Dal Wil: "Lail bah! Yaoc yuv aol nyac weex nyenc bagc mingh yaoc il saemh." 3 Xic jav, Sax Mux Eev deil yangx, begs singk Yix Seec Lieec ledp yuih maoh banh sais nees, jav hap deic maoh sangv nyaoh senl bens Lah Max. Saol Loc buh deic sangh sonk mingh daengh sangh juis jah ledp dah dih wangp Yix Seec Lieec jul ugs bail. 4 Naih, nyenc Feih Liil Sil daengl juml, map touk Xih Nyeenl weex dingc. Jav Saol Loc buh deic nyenc Yix Seec Lieec daengl juml, nyaoh Jih Liix Boh weex dingc. 5 Saol Loc nuv bienl max Feih Liil Sil nyaengc qingk yaot gungc, danc semp longc lieeux. 6 Maoh jouc haemk Xus, dogl il nup weex, Xus daov eis xunp maoh: buh eis yaml yaens janl, xih yaml sabp jouh, xih yaml sangh duh sungp Wangc Menl. 7 Saol Loc hap doiv nyenc geel bal wah: "Xaop nyimp yaoc semh mungx nyenc miegs sangh juis, yaoc lail bail jouc haemk maoh." Jav nyenc geel bal xunp maoh: "Nyaoh Yenv Doh Ev lis il mungx nyenc miegs sangh juis." 8 Il naih, Saol Loc wanh ugs xenp wangc, daens ugs mih. Nyaemv jah, maoh daiv yac mungx nyenc touk yanc nyenc miegs jah bail. Saol Loc doiv maoh wah: "Nyac nyimp yaoc haemk juis, deic guaenl mungx nyenc deil yaoc lebc dos nyac jah sint map." 9 Mungx nyenc miegs jah daov xunp maoh: "Nyac bens ags wox sil Saol Loc weex dah jah. Maoh deic daengc dih wangp sangh sonk mingh daengh sangh juis ledp jul bail lieeux. Nyac weex mangc daengv jiv aol yaoc laos abl, dos yaoc douh deil lieel?" 10 Jav Saol Loc wah: "Yaoc xiv Xus Mungx Soh map liix, nyac eis yuv yuih jagc sil naih douh wedt." 11 Nyenc miegs suh haemk: "Nyac yuv yaoc sint guaenl nouc map lieel?" Saol Loc xunp: "Sint guaenl Sax Mux Eev map." 12 Nyenc miegs naengc nuv guaenl Sax Mux Eev xic jah, songk soh laox heemx, doiv Saol Loc wah: "Nyac weex mangc dingv yaoc lieel? Nyac laengx jangs Saol Loc!" 13 Saol Loc doiv maoh wah: "Bix yaot. Nyac nuv duc mangc?" Nyenc miegs xunp: "Yaoc nuv guaenl (*'god') dah dees dih qak map." 14 Saol Loc haemk: "Yangh maoh jangs il nup?" Nyenc miegs xunp: "Jangs mungx nyenc laox daens meix xanh yais." Jav Saol Loc suh wox jangs Sax Mux Eev, laengx bebc nas daengh dih map. 15 Sax Mux Eev doiv Saol Loc wah: "Nyac weex mangc nyaos nyis yaoc, sint yaoc xonv map lieel?" Saol Loc xunp: "Yaoc deml nanh nangs yangx. Nyenc Feih Liil Sil nyimp yaoc daengl heeup, Wangc Menl buh liic yaoc bail. Maoh eis yaml sangh duh sungp Wangc Menl xih yaml yaens janl map xunp yaoc. Xah il naih, yaoc hap sint nyac map lebc yaoc il nup weex." 16 Sax Mux Eev wah: "Nyac weex mangc jouc haemk yaoc? Xic naih Xus liic nyac bail, wenp nyenc saengl nyac yangx. 17 Maenv sil Xus weex naih, maoh yaml ebl yaoc lebc nyac dah. Maoh xeengl guagl dah miac nyac bail, pieek saip nyenc donc xaih nyac, Dal Wil. 18 Xus maenl naih il naih doiv nyac, yenl yuih nyac eis senk sungp maoh baov, eis deic nyenc Yal Max Liix daengh yangh xonh juh maoh weex laot sat gaemv lieeux. 19 Maoh yuv deic nyac daengh nyenc Yix Seec Lieec ledp jaoh nyaoh miac nyenc Feih Liil Sil. Maenl mus nyac daengh maenv lagx nyac yuv nyimp yaoc gaenx nyaoh. Xus buh yuv deic bienl max Yix Seec Lieec jaoh saip nyenc Feih Liil Sil. 20 Saol Loc laengx baengl saengc xenp lieeux, yuih sungp Sax Mux Eev naih nyaengc qingk yaot gungc. Maoh jeengx legc eis lis hap, yenl yuih maoh il maenl il janl eis jil yangh mangc. 21 Nyenc miegs jah map jaenx Saol Loc, nuv maoh yaot nangs gungc, doiv maoh wah: "Wangc ah! Miegs nuc nyac senk sungp nyac yangx. Yaoc eis gonx mingh bens, weex maenv sil nyac yuv yaoc weex jah. 22 Xic naih jouc nyac anl yaoc bail weex, saip yaoc aol jeengx ebl jil dos nyac, jav nyac xih lis legc xonv bail." 23 Saol Loc eis haengt, wah: "Yaoc eis jil." Yac mungx nyenc maoh nyimp nyenc miegs eeul maoh jil, maoh xih senk sungp juh maoh. Maoh hap dah dees dih jenc map suiv nyaoh geel xangc. 24 Nyenc miegs aox yanc lis duc lagx senc buic, laengx xais nyenc bail sat, eengv deic benv mieenl weex wenp siic ongp bins xigs lail. 25 Maoh aol maenv naih songk nyaoh dav nas Saol Loc daengh nyenc maoh, juh maoh suh jil. Nyaemv jah juh maoh laengx bail yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 29

Nyenc Feih Liil Sil eis yuv Dal Wil

1 Nyenc Feih Liil Sil juml bienl max nyaoh Xih Fuc, nyenc Yix Seec Lieec nyaoh geel naemx beeuv Yeeh Seh Lieec weex dingc. 2 Maenv wangc Feih Liil Sil daiv bienl max ugs map: lis bangl begs bienl, yuh/buh lis bangl sinp bienl. Dal Wil daengh bienl max maoh buh nyimp Yax Jic wangc enl lenc map. 3 Maenv nyenc douc bienl max Feih Liil Sil haemk: "Maenv nyenc Xih Boc Laix naih nyaoh naih weex duc mangc?" Yax Jic xunp: "Mungx nyenc naih eis jangs Dal Wil, xic unv weex nyenc douc bienl max Saol Loc, wangc Yix Seec Lieec il? Maoh nyimp yaoc nyaoh lis il nyinc dah yangx. Eev dah xic maoh liic Saol Loc touk maenl naih, yaoc eis nuv maoh weex sil mangc tags dah." 4 Danl sil, maenv nyenc douc bienl max Feih Liil Sil qingk yax dos Yax Jic, wah: "Xais mungx nyenc naih xonv dih wangp nyac saip maoh jah bail. Maoh nyimp daol touk doiv daengl heeup bail weex eis lis, mieenx lis maoh xonv heeup daol. Maoh saip xus nyenc maoh douh sais naengl lis mangc biix lis gaos daol il? 5 Dah unv nyenc miegs Yix Seec Lieec dos al weex yeeh bus Dal Wil wah: 'Saol Loc sat deil sinp sinp, Dal Wil sat deil weenh weenh!' Maoh eis laengx jangs Dal Wil jav il?" 6 Il naih, Yax Jic hap sint Dal Wil map, doiv maoh wah: "Yaoc xiv Xus Mungx Soh map liix, nyac jangs nyenc laox xedc, nyac nyimp yaoc ugs bail heeup yaoc buh haengt. Eev maenl nyac map nyimp yaoc touk xic naih, yaoc eis nuv nyac weex sil mangc tags dah. Danl sil maenv nyenc top naih eis haengt yuv nyac. 7 Xah weex naih, nyac taik biingc xonv bail bah! Bix weex mangc dos maenv wangc mih Feih Liil Sil qingk eis douh sais." 8 Dal Wil haemk: "Yaoc weex sil mangc yangx? Eev maenl yaoc map geel nyac touk xic naih, nyac dah nyenc nuc nyac semh deml mangc tags? Weex mangc eis saip yaoc bail heeup nyenc saengl xus yaoc wangc yaoc lieel?" 9 Yax Jic xunp: "Doiv yaoc map wah, nyac xongs nyenc menl Wangc Menl laot yangh douh sais yaoc, danl sil nyenc douc bienl max Feih Liil Sil wah: 'Maoh nyimp daol touk doiv daengl heeup bail weex eis lis'. 10 Xah weex naih, nyac hedp mus gobs guangl menl xic jah jenc map, nyimp nyenc enl nyac xic unv bonc buih Saol Loc jah, weex laot liic geel naih bail." 11 Il naih, Dal Wil daengh nyenc maoh hedp lenc jenc saemp xonv bail dih wangp nyenc Feih Liil Sil. Nyenc Feih Liil Sil suh bail Yeeh Seh Lieec yangx.

Sax Mux Eev (Unv) 30

Dal Wil heeup xuh nyenc Yal Max Liix

1 Touk maenl jih samp, Dal Wil daengh nyenc maoh touk Xix Geec Lah map. Nyenc Yal Max Liix heeup touk mangv namc Yuc Dal daengh Xix Geec Lah yangx. Juh maoh heeup laos Xix Geec Lah map, songk buil daos senl, 2 eengv deic nyenc miegs, lagx uns daengh nyenc laox ledp weex laot sabp bail lieeux. Juh maoh eis sat nyenc, daov daiv juh maoh bail. 3 Dal Wil daengh nyenc maoh xonv touk Xix Geec Lah xic jah, nuv senl douh buil daos gaemv yangx. Oil maix juh maoh, eengv oil lagx buh ledp douh sabp lieeux. 4 Il naih, Dal Wil daengh nyenc maoh songk soh laox nees, hap weex touk xic eis lis soh nees. 5 Yac maix Dal Wil buh douh sabp bail yangx: Yal Xih Nonx, nyenc Yeeh Sih Lieec, daengh Ail Biix Gaih, nyenc miegs dah unv weex maix dos nyenc Jah Mil jah, guanl Nac Bal. 6 Dal Wil nyaengc qingk ids sais gungc, yenl yuih nyenc enl maoh wah touk aol bial jabc maoh deil bail; meix il mungx ledp qingk aemc sais gungc, yenl yuih douv lagx banl lagx miegs. Danl sil Dal Wil dah Xus Wangc Menl maoh, qimp lis legc map. 7 Dal Wil suh doiv sangh sunx Yal Biix Yal Tat, lagx Yal Xih Mix Leec jah, wah: "Deic ugs yiv foc deex sunx touk geel yaoc map!" Jav maoh deic ugs jah touk geel Dal Wil map. 8 Dal Wil suh jouc haemk Xus: "Yaoc dogl bail laeml maenv nyenc heeup laos naih map jah eis? Yaoc laeml lis juh maoh xih eis?" Xus xunp: "Nyac bail laeml juh maoh. Nyac bens yuv laeml lis, naengl juv lis maenv nyenc douh sabp bail jah!" 9 Il naih, Dal Wil daengh liogc begs bienl max maoh ugs bail. Juh maoh map touk geel guis Biiv Soh xic jah, lis nyenc liuuc nyaoh jah, 10 yenl yuih lis yac begs nyenc qingk deil wenk gungc, dah guis eis lis. Dal Wil suh nyimp siik begs nyenc dadl dah guis eengv laeml bail. 11 Juh maoh deml mungx nyenc Aih Jic nyaoh aox yav, suh daiv maoh touk geel Dal Wil map. Juh maoh saip naemx dos maoh wumx, saip yangh xonh dos maoh jil: 12 il bangh siic ongp wap daengh yac bangh siic ids. Maoh jil yangx, hap lis legc map, yenl yuih maoh samp maenl samp janl eis lis jil wumx mangc yangx. 13 Dal Wil haemk maoh: "Xus nyenc nyac jangs nouc? Nyac dah nup map?" Maoh xunp: "Yaoc jangs nyenc Aih Jic, weex nuc dos nyenc Yal Max Liix. Xus nyenc yaoc deic yaoc baenv nyaoh naih, yenl yuih yaoc samp maenl dah unv ids yangx. 14 Jiul heeup dah nyenc Jih Liis Tix, nyaoh mangv namc Yuc Dal, eengv heeup dih wangp Jah Lieec. Jiul buh songk buil daos senl Xix Geec Lah." 15 Dal Wil haemk maoh: "Nyac daiv yaoc touk bangl nyenc heeup jah bail, weex lis eis?" Maoh xunp: "Nuv nyac nyaoh dav nas Wangc Menl map liix, nyac eis sat yaoc, buh eis deic yaoc jaoh dos xus nyenc yaoc, yaoc suh daiv nyac touk juh maoh bail." 16 Il naih, maoh daiv Dal Wil touk juh maoh bail. Nyenc Yal Max Liix ledp sank nyaoh yav yac mangv jil wumx, xeengp sais weex maengx, yenl yuih juh maoh dah dih wangp Feih Liil Sil daengh dih wangp Yuc Dal xeengl lis yangh xonh gungc. 17 Nyaemv jah Dal Wil heeup sat juh maoh hap weex touk maenl jih nyih jodx nyaemv. Douv siik begs mungx lagx liix qic loc toc laengh bail dah mangv, eis gal il mungx laengh todt. 18 Nyenc Yal Max Liix xeengl bail maenv jah, Dal Wil ledp xonv aol map lieeux, yac maix maoh buh juv lis yangx. 19 Mangc buh eis xap: eis heenk laox liix, lagx banl lagx miegs, eel jiv mangc nyenc Yal Max Liix xeengl bail jah, Dal Wil ledp xonv aol map lieeux. 20 Dal Wil xeengl lis bangl liees, bangl senc aol dos nyenc maoh jul dah unv bail, touk geel duc xeengp maoh bens lis jah bail. Nyenc jul liees jah wah: "Maenv naih jangs maenv Dal Wil xeengl map." 21 Dal Wil suh map touk geel yac begs mungx nyenc eis enl maoh bail, deil wenk sav nyaoh geel guis Biiv Soh jah. Juh maoh ugs map sibs maoh daengh nyenc nyimp maoh. Dal Wil touk dav nas, suh haemk juh maoh lail. 22 Danl sil aox nyenc enl Dal Wil lis nyenc pak daengh nyenc jul saengl wah "Maenv nyenc naih eis nyimp daol gaenx bail. Il naih, daol bix saip maenv yangh xonh daol xeengl lis map jah pieek dos juh maoh. Gobs douv juh maoh daiv neix lagx juh maoh bail bah!" 23 Dal Wil xunp: "Jaix nongx yaoc ah! Bix weex naih! Xaop bix sais taemp maenv yangh xonh Xus pieek dos daol naih. Maoh bagc daol, yuh bangl daol heeup xuh nyenc saengl daol yangx. 24 Eis lis nouc haengt xongl kap maenv sungp xaop naih. Nyenc bail daengl dos lis nup gungc, nyenc xut yangh xonh buh yuv lis nup gungc! Daol yuv daengl saip weex biingc." 25 Dal Wil daengv jiuc liix naih dos Yix Seec Lieec, dah maenl jah hap touk xic naih nyenc Yix Seec Lieec bens anl bail weex. 26 Dal Wil touk Xix Geec Lah xic jah, suh dah maenv yangh xonh maoh xeengl lis map jah aol il benh bail saip yangp laox Yuc Dal, laengx jangs biingc banx maoh, wah: "Liix xangh naih jangs dah nyenc saengl Xus xeengl lis map." 27 Maoh sunx liix xangh dos nyenc senl naih: Boh Teec Liis, Lah Mov nyaoh mangv namc Yuc Dal, Yas Tix Ev, 28 Yas Loc Ev, Xic Mox, Yiv Sec Tix Moh, 29 daengh Lah Hah Lex; buh sunx dos maenv senl nyenc Yeeh Lah Mieev daengh senl nyenc Jih Nic; 30 eengv saip nyenc nyaoh senl Hoc Ev Mav, Goh Lah Sanh, Yav Dax, 31 daengh Xih Boc Lunc; buh saip nyenc dih wangp mih Dal Wil daengh nyenc maoh touk dah jah.

Sax Mux Eev (Unv) 31

Saol Loc daengh lagx maoh douh sat

1 Nyenc Feih Liil Sil nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl dos. Nyenc Yix Seec Lieec douh laengh, buh lis oil nyenc douh sat nyaoh jenc Jih Liix Boh. 2 Nyenc Feih Liil Sil songk xenp laeml Saol Loc daengh lagx maoh, suh deic lagx maoh Yoh Nac Danh, Yav Biiv Nac Dac daengh Maiv Jah Xuh Yal ledp sat yangx. 3 Nyaoh geel Saol Loc daengl heeup il weex il wodx. Maenv nyenc deic nat Feih Liil Sil laeml touk Saol Loc xic jah, beengv maoh douh nangs yangx. 4 Saol Loc hap doiv mungx deic yangh xonh daengl heeup maoh wah: "Aol miax nyac map, mungv yaoc deil bail, mieenx lis maenv nyenc eis weex liix ads jah yuv map aol yaoc weex ees, sat yaoc." Mungx deic yangh xonh daengl heeup jah qingk yaot gungc, eis ams weex. Il naih, Saol Loc ags saemt laos miax bens bail. 5 Mungx deic yangh xonh daengl heeup jah nuv Saol Loc deil yangx, buh ags saemt laos miax bail, nyimp Saol Loc gaenx deil yangx. 6 Il naih, Saol Loc, samp banl maoh, mungx deic yangh xonh daengl heeup maoh daengh bienl max mih maoh ledp nyaoh maenl jah deil lieeux. 7 Gal maenv nyenc Yix Seec Lieec sogc saoc jenc daengh nyaoh geel nyal Yoh Danl mangv jav, nuv bienl max Yix Seec Lieec douh laengh, buh nuv Saol Loc daengh samp banl maoh deil yangx, suh liic senl bens laengh bail. Jav nyenc Feih Liil Sil suh map oil senl jah nyaoh. 8 Maenl lenc, nyenc Feih Liil Sil map aol yangh xonh nyaoh wul xenp nyenc deil xic jah, hap nuv Saol Loc daengh samp banl maoh deil nyaoh jenc Jih Liix Boh. 9 Juh maoh dadl gaos Saol Loc map, xup yangh xonh daengl heeup maoh, eengv paik nyenc touk senl senl xaih xaih dih wangp Feih Liil Sil bail, deic sungp naih xonc nyaoh jagc miiuh bux sac juh maoh, buh xonc dos begs singk qingk. 10 Juh maoh deic yangh xonh daengl heeup Saol Loc songk nyaoh aox miiuh Yal Sih Tah Luc, yuh deic xenp xangh maoh dags nyaoh kaik xingc Boh Sanh. 11 Begs singk Yav Biiv Jih Lieel lis qingk nyenc Feih Liil Sil il naih daiv Saol Loc xic jah, 12 nyenc bov mags xingc/senl jah ledp ugs map qamt il janl touk Boh Sanh. Juh maoh deic xenp xangh Saol Loc daengh samp banl maoh dah kaik xingc Boh Sanh aol map, xonv deic bail Yav Biiv daos; 13 suh deic lags juh maoh sangv nyaoh dees meix liangc lioux Yav Biiv, naengl jih ebl jil sedp maenl.

Sax Mux Eev (Lenc) 1

Dal Wil lis wox Saol Loc douh sat

1 Saol Loc deil bail dah lenc, Dal Wil heeup xuh nyenc Yal Max Lil xonv map, liuuc nyaoh Xix Geec Lah lis yac maenl. 2 Maenl jih samp, lis mungx nyenc dah doiv lis dingc Saol Loc touk map, yags duv ugs xenp, wul gaos lis bungv. Maoh map touk Dal Wil, suh bebc nyaoh dees dih baiv maoh. 3 Dal Wil haemk maoh: "Nyac dah nup map?" Maoh xunp: "Yaoc dah dingc Yix Seec Lieec laengh todt ugs map." 4 Dal Wil haemk: "Ugs sil mangc yangx? Lebc yaoc!" Nyenc jah xunp: "Bienl max ledp dah doiv daengl heeup laengh lieeux, nyenc buh deil gungc. Saol Loc daengh lagx maoh Yoh Nac Danh buh deil yangx." 5 Jav Dal Wil yuh haemk lagx liix lebc sungp jah: "Nyac nup wox Saol Loc daengh Yoh Nac Danh deil yangx lieel?" 6 Lagx liix jah xunp: "Eev yaoc nyaoh jenc Jih Lil Boh xic jah, xangk eis touk lis nuv Saol Loc ags baengh nyaoh xangp bens, naengl nuv maenv nyenc suiv ceeh max hoik yuv touk maoh map. 7 Maoh gonh nas naengc yaoc, suh sint yaoc. Yaoc xunp maoh: 'Nyac yuv yaoc weex mangc?' 8 "Maoh haemk yaoc: 'Nyac jangs nouc?' "Yaoc xunp: 'Yaoc jangs nyenc Yal Max Lil.' 9 "Maoh suh doiv yaoc wah: 'Nyac map sat yaoc bah! Yaoc douh beengv, jil kuip yuh deil eis lis. 10 "Yenl yuih yaoc wox maoh soh eis lis, yaoc hap sat maoh bail. Yaoc naengl aol meeuh wangc daengh jogx inp maoh deic map saip xus nyenc yaoc." 11 Dal Wil daengh nyenc nyimp maoh jah suh ledp ids sais yags duv ugs xenp. 12 Juh maoh pak sais nees buh jih ebl jil hap weex touk nyaemv jah, yuih Saol Loc daengh lagx maoh Yoh Nac Danh, buh yuih bienl max Xus daengh begs singk Yix Seec Lieec, yenl yuih oil maoh deil nyaoh doiv daengl sat. 13 Dal Wil haemk mungx lagx liix map lebc sungp jah wah: "Nyac jangs nyenc nup?" Maoh xunp: "Yaoc jangs nyenc Yal Max Lil, map guagl nyac nyaoh." 14 Dal Wil haemk maoh: "Nyac sat mungx Xus xeenx map weex wangc jah, eis qingk yaot il?" 15 Dal Wil suh sint mungx nyenc maoh map, wah: "Nyac sat mungx nyenc naih bail!" Il naih, mungx nyenc Dal Wil jah suh aol miax mungv mungx nyenc jah, mungx nyenc jah suh deil yangx. 16 Dal Wil doiv mungx lagx liix jah wah dah: "Soix nyac xonv aol padt nyac ugs. Ebl nyac ags weex dav, aov nyac wah: 'Yaoc sat mungx Xus xeenx map weex wangc jah yangx.'"

Dal Wil dos al nees

17 Dal Wil yuih Saol Loc daengh lagx maoh Yoh Nac Danh dos meix al nees. 18 Maoh baov eep aol meix al naih eeus saip begs singk Yuc Dal. Al naih sint weex 'Al nees nat', xap nyaoh wul leec Yax Xal Eev. 19 Yix Seec Lieec ah! Nyenc douc ugs guanl nyac nyaoh gaos jenc douh sat yangx! Nyenc ags legc il jav nup yangh baengl bail? 20 Bix lebc nyenc Jah Teep, bix xonc nyaoh ail Yal Sic Jih Lunc, mieenx lis lagx miegs nyenc Feih Liih Sil xeengp sais, mieenx lis lagx miegs nyenc eis weex liix ads jah weex maengx. 21 Oil jenc Jih Lil Boh ah! Haengt bienl daengh naemx munc eis dogl dos xaop, haengt daeml yav xaop xup eis lis xingc weex liix xangh. Yenl yuih nyaoh jav bais daengs mungx ags douh padt maoh wav yangx, bais daengs Saol Loc buh eis aol yuc miads hap. 22 Nat Yoh Nac Danh lis legc, miax Saol Loc buh eis xonv mih, ugs padt nyenc saengl, mungv xenp nyenc ags. 23 Saol Loc daengh Yoh Nac Danh: naengl nyaoh yenl yuih daiv begs singk lail lis juh maoh xogp, deil buh eis daengl pieek! Juh maoh biix aeml eengv hoik, biix jenh lienc eengv ags. 24 Nyenc miegs Yix Seec Lieec ah! Xaop yuih Saol Loc nees bah! Maoh pieek ugs xenp lail dos xaop daens dah, lis jeml map suit. 25 Nyenc ags legc il jav nyaoh doiv daengl sat jah nup yangh baengl bail? Yoh Nac Danh baengl yangx, nyaoh doiv pangp douh sat. 26 Jaix nongx yaoc Yoh Nac Danh ah! Yaoc yuih nyac pak sais. Yaoc eiv nyac gungc. Nyac buh eiv yaoc yaeml gungc, biix meix eiv banl miegs eengv yaeml. 27 Nyenc ags legc il jav nup yangh baengl bail? Yangh xonh daengl heeup buh deil yangx.

Sax Mux Eev (Lenc) 2

Dal Wil douh jiml weex wangc dos Yuc Dal

1 Dah lis il pungt, Dal Wil haemk Xus: "Yaoc dogl xonv bail senl dih wangp Yuc Dal nyaoh xih eis?" Xus xunp: "Bail bah." Dal Wil haemk: "Yaoc bail senl nup?" Xus xunp: "Nyac bail Xih Boc Lunc." 2 Il naih, Dal Wil nyimp yac maix maoh bail Xih Boc Lunc. Il maix guanl Yal Xih Nonx, nyenc Yeeh Sih Lieec; il maix guanl Ail Biix Gaih, xic unv weex maix dos Nac Bal nyenc Jah Mil jah. 3 Dal Wil buh daiv nyenc maoh, eengv nyenc yanc oil maoh weex laot bail. Juh maoh suh nyaoh aox senl Xih Boc Lunc nyaoh, buh nyaoh aox xaih yac mangv. 4 Nyenc Yuc Dal suh map touk Xih Boc Lunc, nyaoh jah youv yuc laos gaos Dal Wil jiml maoh weex wangc dos Yuc Dal. Lis nyenc lebc Dal Wil, sangv Saol Loc jangs nyenc Yax Bix Jih Lieel, 5 jav Dal Wil suh paik nyenc touk nyenc Yax Bix Jih Lieel bail wah: "Haengt Xus pieek lail dos xaop, yenl yuih xaop doiv Saol Loc, xus nyenc xaop, sais saengc, deic maoh sangv yangx. 6 Haengt Xus aol aenl singc daengh sais saengc map daiv xaop, yaoc buh lail lail daiv xaop, yenl yuih xaop weex sil naih dah. 7 Xaop xic naih yuv bov mags sais guas map enl yaoc, yenl yuih xus nyenc xaop Saol Loc deil yangx, begs singk Yuc Dal buh youv yuc laos gaos yaoc jiml yaoc weex wangc dos juh maoh."

Yih Xih Boh Xeel douh jiml weex wangc dos Yix Seec Lieec

8 Nyenc top bienl max Saol Loc, Yah Nic Eev, lagx Nic Eev, daiv Yih Xih Boh Xeel, lagx Saol Loc jah, touk senl Max Hah Nyinc. 9 Maoh nyaoh jah jiml Yih Xih Boh Xeel weex wangc gonx dih wangp Jih Lieel, Yal Xuh, Yeeh Sih Lieec, Yix Fax Lieenc, Benl Yax Miinx daengh Yix Seec Lieec dih wangp mih. 10 Yih Xih Boh Xeel, lagx Saol Loc, wenp wangc dos Yix Seec Lieec xic jah, lis siik xebc nyinc. Maoh weex wangc lis yac nyinc. Danl sil dous nyenc Yuc Dal enl Dal Wil wangc. 11 Dal Wil nyaoh Xih Boc Lenc weex wangc gonx nyenc Yuc Dal lis sedp nyinc jodx.

Nyenc Yix Seec Lieec nyimp nyenc Yuc Dal daengl heeup

12 Yah Nic Eev, lagx Nic Eev, daengh bienl max Yih Xih Boh Xeel, lagx Saol Loc, liic Max Hah Nyinc touk Jih Bieenl bail. 13 Yoh Yah, lagx Xih Lul Yax, daengh bienl max Dal Wil ugs bail nyaoh geel daeml Jih Bieenl jinv juh maoh. Il bangl suiv nyaoh mangv naih daeml, il bangl nyaoh mangv jav. 14 Yah Nic Eev suh doiv Yoh Yah wah: "Douv mieengc lagx liix nyaoh dav nas daol naih map biix liangc." Yoh Yah xunp: "Lail. Douv juh maoh map biix." 15 Il naih, lagx liix suh douh xeenx ugs map: dous nyenc Benl Yax Miinx nyaoh mangv Yih Xih Boh Xeel xeenx map xebc nyih mungx; mangv Dal Wil buh xeenx xebc nyih mungx. 16 Eev daengl dos xic jah, ledp daengl nyaeml biaeml gaos aol miax daengl mungv, weex laot deil lieeux. Il naih, dih wangp Jih Bieenl jah hap sint weex Xih Liis Jax Hah Sus Lienx (*yil sih jangs 'doiv miax'). 17 Maenl jah daengl heeup nyaengc wodx gungc. Bienl max Dal Wil heeup xuh Yah Nic Eev daengh bienl max Yix Seec Lieec yangx.

Yal Sax Heih douh sat

18 Samp lagx Xih Lul Yax nyaoh jah: Yoh Yah, Yal Biix Xaih daengh Yal Sax Heih. Yal Sax Heih dinl hoik xongs wangc douc laot yangh. 19 Maoh laeml Yah Nic Eev, bens eis piinp wap xees. 20 Yah Nic Eev gonh gaos naengc lenc haemk: "Jangs nyac, Yal Sax Heih il?" Yal Sax Heih xunp: "Jangs." 21 Yah Nic Eev suh qonk maoh wah: "Nyac gonh wap xih gonh xees, nyimp mungx lagx liix daengl heeup, xeengl yangh xonh daengl heeup maoh." Danl sil Yal Sax Heih bens yuv laeml maoh. 22 Yah Nic Eev yuh qonk Yal Sax Heih: "Bix laeml yaoc bah! Yaoc eis haengt sat nyac. Nuv yaoc sat nyac, yaoc nup yangh lis nas bail jinv jaix nyac Yoh Yah lieel?" 23 Yal Sax Heih daov bens yuv laeml. Il naih, Yah Nic Eev suh aol dens xangp dah dus Yal Sax Heih, mungv ugs mangv lenc bail. Yal Sax Heih laengx baengl, deil nyaoh wangp jah. Meiv il mungx nyenc map touk wangp jah, lis nuv Yal Sax Heih baengl nyaoh jah, buh ledp liogp jeengx. 24 Danl sil Yoh Yah daengh Yal Biix Xaih bail laeml Yah Nic Eev. Dav menl dogl jenc xic jah, juh maoh map touk jenc Yal Max, nyaoh jenc wangp Jih Bieenl jaenx Jih Yal. 25 Maenv nyenc Benl Yax Miinx suh nyaoh geel Yah Nic Eev daengl juml, jenc nyaoh boul jenc. 26 Yah Nic Eev doiv Yoh Yah heemx: "Xangp miax bens yuv sat nyenc touk jaengl yais il? Nyac eis wox jodx lenc meix kuip il? Nyac touk xic nup hap xais nyenc nyac sav laeml jaix nongx lieel?" 27 Yoh Yah xunp: "Yaoc xiv Wangc Menl Mungx Soh map liix, nuv baov nyac eis wah sungp naih, jiul bens yuv laeml xaop touk hedp lenc." 28 Il naih, Yoh Yah xuip baol, maenv nyenc maoh suh sav map, eengv eis laeml nyenc Yix Seec Lieec, buh eis daengl heeup hap. 29 Yah Nic Eev daengh nyenc maoh daengc nyaemv jah qamt dah Yac Lah Bah. Juh maoh dah nyal Yoh Danl, eengv dah Biil Lunc, jav hap touk Max Hah Nyinc. 30 Yoh Yah suh laeml Yah Nic Eev xonv map, deic nyenc maoh daengl juml. Douv Yal Sax Heih dah mangv, aox nyenc Dal Wil xiut xebc jus mungx nyenc. 31 Nyenc Dal Wil daov sat dous nyenc Benl Yax Miinx enl Yah Nic Eev jah deil bail samp begs liogc xebc mungx. 32 Yoh Yah daengh nyenc maoh deic Yal Sax Heih sunx touk Boc Lil Henx, sangv nyaoh aox longh wenc bux maoh. Juh maoh daengc janl qamt, guangl menl hap touk Xih Boc Lenc.

Sax Mux Eev (Lenc) 3

1 Dous nyenc Saol Loc nyimp dous nyenc Dal Wil daengl heeup jaengl gungc. Dal Wil il weex il lis legc, dous nyenc Saol Loc il weex il mas nyas.

Lagx Dal Wil nyaoh Xih Boc Lenc lis jah

2 Lagx Dal Wil nyaoh Xih Boc Lenc sangx lis jah, xap nyaoh mangv dees naih. Banl mags guanl Anl Nonx. Neix maoh jangs Yal Xih Nonx, nyenc Yeeh Sih Lieec. 3 Banl jih nyih guanl Jih Lil Yah. Neix maoh jangs Ail Biix Gaih, xic unv weex maix dos Nac Bal, nyenc Jah Mil. Banl jih samp guanl Yah Sah Longc. Neix maoh jangs Max Jah, lagx miegs Dac Maix, wangc Jih Xul. 4 Banl jih siik guanl Yal Doh Nyic Yax. Neix maoh jangs Hah Jic. Banl jih ngox guanl Xeel Fax Tiip Yax. Neix maoh jangs Yal Biix Tat. 5 Banl jih liogc guanl Yix Teep Lieenl. Neix maoh jangs Yix Geec Lah, buh jangs maix Dal Wil. Lagx naih ledp jangs Dal Wil nyaoh Xih Boc Lenc sangx lis.

Yah Nic Eev bail bonc buih Dal Wil

6 Dous nyenc Saol Loc nyimp dous nyenc Dal Wil daengl heeup xic jah, Yah Nic Eev nyaoh yanc Saol Loc il weex il lis env. 7 Lis il weix Saol Loc guanl Liih Sih Bah, jangs lagx miegs Ail Yal. Lis il maenl, Yih Xih Boh Xeel doiv Yah Nic Eev wah: "Nyac weex mangc nyimp Liih Sih Bah, weix bux yaoc, ebl nunc lieel?" 8 Yah Nic Eev yuih Yih Xih Boh Xeel wah maenv sungp naih qingk yax gungc, xunp: "Yaoc jangs nguap laeml Yuc Dal il? Nyac nyaengc xangk yaoc bangh nyenc Yuc Dal il? Eev map touk maenl naih yaoc bens doiv bux nyac Saol Loc sais saengc, eengv doiv nyenc yanc maoh daengh biingc banx maoh sais saengc. Yaoc eis deic nyac jaoh laos miac Dal Wil. Xic naih nyac daov yuih mungx nyenc miegs naih map aov yaoc weex tags! 9 Nuv baov yaoc eis bangh Dal Wil lis Xus nyungl nyimp maoh liix dah jah, jav haengt Wangc Menl map wedt yaoc qaenp gungc. 10 Yaoc yuv aol guagl dah yanc Saol Loc xonv pieek dos Dal Wil, aol maoh gonx Yix Seec Lieec daengh Yuc Dal, dah Danl hap weex touk Bieec Xeel Bah." 11 Yih Xih Boh Xeel eis ams eengv xunp il bags sungp, yenl yuih maoh yaot Yah Nic Eev. 12 Yah Nic Eev suh paik nyenc bail touk Dal Wil, tiik Yah Nic Eev wah: "Dih wangp naih eis jangs dogl dos nyac il? Nyac nyimp yaoc weex yot, yaoc suh bangh nyac aol nyenc Yix Seec Lieec ledp map nyimp nyac." 13 Dal Wil xunp: "Lail! Yaoc nyimp nyac weex yot. Danl sil yaoc lis il jiuc: Nyac map jinv yaoc xic jah, daiv Miix Jax, lagx miegs Saol Loc, map. Nuv eis, nyac bix touk dav nas yaoc." 14 Dah lenc, Dal Wil paik nyenc bail jinv Yih Xih Boh Xeel, lagx Saol Loc, wah: "Xonv aol maix yaoc Miix Jax dos yaoc, yenl yuih xic unv yaoc aol il begs nadl bic lieit nyenc Feih Liih Sil wanh maoh." 15 Il naih, Yih Xih Boh Xeel lebc nyenc deic Miix Jax dah saox maoh Pap Tieep, lagx Lah Yil, sibs map. 16 Saox maoh buh nyimp maoh dongc map, nyaoh mangv lenc maoh, mangv map mangv nees, hap weex touk Bah Hut Lienc. Yah Nic Eev hap doiv Pap Tieep wah: "Nyac xonv bail yanc bah!" Il naih, maoh suh xonv bail yangx. 17 Yah Nic Eev nyimp yangp laox Yix Seec Lieec daengl baov wah: "Pungp naih map, xaop bens dos sais Dal Wil weex wangc dos xaop. 18 Xaop xic naih jiml maoh weex wangc! Yenl yuih Xus wah touk Dal Wil dah: 'Yaoc yuv yaml nyenc nuc yaoc Dal Wil juv begs singk Yix Seec Lieec yaoc todt miac nyenc Feih Liih Sil daengh nyenc saengl mih.'" 19 Yah Nic Eev buh ags doiv nyenc Benl Yax Miinx wah. Dah lenc maoh bail Xih Boc Lenc, lebc Dal Wil nyenc Yix Seec Lieec nyimp daengc dous nyenc Benl Yax Miinx ledp haengt jiml maoh weex wangc. 20 Yah Nic Eev nyimp nyih xebc mungx nyenc map touk Xih Boc Lenc jinv Dal Wil xic jah, Dal Wil suh yuih juh maoh beenh oux kuaot lail. 21 Yah Nic Eev suh doiv Dal Wil wah: "Douv yaoc bail juml daengc begs singk Yix Seec Lieec map maengx xus yaoc wangc yaoc. Il naih, juh maoh yuv nyimp nyac weex yot jiml nyac weex wangc, nyac suh gonx lis maenv nyac ledp xangk gonx jah." Il naih, Dal Wil sunx Yah Nic Eev taik biingc bail yangx.

Yoh Yah sat Yah Nic Eev

22 Eev xic jah, Yoh Yah daengh nyenc Dal Wil heeup nyenc saengl xonv map. Juh maoh deic oil yangh xonh xeengl lis jah map. Yah Nic Eev daov eis nyimp Dal Wil nyaoh Xih Boc Lenc hap, yenl yuih Dal Wil sunx maoh bail, maoh buh taik biingc bail yangx. 23 Yoh Yah daengh bienl max weex laot touk map xic jah, lis nyenc lebc maoh Yah Nic Eev map jinv wangc, wangc buh sunx maoh taik biingc bail yangx. 24 Il naih, Yoh Yah bail jinv wangc wah: "Nyac weex mangc yangx? Yah Nic Eev map jinv nyac. Nyac weex mangc douv maoh bail? Xic naih maoh bail yangx! 25 Nyac lis wox Yah Nic Eev, lagx Nic Eev. Maoh map dingv nyac, yuv naengc nyac bail nup, wox maenv sil nyac weex jah." 26 Yoh Yah suh liic Dal Wil ugs map, paik nyenc enl lenc Yah Nic Eev bail. Juh maoh nyaoh geel menv Xih Lah laeml jidx maoh, daiv maoh xonv map. Dal Wil eis wox sil naih. 27 Yah Nic Eev xonv touk Xih Boc Lenc xic jah, Yoh Yah daiv maoh touk geel dol xingc mangv liaemt bail, uv xongs ags yuv nyimp maoh wah sungp. Yoh Yah nyaoh jah aol miax mungv dus Yah Nic Eev, Yah Nic Eev suh deil yangx. Il naih, Yoh Yah beis gaiv padt nongx maoh Yal Sax Heih, nyungl douh Yah Nic Eev sat jah. 28 Dah lenc, Dal Wil lis qingk sil naih suh wah: "Yah Nic Eev deil bail jagc sil naih, yaoc daengh guagl yaoc nyaoh dav nas Xus bens eis lis soix, touk jaengl yais. 29 Haengt soix naih xonv touk Yoh Yah eengv daengc yanc bux maoh! Haengt yanc Yoh Yah saemh saemh bens lis nyenc lis biingh bic nanx ugs padt, xih douh miouc, xih leiv dinl, xih deil nyaoh doiv daengl sat, deil, xih xiut maenv jil." 30 (Yoh Yah daengh nongx maoh Yal Biix Xaih sat Yah Nic Eev, jangs yuih Yah Nic Eev nyaoh Jih Bieenl daengl heeup xic jah sat nongx juh maoh Yal Sax Heih.)

Dal Wil yuih Yah Nic Eev banh sais nees

31 Dal Wil suh doiv Yoh Yah daengh nyenc nyimp Yoh Yah baov: "Yags duv ugs xenp, aemv miinc anl yal siik, qamt dah unv Yah Nic Eev banh sais nees." Dal Wil ags qamt nyaoh mangv lenc nyenc jungl jonh jah. 32 Juh maoh sangv Yah Nic Eev nyaoh Xih Boc Lenc, wangc nyaoh geel wenc Yah Nic Eev songk soh nees. Begs singk buh ledp nees. 33 Wangc yuih Yah Nic Eev dos meix al nees, wah: "Yah Nic Eev dogl deil xongs nyenc lis soix deil laot yangh il? 34 Miac nyac mix douh sugx, dinl nyac mix douh sot. Nyac eis lis soix mangc, daov douh nyenc pak haik deil yangx." Jav begs singk yuh yuih Yah Nic Eev nees. 35 Naengl mix dengv menl xic jah, begs singk ledp map eeul Dal Wil jil oux, danl sil Dal Wil liix wah: "Nuv baov yaoc nyaoh menl naengl mix dengv laengx jil siic xih jil yangh xonh mih, haengt Wangc Menl sat yaoc." 36 Begs singk qingk Dal Wil il naih wah, ledp qingk douh sais. Buh nyaengc weex naih, wangc weex maenv sil mangc, begs singk ledp douh sais. 37 Il naih, maenl jah begs singk Yuc Dal daengh daengc nyenc Yix Seec Lieec ledp lis wox, sat Yah Nic Eev nyimp wangc eis lis mangc gaic yedc. 38 Wangc suh doiv nyenc maoh wah: "Xaop eis wox maenl naih nyaoh Yix Seec Lieec deil mungx nyenc douc ags il? 39 Maenl naih, laengx sonk yaoc jangs nyenc douh youv yuc laos gaos jiml weex wangc jah, yaoc naengl qingk mas lags. Doiv yaoc map wah, yac lagx Xih Lul Yax ags gungc, yaoc sagl eis lis. Haengt Xus anl nyenc pak naih weex maenv sil pak jah, map wedt yac maoh!"

Sax Mux Eev (Lenc) 4

Yih Xih Boh Xeel douh sat

1 Yih Xih Boh Xeel, lagx Saol Loc jah, qingk wah Yah Nic Eev deil nyaoh Xih Boc Lenc, pak bov yangx, daengc begs singk Yix Seec Lieec buh ledp qingk yaot yuv deil. 2 Yih Xih Boh Xeel lis yac mungx nyenc douc bienl max weex gaos guanl Bah Nac daengh Lil Jax. Yac maoh jangs lagx Lienc Menc, nyenc senl Bix Lul, dous nyenc Benl Yax Miinx. Senl Bix Lul jangs il jagc dih wangp Benl Yax Miinx, 3 yenl yuih nyenc xic unv nyaoh Bix Lul jah dah nyenc Yix Seec Lieec laengh touk Jih Tat Yinh, nyaoh jah weex nyenc nugs nyaoh, hap weex touk xic naih. 4 (Yoh Nac Danh, lagx Saol Loc, lis il banl guanl Mix Feih Boh Xeel, jangs yac dinl leiv. Senk/Sungp Saol Loc daengh Yoh Nac Danh douh sat dah Yeeh Sih Lieec xonc map xic jah, Mix Feih Boh Xeel lis ngox nyinc. Neix sangx nyox maoh lis qingk, wums maoh laengh. Ganx bail xic jah, maoh dogl lagx luih dih, lagx hap leiv dinl.) 5 Lis il maenl, Lil Jax daengh Bah Nac, yac lagx Lienc Menc, nyenc Bix Lul jah, ugs map wenp yanc Yih Xih Boh Xeel bail. Banv maenl udt xic jah, juh maoh map touk yangx, Yih Xih Boh Xeel nagp aenl maenl. 6 Juh maoh laos aox yanc bail, xongs yuv aol oux megx. Nyenc miegs xut dol waenk oux megx xic jah, qingk mas lags buh nagp yangx. Il naih, Lil Jax daengh Bah Nac dah geel maoh bail. 7 Juh maoh laos yanc xic jah, Yih Xih Boh Xeel naengl nunc nyaoh aox sumx. Yac maoh suh mungv dus Yih Xih Boh Xeel, dadl gaos maoh map, deic gaos liagc bail, wenp Yav Lah Bah bail il janl. 8 Yac eep deic gaos Yih Xih Boh Xeel map touk Xih Boc Lenc aol saip Dal Wil, doiv wangc wah: "Geel naih jangs gaos Yih Xih Boh Xeel, lagx Saol Loc. Saol Loc jangs nyenc saengl nyac, nyenc dah unv yuv sat nyac. Wangc ah! Maenl naih Xus nyaoh wul Saol Loc daengh saemh lenc maoh bangh nyac beis gaiv." 9 Dal Wil xunp yac maoh: "Yaoc xiv Xus Mungx Soh, Mungx juv yaoc todt oil ebs nanh, map liix, yaoc yuv doiv xaop wah saengc. 10 Dah unv lis nyenc lebc yaoc: 'Saol Loc deil yangx.' Maoh ags xangk maoh lebc yaoc jangs senk lail, yaoc daov nyaeml maoh, sat nyaoh Xix Geec Lah. Yaoc suh il naih weex, buic sungp maoh! 11 Naengl yuv wah nyenc yax sat nyenc eis lis soix nyaoh wul xangc il? Yaoc nup yangh eis dah xaop xonv aol soix dogl padt jah, deic xaop dah dees dih naih weex gaemv lieel?!" 12 Il naih, Dal Wil lebc nyenc maoh deic yac eep sat bail. Juh maoh suh dadl dinl miac yac maoh, deic xenp xangh xaengp nyaoh geel daeml Xih Boc Lenc; daov xonv deic gaos Yih Xih Boh Xeel sangv nyaoh Xih Boc Lenc, longh wenc Yah Nic Eev.

Sax Mux Eev (Lenc) 5

Dal Wil wenp wangc dos Yuc Dal daengh Yix Seec Lieec

1 Meiv il dous nyenc Yix Seec Lieec ledp map touk Xih Boc Lenc jinv Dal Wil, wah: "Jiul jangs padt nanx nyac. 2 Dah unv, Saol Loc weex wangc dos daol xic jah, mungx daiv nyenc Yix Seec Lieec ugs bail heeup jangv jangs nyac. Xus buh doiv nyac wah dah: 'Nyac yuv gonx begs singk Yix Seec Lieec yaoc, xongs nyenc sangx liees laot yangh. Nyac yuv wenp nyenc douc juh maoh.'" 3 Yangp laox Yix Seec Lieec ledp map Xih Boc Lenc jinv Dal Wil wangc xic jah, Dal Wil nyaoh dav nas Xus nyimp juh maoh weex yot. Juh maoh youv yuc laos gaos Dal Wil jiml maoh weex wangc dos Yix Seec Lieec. 4 Dal Wil wenp wangc xic jah lis samp xebc nyinc. Maoh weex wangc lis siik xebc nyinc: 5 nyaoh Xih Bos Lenc weex wangc dos Yuc Dal lis sedp nyinc jodx; nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc weex wangc dos daengc Yix Seec Lieec daengh Yuc Dal lis samp xebc samp nyinc.

Dal Wil xeengl xingc Yeeh Lul Sax Lenc

6 Dal Wil daengh nyenc maoh map touk xingc Yeeh Lul Sax Lenc, yuv heeup nyenc Yeeh Bul Sih nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc nyaoh jah. Nyenc Yeeh Bul Sih doiv Dal Wil wah: "Nyac laos xingc naih eis lis! Nyenc pap dal leiv dinl buh ledp sagl lis nyac!" Juh maoh aox longc xangk: "Dal Wil laos naih eis lis." 7 Danl sil, Dal Wil xeengl doiv bagc lail guanl Xih Anh jah, xic naih sint weex Xingc Dal Wil. 8 Maenl jah, Dal Wil doiv bienl max maoh wah: "Nouc xongs yaoc saengl nyenc Yeeh Bul Sih, buh yuv heeup juh maoh, suh douh dah haop naemx naih hap touk maenv nyenc pap dal leiv dinl jah." Il naih, lis bags sungp gueenv wah: "Nyenc pap dal leiv dinl ledp eis lis laos xeeuc." 9 Dal Wil suh nyaoh doiv bagc lail jah nyaoh, sint doiv jah weex "Xingc Dal Wil." Maoh dah siik mangv jiml xingc, il weex il kuangt. 10 Dal Wil il weex il ags, yenl yuih Xus Wangc Menl Mungx Ags nyimp maoh gaenx nyaoh. 11 Jav Xih Lanc, wangc Teip Loc, paik nyenc sunx senk bail jinv Dal Wil, sunx meix dangl eengv sangh meix, sangh bial weex laot bail. Juh maoh suh yuih Dal Wil jiml jagc xeeuc. 12 Dal Wil wox Xus jiml maoh weex wangc dos Yix Seec Lieec, buh wox Xus yuih begs singk Yix Seec Lieec maoh aol guagl Dal Wil weds mags map.

Lagx Dal Wil nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc sangx lis

13 Dal Wil liic Xih Boc Lenc bail dah lenc, nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc naengl aol weix, aol maix, eengv sangx lis oil banl miegs. 14 Guanl lagx nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc maoh sangx lis jah xap nyaoh mangv dees naih: Xah Mux Yal, Xoh Bal, Nac Danh, Sox Loc Menc, 15 Yil Hac, Yix Liih Xuh Yal, Nic Feix, Yax Feih Yal, 16 Yix Liih Xah Max, Yix Liih Yax Dal daengh Yix Liil Feix Leel.

Dal Wil yac daov heeup xuh nyenc Feih Liih Sil

17 Nyenc Feih Liih Sil lis qingk Dal Wil douh jiml weex wangc dos nyenc Yix Seec Lieec xic jah, daengc guagl bienl max suh bail semh maoh sabp. Dal Wil lis qingk sil naih, suh laos xaih bagc eis lail sabp jah bail. 18 Nyenc Feih Liih Sil touk map, suh sank nyaoh saoc jenc Lil Fac Yinh. 19 Il naih, Dal Wil haemk Xus: "Yaoc dogl bail heeup nyenc Feih Liih Sil xih eis? Nyac deic juh maoh jaoh laos aox miac yaoc il?" Xus xunp maoh: "Nyac bail, yaoc bens deic nyenc Feih Liih Sil jaoh laos aox miac nyac." 20 Il naih, Dal Wil bail Bah Lil Bix Lah Xinh, suh nyaoh jah heeup xuh nyenc Feih Liih Sil. Maoh wah: "Xus nyaoh dav nas yaoc heeup xuh nyenc saengl yaoc, xah xongs naemx laox kugt bas nyal laot yangh!" Il naih, dih wangp jah hap guanl Bah Lil Bix Lah Xinh (*yil sih jangs 'Xus weex kugt'). 21 Nyenc Feih Liih Sil douv bux sac juh maoh nyaoh dih wangp jah, Dal Wil daengh nyenc maoh suh daiv bail yangx. 22 Dah lis il pungt, nyenc Feih Liih Sil yuh xonv map, sank nyaoh saoc jenc Lil Fac Yinh. 23 Dal Wil yuh haemk Xus, Xus xunp: "Bix saengc dah geel naih heeup juh maoh, xonv dah mangv lenc juh maoh bail, nyaoh doiv nas meix aos jah heeup. 24 Nyac il qingk ungt xongs soh dinl qamt nyaoh wul meix aos jah, laengx hoik neip, yenl yuih soh naih yuv meel Xus qamt dah unv xaop heeup bienl max Feih Liih Sil." 25 Il naih, Dal Wil anl Xus baov jah bail weex, suh heeup xuh nyenc Feih Liih Sil, dah Jih Bieenl hap weex touk Jih Seel.

Sax Mux Eev (Lenc) 6

Longx yot bonc touk Yeeh Lul Sax Lenc

1 Dal Wil eengv dah Yix Seec Lieec juml bienl max ags, weex laot lis samp weenh nyenc. 2 Maoh daiv juh maoh touk senl Bah Lah, dih wangp Yuc Dal, yuv dah jah aol longx yot Wangc Menl map. Longx yot naih lis guanl Xus Mungx Ags nyaoh wul jah, Xus ags suiv daengv wangc nyaoh dav yac mungx jih luv bos (*). 3 Juh maoh songk longx yot Wangc Menl nyaoh wul ceeh senc meik, dah yanc Yal Biix Nac Dac deic map. (Yanc maoh nyaoh jenc.) Wuh Sax daengh Yal Xih Yoh, yac lagx Yal Biix Nac Dac, daiv ceeh meik jah, 4 Yal Xih Yoh qamt dah unv. 5 Dal Wil daengh begs singk Yix Seec Lieec ledp nyaoh dav nas Xus songk xenp weex maengx: dos al eengv yongh bic bac, goc gil, gungl, gungl deengl daengh ceex. 6 Juh maoh map touk beit begx oux megx nyenc guanl Nac Kaengp xic jah, maenv senc guags ceeh jah yuv leix yangx, jav Wuh Sax suh duh miac bail nyaeml longx yot Wangc Menl. 7 Xus nyaengc qingk yax dos Wuh Sax, yenl yuih maoh weex sil naih tags yangx. Il naih, Wangc Menl heeup maoh baengl, maoh suh deil nyaoh geel longx yot. 8 Yenl yuih Xus qingk yax dos Wuh Sax laengx sat maoh, Dal Wil buh qingk yax. Il naih, dih wangp jah sint weex Bix Lic Sih Wuh Sax (*yil sih jangs 'wedt Wuh Sax'), hap weex touk maenl naih. 9 Maenl jah Dal Wil qingk yaot Xus wah: "Yaoc nup yangh ams daiv longx yot Xus bail lieel?" 10 Il naih, Dal Wil eis haengt deic longx yot Xus laos Xingc Dal Wil bail, daov sunx maoh touk yanc Oc Bil Deec Yix Dongh, nyenc Jah Teep jah. 11 Longx yot Xus suh liuuc nyaoh yanc Oc Bil Deec Yix Dongh lis samp nyanl, Xus buh pieek lail dos maoh nyimp daengc yanc maoh. 12 Jav lis nyenc lebc Dal Wil wangc: "Xus yuih longx yot Wangc Menl, pieek lail dos yanc Oc Bil Deec Yix Dongh eengv maenv yangh xonh maoh." Il naih, Dal Wil suh bail yanc jah, xeengp xeengp sais sais dah yanc Oc Bil Deec Yix Dongh deic longx yot Wangc Menl laos Xingc Dal Wil map. 13 Maenv nyenc jungl longx yot Xus jah gobs qamt lis liogc jangs, Dal Wil suh deic duc dagc senc daengh duc lagx senc buic sunx saip Xus. 14 Maoh daens ugs yiv foc deex, nyaoh dav nas Xus songk xenp maengx biiul. 15 Il naih, Dal Wil daengh begs singk Yix Seec Lieec deic longx yot Xus jungl qak map, xuip baol heemx soh.

Dal Wil maengx biiul Miix Jax naengc eis qit

16 Eev longx yot Xus laos Xingc Dal Wil bail xic jah, Miix Jax, lagx miegs Saol Loc, dah dol sings naengc nuv. Maoh nuv Dal Wil wangc nyaoh dav nas Xus maengx biiul, suh aox longc naengc eis qit maoh. 17 Juh maoh deic longx yot Xus songk nyaoh aox bongc miinc Dal Wil doiv maoh beenh lail jah. Dah lenc, Dal Wil aol liix xangh siul yongc daengh liix xangh taik biingc sunx saip Xus. 18 Liix xangh sunx wenp yangx, Dal Wil baengh guanl Xus Mungx Ags pieek sungp lail saip begs singk Yix Seec Lieec. 19 Maoh suh pieek meix il mungx nyenc, eis heenk banl miegs, il bangh siic oux megx, il bangh siic demh ongp wap daengh il bangh siic ids. Dah lenc, ags mungx ags bail yanc. 20 Dal Wil xonv bail yanc pieek sungp lail dos nyenc yanc maoh xic jah, Miix Jax ugs map sibs maoh, wah: "Wangc Yiv Seec Leec maenl naih nyaengc lis nas naengl gungc ah! Maoh nyaoh dav nas miegs nuc jah todt ugs, xah xongs nyenc ees laot yangh!" 21 Dal Wil xunp Miix Jax: "Yaoc nyaoh dav nas Xus maengx biiul. Maoh xeenx yaoc, aol yaoc wanh bux nyac nyimp daengc yanc maoh, jiml yaoc weex nyenc douc nyenc Yix Seec Lieec, begs singk maoh. Il naih, yaoc yuv nyaoh dav nas Xus weex maengx. 22 Laengx sonk nyac maenl naih naengc eis qit yaoc, buh lail. Yaoc ags haengt naengc eis qit yaoc. Jav nyac wah miegs nuc jah, juh maoh naengl yuv qaenp juiv yaoc." 23 Miix Jax, lagx miegs Saol Loc, bens eis lis lagx, hap weex touk maenl deil.

Sax Mux Eev (Lenc) 7

Xus nyimp Dal Wil weex yot

1 Dal Wil wangc nyaoh aox xeeuc maoh nyaoh. Xus saip maoh lis taik biingc, eis saip nyenc saengl map nyaol nyens maoh. 2 Dah lenc, Dal Wil doiv Nac Danh sangh duh sungp Wangc Menl jah wah: "Yaoc nyaoh naih, nyaoh aox xeeuc meix dangl lail naih nyaoh, longx yot Wangc Menl naengl liuuc nyaoh aox bongc miinc!" 3 Nac Danh xunp wangc: "Nyac anl meix xangk nyac bail weex, yenl yuih Xus nyimp nyac gaenx nyaoh." 4 Nyaemv jah, Xus doiv Nac Danh wah: 5 "Nyac bail lebc nyenc nuc yaoc Dal Wil: 'Xus il naih wah: Nyac eis jangs mungx jiml yanc saip yaoc nyaoh. 6 Eev yaoc deic nyenc Yix Seec Lieec dah Aih Jic ugs map maenl jah qit, hap weex touk maenl naih, yaoc bens eis nyaoh yanc nyaoh. Yaoc bens dah doiv naih bonc touk doiv jav, nyaoh bongc miinc nyaoh. 7 Eis heenk yaoc nyimp nyenc Yix Seec Lieec bail nup, yaoc bens eis guav nyenc douc juh maoh, laengx jangs nyenc gonx juh maoh xongs nyenc sangx liees gonx liees jah. Yaoc bens eis haemk: "Xaop weex mangc eis aol meix dangl jiml yanc dos yaoc lieel?"' 8 "Jav nyac lebc nyenc nuc yaoc Dal Wil: 'Xus Mungx Ags il naih wah: Yaoc deic nyac dah yav songk liees jah ugs map, xeenx nyac weex nyenc top gonx begs singk Yix Seec Lieec yaoc. 9 Nyungl nyac eis heenk touk nup bail, yaoc buh nyimp nyac gaenx nyaoh, nyenc saengl nyac yaoc buh ledp dah dav nas nyac weex gaemv bail. Jav yaoc yuv aol guanl nyac wenp guanl mags, xongs guanl nyaoh dees dih zeil mags jah! 10 Yaoc buh yuv aol jagc dih wangp saip begs singk yaoc, nyenc Yix Seec Lieec, deic juh maoh miac nyaoh jah, lis yanc bens, eengv eis lis mangc nyaol nyens. Dah unv lis nyenc pak biigs xaop, xic naih eis lis hap. 11 eev dah xic yaoc jiml nyenc donv luh dos begs singk Yix Seec Lieec yaoc touk xic naih. Yaoc buh yuv saip nyac dah nyenc saengl nyac lis taik biingc. "'Xus lebc nyac maoh ags yuv jiml yanc dos nyac. 12 Gas nyac dah xenp bail, deic nyac nyimp ongs bux sangv nyaoh il wangp xic jah, yaoc ags wox jiml il mungx saemh lenc nyac sibs daengv wangc nyac. Yaoc buh wox aol env guagl maoh jenc lis jaens. 13 Jangs maoh yuv yuih Guanl yaoc jiml jagc yanc, yaoc yuv aol daengv wangc env guagl maoh nyaoh jaens touk jaengl yais. 14 Yaoc yuv weex bux dos maoh, maoh yuv weex lagx saip yaoc. Nuv baov maoh lis soix, yaoc wox yongh guagl mih map heeup maoh, wedt maoh. 15 Danl sil, yaoc bens eis xup xonv meix eiv yaoc eiv maoh jah, xongs nyungl yaoc nyimp Saol Loc weex dah. mungx dah dav nas nyac xup bail jah. 16 Yanc nyac daengh env guagl nyac bens yuv nyaoh dav nas yaoc touk jaengl yais, daengv wangc nyac buh nyaoh jaens touk jaengl yais.'" 17 Nac Danh aol maenv sungp Xus lebc maoh naih, ledp lebc Dal Wil yangx.

Dal Wil yogc yuih bus Wangc Menl

18 Dal Wil suh laos bongc bail, suiv nyaoh dav nas Xus wah: "Xus Mungx Zeil Pangp ah! Yaoc jangs nouc, yanc yaoc yuh sonk duc mangc, nyac daiv yaoc il naih lail? 19 Xus Mungx Zeil Pangp ah! Xic naih, nyac eengv qimp sil lail, wah yuv aol yanc nyenc nuc nyac lis env guagl touk jaengl yais. Xus Mungx Zeil Pangp ah! Nyac bens il naih nyimp nyenc daengl bail map il? 20 Xus Mungx Zeil Pangp ah! Yaoc naengl lis sungp mangc doiv nyac wah lieel? Yenl yuih nyac ags wox yaoc il nup yangh. 21 Nyac weex maenv sil mags naih, buh aol yaoc lis wox, yenl yuih nyac liingx dah, nyac buh anl meix xangk nyac bail weex. 22 Xus Mungx Zeil Pangp ah! Nyac nyaengc ags gungc! Eis lis nouc xongs nyac! Kap jiul buh lis qingk: douv nyac dah mangv, eengv eis lis Wangc Menl! 23 Lis begs singk mangc xongs begs singk nyac Yix Seec Lieec lieel? Dees mas menl naih lis begs singk mangc nyac Wangc Menl ags bail juv, dah weex nyenc nuc xonv aol weex begs singk dos nyac? Juv begs singk nyac dah Aih Jic map jangs aol mungl guanl dos nyac. Nyac weex dah sil liogp ags gungc, nyaoh dav nas begs singk nyac jul ugs guagl mih daengh xenc juh maoh. 24 Nyac jiml begs singk nyac, nyenc Yix Seec Lieec, weex nyenc nyac touk jaengl yais. Xus ah! Nyac buh wenp Wangc Menl dos juh maoh yangx. 25 Xus Wangc Menl ah! Nyac liingx dah maenv sil wah touk yaoc daengh yanc yaoc jah, jouc nyac nyenh touk jaengl yais, anl nyac liingx jah weex. 26 Il naih, guanl nyac bens yuv weex mags touk jaengl yais. Nyenc yuv wah: 'Xus Mungx Ags jangs Wangc Menl Yix Seec Lieec!' Yanc nyenc nuc nyac Dal Wil buh yuv nyaoh dav nas nyac jiml lis jaens. 27 Xus Mungx Ags, Wangc Menl Yix Seec Lieec ah! Nyac saip yaoc lis wox maenv sil naih, wah: 'Yaoc yuv jiml yanc dos nyac.' Jav yaoc hap lis bov nyimp nyac il naih yogc yuih. 28 Xus Mungx Zeil Pangp ah! Nyac jangs Wangc Menl! Sungp nyac nyaengc dogl senk, nyac buh liingx saip maenv lail naih dos yaoc nyenc nuc nyac. 29 Naih yaoc jouc nyac pieek lail saip yanc yaoc, aol yanc naih bens nyaoh dav nas nyac touk jaengl yais. Yenl yuih nyac, Xus Mungx Zeil Pangp, wah dah: Nyac pieek lail dos yaoc nyenc nuc nyac xic jah, buh jangs pieek lail touk jaengl yais!"

Sax Mux Eev (Lenc) 8

Dal Wil daengl heeup bens ags

1 Sil naih dah bail, Dal Wil heeup xuh nyenc Feih Liih Sil weex kaemk juh maoh, dah miac juh maoh aol lis env gonx Jah Teep, xingc zeil mags juh maoh. 2 Maoh buh heeup xuh nyenc Moc Yah, aol juh maoh nunc nyaoh dees dih, aol lamh map liangc: liangc lis yac jiuc lamh suh douh sat, liangc lis il jiuc lamh suh liuuc nyaoh. Il naih, nyenc Moc Yah douh Dal Wil gonx, eengv douh aol yangh xonh pieek dos maoh. 3 Hah Dal Dix Seel lagx Lil Hoc, jangs wangc Sox Bah. Maoh sogc nyal Youl Fah Lah Dih yuv xeengl env maoh xonv map xic jah, Dal Wil buh nyimp maoh daengl heeup. 4 Dal Wil sabp lis il sinp ceeh max, sedp begs nyenc deic ceeh max, yac weenh bienl max qamt. Douv il begs duc max dah mangv, gal max gaic ceeh jah Dal Wil ledp dadl duv enl dinl lieeux. 5 Nyenc Al Lamc dah xingc Dal Max Sih Goc map bangh Hah Dal Dix Seel wangc xic jah, Dal Wil sat juh maoh bail yac weenh nyih sinp nyenc. 6 Maoh suh nyaoh Dal Max Sih Goc, xingc Al Lamc jah, jiml oil doiv dingc dos bienl max, nyenc Al Lamc buh wenp begs singk maoh, map pieek yangh xonh dos maoh. Eis heenk Dal Wil touk nup, Xus bens saip maoh heeup xuh eep. 7 Dal Wil xeengl lis bais daengs jeml maenv nyenc douc bienl max Hah Dal Dix Seel, daiv map Yeeh Lul Sax Lenc. 8 Dal Wil wangc buh dah senl Teep Bah daengh Bix Loc Taip, yac senl Hah Dal Dix Seel jah, xeengl lis oil dongc. 9 Top Yix, wangc Hah Max, qingk wah Dal Wil heeup xuh bienl max Hah Dal Dix Seel xic jah, 10 suh paik lagx maoh Yoh Lanc touk Dal Wil wangc haemk maoh lail, bus maoh, yenl yuih maoh heeup xuh Hah Dal Dix Seel, dah unv Top Yix buh nyimp Hah Dal Dix Seel bens daengl heeup. Yoh Lanc deic oil yangh xonh jeml nyaenc dongc map pieek dos Dal Wil. 11 Dal Wil wangc deic oil yangh xonh naih aol weex benh saip Xus, xongs maoh aol maenv jeml nyaenc dah guagl mih douh heeup xuh xeengl lis map jah aol weex benh saip Xus laot yangh: 12 dah Yiv Dongh Al Lamc, Moc Yah, Yal Menc, Feih Liih Sil daengh Yal Max Lil - buh dah wangc Sox Bah, Hah Dal Dix Seel, lagx Lil Hoc. 13 Dal Wil nyaoh saoc jenc Gol sat deil nyenc Yiv Dongh il weenh beds sinp xonv map, wenp nyenc lis guanl mags. 14 Maoh nyaoh daengc dih wangp Yiv Dongh jiml doiv dingc bienl max, nyenc Yiv Dongh ledp douh Dal Wil gonx. Dal Wil eis heenk bail nup, Xus bens saip maoh heeup xuh nyenc saengl maoh. 15 Dal Wil weex wangc dos daengc guagl Yix Seec Lieec, yuih begs singk maoh beenh sil yuh saengc yuh douh. 16 Yoh Yah, lagx Xih Lul Yax, weex nyenc top bienl max. Yoh Xah Fax, lagx Yal Xih Lul, weex nyenc xap sil aov. 17 Sax Duh, lagx Yal Xih Tup, daengh Yal Xih Mix Leel, lagx Yal Biix Yal Tat, weex sangh sunx. Xih Laic Yax weex nyenc xap sih juml. 18 Bix Nac Yax, lagx Yeeh Hoc Yeeh Dal, gonx nyenc Jih Lil Tip daengh nyenc Bix Lil Tip. Lagx banl Dal Wil ledp weex nyenc douc qonk maoh, xongs sangh sunx.

Sax Mux Eev (Lenc) 9

Dal Wil daiv lail Mix Feih Boh Xeel

1 Lis il maenl, Dal Wil haemk: "Yanc Saol Loc naengl lis nyenc xih eis? Yaoc yuv yuih Yoh Nac Danh map lail lail daiv juh maoh." 2 Yanc Saol Loc lis mungx nyenc nuc guanl Xix Bah. Lis nyenc xais maoh map jinv Dal Wil, Dal Wil haemk maoh: "Nyac jangs Xix Bah il?" Maoh xunp: "Nyenc nuc nyac jangs." 3 Wangc haemk: "Yanc Saol Loc naengl lis nyenc xih eis? Yaoc yuv aol meix eiv Wangc Menl map daiv juh maoh." Xix Bah xunp: "Yoh Nac Danh naengl gal il banl, maoh yac dinl leiv." 4 Wangc haemk: "Maoh nyaoh nup?" Xix Bah xunp: "Maoh nyaoh yanc Max Jic, lagx Yal Miix Lil, senl Loc Dix Bah." 5 Il naih, Dal Wil wangc paik nyenc bail sibs maoh dah yanc Max Jic map. 6 Mix Feih Boh Xeel, lagx Yoh Nac Danh, lagx kuanp Saol Loc, map jinv Dal Wil xic jah, suh bebc dih map qaenp juiv maoh. Dal Wil wah: "Mix Feih Boh Xeel ah!" Maoh xunp: "Nyenc nuc nyac nyaoh geel naih." 7 Dal Wil wah: "Bix yaot, yaoc bens yuv yuih bux nyac Yoh Nac Danh lail lail map daiv nyac. Yaoc yuv deic daeml yav ongs nyac Saol Loc ledp xonv dos nyac, nyac buh bens yuv nyimp yaoc dongc suiv siic banc jil." 8 Mix Feih Boh Xeel bebc map wah: "Yaoc nyenc nuc nyac sonk duc mangc lieel? Nyac nup yangh doiv yaoc, nyenc xongs nguap deil, il naih lail?" 9 Wangc suh sint Xix Bah, nyenc nuc Saol Loc, map, doiv maoh wah: "Yaoc aol eel jiv Saol Loc nyimp nyenc yanc maoh ledp pieek saip lagx kuanp xus nyenc nyac yangx. 10 Nyac, lagx nyac daengh nyenc nuc nyac yuv yuih Mix Feih Boh Xeel sags daeml yav, xup lis yangh jil map. Il naih, nyenc aox yanc lagx kuanp xus nyenc nyac lis kaemk jil. Mix Feih Boh Xeel buh bens yuv nyimp yaoc dongc suiv siic banc jil oux." (Xix Bah lis xebc ngox duc lagx, nyih xebc mungx lagx nuc.) Xix Bah suh doiv wangc wah: 11 "Xus yaoc wangc yaoc ah! Yaoc jangs nyenc nuc nyac. Nyac xais yaoc weex mangc, yaoc buh anl bail weex." Il naih, Mix Feih Boh Xeel bens suiv siic banc Dal Wil, xongs lagx wangc laot yangh. 12 Mix Feih Boh Xeel lis il lagx uns guanl Miix Jah. Nyenc nyaoh yanc Xix Bah ledp jangs weex nyenc nuc dos Mix Feih Boh Xeel. 13 Il naih, Mix Feih Boh Xeel, mungx yac dinl leiv jah, nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc nyaoh, bens nyimp wangc jungh siic banc jil.

Sax Mux Eev (Lenc) 10

Dal Wil heeup xuh nyenc Yal Menc

1 Dah lis il pungt, wangc nyenc Yal Menc deil yangx, lagx maoh Hah Nunl sibs maoh weex wangc. 2 Dal Wil xangk: "Yaoc yuv aenl daiv Hah Nunl, lagx Nac Xac, xongs bux maoh aenl daiv yaoc laot yangh." Il naih, Dal Wil paik nyenc tiik maoh bail xaok sais Hah Nunl, yenl yuih bux maoh deil yangx. Nyenc Dal Wil touk dih wangp Yal Menc xic jah, 3 nyenc douc Yal Menc doiv wangc juh maoh Hah Nunl wah: "Dal Wil paik nyenc map naih xaok sais nyac, nyac nyaengc xangk maoh qaenp juiv bux nyac il? Eis jangs il naih! Maoh paik nyenc map xac naengc xingc naih, dah lenc suh yuv map heeup xuh daol." 4 Il naih, Hah Nunl nyaeml nyenc Dal Wil, suh guedx mudx meix mungx bail il benh, yuh ads duv jodx xanh dees juh maoh, douv ugs senx, songk juh maoh xonv bail. 5 Dal Wil lis qingk sil naih, suh paik nyenc bail sibs, doiv juh maoh wah: "Xaop liuuc nyaoh Yeeh Liil Goh unv, gas touk mudx yais xih xonv map." Yenl yuih oil maoh qingk pak nas gungc. 6 Nyenc Yal Menc wox Dal Wil doiv juh maoh benc qik yangx, suh aol sinc xup bienl max: dah Boc Lil Hoc daengh Sox Bah xup lis yac weenh bienl max Al Lamc, yuh dah wangc Max Jah xup lis il sinp mungx, dah Top xup lis il weenh nyih sinp mungx. 7 Dal Wil lis wox, suh paik Yoh Yah daiv daengc bienl max Yix Seec Lieec ugs bail. 8 Nyenc Yal Menc ugs map nyaoh nugs dol xingc beec lail beenh wenp daengl dos. Nyenc Al Lamc dah Sox Bah daengh Lil Hoc eengv nyenc Top daengh nyenc Max Jah suh nyaoh jenc wangp nugs xingc. 9 Yoh Yah nuv nyenc saengl beec nyaoh mangv nas mangv lenc ledp yuv map heeup maoh. Il naih, maoh suh dah aox bienl max Yix Seec Lieec xeenx maenv nyenc ags ugs map, daiv juh maoh nyimp nyenc Al Lamc daengl heeup. 10 Gal maenv bienl max jah, maoh aol jaix nongx maoh Yal Biix Xaih daiv, nyimp nyenc Yal Menc daengl heeup. 11 Yoh Yah doiv Yal Biix Xaih wah: "Nuv baov yaoc eis xuh nyenc Al Lamc, nyac suh map juv yaoc. Nuv nyac eis xuh nyenc Yal Menc, yaoc suh map juv nyac. 12 Xaop yuv guas sais! Daol ledp yuv mags bov map heeup, yuih begs singk daol daengh maenv xingc Wangc Menl daol. Haengt Xus anl meix xangk maoh bail weex." 13 Yoh Yah daengh bienl max maoh suh dah bail heeup nyenc Al Lamc, nyenc Al Lamc nyaoh dav nas Yoh Yah laengh yangx. 14 Nyenc Yal Menc nuv nyenc Al Lamc laengh, juh maoh buh nyaoh dav nas Yal Biix Xaih laengh laos xingc bail. Jav nyimp nyenc Yal Menc daengl heeup wenp, Yoh Yah suh xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc. 15 Nyenc Al Lamc wox ags xuip nangs dos nyenc Yix Seec Lieec, yuh daengl juml map. 16 Hah Dal Dix Seel wangc xais oil nyenc Al Lamc dah mangv jav nyal Youl Fah Lah Dih map. Xol Fac, nyenc top bienl max Hah Dal Dix Seel, daiv juh maoh touk Xih Lanc bail. 17 Dal Wil lis qingk sil naih, yuh juml daengc bienl max Yix Seec Lieec, dah nyal Yoh Danl bail Xih Lanc. Nyenc Al Lamc beec lail beenh wenp nyaoh jah, nyimp Dal Wil daengl heeup. 18 Nyenc Al Lamc yuh nyaoh dav nas nyenc Yix Seec Lieec laengh yangx. Daengl heeup xic jah, bienl max Dal Wil sat bail sedp begs nyenc Al Lamc deic ceeh daengl heeup daengh siik weenh bienl max. Juh maoh buh heeup deil Xol Fac, mungx top bienl max Al Lamc. 19 Maenv wangc nyaoh dees miac Hah Dal Dix Seel wangc ags nuv juh maoh douh nyenc Yix Seec Lieec heeup xuh, xih xonv nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl lail, saip juh maoh gonx. Il naih, nyenc Al Lamc eis ams bangl nyenc Yal Menc hap.

Sax Mux Eev (Lenc) 11

Dal Wil daengh Bah Xeel Bah

1 Touk nyanl xenp, oil wangc bens ugs bail daengl heeup xic jah, Dal Wil suh paik Yoh Yah daiv nyenc douc gax xaip daengh daengc nyenc Yix Seec Lieec ugs bail. Juh maoh weex gaemv nyenc Yal Menc, lionh xingc Lah Bah. Dal Wil daov liuuc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc. 2 Lis il maenl jodx nyaemv, Dal Wil nagp menl dah xangc jenc map, nyaoh wul bongc xeeuc qamt bail map. Maoh dah wul jah nuv il mungx nyenc miegs xugs xenp, miinh mogc lail nuv gungc. 3 Dal Wil suh paik nyenc bail xac naengc mungx nyenc miegs jah jangs nouc. Nyenc jah wah: "Maoh guanl Bah Xeel Bah, lagx miegs Yix Lieenc, maix Uh Liih Yal, nyenc Heel." 4 Dal Wil suh paik nyenc bail sibs mungx nyenc miegs jah map. (Xic jah nyenc miegs gobs sot xenp, buh weex liix xeengt wenp.) Maoh map, Dal Wil buh nyimp maoh nunc yangx. Nyenc miegs suh xonv bail yanc. 5 Dah lenc, nyenc miegs lis lagx qak xenp, paik nyenc bail lebc Dal Wil: "Yaoc lis lagx qak xenp yangx." 6 Il naih, Dal Wil xais nyenc bail lebc Yoh Yah: "Nyac paik Uh Liih Yal, nyenc Heel, touk yaoc map." Jav Yoh Yah suh paik Uh Liih Yal bail jinv Dal Wil. 7 Uh Liih Yal map yangx, Dal Wil haemk maoh Yoh Yah daengh bienl max, eengv sil songk heeup jah il nup yangh. 8 Dal Wil suh doiv Uh Liih Yal baov: "Nyac xonv bail yanc, xugs dinl sav soh bah!" Il naih, Uh Liih Yal ugs xeeuc bail, dah lenc wangc buh saip jagc liix xangh dos maoh. 9 Uh Liih Yal daov eis bail yanc. Maoh xonv nyimp oil nyenc nuc wangc nunc nyaoh nugs dol xeeuc. 10 Dal Wil qingk wah Uh Liih Yal eis bail yanc, suh haemk maoh: "Nyac gobs dah kuenp yais map, weex mangc eis bail yanc lieel?" 11 Uh Liih Yal doiv Dal Wil wah: "Longx yot, nyenc Yix Seec Lieec daengh nyenc Yuc Dal ledp nyaoh dingc, xus nyenc yaoc Yoh Yah daengh nyenc douc enl maoh jah ledp nyaoh yav weex dingc. Yaoc weex nup lail bail yanc jil wumx, nyimp maix jungh nunc lieel? Yaoc nyaoh dav nas wangc liix: Yaoc bens eis weex hangc sil naih." 12 Dal Wil suh doiv maoh wah: "Nyac eengv nyaoh naih il maenl, maenl mus yaoc paik nyac xonv bail." Il naih, maenl jah daengh maenl jih nyih, Uh Liih Yal liuuc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc. 13 Dal Wil sint maoh map dongc jil wumx, dos maoh jaengv kuaot bail. Touk nyaemv, Uh Liih Yal daov ugs bail nyaoh dav nyenc nuc wangc nunc nyaoh il doiv, buh naengl mix bail yanc.

Dal Wil daengv jiv sat Uh Liih Yal

14 Hedp lenc, Dal Wil xap senk dos Yoh Yah, aol dos Uh Liih Yal sunx bail. 15 Aox senk Dal Wil xap: "Nyac pait Uh Liih Yal nyaoh mangv unv heeup, doiv daengl heeup zeil yaot jah. Lenc, xaop xonv denl map, douv maoh douh heeup deil." 16 Xah il naih, Yoh Yah bail lionh xingc xic jah, pait Uh Liih Yal nyaoh doiv maoh wox lis nyenc saengl zeil ags jah. 17 Nyenc xingc jah ugs map nyimp Yoh Yah daengl heeup xic jah, lis maenv bienl max Dal Wil douh sat yangx; Uh Liih Yal, nyenc Heel, buh deil yangx. 18 Yoh Yah suh paik mungx nyenc bail lebc Dal Wil maenv sil daengl heeup jah. 19 Maoh lebc nyenc jah: "Nyac deic maenv sil daengl heeup naih ledp lebc wangc. 20 Yaot xic wangc qingk yax map, haemk nyac: 'Xaop weex mangc il jav jaenx xingc daengl heeup lieel? Xaop eis wox nyenc saengl yuv dah wul kaik xingc beengv nat map il? 21 Nyungl nouc heeup deil Yal Biix Mix Leec, lagx Yeeh Lul Bix Xeel? Eis jangs mungx nyenc miegs dah wul kaik xingc baenv jagc bial moh map jabc, maoh hap deil nyaoh Tip Bil Sih? Xaop weex mangc jaenx kaik xingc il jav lieel?' Nuv baov maoh il naih haemk nyac, nyac suh xunp: 'Eis jangs gobs weex naih, nyenc nuc nyac Uh Liih Yal, nyenc Heel, buh deil yangx.'" 22 Il naih, nyenc douh paik map jah ugs bail. Map touk yangx, maoh suh anl Yoh Yah lebc maenv sungp jah wah saip Dal Wil qingk. 23 Maoh wah: "Nyenc saengl ags dah jiul, map touk mangv nugs nyimp jiul daengl heeup. Jiul heeup juh maoh xonv bail, hap weex touk geel dol xingc. 24 Maenv nyenc beengv nat nyaoh wul kaik xingc suh beengv nat map beengv maenv nyenc nuc nyac, dos deil mieengc mungx bienl max wangc. Eis jangs gobs weex naih, Uh Liih Yal, nyenc Heel, buh deil yangx." 25 Dal Wil doiv nyenc douh paik map jah wah: "Nyac bail lebc Yoh Yah il naih: 'Bix yuih maenv sil naih eis lail dah. Xangp miax maenl naih jil mungx naih, maenl mus jil mungx jav; hangc sil naih bens lis! Nyac eengv songk legc heeup laos xingc bail, deic xingc weex gaemv lieeux!' Nyac deic sungp naih bail wah, qimp legc dos Yoh Yah." 26 Maix Uh Liih Yal qingk wah saox maoh deil yangx, suh yuih maoh banh sais nees. 27 Banh sais nyanl maenl dah yangx, Dal Wil suh paik nyenc bail sibs Bah Xeel Bah map yanc maoh. Bah Xeel Bah suh wenp maix Dal Wil yangx, nyimp maoh sangx lis il banl. Danl sil Dal Wil weex maenv sil naih, Xus nyaengc eis douh sais.

Sax Mux Eev (Lenc) 12

Nac Danh guav Dal Wil

1 Xus paik Nac Danh bail jinv Dal Wil. Nac Danh map touk Dal Wil, suh wah: "Il jagc senl lis yac mungx nyenc; il mungx jangs nyenc meec, mungx jangs nyenc hut. 2 Mungx nyenc meec jah lis oil liees daengh senc. 3 Mungx nyenc hut gobs lis duc lagx liees maoh jeis map jah, eengv eis lis mangc. Maoh sangx lagx liees jah, lagx liees buh nyimp maoh daengh lagx maoh gaenx nyaoh, mags map. Lagx liees jil maenv maoh jil jah, wumx buh wumx bil maoh, naengl nagp nyaoh aox miac maoh. Maoh daiv lagx liees naih xongs daiv lagx miegs maoh laot yangh. 4 Jav lis il mungx egt map touk nyenc meec jah. Nyenc meec eis xeeh il duc senc xih duc liees maoh map sat beenh dos egt jil, daov aol lagx liees nyenc hut bail sat beenh dos egt." 5 Dal Wil suh nyaengc qingk yax dos mungx nyenc jah, doiv Nac Danh wah: "Yaoc xiv Xus Mungx Soh map liix, weex sil naih nyenc jah bens dogl deil! 6 Maoh dogl douh beis lagx liees jah siik benh, yenl yuih maoh weex sil naih, eis lis nyil sais yagc sac." 7 Nac Danh suh doiv Dal Wil wah: "Nyac laengx jangs mungx nyenc jah! Xus, Wangc Menl Yix Seec Lieec, il naih wah: 'Yaoc youv yuc laos gaos jiml nyac weex wangc dos Yix Seec Lieec, juv nyac todt miac Saol Loc. 8 Yaoc deic yanc xus nyenc nyac pieek saip nyac, deic maenv maix maoh jaoh dos nyac, yuh deic env guagl Yix Seec Lieec daengh Yuc Dal aol dos nyac. Nuv baov maenv naih nyac naengl qingk yuns, yaoc buh haengt qimp gungc dos nyac. 9 Nyac weex mangc baov sungp Xus eis jangs sungp, weex maenv sil maoh naengc jangs pak jah lieel? Nyac yaml miax sat deil Uh Liih Yal, nyenc Heel, aol maix maoh map weex maix dos nyac. Nyac yaml nyenc Yal Menc sat Uh Liih Yal. 10 Nyac naengc eis qit yaoc, aol maix Uh Liih Yal map weex maix. Xah il naih, yanc nyac saemh saemh lis nyenc deil nyaoh dees xangp miax. 11 "Xus il naih wah: 'Yaoc yuv aol nyenc aox yanc nyac xonv heeup nyac. Nyaoh dav nas nyac yaoc yuv deic maenv maix nyac aol dos mungx jaenx nyac, mungx jah buh yuv nyimp juh maoh nyaoh aenl maenl ebl nunc. 12 Nyac liagc liagc weex sil jah, yaoc daov yuv aol mungx jaenx nyac nyaoh dav nas begs singk Yix Seec Lieec aenl maenl weex sil naih ugs map."

Dal Wil liingx soix

13 Dal Wil suh doiv Nac Danh wah: "Yaoc nyaoh dav nas Xus lis soix yangx." Nac Danh xunp: "Xus mieenv soix nyac, nyac buh eis douh deil. 14 Gal nyac weex maenv sil naih aol nyenc saengl Xus naengc eis qit Xus gungc, baov maoh eis jangs Xus. Jav lagx banl nyac gobs lis naih yuv douh deil." 15 Nac Danh xonv bail yanc yangx, Xus songk biingh map dos lagx Dal Wil, maix Uh Liih Yal nyimp maoh sangx lis jah. 16 Dal Wil jouc Wangc Menl eis xup mingh lagx naih. Xah il naih, maoh jih ebl jil, laos sumx bail meix nyaemv bens nunc dees dih. 17 Yangp laox yanc maoh jenc nyaoh geel, qonk maoh dah dees dih jenc map, maoh buh eis haengt, buh eis nyimp juh maoh jil mangc. 18 Touk maenl jih sedp, lagx jah deil yangx. Nyenc nuc Dal Wil qingk yaot lebc maoh lagx deil, yenl yuih juh maoh aox longc xangk: "Lagx naengl nyaoh xic jah, daol qonk Dal Wil, maoh buh eis haengt qingk sungp daol. Daol nup yangh ams lebc maoh lagx deil yangx lieel? Yaot xic maoh yuv ugs sil haik bens." 19 Dal Wil lis nuv nyenc nuc maoh daengl wah sungp siik, suh wox lagx deil yangx. Maoh haemk: "Lagx deil yangx il?" Juh maoh xunp: "Jangs. Deil yangx." 20 Dal Wil suh dah dees dih jenc map. Maoh xugs xenp, miads naemx dangl, wanh ugs xenp, laos bongc dingc Xus bail baiv. Lenc, maoh xonv map yanc, xais nyenc nuc beenh ebl jil, suh jil yangx. 21 Maenv nyenc nuc maoh haemk: "Nyac weex mangc il naih weex lieel? Lagx naengl nyaoh xic jah, nyac jih ebl nees. Xic naih lagx deil yangx, nyac daov jenc map jil oux!" 22 Dal Wil xunp: "Lagx naengl nyaoh xic jah, yaoc jih ebl nees, yenl yuih yaoc xangk: 'Yaot xic Xus yagc sac yaoc, douv lagx naih soh map.' 23 Xic naih lagx deil yangx, yaoc naengl jih ebl jil weex mangc lieel? Yaoc naengl aol maoh xonv soh lis il? Yaoc naengl lis maenl bail touk maoh, maoh eis lis maenl xonv touk yaoc." 24 Dal Wil suh xaok sais maix maoh Bah Xeel Bah, laos bail nyimp maoh nunc. Bah Xeel Bah sangx lis il banl, juh maoh aol maoh guanl Sox Loc Menc. Xus eiv maoh; 25 il naih, Xus suh yaml Nac Danh, sangh duh sungp Wangc Menl, saip guanl Yeeh Dih Dih Yal dos maoh (*yil sih jangs 'lis Xus eiv').

Dal Wil xeengl xingc Lah Bah

26 Nyaoh pungt jah, Yoh Yah nyimp nyenc Yal Menc nyaoh xingc Lah Bah jah, daengl heeup, buh xeengl lis xeeuc wangc. 27 Yoh Yah suh paik nyenc bail jinv Dal Wil wah: "Yaoc nyimp xingc Lah Bah daengl heeup, aol lis dens naemx maoh yangx. 28 Naengl gal maenv bienl max jah, nyac xic naih deic juh maoh daengl juml map, lionh xingc xeengl map. Nuv eis il naih, yaoc xeengl xingc jah bail, eep suh aol guanl yaoc jiml dos xingc jah." 29 Jav Dal Wil juml daengc bienl max bail Lah Bah, heeup xingc jah, suh xeengl lis yangx. 30 Dal Wil dah gaos wangc nyenc Yal Menc aol lis meeuh wangc, buh songk meeuh naih nyaoh gaos bens. Meeuh wangc naih aol jeml weex, wul meeuh naengl lis oil jinl baos. Meeuh qaenp lis liogc xebc beds jaenl. Dal Wil dah xingc jah xeengl lis oil yangh xonh. 31 Maoh yuh daiv nyenc xingc Lah Bah ugs map, xais juh maoh weex ongl deic jov, bac kuedp daengh guanl weex ongl, eengv weex xonl. Dal Wil doiv nyenc senl mih Yal Menc buh il naih weex. Dah lenc, Dal Wil daengh bienl max maoh ledp xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc.

Sax Mux Eev (Lenc) 13

Anl Nonx biigs Tat Max nyimp maoh nunc

1 Yah Sah Longc, lagx Dal Wil, lis il nongx lail miegs guanl Tat Max. Anl Nonx, buh jangs lagx Dal Wil. Maoh eiv Tat Max gungc. 2 Anl Nonx yuih eiv nongx miegs maoh Tat Max lis biingh. Tat Max naengl jangs miegs seit, il naih Anl Nonx xangk maoh yuh eis lis jiv mangc jaenx maoh. 3 Jav Anl Nonx lis mungx biingc banx guanl Yoh Nac Dac, lagx Xil Mix Yal, jaix Dal Wil. Yoh Nac Dac lis jiv jods gungc. 4 Maoh doiv Anl Nonx wah: "Lagx wangc ah! Nyac weex mangc il maenl biix il maenl wuml soic lieel? Nyac lebc yaoc weex lis eis?" Anl Nonx xunp: "Yaoc eiv Tat Max, nongx miegs nongx yaoc Yah Sah Longc." 5 Yoh Nac Dac wah: "Nyac nyaoh xangc nunc uv weex ids. Bux map nuv nyac xic jah, nyac doiv maoh wah: 'Yaoc xangk lis nongx miegs yaoc Tat Max map, beenh ebl jil dos yaoc. Douv maoh nyaoh dav nas yaoc beenh. Jav, yaoc lis naengc maoh, suh dah miac maoh sibs map jil.'" 6 Il naih, Anl Nonx suh uv ids nunc nyaoh xangc. Dal Wil wangc map nuv maoh xic jah, maoh doiv wangc wah: "Jouc nyac saip nongx miegs yaoc Tat Max map, nyaoh dav nas yaoc weex siic lail. Il naih, yaoc lail dah miac maoh sibs map jil." 7 Jav Dal Wil lebc sungp laos xeeuc bail, doiv Tat Max wah: "Nyac bail yanc jaix nyac Anl Nonx, yuih maoh beenh ebl jil. 8 Il naih, Tat Max suh touk yanc jaix maoh Anl Nonx bail, Anl Nonx naengl nunc. Tat Max suh aol benv oux megx map piagp lail, nyaoh dav nas Anl Nonx weex siic, pieengp xogc. 9 Maoh dah daol aol siic ugs map dos Anl Nonx jil. Anl Nonx daov eis haengt jil, suh wah: "Xais eep ledp ugs bail bah!" Il naih, eep suh ledp liic maoh bail yangx. 10 Anl Nonx suh doiv Tat Max wah: "Nyac daiv ebl jil laos sumx yaoc map, yaoc lail dah miac nyac sibs map jil." Tat Max suh deic siic maoh beenh lail jah laos sumx bail, touk geel jaix maoh Anl Nonx. 11 Danl sil maoh duh siic dos Anl Nonx jil xic jah, Anl Nonx nyaeml maoh wah: "Nongx yaoc, nyac map nyimp yaoc nunc." 12 Tat Max wah: "Bix il naih weex, jaix yaoc! Bix ebs yaoc. Nyaoh Yix Seec Lieec eis dogl il naih weex pak! Bix weex sil pak naih! 13 Yaoc lieel? Yaoc deic maenv pak nas naih bail nup kat? Nyac lieel? Nyac yuv nyaoh Yix Seec Lieec wenp nyenc ees, eis menh siih. Jouc nyac doiv wangc wah: Maoh buh haengt aol yaoc weex maix dos nyac." 14 Anl Nonx daov eis haengt qingk sungp maoh. Maoh suh sabp Tat Max map nyimp nunc, yenl yuih maoh biix Tat Max legc mags. 15 Nunc wenp, Anl Nonx laengx qingk saengl Tat Max gungc. Maenv sais saengl jah biix dah unv sais eiv eengv gungc. Anl Nonx doiv Tat Max wah: "Nyac ugs bail!" 16 Tat Max xunp: "Bix weex naih! Soix nyac jul yaoc bail biix nyac gobs nyimp yaoc weex sil jah eengv yuv qaenp." Anl Nonx buh eis haengt qingk sungp maoh, 17 suh sint mungx nuc maoh map wah: "Deic nyenc miegs naih jul ugs bail, jaenc dol dos." 18 Il naih, nyenc nuc jul maoh ugs bail, deic dol jaenc yangx. Tat Max daens xanh lail, yenl yuih lagx miegs seit wangc ledp daens xenp il naih. 19 Tat Max suh deic bungv songk laos gaos bail, deic xanh lail maoh daens jah yags duv. Maoh aol miac wums gaos, mangv bail mangv songk soh nees. 20 Jaix maoh Yah Sah Longc lis nuv, suh haemk: "Jangs eis jangs jaix nyac, Anl Nonx, aol nyac weex ees? Nongx yaoc ah! Nyac xic naih eis yongh pak sais; maoh jangs jaix nyac. Bix deic sil naih songk nyaoh longc." Tat Max suh nyaoh yanc jaix maoh Yah Sah Longc nyaoh, weex miegs liingh il saemh. 21 Dal Wil wangc lis wox sil naih nyaengc qingk yax gungc. 22 Yah Sah Longc buh eis nyimp jaix maoh Anl Nonx wah sungp mangc. Maoh saengl Anl Nonx gungc, yenl yuih Anl Nonx aol nongx miegs maoh Tat Max pak nas.

Yah Sah Longc yuih nongx miegs maoh sat Anl Nonx

23 Dah lis yac nyinc, nyenc bangl Yah Sah Longc kebp biaeml liees nyaoh Bah Lil Xal Sox, jaenx biinl Yix Fax Lieenc, xic jah, Yah Sah Longc sint lagx wangc ledp yuv touk jah map. 24 Yah Sah Longc bail touk geel wangc wah: "Nyenc kebp biaeml liees yaoc map yangx. Jouc wangc daengh nyenc geel bal wangc nyimp yaoc daengl juml weex maengx." 25 Wangc xunp: "Lagx yaoc ah! Jiul eis yongh bail, mieenx lis jiul wenp dabs qaenp dos nyac." Yah Sah Longc yuh jouc samp dul siik, wangc naengl eis haengt bail, gobs yah wah sungp lail saip maoh. 26 Yah Sah Longc suh wah: "Nuv baov wangc eis bail, jouc wangc douv jaix yaoc Anl Nonx nyimp yaoc bail." Wangc haemk: "Anl Nonx weex mangc dogl nyimp nyac bail lieel?" 27 Danl sil Yah Sah Longc bens jouc, il naih wangc hap paik Anl Nonx daengh oil lagx wangc jah nyimp maoh bail. 28 Yah Sah Longc doiv nyenc maoh wah: "Xaop qingk lail! Anl Nonx jaengv kuaot xic jah, yaoc doiv xaop wah: 'Dos Anl Nonx deil!', xaop suh deic maoh sat bail. Xaop bix yaot. Jangs yaoc xais xaop. Gobs yuv xaop ugs legc, ugs bov." 29 Il naih, nyenc Yah Sah Longc suh anl Yah Sah Longc xais jah sat Anl Nonx. Oil lagx wangc jah suh jenc map, ags mungx ags qic max laengh bail. 30 Juh maoh naengl nyaoh dav kuenp xic jah, lis sungp xonc touk Dal Wil wah: "Yah Sah Longc sat oil lagx wangc bail lieeux, il mungx buh eis gal hap." 31 Wangc jenc map, deic ugs xenp yags duv, nunc nyaoh dees dih. Maenv nyenc nuc maoh ledp jenc nyaoh geel, buh yags ugs duv. 32 Danl sil Yoh Nac Dac, lagx Xil Mix Yal jaix Dal Wil, wah: "Xus yaoc bix baov oil lagx nyac ledp deil. Gobs deil laot Anl Nonx. Eev dah Anl Nonx sabp nongx miegs maoh Tat Max nyimp maoh nunc xic jah, Yah Sah Longc hap bens yuv sat maoh. 33 Xah il naih, jouc xus yaoc wangc yaoc bix souc longc lagx nyac deil lieeux sungp jah. Gobs lis laot Anl Nonx douh sat." 34 Wah touk Yah Sah Longc, maoh laengh bail yangx. Eev nyaoh xic jah, mungx bienl max xut xingc Yeeh Lul Sax Lenc nuv lis il bangl nyenc dah mangv sip, luih gaos jenc Hoc Loc Nyeenl map. Maoh bail lebc wangc: "Yaoc lis nuv nyenc dah kuenp Hoc Loc Nyeenl map, naengl nyaoh banv jenc." 35 Yoh Nac Dac doiv wangc wah: "Nuv ah! Lagx wangc map yangx, xah xongs yaoc gobs wah dah laot yangh." 36 Sungp maoh gobs wah wenp, lagx wangc ledp songk soh laox nees laos map. Dal Wil daengh maenv nyenc nuc maoh buh ledp banh sais nees. 37 Yah Sah Longc laengh bail, map touk Dac Mail wangc. Maoh jangs wangc dih wangp Jih Xic, lagx Yal Miix Huc. Dal Wil maenl maenl yuih lagx maoh Anl Nonx banh sais. 38 Yah Sah Longc laengh touk Jih Xic bail yangx, nyaoh jah lis samp nyinc. 39 Dal Wil yuih Anl Nonx banh sais dah yangx, aox longc nyaengc xangk eengv nuv Yah Sah Longc.

Sax Mux Eev (Lenc) 14

Yoh Yah daengv jiv xonv aol Yah Sah Longc map

1 Yoh Yah, lagx Xih Lul Yax, wox wangc il nup xangk nuv Yah Sah Longc. 2 Il naih, Yoh Yah paik mungx nyenc touk senl Tip Goh Yal bail, dah jah daiv mungx nyenc miegs longc diux map. Yoh Yah doiv maoh wah: "Nyac uv weex banh sais. Daens ugs heeuk dos, buh bix yongh naemx dangl. Uv weex nees nyenc deil gungc maenl laot yangh. 3 Dah lenc, nyac touk wangc bail, deic maenv sungp naih lebc maoh." Jav, Yoh Yah eeus maoh il nup wah. 4 Mungx nyenc miegs senl Tip Goh Yal bail jinv wangc, bebc nas daengh dih qaenp juiv maoh, wah: "Wangc ah! Jouc nyac bangl yaoc!" 5 Wangc haemk maoh: "Nyac lis sil mangc lieel?" Maoh xunp: "Yaoc jangs sax liingh, saox yaoc deil yangx. 6 Yaoc lis yac lagx. Yac eep nyaoh yav daengl heeup, buh eis lis nyenc eenv egs yac maoh. Lis il mungx heeup il mungx deil bail. 7 Xic naih daengc dous nyenc ledp map guav yaoc wah: 'Aol mungx nyenc heeup jaix nongx maoh deil bail jah jaoh ugs map. Jiul yuv sat maoh, map beis mingh jaix nongx maoh. Laengx sonk maoh jangs mungx sibs eel jiv jiul buh yuv sat.' Yaoc naengl gal laot nadl saenk buil naih, juh maoh buh yuv weex gaemv bail, eis douv lagx naih sibs saemh lenc saox yaoc hap. 8 Wangc doiv nyenc miegs jah wah: "Xonv bail yanc bah! Yaoc lebc sungp luih map nyimp nyac beenh sil naih." 9 Nyenc miegs yuh doiv wangc wah: "Xus yaoc wangc yaoc ah! Nuv baov nyac yuih yaoc douh guav, haengt soix naih dogl nyaoh xenp yaoc daengh yanc bux yaoc, haengt wangc eis lis soix mangc." 10 Wangc xunp: "Nuv baov lis nyenc doiv nyac wah sungp mangc, deic maoh touk yaoc map, maoh suh eengv eis nyaol nyens nyac hap!" 11 Nyenc miegs wah: "Jouc nyac xiv Xus, Wangc Menl nyac, map liix, nyac eis saip nouc map dogl padt lagx yaoc. Il naih, lagx yaoc eis douh douv mingh." Wangc xunp: "Yaoc xiv Xus Mungx Soh map liix, il jiuc biaeml gaos lagx nyac buh eis saip dogl nyaoh dees dih." 12 Nyenc miegs yuh wah: "Jouc xus yaoc wangc yaoc eengv douv yaoc wah il bags sungp." Wangc xunp: "Nyac wah bah." 13 Nyenc miegs wah: "Nyac weex mangc daengv jiv haik begs singk Wangc Menl (*) lieel? Wangc wah sungp naih, eis jangs ags ponk wangc weex tagt il? Yenl yuih wangc eis haengt daiv lagx bens douh jul bail jah xonv map! 14 Nyenc bens douh deil, xongs pogp naemx laos dees dih laot yangh, buh aol xonv eis lis. Danl sil Wangc Menl eis xup mingh nyenc, daov daengv jiv aol mungx nyenc douh jul bail jah xonv map nyimp maoh. 15 "Yaoc xic naih map deic sungp naih lebc xus yaoc wangc yaoc, jangs yenl yuih maenv nyenc jah aol yaoc qingk yaot. Yaoc aox longc xangk: 'Yaoc doiv wangc wah, yaot xic maoh liingx maenv yaoc jouc jah. 16 Yaot xic wangc juv jiul todt miac nyenc yuv sat jiul, eis saip yaoc daengh lagx yaoc sibs eel jiv Wangc Menl yuv pieek dos yac jiul jah.' 17 Naih yaoc wah: 'Sungp xus yaoc wangc yaoc bens wox xaok sais yaoc, yenl yuih nyac wox pieek lail yax, xongs nyenc menl Wangc Menl laot yangh. Haengt Xus Wangc Menl nyac nyimp nyac gaenx nyaoh.'" 18 Wangc suh doiv nyenc miegs wah: "Yaoc haemk nyac il bags sungp, nyac bix jings yaoc." Nyenc miegs xunp: "Haengt xus yaoc wangc yaoc haemk." 19 Wangc haemk: "Nyac map jinv yaoc eis jangs Yoh Yah paik nyac map il?" Nyenc miegs xunp: "Yaoc nyaoh dav nas xus yaoc wangc yaoc map liix, sungp nyac wah douh yangx, nyil eis xap/l. Jangs Yoh Yah, nyenc nuc wangc, xais yaoc map, lebc yaoc il naih wah. 20 Nyenc nuc nyac Yoh Yah il naih weex, jangs aol nyac deic sil naih xonv weex lail. Meix diux nyac xongs meix diux nyenc menl Wangc Menl laot yangh - maenv sil nyaoh dih wangp naih ugs map nyac ledp wox." 21 Wangc suh sint Yoh Yah map, doiv maoh wah: "Lail. Yaoc weex sil nyac yuv yaoc weex jah. Nyac bail daiv Yah Sah Longc lagx liix jah xonv map." 22 Yoh Yah bebc nas daengh dih qaenp juiv wangc, buh wah sungp lail dos wangc. Maoh wah: "Xus yaoc wangc yaoc ah! Wangc liingx yaoc jouc sil jah, maenl naih yaoc wox wangc saip nas dos yaoc yangx." 23 Yoh Yah suh bail Jih Xul, daiv Yah Sah Longc xonv touk Yeeh Lul Sax Lenc map. 24 Wangc daov wah: "Xais maoh xonv bail yanc bens, bix saip maoh touk dav nas yaoc map." Il naih, Yah Sah Longc xonv bail yanc bens, buh eis lis nuv nas wangc hap.

Yah Sah Longc nyimp Dal Wil daengl lail

25 Daengc aox Yix Seec Lieec eis lis nyenc lis bus lail hank xongs Yah Sah Longc. Dah dinl touk gaos eis lis nyil mangc xap. 26 Biaeml gaos maoh nal nogl nogl, meix nyinc kebp il daov. Maenv kebp map jah qaenp lis siik jaenl. Nuv baov eis kebp, yais gungc nal gungc. 27 Yah Sah Longc sangx lis samp banl, il beix. Beix jah guanl Tat Max, mags map maoh nyaengc lail miegs gungc. 28 Yah Sah Longc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc lis yac nyinc eis lis nuv wangc. 29 Maoh suh sint Yoh Yah map, xangk xais Yoh Yah bail jinv wangc, Yoh Yah daov eis haengt touk maoh map. Yah Sah Longc daov jih nyih sint Yoh Yah map, Yoh Yah yuh eis haengt map. Yah Sah Longc suh doiv nyenc nuc maoh wah: "Xaop qingk. Yav Yoh Yah nyaoh geel yav yaoc, maoh nyaoh jah lis oux megx. Xaop songk buil daos yav oux megx maoh bail." Il naih, nyenc nuc Yah Sah Longc suh songk buil daos oux megx jah. 31 Dah lenc, Yoh Yah bail yanc Yah Sah Longc, haemk maoh: "Nyenc nuc nyac weex mangc songk buil daos oux megx yaoc lieel?" 32 Yah Sah Longc xunp: "Yaoc paik nyenc bail sint nyac: 'Touk yaoc naih map, xangk paik nyac touk geel wangc bail haemk: "Yaoc yuih mangc dah Jih Xul xonv map? Nyaoh jah biix nyaoh naih doiv yaoc eengv lail!"' Xah il naih, yaoc xangk jinv wangc. Nuv baov yaoc lis soix mangc, douv wangc sat yaoc bail." 33 Il naih, Yoh Yah suh touk wangc bail, deic maenv sungp naih lebc maoh. Wangc hap xais Yah Sah Longc map. Yah Sah Longc laos map bebc nas daengh dih nyaoh dav nas wangc. Wangc buh xudt nas Yah Sah Longc.

Sax Mux Eev (Lenc) 15

Yah Sah Longc eeuv Dal Wil

1 Sil naih dah bail, Yah Sah Longc ags yuih bens beenh il av ceeh max daengl heeup eengv lis ngox xebc mungx nyenc bieeuv nyaoh mangv nas. 2 Maoh hedp hedp bens jenc saemp map, bail geel dol xingc jenc. Lis mungx nyenc deic sil nanc map semh wangc donv luh xic jah, Yah Sah Longc suh sint maoh dah map haemk: "Nyac jangs nyenc senl nup?" Maoh xunp: "Nyenc nuc nyac jangs dous nyenc Yix Seec Lieec il jagc." 3 Yah Sah Longc suh doiv maoh wah: "Sil nyac naih lis liix, laot nadl wangc eis paik nyenc map qingk nyac wah." 4 Yah Sah Longc yuh wah: "Nuv baov yaoc nyaoh dih wangp naih lis jiml weex nyenc donv luh nup lail ah! Jav eis heenk nouc lis sil mangc touk geel yaoc map, yaoc buh weex saengc nyimp maoh donv." 5 Lis nyenc map jaenx yuv bebc nyaoh dav nas maoh xic jah, Yah Sah Longc suh duh miac bail wums maoh, xudt nas maoh. 6 Aox nyenc Yix Seec Lieec, eis heenk nouc map jouc wangc yuih maoh donv luh, Yah Sah Longc ledp il naih daiv maoh. Il naih, Yah Sah Longc liagc semp nyenc Yix Seec Lieec. 7 Dah lis siik nyinc, Yah Sah Longc doiv wangc wah: "Douv yaoc bail Xih Boc Lenc, weex maenv nyungl yaoc nyimp Xus liix jah. 8 Yaoc nyenc nuc nyac nyaoh dih wangp Al Lamc senl Jih Xul xic jah, il naih liix: 'Nuv baov Xus daiv yaoc xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc, yaoc yuv nyaoh Xih Boc Lenc baiv maoh.'" 9 Wangc doiv maoh wah: "Nyac taik biingc bail bah!" Il naih, Yah Sah Longc bail Xih Boc Lenc. 10 Yah Sah Longc suh paik nyenc liagc liagc laos daengc Yix Seec Lieec oil dous bail lieeux, wah: "Xaop lis qingk xuip baol xic jah, laengx wah: 'Yah Sah Longc nyaoh Xih Boc Lenc weex wangc yangx!'" 11 Yac begs mungx nyenc dah Yeeh Lul Sax Lenc nyimp Yah Sah Longc dongc bail. Juh maoh douh sint bail weex egt, buh eis wox Yah Sah Longc xangk weex mangc. 12 Yah Sah Longc sunx saip yangh xonh dos Xus xic jah, buh paik nyenc bail sint Yal Xih Doh Fuc dah senl bens Jih Loc map. Yal Xih Doh Fuc jangs mungx sangh diux geel bal Dal Wil. Il naih, sil eeuv Dal Wil il weex il lis legc, nyenc enl Yah Sah Longc buh il weex il gungc.

Dal Wil laengh ugs Yeeh Lul Sax Lenc

13 Lis mungx nyenc map lebc Dal Wil: "Nyenc Yix Seec Lieec sais longc ledp nyimp Yah Sah Longc yangx." 14 Dal Wil suh doiv nyenc geel bal nyimp maoh nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc jah wah: "Hoik! Daol douh laengh. Nuv eis weex naih, daol il mungx buh laengh eis todt Yah Sah Longc. Daol yuv laengx liic geel naih, yaot maoh hoik map laeml jibx daol, sat daol daengh nyenc aox xingc lieeux." 15 Nyenc geel bal wangc xunp maoh: "Xus jiul wangc jiul il nup wah, nyenc nuc buh haengt il jah weex." 16 Wangc yenx daengc yanc nyenc maoh ugs bail, danl sil maoh liuuc xebc duc weix gonx xeeuc. 17 Il naih, wangc ugs xingc bail, begs singk ledp enl maoh, liogp nyaoh yanc zeil nugs jah. 18 Bienl max wangc ledp dah dav nas maoh qamt bail, nyimp nyenc Jih Lil Tip daengh nyenc Bix Lil Tip weex laot. Naengl lis liogc begs mungx nyenc Jah Teep, dah Jah Teep enl Dal Wil map jah, buh touk dav nas maoh map. 19 Wangc doiv Yix Taip, nyenc top bienl max Jah Teep, wah: "Nyac eis dogl nyimp jiul dongc map. Nyac xonv bail nyimp Yah Sah Longc wangc nyaoh. Nyac jangs nyenc mangv nugs, dah dih wangp nyac laengh ugs map. 20 Pungt naih nyac gobs map. Yaoc maenl naih dogl aol nyac nyimp jiul wiup wak il? Yaoc buh eis wox yaoc bail nup. Nyac xonv bail, daiv jaix nongx nyac bail! Haengt meix eiv Xus bens eis biinv map daiv nyac." 21 Yix Taip daov doiv wangc wah: "Yaoc xiv Xus Mungx Soh map liix, buh xiv mingh wangc map liix, xus yaoc wangc yaoc nyaoh doiv nup, eis heenk deil soh, yaoc buh nyaoh doiv jah." 22 Dal Wil doiv Yix Taip wah: "Lail. Nyimp jiul dongc bail bah." Il naih, Yix Taip nyimp oil nyenc maoh daengh nyenc yanc juh maoh buh ledp dongc bail yangx. 23 Wangc daengh nyenc maoh qamt dah bail xic jah, daengc nyenc dih wangp jah ledp songk soh laox nees. Dal Wil daengh oil nyenc ugs bail jah buh dah saoc jenc Jic Lunc, wenp biingc wangp bail.

Sax Duh xonv laos Yeeh Lul Sax Lenc

24 Sax Duh buh nyaoh jah. Maenv nyenc Lil Weil nyimp maoh jah jungl longx yot Wangc Menl. Juh maoh deic longx yot Wangc Menl songk luih map, Yav Biiv Yav Tah sunx liix xangh saip Xus, gas oil nyenc dah aox xingc ugs map lieeux. 25 Wangc suh doiv Sax Duh wah: "Deic longx yot Wangc Menl jungl xonv laos xingc bail. Nuv baov yaoc nyaoh dav nas Wangc Menl deml lail, maoh yuv daiv yaoc xonv map, saip yaoc eengv lis nuv longx yot daengh yanc maoh. 26 Nuv baov maoh daov wah: 'Nyac eis douh sais yaoc,' yaoc buh beenh lail. Haengt maoh anl meix xangk maoh map daiv yaoc." 27 Wangc yuh doiv Sax Duh sangh sunx wah: "Nyac eis jangs sangh wox unv lenc il? Nyac taik biingc xonv bail xingc, nyimp Yal Xih Max Sih, lagx nyac, daengh Yoh Nac Danh, lagx Yav Biiv Yav Tah. Yav Biiv Yav Tah buh yuv nyimp nyac dongc bail. 28 Yaoc nyaoh biingc wangp doiv naemx nyal linv jah gas nyac sunx sungp dos yaoc." 29 Il naih, Sax Duh daengh Yav Biiv Yav Tah deic longx yot Wangc Menl xonv jungl laos Yeeh Lul Sax Lenc, juh maoh buh nyaoh jah. 30 Dal Wil dugs gaos dus dinl qak jenc Ganx Lanx, mangv bail mangv nees. Maenv nyenc nyimp maoh buh dugs gaos nees qak jenc bail. 31 Lis nyenc lebc Dal Wil: "Yal Xih Doh Fuc buh nyimp Yah Sah Longc nyaoh dav nyenc eeuv nyac." Il naih, Dal Wil yogc yuih: "Xus ah! Aol maenv jiv jods Yal Xih Doh Fuc biinv wenp ees." 32 Dal Wil map touk gaos jenc, laengx jangs doiv nyungl nyenc baiv Wangc Menl jah. Hup Xaih, nyenc Yal Jih, nyaoh jah sibs maoh. Xanh Hup Xaih duv, gaos maoh lis bungv songk nyaoh wul. 33 Dal Wil doiv maoh wah: "Nuv baov nyac nyimp yaoc bail, nyac gobs qimp dabs qaenp dos yaoc. 34 Nyac xonv bail xingc doiv Yah Sah Longc wah: "Wangc ah! Yaoc weex nyenc nuc dos nyac. Xic unv yaoc weex nyenc nuc dos bux nyac, xic naih yaoc haengt weex nyenc nuc dos nyac." Il naih, nyac suh lis bangl yaoc weex pak jiv jods Yal Xih Doh Fuc. 35 Sax Duh daengh Yav Biiv Yav Tah, sangh sunx jah, eis nyimp nyac nyaoh dih wangp jah il? Nyac nyaoh aox xeeuc wangc qingk duc mangc suh lebc yac maoh. 36 Yal Xih Max Sih lagx Sax Duh daengh Yoh Nac Danh lagx Yav Biiv Yav Tah, buh ledp nyaoh jah. Maenv nyac qingk jah paik yac maoh map lebc yaoc." 37 Il naih, Yah Sah Longc eev laos Yeeh Lul Sax Lenc xic jah, Hup Xaih, biingc banx Dal Wil, buh map touk xingc yangx.

Sax Mux Eev (Lenc) 16

Dal Wil daengh Xix Bah

1 Dal Wil gobs dah gaos jenc bail eis gail, Xix Bah, nyenc nuc Mix Feih Boh Xeel, gas nyaoh jah sibs maoh. Xix Bah lis mieengc duc max, wul laic max lis yac begs bangh siic oux megx, il begs bangh siic ids, il begs bangh siic duil demh ongp wap daengh il deih kuaot. 2 Wangc haemk Xix Bah: "Nyac daiv maenv naih map weex mangc lieel?" Xix Bah xunp: "Max naih daiv map jangs saip nyenc yanc wangc qic. Maenv siic maenv duil demh naih jangs saip nyenc nyac jil. Kuaot naih jangs saip nyenc nyaoh biingc wangp qingk deil wenk jah jil xonv lis legc." 3 Wangc suh haemk: "Mix Feih Boh Xeel, lagx kuanp xus nyenc nyac, nyaoh nup lieel?" Xix Bah xunp: "Maoh liuuc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc, yenl yuih maoh xangk: 'Maenl naih nyenc Yix Seec Lieec yuv deic env guagl ongs yaoc xonv saip dos yaoc.'" 4 Wangc suh doiv Xix Bah wah: "Nuv il naih, maenv eel jiv Mix Feih Boh Xeel xic naih ledp aol dos nyac!" Xix Bah xunp: "Xus yaoc wangc yaoc ah! Yaoc bebc nyaoh dav nas nyac. Haengt yaoc bens douh sais nyac."

Xil Meix guav Dal Wil

5 Eev Dal Wil wangc yuv map touk senl Bah Hut Lienc xic jah, lis il mungx dous nyenc Saol Loc dah jah ugs map. Maoh guanl Xil Meix, lagx Jih Lah, il mangv map il mangv guav. 6 Laengx sonk bienl max daengh nyenc xut Dal Wil ledp nyaoh yac mangv geel wangc, Xil Meix buh aol jinl beengv Dal Wil daengh nyenc geel bal maoh. 7 Xil Meix mangv guav mangv wah: "Bail, bail, nyac mungx lonh sat nyenc naih, mungx eis xedl xuk naih! 8 Nyac dah Saol Loc xeengl env guagl map, buh sat nyenc yanc maoh. Xus xic naih yuih maenv soix naih beis nyac. Maoh buh xonv deic env guagl jaoh dos lagx nyac Yah Sah Longc. Nyac xic naih deml nanh yangx, yenl yuih nyac jangs mungx lonh sat nyenc!" 9 Yal Biix Xaih, lagx Xih Lul Yax, suh doiv wangc wah: "Weex mangc douv duc nguap deil naih piidt guav xus yaoc wangc yaoc? Douv yaoc dah bail dadl gaos maoh!" 10 Wangc daov wah: "Lagx Xih Lul Yax ah! Xaop nyimp yaoc xangk lis mangc daengl dongc lieel? Nuv baov Xus xais maoh guav yaoc, naengl lis nouc ams haemk: 'Nyac mangc il naih weex lieel?" 11 Dal Wil suh doiv Yal Biix Xaih daengh nyenc geel bal maoh wah: "Lagx yaoc, dah xenp nanx yaoc map jah, buh xangk map xup mingh yaoc. Naengl yuv wah, nyenc Benl Yax Miinx naih il? Douv maoh guav bah! Yenl yuih Xus lebc maoh il naih weex. 12 Yaot xic Xus nuv kuip yaoc, yuih maenl naih douh guav pieek lail dos yaoc." 13 Il naih, Dal Wil daengh nyenc maoh yuh qamt bail. Xil Meix nyaoh boul jenc mangv nas Dal Wil, mangv bail mangv guav, yuh aol jinl daengh magx beengv maoh. 14 Wangc daengh maenv nyenc nyimp maoh jah map touk nyal Yoh Danl nyaengc qingk deil wenk gungc, suh nyaoh geel jah sav soh.

Yal Xih Doh Fuc ugs jiv jods saip Yah Sah Longc

15 Xic jah, Yah Sah Longc daengh daengc bienl max Yix Seec Lieec map touk Yeeh Lul Sax Lenc, Yal Xih Doh Fuc buh nyimp maoh map. 16 Hup Xaih, nyenc Yal Jih biingc banx Dal Wil jah, bail jinv Yah Sah Longc doiv maoh wah: "Haengt wangc nyaoh weenh nyinc! Haengt wangc nyaoh weenh nyinc!" 17 Yah Sah Longc haemk Hup Xaih: "Nyac il naih eiv biingc banx nyac, Dal Wil, il? Nyac weex mangc eis nyimp maoh dongc bail lieel?" 18 Hup Xaih doiv Yah Sah Longc wah: "Eis weex naih. Mungx douh Xus xeenx map jah, douh begs singk Yix Seec Lieec xeenx map jah, yaoc bens jangs nyenc maoh. Yaoc yuv liuuc geel naih nyimp nyac. 19 Eengv wah, yaoc dogl bonc buih nouc lieel? Eis jangs lagx mungx dah unv weex wangc il? Yaoc il nup bonc buih bux nyac, yaoc buh il jah bonc buih nyac." 20 Yah Sah Longc suh doiv Yal Xih Doh Fuc wah: "Nyac xangk nup? Daol dogl nup yangh weex?" 21 Yal Xih Doh Fuc xunp: "Nyac bail nyimp maenv weix bux nyac gonx xeeuc jah nunc. Il naih, daengc nyenc Yix Seec Lieec yuv lis wox nyac dagl soix bux nyac bens daengl lail eis lis. Nyenc enl nyac jah ledp yuv eengv songk legc enl nyac." 22 Il naih, juh maoh suh jiml jagc bongc miinc nyaoh wul xeeuc saip Yah Sah Longc, maoh nyaoh dav nas begs singk Yix Seec Lieec laos bail nyimp oil weix bux maoh nunc. 23 Nyaoh nyanl maenl jah, Yal Xih Doh Fuc ugs jiv jods mangc diux, xongs sungp Wangc Menl laot yangh. Yah Sah Longc xongs unv Dal Wil laot yangh, anl jiv jods Yal Xih Doh Fuc bail weex.

Sax Mux Eev (Lenc) 17

1 Yal Xih Doh Fuc doiv Yah Sah Longc wah: "Douv yaoc xeenx il weenh yac sinp nyenc, nyaemv naih suh ugs bail laeml Dal Wil. 2 Eev maoh xic naih deil wenk mas lags, yaoc yuv bail heeup maoh, aol maoh yaot nangs, jav nyenc nyimp maoh jah ledp douh laengh. Yaoc buh gobs xangk sat laot wangc, 3 daiv begs singk ledp xonv map touk nyac. Nuv baov mungx nyenc nyac yuv semh jah deil bail, begs singk ledp xonv map. Il naih, begs singk buh ledp eis douh haik mangc." 4 Yah Sah Longc daengh yangp laox Yix Seec Lieec ledp qingk jiv jods naih lail.

Hup Xaih weex pak jiv jods Yal Xih Doh Fuc

5 Yah Sah Longc daov wah: "Sint Hup Xaih, nyenc Yal Jih, map. Daol qingk maoh wah weex nup." 6 Hup Xaih map touk Yah Sah Longc, Yah Sah Longc doiv maoh wah: "Yal Xih Doh Fuc jangs il naih il naih wah. Daol dogl anl sungp maoh wah jah weex xih eis? Nuv eis, nyac suh wah jiv jods nyac bah!" 7 Hup Xaih xunp Yah Sah Longc: "Daov naih jiv jods Yal Xih Doh Fuc eis lail. 8 Nyac wox bux nyac daengh maenv nyenc maoh; ledp jangs bienl max ags. Juh maoh qingk yax wodc xongs meix meel douh liagc lagx meel laot yangh. Eengv wah, bux nyac jangs mungx nyenc wox daengl heeup, bens eis nyimp bienl max jungh wangp nunc. 9 Yaot maoh xic naih lebl nyaoh aox longh xih wangp mih. Nuv baov maoh ugs map sat bienl max nyac dah unv, eis heenk nouc qingk suh wah: "Bienl max enl Yah Sah Longc jah douh heeup gaemv yangx." 10 Maenv bienl max zeil bov mags nyac, laengx sonk eis yaot xongs jenl lienc, buh ledp yuv yaot banv deil, yenl yuih nyenc Yix Seec Lieec ledp wox bux nyac jangs nyenc wox daengl heeup, maenv nyenc nyimp maoh jah buh jangs nyenc bov mags gungc. 11 "Deic meix xangk yaoc naih: Aol begs singk Yix Seec Lieec, dah Danv hap weex touk Bieec Xeel Bah, gungc xongs xeep geel heit laot yangh, juml touk geel nyac map. Nyac ags daiv juh maoh bail daengl heeup. 12 Il naih, daol eis heenk nyaoh nup semh deml Dal Wil, suh touk doiv jah bail heeup, dogl nyaoh wul maoh xah xongs munc dogl nyaoh dees dih laot yangh, dos maoh daengh nyenc maoh eis lis il mungx naengl soh. 13 Nuv maoh laengh laos xingc nup, begs singk Yix Seec Lieec ledp yuv deic lamh touk xingc jah bail, suh deic xingc guags laos saoc jenc bail, il kuaik bial buh eis gas nyaoh jah." 14 Yah Sah Longc daengh nyenc Yix Seec Lieec ledp wah: "Meix jiv jods Hup Xaih biix jiv jods Yal Xih Doh Fuc eengv lail." Jiv jods Yal Xih Doh Fuc jangs lail, danl sil Xus yuv weex pak; il naih hap qimp nanh dos Yah Sah Longc."

Hup Xaih qonk Dal Wil laengh todt

15 Hup Xaih doiv Sax Duh daengh Yav Biiv Yav Tah, sangh sunx jah, wah: "Yal Xih Doh Fuc lebc Yah Sah Longc daengh yangp laox Yix Seec Lieec meix jiv jods il naih il naih, meix jiv jods yaoc daov jangs il naih il naih. 16 Xaop xic naih laengx paik nyenc bail lebc Dal Wil: 'Nyaemv naih bix nagp nyaoh biingc wangp geel naemx nyal linv jah. Nyac bens yuv dah nyal bail, mieenx lis wangc daengh nyenc nyimp wangc jah ledp douh gaemv lieeux.'" 17 Yoh Nac Danh daengh Yal Xih Max Sih liuuc nyaoh Yenx Loc Jeel gas, yenl yuih yac maoh eis ams laos xingc, yaot lis nyenc nuv. Lis lagx nuc miegs beenh lail ugs map lebc juh maoh, dah lenc yac maoh yuv bail lebc Dal Wil wangc. 18 Danl sil lis il lagx liix nuv yac maoh, suh bail lebc Yah Sah Longc. Il naih, yac eep laengx ganx liic bail, map touk yanc mungx nyenc nyaoh senl Bah Lux Miix. Nas yanc mungx nyenc jah lis jagc menv, yac maoh suh laos aox menv bail. 19 Nyenc miegs yanc jah deic aems map xal ebl menv, yuh youv oux megx laos wul bail. Il naih, eis lis nouc wox yac mungx nyenc lebl nyaoh jah. 20 Maenv nyenc Yah Sah Longc map touk nyenc miegs nyaoh yanc jah yangx, suh haemk: "Yal Xih Max Sih daengh Yoh Nac Danh nyaoh nup?" Nyenc miegs xunp: "Juh maoh dah guis bail yangx." Nyenc Yah Sah Longc lah yac maoh eis deml, suh xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc. 21 Yac mungx nyenc jah suh dah aox menv qak map, bail jinv Dal Wil wangc, wah: "Nyac hoik dah nyal bail! Yal Xih Doh Fuc daengv jiv il naih il naih map haik nyac." 22 Il naih, janl jah Dal Wil daengh nyenc nyimp maoh jah ledp dah nyal Yoh Danl. Touk guangl menl xic jah, eis gal il mungx mix dah nyal. 23 Yal Xih Doh Fuc naengc eep eis anl jiv jods maoh, suh songk anl nyaoh wul liic, qic bail senl bens, beenh sil aox yanc lail, suh ags bail jeeuv oc. Il naih, maoh deil, eep hap sangv maoh nyaoh longh wenc bux maoh. 24 Dal Wil touk Max Hah Nyinc bail. Yah Sah Longc daengh daengc bienl max Yix Seec Lieec buh ledp dah nyal Yoh Danl yangx. 25 Yah Sah Longc jiml Yal Max Sax map wanh Yoh Yah weex nyenc top bienl max. (Yal Max Sax jangs nongx biuus Yoh Yah. Bux maoh jangs Yil Teep, nyenc Yix Xic Max Lil. Neix maoh jangs Ail Biix Gaih, lagx miegs Nac Xac. Ail Biix Gaih buh nyimp Xih Lul Yax, neix Yoh Yah, jangs jaix nongx miegs.) 26 Yah Sah Longc daengh bienl max Yix Seec Lieec ledp weex dingc nyaoh dih wangp Jih Lieel. 27 Dal Wil map touk Max Hah Nyinc xic jah, lis samp mungx nyenc map sibs maoh: Xol Biix, Max Jic daengh Bah Xih Laic. (Xol Biiv dah Lah Bah map. Maoh jangs dous nyenc Yal Menc. Bux maoh jangs Nac Xac. Max Jic dah Loc Dix Bah map, bux maoh jangs Yal Miix Lil. Bah Xih Laic jangs dah dih wangp Jih Lieel, senl Loc Jih Linc map.) 28 Juh maoh deic dans miinc, guangs, daol, oux megx (saemh laox saemh liix), benv oux megx, oux megx xigs, doh, doh yak, 29 dangc medc, yuc mis, liees miinc daengh siic mis ledp sunx map saip Dal Wil daengh maenv nyenc maoh jil. Juh maoh wah: "Xaop maenv nyenc qamt dah biingc wangp bens yags oux, yuh deil wenk yuh sot oc."

Sax Mux Eev (Lenc) 18

Yah Sah Longc douh sat

1 Dal Wil juml nyenc nyimp maoh jah, jiml nyenc douc sinp bienl daengh begs bienl. 2 Maoh pieek bienl max weex samp bangl, paik juh maoh ugs bail: il bangl jangs Yoh Yah deic; il bangl jangs Yal Biix Xaih, nongx Yoh Yah, lagx Xih Lul Yax deic; il bangl jangs Yix Taip, nyenc Jah Teep, deic. Dal Wil lebc maenv bienl max maoh: "Yaoc yuv nyimp xaop ugs bail heeup." 3 Bienl max daov xunp: "Nyac bix yuv ugs bail. Nuv baov jiul douh laengh, nyenc saengl buh eis gonx jiul. Nuv jiul deil bail il benh, nyenc saengl buh eis mas sais. Laot nyac il mungx jegc jiul weenh mungx. Nyac zeil lail liuuc nyaoh xingc, lail paik nyenc bail bangl jiul." 4 Wangc xunp: "Xaop xangk weex nup lail, yaoc suh il jah weex." Il naih, wangc jenc nyaoh geel dol xingc, sinp bienl begs bienl suh ugs bail yangx. 5 Wangc doiv Yoh Yah, Yal Biix Xaih daengh Yix Taip baov: "Xaop yuih yaoc aol aenl singc daiv lagx liix Yah Sah Longc." Wangc yuih Yah Sah Longc lebc maenv sungp naih dos nyenc douc, bienl max ledp lis qingk yangx. 6 Bienl max qamt laos das meix Yix Fax Lieenc bail, nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl dos. 7 Bienl max Yix Seec Lieec douh nyenc Dal Wil heeup laengh. Maenl jah nyaengc deil nyenc gungc: yac weenh nyenc. 8 Nyenc daengl heeup sank dah daengc dih wangp jah. Maenl jah nyenc nyaoh das meix baenv mingh nyaengc gungc, biix miax daengl sat naengl deil gungc. 9 Yah Sah Longc daih yunv deml maenv nyenc Dal Wil. Maoh qic nyaoh wul max lot. Eev max lot dah dees meix laox xic jah, biaeml gaos Yah Sah Longc suh eeul nyaoh av meix. Max lot bens qamt bail, liuuc Yah Sah Longc ags jeeuv nyaoh mih. 10 Lis mungx nyenc Dal Wil nuv, suh lebc Yoh Yah: "Yaoc gobs nuv Yah Sah Longc douh jeeuv nyaoh av meix laox. 11 Yoh Yah doiv nyenc lebc maoh jah wah: "Duc mangc? Nyac lis nuv maoh il? Nyac weex mangc eis laengx sat maoh lieel? Nuv baov nyac heeup maoh deil, yaoc suh pieek xebc liangx nyaenc daengh il jiuc seel uis nyenc ags dos nyac!" 12 Mungx nyenc jah daov xunp Yoh Yah: "Laengx sonk nyac pieek yaoc il sinp liangx nyaenc, yaoc buh eis ams sat lagx wangc. Daol ledp qingk wangc doiv nyac, Yal Biix Xaih daengh Yix Taip wah: 'Xaop yuih yaoc baos lail Yah Sah Longc lagx liix jah.' 13 Nuv baov yaoc sat lagx wangc, mingh yaoc eis taik biingc, yenl yuih eis lis sil mangc jings dah wangc, nyac buh eis haengt baos yaoc." 14 Yoh Yah wah: "Yaoc eis hoik gas nyac!" Jav maoh deic samp jiuc xangp tent map, eev Yah Sah Longc jeeuv naengl soh xic jah, suh mungv laos semp maoh. 15 Xebc mungx geel bal Yoh Yah suh ledp lionh Yah Sah Longc deic maoh sat deil. 16 Yoh Yah suh xuip baol, bienl max buh sav laeml nyenc Yix Seec Lieec. 17 Juh maoh deic Yah Sah Longc dabc nyaoh das meix aox haop yaeml, juml beengc bial nyaoh wul; beengc jah laox gungc. Xic jah, nyenc Yix Seec Lieec ledp laengh bail yanc. 18 Yah Sah Longc naengl soh xic jah, maoh nyaoh Saoc Jenc Wangc jiml jiuc dungh bial saip eep nyenh maoh, yenl yuih maoh xangk: "Yaoc eis lis lagx nyimp yaoc liuuc guanl." Maoh suh aol guanl bens dos jiuc dungh naih, sint weex dungh bial Yah Sah Longc, hap weex touk maenl naih.

Dal Wil yuih Yah Sah Longc nees

19 Yal Xih Max Sih, lagx Sax Duh, wah: "Maenl naih Xus juv wangc todt miac nyenc saengl. Douv yaoc bieeuv bail lebc saip wangc qingk." 20 Yoh Yah lebc maoh: "Maenl naih lebc sil naih eis jangs nyac. Wanh maenl nyac seik bail. Maenl naih lagx wangc deil yangx, xah il naih nyac suh bix bail lebc." 21 Yoh Yah suh doiv il mungx nyenc Gux Xic wah: "Nyac bail deic maenv nyac nuv jah, lebc saip wangc qingk." Nyenc Gux Xic jah bebc nyaoh dav nas Yoh Yah, suh bieeuv bail yangx. 22 Yal Xih Max Sih yuh doiv Yoh Yah wah: "Songc il nup yangh, jouc nyac saip yaoc buh bail." Yoh Yah xunp: "Lagx liix ah! Nyac weex mangc xangk bail lieel? Maenv sungp nyac deic bail jah eis lis mangc lail saip nyac." 23 Maoh wah: "Eis heenk nup yangh, yaoc bens yuv bail." Il naih, Yoh Yah hap wah: "Bail bah!" Yal Xih Max Sih laengx bieeuv dah biingc wangp bail, naengl touk dah unv nyenc Gux Xic. 24 Dal Wil eev suiv nyaoh aox dol singl xic jah, mungx nyenc xut naengc jah qak bongc dol singl bail. Maoh naengc xic jah, lis nuv laot mungx nyenc bieeuv map. 25 Nyenc xut naengc suh soh laox lebc wangc, wangc xunp: "Nuv baov laot maoh map, maoh bens sunx sungp lail." Mungx nyenc jah il map il jaenx. 26 Mungx nyenc xut naengc jah yuh nuv il mungx nyenc bieeuv map, suh doiv mungx nyenc xut dol xingc wah: "Nuv, yuh lis il mungx bieeuv map yangx!" Wangc wah: "Maoh buh bens jangs sunx sungp lail." 27 Nyenc xut naengc jah wah: "Mungx nyenc bieeuv dah unv jah xongs Yal Xih Max Sih, lagx Sax Duh." Wangc xunp: "Maoh jangs nyenc lail. Maoh bens daiv sungp lail map." 28 Yal Xih Max Sih suh heemx wangc wah: "Ledp lail yangx!" Maoh suh bebc nas daengh dih nyaoh dav nas wangc, wah: "Xus Wangc Menl nyac nyaengc dogl bus! Maoh deic maenv nyenc eeuv xus yaoc wangc yaoc jaoh laos miac daol yangx." 29 Wangc haemk: "Yah Sah Longc lagx liix jah taik biingc xih eis?" Yal Xih Max Sih xunp: "Yoh Yah paik yaoc map xic jah, yaoc nuv begs singk naengl lonh/x gungc, daov eis wox sil mangc." 30 Wangc lebc maoh: "Nyac jenc nyaoh mangv geel gas jeengx." Il naih, maoh suh jenc nyaoh mangv geel, gas. 31 Nyenc Gux Xic suh map touk wah: "Xus yaoc wangc yaoc, nyac qingk sungp lail naih! Maenl naih Xus juv nyac dah miac maenv nyenc jenc map eeuv nyac jah." 32 Wangc haemk nyenc Gux Xic: "Yah Sah Longc lagx liix jah taik biingc xih eis?" Nyenc Gux Xic xunp: "Haengt maenv nyenc saengl xus yaoc wangc yaoc, daengh maenv nyenc mus lenc jenc map eeuv nyac jah, ledp xongs lagx liix jah laot yangh." 33 Wangc daengc xenp mas lieeux. Maoh suh qak sumx nyaoh wul dol xingc jah bail nees, mangv bail mangv wah: "Lagx yaoc Yah Sah Longc ah! Lagx yaoc, lagx yaoc Yah Sah Longc ah! Yaoc nyaengc haengt wanh nyac deil, Yah Sah Longc ah! Lagx yaoc, lagx yaoc ah!"

Sax Mux Eev (Lenc) 19

Yoh Yah qonk Dal Wil

1 Lis nyenc lebc Yoh Yah: "Wangc yuih Yah Sah Longc nees pak sais gungc." 2 Bienl max lis qingk: "Wangc yuih lagx maoh banh sais nees." Il naih, maenl jah daengc bienl max daengl dos ags xonv map, xeengp sais daov biinv wenp pak sais. 3 Juh maoh dangv dangv laos xingc map, xongs nyenc daengl dos douh laengh pak nas laot yangh. 4 Wangc dugs nas soh laox nees wah: "Heix! Lagx yaoc Yah Sah Longc ah! Yah Sah Longc lagx yaoc, lagx yaoc ah!" 5 Yoh Yah suh laos sumx wangc bail doiv maoh wah: "Nyac maenl naih aol nyenc nyac pak nas gungc. Juh maoh gobs juv mingh nyac, mingh lagx banl lagx miegs nyac, maix nyac weix nyac. 6 Nyac eiv maenv nyenc saengl nyac jah, saengl maenv nyenc eiv nyac jah. Nyac maenl naih il naih weex, nyenc douc bienl max daengh bienl max nyac nyaoh nyac map naengc eis jegc mangc. Nuv baov Yah Sah Longc naengl nyaoh, jiul ledp deil bail, jav nyac suh xeengp sais. 7 Naih nyac ugs bail, lail lail xaok sais bienl max nyac. Yaoc xiv Xus map liix, nuv nyac eis ugs bail, nyaemv naih eis lis il mungx nyenc naengl nyimp nyac gaenx nyaoh. Eev dah nyac naengl uns touk xic naih, eis lis nanh nup ugs yaot xongs nanh naih." 8 Il naih, wangc ugs bail suiv nyaoh bags dol xingc. Bienl max maoh qingk wah wangc suiv nyaoh jah, suh ledp map touk dav nas maoh. Wah touk nyenc Yix Seec Lieec douh heeup laengh jah, juh maoh ledp laengh bail yanc lieeux. 9 Nyaoh dav dous nyenc Yix Seec Lieec, nyenc ledp daengl eeuv, wah: "Dal Wil wangc juv daol todt miac nyenc saengl dah; laengx jangs maoh juv daol todt miac nyenc Feih Liih Sil. Yah Sah Longc daov jul maoh ugs guagl bail. 10 Daol aol yuc youv laos gaos jiml Yah Sah Longc weex wangc gonx daol, maoh jangs daengl heeup deil yangx. Il naih, daol weex mangc eis wah touk sibs Dal Wil wangc xonv map lieel?" 11 Dal Wil wangc paik nyenc sunx sungp touk Sax Duh daengh Yav Biiv Yav Tah, sangh sunx jah, wah: "Xaop doiv yangp laox Yuc Dal wah: 'Begs singk Yix Seec Lieec xic naih haengt sibs yaoc xonv bail xeeuc weex wangc. Xaop weex mangc mix liop touk sibs wangc xonv bail lieel? 12 Xaop jangs jaix nongx yaoc, buh jangs padt nanx yaoc! Il naih, xaop weex mangc jangs nyenc daiv wangc xonv bail xeeuc maoh zeil aenl lieel?' 13 Xaop buh doiv Yal Max Sax wah: 'Nyac eis jangs padt nanx yaoc il? Nuv baov yaoc eis jiml nyac tiik Yoh Yah weex nyenc top bienl max yaoc, haengt Wangc Menl map sat yaoc.'" 14 Dal Wil suh xonv aol lis sais longc nyenc Yuc Dal lieeux, juh maoh ledp xongs il mungx nyenc laot yangh. Il naih, juh maoh paik nyenc sunx sungp dos wangc wah: "Jouc nyac daengh oil nyenc nyac ledp xonv map."

Dal Wil xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc

15 Wangc suh xonv wenp Yeeh Lul Sax Lenc bail, map touk nyal Yoh Danl. Nyenc Yuc Dal map touk Jic Jax, yuv ugs bail sibs wangc dah nyal Yoh Danl map. 16 Xil Meix lagx Jih Lah, nyenc Benl Yax Miinx dah dih wangp Bah Lux Miix, buh nyimp nyenc Yuc Dal ganx bail sibs Dal Wil wangc. 17 Xil Meix daiv dous nyenc Benl Yax Miinx lis il sinp mungx bail. Xix Bah buh bail. Maoh jangs nyenc gonx yanc Saol Loc. Xebc ngox duc lagx maoh, eengv nyih xebc mungx lagx nuc buh bail. Oil maoh ledp ganx luih bail nyal Yoh Danl, sibs wangc. 18 Juh maoh dah nyal doiv naemx linv jah bail, deic daengc yanc wangc sibs dah map, songc wangc il nup xais suh il jah weex.

Dal Wil doiv Xil Meix ugs singc

Xil Meix dah nyal jinv Dal Wil wangc xic jah, suh bebc nyaoh dav nas wangc, 19 doiv maoh wah: "Haengt xus yaoc nyangh yaoc. Xus yaoc wangc yaoc ugs Yeeh Lul Sax Lenc maenl jah, yaoc weex sil pak yangx. Xic naih jouc nyac bix nyenh. Haengt wangc bix deic sil naih songk nyaoh aox longc. 20 Yaoc ags wox yaoc lis soix yangx. Il naih, nyaoh daengc dous nyenc Yoh Seel yaoc jangs mungx jih edl map sibs xus yaoc wangc yaoc." 21 Yal Biix Xaih, lagx Xih Lul Yax, suh wah: "Daol dogl sat Xil Meix bail! Maoh guav dah nyac, mungx Xus jiml weex wangc dos jiul jah." 22 Dal Wil xunp: "Lagx Xih Lul Yax, xaop nyimp yaoc xangk lis mangc daengl dongc lieel? Xaop maenl naih bix qimp dabs qaenp dos yaoc! Maenl naih nyaoh aox Yix Seec Lieec dogl lis nyenc douh deil il? Xaop eis wox yaoc maenl naih xonv weex wangc dos nyenc Yix Seec Lieec il?!" 23 Il naih, wangc doiv Xil Meix liix wah: "Nyac eis douh deil."

Dal Wil doiv Mix Feih Boh Xeel ugs singc

24 Mix Feih Boh Xeel, lagx kuanp Saol Loc, buh dah Yeeh Lul Sax Lenc map sibs wangc. Eev wangc bail maenl jah, hap weex touk wangc taik biingc xonv map, Mix Feih Boh Xeel bens eis xugs dinl, eis guedx mudx buh eis sagl ugs xenp. 25 Maoh dah Yeeh Lul Sax Lenc map sibs wangc xic jah, wangc haemk maoh: "Mix Feih Boh Xeel ah! Nyac weex mangc eis nyimp yaoc bail lieel?" 26 Mix Feih Boh Xeel xunp: "Xus yaoc wangc yaoc ah! Yenl yuih yaoc, nyenc nuc nyac, jangs leiv dinl, yaoc maenl jah aox longc xangk: 'Yaoc beenh anl qic max bail, il naih hap nyimp wangc gaenx bail lis.' Danl sil Xix Bah, nyenc nuc yaoc, jings yaoc ags bail. 27 Maoh buh nyaoh dav nas nyac lah sungp dingv baov yaoc eis haengt bail. Danl sil yaoc wox xus yaoc wangc yaoc diux xongs nyenc menl Wangc Menl laot yangh; il naih, nyac baov il nup lail suh il jah weex! 28 Yenl yuih daengc dous nyenc ongs yaoc nyaoh dav nas nyac eis jegc duc mangc, gobs jegc douh deil. Wangc daov saip yaoc lis dongc wangc jil oux. Il naih, yaoc naengl lis env mangc jouc wangc yagc sac lieel?" 29 Wangc doiv maoh wah: "Lail lah! Bix wah yangx! Yaoc xic naih baov: maenv eel jiv Saol Loc jah nyac daengh Xix Bah dogl daengl pieek." 30 Mix Feih Boh Xeel doiv wangc wah: "Xus yaoc wangc yaoc taik biingc xonv map yanc, yaoc laengx mas sais. Haengt eel jiv jah ledp aol dos Xix Bah."

Dal Wil doiv Bah Xih Laic ugs singc

31 Bah Xih Laic, nyenc Jih Lieel, dah Loc Jih Linc map, nyimp wangc gaenx dah nyal Yoh Danl, dah jah sunx wangc bail. 32 Jav Bah Xih Laic laox gungc, lis beds xebc nyinc yangx. Dah unv wangc nyaoh Max Hah Nyinc xic jah, Bah Xih Laic daiv ebl jil map saip wangc, yenl yuih Bah Xih Laic jangs nyenc lis. 33 Wangc doiv Bah Xih Laic wah: "Nyac nyimp yaoc gaenx dah nyal bail, touk Yeeh Lul Sax Lenc bail nyaoh. Yaoc yuv sangx nyac jodx laox." 34 Bah Xih Laic daov xunp wangc: "Yaoc xic naih eengv nyaoh menl guangl eis lis mangc jaengl. Yaoc mangc nyimp wangc gaenx bail Yeeh Lul Sax Lenc lieel? 35 Naih yaoc lis beds xebc nyinc, lail yax buh eis wox pieek hap! Yaoc qingk eis ugs maenv yaoc jil wumx jah, buh qingk eis ugs soh al banl miegs dos jah! Yaoc weex mangc naengl bail qimp dabs qaenp dos xus yaoc wangc yaoc lieel? 36 Gobs saip yaoc lis nyimp wangc gaenx dah nyal Yoh Danl, laengx mas sais yangx. Yenl yuih yaoc eis jegc lis wangc naengl pieek maenv lail naih saip yaoc. 37 Douv yaoc xonv bail, lail deil nyaoh senl bens, jaenx wenc bux neix yaoc. Geel naih jangs lagx yaoc, Jenh Hank. Douv maoh weex nyenc nuc dos xus yaoc wangc yaoc, nyimp nyac gaenx bail. Nyac xangk pieek mangc lail dos maoh, maoh buh sibs lis." 38 Wangc wah: "Lail. Jenh Hank nyimp yaoc gaenx dah nyal bail, nyac yuv yaoc il nup daiv maoh yaoc buh il jah weex. Nyac nyimp yaoc jouc duc mangc, yaoc buh liingx." 39 Il naih begs singk ledp dah nyal Yoh Danl, wangc buh enl juh maoh bail. Wangc nyimp Bah Xih Laic xudt nas, nyimp maoh pieek sungp lail, Bah Xih Laic suh xonv yanc bens bail yangx. 40 Wangc dah nyal bail touk Jic Jax, Jenh Hank buh gaenx bail. Bienl max Yuc Dal daengh il benh bienl max Yix Seec Lieec ledp dongc wangc bail.

Yuih wangc daengl eeuv

41 Eis il nup jaengl, nyenc Yix Seec Lieec ledp map jinv wangc wah: "Jaix nongx jiul, nyenc Yuc Dal, weex mangc liagc liagc sunx wangc, nyenc yanc maoh daengh begs singk maoh dah nyal Yoh Danl lieel?" 42 Nyenc Yuc Dal xunp nyenc Yix Seec Lieec: "Jiul il naih weex yenl yuih jiul jangs jaix nongx, senp singc wangc. Xaop weex mangc yuih sil naih qingk yax lieel? Jiul eis dah wangc lis mangc jil, wangc buh eis saip jiul liix xangh mangc!" 43 Nyenc Yix Seec Lieec xunp: "Nyaoh aox Yix Seec Lieec lis xebc dous nyenc. Il naih, jiul dogl lis wangc biix xaop xebc benh. Xaop weex mangc il naih naengc eis qit jiul lieel? Sint wangc daol xonv map, eis jangs jiul wah unv il?" Sungp nyenc Yuc Dal daov biix sungp nyenc Yix Seec Lieec eengv guas.

Sax Mux Eev (Lenc) 20

Xeel Bah eeuv Dal Wil

1 Eev nyaoh jah lis mungx nyenc haengt weex lonh guanl Xeel Bah, jangs lagx Biix Jih Lil, dous nyenc Benl Yax Miinx. Maoh xuip baol, heemx wah: "Daol nyimp Dal Wil eis lis mangc gaic yidx, nyimp lagx Yeeh Xih naih buh eis lis benh! Nyenc Yix Seec Lieec ah! Ags mungx ags bail yanc bah!" 2 Il naih, nyenc Yix Seec Lieec suh ledp liic Dal Wil bail, enl Xeel Bah. Danl sil nyenc Yuc Dal naengl liuuc nyimp wangc, dah nyal Yoh Danl hap weex touk Yeeh Lul Sax Lenc. 3 Dal Wil xonv touk xeeuc maoh nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc xic jah, suh deic xebc mungx weix map, maenv nyenc maoh douv gonx xeeuc jah, songk juh maoh nyaoh jagc yanc eis saip ugs bail. Maoh pieek saip juh maoh maenv jil yongh, daov eis bail jaenx juh maoh, douv oil maoh weex sax liingh hap weex touk maenl deil. 4 Wangc suh lebc Yal Max Sax: "Nyac nyaoh samp maenl naih bail juml bienl max Yuc Dal touk geel yaoc map, nyac buh map." 5 Il naih, Yal Max Sax suh bail juml bienl max Yuc Dal, danl sil wangc wah samp maenl jah maoh mix touk map. 6 Dal Wil doiv Yal Biix Xaih wah: "Xic naih Xeel Bah yuv haik daol biix Yah Sah Longc haik daol eengv qaenp. Nyac daiv bienl max yaoc bail laeml maoh, mieenx lis maoh laos maenv xingc bagc lail bail, suh laengh todt daol." 7 Il naih, Yal Biix Xaih juml bienl max Yoh Yah, maenv nyenc xut wangc daengh bienl max ags weex laot. Oil maoh dah Yeeh Lul Sax Lenc ugs bail laeml Xeel Bah. 8 Juh maoh nyaoh geel bial mags Jih Bieenl xic jah, Yal Max Sax map deml juh maoh. Yoh Yah xenp daens ugs daengl heeup, geel uis lis seel jagl miax. Maoh dah bail sibs Yal Max Sax xic jah, miax dogl ugs bagl map. 9 Yoh Yah doiv Yal Max Sax wah: "Jaix nongx yaoc, nyac lail xih eis!" Yoh Yah suh aol miac wap nyaeml mudx Yal Max Sax, xongs yuv nyimp maoh xudt nas. 10 Yal Max Sax eis keep miax nyaoh aox miac xees Yoh Yah, Yoh Yah suh aol miax mungv dus maoh, sais suh beeuv laos dees dih map. Yoh Yah eis douh eengv mungv, Yal Max Sax buh deil yangx. Yoh Yah daengh jaix nongx maoh Yal Biix Xaih suh laeml Xeel Bah, lagx Biix Jih Lil. 11 Nyenc Yoh Yah lis il mungx lagx liix jenc nyaoh geel xenp Yal Max Sax soh laox wah: "Nouc haengt nyimp Yoh Yah daengh Dal Wil, suh map enl Yoh Yah!" 12 Yal Max Sax nyaoh dav kuenp nunc nyaoh padt maoh. Mungx lagx liix jah nuv bienl max ledp liogp nyaoh jah naengc, suh deic Yal Max Sax dah wul kuenp guags touk yav, aol meix ugs xal maoh lail. 13 Xenp xangh Yal Max Sax dah kuenp daiv touk yav, nyenc suh ledp nyimp Yoh Yah gaenx bail laeml Xeel Bah. 14 Xeel Bah qamt dah dous Yix Seec Lieec lieeux, hap weex touk xingc Yal Boc Beec Max Jah. Maoh buh qamt dah daengc dih wangp nyenc Bix Lil; nyenc dih wangp jah ledp juml map enl maoh. 15 Yoh Yah nyimp bienl max enl maoh jah, ledp map lionh Xeel Bah nyaoh aox xingc Yal Boc Beec Max Jah. Juh maoh aol bial, magx jibx kuenp qak touk kaik xingc. Juh maoh yuv weex baengl kaik naengl daeml xic jah, 16 lis il mungx miegs diux dah aox xingc jah heemx: "Qingk ah! Qingk ah! Xais Yoh Yah dah map, yaoc lis sungp doiv maoh wah." 17 Yoh Yah dah bail xic jah, nyenc miegs jah haemk: "Nyac jangs Yoh Yah il?" Maoh xunp: "Yaoc jangs." Nyenc miegs wah: "Nyac qingk lail sungp miegs nuc nyac." Yoh Yah xunp: "Yaoc qingk." 18 Nyenc miegs eengv wah: "Unv jav nyenc laox bens wah: 'Lis sil mangc, bail semh nyenc Yal Boc, suh laengx wenp.' 19 Jiul nyenc xingc naih, nyaoh dav nyenc Yix Seec Lieec taik biingc laox xedc. Nyac weex mangc yuv weex gaemv xingc nyaoh Yix Seec Lieec ugs guanl naih? Nyac mangc xangk taenp lieeux eel jiv Xus naih lieel?" 20 Yoh Yah xunp: "Eis jangs il naih! Yaoc eis yuv taenp, buh eis yuv weex gaemv xingc xaop! 21 Sil eis jangs il naih! Lis il mungx nyenc guanl Xeel Bah, lagx Biix Jih Lil, dah jenc jih Yix Fax Lieenc, juml nyenc map eeuv Dal Wil wangc. Nuv baov xaop deic laot mungx nyenc naih jaoh map, yaoc suh liic xingc naih bail." Nyenc miegs doiv Yoh Yah wah: "Lail. Gaos mungx nyenc naih yuv dah wul xingc baenv saip nyac." 22 Nyenc miegs suh anl meix diux maoh bail qonk begs singk, juh maoh buh dadl gaos Xeel Bah dabc saip Yoh Yah. Il naih, Yoh Yah xuip baol, bienl max maoh suh ledp dah xingc sank bail, ags mungx ags xonv bail yanc. Yoh Yah buh xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc jinv Dal Wil wangc. 23 Yoh Yah weex nyenc top bienl max Yix Seec Lieec. Bix Nac Yax, lagx Yeeh Hoc Yeeh Dal, gonx nyenc xut wangc. 24 Yal Doh Lanc gonx nyenc douh nyaeml map weex ongl jah. Yoh Xah Fax, lagx Yal Xih Lul, weex nyenc xap sil xic unv. 25 Xeel Fac weex mungx xap sih. Sax Duh daengh Yav Biiv Yav Tah weex sangh sunx. 26 Yix Lah, nyenc Yal Eev, jangs sangh sunx geel xenp Dal Wil.

Sax Mux Eev (Lenc) 21

Sedp mungx nyenc saemh lenc Saol Loc douh sat

1 Dal Wil weex wangc xic jah, jaemc lis samp nyinc luv yags. Il naih, Dal Wil haemk Xus yuih mangc. Xus wah: "Luv yags jangs yuih soix Saol Loc daengh nyenc yanc maoh, sat deil maenv nyenc Jih Bieenl." 2 Il naih, wangc sint maenv nyenc Jih Bieenl map. Nyenc Jih Bieenl eis jangs nyenc Yix Seec Lieec, jangs nyenc Yal Moc Lil gal map. Dah unv nyenc Yix Seec Lieec doiv oil maoh liix dah, eis sat juh maoh. Saol Loc daov yuv baos nyenc Yix Seec Lieec daengh nyenc Yuc Dal, il naih hap daengv jiv sat juh maoh gaemv lieeux. 3 Dal Wil haemk nyenc Jih Bieenl: "Yaoc dogl yuih xaop nup yangh weex lieel? Yaoc dogl aol mangc map xogc soix, xaop hap wah sungp lail dos begs singk Xus?" 4 Nyenc Jih Bieenl xunp: "Jiul nyimp nyenc yanc Saol Loc sil jah eis jangs jeml nyaenc dadl wenp, jiul buh eis lis env mangc nyaoh Yix Seec Lieec xup mingh nyenc." Dal Wil haemk: "Jav xaop yuv yaoc yuih xaop weex mangc lieel?" 5 Juh maoh xunp wangc: "Jangs Saol Loc daengv jiv weex gaemv jiul. Il naih, jiul lis oil nyenc douh sat yangx, dos jiul nyaoh aox Yix Seec Lieec eis lis doiv songk dinl. 6 Nyac deic sedp mungx nyenc banl saemh lenc Saol Loc jaoh saip jiul, lail nyaoh xingc Jih Bix Yal, laengx jangs xingc Saol Loc, mungx Xus xeenx weex wangc jah, nyaoh dav nas Xus sat juh maoh." Wangc wah: "Lail. Yaoc jaoh juh maoh dos xaop." 7 Dal Wil nyimp Yoh Nac Danh, lagx Saol Loc, nyaoh dav nas Xus daengl liix weex lail dah. Il naih, wangc eis deic Mix Feih Boh Xeel, lagx Yoh Nac Danh, jaoh bail. 8 Wangc daov jaoh yac lagx Saol Loc - Yal Moc Nyic daengh Mix Feih Boh Xeel - dos juh maoh. Neix yac maoh jangs Liih Sih Bah, lagx miegs Ail Yal. Wangc buh jaoh ngox lagx Mix Lah dos juh maoh. Mix Lah laengx jangs lagx miegs Saol Loc, buh jangs maix Yal Deec Lieec. Yal Deec Lieec jangs lagx Bah Xih Laic, nyenc Mix Hoc Lah. 9 Dal Wil deic juh maoh jaoh dos nyenc Jih Bieenl. Nyenc Jih Bieenl suh nyaoh wul jenc dav nas Xus sat juh maoh, eis saip eep sangv juh maoh. Sedp mungx nyenc naih weex laot deil yangx. Juh maoh douh sat xic jah, laengx jangs xic eep qit xup oux megx. 10 Liih Sih Bah, neix yac mungx douh sat jah, deic il bangh miinc anl siik, yuih bens pait nyaoh wul bial suiv. Dah xic qit xup oux megx touk xic dogl bienl map laos wul maenv xenp xangh deil jah, Liih Sih Bah aenl maenl eis saip mogc al touk geel, aenl nyaemv eis saip nyaenp map jaenx. 11 Dal Wil lis wox weix Saol Loc, Liih Sih Bah, weex maenv sil jah, 12 suh touk begs singk Yax Bix Jih Lieel bail, yuv deic lags Saol Loc daengh lags lagx maoh Yoh Nac Danh aol xonv map. (Dah unv, nyenc Feih Liih Sil nyaoh jenc Jih Lil Boh heeup Saol Loc deil yangx, nyenc Yax Bix Jih Lieel deic xenp xangh maoh daengh lagx maoh xaengp nyaoh wul sagx wagx Boc Xanl liagc bail.) 13 Dal Wil deic lags Saol Loc daengh lags Yoh Nac Danh xonv bail, buh deic lags sedp mungx douh nyenc Jih Bieenl sat jah. 14 Wangc suh lebc eep deic lags sangv nyaoh dih wangp Benl Yax Miinx, senl Xix Lah, wenc Jih Xil, bux Saol Loc jah. Dah xic jah map, Wangc Menl qingk juh maoh yuih guagl yogc yuih, buh eis lis luv yags hap.

Heeup xuh nyenc pangp mags Feih Liih Sil

15 Nyenc Feih Liih Sil yuh lis il daov nyimp nyenc Yix Seec Lieec daengl heeup. Dal Wil daengh bienl max maoh bail heeup nyenc Feih Liih Sil, Dal Wil nyaengc qingk deil wenk gungc. 16 Lis il mungx nyenc Feih Liih Sil guanl Yix Xic Biix Nol, jangs saemh lenc nyenc pangp mags. Gaos xangp dongc maoh qaenp lis sedp jaenl. Maoh naengl deic miax meik, wah map sat Dal Wil. 17 Yal Biix Xaih, lagx Xih Lul Yax, map juv Dal Wil, heeup mungx nyenc Feih Liih Sil jah deil. Nyenc Dal Wil doiv Dal Wil liix: "Jodx naih bail lenc, nyac eis yuv nyimp jiul ugs bail daengl heeup hap, mieenx lis buil Yix Seec Lieec naeml bail." 18 Dah lenc, nyenc Yix Seec Lieec yuh nyimp nyenc Feih Liih Sil daengl heeup, nyaoh Goh Boc. Xic jah Xih Bix Gail, nyenc Hup Xah, sat deil Sax Fuc, saemh lenc nyenc pangp mags. 19 Nyaoh Goh Boc yuh nyimp nyenc Feih Liih Sil daengl heeup xic jah, Yih Lil Hah Nanc, lagx Yal Eev nyenc Boc Lil Henx, sat deil Goh Liih Yal nyenc Jah Teep. Ans xangp Goh Liih Yal top xongs inp sungc dags laot yangh. 20 Dah lenc, nyaoh Jah Teep yuh daengl heeup. Dih wangp jah lis mungx nyenc pangp mags, lagx dinl lagx miac ledp lis liogc dongl, weex laot lis nyih xebc siik dongl. Mungx nyenc naih buh jangs saemh lenc nyenc pangp mags. 21 Maoh piidt guav nyenc Yix Seec Lieec xic jah, Yoh Nac Danh, lagx Xil Meix jaix Dal Wil, sat maoh yangx. 22 Siik mungx nyenc Feih Liih Sil naih, ledp jangs saemh lenc nyenc pangp mags nyaoh Jah Teep, deil nyaoh dees miac Dal Wil daengh bienl max maoh.

Sax Mux Eev (Lenc) 22

Dal Wil dos al bus

1 Xus juv Dal Wil dah dees miac maenv nyenc saengl daengh Saol Loc map, Dal Wil yuih Xus dos al bus naih. 2 Maoh dos: "Xus jangs bial duc yaoc, doiv bagc lail yaoc, mungx juv yaoc; 3 Wangc Menl yaoc jangs bial duc yaoc, mungx bagc yaoc. Maoh jangs bais daengs yaoc, yongh legc maoh juv yaoc. Maoh jangs doiv bagc yaoc, doiv yaoc lebl nanh, mungx juv yaoc: dah nyenc manc nyenc yax juv yaoc. 4 Yaoc sint Xus, mungx jegc lis bus, maoh hap dah nyenc saengl juv yaoc. 5 Naemx langh deil map dugs yaoc; naemx langh gaemv map xal yaoc. 6 Lamh mangv yeml map biedc yaoc, yeep doiv deil map ebc yaoc. 7 Yaoc dah nanh naih jouc sint Xus; jouc sint Wangc Menl yaoc. Maoh dah xeeuc Wangc Menl qingk soh yaoc, soh jouc yaoc touk kap maoh. 8 Dih suh naenv neip, dungh menl buh yagc yingh. Maenv naih naenv yenl yuih Xus qingk yax. 9 Dah jemc naengl Xus beeuv guaenc; ebl ugs mas buil yadc, beeuv ugs senv buil map. 10 Maoh eip wul menl, ags luih map; lis mas menl naeml nyaoh dees dinl maoh. 11 Maoh suiv mungx nyenc menl ags, bens map; soic lemc bens map. 12 Maoh aol dengv map xal maoh, aol mas menl naeml map lionh. 13 Guangl dah maoh weds ugs map, labs buh dah maoh beengv map yangx. 14 Xus, Mungx Zeil Pangp, dah wul menl wah sungp; soh maoh xongs bias laot yangh. 15 Maoh beengv nat aol nyenc saengl sank lieeux, weds labs aol juh maoh yaot laengh bail. 16 Wangc Menl il udt soh, il xuip soh naengl, suh lis nuv dingv heit, buh lis nuv sangp dingv dih. 17 "Maoh dah wul menl duh miac map nyaeml yaoc; deic yaoc dah naemx yaeml yidx ugs map. 18 Maoh juv yaoc todt maenv nyenc saengl lis legc jah, maenv nyenc eeuv yaoc ags dah yaoc jah. 19 Nyanl maenl yaoc deml ebs nanh jah, juh maoh map heeup yaoc, Xus daov bagc yaoc. 20 Maoh daiv yaoc touk doiv taik biingc; juv yaoc, yenl yuih yaoc douh sais maoh. 21 Xus buic singc yaoc yenl yuih yaoc weex saengc; maoh pieek lail saip yaoc yenl yuih miac yaoc xeengt singh. 22 Yaoc anl sungp Xus yangx; buh eis liic Wangc Menl yaoc weex sil pak jah. 23 Banc liix maoh nyaoh meix xangk yaoc; sungp maoh yaoc buh eis baenv. 24 Yaoc nyaoh dav nas maoh eis tags soix mangc, buh eis saip bens lis soix mangc. 25 Xus anl yaoc weex saengc, yaoc nyaoh maoh naengc map weex xeengt singh, pieek lail saip yaoc. 26 Xus ah! Nuv baov nyenc laox xedc, nyac buh laox xedc daiv maoh. Nuv baov nyenc saengc, nyac buh saengc daiv maoh. 27 Nuv baov nyenc xeengt singh, nyac buh xeengt singh daiv maoh. Nuv baov nyenc dingv, nyac buh aol jiv nyac map daiv maoh. 28 Nyenc sais mas weex taemk nyac buh juv, dal nyac daov xac naengc nyenc sais pangp weex mags, aol juh maoh dogl taemk. 29 Xus ah! Nyac jangs buil yaoc; nyac aol maenv dengv yaoc wenp guangl. 30 Lis nyac bangl yaoc, yaoc heeup xuh nyenc saengl; baengh nyac Wangc Menl yaoc, kaik mangc yaoc buh biiul dah lis. 31 Wah touk Wangc Menl, kuenp maoh xonc xuh; sungp maoh buh senk lis dah. Maoh xongs bais daengs bagc maenv nyenc map baengh maoh jah. 32 Douv Xus dah mangv, nouc weex Wangc Menl lieel? Douv Wangc Menl daol dah mangv, nouc weex Bial Duc lieel? 33 Wangc Menl jangs doiv bagc lail dos yaoc lebl nanh, aol yaoc qamt kuenp taik biingc. 34 Maoh aol dinl yaoc hoik xongs dinl wangc bas; yuh aol yaoc nyaoh doiv pangp jenc lis jaens. 35 Maoh eeus miac yaoc wox daengl heeup; aol inp yaoc beengv lis nat dongc. 36 Xus ah! Nyac xongs bais daengs juv yaoc, yos miac map bangl yaoc, aol yaoc wenp mags. 37 Nyac aol kuenp yaoc qamt jah kuangt, eis saip yaoc douh leix. 38 Yaoc laeml nyenc saengl yangx, weex juh maoh gaemv; naengl mix gaemv xic jah, yaoc buh mix xonv map. 39 Yaoc aol juh maoh weex gaemv lieeux, dos juh maoh jenc eis lis; juh maoh ledp baengl nyaoh dees dinl yaoc. 40 Nyac saip legc dos yaoc daengl heeup yangx; buh aol nyenc saengl bebc nyaoh dav nas yaoc. 41 Nyac aol nyenc saengl yaoc gonh xenp laengh bail; yaoc buh weex gaemv juh maoh. 42 Juh maoh sint nyenc map bangl, daov eis lis nyenc bangl juh maoh; sint Xus, Xus buh eis xunp. 43 Yaoc jabc juh maoh lanh, xongs bungv dees dih; yaoc xait juh maoh, xongs magx nyaoh wul ail. 44 Begs singk yaoc map heeup yaoc, nyac juv yaoc todt lis; nyac naengl bangl yaoc bens weex mungx gonx lis oil guagl. Maenv nyenc xic unv yaoc mix wox meel jah xic naih buh map bonc buih yaoc. 45 Nyenc mangv nugs buh map touk yaoc jouc yaoc gonx juh maoh; juh maoh il qingk soh yaoc, suh anl bail weex. 46 Juh maoh ledp toip sais; danc xut ugs doiv bagc lail juh maoh map. 47 Xus jangs bens soh! Bial Duc yaoc nyaengc dogl lis bus! Haengt Wangc Menl lis nyenc jiml pangp! Maoh jangs Xus Juv yaoc, Bial Duc yaoc! 48 Maoh jangs Wangc Menl aol yax map beis nyenc saengl yaoc, songk begs singk oil guagl nyaoh dees miac yaoc, 49 juv yaoc todt maenv nyenc saengl yaoc. Xus ah! Nyac jiml yaoc jenc map, pangp dah nyenc saengl yaoc; nyac juv yaoc todt lis nyenc manc yax. 50 Xus ah! Il naih, yaoc yuv nyaoh dav oil guagl bus nyac; yaoc yuv dos al map bus guanl nyac. 51 Nyac saip wangc nyac jiml jah bens heeup ags dah nyenc saengl gungc. Nyac bens ugs aenl singc dos nyenc nyac jiml map weex wangc jah, laengx jangs dos Dal Wil daengh saemh lenc maoh, touk jaengl yais.

Sax Mux Eev (Lenc) 23

Sungp lieeux Dal Wil

1 Mangv dees naih jangs sungp Dal Wil zeil lenc: "Sungp naih jangs sungp Dal Wil, lagx Yeeh Xih. Maoh douh Mungx Zeil Pangp jiml pangp, douh Wangc Menl Yal Gol xeenx weex wangc, buh jangs mungx nyaoh Yix Seec Lieec weex sangh al lail 2 Guaenl Xus yaml yaoc wah; maenv sungp maoh nyaoh ebl yaoc. 3 Wangc Menl Yix Seec Lieec, laengx jangs Bial Duc Yix Seec Lieec, lebc yaoc: 'Mungx weex wangc aol sais saengc gonx nyenc menc, buh anl sais longc qaenp juiv Wangc Menl map deic env; 4 maoh guangl xongs kangp jenc saemp eis lis mas laot yangh, tingp singh xongs menl dih dogl bienl dah bail aol dih dees ugs nyangt sup laot yangh.' 5 Wangc Menl buh wox yaoc jangs il naih gonx, aol aenl singc daiv saemh lenc yaoc! Maoh nyimp yaoc weex yot touk jaengl yais! Wangc Menl bens anl yot naih weex wenp. Yaoc wangk semp Wangc Menl juv yaoc, anl meix xangk yaoc pieek dos yaoc. 6 Danl sil nyenc pak douh baenv xongs sunl douh baenv laot yangh, nyenc eis ams aol miac nyaeml juh maoh. 7 Nyaeml sunl bens yongh yangh xonh kuedp xih ans xangp; juh maoh ledp yuv douh buil daos gaemv lieeux.

Samp mungx bienl max zeil ags Dal Wil

8 Maenv guanl nyenc ags Dal Wil xap nyaoh mangv dees naih. Lis samp mungx bienl max zeil ags, yuh sint weex Samp Mungx Douc. Yoh Xeel Bah Xeel, nyenc Tap Geec Menc, jangs aox samp mungx naih mungx douc. Lis il daov, maoh deic xangp heeup deil beds begs mungx nyenc saengl. 9 Nyaoh aox Samp Mungx Douc mungx jih nyih jangs Yix Liih Yal Sax, lagx Dox Daih nyenc Yal Hoc. Lis il daov, nyenc Feih Liih Sil daengl juml map heeup, maoh nyimp Dal Wil doiv juh maoh wah sungp daengl heeup. Bienl max Yix Seec Lieec laengh bail xic jah, Yix Liih Yal Sax jenc nyaoh geel Dal Wil heeup. 10 Maoh eis denl bail, daov sat nyenc Feih Liih Sil, hap weex mas miac lieeux, miac bens eeul miax jaens guadl. Maenl jah Xus bangl maoh heeup lis ags nangs. Bienl max xonv map, gobs xangk xeengl maenv yangh xonh nyenc deil jah. 11 Nyaoh aox Samp Mungx Douc mungx jih samp jangs Xah Max, lagx Yal Jih nyenc Hah Lah. Lis il daov nyenc Feih Liih Sil daengl juml nyaoh Lil Xih, nyaoh il dangc yav dos doh yak, heeup nyenc Yix Seec Lieec. Bienl max Yix Seec Lieec nyaoh dav nas juh maoh laengh yangx. 12 Xah Max daov jenc nyaoh dav yav, heeup deil nyenc Feih Liih Sil, bagc dangc yav jah. Xus bangl Xah Max heeup lis ags nangs. 13 Lis il daov xup oux xic jah, Dal Wil nyaoh longh Yal Dul Lanc, bienl max Feih Liih Sil nyaoh saoc jenc Lil Fac Yinh weex dingc. Nyaoh aox Samp Xebc Mungx nyenc ags, Samp Mungx Douc jah luih longh map nuv Dal Wil. 14 Xic jah Dal Wil nyaoh doiv bagc, lis bangl nyenc Feih Liih Sil nyaoh Boc Lil Henx weex dingc. 15 Dal Wil sot oc nyaengc xangk jil naemx, wah: "Heix! Nyaengc haengt lis nyenc dah menv geel dol xingc Boc Lil Henx deic naemx dos yaoc jil!" 16 Il naih, Samp Mungx Douc jah suh heeup laos doiv dingc nyenc Feih Liih Sil bail, dah menv geel dol xingc Boc Lil Henx aol naemx xonv map saip Dal Wil. Dal Wil daov eis xeeh wumx, xonv deic naemx daov nyaoh dav nas Xus, 17 wah: "Xus ah! Naemx naih juiv xongs padt, jangs nyenc aol mingh bail wanh map. Yaoc weex nup jil naemx naih lieel?" Jav Dal Wil eis xeeh wumx. Samp Mungx Douc weex sil bens xongs maenv sil naih.

Samp Xebc Mungx bienl max ags Dal Wil

18 Yal Biix Xaih, jaix nongx Yoh Yah, lagx Xih Lul Yax, jangs nyenc douc Samp Xebc Mungx nyenc ags. Lis il daov, maoh deic xangp sat samp begs mungx nyenc saengl. Il naih, maoh ugs guanl xongs Samp Mungx Douc jah laot yangh. 19 Maoh biix Samp Mungx Douc jah eengv lis qaenp juiv. Laengx sonk maoh eis jangs Samp Mungx Douc aox jah il mungx, maoh buh wenp nyenc douc dos juh maoh. 20 Bix Nac Yax, lagx Yeeh Hoc Yeeh Dal, jangs nyenc daengl heeup ags dah dih wangp Jax Xeeh map. Maoh weex dah oil sil mags. Il jagc sil jangs maoh sat yac mungx nyenc zeil ags Moc Yah. Nyaoh dogl nuil xic jah, maoh luih aox longh bail sat deil duc jenl lienc. 21 Lis il daov, maoh buh heeup deil il mungx nyenc pangp mags Aih Jic. Nyenc jah aox miac deic xangp, Bix Nac Yax gobs deic jiuc gonv nyimp maoh daengl heeup. Maoh suh dah miac nyenc Aih Jic xeengl lis xangp, deic xangp sat maoh. 22 Bix Nac Yax lagx Yeeh Hoc Yeeh Dal weex sil bens xongs sil naih. Maoh buh nyimp Samp Mungx Ags jah laot yangh ugs guanl. 23 Maoh nyaoh aox Samp Xebc Mungx nyenc jah zeil lis qaenp juiv, daov eis jangs Samp Mungx Douc aox jah il mungx. Dal Wil jiml maoh weex mungx gonx nyenc bagc Dal Wil. 24 Aox Samp Xebc Mungx Ags naengl lis: Yal Sax Heih jaix nongx Yoh Yah; Yih Lil Hah Nanc, lagx Dox Daih, nyenc Boc Lil Henx; 25 Xah Max, nyenc Hah Lol; Yix Lil Jah, nyenc Hah Lol; 26 Xih Lil Sih, nyenc Pap Leec Tip; Yix Lah, lagx Yil Jic, nyenc Tip Goh Yal; 27 Yal Biix Yix Seel, nyenc Yal Nac Tup; Mix Benx Naix, nyenc Hup Xah; 28 Sax Menc, nyenc Yal Hoc; Max Hah Laic, nyenc Neel Toc Fac; 29 Xih Lil, lagx Bah Nac, nyenc Neel Toc Fac; Yix Taip, lagx Liil Bail, nyenc Jih Bix Yal, dih wangp Benl Yax Miinx; 30 Bix Nac Yax, nyenc Biix Lah Dunl; Xih Daic, nyenc saoc jenc Jah Xic; 31 Yal Biix Yal Bonx, nyenc Yac Lah Bah; Yah Sih Max Fuc, nyenc Bah Lux Miix; 32 Yix Liih Yax Bah, nyenc Xah Benx; maenv lagx Yax Xanl; Yoh Nac Danh, 33 lagx Xah Max, nyenc Hah Lah; Yal Xih Anl, lagx Xah Lah, nyenc Hah Lah; 34 Yix Liih Fac Lieel, lagx Yal Hah Bail, nyenc Max Jah; Yix Lieenc, lagx Yal Xih Doh Fuc, nyenc Jih Loc; 35 Xih Sih Laic, nyenc Jah Mil; Pap Laic, nyenc Yal Bah; 36 Yix Jax, lagx Nac Danh, nyenc Sox Bah; Bah Nyic, nyenc Jah Deec; 37 Xih Leec, nyenc Yal Menc; Nac Hah Laic, nyenc Bix Lul, buh jangs mungx bangl Yoh Yah, lagx Xih Lul Yax, deic yangh xonh daengl heeup; 38 Yix Lah, nyenc Yix Tieex; Jah Lil, nyenc Yix Tieex; 39 daengh Uh Liih Yal, nyenc Heel. Weex laot lis samp xebc sedp mungx.

Sax Mux Eev (Lenc) 24

Dal Wil yeih nyenc

1 Xus yuh qingk yax dos nyenc Yix Seec Lieec gungc, suh yaml Dal Wil haik juh maoh, wah: "Nyac bail yeih nyenc Yix Seec Lieec daengh nyenc Yuc Dal lis nup gungc." 2 Il naih, Dal Wil doiv Yoh Yah daengh maenv nyenc douc bienl max wah: "Xaop bail qamt dah oil dous Yix Seec Lieec, dah Danl hap weex touk Bieec Xeel Bah, yeih lail bienl max, yaoc hap wox lis nup gungc." 3 Yoh Yah xunp wangc: "Haengt Xus, Wangc Menl nyac, eengv qimp begs benh bienl max, saip xus yaoc wangc yaoc ags lis nuv. Danl sil xus yaoc wangc yaoc weex mangc xangk weex sil naih lieel?" 4 Wangc daov baov sungp luih map, Yoh Yah daengh maenv nyenc douc bienl max ledp douh soic. Il naih, juh maoh dah wangc ugs bail yeih nyenc Yix Seec Lieec. 5 Juh maoh dah nyal Yoh Danl, geel Yax Loc Eev mangv namc weex dingc, nyaoh saoc jenc Jah Deec. Dah lenc, juh maoh yuh touk Yax Seel, 6 yuh bail Jih Lieel daengh dih wangp Tat Tienc Hoc Xil, yuh touk Danl Yax Anh, xonh touk Xih Dunl. 7 Jav juh maoh hap map touk xingc Teip Loc bagc lail jah, eengv oil senl nyenc Xih Wil daengh nyenc Jah Nanc, lenc yuh wenp namc touk Yuc Dal, hap weex touk Bieec Xeel Bah. 8 Juh maoh qamt dah daengc dih wangp. Dah lis jus nyanl daengh nyih xebc maenl, juh maoh hap xonv touk Yeeh Lul Sax Lenc. 9 Yoh Yah yeih lis nup gungc nyenc map lebc wangc: Yix Seec Lieec nyenc deic miax jah lis beds xebc weenh, Yuc Dal lis ngox xebc weenh.

Yuih soix Dal Wil douh wedt

10 Dal Wil yeih nyenc daengl heeup yangx, bens eis qingk biingc longc, doiv Xus wah: "Yaoc weex sil naih lis soix mags yangx. Xus ah! Jouc nyac kat soix yaoc nyenc nuc nyac. Yaoc weex sil naih jangs ees gungc yangx." 11 Hedp lenc Dal Wil jenc map dah unv, sungp Xus map touk Jah Deec, sangh duh sungp Wangc Menl, laengx jangs nyenc wox unv lenc Dal Wil, wah: 12 "Nyac bail lebc Dal Wil: 'Xus il naih wah: Yaoc lis samp hangc nanh laox dos nyac xeenx. Songc nyac xeenx hangc nup, yaoc suh aol hangc jah wedt nyac.'" 13 Il naih Jah Deec bail jinv Dal Wil doiv maoh wah: "Nyac yuv lis samp nyinc luv yags nyaoh guagl nyac, xih yuv lis samp nyanl nyaoh dav nas nyenc saengl douh laengh, xih yuv lis samp maenl nyaoh guagl nyac lis biingh ganl? Nyac yuv xangk lail xeenx lail, yaoc hap wox weex nup xunp Xus, mungx paik yaoc map jah." 14 Dal Wil doiv Jah Deec wah: "Yaoc qingk dengv sais gungc. Douv daol dogl nyaoh aox miac Xus, yenl yuih meix yagc sac maoh mags. Bix douv yaoc dogl nyaoh aox miac nyenc." 15 Il naih Xus songk biingh ganl dos nyenc Yix Seec Lieec, dah hedp saemp jah hap weex touk maenl jih samp. Dah dih wangp Danl hap weex touk Bieec Xeel Bah, deil lieeux sedp weenh begs singk. 16 Mungx nyenc menl duh miac yuv weex gaemv xingc Yeeh Lul Sax Lenc xic jah, Xus yuih nanh naih qingk banh sais hap wanh meix xangk, lebc mungx nyenc menl songk biingh ganl dos begs singk jah: "Kaemk yangx! Sav miac nyac bah!" Xic jah nyenc menl Xus nyaoh beit begx oux megx Yal Laoc Nac, nyenc Yeeh Bul Sih. 17 Dal Wil lis nuv nyenc menl heeup deil begs singk jah, suh doiv Xus wah: "Jangs yaoc weex sil pak, lis soix. Juh maoh xongs liees miinc eis lis soix mangc. Haengt miac nyac map dos yaoc daengh nyenc yanc yaoc."

Dal Wil jiml sagx daengc

18 Maenl jah Jah Deec bail jinv Dal Wil, doiv maoh wah: "Nyac bail beit begx oux megx Yal Laoc Nac, nyenc Yeeh Bul Sih, yuih Xus jiml jagc sagx daengc." 19 Il naih, Dal Wil suh anl sungp Xus lebc Jah Deec jah bail yangx. 20 Yal Laoc Nac lis nuv wangc daengh nyenc wangc dah map, suh bail touk dav nas wangc bebc nas daengh dih. 21 Yal Laoc Nac haemk: "Xus yaoc wangc yaoc weex mangc map touk yaoc, nyenc nuc nyac lieel?" Dal Wil xunp: "Yaoc yuv jeis beit begx oux megx nyac naih, yuih Xus jiml jagc sagx daengc, aol begs singk eis lis biingh ganl hap." 22 Yal Laoc Nac doiv Dal Wil wah: "Xus yaoc wangc yaoc ah! Haengt nyac xogp duc mangc suh deic sunx saip. Geel naih lis senc, deic bail weex liix xangh siul yongc. Geel jah buh lis yangh xonh begx oux daengh ebs bas, deic bail weex jedl daos. 23 Wangc ah! Oil naih yaoc Yal Laoc Nac ledp pieek saip nyac. Haengt Xus, Wangc Menl nyac, sibs liix xangh nyac sunx saip jah." 24 Wangc daov xunp Yal Laoc Nac: "Eis yuv weex naih. Yaoc bens yuv anl av sinc map nyimp nyac jeis. Yaoc eis haengt yah lis maenv yangh xonh map weex liix xangh siul yongc sunx saip Xus, Wangc Menl yaoc." Il naih, Dal Wil aol ngox xebc liangx nyaenc jeis beit naih daengh senc. 25 Dal Wil nyaoh jah yuih Xus jiml jagc sagx daengc, buh sunx liix xangh siul yongc daengh liix xangh taik biingc. Xus suh qingk maoh yuih guagl yogc yuih, jav nyenc Yix Seec Lieec eis douh biingh ganl yangx.

Yoh Nac 1

Yoh Nac laengh Xus

1 Xus songk lix touk Yoh Nac, lagx Yav Miv Tais jah: 2 "Nyac bail xingc laox Nyic Nyic Weih! Daengl nas qonk baov nyenc xingc jah, yenl yuih yaoc wox oil maoh nyaengc weex pak gungc." 3 Danl sil Yoh Nac laengh Xus wenp ags mangv, xangk bail Tap Xih. (*Lis nyenc baov Tap Xih jangs jagc xingc guagl Xih Banh Yac, nyaoh geel heit.) Maoh map touk geel heit xingc Yoh Pap, deml jigs lol yuv bail Tap Xih, suh eip sinc, qak lol bail yangx. Il naih, maoh xangk laengh touk jav bail, liic Xus eengv yais. 4 Jav Xus deic heit weds lemc langh laox map. Lemc langh biedl laos lol, dos lol yuv pak lieeux. 5 Nyenc deic lol nyaengc qingk yaot gungc, ags mungx ags songk xenp jouc xenc mungx map juv. Juh maoh buh deic kuak aox lol jah baenv laos heit bail, xangk aol lol qat nyil. Xic jah, Yoh Nac daov nyaoh aox lol nagp yaeml yangx. 6 Il naih, nyenc douc gonx lol touk geel Yoh Nac bail, doiv maoh wah: "Nyac weex mangc naengl nyaoh naih nagp lieel? Jenc map jouc xenc nyac! Yaot xic maoh yagc sac daol, juv mingh daol." 7 Jav nyenc deic lol daengl baov: "Daol map sabp jouh, hap wox daov nanh naih jangs nouc deic map." Oil maoh suh sabp jouh, laengx ugs Yoh Nac. 8 Il naih, juh maoh haemk Yoh Nac: "Lebc jiul, ugs meix nanh naih jangs eis jangs dah nyac map? Nyac weex ongl mangc? Nyac dah nup map? Jangs nyenc guagl nup? Dous nup?" 9 Yoh Nac xunp: "Yaoc jangs nyenc Xih Boc Laic. Yaoc qaenp juiv Xus, Wangc Menl wul menl. Jangs maoh daengv heit daengv dih." 10 Yoh Nac yuh lebc juh maoh sil maoh laengh Xus map jah. Nyenc deic lol qingk maenv sil naih, xah nyaengc qingk yaot gungc, suh doiv maoh wah: "Nyac mangc yuv il naih weex lieel?" 11 Xic jah lemc langh il weex il mags. Il naih, juh maoh haemk maoh: "Jiul dogl doiv nyac nup yangh weex, lemc langh naih hap sav?" 12 Yoh Nac xunp: "Deic yaoc baenv laos heit bail, lemc langh suh sav yangx. Yaoc wox xaop deml daov nanh naih jangs dah yaoc map." 13 Maenv nyenc deic lol jah daov eengv songk xenp jangt lol, xangk aol lol bagx jenc. Danl sil lemc langh il weex il wodx, juh maoh buh jangt bail eis lis. 14 Il naih, juh maoh suh jouc Xus Wangc Menl: "Xus ah! Jiul map sat mungx nyenc naih, jouc nyac bix aol jiul deil ah! Nuv baov maoh eis lis soix, bix yuih jiul aol maoh deil, map wedt jiul. Xus ah! Maenv naih ledp jangs anl meix xangk nyac map weex." 15 Wah wenp, nyenc deic lol suh jungl Yoh Nac map baenv laos heit bail. Lemc langh laengx sav yangx. 16 Nyenc deic lol nuv sil naih, ledp yaot Xus gungc, suh sat duc xeengp sunx saip Xus, nyimp Xus map liix. 17 Nyaoh xic jah, Xus xais duc bal laox map, deic Yoh Nac taenp laos dux bail. Yoh Nac suh nyaoh aox dux bal jah samp maenl samp janl.

Yoh Nac 2

Yoh Nac yogc yuih

1 Yoh Nac nyaoh aox dux bal, nyimp Xus, Wangc Menl maoh, wah sungp: 2 "Yaoc dah nanh laox jouc Xus, Xus buh xunp yaoc. Yaoc dah doiv yaeml mangv yeml jah songk xenp jouc nyac Xus, nyac buh qingk soh yaoc. 3 Nyac deic yaoc baenv laos heit, yaoc buh yaeml laos doiv yaeml bail. Naemx heit lionh yaoc, langh laox ledp map ebc yaoc lieeux. 4 Jav yaoc wah: 'Xus ah! Nyac aol yaoc dah dav nas nyac jul ugs bail. Yaoc dos sais eengv lis nuv dangc jeenh sinp nyac.' 5 Yaoc yaeml nyaoh dingv heit jah, yuv deil yangx. Naemx heit map dugs yaoc lieeux, nyangt heit map biedc gaos yaoc. 6 Yaoc yaeml touk dingv heit sangp jenc bail. Dol menl guangl ngabc yangx, yaoc douh daemh nyaoh doiv mangv dengv. Danl sil nyac, Xus Wangc Menl yaoc, deic yaoc dah doiv yaeml mangv dengv jah juv ugs map! 7 Eev yaoc qingk yuv lenx mingh xic jah, yaoc xonv xangk touk Xus. Yaoc doiv nyac yogc yuih, nyac buh nyaoh dangc jeenh sinp qingk yaoc. 8 Maenv nyenc baiv bux sac jah, ags sagl singc nyac. 9 Danl sil wah touk yaoc, yaoc yuv dos al bus nyac, sat duc xeengp sunx saip nyac. Yaoc buh yuv anl liix yaoc bail weex. Gobs lis laot Xus juv lis nyenc." 10 Dah lenc, Xus lebc bal, bal suh deic Yoh Nac weent nyaoh biinl heit.

Yoh Nac 3

Yoh Nac bail Nyic Nyic Weih

1 Xus daov jih nyih songk lix touk Yoh Nac: 2 "Nyac laengx bail xingc laox Nyic Nyic Weih, baov nyenc aox xingc maenv sungp yaoc yuv lebc nyac jah." 3 Daov naih, Yoh Nac senk Xus baov, laengx bail Nyic Nyic Weih yangx. Xingc jah nyaengc laox gungc, yuv qamt samp maenl jav hap dah. 4 Yoh Nac laos xingc qamt il maenl kuenp, suh soh laox doiv wagx jenl wah: "Eengv dah siik xebc maenl, Nyic Nyic Weih ledp yuv gaemv lieeux!" 5 Nyenc Nyic Nyic Weih ledp senk maenv sungp Wangc Menl jah. Eis heenk mags uns ledp jih ebl jil eengv aemv miinc anl yal siik, ugs yangh xonv sais. 6 Wangc Nyic Nyic Weih lis qingk sungp Yoh Nac wah jah, laengx liic daengv wangc todt ugs wangc map. Maoh siip aemv miinc anl yal siik, buh suiv nyaoh dav bungv. 7 Dah lenc, maoh weds sungp luih bail lebc nyenc Nyic Nyic Weih: "Sungp naih jangs wangc daengh nyenc mungx baov luih map: 'Nyenc daengh duc xeengp ledp eis saip jil wumx, 8 ledp yuv aemv miinc anl yal siik. Mungx mungx ledp yuv songk sais jouc Wangc Menl, yuv duv meix yax, baenv meix haik nyenc. 9 Yaot xic Wangc Menl wanh meix xangk. Maoh eis qingk yax hap, daol suh eis douh gaemv.'" 10 Wangc Menl nuv juh maoh eis eengv weex sil yax, jav maoh hap wanh meix xangk maoh yuv weex gaemv xingc naih jah, suh eis weex yangx.

Yoh Nac 4

Wangc Menl yagc sac Yoh Nac qingk yax

1 Wangc Menl wanh meix xangk naih saip Yoh Nac nyaengc eis mas sais, qingk yax gungc. 2 Il naih, maoh doiv Xus yogc yuih: "Xus ah! Yaoc naengl nyaoh senl bens xic jah, yaoc eis wah dah nyac yuv il naih weex il? Jav yaoc hap laengh wenp Tap Xih bail, yenl yuih yaoc saemp wox nyac jangs Wangc Menl sais lail yagc sac, yuh wox nyac yuns meix yax, gungc meix eiv. Yaoc buh wox nyac yuv wanh meix xangk, eis yuv weex gaemv maenv nyenc naih. 3 Xus ah! Douv yaoc deil bail bah! Yaoc deil bail biix naengl nyaoh eengv lail!" 4 Xus xunp: "Nyac il naih yax douh eis?" 5 Dah lenc, Yoh Nac ugs touk nugs xingc mangv dongl bail. Maoh weex jagc dingc, suiv nyaoh dees lebl kangp, gas naengc xingc naih yuv ugs sil mangc. 6 Dah lenc, Xus Wangc Menl aol ongl meix xunv pangp dah Yoh Nac, weex wumv (RJ) saip maoh. Il naih, Yoh Nac qingk lail nyaoh gungc, nyaengc qingk ongl meix jah douh sais. 7 Danl sil hedp lenc jenc saemp, Wangc Menl xais duc nuic map idx ongl meix jah sot deil bail. 8 Touk kangp udt map xic jah, Wangc Menl suh aol lemc udt dah mangv dongl map xuip Yoh Nac. Dav menl kangp udt gungc, xiuv gaos maoh, dos maoh nguenh gaos lieeux. Xah il naih, maoh xangk deil bail, wah: "Yaoc deil bail biix naengl nyaoh eengv lail!" 9 Danl sil Wangc Menl doiv Yoh Nac wah: "Ongl meix naih deil nyac yax, jangs douh eis?" Yoh Nac xunp: "Jangs. Yaoc qingk yax yuv deil yangx!" 10 Jav Xus wah: "Nyac eis miac ongl meix naih, buh eis aol maoh mags map. Maoh janl jih edl gobs xunv map, janl jih nyih deil yangx, nyac naengl yagc sac maoh. 11 Danl sil xingc Nyic Nyic Weih lis xebc nyih weenh nyenc qak luih, ledp eis wox mangc lail yax, eengv lis oil duc xeengp. Xingc laox il naih, yaoc naengl eis dogl yagc sac il?"

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Sil Lagx Tiik 1

Yeeh Suh xais lagx yot gas Guaenl Sinp

1 Nyenc mungx, Tiip Ah Feih Loc ah! Nyaoh wul bens leec dah unv xap jah, yaoc wah touk Yeeh Suh weex dah, eeus dah, maenv jah, 2 hap weex touk xic maoh douh sibs qak menl bail. Mix qak dah unv, maoh baengh Guaenl Sinp lebc lagx tiik maoh xeenx jah nup yangh weex. 3 Maoh douh sat yangx, naengl ags ugs map saip maenv lagx tiik naih nuv, buh aol oil hangc weex dav dos juh maoh wox maoh xonv soh map. Nyaoh siik xebc maenl jaengl maoh xeenk ugs map saip lagx tiik nuv, bens wah touk sil guagl Wangc Menl. 4 Lis il daov, Yeeh Suh nyimp lagx tiik jil oux xic jah, baov juh maoh: "Bix liic Yeeh Lul Sax Lenc. Gas Bux yaoc weex wenp maoh liingx saip xaop jah. Xaop lis qingk yaoc wah dah jagc sil naih. 5 Xic unv, Yoh Hanp jangs aol naemx weex liix xugs dos nyenc, danl sil eengv mieengc maenl Wangc Menl yuv aol Guaenl Sinp weex liix xugs dos xaop."

Yeeh Suh douh sibs qak menl

6 Il naih lagx tiik nyimp Yeeh Suh daengl juml xic jah, haemk maoh: "Xus ah! Nyac nyaoh xic naih yuv aol env guagl xonv dos jiul nyenc Yix Seec Lieec il?" 7 Yeeh Suh xunp juh maoh: "Xaop eis yongh wox xic nup maenl nup. Laot Bux ags xeenx xic yangx. 8 Danl sil Guaenl Sinp map touk xenp xaop xic jah, xaop yuv lis legc, naengl yuv nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc, nyaoh daengc dih wangp Yuc Dal nyimp Sax Max Liih Yal, buh nyaoh dees longc menl weex dav dos yaoc." 9 Yeeh Suh wah wenp sungp naih, lagx tiik naengl naengc maoh xic jah, maoh suh qak menl bail, lis duc mas menl map xal maoh, juh maoh eis nuv hap. 10 Maoh liic bail xic jah, juh maoh naengl bids nas naengc menl, daih yunv lis yac mungx nyenc daens ugs bagx jenc nyaoh geel juh maoh. 11 Yac maoh wah: "Nyenc Jah Liih Liih ah! Xaop weex mangc jenc nyaoh naih naengc wul menl lieel? Yeeh Suh, mungx liic xaop douh sibs qak menl bail naih, xaop nup yangh nuv maoh qak menl bail, maoh buh il jah yuv xonv map."

Max Tiic Yal wanh Yuc Dal Sih

12 Maenv lagx tiik suh dah jenc Ganx Lanx xonv touk Yeeh Lul Sax Lenc, egs lis yac liix kuenp. 13 Juh maoh laos xingc, suh bail sumx juh maoh nyaoh jah, nyaoh wul gongc. Xic jah lis Biix Deec, Yoh Hanp, Yal Gol Box, Anh Deec Lieel; Feih Liih daengh Doh Max; Bah Doh Loc Maix daengh Max Taip; Yal Gol Box lagx Yal Leec Feih daengh Xih Menc nyenc eiv guagl (*cf Lk 6:15), eengv Yuc Dal Sih lagx Yal Gol Box. 14 Maenv nyenc naih bens dongc semp map yogc yuih, nyimp maenv nyenc miegs daengh Max Liih Yal neix Yeeh Suh, eengv maenv jaix nongx banl Yeeh Suh weex laot. 15 Nyaoh nyanl maenl jah, lis il begs nyih xebc mungx nyenc senk Yeeh Suh daengl juml xic jah, Biix Deec nyaoh dav juh maoh jenc map 16 wah: "Oil jaix nongx ah! Unv jav Guaenl Sinp yaml ebl Dal Wil nyaoh aox leec Wangc Menl jah wah Yuc Dal Sih yuv daiv nyenc map sabp Yeeh Suh. Maenv sungp naih bens douh ugs map. 17 Yuc Dal Sih bens jangs aox daol il mungx, nyimp daol weex ongl naih." 18 (Yuc Dal Sih weex jiv yax wanh lis sinc map, deic sinc jah bail jeis il dangc yav. Maoh dah wul dogl laos dangc yav jah nas daengl dih, lav longc bail, beeuv sais ugs map. 19 Begs singk Yeeh Lul Sax Lenc ledp wox sil naih. Jav juh maoh hap aol dangc yav jah guanl Yal Geec Dal Max, yil sih jangs 'Yav Padt'.) 20 Biix Deec eengv wah: "Nyaoh aox Leec Al Bus xap lis: 'Haengt yanc maoh nyaoh jah biinv wenp yanc wangp, eis lis nyenc nyaoh' yuh xap lis: 'Haengt mungx mih sibs ongl maoh weex dah jah.' 21-22 Jav xic naih daol dogl xeenx il mungx nyenc tiik Yuc Dal Sih, weex dav Yeeh Suh xonv soh. Xus Yeeh Suh nyimp daol gaenx nyaoh xic jah, mungx naih buh gaenx nyaoh; laengx dah Yeeh Suh sibs Yoh Hanp weex liix xugs qit hap weex touk Yeeh Suh dah daol douh sibs qak menl, mungx naih buh gaenx nyaoh." 23 Il naih juh maoh xeenx yac mungx ugs map: Yoh Seel mungx sint weex Bah Sax Bah jah (buh guanl Yuc Sil Duh) daengh Max Tiic Yal. 24 Juh maoh suh ledp yogc yuih: "Xus ah! Nyac wox aox longc meix il mungx nyenc. Dah yac mungx nyenc naih lebc jiul nyac yuv jiml mungx nouc, 25 sibs ongl naih, ongl lagx tiik, ongl Yuc Dal Sih baenv jah. Maoh ags touk dih wangp maoh dogl bail jah yangx." 26 Juh maoh suh sabp jouh, sabp ugs Max Tiic Yal map. Il naih, Max Tiic Yal qimp laos xebc edl mungx lagx tiik jah.

Sil Lagx Tiik 2

Guaenl Sinp map touk

1 Dangc Sigs Ngox Xebc Maenl [*Sigs Ngox Xebc Maenl jangs sigs xup oux megx, dah lenc Sigs Yabs Yanc ngox xebc maenl] jah, nyenc senk Yeeh Suh ledp nyaoh il doiv. 2 Daih yunv lis soh dah wul menl luih map, xongs lemc laox biedl laot yangh. Soh naih buh weex digs yanc juh maoh suiv jah. 3 Juh maoh lis nuv xongs mac buil laot yangh, daengl pieek sav nyaoh wul gaos meix il mungx. 4 Juh maoh ledp lis Guaenl Sinp digs xenp, qit wah sungp guagl mih map, anl Guaenl Sinp pieek ebl naengl dos juh maoh. 5 Xic jah lis nyenc Yuc Dal qaenp juiv Wangc Menl, dah weenh guagl dees dih map, nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc nyaoh. 6 Juh maoh lis qingk ungt soh naih xic jah, lis oil nyenc map daengl juml, qingk liogp sais gungc yenl yuih ags mungx ags qingk lagx tiik wah sungp senl bens. 7 Juh maoh gaiv liogp lieeux haemk: "Maenv nyenc naih wah sungp eis ledp jangs nyenc Jah Liih Liih il? 8 Daol nup yangh ledp qingk juh maoh wah sungp senl bens daol lieel? 9 Aox daol naih lis nyenc Pap Tiip Yal, Mix Diix Yal daengh Yix Lanc; buh lis nyenc nyaoh Mix Sox Bol Dac Miix Yal, Yuc Dal daengh Jah Pap Doh Jah, Benx Duh daengh Yal Xih Yal, 10 Fuc Lix Jah daengh Pangp Feih Liih Yal, Aih Jic daengh dih wangp Liih Biix Yal jaenx geel Gux Lil Nail [Neel Ruth]; nyenc dah Loc Max map (lis nyenc Yuc Dal yuh lis nyenc senk Wangc Menl Yuc Dal); 11 nyenc Keep Liix Teep daengh nyenc Ah Lah Boc. Daol ledp lis qingk maenv nyenc naih aol sungp senl daol map wah maenv sil mags Wangc Menl weex dah jah!" 12 Juh maoh qingk liogp sais, liogp xungk xungk lieeux, ags daengl haemk: "Sil naih jangs duc mangc yil sih?" 13 Danl sil lis nyenc gol nyenc senk jah wah: "Juh maoh jaengv kuaot yangx."

Biix Deec doiv wagx jenl wah

14 Biix Deec suh nyimp xebc edl mungx lagx tiik jenc map, doiv wagx jenl soh laox wah: "Jaix nongx nyenc Yuc Dal daengh xaop nyenc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc nyaoh ah! Saip yaoc wah lail jagc sil naih dos xaop. Lail lail xongl kap qingk yaoc wah. 15 Aox xaop lis maenv nyenc xangk nyenc naih jaengv kuaot. Eis jangs! Xic naih gobs hedp saemp jus dieenh! 16 Sil naih jangs xic jav Yoh Eev sangh duh sungp Wangc Menl xap dah jah: 17 'Wangc Menl wah: "Nyaoh nyanl maenl yuv lenx lieeux xic jah, yaoc yuv liemc Guaenl yaoc touk weenh nyenc. Il naih, lagx banl lagx miegs xaop yuv xonc sungp yaoc, lagx liix xaop yuv lis nuv yings liogp, nyenc laox xaop yuv lis biaenl janl. 18 Nyaoh nyanl maenl jah, yaoc naengl yuv liemc Guaenl yaoc touk lagx nuc banl daengh lagx nuc miegs yaoc. Juh maoh yuv xonc sungp yaoc. 19 Yaoc nyaoh wul menl yuv weex sil liogp, nyaoh dees dih weex meel: lis padt, lis buil, lis guaenc nal. 20 Dav menl yuv biinv wenp dengv, nyanl donc yuv biinv yak xongs padt. Maenl ags Xus, laengx jangs maenl Xus xonv map saip nyenc nuv, naengl mix touk xic jah, maenv sil naih ledp yuv ugs map. 21 Xic jah, nouc sint Xus map juv suh lis juv.' 22 Nyenc Yix Seec Lieec ah! Xaop qingk sungp naih! Wangc Menl nyaoh dav nas xaop yaml Yeeh Suh nyenc Nac Sax Leeh weex sil liogp daengh jiv Wangc Menl, il naih weex dav jangs Wangc Menl paik maoh map. Xaop buh ags lis wox. 23 Mungx nyenc naih douh jaoh dos xaop, anl dens qit meix xangk Wangc Menl jah. Jav xaop yaml nyenc yax dags maoh nyaoh gav xebc siih, sat bail. 24 Wangc Menl daov songk maoh dah meix kuip deil ugs map, aol maoh xonv soh, yenl yuih deil sugx maoh eis lis. 25 Dal Wil wangc xap mungx Wangc Menl yuv paik map jah il naih wah: 'Yaoc bens lis nuv Xus nyaoh dav nas yaoc. Yaoc buh eis yaot, yenl yuih maoh nyaoh mangv wap yaoc. 26 Il naih, longc yaoc xeengp sais, ebl yaoc dos al bus. Xenp nanx yaoc yuv lis dos sais, 27 yenl yuih nyac eis deic yaoc baenv nyaoh mangv yeml, buh eis saip xenp nanx yaoc, Mungx Sinp nyac, luih lanh. 28 Nyac saip yaoc lis wox maenv kuenp mingh; nyac aol yaoc nyimp nyac gaenx nyaoh, yaoc laengx qingk maengx mas sais.' 29 Jaix nongx ah! Yaoc songk saengc lebc xaop: Ongs bux daol Dal Wil deil bail buh sangv yangx. Touk maenl naih wenc maoh buh naengl nyaoh naih. 30 Danl sil Dal Wil jangs sangh duh sungp Wangc Menl. Maoh wox Wangc Menl nyimp maoh liingx dah, liix yuv dah saemh lenc maoh jiml il mungx weex wangc suiv daengv wangc maoh. 31 Dal Wil wox mus lenc sil naih, maoh suh wah touk Jih Duh xonv soh, laengx jangs eis douh baenv nyaoh mangv yeml, xenp nanx buh eis luih lanh. 32 Wangc Menl aol mungx Yeeh Suh naih xonv soh map, jiul ledp jangs weex nyenc dav dos jagc sil naih. 33 Wangc Menl jiml Yeeh Suh pangp, aol maoh suiv nyaoh mangv wap bens. Bux Menl, anl maoh liingx dah, buh pieek Guaenl Sinp dos Yeeh Suh, Yeeh Suh suh liemc dos jiul, maenv xaop xic naih lis nuv, lis qingk jah. 34 Dal Wil eis qak touk wul menl, danl sil maoh wah: "Wangc Menl doiv Xus yaoc wah: 'Nyac suiv nyaoh mangv wap yaoc, 35 hap weex touk yaoc aol maenv nyenc saengl nyac weex daengv sinh dinl dos dinl nyac.' 36 Xah il naih, nyenc Yix Seec Lieec ah! Xaop ledp yuv wox! Mungx Yeeh Suh xaop dags nyaoh gav xebc siih jah, Wangc Menl jiml weex Xus, weex Jih Duh." 37 Begs singk lis qingk maenv sungp naih, suh qingk nyens longc gungc, jav haemk Biix Deec daengh lagx tiik mih: "Oil jaix nongx ah! Jiul dogl weex mangc lieel?" 38 Biix Deec xunp: "Xaop ags mungx ags xonv sais, baengh guanl Yeeh Suh Jih Duh sibs liix xugs, soix xaop suh lis mieenx. Xaop suh sibs lis Guaenl Sinp, Wangc Menl pieek dos xaop jah. 39 Wangc Menl liingx jah laengx jangs saip xaop daengh lagx xaop, eengv maenv nyenc nyaoh kuenp gail - nyenc Xus Wangc Menl daol yuv sint map jah." 40 Biix Deec aol oil sungp mih qonk juh maoh, buh jouc juh maoh: "Xaop bix xongs saemh weex pak naih, yuv sint Wangc Menl juv xaop." 41 Maenv nyenc senk sungp maoh suh sibs liix xugs. Nyaoh maenl jah qimp lis samp sinp nyenc meik senk Yeeh Suh. 42 Juh maoh aol semp sais map qingk sungp lagx tiik eeus jah, gaenx weex banx bail map, daengl jil oux, buh yogc yuih.

Maenv nyenc senk daengl juml

43 Lagx tiik weex oil jiv Wangc Menl daengh sil liogp. Il naih, begs singk nyaengc qingk yaot. 44 Maenv nyenc senk Yeeh Suh jah daengl douh, eis heenk yangh xonh mangc buh gaenx yongh. 45 Juh maoh beel eel jiv daengh yangh xonh, eis heenk nouc xiut mangc, buh anl bail pieek. 46 Juh maoh maenl maenl daengl juml nyaoh dangc jeenh, buh juml nyaoh yanc dongc jil, sais kuangt daengl pieek, buh qingk maengx, 47 bus Wangc Menl. Begs singk buh xogp juh maoh. Xus maenl maenl deic maenv nyenc lis juv jah qimp laos aox juh maoh map.

Sil Lagx Tiik 3

Biix Deec yih lail mungx nyenc leiv bal

1 Lis il maenl nyaoh xic yogc yuih, Biix Deec daengh Yoh Hanp bail dangc jeenh - nyaoh jodx maenl lenc, samp dieenh. 2 Lis il mungx nyenc eev ugs menl guangl bens qamt eis lis gobs douh jungl map songk nyaoh geel dol dangc jeenh. Dol jah guanl Dol Lail Yagc. Nyenc jah maenl maenl douh songk nyaoh jah, gaiv sinc maenv nyenc laos dangc jeenh bail jah. 3 Maoh lis nuv Biix Deec daengh Yoh Hanp yuv laos bail, suh jouc juh maoh pieek sinc. 4 Biix Deec daengh Yoh Hanp ux dal naengc maoh. Biix Deec wah: "Nyac naengc jiul!" 5 Il naih, mungx nyenc jah dos dal naengc juh maoh, dos sais sibs lis yangh mangc. 6 Biix Deec suh wah: "Jeml nyaenc yaoc eis lis, danl sil maenv yaoc lis naih yaoc saip dos nyac. Yaoc baengh guanl Yeeh Suh Jih Duh, nyenc Nac Sax Leeh, baov nyac jenc map qamt." 7 Jav Biix Deec yidx mangv miac wap maoh, bangl maoh jenc map, dinl maoh lags kogt maoh laengx lis legc map. 8 Maoh biiul jenc map, jenc nyaoh jah, qit qamt kuenp. Maoh suh dongc juh maoh laos dangc jeenh bail, mangv qamt mangv biiul mangv bus Wangc Menl. 9 Begs singk ledp lis nuv maoh mangv qamt mangv bus Wangc Menl xic jah, 10 buh lis wox maoh jangs mungx bens suiv nyaoh geel dol dangc jeenh guanl Dol Lail Yagc weex nyenc gul gaiv, nyaengc qingk gaiv liogp maenv sil maoh. 11 Mungx nyenc jah naengl nyaeml miac Biix Deec daengh Yoh Hanp xic jah, begs singk ledp qingk liogp sais gungc, suh bieeuv map touk juh maoh nyaoh doiv sint weex nugs langc Sox Loc Menc.

Biix Deec nyaoh dangc jeenh xonc sungp

12 Biix Deec lis nuv sil naih xic jah, doiv begs singk wah: "Nyenc Yix Seec Lieec ah! Xaop weex mangc yuih maenv sil naih liogp sais lieel? Weex mangc jiml dal naengc yac jiul? Xaop xangk jiul baengh legc bens xih baengh jiul bens weex lail saip mungx nyenc naih qamt lis il? 13 Wangc Menl Yal Boc Lah Hanp, Yix Sax daengh Yal Gol, laengx jangs Wangc Menl ongs bux daol, pieek mungl guanl dos Yeeh Suh, lagx nuc maoh. Xaop aol Yeeh Suh douh sat, laengx sonk Biix Lah Doh xangk lail songk maoh bail. Xaop nyaoh dav nas Biix Lah Doh eis yuv maoh, 14 Mungx Sinp Mungx Saengc, daov jouc songk mungx sat nyenc lis soix jah ugs map. 15 Xaop sat mungx pieek mingh jah, Wangc Menl daov aol maoh dah deil xonv soh yangx. Yac jiul jangs weex dav dos maenv sil naih. 16 Baengh senk guanl Yeeh Suh, dinl mungx nyenc naih lis yih lail. Xaop ledp wox maoh dah unv qamt eis lis. Dinl maoh nyaoh dav nas xaop lis yih lail jangs baengh guanl Yeeh Suh daengh senk sais. 17 Oil jaix nongx ah! Yaoc wox xaop daengh nyenc douc xaop doiv Yeeh Suh weex maenv sil jah, buh eis wox weex mangc. 18 Wangc Menl il naih aol sungp sangh duh sungp maoh baov dah jah ugs yangx; laengx jangs Jih Duh yuv douh haik. 19 Xic naih, xaop xonv sais map touk Wangc Menl. Jav soix xaop hap lis miads, mingh meik yuv dah Xus map, 20 Wangc Menl buh yuv eengv paik Jih Duh map, laengx jangs Yeeh Suh, mungx yuih xaop jiml jah. 21 Maoh yuv liuuc nyaoh wul menl, hap weex touk Wangc Menl aol weenh yangh xonv meik, anl Wangc Menl xic unv yaml sangh duh sungp maoh liingx dah jah. 22 Moc Xih wah dah: 'Xus Wangc Menl xaop yuv dah aox begs singk xaop jiml mungx sangh duh sungp Wangc Menl xongs yaoc. Eis heenk maoh wah sungp mangc, xaop douh xongl kap qingk. 23 Nouc eis qingk sungp sangh duh sungp Wangc Menl jah, yuv dah aox begs singk Wangc Menl deic bail weex gaemv.' 24 "Maenv sil nyaoh nyanl maenl naih ugs jah, dah Sax Mux Eev qit, meix il mungx sangh duh sungp Wangc Menl xic unv saemp wah touk yangx. 25 Xaop jangs lagx kuanp sangh duh sungp Wangc Menl, buh sibs yot Wangc Menl nyimp ongs bux xaop liix jah. Laengx jangs Wangc Menl doiv Yal Boc Lah Hanp liix dah: 'Dees dih weenh dous nyenc ledp yuv yuih saemh lenc nyac deml lail.' 26 Wangc Menl jiml Yeeh Suh nyenc nuc maoh xic jah, paik maoh touk xaop pieek lail saip xaop unv, xais xaop ags mungx ags dah soix bens xonv sais.

Sil Lagx Tiik 4

Biix Deec daengh Yoh Hanp nyaoh dav nas Banh Nyenc Donv Luh

1 Eev Biix Deec daengh Yoh Hanp doiv begs singk wah sungp xic jah, maenv sangh sunx, mungx nyenc douc nyenc xut dangc jeenh daengh maenv nyenc Sav Duh Gaih touk juh maoh map yangx. 2 Maenv nyenc naih qingk nyads longc gungc, yenl yuih Biix Deec daengh Yoh Hanp eeus begs singk, xonc baengh senk Yeeh Suh, nyenc deil lis xonv soh. 3 Jav maenv nyenc mungx jah nyaeml Biix Deec daengh Yoh Hanp, daems juh maoh nyaoh laoc touk maenl lenc seik xac haemk, yenl yuih maenl jah dengv yangx. 4 Danl sil maenv nyenc qingk sungp lail jah lis oil mungx senk Yeeh Suh. Il naih, yeih nyenc banl senk jah lis ngox sinp qak luih. 5 Maenl jih nyih, maenv nyenc top, yangp laox daengh sangh eeus banc liix ledp nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc daengl juml. 6 Yal Nal Sih sangh sunx douc nyaoh jah, naengl lis Gaih Yal Fac, Yoh Hanp, Yal Lil Sanh Dal daengh senp singc mih sangh sunx douc jah. 7 Juh maoh deic Biix Deec daengh Yoh Hanp daiv touk dav nas map haemk: "Xaop baengh legc mangc xih guanl nouc weex maenv sil naih lieel?" 8 Biix Deec, lis Guaenl Sinp digs xenp, suh doiv juh maoh wah: "Nyenc top daengh yangp laox begs singk ah! 9 Xaop maenl naih xac haemk jiul jangs yuih jiul yih mungx nyenc eis xonc xuh naih il? Xaop xangk wox maoh nup yangh lis yih lail? 10 Xaop nyimp daengc begs singk Yix Seec Lieec dogl lis wox: Mungx nyenc jenc nyaoh dav nas xaop naih baengh guanl Yeeh Suh Jih Duh, nyenc Nac Sax Leeh, yih lail yangx. Xaop dags Yeeh Suh nyaoh gav xebc siih, Wangc Menl daov aol maoh dah deil xonv soh map. 11 Maoh jangs 'Bangh Bial, douh xaop sangh jibx sagx yanc baenv bail jah, xic naih wenp bial baol sagx.' 12 Douv maoh dah mangv eis lis nouc juv, yenl yuih nyaoh dees longc menl gobs baengh guanl maoh daol hap lis juv." 13 Maenv nyenc donv luh jah lis nuv Biix Deec daengh Yoh Hanp il naih mags bov, lis wox juh maoh eis lis dos leec mangc pangp dah, gobs jangs nyimp begs singk laot yangh, nyaengc qingk liogp sais. Juh maoh buh wox yac maoh jangs nyimp Yeeh Suh daengl bail map. 14 Danl sil juh maoh lis nuv mungx douh yih lail nyimp yac maoh jenc nyaoh jah, jav juh maoh eis lis sungp mangc wah. 15 Il naih juh maoh xais Biix Deec daengh Yoh Hanp dah dangc donv luh jah ugs bail, suh ags daengl baov. 16 Juh maoh daengl haemk: "Daol dogl deic yac mungx nyenc naih nup yangh weex lieel? Maenv nyenc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc jah ledp wox yac maoh weex jagc sil liogp mags naih, daol buh eis yongh wah eis lis. 17 Danl sil yuih eis saip jagc sil naih nyaoh aox begs singk il xonc il kuangt, daol yuv yadx baov yac maoh bix eengv baengh guanl Yeeh Suh nyimp eep wah sungp hap." 18 Il naih, juh maoh xais yac lagx tiik xonv map, baov juh maoh jodx naih bail lenc bix eengv baengh guanl Yeeh Suh wah sungp xih eeus nyenc. 19 Danl sil Biix Deec daengh Yoh Hanp xunp: "Xaop xangk Wangc Menl yuv jiul qingk sungp xaop eis qingk sungp maoh il? 20 Maenv sil jiul lis nuv lis qingk jah, jiul bens douh wah." 21 Maenv nyenc donv luh eengv yadx baov Biix Deec daengh Yoh Hanp il daov, lenc songk yac maoh bail. Juh maoh eis wox nup yangh wedt yac maoh, yenl yuih begs singk ledp yuih jagc sil jah bus Wangc Menl. 22 Mungx lis sil liogp yih lail jah lis siik xebc dah nyinc.

Nyenc senk dongc semp yogc yuih

23 Biix Deec daengh Yoh Hanp lis songk ugs map, laengx xonv bail touk maenv nyenc mih senk jah, deic sungp sangh sunx douc daengh yangp laox baov jah ledp lebc juh maoh. 24 Juh maoh lis qingk sungp naih, suh dongc semp songk soh map yogc yuih Wangc Menl wah: "Xus Mungx Zeil Pangp ah! Nyac daengv menl, daengv dih, daengv heit, eengv begs hangc weenh yangh. 25 Nyac baengh Guaenl Sinp yaml ebl Dal Wil, nyenc nuc nyac, ongs bux jiul, wah: 'Weenh guagl mangc naenv yax map? Juh maoh weex mangc daengv jiv eis lis yongh? 26 Maenv wangc dees mas menl yuv map dos Xus, nyenc top daengl juml map, eeuv Xus daengh Mungx Maoh Jiml jah.' 27 Il naih Xih Liih wangc daengh Pangp Xuh Biix Lah Doh nyimp maenv nyenc mix weex liix ads eengv begs singk Yix Seec Lieec nyaoh xingc naih daengl juml, daengv jiv sat Yeeh Suh, nyenc nuc sinp nyac, mungx nyac jiml weex Jih Duh jah. 28 Juh maoh weex wenp maenv sil naih, nyaengc ugs meix xangk nyac xic unv xangk lail yuv ugs jah. 29 Xus ah! Juh maoh yadx baov yuv wedt jiul. Nyac map xac naengc, eengv bangl jiul, nyenc nuc nyac, lis bov laox xonc sungp nyac. 30 Jouc nyac saip env yih biingh, eengv baengh guanl Yeeh Suh, nyenc nuc sinp nyac, weex ugs jiv Wangc Menl daengh sil liogp." 31 Juh maoh yogc yuih wenp yangx, doiv daengl juml jah naenv neip map. Juh maoh ledp lis Guaenl Sinp digs xenp, buh lis bov laox xonc sungp Wangc Menl.

Nyenc senk ebl yongh yangh xonh

32 Maenv nyenc senk ledp dongc semp dongc sais. Eis lis nouc wah yangh xonh maoh jangs maenv bens, maenv lis jah ledp ebl yongh. 33 Lagx tiik lis legc weex dav Xus Yeeh Suh xonv soh, Wangc Menl gungc pieek aenl singc dos maenv nyenc senk jah. 34 Nyaoh aox juh maoh eis lis nouc xiut mangc. Xic jah lis nyenc lis daeml yav xih yanc buh beel yangx, 35 beel lis sinc map jah jaoh dos lagx tiik gonx. Jav sinc naih suh anl ags mungx ags xiut yongh map pieek. 36 Lis il mungx nyenc saemh lenc Lil Weil guanl Yoh Seel, ugs guangl nyaoh Sail Pup Lul Sih. Lagx tiik sint maoh weex Bah Nac Bal (yil sih jangs 'mungx xaok sais'). 37 Maoh beel dangc yav, deic sinc map aol dos lagx tiik gonx.

Sil Lagx Tiik 5

Yal Nac Nyic Yal daengh Sax Feih Lax

1 Lis mungx nyenc guanl Yal Nac Nyic Yal, nyimp maix maoh Sax Feih Lax buh beel daeml yav yangx. 2 Maoh liuuc il benh sinc dos bens, naengl gal il benh suh aol dos lagx tiik gonx. Maoh il naih weex maix maoh buh wox. 3 Biix Deec suh wah: "Yal Nac Nyic Yal ah! Nyac mangc douv Sah Danl map gonx sais longc nyac lieel? Nyac dingv Guaenl Sinp, deic maenv sinc beel kuaik dih lis map jah liuuc il benh dos nyac. 4 Kuaik dih naengl mix beel jangs maenv nyac. Beel yangx, maenv sinc jah buh jangs songc nyac nup yangh yongh. Aox longc nyac mangc lis meix xangk naih lieel? Nyac eis jangs dingv nyenc, daov jangs dingv Wangc Menl." 5 Yal Nac Nyic Yal il qingk maenv sungp naih, suh baengl nyaoh dees dih duv soh yangx. Maenv nyenc lis qingk sil naih ledp yaot gungc. 6 Lis maenv lagx liix suh map deic xenp nanx maoh dugs lail, jungl ugs bail sangv. 7 Dah lis samp jagc xaox sic qak luih, maix maoh laos map, naengl eis wox ugs sil mangc. 8 Biix Deec haemk maoh: "Lebc yaoc, nyac daengh saox nyac beel kuaik dih jah, sinc ledp nyaoh geel naih il?" Maoh xunp: "Jangs, ledp nyaoh geel naih." 9 Jav Biix Deec wah: "Yac xaop nup yangh siic haengt xik Guaenl Xus lieel? Nyac qingk! Maenv nyenc sangv saox nyac jah nyaoh nugs dol, juh maoh buh yuv jungl nyac ugs bail." 10 Eev xic jah Sax Feih Lax laengx baengl nyaoh geel dinl Biix Deec duv soh. Maenv lagx liix jah suh laos map, nuv maoh deil yangx, jungl maoh ugs bail, sangv nyaoh geel saox maoh. 11 Daengc nyenc senk daengl juml jah daengh nyenc mih lis qingk sil naih ledp yaot gungc.

Lagx tiik weex sil liogp

12 Lagx tiik nyaoh aox begs singk weex ugs oil jiv Wangc Menl daengh sil liogp. Nyenc senk jah bens daengl juml nyaoh dangc jeenh, doiv sint weex Nugs Langc Sox Loc Menc. 13 Laengx sonk begs singk qaenp juiv juh maoh, nyenc eis senk ledp eis ams nyimp juh maoh. 14 Danl sil nyenc senk Xus jah, banl banl miegs miegs, il weex il gungc. 15 Yenl yuih lagx tiik yih lail biingh, lis nyenc jungl nyenc ids touk ail map, songk nyaoh wul xangc xih wul mins, dos sais Biix Deec qamt dah map xic jah, lis yings maoh xiuv touk juh maoh. 16 Wagx jenl buh dah senl yac mangv Yeeh Lul Sax Lenc deic maenv nyenc ids daengh nyenc douh juis wav nyaol nyens daiv map; ledp lis yih lail yangx.

Lagx tiik douh biigs

17 Mungx sangh sunx douc daengh maenv nyenc Sav Duh Gaih nyimp maoh jah, ledp ids sais lagx tiik gungc. 18 Juh maoh nyaeml lagx tiik, daems laos laoc bail. 19 Nouc wox nyaoh aenl nyaemv, lis mungx nyenc menl Xus eip dol laoc, daiv juh maoh ugs bail. 20 Maoh wah: "Xaop bail dangc jeenh, deic sungp mingh meik naih ledp lebc dos begs singk." 21 Qit guangl menl xic jah, lagx tiik anl sungp naih, laos dangc jeenh bail, qit eeus nyenc. Jungh nyaoh xic jah, sangh sunx douc daengh maenv nyenc nyimp maoh jah touk doiv donv luh map yangx, sint Banh Nyenc Donv Luh zeil pangp, laengx jangs daengc yangp laox Yix Seec Lieec, daengl juml, suh paik nyenc bail laoc daiv lagx tiik map. 22 Nouc wox maenv nyenc jah touk laoc bail, eis lis nuv lagx tiik. Il naih, juh maoh xonv bail Banh Nyenc Donv Luh wah: 23 "Jiul nuv dol laoc jaenc lail, maenv nyenc xut dol jenc nyaoh mangv nugs, danl sil eip dol xic jah, hap nuv aox laoc eis lis nyenc!" 24 Mungx nyenc douc xut dangc jeenh daengh maenv sangh sunx top lis qingk sungp naih, dengv longc lieeux, eis wox jodx lenc sil naih yuv nup yangh. 25 Jav lis mungx nyenc suh map lebc, wah: "Maenv nyenc xaop daems nyaoh laoc jah, xic naih nyaoh dangc jeenh eeus begs singk!" 26 Il naih, nyenc douc xut dangc jeenh nyimp maenv gax xaip maoh bail daiv lagx tiik map. Juh maoh eis biigs lagx tiik, yenl yuih yaot begs singk aol bial jogl juh maoh. 27 Juh maoh xais lagx tiik jenc nyaoh dav nas Banh Nyenc Donv Luh, sangh sunx douc suh doiv lagx tiik wah: 28 "Jiul sagl xaop nangs yangx, eis saip xaop baengh guanl mungx nyenc naih eeus nyenc. Xaop daov deic maoh eeus dah daengc Yeeh Lul Sax Lenc, naengl xangk aol soix sat maoh wunx laos wul xenp jiul." 29 Biix Deec daengh lagx tiik xunp: "Jiul dogl senk sungp Wangc Menl eis senk sungp nyenc! 30 Xaop dags Yeeh Suh deil nyaoh wul gav xebc siih. Wangc Menl ongs bux daol aol maoh xonv soh map. 31 Wangc Menl jiml maoh pangp, suiv nyaoh mangv wap bens, weex Wangc daengh Xus Juv, jangs yuv aol nyenc Yix Seec Lieec xonv sais buh lis mieenx soix. 32 Jiul ledp jangs weex dav dos maenv sil naih, Guaenl Sinp buh weex dav. Wangc Menl pieek Guaenl Sinp dos maenv nyenc anl sungp maoh weex jah." 33 Banh Nyenc Donv Luh lis qingk sungp naih, nyaengc qingk ouv qik, yuv sat juh maoh. 34 Danl sil nyaoh aox Banh Nyenc Donv Luh lis mungx nyenc Fac Liih Sail (*??) guanl Jah Max Lieel. Maoh jangs sangh eeus banc liix, begs singk ledp qaenp juiv maoh. Maoh nyaoh dav Banh Nyenc Donv Luh jenc map xais nyenc daiv lagx tiik ugs bail jeengx, 35 suh doiv Banh Nyenc Donv Luh wah: "Nyenc Yix Seec Lieec, xaop donv maenv nyenc naih yuv xingl ngic. 36 Nyaoh xic unv lis il mungx nyenc guanl Dul Dal. Maoh ags baov maoh jangs mungx mags, lis siik begs nyenc qak luih map nyimp maoh. Maoh douh sat yangx, maenv nyenc enl maoh jah ledp siup sank lieeux, maenv sil jah xongs eis lis dah. 37 Dah lenc, baol guanl qak leec pungt jah, lis il mungx nyenc Jah Liih Liih guanl Yuc Dal Sih ugs map. Maoh daiv bangl nyenc eeuv nyenc douc Loc Max. Maoh buh douh sat, maenv nyenc enl maoh jah ledp siup sank yangx. 38 Jav wah touk maenv sil naih, yaoc qonk xaop bix gonx maenv nyenc naih! Songk juh maoh bail! Nuv baov juh maoh ags daengv jiv weex sil, buh eis wenp. 39 Nuv baov sil naih dah Wangc Menl map, xaop buh sagl eis lis juh maoh; daov gobs wenp nyenc saengl dos Wangc Menl." 40 Maenv sungp maoh qonk naih Banh Nyenc Donv Luh buh haengt. Jav juh maoh sint nyenc deic lagx tiik map biedl il dunv, baov juh maoh bix eengv baengh guanl Yeeh Suh xonc sungp, lenc songk juh maoh bail. 41 Maenv lagx tiik liic Banh Nyenc Donv Luh, aox longc nyaengc xeengp sais, yenl yuih Wangc Menl sonk juh maoh pik lis yuih guanl Yeeh Suh jil kuip douh weex ees. 42 Juh maoh bens maenl maenl nyaoh dangc jeenh eengv dah yanc naih touk yanc jav, eeus nyenc daengh xonc sungp lail Yeeh Suh jangs Jih Duh.

Sil Lagx Tiik 6

Xeenx sedp mungx gonx sil pieek ebl jil

1 Lagx yot il weex il gungc pungt jah, yuih maenl maenl pieek ebl jil lis daems daov dogl sax liingh lagx senk Yuc Taip wah sungp Xih Lal jah eis pieek, lagx senk naih hap guav lagx senk Yuc Dal wah sungp Xih Boc Laic jah. 2 Il naih, Xebc Nyih Mungx lagx tiik sint lagx yot ledp map daengl juml, wah: "Nuv baov jiul lagx tiik gonx sil pieek ebl jil, eis bail xonc sungp Wangc Menl, jangs eis douh. 3 Jaix nongx ah! Xaop dah aox xaop xeenx sedp mungx nyenc banl ugs map, mungx xaop wox lis Guaenl Sinp digs xenp yuh diux jah. Jiul yuv jiml juh maoh gonx maenv sil naih. 4 Il naih, jiul lagx tiik suh lis daengc semp sais yogc yuih daengh xonc sungp Wangc Menl." 5 Sungp naih saip juh maoh ledp douh sais. Juh maoh xeenx lis Sih Tiip Fanx, jangs mungx lis senk sais mags buh lis Guaenl Sinp digs; buh xeenx Feih Liih, Boc Loc Goh Loc, Nyic Jah Noc, Tiip Menc, Bah Mix Nac, eengv Nyic Goh Lah, mungx xingc Anh Tiip Ah saemp senk Wangc Menl nyenc Yuc Taip jah. 6 Jav sedp mungx nyenc naih jenc nyaoh dav nas lagx tiik, lagx tiik aol miac songk nyaoh xenp juh maoh yuih juh maoh yogc yuih. 7 Il naih, sungp Wangc Menl xonc kuangt yangx. Nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc lis lagx yot il weex il gungc, buh lis oil sangh sunx map senk.

Sih Tiip Fanx douh nyaeml

8 Sih Tiip Fanx, mungx digs aenl singc Wangc Menl daengh legc Wangc Menl, nyaoh aox begs singk weex ugs sil liogp mags daengh jiv Wangc Menl. 9 Danl sil lis maenv nyenc dah Dangc Wagx Yuc Taip sint weex Nyenc Nuc Lis Songk jah, map nyimp Sih Tiip Fanx daengl eeuv. Juh maoh jangs nyenc Yuc Dal dah xingc Gux Lil Nail daengh Yal Lil Sanh Dal, buh dah saent Yal Xih Yal daengh Jih Liih Jah map. Maenv nyenc naih qit nyimp Sih Tiip Fanx daengl eeuv. 10 Sih Tiip Fanx lis longc diux, yuh baengh Guaenl Sinp wah. Il naih, eis lis nouc eeuv dah maoh. 11 Maenv nyenc jah suh liagc liagc aol sinc wedl nyenc map uv wah: "Jiul qingk Sih Tiip Fanx wah sungp dagl soix Moc Xih daengh Wangc Menl." 12 Il naih juh maoh xogt begs singk, yangp laox daengh sangh eeus banc liix map nyaeml Sih Tiip Fanx daiv maoh touk dav nas Banh Nyenc Donv Luh zeil pangp bail. 13 Juh maoh yenx maenv nyenc dingv weex dav jah map, maenv nyenc jah wah: "Mungx nyenc naih bens eis sav wah sungp dagl soix dangc jeenh naih daengh banc liix Moc Xih. 14 Jiul qingk maoh wah Yeeh Suh, nyenc Nac Sax Leeh, yuv weex pak dangc jeenh, buh yuv wanh banc liix Moc Xih jaoh dos daol jah." 15 Nyenc suiv nyaoh aox Banh Donv Luh jah ledp jiml dal naengc Sih Tiip Fanx, nuv nas maoh guangl xongs nas nyenc menl laot yangh.

Sil Lagx Tiik 7

Sih Tiip Fanx doiv Banh Nyenc Donv Luh wah

1 Sangh sunx douc suh haemk Sih Tiip Fanx: "Maenv sil eep aov nyac naih nyaengc xih eis?" 2 Sih Tiip Fanx xunp: "Oil bux, oil jaix nongx ah! Qingk yaoc wah! Xic jav ongs bux daol Yal Boc Lah Hanp nyaoh Mix Sox Bol Dac Miix Yal naengl mix bail Hah Lanc nyaoh xic jah, Wangc Menl lis mungl guanl jah ugs nyaoh dav nas maoh, 3 lebc maoh: 'Nyac liic dih wangp bens senp singc nyac, bail dih wangp yaoc yuv xiv dos nyac jah.' 4 Il naih, Yal Boc Lah Hanp liic dih wangp Jah Leec Dih, bail Hah Lanc nyaoh. Bux maoh deil nyaoh dih wangp jah, lenc Wangc Menl paik maoh map dih wangp naih, xic naih xaop nyaoh jah. 5 Nyaoh naih Wangc Menl eis saip eel jiv mangc dos maoh, lieenc doiv songk dinl buh eis saip. Laengx sonk Yal Boc Lah Hanp nyaoh xic jah naengl mix lis lagx, Wangc Menl buh liingx deic daengc dih wangp naih weex eel jiv dos maoh daengh saemh lenc maoh. 6 Wangc Menl doiv Yal Boc Lah Hanp il naih wah: 'Nyenc saemh lenc nyac yuv nyaoh guagl eep weex nyenc nugs, nyaoh jah douh weex lagx nuc, buh douh weex ees siik begs nyinc.' 7 Wangc Menl buh wah: 'Yaoc daov yuv wedt guagl aol juh maoh weex lagx nuc jah, lenc juh maoh liic guagl jah map, nyaoh dih wangp naih baiv yaoc.' 8 Il naih, Wangc Menl nyimp Yal Boc Lah Hanp weex yot, xais maoh aol liix ads weex meel. Yal Boc Lah Hanp sangx lis Yix Sax, dah lis beds maenl aol maoh weex liix ads. Dah lenc, Yix Sax sangx lis Yal Gol, Yal Gol buh sangx lis xebc nyih mungx ongs bux daol. 9 Oil lagx Yal Gol ids sais nongx juh maoh Yoh Seel, jav hap beel maoh bail Aih Jic weex lagx nuc. Wangc Menl daov nyimp maoh dongc nyaoh, 10 juv maoh todt lieeux ebs nanh. Wangc Menl saip Yoh Seel lis longc diux, saip Fax Laox, wangc Aih Jic, xogp maoh. Il naih, wangc Aih Jic jiml maoh weex mungx douc gonx guagl Aih Jic daengh daengc xeeuc maoh. 11 Daengc dih wangp Aih Jic nyimp Jah Nanc suh ugs nanh luv yags, nyaengc kuip gungc, ongs bux daol semh eis deml ebl jil. 12 Yal Gol lis qingk wah Aih Jic naengl lis oux, suh paik maenv lagx maoh - ongs bux daol - daov jih edl bail jeis oux yangx. 13 Juh maoh daov jih nyih bail, Yoh Seel lebc jaix nongx maoh maoh jangs nouc, Fax Laox buh lis wox sil nyenc yanc Yoh Seel. 14 Dah lenc, Yoh Seel paik nyenc bail sibs bux maoh Yal Gol nyimp daengc yanc maoh, weex laot lis sedp xebc ngox mungx, map Aih Jic. 15 Yal Gol suh touk Aih Jic bail. Maoh daengh ongs bux daol ledp jangs deil nyaoh jah. 16 Xenp nanx juh maoh xonv douh daiv touk Xeel Jeenl sangv, nyaoh wenc dens qit Yal Boc Lah Hanp dah lagx Hah Mox nyaoh Xeel Jeenl aol sinc jeis jah. 17 Wangc Menl liingx dah Yal Boc Lah Hanp sil jah jaenx yangx, begs singk daol nyaoh Aih Jic weds gungc map. 18 Dah lenc lis mungx wangc meik map gonx Aih Jic, jeengx buh eis nyenh xic unv Yoh Seel weex sil jah. 19 Maoh haik begs singk daol, biigs ongs bux daol, xais juh maoh baenv lagx uns gobs ugs guangl jah, ledp deil bail. 20 Eev nyaoh xic jah Moc Xih ugs guangl yangx. Lagx uns naih nyaengc jul yagc gungc. Qit lis samp nyanl maoh nyaoh yanc bux sangx. 21 Maoh douh songk nyaoh mangv nugs yanc xic jah, lagx miegs Fax Laox jebl maoh bail sangx, xongs lagx bens. 22 Lenc Moc Xih xoc lieeux leec diux Aih Jic, wenp nyenc wah sungp lis legc, beenh sil buh lis legc. 23 Maoh lis siik xebc nyinc xic jah, xangk lail bail jinv jaix nongx maoh nyenc Yix Seec Lieec. 24 Maoh lis nuv mungx nyenc Aih Jic aol mungx jaix nongx maoh weex ees, jav dah bail bagc nyenc Yix Seec Lieec, yuih maoh beis gaiv, deic mungx nyenc Aih Jic naih sat bail. 25 Moc Xih xangk begs singk bens yuv lis wox jangs Wangc Menl yaml maoh juv juh maoh, danl sil juh maoh eis wox. 26 Maenl jih nyih, Moc Xih lis nuv yac mungx nyenc Yix Seec Lieec daengl heeup. Maoh bail qonk juh maoh weex lail, wah: 'Biingc banx ah! Yac xaop jangs jaix nongx. Xaop weex mangc ags yuv daengl haik lieel?' 27 Mungx aol jaix nongx weex ees jah daov wongt Moc Xih dah mangv wah: 'Nouc jiml nyac weex mungx gonx xih nyenc donv luh dos jiul lieel? 28 Nyac buh yuv sat yaoc, xongs maenl nyungl nyac sat mungx nyenc Aih Jic jah laot yangh il?' 29 Moc Xih lis qingk maenv sungp naih suh laengh ugs Aih Jic, bail dih wangp Miix Deenl. Maoh nyaoh jah weex nyenc mangv nugs buh sangx lis yac banl. 30 Dah lis siik xebc nyinc, nyaoh biingc wangp jaenx jenc Xih Naih, lis mungx nyenc menl dah aox mac buil dav biac sunl jah doiv Moc Xih xeenk map. 31 Moc Xih lis nuv jagc sil naih xic jah, nyaengc qingk liogp sais gungc. Eev maoh baov dah bail lail lail naengc xic jah, lis qingk soh Xus wah: 32 'Yaoc jangs Wangc Menl ongs bux nyac; laengx jangs Wangc Menl Yal Boc Lah Hanp, Yix Sax daengh Yal Gol.' Moc Xih qingk yaot danc xut, eis ams naengc hap. 33 Xus suh doiv maoh wah: 'Deic haic nyac todt bail; doiv nyac jenc naih jangs sinp. 34 Meix kuip begs singk yaoc nyaoh Aih Jic jah yaoc nuv lail yangx. Soh juh maoh yangl jah yaoc buh lis qingk. Il naih, yaoc luih map juv juh maoh. Nyac map, yaoc yuv paik nyac xonv bail Aih Jic.' 35 Xic nyungl begs singk Yix Seec Lieec eis yuv mungx Moc Xih naih, baov maoh: 'Nouc jiml nyac weex mungx gonx xih nyenc donv luh dos jiul lieel?' Wangc Menl daov yaml mungx nyenc menl nyaoh biac sunl lis buil jah, doiv maoh ugs map, paik maoh bail weex mungx gonx daengh mungx juv juh maoh. 36 Maoh daiv juh maoh dah Aih Jic ugs map. Ugs Aih Jic, dah Heit Yak eengv nyaoh biingc wangp siik xebc nyinc, maoh weex jiv Wangc Menl daengh sil liogp. 37 Mungx Moc Xih naih jangs mungx doiv begs singk Yix Seec Lieec wah: 'Wangc Menl yuv dah aox begs singk xaop jiml il mungx sangh duh sungp Wangc Menl xongs yaoc.' 38 Moc Xih jangs nyimp ongs bux daol weex laot nyaoh biingc wangp. Mungx nyenc menl nyaoh wul jenc Xih Naih doiv maoh wah sungp. Moc Xih suh deic maenv sungp nyenc menl xonc dos ongs bux daol, il naih deic sungp pieek mingh jah xonc dos daol. 39 Danl sil ongs bux daol eis haengt qingk sungp maoh bail weex. Juh maoh daov eis yuv maoh, naengl xangk xonv bail Aih Jic. 40 Juh maoh lebc Yal Lunc: 'Nyac bangl jiul saoh maenv xenc daiv kuenp dos jiul, yenl yuih mungx Moc Xih daiv jiul ugs Aih Jic map jah, jiul eis wox maoh ugs sil mangc yangx.' 41 Eev xic jah juh maoh saoh wenp bux sac xongs duc lagx senc, yuh aol yangh xonh sunx saip duc senc jah. Juh maoh buh yuih qaenp juiv maenv bux sac juh maoh ags saoh wenp jah weex maengx. 42 Jav Wangc Menl gonh nas eis naengc juh maoh, songk juh maoh baiv xedl wul menl! Sil naih xongs nyaoh wul leec maenv sangh duh sungp Wangc Menl xap jah: 'Begs singk Yix Seec Lieec ah! Xaop nyaoh biingc wangp siik xebc nyinc xic jah, daiv yangh xonh daengh liix xangh sunx saip yaoc il? 43 Eis lis! Xaop daov jungl bongc bux sac Moc Loc, xedl Liix Fanh xenc xaop, laengx jangs maenv bux sac xaop ags saoh map baiv jah. Xah il naih, yaoc yuv beengl xaop bail dih wangp eep biix Bah Biix Lunc eengv yais.' 44 Ongs bux daol nyaoh biingc wangp lis bongc miinc weex dav Wangc Menl nyimp juh maoh gaenx nyaoh. Bongc jah anl yangh Wangc Menl lebc Moc Xih, Moc Xih nuv dah jah, map saoh. 45 Dah lenc, Yoh Xuh Yal daiv ongs bux daol xeengl lis dih wangp nyenc dous mih. Wangc Menl jul juh maoh ugs bail xic jah, bongc naih ongs bux daol buh deic bail. Bongc liuuc nyaoh dih wangp naih hap weex touk saemh Dal Wil wangc. 46 Dal Wil douh sais Wangc Menl. Maoh jouc Wangc Menl saip maoh jiml dangc jeenh dos Wangc Menl Yal Gol. 47 Danl sil jangs Sox Loc Menc jiml dangc jeenh dos Wangc Menl. 48 Mungx Zeil Pangp daov eis nyaoh dangc jeenh nyenc jiml wenp jah. Xah xongs sangh duh sungp Wangc Menl wah dah: 49 'Xus wah: Menl jangs daengv baos yaoc. Dih jangs daengv sinh dinl yaoc. Xaop yuv yuih yaoc jiml hangc dangc jeenh nup lieel? Doiv yaoc sav soh jah yuv nyaoh geel nup? 50 Maenv yangh xonh naih eis ledp jangs miac yaoc daengv map il?' 51 Xaop nyenc guas sais naih ah! Sais longc xaop dengv, kap buh lagl! Xaop laengx xongs ongs bux xaop laot yangh, bens eeuv Guaenl Sinp! 52 Meix il mungx sangh duh sungp Wangc Menl douh ongs bux xaop biigs haik! Ongs bux xaop naengl sat maenv sangh duh sungp Wangc Menl wah touk Mungx Saengc yuv map jah. Mungx Saengc jah laengx jangs Jih Duh, douh xaop beel buh sat yangx. 53 Xaop jangs nyenc sibs banc liix Wangc Menl. Banc liix naih jangs dah miac nyenc menl sibs map, xaop daov eis anl bail weex."

Sih Tiip Fanx douh jogl deil

54 Maenv nyenc douc Yix Seec Lieec lis qingk maenv sungp Sih Tiip Fanx wah naih, nyaengc qingk ouv qik, buh idx ngeec dos maoh. 55 Danl sil Sih Tiip Fanx, lis Guaenl Sinp digs xenp, jiml dal naengc menl, lis nuv mungl guanl Wangc Menl, buh nuv Yeeh Suh jenc nyaoh mangv wap Wangc Menl. 56 Maoh wah: "Xaop nuv! Yaoc lis nuv dol menl eip yangx, Lagx Nyenc jenc nyaoh mangv wap Wangc Menl!" 57 Juh maoh suh biiv kap, dongc soh laox heemx, bieeuv touk Sih Tiip Fanx bail, 58 guags maoh ugs nugs xingc, baov aol bial beengv maoh. Maenv nyenc aov maoh jah suh todt ugs nugs songk nyaoh geel dinl mungx lagx liix guanl Saol Loc jah gonx. 59 Eev Sih Tiip Fanx douh juh maoh beengv xic jah, maoh yogc yuih: "Xus Yeeh Suh ah! Jouc nyac sibs guaenl yaoc." 60 Maoh yuh jogc map, soh laox wah: "Xus ah! Bix yuih soix naih wedt juh maoh." Maoh wah wenp sungp naih, suh deil yangx.

Sil Lagx Tiik 8

1 Sih Tiip Fanx douh sat, Saol Loc buh haengt.

Nyenc senk douh biigs siup sank

Maenl jah, nyenc senk Yeeh Lul Sax Lenc jah qit douh biigs nangs gungc. Douv lagx tiik dah mangv, gal maenv nyenc senk jah ledp siup sank touk yac mangv Yuc Dal daengh Sax Max Liih Yal bail. 2 Lis nyenc qaenp juiv Wangc Menl jah deic xenp nanx Sih Tiip Fanx bail sangv, buh yuih maoh banh sais nees. 3 Jungh xic jah Saol Loc qit yuv weex gaemv nyenc senk. Maoh laos yanc naih yanc jav, guags lagx yot ugs bail, eis heenk banl miegs, ledp deic bail laoc daems.

Sungp Lail xonc nyaoh Sax Max Liih Yal

4 Nyenc senk siup sank bail jah, eis heenk touk dih wangp nup, ledp xonc sungp lail. 5 Feih Liih touk xingc Sax Max Liih Yal bail, doiv nyenc xingc jah xonc sil Jih Duh. 6 Wagx jenl lis qingk Feih Liih, buh lis nuv maenv jiv Wangc Menl maoh weex jah, suh ledp aol semp sais qingk sungp maoh. 7 Lis juis wav songk soh heemx, dah oil nyenc ugs map, naengl lis oil nyenc ids guas daengh nyenc leiv dinl buh lis yih lail yangx. 8 Il naih, nyaoh xingc jah lis sais maengx gungc. 9 Lis mungx nyenc guanl Xih Menc nyaoh xingc jah bens weex sangh juis jaengl yangx, saip begs singk Sax Max Liih Yal ledp qingk liogp sais. Maoh ags baov maoh ags. 10 Maenv nyenc nyaoh jah, eis heenk banc pangp banc taemk, ledp xongl kap maoh, buh wah: "Mungx nyenc naih jangs Mungx Mags, Legc Wangc Menl." 11 Maoh weex sangh juis jaengl gungc, aol juh maoh qingk liogp sais. Il naih, begs singk bens qingk sungp maoh. 12 Danl sil Feih Liih xonc sungp lail guagl Wangc Menl daengh guanl Yeeh Suh Jih Duh xic jah, begs singk senk maoh, buh sibs liix xugs, lis banl lis miegs. 13 Xih Menc buh senk yangx, sibs liix xugs. Feih Liih eis heenk touk nup, Xih Menc buh enl bail, lis nuv Feih Liih weex jiv Wangc Menl mags daengh sil liogp nyaengc qingk liogp sais gungc. 14 Lagx tiik nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc lis qingk wah begs singk Sax Max Liih Yal senk sungp Wangc Menl, suh paik Biix Deec daengh Yoh Hanp touk juh maoh bail. 15 Yac maoh il touk, yuih maenv nyenc senk meik naih sibs Guaenl Sinp yogc yuih, 16 yenl yuih xic jah, Guaenl Sinp naengl mix dogl touk juh maoh il mungx. Juh maoh gobs baengh guanl Xus Yeeh Suh weex liix xugs. 17 Jav Biix Deec daengh Yoh Hanp suh songk miac nyaoh xenp juh maoh, juh maoh buh sibs lis Guaenl Sinp. 18 Xih Menc lis nuv lagx tiik songk miac nyaoh xenp nouc, nouc laengx sibs lis Guaenl Sinp, maoh duh sinc dos lagx tiik, 19 wah: "Xaop saip yaoc buh lis bens siih naih! Jav yaoc songk miac nyaoh xenp nouc, nouc suh lis sibs Guaenl Sinp." 20 Biix Deec daov xunp: "Haengt sinc nyac nyimp nyac weex laot gaemv bail, yenl yuih nyac xangk aenl singc Wangc Menl aol sinc jeis lis! 21 Nyac nyaoh maenv ongl naih eis lis benh, yenl yuih nyaoh dav nas Wangc Menl sais longc nyac eis saengc. 22 Nyac dah maenv yax naih xonv sais map, yogc yuih Xus. Yaot xic maoh mieenx meix xangk eis lail nyaoh sais longc nyac jah. 23 Yaoc buh wox nyac aox longc ids sais eep, douh soix sugx." 24 Xih Menc suh doiv Biix Deec daengh Yoh Hanp wah: "Jouc xaop yuih yaoc yogc yuih Xus, jav maenv sil xaop wah jah hap eis dogl touk wul xenp yaoc." 25 Biix Deec daengh Yoh Hanp nyaoh jah weex dav dos Xus buh xonc sungp Xus. Dah lenc, juh maoh xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc, sogc oil senl xaih nyenc Sax Max Liih Yal xonc Sungp Lail.

Feih Liih daengh nyenc yiml

26 Lis mungx nyenc menl Xus doiv Feih Liih wah: "Nyac wenp mangv namc touk jiuc kuenp jenc wangp, dah Yeeh Lul Sax Lenc bail Jah Sal jah." 27 Il naih, Feih Liih suh bail, nyaoh banv kuenp deml mungx nyenc yiml guagl Aih Jih Oc Pip Yal. Nyenc jah jangs nyenc top gonx nyaenc nyaoh dees miac Ganh Dal Jih wangc miegs Aih Jih Oc Pip Yal. Maoh bail Yeeh Lul Sax Lenc baiv Wangc Menl. 28 Xic naih maoh xonv map, nyaoh wul ceeh max, dos leec Yix Sail Yal, sangh duh sungp Wangc Menl jah. 29 Guaenl Sinp lebc Feih Liih: "Nyac bail jaenx geel ceeh max jah qamt. 30 Feih Liih suh bieeuv touk geel ceeh bail, lis qingk mungx nyenc jah dos leec Yix Sail Yal, sangh duh sungp Wangc Menl. Feih Liih haemk: "Leec nyac dos jah wox xih eis?" 31 Maoh xunp: "Eis lis nyenc eeus yaoc, yaoc weex nup wox lieel?" Il naih, maoh sint Feih Liih qak ceeh, nyimp maoh gaenx suiv. 32 Jogx Leec Wangc Menl nyenc yiml dos jah il naih wah: 'Maoh xongs duc liees douh yidx bail sat. Xongs lagx liees miinc nyaoh dav nas nyenc kebp biaeml eis ugs soh, maoh buh eis eip ebl. 33 Maoh douh weex ees xic jah, eis anl weex biingc map ponk. Mingh maoh douh dah dees dih xup bail, nouc naengl wah touk saemh lenc maoh lieel?' 34 Nyenc yiml haemk Feih Liih: "Jouc nyac lebc yaoc: Sangh duh sungp Wangc Menl xiv nouc, jangs bens xih eep?" 35 Feih Liih suh dah jogx leec jah qit, lebc maoh sungp lail Yeeh Suh. 36 Juh maoh sogc kuenp bail xic jah, touk doiv lis naemx, nyenc yiml wah: "Nuv! Geel naih lis naemx. Yaoc naengl eis dogl weex liix xugs il?" 37 Feih Liih wah: "Nuv baov nyac daengc sais senk, suh weex lis." Maoh xunp: "Yaoc senk Yeeh Suh Jih Duh jangs Lagx Wangc Menl." 38 Il naih nyenc yiml lebc ceeh liogp map. Feih Liih dongc maoh laos naemx bail, bangl maoh weex liix xugs. 39 Yac maoh dah naemx ugs map xic jah, Guaenl Xus daih yunv yenl Feih Liih bail yangx, nyenc yiml eengv eis lis nuv maoh hap, suh xeengp xeengp sais sais yuh bail. 40 Dah lenc, lis nyenc deml Feih Liih nyaoh senl Yal Sox Duh. Maoh dah dih wangp jah senl senl xaih xaih xonc Sungp Lail, hap weex map touk xingc Kait Sax Liih Yal.

Sil Lagx Tiik 9

Saol Loc xonv sais nyimp Xus

1 Nyaoh pungt jah, Saol Loc naengl wah sungp hal doiv lagx yot Xus, wah yuv sat juh maoh. Il naih, maoh bail jinv sangh sunx douc, 2 jouc maoh xap senk dos maenv nyenc dangc wagx Yuc Dal nyaoh Dal Max Sih Goc aol maoh deic bail. Senk jah saip maoh il naih weex: nuv baov maoh lah deml nyenc senk Jiuc Kuenp naih, eis heenk banl miegs, ledp sugx deic touk Yeeh Lul Sax Lenc map. 3 Maoh hoik yuv touk xingc Dal Max Sih Goc xic jah, wul menl daih yunv lis jiuc guangl dah siik mangv xiuv maoh. 4 Maoh baengl laos dees dih bail, lis qingk soh doiv maoh wah: "Saol Loc, Saol Loc, nyac weex mangc biigs yaoc lieel?" 5 Saol Loc haemk: "Xus ah! Nyac jangs nouc?" Soh jah xunp: "Yaoc jangs Yeeh Suh, mungx nyac biigs jah. 6 Xic naih, nyac jenc map laos xingc bail. Ags lis nyenc map lebc nyac dogl weex mangc." 7 Maenv nyenc dongc Saol Loc qamt, lagc dal senh nyaoh jah wah eis ugs mangc. Juh maoh lis qingk soh, eis lis nuv nyenc. 8 Saol Loc dah dees dih bac jenc map, dal buh naengc eis nuv hap. Il naih, nyenc dongc maoh jah yidx maoh laos Dal Max Sih Goc bail. 9 Maoh samp maenl naengc eis nuv, buh eis jil wumx. 10 Nyaoh Dal Max Sih Goc lis mungx lagx yot guanl Yal Nac Nyic Yal. Xus nyaoh aox jagc yings liogp sint maoh: "Yal Nac Nyic Yal!" Maoh xunp: "Xus ah! Yaoc qingk." 11 Xus lebc maoh: "Nyac bail Ail Saengc yanc Yuc Dal Sih, semh mungx nyenc xingc Dal Sup, guanl Saol Loc. Xic naih maoh naengl yogc yuih. 12 Maoh lis nuv jagc yings liogp. Aox yings liogp jah lis mungx nyenc guanl Yal Nac Nyic Yal laos map aol miac songk nyaoh wul xenp maoh, saip maoh lis nuv xongs aov map." 13 Yal Nac Nyic Yal xunp: "Xus ah! Yaoc lis qingk oil nyenc baov mungx nyenc naih nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc weex yax, haik nyenc senk nyac. 14 Maoh touk naih map, maenv sangh sunx top yuh pieek env dos maoh sugx nyenc senk nyac jah." 15 Xus daov wah: "Nyac bail bah! Mungx nyenc naih jangs yaoc xeenx map bonc buih yaoc, daiv sungp yaoc touk dav nas nyenc mangv nugs nyimp wangc daengh begs singk Yix Seec Lieec. 16 Yaoc yuv aol maoh wox, maoh yuih guanl yaoc douh nup gungc jil kuip." 17 Yal Nac Nyic Yal touk jah bail, laos yanc yangx. Maoh aol miac songk nyaoh wul xenp Saol Loc wah: "Jaix nongx yaoc Saol Loc ah! Xus Yeeh Suh, mungx nyac map nyaoh banv kuenp doiv nyac xeenk ugs map jah, paik yaoc map bangl nyac xonv lis nuv, yuh lis Guaenl Sinp digs xenp." 18 Eev nyaoh xic jah, aox dal Saol Loc lis maenv xongs guenv bal laengx dogl luih map, jav maoh eengv lis nuv. Maoh suh jenc map sibs weex liix xugs. 19 Jil yangh xonh wenp, maoh xonv lis legc xongs aov map.

Saol Loc nyaoh Dal Max Sih Goc xonc sungp

Saol Loc nyimp maenv lagx yot nyaoh Dal Max Sih Goc nyaoh lis mieengc maenl. 20 Maoh suh laengx touk maenv dangc wagx Yuc Dal bail, xonc Yeeh Suh jangs Lagx Wangc Menl. 21 Maenv nyenc lis qingk jah ledp nyaengc liogp sais haemk: "Mungx nyenc naih eis jangs nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc weex yax biigs maenv nyenc senk Yeeh Suh jah il? Maoh touk naih map eis jangs yuv sabp nyenc senk, deic bail jaoh saip maenv sangh sunx top il?" 22 Sungp Saol Loc xonc jah il wah il lis legc. Maoh weex dav Yeeh Suh laengx jangs Jih Duh. Maenv nyenc Yuc Dal nyaoh Dal Max Sih Goc jah wah eis xuh maoh. 23 Dah lis oil maenl, lis maenv nyenc Yuc Dal xangk jiv jods yuv sat Saol Loc. 24 Danl sil Saol Loc lis wox jiv jods juh maoh. Nyenc jah yuih sat Saol Loc maenl janl xut lail maenv dol xingc. 25 Danl sil lis il nyaemv banv janl, lis maenv nyenc maoh bangl senk Yeeh Suh aol jagc kingk laox, deic maoh dah longh kaik xingc jeeuv luih bail. 26 Saol Loc map touk Yeeh Lul Sax Lenc yangx, xangk nyimp lagx yot weex banx bail map, danl sil juh maoh ledp qingk yaot maoh, eis senk maoh nyaengc jangs lagx yot. 27 Bah Nac Bal suh daiv maoh bail nuv lagx tiik. Maoh lebc juh maoh Saol Loc nyaoh wul kuenp nup yangh nuv Xus, Xus yuh nup yangh doiv maoh wah, Saol Loc nup yangh mags bov nyaoh Dal Max Sih Goc baengh guanl Yeeh Suh xonc wah. 28 Il naih, Saol Loc suh nyimp lagx tiik nyaoh, qamt dah Yeeh Lul Sax Lenc, bov mags baengh guanl Xus xonc wah. 29 Maoh nyimp maenv nyenc Yuc Dal, nyenc wah sungp Xih Lal jah, daengl bogs sungp, jav juh maoh hap xangk sat maoh. 30 Nyenc senk lis wox sil naih, daiv maoh touk Kait Sax Liih Yal, suh sunx wenp xingc Dal Sup bail. 31 Nyenc senk daengl juml jah nyaoh daengc Yuc Dal, Jah Liip Liip daengh Sax Max Liih Yal suh lis taik biingc il pungt, eengv lis Guaenl Sinp qimp legc dos soh saip nyenc senk, il weex il lis nyenc map senk, bens qaenp juiv Xus.

Biix Deec yih lail Yix Nyic Yax

32 Biix Deec qamt dah oil dih wangp. Lis il daov, maoh bail senl Lix Dal jinv nyenc senk Xus. 33 Nyaoh jah, maoh deml mungx nyenc ids guac guanl Yix Nyic Yax, eeul xangc beds nyinc yangx. 34 Biix Deec doiv maoh wah: "Yix Nyic Yax, Yeeh Suh Jih Duh yih nyac lail yangx! Jenc map, liuns mins nyac bah!" Jav Yix Nyic Yax laengx jenc map. 35 Maenv nyenc nyaoh Lix Dal daengh Xah Lunc nyaoh jah lis nuv maoh lail yangx, suh ledp map senk Xus.

Biix Deec aol Doh Jah xonv soh

36 Nyaoh xingc Yoh Pap lis mungx lagx yot miegs guanl Dal Biix Dal (nyaoh sungp Xih Lal guanl maoh jangs Doh Jah). (*Yac guanl naih yil sih ledp jangs 'duc wangc bac'.) Maoh bens weex sil lail buh bangl nyenc hut. 37 Nyaoh pungt jah, maoh ids deil yangx. Eep deic xenp xangh maoh xugs, songk nyaoh sumx wul gongc. 38 Senl Lix Dal jaenx Yoh Pap. Il naih, lagx yot nyaoh Yoh Pap qingk wah Biix Deec nyaoh Lix Dal xic jah, hap paik yac mungx nyenc touk maoh bail eeul maoh, wah: "Jouc nyac laengx map!" 39 Il naih, Biix Deec nyimp juh maoh dongc bail. Maoh il touk, lis nyenc daiv maoh qak sumx wul gongc jah bail. Neix liingh ledp lionc Biix Deec, yuh nees yuh deic maenv ugs xanh daengh ugs mih dah unv Doh Jah weex jah saip maoh nuv. 40 Biix Deec xais juh maoh ledp ugs sumx bail, suh jogc map yogc yuih. Maoh gonh wenp nyenc deil jah wah: "Dal Biix Dal ah! Jenc map." Dal Biix Dal suh eip dal yangx! Lis nuv Biix Deec, maoh suh suiv map. 41 Biix Deec yidx maoh jenc map, sint nyenc senk daengh neix liingh laos map, deic Doh Jah soh xongs aov jah jaoh dos juh maoh. 42 Jagc sil naih xonc dah daengc dih wangp Yoh Pap, buh lis oil nyenc senk Xus. 43 Biix Deec liuuc nyaoh Yoh Pap il pungt, nyaoh yanc Xih Menc sangh weex bic jah.

Sil Lagx Tiik 10

Goh Niv Liuuc lis nyenc menl lebc

1 Nyaoh Kait Sax Liih Yal lis mungx nyenc guanl Goh Niv Liuuc, jangs nyenc douc begs mungx gax xaip Loc Max. Bangl gax xaip maoh sint weex Bangl Yil Dal Liih. 2 Maoh daengh nyenc aox yanc maoh ledp haengt weex sil douh sais Wangc Menl, buh qaenp juiv Wangc Menl. Maoh sais kuangt pieek sinc dos nyenc hut, gungc xic yogc yuih Wangc Menl. 3 Lis il maenl, nyaoh jodx maenl lenc samp dieenh qak luih, maoh lis nuv jagc yings liogp, lis mungx nyenc menl touk geel maoh map wah: "Goh Niv Liuuc ah!" 4 Goh Niv Liuuc nyaengc qingk yaot jiml dal naengc maoh, wah: "Xeengp saenp ah! Jangs sil mangc lieel?" Nyenc menl xunp: "Nyac yogc yuih jah Wangc Menl qingk, maenv nyac pieek dos nyenc hut jah maoh buh nuv yangx. 5 Xic naih nyac paik nyenc touk Yoh Pap bail, daiv mungx nyenc guanl Xih Menc map. Maoh buh guanl Biix Deec. 6 Maoh nyimp Xih Menc, mungx sangh weex bic nyaoh yanc geel heit jah, nyaoh." 7 Nyenc menl liic maoh bail, Goh Niv Liuuc suh sint yac mungx nyenc nuc daengh mungx gax xaip laox xedc weex nyenc geel bal maoh jah map. 8 Maoh deic maenv sil ugs map jah ledp lebc juh maoh, paik juh maoh touk Yoh Pap bail.

Biix Deec bail jinv Goh Niv Liuuc

9 Maenl jih nyih, juh maoh bail yuv touk xingc Yoh Pap xic jah, Biix Deec qak wul yanc yogc yuih. Jangs banv maenl qak luih, 10 maoh buh qingk yags oux, xangk jil yangh xonh. Xus yanc naengl beenh oux xic jah, guaenl Biix Deec wiup yangx, 11 lis nuv menl eip, lis jagc yangh xonh xongs kuaik yal laox sugx siik baol songk luih dees dih. 12 Aox yal jah lis begs yangh duc xeengp siik dinl, buh lis duc bac dees dih daengh mogc. 13 Lis soh doiv maoh wah: "Biix Deec, jenc map. Sat jil bail!" 14 Biix Deec xunp: "Xus ah! Weex eis lis! Yangh xonh mangc eis xeengt xih wav jah yaoc eis jil dah." 15 Soh jah daov jih nyih doiv maoh wah sungp, baov: "Wangc Menl aol weex xeengt jah nyac bix sint weex wav." 16 Jagc sil naih doiv Biix Deec ugs samp daov, jav yal naih laengx xonv wunx qak menl bail. 17 Eev Biix Deec naengl xangk yings liogp naih jangs yil sih mangc xic jah, maenv nyenc Goh Niv Liuuc paik map jah lah deml yanc Xih Menc yangx, suh jenc nyaoh mangv nugs dol. 18 Juh maoh soh laox haemk: "Xih Menc mungx guanl Biix Deec nyaoh xih eis?" 19 Biix Deec naengl xangk yings liogp xic jah, Guaenl Sinp doiv maoh wah: "Xih Menc, lis samp mungx nyenc map lah nyac. 20 Jenc map luih bail. Nyac dongc juh maoh bail, eis yongh mieeh mangc, yenl yuih yaoc paik juh maoh map." 21 Il naih, Biix Deec luih bail suh doiv nyenc jah wah: "Yaoc laengx jangs mungx xaop lah jah. Xaop yuih mangc map lieel?" 22 Juh maoh xunp: "Jangs Goh Niv Liuuc, nyenc douc begs mungx gax xaip, paik jiul map. Maoh jangs mungx nyenc saengc, qaenp juiv Wangc Menl. Nyenc Yuc Dal buh ledp qaenp juiv maoh. Lis mungx nyenc menl sinp lebc maoh sint nyac touk yanc maoh bail, saip maoh lis qingk maenv sungp nyac yuv wah jah." 23 Biix Deec suh sint maenv nyenc jah laos yanc weex egt. Maenl jih nyih, Biix Deec dongc juh maoh bail. Lis mieengc mungx nyenc Yoh Pap senk Xus buh dongc maoh bail. 24 Dah lis il maenl, maoh map touk Kait Sax Liih Yal. Goh Niv Liuuc gas maoh, buh sint senp singc biingc banx ledp map daengl juml. 25 Biix Deec laos yanc xic jah, Goh Niv Liuuc sibs maoh, bebc nyaoh geel dinl, qaenp juiv maoh. 26 Biix Deec yidx maoh map wah: "Jenc map bah! Yaoc buh jangs nyenc." 27 Biix Deec mangv nyimp Goh Niv Liuuc wah sungp, mangv dongc maoh laos yanc bail, lis nuv nyenc gungc daengl juml. 28 Biix Deec doiv juh maoh wah: "Xaop ledp wox anl banc liix jiul, dous nyenc Yuc Dal nyimp dous nyenc mih weex banx bail map xih baov daengl jinv jangs weex eis lis. Danl sil Wangc Menl saip yaoc wox, eis heenk nyenc mangc yaoc buh eis dogl sint maoh eis xeengt xih wav. 29 Xah il naih, xaop paik nyenc sint yaoc map xic jah, yaoc eis eeuv mangc laengx map. Naih yaoc haemk: Xaop sint yaoc map jangs yuih mangc?" 30 Goh Niv Liuuc xunp: "Siik maenl dah unv jungh nyaoh xic naih, jodx maenl lenc samp dieenh qak luih, yaoc nyaoh yanc yogc yuih. Daih yunv lis mungx nyenc daens ugs beeuv guangl jenc nyaoh dav nas yaoc, 31 wah: 'Goh Niv Liuuc ah! Wangc Menl lis qingk nyac yogc yuih, buh nyenh maenv nyac pieek dos nyenc hut jah. 32 Nyac paik nyenc touk Yoh Pap bail, daiv Xih Menc map. Maoh buh guanl Biix Deec. Maoh weex egt nyaoh yanc Xih Menc, sangh weex bic, nyaoh geel heit jah.' 33 Il naih, yaoc laengx paik nyenc bail sint nyac. Nyac map jangs nyac sais lail. Xic naih jiul ledp nyaoh dav nas Wangc Menl xangk qingk maenv sungp Xus xais nyac lebc jiul jah."

Maenv nyenc mangv nugs lis qingk sungp lail

34 Biix Deec suh wah: "Hap naih yaoc nyaengc wox: Wangc Menl eis piinp buih nyenc. 35 Eis heenk nyenc guagl nup qaenp juiv maoh yuh weex saengc, maoh ledp sibs. 36 Xaop wox Wangc Menl pieek sungp lail dos begs singk Yix Seec Lieec jah: xonc yuv yaml Yeeh Suh Jih Duh, Xus weenh nyenc, jav hap nyimp Wangc Menl daengl lail. 37 Xaop buh wox nyaoh daengc dih wangp Yuc Dal ugs maenv sil mangc, dah Jah Liip Liip qit, eev dah Yoh Hanp xonc liix xugs map. 38 Xaop wox Wangc Menl nup yangh aol Guaenl Sinp daengh legc laos xenp Yeeh Suh, nyenc Nac Sax Leeh jah; Yeeh Suh nup yangh xonh senl xaih bens weex sil lail, eengv yih lail maenv nyenc douh Juis Laox biigs jah, yenl yuih Wangc Menl nyimp maoh gaenx nyaoh. 39 Jiul lagx tiik weex dav maenv sil maoh nyaoh dih wangp Yuc Dal daengh Yeeh Lul Sax Lenc weex jah. Juh maoh dags maoh deil nyaoh wul gav xebc siih. 40 Danl sil maenl jih samp, Wangc Menl aol maoh xonv soh yangx, eengv aol maoh xeenk nyaoh dav nas nyenc. 41 Maoh eis jangs xeenk dos wagx jenl nuv, gobs jangs xeenk dos maenv nyenc Wangc Menl xeenx map weex dav jah nuv - laengx jangs jiul, maoh dah deil xonv soh map, jiul lis nyimp maoh dongc jil dongc wumx jah. 42 Maoh baov jiul xonc wah dos begs singk eengv weex dav maoh laengx jangs mungx Wangc Menl jiml map weex mungx donv nyenc soh daengh nyenc deil jah. 43 Sangh duh sungp Wangc Menl ledp wah dah, eis heenk nouc senk maoh suh yaml guanl maoh lis mieenx soix."

Nyenc mangv nugs sibs Guaenl Sinp

44 Biix Deec naengl wah sungp naih xic jah, Guaenl Sinp map touk xenp maenv nyenc qingk jah. 45 Maenv nyenc Yuc Dal, nyenc senk dongc Biix Deec map jah, lis wox Wangc Menl pieek Guaenl Sinp dos nyenc mangv nugs, nyaengc qingk liogp sais gungc. 46 Juh maoh lis qingk nyenc mangv nugs jah wah sungp dih wangp mih eengv bus Wangc Menl. Jav Biix Deec suh wah: 47 "Maenv nyenc naih xongs daol laot yangh sibs lis Guaenl Sinp yangx. Naengl lis mungx nouc sagl lis juh maoh aol naemx weex liix xugs? 48 Xaop xic naih baengh guanl Yeeh Suh Jih Duh sibs liix xugs bah." Juh maoh suh jouc Biix Deec nyimp juh maoh nyaoh mieengc maenl.

Sil Lagx Tiik 11

Biix Deec lebc eep maoh weex dah maenv sil jah

1 Lagx tiik daengh maenv nyenc senk nyaoh daengc Yuc Dal jah lis qingk nyenc mangv nugs buh sibs sungp Wangc Menl. 2 Il naih, Biix Deec touk Yeeh Lul Sax Lenc bail xic jah, maenv nyenc senk sibs weex liix ads dah jah guav maoh, 3 wah: "Nyac laos yanc nyenc eis weex liix ads, naengl dongc juh maoh jil." 4 Biix Deec suh deic sil maoh deml dah jah, dah jodx doiv juh maoh wah. 5 "Yaoc nyaoh xingc Yoh Pap yogc yuih xic jah, guaenl yaoc wiup yangx, lis nuv jagc yings liogp, xongs kuaik yal laox dah wul menl luih map. Yal jah sugx siik baol dogl touk dav nas yaoc. 6 Yaoc seik seik naengc, nuv aox jah lis maenv duc xeengp siik dinl, duc bac dees dih, nuic bac daengh mogc. 7 Yaoc qingk lis soh lebc yaoc: 'Biix Deec, jenc map. Sat jil bah!' 8 Yaoc xunp: 'Xus ah! Weex eis lis! Yangh xonh mangc eis xeengt xih wav jah yaoc eis jil dah.' 9 Soh daov jih nyih dah wul menl wah: 'Wangc Menl aol weex xeengt jah nyac bix sint weex wav.' 10 Jagc sil naih ugs samp daov, yal daengh maenv nyaoh aox jah laengx xonv wunx qak menl bail. 11 Eev nyaoh xic jah, lis samp mungx nyenc dah Kait Sax Liih Yal douh paik map, touk yanc yaoc nyaoh jah lah yaoc. 12 Guaenl Sinp lebc yaoc dongc juh maoh bail, eis yongh mieeh mangc. Liogc mungx jaix nongx naih buh nyimp yaoc gaenx bail. Jiul laos yanc Goh Niv Liuuc. 13 Maoh lebc jiul maoh nup yangh lis nuv mungx nyenc menl xeenk nyaoh yanc maoh. Nyenc menl jah wah: 'Nyac paik nyenc touk Yoh Pap bail, daiv Xih Menc map. Maoh buh guanl Biix Deec. 14 Maoh yuv lebc nyac daengh nyenc yanc nyac nup yangh lis juv.' 15 Yaoc qit wah sungp xic jah, Guaenl Sinp laengx touk xenp juh maoh, xongs dens qit touk xenp daol laot yangh. 16 Yaoc hap nyenh sungp Xus wah dah: 'Yoh Hanp jangs aol naemx weex liix xugs, danl sil xaop yuv lis Guaenl Sinp weex liix xugs.' 17 Wangc Menl pieek Guaenl Sinp dos nyenc mangv nugs xongs nyungl maoh pieek dos daol nyenc senk Xus Yeeh Suh Jih Duh laot yangh. Il naih, yaoc yuh jangs nouc ams eeuv Wangc Menl il?" 18 Juh maoh lis qingk maenv sungp naih, suh eis guav maoh hap, daov bus Wangc Menl wah: "Jav Wangc Menl buh saip nyenc mangv nugs dah soix xonv sais yangx, naengl sibs lis mingh bens nyaoh."

Nyenc senk nyaoh Anh Tiip Ah jah

19 Nyaoh pungt jah, maenv nyenc senk yuih Sih Tiip Fanx douh sat sil jah, douh biigs siup sank, jav hap bail touk Feih Nyic Jih, Sail Pup Lul Sih daengh Anh Tiip Ah. Juh maoh gobs doiv nyenc Yuc Dal xonc Sungp Lail. 20 Danl sil lis maenv nyenc senk dah Sail Pup Lul Sih daengh Gux Lil Nail bail Anh Tiip Ah jah, buh qit doiv nyenc Xih Lal xonc Sungp Lail Xus Yeeh Suh. 21 Legc Xus nyimp juh maoh gaenx nyaoh. Lis oil nyenc mangv nugs senk, map baengh Xus yangx. 22 Nyenc senk daengl juml Yeeh Lul Sax Lenc jah lis qingk sil naih, suh paik Bah Nac Bal touk Anh Tiip Ah bail. 23 Bah Nac Bal touk yangx, nuv juh maoh lis Wangc Menl pieek lail, nyaengc qingk xeengp sais gungc, buh eeus nyenc senk ledp yuv il semp il sais senk Xus. 24 Bah Nac Bal jangs nyenc lail, lis Guaenl Sinp daengh senk sais digs xenp. Il naih, xic jah lis oil nyenc senk Xus yangx. 25 Bah Nac Bal suh bail xingc Dal Sup semh Saol Loc. 26 Semh deml yangx, maoh daiv Saol Loc touk Anh Tiip Ah bail. Yac maoh nyimp nyenc senk Anh Tiip Ah jah daengl juml lis il nyinc, buh eeus oil maoh. (Daov jih edl sint lagx yot weex nyenc Jih Duh jangs nyaoh Anh Tiip Ah.) 27 Nyaoh pungt jah, lis maenv sangh duh sungp Wangc Menl dah Yeeh Lul Sax Lenc bail Anh Tiip Ah. 28 Aox juh maoh lis il mungx guanl Yal Jah Bul. Maoh jenc map baengh Guaenl Sinp wah daengc dih wangp Loc Max gonx jah yuv deml nanh luv yags nangs. (Sil naih nyaoh Gol Laoc Dil weex wangc jiv xic jah ugs map.) 29 Jav nyenc senk ledp haengt ags mungx ags anl bens siih mungx, saip sinc bangl nyenc senk nyaoh Yuc Dal jah. 30 Juh maoh il naih weex, suh paik Bah Nac Bal daengh Saol Loc sunx sinc dos yangp nyenc senk nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc jah.

Sil Lagx Tiik 12

Yal Gol Box douh sat, Biix Deec douh daems

1 Nyaoh pungt jah qak luih, lis maenv nyenc senk daengl juml jah douh Xih Liih wangc nyaeml. Maoh yuv biigs juh maoh. 2 Maoh xais nyenc aol miax sat Yal Gol Box, jaix Yoh Hanp. 3 Maoh wox sil naih douh sais nyenc Yuc Dal, hap paik nyenc bail nyaeml Biix Deec. Jagc sil naih nyaoh pungt Sigs Siic Ongp Bins ugs map. 4 Maoh nyaeml lis Biix Deec yangx, suh deic map laoc daems, jaoh dos siik bangl gax xaip xut, meix bangl lis siik mungx. Xih Liih xangk dah Sigs Yabs Yanc unv, lenc deic maoh ugs map, nyaoh dav nas begs singk ponk maoh. 5 Il naih, Biix Deec douh daems nyaoh laoc, nyenc senk jah songk sais yuih maoh yogc yuih Wangc Menl.

Nyenc menl juv Biix Deec ugs laoc

6 Xih Liih yuv deic Biix Deec ugs map ponk nyaoh nyaemv dah unv jah, Biix Deec nagp nyaoh dav yac mungx gax xaip, lis yac jiuc sot kuedp sugx maoh. Naengl lis gax xaip jenc nyaoh dol laoc xut. 7 Daih yunv lis mungx nyenc menl Xus xeenk map, lis jiuc guangl xiuv laos laoc map. Nyenc menl pegt geel xenp Biix Deec aol maoh liop map, wah: "Hoik jenc map!" Jav sot kuedp wul miac maoh jah dogl yangx. 8 Nyenc menl suh doiv maoh wah: "Sugx seel uis daens haic dos." Biix Deec laengx anl bail weex. Nyenc menl yuh wah: "Aemv ugs xanh nyac lail, enl yaoc map." 9 Biix Deec enl maoh ugs laoc bail, daov eis xangk touk nyenc menl weex sil naih jangs nyaengc. Maoh xangk maoh nuv yings liogp. 10 Juh maoh dah lieeux il saengc gax xaip xut jah yuh il saengc, hap map touk dol kuedp laos xingc jah. Dol kuedp jah ags eip yangx, juh maoh qamt dah jiuc ail jah bail, daih yunv nyenc menl liic Biix Deec yangx. 11 Biix Deec hap liop map, wah: "Xic naih yaoc nyaengc lis wox jangs Xus paik nyenc menl maoh map juv yaoc todt ugs miac Xih Liih, buh todt ugs maenv sil begs singk Yuc Dal dos sais doiv yaoc weex jah." 12 Maoh il naih liop map, suh bail yanc Max Liih Yal, neix Yoh Hanp jah. (Yoh Hanp buh sint weex Max Keep.) Lis oil nyenc nyaoh jah daengl juml, yogc yuih. 13 Biix Deec heeup dol nugs, suh lis mungx lagx nuc miegs guanl Loc Dal ugs map baov eip dol. 14 Loc Dal qingk soh jangs Biix Deec, nyaengc xeengp sais gungc hap lamc eip dol, bieeuv xonv laos bail doiv eep baov: "Biix Deec jenc nyaoh nugs dol jah!" 15 Juh maoh xunp: "Nyac ees yangx." Lagx miegs jah bens wah nyaengc jangs, juh maoh hap xunp: "Saengc jangs nyenc menl maoh." 16 Xic jah, Biix Deec bens eis sav heeup dol. Juh maoh hap eip dol, nuv maoh, nyaengc qingk liogp sais. 17 Maoh jiml miac xais juh maoh gemv gius, lebc juh maoh Xus nup yangh daiv maoh ugs laoc map. Maoh yuh baov: "Deic sil naih lebc Yal Gol Box daengh jaix nongx mih." Dah lenc, maoh touk doiv mih bail. 18 Guangl menl xic jah, maenv gax xaip xut laoc yuih sil Biix Deec nyaol nyens lieeux. 19 Xih Liih xais nyenc lail lail lah Biix Deec, buh lah eis deml. Maoh haemk xac maenv nyenc xut laoc jah, lenc deic juh maoh sat bail. Dah lenc, Xih Liih dah Yuc Dal bail Kait Sax Liih Yal, nyaoh jah lis il pungt.

Xih Liih deil bail

20 Xih Liih wangc doiv begs singk xingc Taip Lol daengh begs singk xingc Xih Dunl qingk yax gungc. Juh maoh xic naih daengl juml map, xangk bail jinv Xih Liih. Juh maoh xais Boc Lah Sih Duh, mungx geel bal wangc, bangl juh maoh, jouc wangc nyimp juh maoh daengl lail, yenl yuih ebl jil juh maoh ledp jangs dah guagl wangc map. 21 Xih Liih nyaoh maenl xeenx lail jah, daens ugs wangc, suiv nyaoh daengv wangc, doiv begs singk wah sungp. 22 Begs singk heemx: "Jiuc soh naih eis jangs soh nyenc, jangs soh xenc." 23 Nyaoh begs singk bus maoh xic jah, maoh eis saip mungl guanl dos Wangc Menl. Laengx nyaoh xic jah, mungx nyenc menl Xus aol maoh ids map, douv nuic idx maoh, hap weex touk maenl deil. 24 Jav sungp Wangc Menl bens weds mags, nyenc senk il weex il gungc. 25 Bah Nac Bal daengh Saol Loc beenh wenp sil, suh liic Yeeh Lul Sax Lenc xonv bail Anh Tiip Ah. Juh maoh daiv Yoh Hanp buh sint weex Max Keep jah gaenx bail.

Sil Lagx Tiik 13

Bah Nac Bal daengh Saol Loc douh paik bail

1 Aox nyenc senk nyaoh Anh Tiip Ah jah, lis sangh duh sungp Wangc Menl daengh sangh eeus: Bah Nac Bal; Xih Mieenx, nyenc naeml jah; Lul Qup nyenc Gux Lil Nail; Max Nyeenh, mungx dah unv dongc Xih Liih wangc mags map jah; daengh Saol Loc. 2 Eev juh maoh baiv Xus jih ebl jil xic jah, Guaenl Sinp wah: "Xaop yuih yaoc jiml Bah Nac Bal daengh Saol Loc ugs map, bail weex maenv ongl yaoc xais juh maoh weex jah." 3 Il naih, juh maoh jih ebl jil yogc yuih wenp, songk miac nyaoh wul yac maoh, hap paik juh maoh bail.

Baox Loc nyaoh Sail Pup Lul Sih

4 Yac maoh, douh Guaenl Sinp paik bail jah, touk senl Seeh Liuuc Jih geel heit, dah jav suiv lol touk xul Sail Pup Lul Sih. 5 Nyaoh senl Sax Lah Miix, juh maoh nyaoh maenv dangc wagx Yuc Dal jah xonc sungp Wangc Menl. Yoh Hanp buh nyimp yac maoh bail, weex mungx bangl juh maoh. 6 Juh maoh qamt dah xul heit, map touk senl Pap Fuc, nyaoh jah deml mungx nyenc Yuc Dal guanl Bah Yeeh Suh. Maoh jangs sangh juis, buh jangs mungx sangh duh sungp Wangc Menl as. 7 Maoh jangs mungx geel bal nyenc douc xul heit jah. Nyenc douc naih guanl Seel Qup Baox Loc, jangs nyenc nyenc diux gungc. Maoh sint nyenc daiv Bah Nac Bal daengh Saol Loc map, yenl yuih maoh xangk qingk sungp Wangc Menl. 8 Danl sil Yix Liix Max, mungx sangh juis jah (nyaoh sungp Xih Lac guanl naih yil sih jangs 'sangh juis'), sagl juh maoh, eis xangk saip Seel Qup Baox Loc senk Yeeh Suh. 9 Saol Loc, mungx buh sint weex Baox Loc jah, lis Guaenl Sinp digs, suh jiml dal naengc Yix Liix Max, wah: 10 "Nyac jangs lagx Juis Laox; nyaoh aox maenv saengc nyac jangs mungx saengl! Aox longc nyac xangk jah ledp jangs weex dingv daengh jiv jods yax. Nyac bens eis sav sagl kuenp saengc Xus il? 11 Xic naih Xus yuv wedt nyac. Dal nyac yuv pap, lis il pungt nyac yuv eis nuv guangl." Jav maoh laengx qingk xongs lis munc naeml map touk geel maoh. Maoh suh bac bail, semh nyenc deic miac daiv kuenp. 12 Jav nyenc douc lis nuv maenv sil naih, suh senk yangx, yenl yuih maoh qingk maenv juh maoh eeus, wah touk Xus jah, nyaengc qingk liogp sais.

Baox Loc nyaoh Anh Tiip Ah, dih wangp Biix Xih Diih

13 Baox Loc daengh maenv nyenc dongc maoh jah dah Pap Fuc suiv lol touk dih wangp Pangp Feih Liih Yal, nyaoh senl geel heit guanl Bieec Jah ugs jenc. Nyaoh jah Yoh Hanp liic juh maoh xonv bail Yeeh Lul Sax Lenc. 14 Baox Loc daengh Bah Nac Bal yuh bail, map touk xingc Anh Tiip Ah, dih wangp Biix Xih Diih. Nyaoh Maenl Sav Soh juh maoh laos dangc wagx Yuc Dal bail suiv. 15 Lis nyenc dos wenp jogx leec banc liix Moc Xih daengh jogx leec sangh duh sungp Wangc Menl, maenv nyenc gonx dangc wagx Yuc Dal jah paik nyenc map doiv juh maoh wah: "Yac jaix nongx, nuv baov xaop lis sungp mangc qimp legc dos begs singk, jouc xaop wah bah!" 16 Il naih, Baox Loc jenc map, jiml miac xais begs singk gemv gius, wah: "Oil jaix nongx Yix Seec Lieec daengh nyenc mangv nugs qaenp juiv Wangc Menl ah! Xaop qingk yaoc wah! 17 Wangc Menl begs singk Yix Seec Lieec xeenx ongs bux jiul. Juh maoh naengl nyaoh Aih Jic xic jah, Wangc Menl aol juh maoh wenp dous nyenc mags. Dah lenc, maoh aol legc ags daiv juh maoh ugs Aih Jic map yangx. 18 Wangc Menl buh yaens juh maoh nyaoh biingc wangp weex sil jah, lis siik xebc nyinc qak luih. 19 Lenc, Wangc Menl naengl weex gaemv sedp dous nyenc nyaoh dih wangp Jah Nanc, aol dih wangp jah weex eel jiv pieek dos begs singk maoh. 20 Maenv sil naih yongh siik begs ngox xebc nyinc jaengl qak luih. Dah lenc, Wangc Menl nyimp juh maoh jiml maenv nyenc douc, hap weex touk saemh Sax Mux Eev sangh duh sungp Wangc Menl. 21 Lenc, begs singk jouc yuv lis mungx wangc. Wangc Menl hap jiml Saol Loc weex wangc dos juh maoh. Maoh jangs lagx Jih Xil, dous nyenc Bienl Yax Miinx. Saol Loc weex wangc lis siik xebc nyinc. 22 Wangc Menl xup Saol Loc bail yangx, lenc jiml Dal Wil weex wangc dos juh maoh. Maoh yuih Dal Wil wah: 'Dal Wil, lagx Yeeh Xih jah, jangs mungx nyenc hoc sais yaoc; maoh yuv anl meix xangk yaoc bail weex.' 23 Dah aox saemh lenc maoh, Wangc Menl anl maoh liingx dah, jiml mungx Xus Juv dos begs singk Yix Seec Lieec yangx, laengx jangs Yeeh Suh. 24 Yeeh Suh naengl mix qit weex ongl bens xic jah, Yoh Hanp doiv daengc begs singk Yix Seec Lieec xonc wah yuv dah soix xonv sais, sibs weex liix xugs. 25 Maenv ongl Yoh Hanp weex jah yuv wenp yangx, maoh wah: 'Xaop xangk yaoc jangs nouc? Yaoc eis jangs mungx Xus Juv jah, danl sil maoh yuv dah lenc yaoc map. Yaoc nyimp maoh nyaengv seel haic buh eis pik.' 26 Oil jaix nongx, lagx kuanp Yal Beec Lah Hank daengh nyenc mangv nugs qaenp juiv Wangc Menl jah ah! Sungp juv mingh naih jangs xonc dos daol yangx. 27 Begs singk Yeeh Lul Sax Lenc daengh nyenc douc juh maoh eis wox Yeeh Suh jangs Xus Juv, buh eis wox leec sangh duh sungp Wangc Menl wah touk Jih Duh, eis wox juh maoh nyaoh meix Maenl Sav Soh dos jah jangs yil sih mangc. Il naih, juh maoh ponk Yeeh Suh soix deil, saip maenv sungp sangh duh sungp Wangc Menl jah ugs map. 28 Laengx sonk lah eis deml maoh lis soix mangc dogl deil, juh maoh buh jouc Piip Lah Doh aol maoh weex deil. 29 Juh maoh weex wenp maenv sil sangh duh sungp Wangc Menl yuih Yeeh Suh xap jah, suh aol maoh dah wul gav xebc siih luih map, songk nyaoh aox wenc. 30 Danl sil Wangc Menl aol maoh dah deil xonv soh! 31 Lis gungc maenl jaengl, maoh xeenk dos maenv nyenc nyungl dongc maoh dah Jah Liip Liip bail Yeeh Lul Sax Lenc jah nuv. Juh maoh jangs nyenc xic naih doiv begs singk daol weex dav dos maoh. 32 Jiul xic naih lebc xaop Sungp Lail: Maenv Wangc Menl liingx dos ongs bux daol jah, 33 maoh yuih daol weex wenp yangx - maoh aol Yeeh Suh xonv soh! Xah xongs nyaoh aox Leec Al Bus, meix al jih nyih, dos jah: 'Nyac jangs Lagx yaoc. Yaoc maenl naih wenp Bux nyac.' 34 Wangc Menl aol maoh dah deil xonv soh, bens eis saip xenp nanx maoh luic lanh. Wangc Menl il naih wah: 'Yaoc yuv aol aenl singc yaoc, liingx saip Dal Wil buh baengh lis jah, pieek dos xaop.' 35 Yuh lis meix Al Bus wah: 'Nyac eis yuv saip Mungx Sinp nyac luic lanh.' 36 Sungp naih eis jangs xiv Dal Wil, yenl yuih Dal Wil il saemh anl meix xangk Wangc Menl bail weex, lenc maoh deil bail, hap sangv nyaoh geel wenc ongs bux maoh; xenp xangh luic lanh yangx. 37 Danl sil mungx douh Wangc Menl dah deil aol xonv soh map jah eis luic lanh. 38 Jaix nongx yaoc ah! Jiul map touk naih yuv xaop lis wox: yaml Yeeh Suh mungx naih soix xaop suh lis mieenx. 39 Nouc senk Yeeh Suh, eis heenk tagt soix mangc dah, nyaoh dav nas Wangc Menl jangs nyenc saengc - sil naih banc liix Moc Xih bens weex eis lis. 40 Xaop yuv xingl ngic! Bix saip sungp sangh duh sungp Wangc Menl wah dah jah ugs nyaoh wul xenp xaop: 41 Sungp jah il naih wah: 'Xaop nyenc naengc qat Xus naih ah! Nuv ah! Xaop deil yunv qingk yaot, deil bail bah! Yenl yuih yaoc nyaoh nyanl maenl xaop, yuv weex jagc sil xaop bens eis senk jah. Laengx sonk lis nyenc lebc xaop, xaop buh eis senk!'" 42 Eev Baox Loc daengh Bah Nac Bal liic dangc wagx Yuc Dal xic jah, begs singk xais juh maoh nyaoh daov lenc Maenl Sav Soh jah eengv map wah sil naih. 43 Begs singk sank yangx, lis oil nyenc Yuc Dal daengh oil nyenc mangv nugs bens senk Wangc Menl Yix Seec Lieec jah, ledp enl Baox Loc daengh Bah Nac Bal. Yac maoh qimp bov dos juh maoh, wah: "Xaop bens bix sav baengh aenl singc Wangc Menl."

Baox Loc gonh touk maenv nyenc mangv nugs

44 Maenl Sav Soh daov lenc, nyenc aox xingc jah ledp map yuv lieeux, qingk sungp Xus. 45 Maenv nyenc Yuc Dal lis nuv wagx jenl, daengc longc qingk ids sais, yuh eeuv maenv sungp Baox Loc wah jah, buh wah sungp dagl soix maoh. 46 Baox Loc daengh Bah Nac Bal suh lis bov xunp juh maoh: "Jiul bens dogl wah sungp Wangc Menl dos xaop nyenc Yuc Dal unv. Danl sil xaop baenv sungp naih, ags baov bens eis pik lis mingh bens nyaoh. Xah il naih, jiul hap gonh wenp nyenc mangv nugs bail. 47 Yenl yuih Xus baov jiul dah: 'Yaoc jiml nyac weex guangl dos nyenc mangv nugs yangx. Il naih, nyac deic singc juv touk daengc dees longc menl bail.'" 48 Nyenc mangv nugs lis qingk sungp naih nyaengc xeengp sais gungc, yuih sungp naih qaenp juiv Xus. Nyenc douh xeenx map sibs lis mingh bens nyaoh jah ledp senk yangx. 49 Xah il naih, sungp Xus weds dah daengc dih wangp jah yangx. 50 Danl sil lis nyenc Yuc Dal daeml diungs maenv nyenc miegs lis banc pangp senk Wangc Menl jah buh daeml diungs maenv nyenc douc aox xingc jah map, biigs Baox Loc daengh Bah Nac Bal, jul yac maoh ugs dih wangp juh maoh bail. 51 Il naih, yac maoh doiv maenv nyenc Yuc Dal jah pegt dogl bungv dinl, jav hap bail Yix Goh Nyenc. 52 Maenv nyenc senk nyaoh Anh Tiip Ah jah daengc longc xeengp sais buh digs lis Guaenl Sinp.

Sil Lagx Tiik 14

Baox Loc daengh Bah Nac Bal nyaoh Yix Goh Nyenc

1 Nyaoh Yix Goh Nyenc, Baox Loc daengh Bah Nac Bal anl juh maoh gueenv laos dangc wagx Yuc Dal bail. Nyaoh jah yac maoh lis env xonc lis lail, jav lis oil nyenc Yuc Dal daengh nyenc mangv nugs senk yangx. 2 Danl sil lis nyenc Yuc Dal eis haengt senk jah daeml diungs nyenc mangv nugs, xais juh maoh saengl nyenc senk jah. 3 Il naih, Baox Loc daengh Bah Nac Bal nyaoh jah oil maenl, lis bov mags yuih Xus wah sungp. Xus pieek legc dos juh maoh weex ugs jiv Wangc Menl daengh sil liogp, yaml sil naih weex dav, sungp wah touk aenl singc Xus jah jangs nyaengc. 4 Maenv nyenc aox xingc daengl pieek yangx. Il benh haengt enl nyenc Yuc Dal, il benh haengt enl lagx tiik. 5 Lis begs singk mangv nugs daengh begs singk Yuc Dal, nyimp maenv nyenc douc juh maoh weex laot, saoh jiv jods map daiv lagx tiik eis lail, aol bial beengv deil juh maoh. 6 Yac maoh lis wox sil naih, suh laengh touk dih wangp Lux Gaoh Nyic, xingc Lul Sih Deec daengh xingc Teep Bil bail, buh laos yac mangv senl xaih. 7 Nyaoh jah juh maoh bens eis sav xonc Sungp Lail.

Baox Loc daengh Bah Nac Bal nyaoh Lul Sih Deec

8 Nyaoh Lul Sih Deec lis mungx nyenc yac dinl leiv, eev ugs menl guangl map bens qamt eis lis. Maoh suiv nyaoh jah, 9 qingk Baox Loc wah sungp. Baox Loc jiml dal naengc maoh, nuv maoh lis senk sais yih maoh lail lis, 10 suh soh laox doiv maoh wah: "Jenc map!" Nyenc jah laengx biiul jenc map, qit qamt. 11 Nyenc wagx lis nuv Baox Loc weex ugs jagc sil naih, hap yongh sungp dih wangp Lux Gaoh Nyic songk soh heemx: "Xenc wenp nyenc touk daol naih map yangx!" 12 Juh maoh sint Bah Nac Bal weex Joul Sih (*Joul Sih laengx jangs xenc Xih Lah zeil mags), sint Baox Loc weex Xih Eev Mix (*Xih Eev Mix laengx jangs mungx tiik xenc mih wah sungp), yenl yuih maoh weex mungx douc wah sungp. 13 Geel xingc jah, lis il jagc miiuh Joul Sih. Mungx sangh douv sac Joul Sih daiv mieengc duc dagc senc daengh gongc nugs map touk dol xingc, yenl yuih maoh daengh wagx jenl yuv sunx liix xangh saip yac maoh. 14 Danl sil Bah Nac Bal daengh Baox Loc lis qingk sil naih, suh yags duv ugs xenp bieeuv laos dav wagx jenl bail, songk soh heemx: 15 "Oil biingc banx ah! Xaop weex mangc weex sil naih lieel? Jiul nyimp xaop laot yangh, jungh jangs nyenc. Jiul daiv sungp lail dos xaop, lebc xaop dah maenv eis lis yongh naih gonh wenp mangv Wangc Menl soh jah bail, laengx jangs mungx daengv menl, dih, heit, eengv weenh yangh aox jah. 16 Eev map, maoh douv weenh guagl ags kuenp ags qamt, 17 danl sil buh eis lamc yuih bens weex dav. Xah xongs maoh ugs singc songk bienl dos xaop, saip xaop anl xic xup lis xingc lail; yuh saip xaop jil jaengv, daengc longc lis xeengp sais." 18 Yac maoh wah wenp maenv sungp naih, buh nanc sagl wagx jenl sunx liix xangh saip yac maoh. 19 Dah lenc, lis maenv nyenc Yuc Dal dah Anh Tiip Ah daengh Yix Goh Nyenc map xogt wagx jenl. Jav wagx jenl suh aol bial beengv Baox Loc, xangk maoh deil yangx hap guags maoh ugs xingc bail. 20 Danl sil nyenc senk lionh maoh xic jah, maoh jenc map, xonv qamt laos xingc bail. Maenl jih nyih, maoh dongc Bah Nac Bal wenp Teep Bil bail.

Baox Loc daengh Bah Nac Bal xonv bail Anh Tiip Ah

21 Baox Loc daengh Bah Nac Bal nyaoh xingc Teep Bil xonc Sungp Lail, lis oil nyenc senk, wenp lagx yot yangx. Yac maoh suh xonv bail Lul Sih Deec, Yix Goh Nyenc daengh Anh Tiip Ah, 22 bangl lagx yot lis senk sais guas, qimp legc dos juh maoh bens bix sav senk Xus Yeeh Suh, wah: "Daol douh jil oil kuip hap lis laos guagl Wangc Menl." 23 Baox Loc daengh Bah Nac Bal yuih meix bangl nyenc senk daengl juml jah jiml yangp laox, buh yogc yuih jih ebl jil, hap deic yangp laox jaoh dos Xus, mungx juh maoh senk jah. 24 Yac maoh dah lieeux dih wangp Biix Xih Diih, hap map touk Pangp Feih Liih Yal. 25 Juh maoh nyaoh Bieec Jah xonc Sungp Lail yangx, yuh bail Yal Dal Lil. 26 Yac maoh dah jah suiv lol xonv bail Anh Tiip Ah, xingc xic unv juh maoh douh jaoh nyaoh aox aenl singc Wangc Menl, bail beenh maenv ongl xic naih weex wenp jah. 27 Juh maoh il touk Anh Tiip Ah, sint nyenc senk jah daengl juml, lebc juh maoh Wangc Menl nup yangh yaml yac maoh weex ongl, yuh nup yangh eip kuenp saip nyenc mangv nugs map senk. 28 Yac maoh nyimp nyenc senk nyaoh jah lis il pungt.

Sil Lagx Tiik 15

Nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc daengl juml

1 Lis maenv nyenc dah Yuc Dal map touk Anh Tiip Ah, eeus nyenc senk wah: "Nuv baov xaop eis anl banc liix Moc Xih weex liix ads, laengx eis lis juv." 2 Yuih jagc sil naih Baox Loc daengh Bah Nac Bal nyimp nyenc Yuc Dal jah daengl daenl nangs gungc. Xah il naih, Baox Loc daengh Bah Nac Bal douh xeenx, nyimp maenv nyenc senk xingc jah, bail Yeeh Lul Sax Lenc, nyimp lagx tiik daengh yangp laox daengl baov jagc sil naih. 3 Nyenc senk jah sunx juh maoh bail. Juh maoh dah Feih Nic Jih daengh Sav Mav Liip Yas xic jah, bens doiv nyenc senk wah sil nyenc mangv nugs map senk Xus jah. Eep lis qingk ledp xeengp sais gungc. 4 Juh maoh map touk Yeeh Lul Sax Lenc yangx, nyenc senk jah daengh lagx tiik nyimp yangp laox ledp sibs juh maoh. Baox Loc daengh Bah Nac Bal deic maenv sil Wangc Menl yaml yac maoh weex jah, ledp lebc oil maoh. 5 Danl sil lis maenv nyenc senk, jangs nyenc Fac Liih Sail, jenc map wah: "Nyenc mangv nugs yuv weex liix ads, buh dogl anl banc liix Moc Xih weex." 6 Lagx tiik daengh yangp laox juml map daengl liangc jagc sil naih. 7 Juh maoh daengl liangc jaengl gungc, Biix Deec hap jenc map doiv juh maoh wah: "Oil jaix nongx ah! Xaop wox Wangc Menl xic jav nyaoh aox xaop naih xeenx yaoc map, deic sungp lail xonc dos nyenc mangv nugs, saip juh maoh lis qingk buh senk. 8 Wangc Menl, Mungx wox longc nyenc jah, pieek Guaenl Sinp dos nyenc mangv nugs, xongs daol laot yangh. Il naih, maoh jangs weex dav maoh sibs nyenc mangv nugs. 9 Maoh daiv juh maoh nyimp daiv daol laot yangh, yenl yuih maoh buh yaml senk sais juh maoh xugs sais longc juh maoh. 10 Xaop xic naih weex mangc map xik Wangc Menl, mangc yuv deic dabs qaenp daol daengh ongs bux daol dabs eis lis jah, songk nyaoh wul sap lagx yot lieel? 11 Daol senk daol lis juv laengx jangs baengh aenl singc Xus Yeeh Suh daol, nyimp juh maoh laot yangh." 12 Juh maoh ledp gemv gius, qingk Bah Nac Bal daengh Saol Loc wah Wangc Menl yaml yac maoh nyaoh aox nyenc mangv nugs weex jiv Wangc Menl daengh sil liogp. 13 Juh maoh wah wenp, Yal Gol Box suh wah: "Oil jaix nongx ah! Qingk yaoc baov. 14 Xih Menc lebc daol Wangc Menl nup yangh daov jih edl yagc sac nyenc mangv nugs, dah aox juh maoh xeenx nyenc weex begs singk maoh. 15 Sangh duh sungp Wangc Menl wah maenv sungp jah nyimp jagc sil naih laot yangh, leec Wangc Menl il naih xap: 16 'Lenc yaoc yuv xonv map siip eengv jiml guagl Dal Wil, deic maenv baengl pak jah xaok lail, jiml jenc map. 17-18 Il naih, gal maenv nyenc jah, daengh maenv nyenc mangv nugs, yaoc sint weex nyenc yaoc jah, ledp yuv map semh yaoc. Eev dah xic unv map Xus deic maenv sil naih xiv ugs yangx. Sungp naih jangs Xus wah.' 19 Il naih, anl meix xangk yaoc, daol eis dogl bail qimp nanc dos maenv nyenc mangv nugs map senk Wangc Menl jah. 20 Daol dogl xap senk lebc juh maoh maenv yangh xonh sunx saip bux sac jah bix jil, bix tagt soix diongc, bix jil nanx duc xeengp mix ugs padt jah daengh padt. 21 Yenl yuih dah dens qit touk xic naih, nyaoh meix xingc bens lis nyenc xonc banc liix Moc Xih, eeus liix naih, touk Maenl Sav Soh dangc wagx Yuc Dal buh bens lis nyenc dos."

Sunx senk dos nyenc mangv nugs senk Xus jah

22 Lenc, lagx tiik daengh yangp laox eengv nyenc senk jah ledp xangk lail dah aox juh maoh xeenx nyenc map, dongc Baox Loc daengh Bah Nac Bal bail Anh Tiip Ah. Juh maoh xeenx lis mungx guanl Yuc Dal Sih (buh sint weex Bah Sav Bah) daengh mungx guanl Xih Lah. Yac maoh nyaoh aox nyenc senk jah jangs nyenc douc. 23 Senk yac maoh daiv jah, xap weex naih: "Jaix nongx xaop, lagx tiik daengh yangp laox, doiv nyenc mangv nugs senk Xus nyaoh Anh Tiip Ah, Xil Liih Yal daengh Jih Liih Jah haemk lail. 24 Jiul qingk wah lis maenv nyenc dah aox jiul ugs bail, wah sungp aol xaop nyaos longc, xais xaop lonh xangk. Eis jangs jiul xais juh maoh il naih weex. 25 Xah yuih sil naih, jiul hap daengl baov lail xeenx lis yac mungx, paik juh maoh dongc biingc banx lail jiul Bah Nac Bal daengh Baox Loc touk xaop map. 26 Yac mungx naih yuih guanl Xus Yeeh Suh Jih Duh eis miv mingh bens. 27 Il naih, jiul paik Yuc Dal Sih daengh Xih Lah daengl nas xaop wah lail aox senk jiul xap maenv sil jah. 28 Guaenl Sinp daengh jiul xangk lail yangx, eis deic dabs qaenp mangc mih songk nyaoh wul sap xaop, jav mieengc jiuc banc liix naih xaop bens yuv anl weex: 29 Maenv yangh xonh sunx saip bux sac jah xaop bix jil, bix jil padt daengh nanx duc xeengp mix ugs padt jah, buh bix tagt soix diongc. Xaop bix tagt mieengc jiuc naih suh lail. Haengt xaop taik biingc." 30 Juh maoh siik mungx douh paik bail, hap map touk Anh Tiip Ah suh sint nyenc senk map daengl juml, aol senk jah saip juh maoh. 31 Nyenc senk dos senk xic jah, nyaengc qingk xeengp sais gungc, yenl yuih sungp aox senk jah dos soh dos juh maoh. 32 Yuc Dal Sih daengh Xih Lah jangs sangh duh sungp Wangc Menl, doiv nyenc senk wah oil sungp, aol juh maoh lis bov mags buh lis legc. 33 Yac maoh nyaoh jah lis il pungt, nyenc senk suh haengt juh maoh taik biingc, sunx juh maoh xonv bail nyenc senk Yeeh Lul Sax Lenc jah. 34 [*Xih Lah daov ags baov maoh dogl liuuc nyaoh jah.] 35 Danl sil Baox Loc daengh Bah Nac Bal naengl nyaoh Anh Tiip Ah, nyimp oil nyenc mih eeus nyenc daengh xonc sungp Xus.

Baox Loc daengh Bah Nac Bal daengl pieek

36 Dah lis il pungt, Baox Loc doiv Bah Nac Bal wah: "Daol xonv touk oil senl xic nyungl daol xonc sungp Xus jah, jinv jaix nongx daol, nuv juh maoh dah lis nup yangh." 37 Bah Nac Bal xangk daiv Yoh Hanp, buh sint weex Max Keep jah, dongc bail. 38 Danl sil Baox Loc yuih Max Keep dah unv nyaoh Pangp Feih Liih Yal liic juh maoh, eis nyimp juh maoh weex maenv ongl jah, hap eis haengt yuv Max Keep dongc bail. 39 Yac maoh yuih sil naih daengl daenl nangs gungc, hap daengl pieek. Bah Nac Bal daiv Max Keep suiv lol wenp Sail Pup Lul Sih bail. 40 Baox Loc xeenx Xih Lah dongc maoh bail, nyenc senk buh haengt aenl singc Xus daiv maoh. 41 Maoh qamt dah dih wangp Xil Liih Yal daengh Jih Liih Jah, qimp legc dos nyenc senk jah.

Sil Lagx Tiik 16

Tiip Moc Taip nyimp Baox Loc bail

1 Baox Loc map touk Teep Bil, yuh map touk Lul Sih Deec. Nyaoh jah lis mungx lagx yot guanl Tiip Moc Taip. Neix maoh jangs nyenc Yuc Dal buh senk Xus, bux maoh daov jangs nyenc Xih Lac. 2 Nyenc senk nyaoh Lul Sih Deec daengh Yix Goh Nyenc jah ledp wah Tiip Moc Taip jangs nyenc lail. 3 Baox Loc yuv daiv maoh dongc bail. Nyenc Yuc Dal dih wangp jah ledp wox bux maoh jangs nyenc Xih Lac. Il naih, Baox Loc hap weex liix ads dos Tiip Moc Taip. 4 Juh maoh dah senl naih bail touk senl jah, deic banc liix lagx tiik daengh yangp laox nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc daengl baov lail jah jaoh dos nyenc senk anl bail weex. 5 Xah il naih, senk sais nyenc senk jah il weex il lis legc, nyenc senk buh maenl maenl qimp gungc.

Mungx nyenc Max Qik Dunl sint Baox Loc map

6 Baox Loc daengh nyenc nyimp maoh dah daengc dih wangp Fuc Lix Jah daengh Jah Lah Taip bail, yenl yuih Guaenl Sinp sagl juh maoh, eis saip laos saent Yap Xis Yap xonc sungp. 7 Map touk biinl dih wangp Mix Xih Yal, juh maoh xangk laos saent Biil Tip Nyic bail, danl sil Guaenl Yeeh Suh sagl juh maoh. 8 Il naih, juh maoh hap weengx Mix Xih Yal touk Teep Loc Yal bail. 9 Janl jah, Baox Loc lis nuv jagc yings liogp, lis mungx nyenc Max Qik Dunl jenc nyaoh jah jouc maoh wah: "Nyac touk Max Qik Dunl map bangl jiul!" 10 Baox Loc lis nuv jagc yings liogp naih, jiul suh laengx beenh wenp Max Qik Dunl bail, yenl yuih jiul wox Wangc Menl sint jiul bail xonc Sungp Lail dos nyenc dih wangp jah.

Lix Diix Yal senk Yeeh Suh

11 Jiul dah Teep Loc Yal suiv lol touk Sax Moc Teep Lal, maenl jih nyih jiul yuh suiv lol touk Nyic Yal Pop Liix, nyaoh jah ugs jenc. 12 Dah jah jiul bail Feih Liih Biix, dih wangp Max Qik Dunl xingc jih edl, douh nyenc Loc Max gonx jah. Jiul nyaoh xingc jah lis mieengc maenl. 13 Nyaoh Maenl Sav Soh jiul ugs xingc bail touk geel nyal. Jiul xangk yaot xic nyaoh jah lis nyenc Yuc Taip daengl juml yogc yuih. Lis nyenc miegs nyaoh jah daengl juml. Jiul suiv, nyimp juh maoh wah sungp. 14 Nyenc miegs aox jah lis mungx guanl Lix Diix Yal. Maoh jangs nyenc xingc Tip Yax Tip Lah. Maoh bens weex weenk beel miinc yak aemv sangh soh, buh qaenp juiv Wangc Menl. Xus eip longc maoh, aol maoh senk sungp Baox Loc wah jah. 15 Maoh nyimp nyenc aox yanc maoh ledp weex liix xugs yangx. Lenc, maoh jouc jiul wah: "Nuv xaop baov yaoc nyaengc jangs nyenc senk Xus, suh map yanc yaoc nyaoh." Maoh bens eeul, jiul hap liingx nyaoh yanc maoh.

Baox Loc daengh Xih Lah nyaoh laoc

16 Lis il maenl, eev jiul touk doiv yogc yuih bail xic jah, deml lis mungx lagx miegs nuc douh juis wav nyimp xenp. Maoh baengh sonk mingh bangl maenv xus nyenc maoh lah lis sinc gungc. 17 Maoh enl lenc Baox Loc daengh jiul, heemx: "Maenv nyenc naih jangs nyenc nuc Wangc Menl Zeil Pangp, lebc xaop nup yangh lis juv." 18 Maoh bens il naih heemx lis oil maenl, Baox Loc hap qingk miav yaens eis lis, suh gonh xenp doiv juis wav jah wah: "Yaoc baengh guanl Yeeh Suh Jih Duh baov nyac dah wul xenp maoh ugs bail!" Eev xic jah juis wav liic maoh bail yangx. 19 Maenv xus nyenc mungx miegs nuc jah wox jiuc kuenp lis nyaenc sinc laos jah duv yangx, suh nyaeml Baox Loc daengh Xih Lah guags touk sagx wagx bail jinv nyenc mungx. 20 Juh maoh daiv yac maoh touk dav nas nyenc donv luh bail wah: "Yac mungx nyenc naih jangs nyenc Yuc Dal, map aox xingc jiul weex lonh, 21 eeus liix daol nyenc Loc Max sibs eis lis, weex eis touk, yenl yuih eis anl banc liix daol." 22 Jav wagx jenl suh juml map eeuv Baox Loc daengh Xih Lah, maenv nyenc donv luh baov sungp luih map yuv todt ugs xenp yac maoh map aol meix biagl. 23 Yac maoh douh heeup nangs gungc yangx, lenc deic bail laoc daems. Mungx nyenc xut laoc jah douh lebc xut juh maoh lail. 24 Sibs lis sungp baov naih, mungx xut laoc jah suh deic juh maoh daems laos laoc dens, yac dinl buh douh mibs nyaoh gav meix. 25 Nyaoh banv janl qak luih, Baox Loc daengh Xih Lah yogc yuih dos al bus Wangc Menl, maenv nyenc mih douh daems jah buh qingk. 26 Dees dih daih yunv naenv nangs, lieenc sagx laoc buh neip. Dol laoc laengx ledp eip lieeux, sot sugx nyenc douh daems jah buh longv yangx. 27 Mungx xut laoc jah liop map. Lis nuv dol laoc eip yangx, maoh xangk nyenc douh daems nyaoh laoc ledp laengh bail lieeux, laengx neel miax map xangk xup mingh bens. 28 Danl sil Baox Loc heemx: "Bix haik mingh bens! Jiul ledp nyaoh naih!" 29 Mungx xut laoc sint nyenc deic buil map. Lenc, maoh bieeuv laos aox bail, danc danc xut xut bebc nyaoh dav nas Baox Loc daengh Xih Lah. 30 Maoh suh daiv juh maoh ugs map haemk: "Xeengp saenp ah! Yaoc dogl nup yangh weex, jav hap lis juv lieel?" 31 Juh maoh xunp: "Senk Xus Yeeh Suh, nyac nyimp nyenc yanc nyac suh weex laot lis juv." 32 Yac maoh suh wah sungp Xus saip maoh daengh nyenc yanc maoh qingk. 33 Eev nyaemv jah banv janl, mungx xut laoc daiv yac maoh xugs lail doiv douh heeup jah. Dah lenc, maoh daengh nyenc yanc maoh laengx ledp map weex liix xugs. 34 Maoh daiv Baox Loc daengh Xih Lah laos yanc bail, beenh yangh xonh dos juh maoh jil. Maoh daengh nyenc yanc maoh ledp qingk xeengp sais gungc, yenl yuih juh maoh senk Wangc Menl. 35 Hedp lenc guangl menl xic jah, maenv nyenc donv luh paik nyenc touk mungx xut laoc jah bail, wah: "Deic yac mungx jah songk ugs map bah!" 36 Mungx xut laoc lebc Baox Loc: "Nyenc donv luh baov sungp luih map songk nyac daengh Xih Lah. Xaop xic naih lis ugs bail. Taik biingc bail bah." 37 Danl sil Baox Loc xunp: "Jiul jangs begs singk Loc Max. Naengl mix donv xic jah, juh maoh nyaoh dav nas wagx jenl heeup jiul, yuh daems laos laoc. Xic naih juh maoh xangk weex liagc songk jiul ugs bail il? Jav weex eis lis! Douv juh maoh ags map daiv jiul ugs bail." 38 Maenv nyenc jah deic sungp naih lebc nyenc donv luh. Juh maoh lis qingk Baox Loc daengh Xih Lah jangs begs singk Loc Max, aox longc qingk yaot. 39 Xah il naih, juh maoh map laoc wah doiv eis lis yac maoh, yuh daiv yac maoh ugs map, jouc juh maoh liic xingc jah. 40 Baox Loc daengh Xih Lah ugs laoc map laengx bail yanc Lix Diix Yap, jinv nyenc senk, qimp legc dos juh maoh, suh liic xingc jah bail yangx.

Sil Lagx Tiik 17

Baox Loc nyaoh Teep Sax Loc Nyic Jah

1 Baox Loc daengh Xih Lah dah Anl Feih Pop Lix daengh Yal Boh Loc Nyic Yal bail, map touk xingc Teep Sax Loc Nyic Jah. Nyaoh jah lis dangc wagx Yuc Dal. 2 Baox Loc anl maoh bens gueenv jah laos dangc wagx bail. Jemc samp daov Maenl Sav Soh, maoh bens aol leec Wangc Menl nyimp maenv nyenc nyaoh jah daengl bogs, 3 wah bings weex dav Jih Duh dogl douh haik, yuh dah deil xonv soh. Maoh wah: "Yaoc doiv xaop xonc mungx Yeeh Suh naih laengx jangs Jih Duh." 4 Lis maenv nyenc Yuc Dal senk yangx, map nyimp Baox Loc daengh Xih Lah, buh lis oil nyenc Xih Lac qaenp juiv Wangc Menl daengh oil nyenc miegs lis banc pangp map senk. 5 Danl sil lis maenv nyenc douc Yuc Dal ids sais, hap bail sagx wagx sint nyenc jul saengl wenp bangl map, nyaoh xingc qit weex lonh. Maenv nyenc naih bieeuv touk yanc Yeeh Saenx bail lah Baox Loc daengh Xih Lah, yuv daiv yac maoh touk wagx jenl map. 6 Lah eis deml xic jah, juh maoh guags Yeeh Saenx daengh maenv nyenc senk mih touk dav nas maenv nyenc mungx xingc jah, heemx: "Yac mungx nyenc nyaoh daengc dees dih weex lonh jah, xic naih touk xingc daol map yangx. 7 Yeeh Saenx buh sibs yac maoh laos yanc maoh. Maenv nyenc naih ledp eeuv banc liix wangc jiv, wah eengv lis mungx wangc, guanl Yeeh Suh." 8 Wagx jenl daengh maenv nyenc mungx xingc jah lis qingk sungp naih, laengx lonh yangx. 9 Xah il naih, juh maoh yuv Yeeh Saenx daengh maenv nyenc senk mih jah ugs sinc map baoc, hap songk juh maoh bail.

Baox Loc nyaoh Bil Lix Yal

10 Il touk nyaemv, maenv nyenc senk sunx Baox Loc daengh Xih Lah bail senl Bil Lix Yal. Yac maoh touk yangx, suh laos dangc wagx Yuc Dal bail. 11 Nyenc Bil Lix Yal biix nyenc Teep Sax Loc Nyic Jah sais kuangt. Juh maoh lis semp sais haengt qingk sungp Baox Loc wah jah, maenl maenl xac naengc leec Wangc Menl, yuv wox sungp jah nyaengc xih eis. 12 Lis oil nyenc Yuc Dal senk yangx, eengv lis maenv nyenc miegs Xih Lac banc pangp daengh oil nyenc banl Xih Lac buh senk. 13 Maenv nyenc Yuc Dal nyaoh Teep Sax Loc Nyic Jah lis qingk wah Baox Loc nyaoh Bil Lix Yal xonc sungp Wangc Menl, juh maoh buh touk jah bail, daeml diungs wagx jenl weex lonh. 14 Nyenc senk laengx sunx Baox Loc wenp geel heit bail, danl sil Xih Lah daengh Tiip Moc Taip naengl liuuc nyaoh Bil Lix Yal. 15 Maenv nyenc sunx Baox Loc jah dongc maoh touk Yax Dieenx yangx, hap xonv bail Bil Lix Yal buh bangl Baox Loc daiv sungp lebc Xih Lah daengh Tiip Moc Taip, hoik jeengx bail nyimp maoh.

Baox Loc nyaoh Yax Dieenx

16 Baox Loc nyaoh Yax Dieenx gas Xih Lah daengh Tiip Moc Taip xic jah, lis nuv daengc xingc lis bux sac nyaengc qingk nanc dah. 17 Il naih, maoh nyaoh dangc wagx Yuc Dal nyimp nyenc Yuc Dal daengh maenv nyenc Xih Lac qaenp juiv Wangc Menl jah daengl bogs sungp, yuh meix maenl nyaoh sagx wagx nyimp maenv nyenc deml maoh jah daengl bogs. 18 Lis bangl nyenc diux Yih Pip Juh Lux daengh nyenc diux Sih Doh Yal map nyimp maoh daengl eeuv. Nyaoh aox juh maoh lis nyenc haemk: "Mungx deenh sungp deenh wah naih yuv wah mangc lieel?" Yuh lis nyenc wah: "Maoh xongs baov xonc wah xenc guagl mih." Juh maoh il naih wah jangs yenl yuih Baox Loc xonc Yeeh Suh daengh xonv soh maenv Sungp Lail jah. 19 Juh maoh suh daiv Baox Loc touk dav nas Banh Pangp nyenc diux Yal Lup Bah Gux jah bail. Nyenc nyaoh jah doiv Baox Loc wah: "Nyac eeus maenv sil meik naih jiul buh xangk wox, weex lis eis? 20 Nyac xonc maenv sil jiul eis qingk taok jah touk kap jiul, jiul buh haengt wox maenv sil naih jangs yil sih mangc." 21 (Nyenc Yax Dieenx daengh nyenc mangv nugs nyaoh jah, bens eis sav daengl baov sil meik.) 22 Baox Loc suh jenc nyaoh dav nas Banh Pangp nyenc diux xingc jah wah: "Nyenc Yax Dieenx ah! Yaoc nuv xaop weex hangc mangc ledp qaenp juiv xenc. 23 Yaoc qamt bail map naengc dah siiv maenv xaop baiv xic jah, lis deml jagc sagx daengc, wul jah xap: 'Sunx saip mungx xenc eis wox meel'. Xenc xaop eis wox meel naengl bail baiv jah, yaoc xic naih lebc xaop wah. 24 Wangc Menl daengv dees dih eengv begs hangc weenh yangh, laengx jangs Xus menl dih, buh eis nyaoh dangc jeenh nyenc jiml jah. 25 Maoh buh eis yongh miac nyenc bail bonc buih maoh, xongs maoh xiut mangc laot yangh, yenl yuih maoh ags deic mingh daengh soh mingh eengv weenh yangh pieek dos meix il mungx nyenc. 26 Maoh dah il mungx nyenc daengv weenh dous nyenc, aol juh maoh nyaoh digs dees dih. Maoh saemp xangk lail juh maoh nyaoh menl guangl lis nup jaengl yais, daengh ags dous ags nyaoh doiv nup. 27 Wangc Menl il naih weex yuv aol nyenc semh maoh, yaot xic semh deml. Laox xedc map wah, maoh egs daol meix il mungx eis gail. 28 'Yenl yuih nyaoh menl guangl daengh soh, eengv weex maenv jah ledp baengh maoh.' Xah xongs maenv nyenc xaop daengv al jah wah dah: 'Jiul buh jangs lagx kuanp maoh.' 29 Daol yenl yuih jangs saemh lenc Wangc Menl, suh eis yongh xangk maoh xongs bux sac jeml, nyaenc xih bial - yangh douh nyenc daol daengv jah. 30 Xic unv, nyenc menc eis wox, Wangc Menl buh eis wah mangc. Xic naih, maoh daov lebc daengc nyenc dees dih xonv sais. 31 Yenl yuih nyaoh maenl maoh xeenx jah, maoh yuv yaml mungx maoh jiml jah aol biingc yenc map donv daengc dees dih. Maoh aol mungx naih dah deil xonv soh yangx, map weex dav jagc sil naih dos weenh nyenc." 32 Juh maoh lis qingk Baox Loc wah dah deil xonv soh jagc sil naih, suh lis maenv nyenc gol liagp maoh, yuh lis nyenc wah: "Jiul xangk qingk nyac eengv wah jagc sil naih." 33 Xah il naih, Baox Loc hap liic doiv jah bail. 34 Lis maenv nyenc map enl Baox Loc. Aox juh maoh lis Dul Nyic Xuh, mungx Banh Pangp nyenc diux jah, eengv lis mungx nyenc miegs guanl Dal Max Liih, buh naengl lis nyenc mih ledp map senk Yeeh Suh yangx.

Sil Lagx Tiik 18

Baox Loc nyaoh Goh Lienc Doh

1 Sil naih dah bail, Baox Loc liic Yax Dieenx bail xingc Goh Lienc Doh. 2 Maoh nyaoh jah deml mungx nyenc Yuc Dal guanl Yal Jih Lah, nyaoh Benx Duh ugs guangl. Yenl yuih Kop Laoc Dih, wangc jiv Loc Max jah, baov sungp luih map yuv nyenc Yuc Dal liic xingc Loc Max, Yal Jih Lah nyimp maix maoh Baix Jih Lah gobs dah dih wangp Yil Dal Liih map. Baox Loc bail jinv juh maoh. 3 Baox Loc jungh jangs sangh weex bongc dingc, nyimp juh maoh laot yangh. Il naih, maoh hap nyaoh jah nyimp juh maoh weex ongl naih. 4 Meix touk Maenl Sav Soh, Baox Loc touk dangc wagx Yuc Dal bail nyimp eep daengl bogs, xangk aol nyenc Yuc Dal daengh nyenc Xih Lac map senk Xus. 5 Xih Lah daengh Tiip Moc Taip dah Max Qik Dunl map touk xic jah, Baox Loc bens gobs songk sais xonc sungp lail, doiv nyenc Yuc Dal weex dav dos Yeeh Suh jangs Jih Duh. 6 Danl sil nyenc Yuc Dal eeuv maoh, weex dagl soix maoh. Xic jah, Baox Loc hap kouk dogl bungv ugs xenp maoh, doiv juh maoh wah: "Xaop ags dabs soix xaop, nyimp yaoc eis lis mangc gaic yidx. Jodx naih bail lenc, yaoc yuv touk nyenc mangv nugs bail." 7 Baox Loc hap liic dangc wagx Yuc Dal, touk yanc nyenc guanl Tiip Doh Youc Sil Duh bail. Mungx naih jangs nyenc qaenp juiv Wangc Menl. Yanc maoh nyaoh geel dangc wagx Yuc Dal jah. 8 Nyenc gonx dangc wagx Yuc Dal, guanl Jih Lil Sih Bul, daengh daengc yanc maoh ledp map senk Xus. Naengl lis oil nyenc Goh Lienc Doh qingk Baox Loc wah jah buh senk yangx, eengv sibs weex liix xugs. 9 Lis il nyaemv, Xus nyaoh yings liogp doiv Baox Loc wah: "Nyac bix yaot. Bens xonc sungp, buh bix aeml ebl. 10 Yenl yuih yaoc nyimp nyac gaenx nyaoh. Eis lis nouc map dos nyac, haik nyac. Aox xingc naih yaoc lis oil begs singk." 11 Il naih, Baox Loc nyaoh jah lis il nyinc jodx, bens eeus sungp Wangc Menl dos begs singk. 12 Eev Jah Liuc nyaoh saent Yal Gaih Yal weex douc xic jah, nyenc Yuc Dal dongc semp map eeuv Baox Loc, nyaeml maoh daiv touk doiv donv luh bail, 13 aov maoh wah: "Mungx nyenc naih eeus nyenc eis anl banc liix jiul baiv Wangc Menl." 14 Baox Loc gobs yuv wah sungp xic jah, Jah Liuc doiv juh maoh wah: "Nuv baov xaop nyenc Yuc Dal jangs yuih douh haik xih baov tagt soix qaenp aov, jav yaoc hap dogl qingk sungp xaop. 15 Danl sil gobs jangs yuih guanl yuih banc liix, eengv sungp naih sungp jav daengl eeuv, xaop ags beenh. Yaoc eis haengt donv hangc sil naih." 16 Xah il naih, maoh deic juh maoh gaenx jul ugs doiv donv luh bail. 17 Maenv nyenc jah hap nyaeml mungx gonx dangc wagx guanl Sox Tip Nyic jah, nyaoh dav nas doiv donv luh heeup maoh. Jagc sil naih Jah Liuc jeengx buh eis gonx.

Baox Loc xonv bail Anh Tiip Ah

18 Dah lenc Baox Loc nyaoh Goh Lienc Doh lis il pungt, jav hap liic jaix nongx, suiv lol wenp Xil Liih Yal bail. Baix Jih Lah daengh Yal Jih Lah dongc maoh bail. Baov bail xic jah, Baox Loc nyaoh Jenh Geec Liix kuebp biaeml gaos, yenl yuih maoh liix dah sil jah xic naih wenp yangx. 19 Juh maoh map touk xingc Yix Fuc Sox. Baox Loc liuuc Baix Jih Lah daengh Yal Jih Lah nyaoh jah. Maoh ags laos dangc wagx Yuc Dal bail nyimp nyenc Yuc Dal daengl bogs sungp. 20 Juh maoh jouc maoh nyaoh jah gungc maenl, maoh eis haengt. 21 Danl sil daengl pieek xic jah, maoh liingx juh maoh: "Nuv baov jangs meix xangk Wangc Menl yaoc yuv xonv map." Jav maoh hap suiv lol liic Yix Fuc Sox bail. 22 Maoh map touk Kait Sax Liih Yal, suh bail Yeeh Lul Sax Lenc haemk nyenc senk jah lail, lenc hap bail Anh Tiip Ah. 23 Baox Loc nyaoh jah lis il pungt yangx, lenc Loc dah jah ugs bail. Maoh nyaoh daengc dih wangp Jah Lah Taip daengh Fuc Lix Jah dah doiv naih touk doiv jav, qimp legc dos nyenc senk.

Yal Boh Loc nyaoh Yix Fuc Sox

24 Nyaoh pungt jah, lis mungx nyenc Yuc Dal guanl Yal Boh Loc, map touk Yix Fuc Sox. Maoh nyaoh Yal Lil Sanh Dal ugs guangl, jangs mungx lis ebl naengl, buh wox leec Wangc Menl gungc. 25 Maoh lis xoc dah jiuc kuenp Xus, nyaengc lis longc udt wah sungp, aol sil Yeeh Suh bail eeus eep, buh eeus lis douh. Danl sil maoh gobs lis wox liix xugs Yoh Hanp. 26 Maoh qit nyaoh dangc wagx Yuc Dal bov laox xonc wah. Baix Jih Lah daengh Yal Jih Lah lis qingk maoh, suh sint maoh touk yanc bail, deic kuenp Wangc Menl eengv lail lail eeus maoh. 27 Yal Boh Loc xangk bail Yal Gaih Yal xic jah, maenv jaix nongx nyaoh Yix Fuc Sox qimp legc dos maoh, xap senk dos nyenc senk nyaoh Yal Gaih Yal jah, xais juh maoh sibs maoh. Maoh touk jah yangx, doiv maenv nyenc baengh aenl singc Wangc Menl senk Xus jah lis yongh gungc; 28 yenl yuih maoh nyaoh dav nas wagx jenl aol leec Wangc Menl weex dav Yeeh Suh jangs Jih Duh, bogs xuh nyenc Yuc Taip.

Sil Lagx Tiik 19

Baox Loc nyaoh Yix Fuc Sox

1 Yal Boh Loc nyaoh Goh Lienc Doh xic jah, Baox Loc dah kuenp aox saent Yal Xih Yal jah bail, hap map touk Yix Fuc Sox. Nyaoh jah maoh semh deml lagx yot, 2 haemk juh maoh: "Xaop senk Xus xic jah sibs lis Guaenl Sinp eis?" Juh maoh xunp: "Naengl mix. Jiul buh eis qingk wah lis Guaenl Sinp." 3 Baox Loc yuh haemk: "Jav il naih, xaop sibs liix xugs mangc lieel?" Juh maoh xunp: "Liix xugs Yoh Hanp." 4 Baox Loc wah: "Liix xugs Yoh Hanp jangs yuih maenv nyenc xonv sais jah weex. Yoh Hanp ags lebc begs singk yuv senk mungx dah lenc maoh map jah, laengx jangs Yeeh Suh." 5 Juh maoh qingk maenv sungp naih, suh baengh guanl Xus Yeeh Suh sibs weex liix xugs. 6 Il naih Baox Loc songk miac nyaoh wul xenp juh maoh xic jah, Guaenl Sinp map touk juh maoh, juh maoh buh wah sungp guagl mih, naengl wah ugs sungp Wangc Menl. 7 Weex laot lis xebc nyih mungx nyenc banl qak luih. 8 Jemc lis samp nyanl, Baox Loc nyaoh dangc wagx Yuc Dal songk bov xonc, baov lail sil guagl Wangc Menl jah, qonk nyenc map senk. 9 Danl sil lis maenv nyenc guas sais, eis haengt senk, nyaoh dav nas wagx jenl piidt guav jiuc kuenp Xus. Il naih, Baox Loc hap liic juh maoh daiv nyenc senk nyimp maoh bail, maenl maenl nyaoh dangc yot Tip Lac Nuc nyimp eep daengl baov. 10 Baox Loc il naih weex lis yac nyinc. Jav nyenc Yuc Dal daengh nyenc Xih Lac nyaoh saent Yal Xih Yal jah ledp lis qingk sungp Xus. 11 Wangc Menl yaml Baox Loc weex sil liogp ags gungc. 12 Gobs yuv lis yat xih binc yongp kuap Baox Loc dah jah deic touk geel nyenc ids bail, jav biingh laengx toip yangx, juis wav buh liic juh maoh. 13 Lis bangl nyenc Yuc Dal dah senl naih touk senl jah bail jul juis yax, buh xangk uv yaml guanl Xus Yeeh Suh doiv juis yax wah: "Yaoc baengh Yeeh Suh, mungx Baox Loc xonc jah, baov xaop ugs map." 14 Weex maenv sil naih jangs sedp lagx Xih Jih Wal, sangh sunx top Yuc Dal jah. 15 Lis il maenl, juis yax xunp juh maoh: "Yeeh Suh yaoc wox, Baox Loc yaoc buh wox, danl sil xaop yuh jangs nouc lieel?" 16 Mungx nyenc lis juis yax bogl xenp jah suh biiul touk wul xenp juh maoh bail, ags dah juh maoh. Juh maoh buh douh heeup nangs, dah aox yanc jah das dus ugs padt bieeuv ugs bail. 17 Nyenc Yuc Dal daengh nyenc Xih Lac nyaoh Yix Fuc Sox lis qingk maenv sil naih, ledp qingk yaot gungc, guanl Xus Yeeh Suh nyaengc lis qaenp juiv. 18 Nyaoh aox nyenc senk jah lis oil nyenc, ags map liingx maenv sil juh maoh tagt soix dah jah. 19 Lis maenv nyenc weex sangh juis dah, ags deic leec juh maoh nyaoh dav nas wagx jenl aol buil daos. Juh maoh sonk maenv leec naih weex laot jegc lis ngox weenh kuaik nyaenc. 20 Xah il naih, sungp Xus il weex il xonc bail kuangt, legc sungp il weex il mags.

Wagx jenl nyaoh Yix Fuc Sox weex lonh

21 Dah lieeux maenv sil naih, Guaenl Sinp daiv Baox Loc qamt dah Max Qik Dunl daengh Yal Gaih Yal, lenc siip bail Yeeh Lul Sax Lenc. Maoh wah: "Yaoc touk jah yangx, buh yuv bail Loc Max!" 22 Il naih, maoh paik Tiip Moc Taip daengh Yix Lah Duh, yac mungx bangl miac maoh jah, touk Max Qik Dunl bail. Maoh ags liuuc nyaoh saent Yal Xih Yal il pungt. 23 Xic jah, nyaoh Yix Fuc Sox yuih kuenp Xus ugs sil lonh gungc. 24 Lis il mungx sangh dunv nyaenc guanl Dih Mix Teep. Maoh aol nyaenc daengv sagx daengc xenc miegs Yal Dih Mix, bens baengh ongl naih sangh soh, buh saip maenv sangh weex ongl naih jah lis sinc gungc. 25 Maoh sint maenv sangh daengh nyenc weex ongl ledp map daengl juml, doiv juh maoh wah: "Oil jaix nongx! Xaop wox daol wedt seic jangs baengh menc ongl naih. 26 Xaop lis nuv buh lis qingk, mungx Baox Loc naih mup daengc Yix Fuc Sox daengh daengc saent Yal Xih Yal nyenc ledp map enl maoh. Maoh baov xenc aol miac nyenc daengv wenp jah eis jangs xenc. 27 Xah il naih, guanl lail menc ongl daol naih ugs yaot yuv douv bail. Eis jangs gobs weex naih, miiuh xenc miegs mags Yal Dih Mix jah yuv douh nyenc naengc qat yangx; mungl guanl maoh, mungx nyaoh daengc saent Yal Xih Yal daengh dees mas menl lis baiv jah, yuv eis lis." 28 Wagx jenl lis qingk maenv sungp naih laengx qik nangs gungc, qit heemx: "Xenc miegs begs singk Yix Fuc Sox, Yal Dih Mix jah, ags gungc ah!" 29 Jav, daengc xingc ledp naenv haemx haemx. Wagx jenl nyaeml Gaih Youc daengh Yal Lix Dac Gux, yac mungx nyenc nyimp Baox Loc dah Max Qik Dunl dongc map jah, buh dongc semp hoik gaic yac maoh laos sagx weex yik bail. 30 Baox Loc xangk nyaoh dav nas wagx jenl ugs bail, danl sil nyenc senk sagl maoh. 31 Naengl lis maenv nyenc nyaoh saent jah weex nyenc mungx, jangs biingc banx Baox Loc, paik nyenc qonk maoh bix laos jah bail. 32 Nyenc wagx daengl juml jah buh lonh haemx haemx. Lis nyenc heemx jagc naih, banl jagc jav. Gungc nyenc naengl eis wox juh maoh nyaoh jah daengl juml weex mangc. 33 Nyenc Yuc Dal deic Yal Lil Sanh Dal wongt touk dav nas bail, lis maenv nyenc wagx yuv maoh wah lail jagc sil naih. Xah il naih Yal Lil Sanh Dal neip miac xais wagx jenl bix naenv, xangk doiv juh maoh wah tingp. 34 Danl sil begs singk lis wox maoh jangs nyenc Yuc Dal xic jah, hap lis yac jagc xaox sic dongc soh heemx: "Xenc miegs begs singk Yix Fuc Sox, Yal Dih Mix jah, il nup ags ah!" 35 Dah lenc, lis mungx nyenc top xingc jah hap xais wagx jenl wumv map, wah: "Begs singk Yix Fuc Sox ah! Nyenc dees mas menl ledp wox nyenc xingc Yix Fuc Sox jangs xut miiuh Yal Dih Mix, xenc miegs ags jah, buh gonx bial dah menl dogl map jah. 36 Yenl yuih sil naih nouc buh eeuv eis lis, xaop dogl wumv map, bix weex sil mangc ees. 37 Xaop daiv yac mungx naih map, juh maoh daov eis liagc yangh xonh aox miiuh, yuh eis lonh wah dagl soix xenc miegs daol. 38 Nuv baov Dih Mix Teep daengh maenv nyenc jungh menc ongl jah, lis sil aov nouc, doiv donv luh eip yangx buh lis nyenc donv luh. Haengt juh maoh bail aov. 39 Nuv baov xaop lis sil mangc mih, buh yuv nyaoh doiv donv luh wah. 40 Xic naih, yaot daol douh aov weex lonh, yenl yuih sil lonh maenl naih eis lis dens peep. Nuv douh xac haemk, daol buh eis wox nup yangh xunp." 41 Wah wenp sungp naih, maoh xais wagx jenl sank lieeux.

Sil Lagx Tiik 20

Baox Loc bail Max Qik Dunl daengh Xih Lac

1 Dah lieeux sil lonh, Baox Loc sint nyenc senk daengl juml dos soh dos juh maoh, lenc nyimp juh maoh daengl pieek, hap wenp Max Qik Dunl bail. 2 Maoh dah lieeux dih wangp jah, aol oil sungp dos soh dos nyenc senk. Dah lenc, maoh map touk Xih Lac, 3 nyaoh jah lis samp nyanl. Eev maoh yuv suiv lol wenp Xil Liih Yal bail xic jah, maenv nyenc Yuc Dal daengv jiv map haik maoh. Xah il naih, maoh hap maenc sais dadl dah Max Qik Dunl xonv bail. 4 Nyimp maoh dongc bail lis Sox Bah Teep, lagx Bil Loc Sih jah, nyenc Bil Lix Yal; Yal Lix Dac Gux daengh Xih Gongh Duh, nyenc Teep Sax Loc Nyic Jah jah; Gaih Youc, nyenc Teep Bil; buh lis Tiip Moc Taip; eengv lis Tip Jih Gux daengh Teep Loc Feih Moc, nyenc saent Yal Xih Yal jah. 5 Maenv nyenc naih bail dah unv, nyaoh Teep Loc Yal gas jiul. 6 Dah lieeux Sigs Siic Ongp Bins, jiul dah Feih Liih Biix suiv lol bail. Dah lis ngox maenl jiul hap touk Teep Loc Yal, nyimp nyenc gas jiul jah daengl deml, nyaoh jah lis sedp maenl.

Baox Loc daov zeil lenc nyaoh Teep Loc Yal

7 Nyaoh xenh qit tieenh, jiul map daengl juml pieek siic jil. Baox Loc doiv nyenc senk jah wah sungp. Yenl yuih maoh maenl lenc yuv ugs dinl, maoh wah hap weex touk banv janl. 8 Doiv jiul daengl juml jah jangs nyaoh sumx wul gongc. Aox jah lis oil buil yuc. 9 Lis mungx lagx liix guanl Youc Tip Gux suiv nyaoh dol sings. Baox Loc bens naengl wah sungp xic jah, Youc Tip Gux qingk deil wenk, jav hap nagp yaeml, dah samp saengc wul jah dogl luih dees map. Nyenc yidx maoh map xic jah, wox maoh deil yangx. 10 Baox Loc luih bail, bebc nyaoh wul xenp lagx liix jah, wums maoh wah: "Xaop bix souc. Maoh naengl soh!" 11 Baox Loc yuh qak wul gongc bail, pieek siic jil yangx. Maoh naengl doiv juh maoh wah sungp touk guangl menl, hap liic bail. 12 Juh maoh deic mungx lagx liix soh sunx bail yanc, ledp lis xaok sais gungc.

Baox Loc jinv yangp laox Yix Fuc Sox

13 Jiul suiv lol wenp Yal Sop bail dah unv, yuv nyaoh jah sibs Baox Loc. Maoh il naih weex yenl yuih maoh ags yuv qamt kuenp touk jah bail. 14 Maoh nyaoh Yal Sop nyimp jiul daengl juml, jiul hap sibs maoh qak lol, yuh bail Miix Tip Lil Nyic. 15 Maenl lenc, jiul dah jah suiv lol touk geel Jih Ah. Eengv dah il maenl jiul suiv lol touk Sax Moc, yuh eengv il maenl hap map touk Miix Lil Duh. 16 Baox Loc saemp xangk lail suiv lol yabs dah Yix Fuc Sox bail, mieenx douh sav nyaoh saent Yal Xih Yal, yenl yuih maoh dos sais Sigs Ngox Xebc Maenl naengl mix touk xic jah ganx touk Yeeh Lul Sax Lenc. 17 Baox Loc dah Miix Lil Duh paik nyenc bail Yix Fuc Sox sint yangp laox nyenc senk daengl juml jah map. 18 Juh maoh map touk yangx, Baox Loc doiv juh maoh wah: "Xaop wox yaoc nyaoh aox xaop jangs mungx nyenc il nup yangh, eev yaoc map saent Yal Xih Yal touk maenl naih. 19 Yaoc bonc buih Xus bens weex mas, buh gungc xic ugs naemx dal. Nyenc Yuc Dal daengv jiv haik yaoc, yaoc il naih yaens dah oil kuip. 20 Xaop buh wox maenv sil bangl xaop lis jah yaoc eis jings xaop il hangc. Yaoc daov nyaoh dav nas wagx jenl buh dah yanc naih touk yanc jav eeus xaop dah. 21 Eis heenk jangs nyenc Yuc Dal xih nyenc Xih Lac, yaoc qonk nyenc xonv sais gonh wenp Wangc Menl, map senk Xus Yeeh Suh daol. 22 Xic naih Guaenl Sinp ebs yaoc bail Yeeh Lul Sax Lenc, eis wox nyaoh jah yuv deml sil mangc. 23 Yaoc gobs wox nyaoh xingc naih xingc jav Guaenl Sinp qonk yaoc lis laoc daengh kuip gas yaoc. 24 Danl sil doiv yaoc map wah, mingh yaoc eis jegc lis mangc. Yaoc gobs yuv qamt lieeux kuenp yaoc, weex wenp ongl Xus Yeeh Suh jaoh dos yaoc weex jah, laengx jangs ongl weex dav dos Sungp Lail aenl singc Wangc Menl. 25 Yaoc nyaoh aox xaop bail map, xonc guagl Wangc Menl yangx. Xic naih yaoc wox, jodx naih bail lenc xaop ledp eis lis nuv yaoc yangx. 26 Xah il naih, maenl naih yaoc lebc xaop, eis heenk mungx nouc deil laos mangv yeml bail, soix maoh buh eis nyaoh wul xenp yaoc. 27 Yenl yuih yaoc il hangc buh eis jings, deic meix xangk Wangc Menl ledp eeus dos xaop yangx. 28 Xaop ags xingl ngic, yuh gonx lail begs singk Wangc Menl. Guaenl Sinp jiml xaop weex yangp laox. Xaop yuv sangx bangl liees Wangc Menl, laengx jangs nyenc senk daengl juml jah, maenv nyenc maoh aol padt bens jeis map jah. 29 Yaoc wox gas yaoc liic bail yangx, yuv lis sangh eeus as touk aox xaop, xongs biungl jenc yax map jil bangl liees laot yangh. 30 Nyaoh aox xaop, naengl yuv lis nyenc ugs map wah maenv jenl wenp maenv as, il naih dingv nyenc senk Xus bail enl juh maoh. 31 Xah il naih xaop yuv xingl ngic! Nyenh yaoc nyaoh aox samp nyinc jah, hedp nyaemv yongh naemx dal qonk xaop, eeus xaop meix il mungx. 32 "Xic naih yaoc deic xaop songk nyaoh aox miac Wangc Menl daengh aox sungp aenl singc maoh jah. Sungp naih lis bangl xaop qimp lis legc, aol xaop nyimp nyenc maoh jiml weex begs singk maoh jah siic lis eel jiv. 33 Eev map yaoc eis taemp dah jeml nyaenc ugs xenp eep, il mungx. 34 Xaop ags wox, yac miac yaoc naih weex ongl ags kaemk yaoc daengh maenv nyenc nyimp yaoc yongh jah. 35 Eis heenk yaoc weex sil mangc, yaoc buh aol xaop lis wox yuv yagp weex ongl map bangl nyenc mas soh jah, nyenh sungp Xus Yeeh Suh jah: 'Pieek saip biix sibs lis eengv deml lail.'" 36 Wah wenp maenv sungp naih, Baox Loc daengh juh maoh ledp jogc map yogc yuih. 37 Yangp laox ledp nees map, mangv wums maoh mangv xudt nas. 38 Juh maoh zeil pak sais yuih bags sungp Baox Loc wah jah, jodx naih bail lenc eis lis nuv nas maoh hap. Dah lenc, juh maoh sunx maoh touk lol bail.

Sil Lagx Tiik 21

Baox Loc baov bail Yeeh Lul Sax Lenc

1 Jiul nyimp juh maoh daengl pieek wenp, suh suiv lol saengc touk Goh Sil. Maenl lenc jiul bail Loc Dih, yuh dah jah touk Pap Dal Lah. 2 Nyaoh jah jiul deml jigs lol yuv bail Feih Nyic Jih, jav jiul qak lol dongc bail. 3 Lis nuv xul Sail Pup Lul Sih, dah xul mangv namc yuh touk Xil Liih Yal bail. Jiul nyaoh senl Teip Loc ugs jenc. Lol yuv nyaoh jah ugs kuak. 4 Jiul nyaoh jah semh deml nyenc senk, hap nyimp juh maoh nyaoh lis sedp maenl. Baengh Guaenl Sinp juh maoh ebs Baox Loc bix bail Yeeh Lul Sax Lenc. 5 Danl sil xic jiul bail jah touk yangx, jiul hap liic juh maoh bail. Nyenc senk daengh neix lagx juh maoh, ledp sunx jiul touk nugs xingc. Jiul nyimp juh maoh jogc nyaoh biingc xeep yogc yuih. 6 Daengl pieek wenp, jiul qak lol. Juh maoh xonv bail yanc. 7 Jiul yuh suiv lol bail, dah Teip Loc touk senl Doh Lil Maix, nyaoh jah ugs jenc doiv nyenc senk haemk lail, nyimp juh maoh nyaoh lis il maenl. 8 Maenl lenc jiul liic senl jah, map touk Kait Sax Liih Yal, suh nyaoh yanc Feih Liih, jangs mungx xonc Sungp Lail. Nyaoh aox Yeeh Lul Sax Lenc sedp mungx douh xeenx pieek ebl jil jah, maoh jangs il mungx. 9 Maoh lis siik beix naengl mix bail saox ledp wox duh sungp Wangc Menl. 10 Jiul nyaoh jah lis mieengc maenl yangx, lenc lis mungx sangh duh sungp Wangc Menl guanl Yal Jah Bul dah Yuc Dal map. 11 Maoh doiv jiul dah map, aol seel uis Baox Loc ags sugx dinl miac maoh, wah: "Guaenl Sinp wah: 'Xus nyenc seel uis naih yuv nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc douh nyenc Yuc Dal il naih sugx, lenc douh jaoh dos nyenc mangv nugs." 12 Jiul daengh nyenc senk dih wangp jah qingk sungp naih hap ledp jouc Baox Loc bix bail Yeeh Lul Sax Lenc. 13 Danl sil maoh xunp: "Xaop weex mangc nees, aol yaoc ids sais lieel? Yaoc yuih guanl Xus Yeeh Suh, eis gobs haengt douh sugx buh haengt deil nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc." 14 Baox Loc eis qingk jiul qonk, jiul laengx sav ebl, wah: "Haengt wenp meix xangk Xus."

Baox Loc map touk Yeeh Lul Sax Lenc

15 Dah lenc, jiul beenh lail, bail Yeeh Lul Sax Lenc. 16 Lis maenv nyenc senk Kait Sax Liih Yal nyimp jiul dongc bail, daiv jiul touk yanc Nas Saenh nyaoh. Maoh jangs nyenc Sail Pup Lul Sih, mungx saemp senk Yeeh Suh. 17 Jiul touk Yeeh Lul Sax Lenc xic jah, nyenc senk xeengp sais sibs jiul. 18 Maenl lenc Baox Loc dongc jiul bail jinv Yal Gol Box, yangp laox dangc wagx Yeeh Lul Sax Lenc buh ledp nyaoh jah. 19 Baox Loc haemk juh maoh lail, lenc deic Wangc Menl yaml maoh nyaoh aox nyenc mangv nugs weex maenv ongl jah edl edl nyih nyih wah dos juh maoh qingk. 20 Juh maoh lis qingk, suh bus Wangc Menl, yuh doiv Baox Loc wah: "Jaix nongx ah! Nyac ags wox aox nyenc Yuc Dal senk Yeeh Suh jah lis il nup sinp nyenc, juh maoh yuh ledp jangs daengc semp daengc sais anl banc liix Moc Xih. 21 Juh maoh lis qingk wah nyac eeus nyenc Yuc Dal nyimp dous nyenc mangv nugs nyaoh jah baenv banc liix Moc Xih, eeus juh maoh bix aol lagx weex liix ads, buh eis anl nyenc Yuc Dal daol bens weex jah bail weex. 22 Juh maoh bens lis qingk nyac touk naih map yangx. Daol dogl il nup weex lieel? 23 Xic naih nyac anl sungp jiul bail weex bah! Geel naih jiul lis siik mungx nyenc, ledp weex liix dah. 24 Nyac daiv juh maoh bail, dongc juh maoh weex liix xeengt, ugs sinc dos juh maoh kuebp biaeml gaos. Xah il naih, eep ledp wox dah unv lis qingk wah maenv sil nyac jah eis jangs nyaengc, buh eengv wox nyac ags jangs mungx bens anl banc liix bail weex. 25 Wah touk nyenc mangv nugs senk Yeeh Suh jah, juh maoh ags wox anl aox senk jiul wah jah bail weex: Bix jil maenv yangh xonh sunx saip bux sac jah, bix jil padt daengh nanx duc xeengp mix ugs padt jah, buh bix tagt soix diongc."

Baox Loc douh nyaeml

26 Xah il naih, maenl lenc Baox Loc daiv siik mungx nyenc jah, dongc juh maoh weex liix xeengt. Maoh hap laos dangc jeenh bail lebc nyanl menl liix xeengt jah xic nup digs, meix il mungx suh deic yangh xonh sunx saip. 27 Sedp maenl jah yuv dah xic jah, lis maenv nyenc Yuc Dal dah saent Yal Xih Yal map lis nuv Baox Loc nyaoh aox dangc jeenh. Jav juh maoh xogt wagx jenl, nyaeml Baox Loc, heemx wah: 28 "Nyenc Yix Seec Lieec ah! Map bangl jiul! Mungx naih laengx jangs mungx nyaoh doiv naih doiv jav eeus nyenc eeuv begs singk daol, buh eeuv banc liix daengh dangc jeenh daol. Maoh naengl daiv nyenc Xih Lac laos dangc jeenh, weex wav doiv sinp naih." 29 (Xic nyungl juh maoh lis nuv Teep Loc Feih Moc, mungx nyenc Yix Fuc Sox, nyimp Baox Loc gaenx nyaoh aox xingc, xah ags xangk Baox Loc daiv maoh laos dangc jeenh bail yangx.) 30 Daengc xingc ledp naenv haemx haemx, begs singk dah siik mangv bieeuv map. Juh maoh nyaeml Baox Loc, guags maoh ugs dangc jeenh bail. Dol dangc jeenh laengx ngabc yangx. 31 Eev juh maoh xangk sat maoh xic jah, lis nyenc daiv sungp touk mungx nyenc douc gax xaip Loc Max wah: "Daengc xingc Yeeh Lul Sax Lenc lonh lieeux." 32 Nyenc douc jah laengx daiv nyenc mungx gax xaip daengh gax xaip, bieeuv touk wagx jenl bail. Wagx jenl lis nuv nyenc douc daengh gax xaip maoh, suh sav miac eis heeup Baox Loc hap. 33 Jav nyenc douc map nyaeml Baox Loc, xais nyenc aol yac jiuc sot kuedp map sugx maoh, suh haemk nyenc wagx maoh jangs nyenc nouc, weex sil mangc. 34 Wagx jenl lis maenv nyenc heemx il naih lis maenv banl il jav. Nyenc douc xac eis lis dens peep yenl yuih heemx banl lonh gungc. Il naih, maoh xais nyenc deic Baox Loc laos doiv bagc lail gax xaip jah bail. 35 Baox Loc map touk dinl jeiv xic jah, wagx jenl weex mans ugs yaot gungc, gax xaip hap douh jungl Baox Loc qak bail. 36 Wagx jenl enl lenc bens eis sav heemx: "Sat maoh bail!"

Baox Loc doiv wagx jenl wah

37 Gax xaip gobs yuv deic Baox Loc laos doiv bagc lail gax xaip xic jah, maoh haemk nyenc douc gax xaip: "Yaoc nyimp nyac wah bags sungp, weex lis eis?" Nyenc douc xunp: "Nyac wox wah sungp Xih Lac il? 38 Nyac eis jangs mungx Aih Jic dah unv deic eep weex lonh, daiv siik sinp mungx weex mans touk biingc wangp bail jah il?" 39 Baox Loc wah: "Yaoc jangs nyenc Yuc Dal, begs singk dih wangp Jih Liih Jah xingc Dal Sup, ugs guanl jah. Jouc nyac saip yaoc doiv begs singk naih wah sungp." 40 Nyenc douc gax xaip liingx maoh yangx, Baox Loc jenc nyaoh jeiv jah doiv wagx jenl yiup miac. Juh maoh gemv gius xic jah, maoh yongh sungp Xih Boc Laic doiv juh maoh wah:

Sil Lagx Tiik 22

1 "Oil bux, oil jaix nongx ah! Xaop qingk yaoc yuih bens wah sungp bogs lail." 2 Wagx jenl lis qingk maoh wah sungp Xih Boc Laic, suh gemv gius gius yangx. 3 Baox Loc suh wah: "Yaoc jangs nyenc Yuc Dal, nyaoh xingc Dal Sup dih wangp Jih Liih Jah ugs guangl, nyaoh xingc Yeeh Lul Sax Lenc naih mags. Yaoc nyaoh dees miac Jah Max Lieec xoc banc liix ongs bux daol, nyaengc songk legc aol mungl guanl dos Wangc Menl, xongs xaop maenl naih laot yangh. 4 Yaoc buh biigs dah maenv nyenc qamt Kuenp naih weex deil, sabp banl miegs baenv laos laoc bail. 5 Maenv sil naih, mungx sangh sunx douc daengh daengc Banh Nyenc Donv Luh weex dav lis. Yaoc naengl sibs lis senk juh maoh xap dos jaix nongx daol nyaoh xingc Dal Max Sih Goc jah, saip yaoc bail jah sabp nyenc senk Yeeh Suh, daiv touk Yeeh Lul Sax Lenc map wedt. 6 "Yaoc naengl nyaoh banv kuenp yuv touk Dal Max Sih Goc xic jah, nyaoh banv maenl qak luih, daih yunv lis guangl laox dah wul menl nyaoh siik mangv xiuv yaoc. 7 Yaoc suh baengl laos dees dih, lis qingk soh doiv yaoc wah: 'Saol Loc! Saol Loc! Nyac weex mangc biigs yaoc?' 8 "Yaoc xunp: 'Xus ah! Nyac jangs nouc?' Maoh xunp: 'Yaoc jangs Yeeh Suh, nyenc Nac Sax Leeh, mungx nyac biigs jah.' 9 Maenv nyenc nyimp yaoc gaenx qamt jah buh nuv guangl, danl sil juh maoh eis wox sungp doiv yaoc wah jah jangs yil sih mangc. 10 "Yaoc wah: 'Xus ah! Yaoc dogl weex mangc?' "Xus xunp: 'Jenc map, laos Dal Max Sih Goc bail. Nyaoh aox jah, ags lis nyenc map lebc nyac maenv sil nyac dogl weex jah.' 11 "Maenv nyenc dongc yaoc jah hap yidx yaoc laos Dal Max Sih Goc, yenl yuih guangl jah xiuv wodx gungc dos dal yaoc eis nuv hap. 12 Lis mungx nyenc guanl Yal Nac Nyic Yal map jinv yaoc. Maoh jangs mungx baiv Wangc Menl anl banc liix daol weex. Nyenc Yuc Dal xingc jah ledp qaenp juiv maoh gungc. 13 Maoh map jenc nyaoh geel yaoc, wah: 'Jaix nongx yaoc Saol Loc, nyac xonv nuv bah!' Eev nyaoh xic jah, yaoc lis nuv maoh. 14 "Maoh yuh wah: 'Wangc Menl ongs bux daol xeenx nyac, aol nyac wox meix xangk maoh, yuh nuv Mungx Saengc lis qingk sungp maoh. 15 Nyac yuv yuih maoh doiv weenh nyenc weex dav maenv nyac nuv dah daengh maenv nyac qingk dah jah. 16 Xic naih, nyac naengl gas mangc lieel? Jenc map, sint guanl Xus map weex liix xugs, xugs soix nyac bail bah.' 17 "Yaoc xonv touk Yeeh Lul Sax Lenc bail yangx, nyaoh aox dangc jeenh yogc yuih xic jah, guaenl yaoc wiup bail, 18 lis nuv Xus doiv yaoc wah: 'Hoik jeengx! Nyac laengx liic Yeeh Lul Sax Lenc bail, yenl yuih nyac yuih yaoc weex dav jah nyenc aox naih eis haengt sibs.' 19 "Yaoc xunp: 'Xus ah! Maenv nyenc naih wox xic nyungl yaoc nyaoh weenh dangc wagx Yuc Dal deic maenv nyenc senk nyac jah daems laos laoc, buh heeup. 20 Sih Tiip Fanx mungx weex dav dos nyac jah douh ugs padt haik deil xic jah, yaoc buh jenc nyaoh geel. Nyenc haik maoh il naih, yaoc buh haengt, naengl bangl juh maoh xut ugs xenp.' 21 "Xus hap doiv yaoc wah: 'Nyac bail bax! Yaoc yuv paik nyac touk nyenc mangv nugs doiv gail gail jah bail.'"

Baox Loc wah maoh jangs begs singk Loc Max

22 Wagx jenl qingk Baox Loc, hap weex touk maoh wah maenv sungp naih, laengx heemx: "Dah dees dih weex maoh gaemv bail bah! Maoh eis dogl nyaoh menl guangl!" 23 Wagx jenl mangv heemx, mangv yiux ugs nugs, deic bungv hiank qak menl bail xic jah, 24 nyenc douc gax xaip xais nyenc daiv Baox Loc laos doiv bagc lail gax xaip jah bail. Maoh buh xais nyenc biedl Baox Loc, naengl xac haemk maoh, yuv wox wagx jenl weex mangc il naih qingk yax doiv maoh heemx. 25 Juh maoh gobs sugx Baox Loc yuv biedl maoh xic jah, maoh doiv mungx douc begs mungx gax xaip jenc nyaoh jah wah: "Nyenc Loc Max naengl mix donv lis soix mangc, xaop biedl maoh jangs anl banc liix xih eis?" 26 Nyenc douc begs mungx gax xaip jah lis qingk maenv sungp naih, suh bail lebc nyenc douc gax xaip jah, buh haemk: "Nyac yuv weex duc mangc? Mungx nyenc naih jangs begs singk Loc Max." 27 Nyenc douc gax xaip bail haemk Baox Loc: "Lebc yaoc, nyac jangs begs singk Loc Max il?" Baox Loc xunp: "Jangs." 28 Nyenc douc gax xaip yuh wah: "Yaoc douh aol oil nyaenc sinc bail jeis, jav hap qak guanl wenp begs singk Loc Max." Baox Loc xunp: "Danl sil yaoc ugs menl guangl map bens jangs." 29 Jav maenv nyenc yuv xac haemk Baox Loc jah laengx liic bail yangx. Nyenc douc gax xaip lis wox maoh aol sot kuedp sugx Baox Loc dah, Baox Loc buh jangs begs singk Loc Max, jav maoh hap ags qingk yaot.

Baox Loc nyaoh dav nas Banh Nyenc Donv Luh

30 Maenl lenc, yenl yuih nyenc douc gax xaip yuv lis wox nyenc Yuc Dal weex mangc aov Baox Loc sil naih, suh songk maoh, xais maenv sangh sunx top daengh daengc Banh Nyenc Donv Luh zeil pangp jah ledp map daengl juml. Lenc maoh daiv Baox Loc map, xais maoh jenc nyaoh dav nas juh maoh.

Sil Lagx Tiik 23

1 Baox Loc jiml dal naengc Banh Nyenc Donv Luh wah: "Oil jaix nongx ah! Yaoc nyaoh dav nas Wangc Menl weex nyenc weex sil bens anl liangc semp, hap weex touk maenl naih." 2 Sangh sunx douc, guanl Yal Nac Nyic Yal jah, laengx xais nyenc jenc nyaoh jah heeup ebl Baox Loc. 3 Baox Loc suh doiv maoh wah: "Wangc Menl yuv heeup nyac, nyac mungx dingv weex eis saengc! Nyac suiv nyaoh jah anl banc liix donv yaoc, daov ags eis anl banc liix xais nyenc heeup yaoc!" 4 Maenv nyenc jenc jaenx Baox Loc jah wah: "Nyac ams dagl soix sangh sunx douc Wangc Menl il?" 5 Baox Loc xunp: "Jaix nongx ah! Doiv eis lis. Yaoc eis wox maoh jangs sangh sunx douc. Yenl yuih nyaoh wul leec Wangc Menl xap lis: 'Bix guav nyenc douc begs singk xaop.'" 6 Baox Loc wox aox Banh Nyenc Donv Luh jah lis il benh jangs nyenc Sav Duh Gaih, il benh jangs nyenc Fac Liih Sail, jav maoh soh laox wah: "Oil jaix nongx ah! Yaoc jangs nyenc Fac Liih Sail, buh jangs lagx kuanp nyenc Fac Liih Sail. Yaoc nyaoh naih douh aov yenl yuih yaoc dos sais nyenc deil lis xonv soh!" 7 Maoh il naih wah xic jah, nyenc Fac Liih Sail daengh nyenc Sav Duh Gaih qit daengl daenl map, aol nyenc daengl juml jah pieek wenp yac mangv nyenc yangx. 8 (Nyenc Sav Duh Gaih wah nyenc deil eis lis xonv soh, buh eis lis nyenc menl yuh eis lis guaenl juis mangc. Nyenc Fac Liih Sail daov wah mieengc hangc naih ledp lis.) 9 Il naih hap daengl daenl haemx haemx. Lis maenv nyenc Fac Liih Sail weex sangh eeus banc liix jenc map songk legc daengl daenl wah: "Jiul xac eis ugs mungx nyenc naih lis soix mangc. Yaot xic nyaengc lis juis xih nyenc menl doiv maoh wah sungp dah!" 10 Daengl daenl il weex il wodx, nyenc douc gax xaip yaot Baox Loc douh juh maoh yags lanh bail. Maoh xais gax xaip luih bail deic Baox Loc dah aox juh maoh xeengl ugs map, daiv maoh laos doiv bagc lail gax xaip bail. 11 Nyaemv jah Xus map jenc nyaoh geel Baox Loc, wah: "Wangk semp bah! Nyac nup yangh nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc yuih yaoc weex dav, jungh il jah nyaoh Loc Max weex dav."

Jiv sat Baox Loc

12 Hedp lenc, lis bangl nyenc Yuc Dal daengl juml map liix nuv eis sat Baox Loc laengx eis jil mangc eis wumx mangc. 13 Daengv jiv jods naih lis siik xebc dah mungx nyenc. 14 Juh maoh bail nuv maenv sangh sunx top daengh maenv yangp laox wah: "Jiul weex jagc liix laox yangx, nuv eis sat Baox Loc laengx eis jil eis wumx. 15 Xic naih xaop daengh Banh Nyenc Donv Luh sint nyenc bail lebc nyenc douc gax xaip daiv Baox Loc touk aox xaop naih map, uv yuv dah eengv siiv xac sil maoh. Jiul ags beenh lail, eis saip maoh touk naih laengx sat maoh." 16 Danl sil lagx kuanp Baox Loc - lagx jaix miegs maoh - lis qingk wah jiv jods naih xic jah, map touk doiv bagc lail gax xaip jah lebc Baox Loc. 17 Baox Loc suh sint mungx nyenc douc begs mungx gax xaip map wah: "Jouc nyac daiv mungx lagx liix naih bail nuv nyenc douc gax xaip. Maoh lis sil lebc maoh." 18 Il naih, maoh daiv maoh touk nyenc douc gax xaip, wah: "Baox Loc, mungx douh daems jah, jouc yaoc daiv mungx lagx liix naih map nuv nyac, yenl yuih maoh lis sil lebc nyac." 19 Nyenc douc gax xaip gaic miac lagx liix, touk il mangv, haemk maoh: "Nyac lis sil mangc yuv lebc yaoc lieel?" 20 Maoh xunp: "Nyenc Yuc Dal daengv jiv jouc nyac maenl mus daiv Baox Loc touk dav nas Banh Nyenc Donv Luh bail, uv yuv eengv dah siiv xac sil maoh. 21 Nyac bix suic juh maoh, yenl yuih juh maoh lis siik xebc dah mungx lebl nyaoh geel kuenp, gas maoh. Juh maoh daengl liix dah nuv eis sat Baox Loc laengx eis jil eis wumx. Xic naih ledp beenh lail yangx, gobs gas nyac kouk gaos." 22 Nyenc douc gax xaip paik lagx liix xonv bail, qonk maoh: "Bix saip eep wox, nyac lebc sil naih dos yaoc."

Baox Loc douh paik touk Kait Sax Liih Yal

23 Nyenc douc gax xaip suh sint yac mungx nyenc douc begs mungx gax xaip map doiv yac maoh wah: "Bail beenh lail yac begs gax xaip, sedp xebc mungx qic max, eengv yac begs mungx deic xangp yais. Nyaemv naih jus dieenh xaop wenp Kait Sax Liih Yal bail. 24 Xaop beenh lail maenv max dos Baox Loc. Il naih maoh hap taik biingc lis sunx touk Feih Liih Sil nyenc douc jah bail." 25 Nyenc douc gax xaip xap senk, il naih wah: 26 "Yaoc Kop Laoc Dih Liix Xih Yal doiv nyac Feih Liih Sil nyenc douc mungx mags haemk lail. 27 Mungx nyenc naih douh nyenc Yuc Dal nyaeml baov yuv sat. Yaoc lis wox maoh jangs nyenc Loc Max, hap daiv gax xaip bail juv maoh. 28 Yaoc xangk wox juh maoh yuih mangc aov maoh. Il naih, yaoc daiv maoh touk dav nas Banh Nyenc Donv Luh juh maoh bail. 29 Yaoc lis wox maoh douh aov jangs yuih maenv sil banc liix juh maoh, maoh daov eis lis soix mangc dogl deil xih douh sugx. 30 Yaoc lis qingk lis nyenc daengv jiv yuv haik maoh deil xic jah, laengx sunx maoh touk geel nyac, buh xais maenv nyenc aov maoh jah nyaoh dav nas nyac aov maoh." 31 Xah il naih, gax xaip anl baov jah, janl jah daiv Baox Loc hap weex touk Anh Tit Pap Dih. 32 Maenl lenc juh maoh douv gax xaip qic max jah sunx maoh eengv bail, gal gax xaip mih xonv bail doiv bagc lail gax xaip. 33 Gax xaip qic max jah map touk Kait Sax Liih Yal xic jah, deic senk jaoh dos Feih Liih Sil nyenc douc aox saent, buh deic Baox Loc jaoh dos maoh. 34 Nyenc douc dos senk yangx, haemk Baox Loc jangs nyenc saent nup. Lis wox maoh jangs nyenc Jih Liih Jah, 35 nyenc douc wah: "Gas maenv nyenc aov nyac jah map touk, yaoc hap beenh sil nyac." Maoh suh xais nyenc xut Baox Loc nyaoh aox xeeuc Xih Liih wangc.

Sil Lagx Tiik 24

Baox Loc nyaoh dav nas Feih Liih Sil

1 Dah lis ngox maenl, sangh sunx douc, guanl Yal Nac Nyic Yal jah, dongc mieengc mungx yangp laox Yuc Dal daengh il mungx sangh banc liix guanl Teep Tup Loc bail Kait Sax Liih Yal, nyaoh dav nas Feih Liih Sil nyenc douc saent jah aov Baox Loc. 2 Baox Loc douh daiv map, Teep Tup Loc aov maoh, nyaoh dav nas Feih Liih Sil wah: "Mungx mags ah! Jiul nyaoh dees miac nyac lis taik biingc jaengl gungc, longc guangl nyac buh nyaoh guagl naih deic maenv eis lail lis xaok lail. 3 Jiul daengc guagl lis maenv lail naih, semp sais bens nyenh nyac. 4 Danl sil yaoc eis xangk gungc deil hut nyac, jouc nyac sais kuangt qingk yaoc wah mieengc bags sungp. 5 Jiul naengc mungx nyenc naih jangs mungx weex lonh, nyaoh dees mas menl doiv nup lis nyenc Yuc Dal jah maoh buh xogt weex lonh, yuh jangs mungx douc dous nyenc weengc Nac Sax Leeh. 6 Maoh uv yuv weex wav dangc jeenh yangx, jav jiul hap nyaeml maoh. 7 8 Nyac ags haemk maoh, suh lis wox maenv sil jiul aov maoh naih nyaengc xih eis." 9 Wagx jenl Yuc Dal dongc soh aov maoh, baov maenv Teep Tup Loc wah naih jangs nyaengc. 10 Nyenc douc duh miac sint Baox Loc wah sungp. Baox Loc xunp: "Yaoc wox nyac nyaoh aox guagl naih donv luh gungc nyinc. Xah il naih yaoc wangk semp yuih bens bogs liix. 11 Nyac xac haemk laengx lis wox, eev yaoc bail Yeeh Lul Sax Lenc baiv Wangc Menl touk maenl naih mix lis xebc nyih maenl. 12 Maenv nyenc aov yaoc buh eis deml yaoc nyaoh aox dangc jeenh nyimp eep daengl daenl, yuh eis nuv yaoc nyaoh dangc wagx Yuc Dal xih nyaoh xingc doiv mih xogt wagx jenl. 13 Juh maoh nyaoh dav nas nyac aov yaoc weex maenv sil jah, buh eis weex dav lis. 14 "Danl sil yaoc liingx sil yaoc baiv Wangc Menl ongs bux daol, weex nyenc qamt Kuenp Yeeh Suh, laengx jangs juh maoh sint weex kuenp weengc jah. Maenv hoc banc liix Moc Xih daengh maenv nyaoh wul leec sangh duh sungp Wangc Menl xap jah, yaoc ledp senk. 15 Yaoc nyimp maenv nyenc naih laot yangh, baengh Wangc Menl lis dos sais, nyenc deil eis heenk lail yax, ledp yuv xonv soh. 16 Il naih, yaoc nyaoh dav nas Wangc Menl daengh nyenc bens songk legc weex liangc semp xeengt singh. 17 "Yaoc dah Yeeh Lul Sax Lenc ugs bail lis mieengc nyinc, xonv daiv sinc map pieek dos nyenc hut, buh aol liix xangh sunx saip Wangc Menl. 18 Juh maoh nyaoh dangc jeenh deml yaoc weex naih xic jah, yaoc weex liix xeengt wenp yangx. Eis lis wagx jenl nyimp yaoc, buh eis lis nyenc weex lonh. 19 Lis maenv nyenc Yuc Dal dah saent Yal Xih Yal map buh nyaoh jah. Nuv baov juh maoh lis sil mangc aov yaoc, dogl touk dav nas nyac naih map aov. 20 Xih baov, nyungl yaoc douh nyaoh dav nas Banh Nyenc Donv Luh xic jah, lis soix mangc, maenv nyenc nyaoh naih dogl wah ugs yangx; 21 douv jagc sil yaoc nyaoh dav nas juh maoh songk soh laox il naih wah dah mangv: 'Maenl naih yaoc nyaoh dav nas xaop douh xac haemk soix, jangs yuih sil nyenc deil xonv soh.'" 22 Feih Liih Sil, ags lis wox dens peep Kuenp naih, suh baov juh maoh sank bail, wah: "Gas Liiv Xih Yap mungx douc gax xaip map unv, yaoc seik donv luh xaop." 23 Maoh xais nyenc douc begs mungx gax xaip aol nyenc xut Baox Loc, daov douv maoh longh, buh saip biingc banx pieek maenv maoh yongh jah dos maoh. 24 Dah lis mieengc maenl, Feih Liih Sil nyimp maix maoh Tup Xih Lah, nyenc Yuc Dal, dongc map. Feih Liih Sil sint Baox Loc map, buh qingk maoh wah touk senk Jih Duh Yeeh Suh sil jah. 25 Baox Loc wah touk biingc yenc, ags naengc bens daengh mus lenc douh ponk soix xic jah, Feih Liih Sil qingk yaot, wah: "Kaemk yangx! Nyac xonv bail bah! Gas yaoc biinh unv, siip sint nyac map." 26 Maoh yuh dos sais Baox Loc saip nyaenc sinc wedl maoh, hap lis oil daov sint Baox Loc map nyimp maoh wah sungp. 27 Dah lis yac nyinc, Boh Qouc Feih Sih Duh sibs env Feih Liih Sil weex nyenc douc. Feih Liih Sil xangk doiv nyenc Yuc Dal weex lail, hap meenh douv Baox Loc nyaoh laoc.

Sil Lagx Tiik 25

Baox Loc nyaoh dav nas Feih Sih Duh

1 Feih Sih Duh nyaoh saent Yuc Dal sibs env lis samp maenl, suh dah Kait Sax Liih Yal bail Yeeh Lul Sax Lenc. 2 Maenv sangh sunx top daengh maenv nyenc douc Yuc Dal nyaoh dav nas Feih Sih Duh aov Baox Loc, 3 jouc maoh bangl juh maoh, sunx Baox Loc touk Yeeh Lul Sax Lenc map; yenl yuih juh maoh lis jiv jods lebl nyaoh banv kuenp sat Baox Loc. 4 Feih Sih Duh xunp: "Baox Loc daems nyaoh Kait Sax Liih Yal, eis jaengl yaoc ags yuv touk jah bail. 5 Douv maenv nyenc douc xaop nyimp yaoc dongc bail. Nuv baov mungx nyenc jah weex tagt soix mangc, juh maoh nyaoh jah buh aov lis." 6 Feih Sih Duh nyimp juh maoh dah lis beds maenl xebc maenl, suh touk Kait Sax Liih Yal bail. Maenl lenc maoh suiv nyaoh dangc donv luh jah, paik nyenc deic Baox Loc map. 7 Baox Loc map xic jah, maenv nyenc Yuc Dal dah Yeeh Lul Sax Lenc map jah lionh nyaoh geel maoh, deic oil sil yadx aov maoh, maenv sil naih ledp eis weex dav lis. 8 Baox Loc suh bogs liix wah: "Eis heenk banc liix nyenc Yuc Dal xih dangc jeenh daengh Kaix Sav, yaoc ledp eis tagt dah." 9 Feih Sih Duh, haengt weex sil lail dos nyenc Yuc Dal, haemk Baox Loc: "Nyac haengt bail Yeeh Lul Sax Lenc nyaoh jah qingk yaoc donv luh naih il?" 10 Baox Loc xunp: "Yaoc xic naih jenc nyaoh dangc donv luh Kaix Sav; dogl nyaoh doiv naih donv luh yaoc. Yaoc doiv nyenc Yuc Dal eis weex sil mangc tagt, nyac buh ags wox lieeux. 11 Nuv baov yaoc nyaengc weex maenv sil tagt soix dogl deil, deil yaoc buh eis laengh. Danl sil nuv baov nyenc Yuc Dal aov yaoc maenv sil jah eis jangs nyaengc, eis lis nouc lis env deic yaoc jaoh dos juh maoh. Yaoc yuv aov touk Kaix Sav bail!" 12 Feih Sih Duh nyimp maenv nyenc qonk maoh jah daengl liangc wenp, hap wah: "Nyac aov touk Kaix Sav yangx. Nyac laengx touk Kaix Sav jah bail!" 13 Dah lieeux mieengc maenl, Yal Jih Pap wangc daengh nongx miegs maoh Beil Nyih Sih map touk Kait Sax Liih Yal haemk Feih Sih Duh lail, qaenp juiv maoh. 14 Juh maoh nyaoh jah lis oil maenl. Il naih, Feih Sih Duh deic sil Baox Loc nyimp wangc daengl liangc, wah: "Aox naih lis il mungx nyenc, jangs Feih Liih Sil liuuc nyaoh laoc. 15 Yaoc bail Yeeh Lul Sax Lenc xic jah, sangh sunx top daengh yangp laox nyenc Yuc Dal deic sil map aov maoh, jouc yaoc dadl soix maoh deil. 16 Yaoc lebc juh maoh, nyenc Loc Max eis gueenv laengx jaoh nyenc douh aov dos maenv nyenc aov maoh jah. Nyenc douh aov dogl nyaoh dav nas nyenc aov maoh jah yuih bens bogs liix unv, naengl yuv doiv ebl. 17 Maenv nyenc aov Baox Loc jah nyimp yaoc map touk geel naih xic jah, yaoc buh eis ngaic, maenl lenc laengx eip dangc donv luh, xais nyenc daiv Baox Loc laos map. 18 Maenv nyenc aov maoh jah eis aov maenv sil yax xongs yaoc mieeh dah jah. 19 Gobs lis mieengc jiuc daengl daenl, wah touk Wangc Menl juh maoh ags senk jah, yuh wah touk il mungx nyenc deil guanl Yeeh Suh. Baox Loc daov wah Yeeh Suh naengl soh. 20 Yaoc eis wox nup yangh xac haemk maenv sil naih. Il naih, yaoc haemk maoh haengt bail Yeeh Lul Sax Lenc, nyaoh jah qingk yaoc donv luh naih xih eis. 21 Baox Loc jouc yaoc liuuc maoh nyaoh, douv wangc jiv donv luh maoh, yaoc suh xais nyenc liuuc maoh, gas yaoc beenh lail sunx maoh touk geel Kaix Sav bail." 22 Yal Jih Pap suh doiv Feih Sih Duh wah: "Yaoc ags haengt qingk sungp mungx nyenc naih." Feih Sih Duh xunp: "Maenl mus nyac map qingk maoh."

Baox Loc doiv Yal Jih Pap wah sungp

23 Maenl lenc, Yal Jih Pap daengh Beil Nyih Sih unl nas unl naengl dongc maenv nyenc douc gax xaip daengh maenv nyenc juiv nyaoh aox xingc jah gaenx laos dangc donv luh. Feih Sih Duh baov sungp luih bail, laengx lis nyenc daiv Baox Loc laos map. 24 Feih Sih Duh wah: "Yal Jih Pap wangc daengh oil nyenc gaenx nyaoh naih ah! Xaop lis nuv mungx nyenc naih! Daengc nyenc Yuc Dal nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc daengh Kait Sax Liih Yal naih ledp doiv yaoc aov maoh, heemx bix saip maoh nyaoh menl guangl hap. 25 Yaoc xac maoh eis lis soix mangc dogl deil, danl sil maoh ags jouc wangc jiv donv luh maoh. Il naih, yaoc hap xangk lail sunx maoh bail Loc Max. 26 Danl sil wah touk mungx nyenc naih, yaoc eis lis bagl biingv mangc xap dos wangc jiv. Jav yaoc hap daiv maoh touk dav nas xaop, laengx jangs nyaoh dav nas nyac Yal Jih Pap wangc, gas xac haemk maoh wenp, yaoc hap wox xap mangc. 27 Anl yaoc map naengc, sunx nyenc tagt soix touk wangc jiv bail, eis wah aov maoh jangs soix mangc, eis hoc liix!"

Sil Lagx Tiik 26

1 Yal Jih Pap suh doiv Baox Loc wah: "Yaoc saip nyac yuih bens bogs liix." Jav Baox Loc yiup miac yuih bens bogs liix wah: 2 "Yal Jih Pap wangc ah! Yaoc qingk yaoc mingh lail maenl naih lis nyaoh dav nas nyac bogs liix, wah touk maenv sil nyenc Yuc Dal aov yaoc jah. 3 Nyac xogc banc liix nyenc Yuc Dal daengh maenv juh maoh daengl daenl jah, yaoc nyaengc qingk lail. Xic naih, jouc nyac yaens sais qingk yaoc wah! 4 Yaoc dah uns touk mags nyaoh guagl bens daengh nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc nup yangh weex nyenc, nyenc Yuc Dal ledp wox. 5 Juh maoh wox meel yaoc jaengl gungc. Nuv baov juh maoh haengt, suh lis weex dav yaoc jangs mungx nyenc Fac Liih Sail, anl banc liix ongs bux daol zeil yadx weex nyenc. 6 Xic naih, yaoc jenc nyaoh naih douh donv jangs yuih yaoc dos sais maenv Wangc Menl liingx pieek ongs bux daol yuv ugs yangx. 7 Liingx naih laengx jangs liingx xebc nyih dous nyenc daol ledp dos sais yuv ugs, maenl janl songk sais bonc buih Wangc Menl xic jah. Wangc ah! Yaoc douh nyenc Yuc Dal aov, laengx yuih meix dos sais naih. 8 Wangc Menl aol nyenc deil xonv soh, xaop il mungx weex mangc baov eis lis lieel? 9 Xic unv, yaoc buh baov dogl songk legc eeuv Yeeh Suh, nyenc Nac Sax Leeh jah. 10 Yaoc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc buh nyaengc il jah weex yangx. Yaoc baengh env maenv sangh sunx top deic oil nyenc senk Yeeh Suh daems nyaoh laoc. Juh maoh douh sat xic jah, yaoc buh haengt. 11 Lis oil daov yaoc nyaoh gungc dangc wagx Yuc Dal wedt juh maoh, biigs juh maoh guav Yeeh Suh. Yaoc nyaengc saengl juh maoh, naengl bail xingc guagl nugs biigs juh maoh. 12 Lis il daov, yaoc dah maenv sangh sunx top sibs lis env, baov yaoc touk Dal Max Sih Goc bail. 13 Wangc ah! Eev yaoc dah kuenp nyaoh banv maenl qak luih xic jah, lis nuv guangl dah menl map, biix dav menl eengv guangl, siik mangv xiuv yaoc daengh maenv nyenc dongc yaoc jah. 14 Jiul ledp baengl laos dees dih, yaoc lis qingk soh aol sungp Xih Boc Laic doiv yaoc wah: "Saol Loc, Saol Loc, nyac weex mangc biigs yaoc lieel? Nyac xongs duc senc aol dinl qigt sunl, ags haik bens." 15 Yaoc wah: 'Xus ah! Nyac jangs nouc?' Xus xunp: 'Yaoc jangs Yeeh Suh, mungx nyac biigs jah. 16 Jav nyac jenc map! Yaoc il naih doiv nyac xeenk ugs, jangs jiml nyac weex nyenc nuc, weex dav maenv sil nyac maenl naih nuv dah jah daengh maenv sil yaoc yuv xiv dos nyac nuv jah. 17 Yaoc yuv juv nyac dah aox miac begs singk bens daengh miac nyenc mangv nugs. Yaoc paik nyac touk juh maoh bail 18 eip dal juh maoh, saip juh maoh dah mangv dengv gonh wenp mangv guangl, buh dah env Sah Danl gonh wenp Wangc Menl. Il naih juh maoh hap lis mieenx soix, buh nyimp maenv nyenc baengh senk yaoc wenp nyenc sinp jah lis doiv nyaoh.' 19 Xah il naih, Yal Jih Pap wangc ah! Yaoc eis eeuv yings liogp dah wul menl map jah. 20 Yaoc doiv nyenc Dal Max Sih Goc xonc dah unv, hap nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc daengh daengc dih wangp Yuc Dal, naengl doiv nyenc mangv nugs xonc wah nyenc ledp dogl xonv sais gonh wenp Wangc Menl, yuh weex sil lail weex dav ugs xonv sais. 21 Yuih il naih, nyenc Yuc Dal nyaeml yaoc nyaoh aox dangc jeenh, xangk sat yaoc. 22 Danl sil Wangc Menl bangl yaoc hap weex touk maenl naih. Il naih, yaoc lis weex dav dos daengc begs singk, eis heenk nyenc pangp xih nyenc taemk. Yaoc wah maenv sil jah nyimp sangh duh sungp Wangc Menl daengh Moc Xih wah mus lenc yuv ugs sil jah laot yangh. 23 Laengx jangs Jih Duh yuv douh haik, weex mungx jih edl dah deil xonv soh, yaml sil naih doiv begs singk bens daengh nyenc mangv nugs xonc guangl lis juv jah touk yangx." 24 Baox Loc naengl bogs sungp xic jah, Feih Sih Duh xebt sungp, songk soh laox wah: "Baox Loc, nyac ees yangx bah! Nyac wox leec gungc, daov aol nyac wenp ees." 25 Baox Loc xunp: "Feih Sih Duh mungx mags ah! Yaoc eis ees. Yaoc wah maenv sungp naih jangs nyaengc buh lis liix. 26 Wangc buh xogc maenv sil naih, yaoc hap lis doiv wangc songk bov wah sungp. Yaoc ams wah maenv sil naih eis lis nyil jings wangc, yenl yuih eis jangs weex nyaoh doiv liaemt. 27 Yal Jih Pap wangc ah! Nyac senk sangh duh sungp Wangc Menl eis? Yaoc wox nyac senk." 28 Yal Jih Pap suh doiv Baox Loc wah: "Nyac xangk il naih hoik laengx wah map yaoc wenp lagx Jih Duh il?" 29 Baox Loc xunp: "Eis heenk aenl hoik, yaoc yogc yuih Wangc Menl eis gobs jangs laot nyac, daov jangs maenl naih maenv nyenc qingk yaoc wah jah, ledp yuv xongs yaoc laot yangh, jav buh bix xongs yaoc daens maenv sot kuedp naih." 30 Wangc daengh Feih Sih Duh eengv Beil Nyih Sih nyimp maenv nyenc gaenx nyaoh jah suh jenc map. 31 Juh maoh ugs bail, daengl liangc wah: "Mungx nyenc naih eis weex sil mangc dogl deil xih douh daems." 32 Yal Jih Pap doiv Feih Sih Duh wah: "Nuv baov mungx nyenc naih mix aov touk Kaix Sav, suh songk maoh lis yangx."

Sil Lagx Tiik 27

Baox Loc suiv lol wenp Loc Max bail

1 Juh maoh xangk lail xais jiul suiv lol wenp Yil Dal Liih bail, suh deic Baox Loc daengh maenv nyenc mih douh daems jah, jaoh dos Yuc Liuuc, nyenc douc begs mungx gax xaip Bangl Gax Xaip Wangc Jiv jah. 2 Jiul qak jigs lol dah Yal Dal Miix Tenp map, yuv eip wenp maenv xingc saent Yal Xih Yal sogc geel heit jah bail. Lis mungx nyenc guanl Yal Lix Dac Gux, nyenc xingc Teep Sax Loc Nyic Jah dih wangp Max Qik Dunl, nyimp jiul dongc bail. 3 Maenl lenc jiul nyaoh Xih Dunl ugs jenc. Yuc Liuuc doiv Baox Loc ugs singc lail, saip maoh bail jinv biingc banx, lis juh maoh pieek maenv maoh xiut yongh jah. 4 Jiul yuh dah jah eip lol. Yenl yuih deml lemc laox, jiul dah mangv bagl xul Sail Pup Lul Sih bail, laemt lemc hap. 5 Dah heit doiv nas Jih Liih Jah daengh heit doiv nas Pangp Feih Liih Yal, jiul suh touk saent Liix Jah xingc Miix Lah ugs jenc. 6 Nyaoh jah, nyenc douc begs mungx gax xaip semh deml lis jigs lol dah Yal Lil Sanh Dal map, yuv eip wenp guagl Yil Dal Liih bail, suh sint jiul qak lol jah. 7 Lol qamt aenl jaemc lis oil maenl, nanc lis map touk doiv nas Goc Nyic Tup. Lemc daengh langh dangs jiul qamt saengc. Il naih, jiul hap wenp mangv liaemt lemc dah geel Keep Liix Teep, doiv nas Sax Moc Nyic bail. 8 Jiul sogc biinl heit qamt nyaengc nanc, lenc hap map touk jagc dih wangp guanl Jah Aol, jaenx senl Lah Xih Yal. 9 Il naih, jiul gobs yah baenv lieeux oil maenl yangx. Sigs Jih Ebl Jil nyanl maenl jah miodx dah, suiv lol buh qingk yaot. Baox Loc qonk maenv nyenc aox lol jah wah: 10 "Oil biingc banx ah! Yaoc naengc daov naih suiv lol yuv deml nanh laox, lol daengh kuak ledp yuv xidx, lieenc mingh daol buh nanc baos." 11 Nyenc douc begs mungx gax xaip eis qingk Baox Loc wah maenv sungp jah, daov qingk sungp mungx nyenc douc lol daengh mungx xus lol jah. 12 Yuih bags heit Jah Aol eis jangs doiv lail dah dongl, hap lis benh nyenc gungc haengt eip lol bail, dos sais bail touk Feih Nic Jih dah dongl. Feih Nic Jih jangs jagc bags heit Keep Liix Teep, mangv wenp sip namc mangv wenp sip bagl.

Lol deml lemc langh

13 Lemc namc dangv dangv xuip map xic jah, nyenc aox lol ledp xangk weex lis. Il naih, juh maoh hap xup naoc lol, sogc geel Keep Liix Teep bail. 14 Eis lis nup jaengl, lis gabx/duc lemc laox (guanl lemc dongl bagl) dah xul biedl map. 15 Lol douh lemc biedl, wenp lemc bail buh bail eis lis. Il naih, jiul laengx douv lol suic lemc xuip bail. 16 Bogl (pass) nyaoh xul niv (guanl Gaoh Dal) sogc mangv liaemt lemc bail, jiul ouv dos hap dah geel heit gaic lis jigs lol niv, sugx nyaoh geel lol laox. 17 Nyenc deic lol gaic lol niv qak map, lenc aol lamh sugx dingv lol laox lail, aol lol guas xenp nyil. Juh maoh yaot lol eeul nyaoh bas xeep Sail Eev Dih, jav hap deic hongl lol songk luih map, songc lol uip bail. 18 Jiul douh lemc langh biedl nangs gungc. Maenl lenc, maenv nyenc deic lol qit deic kuak aox lol jah baenv laos heit bail. 19 Eengv maenl lenc, juh maoh buh deic yangh xonh aox lol yongh jah baenv bail. 20 Lis oil maenl eis nuv dav menl daengh xedl, yuh lis lemc mags langh laox bens biedl eis sav, meix xangk jiul dos sais lis juv mingh jah hap lieeux yangx. 21 Jiul oil maenl eis jil yangh mangc, Baox Loc hap jenc map doiv jiul wah: "Oil biingc banx ah! Nyungl jah xaop dogl qingk sungp yaoc, bix dah Keep Liix Teep eip lol map, buh eis deml baengl pak xidx weex naih. 22 Danl sil xic naih, yaoc lebc xaop wangk semp, yenl yuih aox xaop eis lis il mungx douv mingh, gobs xidx jigs lol naih. 23 Yaoc jangs nyenc bonc buih Wangc Menl, buh jangs mungx maoh. Nyaemv nyungl lis mungx nyenc menl Wangc Menl jenc nyaoh geel yaoc, 24 wah: 'Baox Loc, bix yaot. Nyac bens lis jenc nyaoh dav nas Kaix Sav douh aov, Wangc Menl buh pieek singc lail saip maenv nyenc nyimp nyac jungh lol jah ledp lis taik biingc.' 25 Xah il naih, xaop wangk semp. Yenl yuih yaoc senk Wangc Menl bens yuv wenp sil maoh doiv yaoc wah jah. 26 Danl sil lol daol yuv uip touk jagc xul eeul nyaoh jah."

Lol douh pak yangx

27 Lemc laox biedl lis xebc siik maenl janl jah, lol nyaoh heit Yal Dih Liix Yal uip bail map. Touk banv janl nyenc deic lol xangk lol jaenx jenc yangx. 28 Juh maoh aol lamh liangc naemx xik yaeml linv, lis il begs nyih xebc xigt yaeml. Dah lis il xic/gabx, juh maoh yuh xik hap wox lis jus xebc xigt. 29 Xah yaot douh jungs laos bial, juh maoh hap dah senx lol songk siik jagc naoc luih bail, nyaengc dos sais guangl menl. 30 Lis maenv nyenc deic lol xangk laengh ugs lol bail, suh deic lol niv songk laos heit uv weex yangh nyaoh gaos lol songk naoc. 31 Baox Loc suh doiv nyenc douc begs mungx gax xaip daengh gax xaip wah: "Nuv baov maenv nyenc naih eis liuuc nyaoh lol, xaop ledp douh deil." 32 Xah il naih, gax xaip dadl duv lamh lol niv, douv maoh uip bail. 33 Menl gobs yuv guangl xic jah, Baox Loc jouc juh maoh jil yangh xonh, wah: "Xaop bens souc longc eis jil mangc lis xebc siik maenl yangx. 34 Xic naih, yaoc jouc xaop jil nyil bah, jav hap baos lis mingh. Yenl yuih aox xaop il mungx buh eis douv jiuc biaeml gaos." 35 Baox Loc wah wenp sungp naih, deic oux siic, nyaoh dav nas oil maoh xeel Wangc Menl wenp, eeus map jil. 36 Jav juh maoh ledp wangk semp, buh ags jil yangx. 37 Jiul nyenc nyaoh lol jah weex laot lis yac begs sedp xebc liogc mungx. 38 Juh maoh jil jaengv yangx, laengx deic oux megx baenv laos heit bail, xangk aol lol qat nyil. 39 Guangl menl yangx, juh maoh eis wox meel dih wangp jah, danl sil lis nuv jagc bas heit lis xeep gungc. Jav juh maoh hap xangk lail, nuv baov weex lis, suh aol lol baengh jenc. 40 Xah il naih, juh maoh dadl duv lamh naoc douv naoc laos heit, eev nyaoh xic jah buh longv lamh kuap lol. Lenc, juh maoh gaic hongl lol qak bail suic lemc sebc wenp geel jenc. 41 Danl sil lol deml laos doiv linv xul xeep, hap eeul nyaoh jah. Gaos lol eeul eis neip lis, senx lol douh langh laox begx lanh. 42 Gax xaip xangk deic nyenc douh daems jah sat bail, mieenx lis nyenc nguic naemx laengh todt. 43 Danl sil nyenc douc begs mungx gax xaip xangk juv mingh Baox Loc eis saip juh maoh anl meix xangk naih weex, laengx xais nyenc wox nguic naemx jah biiul laos naemx bail unv, touk jenc bail. 44 Naengl gal maenv nyenc jah aol binv xih binv lol dadl nguic touk jenc bail. Il naih, nyenc hap ledp taik biingc touk kaik jenc.

Sil Lagx Tiik 28

Baox Loc nyaoh Max Eev Tap

1 Jiul taik biingc map touk bas heit, hap wox xul jah guanl Max Eev Tap. 2 Begs singk xul jah daiv jiul nyaengc lis singc lail. Juh maoh qit buil sibs jiul yenl yuih dogl bienl liagp gungc. 3 Baox Loc jebl il jodx jedl. Maoh songk jedl laos buil xic jah, lis duc suic simx/duc douh udt laengh ugs map, beengl/biedc nyaoh miac maoh. 4 Nyenc xul jah lis nuv suic jeeuv dah miac maoh, suh daengl baov: "Mungx nyenc naih jangs mungx sat nyenc. Laengx sonk maoh dah heit laengh todt ugs map, liix menl buh eis saip maoh soh." 5 Danl sil Baox Loc deic duc suic jah yiuc laos buil, buh eis lis sil mangc. 6 Nyenc xul jah xangk miac maoh yuv bul map xih maoh yuv kaemk dih laengx deil. Gas jaengl laox, juh maoh nuv maoh eis lis sil mangc, hap wanh jodx (kanfa) wah maoh jangs xenc. 7 Egs doiv jah eis gail, lis daeml yav Bul Baix Liuuc, mungx douc gonx xul jah. Maoh sibs jiul bail yanc maoh sais kuangt daiv jiul lis samp maenl. 8 Xic jah, bux Bul Baix Liuuc ids udt loh eex, nunc nyaoh xangc. Baox Loc laos bail nuv maoh, yuih maoh yogc yuih, songk miac nyaoh wul xenp maoh, yih maoh lail yangx. 9 Sil naih dah bail, maenv nyenc ids nyaoh aox xul jah ledp map buh lis yih lail. 10 Juh maoh aol hangc naih hangc jav juiv jiul. Touk xic jiul baov eip lol xic jah, juh maoh sunx yangh xonh jiul yuv yongh jah dos jiul.

Baox Loc map touk Loc Max

11 Il naih, jiul todt ebs nanh lis samp nyanl xic jah, hap qak jigs lol dah Yav Liic Sanh Dap map. Lol naih nyaoh xul heit dah dongl yangx. Yac yangh xenc nyaoh gaos lol weex bux sac. Yac xenc naih jangs kongt keengk. (*Yac maoh guanl Kap Sih Top daengh Pop Lah Keep Sih.) 12 Touk senl Xic Lah Gux, jiul bagx lol nyaoh jah lis samp maenl. 13 Dah jah jiul eip lol, map touk senl Lil Jih Wungh. Maenl lenc, qit lemc namc. Yuh maenl lenc jiul map touk xingc Bul Diux Liih. 14 Nyaoh jah jiul deml maenv nyenc senk. Juh maoh sint jiul nyimp juh maoh nyaoh lis sedp maenl. Xah il naih, jiul map touk Loc Max. 15 Jaix nongx aox jah lis qingk jiul yuv touk map, lis maenv ugs map touk sagx wagx Yal Biix Wuh sibs buh lis maenv touk Samp Gonx [Xeec Jeenl] jinv jiul. Baox Loc nuv juh maoh, laengx xeel Wangc Menl, ags qimp lis bov mags. 16 Laos xingc Loc Max xic jah, Baox Loc douh saip ags nyaoh il doiv, nyimp mungx gax xaip xut maoh.

Baox Loc nyaoh Loc Max xonc wah sungp lail

17 Dah lis samp maenl, Baox Loc sint nyenc douc Yuc Dal daengl juml map. Juh maoh map yangx, Baox Loc doiv juh maoh wah: "Oil jaix nongx yaoc ah! Laengx sonk yaoc eis weex sil mangc dagl soix begs singk daol xih eeuv liix ongs bux daol, yaoc nyaoh Yeeh Lul Sax Lenc douh nyaeml, jaoh touk miac nyenc Loc Max. 18 Juh maoh xac haemk yaoc, buh haengt songk yaoc bail, yenl yuih yaoc eis lis soix mangc dogl deil. 19 Danl sil nyenc Yuc Dal eis mas sais xic jah, yaoc hap douh aov touk Kaix Sav; eis jangs yaoc lis sil mangc aov begs singk bens. 20 Xah il naih, yaoc sint xaop map daengl nas wah. Yaoc douh daens jiuc sot naih jangs yuih yaoc senk mungx Xus Juv nyenc Yix Seec Lieec dos sais jah map yangx." 21 Juh maoh xunp: "Jiul eis sibs lis senk mangc dah Yuc Dal map wah touk nyac, maenv jaix nongx dah jah touk naih map buh eis wah nyac lis mangc eis lail. 22 Danl sil jiul xangk qingk meix xangk nyac nup yangh, yenl yuih jiul wox nyac senk beev jah doiv doiv lis nyenc eeuv." 23 Juh maoh nyimp Baox Loc wah lail eengv daengl juml il maenl. Nyaoh maenl jah naengl lis nyenc gungc touk doiv maoh nyaoh jah map. Baox Loc dah hedp touk nyaemv doiv juh maoh wah lail guagl Wangc Menl, deic banc liix Moc Xih daengh maenv leec sangh duh sungp Wangc Menl map wah map juh maoh Yeeh Suh jangs Jih Duh. 24 Maenv sungp maoh wah jah lis nyenc senk, lis nyenc eis senk. 25 Juh maoh ags daengl daenl map, qit sank bail. Naengl mix sank xic jah, Baox Loc yuh wah weex naih: "Maenv sungp Guaenl Sinp yaml Yix Sail Yal, sangh duh sungp Wangc Menl, doiv ongs bux xaop wah jah jangs nyaengc. 26 Maoh wah: 'Xaop bail lebc begs singk: "Xaop bens yuv qingk sungp yaoc, buh qingk eis wox; xaop bens yuv nuv maenv yaoc weex jah, buh eis wox jangs yil sih mangc.' 27 Yenl yuih sais longc begs singk naih guas yangx; juh maoh biiv kap, nyabp dal. Nuv baov eis jangs il naih, dal juh maoh lis nuv, kap lis qingk, aox longc lis wox, juh maoh yuv gonh touk yaoc, yaoc yuv yih juh maoh."' 28 Baox Loc yuh wah: "Il naih, yaoc yuv xaop lis wox, singc juv Wangc Menl xonc dos nyenc mangv nugs yangx, juh maoh buh yuv qingk!" 29 30 Baox Loc nyaoh yanc maoh zuh jah, nyaoh lis yac nyinc digs. Maenv nyenc map jinv maoh jah, maoh ledp sibs. 31 Maoh songk bov xonc guagl Wangc Menl, eeus sil Xus Yeeh Suh Jih Duh, buh eis lis nouc sagl.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE